Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Platnost dokumentu:od /35

2 Obsah Obsah... 2 Motto Prezentační část Dokumenty Řád školní družiny Dokumentace vychovatelů ŠD Styk s rodiči Bezpečnost ŠD Materiální podmínky Personální podmínky Ekonomické podmínky Podmínky přijímaní uchazečů, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Délka a časový plán vzdělávání Charakteristika školního vzdělávacího programu ŠD Cíl vzdělávání Formy vzdělávání Pravidelná činnost Příležitostné akce Příprava na vyučování Táborová činnost Osvětová činnost Spontánní činnost Obsah vzdělávání v ŠD Kapitola Člověk a jeho svět /35

3 2.3.2 Kapitola Umění a kultura Kapitola Člověk a zdraví Kapitola Člověk a svět práce Klíčové kompetence Rizika ovlivňující a narušující výchovně vzdělávací činnost Rozpracování kapitol Zájmové kroužky Keramický kroužek Cíle vzdělávání Klíčové kompetence Obsah činnosti Výstupy Metody práce Hodnocení Peer kroužek Cíle vzdělávání Klíčové kompetence Obsah činnosti Výstupy Metody práce Hodnocení Kroužek vaření Cíle vzdělávání Klíčové kompetence Obsah činnosti Výstupy: Metody práce Hodnocení Turistický kroužek Cíle vzdělávání Klíčové kompetence Obsah činnosti Výstupy: Metody práce Hodnocení Evaluace Týmové hodnocení Hodnocení vedení školy (kritéria hodnocení) Autoevaulace Cíl Nástroj autoevaluace Časový harmonogram Plán práce CELOROČNĚ Podzim Září: Říjen: Listopad: Zima /35

4 3.3.1 Prosinec: Leden Únor: Jaro: Březen: Duben: Květen: Léto Červen: Červenec: Srpen: Závěr /35

5 Motto Novou školu máme dnes, blízko louka, kolem les. V přírodě se honíme, zpíváme si, cvičíme. Sluníčko se na nás směje, na záda nám pěkně hřeje. Malujeme křídama, je tu dobrá nálada. Naši školu máme rádi, jsme tu dobří kamarádi. 5/35

6 1 Prezentační část 1.1 Dokumenty Řád školní družiny 1. Ranní provoz ŠD je od 6.00 do 7.45 hod., odpolední od do hod. 2. Do ŠD jsou přednostně přijímáni žáci 1. a 2.tříd. Starší žáci budou přijímáni podle počtu přihlášených žáků z nižších ročníků v daném školním roce. Jednotlivá oddělení se naplňují do výše 30 žáků. 3. Rodiče přihlašují dítě do ŠD na tzv. Zápisním lístku, kde je vyznačeno, který den a ve kterou dobu bude ŠD navštěvovat, jak bude do ŠD přicházet a odcházet( sám či v doprovodu.).rodiče též na přihlášce vyznačí zdravotní stav dítěte, event. užívá- li léky a v kterou dobu. 4. Žáci zapsaní do ŠD přicházejí ráno nejpozději v 7.15 hod. Ve ŠD se zdržují po celou dobu uvedenou v Zápisním lístku. Pokud je žák vyzvedáván rodiči či jinými pověřenými osobami, vychovatelka ho předá po zjištění jejich totožnosti a to v šatně školy. Jiné osobě nesmí dítě předat. 5. S ohledem na nerušenou činnost ŠD budou žáci uvolňováni nejdříve ve 14 hodin. V naléhavých případech a po předchozí dohodě i dříve. 6. Změna termínu ranního příchodu či odpoledního odchodu je možná pouze na písemnou žádost rodičů. Rodiče jsou povinni omluvit nepřítomnost žáka ze zdravotních či rodinných důvodů předem, nejdéle však do 48 hodin. 7. Za bezpečný příchod žáků po skončení vyučování do ŠD odpovídá učitel, který ve třídě učí poslední hodinu. Předá žáky vychovatelce, která v knize příchodů provede prezentaci. Na odpolední vyučování přecházejí žáci ze ŠD do tříd individuálně. 8. Ve ŠD platí školní řád, který je žák povinen dodržovat. V případě, že je žák neukázněný, informuje vychovatelka jeho rodiče. Za hrubou či opakovanou nekázeň může být žák ze ŠD vyloučen. 9. Škody, které žák prokazatelně ve ŠD způsobil, jsou rodiče povinni uhradit či zajistit jejich odstranění. V případě odmítnutí může být žák též ze ŠD vyloučen. 10. ŠD je povinna informovat rodiče o všech závažných skutečnostech souvisejících s pobytem žáka ve ŠD a s jejím provozem, a to v předstihu. 11. Rodiče či jiné cizí osoby nemají do ŠD přístup. Svůj příchod ohlásí zvonkem u vchodu do ŠD, kam jim vychovatelka po ověření totožnosti příchozího dítě pošle. 12. Chtějí-li rodiče projednat s vychovatelkou závažnou skutečnost, domluví si s ní termín schůzky. 13. Účast na akcích ŠD je pro přihlášené děti povinná, omluvit je lze jen ve výjimečných případech. 14. Během pobytu ve ŠD nesmí dítě používat mobilní telefon, v nutných případech lze použít školní. 15. Poplatek za ŠD činí 100 Kč měsíčně, je splatný pololetně, tj. 500 Kč do konce září za 1.pololetí a 500 Kč do konce ledna za 2.pololetí, na účet školy č /0300, VS 9999, KS 0308, do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a třídu. Výjimečně lze platit hotově vychovatelce. 16. Vrácení platby je možné v případě dlouhodobé nemoci, nepřítomnosti vychovatelky nebo z vážných důvodů ( rodiče budou řešit s ředitelkou školy). 17. Za kroužky (kromě keramického, výtvarného a turistického) již družinové děti neplatí. 6/35

