Komparace lidských práv na našem území od roku 1848

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace lidských práv na našem území od roku 1848"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Komparace lidských práv na našem území od roku 1848 Bakalářská práce Kornelie Komjatiová Duben 2009

2 Bankovní institut vysoká škola Katedra práva Komparace lidských práv na našem území od roku 1848 Bakalářská práce Autor: Kornelie Komjatiová Obor právní administrativa Vedoucí práce: Mgr. Pavel Norek Teplice Duben

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Komparace úpravy lidských práv na našem území od roku 1848 zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Teplicích dne 27. února 2009 Komjatiová Kornelie 3

4 Poděkování Ráda bych poděkovala svému vedoucímu bakalářské práce Mgr. Pavlu Norkovi za jeho odborný dohled nad mou prací a všechny jeho konstruktivní připomínky. 4

5 Anotace Práce se zabývá pojetím lidských práv v historii české ústavnosti. Zaměřuje se na historický kontext, zakotvení lidských práv v jednotlivých ústavách a jejich dodrţování. Annotation My work is all about conception of human rights in the Czech constitution. It is focused on historic context, human rights in each constitution and its observance. 5

6 Obsah Bankovní institut vysoká škola Praha... 1 PROHLÁŠENÍ... 3 Poděkování... 4 Anotace... 5 Obsah... Chyba! Záloţka není definována. Úvod (cíl práce)... 8 Literární rešerše... Chyba! Záloţka není definována. Volba metodologie... Chyba! Záloţka není definována. 1 KRÁTKÝ HISTORICKÝ EXKURZ Pojetí člověka a občana Pojetí lidských práv v dějinách filozofie Historický vývoj lidských práv Vývoj úpravy lidských práv v období Revoluční rok Ústava dubnová (Pillersdorffova) Kroměříţský návrh ústavy Březnová ústava (Stadionova) Obnovení absolutismu Říjnový diplom Únorová ústava Prosincová ústava Prozatímní ústava Lidská práva v Ústavě Ústava

7 Hlava pátá Práva a svobody, jakoţ i povinnosti občanské Specifika lidských práv v letech Ústavní vývoj v letech Politika antisemitismu Vyloučení Ţidů ze společnosti Ústavní vývoj v poválečném období Ústava od období Ústavní vývoj v letech Ústava 9. května Ústava Československé socialistické republiky Ústavní vývoj v letech Ústavní zákon č. 143/1968 Sb. ze dne o československé federaci Charta vznik cíle činnost Lidská práva od roku Ústava ČR Ústavní pořádek Struktura a obsah Ústavy ČR Listina základních práv a svobod Veřejný ochránce práv Dodrţování lidských práv v současnosti Závěry a doporučení Seznam pouţité literatury

8 Úvod (cíl práce) Pro vypracování své bakalářské práce jsem zvolila téma lidských práv ve vývoji české ústavnosti. Mým cílem je porovnat ukotvení lidských práv v jednotlivých ústavách naší země. První kapitola je věnována samostatným lidským právům v historii lidstva. Myslím si, ţe je důleţité nejdříve pochopit lidská práva v historickém kontextu. V první kapitole se zabývám i filozofickým pojetím lidských práv. Můj krátký historický exkurz končí na začátku 20. století pojetím lidských práv v sovětské ústavě. Dochází tedy k časovému prolnutí v další kapitole se vracím do poloviny 19. století. Zde a samozřejmě i v následujících pěti kapitolách se více soustředím na jednotlivé ústavy našeho státu. Vţdy se nejdříve seznámíme s dobovým kontextem pro lepší pochopení souvislostí. Poté vytyčuji nejdůleţitější body ústavy, ve zkratce popisuji strukturu a zabývám se zakotvením lidských práv. Jako důkaz vkládám vţdy v plném znění tu část ústavy, ve které se o lidských právech pojednává. Dále se snaţím zmínit problémy, které se daného období týkají například v období druhé světové války antisemitismus, v období vlády komunistů se zaměřuji na Chartu 77, která vystoupila proti nedodrţování lidských práv, u současně platící ústavy se pozastavuji u nové funkce veřejného ochránce práv. Závěr je shrnutím mých poznatků, které jsem v bádání získala a myslím si, ţe stojí za zmínku. Na rozdíl od celého těla práce, v němţ jsem se snaţila především o objektivitu, je závěr spíše subjektivním názorem na dané téma. 8

