MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU. Katedra řízení podniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU. Katedra řízení podniku"

Transkript

1 MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU Katedra řízení podniku MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

2 STUDIJNÍ CÍLE VYSVĚTLIT KROKY PROCESU MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ POCHOPIT VÝZNAM MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ PRO MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU

3 MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ Řekla bys mi, prosím, jak se dostanu odtud? Záleží na tom, kam se chceš dostat, řekla kočka. To je mi jedno kam, řekla Alenka. Pak je jedno, kudy půjdeš, řekla kočka. BEZ PEVNĚ STANOVENÉHO CÍLE NENÍ ANI CESTA K CÍLI, NATOŢ PAK K JEJÍMU SPLNĚNÍ. KDYŢ FIRMA NEMÁ JASNOU PŘEDSTAVU, KAM SMĚŘUJE A NEUMÍ PLÁNOVAT, NIKDY NEMŮŢE BÝT ÚSPĚŠNOU. NEPLÁNOVAT, ZNAMENÁ PLÁNOVAT VLASTNÍ PROHRU.

4 VÝZNAM STRATEGICKÉHO MARKETINGU Vypracování, realizace a kontrola marketingových plánů je uskutečňována v rámci strategického marketingu. Strategický marketing lze charakterizovat jako proces, spojený zejména: S vypracováním analýz faktorů vnitřních podmínek a stránek podniku Analýz faktorů příleţitostí a ohroţení podniku Analýz faktorů konkurence (včetně prognóz budoucích trendů vývoje) S participací na vytvoření souboru cílů a podniku a na formulování podnikových strategií pro jejich dosaţení. Se stanovením marketingových cílů S volbou marketingových strategií S vypracováním, realizací a kontrolou marketingových plánů S komplexním řízením marketingového procesu

5 VÝZNAM MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ Marketingový plán představuje v dnešní době zcela zásadní dokument na který navazují ostatní plány (finanční, výrobní, obchodní, personální, plán inovací.) Díky správné segmentaci zákazníků, firma dokáţe přiřadit odpovídající strategie, čímţ se zvyšuje pravděpodobnost zvýšení obratu firmy PLÁNOVÁNÍ VYTVÁŘÍ V MARKETINGU SYSTÉM A STÁVÁ SE TAK NEPOSTRADATELNOU SOUČÁSTÍ FUNGOVÁNÍ JAKÉKOLIV FIRMY, NEZÁVISLE NA JEJÍ VELIKOSTI. KLÍČOVÝM PRVKEM MARKETINGOVÉHO PROCESU JE BOBŘE PROMYŠLENÝ KREATIVNÍ PLÁN.

6 MARKETINGOVÝ PLÁN Připravuje se na konci třetího nebo začátkem čtvrtého kvartálu roku předcházejícího, ke kterému se plán vztahuje. Navazuje na marketingový výzkum, jehoţ kvalitní zpracování je základem pro úspěšnosti či neúspěšnost marketingového plánu Podněcuje a orientuje vedení firmy k systematickému promýšlení svých aktivit Není strnulým dogma. Trhy, zákazníci, podmínky pro podnikání, konkurence to jsou aspekty, které se mohou měnit kaţdým dnem. proto je nutná pravidelná kvartální revize celkového ročního plánu, jestli dochází k naplňování stanovených cílů. Pokud dojde k odchylkám, je nutné zjistit okamţitě důvod a zajistit nápravu

7 ZÁSADY TVORBY MARKETINGOVÉHO PLÁNU

8 STRUKTURA MARKETINGOVÉHO PLÁNU 1. CELKOVÉ SHRNUTÍ 2. ANALÝZA SOUČASNÉ MARKETINGOVÁ SITUACE 3. ANALÝZA SWOT 4. CÍLE A HLAVNÍ ÚLOHY 5. MARKETINGOVÁ STRATEGIE 6. AKČNÍ PLÁN 7. ROZPOČTY 8. KONTROLA

9 MARKETINGOVÝ PLÁNOVACÍ PROCES MARKETINGOVÉ PLÁNY JSOU VÝSLEDKEM PLÁNOVACÍHO PROCESU, KTERÝ SESTAVENÍ PLÁNU PŘEDCHÁZÍ.

10 MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA Plánovací proces začíná provedením marketingové situační analýzy, kterou můţeme definovat jako systematické a důkladné, kritické a nestranné zkoumání a posouzení: Vnitřní situace podniku s důrazem na jeho marketingové činnosti, Postavení podniku ve vnějším prostředí s důrazem na analýzu trhu a analýzu konkurence. Analýza se provádí ve třech časových horizontech. Postupuje se vţdy od minulých událostí, které se týkaly podniku (kde se podnik nacházel v minulosti) a postupně se přechází k současnému stavu. Poslední je odhad budoucího vývoje, kterým se podnik bude ubírat a kam chce dopět v budoucnosti.

11 ANALÝZA MAKROPROSTŘEDÍ Makroanalýza je často nazývána také analýzou vzdáleného okolí podniku.

12 ANALÝZA MAKROOKOLÍ - PEST

13 ANALÝZA BLÍZKÉHO PROSTŘEDÍ - PORTER Porterův model pěti sil - identifikuje hlavní hybné síly v odvětví. Tyto síly jsou určující pro vysvětlení chování konkurentů podniku. Hlavními silami jsou: Síla konkurence v odvětví - velikost a síla konkurence, pomalý nárůst v odvětví, vysoké fixní náklady, vysoké náklady na odchod z odvětví, Potenciální nově vstupující firmy - ekonomika velkého rozsahu, legislativa, ochrana trhu, vysoce kvalifikovaná pracovní síla, odlišení, velké kapitálové vstupy, přístup k distribučním kanálům, Síla dodavatelů - vysoké náklady na změnu dodavatele, nezákonné dohody mezi dodavateli, koncentrace dodavatelů, Síla odběratelů - koncentrace odběratelů, existence alternativních zdrojů zásobování, jejich PPO Hrozba substitutů - výrobky, které uspokojují poptávku kupujících jiným produktem.

