Závěr zjišťovacího řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěr zjišťovacího řízení"

Transkript

1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje/linka Datum MHMP /2015/EIA/986/Nov Ing. Novotný/ Sp. zn. Počet listů/příloh S-MHMP /2015 OCP 6/0 Závěr zjišťovacího řízení Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též OCP MHMP) jako příslušný úřad podle 22 písm. a) a 23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších změn (dále jen zákon), po provedeném zjišťovacím řízení došel podle 7 odst. 5 k následujícímu závěru: Záměr Areál ledových sportů bude posuzován podle zákona. Příslušný úřad proto požaduje zpracovat dokumentaci, ve které je vhodné uvést následující informace: Identifikaci záměru jako celku, popis jeho jednotlivých etap (jsou-li), vyčíslení jeho kapacit. Posouzení vlivů záměru způsoby podle 5 zákona, a to i v kumulaci či synergii s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných). Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vymezení jeho vazby na Základní školu, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 (dále jen ZŠ), specifikaci typu a počtu uživatelů areálu ve vztahu k jednotlivým fázím provozní doby. Dopravně inženýrské údaje, na základě kterých bylo provedeno hodnocení, s popisem stavů území, pro které byly zpracovány. Vyhodnocení vlivu záměru na kapacitu přilehlé dopravní sítě, případně návrh opatření na zlepšení průjezdnosti. Sídlo: Mariánské nám. 2, Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29, Praha 1 Tel.: , Kontaktní centrum:

2 Odůvodnění navrženého počtu parkovacích stání, jeho porovnání s požadavky právních předpisů a s očekávanou skutečnou potřebou, případně porovnání s obdobnými záměry. Popis způsobu zajištění bezpečnosti dopravy, a to jak při provozu záměru, tak při jeho výstavbě. Vyhodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší, akustickou situaci a veřejné zdraví, včetně návrhu opatření k eliminaci či zmírnění negativních vlivů. Popis předpokládaného způsobu nakládání s vodami (zejména s dešťovými) jak v období provozu, tak v období výstavby, včetně vyhodnocení možného ovlivnění kvality a kvantity vod. Identifikaci dřevin, které jsou v kolizi se záměrem, situaci s vyznačením těchto dřevin, posouzení jejich funkčního a estetického významu, odhad vzniklé ekologické újmy a možností kompenzace, přehled chystaných opatření k ochraně dřevin a předběžný návrh vegetačních úprav. Ve smyslu 7 odst. 8 zákona navrhuje příslušný úřad zpracování variant řešení záměru, které by reflektovaly požadavky uplatněné ve vyjádřeních k oznámení (např. potřeba minimalizovat kácení). Příslušný úřad doporučuje, aby dokumentace obsahovala přehledné vypořádání všech obdržených vyjádření k oznámení. Ve smyslu 8 odst. 1 zákona a s ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 9 vyhotovení. Název záměru Areál ledových sportů Oznamovatel: AR DELTA, s.r.o., IČO: , sídlo: Praha 10, Bohdalecká 1490/25, PSČ Oznámení: zpracovatel EKOLA group, spol. s r.o. Ing. Libor Ládyš; datum zpracování: srpen 2014 září 2015; datum předložení: Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: Záměr naplňuje ust. 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to ve vztahu k bodu 10.8 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů). č. j. MHMP /2015/EIA/986/Nov 2

3 Kapacita (rozsah) záměru: Areál ledových sportů tvoří budova s 2 ledovými plochami, šatnami, fitness, restaurací, kancelářskými plochami a obchody. Součástí záměru je položení tichého asfaltu v ulici Ke Kateřinkám, vegetační úpravy v okolí budovy, realizace parkovacích ploch a další nezbytné investice (inženýrské sítě, úprava oplocení, komunikace apod.). Základní kapacity záměru jsou uvedeny v následující tabulce (HPP = hrubá podlažní plocha). Plocha řešeného území m 2 Zastavěná plocha m 2 Obestavěný prostor m 2 Počet nadzemních podlaží 2 Počet podzemních podlaží 0 Počet parkovacích stání na povrchu (osobní automobily/ autobusy) 67/ 1 Předpokládaný počet osob v objektu za den HPP curling 1 410,2 m 2 HPP hokej m 2 HPP gastro 478 m 2 HPP fitness 221,3 m 2 HPP administartiva 129,3 m 2 HPP ostatní technická/ technologická zázemí 331,2 m 2 HPP obchody 10,5 m 2 HPP celkem m 2 Umístění: kraj: Hlavní město Praha obec: hlavní město Praha městská část: Praha 11 katastrální území: Chodov č. j. MHMP /2015/EIA/986/Nov 3

