školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace

2 OBSAH A. Charakteristika zařízení... 4 A.1. Údaje o školském zařízení... 4 A.2. Personální zajištění - pracovní tým... 5 B. Koncepce činnosti, aktivity, orientace... 6 B.1. Základní charakteristika zařízení... 6 B.2. Konkretizace poskytovaných služeb... 7 B.3. Standardní činnosti poradny... 9 B.4. Úkoly PPP v péči o děti a mládež B.5. Klienti pedagogicko - psychologické poradny B.6. Upřesnění standardních činností C. Údaje o výsledcích inspekce a kontrol C.1. Inspekce provedená Českou školní inspekcí C.2. Provedené vnější kontroly D. Poskytování informací D.1. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb D.2. Podaná odvolání proti rozhodnutí D.2. Zveřejňování informací E. Spolupráce s odborovými organizacemi, stížnosti, soudní spory.. 22 E.1. Spolupráce s odborovými organizacemi E.2. Stížnosti E.3. Soudní spory F. Údaje o zaměstnancích zařízení

3 G. Další vzdělávání zaměstnanců G.1. Partnerství v projektu financovaného ESF a ČR G.2. Další vzdělávání H. Závěrečné zhodnocení Příloha - Ekonomické ukazatele roku

4 A. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ A.1. Údaje o školském zařízení Název zařízení Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace Sídlo Krnovská 9, Bruntál Ředitel zařízení Právní forma IČ Mgr. Miroslav Piňos příspěvková organizace Identifikátor zařízení Zřizovatel Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava, Součásti zařízení pracoviště Bruntál, Krnovská 9, pracoviště Krnov, Za Drahou 3, Další kontaktní údaje (ředitelství) (odloučené pracoviště) telefon: fax: web: Bilance potencionálních klientů školní rok Celkový počet potencionálních klientů Průměrný počet potencionálních klientů na 1 odborného pracovníka 2012/ / / /2014 počet 1) ) ) ) ) 2) zdroj: ÚIV MŠMT ČR, OŠ MS KÚ Moravskoslezského kra je kalkulace se zapo čtení p o uze pedago g ických pracovn íků (p sychologové, spec. ped a gog o vé) 4

5 A.2. Personální zajištění - pracovní tým Přehled zaměstnanců zařízení (přepočtený stav za školní rok 2013/2014) celkem osob vysokoškolské vzdělání psycholog speciální pedagog jiné úplné střední a vyšší vzdělání výše úvazků psycholog 5 5 3,50 speciální pedagog 3 3 3,00 metodik prevence 1 1 0,80 účetní 1 1 1,00 administrativa, úklid 1 1 1,08 celkem ,38 5

6 B. KONCEPCE ČINNOSTI, AKTIVITY, ORIENTAC E B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologické poradna (dále poradna ) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou stanoveny vyhláškou č. 73/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Poradenské služby jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům škol a školským zařízením (dále jen klient ). Poradna poskytuje bezplatně standardní poradenské služby uvedené v příloze číslo 1 výše uvedené vyhlášky, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy. Klient je vždy předem informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vypl ynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta. Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající zejména: - k vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání, - k naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání, 6

7 - k prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací, - k vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se zdravotním postižením, - k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění, - k vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin, - k vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané, - k rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních, - ke zmírňování důsledků zdravotního postižení a prevenci jeho vzniku. B.2. Konkretizace poskytovaných služeb Poradna poskytuje služby pedagogicko -psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko -psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Činnost poradny se uskutečňuje ambulantně na pracovišti poradny a návštěvami zaměstnanců ve školách a školských zařízeních. Přitom poradna: - zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní odborný posudek, - doporučuje zákonným zástupcům a řediteli škol y zařazení žáka do příslušné školy a třídy a vhodnou formu jeho vzdělávání, 7

8 - spolupracuje při přijímání žáků do škol; provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro zařazení žáků do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro žáky se zdravotním postižením, - zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků ve školách, které nejsou samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, a vypracovává odborné posudky a návrhy opatření pro škol y a školská zařízení na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, - poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky, poskytuje poradenské služby zaměřené na vyjasňování osobních perspektiv žáků, - poskytuje metodickou podporu škole, - prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence. 8

