číslo 223 listopad 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 223 listopad 2008"

Transkript

1 8,- Kč číslo 223 listopad 2008 Základní škola v Sedlci-Prčici buduje lepší běžeckou dráhu a skleník Již řadu let usiluje vedení školy o lepší běžeckou dráhu v areálu školy. Nyní se také díky dotaci z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje mohl sen o lepším sportovním zázemí uskutečnit. U Základní a Mateřské školy v Sedlci-Prčici se opět rozběhly stavební práce. V místech, kde dříve bývaly školní pozemky a část školního sadu, se nyní usilovně pracuje. Vzniknout by zde měl nový běžecký ovál, na původní běžecké dráze probíhá rekonstrukce. Uvnitř oválu je prostor na nové hřiště. V projektu je pamatováno i na nejmenší, pro ně zde vznikne překážková, chcete-li opičí, dráha. Dotace od KÚ činí , Kč, spoluúčast školy je nejméně , Kč. Vybudování lepšího zázemí pro sport ovšem neznamená, že by se škola pozemků a sadu vzdala definitivně. Stále zde ještě zbývá velké množství prostoru na pracovní činnosti. Jen ze sadu se vyřadí již staré a nemocné stromy a nové budou vysazeny o něco dále. Ani o oblíbené záhonky žáci nepřijdou. Sice jich trochu ubude, ale zato se k nim již brzy přidá školní skleník. Ten je budován z dotace Ministerstva školství, které na něj a další potřebné zázemí projektu přispělo částkou 64 tisíc korun. A nebude to skleník ledajaký, žáci budou moci přímo v praxi sledovat biologickou ochranu proti škůdcům, tedy metodu, kdy škůdce likvidují jeho přirození nepřátelé. Projekt skleník, právě tak jako projekt rekonstrukce běžecké dráhy, si škola organizuje sama. Alice Valsová Vybíráme z obsahu: Jak jsme volili?... 5 Víceúčelový altán ozdobil školní zahradu... 5 Přispějte na pomník padlých v Prčici... 7 V Kvasejovicích se buduje hřiště... 9 Skautská afterparty v Ateliéru Prčice... 9 Adventní čas klepe na dveře Zveme vás naposledy na fotbal... 14

2 2 strana Náš domov číslo 223, listopad 2008 Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: v rámci rekonstrukce náměstí v Sedlci úpravu ulice Malá podání žádosti o dotaci na výstavbu Obecní kompostárny Sedlec-Prčice v rámci 5. výzvy Operačního programu ŽP, zařazení profinancování projektu v případě kladného schválení dotace do rozpočtů města na roky 2009 a 2010 financování stavebních prací na úpravě kancelářských prostor Služeb, s.r.o., z rozpočtu města ve výši , Kč z kap. údržba majetku města úhradu provozních nákladů kanalizace a ČOV z rozpočtu města ve výši , Kč (bez DPH) zhotovení informačních trhacích letáčků s texty o trase památkovou zónou města výměnu bojleru o objemu 80 l v čp. 62 financování přípojky obecního domu Eden na veřejný vodovod max. náklady , Kč poskytnutí propagačního materiálu v hodnotě do 500, Kč na akci Derby Stuchanov- Kvasejovice výkon veřejně prospěšných prací jako výkon trestu pořízení nového sporáku v soc. bytě zhotovení digitálního TV příjmu pro DPS Doporučila: zastupitelům schválit aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny postup ve věci požadavku ČP, a.s. o změnu nájemce nebytových prostor Stanovila: postup pro řešení požadavků nájemníků z čp. 89 ve věci vodoměrů a oprav oken souhlas vlastníka sousedního pozemku s oplocením pozemků pč. 47 a 38/1 v k.ú. Prčice s podmínkou kladného stanoviska Památkového ústavu pro Stř. Čechy Vzala na vědomí: informaci tajemnice o přijatých opatřeních v rámci kontroly IP v oblasti BOZP informace starostky ve věci zjištěného poškození krovu kaple v Bolechovicích informace starostky z jednání sdružení obcí Region Votice, Čertovo Břemeno a MAS Krajina srdce Vydala: stanovisko k žádosti majitele pozemku pč. 374/14 k.ú. Sedlec u Votic stanovisko k žádostem občanů na svoz odpadu ze zahrádek svoz nebude zajiš ován, bude umožněno bezplatné ukládání zeleného odpadu do sběrného dvora po jeho zprovoznění Jednala: o záměru plynofikace objektů čp. 63 a 64 v Sedlci Z jednání rady města Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: prodejní cenu neupotřebitelného majetku plechové autobusové čekárny v osadě Divišovice minimální kupní cena 4 000,- Kč Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Rozhodla: jako likvidační komise o bezplatném poskytnutí neupotřebitelných regálů z městské knihovny ZŠ Jesenice a jiným zájemcům Schválila: uzavření smlouvy o provedení dětského divadelního přestavení dne návrh bytové komise a přidělila byt v DPS podmínky pronájmu náměstí v Prčici pro KČT na Pochod Praha - Prčice 2009 pro uživatele pozemku stpč. 101 v k.ú. Sedlec v případě zájmu dlouhodobý pronájem pozemku - na 10 let, 7,- Kč/m 2 doplatek navýšených nákladů na opravu oplocení kapličky v Měšeticích z kapitoly spoluúčast k dotacím, a to do max. výše , Kč Doporučila: zastupitelům schválit úpravu rozpočtu na opravu stropu v hasičském domě v Bolechovicíchv souvislosti s plánovanou opravou střechy nové vyměření cesty pč. 324/1 v k.ú. Nové Dvory s podmínkou zachování šíře vozovky zastupitelům schválit směnu pozemků pč. 389/7 a 389/8, vše v k.ú. Uhřice, v soukromém vlastnictví za část pozemku pč. 422 v k.ú. Uhřice, ve vlastnictví města zastupitelům schválit bezúplatný převod od ÚPZSVM podíl ideální poloviny pozemku pč. 389/10 v k.ú. Uhřice do vlastnictví města Jmenovala: v souladu se zákonem o obcích členy bytové komise Vzala na vědomí: informace o předložené nabídce na vybudování projektové dokumentace na jímání vody ve Vrchoticích informace o výsledku protokolu SFŽP závěrečného vyhodnocení akce Výstavba kanalizace a ČOV informace k záměru Renegerace náměstí v Prčici informace k provozování kanalizace a ČOV a požadavky na neplacení stočného stanovisko vlastníků sousedních pozemků ve věci výstavby sportovních kabin na hřišti v Přestavlkách informace starostky o postupu prací na projektu a žádosti o dotaci, o stanoviscích a doporučeních k projektu Revitalizace Černického rybníka a potoka pod ním návrh rozpočtu na rok 2009, který bude před vyvěšením předložen k připomínkování zastupitelům informace k přípravě sedmého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice Vydala: stanovisko města jako vlastníka sousedního pozemku k návrhu na uspořádání prostoru v části Prčice v ulici Kvaš ovská Vyjádřila se: k udělení příslušné licence k autobusovým linkám č a č pro ČSAD Benešov Zamítla: žádost o obnovu el. rozvodů v kolně v čp. 64 žádost o prodej pozemků pč. 119/3, 120/5, 120/7 v k.ú. Uhřice Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Rozhodla: o plnění předmětu smlouvy o dílo údržba veřejných prostranství pro jednotlivé sbory dobrovolných hasičů Schválila: zabudování nových vchodových dveří s panikovým kováním u schodiště ZŠ do zahrady zateplení budovy sportovních kabin v Přestavlkách doporučenou technologií doporučila úpravu umístění san. zařízení hřiště Přestavlky Stanovila: smluvní výši nájemného pro ZvŠ Přestavlky u pronájmu pavilonu MŠ a podmínky pro uzavření nájemního vztahu Vzala na vědomí: informace starostky ohledně dotací z Ministerstva kultury ČR na rok 2009 zprávu sl. Pokorné o provozování kanalizace a ČOV předpokládané náklady společnosti Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., na rok 2009 problematiku odkanalizování nemovitosti čp. 60, Benešovská ulice v Prčici Zamítla: návrh na zasí ování soukromého pozemku v Luční ulici v Sedlci z rozpočtu města Jednala: o návrhu na propojení ZUŠ a budovy bývalého sedlářství za účelem rozšíření výuky Vyjádřila se: k žádosti o koupi pozemků v Kvasejovicích a požadavku na změnu podmínek výběrového řízení Uzávěrka prosincového čísla je v pátek 28. listopadu do 11 hodin. Na příspěvky došlé po tomto termínu nebude brán zřetel.

