školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace

2 OBSAH A. Charakteristika zařízení... 4 A.1. Údaje o školském zařízení... 4 A.2. Personální zajištění - pracovní tým... 5 B. Koncepce činnosti, aktivity, orientace... 6 B.1. Základní charakteristika zařízení... 6 B.2. Konkretizace poskytovaných služeb... 7 B.3. Standardní činnosti poradny... 9 B.4. Úkoly PPP v péči o děti a mládež B.5. Klienti pedagogicko - psychologické poradny B.6. Upřesnění standardních činností C. Údaje o výsledcích inspekce a kontrol C.1. Inspekce provedená Českou školní inspekcí C.2. Provedené vnější kontroly D. Poskytování informací D.1. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb D.2. Podaná odvolání proti rozhodnutí D.2. Zveřejňování informací E. Spolupráce s odborovými organizacemi, stížnosti, soudní spory.. 22 E.1. Spolupráce s odborovými organizacemi E.2. Stížnosti E.3. Soudní spory F. Údaje o zaměstnancích zařízení

3 G. Další vzdělávání zaměstnanců G.1. Partnerství v projektu financovaného ESF a ČR G.2. Další vzdělávání H. Závěrečné zhodnocení Příloha - Ekonomické ukazatele roku

4 A. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ A.1. Údaje o školském zařízení Název zařízení Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace Sídlo Krnovská 9, Bruntál Ředitel zařízení Právní forma IČ Mgr. Miroslav Piňos příspěvková organizace Identifikátor zařízení Zřizovatel Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava, Součásti zařízení pracoviště Bruntál, Krnovská 9, pracoviště Krnov, Za Drahou 3, Další kontaktní údaje (ředitelství) (odloučené pracoviště) telefon: fax: web: Bilance potencionálních klientů školní rok Celkový počet potencionálních klientů Průměrný počet potencionálních klientů na 1 odborného pracovníka 2012/ / / /2014 počet 1) ) ) ) ) 2) zdroj: ÚIV MŠMT ČR, OŠ MS KÚ Moravskoslezského kra je kalkulace se zapo čtení p o uze pedago g ických pracovn íků (p sychologové, spec. ped a gog o vé) 4

5 A.2. Personální zajištění - pracovní tým Přehled zaměstnanců zařízení (přepočtený stav za školní rok 2013/2014) celkem osob vysokoškolské vzdělání psycholog speciální pedagog jiné úplné střední a vyšší vzdělání výše úvazků psycholog 5 5 3,50 speciální pedagog 3 3 3,00 metodik prevence 1 1 0,80 účetní 1 1 1,00 administrativa, úklid 1 1 1,08 celkem ,38 5

6 B. KONCEPCE ČINNOSTI, AKTIVITY, ORIENTAC E B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologické poradna (dále poradna ) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou stanoveny vyhláškou č. 73/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Poradenské služby jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům škol a školským zařízením (dále jen klient ). Poradna poskytuje bezplatně standardní poradenské služby uvedené v příloze číslo 1 výše uvedené vyhlášky, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy. Klient je vždy předem informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vypl ynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta. Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající zejména: - k vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání, - k naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání, 6

7 - k prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací, - k vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se zdravotním postižením, - k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění, - k vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin, - k vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané, - k rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních, - ke zmírňování důsledků zdravotního postižení a prevenci jeho vzniku. B.2. Konkretizace poskytovaných služeb Poradna poskytuje služby pedagogicko -psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko -psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Činnost poradny se uskutečňuje ambulantně na pracovišti poradny a návštěvami zaměstnanců ve školách a školských zařízeních. Přitom poradna: - zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní odborný posudek, - doporučuje zákonným zástupcům a řediteli škol y zařazení žáka do příslušné školy a třídy a vhodnou formu jeho vzdělávání, 7

8 - spolupracuje při přijímání žáků do škol; provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro zařazení žáků do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro žáky se zdravotním postižením, - zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků ve školách, které nejsou samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, a vypracovává odborné posudky a návrhy opatření pro škol y a školská zařízení na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, - poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky, poskytuje poradenské služby zaměřené na vyjasňování osobních perspektiv žáků, - poskytuje metodickou podporu škole, - prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence. 8

