Interkulturní učení a environmentální problematika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interkulturní učení a environmentální problematika"

Transkript

1 Globální vzdělávání Interkulturní učení a environmentální problematika Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik projektu

2 Obsah: 1 Úvod Aktivity Aktivita: Představení se Úvod do problematiky" Aktivita: Seřazení se Aktivita: Přechod přes linii Aktivita: Obrázky Aktivita:Interkulturní komunikace Aktivita: Mezinárodní karetní turnaj Aktivita: Anonymní žádosti o práci. Ano či ne? Aktivita: Albatros Aktivita: Individualismus versus kolektivismus Aktivita : Abigale Aktivita: Shrnutí použitých metod Aktivita: Zhodnocení dne Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 2

3 1 Úvod Anotace vzdělávacího programu Cílem globálního vzdělávání semináře Interkulturní učení a environmentální problematika naučit účastníky, jak nakládat s odlišností. Jak bychom měli poznat a hodnotit kulturní odlišnosti a zároveň umět propagovat opravdovou kulturní integraci a zásadní rozvoj účastníků ve škole, ve společnosti, ale také v osobním životě. Interkulturní zásady se soustřeďují na otevřenost vůči jinému, aktivní respekt pro odlišnost, vzájemné pochopení, aktivní toleranci, uznání stávajících kultur a poskytování rovných příležitostí a boj proti diskriminaci. Komunikace mezi různými kulturními identitami se může jevit paradoxní v tom smyslu, že vyžaduje poznání jiné kultury v tom, v čem je shodná a v čem se liší. Přínos pro pedagogy zapojené do vzdělávání bude spočívat v získání orientace v problematice globálního vzdělávání, v osvojení si nových moderních metod vzdělávání (zejména prožitkové učení), schopnosti prolínat témata globálního vzdělávání do průřezových témat ŠVP. Informace ze seminářů využijí ve vzdělávání žáků/studentů i pedagogických kolegů. Výuka je vedena typickými prostředky, které globální vzdělávání používá: různé diskusní techniky, simulační hry, hry s rolemi, kritické čtení textu, učení prožitkem, práce s dokumentem. Vzdělávací záměr: Cílem semináře je posílit účastníky v rozvoji dovedností a integraci získaných poznatků a metod při jejich využívání v rámci práce s průřezovým tématem Multikulturní výchova a Myšlení v evropských a globálních souvislostech, jak je začleněno v Rámcově vzdělávacích programech, potažmo Školních vzdělávacích plánech zúčastněných škol a napomoci tak zavádění globálního vzdělávání do výuky na základních a středních školách Plzeňského kraje. Účastníci: lépe pochopí kultury v moderních společnostech získají větší schopnost komunikace mezi lidmi z jiných kultur získají flexibilnější postoj ke kontextu kulturní odlišnosti ve společnosti dokážou lépe participovat v sociální interakci a uznání společného dědictví lidstva Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 3

4 orientují se v problematice zachování přírodních a obnovitelných zdrojů, dokážou zaujmout vlastní postoj a vnímají možnosti změn v pozitivním rozvoji vyzkoušejí si metody prožitkového učení a jejich účinek při diskusi nebo práci ve skupinách zpracují a stručně charakterizují různé pohledy na možnosti využití metod v praxi školy popíšou využívání metod jako proces, a zároveň vysvětlí, jaké složky a parametry tento proces musí mít, aby byl efektivní v průběhu cvičení budou mít možnost reflektovat svůj pocit užitku z metod zpracují vzorový příklad projektu na globální vzdělávání se zaměřením na oblast Interkulturní učení a environmentální problematika v globální perspektivě s propojením na konkrétní ŠVP a v něm především na průřezová témata Environmentální vzdělávání, Výchova a myšlení v globálních souvislostech a Multikulturní výchova seznámí se zdroji informací, potřebnými k další práci pedagoga, který používá ve své práci principy globálního vzdělávání zaměřené na oblast Interkulturního učení a environmentální problematiku v globální perspektivě. Forma vzdělávací akce Seminář je veden prezenční formou jako dvě jednodenní setkání, každé v dotaci 8 vyučovacích hodin. Je veden metodami prožitkového učení s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Účastníci si prostřednictvím vlastního prožitku vyzkouší metody, které lze využít k rozvoji žáků ve výuce. Metody budou voleny tak, aby si maximum poznatků a dovedností mohli účastníci ihned přenést do své praxe i osobního života. V průběhu semináře lektoři využívají interaktivní přístup, který plně respektuje a staví na konkrétních zkušenostech a potřebách jednotlivých účastníků. Vždy se vychází z toho, co už účastníci o daném tématu vědí, jaké s ním mají své zkušenosti. Použité metody: evaluační metody zjišťování naladění účastníků semináře a očekávání, průběžná a závěrečná evaluace diskusní aktivity modelové situace prožitkové aktivity: dramatizace, simulační hry, hry s rolemi Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 4

