Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace Školní rok

2 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace Adresa školy: Školní 171, Netvořice Právní forma: Příspěvková organizace Právní subjektivita od IČO: Identifikátor zařízení: Vedení školy: Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka školy PaedDr. Milena Holcnerová, zástupkyně ředitelky Ekonomický úsek : Vedení mzdové a personální agendy p. Jitka Šindelářová Vedení účetnictví Ing. Karel Rabiňák Kontakt: telefon.: fax.: telefon. : školní jídelna webové stránky: Název zřizovatele: Městys Netvořice Adresa zřizovatele: Mírové nám. 19, Netvořice Kontakt: tel.: fax: Součásti školy: Základní škola. Kapacita 300 žáků..izo Školní družina Kapacita 28 žáků IZO Školní jídelna Kapacita 320 jídel IZO Školská rada : od ve složení : Předseda : p.olga Marková Členové : p. Milada Růžičková p.martina Vopičková MUDr. Vlasta Hvězdová Mgr. Ludmila Vodehnalová Bc. Hana Řezníčková Činnost školy se řídila platnými předpisy a zákony. 2

3 2. Materiální zabezpečení provozu školy Ve školním roce bylo využíváno 12 učeben. 8 z nich jsou učebny odborné jako v minulých letech, tj. F-Ch, Vv-M, D-Z, Čj-Cj, Př, Hv, počítačová. pracovna a cvičná kuchyňka. Dále byly k dispozici: žákovská knihovna, keramická dílna, dílny- kovo a dřevo. V rámci tělesné výchovy byla využívána především tělocvična a školní hřiště, které bylo rekonstruováno, nicméně současný povrch neodpovídá bezpečnostním předpisům a bude třeba tuto situaci ve spolupráci se zřizovatelem dále řešit. Pokusili jsme se ve spolupráci se zřizovatelem podat grant u Nadace ČEZ na alespoň částečnou rekonstrukci venkovního hřiště, ale bohužel jsme na dotaci nedosáhli. Z těchto důvodů výuka probíhala také na hřišti TJ Sokol Netvořice. Příležitostně jsou tělocvična i další prostory školy smluvně pronajímány jiným subjektům např. Taneční škole Salta J. a K. Maršálkových pro letní tábor, na cvičení žen, oddílům florbalu, oddílům kopané mladších žáků apod. Pracovní činnosti jsou prováděny v pracovně Př, ve školní dílně, na školním pozemku a ve cvičné kuchyňce. Keramická dílna byla využívána v tomto školním roce pouze pro zájmovou činnost žáků, která byla velmi úspěšná, což dokazují tradiční výstavy dětských výtvarných prací. Vybavení učebnicemi, učebními pomůckami, sportovním nářadím a náčiním, pomůckami do kabinetů je vcelku dostatečné, je podle potřeby a finančních možností neustále doplňováno a obměňováno. Díky evropským finančním fondům jsme v letošním školním roce dosáhli na dotace v rozsahu ,- Kč. Jedná se o poskytnutí dotace pro oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK). Účelem této dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků a týká se učebních pomůcek. Realizace projektu na naší škole byla zahájena k Zatím byly z projektu realizovány tyto aktivity: Instalace tří nových interaktivních tabulí, instalace nového serveru a proškolení všech zainteresovaných osob v rámci těchto zařízení. Dále byla vybudována jazyková laboratoř s 24 pracovními místy představující velmi moderní, účinný a intenzivní systém výuky jazyků. V učebně hudební výchovy byla díky podpoře SRPDŠ a díky finančním darům rodičů instalována další interaktivní tabule ActivBoard se širokým spektrem využití ve výuce žáků. Staré téměř nefunkční tabule byly nahrazeny novými keramickými tabulemi a to v učebnách fyziky a výtvarné výchovy. Rovněž je nutné z důvodu nařízení OHS Benešov ošetřit staré parketové podlahy ve třídách. Část (3 učebny) byla již opravena v průběhu loňských velkých prázdnin a další dvě letos. Ty byly opatřeny linoleem a novými otopnými tělesy. Budova školy slouží svému účelu již více než 55 let, a proto bude třeba pokračovat v rekonstrukcích a opravách. Jedná se např. o dokončení výměny osvětlení, kterou bude možno provést až po generální opravě střechy a zateplení půdy, aby se odstranilo zatékání do stropů ve 2.poschodí velké budovy a v 1. poschodí malé budovy. Velký problém nám způsobuje velká vlhkost v přízemních a suterénních prostorách velké i malé budovy školy. Bude třeba odvlhčit základy budovy a posléze teprve provést zateplení pláště budovy. Vybavení audiovizuální technikou se neustále zlepšuje. Úroveň počítačů v počítačové učebně je velmi dobrá. Vyřazené počítače, pokud jsou funkční, jsou využívány ve třídách a ve školní družině. Byly zřízeny nové přípojky k internetu ( učebny, kde jsou interaktivní tabule). Vyučující mají k dispozici kvalitní počítače ve sborovně a ve 2 kabinetech, mohou využívat i notebooky a připojení k internetu. Vedení školy má kvalitní počítač v ředitelně. 3