3 číslo 223, listopad 2008 Náš domov strana 3 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 Přítomni: při zahájení - 10 členů během projednávání bodu č. 2 se dostavil A. Podzimek, celkem pak přítomno 11 členů Omluveni: F. Hrma, J. Mára, MUDr. V. Podzimková, J. Slabý Připomínky k zápisu ze dne : - bez připomínek Ověřovatelé zápisu: Ing. Z. Kobliha, RNDr. M. Kovalová Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 7 bodů a byl řádně zveřejněn. Starostka podala návrh na doplnění o 1 bod: informace o MAS Krajina srdce dodatek k usnesení zastupitelstva ze Ing. Z. Kobliha podal návrh na zařazení žádosti p. Vostřáka o odkoupení pozemku do bodu různé a diskuze. Hlasování o doplnění programu: 10 pro, 0 proti 0 zdržel se 1. Úprava rozpočtu na rok 2008 č. 14 V příjmové části rozpočtu se jedná navýšení o Kč a ve výdajové o Kč. Příjmy: zvýšený příjem z daní z příjmu právnických osob (1,2 mil. Kč), Pečovatelská služba zvýšení dotace pro rok 2008 ( Kč), dotace z úřadu práce ( Kč), doplatek dotace na kanalizaci a projektovou dokumentaci ( Kč) ze SFŽP, přiznaná dotace od KÚ Středočeského kraje na opravu střechy hasičské zbrojnice v Bolechovicích ( Kč), navýšení v kapitole poplatky ( Kč) a proplacení nákladů města spojených s výstavbou plynovodu do Měšetic ze Sdružení Region Votice ( Kč). Výdaje: čerpání dotačních prostředků (kabiny Přestavlky Kč, střecha Bolechovice Kč, Úřad práce refundace mezd Kč, v souvislosti s opravou hasičské zbrojnice v Bolechovicích je nutné provést také opravu stropu, proto je ve výdajové části rozpočtu navržena částka Kč z kapitoly rezerva. Další úprava výdajů se týká kapitoly údržba majetku města, kde je s ohledem na prováděné opravy nutné navýšit schválený rozpočet o Kč a v kapitole správa o Kč, což je způsobeno změnou zákona odvádění zdravotního a sociálního pojištění za členy zastupitelstva a komisí a také zvýšením odměn při skončení funkčního období - překrývání dvou platů za funkci starosty (3 měsíční platy). Návrh usnesení: zastupitelé schvalují změnu rozpočtu roku 2008 č. 14 v předloženém znění v příjmové části zvýšení o Kč a ve výdajové části o Kč. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se 2. Sdružení Region Votice plynofikace Na minulém zasedání byli zastupitelé seznámeni s průběhem jednání o prodeji plynárenského zařízení v majetku Sdružení. Smlouva o prodeji byla podepsána a byly na účet města převedeny prostředky ve výši 1,37 mil. Kč kompenzace vložených nákladů ze strany města Sedlec- Prčice na výstavbu plynovodního vedení do místní části Měšetice. Region Votice bude nadále fungovat jako subjekt, jeho činnost však bude omezena a bude se jednat o placení příspěvků v dalších letech. Zatím nebylo rozhodnuto, zda příspěvky budou minimalizovány nebo zcela zrušeny. O této otázce bude jednat Sdružení na příštím zasedání. Návrh usnesení: Zastupitelé berou na vědomí informace o převodu částky 1,37 milionu korun na účet Města Sedlec-Prčice jako podíl města na prodeji plynárenského zařízení ve vlastnictví Sdružení. Během projednávání tohoto bodu se dostavil se A. Podzimek. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel 3. Program regenerace městské památkové zóny Nutnost aktualizovat program regenerace MPZ vyplynula z podmínek MK ČR pro přidělování dotací v rámci programu regenerace městských památkových zón a rezervací. V rámci tohoto programu nelze použít prostředky z dotace na opravu památek, které nejsou zahrnuty v Programu regenerace. Ing. Růžička, zpracovatel původního programu, doplnil elaborát o další objekty morová kaple Prčice, kaplička v Prčici na rozcestí na Divišovice, areál Služeb Sedlec-Prčice s.r.o. - dvůr za MěÚ Sedlec-Prčice, soukromý dům čp. 55 v Sedlci tak, abychom mohli i na tyto objekty žádat a následně přidělovat prostředky z dotace od Ministerstva kultury ČR. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec- Prčice schvaluje předložené aktualizované znění Programu regenerace městské památkové zóny z října 2008 dopracované ing. Růžičkou a předložení žádosti o dotaci z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Ministerstva kultury ČR na rok Dotazy: Z řad zastupitelů byl vznesen dotaz, zda není na závadu změna majitelů uvedených nemovitostí. Bylo podáno vysvětlení, že se jedná o navržené a schválené (doporučené) opravy objektů, kde není podstatné, který vlastník či nájemce tyto opravu bude provádět. Důležité je, že musí být opravy konzultovány na Památkovém ústavu pro Stř. Čechy. Bez pozitivního vyjádření tohoto ústavu nelze nemovitosti do programu zařadit. Program regenerace je otevřený pro další doplňování a podněty mohou občané podávat na městský úřad. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel 4. Budoucí směnná smlouva mezi soukromým vlastníkem a Městem Sedlec-Prčice v k.ú. Uhřice P. Rejthar, vlastník rybníka Kutile v k.ú. Uhřice, připravuje předložení žádosti o dotaci na odbahnění rybníka a zpevnění hráze. V této souvislosti požádal Město Sedlec-Prčice o pronájem části pozemku pč. 422 v k.ú. Uhřice o výměře cca 130 m 2, kterého se úpravy dotknou. Vzhledem k tomu, že p. Rejthar je vlastníkem pozemků pč. 389/7 a 398/9 o celkové výměře 282 m 2, pod komunikací na Uhřice, doporučuje rada města zastupitelstvu schválení jednak smlouvy o výpůjčce části pozemku pč. 422 v k. ú. Uhřice, jako požadovaný dokument pro podání žádosti o dotace, a to na dobu 10 let s tím, že zároveň navrhuje uzavření budoucí smlouvy směnné, na základě které dojde ke směně pozemků ve vlastnictví p. Rejthara pod komunikací za část pozemku pč. 422 koryto potoka o stejné výměře, tedy 282 m 2. Samotná smlouva směnná bude podepsána po realizaci projektu odbahnění rybníka a zaměření části pozemku bude provedeno na náklady p. Rejthara vzhledem k tomu, že výpůjčka části potoka je bezúplatná. Rada navrhuje, aby ve smlouvě o výpůjčce bylo ustanovení, že platnost smlouvy o výpůjčce bude ukončena zápisem v katastru nemovitostí po vyřízení smlouvy směnné. Ing. V. Hlaváček upozornil na legislativní podmínky schvalovacího procesu při výpůjče pozemků, což je v kompetenci rady města, ale protože se jedná o návaznost na směnu pozemků, je tato věc komplexně předložena na rozhodnutí zastupitelstva. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu 10 let mezi Městem Sedlec-Prčice a p. Josefem Rejtharem na část pozemku pč. 422 v k. ú. Uhřice u Sedlce o výměře cca 130 m 2, které se dotknou stavební úpravy při odbahňování rybníka Kutile a zpevňování hráze. Zároveň zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy budoucí o smlouvě směnné mezi Městem Sedlec-Prčice a Josefem Rejtharem, která bude řešit směnu pozemků pč. 389/7, o výměře 108 m 2, a pč. 389/8, o výměře 174 m 2, vše v k. ú. Uhřice u Sedlce, oba ve vlastnictví p. Rejthara, za část pozemku pč. 422 v k. ú. Uhřice u Sedlce, o výměře 282 m 2 ve vlastnictví města. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se 5. Bezúplatný převod od ÚPZSVM - ideální pozemku č. 389/10 o výměře 180 m 2 Jedná se o bezúplatný převod ideální poloviny pozemku pod komunikací na Uhřice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek je veden jako ostatní plocha způsob využití ostatní komunikace. Druhá polovina je v soukromém vlastnictví. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod ideální poloviny pozemku pč. 389/10 o výměře 180 m2 v k. ú. Uhřice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostku podpisem smlouvy o převodu včetně vyřízení ostatních souvisejících náležitostí. Tímto usnesením se schvaluje znění smlouvy o bezúplatném převodu pozemku a ustanovení o způsobu jeho dalšího využití pro komunikaci. Hlasování: 11 pro, 0 se zdržel, 0 proti 6. Informace starostky a) projekt revitalizace Černického rybníka Ing. Datel dopracoval projektovou dokumentaci pro stavební řízení, které probíhá v současné době u MěÚ Sedlčany, vodoprávní úřad. Žádost o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami bylo podáno Tím je splněna jedna z podmínek pro podání žádosti o dotace v rámci Operačního programu životní prostředí. V současné době byly podepsány smlouvy s majiteli pozemků pod potokem pro realizaci projektu a zajištěny pozemky pro uložení sedimentu (bahna) prostřednictvím ZS Přestavlky na pozemky v k.ú. Jetřichovice a Uhřice. Do 14. listopadu bude dokončena a předložena žádost o dotaci. Celkové náklady jsou rozpočteny na cca 7 milionů korun s tím, pokaračování na následující straně

4 4 strana Náš domov číslo 223, listopad 2008 dokončení z předchozí strany že 90 % nákladů bude hrazeno z dotace. Spoluúčast města by se pohybovala kolem Kč. b) Městská památková zóna - pro rok 2009 bude na ministerstvo předložena žádost o Kč na spolufinancování oprav objektů v Městské památkové zóně. Předběžné určení prostředků je: dokončení oprav kostela sv. Vavřince (schody, kamenná dlažba, oprava vstupních bran a dveří kostela) celková výše oprav Kč, oprava ohradní zdi zámku a parku v Prčici celkové náklady Kč, oprava krovu a krytiny na čp. 55 v Sedlci celkové náklady Kč. Spoluúčast města by činila Kč, ostatní náklady budou hradit vlastníci nemovitostí. c) Předložené žádosti o dotace KÚ: fond kultury žádost o dotaci na Derby 2009 (10. Ročník částka Kč), Umělecké sympozium při pochodu Praha Prčice (řezbáři, kováři ) částka Kč fond památek žádost o dotaci na morovou kapli Kč, Bolechovská kaple Kč (zvýšené náklady o 180 tis. Kč s ohledem na zjištěné větší poškození krovu proti původnímu předpokladu). U kaple v Bolechovicích bude podána ještě žádost o dotaci ze střešního havarijního fondu MK ČR v lednu 2009 v celkové výši 170 tisíc Kč. fond sportu a volného času Dostavba sportovních kabin Přestavlky Kč d) bezúplatný převod vozidla od MV ČR na základě žádosti o bezúplatný převod bylo městu nabídnuto vozidlo Felicia Combi. Byla podepsána smlouva o převodu a do 1 měsíce bude vozidlo přivezeno. Starostka poděkovala p. Fárovi a p. Královi, kteří byli přítomni při ohodnocení vozidla a p. Fára navíc přislíbil pomoc při převodu vozidla (registrační prohlídka). Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí 7. MAS krajina srdce se sídlem v Mladé Vožici Na základě požadavku MZ ČR a ZIF (Zemědělský intervenční fond) je nutné doplnění usnesení zastupitelstva města ze , kdy zastupitelstvo města schvalovalo zařazení projektů do Strategického plánu MAS krajina srdce. Vzhledem k požadavkům MZ ČR a ZIF je nutné doplnit toto rozhodnutí zastupitelstva o usnesení v následujícím znění: Zastupitelstvo schvaluje zapojení Města Sedlec-Prčice do zájmového území OS MAS krajina srdce a bylo seznámeno se Strategickým plánem LEADER Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se Informace starostky k předloženým a schváleným žádostem města o dotace přes MAS Krajina srdce Město předložilo dvě žádosti o dotaci jednu na zlepšení estetického vzhledu obcí celkové náklady Kč. Dotace Kč. Žádost zahrnuje úpravu zeleně v pěti místních částech (Vrchotice, Jetřichovice, Přestavlky, Divišovice, Měšetice), je zde zahrnuta - oprava trojboké výklenkové kaple u Přestavlk a nákup zahradní techniky traktůrek, křovinořez. Tato žádost byla vybrána a předložena ke schválení na ZIF. Druhá žádost oprava MK Ke stadionu nebyla v první vlně doporučena, ale podle posledních informací od MAS byla zařazena jako náhradní při případném vyřazení jiné žádosti ze strany ZIF. Do konce r budou zpracovány další dvě žádosti úpravy zeleně v dalších místních částech a nákup techniky a druhá žádost na opravu kulturního příp. společenského zařízení. Tyto žádosti budou projednávány v roce Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí. 8. Různé diskuse Změna provozovatele městského vodovodu K skončí platnost smlouvy na provozování městského vodovodu s firmou ZEOS. Z jednání se zástupcem firmy vyplynulo, že ze strany ZEOSu není již zájem o prodloužení platnosti smlouvy. V současné době je proto nutné začít pracovat na povolení a souvisejících dokladech pro nového provozovatele. Rada města doporučuje, aby se provozovatelem vodovodní sítě stala společnost Služby Sedlec-Prčice s.r.o., která již provozuje kanalizaci a jejímž je město 100 % vlastníkem. Tento krok vyplývá i ze zákona o veřejných zakázkách, kdy bychom v případě jiného provozovatele museli vyhlašovat veřejné výběrové řízení. Rada proto doporučuje zastupitelstvu schválit nového provozovatele městskou společnost Služby a delegovat povinnosti související se splněním všech zákonných podmínek pro provoz na radu města. Zároveň je nutné poděkovat firmě ZEOS za kvalitně vykonávané služby a za ochotu a příslib výpomoci pro Služby v počátcích této práce. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje od nového provozovatele vodovodní sítě města Sedlec Prčice firmu Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., která je ve 100% vlastnictví města, a zároveň pověřuje radu města, aby společně s vedením společnosti vykonali všechny kroky pro splnění zákonných povinností s provozem vodovodu souvisejících. Dotazy: z řad zastupitelů byly vzneseny dotazy na výběrové řízení, na provozní a technologické prostředky u společnosti Služby a na převod monitorovacího zařízení. Vysvětlení na dotazy podala starostka a Ing. V. Hlaváček. Zastupitelé krátce diskutovali o rozvoji společnosti Služby Sedlec-Prčice v souvislosti s rozpočtem města na rok Závěrem bylo podotknuto, že vedoucí společnosti představí svůj nástin na rozvoj společnosti, a to bu na zasedání rady města nebo finančního výboru. Hlasování o návrhu usnesení na změnu provozovatele veř. vodovodu: 11 pro, 0 se zdržel, 0 proti Návrh rozpočtu na rok 2009 byla předložena pracovní verze, která je prodiskutována s finančním výborem. Schvalování rozpočtu je plánováno na poslední zasedání zastupitelstva v roce 2008, které proběhne v první dekádě prosince. V té době budou zároveň zaktualizovány jednotlivé kapitoly rozpočtu 2008 a bude známa částka, která by byla převáděna do přebytku hospodaření. V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty jednak běžné výdajové i příjmové kapitoly viz rozpočty předchozích let a jednak investiční akce, které vyplývají ze žádostí o dotace a z potřeb města. Návrh rozpočtu bude v průběhu měsíce listopadu diskutován a případně doplňován a aktualizován. Je tedy prostor pro případné podněty ze strany zastupitelů, případně jejich dotazy. Připomínky a dotazy k návrhu rozpočtu města musí být předloženy do 20. listopadu, aby konečná verze mohla být řádně zveřejněna. Pozvánka na koncert Podblanický podzim konaný dne od 18 hod. v kostele sv. Jeronýma. Na programu je Stabat Mater, slovem provází J. Čenský. Starostka osobně pozvala zastupitele i širokou veřejnost. Předvánoční setkání u rozsvíceného stromu plánuje se na nám. v Sedlci před první adventní nedělí. Program vystoupení žáků ZUŠ a ZŠ Sedlec-Prčice, vystoupení chrámového sboru Ekola s adventními písněmi. Začátek v 16 hod. program na cca 1 hod. Žádost p. Vostřáka o prodej pozemku ve Dlážděné ulici v Sedlci jedná se o část městského pozemku, který rodina Vostřákova dlouhodobě užívá jako zaplocený dvorek. Tuto žádost již projednávala rada města. Starostka podala vysvětlení ke stanovisku rady města zlegalizovat užívání pozemku, ale zatím neprodávat, s ohledem na vhodné využitím domku čp. 114 na stpč. 104 v k.ú.sedlec u Votic. Informace doplnil Ing. V. Hlaváček, který zdůraznil, že rada i zastupitelstvo mají hledat nejvhodnější řešení z hlediska města a snažit se zhodnotit městský majetek, ne jeho cenu snižovat. Z řad zastupitelů zazněly námitky k zamítavému stanovisku rady v otázce prodeje pozemku a podnět k prodeji. Po dlouhé diskuzi na toto téma a po podání vysvětlení i od žadatele p. Vostřáka A. Podzimek navrhl usnesení: Zastupitelstvo ukládá radě města vstoupit v nové jednání s p. Vostřákem nad všemi dokumenty a podklady, které prokazují nároky na vlastnictví jeho pozemků, včetně nabývacích titulů. Dále ukládá radě města konkretizovat záměr využití nemovitosti na stpč. 104 v k.ú. Sedlec u Votic a na příštím zasedání zastupitelstva požaduje podat zprávu. Následně zastupitelé diskutovali k tomuto bodu a zazněl i návrh na možné odkoupení domu čp. 114 do soukromého vlastnictví. Starostka přislíbila zajištění jednání s p. Vostřákem ve věci jeho žádosti, a to i za přítomnosti p. Hrazánka jako vlastníka sousedního pozemku. Hlasování o návrhu A. Podzimka: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Dotazy a připomínky z řad zastupitelů a veřejnosti p. Beneš z pověření vlastníka sousední nemovitosti p. Zelinky požádal o jednání ohledně kanalizační přípojky. P. Beneš předá p. Zelinkovi kontakt na starostku a ta věc projedná osobně. A.Podzimek podal návrh na doplnění návrhu rozpočtu doplnit do rozpočtu finanční částku na spolupráci se zahraničními městy. Následně se diskutovalo o vyčerpání finančních prostředků z této kapitoly v letošním roce. L. Farová se dotázala na průběh příprav výstavby parkoviště u prčického hřbitova a předala požadavek vlastníků stavebních parcel v Kvaš ovské ulici na možnost rozšíření veřejného vodovodu. Starostka podala informace o územním a stavebním řízení ve věci výstavby parkoviště a dále požádala o předložení písemné žádosti nebo návrhu usedlíků ve věci rozšíření veř. vodovodu. P. Janda přednesl zprávu o činnosti finančního výboru a požádal o setkání s novým vedoucím služeb, s p. V. Hrdličkou. Z. Kobliha požádal o informace ohledně stavu a umístění informační tabule u Ježovky a následně i o její opravu P. Milčínský požádal o předložení aktualizace čerpání letošního rozpočtu a starostka uvedla, že bude předložen na příštím zasedání se stavem k

