červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 1"

Transkript

1 červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 1 červenenec 2010 Cena 6,00 Kč Slovo starosty Připravovaný obchvat Suchdola nad Lužnicí Vážení spoluobčané, Město Suchdol nad Lužnicí v současné době projednává nový územní plán. V tomto dokumentu je navržena trasa obchvatu Suchdola nad Lužnicí. Jedná se o odklon silnice I/24, která prochází Suchdolem a místní částí Tušť. Celá problematika tohoto obchvatu se začala projednávat v roce Společně s pořizovatelem územního plánu, což je MěÚ Třeboň, jsme vyvolali společné jednání na Ministerstvu dopravy v Praze, dále přes krajský úřad, kde bylo dohodnuto vypracovat studii, která obsahovala variantní řešení 6 návrhů tak, jak byly zpracovávány a předkládány za posledních 30 let, kromě poslední varianty D1, která bude zapracována do územního plánu Suchdola nad Lužnicí a dále do plánu Jihočeského kraje, do ZUR, což jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Pro zdůvodnění výběru varianty D1 je v důvodové zprávě uváděno celostátní sčítání Ředitelství silnic a dálnic České republiky z roku Uvedená komunikace I/24 ve směru na Třeboň je zatížena počtem 4,5 tisíc vozidel za 1 den, při podílu těžké dopravy 33,5%. Počet těžkých vozidel kamionů vzrostl. Tato skutečnost si vynutila řešení trasy přeložky k vytěsnění tranzitní dopravy mimo území města a tedy ke snížení negativních dopadů plynoucích z provozu těchto silničních vozidel (hluk, vibrace, exhalace a bezpečnost občanů). Varianta D1 nově navržená trasa přeložky silnice I/24 je dlouhá cca 3,6 km. Do území města vstupuje ve směru od Třeboně u železničního přejezdu u 14 rovně mezi jezerem pískovny v těsném souběhu s železniční tratí (na její východní straně), prochází průmyslovým areálem bývalých dřevařských závodů, překračuje náhon a řeku Lužnici, dále obchází východně Tušť kolem Bůrku, farmu Miloše Cepáka a celé zastavěné území Tuště, aby se v prostoru vjezdu do bývalého vojenského cvičiště Blata opět spojil se silnicí směr Halámky. Tato vybraná varianta se jeví jako nejvhodnější, protože vede mimo území, které je z urbanistického hlediska vhodné pro vymezování zastavitelného území a je přijatelným kompromisem z hlediska zájmů týkajících se ochrany životního prostředí, ochrany krajiny a hodnot území. V územním plánu bude tato varianta D1 platit po jeho dokončení a schválení zastupitelstvem našeho města. Předpokládaný termín schválení tohoto územního plánu je konec roku 2010, v horším případě rok Jan Kronika, starosta města Suchdol nad Lužnicí výsledky Strana Hlasů Procent ČSSD ,03 ODS ,66 VV ,58 TOP ,11 KSČM ,00 Suveren. 61 3,30 KDU-ČSL 59 3,19 SPOZ 55 2,98 SZ 37 2,00 ČPS 16 0,86 DSSS 13 0,70 PB 10 0,54 Svobodní 8 0,43 Občané 5 0,27 STOP 2 0,10 KONS 2 0,10 ES 1 0,05 ZPRÁVY Z RADNICE Informace o důležitých usneseních volených orgánů za měsíc květen 2010 V měsíci květnu proběhlo dne 24. května 31. veřejné zasedání zastupitelstva města (dále ZM ) a celkem během měsíce proběhla i 4 neveřejná zasedání rady města (dále RM). V případě rady města nejsou níže uváděna usnesení, která jsou doporučující pro ZM (a tudíž mohou být rozhodnutím zastupitelstva v konečné fázi přijata v pozměněné podobě). Taktéž nejsou uváděna usnesení, u kterých by zveřejnění jejich obsahu mohlo pro město v budoucnu znamenat např. nevýhodnou vyjednávací pozici při hledání řešení různých strategických záležitostí. Zákon o svobodném přístupu k informacím a zákon o obcích je dostatečným nástrojem veřejnosti v případě pocitu, že se někomu informací nedostává. Úředníci radnice jsou povinni v souladu se svojí pracovní náplní zveřejňovat skutečnosti, které jsou na základě jejich podkladů projednávány v radě či zastupitelstvu a sdělovat je legislativně čistou formou veřejnosti v širších souvislostech v samostatných příspěvcích v jiných částech tohoto periodika. Proto bližší a přesnější informace naleznete vždy v příspěvcích z jednotlivých odborů. Zákon o ochraně osobních údajů podle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále UOOU) umožňuje zveřejňovat u fyzických osob iniciály a místo bydliště fyzické osoby. RM výpis z některých přijatých stanovisek a usnesení : Dendrologický průzkum v souvislosti s přípravou průtahu města Rada města vzala na vědomí informaci o dendrologickém průzkumu ul. 28. října Suchdol nad Lužnicí, který bude proveden firmou Safe Trees Ing. Jaroslav Kolařík, PhD., Na Štěpnici 945, Rosice Žádost o přidělení bytu Rada města neschválila přidělení bytu pro J.K., Suchdol nad Lužnicí Žádost o opětovné schválení splátkového kalendáře dlužné nájemné bytu č. 5 v č.p. 569 Suchdol nad Lužnicí Rada města neschválila povolení opětovného splátkového kalendáře na dlužné nájemné a zálohy za služby z bytu č. 5 v čp. 569 pro M.K., Suchdol nad Lužnicí a požaduje zaplacení celé dlužné částky do konce měsíce května Pokud nebude dluh uhrazen bude bez dalšího vymáhán soudní cestou. Návrh na ukončení exekuce pohledávky dlužné nájemné bytu v čp. 95 Na Huti Rada města schválila ukončení exekuční pohledávky č.j. EX 399/04 - byt 1+1 v čp. 95 Na Huti, Suchdol nad Lužnicí, proti povinné K. P., současně Domov důchodců České Velenice pokračování na str. 2

