Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05"

Transkript

1 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá i zcela vûdomû. Mmrrrauuuu! No ahoj, kuliãko, copak chce? MÀaauuuuu! Má hlad, ty chudáãku? Mau... A uï chvilku nato si chudáãek pochutnává na ãerstvém krmení. Mluvit s koãkou je pfiíjemné. âlovûk se pfied ní nemusí pfietvafiovat, mûïe jí vyprávût v echno, aniï by riskoval, Ïe ji rozzlobí nebo Ïe bude patnû pochopen. MÛÏe se vypovídat ze v eho, co ho trápí. A nemusí se obávat, Ïe se o tom dozví nûkdo dal í. Od koãky neusly íte Ïádné nevyïádané rady, Ïádné ironické komentáfie, Ïádné pohrdavé poznámky jen do vás pfiátelsky Èouchne hlaviãkou nebo se k vám pfiitulí... To má blahodárné úãinky pfiedev ím na dûti. Pro dûti je koãka ãasto nejlep í kamarádkou, které mohou svûfiit kaïdé tajemství. Koãka pfiiná í útûchu v kaïdé Ïivotní situaci uï jen tím, 4 Na e KOâKY 11/05

2 Rozpoznání a léãba nemocí psû Ïe je ideální posluchaãkou, a navíc je tak citlivá, Ïe pfiijímá city svého ãlovûka a ví, jak na nû reagovat. KdyÏ je ãlovûk smutn nebo pláãe Ïalem, koãka pfiijde a dá mu najevo svou lásku. ZPÒSOBY DOROZUMÍVÁNÍ Chceme-li koãce rozumût, musíme pfiedev ím vûdût, jak se tato zvífiata dorozumívají mezi sebou navzájem, a také si uvûdomit, Ïe citov svût koãky je podobn citovému svûtu ãlovûka. Koãka má nûkolik technik dorozumívání jak s ãlovûkem, tak i s jin mi koãkami. Koãky mají v raznou fieã tûla, pouïívají mimiku, fieã oãí, rûzné polohy u í, signály ocasem, drïení tûla, srsti. K dorozumívání patfií i irok repertoár zvukû. MÀoukání si koãka stejnû vypûstovala hlavnû ke komunikaci s lidmi. S jin mi koãkami totiï hovofií pfieváïnû mruãením, vrãením nebo cvrãením... Její bojov pokfiik a bitevní písnû mohou nab vat takové síly a zbarvení, Ïe kaïdému posluchaãi bûhá mráz po zádech. KAÎDÁ KOâKA MÁ VLASTNÍ DIALEKT Pokud Ïije milovník koãek s nûkolika koãkami, nauãí se rozeznávat je podle specifick ch zvukû a ãasem si dokáïe vyloïit i rûzné reakce koãek na urãité události. âlovùk LU TÍ KOâIâÍ Eâ Tento kaïdodenní proces uãení probíhá také mimochodem. Díky souïití si ãlovûk roz ifiuje znalosti koãiãí fieãi. Cílen m pozorováním uãení je tû prohloubí. JAK KOâKA CHÁPE âlovùka ZáleÏí na tom, jak koãka ãlovûka vidí. Se zdivoãel mi koãkami, které se narodily venku a nikdy se neuãily kontaktu s ãlovûkem, bude porozumûní jen velmi obtíïné, vût inou dokonce nemoïné. Chování koãek, které se sice dostaly do styku s ãlovûkem, ale mají s ním patné zku enosti, je bázlivé a opatrné, pfiinejmen ím v poãáteãní fázi budování nového vztahu. Koãky, které vyrûstaly bezstarostnû v péãi ãlovûka, povaïují dvounoïce za jakousi obrovskou koãku, které ov em leccos chybí, napfiíklad vûbec neumí chytat my i... Tyto koãky pfiedpokládají, Ïe jejich lidé ovládají koãiãí komunikaci, a tak ji ve styku s ním pou- Ïívají. Pfiíklad: kdyï ãlovûk nerespektuje tûlesné signály koãky: teì pfiestaà, uï nechci hladit, mûïe se stát, Ïe ho koãka sekne tlapkou. âlovûk totiï hrubû poru il koãiãí pravidla chování! Koãky se rychle nauãí vykládat si fieã tûla svého ãlovûka, ale hlavnû jeho hlasovou fieã. Tady si dovedou správnû vyloïit pfiedev ím tón fieãi. Afektované chování, kfiik napfiíklad pfii hádkách a zufiivost pfiimûjí koãku, aby se schovala. Nemá ráda ani hlasité nelibozvuky, ani to, Ïe má rozzloben ãlovûk nedobrou auru... I fieã lidsk ch oãí se koãka brzy nauãí chápat. Upfiené zírání znamená v koãiãím svûtû hrozbu. Koãka v ak bûhem souïití se sv m ãlovûkem pochopí, Ïe jeho zírání není my leno zle ani hrozivû. âlovûk pfiitom pravdûpodobnû Na e KOâKY 11/05 5

