červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 1"

Transkript

1 červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 1 červenenec 2010 Cena 6,00 Kč Slovo starosty Připravovaný obchvat Suchdola nad Lužnicí Vážení spoluobčané, Město Suchdol nad Lužnicí v současné době projednává nový územní plán. V tomto dokumentu je navržena trasa obchvatu Suchdola nad Lužnicí. Jedná se o odklon silnice I/24, která prochází Suchdolem a místní částí Tušť. Celá problematika tohoto obchvatu se začala projednávat v roce Společně s pořizovatelem územního plánu, což je MěÚ Třeboň, jsme vyvolali společné jednání na Ministerstvu dopravy v Praze, dále přes krajský úřad, kde bylo dohodnuto vypracovat studii, která obsahovala variantní řešení 6 návrhů tak, jak byly zpracovávány a předkládány za posledních 30 let, kromě poslední varianty D1, která bude zapracována do územního plánu Suchdola nad Lužnicí a dále do plánu Jihočeského kraje, do ZUR, což jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Pro zdůvodnění výběru varianty D1 je v důvodové zprávě uváděno celostátní sčítání Ředitelství silnic a dálnic České republiky z roku Uvedená komunikace I/24 ve směru na Třeboň je zatížena počtem 4,5 tisíc vozidel za 1 den, při podílu těžké dopravy 33,5%. Počet těžkých vozidel kamionů vzrostl. Tato skutečnost si vynutila řešení trasy přeložky k vytěsnění tranzitní dopravy mimo území města a tedy ke snížení negativních dopadů plynoucích z provozu těchto silničních vozidel (hluk, vibrace, exhalace a bezpečnost občanů). Varianta D1 nově navržená trasa přeložky silnice I/24 je dlouhá cca 3,6 km. Do území města vstupuje ve směru od Třeboně u železničního přejezdu u 14 rovně mezi jezerem pískovny v těsném souběhu s železniční tratí (na její východní straně), prochází průmyslovým areálem bývalých dřevařských závodů, překračuje náhon a řeku Lužnici, dále obchází východně Tušť kolem Bůrku, farmu Miloše Cepáka a celé zastavěné území Tuště, aby se v prostoru vjezdu do bývalého vojenského cvičiště Blata opět spojil se silnicí směr Halámky. Tato vybraná varianta se jeví jako nejvhodnější, protože vede mimo území, které je z urbanistického hlediska vhodné pro vymezování zastavitelného území a je přijatelným kompromisem z hlediska zájmů týkajících se ochrany životního prostředí, ochrany krajiny a hodnot území. V územním plánu bude tato varianta D1 platit po jeho dokončení a schválení zastupitelstvem našeho města. Předpokládaný termín schválení tohoto územního plánu je konec roku 2010, v horším případě rok Jan Kronika, starosta města Suchdol nad Lužnicí výsledky Strana Hlasů Procent ČSSD ,03 ODS ,66 VV ,58 TOP ,11 KSČM ,00 Suveren. 61 3,30 KDU-ČSL 59 3,19 SPOZ 55 2,98 SZ 37 2,00 ČPS 16 0,86 DSSS 13 0,70 PB 10 0,54 Svobodní 8 0,43 Občané 5 0,27 STOP 2 0,10 KONS 2 0,10 ES 1 0,05 ZPRÁVY Z RADNICE Informace o důležitých usneseních volených orgánů za měsíc květen 2010 V měsíci květnu proběhlo dne 24. května 31. veřejné zasedání zastupitelstva města (dále ZM ) a celkem během měsíce proběhla i 4 neveřejná zasedání rady města (dále RM). V případě rady města nejsou níže uváděna usnesení, která jsou doporučující pro ZM (a tudíž mohou být rozhodnutím zastupitelstva v konečné fázi přijata v pozměněné podobě). Taktéž nejsou uváděna usnesení, u kterých by zveřejnění jejich obsahu mohlo pro město v budoucnu znamenat např. nevýhodnou vyjednávací pozici při hledání řešení různých strategických záležitostí. Zákon o svobodném přístupu k informacím a zákon o obcích je dostatečným nástrojem veřejnosti v případě pocitu, že se někomu informací nedostává. Úředníci radnice jsou povinni v souladu se svojí pracovní náplní zveřejňovat skutečnosti, které jsou na základě jejich podkladů projednávány v radě či zastupitelstvu a sdělovat je legislativně čistou formou veřejnosti v širších souvislostech v samostatných příspěvcích v jiných částech tohoto periodika. Proto bližší a přesnější informace naleznete vždy v příspěvcích z jednotlivých odborů. Zákon o ochraně osobních údajů podle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále UOOU) umožňuje zveřejňovat u fyzických osob iniciály a místo bydliště fyzické osoby. RM výpis z některých přijatých stanovisek a usnesení : Dendrologický průzkum v souvislosti s přípravou průtahu města Rada města vzala na vědomí informaci o dendrologickém průzkumu ul. 28. října Suchdol nad Lužnicí, který bude proveden firmou Safe Trees Ing. Jaroslav Kolařík, PhD., Na Štěpnici 945, Rosice Žádost o přidělení bytu Rada města neschválila přidělení bytu pro J.K., Suchdol nad Lužnicí Žádost o opětovné schválení splátkového kalendáře dlužné nájemné bytu č. 5 v č.p. 569 Suchdol nad Lužnicí Rada města neschválila povolení opětovného splátkového kalendáře na dlužné nájemné a zálohy za služby z bytu č. 5 v čp. 569 pro M.K., Suchdol nad Lužnicí a požaduje zaplacení celé dlužné částky do konce měsíce května Pokud nebude dluh uhrazen bude bez dalšího vymáhán soudní cestou. Návrh na ukončení exekuce pohledávky dlužné nájemné bytu v čp. 95 Na Huti Rada města schválila ukončení exekuční pohledávky č.j. EX 399/04 - byt 1+1 v čp. 95 Na Huti, Suchdol nad Lužnicí, proti povinné K. P., současně Domov důchodců České Velenice pokračování na str. 2