5 komunikační úkoly reflexe Hodinová dotace: Dva výukové dny, 8 výukových hodin v průběhu jednoho dne, celkem 16 hodin Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů: Počet účastníků: minimální počet 12 účastníků, maximální 15 účastníků, aby byl zajištěn pro každého účastníka prostor pro dostatečný trénink dovedností a reflexi. Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 5

6 Harmonogram výuky 1. den Zahájení akce organizační informace, představení realizátora, lektorů a účastníků Kontrakt s účastníky pravidla práce v kurzu, očekávání účastníků Vstup do tématu Globálního vzdělání Pozdravy v různých zemích aktivizace k tématu Řazení se v řadě podle interkulturních kritérií Přechod přes linii podle interkulturních kritérií Práce s obrázky různých kultur Co mě oslovilo? Rozdílnost kultur a komunikace: Mezinárodní salón setkávání se rozdílnost různých kultur a jejich vliv na přistěhovalce z cizích zemí: simulační hra Ledovcový model kultury: Základy komunikace: co je a není viděné, slyšené Společné mluvení vliv neverbální komunikace: dramatizace rolí Hodnotové systémy v různých zemích a jejich vliv v našem životě: Které hodnoty jsou důležité v mém životě? Kulturní standardy vstup do tématu: vliv moci, pojmy individualismus vyspělých společností x kolektivismus primitivních národů, model kulturních dimenzí index vyhýbání se nejistotě Reflexe: slovní cvičení na téma: Kolektivní nebo individuální? Konfrontace vlastního hodnotového systému: příběh Abigale Vliv předsudků na vnímání odlišných projevů jiných kultur: dramatizace Albatros (kulturní brýle) Metody, využitelné ve výuce v rámci interkulturního učení 2. den Vstupní aktivita: Kulturně odlišné chápání času čas je relativní Problémové úlohy: Řešení interkulturních konfliktů a jejich vliv na přírodní a lidské zdroje ve světě Nedůvěra mezi kulturami: Vnímavé dotazování Redukce negativních dopadů spojených s životním cyklem mobilu: Příběh mobilu Dynamika čerpání (přečerpání přírodních zdrojů): Hra na rybáře Zákon o zachování energie: možnosti snížení energetické náročnosti výroby některých produktů, spotřebovaná energie z obnovitelných zdrojů ve vybraných státech Propojení tématu na průřezová témata ve Školním vzdělávacím plánu Regionální možnosti pro uplatněné možností lokálního aspektu Tvorba příkladového projektu jako jedné z možných metod využití tématu ve školním prostředí a jeho prezentace Sebereflexe opatření a návrhy k využití tématu v praxi ve školách, možnosti dalšího zpracování tématu, užitečnost a využitelnost tématu semináře. 1 hod 1 hod 2 hod 3,5 hod 0,5 hod 0,5 hod 3,5 hod 1 hod 2 hod 1 hod Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 6

7 Aktivity Aktivita: Představení se Úvod do problematiky" Cíl: Vtažení do problematiky, představení se, seznámení se Délka: 10 minut Velikost skupiny: min 4 osoby Postup: Lektor vyzve účastníky, aby se pohybovali po místnosti a pozdravili své kolegy různými druhy pozdravů. v Japonsku uklonění se V ČR podání rukou ve Francii políbení /Bonjour v Brazílii (mezi muži)- poklepání na rameno v Africe (mezi přáteli) stisk ruky a chycení prstů Dále je možné se dotázat účastníků, kdo zná jaké jiné druhy pozdravů. Pozdravení může být kombinováno i slovním pozdravem např. Bonjour, Dobrý den. Variace: Každý si v hlavě představí nějaký pozdrav. A na znamení si najde dvojici a navzájem se pozdraví. Reakce otázky: Jaké kombinace fungují dobře a jaké ne? Co je příjemné na tom mít stejný pozdrav? Vznikly nebo jsou nějaké kreativní mix formy? Kdo byl dominantní, kdo si nechal pozdrav druhého vnutit? 1.1 Aktivita: Seřazení se Cíl: Seznámení se, komunikace Materiál: žádný Délka: minut Velikost skupiny: 8-40 osob Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 7

