Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3."

Transkript

1 Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne plynulé čtení po větách - dokáže používat vhodné frázování - vypráví obsah přečteného textu svými slovy - zvládne odpovědět na otázky, které zjišťují porozumění textu - vyhledává v textu zadaný úkol Komunikační a slohová výchova Čtení s porozuměním Poznámky, průřezová témata, mezipředmětové vztahy MKV rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie (Etnický původ, lidské vztahy) - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - dokáže naslouchat učiteli, spolužákům - reaguje rychle na slovní pokyny - je schopen rychle reagovat na písemný pokyn Soustředění se na mluvící osobu Přečtení písemných pokynů TV reaguje na dané povely PRV Lidské tělo, smysly vlastního chování (Sebepoznání, sebepojetí) - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - naslouchá svým spolužákům - dokáže utvořit zdvořilou otázku a odpověď - pozorně naslouchá a dokáže rychle, věcně a správně reagovat v rozhovoru Naslouchání a soustředění se na mluvící osobu Střídání role mluvčího a posluchače PRV dopravní výchova MKV učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (Lidské vztahy) - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - vyslovuje zřetelně a správně - mluví přiměřeně hlasitě - mluví výrazně, aby zaujal ostatní posluchače Cvičení výslovnosti na říkadlech a jazykolamech Souvislé vyprávění HV říkadla TV uvolňovací hry

2 - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - zvládá správné dýchání - používá brániční dýchání - používá vhodné tempo řeči - mluví přiměřeně hlasitě Dechová cvičení Souvislý mluvený projev HV dechová cvičení - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním - píše správně tvary písmen a číslic, správně spojuje i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně a formálně správně jednoduchá sdělení - dokáže využít svůj mluvený projev v každodenním životě - zvládne formulovat pozdrav, rozloučení, oslovení - je schopen se omluvit, vyřídit vzkaz, předat zprávu - využívá nonverbální prostředky (pohyb ruky, těla, mimika) - zvládne zaujmout svým vyprávěním ostatní spolužáky - poslouchá pozorně příběh, který vypráví druha osoba - správně sedí, drží správně psací náčiní - své pracovní místo i psací náčiní si udržuje v pořádku - zvládá opis i přepis vět - používá správné tvary písmen i číslic - píše úhledně a čitelně - svůj písemný projev si kontroluje a opraví si případné chyby - zvládne opis i přepis vět - dokáže napsat vlastní jméno, Mluvený projev Oslovení, pozdrav Nonverbální prostředky Vyprávění vlastního zážitku Poslouchání Hygienické návyky Správné sezení, správný úchop psacího náčiní Opis, přepis vět Zpětná kontrola PRV u lékaře, rodina, škola MKV učí žáky uvědomovat si možné dopady svého jednání a připravenost nést odpovědnost za své jednání (Princip sociálního smíru a solidarity) PRV dopravní výchova VMEGS rozvíjí vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy (Evropa a svět nás zajímá) TV hra na tělo PRV smysly MA slovní úlohy, příklady MV napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou (Kulturní diference) PRV Vánoce, Velikonoce

3 - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost příjmení, adresu - je schopen vyplnit jednoduchý dotazník, napsat blahopřání, dopis - seřadí obrázky podle dějové souvislosti - souvisle vypráví příběh podle obrázků - dokáže nedokončený příběh podle své fantazie ukončit, dovyprávět i dokreslit - rozpozná písemnou a slovní podobu slova - objasní význam délky samohlásek při shodné grafické podobě slova - určuje slova protikladná dle obsahu a významu - definuje slova souřadná, nadřazená, podřazená - orientace v textu - pojmenuje slova příbuzná, podobná, protikladná - pojmenuje slovo dle obecného nebo vlastního významu - přiřazuje vlastnosti k obecnému nebo vlastnímu jménu - provádí spojení mluvnických vazeb podstatné jméno + přídavné jméno Jméno, adresa Dopis Blahopřání Seřazování obrázků podle děje Vyprávění příběhu podle obrázkové osnovy Dokončení příběhu Jazyková výchova Slabika Slovo Věta jednoduchá, skladební dvojice, souvětí Nauka o slově Slovo a skutečnost Podstatná jména obecná a vlastní Přídavná jména - přiřazení vlastnosti podstatných jmen VMEGS rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti (Evropa a svět nás zajímá) HV zpívání podle obrázků vlastního chování (Sebepoznání a sebepojetí) VV kresby objektů TV hra na tělo HV rytmizace říkadel, hudební skrývačky HV národní písně OSV- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni (Poznávání

