DĚTSKÁ PÍSEŇ UMĚLÁ A JEJÍ VYUŽITÍ VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚTSKÁ PÍSEŇ UMĚLÁ A JEJÍ VYUŽITÍ VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY DĚTSKÁ PÍSEŇ UMĚLÁ A JEJÍ VYUŽITÍ VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: ZDENĚK VĚTROVEC VEDOUCÍ PRÁCE: PHDR. JUDITA KUČEROVÁ, PH. D. BRNO 2009

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně pod vedením PhDr. Judity Kučerové a pouţil jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uloţena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelŧm. V Brně 5. září Zdeněk Větrovec

3 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval paní PhDr. Juditě Kučerové, Ph. D., za její vstřícný a laskavý přístup i cenné rady a informace, které mi poskytla při vedení mé diplomové práce.

4 OBSAH ÚVOD. 6 1 ČESKÁ DĚTSKÁ PÍSEŇ UMĚLÁ Vývoj dětské písně umělé v 19. století Vývoj dětské písně umělé ve 20. století Současná dětská píseň umělá UPLATNĚNÍ DĚTSKÉ PÍSNĚ NA 1. STUPNI ZŠ HUDEBNÍ VÝCHOVA NA 1. STUPNI ZŠ V SOULADU S NÁMĚTY RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PĚVECKÉ ČINNOSTI NA 1. STUPNI ZŠ Specifické zvláštnosti hlasu dětí mladšího školního věku.21 3 VLASTNÍ PÍSŇOVÁ TVORBA A JEJÍ VYUŢITÍ VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ PŘEDMLUVA KE ZPRACOVÁNÍ PÍSNÍ PÍSEŇ PRO1. ROČNÍK Charakteristika hudebně-vzdělávacích předpokladŧ Píseň Abeceda Píseň Abeceda vyuţití ve vyučování PÍSEŇ PRO 2. ROČNÍK Charakteristika hudebně-vzdělávacích předpokladŧ Píseň Ranní rozcvička...40

5 Píseň Ranní rozcvička vyuţití ve vyučování PÍSEŇ PRO 3. ROČNÍK Charakteristika hudebně-vzdělávacích předpokladŧ Píseň Vyjmenovaná slova po L Píseň Vyjmenovaná slova po L vyuţití ve vyučování PÍSEŇ PRO 4. ROČNÍK Charakteristika hudebně-vzdělávacích předpokladŧ Píseň O třech notách Píseň O třech notách vyuţití ve vyučování PÍSEŇ PRO 5. ROČNÍK Charakteristika hudebně-vzdělávacích předpokladŧ Píseň Stromy Píseň Stromy vyuţití ve vyučování ZÁVĚR.94 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY...95 PŘÍLOHY RESUMÉ

6 ÚVOD Ke zvolenému tématu mě přivedlo především odhodlání vyhnout se stereotypŧm ve vyučování a pozitivní zkušenost s vyuţitím dětských písní v rámci mezipředmětových vztahŧ. Také překvapivě nízký počet publikací zabývajících se touto problematikou mě přiměl, abych se podílel na jejím zpracování. Skládání písní a jejich interpretace patří k mému dlouhodobému zájmu. Cílem této diplomové práce je poskytnout učiteli písně, které propojují hudební výchovu s ostatními vyučovacími předměty. Zaměřil jsem se především na to, aby jejich forma byla hravá, ale zároveň neztratily svŧj didaktický účel. Měly by učiteli poslouţit nejen jako výukový materiál, ale také jako motivace a inspirace pro tvorbu písní vlastních. Teoretická část práce obsahuje pojednání o historickém vývoji české dětské písně umělé, jejích současných podobách a autorech. Dále se okrajově zabývá problematikou didaktiky zpěvu. Největší pozornost jsem věnoval praktické části, která obsahuje zpracování vlastních písní v podobě partitur s instrumentálním doprovodem včetně metodických postupŧ a doplňujících činností v podobě instrumentálních doprovodŧ, rytmicko-pohybových aktivit, otázek a úkolŧ ad. 6