9 KRÁTKÝ HISTORICKÝ EXKURZ 1.1 Pojetí člověka a občana V dnešní době lidé, ţijící v zemích s vyspělou právní kulturou, neodlišují pojmy člověk a občan. Avšak v dobách minulých nebyli všichni lidé svobodnými občany. Athénská demokracie jako jedna z nejdokonalejších byla tak vysoko jen proto, ţe osvobodila své občany od otrocké práce na úkor otroků. Jen velmi omezený počet obyvatel mohl vyuţívat status plnoprávného aktivního příslušníka státu. Mezi postavením otroka, svobodného člověka a státního občana byl podstatný rozdíl. Občanství bylo a stále je zvláštní právem upravený vztah se státem jakoţto politickomocenskou organizací obyvatel. Jen občané jsou nositeli zákonem zaručených osobních a politických práv. Míra práv a svobod občanů je dána sociálními moţnostmi té které vývojové fáze. Zpravidla čím dále se podíváme do minulosti, tím jsou práva menší a velmi diferencovaná. Například ve středověku, v době, kdy jako občany můţeme brát jen šlechtu a měšťanstvo, měla kaţdá skupina specifický právní status. Status občana se stává stále více obecným s odstraňováním feudálních privilegií, nakonec formální rozdíly mezi lidmi povětšinou ruší a přiznává občanská práva a svobody všem dospělým muţům burţoazní revoluce. Výkon těchto práv je vázán na určité podmínky například výši majetku. Východiskem se stává učení o přirozených právech člověka, jeţ jsou nezadatelná, nezrušitelná a poznatelná rozumem. Práva člověka nebyla vytvořena státní mocí, tudíţ můţou být pouze registrována a reprodukována v zákonech jako občanská práva. Politický stát je tak oddělen od občanské společnosti, ale politická emancipace zdaleka ještě není úplnou emancipací člověka. Na zrušení faktických rozdílů, plynoucích z vlastnictví, vzdělání a zaměstnání, nemá stále společnost po vítězství burţoazních revolucí dost prostředků, tudíţ negarantuje existenční a sociální práva. Přesto je spojení občanských práv a svobod s lidskou bytostí jeden z největších úspěchů lidského putování na cestě od barbarství k humanismu. Předpoklady k úplné identitě člověka a občana vytvářejí teprve dnešní nejvyspělejší 9

10 společnosti, protoţe výsledky vědeckotechnického pokroku mohou osvobodit od otrocké práce nejenom občana, ale člověka vůbec. 1.2 Pojetí lidských práv v dějinách filozofie Vývoj ideových představ, týkajících se lidských a občanských práv a svobod, lze sledovat od období antiky aţ po jedenadvacáté století. Postupně, vycházeje z velice rozdílných myšlenkových východisek, se slil do tak obrovského proudu koncepcí, ţe rozhodující mírou začaly ovlivňovat nejen vědecké myšlení, ale i myšlení politické a kulturní. V 5. století př. n. l. se u sofistů objevuje myšlenka podřazenosti pozitivního práva před přirozeným. Zároveň sofisté formulují postulát rovnosti lidí. Alkimadas ve 4. století př. n. l. tvrdí, ţe Bůh stvořil lidi svobodné a nikoho neučinil otrokem. Také Aristoteles rozlišoval přirozené právo (dané ze spravedlnosti a přirozenosti) a pozitivní právo (dané politickým svazem). Vytvořil teorii spravedlnosti, která je zaloţena na principu rovnosti. K dalšímu prohloubení myšlenek o rovnosti lidí významně přispěli stoici myšlenku rovnosti podkládali neoddělitelnou existencí člověka a rozumu. Křesťanství je dalším impulsem nového obrazu člověka, jenţ vedl k akceptování lidských práv. Nejvýznamnější představitel scholastiky, Tomáš Akvinský, chápe člověka jako věrný obraz Boha. Přestoţe Akvinský uznával nerovnost stavů, nevolníků, vedly radikální a důsledné interpretace jeho myšlenek k postulátu rovnosti všech lidí před Bohem. Dalším významným mezníkem ve vývoji křesťanských představ o rovnosti je reformace zrušení centrální církevní struktury, jejíţ úlohy přebírají církevní obce. Reformace také přináší novou vizi nikým nezprostředkovaného spojení kaţdého jednotlivce s Bohem, stává se tak impulsem individualistického pojetí lidské existence. S renesancí je spojena idea sekularizace státu a suverenity lidu, jejímţ autorem je Marsilius z Padovy. Podle něj se moc panovníka neodvíjí od Boha, ale od lidí. Proto není panovník vázán na církev a papeţe, ale na zákony: "nutno ukázat, ţe všichni panovníci musí vládnout podle zákona a nikoli bez zákona, přičemţ pravá zvláště působící příčina zákona je lid nebo úhrn občanů nebo jejich většina." 10