3 6 Na e KOâKY 11/05 své koãce fiíká, jak je krásná a jak ji má rád... a koãka vnímá jeho nûïn hlas jako velmi pfiíjemn. Koãka peãlivû registruje i pohyby lidské ruky. Pokud ãlovûk napfiíklad právû adoptoval koãku, o jejímï dosavadním Ïivotû nic neví, mûïe si v imnout, jak reaguje na urãité pohyby ruky strachem. To mûïe znamenat, Ïe ji nûkdo bil (!), házel po ní kameny, stfiíkal vodu atd... Pak je namístû obezfietnost. Opakující se rituály pfii dorozumívání s koãkou mohou b t v urãit ch situacích velmi uïiteãné. Napfiíklad u koãek s voln m v bûhem, které se nechtûjí po toulkách vracet domû. Stále stejné volání DomÛ by mûlo b t spojeno se zvukem, kter je pro koãku pfiíjemn, napfiíklad s chrastûním krabice s granulemi. Tento postup opakujte pokud moïno dennû, i kdyby to mûlo b t jen k cviãn m úãelûm. Pravidelné opakování stejn ch slov a jejich spojení s pamlsky umoïàuje koãku i cviãit. NemÛÏeme ji sice vycviãit jako psa, ale mûïeme podporovat její hravost a instinktivní chytání kofiisti. DÛleÏitou podmínkou je absolutní dûvûra koãky ke vztahové osobû. KdyÏ projeví Ïádoucí chování, odmûníme ji pamlskem. U kaïdé koãky to v ak nefunguje. PRSKÁNÍ Prskání pochopí kaïdá koãka. Napfiíklad pfii v chovû kotûte, které v zápalu hry pfiíli prudce útoãí na lidskou ruku, mûïeme kromû ostrého Ne! na malého bojovníka krátce zaprskat a tím ho jednoznaãnû odkáïeme do pfiíslu n ch mezí. I vzájemné olizování je urãitou formou koãiãí komunikace; kdyï koãku hladíme, vyvoláváme v ní blaïené vzpomínky na dûtství, kdy jí matka pfiejíïdûla po srsti jazykem. Tak vznikne vztah matka-dítû, koãka se vrátí do role dítûte a hladící ãlovûk má funkci koãiãí matky... ROZHOVOR S KOâKOU zaãíná správnou identifikací fieãi tûla a zvukû. A vklouznutím do koãiãí kûïe. Nezbytné je poznat a pochopit povahu koãky a její potfieby. Proto by mûl ãlovûk zkoumat svût z hlediska koãky a snaïit se vnímat její potfieby, pro nûï by mûla mít podmínky i v bytû. MÛÏe to zkusit tfieba z tohoto pohledu: Jsem malá koãka, vedle mû sedí sice milá, ale trochu pfiihlouplá obrovská koãka... POSTAVENÍ KOâKY Koãka je druh a nenahraditeln kamarád, protoïe není zi tná, fale ná ani zlomyslná, nezáleïí jí na zevnûj ku ani na spoleãenském postavení. A pfiedev ím má ráda svého ãlovûka takového, jak je. Koãka je nejlep í pfiítel, a podle toho bychom s ní mûli zacházet. JAK SPRÁVNù MLUVIT SKOâKOU Na první pohled to mûïe vypadat podivnû: ãlovûk by mûl koãce vysvûtlit své chování a souãasnû se snaïit myslet v obrazech, po koãiãím zpûsobu. Koãky pochopí takto zprostfiedkované obrazy vedle v e uveden ch v razov ch pro-