4 Záměr je situován na místě bývalého atletického oválu ve venkovním areálu sportovišť ZŠ. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: Jedná se o novostavbu sportovního areálu na ploše stávajících sportovišť. Podle oznamovatele je záměr navržen k užívání především jednotlivými školami v okolí. V odpoledních a večerních hodinách má být areál využíván také širší veřejností. Návštěvnost areálu je predikována na osob v průběhu celého dne. Běžný objem dopravy se předpokládá ve výši 215 osobních vozidel v každém směru. Pomalá vozidla (nad 3,5 t) byla uvažována ve výši 3 příjezdy a odjezdy. V případě problematiky možnosti kumulace vlivů předloženého záměru s vlivy jiných záměrů se z věcného hlediska jedná především o výhledové záměry, které mohou potenciálně ovlivnit intenzitu dopravy na komunikační síti v zájmovém území. Tyto záměry jsou v oznámení zohledněny prostřednictvím dopravně inženýrských podkladů. Ty byly zpracovány pro stávající stav (rok 2015), pro období výstavby (rok 2017) a pro dvě fáze provozu (rok 2019 a výhledový stav naplnění předpokladů Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚPn)). Tyto dopravně inženýrské podklady jsou přílohou oznámení. V předstihu před výstavbou posuzovaného záměru chce oznamovatel provést revitalizaci stávajících školních sportovišť situovaných východně od posuzovaného záměru. Má dojít k výměně povrchů, k částečné změně dispozic jednotlivých sportovišť a k vybudování nové běžecké dráhy. Revitalizovaný areál nemá být funkčně propojen s Areálem ledových sportů. Stručný popis technického a technologického řešení: Záměr je předložen v jedné aktivní variantě. Je tvořen především 2patrovou budovou. Sportovní prostory ledových ploch jsou navrženy v prvním nadzemním podlaží, a to ve dvou oddělených halách. V prvním nadzemním podlaží má být dále zázemí sportovišť a ostatních provozů. Ve druhém nadzemním podlaží se mají nacházet provozy restaurace a drobné administrativy. Ve větší hale má být situováno kluziště pro veřejné bruslení či hokej. V menší hale jsou navrženy 4 dráhy pro curling. Sportovní haly mají být propojeny dvoupodlažním středním traktem, ve kterém mají být umístěny v přízemí šatny a v prvním podlaží fitness. Hlavní vstup do budovy je navržen z jihu od venkovních parkovišť. Vstup je orientován k pěší trase a cyklostezce, která je vedena v zeleném pásu v rámci ochranného pásma nadzemního vedení elektrické energie. Druhý vstup je navržen od školního komplexu ze severu. Způsob vytápění je zvažován ve dvou variantách, přičemž definitivní výběr chce oznamovatel provést až v rámci dokumentace pro stavební povolení. Jedna varianta počítá s využitím odpadního tepla z provozu technologie chlazení ledových ploch se současným využitím výměníkové stanice napojené na horkovodní síť Pražské teplárenské a.s. V dané variantě je nutné jako typ chladicích strojů použít glykolový okruh a suchý chladič. Druhou zvažovanou č. j. MHMP /2015/EIA/986/Nov 4

5 možností vytápění je maximální využití odpadního tepla z technologie chlazení ledových ploch pomocí tepelných čerpadel se současným využitím elektrokotle. V rámci záměru má být umístěna technologie chlazení s využitím kapalného i plynného čpavku (NH 3 ). Z důvodu prevence před závažnou havárií má být ve vnitřním prostoru objektu snímána jeho koncentrace v ovzduší, v části strojovny je navrhováno podloží, které má sloužit jako havarijní jímka. Veškerá zařízení sloužící protipožárnímu zabezpečení mají být napojena na náhradní zdroj elektrické energie, respektive veškerá zařízení mají být vybavena autonomním zdrojem elektrické energie. Bližší specifikace návrhu není v oznámení uvedena. V místě je dobře dostupná síť technické infrastruktury, na kterou má být záměr napojen. Dopravně má být areál napojen na veřejnou komunikaci Ke Kateřinkám, a to přibližně v místě stávajícího vjezdu do školního areálu. Doprava v klidu je řešena 67 parkovacími místy pro osobní automobily, přičemž 10 míst má být rezervováno pro potřeby školy. Návrh počítá i s 1 místem pro možné stání autobusu. Dešťové vody mají být v maximální možné míře zasakovány prostřednictvím vsakovacích galerií o objemu cca 240 m 2. Na kanalizaci odvádějící vody z ploch pro parkování je navrženo umístit odlučovače lehkých kapalin. Součástí posuzovaného záměru je výměna stávajícího silničního povrchu v ulici Ke Kateřinkám za tichý asfalt. Celková doba výstavby je plánovaná na cca 18 měsíců (listopad 2016 duben 2018). Výstavbu plánovaného záměru lze rozdělit na tři základní technologické fáze. V první fázi výstavby se má jednat o přípravné práce, úpravu oplocení, vjezd, přípojky inženýrských sítí v rozsahu pro účely staveniště, vybudování provizorních staveništních komunikací, provedení hrubých terénních úprav včetně zajištění stavební jámy a dále založení objektů. Předpokládaná doba trvání 1. fáze jsou 3 měsíce. Ve druhé fázi výstavby má být realizována hrubá stavba objektu stadionu. Pro vertikální dopravu a manipulaci má být využit věžový jeřáb umístěný uvnitř objektu. Betonová směs při betonáži má být dopravována čerpadly betonové směsi a dále má být proveden střešní a obvodový plášť. Předpokládaná doba trvání 2. fáze jsou taktéž 3 měsíce. Ve třetí fázi výstavby mají být prováděny vnitřní stavební práce, montáž rozvodů instalací, technologického zařízení a provozních souborů, dokončovací a kompletační práce. Na závěr mají být dokončeny definitivní úpravy ploch a vegetační úpravy. Předpokládaná doba trvání 3. fáze je 12 měsíců. Staveniště má být ohraničeno oplocením o výšce 3 m, resp. 4 m. Očekává se vytěžení m 3 výkopové zeminy ( t), která má být odvezena na řízenou skládku. V období stavebních prací se předpokládá maximálně 56 vozidel v jednom směru za 24 hod., z toho 47 vozidel nákladních. Stavební práce je plánováno provádět převážně ve všední dny od 7:00 do 21:00 hod, hlučné práce pouze od 8:00 do 18:00, a to vždy v koordinaci s provozem č. j. MHMP /2015/EIA/986/Nov 5