11 Vývoj přirozeně-právního myšlení postupně směřuje k neoddělitelnosti lidských práv. Dle W. Occama jsou svoboda a vlastnictví právy člověku propůjčenými od Boha a jsou s ním neoddělitelně spjata první formulace ideje neoddělitelnosti a nezcizitelnosti lidských práv. Anglická revoluce přináší liberalismus. Mezi jeho nejvýznamnější představitele patří J. Milton a J. Locke. Podle Locka nestačí svobodu jen filosoficky postulovat, ale je nutno ji rovněţ institucionálně zakotvit. Tato myšlenka ho dovedla k prvnímu náčrtu teorie dělby moci, která byla rozvinuta v díle Ch. Montesquiea O Duchu zákonů. Racionalismus a osvícenství znamenají velký přínos pro zdůvodnění lidských práv. B. Spinoza a J. J. Rousseau rozvíjí ve svých dílech demokratické interpretace teorie společenské smlouvy, odůvodňující kategorie rovnosti a svobody. I. Kant vytvořil obraz člověka, který se stal pro další vývoj oblasti lidských a občanských práv, rozhodující. Podle něj je člověk jako subjekt samostatnou příčinou svého jednání a rozhodování a tato subjektivita ho odlišuje od zvířat. Tato myšlenka ho dovedla k základnímu postulátu svobody, podle něhoţ patří moţnost svobodně plánovat svůj ţivot k podstatě člověka. Podstata lidské existence je zničena bez svobody. 1.3 Historický vývoj lidských práv V období středověku jsou panovníky vyhlašována různá privilegia a majestáty, obsahující soupisy práv a svobod určené některým skupinám obyvatelstva. Nejvýznamnějšími dokumenty této doby jsou bezesporu anglická Magna charta libertatum z roku 1215 a uherská Zlatá bulla z roku Magna charta libertatum, česky Velká listina svobod, vznikla na základě zápasu Jana Bezzemka s anglickými barony o omezení královské moci. Skládá se z 63 článků, které se týkají materiálních zájmů jednotlivých sociálních vrstev, politického zřízen a postavení státního aparátu. Středověk se musí váţně zabývat náboţenstvím a jeho svobodou, coţ se poté, co se v Evropě s reformací rozpadla jednotná církevní organizace, stává příčinou mnoha válek. Ţádný právní dokument však nezaručuje svobodu vyznání obecně, ale upravuje 11

12 pouze vzájemné postavení určitých křesťanských církví. Zásada augšpurského míru cuius regio, eius religio (čí vláda, toho víra) dokazuje, ţe poddaní jsou z volby zpravidla vyloučeni. Širší výklad svobody vyznání v rámci křesťanství můţeme nalézt v přísaze polského krále Jindřicha. Zavazuje se k ochraně míru a pokoje mezi náboţenskými disidenty a přísahá, ţe nedovolí, aby byl někdo z náboţenských důvodů jakýmkoliv způsobem napadán a utiskován. Interpretace anglických ustanovení ze 17. století jako jsou Prosba o Právo (Petition of Rights) a Listina Práv (Bill of Rights) v duchu přirozenoprávní nauky otevírá v 18. století úplně novou kapitolu rozvoje lidských práv. Cesta svobody směřuje do Severní Ameriky, noví osadníci zde získávají volnou půdu a chtějí dosáhnout lepší hospodářského i společenského postavení. Vývoj nakonec dospívá k otevřenému nepřátelství s Velkou Británií a vrcholí v roce 1776 přijetím Prohlášení nezávislosti Spojených států opírající se o nezadatelné právo člověka vzepřít se porušování svých práv, odstranit despotickou vládu a nahradit ji. Podle prohlášení jsou všichni lidé od přírody stejně svobodní a nezávislí, mají nezadatelné právo těšit se ze ţivota a svobody, získávat majetek, usilovat o štěstí a bezpečí a dosáhnout jich. Vláda je zřízena k ochraně bezpečnosti a pro obecné blaho. V případě, ţe podle názoru většiny svůj úkol neplní, je moţné ji přetvořit či odstranit, jelikoţ veškerá moc ve státě patří lidu. Dědičné obsazování funkcí je nepřípustné, privilegia jedinců nebo skupin jsou vyloučena. Jurisdikce je oddělena od exekutivy a legislativy a je nutné střídání jejích představitelů na základě pravidelných svobodných voleb. Zákony nelze rušit nebo bránit jejich provádění bez souhlasu zástupců národa. Kaţdý člověk, obviněný z trestného činu, Nikdo nemůţe být zbaven svobody jinak, neţ na základě zákona nebo rozsudku. Je zakázáno ukládat nadměrné pokuty a neobvyklé či ukrutné tresty. Dále je v prohlášené obsaţeno ustanovení o svobodě tisku a vyznání. Velká francouzská revoluce přináší rozhodující obrat v chápání postavení člověka ve společnosti, rozbíjí dosavadní představy o uspořádání společenských poměrů. Jejím vlivem se mění myšlení obyvatel většiny evropských zemí 19. století. Byla vyvrcholením dlouhodobého myšlenkového, sociálního a hospodářského vývoje, jehoţ počátky nalezneme jiţ v antice. 12