9 B.3. Standardní činnosti poradny 1. Komplexní diagnostika a) zjišťování předpokladů pro školní docházku, skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti; b) individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje; c) individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku, žáků základních škol a žáků středních škol s problémy v adaptaci a s výchovnými problémy, včetně specifických poruch chování; d) individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol a žáků středních škol s výukovými problémy, včetně specifických poruch učení, a žáků neprospívajících; e) individuální psychologická a spec. pedagogická diagnostika jako podklad: - pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování nebo pro specializovanou péči v rozsahu integrace, - pro návrhy na zařazování a přeřazování žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky; f) skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad pro pomoc žákům základních škol a žákům středních škol v případech komplikací při volbě další školy či povolání; g) individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků středních škol jako podklad při reorientaci a přestupu na jinou střední školu. h) individuální psychologická a spec. pedagogická diagnostika žáků základních škol a žáků středních škol s osobnostními nebo sociálně -vztahovými problémy; 9

10 i) diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů; j) individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika mimořádného nadání žáků; j) psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků středních škol z důvodu uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky pro žáky s VPU. 2. Psychologická a speciálně pedagogická intervence a) poradenská intervence u dětí předškolního věku, žáků základních škol a žáků středních škol, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka; b) individuální práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi v adaptaci apod. ) ; c) základní individuální a skupinová reedukace žáků s VPU, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči; d) individuální práce se žáky s obtížemi v adaptaci, s osobnostními a sociálně - vztahovými problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání; e) kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a studenty vyšších odborných škol (individuální a skupinové); f) poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka) 4) ; g) konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců klientů, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny. 4) jedná se o tzv. krátkodobou intervenci, tj. takovou, která netrvá déle než 1/2 roku 10

11 3. Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod. a) metodické vedení práce výchovných poradců, školních psychologů, školních speciálních pedagogů a školních metodiků prevence v základních a středních školách; b) příprava podkladů pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřských, základních a středních škol; c) při přípravě podkladů může v případech, kdy je dítě v dlouhodobé péči odborného lékaře a klinického psychologa, školské poradenské zařízení vycházet z podkladů a závěrů klinického psychologa, který tuto dlouhodobou péči dítěti poskytuje; d) poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům v oblasti péče o děti předškolního věku, žáky základních škol a žáky středních škol, jejichž školní vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost; e) poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům základních a středních škol v souvislosti s integrací žáků se zdravotním postižením a s vytvářením a naplňováním individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky; f) zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce, školy a další instituce v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů; g) vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů; h) metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol; i) spolupráce se středisky výchovné péče při poskytování standardních služeb pro žáky se specifickými poruchami chování a s rizikem vzniku sociálně patologických jevů, pro jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, kteří je vzdělávají. 11

12 Výrazně převažující činností PPP je tedy psychologická a speciálně pedagogická diagnostika zaměřená na zjišťování příčin a širších souvislostí obtíží a problémů v individuálním vývoji dětí a žáků; poskytování odborných konzultací a porad žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům v otázkách vývoje, výchovy a vzdělávání dětí a žáků a při utváření jejich životní dráhy; zajišťování a organizace nápravné péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování a jinými školními obtížemi; příprava podkladů pro integraci nebo ke správním rozhodnutím o zařazení či přeřazení žáků do speciálních škol a specializovaných tříd a pomoc učitelům při přípravě vzdělávacích programů pro tyto žáky; organizace kursů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické vedení výchovných poradců. Tyto odborné aktivit y pomáhají předcházet školním selháním a vzniku nežádoucích jevů v sociálním vývoji žáků, případně zmírňovat či odstraňovat rizika těchto jevů. Požadavky, které souvisejí s důrazem na osobnostní rozvoj jedince v procesu jeho vzdělávání a výchovy a s potřebou přímé prevence vzniku patologických jevů v sociálním vývoji dětí a mládeže (jako je zejména abúzus drog školáky, zvýšená četnost sexuální promiskuit y mládeže, projevy dětské či adolescentní kriminality a delikventního chování), vedou k nutnosti stabilního rozšiřování nových forem a činností, z nichž část se již v práci PPP uplatňuje (v míře dané finančními podmínkami, personálním obsazením a odbornou připraveností pracovníků). V oblasti sekundární prevence je naším úkolem zajišťovat včasnou a longitudinální péči o žáky s výchovnými problémy, s rizikem školního selhání či s rizikem problémů v sociálním vývoji, a rozvíjet a aplikovat psychoterapeutické postupy zaměřené na pomoc při řešení problémů osobnostního vývoje, výchovných problémů a náročných životních situací. 12