6 ZŠ. O sobotách, nedělích a o státních svátcích mají být prováděny pouze nehlučné a přípravné práce. Odůvodnění: Dne obdržel OCP MHMP oznámení záměru Areál ledových sportů zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu. Oznámení předložila EKOLA group, spol. s r.o., oprávněný zástupce oznamovatele. Z obsahu oznámení vyplynulo, že se jedná o záměr naplňující ust. 4 odst. 1 písm. c) zákona a to ve vztahu k bodu 10.8 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů). Tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je v daném případě Magistrát hlavního města Prahy. Protože oznámení splňovalo náležitosti podle 6 odst. 4 zákona, oznámil příslušný úřad dne zahájení zjišťovacího řízení. Informace o oznámení byla zveřejněna způsoby podle 16 zákona. Elektronická podoba oznámení byla zveřejněna na internetu v Informačním systému EIA ( pod kódem PHA986. Současně zaslal příslušný úřad kopii oznámení spolu s žádostí o vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a správním úřadům. Podle 7 odst. 2 zákona je cílem zjišťovacího řízení u záměrů a jejich změn uvedených v 4 odst. 1 písm. b) až f) zjištění, zda mohou mít významný vliv na životní prostředí, případně zda mohou samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a zda budou posuzovány podle zákona. Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu. Při určování, zda záměr nebo jeho změna může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k povaze a rozsahu záměru, k jeho umístění, k obdrženým vyjádřením a k okolnosti, zda záměr nebo jeho změna dosahuje svou kapacitou limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu u záměrů příslušného druhu kategorie II. Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu bylo zpracováno v srpnu 2015 až září 2015 společností EKOLA group, spol. s r.o. pod vedením Ing. Libora Ládyše. Ten je držitelem autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení se zabývá vymezením a posouzením předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo. K oznámení jsou kromě povinných příloh a výkresové části přiloženy následující samostatné odborné studie a materiály: dopravně inženýrské podklady (Technická správa komunikací hl.m.prahy; červen 2014), kapacitní posouzení křižovatky Opatovská Ke Kateřinkám (Technická správa komunikací hl.m.prahy; srpen 2014), č. j. MHMP /2015/EIA/986/Nov 6

7 akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r.o; srpen 2014, aktualizace srpen 2015), rozptylová studie (RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Ing. Martin Šára, Ing. Jana Bajerová; červenec 2015), posouzení zastínění sousedních objektů (EKOLA group, spol. s r.o; červenec 2015), orientační inženýrskogeologický průzkum (CHEMCOMEX Praha, a.s.; ), vyjádření k návrhu vsakování dešťových vod (CHEMCOMEX Praha, a.s.; ), dendrologický průzkum (Ing. Štěpánka Šmídová, Ing. Eliška Slabochová; duben 2015). Podle příslušného orgánu ochrany přírody záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti (viz stanovisko OCP MHMP ze dne SZn. S-MHMP /2015/1/OCP/VI). K předloženému oznámení se v průběhu zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty: hlavní město Praha (vyjádření č. j. MHMP /2015 ze dne ), městská část Praha 11 (vyjádření č. j. MCP11/15/055025/STA, datum chybně označeno ), městská část Praha-Újezd (vyjádření č. j /2015 ze dne ), Hygienická stanice hlavního města Prahy (vyjádření č. j. HSHMP 44972/2015 ze dne ), České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha (vyjádření č. j. ČIŽP/41/IPP/ /15/PVZ ze dne ), Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí (vyjádření č. j. MHMP /2015 ze dne ), Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče (vyjádření č. j. S-MHMP /2015/OPP ze dne ), Chodov, o.s. (vyjádření ze dne ), Javor Jižní Město (vyjádření ze dne ), Hezké Jižní Město (vyjádření ze dne ). č. j. MHMP /2015/EIA/986/Nov 7

