Interkulturní učení a environmentální problematika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interkulturní učení a environmentální problematika"

Transkript

1 Globální vzdělávání Interkulturní učení a environmentální problematika Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik projektu

2 Obsah: 1 Úvod Aktivity Aktivita: Představení se Úvod do problematiky" Aktivita: Seřazení se Aktivita: Přechod přes linii Aktivita: Obrázky Aktivita:Interkulturní komunikace Aktivita: Mezinárodní karetní turnaj Aktivita: Anonymní žádosti o práci. Ano či ne? Aktivita: Albatros Aktivita: Individualismus versus kolektivismus Aktivita : Abigale Aktivita: Shrnutí použitých metod Aktivita: Zhodnocení dne Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 2

3 1 Úvod Anotace vzdělávacího programu Cílem globálního vzdělávání semináře Interkulturní učení a environmentální problematika naučit účastníky, jak nakládat s odlišností. Jak bychom měli poznat a hodnotit kulturní odlišnosti a zároveň umět propagovat opravdovou kulturní integraci a zásadní rozvoj účastníků ve škole, ve společnosti, ale také v osobním životě. Interkulturní zásady se soustřeďují na otevřenost vůči jinému, aktivní respekt pro odlišnost, vzájemné pochopení, aktivní toleranci, uznání stávajících kultur a poskytování rovných příležitostí a boj proti diskriminaci. Komunikace mezi různými kulturními identitami se může jevit paradoxní v tom smyslu, že vyžaduje poznání jiné kultury v tom, v čem je shodná a v čem se liší. Přínos pro pedagogy zapojené do vzdělávání bude spočívat v získání orientace v problematice globálního vzdělávání, v osvojení si nových moderních metod vzdělávání (zejména prožitkové učení), schopnosti prolínat témata globálního vzdělávání do průřezových témat ŠVP. Informace ze seminářů využijí ve vzdělávání žáků/studentů i pedagogických kolegů. Výuka je vedena typickými prostředky, které globální vzdělávání používá: různé diskusní techniky, simulační hry, hry s rolemi, kritické čtení textu, učení prožitkem, práce s dokumentem. Vzdělávací záměr: Cílem semináře je posílit účastníky v rozvoji dovedností a integraci získaných poznatků a metod při jejich využívání v rámci práce s průřezovým tématem Multikulturní výchova a Myšlení v evropských a globálních souvislostech, jak je začleněno v Rámcově vzdělávacích programech, potažmo Školních vzdělávacích plánech zúčastněných škol a napomoci tak zavádění globálního vzdělávání do výuky na základních a středních školách Plzeňského kraje. Účastníci: lépe pochopí kultury v moderních společnostech získají větší schopnost komunikace mezi lidmi z jiných kultur získají flexibilnější postoj ke kontextu kulturní odlišnosti ve společnosti dokážou lépe participovat v sociální interakci a uznání společného dědictví lidstva Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 3

4 orientují se v problematice zachování přírodních a obnovitelných zdrojů, dokážou zaujmout vlastní postoj a vnímají možnosti změn v pozitivním rozvoji vyzkoušejí si metody prožitkového učení a jejich účinek při diskusi nebo práci ve skupinách zpracují a stručně charakterizují různé pohledy na možnosti využití metod v praxi školy popíšou využívání metod jako proces, a zároveň vysvětlí, jaké složky a parametry tento proces musí mít, aby byl efektivní v průběhu cvičení budou mít možnost reflektovat svůj pocit užitku z metod zpracují vzorový příklad projektu na globální vzdělávání se zaměřením na oblast Interkulturní učení a environmentální problematika v globální perspektivě s propojením na konkrétní ŠVP a v něm především na průřezová témata Environmentální vzdělávání, Výchova a myšlení v globálních souvislostech a Multikulturní výchova seznámí se zdroji informací, potřebnými k další práci pedagoga, který používá ve své práci principy globálního vzdělávání zaměřené na oblast Interkulturního učení a environmentální problematiku v globální perspektivě. Forma vzdělávací akce Seminář je veden prezenční formou jako dvě jednodenní setkání, každé v dotaci 8 vyučovacích hodin. Je veden metodami prožitkového učení s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Účastníci si prostřednictvím vlastního prožitku vyzkouší metody, které lze využít k rozvoji žáků ve výuce. Metody budou voleny tak, aby si maximum poznatků a dovedností mohli účastníci ihned přenést do své praxe i osobního života. V průběhu semináře lektoři využívají interaktivní přístup, který plně respektuje a staví na konkrétních zkušenostech a potřebách jednotlivých účastníků. Vždy se vychází z toho, co už účastníci o daném tématu vědí, jaké s ním mají své zkušenosti. Použité metody: evaluační metody zjišťování naladění účastníků semináře a očekávání, průběžná a závěrečná evaluace diskusní aktivity modelové situace prožitkové aktivity: dramatizace, simulační hry, hry s rolemi Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 4