13 B.4. Úkoly PPP v péči o děti a mládež a) V předškolním věku je prováděna komplexní diagnostika dětí s opožděným nebo nerovnoměrným vývojem kognitivních dispozic, dětí s výchovnými problémy a dětí se sníženou sociální adaptibilitou. Těmto dětem je poskytována psychologická a speciálně pedagogická péče a jejich rodičům poradenský servis. b) Učitelky mateřských škol jsou metodicky vedeny při práci s těmito dětmi. PPP se podílela na posuzování školní způsobilosti, při kterém je nedomyslitelnou součástí spolupráce s pediatry a SPC (při péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami). c) V základním školství se PPP věnuje žákům s výchovnými a výukovými obtížemi, které se projevují ve školním prostředí a v návaznosti na něj, a jejich rodičům a učitelům. Jde o obtíže vznikající na bázi vývojových problémů (zejména vývojových poruch učení a chování (ADHD), podprůměrného nadání apod.) nebo ze sociálních příčin (např. nepodnětné simplexní rodinné zázemí, citová deprivace, problémy ve vztazích mezi školou, rodinou a dítětem, týrání dětí ale i např. nevhodné, nekvalifikované působení škol y). Je prováděna diagnostika vývojových poruch chování a učení a nabízena pomoc v jejich překonávání. Tím, že PPP připravuje odborné podklady pro rozhodování orgánů státní správy ve školství o vzdělávací cestě dětí s těmito poruchami, odborně garantuje posouzení vhodného způsobu jejich integrace. d) Je organizováno vzdělávání a zajišťována odborná pomoc učitelům v oblasti vývojových poruch učení a chování. Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi, které jsou rizikové z hlediska možnosti vzniku sociálně negativních jevů, jsou řešeny ve spolupráci s OSPODAR odborů sociálních věcí městských úřadů, střediskem výchovné péče apod. 13

14 e) Ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a s pediatry byla zajištěna péče o žáky s kombinovanými vadami a jejich integraci do vhodných typů škol a tříd. Poradna byla a je hlavním zpracovatelem podkladů pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. f) Problematiku související s profesní a studijní orientací žáků (kariérové poradenství) řeší PPP s časových důvodů ve výjimečných případech. Klienti jsou směrování na informační poradenské středisko při úřadu práce, které poskytuje psychologickou pomoc při rozhodování o volbě dalšího studia či povolání. PPP se v této oblasti zaměřuje pouze na žáky s vývojovými problémy a žáky s rizikem zhoršené sociální adaptace. Pro ostatní považujeme tento servis za vysoce nadstandardní, který by měl být řešen formou hrazených služeb (např. návštěvou privátního psychologa). V neposlední řadě je tato aktivita odsunuta do pozadí z důvodu vytížení zařízení akutnějšími úkoly. g) Studentům středních škol, jejich rodičům a pedagogům PPP poskytuje pomoc při řešení otázek vzdělávání a při překonávání problémů souvisejících s vývojem osobnosti adolescentů a jejich sociální adaptací; pomáhá dospívajícím řešit náročné životní situace, které vedou nebo by mohly vést k výchovným obtížím, psychickým selháním, vzniku nebezpečných návyků, problémům v interpersonálních vztazích či projevům asociálního chování. Pomoc žákům středních škol v oblasti vzdělávání byly zaměřeny, podobně jako na základní škole, na překonávání výukových a výchovných obtíží a nově rovněž v rámci komplexní diagnostiky na posouzení vhodnosti uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky pro žáky s vývojovými poruchami učení. h) PPP funguje jako metodické pracoviště prevence sociálně negativních jevů prostřednictvím metodika preventivních aktivit (MPA), který plní zejména úkol y metodické a odborné pomoci, koordinace, přípravy a realizace preventivních programů na školách. 14