8 Postup: Účastníci se rozdělí dle určených kritérií, tak že vytvoří řadu. Možná kritéria: - podle prvního písmena jména - podle výšky - podle vzdálenosti rodné země - podle počtu jazyků, kterými mluví Pozor: Při výběru kritérii je důležité dávat pozor na to, aby některé skupiny osob nebyly diskriminovány nebo se necítily špatně např. u kritéria výška osoby v případě postižených účastníků. Variace: Účastníci se rozdělí podle kritérií, aniž by pří rozdělování mluvili např. podle data narození nebo podle velikosti chodidla. Účastníci komunikují pouze rukama a gesty. 1.2 Aktivita: Přechod přes linii Cíl: Vzbuzení zájmu o problematiku Materiál: linie (např. provázek) Délka: minut Velikost skupiny: 8-40 osob Postup: Místnost je rozdělena linií na dvě části (linie může být i imaginární) Skupina se nachází na jedné straně. Lektor říká různé výroky. Účastníci, kteří jsou osloveni přejdou linii. Možné výroky: - Kdo má předky z jiného státu? - Kdo mluví cizím jazykem? - Kdo jezdí pravidelně na dovolenou do zahraničí? - Kdo byl už déle jak 4 týdny v zahraničí? - Kdo má zahraniční přátele? - Kdo byl již kvůli svému vzhledu ohrožen, středem posměchu? - Kdo si již v životě přál vypadat nějak jinak? - Kdo žije/žil se zahraničním partnerem? Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 8

9 1.3 Aktivita: Obrázky Cíl: Vzbuzení zájmu o problematiku Materiál: obrázky Délka: minut Velikost skupiny: 8-40 osob Postup: Obrázky jsou rozloženy na zemi a je vyřčen impulz:"vyhledejte jeden obrázek, který Vás oslovuje? Proč jsem si ho vybral/a. Které pozitivní a negativní pocity ve mně navozuje?" Účastníci představí obrázek v kruhu ostatním. 1.4 Aktivita: Interkulturní komunikace Cíl: Ukázání specifických problémů v interkulturní komunikaci. Seznámení se s důležitostí nonverbální komunikace jako je tělesný odstup, oční kontakt atd. Materiál: předpřipravené texty Délka: minut Velikost skupiny: 6-14 osob Postup: Účastníci jsou rozděleni na 2 skupiny (A a B). Skupiny jsou odděleny a účastníci skupiny A mají na úkol, zaznamenat si své osobní klady a zápory a připravit si o sobě krátké představení. Toto krátké představení budou přednášet jednomu posluchači ze skupiny B. Účastníci skupiny B, kteří odejdou z místnosti, kde se nachází skupina A, dostanou různé kartičky s popisem různého druhu chování. Toto chování je pak ve skupině procvičeno. Po 10 minutách se vrátí skupina B zpět do místnosti. Každý účastník ze skupiny A si vyhledá jednoho účastníka ze skupiny B. Účastník A přednáší svůj připravený přednes a účastník B realizuje chování, které má za úkol. Po 10 minutách se účastníci vymění. Poté účastníci B popíši skupině chování svých kolegů s své pocity. Tutéž příležitost dostanou i účastníci A. Otázky: - Jak se s touto situací vyrovnáváme? - Jaké těžkosti nám toto chování přináší? Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 9