4 Vytápění centrální vytápění elektrokotli škola je ve spojení s MŠ velkoodběratelem. Vodovod škola je napojena na vodovod městyse, který spravuje VHS Benešov.. Plyn škola není napojena na přívod plynu. Opravy a údržba ve školní budově Budova školy slouží od roku 1954, takže vyžaduje postupné rekonstrukce vybavení i jednotlivých částí. V minulém školním roce bylo provedeno : - malování některých tříd a chodeb - dodávka a montáž nového lapolu včetně sanace současného lapolu - výměna skříněk v učebnách: HV, sborovna, I.třída, VV - instalace elektrokotle u tělocvičny - instalace dvou keramických tabulí do učeben - instalace celkem 4 interaktivních tabulí ( z toho 3 s pojezdem) - částečná oprava světlíků na severní části budovy - výměna otopných těles ve dvou třídách - oprava žaluzií a instalace žaluzií v žákovské knihovně - instalace linolea do dvou učeben - generální oprava škrabky na brambory ve školní kuchyni - instalace dvou nových koberců do školní družiny a III. třídy - oprava koridoru ( sanace vlhkých zdí) - čištění svodů dešťové vody - běžné opravy práce elektro, běžná údržba, instalatérské práce, demontáž starých tabulí 3. Údaje o žácích Počet žáků a tříd ve školním roce 2010 / ročník I. třída 19 žáků 2.ročník II. třída 13 žáků 3.ročník II. třída 12 žáků 4.ročník IV. třída 17 žáků 5.ročník V.třída 20 žáků 6.ročník VI. třída 13 žáků 7.ročník VII.třída 14 žáků 8. ročník VIII.třída 15 žáků 9.ročník IX.třída 14 žáků Celkem 8 tříd 137 žáků Dva žáci konali školní docházku podle 38 Zákona 561 / 2004 Sb. /, oba na 2. stupni. Průměrný počet žáků na třídu byl 17,125. Ve II. třídě byly spojeny 2. a 3. ročník. Výuka cizích jazyků Anglický jazyk : 105 žáků Německý jazyk : 43 žáků - jako druhý jazyk volitelný Integrovaní žáci - s vývojovými poruchami 3 žáci 4