13 V Paříţi došla 14. července 1789 k dobytí Bastily a tím se podstatně urychlil chod revolučních událostí. Úvodní věta Prohlášení práv člověka a občana, přijatého 26. srpna 1789 zní: Představitelé francozského lidu, ustanoveni v Národním shromáţdění, domnívajíce se, ţe nevědomost, zapomenutí nebo pohrdání lidskými právy jsou jedinými příčinami veřejných neštěstí a zkorumpování vlád, rozhodli se vyloţit v slavnostní Deklaraci přirozená, nezcizitelná a posvátná práva člověka za tím účelem, aby tato Deklarace, neustále jsouc před očima všem členům lidské společnosti, uváděla jim stále na paměť jejich práva a jejich povinnosti; aby činy zákonodárné moci a činy výkonné moci mohly být v kaţdé chvíli porovnávány s účelem kaţdé politické instituce a byly v důsledku toho chovány ještě více v úctě; aby poţadavky občanů, kdyţ se budou napříště zakládat na jednoduchých a nepopíratelných zásadách, směřovaly vţdy k zachování ústavy a ku blahu všech. 1 Prohlášení je sestaveno ze 17 článků, ve kterých vyhlašuje, ţe lidé se rodí a zůstávají svobodní a rovnoprávní, kaţdé společenské zřízení má zachovat přirozená a nepromlčitelná lidská práva, jimiţ jsou svoboda vlastnictví, bezpečnost a odpor proti útlaku. V národě tkví zásada vší svrchovanosti. V tom, co není zakázáno zákonem, nemůţe být nikomu bráněno, to, co zákon nenařizuje, nikdo není nucen dělat. Jako jedno z nejdrahocennějších práv člověka je označováno svobodné sdílení myšlenek a názorů. Proto smí kaţdý občan svobodně mluvit, psát a tisknout, výjimkou je zneuţití této svobody v případech, které určuje zákon. Za své názory (i náboţenské) nesmí být nikdo stíhán, pokud jejich projev nenarušuje veřejný pořádek Závěr Prohlášení stanovuje, ţe je vlastnictví nedotknutelné a posvátné právo, jehoţ nikdo nemůţe být zbaven, jedině kdyby to vyţadoval veřejný zájem uvedený v zákoně a pod podmínkou spravedlivého odškodnění. Ideje občanských práv a svobod se po krátkém období útlumu po napoleonských válkách a restauraci Bourbonů prosadily v zákonodárství řady západoevropských zemí. Ve střední Evropě (především v habsburské monarchii) přispěl revoluční vývoj i přes nenaplněný ideál občanských práv a svobod k jistému rozšíření zejména o záruky 1 Křivský Petr, Francouzská burţoazní revoluce; Mladá fronta 1989, str

14 národní rovnoprávnosti, ochranu národnostních menšin a pouţívání vlastního jazyka na školách a při jednání s úřady. Avšak tato práva nebyla realizována v plné šíři. Nově vzniklé politické proudy poţadovaly nejen zasahování státu do řady otázek a povinnost občanů takové jednání strpět, ale také jejich aktivní účast. V. Všesvazový sjezd Sovětů v roce 1918 schválil vznik Ruské socialistické federativní sovětské republiky. Ve své ústavě uplatňuje poţadavek sociálně spravedlivého státu, vědomě se snaţícího o překonání hranic liberalismu. Tento poţadavek se kvůli interpretaci, opřené o jednostranné podřízení osobních svobod zájmů jedné třídy a vedoucí k přijetí dokumentu, jenţ přes nesporné obohacení práv člověka o práva sociální a hospodářská, v kontextu celkového vývoje lidských práv stává krokem zpět. Deklarace práv pracujícího a vykořisťovaného lidu, schválená v lednu 1918 III. Všeruským sjezdem Sovětů, jiţ v názvu zdůrazňuje kolektivní pojetí lidských práv a v samotném znění také nejsou garantována práva jednotlivých občanů, ale všeobecná práva lidstva, všech pracujících mas, coţ je zřejmý protiklad k Prohlášení práv člověk a občana. V Deklaraci zcela chybí přesné vymezení hranic státní moci a zájmů socialistické revoluce tato absence se později stává příčinou subjektivního výkladu a zneuţití jednotlivých zásad deklarace úzkou mocenskou skupinou komunistické strany a umoţňuje vznik politickému systému, který je postavený na nekontrolovatelné osobní moci. Úkol zrušit jakékoliv vykořisťování člověka člověk je pokrokovou myšlenkou deklarace. Příčina tohoto vykořisťování se spatřuje v soukromém vlastnictví, jeţ se proto musí buď zrušit (majetek se převede do vlastnictví státu), nebo se musí podřídit dělnické kontrole. Současně je zavedena všeobecná pracovní povinnost. Samotná ústava nevymezuje zájmy socialistické revoluce, ale zbavuje jednotlivé osoby a skupiny práv, kterých vyuţívají ke škodě těchto zájmů. Ke zdůvodnění nezákonného postupu státních orgánů je pouţito argumentu politické účelnosti, z toho vyplývá degradace všech zákonů a monopolní nekontrolovatelné ovládnutí státu, jenţ vlastní či spravuje téměř veškerý majetek. Toto zdůvodnění se navzdory poměrně široce zakotvenému soupisu občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv stává příčinou bezprávního postavení 14