4 stfiedkû a lépe ãlovûku porozumí. Koãce v ak mûïeme vysvûtlit jen to, co je schopna pochopit. Pfiíklad: koãka napjatû ãíhá pfied my í dírou, vystopovala kofiist a v e je teì jen otázkou ãasu. Právû v tu chvíli ãlovûk zavolá: Micinko, domû! âlovûk pfiece musí chápat, Ïe ona, koãka, spoluzodpovûdná za v Ïivu rodiny, se právû zab vá nûãím Ïivotnû dûleïit m! Pfiijde domû, hned jak uloví kus masa k veãefii! P ENOS MY LENEK? Tato vûc dokáïe mnohého majitele koãky pofiádnû potrápit. Napfiíklad kdyï se chystá na cestu. Sotva jen pomyslí na balení kufru, uï sedí koãka pfiímo na onom kufru na skfiíni a upírá na nûj srdceryvnû ne Èastn pohled... Anebo je na programu náv tûva veterináfie. âlovûk pomyslí na pfiepravku... a koãka je pryã, v nejhlub ím úkrytu, aï vzadu pod tûïkou pohovkou... Stejná hra se opakuje, kdyï ãlovûk musí koãce podat lék... Svûtoznám psycholog zvífiat Rupert Sheldrake takové události nashromáïdil a zdokumentoval a vydal kniïnû (Der siebta Sinn der Tiere Sedm smysl zvífiat. ANIMAL COMMUNICATOR Dnes uï existuje zvlá tní povolání: Animal Communicator. DÛleÏit m faktorem jeho práce je dorozumívání se zvífiaty. I s koãkami. Jeho práce je popsána v mnoha rûzn ch publikacích. Mluvení se zvífiaty je vysvûtlováno pfiedev ím vysílanou obrazovou fieãí. Jiní lidé, ktefií pracují se zvífiaty, postupují pfies city, dal í zase popisují metody, které sami vymysleli. Foto Born

5 Zdravá skepse, pfiedsudky, strach z ãern ch ovcí jsou pfiirozené. Ale: co funguje s koàmi práce a úspûchy zafiíkávaãû koní jsou svûtoznámé - to pfiece musí b t moïné i s vysoce inteligentními koãkami? A pokud ano, je paleta moïností nesmírnû iroká! ProtoÏe správnû rozumût koãce, najít cestu jak s ní komunikovat, mûïe znamenat i pomoc pfii fie ení problémû. Napfiíklad jednoho z nejvût ích problémû: neãistotnosti. Neãistotnost a/nebo agresivita beztak znamenají koãiãí SOS. Mohou se za nimi totiï skr vat pfiíãiny, které by ãlovûk sám od sebe nikdy neodhalil. Pokud nedokáïe pfiijímat sdûlení, která k nûmu koãka vysílá... Mara Bastianová Foto Minerva 8 Na e KOâKY 11/05

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

PORTRÉT PLEMENE. Rozpoznání a léãba nemocí psû. 18 Na e KOâKY 9/06

PORTRÉT PLEMENE. Rozpoznání a léãba nemocí psû. 18 Na e KOâKY 9/06 Rozpoznání a léãba nemocí psû 18 Na e KOâKY 9/06 Bengálské kočky Ano, koãky patfií k vrcholûm kmenového v voje savcû. Odborníci na to mají dûkazy. Ve skuteãnosti to není ani tfieba dokazovat. KaÏd z nás

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

Hodnoty a etika v sociální práci

Hodnoty a etika v sociální práci Obálka 04/2004 23.11.2004 14:38 Stránka 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP4/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr.