5 Celkem 3 žáci Volitelné předměty Informatika 3 skupiny 43 žáků Německý jazyk 3 skupiny 43 žáků Nepovinné předměty nebyly ani v tomto školní roce zavedeny. Zájmové útvary Sportovní gymnastika Moderní gymnastika Házená Keramika- 2 skupiny Pohybové hry Aerobik Florbal 2 skupiny Včelařský kroužek Myslivecký kroužek Mladý zdravotník Ruský jazyk Internet Výukové programy na PC Na škole působí pobočka ZUŠ Benešov obory akordeon, zobcová flétna a trubka a pobočka ZUŠ Votice obor kytara Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastnili plaveckého výcviku v plavecké škole v Benešově, a to v jarním termínu. SRPDŠ těmto žákům přispělo 300 Kč na dopravu. Pro žáky 7. a 8. ročníku nebyl uspořádán lyžařský výcvikový kurz vzhledem k nízkému počtu žáků v 7. ročníku ( 14 žáků). Ve školním roce 2011/2012 bude uspořádán tento kurz pro žáky 7. a 8. ročníku současně. Ve dnech jsme uspořádali Jazykový kurz ( Our English Camp) v Jablonné nad Vltavou. Kurzu se zúčastnili žáci ročníku. Akce se vydařila a určitě ji zopakujeme. Škola se zapojila do testování žáků prostřednictvím společnosti Scio. Testy absolvovali žáci 9 ročníku. Jednalo se o testy Stonožka ( M, ČJ, AJ, OSP). Ve všech zmiňovaných oblastech se žáci umístili v průměru či lehkém podprůměru. Výsledky, které každý žák obdržel v individuální zprávě, ukázaly, nač je třeba se soustředit v nadcházející přípravě na přijímací řízení na střední školy, což považujeme za důležité, neboť výsledky testů mohou ovlivnit žáky při rozhodování o budoucím povolání. Dále byli žáci 5. a 9. ročníku testováni v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. Testování proběhlo a Bylo otestováno celkem 30 žáků daných ročníků. V 5. ročníku dopadly všechny předměty nadprůměrně ( ČJ, M, AJ, Člověk a jeho svět), v 9. ročníku ČJ a Biologie nadprůměrně, CH průměrně a M, AJ a FY mírně podprůměrně. Podrobnosti v rámci těchto testování jsou k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy. V říjnu 2010 se žáci 4. a 9. ročníku zúčastnili projektu Minisčítání, pořádané Českým statistickým úřadem za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jeho cílem bylo přiblížit žákům zábavnou formou statistiku a její uplatnění v každodenním životě. 5

6 Statistický úřad zpracoval výsledky z celé republiky do přehledných grafů, které jsou k shlédnutí na Žáci naší školy také využívají testování na portálu kde mohou online využívat testy k volbě povolání, testy dětských schopností a testy pro elementární třídy. Výhodou je okamžitá zpětná vazba pro každého jednotlivce i kolektiv. Školní družina Školní družina pracovala jako součást školy podle vlastního plánu ( viz Akce školy). Měla 1 oddělení s 28 zapsanými žáky. Družinu navštěvovali žáci třídy. 4. Učební plán se schvalovací doložkou MŠMT Základní škola, č.j /96 2 ve znění pozdějších úprav ( 5.ročník) Školní vzdělávací program Škola pro život verze II/ 2009 ( ostatní ročníky) Třídy, předměty, počty hodin 1. stupeň Český jazyk Anglický jazyk Matematika 4 Základy práce s počítačem Prvouka Časová dotace Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti

7 Třídy, předměty, počty hodin 2. stupeň Časová dotace Český jazyk Cizí jazyk (AJ) Matematika Základy práce s počítačem Dějepis Občanská a rodinná výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Další cizí jazyk Volitelný předmět Celkem Vzdělávací program Škola pro život verze II/ 2009 byl ověřován v a v ročníku. Byl kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí a na splnění průřezových témat, byly používány ve větší míře moderní metody skupinová práce, samostatné úkoly, projekty apod. Žáci byli vedeni ke kooperaci, byl kladen důraz na rozvoj komunikace ve skupinách. Při hodnocení výsledků vzdělávání byli žáci vedeni k sebehodnocení, vyučující se snažili hodnotit osobní vývoj každého žáka s využitím žákovských portfolií. 7