2 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2010 ZPRÁVY Z RADNICE pokračování ze str. 1 Pronájem místnosti v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DsPS) Rada města schválila pronájem jedné místnosti stavebně označené č o výměře 11.7 m 2 v čp. 218 DsPS v Suchdole n. Luž. Suchdolské stavební, s.r.o. České Budějovice, K. Lávičky 48/57 IČ: Roční nájem včetně služeb , Kč + inflace + DPH. Pronájem na dobu neurčitou. Pronájem čp. 164 v Tušti ubytovna v prostoru pískoven Rada města schválila úpravu nájemního vztahu k objektu čp. l64 v Tušti - nájemce Zuzana Pavlíková, Suchdol n. L. 800, IČ tak, že doba pronájmu bude od do Dále odsouhlasila snížení nájemného o částku ,- (zbytková hodnota pevného vybavení ubytovny) s tím, že toto vybavení bude zaevidováno do majetku města. V neposlední řadě uložila odboru správy majetku a rozvoje města městského úřadu ( dále jen SMRM ) zajistit vymalování interiéru ubytovny na náklady města dle nejvýhodnější cenové nabídky Žádost zrušení pronájmu pozemku p.č. 1330/4 Na Huti Suchdol nad Lužnicí Rada města odsouhlasila zrušení nájemní smlouvy čj. 3501/02 HSM 354 na pronájem pozemku p.č. 1330/4 v k.ú. Suchdol n. Luž. k , s tím, že nájemce uhradí poměrnou část nájemného za r Veřejná služba prodloužení smlouvy Rada města schválila prodloužení termínu tzv. Veřejné služby dle zákona o hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. do za stejných podmínek jako dosud Schválení zadávací dokumentace na akci"lesnická technika pro Město Suchdol n.lužnicí" Město obdrželo grant na nákup lesnické techniky - bude pořízen nový traktor, vlek a radlice. Rada města schválila výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky na zakázku "Lesnická technika pro Město Suchdol nad Lužnicí". Dále schválila seznam oslovených dodavatelů na zakázku Lesnická technika pro Město Suchdol nad Lužnicí : (PTR Strojní závod Třeboň, MEGA-Třeboň, SOME Jindřichův Hradec). V neposlední řadě jmenovala hodnotící komisi k otevření obálek ve složení: Josef Šubrt, Jan Kunágl, Jan Kronika, Zdeněk Fical, Ing. Lenka Procházková. Úhrada nákladů spojených s pořádáním akce v KC-Kině Rada města schválila úhradu nákladů spojených s pořádáním akce (promítnutí filmu Chlapec v pruhovaném pyžamu a následná beseda) v KC-kině při příležitosti oslav 65.výročí konce 2.světové války. Zadání výběrového řízení na výběr dodavatele na akci Rekonstrukce suterénu v ZŠ Rada města odsouhlasila zadání výběrového řízení na výběr dodavatele na akci Rekonstrukce suterénu v ZŠ prostřednictvím firmy Stavební poradna s.r.o., Č. Budějovice. RM výpis z některých přijatých stanovisek a usnesení : Výběr nejvýhodnější nabídky na akci"lesnická technika pro Město Suchdol n. Lužnicí" Rada města odsouhlasila výběr nejvhodnější nabídky na zakázku Lesnická technika pro Město Suchdol nad Lužnicí, kterou předložila firma SOME Jindřichův Hradec. Schválení zadávací dokumentace na akci Dokončení MK a chodníku pro pěší na Gráfovci Rada města schválila zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na zakázku Dokončení MK a chodníku pro pěší Gráfovec, dále schválila seznam oslovených dodavatelů na zakázku (KOSTKA JH s.r.o., Jindřichův Hradec, SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, STRA- BAG a.s., Soběslav) a schválila složení hodnotící komise k otevření obálek na zakázku Dokončení MK a chodníku pro pěší Gráfovec ve složení: Jan Kronika, Zdeněk Fical, Josef Šubrt, Anna Cepáková, Mgr. Ladislav Ondřich, náhradníci: Mgr. Pavel Mráček, Ing. Václav Žák. RM výpis z některých přijatých stanovisek a usnesení a : Na těchto jednáních rady města byly projednávány varianty možného uložení volných finančních prostředků města. Odbor ekonomický městského úřadu bude informovat samostatným článkem v příštím vydání Suchdolského zpravodaje o konečném řešení této problematiky. ZM výpis z některých přijatých stanovisek a usnesení : Nepovolená skládka v Tušti Zastupitelstvo města uložilo tajemníkovi prověřit skládku odpadu v okolí čp. 67 v Tušti. Uložení volných finančních prostředků města Na tomto jednání zastupitelstva města byly taktéž projednávány varianty možného uložení volných finančních prostředků města. Poznámka: Informace byly do zkrácených tiskových verzí upraveny s použitím údajů ze zápisů ze zasedání RM a ZM. Předpokládaný termín dalšího veřejného zasedání zastupitelstva města zatím není určen (bližší aktuální informace o termínu získáte na tel ). Bezplatné upozornění nejen na toto jednání a další informace z dění ve městě získáte bezplatnou registrací v infokanálu města, kterou provedete odesláním SMS ve tvaru IK SUCHDOL REGISTRUJ na telefonní číslo Luboš Hešík tajemník MěÚ Suchdol nad Lužnicí UPOZORNĚNÍ POŘADATELŮM VEŘEJNÝCH PRODUKCÍ Odbor kultury a cestovního ruchu městského úřadu upozorňuje pořadatele kulturních, sportovních a dalších akcí, na které vyvěšují plakáty po území města Suchdol n. L., na to, že podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 města Suchdol n. L. lze tato oznámení vyvěšovat pouze po označení razítkem městského úřadu a na určené plakátovací plochy, jejichž seznam je přílohou této vyhlášky. Dále odbor upozorňuje na povinnosti pořadatelů veřejných hudebních produkcí podle vyhlášky č. 2/2008 města Suchdol n. L.,a to ohlašovat tyto produkce městskému úřadu nejpozději 5 dnů před jejich konáním a podávat přiznání k poplatku ze vstupného podle vyhlášky města č. 5/2003. Příslušné formuláře jsou k dispozici v odboru kultury a městské knihovně. Jiný postup je porušením těchto vyhlášek a je postihován v přestupkovém řízení. Vyhlášky jsou k nahlédnutí na městském úřadu nebo na: Pavel Hrbek, Odbor kultury a CR INFORMACE V pondělí 30. srpna 2010 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový kurz k získání řidičského oprávnění Přihlášky v městské knihovně /přístavba místní základní školy/ Informace na tel. čísle