8 Přestože lhůta k vyjádření byla podle 6 odst. 6 a 7 zákona od do , příslušný úřad přihlížel i k vyjádřením doručeným po této lhůtě (poslední doručeno ). Podstata jednotlivých vyjádření je shrnuta v následujícím textu. Jejich kopie jsou spolu s tímto závěrem zjišťovacího řízení zveřejněny v Informačním systému EIA ( pod kódem záměru PHA986. Hlavní město Praha požaduje záměr posuzovat. Nepovažuje ho v souladu s platným ÚPn. Naopak poukazuje na funkční plochy ÚPn v blízkosti dotčeného území, kde by bylo vhodnější záměr umístit. Konstatuje, že záměr vyvolá nežádoucí nárůst individuální dopravy. Upozorňuje na přetíženost křižovatky Opatovská Ke Kateřinkám. Požaduje snížit počet parkovacích stání a dořešit problematiku cyklistické dopravy. Městská část Praha 11 má připomínky, které chce doplnit do dokumentace, popřípadě je stanovit jako podmínky pro další přípravu záměru. Stejně jako hlavní město Praha záměr nepovažuje v souladu s ÚPn. Konstatuje, že záměr nezohledňuje požadavky městské části uvedené ve vyjádření ze dne k jeho studii (uspořádání rozptylových a parkovacích ploch, úprava zastávky městské hromadné dopravy, rozsah kácení). Namítá, že záměr není posuzován jako celek, oznámení se nezabývá 1. etapou (revitalizace sousedních sportovních hřišť). Požaduje bližší popis výhledového stavu pro období naplnění ÚPn. Rozporuje v oznámení uvedený předpokládaný počet osob v objektu. Domnívá se, že by měly být zohledněny kumulace s vlivy vznikající obytné zástavby na území městské části Praha-Újezd. Postrádá konkrétní návrh odvádění srážkových vod ve fázi výstavby, včetně zabezpečení stavební jámy. Ohrazuje se proti tomu, aby byl způsob vytápění konkretizován až v dokumentaci pro stavební povolení. Požaduje, aby se tak stalo již v dokumentaci pro územní rozhodnutí. Má námitky ke způsobu posouzení dřevin, které jsou určeny ke kácení. Žádá, aby bylo zváženo variantní řešení záměru, které by zohledňovalo sadovnicky hodnotné dřeviny (zejména lípy a javory). Požaduje prověřit možnost maximálního využití dešťové vody (např. pro splachování WC, chlazení, požární účely nebo na zavlažování zeleně). Upozorňuje na problematickou kapacitu křižovatky Opatovská Ke Kateřinkám. Požaduje konkrétní návrh opatření na zlepšení průjezdnosti této křižovatky pro období po realizaci záměru, a to s patřičnou rezervou. Upozorňuje na svůj požadavek upravit záliv přilehlé autobusové zastávky směrem z Prahy, včetně souvisejícího přechodu. Městská část Praha-Újezd nesouhlasí s výstavbou záměru. Tvrdí, že negativně ovlivní dopravní situaci v území, a to jak v průběhu výstavby, tak při provozu. Upozorňuje na neuspokojivou dopravní situaci v okolí. Žádá, aby byl doložen vliv nárůstu dopravy v širším území, návrh úprav křižovatky Opatovská Ke Kateřinkám a profilu komunikace Ke Kateřinkám u ZŠ tak, aby byla zvýšena bezpečnost provozu. Namítá, že záměr není v souladu s ÚPn. Požaduje doplnit zdůvodnění potřeby záměru. Navržený počet parkovacích stání považuje za nedostatečný. Domnívá se, že předložené studie (dopravní, akustická, rozptylová) vychází z chybných předpokladů. Ohrazuje se, že není zohledněn hluk z provozu a výstavby záměru na přilehlé objekty pro bydlení (např. ul. Vodnická). Nepovažuje za prokázané, že výstavba nebude mít č. j. MHMP /2015/EIA/986/Nov 8

9 na podzemní vody a zdroje pitné vody v okolí. Žádá o doložení bezpečnostního auditu celého dopravního řešení širšího území a předložení návrhu opatření pro období výstavby s ohledem na hluk, prašnost, dopravu, vibrace apod. Závěrem svého vyjádření požaduje vypořádání svých připomínek a předložení dokumentace zohledňující její požadavky. Hygienická stanice hlavního města Prahy záměr akceptuje, neboť provedená posouzení prokazují, že realizace záměru nezpůsobí nárůst hlukové zátěže a zdravotních rizik. Dále má požadavky na způsob zpracování následující dokumentace stavby (specifikace technologie chlazení, podrobný návrh protihlukových opatření). Současně doporučuje provést výměnu stávajícího povrchu vozovky za tichý asfalt až k objektu Zdiměřická Česká inspekce životního prostředí požaduje záměr posuzovat. Z hlediska ochrany přírody konstatuje, že nelze objektivně posoudit navržený způsob odvodnění dešťových vod a z toho vyplývající dopady na vodní režim krajiny a vodních toků. Taktéž vyhodnocení dopadů na dřeviny považuje za nedostatečné. Z hledisek ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany vod nemá připomínky. Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako dotčený správní úřad, nepožaduje záměr posuzovat. Z hlediska ochrany vod upozorňuje, že dosud nebyla ověřena možnost zasakování srážkových vod. K záměru však nemá zásadní připomínky, a to ani z hledisek ochrany zemědělského půdního fondu, lesů, lesního hospodářství, myslivosti, ochrany ovzduší, nakládání s odpady a ochrany přírody a krajiny. Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy ve svém vyjádření sděluje, že dotčené pozemky leží mimo památkově chráněná území, ale na území s archeologickými nálezy. Proto obecně upozorňuje na některé povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Spolek Chodov, o.s. nesouhlasí se záměrem a požaduje ho posuzovat. Nepovažuje ho v souladu s platným ÚPn. Upozorňuje, že záměr není hodnocen jako celek (nezabývá se jeho 1. etapou). Namítá, že oznámení neobsahuje dostatečné informace o kapacitách záměru. Je přesvědčen, že vyhodnocení možných kumulací s vlivy jiných záměrů je účelově podhodnoceno. Taktéž hodnocení vlivů na veřejné zdraví považuje za nedostatečné. Upozorňuje, že je třeba uvádět počet obyvatel v okolí záměru, kteří jsou ohrožováni nadměrným hlukem. Poukazuje na škodlivé účinky částic prachu na zdraví obyvatel a považuje za nežádoucí v dotčeném území záměr povolit. Upozorňuje na nedostatečnou kapacitu okolních křižovatek. Navržený počet parkovacích míst pokládá za nedostatečný, očekávané intenzity dopravy za podhodnocené. Výměnu stávajícího povrchu v ul. Ke Kateřinkám za tichý asfalt označuje za krátkodobé řešení, rozsah výměny považuje za malý. Má za to, že závěry hodnocení vlivů záměru jsou v rozporu s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 11 A 158/ ze dne Dále upozorňuje na nevyhovující kvalitu ovzduší, zejména benzo[a]pyrenu, jehož imisní limity jsou v území překračovány. Výsledky rozptylové studie pokládá za chybné. Odkazuje na výsledky měření kvality ovzduší v lokalitě ul. K Dubu a v lokalitě Úřad městské části Praha 11, ul. Vidimova, přičemž výsledky druhé jmenované stanice považuje pro záměr za reprezentativní. č. j. MHMP /2015/EIA/986/Nov 9