15 jednotlivých občanů a jejich vykořisťování nejen v Sovětském svazu, ale v pozdější době ve všech socialistických státech. 2 Vývoj úpravy lidských práv v období na území našeho státu 2.1 Revoluční rok 1848 České země jsou v tuto dobu součástí Rakouska, které má formu absolutní monarchie. Ústavní vývoj našeho státu (v 19. století zahrnuje království České, markrabství Moravské a vévodství Slezské) začíná v roce Končí totiţ typ tzv. čisté monarchické vlády absolutní monarchie 2 jiţ zmíněné výše a vzniká konstituční monarchie. 3, 4 Objevuje se snaha o omezení panovníkovy absolutní moci ústavou. Mohutné evropské demokratické hnutí, jeţ ovlivnilo počátek revoluce v Rakousku, bylo zahájeno v únoru 1848 revolucí v Paříţi. Revoluční centra se vytvořila ve Vídni, Uhrách, Itálii i v Čechách. Revoluce si kladla za cíl porazit feudálně absolutistický reţim, zlikvidovat výsady šlechty, přeměnu feudálního státu na stát burţoazní. Jednalo se především o poţadavky na zavedení ústavní vlády, občanských práv a svobod, zejména svobody tisku, zrušení poddanství a odstranění cenzury 5. Císař po těchto tlacích vydání ústavy a provedení voleb do říšského sněmu přislibuje v polovině března. Česká reprezentace uplatňuje ve svém programu národní poţadavky, sledující obnovení historického státu České Koruny a zároveň národnostní a jazykové otázky (rovnoprávnost českého a německého jazyka ve školách a na úřadech) 2 V rukou panovníka byla soustředěna veškerá moc (zákonodárná, výkonná a soudní), jako moc nedělitelná, jednotná a neomezená. Ostatní státní orgány byly panovníkovi osobně a sluţebně podřízeny a jednaly podle jeho příkazů. 3 Panovníkova moc je omezena ústavou; rozhodujícím prvkem konstituční monarchie je parlament, který se dělí s panovníkem o moc zákonodárnou. 4 Zimek, J. Ústavní vývoj českého státu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Str. 5 a násl. 5 Malý, K. Dějiny českého a česko-slovenského práva do roku vyd. Praha: Linde, Str

16 Schůze praţských občanů konaná ve Svatováclavských lázních se stala první příleţitostí pro formulaci českého politického programu. Svatováclavský výbor se stává revolučním orgánem české burţoazní vrstvy a vytváří Prvou praţskou petici zahrnující 11 poţadavků určených císaři Ferdinandovi jazykovou rovnoprávnost, zavedení volebního práva a obecní samosprávy, svobodu tisku a víry, svobodu univerzitního vyučování ). Většině poţadavků císař nevyhověl, proto vznikla Druhá praţská petice. Na jejím základě císař přislíbil jazykovou rovnoprávnost češtiny a němčiny, svolání českého zemského sněmu a stanovení zásad voleb jeho členů. 6 Říšskou ústavou je míněna pouze ústava pro neuherské země (tj. Předlitavsko), myšlenka společné, unitaristické ústavy pro celou říši (i pro uherské země) se objevuje aţ v březnové ústavě z roku Ústava dubnová (Pillersdorffova) V dubnu roku 1848 dochází k oktrojování říšské Pillersdorffovy 7 ústavy z 25. dubna Tato ústava byla vyhlášena z rozhodnutí císaře Ferdinanda, nebyla předloţena ke schválení zákonodárnému orgánu. Má ze všech rakouských ústav nejsilnější centralistické rysy, zároveň je první rakouskou ústavou Vzorem pro její sepsání byla belgická ústava z roku 1830 a některé ústavy německých států. 8 Z hlediska státoobčanských práv byla Pillersdorffova ústava vcelku liberální, jako základ ji v tomto směru pravděpodobně slouţila jako vzor nejen ústava belgická 7 Svobodný pán F.X. von Pillersdorff hlavní iniciátor návrhu ústavy v roce 1848, ústavu navrhoval ještě z pozice ministra vnitřních věcí, později byl jmenován ministerským předsedou rakouské vlády 8 Balík, S., Hloušek, V., Holzer, J., Šedo, J. Politický systém českých zemí vydání. Brno: Masarykova univerzita, str. 20 a násl. 16

