Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Platnost dokumentu:od /35

2 Obsah Obsah... 2 Motto Prezentační část Dokumenty Řád školní družiny Dokumentace vychovatelů ŠD Styk s rodiči Bezpečnost ŠD Materiální podmínky Personální podmínky Ekonomické podmínky Podmínky přijímaní uchazečů, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Délka a časový plán vzdělávání Charakteristika školního vzdělávacího programu ŠD Cíl vzdělávání Formy vzdělávání Pravidelná činnost Příležitostné akce Příprava na vyučování Táborová činnost Osvětová činnost Spontánní činnost Obsah vzdělávání v ŠD Kapitola Člověk a jeho svět /35

3 2.3.2 Kapitola Umění a kultura Kapitola Člověk a zdraví Kapitola Člověk a svět práce Klíčové kompetence Rizika ovlivňující a narušující výchovně vzdělávací činnost Rozpracování kapitol Zájmové kroužky Keramický kroužek Cíle vzdělávání Klíčové kompetence Obsah činnosti Výstupy Metody práce Hodnocení Peer kroužek Cíle vzdělávání Klíčové kompetence Obsah činnosti Výstupy Metody práce Hodnocení Kroužek vaření Cíle vzdělávání Klíčové kompetence Obsah činnosti Výstupy: Metody práce Hodnocení Turistický kroužek Cíle vzdělávání Klíčové kompetence Obsah činnosti Výstupy: Metody práce Hodnocení Evaluace Týmové hodnocení Hodnocení vedení školy (kritéria hodnocení) Autoevaulace Cíl Nástroj autoevaluace Časový harmonogram Plán práce CELOROČNĚ Podzim Září: Říjen: Listopad: Zima /35

4 3.3.1 Prosinec: Leden Únor: Jaro: Březen: Duben: Květen: Léto Červen: Červenec: Srpen: Závěr /35

5 Motto Novou školu máme dnes, blízko louka, kolem les. V přírodě se honíme, zpíváme si, cvičíme. Sluníčko se na nás směje, na záda nám pěkně hřeje. Malujeme křídama, je tu dobrá nálada. Naši školu máme rádi, jsme tu dobří kamarádi. 5/35

6 1 Prezentační část 1.1 Dokumenty Řád školní družiny 1. Ranní provoz ŠD je od 6.00 do 7.45 hod., odpolední od do hod. 2. Do ŠD jsou přednostně přijímáni žáci 1. a 2.tříd. Starší žáci budou přijímáni podle počtu přihlášených žáků z nižších ročníků v daném školním roce. Jednotlivá oddělení se naplňují do výše 30 žáků. 3. Rodiče přihlašují dítě do ŠD na tzv. Zápisním lístku, kde je vyznačeno, který den a ve kterou dobu bude ŠD navštěvovat, jak bude do ŠD přicházet a odcházet( sám či v doprovodu.).rodiče též na přihlášce vyznačí zdravotní stav dítěte, event. užívá- li léky a v kterou dobu. 4. Žáci zapsaní do ŠD přicházejí ráno nejpozději v 7.15 hod. Ve ŠD se zdržují po celou dobu uvedenou v Zápisním lístku. Pokud je žák vyzvedáván rodiči či jinými pověřenými osobami, vychovatelka ho předá po zjištění jejich totožnosti a to v šatně školy. Jiné osobě nesmí dítě předat. 5. S ohledem na nerušenou činnost ŠD budou žáci uvolňováni nejdříve ve 14 hodin. V naléhavých případech a po předchozí dohodě i dříve. 6. Změna termínu ranního příchodu či odpoledního odchodu je možná pouze na písemnou žádost rodičů. Rodiče jsou povinni omluvit nepřítomnost žáka ze zdravotních či rodinných důvodů předem, nejdéle však do 48 hodin. 7. Za bezpečný příchod žáků po skončení vyučování do ŠD odpovídá učitel, který ve třídě učí poslední hodinu. Předá žáky vychovatelce, která v knize příchodů provede prezentaci. Na odpolední vyučování přecházejí žáci ze ŠD do tříd individuálně. 8. Ve ŠD platí školní řád, který je žák povinen dodržovat. V případě, že je žák neukázněný, informuje vychovatelka jeho rodiče. Za hrubou či opakovanou nekázeň může být žák ze ŠD vyloučen. 9. Škody, které žák prokazatelně ve ŠD způsobil, jsou rodiče povinni uhradit či zajistit jejich odstranění. V případě odmítnutí může být žák též ze ŠD vyloučen. 10. ŠD je povinna informovat rodiče o všech závažných skutečnostech souvisejících s pobytem žáka ve ŠD a s jejím provozem, a to v předstihu. 11. Rodiče či jiné cizí osoby nemají do ŠD přístup. Svůj příchod ohlásí zvonkem u vchodu do ŠD, kam jim vychovatelka po ověření totožnosti příchozího dítě pošle. 12. Chtějí-li rodiče projednat s vychovatelkou závažnou skutečnost, domluví si s ní termín schůzky. 13. Účast na akcích ŠD je pro přihlášené děti povinná, omluvit je lze jen ve výjimečných případech. 14. Během pobytu ve ŠD nesmí dítě používat mobilní telefon, v nutných případech lze použít školní. 15. Poplatek za ŠD činí 100 Kč měsíčně, je splatný pololetně, tj. 500 Kč do konce září za 1.pololetí a 500 Kč do konce ledna za 2.pololetí, na účet školy č /0300, VS 9999, KS 0308, do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a třídu. Výjimečně lze platit hotově vychovatelce. 16. Vrácení platby je možné v případě dlouhodobé nemoci, nepřítomnosti vychovatelky nebo z vážných důvodů ( rodiče budou řešit s ředitelkou školy). 17. Za kroužky (kromě keramického, výtvarného a turistického) již družinové děti neplatí. 6/35

