14. února Akreditovaná KONFERENCE DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE A JEJICH KLINICKÝCH ASPEKT. se zamením na mstskou a silniní dopravu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. února 2013. Akreditovaná KONFERENCE DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE A JEJICH KLINICKÝCH ASPEKT. se zamením na mstskou a silniní dopravu"

Transkript

1 14. února 2013 Akreditovaná KONFERENCE DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE A JEJICH KLINICKÝCH ASPEKT se zamením na mstskou a silniní dopravu Huml, S.: Postupy pi zmnách legislativy a legislativní proces v oblasti dopravní psychologie Koán, M.: Aktuální informace k dopravní psychologii z EFPA Havlík, K.: Psychologické zvláštnosti dopravního charakteru vybodovaných idi Vochozková, L.: Posuzování psychologických aspekt v procesu výbru na pozici idi specialista v AR Dzvoník, O.: Komplexní kognitivní schopnosti a metody jejich mení v letecké a dopravní psychologii Medzihorský, Š.: Propojení psychologie dopravy a klinické psychologie Fuík, J.: Aktuální stav legislativy ve vztahu k mstské a silniní doprav z hlediska ministerstva dopravy Šebová Šafaíková, J.: Využití osobnostního dotazníku TVP v dopravní psychologii v R Popov, P., ablová, L., Fidesová, H.: Oznamovaní povinnost lékae u pacient s idiským prkazem v léb návykových nemocí Miovský, M.: Vliv intoxikace konopnými drogami na kognitivní a exekutivní funkce: jaké jsou ze souasných poznatk konsekvence smrem k dopravní psychologii? Bláková, V., Zábranský, T., Štefunková, M.: Spoleenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v eské republice za rok 2007 zdravotní náklady a náklady vymáhání práva Výbor konference: PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský (rektor VŠAPs, pedseda APPO) prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (pednosta Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze) PhDr. Miloslav Šolc (Unie psychologických asociací R) Vydala CAPA, a.s. pro poteby APPO ISBN:

2 Pipravované zmny vyšetování idi Mgr. Stanislav Huml Poslanecká snmovna PR Abstrakt: Po zavedení povinného dopravn-psychologického vyšetení idi se pipravuje novela, která rozšíí množinu vyšetovaných. Objasním, co mne k návrhu vedlo, v jakém stadiu se návrh nachází a podlím se o myšlenky, jaké kroky je teba realizovat, aby byl splnn úel - bezpenjší silnice. Klíová slova: legislativa dopravní psychologie Aktuální informace k dopravní psychologii z EFPA PhDr. Martin Koán, CSc., Oddlení klinické psychologie, Nemocnice Na Homolce, Praha 5, Roentgenova 2, Úvodní ást pednášky se zamí na probrání historie SCTP, role SCTP a evropské dopravní psychologie, hlavní pracovní oblasti SCTP a nové oblasti práce evropských dopravních psycholog,, jak jsou projednávány na posledních zasedáních SCTP ve Vídni (III/2012) a v Groningen (VIII/2012), zejména nové pracovní oblasti (mobilita pro všechny, dopravní infrastruktura a psychologie, psychologická problematika nové technologie pátelské k uživatelm, provádní srovnávacích dopravn psychologických studií v rzných zemích, i na práci transdisciplinárních a mezinárodních výzkumných tým). Ve druhé ásti pednášky jsou uvedeny témata presentovaná leny SCTP na posledním kongresu ECP v Istanbulu v r a zejména a na posledním kongresu ICTTP v Groningen, zameného na interakci mezi teorií a praxí dopravního chování a kde lenové SCTP pednesli nkolik pednášek na symposiu Needs of Road users with special challenges: Requirements for a transport system for all. Na tomto kongresu byly probrány souasné trendy evropské dopravní psychologie s ohledem na praktické využití (Trvale udržitelná doprava, Inovace idiského výcviku, Zelená mobilita pro aktivní stárnutí, Chování cyklist, snížení dopravní nehodovosti za použití preventivních kampaní, snížení agresivity, problematika následné rehabilitace vybodovaných idi zamená na zmny postoj a na strategie zmn chování, problematika vztahu idi a chodc, prosociální chování, dopravní výchova již od malých dtí, zpsobilost k ízení u senior vzhledem ke stárnutí populace, apod.). Všechna tato témata mohou výrazn ovlivnit rozvoj dopravní psychologie v R díky jejímu zapojení do evropské dopravní psychologie. Klíová slova: Standing Committee on Traffic Psychology, Role dopravní psychologie, Pracovní oblasti dopravní psychologie, Harmonizace návrh na vzdlávání v dopravní psychologii 2