10 Je toho názoru, že realizace záměru prohloubí negativní důsledky vyplývající z tzv. efektu tepelného ostrova. Označuje rozpory v bilanci dešťových vod a nedostatky v návrhu odvodnění. Nárůst zpevněných ploch považuje za enormní. Má za to, že z oznámení nelze objektivně posoudit vlivy na dřeviny. Upozorňuje na nevhodnou skladbu navrhované výsadby. Způsob zpracování oznámení nepovažuje v souladu s 5 zákona a s metodickými pokyny Ministerstva životního prostředí pro autorizované osoby (č. j. 8130/ENV/15 ze dne ) a neautorizované zpracovatele oznámení (č. j /ENV/15 ze dne ). Zdůrazňuje, že podle 152 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon), je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Závěrem tvrdí, že oznámení je založeno na neobjektivních a neúplných podkladech, a proto ho odmítá. Záměr tudíž požaduje posuzovat, případně ho zcela zamítnout. Spolek Javor Jižní Město se připojuje k vyjádření spolku Chodov, o.s. Spolek Hezké Jižní Město požaduje záměr posuzovat. Za problematický považuje hluk z dopravy, z klimatizace a z technologie chlazení. S odvoláním na zprávu Světové zdravotnické organizace upozorňuje, že hluk z automobilové dopravy je zvláště nebezpečný, protože je vyvolán často se opakujícími událostmi. Požaduje záměr hodnotit ve všech jeho fázích až 50letého životního cyklu, včetně odstranění stavby po skončení pronájmu. Příslušný úřad na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených, po ohledání místa samého a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel k závěru, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí. Se záměrem nesouhlasí nebo ho požadují posuzovat jak zástupci dotčených územních samosprávných celků, správních úřadů i veřejnosti. V jednotlivých vyjádřeních jsou připomínky k vlastnímu záměru i k provedeným hodnocením, které je třeba při posuzování přijatelnosti vlivů záměru brát v úvahu. Proto příslušný úřad požaduje zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 k citovanému zákonu, která by měla reagovat na výsledky provedeného zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Tento závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. RNDr. Štěpán K y j o v s k ý ředitel odboru Odbor ochrany prostředí - otisk úředního razítka - č. j. MHMP /2015/EIA/986/Nov 10

11 Rozdělovník: Oznamovatel do vlastních rukou EKOLA group, spol. s r.o., IDDS: w863a8d Dotčené územní samosprávné celky ke zveřejnění na úřední desce pod dobu nejméně 15 dnů podle 16 zákona (OCP MHMP žádá o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí) městská část Praha 11, Ing. Jiří Štyler - starosta, IDDS: nr5bpci městská část Praha-Újezd, Václav Drahorád - starosta, IDDS: 2w9bx6s Ministerstvo životního prostředí k souhrnné evidenci Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, IDDS: 9gsaax4 Spis č. j. MHMP /2015/EIA/986/Nov 11

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-107893/2007/00PNI/EIA/351-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 02.08.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac. ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac. ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 30.09.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

Zámìr: Metronom Západ. Praha 13. k.ú. Stodùlky (verze záøí 2007)

Zámìr: Metronom Západ. Praha 13. k.ú. Stodùlky (verze záøí 2007) PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381875/2007 /OOPNI/EIA/4 74-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Ing. Záková/4425 Datum 4.12.2007

Více

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848.

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848 dle rozdělovníku STANOVISKO podle 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/11773/14 ZN/2308/ŽP/14

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 4. 6. 2012 Č. j.: 44228/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 76226/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 14.11.2012

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 76226/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 14.11.2012 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 9. 4. 2013 Číslo jednací: 017464/2013/KUSK Spisová značka SZ_017464/2013/KUSK Vyřizuje: Ing. Jana Hrbková / l. 860 Značka: OŽP / HrJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 38839/2015 Sp. zn.: S-JMK 22399/2015 OŽP/Sme Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 2. 2015 Č.j.: 10243/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VYŘIZUJE/LINKA Ing. Čech/39\ petr.cech@kraj-ibc.cz