10 Úkol pro skupinu A: Musíte se připravit na seznamovací rozhovor. Napište si na papír nejdříve shrnutí osobních silných a slabých stránek. Poté nacvičte s účastníkem ze skupiny A krátké povídání o sobě, ve kterém se představíte. Poté toto "představení se" předveďte účastníku ze skupiny B. Úkoly pro skupinu B: Když Váš partner stojí nebo se postaví, tak si sedněte. Když Váš partner sedí nebo se posadí, stoupněte si. Budete mít za úkol snažit se během rozhovoru udržovat si odstup cm. Pokud Vám bude partner uhýbat, přibližujte se k němu. Záměrem je, aby měl partner nepříjemný pocit při rozhovoru. Pokuste se vyhýbat očnímu kontaktu. Dívejte se na podlahu, na stranu nebo na strop. I když budete muset odpovědět, dívejte se někam jinam. Položte před rozhovorem partnerovi ruku na hlavu, omluvte se a upravujte mu účes. Podejte partnerovi před rozhovorem ruku, nabídněte mu, aby se posadil. Poslouchejte ho pozorně a dívejte se na něho přátelsky. 1.5 Aktivita: Mezinárodní karetní turnaj Cíl: Vzbuzení zájmu o problematiku Materiál: karty podle velikosti skupiny, úvod, pravidla pro každou skupiny Délka: minut Postup: Přečtěte účastníkům úvod, připravte stoly a rozdejte pravidla. Na závěr turnaje zhodnoťte hru. Úvod: Vítejte na mezinárodním karetním turnaji. Na různých stolech se uskuteční karetní turnaje. Rozdělíme se do čtyř skupin dle počtu karetních stolů. Každý karetní stůl zastupuje jeden kontinent. Na každém stole najdete pravidla hry. Poté, co usednete ke stolu, Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 10

11 přečtěte si ve skupině pravidla hry a vyzkoušejte si hru nanečisto. Po 10 minutách budou pravidla vybrána. Poté, co budou pravidla vybrána, začne turnaj. Během turnaje nesmí nikdo promluvit. Je možné komunikovat pouze gesty (beze slov) Za každou vyhranou hru obdržíte jeden bod. Po 5 minutách se osoba s nejvíce body přesune k dalšímu stolu po směru hodinových ručiček. Osoba, která se přesune nejvícekrát se stane výhercem turnaje. Zhodnocení: - Jaké jste měli pocity reakce strategie? - Co probíhalo při karetním turnaji jinak? - Které ze jmenovaných zkušeností, reakcí, strategií můžete zpozorovat, když se setkají osoby z jiných kultur? Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 11

12 Pravidla hry: 1. Hra obsahuje od každé barvy karty 7, 8, 9, 10, spodek, dáma (filek), král, eso. Eso je nejvyšší karta. 2. Jeden z účastníků zamíchá karty a rozdá každému spoluhráči 5 karet. 3. Hráč po jeho levé ruce začíná hrát jako první. Poté následují ostatní po směru hodinových ručiček. 4. První hráč vynese kartu určité barvy. Ostatní musí vynést pokud možno kartu stejné barvy. Pokud někdo tuto barvu nemá, vynese kartu s jinou barvou nebo trumf. Trumfem jsou žaludy. Nejvyšší karta v dané barvě nebo nejvyšší trumf vyhrává. Ten kdo vyhraje souboj, vynáší první kartu. 5. Vyhrává ten s nejvíce vyhranými souboji. Pravidla hry: 1. Hra obsahuje od každé barvy karty 7, 8, 9, 10, spodek, dáma (filek), král, eso. Eso je nejnižší karta. Král je nejvyšší. 2. Jeden z účastníků zamíchá karty a rozdá každému spoluhráči 5 karet. 3. Hráč po jeho levé ruce začíná hrát jako první. Poté následují ostatní po směru hodinových ručiček. 4. První hráč vynese kartu určité barvy. Ostatní musí vynést pokud možno kartu stejné barvy. Pokud někdo tuto barvu nemá, vynese kartu s jinou barvou nebo trumf. Trumfem jsou piky. Nejvyšší karta v dané barvě nebo nejvyšší trumf vyhrává. Ten kdo vyhraje souboj, vynáší první kartu. 5. Vyhrává ten s nejvíce vyhranými souboji. Pravidla hry: 1. Hra obsahuje od každé barvy karty 7, 8, 9, 10, spodek, dáma (filek), král, eso. Eso je nejnižší karta. Král nejvyšší. 2. Jeden z účastníků zamíchá karty a rozdá každému spoluhráči 5 karet. 3. Hráč po jeho levé ruce začíná hrát jako první. Poté následují ostatní po směru hodinových ručiček. 4. První hráč vynese kartu určité barvy. Ostatní musí vynést pokud možno kartu stejné barvy. Pokud někdo tuto barvu nemá, vynese kartu s jinou barvou nebo trumf. Trumfem jsou žaludy. Nejvyšší karta v dané barvě nebo nejvyšší trumf vyhrává. Ten kdo vyhraje souboj, vynáší první kartu. 5. Vyhrává ten s nejvíce vyhranými souboji. Pravidla hry: 1. Hra obsahuje od každé barvy karty 7, 8, 9, 10, spodek, dáma (filek), král, eso. Eso je nejvyšší karta. 2. Jeden z účastníků zamíchá karty a rozdá každému spoluhráči 5 karet. 3. Hráč po jeho levé ruce začíná hrát jako první. Poté následují ostatní proti směru hodinových ručiček. 4. První hráč vynese kartu určité barvy. Ostatní musí vynést pokud možno kartu stejné barvy. Pokud někdo tuto barvu nemá, vynese kartu s jinou barvou nebo trumf. Trumfem jsou srdce. Nejvyšší karta v dané barvě nebo nejvyšší trumf vyhrává. Ten kdo vyhraje souboj, vynáší první kartu. 5. Vyhrává ten s nejvíce vyhranými souboji. Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 12