14 OTÁZKY SPOJENÉ S TOUTO ANALÝZOU Manaţeři by si měli v rámci mikroanalýzy klást otázky typu: Jaké jsou zásadní síly, které působí v odvětví? Jaká je pravděpodobnost, ţe se síly změní? Jak můţe podnik jednotlivé síly ovlivnit? Má podnik moţnost zvýšit svou sílu vůči odběratelům a dodavatelům? Můţe podnik vytvořit větší překáţky pro vstup konkurentů na námi ovládané trhy? Jaká je naše konkurenční pozice?

15 KONKURENČNÍ POZICE CENOVÉ POSITIONING PRODUKT ROZPĚTÍ (krém DISTRIBUCE KOMUNIKACE proti vráskám) MANUFAKTURA Česká společnost zaloţena v roce Zabývá se také výrobou dřevěných hraček a dekorací. Přírodní produkty bez parabenů a barviv, suroviny typické pro ČR (pivo, karlovarská sůl) Kč Kamenné prodejny, e- shop, Přímá komunikace na prodejnách, promo akce, Facebook, print L'OCCITANE Francouzská přírodní kosmetika z Provance od roku Přírodní ingedience s prokázalým místem původu. Péče o pleť, vlasy, vůně Kč Kamenné prodejny, e- shop, Komunikace na prodejnách,spolupráce s blogery, Facebook, print THE BODY SHOP Anglická přírodní kosmetika. Široký sortiment přírodní kosmetiky. Obaly ze 100 % recycklovaného materiálu Kč Kamenné prodejny,eshop, Promo akce na prodejnách, Facebook Vlajková prodejna v KORRES Přírodní řecká kosmetika, jeţ je vybudována na homeopatických základech. Bezpečné, účinné, trendové, přírodní produkty. Sloţení vycházející z principů fytoterapie Kč Praze (Galerie Myslbek), část portfolia v kamenných prodejnách Profimed. Online nákup Inzerce, PR v lifestylových časopisech, facebook na

16 INTERNÍ PROSTŘEDÍ FIRMY SWOT ANALÝZA V této analýze se navzájem porovnávají silné stránky s příleţitostmi, coţ vypovídá o vizích, ambicích podniku, a slabé stránky s hrozbami, které jsou v okolí podniku. Silné stránky např. Tradice značky, vysoká úroveň výzkumu a vývoje, nízké výrobní náklady, exkluzivní přístup k informačním zdrojům, finanční síla a zdraví firmy apod. Slabé stránky např. Neodpovídající marketingová strategie, slabá reputace a obchodní značka, omezený přístup k distribučním kanálům, zastaralé obchodní prostory, vysoce omezené výrobní kapacity apod. Informace ze strategické analýzy je vhodné pro vedení společnosti zpracovat do podoby, která poskytne co nejvěrnější obraz stávající situace daného podniku.

17 KONTROLNÍ SEZNAM PRO PROVÁDĚNÍ ANALÝZY SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK Marketing Pověst společnosti Tržní podíl Spokojenost Z. Loajalita Z. Kvalita výrobků Kvalita služeb Distribuční efektivita Účinnost komunikace Výkonnost prodejních sil Inovační techniky Geografické pokrytí Významná SS Okrajová SS Neutrální SS Důležitost vysoká Důležitost střední Důležitos t nízká Výroba Vybavení Úspory z rozsahu Kapacity Lidský kapitál Schopnost vyrábět včas Technické výrobní dovednosti

18 ANALYTICKÝ MODEL BCG MATICE Je zaloţena na hodnocení indikátorů růstu odvětví a růstu relativního podílu na trhu. Matice je dělena do čtyř kvadrantů, s předpokládáným strategickým řízením: Dojné krávy vysoký relativní podíl na trhu na pomalu rostoucím trhu Psi nízky relativní podíl na trhu na pomalu rostoucím trhu Hvězdy - vysoký relativní podíl na trhu na rychle rostoucím trhu Otazníky - nízky relativní podíl na trhu na rychle rostoucím trhu

19 VIZE, MISE, CÍLE Po zpracování analýzy podniku je nutné zváţit stávající misi a vizi a zda se neodchyluje od trendů v oblasti podnikání Misí je míněno poslání podniku. Mise můţe mít i filozofický charakter. Podnik se svou misí snaţí ubezpečit okolí, ţe jeho hlavním cílem není jen maximalizace zisku, ale i určitá společenská odpovědnost, určitý přínos v jakékoliv oblasti pro danou společnost. Vize podniku udává dlouhodobý strategický směr, kam se podnik ubírá. Vizí podnik jasně definuje, jaká by měla být jeho budoucí pozice. Vize by měla vţdy být srozumitelná, výstiţná, krátká, čitelná a také dobře zapamatovatelná. Správná formulace je základem pro její pochopení a přijetí ji za vlastní. Stanovení marketingových cílů podniku vychází z cílů strategických a je hlavní částí marketingového plánování.