2 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2010 ZPRÁVY Z RADNICE pokračování ze str. 1 Pronájem místnosti v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DsPS) Rada města schválila pronájem jedné místnosti stavebně označené č o výměře 11.7 m 2 v čp. 218 DsPS v Suchdole n. Luž. Suchdolské stavební, s.r.o. České Budějovice, K. Lávičky 48/57 IČ: Roční nájem včetně služeb , Kč + inflace + DPH. Pronájem na dobu neurčitou. Pronájem čp. 164 v Tušti ubytovna v prostoru pískoven Rada města schválila úpravu nájemního vztahu k objektu čp. l64 v Tušti - nájemce Zuzana Pavlíková, Suchdol n. L. 800, IČ tak, že doba pronájmu bude od do Dále odsouhlasila snížení nájemného o částku ,- (zbytková hodnota pevného vybavení ubytovny) s tím, že toto vybavení bude zaevidováno do majetku města. V neposlední řadě uložila odboru správy majetku a rozvoje města městského úřadu ( dále jen SMRM ) zajistit vymalování interiéru ubytovny na náklady města dle nejvýhodnější cenové nabídky Žádost zrušení pronájmu pozemku p.č. 1330/4 Na Huti Suchdol nad Lužnicí Rada města odsouhlasila zrušení nájemní smlouvy čj. 3501/02 HSM 354 na pronájem pozemku p.č. 1330/4 v k.ú. Suchdol n. Luž. k , s tím, že nájemce uhradí poměrnou část nájemného za r Veřejná služba prodloužení smlouvy Rada města schválila prodloužení termínu tzv. Veřejné služby dle zákona o hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. do za stejných podmínek jako dosud Schválení zadávací dokumentace na akci"lesnická technika pro Město Suchdol n.lužnicí" Město obdrželo grant na nákup lesnické techniky - bude pořízen nový traktor, vlek a radlice. Rada města schválila výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky na zakázku "Lesnická technika pro Město Suchdol nad Lužnicí". Dále schválila seznam oslovených dodavatelů na zakázku Lesnická technika pro Město Suchdol nad Lužnicí : (PTR Strojní závod Třeboň, MEGA-Třeboň, SOME Jindřichův Hradec). V neposlední řadě jmenovala hodnotící komisi k otevření obálek ve složení: Josef Šubrt, Jan Kunágl, Jan Kronika, Zdeněk Fical, Ing. Lenka Procházková. Úhrada nákladů spojených s pořádáním akce v KC-Kině Rada města schválila úhradu nákladů spojených s pořádáním akce (promítnutí filmu Chlapec v pruhovaném pyžamu a následná beseda) v KC-kině při příležitosti oslav 65.výročí konce 2.světové války. Zadání výběrového řízení na výběr dodavatele na akci Rekonstrukce suterénu v ZŠ Rada města odsouhlasila zadání výběrového řízení na výběr dodavatele na akci Rekonstrukce suterénu v ZŠ prostřednictvím firmy Stavební poradna s.r.o., Č. Budějovice. RM výpis z některých přijatých stanovisek a usnesení : Výběr nejvýhodnější nabídky na akci"lesnická technika pro Město Suchdol n. Lužnicí" Rada města odsouhlasila výběr nejvhodnější nabídky na zakázku Lesnická technika pro Město Suchdol nad Lužnicí, kterou předložila firma SOME Jindřichův Hradec. Schválení zadávací dokumentace na akci Dokončení MK a chodníku pro pěší na Gráfovci Rada města schválila zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na zakázku Dokončení MK a chodníku pro pěší Gráfovec, dále schválila seznam oslovených dodavatelů na zakázku (KOSTKA JH s.r.o., Jindřichův Hradec, SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, STRA- BAG a.s., Soběslav) a schválila složení hodnotící komise k otevření obálek na zakázku Dokončení MK a chodníku pro pěší Gráfovec ve složení: Jan Kronika, Zdeněk Fical, Josef Šubrt, Anna Cepáková, Mgr. Ladislav Ondřich, náhradníci: Mgr. Pavel Mráček, Ing. Václav Žák. RM výpis z některých přijatých stanovisek a usnesení a : Na těchto jednáních rady města byly projednávány varianty možného uložení volných finančních prostředků města. Odbor ekonomický městského úřadu bude informovat samostatným článkem v příštím vydání Suchdolského zpravodaje o konečném řešení této problematiky. ZM výpis z některých přijatých stanovisek a usnesení : Nepovolená skládka v Tušti Zastupitelstvo města uložilo tajemníkovi prověřit skládku odpadu v okolí čp. 67 v Tušti. Uložení volných finančních prostředků města Na tomto jednání zastupitelstva města byly taktéž projednávány varianty možného uložení volných finančních prostředků města. Poznámka: Informace byly do zkrácených tiskových verzí upraveny s použitím údajů ze zápisů ze zasedání RM a ZM. Předpokládaný termín dalšího veřejného zasedání zastupitelstva města zatím není určen (bližší aktuální informace o termínu získáte na tel ). Bezplatné upozornění nejen na toto jednání a další informace z dění ve městě získáte bezplatnou registrací v infokanálu města, kterou provedete odesláním SMS ve tvaru IK SUCHDOL REGISTRUJ na telefonní číslo Luboš Hešík tajemník MěÚ Suchdol nad Lužnicí UPOZORNĚNÍ POŘADATELŮM VEŘEJNÝCH PRODUKCÍ Odbor kultury a cestovního ruchu městského úřadu upozorňuje pořadatele kulturních, sportovních a dalších akcí, na které vyvěšují plakáty po území města Suchdol n. L., na to, že podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 města Suchdol n. L. lze tato oznámení vyvěšovat pouze po označení razítkem městského úřadu a na určené plakátovací plochy, jejichž seznam je přílohou této vyhlášky. Dále odbor upozorňuje na povinnosti pořadatelů veřejných hudebních produkcí podle vyhlášky č. 2/2008 města Suchdol n. L.,a to ohlašovat tyto produkce městskému úřadu nejpozději 5 dnů před jejich konáním a podávat přiznání k poplatku ze vstupného podle vyhlášky města č. 5/2003. Příslušné formuláře jsou k dispozici v odboru kultury a městské knihovně. Jiný postup je porušením těchto vyhlášek a je postihován v přestupkovém řízení. Vyhlášky jsou k nahlédnutí na městském úřadu nebo na: Pavel Hrbek, Odbor kultury a CR INFORMACE V pondělí 30. srpna 2010 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový kurz k získání řidičského oprávnění Přihlášky v městské knihovně /přístavba místní základní školy/ Informace na tel. čísle