7 18. V případě nezaplacení poplatku může být dítě podmínečně vyloučeno ze ŠD, v případě opakovaného nezaplacení pak vyloučeno trvale. 19. ŠD využívá pro svou činnost svých místností v budově školy, cvičnou kuchyňku a tělocvičnu. 20. Pitný režim je zajištěn zdrojem pitné vody ve ŠD či při obědě ve ŠJ. V Kamenickém Šenově dne Mgr. Martin Karhan 7/35

8 1.1.2 Dokumentace vychovatelů ŠD ŠVP Školní družiny při ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Třídní kniha Zápisní lístky 1.2 Styk s rodiči Styk s rodiči je zajištěn na třídních schůzkách, nebo individuálně při přebírání dětí při odchodu ze ŠD. 1.3 Bezpečnost ŠD ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální, vytváří zázemí pro rozvoj žáků a bezpečné prostředí (vybavené prostory dle platných norem, bezpečné pomůcky), aby se zde cítili všichni dobře. Podporuje dobré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rodiči, ale i širokou veřejností. Děti jsou pod stálým dohledem vychovatelky. Na začátku školního roku vychovatel seznamuje děti s bezpečnostními předpisy a ochranou zdraví při pobytu ve ŠD (vnitřní a vnější prostory). Ve ŠD se všichni řídí Školním řádem a Řádem školní družiny. V zájmových kroužcích jsou žáci na 1. schůzce rovněž seznámeni se Školním řádem, jsou poučeni, jak se chovat při činnostech. Za poučení a seznámení zodpovídá vždy pedagog, který daný kroužek vede. 1.4 Materiální podmínky Školní družina má k dispozici tři oddělení v přízemí budovy školy. Oddělení jsou vybavena standardně: Nábytek, sedací souprava Pomůcky Stolní hry Hračky Stavebnice TV, DVD přehrávač, interaktivní tabule, radiomagnetofon s CD přehrávačem, interaktivní tabule K dispozici je: Tělocvična Kuchyňka Keramická dílna Klubovna Počítačové učebny Knihovna Vychovatelé průběžně pečují o materiální vybavení, zajišťují doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména pro výtvarné, sportovní a rekreační činnosti. V průběhu celého školního roku vychovatelé spolu s dětmi obměňují výzdobu ŠD, která souvisí s ročním obdobím nebo je inspirována jiným tématem. 1.5 Personální podmínky Zájmové vzdělávání ŠD zajišťují dvě plně kvalifikované vychovatelky Pracují na plný úvazek (100%), dále jeden vychovatel, který si své vzdělání doplňuje a pracuje na zkrácený úvazek. 8/35