5 číslo 223, listopad 2008 Náš domov strana 5 A. Podzimek podal zprávu o činnosti kontrolního výboru Policie ČR - oslovila zastupitele, zda nemají za město připomínky nebo nějaké požadavky a poděkovala občanům za součinnost při jejich práci. Starostka připomněla požadavek města o častější výjezdy a kontrolu města. Z řad občanů byla podána námitka na parkování vozidel na chodníku v ulici Sedlčanská a na provoz Jak jsme volili? Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje: Do Zastupitelstva Středočeského kraje se volilo celkem v volebních okrscích. Letos bylo zapsáno do volebních seznamů celkem voličů, k urnám jich přistoupilo , což je 42,14% účast. Přehled výsledků za Středočeský kraj: Dandy baru v nočních hodinách. Další podnět se týkal parkování vozidel na chodníku v Jetřichovické ulici. Starostka přislíbila projednání umístění vhodné dopravní značky v této lokalitě s kompetentními úřady. Zasedání bylo ukončeno 19, 50 hod. Zapsala: J. Typtová Strana Platné hlasy číslo název celkem v % 1 Komunistická str. Čech a Moravy STŘEDOČEŠI Nezávislí starostové pro kraj Strana zelených Národní strana Nejen hasiči a živn. pro kraj Strana zdravého rozumu Koalice pro Středočeský kraj SDŽ - Strana důstojného života Volte Pravý Blok Občanská demokratická strana Česká str. sociálně demokrat Děln. str. - zrušení popl. ve zdr Konzervativní koalice Přehled výsledků za obec Sedlec-Prčice V naší obci se volilo celkem v 10 volebních okrscích, ve volebních seznamech bylo zapsáno celkem voličů oprávněných volit. K volebním urnám jich přistoupilo celkem 1 041, což je 44.89% účast. Strana Platné hlasy číslo název celkem v % 1 Komunistická str. Čech a Moravy STŘEDOČEŠI Nezávislí starostové pro kraj Strana zelených Národní strana Nejen hasiči a živn. pro kraj Strana zdravého rozumu Koalice pro Středočeský kraj SDŽ - Strana důstojného života Volte Pravý Blok Občanská demokratická strana Česká str. sociálně demokrat Děln. str. - zrušení popl. ve zdr Konzervativní koalice Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR: V obci Sedlec-Prčice v 1. kole volilo do Senátu Parlamentu ČR celkem 1024 voličů z celkového počtu 2323 oprávněných voličů. Odevzdaných obálek však bylo podstatně méně, pouhých 991, ne každý volič totiž využil možnosti vhodit svůj hlas pro některého z navržených kandidátů. Oranžový expres ČSSD dorazil i do Sedlce Po doktoru Davidu Rathovi zavítali do Sedlce- Prčice další sociálně-demokratičtí politici. Oranžový expres, který v rámci předvolební kampaně ČSSD křižoval naši republiku již od léta, dorazil v pátek 3. října i do Sedlce-Prčice. ČSSD má v regionu tradičně silnou podporu, také tentokrát, i navzdory dešti, čekalo na náměstí v Sedlci několik desítek místních občanů. K těm nejprve promluvil korunní princ sociální demokracie Bohuslav Sobotka. Pak následovaly projevy Libora Roučka a starosty města Příbram, novopečeného senátora Josefa Řiháka. Všichni zdůrazňovali význam voleb a důvod, proč je nutné volit právě sociální demokracii. Za prioritu považují sesazení Topolánkovy vlády, zrušení poplatků u lékařů a zrušení smlouvy o radaru. Za odměnu si každá žena, jak je zvykem této strany, z náměstí odnesla oranžovou růži. Alice Valsová Víceúčelový altán ozdobil školní zahradu V říjnu byl v areálu školy dokončen další prvek, který by měl zpříjemnit dětem i vyučujícím školní výuku a napomoci v mimoškolní činnosti. Je jím altán na školní zahradě. Zastřešený prostor má podlahu ze zámkové dlažby a je vybaven lavicemi a stoly, osvětlením, elektrickými přípojkami a také kamenným krbem. Zásobička dřeva připravená opodál napovídá, že na opékání buřtů nebo grilování se mohou děti již brzy těšit. Altán včetně okolních úprav byl pořízen z Programu obnovy venkova pro děti a mládež, který administruje Ministerstvo pro místní rozvoj, a to ve výši , se spoluúčastí města, zámková dlažba byla ze stejného dotačního titulu financována v roce Víceúčelový altán přímo vybízí k pořádání nejrůznějších společenských a kulturních akcí, a už jsou to setkání s rodiči, přáteli, oslavy či populární promenádní koncerty. Propojení s kulturním sálem školy chodníkem, který nyní budují Služby města, je přímo inspirující. Proto jistě i město v příštím roce tento prostor využije. Alice Valsová Kandidát Volební Navrh. Polit. Počty % číslo Jméno, příjmení strana strana přísluš. hlasů hlasů 1 Řihák Josef MVDr. ČSSD ČSSD ČSSD Jánský Pavel SDŽ SDŽ SDŽ Kyselák Vladimír JUDr. NK NK Bez PP Humlová Jiřina Mgr. KSČM KSČM KSČM Kříž Vladimír PaedDr. STŘEDOČ. US-DEU US-DEU Bartoš Martin SZR SZR Bez PP Volný Jaromír Ing. ODS ODS ODS Šálová Alena SZ SZ SZ Vacek Josef Mgr. KDU ČSL KDU ČSL KDU ČSL pokaračování na následující straně

6 6 strana Náš domov číslo 223, listopad 2008 dokončení z předchozí strany Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR: Do druhého kola parlamentních voleb tak postoupili kandidáti MVDr. Josef Řihák a Ing. Jaromír Volný. Výsledky 2. kola Kandidát Volební Navrh. Polit. Počty % číslo Jméno, příjmení strana strana přísluš. hlasů hlasů 1 Řihák Josef MVDr. ČSSD ČSSD ČSSD Volný Jaromír Ing. ODS ODS ODS Volební účast v jednotlivých volebních okrscích města Sedlec-Prčice Volební okrsek Počet opráv. Počet vyd. Voleb. účast v % voličů obálek číslo Volební místo 1. kole 2. kole 1. kole 2. kole 1. kole 2. kole 1 Sedlec Prčice Divišovice Kvasejovice Měšetice Nové Dvory Přestavlky Uhřice Vrchotice Jetřichovice U školy se někdo nadřel Ze soboty 25. na neděli 26. října 2008 došlo před Základní školou Sedlec-Prčice k nepochopitelným projevům vandalství. Povalená popelnice a odpadkový koš a jejich obsah vysypaný přímo před vchodem do školy, dvě převrácená betonová koryta na květiny, to vše napovídá, že si tu někdo musel dát velkou práci, aby se předvedl. Jak se ale ukázalo, kamery snímající pohyb v těchto místech byly v tomto případě neúčinné, na záznamu kamerového systému totiž nebylo téměř nic vidět. Nebude proto tentokrát koho trestat, vandalům to opět projde. PROTENTOKRÁT. Ředitel školy Mgr. Miroslav Halló k incidentu řekl: Koryto na květiny je natolik těžké, že ho jeden člověk sám neobrátí. Někde v blízkosti školy byla večer slyšet hudba, zřejmě se někdo po nějaké oslavě potřeboval ukázat. red Zpracovala Alice Valsová Česká strana sociálně demokratická Děkujeme za Vaši přízeň a Vaše hlasy MVDr. Josef Řihák senátor Pavel Král kandidát do Zastupitelstva Středočeského kraje Foto M. Halló Market Vítek z Prčice ( Brandy ) Sedlec-Prčice HRAČKY Výběr levných i značkových BRUDER Město Sedlec-Prčice děkuje členům MO Českého rybářského svazu, kteří vlastními silami provedli v letních měsících opravu poškozeného, protékajícího splavu v Prčici. Zároveň děkujeme dodavatelům, kteří poskytli na opravu materiál. M. Jeřábková Akce: Jar 1,0 Savo 1,0 Pepo 360g Bujony 60g Olej Oriole 1,0 Nescafe classic 100g 29,90 kč 27,90 kč 21,90 kč 11,90 kč 34,80 kč 59,80 kč