13 1.6 Aktivita: Anonymní žádosti o práci. Ano či ne? Účastníci: od 4 Doba: minut Postup: Je popsána výchozí situace: Po ukončení školy se ucházíte u jedné velké firmy o zaměstnání. Tato firma přijímá pouze anonymní žádosti o zaměstnání tzn., že neobsahují žádné údaje o jméně, věku pohlaví, příslušnosti, rodinném stavu. Proč se tato firma pro toto opatření rozhodla? Vidíš to jako smysluplné? Jak by se změnil pracovní trh, kdyby byly žádosti o zaměstnání anonymní? 1.7 Aktivita: Albatros Cíl: Vidíme svět kulturními brýlemi. Účastníci se naučí, že interpretujeme chování jiných osob prostřednictvím kulturních brýlí. Účastníci: minimálně 4, maximálně 25 Věk: od 14 let Doba: minut Materiál: 2 šátky, miska s oříšky Uspořádání místnosti: židle v kruhu Lektor: minimálně 2 Postup: Účastníci sedí v kruhu. Lektor (muž a žena) vysvětlí, že teď uskuteční cestu na ostrov Albatros. Poté opustí místnost a za krátký čas se vrátí zpět. Žena má zavázaný šátek kolem těla. Muž jde před ženou a žena ho následuje. Projdou jednou kolem všech účastníků dokola a přitom si oba pobrukují. Poté jde muž k mužským účastníkům, kteří mají nohy přes sebe, a dá jim je na podlahu. To samé dělá žena u mužů i u žen. Muž se posadí na židli a žena si klekne vedle něj. Poté mu žena nabídne misku oříšků, muž si vezme misku, sní jeden ořech a vrátí misku zpět ženě, která také jeden sní. Žena položí misku na stranu. Muž jí položí ruku na bedra. Poté se žena předkloní a dotkne se čelem země. Zde chvíli setrvá. Toto opakují 3x. Poté se na sebe usmějí, kývnou a zvednou se a opět projdou dokola kolem účastníků a opět jim dají nohy na zem, když je mají křížem. Poté oba opustí místnost a vrátí se zpět již bez Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 13