3 červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 3 Program kina na měsíc červenec 2. pátek hod. 110 min. EXMANŽELKA ZA ODMĚNU Na Milo Boyda, smolařského lovce odměn, se usměje štěstí, když dostane za úkol vystopovat a předat spravedlnosti svou bývalou manželku Hrají: Jennifer Aniston, Gerard Butler, Jason Sudeikis. České titulky, mládeži přístupno. Vstupné 70,- Kč 7. středa hod. 101 min. PODIVNÍ Obyvatelé poklidného městečka se začnou chovat podivně a ze dne na den se změní ve vraždící monstra. Děsuplná podívaná na motivy hororové klasiky Romea. Hrají: Radha Mitchell, Timothy Olyphant a další. České titulky, mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 70,- Kč 9. pátek hod. 118 min. ŽENY V POKUŠENÍ Odbornice, která radí jiným s manželskými problémy, se musí potýkat s manželskou nevěrou. Pomáhat jí v české komedii chtějí i dcera a matka Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček. Mládeži přístupno, vstupné 70,- Kč 14. středa hod. 121 min. ŠPATNEJ POLDA Film o policistovi, který po zranění zad při záchraně vězně hledá útěchu bolesti v práškách a drogách. Ani to mu nebrání při skvělém výkonu své práce. Film plný drog, vražd a policejních akcí. Hrají: Nicolas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer. České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 70,- Kč 16. pátek hod. 140 min. ROBIN HOOD Režisérská legenda Ridley Scott vám odvypráví vlastní verzi tohoto příběhu. Ta je temná, jak temný byl raný středověk, v němž se film odehrává. Hrají: Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong. České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 70,- Kč 21. středa hod. 102 min. DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ Komedie podle předlohy Miloslava Švandrlíka o mladém lékaři Čeňkovi, žijícím v bytě s manželkou a tchýní. Není moc ctižádostivý, a tak má doma peklo. Hrají : Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Tereza Bebarová, Oldřich Navrátil. Mládeži přístupno, vstupné 70,- Kč 23. pátek hod. 95 min. KUKY SE VRACÍ Film zobrazuje dětský fantazijní svět. Hlavní postavou je odvržený medvídek Kuky, vydávající se na cestu domů, na které zažije mnohá dobrodružství. Hrají: Oldřich Kaiser, Kristýna Nováková, Ondřej Svěrák, Filip Čapka. Mládeži přístupno, vstupné 70,- Kč Pozvánky za kulturou Město Suchdol nad Lužnicí pořádá v pátek 13. srpna 2010 zájezd na otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou na představení STARCI NA CHMELU. Cena zájezdu je 270,- Kč / 150,- Kč vstupenka + 120,- Kč doprava/. Závazné přihlášky v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí. Tel. č Pozvánka na prohlídku Nové Vsi u Klikova V sobotu se opět uskuteční prohlídka spojená s výkladem v lokalitě zaniklé obce Nová Ves u Klikova. Sraz účastníků je před budovou bývalé hájovny ve hodin. Pro tuto akci bude do uvedené oblasti povolen vjezd motorových vozidel Lesy České republiky. Z důvodu lepší orientace po lesních cestách budou na dvou křižovatkách na příjezdové trase pro tento účel umístěny směrové tabulky. Všechny zájemce nejen o historii provede uvedenou lokalitou Vladimír Bednář. 28. středa hod. 106 min. SOUBOJ TITÁNŮ Akční fantazie. Zeus stvořil lidstvo a od té doby jsou bohové silní a nesmrtelní díky jejich motlitbám. Ale teď se lidé začali krutovládě bránit. Chrámy hoří a sochy padají. Hrají: Hans Matheson, Liam Neeson, Ralph Fiennes. České titulky, mládeži přístupno. Vstupné 70,- Kč 30. pátek hod. 116 min. PRINC Z PERSIE : PÍSKY ČASU Dobrodružný film podle úspěšné počítačové hry. Ocitáme se v Persii, v příběhu odvážného prince, který se musí spojit s konkurenční princeznou, aby společnými silami zastavili písečnou bouři, která by mohla zničit svět. Hrají : Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley. České titulky, mládeži přístupno. Vstupné 70,- Kč Spolek třeboňského loutkového divadla si pro vás na začátek letní sezony přepravil tato představení: neděle Perníková chaloupka hrajeme na zámku v Třeboni v h. pondělí Krejčí, švec a duchové hrajeme na zámku v Třeboni v h pátek Pták Ohnivák a liška Ryška hrajeme na zámku v Třeboni v h neděle Šípková Růženka hrajeme na zámku v Třeboni v h sobota Dřevěný vojáček a jeho přátelé hrajeme v areálu pivovaru Regent v Třeboni - vítězné představení letošní krajské soutěže Skupovy Strakonice pátek O silném Honzovi hrajeme na zámku v Třeboni v h Libuše Kupková

4 4 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2010 BORŮVKOBRANÍ láká do Borovan nejen borůvkovými dobrotami... ale i nově zrekonstruovanou turistickou a kulturní atrakcí regionu zámkem, který zdobí jižní stranu borovanského náměstí. Původně budova sloužila jako probošství kláštera augustiniánů, který zde byl založen v polovině 15. století. Právě při Borůvkobraní, které se letos koná července, se po rozsáhlé rekonstrukci zámek otevře veřejnosti v plné kráse. Nechte se překvapit, zda bude překonán rekord v soutěži jedlíků O krále borůvkových knedlíků (31 knedlíků za 30 minut) a vytvořen rekord v chytání borůvek do úst. Dětské dvojice se prokousávají k pokladu borůvkovým koláčem, na borůvkovém jarmarku zakoupíte borůvky, džemy, lívance, domácí likér, pivo či medovinu, mýdla, svíčky jak jinak než vše z borůvek. V zámecké zahradě vyroste borůvková hospoda s nejrůznějšími borůvkovými dobrotami - nebudou chybět knedlíky se žahourem, lívance, koláče. Bohatý kulturní program je zaměřený na všechny věkové generace (setkání jihočeského a dolnorakouského folkloru, pohádky a hry pro děti, tvůrčí borůvkové dílny, žonglování Aduši a Dáši, vystoupí Petra Janů, Fleret s Jarmilou Šulákovou, Pražský hradčanský orchestr, Táborští pouličníci).u borůvkového zahrádkáře získáte rady, jak pěstovat kanadské borůvky, které zde také zakoupíte. Borůvkovým hostem bude botanik Václav Větvička. Zároveň budete mít možnost prohlédnout si obnovené prostory zámku. Prohlídky vedou i do části bývalého kláštera dnes vlastněné farností, kde se v křížové chodbě kolem rajského dvora nachází lapidárium kamenných barokních plastik, v patře klášterní muzeum a expozice římovské pašijové cesty s originály tamních soch. Tato možnost potrvá i po celou sezónu. Nenechte si ujít noční hrané prohlídky bývalého augustiniánského kláštera v doprovodu sličných múz. Projdete obnovené prostory zámku a očekávat vás bude zakladatel kláštera Petr z Lindy, pochybný probošt Matěj Kozka z Rynárce, Jakub Krčín i další historické osobnosti a překvapení. Borovanské múzy se hrají každou neděli večer od července do konce září. Borovanská kulturní mozaika - to jsou letní pravidelné páteční a sobotní kulturní akce v různých částech zámeckého areálu, z nichž si vybere, doufejme, každý svůj oblíbený žánr. Na nádvoří zámku se například představí bubenická show Jumping drums Ivo Batouška (9.7.), Pavel Šporcl s orchestrem předvede Vivaldiho Čtvero ročních dob (16.7.), Hradišťan vystoupí s hostem Dizu Plaatjies (30.7.). Hlavní sál s nástropními freskami výjevů ze života sv. Augustina slibuje zážitek z poslechu koncertů vážné hudby, zámecká půda se stane místem jazzových produkcí. Při návštěvě zámku navštivte také přilehlý park s novými dřevěnými plastikami, které zde již druhým rokem vznikají při řezbářském sympoziu. Letos budete moci sledovat řezbáře při práci od 8. do Za návštěvu stojí také chráněná dílna Nazaret v jižní části areálu Podzámčí s možností zakoupení kvalitní keramiky i dalších výrobků klientů. Dětské publikum je vítáno na Půdě plné pohádek v pensionu Borovanský mlýn a v Parku exotických zvířat ve Dvorci otevřeno je každý den. Informace ke všem uvedeným akcím Vám rádi poskytneme v Infocentru na zámku, tel , Program kulturních akcí najdete na