15 B.5. Klienti pedagogicko - psychologické poradny Z pohledu klienta lze činnost PPP rozdělit na: - Činnosti zaměřené na dítě (žáka) a jeho rodiče. - Činnosti vyžadující přímý kontakt poradenského pracovníka s dítětem či žákem a jeho rodiči (individuální práce s dětmi, práce s jednotlivými rodiči, práce s celou rodinou). V tomto případě je klientem dítě či žák a jeho rodiče. Často je ovšem péče realizována na podnět např. učitele nebo jde o problém, jehož řešení je i v zájmu učitele a je nezbytné ho do řešení zapojit. Klientem je opět dítě či žák, současně však učitel, škola, ve většině případů jsou samozřejmě zapojeni i rodiče, příp. i další instituce. - Činnosti zaměřené na pedagogy (např. odborná pomoc v oblasti pedagogické psychologie a speciální pedagogiky, zajišťování aktivit v oblasti DVPP a další), který je v tomto případě také klientem poradenského pracovníka (zařízení). - Činnosti zaměřené na školu, která se tak stává klientem (odborná pomoc vedení škol y např. při orientaci vzdělávací práce na osobnostní rozvoj žáků, zajišťování informací o činnosti institucí péče o děti a mládež v regionu a kontaktů školy s těmito institucemi apod.). 15

16 Údaje o počtech klientů, jimž byla poskytnuta přímá péče 5) celkem z toho jednorázová 2012/ / / /2014 Mateřské školy Základní školy - 1. stupeň Základní školy - 2. stupeň ) Střední školy Vyšší odborné školy Rodiny, školsky nezařazení Sumarizace: ) údaje dle statistického výkazu Z

17 B.6. Upřesnění standardních činností 1. Psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika a) V rámci diagnostiky předškolních dětí bylo realizováno rozsáhlé šetření předškolních dětí přímo na kmenových MŠ (na základě žádosti zákonných zástupců). Požadavky doručené na PPP byly pokryty do cca. poloviny měsíce května, aby jednotlivá doporučení co nejméně nabourávala organizaci základních škol. b) Vzhledem k nutnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je prováděna diagnostika (prvotní i kontrolní) dětí s výukovými i výchovnými obtížemi (resp. vývojovými poruchami učení a chování), konzultace k těmto dětem jsou poté (v nezbytných případech) prováděny s pedagogy přímo na kmenových školách. 2. Metodická a prezentační činnost a) Pracovníci PPP Bruntál se uplatňují jako lektoři vzdělávacích akcí pro pedagogy (vlastní vzdělávací akce PPP, KVIC Nový Jičín) - zájem o spolupráci ze strany škol považujeme za důležitý - zejména z pohledu koordinace metodických akcí, jelikož případná volba lektorů z mimobruntálských regionů vnášela do spolupráce škol a PPP nechtěné šumy a dezinformace. b) Po dohodě s vedením škol byl y odbornými pracovníky prováděny přednášky a semináře z oblastí prevence společensky nežádoucích jevů (všechny typy závislostí, šikana, kyberšikana, sexuální výchova a pod.). Souběžně potom byla realizována metodická pomoc oblastního metodika školním metodikům prevence (zejména v oblasti zpracování minimálních programů prevence škol, žádostí o grantové dotace apod.) i rodiče (přednášková činnost, vstupy na třídních schůzkách, poskytování individuální informací atd.). 17