3 Psychologické zvláštnosti dopravního charakteru vybodovaných idi PhDr. et Mgr. Karel Havlík Centrum psychologie práce Prezentace praktických poznatk z dopravní psychodiagnostiky vybodovaných idi žadatel o vrácení idiského oprávnní. Poadí druhu provinní a nejastjších píin jejich selhávání. Píiny selhávání se lení do ty základních skupin 1.alkohol, 2.drogy, 3.nepimená rychlost, 4. nerespektování pravidel. V každé skupin mohou být pítomny nehodovost, ujetí z místa nehody, maení výkonu úedního rozhodnutí a ada dalších. Výet dat, které jsou píznané pro idiskou a životní historii vybodovaných problémových idi v porovnání s idii neproblémovými. Základní otázky psychodiagnostiky a odborného posudku vybodovaných idi a klíové znaky jejich dopravního charakteru. Pehled odlišností v osobnostní struktue idie vetn úrovn schopností. Nárt psychologického profilu vybodovaných idi v závislosti na zpsobech selhávání v dopravním provozu. Soupis typických zvláštností dopravního charakteru vybodovaných idi, které se u neproblémových idi zpravidla nevyskytují. Ukázka specifického vstupního dotazníku pro vybodované idie. Nástin jedné z možností prevence ochrany dopravního psychologa ped napadáním a obviováním od vyšetených žadatel o vrácení idiského oprávnní. Klíová slova: Vybodovaní idii odlišnosti v osobnostní struktue - selhání jako dsledek problémového dopravního charakteru ochrana dopravního psychologa ped obviováním Posuzování psychologických aspekt v procesu výbru na pozici - idi specialista v AR Vochozková Lucie, Mgr. Ústední lékasko - psychologické oddlení Ústední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha Dopravní nehodovost sebou pináší nežádoucí dsledky v podob zranní i smrti a vysokých majetkových škod. Nehodovost je zpsobena nap. rychlou jízdou, neschopností reagovat v kritických situacích, nedodržením bezpené vzdálenosti, nedostatenou pedvídavostí idie, zhoršenou kázní, arogancí a agresivitou úastník silniního provozu, technickým stavem dopravní infrastruktury i nízkou úrovní prevence, apod. Dležitou složkou nehodovosti je tedy krom technického stavu vozidla a komunikace také selhání lidského faktoru. Od 1. srpna 2011 vstoupila v platnost novela zákona o pozemních komunikacích, dle které jsou všichni profesionální idii, vybodovaní amatérští i profesionální idii, lidé, kteí si odpykali nepodmínný trest za nedbalostní trestný in nebo lidé doasn nezpsobilý k ízení vinou zdravotního stavu povinni podrobit se psychologickému vyšetení. V tomto smru hlavní a nutný pínos psychologických vyšetení idi by ml spoívat práv v minimalizaci 3

4 bezpenostních rizik, tedy v odhalení psychologického profilu idie a z toho vyvozených dsledk. V posledních letech dochází v resortu Ministerstva obrany R ke snižování dopravní nehodovosti. V roce 2011 bylo registrováno 148 dopravních nehod vozidel AR, což je o 300 mén než v roce V mnoha pípadech k nim však dochází kvli selhání lidského faktoru. Klíová slova: psychologické vyšetení idi, lidský faktor, psychologický profil idie, idii v AR Komplexní kognitivní schopnosti a metody jejich mení v letecké a dopravní psychologii. PhDr. Oliver Dzvoník, CSc. Ústav leteckého zdravotnictví, generála Píky 1, Praha 6 Abstrakt: Píspvek se zabývá koncepcí NOTECH a definicemi pojm situaní uvdomní a proces rozhodování, jako složitjších kognitivních proces, které jsou v pímé souvislosti s bezpeným chováním lovka a souastnými možnostmi jejich mení prostednictvím metod simulování situací a proces v letectví a doprav. Klíová slova: komplexní schopnosti, situaní uvdomní, rozhodování, simulace, metody mení Propojení psychologie dopravy a klinické psychologie PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský Vysoká škola aplikované psychologie Píspvek reflektuje psychologii dopravy jako souást psychologie práce a organizace. Psychologové této specializace obvykle vychází pi posuzování zpsobilosti ke konkrétní innosti (ízení vozidel) z popisu práce a analýzy nárok dané profese vedoucí k tvorb profesiogramu. Tomu v zásad odpovídají i zvolené metody hodnocení konkrétních charakteristik a instrumentarium mení stanovených veliin, v. využití pístrojové diagnostiky. Dopravn psychologická vyšetení však dlouhodob provádí také klinití psychologové, kteí podle typu své praxe, ne vždy disponují dostatenými zkušenostmi s profesiografií. Na druhé stran astji uplatují hloubkový rozbor osobnosti idie, od anamnézy, pes standardní testovou diagnostiku po projektivní testy a další metody k odhalování pípadné patologie. Ob skupiny psycholog, které se navíc nejednou profesn prolínají, uplatují jako konkrétní jednotlivci samozejm mnohem komplexnjší pístupy. Ve workshopech kurz dopravní psychologie VŠAPs své postupy vzájemn obohacují, pedávají si je a zaleují do podklad pípravy spolené metodiky dopravn psychologického vyšetování. V souasné situaci neexistence aktuálních eských norem velké ásti používaných diagnostických metod ani 4