20 PŘÍKLAD VIZE, MISE Skupina TECHO je leaderem v oboru poskytování komplexních sluţeb v oblasti vybavování komerčních interiérů ve střední a východní Evropě a zároveň významným výrobcem kancelářského nábytku v české republice. Vize - společnost Techo, a.s. je vedoucí společností v oboru poskytování komplexních sluţeb v oblasti vybavování komerčních interiérů ve střední a východní Evropě a zároveň významným a předním výrobcem kancelářského nábytku v České republice. Mise TECHo nabízí nejefektivnější řešení nových kancelářských prostor vytvářejících optimální atmosféru pro dynamické společnosti.

21 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TVORBU POSLÁNÍ Aktuální preference vedení kaţdý má své představy a osobní cíle Zdroje firmy ty určují, které poslání je realizovatelné a splnitelné Kompetence firmy pro co má předpoklady, v čem je dobrá Historie obchod s pneumatikami asi nezaměníme za svatební salon Trţní hospodářství změny okolí, nové trendy, příleţitosti a ohroţení. - TECHO, a.s. dlouhodobě sponzoruje českou obecně prospěšnou společnost Prostor - architektura, interiér, design. Tato společnost je velkým přínosem pro architekty, designéry a širokou veřejnost v oblasti propagace české architektury, interiérové tvorby a designu a je doplňujícím elementem v činnosti naší společnosti.

22 STANOVENÍ PODNIKOVÉHO CÍLE Podnikový cíl : představuje informaci o stavu, kterého má být dosaţeno v určitém časovém období. Firmy mají většinou více cílů, jeden z nich je vţdy hlavní. Z podnikových cílů vycházejí marketingové cíle ( na jaké trhy, segmenty ), z nich cíle jednotlivých výrobkových skupin tj. tzv. Hierarchie cílů. (Smart)

23 CÍL SNÍŢIT HLUČNOST PROSTŘEDÍ O 70% 8 DŮVODŮ PROČ VYLADIT AKUSTICKOU POHODU 1. Odstraňte rozptylování způsobené hlukem 2. Zvyšte koncentraci 3. Zvyšte výkonnost zaměstnanců 4. Sniţte stres 5. Zvyšte spokojenost 6. Ztište kancelářskou techniku 7. Vytvořte příjemnou atmosféru 8. Získejte soukromí při komunikaci

24 PŘÍKLADY MARKETINGOVÝCH CÍLŮ (METODOLOGIE SMART) Konkrétní cíle se týkají: Existujících výrobků na současných trzích, Nových výrobků na současných trzích, Existujících výrobků na nových trzích, Nových výrobků na nových trzích. Získání konkrétního trţního podílu Zavedení nových produktů na rozhodující trhy Otevřených nových klíčových trhů Zavedení nových značek na trh Vytváření image podniku Získání definované skupiny zákazníků Implementování cenových, distribučních, komunikačních strategií

25 DALŠÍ KRITERIA PRO DEFINOVÁNÍ CÍLŮ Stanovení cílů na základě poznaní potřeb zákazníků - respektování zásady,,náš zákazník, náš pán. Hierarchické uspořádání - znamená respektovat jako východisko cíle podniku a logicky odvodit v hierarchické posloupnosti následné specifické marketingové cíle. Srozumitelnost - zřetelnost pochopitelnost pro všechny podnikové úrovně. Sladěnost a sdílnost - jednotlivé cíle jsou navzájem v harmonických vztazích (nekonfliktnost cílů), jsou jak souladné (nevylučují se, podporují se), tak sdílené. Marketingové cíle formulované v plánu představují konkrétní údaje, které vyjadřují budoucí faktické výkony v těsné souvislosti s obchodním plánováním. Odpovídají na otázky: Co o který konkrétní hmotný nebo nehmotný užitek se jedná Kolik kusy, metry, koruny atd., Vyjadřují např. Tržní podíly, výši prodejů apod., Pro koho konkrétní cílové trhy nebo tržní segmenty, jejichž potřeby chce podnik uspokojovat, Kdy časové období, pro které je úkol stanoven.

26 STRATEGIE VLASTNICKÁ VLASTNICKÉ CÍLE Vlastníci stanovují střednědobé a dlouhodobé vlastnické cíle vytvářejí vlastnickou strategii. - Cíle spojené se zhodnocováním jejich vkladů a kapitálu - Ohled na další účasti nebo obchodní zájmy - Rozvoj skupiny či realizace synergických efektů - Zhodnocení ovládané společnosti a její následný prodej Příklady vlastnických cílů : Dosaţení ROE návratnosti vlastního kapitálu, dosaţení EVA, dosaţení EBIT zisk před zdaněním, realizace dividendy, dosaţení stanovené budoucí hodnoty konkrétního zhodnocení akcií, vstup na burzu, nákup a prodej podílu společnosti

27 STRATEGIE VLASTNICKÁ VLASTNICKÉ CÍLE U ekonomicky spjatých skupin mohou být vlastnické strategie i rázu synergického: Realizace společných nákupů a prodejů určitého sortimentu Rozloţení výrobních a inovačních aktivit mezi ovládané společnosti Technologické strategie, účetní strategie, jednotný informační systém, rozloţení finančních a ostatních rizik, sjednocení controllingových aktivit, sdílení obchodních sítí Nanopharma je zakládajícím členem českého nanotechnologického klastru Nanoprogres, který sdruţuje malé a střední podniky s univerzitními a výzkumnými institucemi. Náplní klastru je aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti koaxiálních nanovláken. vlastnická strategie nemusí mít podobu mnohostránkového dokumentu kaţdopádně manaţerský tým musí vědět, jaké jsou ambice vlastníků a co očekávají v jakém časovém horizontu.