18 c) V oblasti práce s vývojovými poruchami učení byla a je nutná intenzívní metodická činnost zaměřená nejen na pedagogy zabezpečující reedukaci integrovaných žáků, ale na všechny pedagogické pracovníky kteří se na výuce dětí s poruchami učení podílejí. Opakované, tematicky zaměřené semináře považujeme i v budoucnu za nutnost. Pro všechny školy a zařízení je zpracován vzor záznamu průběhu péče žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a společně s ním byla aktualizována a školám poskytnuta metodika zpracování pedagogického zjištění při žádosti o integraci těchto žáků. 3. Konzultační činnost a) Celoročně byly zajišťovány konzultace problémových dětí (pravidelné - realizované v období celého měsíce ledna i nepravidelné - jakožto reakce na podněty škol) a metodické vedení pedagogických pracovníků při zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. b) Ze strany rodičů i klientů registrujeme přetrvávající zájem o bezplatný poradenský servis (každé pondělí od do 16.30, případně v jiném termínu po předběžné dohodě). 18

19 4. Terapie, reedukace, krizová intervence Terapeutické působení V rámci terapeutických aktivit PPP poskytuje komplexní pomoc při řešení školních, rodinných a psychických problémů dětí, mládeže a jejich rodin formou individuální terapie, zejména s orientací na vlastní zážitek klienta, který mobilizuje jeho vlastní síly k řešení problémů. Do terapeutické péče jsou zařazování klienti s problematikou: vleklé i akutní krize rodin s dětmi a mladistvými, neurotických obtíží a specifických poruch chování (v součinnosti se SVP). Reedukační péče Oblast vývojových poruch učení nezasahuje PPP pouze z pozice diagnostiky a stanovení metodiky jejich nápravy, ale rovněž z pozice reedukace samotné, tedy přímé práce s dětmi s různými formami VPU. Tato péče je realizována v případě diagnostikovaných poruch nadměrného rozsahu. Navíc je těmto dětem často poskytnuta komplexní péče, tedy za užití podpůrných terapeutických (psychologických, logopedických) postupů. Krizová intervence V rámci krizové intervence vystupuje poradna jako místo prvního kontaktu klientů s odborným poradenským servisem. Škála řešené problematiky je značně různorodá: útěky z domova, krádeže v rodině, náhlé krize a neřešitelné životní situace klientů a jejich rodičů, suicidální tendence, ale i výskyt agresivity a šikany. U indikovaných případů doporučujeme klientům kontakt na další odborné instituce, hospitalizaci (ve spolupráci s psychiatrickými ambulancemi, pediatry, oddělením sociálně-právní ochrany dětí městských úřadů, neziskovými organizacemi atd.), léčbu apod. 19

20 Public relations (P.R.) Obsáhlé informace o rozsahu a fungování všech našich služeb jsou školám přinášeny i na internetové prezentaci Stránky jsou pravidelně aktualizovány a hojně navštěvovány odbornou i laickou veřejností (rodiči, studenty), což se odráží v obdržené elektronické poště formou dotazů a požadavků informací k publikovaným metodickým textům a pomůckám. 20

21 C. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE A KONTROL C.1. Inspekce provedená Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 neproběhla inspekce prováděná Českou školní inspekcí. Poslední inspekční činnost proběhla v květnu 2012 (protokol č.j. ČŠIT-858/12-T ze dne ). C.2. Provedené vnější kontroly Ve školním roce 2013/2014 neproběhla u organizace vnější kontrola. D. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ D.1. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Organizaci nebyla doručena ani předložená žádná žádost o poskytnutí informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním dle tohoto zákona. D.2. Podaná odvolání proti rozhodnutí Statutárním orgánem organizace nebylo vydáno žádné rozhodnutí, proti kterému by bylo možno podat odvolání. D.3. Zveřejňování informací Pro informování veřejnosti je v sídle organizace na požádání předložena dokumentace dle tohoto zákona ( 5) s možností pořízení jejich kopií. Výroční zpráva o činnosti je rovněž zveřejněna na internetové prezentaci organizace na adrese: 21