5 jednotné metodiky (jen E. Bakalá 1992), dává propojení psychologie dopravy a klinické psychologie možnost pozitivního posunu v této oblasti. Píspvek se zabývá píklady integrace obou pístup a konceptem výzkumu pro další vývoj komplexní metodiky dopravn psychologického vyšetení, a to jak základního, tak pro specifické idiské profese Klíová slova: propojení specializací, profesiografie, jednotná metodika, dopravn psychologické vyšetení Akreditace k provádní dopravn psychologického vyšetení souasný stav Ing. Jindich Fuík Ministerstvo dopravy, odbor dopravn správní Abstrakt: Zákonné podmínky pro udlování akreditací k provádní dopravn psychologického vyšetení. Souasný stav udlených akreditací. Zmny v již udlených akreditacích. Skupiny idi, kteí jsou povinni se podrobit dopravn psychologickému vyšetení. Forma vyhotovení posudku o dopravn psychologickém vyšetení. Pipravované a navrhované zmny. Klíová slova: akreditace, ministerstvo dopravy, Využití osobnostního dotazníku TVP v dopravní psychologii v eské republice PhDr. Jitka Šebová Šafaíková, dopravní psycholog, odborný asistent PF JU CB Mgr. Dana ernochová, psycholog, Vydavatelství Hogrefe Testcentrum Praha V rámci rozvíjení metodiky zjišování a posuzování pracovn psychické zpsobilosti pozice idie Asociace dopravních psycholog R podporuje vyvíjení metod, které jsou schopny zachytit výkonnost, ale i osobnostní rysy, které pedstavují riziko pro bezpenou úast v silniním provozu. Tuto skutenost podpoilo v poslední dob i Ministerstvo dopravy R za podpory ADP zákonem. 411/05 87a idi z povolání, a dále zákonem 133/2011 psychologické testování vybodovaných idi. Osobnostní dotazník TVP vychází z vícerozmrného inventáe ptifaktorového modelu BIG FIVE. Se souhlasem švýcarských autor byl daný dotazník vydán R k úelu jeho standardizace v dopravní diagnostice. Dotazník zjišuje úrove škál dominance, emoní stability, svdomitosti, pívtivosti, otevenosti je zkušenostem, bagatelizace chyb a sklonu k alkoholu nejenom v sociálním prostedí, ale i jeho dopravní chování. V souasné dob jsou prezentovány výsledky více než 700 osob, idi profesionál, zkušených i zaáteník, vetn 70 idi, kteí získali plný poet bod v bodovém systému. Získané údaje poskytují také informace ohledn vztahu osobnostních vlastností v rámci této teorie a charakteristik idiské praxe. 5

