EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ"

Transkript

1 EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha,

2 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u zrodu EQUICom, mají více než 15letou zkušenost v marketingu a komunikaci a dokonale znají eské reklamní prost edí Tým EQUICom tvo í profesionálové, kte í b hem své kariéry úsp šn vyvíjeli marketingové a PR strategie pro adu klient v nejr zn jších oborových segmentech Tým EQUICom má silné mezinárodní zázemí a m e svým klient m nabídnout originální ešení Díky originálnímu zp sobu práce, s maximální optimalizací a využitím moderních net technologií EQUICom redukuje své a tím i vaše náklady na minimum Filosofií EQUICom je klientovi nabídnout více, než o ekává. 2

3 Efektivní spolupráce s námi p edstavuje.. Prezentace agentury EQUICom je lenem in Nejširší pokrytí po celém sv t 90 len nabízí své odborné odborné služby v komunikaci a znalosti v 95 zemích a 105 m stech. A už se nacházíte na jakémkoliv kontinentu, m eme vám pomoci. in je celosv tová sí marketingových komunika ních agentur, které vlastní a vedou nezávislí podnikatelé. Díky in', spojili své síly, aby využili znalostí místního prost edí v ešení mezinárodních úkol. 3 3 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

4 Prezentace agentury Služby poskytované agenturou 4 Kreativita (press, TV, rozhlas) Marketingové & Komunika ní strategie Public Relations Alternativní reklama Tvorba a realizace media plán Tiskové konference Korporátní komunikace Moderování Fotografie Podpora prodeje Sponzoring a charita Eventy Mailing Online komunikace Tiskoviny (letáky, katalogy, ) Firemní asopisy Mobilní fotografické studio Seminá e & konference Cross marketing 4

5 Prezentace agentury Reference 5

6 Marketingová komunikace zna ky / produktu / projektu Brief zadání projektu od klienta, stanovení cíl a cílové skupiny Analýza SWOT, stav oboru, konkurence Marketingová strategie: obsah a forma sd lení kreativita - grafické návrhy, slogany, marketingová argumentace výb r vhodných prost edk reklama/public relations/events/b2b komunikace/tiskoviny harmonogram marketingových a PR aktivit, mediaplán rozpo et Realizace PR a mkt aktivit, tvorba tiskovin a korporátních/projektových/produktových materiál Monitoring a vyhodnocení 6 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

7 Speciální aktivity / školení pro TOP STUDENT Úvod do marketingové strategie a public relations Výrazové prost edky marketingové komunikace - reklama/public relations/events/b2b komunikace/tiskoviny Grafické minimum vizuál, dtp pro tisk, logotyp, design manuál Tvorba text newsletter, tisková zpráva, PR lánek, firemní asopis, leták komunikace s médii 7

8 Speciální aktivity / školení pro TOP STUDENT P íprava cross marketingových projekt Stanovení cíle a využití vhodných komunika ních nástroj P edvýb r potenciálních partner a mediálních partner projektu P íprava prezentace projektu pro partnery - powerpoint Komunikace s partnery/sponzory - prezentace projektu, rétorika, etika 8

9 Speciální aktivity / školení pro TOP STUDENT Komunika ní hry EQUIPOINT a jazykové seminá e Speciální školící aktivity hravou formou v netradi ním prost edí (ko ská farma na samot u lesa) K jako komunika ní zrcadlo, schopnost sebeprosazení, neverbální komunikace, okamžitá zp tná vazba Práce s kon m ve volnosti v kruhové ohrad hierarchie stáda, dominance, submise Srovnání reakcí stejného kon na r zné ú astníky aktivity Odblokování nežádoucích projev strach, agrese, pasivita, hyperaktivita, nesoust ed nost Komunikace v cizím jazyce n m ina, angli tina, francouština 9

10 P ípadová studie: Sv t barev / 2011 Výzva ešení Výsledky Klient: eský CAPAROL Cíle a hlavní skupina Vytvo it zcela nový koncept katalog, brožurek a leták pro více než 100 let P esv d it koncové uživatele (malí e Na základní hodnoty této spole nosti Jasné zvýšení informovanosti a a stavební firmy) o nejvyšší kvalit a p ísným závazkem ke kvalit prodeje b hem prvních pár m síc, této zna ky za p ijatelnou cenu a reagujeme novým a sv sympatie zna ky, obchodní zvýšit její pov domí na trhu, kde vzhledem. Technický výklad dopl uje spolupráce. Nové spole né okolí a místní zna ky p edstavují nejv tší konkrétní realizace Caparolu. Celý jednoduchost konceptu vytvo ila podíl na trhu. koncept je velmi optimistický a jedine ný charakter zna ky, stejn p edstavuje barvy jako velmi tak jako vysoký zájem ze strany moderní, emocionální a trendové. cílových skupin. ím Design byl tak úsp šný v starou rodinou firmu, jejíž hlavní eské republice, že sesterská spole nost inností je výroba barev. Nový vizuál musí p esv d it klienty o vysoké kvalit Caparol Slovensko si jej adaptovala výrobk. pro sv j trh.. 10 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