7 18. V případě nezaplacení poplatku může být dítě podmínečně vyloučeno ze ŠD, v případě opakovaného nezaplacení pak vyloučeno trvale. 19. ŠD využívá pro svou činnost svých místností v budově školy, cvičnou kuchyňku a tělocvičnu. 20. Pitný režim je zajištěn zdrojem pitné vody ve ŠD či při obědě ve ŠJ. V Kamenickém Šenově dne Mgr. Martin Karhan 7/35

8 1.1.2 Dokumentace vychovatelů ŠD ŠVP Školní družiny při ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Třídní kniha Zápisní lístky 1.2 Styk s rodiči Styk s rodiči je zajištěn na třídních schůzkách, nebo individuálně při přebírání dětí při odchodu ze ŠD. 1.3 Bezpečnost ŠD ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální, vytváří zázemí pro rozvoj žáků a bezpečné prostředí (vybavené prostory dle platných norem, bezpečné pomůcky), aby se zde cítili všichni dobře. Podporuje dobré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rodiči, ale i širokou veřejností. Děti jsou pod stálým dohledem vychovatelky. Na začátku školního roku vychovatel seznamuje děti s bezpečnostními předpisy a ochranou zdraví při pobytu ve ŠD (vnitřní a vnější prostory). Ve ŠD se všichni řídí Školním řádem a Řádem školní družiny. V zájmových kroužcích jsou žáci na 1. schůzce rovněž seznámeni se Školním řádem, jsou poučeni, jak se chovat při činnostech. Za poučení a seznámení zodpovídá vždy pedagog, který daný kroužek vede. 1.4 Materiální podmínky Školní družina má k dispozici tři oddělení v přízemí budovy školy. Oddělení jsou vybavena standardně: Nábytek, sedací souprava Pomůcky Stolní hry Hračky Stavebnice TV, DVD přehrávač, interaktivní tabule, radiomagnetofon s CD přehrávačem, interaktivní tabule K dispozici je: Tělocvična Kuchyňka Keramická dílna Klubovna Počítačové učebny Knihovna Vychovatelé průběžně pečují o materiální vybavení, zajišťují doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména pro výtvarné, sportovní a rekreační činnosti. V průběhu celého školního roku vychovatelé spolu s dětmi obměňují výzdobu ŠD, která souvisí s ročním obdobím nebo je inspirována jiným tématem. 1.5 Personální podmínky Zájmové vzdělávání ŠD zajišťují dvě plně kvalifikované vychovatelky Pracují na plný úvazek (100%), dále jeden vychovatel, který si své vzdělání doplňuje a pracuje na zkrácený úvazek. 8/35