Více

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto,

Více

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE Kurs náboïenství 180R Pfiipravil Církevní vzdûlávací systém Vydala Církev JeÏí e Krista Svat ch posledních dnû

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 1 T A R O T

01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 1 T A R O T 01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 1 T A R O T 01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 2 01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 3 Tarot je sada 78 karet, z nichï 22 spadá do

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny.

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Denní modlitba otcû Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Chceme se odvrátit od vûcí, které nás

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka

Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka 023-030_Urban 1.9.2008 18:03 Stránka 23 Izabela Urban Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka Slovo jako souãást vût a vûta jako souãást dialogû jsou základními prvky dramatické struktury a vytváfiejí

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVII. ZÁ Í 2010 âíslo 3 Z OBSAHU: Dvojí osvalení v chovu masného skotu Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu X. díl Náv tûva farem ve Velké Brinátnii

Více

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1 Kapitola 1 PŘÍPRAVA Před důležitým datem Doba ãekání na prvorozené dítû je jedním z nejúïasnûj ích období v na em Ïivotû ale také jedním z tûch nejúzkostlivûj- ích a nervy drásajících. Ve své rodiãovské

Více

Úloha rodiny v péãi o seniory

Úloha rodiny v péãi o seniory SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP2/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Úloha rodiny v péãi o seniory NEP EHLÉDNùTE: Na konci ãísla

Více

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 013-021_Lichte 1.9.2009 18:19 Stránka 13 Erika Fischer-Lichte âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 V posledních letech se roz ífiil názor, Ïe kulturu není patfiiãné chápat pouze

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB vítejte v nové divadelní sezonû! Soubor na ich premiér jsme vám jiï nûkolikrát pfiedstavili a myslím si, Ïe vskutku je na co se tû it obdobnû jako v sezonách pfiedcházejících a doufám, Ïe i v budoucnosti.

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

PORTRÉT PLEMENE. Koãka s ostr mi zoubky. Turecká kočka van. Tureké vanky mají osobit a nadmíru sebevûdom charakter. 16 Na e KOâKY 5/05

PORTRÉT PLEMENE. Koãka s ostr mi zoubky. Turecká kočka van. Tureké vanky mají osobit a nadmíru sebevûdom charakter. 16 Na e KOâKY 5/05 Koãka s ostr mi zoubky Turecká kočka van Tureké vanky mají osobit a nadmíru sebevûdom charakter 16 Na e KOâKY 5/05 Vrozená láska k vodû, bezuzdné kousání z lásky, barevní mot lci na hlavû? UÏ to jsou neobvyklé

Více

NEONACISTÉ A 28. ŘÍJEN čtěte na straně 4. Z obsahu. Krátce. Ročník 5 Listopad 2005 Chešvan 5766. Židovská Gaza... 2. Neonacisté a 28. říjen...

NEONACISTÉ A 28. ŘÍJEN čtěte na straně 4. Z obsahu. Krátce. Ročník 5 Listopad 2005 Chešvan 5766. Židovská Gaza... 2. Neonacisté a 28. říjen... Ročník 5 Listopad 2005 Chešvan 5766 2 Z obsahu Židovská Gaza... 2 Neonacisté a 28. říjen... 4 Vyšetřování je skončeno, zapomeňte... 5 Třetí jméno seriál o jménech... 8 Třináct kroků k míru Nové čtení židovské

Více