11 P ípadová studie: Vrcholné pr myslové tiskárny / 2011 Klient: Výzva ešení Výsledky Ondrášek Ink - Jet System Cíle a hlavní skupina P esv d it potenciální zákazníky ze všech odv tví pr myslu (potraviny, nápoje, automobilový pr mysl, IT technologie, balení...) o vysoce kvalitních pr myslových tiskárnách Markem-Imaje, které jsou distribuovány jak v eské Republice tak i na Slovensku. Chceme zajistit vedoucí pozici t chto pr myslových tiskáren na eském, a slovenském trhu. P esv d it výrobce uvnit firmy, že investice do sortimentu výrobk Markem-Imaje, je tou správnou volbou pro budoucnost jejich spole nosti. Zam ujeme se na kvalitu a výhody Markem-Imaje za ízení ve srovnání s konkurenty. Dodržování firemní identity barvy ( fialová ) místního distributora. Koncepce interních technických ikon, které upozor ují potenciální klienty na p ednosti každé z tiskáren. Vedoucí pozice tiskáren byla zajišt na a ukázala na z etelný nár st prodeje na eském a slovenském trhu. Zesílená všech významných hodnot zna ky od za átku kampan : tisk, outdoor, PR, reklamní bannery. 11

12 P ípadová studie: Nové vizuály pro AVION / 2011 Klient: Výzva ešení Výsledky P esv d it zákazníky a potenciální Síla p átelského aspektu zna ky je Velmi jednoduchý vizuál, který AVION Shopping Park zákazníky, že p ijít do AVION Shopping parku znamená ud lat správnou volbu, protože zde vid t na skute nosti, že fotografování lidí prob hlo v neutrálním m stském prost edí a nikoliv v obchodních používají v tišt ných médiích, na titulních a vnit ních stranách asopis, dve í, poukázkách, Cíle a hlavní skupina Získat nové klienty pro obchodní centra v Praze a v Brn a to díky nové vizuální koncepci s lidmi, která p sobí velmi p átelsky. Promo kampan musí být emocionální a otev ené širokému spektru populace. naleznou to co hledají. Chceme ukázat, že tyto obchodní centra nabízejí zboží pro každého. centrech a nezam uje se tak p ímo na zna ky (od v a zboží ).Slogany v erveném pruhu upozor ují na speciální akce po ádané nájemníky a zárove zvou návšt vníky k tomu, aby p išli. letácích. Volba tohoto marketingového mixu dokonale odráží p ání zákazník. Statistické údaje poskytnuté obchodními centry ukazují, že po et návšt vník se od za átku kampan zvýšil. 12

13 P ípadová studie: PACKAGING LIVE - balící linka / 2011 EQUICom Klient: Výzva ešení Výsledky Cross-marketing na BVV Cíle a hlavní skupina Chceme vytvo it a nastavit unikátní interaktivní cross-marketingový koncept pro Mezinárodní Strojírenský Veletrh a Mezinárodní Veletrh Obal a Obalových Technologií, kterého se ú astní okolo 20 spole ností p sobících v obalovém pr myslu. Program má zvýšit partner m obchod, získat nové zákazníky a vytvo it akci na t chto odborných veletrzích. Organizovat a ídit doprovodný program na veletrzích, kde návšt vníci v p ímém p enosu budou moci sledovat proces balicí linky od A až do Z. B hem celého veletrhu zajistit ty nejlepší podmínky prezentace partner m FP International, FM Logistic, Markem-Imaje, Mercedes... Packaging Live je s 800 m² nejv tším stánkem na MSV a EMBAX / SALIMA v Brn. Zobrazuje dovednosti v praxi jako kompaktní funk ní celek spojený s jinými technologiemi našich partner. Aktivní propagace a marketingová podpora. Ostatní obchodní výhody díky BVV a vzájemn propojeným marketingovým kanálem. Využitím synergie-vzájemného spolup sobení se nabídnul koncept, který je hlavním úsp chem. Nejenže partne i mají z projektu výhody, ale také management mezinárodních veletrh Brno vyžaduje po EQUIComu, aby znovu v p íštích letech organizoval Packaging Live a rozvíjel podobný marketingový projekt pro Stavební veletrh. Nejlepší výsledky z hlediska PR lánk se objevili v denních a odborných sd lovacích prost edcích. 13

14 EQUICom P ípadová studie: JOHN DEERE Farma / 2011 Klient: Výzva ešení Výsledky Show program na BVV Cíle a hlavní skupina Vypracovat a založit unikátní interaktivní cross-marketingový koncept pro Národní výstavu hospodá ských zví at a veletrhu TECHAGRO, kterého se ú astní okolo 10 firem p sobících v oblastech chovu, farma ení a zem d lství. Program musí zvýšit návšt vnost a vytvo it jedine nou událost.. Organizovat a ídit doprovodný program na veletrzích, kde návšt vníci budou mít možnost v p ímém p enosu sledovat velkou westernovou show a zajistit ty nejlepší podmínky pro prezentaci partner tohoto projektu b hem celého veletrhu. John Deere farma je s 10,000 m² nejv tším stanovišt m b hem p edstavení s živým dobytkem na veletrhu TECHAGRO v Brn. Interaktivní program s živým komentá em a hry o ceny pro návšt vníky. Aktivní propagace a marketingová podpora p ehlídky. Ostatní obchodní výhody díky BVV a vzájemn propojených marketingových kanál. Využití synergie-vzájemného spolup sobení se nabídnul koncept, který je hlavním úsp chem. Partne i mají z projektu výhody. Nejlepší výsledky z hlediska PR lánk v denních a odborných sd lovacích prost edcích. 14

15 Kontakty Praha Igor HAMPL Tel.: Brno Michaela ZACHOVÁ Tel.:

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016.

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Obsah krajského stranického volebního programu sleduje následující obsahové linie: 1. Z analýzy dat vyplývá,

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU Pavel Brebera Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice pavel.brebera@upce.cz Jana Tmejová Univerzita

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více