28 STRATEGIE MANAŢERSKÁ MANAŢERSKÉ CÍLE Zpracovává vedení společnosti na úrovni manaţerů obchodních, marketingových, finančních, výrobních, personálních, inovačních popř. jiných úseků, divizí, oddělení strategický plán. Manaţerské strategické cíle jsou určovány na základě analýz, odpovědné je vedení společnosti. Kontrolním orgánem je dozorčí, správní rada, představenstvo. Jiný model vlastníkem ovládajícího subjektu není privátní sektor, sledující jasné ekonomické cíle, ale je veřejný sektor zastoupený státní exekutivní sloţkou v podobě ministerstva státní účast v telekomunikační či energetické společnosti. (kariera ve skupině ČEZ )

29 STRATEGIE MANAŢERSKÁ MANAŢERSKÉ CÍLE - Získání konkrétního trţního podílu, zavedení nových produktů na určité trhy, otevření nových klíčových trhů ( globální teritoria), zavedení nových značek, získání definované skupiny zákazníků - Naplnění dlouhodobých cílů stanovených v oblasti řízení kvality ( ISO do roku - naplnění cílů v počtu, struktuře, vzdělávání pracovníků - Realizace strategických cílových ukazatelů v oblasti logistiky, nákupu, správě majetku - Dosaţení dlouhodobé plánované efektivity výroby s ohledem na pracovníky a sociální politiku - Realizace investičních aktivit

30 VAZBA MEZI VLASTNICKÝMI CÍLI A STRATEGICKÝM A OPERATIVNÍM PLÁNOVÁNÍM STRATEGIE CÍLE VLASTNÍKŮ STRATEGICKÝ PLÁN analýza cíle- scénáře - kontrola Marketingová a obchodní strategie Finanční strategie Personální strategie Výrobní strategie OPERATIVA Obchodní plán Personální plán Manaţerská analýza současného stavu Marketingový plán Kontrola naplňování plánů Finanční plán Plán výroby

31 FORMULOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH STRATEGIÍ Na základě marketingových cílů je formulována marketingová strategie - určuje základní směry postupu (základní schéma) vedoucí ke splnění marketingových a tím i podnikových cílových úkolů. - říkají, jak (jakým způsobem) konkurovat s výrobky nebo sluţbami podniku na cílových trzích nebo trţních segmentech, jak (jakým způsobem) dosáhnout stanovených cílů. - ukazují, do kterých výrobků a trhů vloţit podnikové zdroje (rozhodování v oblasti alokace zdrojů) a úsilí pro vytvoření základních preferencí v dané oblasti, které výrobky a trhy zvolit pro konkurování s ostatními rivaly na trhu.

32 POSTUP PŘI URČOVÁNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ Definování produktových skupin Určení teritorií zaměření Určení výrobkové řady tak, aby odpovídala obchodnímu plánu Určení teritorií, jednotlivě po daných zemích, lokálních teritorií, jsou-li mezi nimi odlišnosti Stanovení zákaznických segmentů Klíčoví zákazníci segmentů, na daných teritoriích a v daných produktových skupinách Určení personální odpovědnosti Osobní odpovědnost pracovníka za definovaná teritoria Tvorba a stanovení cenové politiky Tvorba cenových rozpětí, stanovení cenových Strategií, tvorba cenových map, příprava ceníků Nastavení distribuční strategie Volba distribučních kanálů (eliminace konfliktů), Logistických a skladových center, polohy poboček, Volba dopravců, systémy rozvozů Volba komunikačního mixu Nastavení komunikační strategie se zainteresovanými Osobami, volba mixu reklamy, podpory prodeje, PR Aktivit, dalších komunikačních prostředků Volba kontrolního mechanismu naplňování cílů Nastavení mechanismů a metrik zpětné kontroly

33 METODA STP VIZ TAKÉ SEGMENTACE ZÁKAZNÍKŮ OT. 10 Pro volbu optimální strategie je vhodné zvolit tzv. Metodu STP segmentation (segmentace - rozdělení zákazníků do skupin podle jejich charakteristik), targeting (zacílení, výběr nejzajímavějších segmentů), positioning (definování vaší pozice na trhu a odlišení od konkurence).

34 TYPOLOGIE STRATEGIÍ Podle trendů trhu (strategie růstové, udrţovací a ústupové) Na základě chování k vnějšímu prostředí (strategie kooperační a konfliktní) Podle přístupu k trhu a segmentům trhu (strategie ofenzivní a defenzivní) Na základě cyklu ţivotnosti trhu (strategie pro trhy ve fázi zavádění, pro trhy na kterých dochází k růstu, pro zralé a nasycené i pro trhy klesající) Podle strategie zaměřené na konkurenci (strategie podle portera, bowmanovy strategické hodiny) Dle velikosti trţního podílu a míry inovace (strategie podle kotlera, inovační strategie)