9 B.3. Standardní činnosti poradny 1. Komplexní diagnostika a) zjišťování předpokladů pro školní docházku, skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti; b) individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje; c) individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku, žáků základních škol a žáků středních škol s problémy v adaptaci a s výchovnými problémy, včetně specifických poruch chování; d) individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol a žáků středních škol s výukovými problémy, včetně specifických poruch učení, a žáků neprospívajících; e) individuální psychologická a spec. pedagogická diagnostika jako podklad: - pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování nebo pro specializovanou péči v rozsahu integrace, - pro návrhy na zařazování a přeřazování žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky; f) skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad pro pomoc žákům základních škol a žákům středních škol v případech komplikací při volbě další školy či povolání; g) individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků středních škol jako podklad při reorientaci a přestupu na jinou střední školu. h) individuální psychologická a spec. pedagogická diagnostika žáků základních škol a žáků středních škol s osobnostními nebo sociálně -vztahovými problémy; 9

10 i) diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů; j) individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika mimořádného nadání žáků; j) psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků středních škol z důvodu uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky pro žáky s VPU. 2. Psychologická a speciálně pedagogická intervence a) poradenská intervence u dětí předškolního věku, žáků základních škol a žáků středních škol, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka; b) individuální práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi v adaptaci apod. ) ; c) základní individuální a skupinová reedukace žáků s VPU, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči; d) individuální práce se žáky s obtížemi v adaptaci, s osobnostními a sociálně - vztahovými problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání; e) kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a studenty vyšších odborných škol (individuální a skupinové); f) poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka) 4) ; g) konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců klientů, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny. 4) jedná se o tzv. krátkodobou intervenci, tj. takovou, která netrvá déle než 1/2 roku 10

11 3. Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod. a) metodické vedení práce výchovných poradců, školních psychologů, školních speciálních pedagogů a školních metodiků prevence v základních a středních školách; b) příprava podkladů pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřských, základních a středních škol; c) při přípravě podkladů může v případech, kdy je dítě v dlouhodobé péči odborného lékaře a klinického psychologa, školské poradenské zařízení vycházet z podkladů a závěrů klinického psychologa, který tuto dlouhodobou péči dítěti poskytuje; d) poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům v oblasti péče o děti předškolního věku, žáky základních škol a žáky středních škol, jejichž školní vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost; e) poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům základních a středních škol v souvislosti s integrací žáků se zdravotním postižením a s vytvářením a naplňováním individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky; f) zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce, školy a další instituce v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů; g) vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů; h) metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol; i) spolupráce se středisky výchovné péče při poskytování standardních služeb pro žáky se specifickými poruchami chování a s rizikem vzniku sociálně patologických jevů, pro jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, kteří je vzdělávají. 11

12 Výrazně převažující činností PPP je tedy psychologická a speciálně pedagogická diagnostika zaměřená na zjišťování příčin a širších souvislostí obtíží a problémů v individuálním vývoji dětí a žáků; poskytování odborných konzultací a porad žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům v otázkách vývoje, výchovy a vzdělávání dětí a žáků a při utváření jejich životní dráhy; zajišťování a organizace nápravné péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování a jinými školními obtížemi; příprava podkladů pro integraci nebo ke správním rozhodnutím o zařazení či přeřazení žáků do speciálních škol a specializovaných tříd a pomoc učitelům při přípravě vzdělávacích programů pro tyto žáky; organizace kursů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické vedení výchovných poradců. Tyto odborné aktivit y pomáhají předcházet školním selháním a vzniku nežádoucích jevů v sociálním vývoji žáků, případně zmírňovat či odstraňovat rizika těchto jevů. Požadavky, které souvisejí s důrazem na osobnostní rozvoj jedince v procesu jeho vzdělávání a výchovy a s potřebou přímé prevence vzniku patologických jevů v sociálním vývoji dětí a mládeže (jako je zejména abúzus drog školáky, zvýšená četnost sexuální promiskuit y mládeže, projevy dětské či adolescentní kriminality a delikventního chování), vedou k nutnosti stabilního rozšiřování nových forem a činností, z nichž část se již v práci PPP uplatňuje (v míře dané finančními podmínkami, personálním obsazením a odbornou připraveností pracovníků). V oblasti sekundární prevence je naším úkolem zajišťovat včasnou a longitudinální péči o žáky s výchovnými problémy, s rizikem školního selhání či s rizikem problémů v sociálním vývoji, a rozvíjet a aplikovat psychoterapeutické postupy zaměřené na pomoc při řešení problémů osobnostního vývoje, výchovných problémů a náročných životních situací. 12

