Psychologie pro ekonomy II. (výběry, motivace, komunikace)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologie pro ekonomy II. (výběry, motivace, komunikace)"

Transkript

1

2 Psychologie pro ekonomy II. (výběry, motivace, komunikace) Přednáška PhDr. Pavel Dittrich, CSc.

3 O čem to dnes bude? Výběrová řízení nových zaměstnanců Assessment centra příprava provedení role manažerů Motivace a stimulace člověka / zaměstnancůě ů Pracovní výkon a spokojenost Kompetenční model Komunikace s lidmi (verbální a neverbální)

4 VÝBĚR NOVÉHO SPOLUPRACOVNÍKA Výběrové řízení postup: by měl být vytvořen tak, aby přesně zapadal do stylu personální politiky firmy by měl produkovat informace využitelné pro plánování individuálního rozvoje a kariéry musí být ekonomický v poměru nákladů k užitku

5 VÝBĚR 2 Sladění nároků profese s kapacitami ičlověka vyžaduje ždj mnohdy odbornou psychologickou asistenci. (Manažeři o ní ani mnohdy neuvažují...) Nároky daného zaměstnání (profese/ pozice) jsou determinovány řadou činitelů od tvrdých faktorů (např. náročnost č na...) po měkké jk jako jsou odpovídající ízpůsob ů vedení lidí a řízení, charakter skupiny,... Tyto faktory je třeba zjistit a využít při rozhodování, resp. tvorbě výstupů zvř. Pro uchazeče by měla být výsledkem VŘ tzv. pozitivní diagnóza.

6 OPTIMÁLNÍ POSTUP 3 FÁZE: 1/ popis pracovního místa hledaný profil, hlavní kritéria, styl řízení, spolupráce... 2/ volba metodologie výběrového řízení a vyhledávání kandidáta fce předvýběru, výběr. komise, psycholog, personalista,... užití adekvátních ká íhmetod při ř výběrových ýhpostupech (CV, rozhovory, posudky a doporučení, osobní dotazníky + psychologické metody) výběrová komise výsledky všech prvků výběr. řízení (statistické metody), porovnání osobnost vers. zákl. nároky pozice (jakýmimetodami?) metodami?) sdělení výsledků komisi (tabulky, grafy, text...) i účastníkům 3/ vyhledání (výběr), přijetí a adaptační proces nového zaměstnanceě

7 VÝBĚR ROZHODOVÁNÍ Personalista a psycholog doporučují (po AC, diagnostice, rozhovoru, modelových situacích,.). Manažer ze své kompetence rozhoduje! On je zodpovědný za personální řízení pracoviště.

8 METODY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: personalistické metody - klasické psychologické metody - klasické psychologické metody - komplexní reference životopis i strukturovaný rozhovor osobnostní dotazníky výkonové zkoušky projektivní techniky přístrojové techniky klinické metody (pozorování,rozhovor,anamnéza, rozhovor analýza spontánních výtvorů,...) assessment centra (AC) development centra (DC)

9 Ekonomický přínos testování schopností : zisk zvýběru pracovníků v 18 povoláních státní správy vusa činí ročně 1758 až dolarů na jednotlivce hodnota zisku roste, vykonává li pracovník svou práci po celý rok hodnota výrazně stoupá, když setrvává áávpráci 5 10 let,

10 Nároky pozice vers. rysy uchazeče výkon společenskost empatie 10 5 osobnost 0 pozice analytyčnost emoce odpovědnost

11 ASSESMENT CENTER Metodapro selekci, výběr. Konkrétní situace, které kandidáta čekají v dané pozici, psychologické testy, strukturovaný rozhovor. VÝBĚR NOVÝCH PRACOVNÍKŮ z externích zdrojů INTERNÍ VÝBĚR PRACOVNÍKŮ na jiné pozice Pro všechny pracovní pozice ve firmě Počet účastníků 4 12 Délka ½ 2 dny