35 STRATEGIE PODLE MARKETINGOVÉHO MIXU Produktové řízení produktových řad, ţivotního cyklu produktů, produktové inovace, kontinuum produkt sluţba, vyhodnocování TOP prodejnosti,.. Cenové pro nové výrobky na trhu, pro stávající výrobky na trhu, ceny dle kvality, ceny jako podpora prodeje, cena bod zvratu, náklady. Distribuční volba distribučních kanálů a jejich počtu, logistických a skladových center, umístění poboček, dopravců, řízení přepravních rizik.. Komunikační komunikační plán, nástroje komunikačního mixu osobní prodej, pr, dm, podpora prodeje, veletrhy, výstavy, sponzoring, mediální mix

36 SESTAVENÍ MARKETINGOVÉHO PLÁNU Posledním krokem marketingového plánovacího procesu je samotné sestavení marketingového plánu. Jestliţe výběr cílových trhů má co dočinění s aspektem,,kdo a co, potom sestavení marketingového plánu souvisí ještě s aspektem,,jak. V podstatě se jedná o to, jak rozdělit a umístit zdroje podniku a jak vyuţít čtyři nástroje marketingového mixu 4C pro dosaţení vytyčených cílů. Přičemţ výrazným činitelem je také časové období. Vypracování realizačních programů. Kombinování jednotlivých prvků marketingového mixu Sestavení příslušného rozpočtu Stanovení osobních odpovědností Stanovení časových harmonogramů jednotlivých programů

37 MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ cílem je dosažení shody mezi cíli, schopnostmi a zdroji obchodníka a tržními příležitostmi strategické plánování vede k vytváření a přetváření podnikatelských aktivit, jejichž kombinace zajišťuje uspokojivý zisk a potenciál pro růst výsledkem je marketingový plán

38 KROKY PROCESU MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ

39 VÝSLEDEK MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ Marketingový plán je písemným potvrzením strategie včetně časové specifikace realizace této strategie. Měl by proto uvádět následující: 1.komu bude marketingový mix nabízen a po jak dlouhé období, 2.jaké zdroje (vykázané jako náklady) bude firma potřebovat v časovém rozpisu, 3.jaké jsou očekávané výsledky (měsíční nebo čtvrtletní objemy prodeje a zisku x očekávaným marketingovým nákladům).

40 Marketingový plán společnosti xy na období březen 2015 únor 2016 stanovil následující cíle: zvýšení tržeb o 20 % (6,22 mld. USD), zvýšení podílu na světovém trhu o 10 % na 58 %. Dosažení stanovených cílů mělo být podpořeno následujícími strategiemi: zvýšením zájmu o nabízený produkt mezi muži a ženami věku 35 až 65 let, umístění produktu na asijském trhu

41 ROZPOČET Rozpočty zdůvodňují a podrobněji rozvádějí marketingový rozpočet. V zásadě obsahují projekci výkazu zisků a ztrát. Uvádějí výši očekávaných trţeb (počet budoucích prodaných kusů výrobku či objem poskytnutých sluţeb a jejich čistou průměrnou prodejní cenu) a očekávané náklady (výrobní, distribuční a marketingové). Rozdíl představuje očekávaný zisk. Jakmile jsou rozpočty schváleny, představují základ např. Pro nákup materiálu, plánování výroby, plánování počtu pracovních sil a celkovou realizaci marketingové strategie

42 METODY STANOVENÍ REKLAMNÍHO ROZPOČTU A) Metoda dle moţností firmy - rozpočet je stanoven v takové výši, kterou si firma můţe dovolit. Metoda je vyuţívána spíše v menších firmách, které to zdůvodňují tím, ţe nemohou utratit více, neţ na co mají prostředky B) metoda procentem z trţeb - Management vidí přímou vazbu mezi komunikační podporou, prodejní cenou a ziskem na jednotku. Obrat se jeví jako důvod podpory, ne jako její výsledek. Výsledky spíše reprezentují fakt, ţe výše reklamních výdajů je závislá na velikosti obratu. C) metoda konkurenční rovnosti - Je zaloţená na stanovení reklamního rozpočtu dle rozpočtu konkurentů. Firmy monitorují konkurenční reklamu nebo sledují publikované odhady reklamních výdajů v určitém odvětví a stanovují svůj rozpočet na základě těchto průměrných reklamních výdajů D) metoda úkolů a cílů - Firma stanovuje svůj reklamní rozpočet dle toho, čeho chce dosáhnout. Při této metodě musí firma stanovit definici určitých reklamních cílů, určit úkoly nezbytné k jejich dosaţení a odhadnout nutné náklady. Celkový součet nákladů je základem pro reklamní rozpočet

43 KONTROLA, CONTROLLING Nutná je soustavná a systematická kontrola marketingových činností a vyhodnocování výsledků při realizaci marketingových plánů a strategií. Kontrola umoţní případné úpravy marketingové strategie, která zajistí skutečné dosaţení plánovaných cílů. Srovnávají se dosaţené výsledky marketingové činnosti s plánovanými cíli, Zjišťovány rozdíly (odchylky), které mohou být jak pozitivního, tak i negativního charakteru. Zjišťují se příčiny těchto odchylek Navrţení nápravných akcí (návrhů na zlepšení) v tomto kroku přijímá vedení podniku rozhodnutí o dílčích úpravách.

44 KRITÉRIA MARKETINGOVÉHO PLÁNU JE PLÁN JEDNODUCHÝ? je snadno srozumitelný, je z něj jasné, co je potřeba udělat? JE PLÁN KONKRÉTNÍ? Jsou cíle měřitelné? Obsahuje specifické kroky, aktivity, data, dokdy mají být provedeny, zodpovědné osoby a rozpočet? JE PLÁN REALISTICKÝ? JE PLÁN ÚPLNÝ? LZE PODLE TOHOTO PLÁNU ŘÍDIT JEHO IMPLEMEMTACI?