3 červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 3 Program kina na měsíc červenec 2. pátek hod. 110 min. EXMANŽELKA ZA ODMĚNU Na Milo Boyda, smolařského lovce odměn, se usměje štěstí, když dostane za úkol vystopovat a předat spravedlnosti svou bývalou manželku Hrají: Jennifer Aniston, Gerard Butler, Jason Sudeikis. České titulky, mládeži přístupno. Vstupné 70,- Kč 7. středa hod. 101 min. PODIVNÍ Obyvatelé poklidného městečka se začnou chovat podivně a ze dne na den se změní ve vraždící monstra. Děsuplná podívaná na motivy hororové klasiky Romea. Hrají: Radha Mitchell, Timothy Olyphant a další. České titulky, mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 70,- Kč 9. pátek hod. 118 min. ŽENY V POKUŠENÍ Odbornice, která radí jiným s manželskými problémy, se musí potýkat s manželskou nevěrou. Pomáhat jí v české komedii chtějí i dcera a matka Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček. Mládeži přístupno, vstupné 70,- Kč 14. středa hod. 121 min. ŠPATNEJ POLDA Film o policistovi, který po zranění zad při záchraně vězně hledá útěchu bolesti v práškách a drogách. Ani to mu nebrání při skvělém výkonu své práce. Film plný drog, vražd a policejních akcí. Hrají: Nicolas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer. České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 70,- Kč 16. pátek hod. 140 min. ROBIN HOOD Režisérská legenda Ridley Scott vám odvypráví vlastní verzi tohoto příběhu. Ta je temná, jak temný byl raný středověk, v němž se film odehrává. Hrají: Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong. České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 70,- Kč 21. středa hod. 102 min. DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ Komedie podle předlohy Miloslava Švandrlíka o mladém lékaři Čeňkovi, žijícím v bytě s manželkou a tchýní. Není moc ctižádostivý, a tak má doma peklo. Hrají : Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Tereza Bebarová, Oldřich Navrátil. Mládeži přístupno, vstupné 70,- Kč 23. pátek hod. 95 min. KUKY SE VRACÍ Film zobrazuje dětský fantazijní svět. Hlavní postavou je odvržený medvídek Kuky, vydávající se na cestu domů, na které zažije mnohá dobrodružství. Hrají: Oldřich Kaiser, Kristýna Nováková, Ondřej Svěrák, Filip Čapka. Mládeži přístupno, vstupné 70,- Kč Pozvánky za kulturou Město Suchdol nad Lužnicí pořádá v pátek 13. srpna 2010 zájezd na otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou na představení STARCI NA CHMELU. Cena zájezdu je 270,- Kč / 150,- Kč vstupenka + 120,- Kč doprava/. Závazné přihlášky v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí. Tel. č Pozvánka na prohlídku Nové Vsi u Klikova V sobotu se opět uskuteční prohlídka spojená s výkladem v lokalitě zaniklé obce Nová Ves u Klikova. Sraz účastníků je před budovou bývalé hájovny ve hodin. Pro tuto akci bude do uvedené oblasti povolen vjezd motorových vozidel Lesy České republiky. Z důvodu lepší orientace po lesních cestách budou na dvou křižovatkách na příjezdové trase pro tento účel umístěny směrové tabulky. Všechny zájemce nejen o historii provede uvedenou lokalitou Vladimír Bednář. 28. středa hod. 106 min. SOUBOJ TITÁNŮ Akční fantazie. Zeus stvořil lidstvo a od té doby jsou bohové silní a nesmrtelní díky jejich motlitbám. Ale teď se lidé začali krutovládě bránit. Chrámy hoří a sochy padají. Hrají: Hans Matheson, Liam Neeson, Ralph Fiennes. České titulky, mládeži přístupno. Vstupné 70,- Kč 30. pátek hod. 116 min. PRINC Z PERSIE : PÍSKY ČASU Dobrodružný film podle úspěšné počítačové hry. Ocitáme se v Persii, v příběhu odvážného prince, který se musí spojit s konkurenční princeznou, aby společnými silami zastavili písečnou bouři, která by mohla zničit svět. Hrají : Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley. České titulky, mládeži přístupno. Vstupné 70,- Kč Spolek třeboňského loutkového divadla si pro vás na začátek letní sezony přepravil tato představení: neděle Perníková chaloupka hrajeme na zámku v Třeboni v h. pondělí Krejčí, švec a duchové hrajeme na zámku v Třeboni v h pátek Pták Ohnivák a liška Ryška hrajeme na zámku v Třeboni v h neděle Šípková Růženka hrajeme na zámku v Třeboni v h sobota Dřevěný vojáček a jeho přátelé hrajeme v areálu pivovaru Regent v Třeboni - vítězné představení letošní krajské soutěže Skupovy Strakonice pátek O silném Honzovi hrajeme na zámku v Třeboni v h Libuše Kupková

4 4 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2010 BORŮVKOBRANÍ láká do Borovan nejen borůvkovými dobrotami... ale i nově zrekonstruovanou turistickou a kulturní atrakcí regionu zámkem, který zdobí jižní stranu borovanského náměstí. Původně budova sloužila jako probošství kláštera augustiniánů, který zde byl založen v polovině 15. století. Právě při Borůvkobraní, které se letos koná července, se po rozsáhlé rekonstrukci zámek otevře veřejnosti v plné kráse. Nechte se překvapit, zda bude překonán rekord v soutěži jedlíků O krále borůvkových knedlíků (31 knedlíků za 30 minut) a vytvořen rekord v chytání borůvek do úst. Dětské dvojice se prokousávají k pokladu borůvkovým koláčem, na borůvkovém jarmarku zakoupíte borůvky, džemy, lívance, domácí likér, pivo či medovinu, mýdla, svíčky jak jinak než vše z borůvek. V zámecké zahradě vyroste borůvková hospoda s nejrůznějšími borůvkovými dobrotami - nebudou chybět knedlíky se žahourem, lívance, koláče. Bohatý kulturní program je zaměřený na všechny věkové generace (setkání jihočeského a dolnorakouského folkloru, pohádky a hry pro děti, tvůrčí borůvkové dílny, žonglování Aduši a Dáši, vystoupí Petra Janů, Fleret s Jarmilou Šulákovou, Pražský hradčanský orchestr, Táborští pouličníci).u borůvkového zahrádkáře získáte rady, jak pěstovat kanadské borůvky, které zde také zakoupíte. Borůvkovým hostem bude botanik Václav Větvička. Zároveň budete mít možnost prohlédnout si obnovené prostory zámku. Prohlídky vedou i do části bývalého kláštera dnes vlastněné farností, kde se v křížové chodbě kolem rajského dvora nachází lapidárium kamenných barokních plastik, v patře klášterní muzeum a expozice římovské pašijové cesty s originály tamních soch. Tato možnost potrvá i po celou sezónu. Nenechte si ujít noční hrané prohlídky bývalého augustiniánského kláštera v doprovodu sličných múz. Projdete obnovené prostory zámku a očekávat vás bude zakladatel kláštera Petr z Lindy, pochybný probošt Matěj Kozka z Rynárce, Jakub Krčín i další historické osobnosti a překvapení. Borovanské múzy se hrají každou neděli večer od července do konce září. Borovanská kulturní mozaika - to jsou letní pravidelné páteční a sobotní kulturní akce v různých částech zámeckého areálu, z nichž si vybere, doufejme, každý svůj oblíbený žánr. Na nádvoří zámku se například představí bubenická show Jumping drums Ivo Batouška (9.7.), Pavel Šporcl s orchestrem předvede Vivaldiho Čtvero ročních dob (16.7.), Hradišťan vystoupí s hostem Dizu Plaatjies (30.7.). Hlavní sál s nástropními freskami výjevů ze života sv. Augustina slibuje zážitek z poslechu koncertů vážné hudby, zámecká půda se stane místem jazzových produkcí. Při návštěvě zámku navštivte také přilehlý park s novými dřevěnými plastikami, které zde již druhým rokem vznikají při řezbářském sympoziu. Letos budete moci sledovat řezbáře při práci od 8. do Za návštěvu stojí také chráněná dílna Nazaret v jižní části areálu Podzámčí s možností zakoupení kvalitní keramiky i dalších výrobků klientů. Dětské publikum je vítáno na Půdě plné pohádek v pensionu Borovanský mlýn a v Parku exotických zvířat ve Dvorci otevřeno je každý den. Informace ke všem uvedeným akcím Vám rádi poskytneme v Infocentru na zámku, tel , Program kulturních akcí najdete na