7 číslo 223, listopad 2008 Náš domov strana 7 Přispějte na pomník padlých v Prčici K prčickému náměstí již neodmyslitelně patří pomník padlých. Na kamenném tarasu, ukryt pod mohutným kaštanem, tu na nás již 80 let pohlíží mlčenlivý svědek tragických událostí. Těm, kteří se nevrátili, na něm stojí napsáno a pod tímto nápisem je umístěna černá kamenná deska s několika desítkami jmen. O vznik pomníku se zasloužila Občanská beseda v Prčici a prčický Spolek rodáků. To oni přišli s myšlenkou postavit na věčnou památku padlých prčických rodáků pomník, oni vyhlásili veřejnou sbírku a potřebnou sumu vybrali. Když byl pak za velké slávy v srpnu roku 1928 pomník odhalen, nikoho z přítomných nenapadlo, že za několik málo let se opět zvedne vlna nenávisti, že se znovu rozhoří boj. První světová válka, která vzala životy tolika mužů, nebyla poslední. K šedesáti jedna jménům padlých v první světové válce tak na pomníku v roce 1945 přibylo deset dalších jmen. Jsou to jména obětí druhé světové války. Od těch dob již naštěstí žádný další válečný konflikt nenastal, žijeme v míru. Přesto bychom měli opět černou kamennou desku z pomníku sejmout a vepsat sem další jména. Seznam padlých totiž není úplný. Chybí zde ještě třicet jedna jmen prčických Židů, kteří zahynuli v koncentračních táborech. Byli mezi nimi děti, ženy, starci. I oni byli obě mi 2. světové války, také na ně bychom neměli zapomínat. Je naší morální povinností dát věci do pořádku. Památníku padlých v Prčici je tedy osmdesát let a je to na něm znát. Odborný zákrok je nutný - Slavnostním koncertem žáků a učitelů ZUŠ si občané Sedlce-Prčice připomněli důležitý mezník v historii našeho národa a státu. V neděli 26. října se v kulturním sále ZŠ uskutečnil slavnostní koncert, při kterém si občané Sedlce-Prčice připomněli 90. výročí vzniku našeho samostatného Československého státu. Po české státní hymně, kterou poté, kdy se rozhodla sabotovat technika, pohotově zazpívala absolventka ZUŠ Sedlec-Prčice Michaela Dvořáková, přednesla krátký projev starostka města Miroslava Jeřábková. Mimo jiné řekla: Před 90 lety se stalo něco, co stojí za to připomínat, co nechat ho vyčistit, upravit okolí a hlavně nechat udělat novou desku. Cena díla je stanovena na 180 tisíc korun. Město samozřejmě využívá možnosti dotačních titulů, avšak z těchto zdrojů není možné zajistit celkové finanční prostředky. Přesto nejsme závislí pouze na pomoci nadací. Svůj příspěvek formou daru již závazně přislíbila Farma Prčice, s.r.o., Firma Hásek, s.r.o., Český Merán, o.p.s. Další prostředky budou vyčleněny z rozpočtu města. Sedlec-Prčice oslavila 90. výročí založení ČSR ovlivnilo a stále ovlivňuje osudy nás všech. Před 90 lety uprostřed poválečné a v mnohých případech nedemokratické Evropy vznikl stát, který byl vybudován na demokratických základech. Bohužel v průběhu uplynulých 90 let byly demokratické zásady, svébytnost a samostatnost republiky na mnoho desetiletí potlačeny. Snaha o dodržování demokratických zásad byla trestána, ti, kteří za samostatnost republiky bojovali, byli znevažováni a perzekuováni. Rok 1989 však jasně ukázal, že odkaz zakladatelů samostatného československého státu nebyl zapomenut. V posledních dvaceti letech se snažíme Pevně však věříme, že se v našem městě najdou další fyzické i právnické osoby, které budou ochotny přispět na celkovou rekonstrukci památníku a doplnění jmen všech obětí. Dáváme jim touto cestou možnost. Nejedná se o sbírku, ale o možnost formou finančního daru přispět na dobrou věc a nápravu letité křivdy. Dar je možné osobně předat na Městském úřadu Sedlec-Prčice, kde bude zároveň podepsána darovací smlouva. Alice Valsová vrátit k původním zásadám samostatného demokratického Československa. I přesto, že na naší současné politické scéně chybí osobnosti typu T. G. Masaryka a E. Beneše, nesmíme připustit, aby se demokratizace zastavila, abychom se vrátili zpět do doby potlačování lidských práv a svobod. Pokud chceme být rovnoprávným členem evropského i světového společenství, musíme nejen jako stát, ale i každý za sebe přijmout svůj díl odpovědnosti za další vývoj naší republiky. Nejde posuzovat dnešní situaci očima roku Žijeme ve zcela jiné mezinárodní politické atmosféře a také stát, který naši předkové v roce 1918 zakládali, již neexistuje. Co tedy z odkazu 28. října zůstává živé? Odpově není složitá a lze ji vyjádřit myšlenkou T. G. Masaryka z Washingtonského prohlášení nezávislosti, kde se říká: Věříme v demokracii, věříme ve svobodu, a ve svobodu vždy větší a větší. Pak již dostala prostor hudba. V programu zazněly skladby českých velikánů Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů i Leoše Janáčka, ze světového repertoáru zazněly skladby Ludwiga van Beethovena a Josepha Haydna. S nadšeným publikem se žáci a učitelé ZUŠ rozloučili známou melodií z filmu Piráti z Karibiku oscarového hitmakera Hanze Zimmera. O krásnou výzdobu sálu se zasloužily děti z výtvarného oddělení ZUŠ pod vedením učitelek Vendulky Sosnovcové a Lenky Chocholouškové. Zatímco pódiu vévodil symbol českého národu lípa, stěny zdobily obrázky z českých pověstí a mýtů. Před námi se odvíjely dějiny hora Říp s praotcem Čechem, kníže Krok, Horymír, statečný Bruncvík, blaničtí rytíři K sváteční atmosféře přispěla i ve foyeru sálu výjimečně široké veřejnosti zpřístupněná historická kronika města Sedlec-Prčice. Alice Valsová

8 8 strana Náš domov číslo 223, listopad 2008 I váš starý mobil může být ještě užitečný Neodhazovat staré mobilní telefony do popelnice, k tomu nabádá nová kampaň Středočeského kraje a neziskového systému ASEKOL. Sběrná akce, která odstartovala koncem října, v sobě spojuje ochranu životního prostředí s charitativní pomocí slabozrakým spoluobčanům. Sběr starých mobilních telefonů bude organizován formou návratných obálek, které ve svých schránkách našli na přelomu října a listopadu obyvatelé osmi velkých středočeských měst. Všichni, kteří se chtěli akce zúčastnit a pomoci, pouze vložili svůj starý mobil do obálky s ochrannou bublinkovou výplní a poslali zpět na uvedenou adresu. Poštovné pro ně bylo zdarma. Všechny sebrané mobilní telefony se budou testovat. Ty funkční budou věnovány na pomoc nevidomým a slabozrakým, ostatní budou rozebrány a jejich komponenty recyklovány či ekologicky zlikvidovány. V dnešní době už umíme dále upotřebit až osmdesát procent hmotnosti telefonu. Plasty, které tvoří skoro polovinu přístroje, lze zpracovat jako druhotnou surovinu, kovy se pak využijí v hutích, uvedl Jan Vrba z kolektivního systému Asekol, který se sběrem a zajištěním recyklace elektrospotřebičů zabývá. Sběrová akce byla naplánována v osmi středočeských městech, mezi které patří Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Kolín, Kutná Hora, Mělník a Beroun. Bližší informace ke kampani nalezente na webových stránkách K třídění odpadů ve středočeském kraji jsou informace dostupné na adresách a Ing. Milan Tomík, koordinátor kampaně Absolventce sedlecké základní školy vychází kniha rozhovorů Lucie Hášová-Truhelková vydala 6. listopadu v prestižním vydavatelství Portál svou první sólovou knihu. Dostala název Rozhovory o matkách a mateřství. Kniha obsahuje deset rozhovorů s deseti obdivuhodnými ženami matkami. Například s trojskokankou Šárkou Kašpárkovou, která na olympiádě v Sydney netušila, že závodí těhotná. Se zpěvačkou a spisovatelkou Natálií Kocábovou, jež navštívila na začátku roku i Ateliér Prčice a jež se ještě jako studentka gymnázia rozhodla porodit a vychovávat dítě. S primabalerínou londýnského baletu Dariou Klimentovou, která se dokázala po porodu vrátit v plné formě a nedala konkurentkám šanci. A se sedmi dalšími. Autorka říká: Nikdy nezapomenu na víkend s HIV pozitivní matkou Erikou Stützovou a jejími třemi dětmi, stejně jako na setkání s neuvěřitelnou energií sršící Jitkou Ševčíkovou, které jednoho ze synů usmrtil vlak. Na Irenu Svatou, která nevěděla, zda přežije, když po transplantaci ledviny a slinivky jako první žena vůbec otěhotněla. Těch deset rozhovorů je zároveň deset příběhů plných lásky a síly. A já jsem vděčná za to, že jsem je mohla zachytit. Výstava fotografií žen z knihy, jejichž autorem je pražský fotograf Kilián Havlíček, je plánována na květen příštího roku v Infocentru v Prčici. Lucie ale už pracuje na dalším projektu, a to spolu s jedním členem hereckého souboru pražského Divadla na Vinohradech. Společně chtějí prostřednictvím knihy připomenout výtečného a kdysi známého herce a objasnit podivné okolnosti jeho náhlé smrti. Snad se tedy brzy dočkáme další literatury faktu z pera této mladé publicistky. Red Ježčí babyboom Pracovníci Záchranné stanice pro živočichy Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi mají v těchto dnech plné ruce práce. V posledních několika málo týdnech totiž přijali více než 40 osiřelých ježčích kojenců a velmi malých mlá at. Takovýto nápor osiřelých ježčích mlá at dosud Záchranná stanice ještě nezažila. Mlá ata ježků se k nám dostávají obvykle až v průběhu října a listopadu, a to pro svou nízkou hmotnost, kvůli které by nebyla schopná přežít zimu v zimním spánku. Letos nám však lidé začali nosit ježčí mlá ata už od poloviny srpna. V naprosté většině případů se jednalo o velmi malá mlá ata, která přišla o matku a bez lidské pomoci by uhynula, uvedla Šárka Tlustá, vedoucí Záchranné stanice. Co nebývalý nápor ježčích kojenců způsobilo, se lze jen dohadovat. Je možné, že s blížícím se podzimem začali lidé urychleně dokončovat různé stavební a zahradní práce a přitom nechtěně zničili hnízda ježků ukrytá pod hromadami dříví či pod uskladněným stavebním materiálem. Mnoho ježčích mlá at osiří také poté, co jejich matku přejede auto nebo ji zabije zahradní sekačka. Někdy se však také stává, že lidé do Záchranné stanice přinesou ježčí mládě zbytečně. Do začátku zimy je totiž ještě daleko a ježčí mlá ata mají ještě spoustu času se na zimu dostatečně vykrmit. Která mlá ata ježků tedy nyní potřebují pomoc? Především ta, která jsou viditelně zraněná nebo jsou nalezena venku během dne. Ježci jsou totiž zvířata s noční aktivitou a tak by během dne neměla být nikde nacházena. Pomoc potřebují také velmi malá mlá ata vážící méně než 200g. A v čem spočívá lidská péče o mládě ježka? Pokud je mládě ještě kojenec (váží-li méně než 100g), pak potřebuje sušené mléko pro ko- ata a teplý pelíšek. Pokud je už větší, pak je vhodným krmením konzerva pro kočky. Velkou chybou je dávat ježkům kravské mléko (mají po něm průjem) nebo jablka (ježci jsou hmyzožravci, potřebují maso). Kromě vhodné potravy potřebují ježci také odblešit a odčervit. Veškerá péče o ježčí mlá ata je finančně velmi náročná. Vlašimští ochránci přírody odhadují, že péče o jedno ježčí mládě přijde zhruba na Kč. Každoročně přitom pečují o více než 100 ježků. Pokud chcete pokaračování na následující straně

