Interkulturní učení a environmentální problematika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interkulturní učení a environmentální problematika"

Transkript

1 Globální vzdělávání Interkulturní učení a environmentální problematika Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik projektu

2 Obsah: 1 Úvod Aktivity Aktivita: Představení se Úvod do problematiky" Aktivita: Seřazení se Aktivita: Přechod přes linii Aktivita: Obrázky Aktivita:Interkulturní komunikace Aktivita: Mezinárodní karetní turnaj Aktivita: Anonymní žádosti o práci. Ano či ne? Aktivita: Albatros Aktivita: Individualismus versus kolektivismus Aktivita : Abigale Aktivita: Shrnutí použitých metod Aktivita: Zhodnocení dne Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 2

3 1 Úvod Anotace vzdělávacího programu Cílem globálního vzdělávání semináře Interkulturní učení a environmentální problematika naučit účastníky, jak nakládat s odlišností. Jak bychom měli poznat a hodnotit kulturní odlišnosti a zároveň umět propagovat opravdovou kulturní integraci a zásadní rozvoj účastníků ve škole, ve společnosti, ale také v osobním životě. Interkulturní zásady se soustřeďují na otevřenost vůči jinému, aktivní respekt pro odlišnost, vzájemné pochopení, aktivní toleranci, uznání stávajících kultur a poskytování rovných příležitostí a boj proti diskriminaci. Komunikace mezi různými kulturními identitami se může jevit paradoxní v tom smyslu, že vyžaduje poznání jiné kultury v tom, v čem je shodná a v čem se liší. Přínos pro pedagogy zapojené do vzdělávání bude spočívat v získání orientace v problematice globálního vzdělávání, v osvojení si nových moderních metod vzdělávání (zejména prožitkové učení), schopnosti prolínat témata globálního vzdělávání do průřezových témat ŠVP. Informace ze seminářů využijí ve vzdělávání žáků/studentů i pedagogických kolegů. Výuka je vedena typickými prostředky, které globální vzdělávání používá: různé diskusní techniky, simulační hry, hry s rolemi, kritické čtení textu, učení prožitkem, práce s dokumentem. Vzdělávací záměr: Cílem semináře je posílit účastníky v rozvoji dovedností a integraci získaných poznatků a metod při jejich využívání v rámci práce s průřezovým tématem Multikulturní výchova a Myšlení v evropských a globálních souvislostech, jak je začleněno v Rámcově vzdělávacích programech, potažmo Školních vzdělávacích plánech zúčastněných škol a napomoci tak zavádění globálního vzdělávání do výuky na základních a středních školách Plzeňského kraje. Účastníci: lépe pochopí kultury v moderních společnostech získají větší schopnost komunikace mezi lidmi z jiných kultur získají flexibilnější postoj ke kontextu kulturní odlišnosti ve společnosti dokážou lépe participovat v sociální interakci a uznání společného dědictví lidstva Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 3

4 orientují se v problematice zachování přírodních a obnovitelných zdrojů, dokážou zaujmout vlastní postoj a vnímají možnosti změn v pozitivním rozvoji vyzkoušejí si metody prožitkového učení a jejich účinek při diskusi nebo práci ve skupinách zpracují a stručně charakterizují různé pohledy na možnosti využití metod v praxi školy popíšou využívání metod jako proces, a zároveň vysvětlí, jaké složky a parametry tento proces musí mít, aby byl efektivní v průběhu cvičení budou mít možnost reflektovat svůj pocit užitku z metod zpracují vzorový příklad projektu na globální vzdělávání se zaměřením na oblast Interkulturní učení a environmentální problematika v globální perspektivě s propojením na konkrétní ŠVP a v něm především na průřezová témata Environmentální vzdělávání, Výchova a myšlení v globálních souvislostech a Multikulturní výchova seznámí se zdroji informací, potřebnými k další práci pedagoga, který používá ve své práci principy globálního vzdělávání zaměřené na oblast Interkulturního učení a environmentální problematiku v globální perspektivě. Forma vzdělávací akce Seminář je veden prezenční formou jako dvě jednodenní setkání, každé v dotaci 8 vyučovacích hodin. Je veden metodami prožitkového učení s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Účastníci si prostřednictvím vlastního prožitku vyzkouší metody, které lze využít k rozvoji žáků ve výuce. Metody budou voleny tak, aby si maximum poznatků a dovedností mohli účastníci ihned přenést do své praxe i osobního života. V průběhu semináře lektoři využívají interaktivní přístup, který plně respektuje a staví na konkrétních zkušenostech a potřebách jednotlivých účastníků. Vždy se vychází z toho, co už účastníci o daném tématu vědí, jaké s ním mají své zkušenosti. Použité metody: evaluační metody zjišťování naladění účastníků semináře a očekávání, průběžná a závěrečná evaluace diskusní aktivity modelové situace prožitkové aktivity: dramatizace, simulační hry, hry s rolemi Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 4