9 Povinností pedagogického pracovníka je dále se vzdělávat v akreditovaných kurzech i samostudiích. Dosažené vzdělání a další vzdělávání:valerie Karschová Gymnázium Česká Lípa - Maturita DPS a speciální pedagogika UJEP Ústí nad Labem - Osvědčení Základní kurz keramiky ZUŠ - výtvarné studio, Ústí nad Labem - Osvědčení ICT - základní kurz, Liberec - Certifikát ICT - navazující kurz, Liberec - Certifikát Diagnostika kompetencí v procesu profesní integrace - Seminář Lipsko Připraveni pro život vzdělávací seminář, Kamenický Šenov - Certifikát Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS seminář N.Bor - Osvědčení Právo na každý den-výcvikový program, Zákupy u České Lípy Osvědčení Využití prvků z krizové intervence v práci učitele seminář- projekt Potřeby učitelů a žáků a inkluze Agrese a agresivita u dětí a mládeže seminář lektor PaedDr.Martínek Zdeněk Etopedická problematika v prostředí školy Osvědčení Vzdělávací program Prevence ve škole co dělat, když.- lektor Mgr. M.Veselá - Osvědčení NIDV Učíme děti správnému chování při mimořádných událostech - Osvědčení Rizikové chování, Vrstevnický program PaedDr. Z. Martínek Osvědčení Dosažené vzdělání a další vzdělávání:vlasta Bezděková SPgŠ Most- Maturita ČČK-Kurz předlékařské pomoci, Liberec - Osvědčení Asociace TOM-seminář pro hlavní vedoucí tábora Osvědčení ČČK- Průkaz zdravotníka zotavovacích akcí Seminář a závěrečné zkoušky IVS kurz MS Word Osvědčení 1.6 Ekonomické podmínky Poplatek za docházku do ŠD činní 100,- Kč za měsíc. Viz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Snížení poplatku, či jiný problém ze strany rodičů (který se týká poplatku za ŠD), je třeba konzultovat s ŘŠ. 1.7 Podmínky přijímaní uchazečů, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání Viz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 9/35

10 1.8 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci, kteří vyžadují speciální přístup, jsou integrováni ve všech odděleních ŠD. Pracují společně s celou skupinou dětí, nebo pokud je třeba a podmínky to dovolují, je těmto dětem věnován individuální přístup ze strany vychovatelů, ale i ostatních dětí (vzájemné pochopení, pomoc, důvěra). Komunikujeme i s ro diči těchto dětí, hledáme společnou cestu k tomu, aby se jejich dítě cítilo v kolektivu co nejlépe. 1.9 Délka a časový plán vzdělávání ŠVPŠD je zpracován na 1 školní rok, po vyhodnocení se původní vydání aktualizuje (doplňuje, upravuje) tak, aby vyhovovalo všem podmínkám, které považujeme za důležité a potřebné pro výchovu a vzdělávání dětí ve ŠD. ŠD zahajuje provoz prvním dnem, kdy začíná školní rok a končí posledním dnem před letními prázdninami. Provoz ŠD je od 6,00 7,45 hodin a 11,30-16,00 hodin. Prvních čtrnáct dní v červenci se koná Příměstský letní tábor, provoz je od 7,00-15,00 hodin. Během jiných prázdnin, či dnech Ředitelského volna provoz ŠD není. Plán práce na celý školní rok dle jednotlivých měsíců viz poslední strany dokumentu. 10/35

11 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu ŠD ŠVP ve ŠD je realizován v návaznosti na ŠVP školy. 2.1 Cíl vzdělávání Vést žáky k všestranné a otevřené komunikaci. Zvyšovat nároky na mravní výchovu, vztah dětí k sobě a k dospělým. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Vést žáky k ochraně životního prostředí. V přípravě na vyučování věnovat pozornost čtení žáků, poskytovat pomoc slabším žákům,opakovat učivo hrou a soutěžemi, využívat didaktické hry, zábavné a pohybové hry k rozvoji rozumových vlastností. Respektovat psychohygienické požadavky na režim dne, využívat pobyt žáků na čerstvém vzduchu, tím zvyšovat jejich tělesnou zdatnost. Upevňovat hygienické návyky, v jídelně dbát na správné stolování. Naučit žáky aktivně využívat volný čas, rozvíjet svůj zájem i talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky. Realizovat se v kolektivu ostatních žáků, popřípadě se umět zapojit do činností v různém kolektivu a prostředí. Osvojit si základy hodnot společnosti. Vzbuzovat zájem žáků o dění v ŠD. Umět hodnotit sebe i druhé. Umět naslouchat druhým. Naučit se vážit si společného majetku. 2.2 Formy vzdělávání Pravidelná činnost Vychovatel motivuje žáky k pravidelným činnostem,náležitě oceňuje jejich výkony. Činnosti volí tak, aby v nich mohli být přiměřeně úspěšní všichni žáci. Skladba činností je pestrá a pro žáky atraktivní. Odpočinková i aktivní činnost,která je dána týdenní skladbou zaměstnání Vychází z pojetí činností, ročního plánu a průřezových témat Příležitostné akce Všechny činnosti jsou přiměřené věku žáků, jejich mentalitě a žáci je vykonávají dobrovolně na základě vzbuzeného zájmu. (motivace) Nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností. Jsou určeny pro obě oddělení, pro děti, kteří nechodí do ŠD a pro rodiče. (besídky, akademie, slavnosti, prodejní trhy, výstavní akce) 11/35