9 Povinností pedagogického pracovníka je dále se vzdělávat v akreditovaných kurzech i samostudiích. Dosažené vzdělání a další vzdělávání:valerie Karschová Gymnázium Česká Lípa - Maturita DPS a speciální pedagogika UJEP Ústí nad Labem - Osvědčení Základní kurz keramiky ZUŠ - výtvarné studio, Ústí nad Labem - Osvědčení ICT - základní kurz, Liberec - Certifikát ICT - navazující kurz, Liberec - Certifikát Diagnostika kompetencí v procesu profesní integrace - Seminář Lipsko Připraveni pro život vzdělávací seminář, Kamenický Šenov - Certifikát Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS seminář N.Bor - Osvědčení Právo na každý den-výcvikový program, Zákupy u České Lípy Osvědčení Využití prvků z krizové intervence v práci učitele seminář- projekt Potřeby učitelů a žáků a inkluze Agrese a agresivita u dětí a mládeže seminář lektor PaedDr.Martínek Zdeněk Etopedická problematika v prostředí školy Osvědčení Vzdělávací program Prevence ve škole co dělat, když.- lektor Mgr. M.Veselá - Osvědčení NIDV Učíme děti správnému chování při mimořádných událostech - Osvědčení Rizikové chování, Vrstevnický program PaedDr. Z. Martínek Osvědčení Dosažené vzdělání a další vzdělávání:vlasta Bezděková SPgŠ Most- Maturita ČČK-Kurz předlékařské pomoci, Liberec - Osvědčení Asociace TOM-seminář pro hlavní vedoucí tábora Osvědčení ČČK- Průkaz zdravotníka zotavovacích akcí Seminář a závěrečné zkoušky IVS kurz MS Word Osvědčení 1.6 Ekonomické podmínky Poplatek za docházku do ŠD činní 100,- Kč za měsíc. Viz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Snížení poplatku, či jiný problém ze strany rodičů (který se týká poplatku za ŠD), je třeba konzultovat s ŘŠ. 1.7 Podmínky přijímaní uchazečů, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání Viz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 9/35

10 1.8 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci, kteří vyžadují speciální přístup, jsou integrováni ve všech odděleních ŠD. Pracují společně s celou skupinou dětí, nebo pokud je třeba a podmínky to dovolují, je těmto dětem věnován individuální přístup ze strany vychovatelů, ale i ostatních dětí (vzájemné pochopení, pomoc, důvěra). Komunikujeme i s ro diči těchto dětí, hledáme společnou cestu k tomu, aby se jejich dítě cítilo v kolektivu co nejlépe. 1.9 Délka a časový plán vzdělávání ŠVPŠD je zpracován na 1 školní rok, po vyhodnocení se původní vydání aktualizuje (doplňuje, upravuje) tak, aby vyhovovalo všem podmínkám, které považujeme za důležité a potřebné pro výchovu a vzdělávání dětí ve ŠD. ŠD zahajuje provoz prvním dnem, kdy začíná školní rok a končí posledním dnem před letními prázdninami. Provoz ŠD je od 6,00 7,45 hodin a 11,30-16,00 hodin. Prvních čtrnáct dní v červenci se koná Příměstský letní tábor, provoz je od 7,00-15,00 hodin. Během jiných prázdnin, či dnech Ředitelského volna provoz ŠD není. Plán práce na celý školní rok dle jednotlivých měsíců viz poslední strany dokumentu. 10/35

11 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu ŠD ŠVP ve ŠD je realizován v návaznosti na ŠVP školy. 2.1 Cíl vzdělávání Vést žáky k všestranné a otevřené komunikaci. Zvyšovat nároky na mravní výchovu, vztah dětí k sobě a k dospělým. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Vést žáky k ochraně životního prostředí. V přípravě na vyučování věnovat pozornost čtení žáků, poskytovat pomoc slabším žákům,opakovat učivo hrou a soutěžemi, využívat didaktické hry, zábavné a pohybové hry k rozvoji rozumových vlastností. Respektovat psychohygienické požadavky na režim dne, využívat pobyt žáků na čerstvém vzduchu, tím zvyšovat jejich tělesnou zdatnost. Upevňovat hygienické návyky, v jídelně dbát na správné stolování. Naučit žáky aktivně využívat volný čas, rozvíjet svůj zájem i talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky. Realizovat se v kolektivu ostatních žáků, popřípadě se umět zapojit do činností v různém kolektivu a prostředí. Osvojit si základy hodnot společnosti. Vzbuzovat zájem žáků o dění v ŠD. Umět hodnotit sebe i druhé. Umět naslouchat druhým. Naučit se vážit si společného majetku. 2.2 Formy vzdělávání Pravidelná činnost Vychovatel motivuje žáky k pravidelným činnostem,náležitě oceňuje jejich výkony. Činnosti volí tak, aby v nich mohli být přiměřeně úspěšní všichni žáci. Skladba činností je pestrá a pro žáky atraktivní. Odpočinková i aktivní činnost,která je dána týdenní skladbou zaměstnání Vychází z pojetí činností, ročního plánu a průřezových témat Příležitostné akce Všechny činnosti jsou přiměřené věku žáků, jejich mentalitě a žáci je vykonávají dobrovolně na základě vzbuzeného zájmu. (motivace) Nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností. Jsou určeny pro obě oddělení, pro děti, kteří nechodí do ŠD a pro rodiče. (besídky, akademie, slavnosti, prodejní trhy, výstavní akce) 11/35