5 komunikační úkoly reflexe Hodinová dotace: Dva výukové dny, 8 výukových hodin v průběhu jednoho dne, celkem 16 hodin Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů: Počet účastníků: minimální počet 12 účastníků, maximální 15 účastníků, aby byl zajištěn pro každého účastníka prostor pro dostatečný trénink dovedností a reflexi. Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 5

6 Harmonogram výuky 1. den Zahájení akce organizační informace, představení realizátora, lektorů a účastníků Kontrakt s účastníky pravidla práce v kurzu, očekávání účastníků Vstup do tématu Globálního vzdělání Pozdravy v různých zemích aktivizace k tématu Řazení se v řadě podle interkulturních kritérií Přechod přes linii podle interkulturních kritérií Práce s obrázky různých kultur Co mě oslovilo? Rozdílnost kultur a komunikace: Mezinárodní salón setkávání se rozdílnost různých kultur a jejich vliv na přistěhovalce z cizích zemí: simulační hra Ledovcový model kultury: Základy komunikace: co je a není viděné, slyšené Společné mluvení vliv neverbální komunikace: dramatizace rolí Hodnotové systémy v různých zemích a jejich vliv v našem životě: Které hodnoty jsou důležité v mém životě? Kulturní standardy vstup do tématu: vliv moci, pojmy individualismus vyspělých společností x kolektivismus primitivních národů, model kulturních dimenzí index vyhýbání se nejistotě Reflexe: slovní cvičení na téma: Kolektivní nebo individuální? Konfrontace vlastního hodnotového systému: příběh Abigale Vliv předsudků na vnímání odlišných projevů jiných kultur: dramatizace Albatros (kulturní brýle) Metody, využitelné ve výuce v rámci interkulturního učení 2. den Vstupní aktivita: Kulturně odlišné chápání času čas je relativní Problémové úlohy: Řešení interkulturních konfliktů a jejich vliv na přírodní a lidské zdroje ve světě Nedůvěra mezi kulturami: Vnímavé dotazování Redukce negativních dopadů spojených s životním cyklem mobilu: Příběh mobilu Dynamika čerpání (přečerpání přírodních zdrojů): Hra na rybáře Zákon o zachování energie: možnosti snížení energetické náročnosti výroby některých produktů, spotřebovaná energie z obnovitelných zdrojů ve vybraných státech Propojení tématu na průřezová témata ve Školním vzdělávacím plánu Regionální možnosti pro uplatněné možností lokálního aspektu Tvorba příkladového projektu jako jedné z možných metod využití tématu ve školním prostředí a jeho prezentace Sebereflexe opatření a návrhy k využití tématu v praxi ve školách, možnosti dalšího zpracování tématu, užitečnost a využitelnost tématu semináře. 1 hod 1 hod 2 hod 3,5 hod 0,5 hod 0,5 hod 3,5 hod 1 hod 2 hod 1 hod Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 6