5 červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 5

6 6 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2010

7 červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 7 POZVÁNKA do Lomnice nad Lužnicí červenec srpen na Farské louce koncert TLUSTÁ BERTA koncert PARKÁN koncert CLOU, SUFFER koncert E!E Festival dechových hudeb Kaprobraní ČSŽ v Suchdole n. Luž. pořádá od hodin v HASIČÁRNĚ MÓDNÍ PŘEHLÍDKU s vystoupením souboru TRNKY BRNKY. Na přehlídku jsou zváni všichni občané. Těšíme se na Vaši návštěvu. Za ČSŽ předsedkyně Věra Kryšpínová Děkujeme všem voličům Občanské demokratické strany za hlasy odevzdané při parlamentních volbách. Poděkování patří také voličům ostatních stran, které umožní sestavit vládu rozpočtové odpovědnosti, práva a boje proti korupci. Těší nás, že většina občanů naší republiky podpořila sestavení středopravicové vlády, která jako jediná může zastavit další zadlužování naší země. Libor Durek, člen místního sdružení ODS Jihočeský zvonek Dne 4. dubna se konalo okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek v Jindřichově Hradci. Sešly se zde čtyři kategorie. První tři kategorie různého věku soutěžily s lidovými písněmi a kategorie čtvrtá byla pro ročník s žánrem populární hudby. V okresním kole jsme naplnili celou velkou místnost a všichni se ze sebe snažili vydat snad to nejlepší. Každý z nás byl oceněn buď diplomem za účast nebo zařazením do bronzového,stříbrného či zlatého pásma. Pět z nás postupovalo do krajského a závěrečného kola v Českých Budějovicích. Krajské kolo se uskutečnilo Vynořily se nové tváře z dalších různých okresů a především nové a zajímavé hlasy. V tomto kole nás bylo přibližně mezi 20-30, v mojí kategorii nás však bylo jen 10. Soutěž byla skvělá,vážím si především možnosti, kdy jsme se mohli po vyhlášení výsledků poradit s porotou o našich pěveckých chybičkách. Snad i v dalších letech budou na naší škole odvážlivci,kteří se za své hlasy nebudou stydět. Michaela Bednářová, držitelka zlatého pásma v kategorii sólo Poděkování Místní organizace ČSSD děkuje všem voličům, kteří jí dali svůj hlas ve volbách do parlamentu ČR. Za místní organizaci ČSSD Jan Paďourek Milá Míšo, děkujeme Ti za dlouholetou reprezentaci naší školy v pěveckých soutěžích, kde jsi vždy dosahovala vynikajících výsledků. Přejeme Ti, aby Tě hudební múza provázela celým životem a splnila se Ti všechna Tvá přání. Učitelé ZŠ T. G. Masaryka v Suchdole nad Lužnicí Žáci naší školy soutěžili v krajském kole dopravní soutěže Jak již bylo zveřejněno dříve, dvě družstva naší školy se umístila na prvních místech v oblastním kole této soutěže v Třeboni a postoupila do krajského kola v Českých Budějovicích. To se jelo 9. června. V mladší kategorii soutěžili žáci 5.třídy Pavel Mráček, Miroslav Sviták, Nikola Matoušová a Lucie Pelikánová. Sbírali své první zkušenosti v soutěži na této úrovni, své dokázala i tréma, a tak obsadili 7.místo z devíti zúčastněných škol. I tak je to úspěch a nabyté vědomosti určitě uplatní jako účastníci silničního provozu. Ve starší kategorii bojovali zkušení borci, kteří se již několikrát vypracovali do postupových pozic. Celkově obsadili pěkné druhé místo z devíti škol kraje a i v jednotlivcích se neztratili. Karolína Janků skončila čtvrtá, Marek Čáp šestý a další členové František Maxa a Michaela Brychtová se umístili dobře. Děkujeme všem za dobrou reprezentaci školy a města, za podané výkony jim patří pochvala. Josef Franta