12 CO ZVÁŽIT PŘI ROZHODOVÁNÍ? Výhody Nevýhody Výrazně objektivní Organizační náročnost přístup Náročná č á zpětná vazba Pohled z mnoha úhlů Zátěžová situace pro Komplexní posouzení všechny účastníky i účastníků hodnotitele Zpětná vazba pro Výběr a zaškolení účastníky hodnotitelů ne všichni Efektivita čas, jsou objektivními hodnotiteli techniky, finance

13 EFEKTIVITA METOD souvislost mezi úspěchem vzaměstnání a výsledkem výběrového řízení na škále: od 1 (negativní souvislost), 0 (žádná souvislost) až +1 (pozitivní souvislost): Akademické úspěchy (známky) 0,00 Strukturovaný rozhovor 0,00 0,19 Výkonové testy 0,10 0,20 Inteligenční testy 0,10 0,30 Osobnostní ídotazníky 020 0, ,40 Životopisy 0,14 0,50 Znalecký posudek 004 0, ,40 Assessment Center 0,40 0,76

14 7 FÁZÍ PROJEKTU AC / DC 1. Zjištění ě příčin a potřeb ř pro AC / DC 2. Příprava 3. Zaškolení hodnotitelů 4. Realizace 5. Vyhodnocení všech údajů 6. Zpětná vazba účastníkům 7. Převedení údajů do praxe

15 SOUHRN METOD DC Individuální Skupinové Psaní esejí, profesních prací Psychologické dotazníky a testy Rozhovor, zpětná vazba

16 Řešení konfliktů Energičnos t Vytrvalos t Emocionální stabilita Týmová práce KRITÉRIA Plánování a organizace Analýza problému Schopnost přesvědčit Úsudek Komunikace Rozhodnost Inspirace

17 VÝSLEDKY DLE KRITERIÍ (1 6) Jméno: Plánování á Komunikace Aktivita, it Analýza Přesvědčivos a - slovní iniciativa problému t. organizace Josef 4 5,25 5,5 5 5,25 Ilona 2,75 3,5 3 2,75 4,75 Tomáš 35 3, , , ,5 3

18 HODNOCENÍ 180 ČI 360 STUPŇŮ Tví kolegové kl si u tebe cení : Schopnosti logicky vysvětlit problém Schopnosti nadchnout jiné a motivovat. Podle tvých kolegů/podřízených bys měl posílit: Negociační schopnosti Týmového ducha Časové é plánování á akcí kí.

19 Etapa po AC (i DC) a hodnocení Tréninkový plán Individuální plán rozvoje Kariérní plán (?) plán rezerv Stále být v kontaktu s klíčovými pracovníky!

20 MOTIVACE Moveo, movere pohybovat, hýbat Motivace = vnitřní faktory / hnací síly vedoucí k akci, usměrňující jednání a prožívání. Stimulace = vnější faktory pobízející k akci Yerkes Dodsonůvzákon = nejlepší je průměrná míra motivace / stimulace

21 MOTIVACE PRÁCE A RODINA Pracovní prostředí ovlivňuje rodinný život zaměstnanců 3x více než rodinný život pracovní spokojenost! Kvalita pracovního prostředí je tedy spouštěcím mechanismem pozitivním nebo negativním.

22 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Výzkum v USA (1998) u více než 3000 zaměstnanců: ě ů Stimulující pracovní prostředí má vliv na uspokojení zpráce: 37% podíl = pracovní prostředí a režim (např. pružná pracovní doba) 32% podíl = samostatnost vpráci, smysl práce, příležitost ke vzdělávání, možnost osobního vzestupu a bezpečnost práce 2% podíl = výdělek a firemní výhody

23 POTŘEBY LIDÍ JSOU NA CELÉ ZEMĚKOULI PODOBNÉ! Pro lidi jsou vpráci nejdůležitější: schopnost a možnost udržet si rovnováhu mezi prací a osobním životem práce dávající í člověku radost jistota do budoucna dobrý výdělek příjemní spolupracovníci

24 PODNIKOVÉ KLIMA VERS. VÝKONNOST FIRMY Dobré vztahy mezi (vrcholovým) vedením a nejnižší řídící úrovní vedou k: vyšší motivaci lepší kvalitě práce k výraznému snížení í absencí vpráci ái