7 Aktivity Aktivita: Představení se Úvod do problematiky" Cíl: Vtažení do problematiky, představení se, seznámení se Délka: 10 minut Velikost skupiny: min 4 osoby Postup: Lektor vyzve účastníky, aby se pohybovali po místnosti a pozdravili své kolegy různými druhy pozdravů. v Japonsku uklonění se V ČR podání rukou ve Francii políbení /Bonjour v Brazílii (mezi muži)- poklepání na rameno v Africe (mezi přáteli) stisk ruky a chycení prstů Dále je možné se dotázat účastníků, kdo zná jaké jiné druhy pozdravů. Pozdravení může být kombinováno i slovním pozdravem např. Bonjour, Dobrý den. Variace: Každý si v hlavě představí nějaký pozdrav. A na znamení si najde dvojici a navzájem se pozdraví. Reakce otázky: Jaké kombinace fungují dobře a jaké ne? Co je příjemné na tom mít stejný pozdrav? Vznikly nebo jsou nějaké kreativní mix formy? Kdo byl dominantní, kdo si nechal pozdrav druhého vnutit? 1.1 Aktivita: Seřazení se Cíl: Seznámení se, komunikace Materiál: žádný Délka: minut Velikost skupiny: 8-40 osob Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 7

8 Postup: Účastníci se rozdělí dle určených kritérií, tak že vytvoří řadu. Možná kritéria: - podle prvního písmena jména - podle výšky - podle vzdálenosti rodné země - podle počtu jazyků, kterými mluví Pozor: Při výběru kritérii je důležité dávat pozor na to, aby některé skupiny osob nebyly diskriminovány nebo se necítily špatně např. u kritéria výška osoby v případě postižených účastníků. Variace: Účastníci se rozdělí podle kritérií, aniž by pří rozdělování mluvili např. podle data narození nebo podle velikosti chodidla. Účastníci komunikují pouze rukama a gesty. 1.2 Aktivita: Přechod přes linii Cíl: Vzbuzení zájmu o problematiku Materiál: linie (např. provázek) Délka: minut Velikost skupiny: 8-40 osob Postup: Místnost je rozdělena linií na dvě části (linie může být i imaginární) Skupina se nachází na jedné straně. Lektor říká různé výroky. Účastníci, kteří jsou osloveni přejdou linii. Možné výroky: - Kdo má předky z jiného státu? - Kdo mluví cizím jazykem? - Kdo jezdí pravidelně na dovolenou do zahraničí? - Kdo byl už déle jak 4 týdny v zahraničí? - Kdo má zahraniční přátele? - Kdo byl již kvůli svému vzhledu ohrožen, středem posměchu? - Kdo si již v životě přál vypadat nějak jinak? - Kdo žije/žil se zahraničním partnerem? Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 8

9 1.3 Aktivita: Obrázky Cíl: Vzbuzení zájmu o problematiku Materiál: obrázky Délka: minut Velikost skupiny: 8-40 osob Postup: Obrázky jsou rozloženy na zemi a je vyřčen impulz:"vyhledejte jeden obrázek, který Vás oslovuje? Proč jsem si ho vybral/a. Které pozitivní a negativní pocity ve mně navozuje?" Účastníci představí obrázek v kruhu ostatním. 1.4 Aktivita: Interkulturní komunikace Cíl: Ukázání specifických problémů v interkulturní komunikaci. Seznámení se s důležitostí nonverbální komunikace jako je tělesný odstup, oční kontakt atd. Materiál: předpřipravené texty Délka: minut Velikost skupiny: 6-14 osob Postup: Účastníci jsou rozděleni na 2 skupiny (A a B). Skupiny jsou odděleny a účastníci skupiny A mají na úkol, zaznamenat si své osobní klady a zápory a připravit si o sobě krátké představení. Toto krátké představení budou přednášet jednomu posluchači ze skupiny B. Účastníci skupiny B, kteří odejdou z místnosti, kde se nachází skupina A, dostanou různé kartičky s popisem různého druhu chování. Toto chování je pak ve skupině procvičeno. Po 10 minutách se vrátí skupina B zpět do místnosti. Každý účastník ze skupiny A si vyhledá jednoho účastníka ze skupiny B. Účastník A přednáší svůj připravený přednes a účastník B realizuje chování, které má za úkol. Po 10 minutách se účastníci vymění. Poté účastníci B popíši skupině chování svých kolegů s své pocity. Tutéž příležitost dostanou i účastníci A. Otázky: - Jak se s touto situací vyrovnáváme? - Jaké těžkosti nám toto chování přináší? Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 9