13 B.4. Úkoly PPP v péči o děti a mládež a) V předškolním věku je prováděna komplexní diagnostika dětí s opožděným nebo nerovnoměrným vývojem kognitivních dispozic, dětí s výchovnými problémy a dětí se sníženou sociální adaptibilitou. Těmto dětem je poskytována psychologická a speciálně pedagogická péče a jejich rodičům poradenský servis. b) Učitelky mateřských škol jsou metodicky vedeny při práci s těmito dětmi. PPP se podílela na posuzování školní způsobilosti, při kterém je nedomyslitelnou součástí spolupráce s pediatry a SPC (při péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami). c) V základním školství se PPP věnuje žákům s výchovnými a výukovými obtížemi, které se projevují ve školním prostředí a v návaznosti na něj, a jejich rodičům a učitelům. Jde o obtíže vznikající na bázi vývojových problémů (zejména vývojových poruch učení a chování (ADHD), podprůměrného nadání apod.) nebo ze sociálních příčin (např. nepodnětné simplexní rodinné zázemí, citová deprivace, problémy ve vztazích mezi školou, rodinou a dítětem, týrání dětí ale i např. nevhodné, nekvalifikované působení škol y). Je prováděna diagnostika vývojových poruch chování a učení a nabízena pomoc v jejich překonávání. Tím, že PPP připravuje odborné podklady pro rozhodování orgánů státní správy ve školství o vzdělávací cestě dětí s těmito poruchami, odborně garantuje posouzení vhodného způsobu jejich integrace. d) Je organizováno vzdělávání a zajišťována odborná pomoc učitelům v oblasti vývojových poruch učení a chování. Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi, které jsou rizikové z hlediska možnosti vzniku sociálně negativních jevů, jsou řešeny ve spolupráci s OSPODAR odborů sociálních věcí městských úřadů, střediskem výchovné péče apod. 13

14 e) Ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a s pediatry byla zajištěna péče o žáky s kombinovanými vadami a jejich integraci do vhodných typů škol a tříd. Poradna byla a je hlavním zpracovatelem podkladů pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. f) Problematiku související s profesní a studijní orientací žáků (kariérové poradenství) řeší PPP s časových důvodů ve výjimečných případech. Klienti jsou směrování na informační poradenské středisko při úřadu práce, které poskytuje psychologickou pomoc při rozhodování o volbě dalšího studia či povolání. PPP se v této oblasti zaměřuje pouze na žáky s vývojovými problémy a žáky s rizikem zhoršené sociální adaptace. Pro ostatní považujeme tento servis za vysoce nadstandardní, který by měl být řešen formou hrazených služeb (např. návštěvou privátního psychologa). V neposlední řadě je tato aktivita odsunuta do pozadí z důvodu vytížení zařízení akutnějšími úkoly. g) Studentům středních škol, jejich rodičům a pedagogům PPP poskytuje pomoc při řešení otázek vzdělávání a při překonávání problémů souvisejících s vývojem osobnosti adolescentů a jejich sociální adaptací; pomáhá dospívajícím řešit náročné životní situace, které vedou nebo by mohly vést k výchovným obtížím, psychickým selháním, vzniku nebezpečných návyků, problémům v interpersonálních vztazích či projevům asociálního chování. Pomoc žákům středních škol v oblasti vzdělávání byly zaměřeny, podobně jako na základní škole, na překonávání výukových a výchovných obtíží a nově rovněž v rámci komplexní diagnostiky na posouzení vhodnosti uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky pro žáky s vývojovými poruchami učení. h) PPP funguje jako metodické pracoviště prevence sociálně negativních jevů prostřednictvím metodika preventivních aktivit (MPA), který plní zejména úkol y metodické a odborné pomoci, koordinace, přípravy a realizace preventivních programů na školách. 14