12 2.2.3 Příprava na vyučování Vychovatel volí takové metody, které žáka zaujmou, budou ho motivovat k přípravě na vyučování. Spolupráce s učiteli Písemné procvičování probraného učiva Programy na počítači Didaktické hry Smyslové hry Křížovky, hádanky, rébusy Tematické vycházky Samostatná práce Táborová činnost ŠD pořádá každým rokem Příměstský letní tábor (prvních čtrnáct dní v červenci). Tento tábor je zaměřen převážně na pěší turistiku, poznáváme okolí našeho bydliště. Všechny činnosti, které máme pro děti připravené přinášejí žákům určité emoce, je důležité u dětí vzbudit radost z objevování či překonávání překážek. Žák objevuje sám sebe, zvlášť, pokud je kladně hodnocen. Vytváří si žádoucí sociální kontakt Osvětová činnost Vychovatelé ve ŠD kladou důraz na prevenci nežádoucího chování dětí. Snaží se dětem objasňovat témata z této oblasti, vedou diskuse v kruhu, řeší konkrétní situace Spontánní činnost Činnostmi, kterými se děti zabaví při ranních (počátečních) a odpoledních (koncových) hodinách, nazýváme jako spontánní. Jde o poslech hudby, četbu knih, stavění kostek, hraní her Obsah vzdělávání v ŠD Obsah vzdělávání vychází ze vzdělávacích oblastí, které jsou definovány v Rámcovém vzdělávacím programu (dále jen RVP) pro základní vzdělávání: 1. Člověk a jeho svět 2. Člověk a společnost 3. Člověk a příroda 4. Umění a kultura 5. Člověk a zdraví 6. Člověk a svět práce Pro účely vzdělávacího plánu ŠD byly vybrány následující oblasti (kapitoly) Kapitola Člověk a jeho svět Je jedinou vzdělávací oblastí v rámci RVP, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání a je rozdělena do pěti tematických okruhů: 12/35

13 1. Místo, kde žijeme - v tomto tematickém okruhu žáci poznávají nejbližší okolí, organizaci života v rodině, ve třídě, ve škole, v obci a společnosti 2. Lidé kolem nás v tomto tematickém okruhu si žáci osvojují zásady vhodného chování a jednání s lidmi, poznávají význam a podstatu pojmů - tolerance, empatie, vzájemná úcta, poznávají, jak se lidé sdružují, seznamují se základními právy a povinnostmi 3. Lidé a čas - tematický okruh je zaměřen na budování správného režimu dne a jeho dodržování, sestavování a naplňování režimu ve školní družině, učíme se využívat svůj čas, využíváme smysluplné volnočasové aktivity 4. Rozmanitost přírody v tematickém okruhu se žáci seznámí s proměnlivostí a rozmanitostí živé i neživé přírody 5. Člověk a jeho zdraví v tomto tematickém okruhu mají žáci poznat sami sebe, získávají ponaučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a o odpovědnosti za své zdraví Kapitola Umění a kultura V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a Výtvarná výchova Kapitola Člověk a zdraví Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova Kapitola Člověk a svět práce Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů. 2.4 Klíčové kompetence 1. Kompetence k učení - učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje je v praktických situacích a dalším učení, při práci si stanoví cíl, experimentuje, porovnává výsledky s druhými, vyvozuje závěry, využívá sebekontrolu a sebehodnocení 2. Kompetence k řešení problému - všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli, započaté činnosti dokončuje 3. Komunikativní kompetence - ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, kultivovaně komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, spolupracuje s týmem, je kladen důraz na kooperativní a prožitkové vyučování 4. Sociální a interpersonální kompetence - samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit, respektuje jiné, je tolerantní, při práci jsou rozdělené role ve skupině, jsou stanovená pravidla, která všichni dodržují, žáci mají možnost vyjádřit své pocity, nálady (pokud se nechtějí zapojit do činnosti) 5. Činnostní a občanské kompetence - učí se plánova,, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k řešení úkolů a povinnostem (jsou 13/35