5 červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 5

6 6 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2010

7 červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 7 POZVÁNKA do Lomnice nad Lužnicí červenec srpen na Farské louce koncert TLUSTÁ BERTA koncert PARKÁN koncert CLOU, SUFFER koncert E!E Festival dechových hudeb Kaprobraní ČSŽ v Suchdole n. Luž. pořádá od hodin v HASIČÁRNĚ MÓDNÍ PŘEHLÍDKU s vystoupením souboru TRNKY BRNKY. Na přehlídku jsou zváni všichni občané. Těšíme se na Vaši návštěvu. Za ČSŽ předsedkyně Věra Kryšpínová Děkujeme všem voličům Občanské demokratické strany za hlasy odevzdané při parlamentních volbách. Poděkování patří také voličům ostatních stran, které umožní sestavit vládu rozpočtové odpovědnosti, práva a boje proti korupci. Těší nás, že většina občanů naší republiky podpořila sestavení středopravicové vlády, která jako jediná může zastavit další zadlužování naší země. Libor Durek, člen místního sdružení ODS Jihočeský zvonek Dne 4. dubna se konalo okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek v Jindřichově Hradci. Sešly se zde čtyři kategorie. První tři kategorie různého věku soutěžily s lidovými písněmi a kategorie čtvrtá byla pro ročník s žánrem populární hudby. V okresním kole jsme naplnili celou velkou místnost a všichni se ze sebe snažili vydat snad to nejlepší. Každý z nás byl oceněn buď diplomem za účast nebo zařazením do bronzového,stříbrného či zlatého pásma. Pět z nás postupovalo do krajského a závěrečného kola v Českých Budějovicích. Krajské kolo se uskutečnilo Vynořily se nové tváře z dalších různých okresů a především nové a zajímavé hlasy. V tomto kole nás bylo přibližně mezi 20-30, v mojí kategorii nás však bylo jen 10. Soutěž byla skvělá,vážím si především možnosti, kdy jsme se mohli po vyhlášení výsledků poradit s porotou o našich pěveckých chybičkách. Snad i v dalších letech budou na naší škole odvážlivci,kteří se za své hlasy nebudou stydět. Michaela Bednářová, držitelka zlatého pásma v kategorii sólo Poděkování Místní organizace ČSSD děkuje všem voličům, kteří jí dali svůj hlas ve volbách do parlamentu ČR. Za místní organizaci ČSSD Jan Paďourek Milá Míšo, děkujeme Ti za dlouholetou reprezentaci naší školy v pěveckých soutěžích, kde jsi vždy dosahovala vynikajících výsledků. Přejeme Ti, aby Tě hudební múza provázela celým životem a splnila se Ti všechna Tvá přání. Učitelé ZŠ T. G. Masaryka v Suchdole nad Lužnicí Žáci naší školy soutěžili v krajském kole dopravní soutěže Jak již bylo zveřejněno dříve, dvě družstva naší školy se umístila na prvních místech v oblastním kole této soutěže v Třeboni a postoupila do krajského kola v Českých Budějovicích. To se jelo 9. června. V mladší kategorii soutěžili žáci 5.třídy Pavel Mráček, Miroslav Sviták, Nikola Matoušová a Lucie Pelikánová. Sbírali své první zkušenosti v soutěži na této úrovni, své dokázala i tréma, a tak obsadili 7.místo z devíti zúčastněných škol. I tak je to úspěch a nabyté vědomosti určitě uplatní jako účastníci silničního provozu. Ve starší kategorii bojovali zkušení borci, kteří se již několikrát vypracovali do postupových pozic. Celkově obsadili pěkné druhé místo z devíti škol kraje a i v jednotlivcích se neztratili. Karolína Janků skončila čtvrtá, Marek Čáp šestý a další členové František Maxa a Michaela Brychtová se umístili dobře. Děkujeme všem za dobrou reprezentaci školy a města, za podané výkony jim patří pochvala. Josef Franta