5 komunikační úkoly reflexe Hodinová dotace: Dva výukové dny, 8 výukových hodin v průběhu jednoho dne, celkem 16 hodin Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů: Počet účastníků: minimální počet 12 účastníků, maximální 15 účastníků, aby byl zajištěn pro každého účastníka prostor pro dostatečný trénink dovedností a reflexi. Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 5

6 Harmonogram výuky 1. den Zahájení akce organizační informace, představení realizátora, lektorů a účastníků Kontrakt s účastníky pravidla práce v kurzu, očekávání účastníků Vstup do tématu Globálního vzdělání Pozdravy v různých zemích aktivizace k tématu Řazení se v řadě podle interkulturních kritérií Přechod přes linii podle interkulturních kritérií Práce s obrázky různých kultur Co mě oslovilo? Rozdílnost kultur a komunikace: Mezinárodní salón setkávání se rozdílnost různých kultur a jejich vliv na přistěhovalce z cizích zemí: simulační hra Ledovcový model kultury: Základy komunikace: co je a není viděné, slyšené Společné mluvení vliv neverbální komunikace: dramatizace rolí Hodnotové systémy v různých zemích a jejich vliv v našem životě: Které hodnoty jsou důležité v mém životě? Kulturní standardy vstup do tématu: vliv moci, pojmy individualismus vyspělých společností x kolektivismus primitivních národů, model kulturních dimenzí index vyhýbání se nejistotě Reflexe: slovní cvičení na téma: Kolektivní nebo individuální? Konfrontace vlastního hodnotového systému: příběh Abigale Vliv předsudků na vnímání odlišných projevů jiných kultur: dramatizace Albatros (kulturní brýle) Metody, využitelné ve výuce v rámci interkulturního učení 2. den Vstupní aktivita: Kulturně odlišné chápání času čas je relativní Problémové úlohy: Řešení interkulturních konfliktů a jejich vliv na přírodní a lidské zdroje ve světě Nedůvěra mezi kulturami: Vnímavé dotazování Redukce negativních dopadů spojených s životním cyklem mobilu: Příběh mobilu Dynamika čerpání (přečerpání přírodních zdrojů): Hra na rybáře Zákon o zachování energie: možnosti snížení energetické náročnosti výroby některých produktů, spotřebovaná energie z obnovitelných zdrojů ve vybraných státech Propojení tématu na průřezová témata ve Školním vzdělávacím plánu Regionální možnosti pro uplatněné možností lokálního aspektu Tvorba příkladového projektu jako jedné z možných metod využití tématu ve školním prostředí a jeho prezentace Sebereflexe opatření a návrhy k využití tématu v praxi ve školách, možnosti dalšího zpracování tématu, užitečnost a využitelnost tématu semináře. 1 hod 1 hod 2 hod 3,5 hod 0,5 hod 0,5 hod 3,5 hod 1 hod 2 hod 1 hod Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 6

7 Aktivity Aktivita: Představení se Úvod do problematiky" Cíl: Vtažení do problematiky, představení se, seznámení se Délka: 10 minut Velikost skupiny: min 4 osoby Postup: Lektor vyzve účastníky, aby se pohybovali po místnosti a pozdravili své kolegy různými druhy pozdravů. v Japonsku uklonění se V ČR podání rukou ve Francii políbení /Bonjour v Brazílii (mezi muži)- poklepání na rameno v Africe (mezi přáteli) stisk ruky a chycení prstů Dále je možné se dotázat účastníků, kdo zná jaké jiné druhy pozdravů. Pozdravení může být kombinováno i slovním pozdravem např. Bonjour, Dobrý den. Variace: Každý si v hlavě představí nějaký pozdrav. A na znamení si najde dvojici a navzájem se pozdraví. Reakce otázky: Jaké kombinace fungují dobře a jaké ne? Co je příjemné na tom mít stejný pozdrav? Vznikly nebo jsou nějaké kreativní mix formy? Kdo byl dominantní, kdo si nechal pozdrav druhého vnutit? 1.1 Aktivita: Seřazení se Cíl: Seznámení se, komunikace Materiál: žádný Délka: minut Velikost skupiny: 8-40 osob Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 7