10 Úkol pro skupinu A: Musíte se připravit na seznamovací rozhovor. Napište si na papír nejdříve shrnutí osobních silných a slabých stránek. Poté nacvičte s účastníkem ze skupiny A krátké povídání o sobě, ve kterém se představíte. Poté toto "představení se" předveďte účastníku ze skupiny B. Úkoly pro skupinu B: Když Váš partner stojí nebo se postaví, tak si sedněte. Když Váš partner sedí nebo se posadí, stoupněte si. Budete mít za úkol snažit se během rozhovoru udržovat si odstup cm. Pokud Vám bude partner uhýbat, přibližujte se k němu. Záměrem je, aby měl partner nepříjemný pocit při rozhovoru. Pokuste se vyhýbat očnímu kontaktu. Dívejte se na podlahu, na stranu nebo na strop. I když budete muset odpovědět, dívejte se někam jinam. Položte před rozhovorem partnerovi ruku na hlavu, omluvte se a upravujte mu účes. Podejte partnerovi před rozhovorem ruku, nabídněte mu, aby se posadil. Poslouchejte ho pozorně a dívejte se na něho přátelsky. 1.5 Aktivita: Mezinárodní karetní turnaj Cíl: Vzbuzení zájmu o problematiku Materiál: karty podle velikosti skupiny, úvod, pravidla pro každou skupiny Délka: minut Postup: Přečtěte účastníkům úvod, připravte stoly a rozdejte pravidla. Na závěr turnaje zhodnoťte hru. Úvod: Vítejte na mezinárodním karetním turnaji. Na různých stolech se uskuteční karetní turnaje. Rozdělíme se do čtyř skupin dle počtu karetních stolů. Každý karetní stůl zastupuje jeden kontinent. Na každém stole najdete pravidla hry. Poté, co usednete ke stolu, Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 10

11 přečtěte si ve skupině pravidla hry a vyzkoušejte si hru nanečisto. Po 10 minutách budou pravidla vybrána. Poté, co budou pravidla vybrána, začne turnaj. Během turnaje nesmí nikdo promluvit. Je možné komunikovat pouze gesty (beze slov) Za každou vyhranou hru obdržíte jeden bod. Po 5 minutách se osoba s nejvíce body přesune k dalšímu stolu po směru hodinových ručiček. Osoba, která se přesune nejvícekrát se stane výhercem turnaje. Zhodnocení: - Jaké jste měli pocity reakce strategie? - Co probíhalo při karetním turnaji jinak? - Které ze jmenovaných zkušeností, reakcí, strategií můžete zpozorovat, když se setkají osoby z jiných kultur? Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 11

12 Pravidla hry: 1. Hra obsahuje od každé barvy karty 7, 8, 9, 10, spodek, dáma (filek), král, eso. Eso je nejvyšší karta. 2. Jeden z účastníků zamíchá karty a rozdá každému spoluhráči 5 karet. 3. Hráč po jeho levé ruce začíná hrát jako první. Poté následují ostatní po směru hodinových ručiček. 4. První hráč vynese kartu určité barvy. Ostatní musí vynést pokud možno kartu stejné barvy. Pokud někdo tuto barvu nemá, vynese kartu s jinou barvou nebo trumf. Trumfem jsou žaludy. Nejvyšší karta v dané barvě nebo nejvyšší trumf vyhrává. Ten kdo vyhraje souboj, vynáší první kartu. 5. Vyhrává ten s nejvíce vyhranými souboji. Pravidla hry: 1. Hra obsahuje od každé barvy karty 7, 8, 9, 10, spodek, dáma (filek), král, eso. Eso je nejnižší karta. Král je nejvyšší. 2. Jeden z účastníků zamíchá karty a rozdá každému spoluhráči 5 karet. 3. Hráč po jeho levé ruce začíná hrát jako první. Poté následují ostatní po směru hodinových ručiček. 4. První hráč vynese kartu určité barvy. Ostatní musí vynést pokud možno kartu stejné barvy. Pokud někdo tuto barvu nemá, vynese kartu s jinou barvou nebo trumf. Trumfem jsou piky. Nejvyšší karta v dané barvě nebo nejvyšší trumf vyhrává. Ten kdo vyhraje souboj, vynáší první kartu. 5. Vyhrává ten s nejvíce vyhranými souboji. Pravidla hry: 1. Hra obsahuje od každé barvy karty 7, 8, 9, 10, spodek, dáma (filek), král, eso. Eso je nejnižší karta. Král nejvyšší. 2. Jeden z účastníků zamíchá karty a rozdá každému spoluhráči 5 karet. 3. Hráč po jeho levé ruce začíná hrát jako první. Poté následují ostatní po směru hodinových ručiček. 4. První hráč vynese kartu určité barvy. Ostatní musí vynést pokud možno kartu stejné barvy. Pokud někdo tuto barvu nemá, vynese kartu s jinou barvou nebo trumf. Trumfem jsou žaludy. Nejvyšší karta v dané barvě nebo nejvyšší trumf vyhrává. Ten kdo vyhraje souboj, vynáší první kartu. 5. Vyhrává ten s nejvíce vyhranými souboji. Pravidla hry: 1. Hra obsahuje od každé barvy karty 7, 8, 9, 10, spodek, dáma (filek), král, eso. Eso je nejvyšší karta. 2. Jeden z účastníků zamíchá karty a rozdá každému spoluhráči 5 karet. 3. Hráč po jeho levé ruce začíná hrát jako první. Poté následují ostatní proti směru hodinových ručiček. 4. První hráč vynese kartu určité barvy. Ostatní musí vynést pokud možno kartu stejné barvy. Pokud někdo tuto barvu nemá, vynese kartu s jinou barvou nebo trumf. Trumfem jsou srdce. Nejvyšší karta v dané barvě nebo nejvyšší trumf vyhrává. Ten kdo vyhraje souboj, vynáší první kartu. 5. Vyhrává ten s nejvíce vyhranými souboji. Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 12