8 8 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2010 Projekt Karel IV., kultura a architektura jeho doby Konečně jsem nabyla nazpět náhle ztraceného hlasu a po delší době se setkala se sedmáky u projektu věnovaného tématu Karel IV., kultura a architektura jeho doby. Plánovali jsme ho již delší dobu, takže někteří měli už předem pečlivě připraveny materiály. Vytvořili jsme si témata podle našich zájmů a pracovali na nich ve skupinkách: 1. Život Karla IV. Kristýna Kušnerová, Bára Mráčková, Denisa Šafářová 2. Zásluhy Karla IV., architektura Petr Šlápota, Vlastík Veselý 3. Karlštejn, minulost a současnost Lenka Pavlíková, Tereza Vondrková, David Makuňa 4. Karel IV. a korunovační klenoty Simona Jiráčková, Tereza Kuchyňková 5. Karlova univerzita v době založení a dnes Honza Metelec, Tomáš Potěšil, Jirka Vavera, Pavel Wipplinger 6. Postava Karla IV. v českém kulturním dědictví Kristýna Dušková 7. Karel IV. odraz v místopisu Vašek Kanděra, Luděk Vrchota 8. Manželky Karla IV., stručný životopis Jirka Brabec, Milan Jordán, Michal Struska, Vláďa Ševčík 9. Rodokmen Karla IV. Martin Spáčil Svoje dosavadní znalosti o Karlu IV. a jeho době doplnili žáci informacemi z encyklopedií a prostudováním svých témat na internetu. Obrázky k závěrečným výstupním materiálům čerpali rovněž z různých zdrojů, nejvíce jsou však ceněny ty vlastnoručně malované. I když v některých případech není prezentace na plakátech zrovna podle předpisu, všichni se snažili dát do ní maximum. Nechtěli jsme pouze kopírovat texty z počítače nebo tisknout barevné obrázky, proto jsme si namáhali ruce a naše písmo se vždy neřídilo přesností milimetrů (nebo centimetrů). O to poctivěji výsledek působí. Je náš, originální, není to práce počítače nebo jiného automatu. Ke každému projektu patří samozřejmě i hodnocení práce. Provedli ji sami žáci, poté i já jako učitelka dějepisu v 7. ročníku. Naše příprava nejen v podobě pracovních listů se, myslím, vyplatila. O době Karla IV. i o něm samotném jsme se dozvěděli poměrně dost informací nejen z hodin dějepisu, ale právě i formou tohoto projektu. Během samotné práce vznikly fotografie, které ukazují, jak jsme se snažili a zároveň se příjemně bavili. ZZ NOC V KNIHOVNĚ V pátek 4. června 2010 jsme se žáky 6. ročníku ZŠ s paní učitelkou Ivou Mráčkovou přespali v knihovně. Předtím jsme strávili večer v kempu Paris. Hráli jsme míčové hry, opekli vuřty a s dostatečnou tmou si prošli stezku odvahy. Velké poděkování patří manželům Školkovým z kempu Paris za poskytnuté zázemí, paní Cvrčkové z Rabbitu za vuřty na opékání a panu Pávkovi za výbornou zmrzlinu. R. Rohrbachová Noc v knihovně byla vážně super. Moc se mi líbila stezka odvahy. Přátelům se, doufám, taky líbila a těším se na další noc v knihovně. A abych nezapomněl! Děkujeme paní Rohrbachové za obstarání skvělých strašidel. Daniel Janík Bylo krásně teplé počasí, když jsme se sešli u školy. V knihovně jsme si připravili věci na spaní a šli jsme do kina na Alenku v říši divů. Ke konci filmu jsme se už všichni těšili na stezku odvahy a byli netrpěliví. Když skončil film, vydali jsme se okolo pískovny a krásné přírody na camp Paris. Na kempu jsme se všichni rozutekli a hráli různé hry v lese či s míčem anebo si u ohně opékali vuřty. Jak jsme se všichni těšili na noc a na to, až se setmí, tak teď jsme se začali všichni bát. Bylo nám řečeno, že na stezku odvahy můžeme jít jen po jednom, ale my jsme to jaksi nedodrželi, nehráli si na odvážlivce a ječeli jsme ve dvou i ve více lidech. Na konci stezky si všichni oddechli a vydali jsme se zpátky do knihovny, kde jsme pak do rána budili paní učitelky. V sobotu jsme to museli celý den dospávat. Linda Brabcová Dětský den V neděli 30. května 2010 proběhl v okolí kulturního domu již tradiční dětský den. Počasí se umoudřilo a děti si mohly užít prima odpoledne. Poděkování patří: děvčatům z 2. stupně ZŠ, která se převlékla do kostýmů a s dětmi soutěžila, pracovníkům technických služeb za stavbu stanu, panu Jiřímu Vondrákovi za zapůjčení aparatury, manželům Zavadilovým za skvělé občerstvení a bance Ge Money Bank za drobné dárky pro děti. R. Rohrbachová

9 červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 9 Náš školní výlet? Husitské dny v Táboře! Letos jsme v 7. ročníku chtěli při školním výletu doplnit znalosti o středověku nějakými vlastními zážitky, které připomínají tuto dobu. Protože naše dopisování s Karlštejnem nevyšlo (neozývali se na y a nezvedali nám telefony), obrátili jsme se na osvědčenou akci - využili jsme tradiční každoroční Husitské dny ve městě Táboře. Těšili jsme se, i když nám předpověď počasí na zrovna nepřála. Život husitů nám přiblížili husitští bratři a sestry v prostoru Housova mlýna poblíž táborských hradeb. Nádherné prostředí pro takovou akci. Vše začalo originálně - museli jsme si zacpat uši a pootevřít ústa - ozvala se totiž obrovská rána z děla a ta zahájila samotný pořad. Celým programem nás provázel bratr hejtman Jón. Zpočátku nám nepršelo, takže jsme si mohli vyzkoušet některé středověké atrakce - např. ražbu mincí, házení sekyrkou, práci na hrnčířském kruhu (vyráběli jsme malé kalichy), psali jsme husím brkem, vyzkoušeli si husitskou výstroj a zbraně, skvělá byla i jízda na trenažeru - kobyle ze sudu, při níž jsme kopím trefovali stanovený cíl. Poté následovalo pěkné divadelní představení o osudu Jana Husa a důsledcích jeho smrti. Do vystoupení o husitských válkách se mohli zapojit sami žáci, takže jsme viděli poměrně zdařilou bitvu mezi husity a křižáky. Jenže ta už probíhala za vydatného deště. Děti se ale i tak ohromně bavily. Obzvláště ty menší (z bechyňské ZŠ) se nechaly unést novými zážitky. Naštěstí jsme se mohli zahřát v historické taverně Housova mlýna, kde jsme si dali teplé pití a vynikající preclíky. Moc se nám tu líbilo. Náš výlet měl být zakončen prohlídkou táborského středověkého podzemí. Zpestřením byly samozřejmě přilby, které jsme už před nástupem do sklepení museli mít na hlavách. Abyste viděli, jak nám to v nich slušelo, nechali jsme se vyfotografovat. Chodbičky v podzemí vznikly v době založení Tábora (r. 1420) tak, že původní sklepy pod jednotlivými Kuba si vyrobil minci domy na náměstí (sloužily zpočátku k ochraně proti požárům) byly postupně propojovány v chodby, které umožnily projít trasu zhruba o délce 400 m pod celým náměstím. Některé sklepy ale spojeny s chodbou nejsou (pokud by byly, celá trasa pod městem by prý měřila asi 14 km). My jsme se prošli pod náměstím, poslechli jsme si zajímavý výklad a získali nové informace o současném využití chodeb a sklepů. Pak nás už čekala krátká procházka deštivým náměstím, někteří měli totiž dávno vyhlédnuté občerstvení (dali si pizzu a ti odolnější i zmrzlinu). Pak jsme vyrazili vláčkem zpět domů. I přes ten déšť, který už nás do konce výletu neopustil, se nám výlet líbil. Takže Karlštejne, našli jsme si za tebe náhradu a nelitujeme. I u nás v jižních Čechách můžeme prožít pěkné chvíle. ZZ Přilby nám sluší podzemí Pěší pouť V sobotu 12. června jsme se po dvou letech vydali v dopoledních hodinách od chlumského kostela nebo spíše od chlumské kašny na pěší pouť. Naším cílem byl poutní kostel, který je nedaleko obce Lutová. Cesta přes pole, silnici, louky, les byla dlouhá 5 km, což jsme všichni bez problémů zvládli. Účast byla menší než při první pouti, možná proto, že deštivé a chladné počasí vystřídalo sluníčko v plné síle. Putování bylo ale i tak smysluplné a pro nás, co jsme se účastnili, určitě přínosem. Čekalo nás 6 zastavení každé zastavení bylo uvedeno písní, byl přečten úryvek z Bible a doplněn svědectvím lidí o tom, jak jim Bůh pomohl v těžké životní situaci. Po té následovala modlitba a opět píseň. Jedno ze zastavení bylo doplněno scénkou. Asi v polovině cesty byla svačina a možnost vykoupat se v rybníku, čehož téměř všechny děti a několik dospělých s radostí využilo. Naše putování bylo zhruba po 5 hodinách zakončeno mší svatou v poutním kostelíku. Mše, doprovázené zpěvem, se zúčastnili i lidé, kteří neprošli celou trasu. A úplně na závěr jsme si mohli sdělit své dojmy, zážitky a pocity při pečení buřtů. Sluníčko poctivě hřálo, ale ani v tomto případě to nebylo překážkou. Účastnice poutě Husita Vlastík