8 Postup: Účastníci se rozdělí dle určených kritérií, tak že vytvoří řadu. Možná kritéria: - podle prvního písmena jména - podle výšky - podle vzdálenosti rodné země - podle počtu jazyků, kterými mluví Pozor: Při výběru kritérii je důležité dávat pozor na to, aby některé skupiny osob nebyly diskriminovány nebo se necítily špatně např. u kritéria výška osoby v případě postižených účastníků. Variace: Účastníci se rozdělí podle kritérií, aniž by pří rozdělování mluvili např. podle data narození nebo podle velikosti chodidla. Účastníci komunikují pouze rukama a gesty. 1.2 Aktivita: Přechod přes linii Cíl: Vzbuzení zájmu o problematiku Materiál: linie (např. provázek) Délka: minut Velikost skupiny: 8-40 osob Postup: Místnost je rozdělena linií na dvě části (linie může být i imaginární) Skupina se nachází na jedné straně. Lektor říká různé výroky. Účastníci, kteří jsou osloveni přejdou linii. Možné výroky: - Kdo má předky z jiného státu? - Kdo mluví cizím jazykem? - Kdo jezdí pravidelně na dovolenou do zahraničí? - Kdo byl už déle jak 4 týdny v zahraničí? - Kdo má zahraniční přátele? - Kdo byl již kvůli svému vzhledu ohrožen, středem posměchu? - Kdo si již v životě přál vypadat nějak jinak? - Kdo žije/žil se zahraničním partnerem? Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 8

9 1.3 Aktivita: Obrázky Cíl: Vzbuzení zájmu o problematiku Materiál: obrázky Délka: minut Velikost skupiny: 8-40 osob Postup: Obrázky jsou rozloženy na zemi a je vyřčen impulz:"vyhledejte jeden obrázek, který Vás oslovuje? Proč jsem si ho vybral/a. Které pozitivní a negativní pocity ve mně navozuje?" Účastníci představí obrázek v kruhu ostatním. 1.4 Aktivita: Interkulturní komunikace Cíl: Ukázání specifických problémů v interkulturní komunikaci. Seznámení se s důležitostí nonverbální komunikace jako je tělesný odstup, oční kontakt atd. Materiál: předpřipravené texty Délka: minut Velikost skupiny: 6-14 osob Postup: Účastníci jsou rozděleni na 2 skupiny (A a B). Skupiny jsou odděleny a účastníci skupiny A mají na úkol, zaznamenat si své osobní klady a zápory a připravit si o sobě krátké představení. Toto krátké představení budou přednášet jednomu posluchači ze skupiny B. Účastníci skupiny B, kteří odejdou z místnosti, kde se nachází skupina A, dostanou různé kartičky s popisem různého druhu chování. Toto chování je pak ve skupině procvičeno. Po 10 minutách se vrátí skupina B zpět do místnosti. Každý účastník ze skupiny A si vyhledá jednoho účastníka ze skupiny B. Účastník A přednáší svůj připravený přednes a účastník B realizuje chování, které má za úkol. Po 10 minutách se účastníci vymění. Poté účastníci B popíši skupině chování svých kolegů s své pocity. Tutéž příležitost dostanou i účastníci A. Otázky: - Jak se s touto situací vyrovnáváme? - Jaké těžkosti nám toto chování přináší? Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 9