4 - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - vyjmenuje slovní druhy - aplikuje jejich přiřazení při práci s textem - zvládá v mluveném projevu gramatickou podobu slovních druhů: podstatná jména, přídavná jména a slovesa - vyjadřuje se slovně s užitím správných tvarů - zachází se svou vlastní slovní zásobou - doplňuje jednoduché spojovací výrazy v souvislejší text - orientuje se v základních spojovacích výrazech Ohebné a neohebné slovní druhy Podstatná jména Tvarosloví Kategorie podstatných jmen rod, číslo, pád Přídavná jména Slovesa- osoba, číslo, čas Časování sloves v čase min., bud., přít. Slovní druhy neohebné Spojky Předložky Částice lidí) MV rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování (Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality) MA slovní úlohy PRV souvislé vyprávění domov OSV vede k porozumění sobě samému a druhým (Seberegulace a sebeorganizace) - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové a zvukové prostředky - odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; - vzájemně porovnává věty podle druhy - rozčleňuje věty na základě užití jazykových prostředků - definuje grafické znaky zakončení věty - rozezná podle zvukové podoby druhy vět - prokáže znalost rozdělení měkkých, tvrdých a obojetných souhlásek - pracuje s vyjmenovanými slovy - objasňuje pravopis psaní ů/ú Druhy vět Tvrdé, měkké, obojetné souhlásky, pamětné zvládnutí vyjmenovaných slov Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Psaní u/ů/ú ve slovech (opak.) TV povely, pořadová cvičení PRV kalendář přírody MV rozvíjí komunikační schopnost zvláště při veřejném vystupování (vnímání autora mediálních sdělení) PRV názvosloví rostlin a živočichů, rodina

5 dě, tě, ně, ů/ú, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev - velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu texty přiměřené věku - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - rozpozná vlastní jména - přiřazuje pří psané formě vlastních jmen velké písmeno - interpretuje čtený text - využívá své schopnosti zapamatovat si - uspořádá své dojmy z textu - diskutuje o svých emočních zážitcích - uvádí vhodné příklady v souvislosti s daným textem - rozpozná poezii od prózy - načrtne charakteristické znaky pohádky - uvádí příklady ostatních literárních útvarů - využívá své slovní zásoby - vybírá jednotlivé úseky v textu - orientuje se v textu - vymezí podstatné znaky o textu Vlastní jména osob, zvířat a místních pojmenování Literární výchova Správné, plynulé, výrazné čtení textu Rychlost, intonace, frázování Poslech literárních textů Zážitkové čtení Volná reprodukce textu Dramatizace Rozpočítadlo Báseň Pohádka Obrazová pojmenování, charakteristické rysy Úplná reprodukce textu Přednes básně Dramatizace Výtvarné ztvárnění HV Poslech uměleckého přednesu vlastního chování (Psychohygiena) HV rytmizace rozpočítadel MDV napomáhá k možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti (Stavba mediálních sdělení) PRV lidské vlastnosti VV ilustrace postav VMEGS rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti (Evropa a svět nás zajímá) VV ilustrace

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1.

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1. 1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň 1.1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1.1. Český jazyk a literatura 1. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 1/1 porozumí písemným nebo mluveným pokynům

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ)

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obsah českého jazyka má komplexní charakter,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více