25 Co motivuje mne?

26 CO DĚLAT PRO MOTIVACI A VÝKON: Jak toho docílit? pravidelnými rozhovory společným projednáváním podnikových cílů flexibilní pracovní dobou pružnou organizací práce

27 CO MOTIVUJE TOPMANAŽERY? 1. Výsledky (x účel světí prostředky ) 2. Získávat a udržovat těsné osobní vztahy = skupinové aktivity (rodina, přátelé, spolupracovníci) 3. Moc být silný a ovlivňovat druhé lidi a procesy a/ osobní moc = kontrola a řízení druhých b/ socializovaná moc = zmocňování druhých

28 MOTIVACE ČESKÉ PODNIKY Motivační č fk faktory podporující ístabilizační č tendence v podnikatelské sféře: 1. Způsobilost (kvalifikační, psychická, zdravotní schopnost vykonávat danou práci) 2. Sebedůvěra ( že zvládnu práci) 3. Stimulace kpodání požadovaného výkonu 4. Znalost kritérií požadovaného výkonu (viz hodnocení zaměstnanců) 5. Důvěryhodnost / spolehlivost vedoucího ( plní své sliby, vede jen plané řeči ) ) 6. Důslednost (stejný metr pro všechny viz hodnocení)

29 DEMOTIVACE FLUKTUACE Neadekvátní finanční ohodnocení práce Nezájem podniku o pracovníka Výhodnější podmínky práce mimo podnik Špatné pracovní podmínky Nemožnost odborného růstu Špatná organizace práce Neúčinný nebo neexistující způsob řešení problémů a konfliktů na pracovišti

30 TEORIE MOTIVACE 1. Maslowova hierarchie potřeb 2. Herzbergova teorie 3. Vroomova expektační teorie

31 MASLOWOVA PYRAMIDA SEBEREALIZACE UZNÁNÍ A OCENĚNÍ Sociální potřeby (sounáležitost) Jistota, bezpečí Fyziologické potřeby

32 HERZBERG Obvyklý názor: Dobré sociální ovzduší = spokojenost a naopak. Herzberg: Nadměrný hluk = nespokojenost. Ale málokdo bude spokojený, protože na pracovišti není hlučno.! Motivaci zaměstnance nelze zvyšovat pouze zlepšováním vnějších podmínek! Značný význam ýnammajímají vnitřní podmínky obohacování práce.

33 HERZBERG Hygienické i kéfk faktory Motivační č faktory fk (dissafisfaktory): Pracovní pravidla (satisfaktory): Výkon Technické vedení Uznání Pracovní podmínky Vztahy k nadřízeným Samotná práce Růst Vztahy ke spolupracovníkům Odpovědnost Služební postup p Výdělek Práce jako výzva

34 VROOM EXPAKTANCE Aby pracovník vyvinul lúsilí, jsou potřeba ř 3 podmínky: Motivace M = f (V.E), kde V = valence (atraktivita) E = expektance (uspokojení) Příkl. Práce v létě v pátek odpoledne až do večera před odjezdem na dovolenou za mimořádnou odměnu od vedoucího 5000, Kč.

35 HODNOCENÍ Nové požadavky nový systém Propojit Umožnit Hodnocení minulého výkonu a kariéry Současnou výkonnost Budoucí možnosti zaměstnance Plánování kariéry Účinné vzdělávání Rozvoj zaměstnanců

36 HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ Začínáme sebehodnocení bhd příprava i při hodnotícím rozhovoru Vedeme hovor tak, aby zaměstnanec si sám formuloval způsoby řešení,, potřebné, postupy, další úkoly, své potřeby Sami hodnotíme (jako manažeři), co se povedlo a co méně ě vždy věcně ě ě nikoliv osobně!

37 Míra motivace Frustrace= neuspokojení významné potřeby Vnitřní napětí reakce na frustraci = Kompenzace Racionalizace Agrese Regrese Sublimace (přenos do uměl.díla) Únik Stereotyp Deprivace = dlouhodobé neuspokojení potřeb

38 KOMUNIKACE Verbální Neverbální

39 3 AXIOMY KOMUNIKACE 1. Není možné nekomunikovat 2. Každá komunikace probíhá v kruhu 3. Každá komunikace má vztahový a obsahový rámec. Vztahový rámec ovlivňuje obsah komunikace.