15 B.5. Klienti pedagogicko - psychologické poradny Z pohledu klienta lze činnost PPP rozdělit na: - Činnosti zaměřené na dítě (žáka) a jeho rodiče. - Činnosti vyžadující přímý kontakt poradenského pracovníka s dítětem či žákem a jeho rodiči (individuální práce s dětmi, práce s jednotlivými rodiči, práce s celou rodinou). V tomto případě je klientem dítě či žák a jeho rodiče. Často je ovšem péče realizována na podnět např. učitele nebo jde o problém, jehož řešení je i v zájmu učitele a je nezbytné ho do řešení zapojit. Klientem je opět dítě či žák, současně však učitel, škola, ve většině případů jsou samozřejmě zapojeni i rodiče, příp. i další instituce. - Činnosti zaměřené na pedagogy (např. odborná pomoc v oblasti pedagogické psychologie a speciální pedagogiky, zajišťování aktivit v oblasti DVPP a další), který je v tomto případě také klientem poradenského pracovníka (zařízení). - Činnosti zaměřené na školu, která se tak stává klientem (odborná pomoc vedení škol y např. při orientaci vzdělávací práce na osobnostní rozvoj žáků, zajišťování informací o činnosti institucí péče o děti a mládež v regionu a kontaktů školy s těmito institucemi apod.). 15

16 Údaje o počtech klientů, jimž byla poskytnuta přímá péče 5) celkem z toho jednorázová 2012/ / / /2014 Mateřské školy Základní školy - 1. stupeň Základní školy - 2. stupeň ) Střední školy Vyšší odborné školy Rodiny, školsky nezařazení Sumarizace: ) údaje dle statistického výkazu Z

17 B.6. Upřesnění standardních činností 1. Psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika a) V rámci diagnostiky předškolních dětí bylo realizováno rozsáhlé šetření předškolních dětí přímo na kmenových MŠ (na základě žádosti zákonných zástupců). Požadavky doručené na PPP byly pokryty do cca. poloviny měsíce května, aby jednotlivá doporučení co nejméně nabourávala organizaci základních škol. b) Vzhledem k nutnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je prováděna diagnostika (prvotní i kontrolní) dětí s výukovými i výchovnými obtížemi (resp. vývojovými poruchami učení a chování), konzultace k těmto dětem jsou poté (v nezbytných případech) prováděny s pedagogy přímo na kmenových školách. 2. Metodická a prezentační činnost a) Pracovníci PPP Bruntál se uplatňují jako lektoři vzdělávacích akcí pro pedagogy (vlastní vzdělávací akce PPP, KVIC Nový Jičín) - zájem o spolupráci ze strany škol považujeme za důležitý - zejména z pohledu koordinace metodických akcí, jelikož případná volba lektorů z mimobruntálských regionů vnášela do spolupráce škol a PPP nechtěné šumy a dezinformace. b) Po dohodě s vedením škol byl y odbornými pracovníky prováděny přednášky a semináře z oblastí prevence společensky nežádoucích jevů (všechny typy závislostí, šikana, kyberšikana, sexuální výchova a pod.). Souběžně potom byla realizována metodická pomoc oblastního metodika školním metodikům prevence (zejména v oblasti zpracování minimálních programů prevence škol, žádostí o grantové dotace apod.) i rodiče (přednášková činnost, vstupy na třídních schůzkách, poskytování individuální informací atd.). 17