14 stanovená pravidla na tvorbě se podílí žák), uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbá na své zdraví i zdraví druhých, pracuje s různými věkovými skupinami (mladší žák x starší žák, žák x dospělý), na konkrétních příkladech demonstruje pozitivní a negativní projevy chování lidí 6. Kompetence k trávení volného času - orientuje se v možnostech trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času, hodnotí sebe i práci ostatních, prezentuje jiné možné návrhy na konkrétní činnost 2.5 Rizika ovlivňující a narušující výchovně vzdělávací činnost Časová rozdílnost při nástupu žáků do družiny po vyučování Více ročníků v oddělení Kroužky, zájmové činnosti Spojování oddělení Střídání přítomnosti žáků na činnost Odchody žáků domů a předávání žáků rodičům Časový prostor na činnosti Zapomnětlivost žáků Zdravotní potíže žáků (alergie, bolesti, nevolnost) 14/35

15 2.6 Rozpracování kapitol Kapitola Člověk a jeho svět Tématický okruh Místo, kde žijeme Výstupy Obsah Kompetence Podílíme se na organizaci života v rodině-jsme její součástí. Ctíme všechny členy rodiny. Osvojujeme si estetické cítění-není nám lhostejné, v jakém prostředí se učíme, v jakém žijeme Poznáváme naše okolí, jsme hrdi na své město, tradice. U nás doma - vyprávíme si, co jsme zažili s naší rodinou-zážitky ilustrujeme, vytváříme koláže práce ve skupinách Náš dům-představujeme si ideální dům, ve kterém bychom chtěli bydlet - představy modelujeme z krabiček, malujeme vodovými barvami Naše škola-zdobíme školu a družinu vlastními výrobky. Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí, určujeme značky, učíme se bezpečně přecházet, učíme se důležitá telefonní čísla (150,155,158,112). 2, 3, 4, 6 2, 5, 6 2, 6 1, 3, 6 Stavíme domy ze stavebnice LEGO Malujeme křídami na chodník u školy NAŠE MĚSTO-kolektivní dílo Naše město-vystřihujeme město z barevného papíru - kolektivní práce. Kreslíme naše oblíbená místa-hřiště, příroda, škola, dům Navštívíme místní muzeum, seznámíme se s tradicemi města, s typickými slavnostmi. (Advent, Školní jarmark, ). 2, 6 3, 4, 6 2, 3, 4, 5,6 2, 6 1, 3, 5, 6 15/35

16 Kapitola Tématický okruh Výstupy Obsah Kompetence Pořádáme velikonoční nebo vánoční výstavu v místním muzeu. 2, 6 Čarodějné odpoledne - rej čarodějnic - pořádáme průvod po našem městě. 3,4,5, 6 Lidé kolem nás Osvojování si zásad správného chování, jednání, tolerance, empatie, vzájemné úcty. Uvědomění si práv a povinností každého občana demokratického státu Každodenní výchovná práce dbát na správné pozdravení, oslovení, poděkování. Kladný vztah ke spolužákům, vzájemná úcta, tolerance, potlačování násilí - komunikace a besedy s dětmi. Osvojujeme si kouzelná slovíčka- využíváme hry, spontánní činnosti, besedy, soutěže, četbu z knih a čsp. Rodina - naši nejbližší-vyprávíme si o povolání rodičů, nakreslíme si povolání, o kterém sníme a je nám blízké. 1, 3, 4, 5, 1, 3,4, 2, 3, 4, 6 Besedujeme o tom, proč jsou někteří spolužáci oblíbeni a někteří ne, co každý žák může na sobě změnit. 1, 3, 4 Seznamujeme se s datem narození našich spolužáků- soutěžíme,jak se žáci umí rovnat do řady dle data narození (neverbální komunikace) Uvažujeme, jakými dárky potěšíme oslavence, jaké dárky jsou vhodné- soutěže. 1, 3, 4 Hrajeme si na malíře-malujeme portrét kamaráda, vysvětlujeme, proč je naším kamarádem, jakých vlastností si u něj ceníme a proč? 1, 2, 3, 4 Využití médií ve výchově, vyprávění, co děti shlédly v televizi hodnocení-učíme se rozpoznat realitu od fikce 1, 2, 3, 5 Je důležité udržet si kolem sebe pořádek? Má dítě nějaká práva a 1, 3, 4, 5 16/35