17 (obvyklý vzor všech středoevropských ústav), ale podle jiných pramenů 9 také francouzská Deklarace práv občana. Národům byla zaručena neporušitelnost národnosti a jazyka, plná svoboda víry a svědomí, dále svoboda řeči a tisku, byla přiznána neporušitelnost listovního tajemství, svobodné petiční a spolkové právo i volnost stěhování a zaměstnání. Ústava také garantovala osobní svobodu proti libovolnému zatýkání a domovním prohlídkám. Návrh ústavy dále zaručoval existenci národních gard. 10 Zavedení tuhého předlitavského centralismu a především aristokraticko-plutokratické zřízení senátu spolu se zavedením nepřímých voleb do komory poslanců vzbudilo obecný a zjevný odpor. Ten způsobil, ţe byla 16. května 1848 vydána císařská proklamace, která slíbila předloţení ústavy k poradám následujícího říšského sněmu. Volby do říšského shromáţdění byly opravdu uskutečněny ve všech zemích Předlitavska. Češi uznali ústavodárné říšské zastupitelstvo bez jakékoliv státoprávní výhrady května 1848 byla dubnová ústava odvolána definitivně Kroměříţský návrh ústavy Jediný ústavodárný sněm v dějinách Rakouska, do něhoţ volby proběhly na základě nerovného a nepřímého volebního práva za účasti českých politických reprezentantů české politiky (Rieger, Palacký), se sešel 10. července 1848 ve Vídni. Po dobu tohoto zasedání nebyla projednána celková úprava návrhu říšské ústavy. Byl připraven pouze oddíl o základních právech státoobčanských. 9 Zimek, J. Ústavní vývoj českého státu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, str národní garda - sestávala v podstatě z původních ozbrojených jednotek revoluce, později je směli mít obce čítající více neţ 1000 obyvatel 11 Fiedler, F., Kadlec, K., Krejčí, D., Tobolka, V., Vavřínek, F., Winter, L. Česká politika, díl druhý, část první. Ústava mocnářství Rakousko-Uherského. Praha: Jan Laichtern, Str. 11 a násl. 12 str

18 Ústavní návrh, vypracovaný ústavním výborem říšského sněmu, se označuje jako kroměříţský návrh ústavy. Na rozdíl od dubnové ústavy měl tento návrh mnohem širší záběr občanských práv, neopomínaje právo na vzdělání. Kdyby byl uveden v platnost, jednalo by se o systém konstituční monarchie, kde by po sloţení přísahy na ústavu zůstala zachována role císaře. Na vládě by se podíleli odpovědní ministři a současně by z vlády byli vyloučeni ostatní členové císařské rodiny. Kaţdá země by měla v čele svého hejtmana a zemskou vládu, která by byla odpovědna zemskému sněmu dle příslušného území a vlastní ústavu. Zástupci všech národů, pro které měla ústava platit, se pokoušeli sami sestavit moderní ústavu na základě vzájemné dohody a stálého vyrovnávání odlišných názorů a zájmů Březnová ústava (Stadionova) Manifest, kterým nový panovník František Josef I. rozpustil Kroměříţský sněm, prohlašoval, ţe panovník ze svého svobodného odhodlání a vlastní císařské moci propůjčuje svým národům ty svobody, práva a politické zřízení, které podle svého vědomí uzná za vhodné, coţ bylo v rozporu s demokratickými názory říšského sněmu o svrchované ústavodárné moci říšského shromáţdění. Státní moc měla být tedy soustředěna a sloučena v rukou hlavy státu, panovník je ústavou vázán pouze při výkonu určitých oprávnění na spolupůsobení reprezentativních kolegií. Oktrojovaná ústava ze 4. března 1849 prohlašuje, ţe je celek panovníkových zemí územní podklad svobodného, samostatného, nerozdílného a nerozlučného, konstitučního Rakouského dědičného císařství, coţ znamená, ţe ustavuje jednotné státní 13 Fiedler, F., Kadlec, K., Krejčí, D., Tobolka, V., Vavřínek, F., Winter, L. Česká politika, díl druhý, část první. Ústava mocnářství Rakousko-Uherského. Praha: Jan Laichtern, Str. 16 a násl. 18

19 území a zakotvuje v Rakousku dědičnou vládu monarchie v čele s císařem dosazeným na trůn korunovací. Byl zřízen nejvyšší říšský soud - zvláštní tribunál veřejného práva. Z poloviny byl obsazován císařem, z poloviny komorou zemí. Rozhodoval např. o ţalobách, které se vedly pro porušení konstitučních občanských práv státními orgány, o ţalobách na hejtmany, zemské místodrţící a ministry, nebo ve sporech mezi jednotlivými zeměmi. Největší přínos spočívá zejména v liberálnosti vůči občanským právům. Výslovně se ruší jakékoliv formy poddanství, jsou stanovena základní práva a svobody, ačkoliv mohla být za určitých podmínek z velké části suspendována. 2.5 Obnovení absolutismu V 50. letech 19. století je nastolen reţim popírající ústavnost. Vydáním tří tzv. silvestrovských patentů z 31. prosince 1851 se vrací k absolutistické formě vlády (Bachovský absolutismus 14 ). V prvním patentu je prohlášena březnová ústava za zrušenou. Je zde výslovně potvrzena pouze rovnost občanů před zákonem a zrušení poddanství a roboty. Druhý patent ruší občanská práva a slibuje pouze ochranu církvím státem uznávaným. Třetí patent císař nazval Pravidla základní v příčině zákonodárství organického v korunních zemích císařství rakouského a adresoval ho ministerskému předsedovi Schwarzenbergovi. Tento reţim se dotýká všech výdobytků revoluce, zachovává sice říšskou radu, ale jen jako poradní orgán císaře. Základní práva jsou změněna na státní cíle, symbolizuje, ţe jde o výhody a výsady lidem od státu. Vládne se bez parlamentu i jakékoliv kontroly ze strany veřejnosti 15. Této formě se říká organické řízení státu. 14 JUDr. Alexandr Bach od do ministr spravedlnosti, poté jmenován ministrem vnitra a policie, představitel absolutismu v letech Malý, K. Dějiny českého a česko-slovenského práva do roku vyd. Praha: Linde, Str