8 5. Údaje o pracovnících školy Na škole pracovalo celkem 17,675 přepočtených pracovníků, z toho Fyz. osoby přepočtení na plně zaměstnané Pedagogičtí pracovníci : Učitelé 14 11,592. Vychovatelky 2 1, Celkem: 16 12,664 Nepedagogičtí pracovníci: Domovník 1 1 Uklizečka 4 2,406 Kuchařka 3 3 Administrativní pracovnice 1 0, Celkem 9 6,906 Administrativní pracovnice působí jako kuchařka pro cizí strávníky na úvazek 0,500 a je financována z vedlejší hospodářské činnosti. Vedení mzdové a účetní agendy: - hrazeno zřizovatelem Většina pedagogických pracovníků má předepsané vzdělání, pouze 3 vyučující nesplňují odpovídající kvalifikaci. Dvě z nich si doplňují vysokoškolské vzdělání. Vedení školy usiluje o maximální možnou aprobovanost v jednotlivých předmětech podle možností, které mu dává velikost školy a počet pedagogických pracovníků. Věkové složení pedagogických pracovníků: do 40 let let let 7 nad 61 let 3 V pedagogickém sboru působí pouze ženy. Věkové složení nepedagogických pracovníků: do 40 let let let 2 nad 61 let 1 Přehled pracovníků školy- viz příloha č. 1 8

9 6. Údaje o přijímacím řízení: byl proveden zápis do I. třídy. Zapsáno bylo 24 dětí. Odklad školní docházky byl povolen 3 dětem na základě žádosti jejich zákonných zástupců a doporučení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny. Povinnou školní docházku ukončilo 15 žáků, kteří byli přijati na: Střední školy zaměřené na ekonomiku a služby - 3 žáci Střední zemědělská škola - 4 žáci Střední umělecké školy - 1 žák Střední zdravotní škola - 2 žáci Střední odborná učiliště - 3 žáci Gymnázium - 2 žáci 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků : Průměrný prospěch I.pololetí 1.stupeň 2. stupeň Průměrný prospěch školy: 1,45 1,22 1,74 Průměrný prospěch školy: 1,48 II. pololetí 1,25 1,77 Vyznamenání : 1.pololetí 86 žáků 62 % 2.pololetí 88 žáků 63 % Prospěl : 1.pololetí 51 žáků 37 % 2.pololetí 48 žáků 35 % Neprospěl : 1.pololetí 2 žáci 1 % 2.pololetí 3 žáci 2 % Snížené známky z chování: 1.pololetí 2.pololetí 0 žáků 1 žák - 1.stupeň Výchovná opatření: Napomenutí třídním učitelem 1.pololetí 7 žáků 2.pololetí 5 žáků Důtka třídního učitele 1.pololetí 3 žáci 2.pololetí 7 žáků Důtka ředitele školy 1.pololetí 0 2. pololetí 4 žáci 9

10 Údaje o nepřítomnosti žáků ve škole: V 1. pololetí bylo zameškáno 7029 hodin, což činí 51,31 hodin na žáka. Z toho na 1. stupni ,22 na žáka, na 2. stupni ,34 na žáka. Ve 2. pololetí bylo zameškáno 8700 hodin, což je 63,50 hodin na žáka. Z toho na 1. stupni ,81 na žáka, na 2. stupni ,63 na žáka. Tyto absence byly omluveny. Ve 2. pololetí bylo navíc na 2. stupni 6 hodin absencí neomluveno. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: EU- peníze školám, monitorovací zprávy 1 seminář Autoevaluace ve škole od SCIA Praha 1 seminář Finanční gramotnost 1 seminář Zdravotní školení všech zaměstnanců školy Spisová služba a archivnictví 1 seminář Školení na obsluhu interaktivních tabulí ActivBoard pro pedagogické pracovníky Školení na obsluhu interaktivních tabulí BenQ pro pedagogické pracovníky Práce na konvektomatu - 1 seminář Krajská konference VS 1 seminář Specifické poruchy učení 1 seminář Semináře vztahující se k jednotlivým aprobacím HV, TV, Prv. Všichni pracovníci byli proškoleni v BOZP a PO 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Škola se představuje veřejnosti na svých internetových stránkách Mají své pravidelné rubriky, jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány. O svých akcích také informujeme v tisku Benešovský deník a především týdeník Jiskra. V letošním školním roce jsme začali vydávat školní časopis. Vychází čtvrtletně a všechna čísla jsou zveřejněna i na webových stránkách školy. Naše škola je ji mnoho let zapojena do projektu Školní mléko v České republice, jehož hlavním realizátorem je Laktea, o.p.s. Žáci mají možnost využívat tyto služby a objednat si za výhodné ceny ochucené či neochucené mléko a jiné mléčné výrobky. V letošním školním roce jsme se také zapojili do projektu Ovoce do škol. Jedná se o dodávku ovoce a zeleniny pro žáky ročníku. Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie 73% a Česká republika 27%. Cílem projektu "Ovoce do škol" je zvýšení obliby produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispění k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvoření správných stravovací návyků ve výživě dětí, zlepšení zdravotního stavu mladé populace apod. Během školního roku žáci absolvovali výlety, exkurze, výchovné koncerty, projekty, navštívili divadelní představení, výstavy. Toto jsou některé z nich: 10