17 Kapitola Tématický okruh Výstupy Obsah Kompetence povinnosti? Besedy a rozhovory s dětmi. Uvědomujeme si, že někteří lidé se odlišují - fyzické nebo psychické postižení. Multikulturní výchova žáků k toleranci v praktickém životě, odmítání rasismu, boj proti šikaně, rozhovory s dětmi v komunikačním kruhu. 1, 2, 3, 4, 5 Povídáme si o zemích, které jsme navštívili, seznamujeme se s typickými jídly, způsobem života (kultura, náboženství, barva pleti ) 1, 3, 4 5 Lidé a čas Vést děti k budování správného režimu dne a jeho dodržování, vytvářet základy pro využívání volnočasových aktivit. Dodržování tradic, zvyků, účast na regionálních akcích. Zařazení dětí do zájmových kroužků (keramický kroužek, turistický kroužek, kroužek vaření,dopravní kroužek ). Naučit se rozdělit si čas pro učení a zábavu. Kreslíme, co nás nejvíc baví, čemu věnujeme nejvíc času, jak jsem strávil víkend, následuje beseda o smysluplném využití volného času Seznamujeme se s nástrojem měření času - vývoj hodin.- dodržování režimu dne-diskuse, jak děti dodržují režim dne. 1, 3, 6 1, 3, 5, 6 1, 3, 5 Snažíme se pochopit vliv času na lidi i věci kolem nás-děti rostou, lidé stárnou, mění se způsob života. Pozorujeme, jak se mění města,vznikají nové stavby.-diskuse s dětmi 1, 3 Návštěva výstav, muzea. (vánoční a velikonoční výstavy, školní jarmark, Advent) 3, 4, 5, 6 Rozmanitost Vytvářet ohleduplný vztah Tematické vycházky a pobyty v přírodě-pozorování typických změn 1, 2, 3, 6 17/35

18 Kapitola Tématický okruh přírody Výstupy Obsah Kompetence člověka k přírodě- podílet se na její ochraně. v různých ročních obdobích-rašení na jaře, zbarvování listí.následné výtvarné ztvárnění přírody, didaktické hry s přírodní tematikou, poznávání školní naučné stezky, vytvoření koutku živé přírody. V přírodě stavíme domečky z nalezených přírodnin. Sbíráme sušiny,přírodniny- vytváříme obrázky, vyrábíme šperky, vazby ze sušin Při vycházkách pozorujeme život ptactva-učíme se rozpoznat nejznámější ptáky-vrabec, kos, špaček, sýkora. Víme, kteří ptáci přes zimu zůstávají, kteří odlétají na jih. Soutěžíme ve skládání rozstříhaných obrázků zvířat, využíváme puzzle, určujeme zvířata. Vyprávíme si o domácích zvířatech, vysvětlujeme si, jakou péči vyžadují. Kreslíme domácí mazlíčky-práce vystavíme. Seznamujeme se s vodou jako s podmínkou života v přírodě, poznáváme různá skupenství vody. Chráníme si své životní prostředí- pozorujeme čistotu v okolí, podílíme se na úklidu. Třídíme odpad do kontejnerů. Při vycházkách do přírody si všímáme všeho, čím ji poškozuje činnost člověka. 2, 5, 6 1, 2, 3 2, 4, 6 1, 2, 4, 6 1, 2 1, 3, 5 1, 5, Člověk a jeho zdraví Viz. kapitola Člověk a zdraví Viz. kapitola Člověk a zdraví. 18/35

19 Kapitola Umění kultura Tématický okruh Hudební, výtvarná Výstupy Obsah Kompetence Pěstovat estetické cítění a představivost, rozvíjet fantazii. Účast na výtvarných soutěžích, návštěvy výstav. Výzdoba školní družiny. 4, 5, 6 1, 6 Vztah k uměleckým dílům. Práce s dětským časopisem ABC, Mateřídouška. 1, 3, 6 Rozvíjení správné výslovnosti, vyjadřovací schopnosti. Dodržování tradic a zvykůrůzná roční období Výstavy vánoční, velikonoční, čarodějné odpoledne. Vyrábíme masky na karneval. Vyrábíme ozdoby, dárečky a přáníčka-vánoce, Velikonoce, Svátek matek Nácvik koled, lidových písní, básniček. 1, 6 1, 3, 4, 6 1, 3 Člověk a zdraví Tělesná výchova a výchova ke zdraví Upevňovat získané dovednosti a návykyhygiena, společenské chování. Rozvoj tělesné zdatnosti, otužování. Osvojit si sportovní chování-soutěžit v duchu fair-play. Upevňovat vztah ke správnému životnímu stylu. Dopravní výchovaautomatické osvojení základních pravidel. Ve školní jídelně denně procvičujeme pravidla správného stolování. Sezónní tělovýchovné aktivity-vycházky, pohybové hry u školy, hry na sněhu. Možnost využití tělovýchovného kroužku. Seznamujeme se s pravidly míčových her a dbáme na jejich dodržování. Účast na lehkoatletických hrách. Plnohodnotné využití času při sportovních aktivitách-odmítání alkoholu, kouření, drog. Rozhovory k tématu, metoda brain storming v kruhu Chodíme do přírody.(vyzdvihujeme důležitost pobytu na čerstvém vzduchu) Při vycházkách překonáváme přírodní překážky, pro naše hry využíváme přírodní prostředí. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3,4, 5, 6 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 5, 6 1, 2, 6 19/35