10 10 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2010 Noc kostelů v Suchdole nad Lužnicí Noc 28. května v suchdolském kostele se tak jako na jiných místech naší země stala symbolem otevřenosti věřících všem lidem dobré vůle. I zde mohli příchozí objevovat krásu křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, křesťanskou hudbu i poezii. Zároveň jsme chtěli nějakým způsobem zprostředkovat i to nejcennější, co můžeme nabídnout dnešnímu světu - poklad křesťanské spirituality. Možná se zdá těžké nabízet věci, na které nelze upozornit křikem, které se ze své podstaty brání agresivní propagaci, které nelze předat jen neosobním sdělením. Které navíc nijak nevlastníme, ani jsme je nevyrobili, ani je neprodáváme. Přesto jsou v dnešním světě velice potřebné. Noc v suchdolském kostele trvala od sedmi do jedenácti hodin večer. Každou celou hodinu jsme návštěvníky uvedli do symboliky křesťanského chrámu a poté je provedli kostelem (Dan Veith a Vít Pávek). Půlhodina organizovaného času, doprovázená ještě vystoupením různých hudebníků (sourozenci Cvrčkovi housle, violoncello a zpěv, Lenka Spurná příčná flétna, paní Plchová z Chlumu s malým flétnovým souborem, Míša Horvátová z Třeboně - zpěv) přecházela volně do půlhodiny ticha a meditace. V tomto posvěceném čase si každý příchozí mohl zapálit svíčku a donést ji k oltáři. Mohl si napsat na papírek důležitou aktuální prosbu a vložit ji do košíku před oltářem a pomodlit se za její splnění. Prosby jsme druhý den odvezli do kláštera v Nových Hradech, kde se za ně také ještě budou modlit řeholní sestry. U oltáře byly také misky s biblickými citáty, ze kterých bylo možné si jeden vylosovat a meditovat, jestli se nějak vztahuje k mému životu či k jeho aktuální situaci. K rozjímavé atmosféře také přispívala tichá kytarová meditativní hudba (například zpěvy z komunity v Taizé) a četba z poezie holandského kněze Phila Bosmanse. Atmosféra byla výborná, usebraná a všichni příchozí rychle chápali a aktivně se do programu zapojovali. Aktivně znamená v tomto případě i tiše sedět a snažit se otevřít své srdce. Přicházeli lidé mladí, staří, křesťané i lidé, kteří do kostela nechodí či chodili kdysi dávno. Přicházeli také lidé zranění. Počet není pro nás důležitý, ale málo jich nebylo. Kdo může posoudit, co se děje v srdcích jednotlivých návštěvníků? Kdo může posoudit, jaká pohnutí srdce může změnit jejich život? Někteří v kostele seděli i hodinu a půl a s pohledem upřeným na slavnostně vyzdobený a osvícený oltářní stůl užívali času a možnosti jen tak prostě být v chrámu. Ve světle svíček vnímat dar života, krásu hudby a mistrovství žulové gotické klenby. Svět tuto možnost potřebuje, naše společnost není výjimkou a my jsme rádi, že jsme ji mohli pomoci otevřít. David Pithart a organizátoři Noci kostelů v Suchdole VÝPRAVA za Františkem Hrubínem V letošním roce slavíme 100 let od narození našeho spisovatele Františka Hrubína. Se žáky 6. třídy ZŠ jsme se v úterý 15. června vydali do Chlumu u Třeboně, kde spisovatel dlouhá léta pobýval, a se žáky z tamní ZŠ a místní knihovnicí paní Dagmar Rakovou se vydali po jeho stopách. Byli jsme na náměstí, kde stojí rodinný domek, prošli se parkem až k jeho bustě a skončili v místní knihovně, kde jsme dostali test o životě a díle spisovatele a prohlédli si jeho knihy v několika světových jazycích. Poté jsme se vydali na plovárnu k rybníku Hejtman, posvačili jsme a hráli různé míčové hry. Bohužel začalo pršet, tak jsme se předčasně vydali na autobus směr Suchdol nad Lužnicí. Velké poděkování patří knihovnici z Chlumu u Třeboně za pěkně připravený program a poutavé povídání o Františku Hrubínovi a historii Chlumu u Třeboně. R. Rohrbachová