20 2.6 Říjnový diplom Vídeňský dvůr mění v průběhu roku 1859 především kvůli váţným neúspěchům bachovského reţimu, opírajícího se o armádu a policejní násilí jako metodu vládnutí, svou politiku. Císař František Josef I. vydává dne 20. října 1860 císařský diplom k uspořádání vnitřních státoprávních poměrů v monarchii tzv. Říjnový diplom, ve kterém prohlašuje za právní základ monarchie pragmatickou sankci z roku , a ve které připouští nutnost určitého stupně federalizace monarchie na základě historických tradic jednotlivých zemí. Jako základní princip je prohlášen návrat v parlamentarismu. Byla přiznána zvláštní práva zemím uherské koruny v zákonodárné oblasti, coţ je praktické obnovení jejich společné ústavy 17 K moci se dostává německá liberální burţoazie. Ministr říšské frankfurtské vlády, A. Schmerling se stává vůdčí osobností a připravuje osnovu další oktrojované rakouské ústavy. 18 Jeho ústava neobsahuje katalog základních práv, ale nechává tuto problematiku řešit pozdějšími zákony. 2.7 Únorová ústava Únorová ústava byla vyhlášena 26. února 1861 a skládala se ze tří patentů č /1861 ř. z. Nezakotvuje občanská práva, nezná ochranu národnostních práv, odpovědnost ministrů ani poslaneckou imunity. V Únorové ústavě jsou ignorovány české státoprávní nároky, Schmerlingovými volebními řády byly jednostranně privilegovány německé měšťanské strany. 17 Malý, K. Dějiny českého a česko-slovenského práva do roku vyd. Praha: Linde, Str. 183 a násl. 20

21 Zemská zřízení a volební řády do 15 zemských sněmů byla důleţitou součástí únorové ústavy. Zemské sněmy měly zákonodárnou pravomoc v oblasti veřejných prací, zemědělství, dobročinnosti a zemských rozpočtů. Zákony z 27. října 1862 o nedotknutelnosti osoby a vlastnictví, podle nichţ byly domovní prohlídky a zatčení nepřípustná bez soudního příkazu, jsou povaţovány za velký pokrok. Říšský parlament soustředil svou činnost především na zakotvení základních občanských práv. Přijal ale jen tiskový zákon, zákon o ochraně osobní a domovní svobody, spolčovací a shromaţďovací zákon. 19 Odpor národů proti habsburskému centralismu je příznačný pro období od vydání ústavy aţ do roku V tomto ohledu byl velmi nekompromisní především uherský sněm poţadující návrat k ústavě z roku Prosincová ústava Prosincová ústava z roku 1867 se pro ústavní vývoj stala zásadní. Byla definitivním zlomem v ústavních dějinách monarchie. V této době došlo k dovršení vývoje směřujícího k dualizaci, tedy rozděleni říše na Rakousko-Uhersko 20, a dokončení ústavního zakotvení kompromisních výsledků burţoazně demokratické revoluce a rakouského liberalismu. Úřední název celku, do kterého patřily české země po vyrovnání mezi Rakouskem a Uhrami, zněl Celek království a zemí v říšské radě zastoupených. Pojítkem těchto zemí byla nejen osoba panovníka, ale také společný parlament. Konečně vznikla liberální ústava nenapsaná ţádným císařským úředníkem, vypracovaná samotnými poslanci říšské rady. 19 Malý, K. Dějiny českého a česko-slovenského práva do roku vyd. Praha: Linde, Str. 185 a násl. Zimek, J. Ústavní vývoj českého státu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Str

Historie parlamentarismu a české ústavnosti

Historie parlamentarismu a české ústavnosti Historie parlamentarismu a české ústavnosti Zemské sněmy Předchůdce moderního parlamentu V Praze, Brně a Olomouci Od 13. století Revoluční rok 1848 Řetězec revolucí, které se roku 1848 prohnaly Evropou,

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století HABSBURSKÁ MONARCHIE V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Klíčová slova: bachovský absolutismus, válka s Itálií, nová Schmerlingova ústava (1860), oživení veřejného života - spolky, Národní listy, Riegrův slovník

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY HISTORIE - STAROVĚK Původem ze zchudlé šlechtické rodiny Zkušenosti z cest do Egypta a na Kypr Athény v krizi Válka s Megarou 594 př.n.l. zvolen archontem Rozsáhlé reformy - rozsáhlá

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-10 Výchova k občanství Dělba moci Mgr. Vilém Nejezchleb ÚSTAVA Ústava České republiky obsahuje preambuli a 113 článků rozdělených

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_341 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

Funkce práva, právní řád

Funkce práva, právní řád STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Funkce práva, právní řád VY_32_ INOVACE _06_107 Projekt MŠMT EU peníze středním školám