22 E. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, STÍŽNOSTI, SOUDNÍ SPORY E.1. Spolupráce s odborovými organizacemi V rámci naší příspěvkové organizace není odborová organizace zřízena, zaměstnanci nejsou členy ČMOS PŠ. E.2. Stížnosti Ve školním roce 2013/2014 nebyla řešena žádní stížnost podaná k prostřednictvím ředitele organizace ani zřizovatele. E.3. Soudní spory Dne byla k OS Bruntál podána proti Pedagogicko - psychologické poradně, Bruntál, p.o. žaloba v právní věci o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí a o náhradu výdělku. Žaloba byla reakcí bývalé zaměstnankyně na rozvázání pracovního poměru výpovědí dle ustanovení 52 písmo c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jelikož rozhodnutím ředitele byla dne formou vnitřního nařízení č. 06/2010 přijata organizační změna spočívající ve snížení úvazku pracovního místa psychologa na odloučeném pracovišti organizace na adrese Krnov, Za Drahou 3 z úvazku 1,00 na úvazek 0,60 za účelem zvýšení efektivnosti práce. Jelikož zaměstnankyně na změnu výše úvazku nepřistoupila, byl s ní rozvázán pracovní poměr pro nadbytečnost. Rozsudkem Okresního soudu v Bruntále ze dne byla žaloba o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru zamítnuta a žalobkyně byla zavázána k úhradě nákladů řízení žalované. 22

23 Shora citovaný rozsudek napadla v zákonné lhůtě žalobkyně, která se domáhá změny napadeného rozsudku a vyhovění žalobě. Na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne č.j. 16Co 74/ byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen. Tento rozsudek Krajského soudu v Ostravě napadla žalobkyně dovoláním k Nejvyššímu soudu ČR. Usnesením NS ČR ze dne č.j. 21Cdo 3988/ bylo dovolání žalobkyně odmítnuto. V době před vydáním usnesení NS ČR podala žalobkyně dne k OS Bruntál žalobu na obnovu řízení, které byla do doby vydání usnesení NS ČR pozastavena. Řešení této žaloby soudem 1. stupně zatím trvá. 23

24 F. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ZAŘÍZENÍ Počty zaměstnanců (přepočtená výše úvazků) 2012/ /2014 stav k stav k Pedagogických pracovníků: 9 / 7,50 9 / 7,30 z toho: psycholog 5 / 3,70 5 / 3,50 speciální pedagog 3 / 3,00 3 / 3,00 metodik prevence 1 / 0,80 1 / 0,80 Dalších odborných pracovníků: 0 / 0,00 0 / 0,00 sociální pracovník 0 / 0,00 0 / 0,00 ostatní 0 / 0,00 0 / 0,00 Ostatních pracovníků: 2 / 2,08 2 / 2,08 z toho: ostatní (THP) 2 / 2,08 2 / 2,08 Zaměstnanců celkem: 11 / 9,58 11 / 9,38 Organizace měla ve školním roce 2013/ externího zaměstnance (DoPP) zajišťujícího úklid prostor na pracovišti v Krnově (THP úvazek 0,08). Odborná způsobilost pedagogických pracovníků 2012/ / ,0 % 100,0 % Pedagogičtí a odborní pracovníci, kteří nastoupili nebo odešli 2012/ /2014 Nastoupili 1 0 Odešli na jiné zařízení mimo školství na jiné zařízení mimo školství

25 G. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (DVPP) G.1. Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p.o. je v rámci stanovené udržitelnosti partnerem grantového projektu, jenž byl v letech 2008 až 2011 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a jehož hlavním řešitelem je Pedagogicko -psychologická poradna, Nový Jičín, p.o. Projekt s názvem " Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v MS kraji rozšířením a zdokonalením poradenských služeb v pedagogicko-psychologických poradnách MS kraje" v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském" a oblasti podpory "Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami". Stanovená udržitelnost projektu (vto. školního roku 2013 / 2014) je zaměřena na zapojení (pedagogických) zaměstnanců do: 1. Užívání nového diagnostického nástroje pro měření úrovně kognitivních schopností - test Woodcock-Johnson International Editions. Počet účastníků organizace: 3 psychologové 2. Užívání reedukační metody pro děti a žáky s kognitivními a percepčními obtížemi - metodu Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina. Počet účastníků organizace: 2 speciální pedagogové 3. Užívání diagnostického nástroje pro diagnostiku profesních a studijních zájmů - Test struktury zájmů AIST-R. Počet účastníků organizace: 3 psychologové, 1 speciální pedagog 4. Praktické využití intenzivního poradensko-terapeutického výcviku v dovednostech vedení dětí a jejich rodičů a pedagogů v případech výchovných problémů spojených se specifickými poruchami chování, problematickým osobnostním vývojem, emočními potížemi v reakci na zátěž apod. 25