10 Úkol pro skupinu A: Musíte se připravit na seznamovací rozhovor. Napište si na papír nejdříve shrnutí osobních silných a slabých stránek. Poté nacvičte s účastníkem ze skupiny A krátké povídání o sobě, ve kterém se představíte. Poté toto "představení se" předveďte účastníku ze skupiny B. Úkoly pro skupinu B: Když Váš partner stojí nebo se postaví, tak si sedněte. Když Váš partner sedí nebo se posadí, stoupněte si. Budete mít za úkol snažit se během rozhovoru udržovat si odstup cm. Pokud Vám bude partner uhýbat, přibližujte se k němu. Záměrem je, aby měl partner nepříjemný pocit při rozhovoru. Pokuste se vyhýbat očnímu kontaktu. Dívejte se na podlahu, na stranu nebo na strop. I když budete muset odpovědět, dívejte se někam jinam. Položte před rozhovorem partnerovi ruku na hlavu, omluvte se a upravujte mu účes. Podejte partnerovi před rozhovorem ruku, nabídněte mu, aby se posadil. Poslouchejte ho pozorně a dívejte se na něho přátelsky. 1.5 Aktivita: Mezinárodní karetní turnaj Cíl: Vzbuzení zájmu o problematiku Materiál: karty podle velikosti skupiny, úvod, pravidla pro každou skupiny Délka: minut Postup: Přečtěte účastníkům úvod, připravte stoly a rozdejte pravidla. Na závěr turnaje zhodnoťte hru. Úvod: Vítejte na mezinárodním karetním turnaji. Na různých stolech se uskuteční karetní turnaje. Rozdělíme se do čtyř skupin dle počtu karetních stolů. Každý karetní stůl zastupuje jeden kontinent. Na každém stole najdete pravidla hry. Poté, co usednete ke stolu, Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 10

11 přečtěte si ve skupině pravidla hry a vyzkoušejte si hru nanečisto. Po 10 minutách budou pravidla vybrána. Poté, co budou pravidla vybrána, začne turnaj. Během turnaje nesmí nikdo promluvit. Je možné komunikovat pouze gesty (beze slov) Za každou vyhranou hru obdržíte jeden bod. Po 5 minutách se osoba s nejvíce body přesune k dalšímu stolu po směru hodinových ručiček. Osoba, která se přesune nejvícekrát se stane výhercem turnaje. Zhodnocení: - Jaké jste měli pocity reakce strategie? - Co probíhalo při karetním turnaji jinak? - Které ze jmenovaných zkušeností, reakcí, strategií můžete zpozorovat, když se setkají osoby z jiných kultur? Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 11

12 Pravidla hry: 1. Hra obsahuje od každé barvy karty 7, 8, 9, 10, spodek, dáma (filek), král, eso. Eso je nejvyšší karta. 2. Jeden z účastníků zamíchá karty a rozdá každému spoluhráči 5 karet. 3. Hráč po jeho levé ruce začíná hrát jako první. Poté následují ostatní po směru hodinových ručiček. 4. První hráč vynese kartu určité barvy. Ostatní musí vynést pokud možno kartu stejné barvy. Pokud někdo tuto barvu nemá, vynese kartu s jinou barvou nebo trumf. Trumfem jsou žaludy. Nejvyšší karta v dané barvě nebo nejvyšší trumf vyhrává. Ten kdo vyhraje souboj, vynáší první kartu. 5. Vyhrává ten s nejvíce vyhranými souboji. Pravidla hry: 1. Hra obsahuje od každé barvy karty 7, 8, 9, 10, spodek, dáma (filek), král, eso. Eso je nejnižší karta. Král je nejvyšší. 2. Jeden z účastníků zamíchá karty a rozdá každému spoluhráči 5 karet. 3. Hráč po jeho levé ruce začíná hrát jako první. Poté následují ostatní po směru hodinových ručiček. 4. První hráč vynese kartu určité barvy. Ostatní musí vynést pokud možno kartu stejné barvy. Pokud někdo tuto barvu nemá, vynese kartu s jinou barvou nebo trumf. Trumfem jsou piky. Nejvyšší karta v dané barvě nebo nejvyšší trumf vyhrává. Ten kdo vyhraje souboj, vynáší první kartu. 5. Vyhrává ten s nejvíce vyhranými souboji. Pravidla hry: 1. Hra obsahuje od každé barvy karty 7, 8, 9, 10, spodek, dáma (filek), král, eso. Eso je nejnižší karta. Král nejvyšší. 2. Jeden z účastníků zamíchá karty a rozdá každému spoluhráči 5 karet. 3. Hráč po jeho levé ruce začíná hrát jako první. Poté následují ostatní po směru hodinových ručiček. 4. První hráč vynese kartu určité barvy. Ostatní musí vynést pokud možno kartu stejné barvy. Pokud někdo tuto barvu nemá, vynese kartu s jinou barvou nebo trumf. Trumfem jsou žaludy. Nejvyšší karta v dané barvě nebo nejvyšší trumf vyhrává. Ten kdo vyhraje souboj, vynáší první kartu. 5. Vyhrává ten s nejvíce vyhranými souboji. Pravidla hry: 1. Hra obsahuje od každé barvy karty 7, 8, 9, 10, spodek, dáma (filek), král, eso. Eso je nejvyšší karta. 2. Jeden z účastníků zamíchá karty a rozdá každému spoluhráči 5 karet. 3. Hráč po jeho levé ruce začíná hrát jako první. Poté následují ostatní proti směru hodinových ručiček. 4. První hráč vynese kartu určité barvy. Ostatní musí vynést pokud možno kartu stejné barvy. Pokud někdo tuto barvu nemá, vynese kartu s jinou barvou nebo trumf. Trumfem jsou srdce. Nejvyšší karta v dané barvě nebo nejvyšší trumf vyhrává. Ten kdo vyhraje souboj, vynáší první kartu. 5. Vyhrává ten s nejvíce vyhranými souboji. Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 12