12 2.2.3 Příprava na vyučování Vychovatel volí takové metody, které žáka zaujmou, budou ho motivovat k přípravě na vyučování. Spolupráce s učiteli Písemné procvičování probraného učiva Programy na počítači Didaktické hry Smyslové hry Křížovky, hádanky, rébusy Tematické vycházky Samostatná práce Táborová činnost ŠD pořádá každým rokem Příměstský letní tábor (prvních čtrnáct dní v červenci). Tento tábor je zaměřen převážně na pěší turistiku, poznáváme okolí našeho bydliště. Všechny činnosti, které máme pro děti připravené přinášejí žákům určité emoce, je důležité u dětí vzbudit radost z objevování či překonávání překážek. Žák objevuje sám sebe, zvlášť, pokud je kladně hodnocen. Vytváří si žádoucí sociální kontakt Osvětová činnost Vychovatelé ve ŠD kladou důraz na prevenci nežádoucího chování dětí. Snaží se dětem objasňovat témata z této oblasti, vedou diskuse v kruhu, řeší konkrétní situace Spontánní činnost Činnostmi, kterými se děti zabaví při ranních (počátečních) a odpoledních (koncových) hodinách, nazýváme jako spontánní. Jde o poslech hudby, četbu knih, stavění kostek, hraní her Obsah vzdělávání v ŠD Obsah vzdělávání vychází ze vzdělávacích oblastí, které jsou definovány v Rámcovém vzdělávacím programu (dále jen RVP) pro základní vzdělávání: 1. Člověk a jeho svět 2. Člověk a společnost 3. Člověk a příroda 4. Umění a kultura 5. Člověk a zdraví 6. Člověk a svět práce Pro účely vzdělávacího plánu ŠD byly vybrány následující oblasti (kapitoly) Kapitola Člověk a jeho svět Je jedinou vzdělávací oblastí v rámci RVP, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání a je rozdělena do pěti tematických okruhů: 12/35

13 1. Místo, kde žijeme - v tomto tematickém okruhu žáci poznávají nejbližší okolí, organizaci života v rodině, ve třídě, ve škole, v obci a společnosti 2. Lidé kolem nás v tomto tematickém okruhu si žáci osvojují zásady vhodného chování a jednání s lidmi, poznávají význam a podstatu pojmů - tolerance, empatie, vzájemná úcta, poznávají, jak se lidé sdružují, seznamují se základními právy a povinnostmi 3. Lidé a čas - tematický okruh je zaměřen na budování správného režimu dne a jeho dodržování, sestavování a naplňování režimu ve školní družině, učíme se využívat svůj čas, využíváme smysluplné volnočasové aktivity 4. Rozmanitost přírody v tematickém okruhu se žáci seznámí s proměnlivostí a rozmanitostí živé i neživé přírody 5. Člověk a jeho zdraví v tomto tematickém okruhu mají žáci poznat sami sebe, získávají ponaučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a o odpovědnosti za své zdraví Kapitola Umění a kultura V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a Výtvarná výchova Kapitola Člověk a zdraví Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova Kapitola Člověk a svět práce Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů. 2.4 Klíčové kompetence 1. Kompetence k učení - učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje je v praktických situacích a dalším učení, při práci si stanoví cíl, experimentuje, porovnává výsledky s druhými, vyvozuje závěry, využívá sebekontrolu a sebehodnocení 2. Kompetence k řešení problému - všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli, započaté činnosti dokončuje 3. Komunikativní kompetence - ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, kultivovaně komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, spolupracuje s týmem, je kladen důraz na kooperativní a prožitkové vyučování 4. Sociální a interpersonální kompetence - samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit, respektuje jiné, je tolerantní, při práci jsou rozdělené role ve skupině, jsou stanovená pravidla, která všichni dodržují, žáci mají možnost vyjádřit své pocity, nálady (pokud se nechtějí zapojit do činnosti) 5. Činnostní a občanské kompetence - učí se plánova,, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k řešení úkolů a povinnostem (jsou 13/35