9 číslo 223, listopad 2008 Náš domov strana 9 dokončení z předchozí strany podpořit záchranu ježčích mlá at, můžete odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI VLASIM na číslo (účtování DMS: 30 Kč, Záchranná stanice pro živočichy ve Vlašimi obdrží minimálně 27 Kč) nebo můžete ježkům přinést něco dobrého přímo do Záchranné stanice ve Vlašimi. Vítány budou především granule a konzervy pro kočky. V případě nálezu malého mláděte ježka nebo jiného zraněného či jinak postiženého divokého zvířete volejte, prosím, na pohotovostní telefon Záchranné stanice: Ing. Zuzana Pokorná, PhD., Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim krmení ježčího kojence mlékem pro ko ata, Foto Z. Pokorná Skautská afterparty v Ateliéru Prčice V sobotu 18. října v podvečer se v prčickém Ateliéru konala netradiční oslava. Profesor František Mika, který v Sedlci-Prčici po sametové revoluci založil skautské středisko, totiž dovršil krásných 85 let. Pozvánku V Kvasejovicích se buduje hřiště Členové SDH Kvasejovice se za podpory osadníků pustili do stavby víceúčelového hřiště. Z důvodu omezených prostředků na tuto stavbu jsou kromě hrubých zemních prací veškeré práce prováděny jak jinak než svépomocí. V letošním roce se provedly výkopové práce, odvodnění plochy, vystavění obvodových obrubníků, navezení kamene a štěrku. V příštím roce bychom rádi pokračovali oplocením hřiště. Tímto bychom chtěli docílit nejen lepšího komfortu pro sport, ale z důvodu blízké silnice také zachovat bezpečnost nejen pro sportovce, ale i projíždějící vozidla. Hřiště by mělo do budoucna sloužit pro širší spektrum her, např. volejbal, nohejbal, tenis, atd., a to nejen členům a osadníkům, ale budou zde vítané i aktivity přespolních spolků včetně jednotlivců. Bonusem pro děti je nově postavená dřevostavba se skluzavkou a různými houpačkami. Na jaře bude konstrukce opatřena ochranným nátěrem a dle možností nevylučujeme i další rozšíření. Jestliže se chcete dozvědět více, není nic jednoduššího, než navštívit naše www stránky, kde jsou podrobnosti o celé akci doplněné i fotogalerií. Stačí jen kliknout na nebo Zavkv od organizátorů obdrželi všichni bývalí členové jeho skautského oddílu Gaudium dnes většinou studenti vysokých škol, rodiče malých dětí, úspěšní dospělí lidé. Všichni přítomní poděkovali Františku Mikovi alias Dianovi za krásnou a významnou skautskou etapu jejich životů a společně zavzpomínali. František Mika se narodil v roce 1923 v pražských Košířích. Od mládí byl členem skautského oddílu. V roce 1942 maturoval na reálce na Smíchově. Rok pracoval u protektorátní pošty, v lednu 1944 byl totálně nasazen v Berlíně. O Dianových válečných zážitcích z bombardovaného Berlína si můžete přečíst v Knize živých, vydané Karmelitánským nakladatelstvím v roce Ještě před koncem války se František Mika vrátil ke skautingu, by šlo tehdy o zakázanou činnost. Po válce byl vyznamenán junáckým Řádem sv. Václava a vystudoval na Pedagogické fakultě UK v Praze obor výtvarná výchova a deskriptiva. Pak strávil dva roky na vojně a posléze deset let pracoval jako dělník. V roce 1963 předložil své práce a dostal se do Svazu výtvarných umělců. Od té doby byl grafikem na volné noze a věnoval se užité grafice. Po odchodu do důchodu se odstěhoval z Prahy do domečku v Dlážděné ulici v Sedlci a postupně zde vybudoval velké skautské středisko, zvláště početné v druhé polovině 90. let. Dnes mimo jiné připravuje mládež k přijímacím zkouškám na výtvarné školy. A nutno říci, že velmi úspěšně. red Napsali jste nám Kdo hází odpadky kolem silnic? Kdo to jen je, kdo stále vyhazuje do příkopů kolem silnice a po ulicích spousty PET i skleněných lahví, krabiček od cigaret, sáčků a obalů z nejrůznějších pamlsků? Co je to za lidi? A je možné, že jsou v této věci Středočeši horší než Jihočeši? Zdá se mi, že kousek od nás, v Jihočeském kraji, je situace lepší. Že je tam kolem silnic poházených odpadků méně. Nebo je to jen menší frekventovaností silnic v těchto místech či častějším úklidem? Znáte někoho ve svém okolí, kdo se nerozpakuje pohodit odpadky do škarpy u silnice? A už oknem auta nebo při procházce? Měli bychom zaangažovat hlavně děti, aby hlídaly v tomto ohledu dospělé. Tady by dost mohla udělat škola a dětem opakovat, jak je odporné a zbabělé odpadky odhazovat ihned, když něco dojíme či dopijeme, a to kdekoliv. -mk-

10 10 strana Náš domov číslo 223, listopad 2008 Prčické střípky Věra Kapková Příběh Jiřího Martínka Část druhá Bylo to záhy po první světové válce, když Jiří začal uvažovat o manželství. Zamiloval se do dívky, která pracovala u Friedů v kanceláři jako kontuáristka, jak se dříve říkalo zřejmě sekretářce. Její pravé jméno neznám, v Prčici jí nikdo neřekl jinak než Koptynka. Dívka sedávala u stolu poblíž okna, v místnosti s výhledem do ulice. Jiří k ní toužebně vzhlížel od kašny, kam chodíval s putýnkami pro vodu. Aby na sebe upozornil, různě se pitvořil. Když ani tak dívku neupoutal, vylezl na okraj kašny, různě poskakoval, až k němu konečně zvedla oči od lejster. Jiří samou radostí přestal dávat pozor a to se mu nevyplatilo. Ztratil rovnováhu a spadl do kašny. Avšak ani studená lázeň neuhasila jeho láskou překypující srdce. Vytrvalost konečně přinesla Jiřímu opětování dívčiny náklonnosti. Oženil se s Koptynkou a v Uhříněvsi u Prahy si pořídil malé zahradnictví, kde pěstoval rané brambory a zeleninu. Spokojené manželství bylo naplněno narozením děvčátka, které však bohužel asi ve dvou letech zemřelo. Proto když posléze přišel na svět chlapec, radost obou rodičů neznala mezí. Rodinná pohoda ale trvala jen krátkých devět let. Osudného dne 5. února roku 1934 došlo v rodině strojníka a zahradníka Jiřího Martínka k tragédii, která otřásla širokým okolím a byla popisována i v novinách. Stalo se to v pondělí ve večerních hodinách. Malý, tehdy devítiletý, Jaromír nesplňoval nároky své matky. Špatně se učil, měl neustálé problémy s kázní a byl častým terčem posměchů a šikany spolužáků. To vše jeho matka velmi těžce prožívala, navíc trpěla utkvělou představou, že sama brzy zemře. Aby uchránila svého jediného syna před životními nezdary a lidskou zlobou, rozhodla se, že raději sama ukončí jeho život. Nebyl problém mít doma zbraň, čehož nebohá žena zneužila. Chlapce vylákala na procházku a zastřelila ho. Zoufalství Jiřího bylo bezmezné. V jeden okamžik přišel o syna i o manželku. Pitvou bylo později prokázáno, že příčinou chlapcových potíží byl nádor na mozku. Vzhledem k nálezu nebyla matka odsouzena za vraždu, byla však shledána duševně nemocnou a umístěna do sanatoria pro choromyslné. Zlomený Jiří zůstal sám, nikdy se už neoženil. Jen přátelství s rodinou Petrovou udržoval až do svého stáří, když mého strýce pravidelně navštěvoval o prčickém posvícení. Při několika návštěvách jsem se s ním osobně setkala i já. Jeho osud mne zaujal, zvláště když jsem po strýcově smrti našla výstřižky z novin, které celou tragédii podrobně popisovaly. Adventní čas klepe na dveře Tak, tak. Zase nám to nějak rychle uteklo Podzim se přehoupne cobydup a než se člověk nadechne, máme tu zase zimu a Vánoce. A to jsme toho chtěli ještě tolik stihnout. Čas je však neúprosný. Kalendář napovídá, že letošní advent začíná v neděli 30. listopadu, od toho dne se už budou odpočítávat jen pouhé dny, hodiny a minuty do konce roku. Tak aby to odpočítávání bylo co nejpříjemnější, obohaceno i o duchovní hodnoty, připravili jsme pro vás na sklonek roku několik akcí. Rozsvícení vánočního stromu Ke koloritu Vánoc patří již neodmyslitelně vánoční stromeček. Stalo se krásnou tradicí, že města a obce pamatují na vánoční výzdobu a vánoční stromy nejrůznějších druhů i velikostí krášlí česká náměstí. Také u nás vánoční strom zdobíme, pravda, je to pouze tůjka, žádný ztepilý smrk či jedle, ale k navození vánoční atmosféry postačí. Letošní rok bychom chtěli první rozsvícení vánočního stromu pojmout o něco svátečněji, než tomu bylo v předešlých letech. Uspořádáme proto rovnou Slavnost rozsvícení. Bude se konat v pátek 28. listopadu od 17 hodin na náměstí v Sedlci. K té pravé předvánoční pohodě jistě přispěje vystoupení chrámového pěveckého sboru EKOLA, tradiční vánoční občerstvení v podobě svařeného vína, čaje a sladkého pečiva a ke slovu přijde i překvapení pro všechny velké i malé diváky. Přij te proto se svými nejbližšími na chvíli pobýt v předvánočním, hektickém čase na sedlecké náměstí. Vždy vánoční strom se rozsvěcí jen jednou do roka. Vánoční zdobení K Vánocům patří také betlémy. Bývají různé, z nejrůznějších materiálů. My jsme pro vás připravili zcela originální způsob výroby figurek do vánočních betlémů, a to z plstěné vlny. Specialistkou na tento způsob výroby je Bc. Jarmila Kořánová ze Sedlce. V rámci vánočního zdobení nás naučí, jak si z ovčí vlny vyrobit pěkné vánoční ozdoby, figurky a další dekorace. Práce je prý poměrně snadná a zvládne ji i zručnější dítě. Proto si nenechte ujít příležitost rozšířit své znalosti o další, zcela netradiční způsob výroby dekorativních předmětů. Jistě pro vás dílna bude inspirujícím zážitkem. Vánoční plstění se bude konat v sobotu 6. prosince od 9 hodin. Místo bude ještě upřesněno. POZOR. Vzhledem k náročnosti na pracovní pomůcky prosíme zájemce, aby si svou účast předběžně rezervovali na Informačním centru Sedlec-Prčice, tel , nebo na u Děkujeme za pochopení. plstěné figurky předvedla J. Kořánová již na velikonoční výstavě v IC spolu Saudskou Arábii. Právě zde totiž žije původně sedlecká obyvatelka Jitka Kosíková. Ve svém novém domově udělala spoustu krásných fotografií, se kterými se budete moci seznámit na výstavě v galerii infocentra od 19. prosince do konce ledna. Slavnostní otevření výstavy se uskuteční v pátek od 18,30 hodin v galerii infocentra. Beseda s Jitkou Kosíkovou Paní Jitka Kosíková však nepřijede v předvánočním čase do Sedlce-Prčice pouze vystavovat své fotografie. Využili jsme její přítomnosti k tomu, aby nám o Saudské Arábii a životě v této horké zemi vyprávěla trochu více. Beseda s paní s Jitkou Kosíkovou se bude konat v pátek 19. prosince od 19 hodin v rámci tradičních Večerů pro zahřátí v Ateliéru Prčice. Jste všichni na poslední akci v tomto kalendářním roce zváni. Alice Valsová Rozsvícení vánočního stromu bývá vždy velká událost, na kterou se těší zejména děti Saudská Arábie horká perla uprostřed Vánoc Vánoční výstavy jsou také jednou z mnoha tradičních akcí, a to nejen u nás. Přesto jsme letos udělali velkou změnu. Místo vánočních věnečků a svícínků vás pozveme do země sálajícího slunce, písku, nerostného bohatství, do země šejků, velbloudů a štíhlých minaretů. Navštívíme