13 1.6 Aktivita: Anonymní žádosti o práci. Ano či ne? Účastníci: od 4 Doba: minut Postup: Je popsána výchozí situace: Po ukončení školy se ucházíte u jedné velké firmy o zaměstnání. Tato firma přijímá pouze anonymní žádosti o zaměstnání tzn., že neobsahují žádné údaje o jméně, věku pohlaví, příslušnosti, rodinném stavu. Proč se tato firma pro toto opatření rozhodla? Vidíš to jako smysluplné? Jak by se změnil pracovní trh, kdyby byly žádosti o zaměstnání anonymní? 1.7 Aktivita: Albatros Cíl: Vidíme svět kulturními brýlemi. Účastníci se naučí, že interpretujeme chování jiných osob prostřednictvím kulturních brýlí. Účastníci: minimálně 4, maximálně 25 Věk: od 14 let Doba: minut Materiál: 2 šátky, miska s oříšky Uspořádání místnosti: židle v kruhu Lektor: minimálně 2 Postup: Účastníci sedí v kruhu. Lektor (muž a žena) vysvětlí, že teď uskuteční cestu na ostrov Albatros. Poté opustí místnost a za krátký čas se vrátí zpět. Žena má zavázaný šátek kolem těla. Muž jde před ženou a žena ho následuje. Projdou jednou kolem všech účastníků dokola a přitom si oba pobrukují. Poté jde muž k mužským účastníkům, kteří mají nohy přes sebe, a dá jim je na podlahu. To samé dělá žena u mužů i u žen. Muž se posadí na židli a žena si klekne vedle něj. Poté mu žena nabídne misku oříšků, muž si vezme misku, sní jeden ořech a vrátí misku zpět ženě, která také jeden sní. Žena položí misku na stranu. Muž jí položí ruku na bedra. Poté se žena předkloní a dotkne se čelem země. Zde chvíli setrvá. Toto opakují 3x. Poté se na sebe usmějí, kývnou a zvednou se a opět projdou dokola kolem účastníků a opět jim dají nohy na zem, když je mají křížem. Poté oba opustí místnost a vrátí se zpět již bez Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 13