18 c) V oblasti práce s vývojovými poruchami učení byla a je nutná intenzívní metodická činnost zaměřená nejen na pedagogy zabezpečující reedukaci integrovaných žáků, ale na všechny pedagogické pracovníky kteří se na výuce dětí s poruchami učení podílejí. Opakované, tematicky zaměřené semináře považujeme i v budoucnu za nutnost. Pro všechny školy a zařízení je zpracován vzor záznamu průběhu péče žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a společně s ním byla aktualizována a školám poskytnuta metodika zpracování pedagogického zjištění při žádosti o integraci těchto žáků. 3. Konzultační činnost a) Celoročně byly zajišťovány konzultace problémových dětí (pravidelné - realizované v období celého měsíce ledna i nepravidelné - jakožto reakce na podněty škol) a metodické vedení pedagogických pracovníků při zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. b) Ze strany rodičů i klientů registrujeme přetrvávající zájem o bezplatný poradenský servis (každé pondělí od do 16.30, případně v jiném termínu po předběžné dohodě). 18

19 4. Terapie, reedukace, krizová intervence Terapeutické působení V rámci terapeutických aktivit PPP poskytuje komplexní pomoc při řešení školních, rodinných a psychických problémů dětí, mládeže a jejich rodin formou individuální terapie, zejména s orientací na vlastní zážitek klienta, který mobilizuje jeho vlastní síly k řešení problémů. Do terapeutické péče jsou zařazování klienti s problematikou: vleklé i akutní krize rodin s dětmi a mladistvými, neurotických obtíží a specifických poruch chování (v součinnosti se SVP). Reedukační péče Oblast vývojových poruch učení nezasahuje PPP pouze z pozice diagnostiky a stanovení metodiky jejich nápravy, ale rovněž z pozice reedukace samotné, tedy přímé práce s dětmi s různými formami VPU. Tato péče je realizována v případě diagnostikovaných poruch nadměrného rozsahu. Navíc je těmto dětem často poskytnuta komplexní péče, tedy za užití podpůrných terapeutických (psychologických, logopedických) postupů. Krizová intervence V rámci krizové intervence vystupuje poradna jako místo prvního kontaktu klientů s odborným poradenským servisem. Škála řešené problematiky je značně různorodá: útěky z domova, krádeže v rodině, náhlé krize a neřešitelné životní situace klientů a jejich rodičů, suicidální tendence, ale i výskyt agresivity a šikany. U indikovaných případů doporučujeme klientům kontakt na další odborné instituce, hospitalizaci (ve spolupráci s psychiatrickými ambulancemi, pediatry, oddělením sociálně-právní ochrany dětí městských úřadů, neziskovými organizacemi atd.), léčbu apod. 19

20 Public relations (P.R.) Obsáhlé informace o rozsahu a fungování všech našich služeb jsou školám přinášeny i na internetové prezentaci Stránky jsou pravidelně aktualizovány a hojně navštěvovány odbornou i laickou veřejností (rodiči, studenty), což se odráží v obdržené elektronické poště formou dotazů a požadavků informací k publikovaným metodickým textům a pomůckám. 20

21 C. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE A KONTROL C.1. Inspekce provedená Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 neproběhla inspekce prováděná Českou školní inspekcí. Poslední inspekční činnost proběhla v květnu 2012 (protokol č.j. ČŠIT-858/12-T ze dne ). C.2. Provedené vnější kontroly Ve školním roce 2013/2014 neproběhla u organizace vnější kontrola. D. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ D.1. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Organizaci nebyla doručena ani předložená žádná žádost o poskytnutí informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním dle tohoto zákona. D.2. Podaná odvolání proti rozhodnutí Statutárním orgánem organizace nebylo vydáno žádné rozhodnutí, proti kterému by bylo možno podat odvolání. D.3. Zveřejňování informací Pro informování veřejnosti je v sídle organizace na požádání předložena dokumentace dle tohoto zákona ( 5) s možností pořízení jejich kopií. Výroční zpráva o činnosti je rovněž zveřejněna na internetové prezentaci organizace na adrese: 21