13 1.6 Aktivita: Anonymní žádosti o práci. Ano či ne? Účastníci: od 4 Doba: minut Postup: Je popsána výchozí situace: Po ukončení školy se ucházíte u jedné velké firmy o zaměstnání. Tato firma přijímá pouze anonymní žádosti o zaměstnání tzn., že neobsahují žádné údaje o jméně, věku pohlaví, příslušnosti, rodinném stavu. Proč se tato firma pro toto opatření rozhodla? Vidíš to jako smysluplné? Jak by se změnil pracovní trh, kdyby byly žádosti o zaměstnání anonymní? 1.7 Aktivita: Albatros Cíl: Vidíme svět kulturními brýlemi. Účastníci se naučí, že interpretujeme chování jiných osob prostřednictvím kulturních brýlí. Účastníci: minimálně 4, maximálně 25 Věk: od 14 let Doba: minut Materiál: 2 šátky, miska s oříšky Uspořádání místnosti: židle v kruhu Lektor: minimálně 2 Postup: Účastníci sedí v kruhu. Lektor (muž a žena) vysvětlí, že teď uskuteční cestu na ostrov Albatros. Poté opustí místnost a za krátký čas se vrátí zpět. Žena má zavázaný šátek kolem těla. Muž jde před ženou a žena ho následuje. Projdou jednou kolem všech účastníků dokola a přitom si oba pobrukují. Poté jde muž k mužským účastníkům, kteří mají nohy přes sebe, a dá jim je na podlahu. To samé dělá žena u mužů i u žen. Muž se posadí na židli a žena si klekne vedle něj. Poté mu žena nabídne misku oříšků, muž si vezme misku, sní jeden ořech a vrátí misku zpět ženě, která také jeden sní. Žena položí misku na stranu. Muž jí položí ruku na bedra. Poté se žena předkloní a dotkne se čelem země. Zde chvíli setrvá. Toto opakují 3x. Poté se na sebe usmějí, kývnou a zvednou se a opět projdou dokola kolem účastníků a opět jim dají nohy na zem, když je mají křížem. Poté oba opustí místnost a vrátí se zpět již bez Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 13