VYŘIZUJE/LINKA Ing. Čech/39\ petr.cech@kraj-ibc.cz Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství \\~Liberec~ý ~kral Jf Rozdělovník váš DOPIS ZNAČK YIZE DNE 11. 1. 2013 NAŠE ZNAČKA KULK 2456/20\3 OŽPZ 58/2013 VYŘIZUJE/LINKA Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/1863/14 ZN/48/ŽP/14 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-0999964/2011/OOP/VI/EIA/793-2/Lin Bc. Linda/5911 1. 3. 2012

SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-0999964/2011/OOP/VI/EIA/793-2/Lin Bc. Linda/5911 1. 3. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-0999964/2011/OOP/VI/EIA/793-2/Lin Bc. Linda/5911 1. 3. 2012 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7

Více

Název: Administrativní centrum 5. kvìtna, k.ú. Michle, Praha 4

Název: Administrativní centrum 5. kvìtna, k.ú. Michle, Praha 4 ~"-' HLAVNI M~STO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO M~STA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn 5Zn S-MHMP-361274/2006/00PNI/EIA/243-2/Žá Vyòzuje/linka Ing Žáková! 4425 Datum 2412007 podle 7 zákona È 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-145521/2004/0lPNI/EIA/111-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková /4490 Datum 20.12.2004 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1729/ZZ/15-20 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A85I1* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 139439/2013 Sp. zn.: ŽPZ/32791/2013/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 79449/2015 Olomouc 4. 9. 2015 SpZn: KÚOK/70147/2015/OŽPZ/7265 vyřizuje: Mgr. Vojtěch Cvek

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13814/ZP/2013- Po 28.08.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13814/ZP/2013- Po 28.08.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13814/ZP/2013- Po 28.08.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závěr zjišťovacího řízení záměru

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závěr zjišťovacího řízení záměru KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX0153MIW* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 146066/2012 Sp. zn.: ŽPZ/35486/2012/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 1. 2015 Č.j.: 42/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 78911/2013 Sp. zn.: S-JMK 63208/2013 OŽP/Sme Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 103293/2011/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 7.12.2011

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 103293/2011/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 7.12.2011 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Dvoupodlažní zapuštìné aaráže ve vnitrobloku. Drahobeilova ul.. Praha 9. k.ú. Libeò

Dvoupodlažní zapuštìné aaráže ve vnitrobloku. Drahobeilova ul.. Praha 9. k.ú. Libeò PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-385644/2007 /OOPNI/EIN4 77-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 19.6.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 22348/2014. Michal Fryš/564 602 504 2. 4. 2014 OZP 320/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 22348/2014. Michal Fryš/564 602 504 2. 4. 2014 OZP 320/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC 18.12. 2013 KULK 8380/2014 OŽPZ 1626/2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/9934/13 ZN/2486/ŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 7. 1. 2011 Číslo jednací: 189906/2010/KUSK Spisová značka SZ_189906/2010/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka OŽP/Tuč ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 6. 1. 2012 Číslo jednací: 223927/2011/KUSK Spisová značka SZ_223927/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Jana Hrbková / l. 860 Značka OŽP/HrJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 24292/2016 Sp. zn.: S JMK 161623/2015 OŽP/Dah Vyřizuje/linka Bc. Hana Daňková/2292 Brno 16.02.2016

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-121435/2008/00PNI/EIA/525-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 29.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 61732/2016 Sp. zn.: S - JMK 41453/2016 OŽP/Sme Vyřizuje/linka Mgr. Smetana/2636 Brno 21.04.2016

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. I Dle rozdělovníku

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. I Dle rozdělovníku Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno I Dle rozdělovníku Čj.. JMK /37524/2009 Sp.Zn.. s.ru«/22618/2009 OŽPlBd Vyrizuje/linka Bednáiová/2292 I; Brné

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/6777/14 ZN/1306/ŽP/14

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 4 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/2444/15 ZN/404/ŽP/15

Více

0/OOPNI/EIN745-2/Lin. ZÁVER ZJIŠTOVACíHO RíZENí

0/OOPNI/EIN745-2/Lin. ZÁVER ZJIŠTOVACíHO RíZENí .. HLAVNíMESTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTREDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-748442/201 0/OOPNI/EIN745-2/Lin Vyrizuje/linka Bc. Linda / 5911 Datum 8.12.2010 ZÁVER ZJIŠTOVACíHO

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 77908/2011/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 7.9.2011

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 77908/2011/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 7.9.2011 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. ledna 2014 Č. j.: 92979/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

V Praze dne: 05.09.2008 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117801/2008/KUSK OŽP/Ja Vyřizuje: Ing. Simona Jandurová / l.803

V Praze dne: 05.09.2008 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117801/2008/KUSK OŽP/Ja Vyřizuje: Ing. Simona Jandurová / l.803 V Praze dne: 05.09.2008 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117801/2008/KUSK OŽP/Ja Vyřizuje: Ing. Simona Jandurová / l.803 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 29. září 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 21996/2014 KUSP 21996/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 29. září 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 21996/2014 KUSP 21996/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 29. září 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 21996/2014 KUSP 21996/2014

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-323890/2007/00PNI/EIN440-2/Lin Vyøizuje/linka Bc. Linda /5911 Datum 15.11.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne /26. 1. 2015 KUJI 13092/2015. Jaroslav Gottfried. 4. 3. 2015 OZPZ 180/2015 Go