11 číslo 223, listopad 2008 Náš domov strana 11 Jarka Trpková vydala druhou knihu rad pro krásu Právě v těchto dnech se na pultech našich knihkupectví objevila v pořadí již druhá kniha známé vizážistky Jarky Trpkové, která nese příznačný název Žena, šperk a barvy. Po vydání mé první knihy Nebojte se být krásná jsem měla pocit, že jsem v ní jen velmi málo řekla něco o barevných typech, proto jsem na ni navázala svou druhou knihou, která se barevné typologii daleko více věnuje. Ženy se mne často ptají, jaký jsou barevný typ, jaké barvy mají nosit. Původně jsem zamýšlela napsat čtyři samostatné knihy o čtyřech barevných typech: Jaro, Léto, Podzim a Zima. Ale v nakladatelství jsme se nakonec dohodli na jedné knize, ve které by byly všechny čtyři typy detailně popsány. Na příkladech žen všech věkových kategorií i barevných typů jsem chtěla názorně ukázat, jaké líčení nejlépe zvýrazní přirozenou krásu ženy, jaký účes se nejlépe hodí k určitému typu, jaké volit oblečení a jakým šperkem podtrhnout celkový dojem. V každém typu jsem se snažila nelézt ženy věkově rozdílné. Mladé ženy, ženy středních let a zralejší ženy. To proto, abych mohla ukázat proměny žen během let v daném typu a také k dané příležitosti. Jsou tam tedy ženy vždy odlíčené a oblečené tak, jak přišly, a pak oblečené nalíčené a učesané ve správných barvách pro den a pro večerní příležitost. Způsob líčení jsem opět záměrně volila tak, aby ho pak každá zvládla doma sama, říká o své knize autorka. Při práci na knize své síly spojila s hudebnicí, rozhlasovou moderátorkou a šperkařkou Dášou Novou, která si osvojila metodu drátkování. Z jemných drátků, korálků a polodrahokamů tvoří originální módní doplňky. Dáša Nová v knize ozdobila svými šperky všechny modelky a fotografie doplnila svými texty o jednotlivých špercích a použitých polodrahokamech. V knize naleznete povídání o historii líčení a módy, několik stránek se věnuje trikům a typům, jak přírodními prostředky doma pečovat o ple a vlasy a jak se líčit. Vedle toho jsme požádaly naše slavné kamarádky a známé, aby nám napsaly několik slov o svých prvních zkušenostech s líčením a o svém prvním oblíbeném šperku. Své zážitky a zkušenosti jsme samozřejmě přidaly i Dáša a já, vypráví dál Jarka Trpková o své nové knize. 22. října proběhl v kavárně Astra Domu knihy Kanzelsberger na Václavské náměstí v Praze slavnostní křest knihy spojený s autogramiádou. Spolu s autorkami a zástupci nakladatelství Daranus knihu pokřtila zpěvačka a dlouholetá přítelkyně paní Trpkové Eva Pilarová a moderátorka a herečka Martina Vrbová. V hudební části křtu zazpívala nejen paní Pilarová, ale zaznělo také několik písní v podání šansoniérky Jany Rychterové, která se stala jednou z modelek Jarky Trpkové v její nové knize. Alice Valsová Z leva Martina Vrbová, Dáša Nová, Eva Pilarová a Jarka Trpková pózují fotografovi. pocity Panny Marie. Věříme, že návrat festivalu bude velkým svátkem pro všechny ctitele klasické hudby, ale nejen pro ně. Skladbu nastudoval komorní orchestr QUATTRO CORDE spolu s dětským pěveckým sborem MARIELLA a Sborem českobratrské církve evangelické. Sbormistryně Marie Novotná, dirigent Jiří Kubík. V sólových partech se představí: Dana Mandysová soprán, Romana Feiferlíková alt. Slovem a uměleckým přednesem koncert doprovodí populární herec Jan Čenský. Vstupné na koncert je dobrovolné. Vzhledem k předpokládanému zájmu o koncert a omezenému počtu míst přij te raději včas. Red Koncert v kostele svatého Jeronýma v rámci festivalu Podblanický hudební podzim Ve svém 24. ročníku se hudební festival Podblanický hudební podzim vrací zpět do Sedlce-Prčice. V pátek 14. listopadu 2008 od 18 hodin zazní v kostele svatého Jeronýma v Sedlci Stabat Mater klasika italského baroka a čelního představitele takzvané neapolské školy Giovanni Pergolesiho. Vedle krásných melodických pasáží uslyšíme ve skladbě části plné vášnivé hudby, které vystihují bolestné BYDLENÍ PRO KAŽDÉHO HYPOÚVĚR 4,74 % p.a Kč Kč/měs Kč Kč/měs. Do sleva 20% z poplatku za uzavření smlouvy stavebního spoření. Martina Pejlová Tel.:

12 12 strana Náš domov číslo 223, listopad 2008 Krátké postřehy Zdeňka Sedláčka Syrsko-Libanonské posezení další Večer pro zahřátí v Komunitním centru Ateliér Prčice Další Večer pro zahřátí v Komunitním centru Ateliér Prčice se uskuteční v pátek 28. listopadu od 19 hodin. Pozvání přijali mladí cestovatelé Bohumír Krampera a Pavel Pšenička z nedalekého Vojkova, kteří v létě tohoto roku navštívili Sýrii a Libanon. O své cestě na divoký Blízký Východ řekli: Sýrie a Libanon jsou pro nás Evropany velmi zajímavé země, a to jak kulturně, historicky, tak i politicky. Když přijedete do těchto zemí, jako byste se dostali do země z Pohádek tisíce a jedné noci, kde téměř každý pije velice silnou kávu nebo čaj a k tomu si dopřává nargilé nebo-li vodní dýmku. Každý cestovatel se pak diví, jak mohli obyvatelé těchto zemí a jejich předci prožít tak bouřlivý historický vývoj. Myslím, že se máme na co těšit - vyzkoušet budete moci i voňavou nargilé a černý čaj. Zdeněk Sedláček Pozdravy z léta Po celé léto jsme vás prostřednictvím Našeho domova vyzývali, abyste se s námi podělili o své zážitky z dovolených, abyste nám posílali své pozdravy z léta. Také jsme po celé léto vaše vzkazy zveřejňovali a slíbili jsme, že ten nejhezčí bude v listopadu odměněn pěknou knihou. Svůj slib nyní plníme. Zřejmě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že asi nejhezčí vzkazy nám již tradičně zasílá partička vodáků, která si lapidárně říká PIJAVICE. Jejich rýmovačky z vody pokaždé voní pohodou, sluníčkem, dobrodružstvím Právem jim proto patří výhra v podobě výpravné publikace Vltava v proudu času. Vyzvednout si ji můžete na Infocentru v Prčici. Alice Valsová Říjen v ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice V měsíci říjnu proběhl sběr starého papíru. Žáci přinesli celkem téměř 3500 kg. Obdržené peníze budou věnovány na odměny pro nejlepší sběrače a na ceny při sportovních závodech a jiných soutěžích. Během měsíce října mohli žáci přinést kaštany a žaludy, které budou určeny pro přikrmování zvěře v zimním období. Dětem, které celkem přinesly 1500 kg kaštanů a 300 kg žaludů, děkujeme a chválíme je, že nezůstaly lhostejné. Ve středu se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. V kategorii Kadet se účastnilo 58 žáků 8. a 9. tříd. V kategorii byl zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahoval 24 úloh, přičemž ti pak vybírali jednu správnou odpově z pěti nabízených možností. Na řešení měli 45 minut čistého času. Nejlepšími řešiteli se stali žáci 9. ročníků: 1. místo Lukáš Neužil, 2. místo Tereza Jankovská, Vojtěch Pudil, 3. místo Denisa Dvořáková. Za své pěkné výkony získali sladkou odměnu. 8. října se žáci šestých tříd a 8. A vydali na exkurzi do Prahy. Prohlédli si dominanty Pražského hradu, vydali se na Petřín, kde se pobavili v bludišti a nakonec se pokochali krásami Prahy z rozhledny. Exkurze se dětem líbila a přinesla jim četné nové poznatky a zážitky. Dne navštívili žáci 8. ročníků v rámci hodiny chemie čističku odpadních vod (ČOV Sedlec Prčice). Seznámili se tak s celou technologií a procesem čištění odpadních vod. Na zvídavé otázky žáků ochotně odpovídala a celým areálem je provedla M. Pokorná. Podzimní příroda nabízí velké množství pokladů, které přímo vybízejí ke tvoření, rozvíjejí dětskou fantazii a kreativitu. Proto v 2. patře ZŠ mohl vzniknout originální Skřítkov. Žáci ročníku proměnili přírodní materiál ve skřítky, devá áci pro ně připravili krásnou přírodní scenérii. Projekt se dětem velice líbil, nejlepší výrobky byly oceněny sladkou odměnou. 21. října zhlédli žáci 2. stupně divadelní zpracování Poláčkovy knihy Bylo nás pět. V zaplněném táborském divadle se dobře pobavili veselými příhodami a klukovskými nápady Péti Bajzy a jeho kamarádů. V hodinách literární výchovy se pak děti zamýšlely nad srovnáním knižní, filmové a divadelní podoby tohoto krásného příběhu dětství. Soutěžíme s Naším domovem Pro všechny hravé tu máme naši pravidelnou soutěž. Poznáte, odkud je tento obrázek? (Pouze v rámci katastru Sedlce-Prčice). Váš tip nám dejte vědět (zavolat, em, osobně, písemně) na Informační centrum Sedlec-Prčice. Všechny došlé odpovědi koncem měsíce vhodíme do osudí a vylosujeme jednoho výherce, který obdrží hrneček se znakem města. Ale abyste to přece jen neměli tak jednoduché, tak vám ten obrázek jednoduchou grafickou metodou vždy trochu upravíme. Říjnový obrázek uhodl ten, kdo tipoval zámek Nové Mitrovice. Hrneček města získává a může si ho vyzvednout na Infocentru v Prčici paní Kaprálová z Uhřic. -red- Unikátní kousek Občas se podaří na našich zahrádkách a políčkách vypěstovat kousek, který daleko převyšuje běžnou velikost svého druhu. Paní Dvořáková z Prčice mi jednoho říjnového dne přinesla bramboru, kterou vykopali na svém políčku. Hlíza byla 20 cm dlouhá, 12 cm široká a vážila 1,1 kg. Takový instantní škubánek. Že jste už vykopali větší bramboru? Tak se pochlubte také. Firma FENIX přijme opraváře / údržbáře staveb. strojů do provozovny v Sedlčanech Požadujeme znalost práce se svař. technikou samostatnost řidičské oprávnění B, C Nabízíme finanční ohodnocení dle výsledků stálou pracovní dobu Tel.: ,