45 PŘÍPADOVÉ STUDIE 5.5 VIZE A POSLÁNÍ VŠFS, O.P.S. 5.6 VIZE A POSLÁNÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE 5.7 STANOVENÍ CÍLŮ SPOLEČNOSTI CET 21, SPOL. S R.O.

46 SLOVO ZÁVĚREM Marketingový plán je v hyperkonkurenčním prostředí hlavním a výchozím podnikovým dokumentem pro veškeré operativní plány podniku, včetně tvorby rozpočtu. Děkuji za vaši pozornost, těším se na další setkání ING. NADĚŢDA PETRŮ, TEL

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU. Katedra řízení podniku

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU. Katedra řízení podniku MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU Katedra řízení podniku MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ Řekla bys mi, prosím, jak se dostanu odtud? Záleží na tom, kam se chceš dostat, řekla kočka. To je mi jedno

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY 3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU Katedra řízení podniku

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU Katedra řízení podniku MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU Katedra řízení podniku INOVAČNÍ MARKETING STUDIJNÍ CÍLE VYSVĚTLIT POJEM INOVACE, INOVAČNÍ MARKETING, MARKETING INOVACÍ PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ POUKÁZAT NA NUTNOST

Více

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Manažer velkoobchodního skladu Kvalifikační úroveň NSK

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 3: TALENT MANAGEMENT Talent management systém (TMS) TALENT MANAGEMENT Skutečný

Více

Strategie podniku potravinářské výroby

Strategie podniku potravinářské výroby JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Strategie podniku potravinářské výroby

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 3: TALENT MANAGEMENT Talent management systém (TMS) TALENT MANAGEMENT

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola D I P L O M O V Á P R Á C E. 2012 Bc. Markéta Svárovská

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola D I P L O M O V Á P R Á C E. 2012 Bc. Markéta Svárovská ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola D I P L O M O V Á P R Á C E 2012 Bc. Markéta Svárovská ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208T139 Globální podnikání

Více

Pracovní materiály pro účastníky kurzů. Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání

Pracovní materiály pro účastníky kurzů. Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání Pracovní materiály pro účastníky kurzů Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání Modul 1 Business Plán Úvod vytvořené v rámci realizace projektu SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno, Křenová 52, 602 00

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Marketing měst a obcí

Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák (PH) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Marketingové okolí a nástroje situační analýzy, analýzy produktového portfolia Aktuální tržní situace Firmy se dnes ocitají před různými výzvami a možnostmi, včetně globalizace

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU. 19063@mail.vsfs.cz

ŘÍZENÍ OBCHODU. 19063@mail.vsfs.cz Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, Z/Zk Role obchodu ve struktuře

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Petra Holá

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Petra Holá Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2008 Petra Holá Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce: Analýza

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Institut managementu zdravotnických služeb

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Institut managementu zdravotnických služeb Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Institut managementu zdravotnických služeb Založení zdravotnického rehabilitačního centra Autor diplomové práce: Aneta Červená Vedoucí

Více

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů 1 Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů Ing. INCOMA Research, Business & Industry CEE Základní informace o projektu 2 Při příležitosti konference Fórum českého stavebnictví připravila

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Analýza konkurence firmy CARBORUNDUM ELECTRITE, a.s. Dana

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i p l o m o v á p r á c e Bc. Lucie Radilová 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i

Více

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU NOVÁ (DIGITÁLNÍ) EKONOMIKA JAKO VÝCHODISKO PRO POCHOPENÍ MŘP CÍL DEFINOVAT POJEM MARKETING VYSVĚTLIT TERMÍN NOVÁ EKONOMIKA NA KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADECH PŘEDSTAVIT

Více

OPERATIVNÍ A STRATEGICKÝ FINANČNÍ PLÁN

OPERATIVNÍ A STRATEGICKÝ FINANČNÍ PLÁN OPERATIVNÍ A STRATEGICKÝ FINANČNÍ PLÁN Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 5. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Plánování druhy plánů Plánování = manažerská funkce, která zahrnuje proces

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE ---------------------------------

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE --------------------------------- PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE --------------------------------- Tato má pro veřejnost informativní charakter a odkazy v ní uvedené slouţí pro práci zaměstnanců MěÚ. kopírován, upravován nebo

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Marketingový plán Marketingový rozpočet

Marketingový plán Marketingový rozpočet Marketingový plán Marketingový rozpočet Marketingový plán Dobrý marketingový plán je klíčem k úspěchu každé firmy. Je důležitý pro koordinaci všech propagačních a marketingových aktivit. Jeho cílem je

Více

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku E-shop: Zkušení poradci z Velké Britanie mohou stát, v této turbulentní době, za vašimi zády. Své mnohaleté zkušenosti shrnuli do několika knih. Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG

Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Název diplomové práce: Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG Vypracovala: Michaela Doležalová

Více

Marketingový plán firmy XYZ. Tereza Řiháčková

Marketingový plán firmy XYZ. Tereza Řiháčková Marketingový plán firmy XYZ Tereza Řiháčková Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č.