11 1. Uspořádání výstavy k výročí narození Františka Hrubína v prostorách školní budovy, slavnostní vernisáž se konala dne Exkurze k VV Centrum DOX Praha ročník 3. Výukový program: STROM 4. a 5. ročník 4. Návštěva všech tříd v místním muzeu výstava fotografií spojených se životem Františka Hrubína 5. Obrazy z třicetileté války představení pro ročník 6. Hudební pořad v MŠ Bavíme se s Helekalem 1. a 2. ročník 7. Projektový den pro 1. stupeň s názvem: Výjimečné datum-výjimečný den ( ) 8. Přednáška o životě a díle Františka Hrubína (manželé Homolovi) 2. stupeň 9. Návštěva Bavorského národního parku myslivecký kroužek 10. Přednáška s prezentací pro 2. a 6. ročník: Hasiči (Martin Šebek) 11. Vítání podzimu hry v přírodě opékání uzenin školní družina 12. Exkurze do České televize 1. a 2. ročník 13. Projekt Hallouween pro ročník (dvoudenní s noclehem ve škole) 14. Kulturní vystoupení žáků na Valné hromadě Rodáků a přátel muzea v Netvořicích 15. Plavecké odpoledne na Měříně 8. ročník 16. Exkurze do DDM Benešov a muzea Benešov školní družina 17. Zdobení perníků ve školní jídelně dobrovolné pro všechny žáky 18. Vánoční trhy v budově školy s kulturním vystoupením žáků 19. Projekt: Vánoční zvyky v Červeném Újezdě ročník 20. Divadelní představení v Táboře ročník 21. Svíčkárna Šestajovice exkurze ročník 22. Vánoční koncert ZUŠ Benešov, Votice jídelna školy 23. Vánoční besídky jednotlivých tříd a školní družiny 24. Divadelní představení v MŠ 1. a 2. ročník 25. Školní ples spojený se šermováním žáků 9. ročníku 26. Matematický klokan 2. 9.tř. 27. Divadelní představení v tělocvičně: Plecha a Neplecha jdou do světa pro 1. stupeň a Projížďka světem pro 2. stupeň 28. K-centrum Benešov exkurze 8. ročník 29. Dětský karneval 30. Preventivní program na téma : Sex, AIDS a vztahy, Šikana, kyberšikana ročník 31. Výchovný koncert žesťové nástroje pro ročník v jídelně školy 32. Pohádka o Káče v MŠ 1. a 2. ročník 33. Návštěva muzea v Netvořících výstava obrazů p. Cílka 4. ročník 34. Návštěva sportovce Imricha Bugára v rámci Odznaku všestrannosti olympijských vítězů projektu, do kterého je naše škola zapojena ročník 35. Výstava pohádkových bytostí V. Klimkové na Konopišti 1. a 2. ročník 36. Ekoprogram žáků 8. ročníku pro MŠ: Tonda Obal zapojení do projektu s ekologickou tématikou 37. Sběr papíru pod záštitou SRPDŠ spojenou se soutěží jednotlivců a tříd 38. Exkurze poznávání okolí bydliště 3. ročník 39. Divadelní představení v Táboře ročník 40. Výlet do Koněpruských jeskyň 4. a 5. ročník 41. Branný den spojený s ukázkou práce profesionálních hasičů z Benešova ročník 11