6 Využití dotazníku TVP je dále souástí disertaní práce PhDr. Jitky Šebové Šafaíkové, na FF UP Olomouc, školitel PhDr. Matuš Šucha, PhD., s názvem Diagnostika osobnostních faktor jako rozhodující promnné v profilu idie z povolání. Po podrobné statistické analýze získaných výsledk bude eská adaptace této metody vydána ve vydavatelství Hogrefe-Testcentrum Praha. Zárove daná metoda bude souástí navrhované odborné psychologické metodiky ADP v eské republice. Klíová slova: ptifaktorová teorie osobnosti, Big Five, psychodiagnostické metody, zpsobilost k ízení vozidla Oznamovací povinnost lékae u pacient s idiským prkazem v léb návykových nemocí Popov, P., ablová, L., Fidesová, H. Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze Abstrakt: Od nabyla úinnosti novelizace zákona. 297/2011 Sb. vložením 89a, který prolamuje mlenlivost ošetujících léka v souvislosti se zpsobilostí ídit motorová vozidla jejich pacienty napí odbornostmi. Souasn platí vyhláška. 277/2004 Sb., píloha. 3, která vymezuje nemoci, vady nebo stavy zpsobené závislostí na alkoholu a psychoaktivních látkách, lécích nebo jejich kombinacích vyluujících nebo podmiujících zdravotní zpsobilost k ízení motorových vozidel. Léka, který zjistí, že žadatel o idiské oprávnní nebo držitel idiského oprávnní je zdravotn zpsobilý k ízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotn zpsobilý k ízení motorových vozidel, je povinen o této skutenosti neprodlen informovat píslušný obecní úad. Tyto legislativní úpravy pedstavují významný dopad na proces léby návykových nemocí, terapeutický vztah a motivaci klienta v další léb. V píspvku budou diskutovány výše uvedené dopady z perspektivy psychiatrie, psychologie a práva. Souástí píspvku bude kasuistika klienta, v závru autoi uvádí možné návrhy na zmnu stávajících podmínek. Vliv intoxikace konopnými drogami na kognitivní a exekutivní funkce: jaké jsou ze souasných poznatk konsekvence smrem k dopravní psychologii? prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze Konopné drogy jsou stále oblíbenjší a rozšíenjší drogou dnes již nejen mezi teenagery v R. Prezentace se proto zamuje na fenomén "stárnoucích uživatel konopí", tedy faktu, že postupn se boom 90.let zaíná stabilizovat a vysoké poty mladých lidí, zaínajících s konopím se postupn pesunuly do vyšších vkových kategorií a mnozí z nich, nadále konopné drogy užívají. Zákonit se tím stávají také idii a vstupují do profesí, kde podobn 6

7 jako alkohol, pedstavují konopné drogy zvýšené riziko. Proto se autor píspvku vnuje jednak krátkému epidemiologickému zhodnocení celého fenoménu, jednak shrnuje souasné znalosti o vlivu na kognitivní a exekutivní funkce, aby se mohl na závr píspvku vnovat otázce, jaké všechny implikace tento fenomén mže pro souasnou a budoucí situaci v doprav v R mít. Spoleenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v eské republice za rok zdravotní náklady a náklady vymáhání práva Bláková, V., Zábranský, T., Štefunková, M. Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze VÝCHODISKA: Metodologie spoleenských náklad užívání návykových látek vychází z mezinárodních smrnic pijatých Svtovou zdravotnickou organizací (Single et al., 2003). Náklady na dopravní nehody v nich pedstavují významnou sub-kapitolu, jež kopíruje strukturu pímých náklad (výdaje z veejných rozpot na zdravotnictví a vymáhání práva) a náklad nepímých (ušlá produktivita v dsledku morbidity a mortality), v pípad dopravních nehod se pidávají také majetkové škody. METODA: V rámci studie Spoleenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v eské republice za rok 2007 jsme požádali Všeobecnou zdravotní pojišovnu, Národní referenní centrum, Ministerstvo vnitra R, Ústav zdravotnických informací a statistiky a další instituce o data související se zdravotními a trestn-právními aspekty užívání uvedených návykových látek. Tato data jsme seskupili do nosologických jednotek, k nimž jsme identifikovali piaditelné podíly užívání NL. VÝSLEDKY: Spoleenské náklady na dopravní nehody pod vlivem alkoholu a dalších drog v eské republice dosáhly v roce 2007 celkem 4125,3 mil K (0,12 % hrubého domácího produktu HDP; uvedeno pro úel mezinárodního srovnání), z toho 3 862,1 mil K (0,11 % HDP) byly náklady piaditelné alkoholu za volantem a 263,2 mil K (0,01 % HDP) byly náklady piaditelné nelegálním drogám. Nejvyšší podíl na tchto nákladech pedstavovaly v pípad alkoholu náklady na vymáhání práva (73,1 %), v pípad nelegálních drog náklady na související mortalitu (71,2 %). Klíová slova: spoleenské náklady, alkohol, nelegální drogy, dopravní nehody, alkohol za volantem 7

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Aktuální problémy v oblasti pée o seniory PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Demografická panika vs. Stárnutí jako píležitost Kulatý stl k financování zdravotnictví v R Problém stárnutí populace

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více