Více

Problémy lidských práv v současné politice

Problémy lidských práv v současné politice Problémy lidských práv v v současn asné politice Lidská práva souhrn práv v a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti důraz na studium lidských práv v je kladen předevp edevším m v demokratické

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Ústavní vývoj a ústavní systém ČR

Ústavní vývoj a ústavní systém ČR Ústavní vývoj a ústavní systém ČR Ústavní vývoj v letech 1848 1992 Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Periodizace ústavního vývoje v letech 1848 1992 I) od roku 1848 do vzniku Československa (1848 1918)

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Eva Burešová Jindřiška Syllová Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.177 říjen 2006 PI 1.177 2 Obsah: I. POJEM

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

praktikum z ústavního práva

praktikum z ústavního práva praktikum z ústavního práva Vlastislav Man Karel Schelle 6. doplněné a aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Vlastislav Man, Karel Schelle 2012 ISBN 978-80-7418-149-8 Obsah Seznam některých

Více

květen ÚSTAVA LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ (ASYMETRICKÁ) - červenec SOCIALISTICKÁ (až do roku 1993)

květen ÚSTAVA LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ (ASYMETRICKÁ) - červenec SOCIALISTICKÁ (až do roku 1993) Otázka: Ústava Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ales ÚSTAVA (KONSTITUCE) Je právní akt s nejvyšší právní silou ve státě. Všechny ostatní právní normy z ní vycházejí a musí s ní být v souladu.

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE INTERNÍ SMĚRNICE Č. 8/2012 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2012-08-06 Účinnost 2012-08-06 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 5) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Politický systém Francie. Seminární práce

Politický systém Francie. Seminární práce Politický systém Francie Seminární práce Obsah: Úvod do problematiky... 2 Teoretické vymezení dané problematiky... 2 Závěr... 9 Seznam použitých zdrojů... 10 1 Úvod do problematiky Zvoleným tématem mé

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

1789 Prohlášení práv člověka a občana zakotvujících základní lidská práva a svobody;

1789 Prohlášení práv člověka a občana zakotvujících základní lidská práva a svobody; Francie I. STAVOVSKÁ MONARCHIE (1789-1792): 1789 Velká francouzská revoluce; zasedání Generálních sněmů jakožto ústavodárného shromáždění (1200 poslanců, z toho 600 z řad nižší a vyšší šlechty, 600 z řad

Více

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s.

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní vývoj a ústavní systém ČR 2 Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámení s ústavním systémem České republiky a jeho komparaci s některými

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Ústavní systém České republiky VY_32_INOVACE_10_04. Mgr. Jan Hrazdira

CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Ústavní systém České republiky VY_32_INOVACE_10_04. Mgr. Jan Hrazdira Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

1993 Dostupný z

1993 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 31.01.2017 Zemské zřízení v Rakousku, jeho zásady a současné tendence Syllová, Jindřiška 1993 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-189003

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_09. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO

VY_32_INOVACE_D5_20_09. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO VY_32_INOVACE_D5_20_09 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO VY_32_INOVACE_D5_20_09 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 6 listů prezentace, 2 listy kvízu,

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO I.4. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Aristoteles tři správné a tři zvrhlé základní formy státu Správné formy - království (monarchie) panství jednotlivce - aristokracie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček VIII. Vývoj uherského státu po roce 1867 Periodizace 1. Revoluce 1848 1849 2. Bachovský absolutismus (1849 1860) 3. Období ústavního provizoria (1860 1867)

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Prezident ČR

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Prezident ČR Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ČR republiky je hlavou státu, tj. reprezentativní osobou, zastupující stát především navenek, používá imunity, která spočívá v zákazu jej zadržet, trestně

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ÚSTAVNÍ PRÁVO

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ÚSTAVNÍ PRÁVO STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ÚSTAVNÍ PRÁVO RYSKA, Radovan. Právo pro střední školy, čtvrté vydání.fortuna, a.s.s.175. ISBN: 80-7373-010-3. Obr.1. Pražský hrad AUTOR: Ing. Jitka ZELENÁ DATUM

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodický list č. 1 Název tématického celku: ÚSTAVNÍ SYSTÉMY OBECNĚ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti

Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti Otázka: Právo a jeho vývoj Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kuba Vybíral Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti - dodržování předpisů je

Více

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké Právo 01 Otázka číslo: 1 Zákonodárná moc v České republice náleží: soudům Parlamentu a Senátu Parlamentu Otázka číslo: 2 Právo na soudní a jinou právní ochranu: každý má povinnost poskytnout výpověď před

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 18. 2. 2013 Projekt: Využiti ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_323 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky - umí rozdělit jednotlivá období novověku RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. -seznámí se s pojmy humanismus a renesance a jejich projevy v kultuře,myšlení a životě lidí -vysvětlí

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *)

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) 11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) (Příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.) ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku (Uveřejněno v roč. V, č. 3 Úředního věstníku československého,

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Lidská práva. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013

Lidská práva. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013 Lidská práva Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.3 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: říjen 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická škola

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 Dělení států Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.6 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: listopad 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická

Více