8 8 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2010 Projekt Karel IV., kultura a architektura jeho doby Konečně jsem nabyla nazpět náhle ztraceného hlasu a po delší době se setkala se sedmáky u projektu věnovaného tématu Karel IV., kultura a architektura jeho doby. Plánovali jsme ho již delší dobu, takže někteří měli už předem pečlivě připraveny materiály. Vytvořili jsme si témata podle našich zájmů a pracovali na nich ve skupinkách: 1. Život Karla IV. Kristýna Kušnerová, Bára Mráčková, Denisa Šafářová 2. Zásluhy Karla IV., architektura Petr Šlápota, Vlastík Veselý 3. Karlštejn, minulost a současnost Lenka Pavlíková, Tereza Vondrková, David Makuňa 4. Karel IV. a korunovační klenoty Simona Jiráčková, Tereza Kuchyňková 5. Karlova univerzita v době založení a dnes Honza Metelec, Tomáš Potěšil, Jirka Vavera, Pavel Wipplinger 6. Postava Karla IV. v českém kulturním dědictví Kristýna Dušková 7. Karel IV. odraz v místopisu Vašek Kanděra, Luděk Vrchota 8. Manželky Karla IV., stručný životopis Jirka Brabec, Milan Jordán, Michal Struska, Vláďa Ševčík 9. Rodokmen Karla IV. Martin Spáčil Svoje dosavadní znalosti o Karlu IV. a jeho době doplnili žáci informacemi z encyklopedií a prostudováním svých témat na internetu. Obrázky k závěrečným výstupním materiálům čerpali rovněž z různých zdrojů, nejvíce jsou však ceněny ty vlastnoručně malované. I když v některých případech není prezentace na plakátech zrovna podle předpisu, všichni se snažili dát do ní maximum. Nechtěli jsme pouze kopírovat texty z počítače nebo tisknout barevné obrázky, proto jsme si namáhali ruce a naše písmo se vždy neřídilo přesností milimetrů (nebo centimetrů). O to poctivěji výsledek působí. Je náš, originální, není to práce počítače nebo jiného automatu. Ke každému projektu patří samozřejmě i hodnocení práce. Provedli ji sami žáci, poté i já jako učitelka dějepisu v 7. ročníku. Naše příprava nejen v podobě pracovních listů se, myslím, vyplatila. O době Karla IV. i o něm samotném jsme se dozvěděli poměrně dost informací nejen z hodin dějepisu, ale právě i formou tohoto projektu. Během samotné práce vznikly fotografie, které ukazují, jak jsme se snažili a zároveň se příjemně bavili. ZZ NOC V KNIHOVNĚ V pátek 4. června 2010 jsme se žáky 6. ročníku ZŠ s paní učitelkou Ivou Mráčkovou přespali v knihovně. Předtím jsme strávili večer v kempu Paris. Hráli jsme míčové hry, opekli vuřty a s dostatečnou tmou si prošli stezku odvahy. Velké poděkování patří manželům Školkovým z kempu Paris za poskytnuté zázemí, paní Cvrčkové z Rabbitu za vuřty na opékání a panu Pávkovi za výbornou zmrzlinu. R. Rohrbachová Noc v knihovně byla vážně super. Moc se mi líbila stezka odvahy. Přátelům se, doufám, taky líbila a těším se na další noc v knihovně. A abych nezapomněl! Děkujeme paní Rohrbachové za obstarání skvělých strašidel. Daniel Janík Bylo krásně teplé počasí, když jsme se sešli u školy. V knihovně jsme si připravili věci na spaní a šli jsme do kina na Alenku v říši divů. Ke konci filmu jsme se už všichni těšili na stezku odvahy a byli netrpěliví. Když skončil film, vydali jsme se okolo pískovny a krásné přírody na camp Paris. Na kempu jsme se všichni rozutekli a hráli různé hry v lese či s míčem anebo si u ohně opékali vuřty. Jak jsme se všichni těšili na noc a na to, až se setmí, tak teď jsme se začali všichni bát. Bylo nám řečeno, že na stezku odvahy můžeme jít jen po jednom, ale my jsme to jaksi nedodrželi, nehráli si na odvážlivce a ječeli jsme ve dvou i ve více lidech. Na konci stezky si všichni oddechli a vydali jsme se zpátky do knihovny, kde jsme pak do rána budili paní učitelky. V sobotu jsme to museli celý den dospávat. Linda Brabcová Dětský den V neděli 30. května 2010 proběhl v okolí kulturního domu již tradiční dětský den. Počasí se umoudřilo a děti si mohly užít prima odpoledne. Poděkování patří: děvčatům z 2. stupně ZŠ, která se převlékla do kostýmů a s dětmi soutěžila, pracovníkům technických služeb za stavbu stanu, panu Jiřímu Vondrákovi za zapůjčení aparatury, manželům Zavadilovým za skvělé občerstvení a bance Ge Money Bank za drobné dárky pro děti. R. Rohrbachová

9 červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 9 Náš školní výlet? Husitské dny v Táboře! Letos jsme v 7. ročníku chtěli při školním výletu doplnit znalosti o středověku nějakými vlastními zážitky, které připomínají tuto dobu. Protože naše dopisování s Karlštejnem nevyšlo (neozývali se na y a nezvedali nám telefony), obrátili jsme se na osvědčenou akci - využili jsme tradiční každoroční Husitské dny ve městě Táboře. Těšili jsme se, i když nám předpověď počasí na zrovna nepřála. Život husitů nám přiblížili husitští bratři a sestry v prostoru Housova mlýna poblíž táborských hradeb. Nádherné prostředí pro takovou akci. Vše začalo originálně - museli jsme si zacpat uši a pootevřít ústa - ozvala se totiž obrovská rána z děla a ta zahájila samotný pořad. Celým programem nás provázel bratr hejtman Jón. Zpočátku nám nepršelo, takže jsme si mohli vyzkoušet některé středověké atrakce - např. ražbu mincí, házení sekyrkou, práci na hrnčířském kruhu (vyráběli jsme malé kalichy), psali jsme husím brkem, vyzkoušeli si husitskou výstroj a zbraně, skvělá byla i jízda na trenažeru - kobyle ze sudu, při níž jsme kopím trefovali stanovený cíl. Poté následovalo pěkné divadelní představení o osudu Jana Husa a důsledcích jeho smrti. Do vystoupení o husitských válkách se mohli zapojit sami žáci, takže jsme viděli poměrně zdařilou bitvu mezi husity a křižáky. Jenže ta už probíhala za vydatného deště. Děti se ale i tak ohromně bavily. Obzvláště ty menší (z bechyňské ZŠ) se nechaly unést novými zážitky. Naštěstí jsme se mohli zahřát v historické taverně Housova mlýna, kde jsme si dali teplé pití a vynikající preclíky. Moc se nám tu líbilo. Náš výlet měl být zakončen prohlídkou táborského středověkého podzemí. Zpestřením byly samozřejmě přilby, které jsme už před nástupem do sklepení museli mít na hlavách. Abyste viděli, jak nám to v nich slušelo, nechali jsme se vyfotografovat. Chodbičky v podzemí vznikly v době založení Tábora (r. 1420) tak, že původní sklepy pod jednotlivými Kuba si vyrobil minci domy na náměstí (sloužily zpočátku k ochraně proti požárům) byly postupně propojovány v chodby, které umožnily projít trasu zhruba o délce 400 m pod celým náměstím. Některé sklepy ale spojeny s chodbou nejsou (pokud by byly, celá trasa pod městem by prý měřila asi 14 km). My jsme se prošli pod náměstím, poslechli jsme si zajímavý výklad a získali nové informace o současném využití chodeb a sklepů. Pak nás už čekala krátká procházka deštivým náměstím, někteří měli totiž dávno vyhlédnuté občerstvení (dali si pizzu a ti odolnější i zmrzlinu). Pak jsme vyrazili vláčkem zpět domů. I přes ten déšť, který už nás do konce výletu neopustil, se nám výlet líbil. Takže Karlštejne, našli jsme si za tebe náhradu a nelitujeme. I u nás v jižních Čechách můžeme prožít pěkné chvíle. ZZ Přilby nám sluší podzemí Pěší pouť V sobotu 12. června jsme se po dvou letech vydali v dopoledních hodinách od chlumského kostela nebo spíše od chlumské kašny na pěší pouť. Naším cílem byl poutní kostel, který je nedaleko obce Lutová. Cesta přes pole, silnici, louky, les byla dlouhá 5 km, což jsme všichni bez problémů zvládli. Účast byla menší než při první pouti, možná proto, že deštivé a chladné počasí vystřídalo sluníčko v plné síle. Putování bylo ale i tak smysluplné a pro nás, co jsme se účastnili, určitě přínosem. Čekalo nás 6 zastavení každé zastavení bylo uvedeno písní, byl přečten úryvek z Bible a doplněn svědectvím lidí o tom, jak jim Bůh pomohl v těžké životní situaci. Po té následovala modlitba a opět píseň. Jedno ze zastavení bylo doplněno scénkou. Asi v polovině cesty byla svačina a možnost vykoupat se v rybníku, čehož téměř všechny děti a několik dospělých s radostí využilo. Naše putování bylo zhruba po 5 hodinách zakončeno mší svatou v poutním kostelíku. Mše, doprovázené zpěvem, se zúčastnili i lidé, kteří neprošli celou trasu. A úplně na závěr jsme si mohli sdělit své dojmy, zážitky a pocity při pečení buřtů. Sluníčko poctivě hřálo, ale ani v tomto případě to nebylo překážkou. Účastnice poutě Husita Vlastík