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne /26. 1. 2015 KUJI 13092/2015. Jaroslav Gottfried. 4. 3. 2015 OZPZ 180/2015 Go KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA V LIBERCI DNE 2372/09/36012/26.5.2009 OŽPZ/571/2009 RNDr. Šádková/497

Více

SZn. Vyřizuje/telefon Datum S-MHMP-0152612/2013/OZP/VI/EIA/854-2/Nov Ing. Novotný/236004278 21.06.2013 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZn. Vyřizuje/telefon Datum S-MHMP-0152612/2013/OZP/VI/EIA/854-2/Nov Ing. Novotný/236004278 21.06.2013 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon Datum S-MHMP-0152612/2013/OZP/VI/EIA/854-2/Nov Ing. Novotný/236004278 21.06.2013 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 156674/2015 Sp. zn.: S - JMK 137717/2015 OŽP/Sal Vyřizuje/linka Bc. Salnek/2637 Brno 09.12.2015

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP 27624/2012 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP 27624/2012 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-102737/2007/00PNI/EIA/341-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. lákavá /4425 Datum 16.5.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 97974/2009 V Olomouci dne 18. 12. 2009 SpZn: KÚOK/97974/2009/OŽPZ/7265 Sp. a skart. znak:

Více

POLYFUNKČNÍ DOMY CENTRUM LUŽINY

POLYFUNKČNÍ DOMY CENTRUM LUŽINY VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K OZNÁMENÍ ZÁMĚRU POLYFUNKČNÍ DOMY CENTRUM LUŽINY PRAHA 13 Říjen 2014 1 Vypořádání připomínek k oznámení záměru Polyfunkční domy Centrum Lužiny V následujícím textu jsou vypořádána

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 91125/2014 V Olomouci dne 10. 10. 2014 Sp.Zn: KÚOK/80613/2014/OŽPZ/7149 Sp. a skart. znak:

Více

SZn. S-MHM P-O77798/2007/00PNI/EIA/332-2/Be. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

SZn. S-MHM P-O77798/2007/00PNI/EIA/332-2/Be. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí PIr: HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHM P-O77798/2007/00PNI/EIA/332-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 11. 5. 2007 ZÁVÌR ZJIŠ OV

Více

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Partutovice jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 30. 4. 2009 Č.j.: 27565/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 63070/2016 Olomouc 20. 6. 2016 SpZn: KÚOK/51893/2016/OŽPZ/7265 vyřizuje: Mgr. Vojtěch Cvek

Více

Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role

Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Telefon: 353176311 ústředna, 353176322 starosta, 353 176323- místostarosta ČÍSLO JEDNACÍ.: 1188/2013/NR/Koh VYŘIZUJE: Kohoutová/linka 320 NOVÁ ROLE DNE

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 14.12.2012 Číslo jednací: Spis. značka: 160251/2012/KUSK SZ_160251/2012/KUSK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 81614/2014. Michal Fryš/564 602 504 17. 12. 2014 OZPZ 3061/2014 /Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 81614/2014. Michal Fryš/564 602 504 17. 12. 2014 OZPZ 3061/2014 /Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

R O Z H O D N U T Í. Adresáti dle rozdělovníku. V Liberci dne 10. září 2015 Č.j : 62895/ENV/15 960/540/15 Spis. zn.: OV5071

R O Z H O D N U T Í. Adresáti dle rozdělovníku. V Liberci dne 10. září 2015 Č.j : 62895/ENV/15 960/540/15 Spis. zn.: OV5071 Adresáti dle rozdělovníku V Liberci dne 10. září 2015 Č.j : 62895/ENV/15 960/540/15 Spis. zn.: OV5071 R O Z H O D N U T Í DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc č.j.: KUOK 113450/2014 V Olomouci dne 8. 1. 2015 SpZn.: KÚOK/103028/2014/OŽPZ/507 vyřizuje: Ing. Barbora

Více

R O Z H O D N U T Í. Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou

R O Z H O D N U T Í. Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/5961/16 Spis. zn.: ZN/1871/ŽP/16 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 4 Vyřizuje: Ing. Jiří

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

029749/2014/KUSK SZ_029749/2014/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

029749/2014/KUSK SZ_029749/2014/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 19. 3. 2014 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 029749/2014/KUSK SZ_029749/2014/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice Viz. rozdělovník 2138/ZP/2008-Čr 12.03.2008 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188 Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz Posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 32614/2016 Sp. zn.: S JMK 11882/2016 OŽP/Dah Vyřizuje/linka Bc. Hana Daňková/2292 Brno 29.02.2016

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Vodovodní přiváděcí řad Jirny PČS Fibichova

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Vodovodní přiváděcí řad Jirny PČS Fibichova Praha: 24. 1. 2013 Číslo jednací: 177561/2012/KUSK Spisová značka: SZ_177561/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / l. 859 Značka: OŽP/ŠJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne /26.11.2014 KUJI 82874/2014. Jaroslav Gottfried. 2. 1. 2015 OZPZ 3179/2014 Go

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne /26.11.2014 KUJI 82874/2014. Jaroslav Gottfried. 2. 1. 2015 OZPZ 3179/2014 Go KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 45221/2013 Sp. zn.: S-JMK 45221/2013 OŽP/Bed Vyřizuje: Bc. Hana Bednářová

Více

Praha: 22.1.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 014922/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161755/2013/KUSK. Vyřizuje / Linka: Anna Preiszlerová l.