14 stanovená pravidla na tvorbě se podílí žák), uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbá na své zdraví i zdraví druhých, pracuje s různými věkovými skupinami (mladší žák x starší žák, žák x dospělý), na konkrétních příkladech demonstruje pozitivní a negativní projevy chování lidí 6. Kompetence k trávení volného času - orientuje se v možnostech trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času, hodnotí sebe i práci ostatních, prezentuje jiné možné návrhy na konkrétní činnost 2.5 Rizika ovlivňující a narušující výchovně vzdělávací činnost Časová rozdílnost při nástupu žáků do družiny po vyučování Více ročníků v oddělení Kroužky, zájmové činnosti Spojování oddělení Střídání přítomnosti žáků na činnost Odchody žáků domů a předávání žáků rodičům Časový prostor na činnosti Zapomnětlivost žáků Zdravotní potíže žáků (alergie, bolesti, nevolnost) 14/35

15 2.6 Rozpracování kapitol Kapitola Člověk a jeho svět Tématický okruh Místo, kde žijeme Výstupy Obsah Kompetence Podílíme se na organizaci života v rodině-jsme její součástí. Ctíme všechny členy rodiny. Osvojujeme si estetické cítění-není nám lhostejné, v jakém prostředí se učíme, v jakém žijeme Poznáváme naše okolí, jsme hrdi na své město, tradice. U nás doma - vyprávíme si, co jsme zažili s naší rodinou-zážitky ilustrujeme, vytváříme koláže práce ve skupinách Náš dům-představujeme si ideální dům, ve kterém bychom chtěli bydlet - představy modelujeme z krabiček, malujeme vodovými barvami Naše škola-zdobíme školu a družinu vlastními výrobky. Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí, určujeme značky, učíme se bezpečně přecházet, učíme se důležitá telefonní čísla (150,155,158,112). 2, 3, 4, 6 2, 5, 6 2, 6 1, 3, 6 Stavíme domy ze stavebnice LEGO Malujeme křídami na chodník u školy NAŠE MĚSTO-kolektivní dílo Naše město-vystřihujeme město z barevného papíru - kolektivní práce. Kreslíme naše oblíbená místa-hřiště, příroda, škola, dům Navštívíme místní muzeum, seznámíme se s tradicemi města, s typickými slavnostmi. (Advent, Školní jarmark, ). 2, 6 3, 4, 6 2, 3, 4, 5,6 2, 6 1, 3, 5, 6 15/35

16 Kapitola Tématický okruh Výstupy Obsah Kompetence Pořádáme velikonoční nebo vánoční výstavu v místním muzeu. 2, 6 Čarodějné odpoledne - rej čarodějnic - pořádáme průvod po našem městě. 3,4,5, 6 Lidé kolem nás Osvojování si zásad správného chování, jednání, tolerance, empatie, vzájemné úcty. Uvědomění si práv a povinností každého občana demokratického státu Každodenní výchovná práce dbát na správné pozdravení, oslovení, poděkování. Kladný vztah ke spolužákům, vzájemná úcta, tolerance, potlačování násilí - komunikace a besedy s dětmi. Osvojujeme si kouzelná slovíčka- využíváme hry, spontánní činnosti, besedy, soutěže, četbu z knih a čsp. Rodina - naši nejbližší-vyprávíme si o povolání rodičů, nakreslíme si povolání, o kterém sníme a je nám blízké. 1, 3, 4, 5, 1, 3,4, 2, 3, 4, 6 Besedujeme o tom, proč jsou někteří spolužáci oblíbeni a někteří ne, co každý žák může na sobě změnit. 1, 3, 4 Seznamujeme se s datem narození našich spolužáků- soutěžíme,jak se žáci umí rovnat do řady dle data narození (neverbální komunikace) Uvažujeme, jakými dárky potěšíme oslavence, jaké dárky jsou vhodné- soutěže. 1, 3, 4 Hrajeme si na malíře-malujeme portrét kamaráda, vysvětlujeme, proč je naším kamarádem, jakých vlastností si u něj ceníme a proč? 1, 2, 3, 4 Využití médií ve výchově, vyprávění, co děti shlédly v televizi hodnocení-učíme se rozpoznat realitu od fikce 1, 2, 3, 5 Je důležité udržet si kolem sebe pořádek? Má dítě nějaká práva a 1, 3, 4, 5 16/35