10 10 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2010 Noc kostelů v Suchdole nad Lužnicí Noc 28. května v suchdolském kostele se tak jako na jiných místech naší země stala symbolem otevřenosti věřících všem lidem dobré vůle. I zde mohli příchozí objevovat krásu křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, křesťanskou hudbu i poezii. Zároveň jsme chtěli nějakým způsobem zprostředkovat i to nejcennější, co můžeme nabídnout dnešnímu světu - poklad křesťanské spirituality. Možná se zdá těžké nabízet věci, na které nelze upozornit křikem, které se ze své podstaty brání agresivní propagaci, které nelze předat jen neosobním sdělením. Které navíc nijak nevlastníme, ani jsme je nevyrobili, ani je neprodáváme. Přesto jsou v dnešním světě velice potřebné. Noc v suchdolském kostele trvala od sedmi do jedenácti hodin večer. Každou celou hodinu jsme návštěvníky uvedli do symboliky křesťanského chrámu a poté je provedli kostelem (Dan Veith a Vít Pávek). Půlhodina organizovaného času, doprovázená ještě vystoupením různých hudebníků (sourozenci Cvrčkovi housle, violoncello a zpěv, Lenka Spurná příčná flétna, paní Plchová z Chlumu s malým flétnovým souborem, Míša Horvátová z Třeboně - zpěv) přecházela volně do půlhodiny ticha a meditace. V tomto posvěceném čase si každý příchozí mohl zapálit svíčku a donést ji k oltáři. Mohl si napsat na papírek důležitou aktuální prosbu a vložit ji do košíku před oltářem a pomodlit se za její splnění. Prosby jsme druhý den odvezli do kláštera v Nových Hradech, kde se za ně také ještě budou modlit řeholní sestry. U oltáře byly také misky s biblickými citáty, ze kterých bylo možné si jeden vylosovat a meditovat, jestli se nějak vztahuje k mému životu či k jeho aktuální situaci. K rozjímavé atmosféře také přispívala tichá kytarová meditativní hudba (například zpěvy z komunity v Taizé) a četba z poezie holandského kněze Phila Bosmanse. Atmosféra byla výborná, usebraná a všichni příchozí rychle chápali a aktivně se do programu zapojovali. Aktivně znamená v tomto případě i tiše sedět a snažit se otevřít své srdce. Přicházeli lidé mladí, staří, křesťané i lidé, kteří do kostela nechodí či chodili kdysi dávno. Přicházeli také lidé zranění. Počet není pro nás důležitý, ale málo jich nebylo. Kdo může posoudit, co se děje v srdcích jednotlivých návštěvníků? Kdo může posoudit, jaká pohnutí srdce může změnit jejich život? Někteří v kostele seděli i hodinu a půl a s pohledem upřeným na slavnostně vyzdobený a osvícený oltářní stůl užívali času a možnosti jen tak prostě být v chrámu. Ve světle svíček vnímat dar života, krásu hudby a mistrovství žulové gotické klenby. Svět tuto možnost potřebuje, naše společnost není výjimkou a my jsme rádi, že jsme ji mohli pomoci otevřít. David Pithart a organizátoři Noci kostelů v Suchdole VÝPRAVA za Františkem Hrubínem V letošním roce slavíme 100 let od narození našeho spisovatele Františka Hrubína. Se žáky 6. třídy ZŠ jsme se v úterý 15. června vydali do Chlumu u Třeboně, kde spisovatel dlouhá léta pobýval, a se žáky z tamní ZŠ a místní knihovnicí paní Dagmar Rakovou se vydali po jeho stopách. Byli jsme na náměstí, kde stojí rodinný domek, prošli se parkem až k jeho bustě a skončili v místní knihovně, kde jsme dostali test o životě a díle spisovatele a prohlédli si jeho knihy v několika světových jazycích. Poté jsme se vydali na plovárnu k rybníku Hejtman, posvačili jsme a hráli různé míčové hry. Bohužel začalo pršet, tak jsme se předčasně vydali na autobus směr Suchdol nad Lužnicí. Velké poděkování patří knihovnici z Chlumu u Třeboně za pěkně připravený program a poutavé povídání o Františku Hrubínovi a historii Chlumu u Třeboně. R. Rohrbachová