14 šátku. Lektor poprosí účastníky, aby popsali, to co viděli. A zeptá se jich, zda by chtěli na Albatrosu žít? Vysvětlení: Lektor vylíčí účastníkům o kultuře Albatros: Když jsou lidé z Albatrosu spokojení, pobrukují si. Věří na bohyni Země. Proto dávají účastníkům nohy na zem, aby byli blíže k bohyni. Oříšky jsou posvátné plody a jsou velmi oblíbené. Ženy mají zvláštní kontakt s bohyní, protože stejně jako Země dávají život. Aby muž ochránil ženu před nebezpečím, musí chodit stále před ní a koštovat jídlo. Ženy mají právo sedět na zemi, protože jsou blíže k bohyni Země. Muži mohou mít kontakt s bohyní jen prostřednictvím ženy. Se souhlasem ženy jí mohou položit ruku na bedra. Žena se poté dotkne čelem země a tak zprostředkuje kontakt mezi mužem a bohyní. Na Albatrosu se smějí ženy dotýkat žen i mužů, muži se však smění dotýkat jen mužů. Diskuze: Poté diskutují účastníci, které předpoklady a zhodnocení vedli ke špatné interpretaci situace. 1.8 Aktivita: Individualismus versus kolektivismus Cíl: Cvičení na rozpoznání hodnotových tendencí v individualistické a kolektivistické kultuře Materiál: pracovní list, tužky, flipchart, Postup: Účastníci jsou vyzváni, aby uspořádali jednotlivé hodnoty do pořadí dle významnosti v jejich životě. Účastníci se musí rozhodnout mezi hodnotami individualistické kultury a hodnotami kolektivistické kultury. Jednotlivé hodnoty jsou v závěru sečteny (hodnoty I- kultury a K-kultury). 1.9 Aktivita : Abigale Cíl: Cílem tohoto cvičení je přiblížit účastníkům abstraktní koncept hodnot. Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 14

15 Materiál: Kopie příběhu o Abigale pro všechny účastníky, papírové karty a fix pro každou skupinu Délka: minut Postup: 1. Úvod (10-15 min) Vysvětlete účastníkům, že jde v tomto cvičení o poznání základních hodnot. Vyzvěte je, aby si přečetli příběh o chování různých osob (Abigale, Tom, Sindibád, Matka, John) a ohodnotili je. Kdo se choval nejhůře a kdo se choval jako druhý nejhůře? 2. Práce ve skupině (30 min) - Poté, co účastníci zaujmou k příběhu svůj postoj, požádejte je, aby vytvořili skupiny po 3 až 6 osobách, aby prodiskutovali, chování jednotlivých osob. Úkolem skupiny je vytvořit pořadí jednotlivých osob, se kterým by souhlasili všichni účastníci ve skupině. 3. Představení shody a diskuze (30 minut) Zhodnoťte cvičení ve skupině. Shrňte výsledky, prodiskutujte rozdílné postoje a názory a pozvolna přejděte k otázce, jak jste se rozhodli, které chování považujete za dobré a které za špatné? Důležitým bodem hodnocení je také názor, jak se k jednotlivým rozhodnutím dospělo. Dále musí být prodiskutováno, zda je lehké dospět k rozhodnutí nebo je to obtížné a jak. Můžete se zeptat účastníků, jak se jim to podařilo najít shodu. Které argumenty je přesvědčili a proč? Kde vznikla shoda pro nebo proti přizpůsobení se názorům jiných účastníků? Variace: 1. Možná obměna ve cvičení spočívá v tom, že je možné vytvořit skupiny z mužů a žen. Zůstalo by hodnocení osob stejné? Pokud ne, proč se změnilo? 2. Rozšiřte příběh o nové údaje např. věk osob, etnická příslušnost, národnostní příslušnost atd. Jak by se změnilo hodnocení jednotlivých osob, pokud by byly účastníkům známy nové skutečnosti? Předloha: viz příloha 1.10 Aktivita: Hodnoty Cíl: Uvědomění si různorodosti hodnot Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 15

16 Postup: Materiál: Účastníci jsou vyzváni, aby napsali na papírové karty 3 hodnoty, které jsou pro ně důležité. V rozhovoru s partnerem si účastníci vymění názory, proč jsou tyto hodnoty pro ně důležité. papírové karty na psaní, fixy 1.11 Aktivita: Shrnutí použitých metod Cíl: Souhrn a připomenutí dnešní práce Postup: Které metody jsme dnes použili? Skupina účastníků společně shrne použité metody z průběhu dne Aktivita: Zhodnocení dne Cíl: Zpětná vazba Postup: Na flipech jsou napsány nedokončené věty, účastníci chodí po místnosti a mohou na každý flip napsat své nápady a myšlenky nebo reagovat na myšlenky ostatních. Materiál: Flipy, fixy Zhodnocení u flipů s větami: o Téma je důležité, protože. o Obsahově bych chtěl (-a) téma ještě rozšířit o To je přínosné pro moji práci ve škole Po porovnání s očekáváním končí setkání sebereflexí s otázkami: To si odnáším To se mi líbilo To bych chtěl (-a) změnit Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 16