13 číslo 223, listopad 2008 Náš domov strana 13 KALENDÁRIUM proběhla československá měnová reforma, jež měla za úkol snížit objem peněz v oběhu a znovu zavést československou korunu jsou to jen 4 roky, co byla zrušena branná povinnost pro naše mladé muže senát ten den schválil příslušný zákon. Od té doby se naše armáda stala zcela profesionální složkou toto datum bylo od r do roku 1989 slaveno jako den, kdy vypukla Velká říjnová socialistická revoluce. Pro někoho deset dní, které otřásly světem, pro jiné bolševický puč za německé peníze, který přinesl miliónům lidí jen utrpení nezměrných rozměrů. Interpretace událostí roku 1917 se postupně přeměnila v novou ortodoxii očištěnou od všech disharmonických prvků, podporovanou monstrózními oslavami, lidovými manifestacemi i uměleckou produkcí. Uchopení politické moci lidem bylo ztvárňováno divadlem a filmem, byla zakládána muzea, výzkumné instituce a organizovány ambiciózní kampaně sloužící k přesvědčování obyvatel, že právě díky Říjnu se jejich životy staly nedílnou součástí jedinečného dějinného projektu beztřídní společnosti uplynulo již 60 let od leteckého neštěstí nad kanálem La Manche, při kterém zahynulo všech 6 cestujících - hokejisté čs. reprezentace. Odlet byl plánován na 14.30, letadlo nakonec vzlétlo až v Letoun prolétával stále hustší mlhou. V se letadlo naposledy ozvalo, přičemž se nacházelo mimo plánovanou tra letu. Při neštěstí zahynuli hokejisté Ladislav Troják, Vilibald Š ovík, Zdeněk Jarkovský, Zdeněk Švarc, Miloslav Pokorný, Karel Stibor a oba piloti v noci z 9. na 10. listopad provedli nacisté v celém Německu první organizovaný pogrom na Židy později nazývaný jako Křiš álová noc (podle miliónů střepů, které zůstaly ležet na ulicích). Záminkou k pogromu byl atentát Žida Herschela Grynszpana na sekretáře německého velvyslanectví v Paříži Ernsta von Ratha. Během této noci bylo napadeno na 1400 židovských obchodů, domů a synagog a zemřely přitom desítky lidí. Hned poté začaly deportace Židů do koncentračních táborů. * Praha, Jan Nepomuk KAŇKA ml. hudební skladatel, právník a mecenáš V roce 1819 si úspěšný pražský právník, mimo jiné právní zástupce L. van Beethovena, pronajal od knížete Lobkowicze jetřichovické panství a za 10 let nato (roku 1829) ho za 110 tisíc zlatých vídeňské měny koupil. Pro celý náš kraj byl obrovským přínosem panství zvelebil, přestavěl zámek, stal se štědrým mecenášem škol, kostelů, nadací mu bylo za jeho zásluhy dokonce uděleno čestné měš anství Sedlce. * Plzeň, Miroslav HORNÍČEK herec, spisovatel, dramatik a režisér, skvělý glosátor a divadelní teoretik. Divadlo začal hrát za války v Plzni, rozhodující bylo ale setkání s J. Werichem, jemuž se stal v letech v divadle ABC hereckým partnerem (Těžká Barbora, Husaři). V 60. letech začal spolupracovat s divadlem Semafor (Člověk z půdy, Šest žen Jindřicha VIII., Recitál s H. Hegerovou). Na světové výstavě v Montrealu (1967) byl průvodcem diváků ve slavném Kinoautomatu, poté pracoval jako autor, konferenciér a herec pro televizi (Kabaret Hovory H, seriál Byli jednou dva písaři s J. Sovákem). Vedle své herecké práce psal vlastní dramatické texty (Hovory přes rampu, Pokušitel, Rozhodně nesprávné okno, Dva muži v šachu, Můj strýček kauboj, Malá noční inventura, Tři Alberti a slečna Matylda) a prózy esejisticko-beletristického charakteru (Dobře utajené housle, Listy z Provence, Javorové listy, Pohlednice z Benátek, Chvála pohybu, Dobrý den, socho!, Trojhlas). V době nejtužší normalizace, kdy měl omezený přístup na televizní obrazovku, absolvoval stovky zájezdů za diváky mimo Prahu. Byl okouzlující vypravěč, intelektuální klaun s osobitým, laskavým smyslem pro humor by oslavil 90. narozeniny zemřel v pouhých 57 letech Mustafa Kemal Atatürk - Otec všech Turků, turecký vojevůdce a státník, zakladatel a první prezident turecké republiky, bezpochyby dosud nejodvážnější reformátor v celém muslimském světě. Byl geniálním vizionářem, ale despotou zároveň, dokázal během několika málo let po první světové válce z neuvěřitelně zaostalého islámského Turecka vytvořit moderní stát, který např. volebním právem žen o 14 let předstihl Francii. Mezi jeho nejdůležitější počiny patří: zrušil islám jako státní náboženství a stát laicizoval a sekularizoval, napsal republikánskou ústavu a vytvořil parlament, nařídil povinnou školní docházku, zrušil arabské písmo a zavedl jako jedinou platnou latinskou abecedu právě tak jako metrickou soustavu, zrušil mnohoženství, nařídil emancipaci žen a dal jim volební právo, zrušil nošení fezu a z mešit udělal sýpky, přijal gregoriánský kalendář, vystavěl nové hlavní město Ankaru Ačkoliv k prosazení svých reforem často používal nátlak i násilí, přesto ho většina Turků dodnes uctívá a jeho reformy jsou stále živé. Dnes téměř v každém městě stojí jeho socha a je zobrazen na všech nových tureckých bankovkách před 90 lety skončila první světová válka, ten den Německo podepsalo příměří v CompiŹgne. Toho dne také rakouský císař Karel I. podepsal abdikační listinu. Vzápětí opustil i Schönbrunnský zámek ve Vídni. Tímto definitivně zaniklo Rakousko-Uhersko byl poprvé volen československý prezident stal se jím Tomáš Garrigue Masaryk, který tou dobou ještě pobýval v Americe (vrátil se a úřadu se ujal až ), zároveň byla ustavena první československá vláda, jejímž předsedou se stal Karel Kramář byl založen fotbalový klub Sparta Praha (jako Atletic Club Královské Vinohrady) u příležitosti Dne studentů vyšli v Praze do ulic mladí lidé, aby pokojně demonstrovali proti skomírající komunistické vládě. Proti studentům byly nasazeny policejní jednotky a pokojná demonstrace se rázem změnila v krvavou represi. Záběry útoku po zuby ozbrojených policistů brutálně zasahujících proti bezbranným studentům brzy obletěly zem, na podporu demonstrantů se postavili umělci i obyčejní lidé. Začala sametová revoluce, která vyvrcholila vznikem demokratického Československa poprvé v historii oficiálně navštívil Prahu americký prezident George H. W. Bush bylo poprvé po požáru otevřeno zrekonstruované Národní divadlo. Požár divadla byl pochopen jako celonárodní katastrofa a vyvolal obrovské odhodlání pro nové sbírky: za 47 dní byl vybrán milion zlatých. Budovu po požáru dokončil prof. arch. Josef Schulz. Obnovené divadlo bylo otevřeno opět představením Smetanovy Libuše a divadlo mělo i nového ředitele, spisovatele Františka Adolfa Šuberta vydal český nakladatel a knihovník Jan Otto první díl svého naučného slovníku, který se stal největší českou encyklopedií všech dob. Celkem vyšlo 27 svazků, které obsahují téměř hesel , ve svých 36 letech Bedřich Hrozný rozluštil klínové písmo. V roce 1906 byl v Malé Asii (asi 150 km severovýchodně od Ankary) německou expedicí objeven velký archív chetitských králů, který obsahoval množství hliněných tabulek popsaných již známým klínovým písmem, ale neznámou řečí, která vzdorovala mnoha badatelům. Bedřich Hrozný uprostřed první světové války (1915) předložil rozluštění tohoto problému současně s prvním stručným nárysem mluvnice tohoto jazyka, jímž byl, jak se ukázalo, jazyk chetitský. Kromě toho Hrozný zjistil, že chetitština patří ke skupině tzv. indoevropských jazyků, a je tedy příbuzná s řečtinou, latinou, indickými jazyky apod Federální shromáždění ČSR odhlasovalo rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku, a to počínaje 1. lednem vynesením 11 rozsudků smrti a tří doživotních trestů skončil v Praze zinscenovaný soudní proces s tzv. vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským před 70 lety byl třetím československým prezidentem zvolen Emil Hácha. Po vyhlášení Protektorátu se Hácha ocitl ve velmi těžké situaci. Okupanti a gestapo byli pro něj bestie a hyeny, K. H. Frank odporný krokodýl. V říjnu 1939 odmítl slib věrnosti Hitlerovi, říšskému protektorovi K. von Neurathovi podával protesty proti germanizaci, žádal o propuštění zatčených vlastenců včetně vysokoškolských studentů. Situace se změnila po příchodu Heydricha do Prahy. Zastupující říšský protektor se snažil Háchu zlomit rozpoutáním teroru (v rámci prvního stanného práva) a likvidací jemu blízkých osob. Pak přišel atentát na Heydricha. Dne 9. června 1942, při Heydrichově pohřbu, jednal Hácha znovu s Hitlerem. Ten byl nepříčetný, otevřeně hrozil likvidací a vystěhováním zbytku českého národa. Po vyhlazení Lidic, masových popravách a výhrůžkách Hitlera se Hácha zlomil. Navíc u něj postupovala rychle arterioskleróza, od ledna 1943 nebyl fakticky odpovědný za své činy. Osamělý, nemocný a duševně zlomený starý muž neměl důvěru okupantů, českých fašistů, ale už ani domácího a zahraničního odboje. Háchovština se stala synonymem pro kolaboraci. V dubnu 1939 popisoval Hácha na Pražském hradě spisovateli K. Horkému své zážitky z Berlína z noci na 15. březen jak mu Göring hleděl do očí mazlivě, jako nějaká ženská a přitom vyhrožoval, že v několika hodinách všechno vylétne do vzduchu. A potom tedy jsem podepsal... A podepsal jsem to sám za sebe a v sázce byla jen má vlastní čest, protože, jak vám známo, ani náš parlament, ani náš národ neměl s tím co činit.