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

1. ÚVOD... 8 2. CÍL A METODIKA PRÁCE... 10 3. LITERÁRNÍ P

1. ÚVOD... 8 2. CÍL A METODIKA PRÁCE... 10 3. LITERÁRNÍ P OBSAH 1. ÚVOD... 8 2. CÍL A METODIKA PRÁCE... 10 3. LITERÁRNÍ PŘEHLED... 12 3.1. Náplň podnikatelského plánu... 12 3.2. Požadavky na podnikatelský plán... 15 3.3. Právní rámec podnikání... 16 3.4. Charakteristika

Více

Doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Lázeňské oplatky, Bohumil Košař, využitím nástrojů marketingového mixu. Martina Latináková

Doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Lázeňské oplatky, Bohumil Košař, využitím nástrojů marketingového mixu. Martina Latináková Doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Lázeňské oplatky, Bohumil Košař, využitím nástrojů marketingového mixu Martina Latináková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Téma mé bakalářské práce je

Více

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Trhy a marketing Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Trh - definice Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ Název: Diagnostické postupy při hodnocení podnikatelské výkonnosti firem Autor diplomové práce: Vedoucí diplomové práce: Anna

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb)

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Katedra řízení podniku ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Pavla Břečková pavla.breckova@vsfs.cz Vedoucí Katedry řízení podniku Fakulta ekonomických studií ŘÍZENÍ OBCHODU struktura 5 řízených konzultací 1. Podnik a

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

ÚLOHA MARKETINGU V ŘÍZENÍ ORGANIZACE KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

ÚLOHA MARKETINGU V ŘÍZENÍ ORGANIZACE KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU ÚLOHA MARKETINGU V ŘÍZENÍ ORGANIZACE KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Marketing jako koloběh hodnot, marketingový produkt HODNOTOVÝ MANAGEMENT JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÝCH AKTIVIT Moderní vztahový marketing vychází

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

Marketingový plán firmy Alupressing-slévárna, s. r. o. Denisa Pernicová

Marketingový plán firmy Alupressing-slévárna, s. r. o. Denisa Pernicová Marketingový plán firmy Alupressing-slévárna, s. r. o. Denisa Pernicová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, ţe: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 18. 02. 2014 24. 04. 2014, 09:30 16:30 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Segmentace trhu. Předmluva. Milé studenky/ti,

Segmentace trhu. Předmluva. Milé studenky/ti, Segmentace trhu Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Segmentace trhu, který vás podrobněji seznámí s touto tematikou, kterou budete aplikovat ve své semestrální

Více

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Seznam předmětů: EKONOMIKA PODNIKU Enterprise Economics povinný předmět DOBÝVÁNÍ

Více

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU MARKETINGOVÉ OKOLÍ A NÁSTROJE SITUAČNÍ ANALÝZY, ANALÝZY PRODUKTOVÉHO PORTFOLIA STUDIJNÍ CÍLE VYSVĚTLIT VÝZNAM SITUAČNÍ ANALÝZY PRO MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Francie: Prioritní obory Obchodní zvyklosti

Francie: Prioritní obory Obchodní zvyklosti Francie: Prioritní obory Obchodní zvyklosti 1. 12. 2011, MPO, Praha DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ 2 Francie: šance na trhu pro české

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N)

Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N) Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM I. stupeň hodnocení 1) Kritéria formálních náležitostí IPRM a) Úplnost žádosti Žádost je předložená v předepsaném počtu paré, z nichž alespoň jedna musí být originálem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

Úloha marketingu v řízení organizace

Úloha marketingu v řízení organizace Úloha marketingu v řízení organizace Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb

Více

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu Přednáška VŠFS Koncepty a řízení firemního nákupu Cíle Cílem této prezentace je seznámit vás se základními cíli, koncepty a nástroji profesionálního nákupu. Přestože je dnešní přednáška nezbytně zkratkou,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Otázka: Marketing a CR Předmět: Ekonomie Přidal(a): Envika pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Pojem marketing Philip Kotler:

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Hodnoticí standard. Obchodní zástupce velkoobchodu (kód: 66-016-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Obchodní zástupce velkoobchodu (kód: 66-016-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Obchodní zástupce velkoobchodu (kód: 66-016-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Obchodní zástupce velkoobchodu Kvalifikační úroveň NSK

Více

Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.

Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Dana Skálová Jana Rozková Brno 2013 Tímto

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

D i p l o m o v á p r á c e

D i p l o m o v á p r á c e Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i p l o m o v á p r á c e Věra Matoušková 2009 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. D i p l o m o v á p r á c e. Michaela Topolová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. D i p l o m o v á p r á c e. Michaela Topolová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i p l o m o v á p r á c e Michaela Topolová 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec D i p l

Více

Projekt na získávání zákazníků rehabilitační péče ve společnosti Lázně Kostelec u Zlína, spol. s.r.o. Bc. Barbora Kačabová

Projekt na získávání zákazníků rehabilitační péče ve společnosti Lázně Kostelec u Zlína, spol. s.r.o. Bc. Barbora Kačabová Projekt na získávání zákazníků rehabilitační péče ve společnosti Lázně Kostelec u Zlína, spol. s.r.o. Bc. Barbora Kačabová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem mé diplomové práce je vytvoření projektu

Více

Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ. Petr Podhorný

Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ. Petr Podhorný Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ Petr Podhorný Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je marketingový komunikační mix. Teoretická

Více

Podnikatelský záměr podniku v oblasti služeb

Podnikatelský záměr podniku v oblasti služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Podnikatelský záměr podniku v oblasti služeb Bakalářská práce Autor: David Beneš Bankovní management, Bankovní manaţer Vedoucí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Pavel Fučík