17 Globální vzdělávání Příloha č. 1 Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Autoři: Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik projektu

18 Abigale Abigale miluje Toma. Tom bydlí na druhé straně řeky. Záplavy však zničily všechny mosty přes řeku. Jen jedna jediná loď není poškozená. Abigale poprosí vlastníka lodi Sindibáda, aby jí převezl na druhou stranu řeky. Sindibád souhlasí pod podmínkou, že se s ním Abigale vyspí. Abigale neví, co má dělat, a tak si běží za svou matkou pro radu. Matka však vysvětli Abigale, že se nebude míchat do jejích záležitostí. Ve svém zoufalství se Abigal vyspí se Sindibádem, který jí následně převeze přes řeku. Šťastná Abigale padne Tomovi do náručí, a začne mu vyprávět, co se přihodilo. Tom jí od sebe odtrhne a opustí jí. Nedaleko od Tomova domu se Abigale setká se svým nejlepším kamarádem Johnem, kterému vylíčí, co se jí přihodilo. Poté zmlátí John Toma a vezme si Abigale.

19 Individualismus versus kolektivismus Které hodnoty jsou pro mě v životě důležité a které méně? Na tuto otázku si zodpovězte a uspořádejte jednotlivé hodnoty dle pořadí. Jednotlivým hodnotám přiřaďte čísla od 0 do devítky. 0 znamená nejméně důležité 9 znamená nejvíce důležité Každé z těchto čísel můžete použít pouze jednou. Čísla uveďte do silně označené tabulky. Návod: - Přečtěte si úvod o cvičení - Přiřaďte nejdříve hodnoty 0 a 9 - Poté přiřaďte hodnoty 1,2 a 8 a 7 - Na závěr rozhodněte o hodnotách 3, 4, 5 1. Nacionální jistoty (ochrana vlasti před nepřáteli) 2. Svoboda (mých myšlenek a jednání) 3. Rodinné jistoty (jistota u blízkých osob) 4. Vzrušující život (stimulující zážitky) 5. Ctít rodiče a starší generace (respekt) 6. Rozmanitý život (mnohotvárnost) 7. Poslušnost (také: plnění úkolů) 8. Možnost volit si z vlastních cílů (sebeurčení) 9. Osobní disciplína, ovládnutí sama sebe 10. Nezávislost K I

Globální učení a výživa

Globální učení a výživa Globální vzdělávání Globální učení a výživa Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Regína Dlouhá Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. 2004 1. Smysl GRV a definování

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Význam slov, tvoření slov Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) Vzdělávací

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI NÁVOD PRO PRÁCI S EUROPASSEM JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE: 1. Žáci si zkusí vyplnit do Europass-životopisu (viz Příloha 1) osobní dovednosti

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

Programy specifické prevence

Programy specifické prevence Evaluační techniky Programy specifické prevence rizikového chování Struktura programu Ponorky I. pololetí II. pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Program 1.Důležité já 2.Integrující třída Varianty

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Průřezové téma Výchova demokratického občana

Průřezové téma Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana 1 Základní informace: Projektový formulář (VDO) Název projektu: Nedemokratická uspořádání dnes a v dějinách Stručný popis (anotace): Jednodenní projekt Nedemokratická

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky / GENDER TOOLBOX Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky podle Geritt Kaschuby / Karin Derichs-Kunstmann 1. Dimenze obsahy Gendrové perspektivy v oblasti práce s dětmi a mládeží jako téma Jsou genderové

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Zavedení kvadratické funkce

Zavedení kvadratické funkce Předmět: Matematika Doporučený ročník: 2 Vazba na ŠVP: Funkce Cíle Odvození grafu - paraboly Uvědomění, kde se s kvadratickou funkcí setkáváme ve světě kolem nás Stručná anotace Celohodinová aktivita,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku

Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku Mgr. Borovcová Martina Zaměření a cíle: Tato hodina anglického jazyka má několik hlavních úkolů. 1. Zopakovat slovní zásobu pomocí výukového programu

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ilit Skriptorium Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti

ilit Skriptorium Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti Téma aktivity: Adaptace literárního textu Předmět: Doporučený věk studentů: 13 15 let Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti Cíle: Adaptovat umělecký literární text do podoby

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření

Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření Globální vzdělávání Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská

Více