22 E. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, STÍŽNOSTI, SOUDNÍ SPORY E.1. Spolupráce s odborovými organizacemi V rámci naší příspěvkové organizace není odborová organizace zřízena, zaměstnanci nejsou členy ČMOS PŠ. E.2. Stížnosti Ve školním roce 2013/2014 nebyla řešena žádní stížnost podaná k prostřednictvím ředitele organizace ani zřizovatele. E.3. Soudní spory Dne byla k OS Bruntál podána proti Pedagogicko - psychologické poradně, Bruntál, p.o. žaloba v právní věci o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí a o náhradu výdělku. Žaloba byla reakcí bývalé zaměstnankyně na rozvázání pracovního poměru výpovědí dle ustanovení 52 písmo c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jelikož rozhodnutím ředitele byla dne formou vnitřního nařízení č. 06/2010 přijata organizační změna spočívající ve snížení úvazku pracovního místa psychologa na odloučeném pracovišti organizace na adrese Krnov, Za Drahou 3 z úvazku 1,00 na úvazek 0,60 za účelem zvýšení efektivnosti práce. Jelikož zaměstnankyně na změnu výše úvazku nepřistoupila, byl s ní rozvázán pracovní poměr pro nadbytečnost. Rozsudkem Okresního soudu v Bruntále ze dne byla žaloba o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru zamítnuta a žalobkyně byla zavázána k úhradě nákladů řízení žalované. 22

23 Shora citovaný rozsudek napadla v zákonné lhůtě žalobkyně, která se domáhá změny napadeného rozsudku a vyhovění žalobě. Na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne č.j. 16Co 74/ byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen. Tento rozsudek Krajského soudu v Ostravě napadla žalobkyně dovoláním k Nejvyššímu soudu ČR. Usnesením NS ČR ze dne č.j. 21Cdo 3988/ bylo dovolání žalobkyně odmítnuto. V době před vydáním usnesení NS ČR podala žalobkyně dne k OS Bruntál žalobu na obnovu řízení, které byla do doby vydání usnesení NS ČR pozastavena. Řešení této žaloby soudem 1. stupně zatím trvá. 23

24 F. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ZAŘÍZENÍ Počty zaměstnanců (přepočtená výše úvazků) 2012/ /2014 stav k stav k Pedagogických pracovníků: 9 / 7,50 9 / 7,30 z toho: psycholog 5 / 3,70 5 / 3,50 speciální pedagog 3 / 3,00 3 / 3,00 metodik prevence 1 / 0,80 1 / 0,80 Dalších odborných pracovníků: 0 / 0,00 0 / 0,00 sociální pracovník 0 / 0,00 0 / 0,00 ostatní 0 / 0,00 0 / 0,00 Ostatních pracovníků: 2 / 2,08 2 / 2,08 z toho: ostatní (THP) 2 / 2,08 2 / 2,08 Zaměstnanců celkem: 11 / 9,58 11 / 9,38 Organizace měla ve školním roce 2013/ externího zaměstnance (DoPP) zajišťujícího úklid prostor na pracovišti v Krnově (THP úvazek 0,08). Odborná způsobilost pedagogických pracovníků 2012/ / ,0 % 100,0 % Pedagogičtí a odborní pracovníci, kteří nastoupili nebo odešli 2012/ /2014 Nastoupili 1 0 Odešli na jiné zařízení mimo školství na jiné zařízení mimo školství

25 G. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (DVPP) G.1. Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p.o. je v rámci stanovené udržitelnosti partnerem grantového projektu, jenž byl v letech 2008 až 2011 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a jehož hlavním řešitelem je Pedagogicko -psychologická poradna, Nový Jičín, p.o. Projekt s názvem " Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v MS kraji rozšířením a zdokonalením poradenských služeb v pedagogicko-psychologických poradnách MS kraje" v rámci globálního grantu "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském" a oblasti podpory "Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami". Stanovená udržitelnost projektu (vto. školního roku 2013 / 2014) je zaměřena na zapojení (pedagogických) zaměstnanců do: 1. Užívání nového diagnostického nástroje pro měření úrovně kognitivních schopností - test Woodcock-Johnson International Editions. Počet účastníků organizace: 3 psychologové 2. Užívání reedukační metody pro děti a žáky s kognitivními a percepčními obtížemi - metodu Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina. Počet účastníků organizace: 2 speciální pedagogové 3. Užívání diagnostického nástroje pro diagnostiku profesních a studijních zájmů - Test struktury zájmů AIST-R. Počet účastníků organizace: 3 psychologové, 1 speciální pedagog 4. Praktické využití intenzivního poradensko-terapeutického výcviku v dovednostech vedení dětí a jejich rodičů a pedagogů v případech výchovných problémů spojených se specifickými poruchami chování, problematickým osobnostním vývojem, emočními potížemi v reakci na zátěž apod. 25