17 Kapitola Tématický okruh Výstupy Obsah Kompetence povinnosti? Besedy a rozhovory s dětmi. Uvědomujeme si, že někteří lidé se odlišují - fyzické nebo psychické postižení. Multikulturní výchova žáků k toleranci v praktickém životě, odmítání rasismu, boj proti šikaně, rozhovory s dětmi v komunikačním kruhu. 1, 2, 3, 4, 5 Povídáme si o zemích, které jsme navštívili, seznamujeme se s typickými jídly, způsobem života (kultura, náboženství, barva pleti ) 1, 3, 4 5 Lidé a čas Vést děti k budování správného režimu dne a jeho dodržování, vytvářet základy pro využívání volnočasových aktivit. Dodržování tradic, zvyků, účast na regionálních akcích. Zařazení dětí do zájmových kroužků (keramický kroužek, turistický kroužek, kroužek vaření,dopravní kroužek ). Naučit se rozdělit si čas pro učení a zábavu. Kreslíme, co nás nejvíc baví, čemu věnujeme nejvíc času, jak jsem strávil víkend, následuje beseda o smysluplném využití volného času Seznamujeme se s nástrojem měření času - vývoj hodin.- dodržování režimu dne-diskuse, jak děti dodržují režim dne. 1, 3, 6 1, 3, 5, 6 1, 3, 5 Snažíme se pochopit vliv času na lidi i věci kolem nás-děti rostou, lidé stárnou, mění se způsob života. Pozorujeme, jak se mění města,vznikají nové stavby.-diskuse s dětmi 1, 3 Návštěva výstav, muzea. (vánoční a velikonoční výstavy, školní jarmark, Advent) 3, 4, 5, 6 Rozmanitost Vytvářet ohleduplný vztah Tematické vycházky a pobyty v přírodě-pozorování typických změn 1, 2, 3, 6 17/35

18 Kapitola Tématický okruh přírody Výstupy Obsah Kompetence člověka k přírodě- podílet se na její ochraně. v různých ročních obdobích-rašení na jaře, zbarvování listí.následné výtvarné ztvárnění přírody, didaktické hry s přírodní tematikou, poznávání školní naučné stezky, vytvoření koutku živé přírody. V přírodě stavíme domečky z nalezených přírodnin. Sbíráme sušiny,přírodniny- vytváříme obrázky, vyrábíme šperky, vazby ze sušin Při vycházkách pozorujeme život ptactva-učíme se rozpoznat nejznámější ptáky-vrabec, kos, špaček, sýkora. Víme, kteří ptáci přes zimu zůstávají, kteří odlétají na jih. Soutěžíme ve skládání rozstříhaných obrázků zvířat, využíváme puzzle, určujeme zvířata. Vyprávíme si o domácích zvířatech, vysvětlujeme si, jakou péči vyžadují. Kreslíme domácí mazlíčky-práce vystavíme. Seznamujeme se s vodou jako s podmínkou života v přírodě, poznáváme různá skupenství vody. Chráníme si své životní prostředí- pozorujeme čistotu v okolí, podílíme se na úklidu. Třídíme odpad do kontejnerů. Při vycházkách do přírody si všímáme všeho, čím ji poškozuje činnost člověka. 2, 5, 6 1, 2, 3 2, 4, 6 1, 2, 4, 6 1, 2 1, 3, 5 1, 5, Člověk a jeho zdraví Viz. kapitola Člověk a zdraví Viz. kapitola Člověk a zdraví. 18/35

19 Kapitola Umění kultura Tématický okruh Hudební, výtvarná Výstupy Obsah Kompetence Pěstovat estetické cítění a představivost, rozvíjet fantazii. Účast na výtvarných soutěžích, návštěvy výstav. Výzdoba školní družiny. 4, 5, 6 1, 6 Vztah k uměleckým dílům. Práce s dětským časopisem ABC, Mateřídouška. 1, 3, 6 Rozvíjení správné výslovnosti, vyjadřovací schopnosti. Dodržování tradic a zvykůrůzná roční období Výstavy vánoční, velikonoční, čarodějné odpoledne. Vyrábíme masky na karneval. Vyrábíme ozdoby, dárečky a přáníčka-vánoce, Velikonoce, Svátek matek Nácvik koled, lidových písní, básniček. 1, 6 1, 3, 4, 6 1, 3 Člověk a zdraví Tělesná výchova a výchova ke zdraví Upevňovat získané dovednosti a návykyhygiena, společenské chování. Rozvoj tělesné zdatnosti, otužování. Osvojit si sportovní chování-soutěžit v duchu fair-play. Upevňovat vztah ke správnému životnímu stylu. Dopravní výchovaautomatické osvojení základních pravidel. Ve školní jídelně denně procvičujeme pravidla správného stolování. Sezónní tělovýchovné aktivity-vycházky, pohybové hry u školy, hry na sněhu. Možnost využití tělovýchovného kroužku. Seznamujeme se s pravidly míčových her a dbáme na jejich dodržování. Účast na lehkoatletických hrách. Plnohodnotné využití času při sportovních aktivitách-odmítání alkoholu, kouření, drog. Rozhovory k tématu, metoda brain storming v kruhu Chodíme do přírody.(vyzdvihujeme důležitost pobytu na čerstvém vzduchu) Při vycházkách překonáváme přírodní překážky, pro naše hry využíváme přírodní prostředí. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3,4, 5, 6 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 5, 6 1, 2, 6 19/35