Praha: 22.1.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 014922/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161755/2013/KUSK. Vyřizuje / Linka: Anna Preiszlerová l. Praha: 22.1.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 014922/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161755/2013/KUSK Vyvěšeno: 12. června 2014 Vyřizuje / Linka: Anna Preiszlerová l. 981 Svěšeno: 30. června 2014 Značka:

Více

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí I[ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-436219/2007/00PNI/EIN488-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. Žáková/ 4425 Datum 5.2.2008 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 12145/ENV/16 V Praze dne 27. dubna 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

\h$ful^ * S00RP00PHIIQ. 27. dubna 2016 12145/ENV/16 Ing. Říčan 267 122 486. V Praze dne Cj.: Vyřizuje: Tel.: ODESILATEL: ADRESÁT:

\h$ful^ * S00RP00PHIIQ. 27. dubna 2016 12145/ENV/16 Ing. Říčan 267 122 486. V Praze dne Cj.: Vyřizuje: Tel.: ODESILATEL: ADRESÁT: S00RP00PHIIQ \h$ful^ * Ministerstvo životního prostředí ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 30359/ENV/16 V Praze dne 16. května 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon

Více

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13 Praha: 4.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: Spis. značka 008714/2014/KUSK SZ_008714/2014/KUSK/8 Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/345 Značka: OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Věc: Umístění dočasné mobilní betonárny, Hornoměcholupská, parc.č. 544/42, k.ú. Horní Měcholupy

Věc: Umístění dočasné mobilní betonárny, Hornoměcholupská, parc.č. 544/42, k.ú. Horní Měcholupy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. Na Pankráci 1683/127 140 00 Praha 4 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce Č. j.: 33800/ENV/16 V Praze dne 13. května 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 84479/2015 Čech/391 9. leden 2016 OŽPZ 1315/2015

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 40723/2016 Olomouc 29. 4. 2016 SpZn: KÚOK/26105/2016/OŽPZ/7232 Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kotrášová,

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 14771/2014 KUSP 14771/2014 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 14771/2014 KUSP 14771/2014 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 14771/2014 KUSP

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 528/2008/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 3.1.2008

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 528/2008/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 3.1.2008 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČIN A Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot, Dubno (ORP Příbram)

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot, Dubno (ORP Příbram) V Praze dne: 28. 12. 2011 Číslo jednací: 217539/2011/KUSK-OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

VOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ

VOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ P O S U D E K o vlivech záměru HNĚVOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ 110 kv na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 2. 7. 2012 Č.j.: 50394/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

LI-VI PRAHA, spol. s r.o.

LI-VI PRAHA, spol. s r.o. LI-VI PRAHA, spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 124722/2015 Sp. zn.: S - JMK 107724/2015 OŽP/Dah Vyřizuje/linka Bc. Hana Daňková/2292 Brno 25.09.2015

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 10. 2010 Č.j.: 79431/ENV/10 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 3. 2015 Č.j.: 11838/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY V PLOŠE LOMOVÉ JÁMY - SANACE A REKULTIVACE LOMU KAMENNÝ PŘÍVOZ

TERÉNNÍ ÚPRAVY V PLOŠE LOMOVÉ JÁMY - SANACE A REKULTIVACE LOMU KAMENNÝ PŘÍVOZ OZNAMOVATEL Autodoprava Veselý s.r.o. TERÉNNÍ ÚPRAVY V PLOŠE LOMOVÉ JÁMY - SANACE A REKULTIVACE LOMU KAMENNÝ PŘÍVOZ posudek k dokumentaci o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zákona

Více

Z J I Š Ť O V A C Í H O Ř Í Z E N Í

Z J I Š Ť O V A C Í H O Ř Í Z E N Í Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.J.: KUOK 85422/2012 V Olomouci dne 5.10.2012 SpZn.: KÚOK/75591/2012/OŽPZ/414 Sp. a skart. znak:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/11671/15 Spis. zn.: ZN/2468/ŽP/15 Počet listů: 10 Počet příloh: 7 Počet listů příloh: 8 Vyřizuje: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Výstavba závodu kovových střížek MONEA COIN TECHNOLOGY s.r.o.

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Výstavba závodu kovových střížek MONEA COIN TECHNOLOGY s.r.o. Praha: 12. 1. 2016 Praha: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 15. 6. 2016 079221/2016/KUSK SZ_073794/2016/KUSK/5 Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz OŽP/Zk dle rozdělovníku ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

Více

R O Z H O D N U T Í - Rozšíření výrobní kapacity závodu Parker Hannifin s.r.o.

R O Z H O D N U T Í - Rozšíření výrobní kapacity závodu Parker Hannifin s.r.o. V Praze dne 8. července 2015 Č.j.: 929/500/15, 26551/ENV/15 R O Z H O D N U T Í - - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor výkonu státní správy

Více

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek 16. 10. 2013 OZP 1931/2013 Jan. nad Sázavou

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek 16. 10. 2013 OZP 1931/2013 Jan. nad Sázavou KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

Akademický a komerèní komplex budov DEJVICE - CENTER. Praha 6

Akademický a komerèní komplex budov DEJVICE - CENTER. Praha 6 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 14.1.2004 È.j.: MHMP-051360/2002/0lPNI/EIA/004-8/Žá Vyøizuje: Ing. Žáková Stanovisko k posouzení vlivù provedení

Více