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Pavel Fučík Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Pavel Fučík 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Diplomová práce Pavel Fučík

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing obchodních dovedností Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Typ studijního předmětu: volitelný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního předmětu:.. 1/1/0 (př/cv/sem)

Více

Případová studie Kožená galanterie LUKA. Bc. Tereza Jašková

Případová studie Kožená galanterie LUKA. Bc. Tereza Jašková Případová studie Kožená galanterie LUKA Bc. Tereza Jašková Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín STUDENTI A PRAXE CZ.1.07/2.1.00/32.0038

Více

Přednáška VŠFS 2012. Koncepty a řízení firemního nákupu. Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů

Přednáška VŠFS 2012. Koncepty a řízení firemního nákupu. Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů Přednáška VŠFS 2012 Koncepty a řízení firemního nákupu Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů O čem to bude Část I. Teorie Cíle a definice Vymezení profesionálního nákupu

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Hodnoticí standard. Specialista internetového obchodu (kód: 66-043-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Specialista internetového obchodu (kód: 66-043-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Specialista internetového obchodu (kód: 66-043-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN VYBRANÉHO PRODUKTU

MARKETINGOVÝ PLÁN VYBRANÉHO PRODUKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT MARKETINGOVÝ PLÁN VYBRANÉHO PRODUKTU MARKETING

Více

Výzva I - Poradenství. Operační program Podnikání a inovace

Výzva I - Poradenství. Operační program Podnikání a inovace Výzva I - Poradenství Operační program Podnikání a inovace Obsah prezentace Představení CzechInvestu Operační program Podnikání a inovace Program Poradenství a jeho charakteristiky Co není Poradenství

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny investiční celky, např. cukrovary. Značného objemu ve vývozu investičních celků do

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku Zásobovací funkce Obsah přednášky Pojmy zásobování všeobecně a v projektu Cíl zásobování Pozice zásobování (atd.) z pohledu trhu a okolí Pozice zásobování z pohledu

Více

Uvedení židle LAURINO na český trh. Petr Gargulák

Uvedení židle LAURINO na český trh. Petr Gargulák Uvedení židle LAURINO na český trh Petr Gargulák Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, ţe: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

MARKETINGOVÁ STRATEGIE PRODUKTU

MARKETINGOVÁ STRATEGIE PRODUKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT MARKETINGOVÁ STRATEGIE PRODUKTU PRODUCT MARKETING

Více

1 Příležitosti a hrozby stavebnictví v dalších letech Ing. Miloslav Mašek, CSc. Svaz podnikatelů ve stavebnictví ÚVOD 2 Stavebnictví je průmyslové odvětví, které je více než jiné závislé na stavu ekonomiky

Více

Projekt marketingového plánu pro zámek v Dřevohosticích. Bc. Simona Žalmánková

Projekt marketingového plánu pro zámek v Dřevohosticích. Bc. Simona Žalmánková Projekt marketingového plánu pro zámek v Dřevohosticích Bc. Simona Žalmánková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vypracovat projekt marketingového plánu pro zámek v Dřevohosticích.

Více

Sportovní management - otázky z ekonomie ad a) a marketingu ad b)

Sportovní management - otázky z ekonomie ad a) a marketingu ad b) TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra tělesné výchovy Studentská 2, Liberec 461 17 tel.: +(420) 485 355 121 URL: www.ktv.fp.tul.cz Sportovní management - otázky

Více

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETING STRATEGY PROPOSAL

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETING STRATEGY PROPOSAL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMY NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETING STRATEGY

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahů Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Vedlejší specializace: Malé a střední podniky v tržním prostředí Marketingová strategie VOYO.cz Diplomová

Více

Projekt marketingové strategie produktové řady Zábavné učení pro firmu DITIPO, a. s. Bc. Renata Müllerová

Projekt marketingové strategie produktové řady Zábavné učení pro firmu DITIPO, a. s. Bc. Renata Müllerová Projekt marketingové strategie produktové řady Zábavné učení pro firmu DITIPO, a. s. Bc. Renata Müllerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá projektem marketingové strategie

Více

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Ivana MANDYSOVÁ Univerzita Pardubice ivana.mandysova@upce.cz Abstrakt Podniky a podnikatelé jsou hlavním

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROZVOJ MALÉ FIRMY DEVELOPMENT OF SMALL COMPANY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROZVOJ MALÉ FIRMY DEVELOPMENT OF SMALL COMPANY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT ROZVOJ MALÉ FIRMY DEVELOPMENT OF SMALL COMPANY

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

Projekt otevření nové pobočky Spojmont centra. Ing. Petra Pitnerová

Projekt otevření nové pobočky Spojmont centra. Ing. Petra Pitnerová Projekt otevření nové pobočky Spojmont centra Ing. Petra Pitnerová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na strategie otevření nové pobočky Spojmont centra, které se věnuje

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Realizace a průběh rozpočtového roku vyžití finančních prostředků Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Management. Stanovování, monitorování a měření cílů v organizaci - metody

Management. Stanovování, monitorování a měření cílů v organizaci - metody Management Stanovování, monitorování a měření cílů v organizaci - metody Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ POHYBOVÉHO STUDIA

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ POHYBOVÉHO STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ POHYBOVÉHO STUDIA

Více

D i p l o m o v á p r á c e

D i p l o m o v á p r á c e Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu D i p l o m o v á p r á c e 2010 Bc. Marcela Chadimová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Institut managementu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Informace v organizaci 1 Postavení informací z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory 2 Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více