40 PROCES KOMUNIKACE myšlenka zakódování přenos a šumy dekódování myšlenka

41 AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ Dobré aktivní naslouchání zahrnuje: Schopnost koncentrovat pozornost. Parafrázování otázky. Nepřerušovat druhého. Držet se jednoho tématu. Schopnost pochopit názor a stanovisko partnera. Schopnost číst mezi řádky, číst a vyhodnocovat neverbální projevy ve vztahu ke slovům.

42 CO OVLIVŇUJE KOMUNIKACI Kolísání pozornosti Filtrování při příjmu Selekce informací Neochota mluvit o citech Bariéra horizontální nebo vertikální Bariéry jazykové, kulturní

43 EFEKTIVNÍ VERBÁLNÍ KOMUNIKACE JASNÁ SROZUMITELNÁ OTEVŘENÁ DOSTATEČNÁ

44 Šest zamyšlení o komunikaci Co jsem chtěl( a) říci? Co si druhé osoby myslí, že ode mne slyšely? Co jsem skutečně řekl( a) Co druhé osoby říkají na to, co jsem řekl( a)? Co druhé osoby slyšely? Jak já vnímám to, co druhé osoby řekly o mém sdělení?

45 KOMUNIKACE NEZAPOMEŇTE! První dojem = prvních 60 vteřin Prvních 5 minut = dekódujeme informace v poměru: A/ 93% neverbálno 55%gesta 38% paralingvistika B/ 7% slova Při vystoupení 70% pozornosti na neverbální projevy a jen 30% na obsah (slova)

46 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ SIGNÁLY Hlava = oči, ústa, obličejové svaly Ruce, nohy Tělo Pohyb, postoj Kontext situace

47 Neverbální komunikace

48 Neverbální komunikace

49 Neverbální komunikace

50 Neverbální komunikace

51 Neverbální komunikace

52 Neverbální komunikace

53 Neverbální komunikace

54 Neverbální komunikace

55 Neverbální komunikace

56 Neverbální komunikace

57 DŮLEŽITÉ ZÁSADY shrnutí: Vyhněte se hodnocení osoby Obracejte pozornost na problém (ne na vlastnosti člověka) Více naslouchejte a méně mluvte (70 : 30)

58 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz)

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) Personální řízení podniku Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) 1 Program dnešního setkání Organizační záležitosti Úvod do PŘP Pracovní vztahy 2 zkouška Písemný test obsahuje 25 testových

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz)

Personální řízení podniku. Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) Personální řízení podniku Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA (vera.stycka@vsem.cz) 1 Program dnešního setkání Organizační záležitosti Úvod do PŘP Pracovní vztahy 2 zkouška Písemný test obsahuje 25 testových

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ 2009 Rozvoj lidských zdroj Zuzana Kavanová, Martin Študenc Martin Študenc, lektor Vzdělání Certifikace 1992 MBA, USBSP, Praha Myers-Briggs Type Indicators 1978 - sociologie, FFUK

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Bc. Markéta Zabloudilová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků v ICT společnosti Autor BP: Jan Rys Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Personální řízení podniku Modul: KLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-12 1 Plán výuky předmětu PŘP Blok I- 14.1.2012 1. Úvod 2. Řízení

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace OBECNÝ PŘEHLED NABÍZENÝCH TÉMAT (vše dále uvedené je možno realizovat v režimu náhradního plnění) Odborné kurzy Akreditované PC kurzy v rozsahu 40 hodin (+ 6 vyučovacích hodin zkouška); 80 hodin (+ 6 VH

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Adaptace a adaptační program nových zaměstnanců ve vybraném podniku Makro Cash&Carry spol. s r.o. Jana Pokorná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

Pracovní spokojenost zaměstnanců. Miroslava Gigimovová

Pracovní spokojenost zaměstnanců. Miroslava Gigimovová Pracovní spokojenost zaměstnanců Miroslava Gigimovová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovní spokojenosti zaměstnanců a v souvislostí s ní také úrovní vybavenosti

Více