11 červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 11 JIŽ POTŘETÍ OŽIJE LÉTO V SUCHDOLE DIVADLEM SUCHDOLSKÉ DIVADELNÍ VEČERY 2010 Dobří, milí a kulturní přátelé, je tu dlouho očekávaná a prezentovaná událost, která se uskuteční již potřetí a nabídne kvalitní podívanou jak místním, tak i návštěvníkům města. Mnozí si již zvykli na pohádky a komedie na farní zahradě u kostela, tak i v sále suchdolského kina. Vám, co o Suchdolských divadelních večerech slyší poprvé, můžu jen navrhnout PŘIJĎTE A UVIDÍTE SAMI, CO JSTE JEŠTĚ NEVIDĚLI A NESLYŠELI. Stejně jak v letech minulých, i letos je festival rozšířen na skoro každý červencový víkend, přesněji na 5 festivalových dní v sobotu 3.7., neděli 4.7. a soboty 10., 17. a Dovolujeme si Vás pozvat na širokou kulturní nabídku zahrnující soutěže pro děti, pohádky, černé i lechtivé komedie, koncerty i drama. Hlavně bych však v programu rád vyzdvihl představení Ženského Amatérského Spolku z Homole (3.7. od 18.00), který odehraje fact-fiction komedii o Marii Curie-Sklodowské po úvodním slavnostním zahájení patronů festivalu. Za podívanou bude stát i představení v následující den pražského Neomluveného divadla autora známého Mrazíka Sebevrah. Největší podívanou však bude i drama o osvětimském životě profesionálního divadla Continuo v sobotu v pozdních večerních hodinách ve farní stodole (vstup od farní zahrady). Doporučení se vztahují i na pohádky předních a osvědčených souborů z celé republiky, ale i na další komedie např. brněnská inscenace A co láska?! či Fatální bratři havířovského Sputniku. Ale i letos nebude chybět představení domácích SUDáků poslední festivalový den od hodin Postel pro anděla. Novinkou jsou pak koncerty např. kytarového písničkáře Tomáše Vyorala, nebo známého Komorního orchestru při ZŠ Rapšach a SUchdolském Divadlu, ti vystoupí jak v kostele s barokní hudbou, tak i na farní zahradě s moderními Beatles a Čechomorem. Nenechte si tedy ujít program sestavený z nejlepších představení posledního roku z celé republiky. Vstupné i letos zůstává nezměněné 50,- Kč dospělí a 30,- Kč děti a navíc některá představení budou jen za vstupné dobrovolné (více na plakátech vztahujících se přímo k jednotlivým představením během července). Již dnes si můžete zakoupit v Informačním centru i permanentky se zvýhodněným vstupným na jednotlivé dny, či celý festival. Více o festivalu i na webu Těšíme se na setkání s Vámi! Za organizátory Vít Pávek, ředitel festivalu a vedoucí SUchdolského Divadla tel.: ÚVODNÍ SLOVA HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE A PATRONA JIŘÍHO ZIMOLY Už potřetí se v Suchdole nad Lužnicí sejdou divadelní soubory, muzikanti i kejklíři, aby pobavili početné divácké obecenstvo. Oceňuji, že letní setkání amatérských, poloprofesionálních a letos také už profesionálních divadelníků nabízí kvalitní divadelní podívanou souborů z celé České republiky. Dvě minulé divadelní sezony Suchdolských divadelních večerů prokázaly, že festival se zařadil mezi významné kulturní akce v Jihočeském kraji a že je vyhledáván nejen místními, ale i také turisty, kteří přijíždění za třeboňskými a novohradskými památkami, okolní přírodou, ale i za řekou Lužnicí. Věřím, že úspěšný trend propojení žánrové pestrosti s kvalitní divadelní interpretací si festival udrží i v dalších letech. ÚVODNÍ SLOVA STAROSTY MĚSTA A PATRONA JANA KRONIKY Vážení Suchdoláci i návštěvníci našeho města, dovolte mi, abych Vás pozval jménem svým i jménem všech pořadatelů, patronů i sponzorů na 3. ročník letního festivalu, který se uskuteční v našem městě a který se stává tradicí. Pořadatelé využijí letní turistické sezony, období dovolených, kdy naše krásné město navštíví velké množství turistů. Přesto, že je festival v počátcích, dokázal již za poslední 2 ročníky dodat Suchdolu noblesnosti a slávy. Bohatý program letošního letního festivalu a široká účast divadelních souborů z celé republiky je příslibem kvalitní podívané. Přeji všem účinkujícím i divákům krásné kulturní zážitky i příjemný pobyt v našem městě. ÚVODNÍ SLOVA EUROPOSLANKYNĚ A PATRONKY ZUZANY ROITHOVÉ Když slyšíme slova jako scéna, role, projev, text či protagonista, není vždy hned jasné, zda je řeč o divadle či o politice. Veřejné vystoupení a veřejná odezva jsou společnými rysy těchto dvou mediálně patrně nejexponovanějších oblastí. Považuji to za přirozený projev humanitního pojetí evropské společnosti. Jako politička jsem o to radši, když mohu usednout do diváckého křesla a sledovat děj, kde jeden druhého poslouchá, kde ho nechává domluvit a pak adekvátně reaguje, kde je překročení hranic slušnosti obecenstvem vnímáno jako ilustrace něčeho, čeho by se měli lidé vyvarovat, a kde naopak odvaha a čest sklízí uznání a je následováníhodným příkladem. A nevadí mi, že jde jen o hru a že slova hercům do úst vložil možná dávno nežijící autor a jejich gesta vede neviditelný režisér. A nevadí mi, že jednou vidím téhož herce v roli Caliguly a jindy v roli Romea. Když se ve třináctém století lidé nechávali vtahovat do příběhů pašijových her, hledali v nich dobro a zlo. V polovině sedmnáctého století, tedy po třicetileté válce, se tradice pašijových her v atmosféře beznaděje rozplynula. Dnes jsou divadla, tedy ta dobrá, opět plná diváků, i když v každé domácnosti mrká televizní obrazovka a z obrazovek počítačů do pokojů vstupují on-line kraje a příběhy vzdálené tisíce kilometrů. Dobro a zlo se přeci jen lépe pocítí na divadle, kde slyšíte zrychlený dech herců a hlasy nezkreslené reproduktory. A tak se na Romea a Caligulu půjdu podívat i letos. Jejich příběhy znám. Stejně jako vím, co se má a nemá. Ale nepřestanu si to opakovat. Už proto, že i tohle by divadlo a politika měly mít společné, stejně jako naplňování slibů: SUD to dokázal ochotníci před třemi lety slíbili, že vytvoří novou tradici letního divadelního festivalu, a tak se také stalo. Oceňuji, s jakou výdrží a zápalem se všichni jeho tvůrci už potřetí věnují přípravám letního setkání a virtuálně z přítmí tleskám hlavnímu organizátorovi Vítu Pávkovi. Na zasloužený potlesk politikům si budeme muset počkat ještě dlouho