11 červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 11 JIŽ POTŘETÍ OŽIJE LÉTO V SUCHDOLE DIVADLEM SUCHDOLSKÉ DIVADELNÍ VEČERY 2010 Dobří, milí a kulturní přátelé, je tu dlouho očekávaná a prezentovaná událost, která se uskuteční již potřetí a nabídne kvalitní podívanou jak místním, tak i návštěvníkům města. Mnozí si již zvykli na pohádky a komedie na farní zahradě u kostela, tak i v sále suchdolského kina. Vám, co o Suchdolských divadelních večerech slyší poprvé, můžu jen navrhnout PŘIJĎTE A UVIDÍTE SAMI, CO JSTE JEŠTĚ NEVIDĚLI A NESLYŠELI. Stejně jak v letech minulých, i letos je festival rozšířen na skoro každý červencový víkend, přesněji na 5 festivalových dní v sobotu 3.7., neděli 4.7. a soboty 10., 17. a Dovolujeme si Vás pozvat na širokou kulturní nabídku zahrnující soutěže pro děti, pohádky, černé i lechtivé komedie, koncerty i drama. Hlavně bych však v programu rád vyzdvihl představení Ženského Amatérského Spolku z Homole (3.7. od 18.00), který odehraje fact-fiction komedii o Marii Curie-Sklodowské po úvodním slavnostním zahájení patronů festivalu. Za podívanou bude stát i představení v následující den pražského Neomluveného divadla autora známého Mrazíka Sebevrah. Největší podívanou však bude i drama o osvětimském životě profesionálního divadla Continuo v sobotu v pozdních večerních hodinách ve farní stodole (vstup od farní zahrady). Doporučení se vztahují i na pohádky předních a osvědčených souborů z celé republiky, ale i na další komedie např. brněnská inscenace A co láska?! či Fatální bratři havířovského Sputniku. Ale i letos nebude chybět představení domácích SUDáků poslední festivalový den od hodin Postel pro anděla. Novinkou jsou pak koncerty např. kytarového písničkáře Tomáše Vyorala, nebo známého Komorního orchestru při ZŠ Rapšach a SUchdolském Divadlu, ti vystoupí jak v kostele s barokní hudbou, tak i na farní zahradě s moderními Beatles a Čechomorem. Nenechte si tedy ujít program sestavený z nejlepších představení posledního roku z celé republiky. Vstupné i letos zůstává nezměněné 50,- Kč dospělí a 30,- Kč děti a navíc některá představení budou jen za vstupné dobrovolné (více na plakátech vztahujících se přímo k jednotlivým představením během července). Již dnes si můžete zakoupit v Informačním centru i permanentky se zvýhodněným vstupným na jednotlivé dny, či celý festival. Více o festivalu i na webu Těšíme se na setkání s Vámi! Za organizátory Vít Pávek, ředitel festivalu a vedoucí SUchdolského Divadla tel.: ÚVODNÍ SLOVA HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE A PATRONA JIŘÍHO ZIMOLY Už potřetí se v Suchdole nad Lužnicí sejdou divadelní soubory, muzikanti i kejklíři, aby pobavili početné divácké obecenstvo. Oceňuji, že letní setkání amatérských, poloprofesionálních a letos také už profesionálních divadelníků nabízí kvalitní divadelní podívanou souborů z celé České republiky. Dvě minulé divadelní sezony Suchdolských divadelních večerů prokázaly, že festival se zařadil mezi významné kulturní akce v Jihočeském kraji a že je vyhledáván nejen místními, ale i také turisty, kteří přijíždění za třeboňskými a novohradskými památkami, okolní přírodou, ale i za řekou Lužnicí. Věřím, že úspěšný trend propojení žánrové pestrosti s kvalitní divadelní interpretací si festival udrží i v dalších letech. ÚVODNÍ SLOVA STAROSTY MĚSTA A PATRONA JANA KRONIKY Vážení Suchdoláci i návštěvníci našeho města, dovolte mi, abych Vás pozval jménem svým i jménem všech pořadatelů, patronů i sponzorů na 3. ročník letního festivalu, který se uskuteční v našem městě a který se stává tradicí. Pořadatelé využijí letní turistické sezony, období dovolených, kdy naše krásné město navštíví velké množství turistů. Přesto, že je festival v počátcích, dokázal již za poslední 2 ročníky dodat Suchdolu noblesnosti a slávy. Bohatý program letošního letního festivalu a široká účast divadelních souborů z celé republiky je příslibem kvalitní podívané. Přeji všem účinkujícím i divákům krásné kulturní zážitky i příjemný pobyt v našem městě. ÚVODNÍ SLOVA EUROPOSLANKYNĚ A PATRONKY ZUZANY ROITHOVÉ Když slyšíme slova jako scéna, role, projev, text či protagonista, není vždy hned jasné, zda je řeč o divadle či o politice. Veřejné vystoupení a veřejná odezva jsou společnými rysy těchto dvou mediálně patrně nejexponovanějších oblastí. Považuji to za přirozený projev humanitního pojetí evropské společnosti. Jako politička jsem o to radši, když mohu usednout do diváckého křesla a sledovat děj, kde jeden druhého poslouchá, kde ho nechává domluvit a pak adekvátně reaguje, kde je překročení hranic slušnosti obecenstvem vnímáno jako ilustrace něčeho, čeho by se měli lidé vyvarovat, a kde naopak odvaha a čest sklízí uznání a je následováníhodným příkladem. A nevadí mi, že jde jen o hru a že slova hercům do úst vložil možná dávno nežijící autor a jejich gesta vede neviditelný režisér. A nevadí mi, že jednou vidím téhož herce v roli Caliguly a jindy v roli Romea. Když se ve třináctém století lidé nechávali vtahovat do příběhů pašijových her, hledali v nich dobro a zlo. V polovině sedmnáctého století, tedy po třicetileté válce, se tradice pašijových her v atmosféře beznaděje rozplynula. Dnes jsou divadla, tedy ta dobrá, opět plná diváků, i když v každé domácnosti mrká televizní obrazovka a z obrazovek počítačů do pokojů vstupují on-line kraje a příběhy vzdálené tisíce kilometrů. Dobro a zlo se přeci jen lépe pocítí na divadle, kde slyšíte zrychlený dech herců a hlasy nezkreslené reproduktory. A tak se na Romea a Caligulu půjdu podívat i letos. Jejich příběhy znám. Stejně jako vím, co se má a nemá. Ale nepřestanu si to opakovat. Už proto, že i tohle by divadlo a politika měly mít společné, stejně jako naplňování slibů: SUD to dokázal ochotníci před třemi lety slíbili, že vytvoří novou tradici letního divadelního festivalu, a tak se také stalo. Oceňuji, s jakou výdrží a zápalem se všichni jeho tvůrci už potřetí věnují přípravám letního setkání a virtuálně z přítmí tleskám hlavnímu organizátorovi Vítu Pávkovi. Na zasloužený potlesk politikům si budeme muset počkat ještě dlouho