14 šátku. Lektor poprosí účastníky, aby popsali, to co viděli. A zeptá se jich, zda by chtěli na Albatrosu žít? Vysvětlení: Lektor vylíčí účastníkům o kultuře Albatros: Když jsou lidé z Albatrosu spokojení, pobrukují si. Věří na bohyni Země. Proto dávají účastníkům nohy na zem, aby byli blíže k bohyni. Oříšky jsou posvátné plody a jsou velmi oblíbené. Ženy mají zvláštní kontakt s bohyní, protože stejně jako Země dávají život. Aby muž ochránil ženu před nebezpečím, musí chodit stále před ní a koštovat jídlo. Ženy mají právo sedět na zemi, protože jsou blíže k bohyni Země. Muži mohou mít kontakt s bohyní jen prostřednictvím ženy. Se souhlasem ženy jí mohou položit ruku na bedra. Žena se poté dotkne čelem země a tak zprostředkuje kontakt mezi mužem a bohyní. Na Albatrosu se smějí ženy dotýkat žen i mužů, muži se však smění dotýkat jen mužů. Diskuze: Poté diskutují účastníci, které předpoklady a zhodnocení vedli ke špatné interpretaci situace. 1.8 Aktivita: Individualismus versus kolektivismus Cíl: Cvičení na rozpoznání hodnotových tendencí v individualistické a kolektivistické kultuře Materiál: pracovní list, tužky, flipchart, Postup: Účastníci jsou vyzváni, aby uspořádali jednotlivé hodnoty do pořadí dle významnosti v jejich životě. Účastníci se musí rozhodnout mezi hodnotami individualistické kultury a hodnotami kolektivistické kultury. Jednotlivé hodnoty jsou v závěru sečteny (hodnoty I- kultury a K-kultury). 1.9 Aktivita : Abigale Cíl: Cílem tohoto cvičení je přiblížit účastníkům abstraktní koncept hodnot. Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 14

15 Materiál: Kopie příběhu o Abigale pro všechny účastníky, papírové karty a fix pro každou skupinu Délka: minut Postup: 1. Úvod (10-15 min) Vysvětlete účastníkům, že jde v tomto cvičení o poznání základních hodnot. Vyzvěte je, aby si přečetli příběh o chování různých osob (Abigale, Tom, Sindibád, Matka, John) a ohodnotili je. Kdo se choval nejhůře a kdo se choval jako druhý nejhůře? 2. Práce ve skupině (30 min) - Poté, co účastníci zaujmou k příběhu svůj postoj, požádejte je, aby vytvořili skupiny po 3 až 6 osobách, aby prodiskutovali, chování jednotlivých osob. Úkolem skupiny je vytvořit pořadí jednotlivých osob, se kterým by souhlasili všichni účastníci ve skupině. 3. Představení shody a diskuze (30 minut) Zhodnoťte cvičení ve skupině. Shrňte výsledky, prodiskutujte rozdílné postoje a názory a pozvolna přejděte k otázce, jak jste se rozhodli, které chování považujete za dobré a které za špatné? Důležitým bodem hodnocení je také názor, jak se k jednotlivým rozhodnutím dospělo. Dále musí být prodiskutováno, zda je lehké dospět k rozhodnutí nebo je to obtížné a jak. Můžete se zeptat účastníků, jak se jim to podařilo najít shodu. Které argumenty je přesvědčili a proč? Kde vznikla shoda pro nebo proti přizpůsobení se názorům jiných účastníků? Variace: 1. Možná obměna ve cvičení spočívá v tom, že je možné vytvořit skupiny z mužů a žen. Zůstalo by hodnocení osob stejné? Pokud ne, proč se změnilo? 2. Rozšiřte příběh o nové údaje např. věk osob, etnická příslušnost, národnostní příslušnost atd. Jak by se změnilo hodnocení jednotlivých osob, pokud by byly účastníkům známy nové skutečnosti? Předloha: viz příloha 1.10 Aktivita: Hodnoty Cíl: Uvědomění si různorodosti hodnot Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 15

16 Postup: Materiál: Účastníci jsou vyzváni, aby napsali na papírové karty 3 hodnoty, které jsou pro ně důležité. V rozhovoru s partnerem si účastníci vymění názory, proč jsou tyto hodnoty pro ně důležité. papírové karty na psaní, fixy 1.11 Aktivita: Shrnutí použitých metod Cíl: Souhrn a připomenutí dnešní práce Postup: Které metody jsme dnes použili? Skupina účastníků společně shrne použité metody z průběhu dne Aktivita: Zhodnocení dne Cíl: Zpětná vazba Postup: Na flipech jsou napsány nedokončené věty, účastníci chodí po místnosti a mohou na každý flip napsat své nápady a myšlenky nebo reagovat na myšlenky ostatních. Materiál: Flipy, fixy Zhodnocení u flipů s větami: o Téma je důležité, protože. o Obsahově bych chtěl (-a) téma ještě rozšířit o To je přínosné pro moji práci ve škole Po porovnání s očekáváním končí setkání sebereflexí s otázkami: To si odnáším To se mi líbilo To bych chtěl (-a) změnit Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 16