14 šátku. Lektor poprosí účastníky, aby popsali, to co viděli. A zeptá se jich, zda by chtěli na Albatrosu žít? Vysvětlení: Lektor vylíčí účastníkům o kultuře Albatros: Když jsou lidé z Albatrosu spokojení, pobrukují si. Věří na bohyni Země. Proto dávají účastníkům nohy na zem, aby byli blíže k bohyni. Oříšky jsou posvátné plody a jsou velmi oblíbené. Ženy mají zvláštní kontakt s bohyní, protože stejně jako Země dávají život. Aby muž ochránil ženu před nebezpečím, musí chodit stále před ní a koštovat jídlo. Ženy mají právo sedět na zemi, protože jsou blíže k bohyni Země. Muži mohou mít kontakt s bohyní jen prostřednictvím ženy. Se souhlasem ženy jí mohou položit ruku na bedra. Žena se poté dotkne čelem země a tak zprostředkuje kontakt mezi mužem a bohyní. Na Albatrosu se smějí ženy dotýkat žen i mužů, muži se však smění dotýkat jen mužů. Diskuze: Poté diskutují účastníci, které předpoklady a zhodnocení vedli ke špatné interpretaci situace. 1.8 Aktivita: Individualismus versus kolektivismus Cíl: Cvičení na rozpoznání hodnotových tendencí v individualistické a kolektivistické kultuře Materiál: pracovní list, tužky, flipchart, Postup: Účastníci jsou vyzváni, aby uspořádali jednotlivé hodnoty do pořadí dle významnosti v jejich životě. Účastníci se musí rozhodnout mezi hodnotami individualistické kultury a hodnotami kolektivistické kultury. Jednotlivé hodnoty jsou v závěru sečteny (hodnoty I- kultury a K-kultury). 1.9 Aktivita : Abigale Cíl: Cílem tohoto cvičení je přiblížit účastníkům abstraktní koncept hodnot. Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 14

15 Materiál: Kopie příběhu o Abigale pro všechny účastníky, papírové karty a fix pro každou skupinu Délka: minut Postup: 1. Úvod (10-15 min) Vysvětlete účastníkům, že jde v tomto cvičení o poznání základních hodnot. Vyzvěte je, aby si přečetli příběh o chování různých osob (Abigale, Tom, Sindibád, Matka, John) a ohodnotili je. Kdo se choval nejhůře a kdo se choval jako druhý nejhůře? 2. Práce ve skupině (30 min) - Poté, co účastníci zaujmou k příběhu svůj postoj, požádejte je, aby vytvořili skupiny po 3 až 6 osobách, aby prodiskutovali, chování jednotlivých osob. Úkolem skupiny je vytvořit pořadí jednotlivých osob, se kterým by souhlasili všichni účastníci ve skupině. 3. Představení shody a diskuze (30 minut) Zhodnoťte cvičení ve skupině. Shrňte výsledky, prodiskutujte rozdílné postoje a názory a pozvolna přejděte k otázce, jak jste se rozhodli, které chování považujete za dobré a které za špatné? Důležitým bodem hodnocení je také názor, jak se k jednotlivým rozhodnutím dospělo. Dále musí být prodiskutováno, zda je lehké dospět k rozhodnutí nebo je to obtížné a jak. Můžete se zeptat účastníků, jak se jim to podařilo najít shodu. Které argumenty je přesvědčili a proč? Kde vznikla shoda pro nebo proti přizpůsobení se názorům jiných účastníků? Variace: 1. Možná obměna ve cvičení spočívá v tom, že je možné vytvořit skupiny z mužů a žen. Zůstalo by hodnocení osob stejné? Pokud ne, proč se změnilo? 2. Rozšiřte příběh o nové údaje např. věk osob, etnická příslušnost, národnostní příslušnost atd. Jak by se změnilo hodnocení jednotlivých osob, pokud by byly účastníkům známy nové skutečnosti? Předloha: viz příloha 1.10 Aktivita: Hodnoty Cíl: Uvědomění si různorodosti hodnot Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 15

16 Postup: Materiál: Účastníci jsou vyzváni, aby napsali na papírové karty 3 hodnoty, které jsou pro ně důležité. V rozhovoru s partnerem si účastníci vymění názory, proč jsou tyto hodnoty pro ně důležité. papírové karty na psaní, fixy 1.11 Aktivita: Shrnutí použitých metod Cíl: Souhrn a připomenutí dnešní práce Postup: Které metody jsme dnes použili? Skupina účastníků společně shrne použité metody z průběhu dne Aktivita: Zhodnocení dne Cíl: Zpětná vazba Postup: Na flipech jsou napsány nedokončené věty, účastníci chodí po místnosti a mohou na každý flip napsat své nápady a myšlenky nebo reagovat na myšlenky ostatních. Materiál: Flipy, fixy Zhodnocení u flipů s větami: o Téma je důležité, protože. o Obsahově bych chtěl (-a) téma ještě rozšířit o To je přínosné pro moji práci ve škole Po porovnání s očekáváním končí setkání sebereflexí s otázkami: To si odnáším To se mi líbilo To bych chtěl (-a) změnit Metodická příručka Interkulturní vzdělávánía 16