12 12 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2010 ZPRÁVIČKY z barevné školičky Jak jsme oslavili MDD V posledním květnovém týdnu všechny děti pracovaly s knihou J. Karafiáta Broučci vyprávěly si o životě v trávě, malovaly, střihaly a lepily lucerničky pro broučka. Ke konci týdne zhlédly animované pásmo pohádek Svatojánští broučci. V úterý, v den svého svátku, se potěšily divadelní pohádkou O pejskovi a kočičce. Již krátce po poledni v tento den se vypravily paní učitelky k řece, aby připravily cestu pro let svatojánského broučka.po vyznačení trasy a přípravě 8 stanovišť, se mohli broučci vydat na cestu. Na stanovišti u berušky bylo prvním úkolem, za pomoci rodičů, vyhledat si svou lucerničku. U broučkovy babičky děti prokazovaly svou dovednost při skákání panáka. U dalšího broučka si prověřily své znalosti o přírodě. Růžový brouček si pro děti připravil hod šišek na cíl. Svou šikovnost a pohybovou koordinaci ukázaly při přenášení jahůdky. Prostorovou orientaci si vyzkoušely u broučkovy kmotřičky skládáním mlsného a neposlušného broučka.u chrobáčka ukázaly, jak umí udržet rovnováhu při chůzi na chůdách.za každý splněný úkol dostaly na svou lucerničku razítko a mohly pokračovat do posledního stanoviště v chatovém táboře. Zde dostaly za své výkony sladkou odměnu a pamětní list na svůj let.společně s rodiči si opekli u rozdělaného ohně vuřty. Takto strávené odpoledne jsme si všichni krásně užili. Za dary pro naše broučky děkujeme sponzorům: EATON Elektrotechnika s.r.o. Suchdol n. L. Panu J. Soudkovi pekárna Suchdol n. L. Panu F. Dvořáčkovi Keg servis Suchdol n. L. Paní M. Staskové Bohemia Regent s.r.o. Třeboň Panu Z. Gregorovi Klempířství, pokrývačství, zámečnictví Suchdol n. L. Firmě Bridgeton Elektronik s.r.o. Děkujeme Tělovýchovné jednotě Sokol Suchdol nad Lužnicí za poskytnuté zázemí na chatovém táboře u Lužnice. Učitelky z barevné školičky Odpolední školička V pondělí navštívili základní školu budoucí prvňáčci se svými rodiči, aby si vyzkoušeli, jaké to bude v září, až se z nich stanou opravdoví školáci. Děti, které přišly do odpolední školičky, velmi dobře zvládly zadané úkoly, zazpívaly si a namalovaly krásné obrázky. Rodiče obdrželi informace o vybavení školáka a seznam věcí do 1. třídy. Přejeme všem dětem, hlavně budoucím prvňáčkům, krásné prázdniny a v září se budou na své žáčky těšit paní učitelky K. Hanzalová a V. Wipplingerová ČSŽ informuje V pátek a v sobotu (4. a 5. června) jsme uskutečnily ČSŽ v Suchdole n. Luž. spolu s městským úřadem sběr na CHARITU. Jako místo výběru jsme měly velkou GARÁŽ, kterou jsme za dva dny naplnily až ke stropu. Lidé jezdili auty, s kárkami i na kole. Siláci nám pomohli vyházet pytle ke stropu na hromadu. Práce se vydařila a jsme spokojeni, že věci nám nepotřebné zase někomu poslouží k dobru. Věci takto vybrané odveze kamion do Broumova, kde jsou na to přizpůsobeni a je zde největší centrum. Za ČSŽ předsedkyně Věra Kryšpínová VODÁCI INFORMUJÍ. Tradiční BENÁTSKÁ NOC se koná 3. července 2010 na vodácké loděnici Hraje Patrola a Second Service Band VODÁCKÝ FLÁM se uskuteční 7. srpna 2010 Hraje Klaret

13 červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 13 Dětský den Je tady opět červen a s ním blížící se prázdniny, na které již všichni netrpělivě čekají. Tento letní měsíc začal tradičně svátkem všech dětí. Deváťáci připravili pro své mladší spolužáky sportovní klání ve formě cyklistického závodu. Tentokrát vedla trasa krajinou, kterou navštívil jen málokdo. A přitom není tak vzdálená. Žabárna, Zajíc, Votaleže, Bílý vršek, tato místa nabízejí možnost krásné procházky nebo projížďky na kolech. A na kolech jsme vyrazili i my. Na trase čekalo jednotlivé hlídky celkem 12 stanovišť, kde musely plnit různé úkoly převážně sportovního charakteru (po laně přes potok, chůdy, šipky, orientace, závody v pytlích, střelba na bránu, hod na cíl, střelba ze vzduchovky atd.) A protože nám přálo i nádherné počasí (nutno dodat, že 1.6. pršelo, tak jsme přesunuli akci o týden později), nikdo se nezranil a občerstvení fungovalo, prožili jsme krásný slunečný den plný sportovních zážitků. Nejúspěšnější hlídky dostaly sladkou odměnu. Poděkování patří TJ Blesk Klikov za umožnění pobytu dětí na fotbalovém hřišti a panu hostinskému za poskytnutí občerstvení. Mgr. Olga Ondřichová, TU 9. roč. ZEMNÍ PRÁCE Ladislav Koranda Šalmanovice Provádím veškeré výkopové práce, terénní úpravy a odvodňování základů pásovým minibarem. Prodej a odvoz štěrků, písků, betonu kontejnerovou Avií. Tel Koupím byt 3 +1 popř v Suchdole nad Lužnicí. SPĚCHÁ! Tel.: , Prodám Flat Coated Retriever s PP, hnědé a černé fenky. Odběr polovina prázdnin. tel Dovolujeme si Vás pozvat na den s kosmetikou Doliva, který se uskuteční 14. července (středa) od hod. v naší lékárně. Kosmetické přípravky Doliva si tento den můžete vyzkoušet zdarma. K dispozici Vám po celou dobu bude stánek s produkty včetně odborného poradenství. Těšíme se na Vaší návštěvu. Kolektiv lékárny JK-STAVPROJEKT, s.r.o. tel.: , mobil: Pronajmu rybářskou dvojchatu v blízkosti Chlumu u Třeboně. Zn. Jistý rybářský úlovek, tel. č tel. fax: mob.: , ANTÉNY SATELITY Montáž - servis Libor Vondrášek

14 14 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2010 JAROSLAV DVOŘÁK nabízí VÝVOZ ODPADŮ, SEPTIKŮ A JÍMEK Tel.: Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: Registrováno pod číslem MK ČR E Vedoucí redakčního kolektivu P. Hrbek, Vychází měsíčně č. 7, Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 700 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

zleva: Štěpán Svoboda, Aneta Hromířová, Julie Bendová, Michal Vochozka, Dominik Lakatoš, Michaela Neveová

zleva: Štěpán Svoboda, Aneta Hromířová, Julie Bendová, Michal Vochozka, Dominik Lakatoš, Michaela Neveová květen 2012 Cena 6,00 Kč Vítání občánků V sobotu 14.04.2012 v obřadní síni Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí přivítal ve dvou etapách starosta města Mgr. Pavel Mráček celkem 12 nově narozených dětí.

Více

Vážení spoluobčané! Září POZVÁNKY

Vážení spoluobčané! Září POZVÁNKY září 2014 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané! Jedna z největších investičních akcí v našem městě za poslední léta, rekonstrukce náměstí, vstupuje konečně do své závěrečné fáze. Všichni si určitě oddychneme,

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci 18/2013 Aktuálně z radnice Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci poskytována v Sušici a přilehlých obcích každý den od 7:00 do 21:30 včetně víkendů a svátků a včetně rozvážení obědů z vlastní kuchyně

Více

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat jako na jedno z nejteplejších. Krásné počasí umožnilo

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Nové parkoviště na Klučovské Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ze sportu Memoriál prof. Jaroslava Pelikána Z historie

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009

263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009 263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009 Zprávy z mimoňského hřebčína Termín, dnes ji snad lze říct, každoroční Mimoňské dostihové poutě, 8 a 9. srpna 2009, se blíží. Dosud před námi, jako

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více