17 Globální vzdělávání Příloha č. 1 Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Autoři: Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik projektu

18 Abigale Abigale miluje Toma. Tom bydlí na druhé straně řeky. Záplavy však zničily všechny mosty přes řeku. Jen jedna jediná loď není poškozená. Abigale poprosí vlastníka lodi Sindibáda, aby jí převezl na druhou stranu řeky. Sindibád souhlasí pod podmínkou, že se s ním Abigale vyspí. Abigale neví, co má dělat, a tak si běží za svou matkou pro radu. Matka však vysvětli Abigale, že se nebude míchat do jejích záležitostí. Ve svém zoufalství se Abigal vyspí se Sindibádem, který jí následně převeze přes řeku. Šťastná Abigale padne Tomovi do náručí, a začne mu vyprávět, co se přihodilo. Tom jí od sebe odtrhne a opustí jí. Nedaleko od Tomova domu se Abigale setká se svým nejlepším kamarádem Johnem, kterému vylíčí, co se jí přihodilo. Poté zmlátí John Toma a vezme si Abigale.

19 Individualismus versus kolektivismus Které hodnoty jsou pro mě v životě důležité a které méně? Na tuto otázku si zodpovězte a uspořádejte jednotlivé hodnoty dle pořadí. Jednotlivým hodnotám přiřaďte čísla od 0 do devítky. 0 znamená nejméně důležité 9 znamená nejvíce důležité Každé z těchto čísel můžete použít pouze jednou. Čísla uveďte do silně označené tabulky. Návod: - Přečtěte si úvod o cvičení - Přiřaďte nejdříve hodnoty 0 a 9 - Poté přiřaďte hodnoty 1,2 a 8 a 7 - Na závěr rozhodněte o hodnotách 3, 4, 5 1. Nacionální jistoty (ochrana vlasti před nepřáteli) 2. Svoboda (mých myšlenek a jednání) 3. Rodinné jistoty (jistota u blízkých osob) 4. Vzrušující život (stimulující zážitky) 5. Ctít rodiče a starší generace (respekt) 6. Rozmanitý život (mnohotvárnost) 7. Poslušnost (také: plnění úkolů) 8. Možnost volit si z vlastních cílů (sebeurčení) 9. Osobní disciplína, ovládnutí sama sebe 10. Nezávislost K I

Globální učení a výživa

Globální učení a výživa Globální vzdělávání Globální učení a výživa Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Pavla Kovářová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kdo z vás by teď přijal žádost

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE S ABSOLVOVANÝM A UKONČENÝM SPECIALIZAČNÍM STUDIEM. Centrum primární prevence Semiramis o.s.

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE S ABSOLVOVANÝM A UKONČENÝM SPECIALIZAČNÍM STUDIEM. Centrum primární prevence Semiramis o.s. Metodika vzdělávacího programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE S ABSOLVOVANÝM A UKONČENÝM SPECIALIZAČNÍM STUDIEM Centrum primární prevence Semiramis o.s. Metodika vzdělávacího programu Vzdělávání

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Polije Vás horko? Ztuhnou Vám nohy? Nevíte jak reagovat? My Vás reagovat naučíme. Přijďte v sobotu na náš seminář. Jedná se o jednodenní úvodní kurz sebeobrany

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Kolik vlastně nasněžilo? Stručná anotace V této hodině se žáci zabývají tvořením slovní úlohy. Z vět,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volba povolání CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

vzdělávací program VARIANTY Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce

vzdělávací program VARIANTY Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KRÁTKODOBÉ KURZY Multikulturní výchova (obecně) Uvedení do problematiky multikulturalismu, základní

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Nové projektové období

Nové projektové období Nové projektové období příležitosti, možnosti, tipy Ing. Kateřina Sušická Operační programy dostupné školám Co nové projektové období školám nabídne? OP VVV IROP OP ZAM OP VK Výzva 56 OP VVV Výzkum, věda

Více