14 14 strana Náš domov číslo 223, listopad 2008 Lidové pranostiky na listopad Na svatého Ondřeje ho dřívko na Sedláci utnou 1. listopadu z dubového anebo bukového stromu třísku: Jestli je tříska suchá, tedy očekávají levnou zimu; jestli ale vlhká a zaost natá, tady se domnívají, že bude tuhá zima. Kolem Všech svatých slunce uroní ještě malou slzu babího léta Na Památku zesnulých bývá hustá mlha, nebo pomáhá k utěšení duší Jaké počasí je na svatého Bohumíra, takové i březen mívá Svatý Teodor zasněží témě hor Je-li na svatého Martina pod mrakem, bude nestálá zima, je-li jasno, bude tuhá zima. O Martině po ledu o Vánocích po blátě. Na svatého Martina pláče husí rodina Svatý Josafat velí nakládejte zelí Na svatého Otmara nevidět komára Svatá Alžběta se sněhem přilétá Tak jak se Bruma, to je jedenadva cátý den listopadu, ukazuje, tak má býti celá zima Cecilka hraje do širého kraje, svatá Kateřina ( ) věší housle do ko mína Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán ( ) po blátě. Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora (4.12.) je škrobí Na svatého Konráda bývá zima neřádná Na Saturnina meluzína hup do komína. vodu: Přeplyne-li, bude mokrý rok; zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok. Svatého Ondřeje slzice naplní ovo cem truhlice. První adventní neděle, advent: Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů. Adventní sníh ujídá chléb. Hřmí-li v tomto měsíci, a se těší rolníci na píci. Jaký bývá v listopadu čas, takový obyčejně v březnu zas. Když ráno v listopadu prší, bude den skvělý. Listopadové slunce na zemi nevidí. Udeří-li zima brzy, hnedle ji to mrzí. Mnoho bukvic mnoho vánic. Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. Co za hodinu v listopadu naprší, to za tři týdny po tom nevyschne. Nejtěžší a nejodolnější rybu poskytuje listopad. Co se kde děje, co se kde koná? Taneční zábavy v KD Přestavlky ARGEMA + MATYAS KEKS KABÁT REVIVAL + PRASÁTOR Začátky vždy od 21 hodin. EKOFÓR Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim srdečně zve všechny milovníky humoru na výstavu kresleného humoru Ekofór, která proběhne od 3. do 21. listopadu v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim. Výstavu můžete navštívit v přednáškovém sále v přízemí ve všední dny od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. SEDLČANSKO OČIMA JANA REICHA Výstava snímků renomovaného fotografa v Městském muzeu Sedlčany od do Sedlčany po 2. světové válce Přednáška Jiřího Páva na téma Sedlčany po 2. světové válce 1. část do roku Přednáška bude spojena se slavnostním křtem Vlastivědného sborníku středního Povltaví. Pořádá Městské muzeum Sedlčany ve čtvrtek v 18 hodin. TJ Sokol Sedlec-Prčice ZVEME VÁS NA FOTBAL Rozpis utkání podzim 2008 MISS PŘÍBRAMSKA Vybírejte z 12 finalistek, které se ucházejí o historicky 1. titul Miss Příbramska Fotografie vybraných dívek jako i další informace o soutěži naleznete v příbramských periodicích nebo na internetových stránkách Slavnostní finále se bude konat od 19 hodin v kulturním domě v Příbrami. Večer při svíčkách V pátek v 18 hodin vystoupí virtuóz na klasickou kytaru, skladatel a profesor pražské AMU Štěpán Rak v Městské muzeum Sedlčany. HEDVÁBNOU STEZKOU PO STOPÁCH DÁVNÝCH KARAVAN V pátek v hodin se v Městském muzeu Sedlčany uskuteční křest knihy Lukáše Synka Hedvábnou stezkou po stopách dávných karavan. Křest bude spojen s krátkým zábavným promítáním Nástrahy Hedvábné stezky. DEN PRO DĚTSKOU KNIHU V sobotu od 13 do 16 hodin pořádá Městská knihovna Sedlčany Den pro dětskou knihu spojený s pokusem o zapsání do knihy rekordů za Nejvíce Mikulášů na ledě. Akce se koná na Zimním stadionu v Sedlčanech. II. třída - OP muži A 13. kolo :30 NE Sokol Vr. Janovice doma I. A třída dorost, sk.d 13. kolo :15 NE Všenorský SK doma IV. třída odd. B - muži B 13. kolo :30 NE Svoboda Ratměřice B venku I. A třída - starší a mladší žáci odd. C 13. kolo :30 a 11:10 SO SK Malešov doma Více na sedlec-prčice.cz SK Přestavlky 13. kolo :30 So Bystřice B doma VOŇAVÉ VÁNOCE OČIMA A RUKAMA DĚTÍ 30. listopadu začíná advent a co by to bylo za advent bez vánoční výstavy. Městské muzeum Sedlčany vsadilo na šikovné dětské ruce a zve vás na výstavu jejich voňavých prací. Vernisáž výstavy se koná v úterý v 18 hodin. Mikulášský běh V sobotu pořádá TJ Tatran Sedlčany Mikulášský běh na trase Sedlčany-Vysoký Chlumec-Plešiště. Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše Tradiční vánoční koncert v KDJS se letos koná v pondělí v hodin a opět se vám na něm představí se svým vánočním programem Orchestr Václava Hybše. Vstupenky v pravidelných předprodejích. Pavel Šporcl & symfonický orchestr Vím, že do vánočních svátků nám přece jen ještě nějaký ten pátek zbývá, ale přesto bych vás již nyní ráda upozornila na pravidelný vánoční koncert, který pořádá KDJS Sedlčany o svatém Štěpánu. I letos bude nádherný, vždy se na něm představí houslový virtuóz Pavel Šporcl & symfonický orchestr. Koncert začíná v 15 hodin a vstupenky na něj možná budou vhodným vánočním dárkem i pro vaše blízké. po: út: st: ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. JEDNATELSTVÍ V SEDLCI-PRČICI oznamuje svým klientům změnu provozní doby a obsazení jednatelství: Provozní doba (O. Malý) (M. Doktorová) (O. Malý) Na Vaši návštěvu se těší Ondřej Malý (tel: )/ Marcela Doktorová (tel: )

15 číslo 223, listopad 2008 Náš domov strana 15 Kino Sedlec-Prčice Vážení diváci. Kino Sedlec-Prčice v měsících prosinec, leden, únor a březen z důvodu vysokých nákladů na vytápění sálu nepromítá. Děkujeme Vám za Vaši celoroční přízeň, přejeme krásné Vánoce, vše nejlepší v novém roce a v dubnu 2009 se těšíme opět nashledanou. Pracovníci kina Řádková inzerce Našeho domova Způsob placení řádkové inzerce: vyplněný kupón spolu s dokladem o zaplacení složenkou typu A zašlete na adresu MěÚ Sedlec-Prčice. Inzerci můžete platit také přímo na IC v Prčici a na pokladně MěÚ v Sedlci. I nadále je všem inzerentům k dispozici plošná forma inzerce v Našem domově, a to za daných cenových podmínek. Koupím Koupím domek nebo byt do Kč i před opravou, kdekoliv. Platím hotově. Tel.: Koupím od vás sběratelské předměty, staré zemědělské stroje a nástroje, různé půdní harampádíčko, staré stavební materiály. Tel.: Nabízím: Nabízím skladové prostory k pronájmu, možnost garážování os. i nákl. vozidel či jiné techniky. Ateliér Prčice, tel.:

16 16 strana Náš domov číslo 223, listopad 2008 Praha Výstaviště Holešovice AQUATHERM 15. mezinárodní odborný veletrh vytápění, ventilace, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky VÁNOČNÍ TRHY tradiční prodej dárků, dekorací, keramiky Praha Výstaviště Letňany MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ ročník přehlídky všech plemen s mezinárodní účastí Citát na tento měsíc: Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné. J. F. KennedyFrantišek Xaver Šalda KAM NA VÝSTAVU? CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ročník Zahrada Čech Litoměřice VÁNOČNÍ TRHY oblíbené vánoční trhy se zbožím s vánoční tématikou, součástí je i bohatý kulturní program. Přije te se příjemně naladit na blížící se Vánoce. Výstaviště České Budějovice MÓDA SHOW 12. ročník přehlídky módních trendů, textil, módní doplňky, kožešiny a kůže, šperky, obuv, kosmetika ADVENTNÍ TRHY 11. ročník. Bohatý výběr vánoční výzdoby a dekorací, dárkové předměty, domácí potřeby, papírnictví, sportovní potřeby, drogerie a kosmetika, knihy, kazety, CD, DVD a samozřejmě vánoční kuchyně tradičně i trochu jinak HALOVÉ ZÁVODY PSŮ AGILITY CZECH FESTIVAL veletrh výtvarného umění Dne 11. října 2008 oslavili výročí zlaté svatby manželé Václav a Marie Peterkovi ze Sedlce. Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti přeje syn Václav s rodinou. Důležitá telefonní čísla Hasiči místní pohotovost HZS Kladno Lékařská záchranná služba Policie ČR Obvodní odděl. Votice Univerzální Pro hlášení nehod všeho druhu Středočeská energetická pohotovost Středočeská plynárenská pohotovost Centrální ohlašovna poruch plyn Městský úřad Sedlec-Prčice, podatelna mobil: Služby s.r.o , Zeos vodovod... (Po-Pá 6-15 hod) mobil: Veterinář MVDr. Šonka Dne 7. září uplynulo 10 let, co nás navždy opustila naše drahá maminka paní Anna Jalovecká z Lidkovic. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Rodina Tůmova z Lidkovic Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout. Dne 3. listopadu uplynou již 4 roky, co od nás bez slůvka rozloučení odešel pan Václav Jirásek z Divišovic. Stále vzpomínají manželka a dcera s rodinou. Náš domov, měsíčník Města Sedlec-Prčice, šéfredaktor Alice Valsová, informace a příspěvky na čísle tel , mobil: , nebo přímo na infocentrum, cena 8 Kč, evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 700 výtisků, redakční uzávěrka příštího čísla: do 11 hodin, tiskne tiskárna Tria Olbramovice Cena inzerce: zadní strana: 12,- Kč a vnitřní strany: 8,- Kč/1 cm 2 Redakce neodpovídá za obsah příspěvků od externích přispěvatelů a za názory čtenářů.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: - při zahájení 11 členů - během prezentace projektu Mgr. Gistra

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, 1 host Určení zapisovatele: Lucie Svatošová Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková 1. zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 19. 3. 2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3.11.2016 Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Vladimír Krejčí, Monika Kubařová, Josef Topka, Jana Mrázová, Dana Cimburková Omluveni: Pavla Rácová, Karel Sokol, Jiří

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00115/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.11. 2013 v 19 hodin Termín: středa 27. 11. 2013 od 19 hodin v budově hasičárny v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na listopad

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: ,

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: , Obec Andělská Hora IČ: 00573175, Andělská Hora 18, 364 71, pošta Bochov tel.: 359807901, e-mail: podatelna@andelskahora.cz Zápis z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce Andělská Hora, které se uskutečnilo

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE 2.12.2016 Datum a čas konání: 2.12.2016 18.30 hod. Místo konání: obecní úřad Nevratice Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jitka

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Přítomni: při zahájení celkem 14 členů Omluveni: Pavel Dvořák Připomínky k zápisu ze dne 26. 11.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 24/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 24/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne OBEC STAROVIČKY Zápis č. 24/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 19. 12. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 7 členů ZO +

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne 20. 1. 2016 od 18:00 hodin. Přítomni: Jaroslav Groh, Ing. Štěpán Hladký, Jan Rodr, Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková, Ing. Pavel Dostál, Ing. Pavla

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 3. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 22. 3. 2016 v 18:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl finanční výbor obce

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl finanční výbor obce Č.j.: 815/2016/Poř ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE 6.9.2016 Přítomno: Omluveni: Hosté: Občanů: 12 zastupitelů Ing. Alena Lopatková Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 14. listopadu 2016

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 14. listopadu 2016 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 14. listopadu 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více