17 Globální vzdělávání Příloha č. 1 Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Autoři: Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik projektu

18 Abigale Abigale miluje Toma. Tom bydlí na druhé straně řeky. Záplavy však zničily všechny mosty přes řeku. Jen jedna jediná loď není poškozená. Abigale poprosí vlastníka lodi Sindibáda, aby jí převezl na druhou stranu řeky. Sindibád souhlasí pod podmínkou, že se s ním Abigale vyspí. Abigale neví, co má dělat, a tak si běží za svou matkou pro radu. Matka však vysvětli Abigale, že se nebude míchat do jejích záležitostí. Ve svém zoufalství se Abigal vyspí se Sindibádem, který jí následně převeze přes řeku. Šťastná Abigale padne Tomovi do náručí, a začne mu vyprávět, co se přihodilo. Tom jí od sebe odtrhne a opustí jí. Nedaleko od Tomova domu se Abigale setká se svým nejlepším kamarádem Johnem, kterému vylíčí, co se jí přihodilo. Poté zmlátí John Toma a vezme si Abigale.

19 Individualismus versus kolektivismus Které hodnoty jsou pro mě v životě důležité a které méně? Na tuto otázku si zodpovězte a uspořádejte jednotlivé hodnoty dle pořadí. Jednotlivým hodnotám přiřaďte čísla od 0 do devítky. 0 znamená nejméně důležité 9 znamená nejvíce důležité Každé z těchto čísel můžete použít pouze jednou. Čísla uveďte do silně označené tabulky. Návod: - Přečtěte si úvod o cvičení - Přiřaďte nejdříve hodnoty 0 a 9 - Poté přiřaďte hodnoty 1,2 a 8 a 7 - Na závěr rozhodněte o hodnotách 3, 4, 5 1. Nacionální jistoty (ochrana vlasti před nepřáteli) 2. Svoboda (mých myšlenek a jednání) 3. Rodinné jistoty (jistota u blízkých osob) 4. Vzrušující život (stimulující zážitky) 5. Ctít rodiče a starší generace (respekt) 6. Rozmanitý život (mnohotvárnost) 7. Poslušnost (také: plnění úkolů) 8. Možnost volit si z vlastních cílů (sebeurčení) 9. Osobní disciplína, ovládnutí sama sebe 10. Nezávislost K I

Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření

Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření Globální vzdělávání Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská

Více

Interkulturní seminář

Interkulturní seminář Interkulturní seminář METODIKA Hana Krejsová Tereza Rejšková ÚVOD STEREOTÝPEK V NÁS PROGRAM INTERKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Metodika projektu Stereotýpek

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Varianty Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s. Sokolská 18, 120 00 Praha 2 www.varianty.cz/grv grv@varianty.cz Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s. Všechna práva

Více

Průvodce Interkulturní komunikací

Průvodce Interkulturní komunikací Průvodce Interkulturní komunikací Entre ce que je pense ce que je veux dire ce que je crois dire ce que je dis ce que vous voulez entendre ce que vous entendez ce que vous croyez comprendre ce que vous

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

Metodický manuál kurzu

Metodický manuál kurzu Metodický manuál kurzu o v Vzdelávání v Brána k úspechu Obsah Obsah... 1 Informace o projektu... 3 1. Vzdělávací kurzy... 5 Metoda zážitkové pedagogiky... 5 Popis vzdělávacího kurzu Vedení týmu a řešení

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Obr. 1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

ZELENOU! MÁŠ. Mezikulturní vzdělávání. Metodická příručka pro učitele

ZELENOU! MÁŠ. Mezikulturní vzdělávání. Metodická příručka pro učitele MÁŠ ZELENOU! Mezikulturní vzdělávání Metodická příručka pro učitele V rámci evropského projektu Alter Ego připravila Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s programem Varianty Člověka v Tísni a

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

aneb jak začít s průřezovými tématy

aneb jak začít s průřezovými tématy prů řez ník aneb jak začít s průřezovými tématy Ko l e k t i v a u t o r ů : PRŮŘEZNÍK Příručka dobré praxe Varianty, Člověk v tísni, o.p.s. 2008 Vydání první. Autoři textů: Kateřina Kociánová, Pavel Košák,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více