12 12 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2010 ZPRÁVIČKY z barevné školičky Jak jsme oslavili MDD V posledním květnovém týdnu všechny děti pracovaly s knihou J. Karafiáta Broučci vyprávěly si o životě v trávě, malovaly, střihaly a lepily lucerničky pro broučka. Ke konci týdne zhlédly animované pásmo pohádek Svatojánští broučci. V úterý, v den svého svátku, se potěšily divadelní pohádkou O pejskovi a kočičce. Již krátce po poledni v tento den se vypravily paní učitelky k řece, aby připravily cestu pro let svatojánského broučka.po vyznačení trasy a přípravě 8 stanovišť, se mohli broučci vydat na cestu. Na stanovišti u berušky bylo prvním úkolem, za pomoci rodičů, vyhledat si svou lucerničku. U broučkovy babičky děti prokazovaly svou dovednost při skákání panáka. U dalšího broučka si prověřily své znalosti o přírodě. Růžový brouček si pro děti připravil hod šišek na cíl. Svou šikovnost a pohybovou koordinaci ukázaly při přenášení jahůdky. Prostorovou orientaci si vyzkoušely u broučkovy kmotřičky skládáním mlsného a neposlušného broučka.u chrobáčka ukázaly, jak umí udržet rovnováhu při chůzi na chůdách.za každý splněný úkol dostaly na svou lucerničku razítko a mohly pokračovat do posledního stanoviště v chatovém táboře. Zde dostaly za své výkony sladkou odměnu a pamětní list na svůj let.společně s rodiči si opekli u rozdělaného ohně vuřty. Takto strávené odpoledne jsme si všichni krásně užili. Za dary pro naše broučky děkujeme sponzorům: EATON Elektrotechnika s.r.o. Suchdol n. L. Panu J. Soudkovi pekárna Suchdol n. L. Panu F. Dvořáčkovi Keg servis Suchdol n. L. Paní M. Staskové Bohemia Regent s.r.o. Třeboň Panu Z. Gregorovi Klempířství, pokrývačství, zámečnictví Suchdol n. L. Firmě Bridgeton Elektronik s.r.o. Děkujeme Tělovýchovné jednotě Sokol Suchdol nad Lužnicí za poskytnuté zázemí na chatovém táboře u Lužnice. Učitelky z barevné školičky Odpolední školička V pondělí navštívili základní školu budoucí prvňáčci se svými rodiči, aby si vyzkoušeli, jaké to bude v září, až se z nich stanou opravdoví školáci. Děti, které přišly do odpolední školičky, velmi dobře zvládly zadané úkoly, zazpívaly si a namalovaly krásné obrázky. Rodiče obdrželi informace o vybavení školáka a seznam věcí do 1. třídy. Přejeme všem dětem, hlavně budoucím prvňáčkům, krásné prázdniny a v září se budou na své žáčky těšit paní učitelky K. Hanzalová a V. Wipplingerová ČSŽ informuje V pátek a v sobotu (4. a 5. června) jsme uskutečnily ČSŽ v Suchdole n. Luž. spolu s městským úřadem sběr na CHARITU. Jako místo výběru jsme měly velkou GARÁŽ, kterou jsme za dva dny naplnily až ke stropu. Lidé jezdili auty, s kárkami i na kole. Siláci nám pomohli vyházet pytle ke stropu na hromadu. Práce se vydařila a jsme spokojeni, že věci nám nepotřebné zase někomu poslouží k dobru. Věci takto vybrané odveze kamion do Broumova, kde jsou na to přizpůsobeni a je zde největší centrum. Za ČSŽ předsedkyně Věra Kryšpínová VODÁCI INFORMUJÍ. Tradiční BENÁTSKÁ NOC se koná 3. července 2010 na vodácké loděnici Hraje Patrola a Second Service Band VODÁCKÝ FLÁM se uskuteční 7. srpna 2010 Hraje Klaret

13 červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 13 Dětský den Je tady opět červen a s ním blížící se prázdniny, na které již všichni netrpělivě čekají. Tento letní měsíc začal tradičně svátkem všech dětí. Deváťáci připravili pro své mladší spolužáky sportovní klání ve formě cyklistického závodu. Tentokrát vedla trasa krajinou, kterou navštívil jen málokdo. A přitom není tak vzdálená. Žabárna, Zajíc, Votaleže, Bílý vršek, tato místa nabízejí možnost krásné procházky nebo projížďky na kolech. A na kolech jsme vyrazili i my. Na trase čekalo jednotlivé hlídky celkem 12 stanovišť, kde musely plnit různé úkoly převážně sportovního charakteru (po laně přes potok, chůdy, šipky, orientace, závody v pytlích, střelba na bránu, hod na cíl, střelba ze vzduchovky atd.) A protože nám přálo i nádherné počasí (nutno dodat, že 1.6. pršelo, tak jsme přesunuli akci o týden později), nikdo se nezranil a občerstvení fungovalo, prožili jsme krásný slunečný den plný sportovních zážitků. Nejúspěšnější hlídky dostaly sladkou odměnu. Poděkování patří TJ Blesk Klikov za umožnění pobytu dětí na fotbalovém hřišti a panu hostinskému za poskytnutí občerstvení. Mgr. Olga Ondřichová, TU 9. roč. ZEMNÍ PRÁCE Ladislav Koranda Šalmanovice Provádím veškeré výkopové práce, terénní úpravy a odvodňování základů pásovým minibarem. Prodej a odvoz štěrků, písků, betonu kontejnerovou Avií. Tel Koupím byt 3 +1 popř v Suchdole nad Lužnicí. SPĚCHÁ! Tel.: , Prodám Flat Coated Retriever s PP, hnědé a černé fenky. Odběr polovina prázdnin. tel Dovolujeme si Vás pozvat na den s kosmetikou Doliva, který se uskuteční 14. července (středa) od hod. v naší lékárně. Kosmetické přípravky Doliva si tento den můžete vyzkoušet zdarma. K dispozici Vám po celou dobu bude stánek s produkty včetně odborného poradenství. Těšíme se na Vaší návštěvu. Kolektiv lékárny JK-STAVPROJEKT, s.r.o. tel.: , mobil: Pronajmu rybářskou dvojchatu v blízkosti Chlumu u Třeboně. Zn. Jistý rybářský úlovek, tel. č tel. fax: mob.: , ANTÉNY SATELITY Montáž - servis Libor Vondrášek

14 14 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2010 JAROSLAV DVOŘÁK nabízí VÝVOZ ODPADŮ, SEPTIKŮ A JÍMEK Tel.: Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: Registrováno pod číslem MK ČR E Vedoucí redakčního kolektivu P. Hrbek, Vychází měsíčně č. 7, Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 700 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

DUBEN Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový a oborový

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Téma Obecní vodovod VI/2015

Téma Obecní vodovod VI/2015 VI/2015 Téma Obecní vodovod V posledních letech se staly nedostatek a kvalita pitné vody našeho obecního vodovodu problémem číslo 1 v naší obci. Počet obyvatel a tudíž i spotřeba se pomalu ale jistě stále

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

ČERVENEC + SRPEN 2015

ČERVENEC + SRPEN 2015 Městské kulturní středisko F. F. Procházky 101 509 01 Nová Paka tel /fax: 493 721 928 www.kultura-novapaka.cz ČERVENEC + SRPEN 2015 HERECKÁ DÍLNA PETRA POCHOPA 3D Dech-Duch-Duše Paka 2015 1. 7. - 10. 7.

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ KULTURNÍ KOMISE KONANÉ DNE OD 15 HODIN

ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ KULTURNÍ KOMISE KONANÉ DNE OD 15 HODIN ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ KULTURNÍ KOMISE KONANÉ DNE 2. 3. 2016 OD 15 HODIN Přítomni: K. Šťastný, L. Mužíková, A. Červený, V. Šlechtová, L. Šimonová, J. Chalupná Host: M. Forman Kulturní komise odsouhlasila

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků.

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků. Ve dnech 7. a 8. srpna 2009 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná jedničkový 11. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Za

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více