20 Kapitola Tématický okruh Výstupy Obsah Kompetence Pečujeme o své zdraví-co nám prospívá a co nám škodí Poznání dopravních značek v obci, při cestě do školy, pravidla správného přecházení. 1, 5, 6 Předvádíme, jak se máme chovat na ulici, jak správně přecházíme silnici, jak se chováme v dopravních prostředcích. 1, 3, 4, 5 Vyprávíme si o otužování a zdravém životním stylu, denně chodíme na čerstvý vzduch. 1, 2, 3 Ujasňujeme si hygienické zásady-kašel, použití WC, stolování. 1, 2, 3, 6 Seznamujeme se se zdravým jídelníčkem v časopise vyhledáváme a vystříháváme obrázky zdravých a nezdravých potravin. 1, 3, 4 Učíme se telefonovat- oznámíme úraz, přivoláme pomoc (důležitá telefonní čísla). 1, 2, 3 Člověk a svět práce Práce s drobným materiálem, konstruktivní činnosti, pěstitelské práce, příprava pokrmů. Seznámení dětí s různými pracovními technikami. Ctíme práci druhýchvýznam a důležitost všech řemesel a povolání. Rozvoj zručnosti, představivosti a fantazie Práce s přírodními materiály-korek, dřevo, suché listy. Technika malování voskem, barvami na sklo, práce s keramickou hlínou, moduritem,prstovými barvami, koláže, batikování, Vědomostní hry a soutěže - poznej řemeslo (pantomima) Hovoříme o povolání svých rodičů-povolání si nakreslíme. Čím bych chtěl jednou být-rozhovor, výtvarné ztvárnění. 1, 2, 6 1, 3, 6 3, 4, 6 3, 4, 6 Tvořivé hry se stavebnicemi, sestavení modelu podle návodu-lego, Cheva, Merkur 1, 6 20/35

21 Kapitola Tématický okruh Výstupy Obsah Kompetence Pěstování květin, zalévání. Pečení vánočního cukroví, perníčků na Velikonoce. 1, 4, 6 1, 4, 5, 6 21/35

22 2.7 Zájmové kroužky Součástí ŠD jsou i zájmové kroužky Keramický kroužek Cíle vzdělávání Rozvoj tvořivosti, fantazie, představivosti Kladná podpora k výtvarnému umění Předání znalostí a dovedností z řemeslnického oboru Rozvoj citu pro materiál (keramická hlína) Klíčové kompetence Žák získává kompetenci k řešení problému, k učení, komunikativní kompetenci a také kompetenci k trávení volného času Obsah činnosti Seznámení s materiálem a jeho zpracováním Zhotovení jednoduchého výrobku Nácvik šlikrování (spojování materiálu) Práce s vyváleným plátem (vykrajování, obtiskávání, tvarování, spojování) Vytváření plastik (masky, obličeje ) Povrchová úprava výrobku (přežah, výpal, glazura, engoba, burel, jiné barvy) Výstupy Žák zvládne vytvořit z ruky jednoduchý výrobek Samostatně se rozhoduje, přemýšlí Započatou práci zvládne a také dokončí Získá kladný vztah k umění a řemeslu Umí vhodně komunikovat s ostatními Dokáže používat šlikr na spojování jednotlivých dílů Umí vyválet plát, vykrájet, obtisknout tvary Dokáže vytvořit plastický výrobek Umí namíchat a použít glazuru, engobu Umí si zorganizovat práci (prostor, čas) Metody práce Vysvětlování, předvádění, instruktáž - učitel organizuje činnost, radí, klade otázky, povzbuzuje, motivuje, nabízí rozmanité techniky. Napodobování, objevování, tvořivá hra Rozhovor ve skupině řešení problému (jak lze práci vykonat) Výtvarný experiment (zkouška vlastního nápadu) Hodnocení Žák je za práci v keramickém kroužku hodnocen průběžně, důležitá je motivace k práci, neustálé povzbuzování a podněcování k činnosti, započatou práci žák dokončí a z výsledku má radost. Dále je žák ohodnocen obvyklým způsobem ve vysvědčení 2x do roka (pracoval úspěšně - pracoval). 22/35