26 5. Praktické využité výcviku v komunikačních technikách pro pracovníky poraden, kteří jsou často vystaveni prvním kontaktům s poradensky náročnými klienty. Počet účastníků organizace: 1 administrativně sociální pracovnice Tuto druhou fázi projektu tedy tvoří aplikace nově získaných kompetencí v přímé poradenské práci s žáky, případně v přímé návaznosti na jejich obtíže při poradenské práci s jejich rodiči či učiteli. G.2. Další vzdělávání Dle plánu vzdělávání byl y preferovány krátkodobé a jednorázové vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky (akreditované MŠMT) realizované vzdělávacími zařízeními kraje (KVIC Nový Jičín) i mimo kraj (IPIPAP, Fakta v.o.s.) a vzdělávací akce pro ostatní zaměstnance (metodik prevence, hlavní účetní). Všechny vzdělávací akce s účastí zaměstnanců organizace splňují podmínku akreditace MŠM ČR. 26

27 H. ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o. i ve školním roce 2013 / 2014 zapojila jako partner do projektu financovaných z evropských operačních programů. Jednalo se zejména o projekt z operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci, kdy cílem projektu je zapojení výzkumných pracovníků, studentů a partnerů do řešení aktuálních výzkumných témat a předávání znalostí. Aktivit y realizované na různých místech partnerské sítě přispějí ke komplexnímu řešení témat aplikovaného výzkumu v oboru psychologie v těchto oblastech: - Centrální výzkumný záměr v rámci spolupráce Katedry psychologie FF UP v Olomouci, Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje, p.o. a Pedagogicko psychologické poradny Bruntál, p.o. - Vliv spolupráce asistenta pedagoga u dítěte integrovaného pro poruchy chování v běžné třídě vliv na jeho výkon, socializaci, školní úspěšnost, sebereflexi, sebedůvěru. - Centrální výzkumný záměr v rámci spolupráce Katedry psychologie FF UP v Olomouci, Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje, p.o. a Pedagogicko psychologické poradny Bruntál, p.o. - Porovnání výkonu dětí s odkladem školní docházky a stejně starých dětí, které do školy nastupují a nebyly před zahájením školní docházky diagnostikovány. - Supervidované stáže (odborné praxe) studentů psychologie a jejich odborná koordinace s cílem podpory studentů v jejich praktických kompetencích vyžadovaných v aplikační sféře psychologie. V uvedeném školní roce byla naše organizace rovněž partnerem v projektu realizovaném v rámci operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko s názvem Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko - psychologické poradny. 27

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Č.j.: 27317/2004-24 Novelizována vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Manuál pro praxe a aplikovaný výzkum v modulu pedagogicko-poradenské psychologie

Manuál pro praxe a aplikovaný výzkum v modulu pedagogicko-poradenské psychologie Manuál pro praxe a aplikovaný výzkum v modulu pedagogicko-poradenské psychologie Vypracovali: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D., Mgr. Miroslav Piňos, Mgr. Kateřina Tomanová, Mgr. František Štefek, PhDr. Martin

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2013/2014 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Č.j.: 1 /2011 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2011 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 Výroční zpráva za rok 2013/2014 Středisko výchovné péče Slaný Ve Slaném dne 1.9.2014 Mgr. Blanka Kottenová vedoucí SVP Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 OBSAH: 1. Základní údaje

Více