20 Kapitola Tématický okruh Výstupy Obsah Kompetence Pečujeme o své zdraví-co nám prospívá a co nám škodí Poznání dopravních značek v obci, při cestě do školy, pravidla správného přecházení. 1, 5, 6 Předvádíme, jak se máme chovat na ulici, jak správně přecházíme silnici, jak se chováme v dopravních prostředcích. 1, 3, 4, 5 Vyprávíme si o otužování a zdravém životním stylu, denně chodíme na čerstvý vzduch. 1, 2, 3 Ujasňujeme si hygienické zásady-kašel, použití WC, stolování. 1, 2, 3, 6 Seznamujeme se se zdravým jídelníčkem v časopise vyhledáváme a vystříháváme obrázky zdravých a nezdravých potravin. 1, 3, 4 Učíme se telefonovat- oznámíme úraz, přivoláme pomoc (důležitá telefonní čísla). 1, 2, 3 Člověk a svět práce Práce s drobným materiálem, konstruktivní činnosti, pěstitelské práce, příprava pokrmů. Seznámení dětí s různými pracovními technikami. Ctíme práci druhýchvýznam a důležitost všech řemesel a povolání. Rozvoj zručnosti, představivosti a fantazie Práce s přírodními materiály-korek, dřevo, suché listy. Technika malování voskem, barvami na sklo, práce s keramickou hlínou, moduritem,prstovými barvami, koláže, batikování, Vědomostní hry a soutěže - poznej řemeslo (pantomima) Hovoříme o povolání svých rodičů-povolání si nakreslíme. Čím bych chtěl jednou být-rozhovor, výtvarné ztvárnění. 1, 2, 6 1, 3, 6 3, 4, 6 3, 4, 6 Tvořivé hry se stavebnicemi, sestavení modelu podle návodu-lego, Cheva, Merkur 1, 6 20/35

21 Kapitola Tématický okruh Výstupy Obsah Kompetence Pěstování květin, zalévání. Pečení vánočního cukroví, perníčků na Velikonoce. 1, 4, 6 1, 4, 5, 6 21/35

22 2.7 Zájmové kroužky Součástí ŠD jsou i zájmové kroužky Keramický kroužek Cíle vzdělávání Rozvoj tvořivosti, fantazie, představivosti Kladná podpora k výtvarnému umění Předání znalostí a dovedností z řemeslnického oboru Rozvoj citu pro materiál (keramická hlína) Klíčové kompetence Žák získává kompetenci k řešení problému, k učení, komunikativní kompetenci a také kompetenci k trávení volného času Obsah činnosti Seznámení s materiálem a jeho zpracováním Zhotovení jednoduchého výrobku Nácvik šlikrování (spojování materiálu) Práce s vyváleným plátem (vykrajování, obtiskávání, tvarování, spojování) Vytváření plastik (masky, obličeje ) Povrchová úprava výrobku (přežah, výpal, glazura, engoba, burel, jiné barvy) Výstupy Žák zvládne vytvořit z ruky jednoduchý výrobek Samostatně se rozhoduje, přemýšlí Započatou práci zvládne a také dokončí Získá kladný vztah k umění a řemeslu Umí vhodně komunikovat s ostatními Dokáže používat šlikr na spojování jednotlivých dílů Umí vyválet plát, vykrájet, obtisknout tvary Dokáže vytvořit plastický výrobek Umí namíchat a použít glazuru, engobu Umí si zorganizovat práci (prostor, čas) Metody práce Vysvětlování, předvádění, instruktáž - učitel organizuje činnost, radí, klade otázky, povzbuzuje, motivuje, nabízí rozmanité techniky. Napodobování, objevování, tvořivá hra Rozhovor ve skupině řešení problému (jak lze práci vykonat) Výtvarný experiment (zkouška vlastního nápadu) Hodnocení Žák je za práci v keramickém kroužku hodnocen průběžně, důležitá je motivace k práci, neustálé povzbuzování a podněcování k činnosti, započatou práci žák dokončí a z výsledku má radost. Dále je žák ohodnocen obvyklým způsobem ve vysvědčení 2x do roka (pracoval úspěšně - pracoval). 22/35