12 42. Dvoudenní výlet do Pikovic 8. ročník 43. Safari Dvůr Králové výlet 7. ročníku 44. Volba povolání beseda s p. Radochlíbovou 8. ročník 45. Koncert žáků ZUŠ Votice, Benešov v jídelně školy 46. Dinopark Plzeň výlet 6. ročníku 47. Dvoudenní výlet do Pikovic 9. ročník 48. Výlet Loučeň 4. a 5. ročník 49. Gymnastická akademie spojená s výstavou výtvarných prací žáků školy 50. Výlet třídy - Strž u Příbrami Muzeum Karla Čapka 51. Projekt školní družiny: Hurá do přírody 52. Muzeum Jílové u Prahy školní družina Akce posilující environmentální výchovu třídění odpadu, péče o zeleň v okolí školy a o školní pozemek. Naše škola pokračovala v celostátní soutěži Recyklohraní, všechny úkoly byly splněny, zařadili jsme se opět mezi 100 nejúspěšnějších škol v České republice. Soutěž bude pokračovat i v příštím školním roce. Škola tak vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Zapojili jsme se velmi úspěšně i do celostátní soutěže Těžíme hliník a naše škola skončila na 34. místě v rámci České republiky. Na naší škole se také uskutečnil zajímavý ekologicky zaměřený projekt s názvem: Děti dětem aneb s odpady hravě. Jedná se o projekt pilotní, jehož výsledky byly na konci letošního školního roku zpracovány a podle nich se uskuteční celoroční projekt pro více základních škol v ČR. Princip spočívá v úzké spolupráci 2.stupně ZŠ a mateřské školy, v našem případě MŠ v Netvořicích. Žáci 8. ročníku podle pravidel projektu vedli a učili naše předškoláky chovat se ekologicky, umět správně třídit odpady (kontejnery dle barev) a zábavnou formou doplněnou celou řadou zajímavých her vedli ty nejmenší k pozitivnímu přístupu k přírodě a životnímu prostředí. V rámci krajské kampaně na podporu třídění odpadu byla vyhlášena společností EKO- KOM spolu se Středočeským krajem soutěž škol a zároveň pokus o rekord ve vytvoření znaku vlastní obce z odpadových materiálů. Přihlásili jsme se a žáci 8. ročníku vyrobili erb z plastů a odpadového papíru. Znak městyse Netvořice se líbil a postoupil do krajského kola, které se konalo v Kladně a zároveň reprezentoval Středočeský kraj v celostátním kole, které proběhlo formou rekordní galerie znaků měst a obcí na veletrhu GO a Regiontour 2011 v Brně v lednu V současné době zdobí tento erb chodbu v přízemí malé budovy školy. Sběr starého papíru byl opět organizován ve spolupráci se SRPDŠ. Zapojily se do něj všechny třídy, aktivnější však byli opět mladší žáci. 1. místo obsadila V. třída, 2. místo patřilo VIII. třídě a třetí byla IV. třída. Nejlepšími sběrači v jednotlivých třídách byli : Vašáková Eliška, Prchalová Sára, Kutová Kateřina, Kluvanec Vojtěch, Janská Anna, Plešinger Stanislav, Kocourková Adéla, Franěk Lukáš, Plešinger Karel, Bronová Pavlína. Nejlepší třídy a jednotlivci byli opět odměněni z prostředků SRPDŠ. Během školního roku se žáci účastnili mnoha soutěží a mnozí z nich úspěšně reprezentovali školu, např.: Pythagoriáda okresní kolo: Alžběta Bednaříková místo Filip Fibír místo Martina Vyskočilová místo 12