26 5. Praktické využité výcviku v komunikačních technikách pro pracovníky poraden, kteří jsou často vystaveni prvním kontaktům s poradensky náročnými klienty. Počet účastníků organizace: 1 administrativně sociální pracovnice Tuto druhou fázi projektu tedy tvoří aplikace nově získaných kompetencí v přímé poradenské práci s žáky, případně v přímé návaznosti na jejich obtíže při poradenské práci s jejich rodiči či učiteli. G.2. Další vzdělávání Dle plánu vzdělávání byl y preferovány krátkodobé a jednorázové vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky (akreditované MŠMT) realizované vzdělávacími zařízeními kraje (KVIC Nový Jičín) i mimo kraj (IPIPAP, Fakta v.o.s.) a vzdělávací akce pro ostatní zaměstnance (metodik prevence, hlavní účetní). Všechny vzdělávací akce s účastí zaměstnanců organizace splňují podmínku akreditace MŠM ČR. 26

27 H. ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o. i ve školním roce 2013 / 2014 zapojila jako partner do projektu financovaných z evropských operačních programů. Jednalo se zejména o projekt z operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci, kdy cílem projektu je zapojení výzkumných pracovníků, studentů a partnerů do řešení aktuálních výzkumných témat a předávání znalostí. Aktivit y realizované na různých místech partnerské sítě přispějí ke komplexnímu řešení témat aplikovaného výzkumu v oboru psychologie v těchto oblastech: - Centrální výzkumný záměr v rámci spolupráce Katedry psychologie FF UP v Olomouci, Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje, p.o. a Pedagogicko psychologické poradny Bruntál, p.o. - Vliv spolupráce asistenta pedagoga u dítěte integrovaného pro poruchy chování v běžné třídě vliv na jeho výkon, socializaci, školní úspěšnost, sebereflexi, sebedůvěru. - Centrální výzkumný záměr v rámci spolupráce Katedry psychologie FF UP v Olomouci, Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje, p.o. a Pedagogicko psychologické poradny Bruntál, p.o. - Porovnání výkonu dětí s odkladem školní docházky a stejně starých dětí, které do školy nastupují a nebyly před zahájením školní docházky diagnostikovány. - Supervidované stáže (odborné praxe) studentů psychologie a jejich odborná koordinace s cílem podpory studentů v jejich praktických kompetencích vyžadovaných v aplikační sféře psychologie. V uvedeném školní roce byla naše organizace rovněž partnerem v projektu realizovaném v rámci operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko s názvem Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko - psychologické poradny. 27

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., s účinností ke dni 1. 9. 2016 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 116/2011 Sb., č.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 67. Směrnice o poskytování poradenské služby Č.j.: 028/2016 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

72/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Poskytování poradenských služeb

72/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Poskytování poradenských služeb 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst.

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb.

Vyhláška č. 72/2005 Sb. Vyhláška č. 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-72 Částka 20/2005 Platnost od 17.02.2005 Účinnost od

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

OBSAH V 72/2005 v.z. 197/ v platnosti

OBSAH V 72/2005 v.z. 197/ v platnosti 1 21.11.2016 72 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., ve znění vyhlášky č. 103/2014 Sb., ve znění

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a Adresa:

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Poskytování poradenských služeb Účel poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Účel poradenských služeb Vyhláška 72/2005 v platném znění od 1. 9. 2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště Program školního poradenského pracoviště Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ve znění vyhlášky č.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

72/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. února o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

72/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. února o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 116/2011 Sb. a č. 103/2014 Sb. Ministerstvo

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Č. j. : 125/16 Skartační

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 72/2005 ve znění 116/2011 Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

I. Specifikace školy a školského zařízení

I. Specifikace školy a školského zařízení Základní škola Františka Kupky Dobruška, F. Kupky 350, 518 01 Dobruška Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Program poradenských služeb ve škole a Školní preventivní strategie Školní rok 2016/2017 I. Specifikace

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 412/2006

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více