23 2.7.2 Peer kroužek Cíle vzdělávání Pochopení problematiky prevence nežádoucího chování Orientace v oblasti prevence Výchova a vzdělávání mladých lidí v oblasti prevence Předávání informací a zkušeností vrstevníkům (peer vystoupení v jednotlivých třídách) Výchova ke zdravému životnímu stylu Efektivní využití volného času Osvojení pozitivního sociálního chování Zachování integrity osobnosti Klíčové kompetence Žák získává kompetence k řešení problému, k učení, komunikativní, sociální, občanské i kompetence k trávení volného času Obsah činnosti V rámci peer kroužku probíhá nácvik jednotlivých témat z oblasti rizikového chování. Tato témata se secvičí do jednotlivých představení, peer aktivisté (žáci ze třídy) vystupují v jednotlivých třídách ( ) a předávají informace svým vrstevníkům. Pro každý ročník jsou témata upravena (podle věku žáků). V kroužku pracuje jedna vychovatelka (metodik prevence rizikového chování). Témata volně navazují na osnovy 1.stupně. 1. třída osobní bezpečí (vysvětlení pojmu, linka 112, 150, 158, 155, jak se chránit), scénka - jak děti láká neznámý muž do auta a co pak následuje - 1.děti nastoupí do auta, 2.děti do auta nenastoupí - vysvětlení dětem, která varianta a proč je správná základní zásady mezilidské komunikace (vysvětlení toho, jak lidé spolu komunikují, správné normy a chování) vztahy v dětském kolektivu (v kolektivu jsou si všichni rovni-nevyčleňování někoho z kolektivu, respektování druhého-diskuse) každý člověk je jiný (srovnávání skupiny dětí-typy ras, velikost a tělesná konstitucepředcházení posměškům) hygiena (soutěž-čím vším udržujeme své tělo v čistotě-zakreslování do plakátů) využití volného času (soutěž-která skupina vymyslí více druhů sportu a zdůraznění, proč je sport nepostradatelný pro člověka-boj proti obezitě, předcházení nemocem, posílení imunity, soutěživost) rodina, jako bezpečné místo (rozbor tématu-proč je rodina základem lidské společnosti, kdo ji tvoří, proč jsou někteří lidé opuštěni, kde žijí, Program probíhá v komunikačním kruhu,kde si děti vyměňují své názory s peer aktivisty, do představení je zahrnuta scénka, soutěže. 2.třída lidské tělo (ukázky plakátů-muž a žena-popis jednotlivých částí těla, rozbor toho, že žena a muž mají určité odlišnosti) zdraví a jeho ochrana (diskuse-jak si chráníme zdraví-vhodné oblékání v různých ročních obdobích, posilování povědomí toho, že sport přispívá k ochraně zdraví) 23/35

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. CO, JAK a PROČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. CO, JAK a PROČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu CO, JAK a PROČ Motto: Chtěl bych to není nic Chci dělá divy. A. R. Vinet Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 OBSAH A. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu

Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu Základní a Mateřská škola Suchý Důl, okres Náchod Platnost dokumentu:od 01.9.2007 0bsah Identifikační údaje...4 Motto......5 1 1 Prezentační

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM Obsah školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. L.N Tolstoj

V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. L.N Tolstoj PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. 1. Identifikační údaje ŠD: Kontakt na ŠD zástupce ředitele ŠD Jitka Kvasničková tel.: 266 316 337 e-mail: zastsd@zs-bhrabala.cz

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ T. G. MASARYKA BEZRUČOVA 346 MNICHOVICE Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Svobodné základní škole, o. p. s SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou 1 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola

Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Bohutín 103, 789 62 Olšany Tel: 583 247 244, Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola V Bohutíně 1. 9. 2007 Obsah: 1.Identifikační

Více

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí. Pohodová školní družina. Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY.

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí. Pohodová školní družina. Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY. B. ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí Pohodová školní družina Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY. Platnost dokumentu: Od

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ostrovačice, okres Brno-venkov příspěvková organizace, Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice IČ: 709 790 48 e-mail: infozsostrovacice.cz tel: 546 427 328 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ ROVENSKO POD TROSKAMI Vydává: ředitelka školy Mgr. Zuzana Bílková 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Základní škola Rovensko pod Troskami TELEFON: 481382201 EMAIL: zs.rovensko@seznam.cz

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Školní vzdělávací program Školní družiny

Školní vzdělávací program Školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Studénky 93 o.šumperk Školní vzdělávací program Školní družiny Vypracovala Anna Pelikánová-vedoucí školní družiny Školní družina je zřízena dle Školského zákona a

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Š K O L N Í D R U Ž I N Y NÁZEV Školní vzdělávací program školní družiny při Základní a Mateřské škole

Více