23 2.7.2 Peer kroužek Cíle vzdělávání Pochopení problematiky prevence nežádoucího chování Orientace v oblasti prevence Výchova a vzdělávání mladých lidí v oblasti prevence Předávání informací a zkušeností vrstevníkům (peer vystoupení v jednotlivých třídách) Výchova ke zdravému životnímu stylu Efektivní využití volného času Osvojení pozitivního sociálního chování Zachování integrity osobnosti Klíčové kompetence Žák získává kompetence k řešení problému, k učení, komunikativní, sociální, občanské i kompetence k trávení volného času Obsah činnosti V rámci peer kroužku probíhá nácvik jednotlivých témat z oblasti rizikového chování. Tato témata se secvičí do jednotlivých představení, peer aktivisté (žáci ze třídy) vystupují v jednotlivých třídách ( ) a předávají informace svým vrstevníkům. Pro každý ročník jsou témata upravena (podle věku žáků). V kroužku pracuje jedna vychovatelka (metodik prevence rizikového chování). Témata volně navazují na osnovy 1.stupně. 1. třída osobní bezpečí (vysvětlení pojmu, linka 112, 150, 158, 155, jak se chránit), scénka - jak děti láká neznámý muž do auta a co pak následuje - 1.děti nastoupí do auta, 2.děti do auta nenastoupí - vysvětlení dětem, která varianta a proč je správná základní zásady mezilidské komunikace (vysvětlení toho, jak lidé spolu komunikují, správné normy a chování) vztahy v dětském kolektivu (v kolektivu jsou si všichni rovni-nevyčleňování někoho z kolektivu, respektování druhého-diskuse) každý člověk je jiný (srovnávání skupiny dětí-typy ras, velikost a tělesná konstitucepředcházení posměškům) hygiena (soutěž-čím vším udržujeme své tělo v čistotě-zakreslování do plakátů) využití volného času (soutěž-která skupina vymyslí více druhů sportu a zdůraznění, proč je sport nepostradatelný pro člověka-boj proti obezitě, předcházení nemocem, posílení imunity, soutěživost) rodina, jako bezpečné místo (rozbor tématu-proč je rodina základem lidské společnosti, kdo ji tvoří, proč jsou někteří lidé opuštěni, kde žijí, Program probíhá v komunikačním kruhu,kde si děti vyměňují své názory s peer aktivisty, do představení je zahrnuta scénka, soutěže. 2.třída lidské tělo (ukázky plakátů-muž a žena-popis jednotlivých částí těla, rozbor toho, že žena a muž mají určité odlišnosti) zdraví a jeho ochrana (diskuse-jak si chráníme zdraví-vhodné oblékání v různých ročních obdobích, posilování povědomí toho, že sport přispívá k ochraně zdraví) 23/35

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Masarykova základní a mateřská škola v Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ředitelka školy: vychovatelka ŠD: Mgr. Jarmila Nováková

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov náměstí Míru 616, příspěvková organizace Školní rok 2012/2013 Email: skola@zsks.cz http: www.zsks.cz 1 OBSAH: I. Charakteristika školy

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁM. T. G. M. 58 UNHOŠŤ Motto: KDO POHRDNEŠ KRÁČET NAŠÍ CESTOU S POCITY MARNOSTI DĚTSKÉ HRY, ODSTUP, VZDAL SE A TŘEBA JEN POZORUJ, NÁS VŠAK NEZDRŽUJ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Úvod 3. Charakteristika zařízení 4. Personální podmínky 5. Materiální podmínky 6. Ekonomické podmínky 7. Podmínky pro přijímání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny Předkladatel: Základní škola Moravské Bránice Moravské Bránice 74 664 64 Dolní Kounice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Předkladatel ŠVP: Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ praktická Bochov Okružní

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 Tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy a Mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zájmově vzdělávací zařízení školní druţiny Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 2.1 Materiální

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ HRAVÁ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, MILÉNOVA 14 Obsah školního vzdělávacího programu Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Duhová cesta pro malého školáka, prosvícená barvami hledání a poznání. Vyjádření sama sebe a pochopení

Více