13 Jan Jícha místo Finanční gramotnost škola se umístila na 4. místě v okresním kole, ve školním kole byl nejlepší Jan Jícha z 8. ročníku. Matematický klokan A. Bednaříková 7. tř. 2. místo v okrese Benešov Ekologická soutěž: Zachraňte Afriku: soutěže se zúčastnili tito žáci: Tomáš Navrátil, David Císařovský, Josef Pikous, Jiří Doležal, Lucie Berková, Barbora Urbanová ( 9. ročník) Zdravotní soutěž: Žáci školy se také zúčastnili okresního kola soutěže Mladý zdravotník, kde naše družstvo skončilo na 6. místě. Dějepisná olympiáda: Dějepisná olympiáda se konala na Gymnáziu Benešov Školu reprezentovaly žákyně Alžběta Bednaříková a Barbora Urbanová. Výtvarné soutěže: Výtvarná a literární soutěž ke Dni Země: Můj kousek přírody v kraji pod Blaníkem III. kategorie: Dominik Šlehobr (5. ročník) 1. místo III. kategorie: Tomáš Bron (5.ročník) 2. místo IV.kategorie: Pavlína Žižková (7. ročník) 2. místo IV. kategorie: Michaela Kadeřábková (7. ročník) 3. místo Výtvarná soutěž Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na téma: Kde hrozí nebezpečí požáru III. kategorie: Pavlína Hvězdová (5. ročník) 1. místo Výtvarná soutěž na téma: Žárovka II. kategorie: Adéla Neradová, Zuzana Kočová 3. místo Výtvarná soutěž PO očima dětí okresní kolo Kategorie ZŠ 2: Nikol Hokrová (5. ročník) 1. místo Kategorie ZŠ 2: Denisa Vejmelková (5. ročník) 3. místo Výtvarná soutěž PO očima dětí krajské kolo Kategorie ZŠ 2: Denisa Vejmelková (5. ročník) 2. místo Úspěchy ve sportovních soutěžích: Okresní turnaj v házené: Dívky: 6. místo Chlapci: 3. místo Okresní kolo ve futsalu: starší žáci: 6. místo McDonald s Cup Okresní finále: 4. a 5. ročník 9. místo Okresní finále: ročník 13. místo Florbalové soutěže: žáci se zúčastnili florbalových soutěží 13

14 Okresní finále: FlorbalCup místo Florbalový turnaj o pohár Středočeského kraje Okresní kola ve vybíjené: Preventan Cup Dívky: místo Chlapci: místo Žáci naší školy sehráli v průběhu školního roku přátelská utkání se ZŠ Krhanice ve florbalu a házené. Se ZŠ Lešany sehrálo mladší žactvo přátelské zápasy ve vybíjené. Zástupci ze žáků školy se také zúčastnili významné mezinárodní akce k svátku Corpus Domini. Jednalo se o štafetový běh z Prahy do italského města Orvieto, který běžel i přes Netvořice. Žáci běželi vybraný úsek společně s běžcem štafety. 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Dne proběhla státní kontrola ověřování dodržování právních předpisů zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Ze závěrů kontroly vyplývá, že nebyly zjištěny žádné hrubé závady. Byl však zjištěn nedostatek, a to korodující obal na škrabce brambor. Tato závada byla odstraněna v průběhu letních prázdnin a KHS Benešov byla o této nápravě informována. 11. Hlavní údaje o hospodaření školy Finanční prostředky : a) dotace na krytí přímých vzdělávacích nákladů NIV ze státního rozpočtu (platy, školní potřeby a pomůcky, DVPP, dotace na vybavení pro žáky 1.ročníku) b) dotace na krytí provozních výdajů spojených s hlavní činností ( elektřina, vybavení školy, opravy a údržba a ostatní služby ) - zřizovatel Úřad městyse Netvořice c) prostředky z doplňkové činnosti - pronájmy, obědy pro cizí strávníky d) dary z prostředků SRPDŠ, jehož výbor aktivně spolupracuje s vedením školy, dary z řad rodičů 12. Údaje o zapojení školy do mezinárodních projektů: Škola se aktivně zapojila do projektu Adopce na dálku. Již druhý školní rok si dopisuje v anglickém jazyce a podporuje finančně 15letou dívku Jamilu z Indie. 13. Na škole nepracuje odborová organizace. 14

15 14. Seznam příloh k nahlédnutí v ředitelně školy : Údaje o pedagogických pracovnících Seznam škol, na které se přihlásili vycházející žáci v roce 2010/ 2011 Přehled prospěchu školy v I. a II. pololetí Výsledky sběru papíru Přehledná zpráva o hospodaření za rok 2009 Netvořice

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2010/2011 Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 22. 9. 2011 Projednáno a schváleno školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE během školního roku 2011/2012 Výroční zpráva je vypracovaná v souladu s ustanovením 11 a 12 zákona

Více