7 1 ČESKÁ DĚTSKÁ PÍSEŇ UMĚLÁ Jako východisko pro zpracování vývoje české dětské umělé písně jsem zvolil knihu Vladimíra Gregora Česká dětská píseň umělá 1. Dříve, neţ začneme pojednávat o historickém vývoji dětské umělé písně, je třeba zmínit, ţe v nejobecnějším slova smyslu se tento vývoj spojuje s vývojem písně samotné. Budeme-li vycházet z předpokladu, ţe kaţdá píseň mŧţe dítě nějakým zpŧsobem obohatit (hudební imaginace, rozvoj jazykových dovedností, artikulační schopnosti, estetické cítění, atd.), nelze pak zcela striktně vymezit hranice, kdy je píseň vhodná pro děti a kdy není. Z tohoto hlediska je moţné říci, ţe jako vhodnou pro děti lze označit jakoukoliv píseň, která se výrazně nevymyká interpretačním schopnostem dětského vnímání a zároveň její přednes odpovídá fyziologickým dispozicím dítěte, jakými jsou např. hlasový rozsah, rozvoj mluvidel atp. Vzhledem k pedagogickým cílŧm této práce, budeme však pojednávat jen o historickém vývoji písní, které byly určeny pro děti, jakoţto hlavní cílovou skupinu. První známou umělou dětskou píseň, Ukolébavku, zapsal v Informatoriu školy mateřské Jan Ámos Komenský ( ). Je určena pro děti předškolního věku. Autor při její kompozici dbal na specifika psychiky a fyziologického vývoje dítěte. Soustavná péče o dětskou umělou píseň však začíná aţ ve 2. pol. 18. století, kdy péče o ni souvisela s osvícenskými pedagogickými snahami. Hlavními podněty pro její vznik byla říkadla, rozpočítadla, popěvky, slovní hříčky, taneční písně ke hrám, písně dětí s tematikou zvířecího světa, přírodní zvuky, ukolébavky (zpěvy matek dětem, později i umělé výtvory), písně s výchovnou, poučnou, či káravou funkcí apod., s nimiţ jsme se doposud mohli setkat v dětských lidových písních. 1 GREGOR, Vladimír. Česká dětská píseň umělá. Rozmnoţeno jako rukopis. Kniţnice hudebních rozhledŧ, Praha: ISSN: A

8 1.1. ČESKÁ DĚTSKÁ PÍSEŇ UMĚLÁ V 19. STOLETÍ Počátky dětské umělé písně, jako specifického druhu, se začaly formovat koncem 18. století, v době nástupu burţoazie. K jejímu vzniku významně přispěl rozvoj poezie psané v národním jazyce. Významným počinem byly jednohlasé umělé písně skladatele Jana Jakuba Ryby ( ), které prokázaly, ţe texty psané v českém jazyce je moţné zhudebňovat. Ve školách se začalo rozvíjet vyučování českého jazyka a současně s ním, pro výchovný charakter, rostla poptávka po dětské písni umělé, která navázala na dětskou píseň lidovou. Postupně tak docházelo k vytlačování zpěvu v latinském jazyce, který byl pro děti téměř nesrozumitelný. Jan Jakub Ryba se stal ve své době prvním učitelem zpěvu a zasadil se o výchovné a umělecké poslání české dětské písně umělé. Největší popularity dosáhla Rybova píseň Ukolébavka, vydaná ve sbírce dětských písní Dvanáct nových českých písní ode mne opět do muziky uvedených (1808) 2 : Jan Jakub Ryba Mezi další Rybovy sbírky dětských písní patřily např. Radovánky nevinných dítek o vánocích (1804), roku 1808 napsal a vydal sbírky Průvod dobré Bětulinky a Dar pilné mládeţi. Jedná se o popěvky v jednoduché písňové formě s typickým osminovým rytmem, které se podobají lidové dětské písni. Textový obsah je převáţně mravoučného rázu 2 GREGOR, Vladimír. Česká dětská píseň umělá. Rozmnoţeno jako rukopis. Kniţnice hudebních rozhledŧ, Praha: ISSN: A 06383, s.15. 8

9 (poctivost, láska k Bohu a rodině, pracovitost, nebojácnost atp.), nalezneme v něm však i dětskou radost a hravost. Ke konci první poloviny 19. stol. se mezi básníky začaly rozšiřovat tendence k pozměnění dosavadního příliš mravoučného, káravého, suchého a neveselého charakteru poezie. Jako první se o ně zaslouţili básníci Karel Vinařický a František Doucha vytvořením didaktických básní a říkadel, které byly díky své nesloţitosti a zábavnosti pro děti přístupnější a oblíbenější. Vinařický výrazně vnesl do české literatury pro mládeţ pedagogické hledisko. Ve své tvorbě se inspiroval zejména lidovou písní. Jeho nejznámější básní je Tluče bubeníček, kterou zhudebnil František Michl. Píseň má dvoudílnou formu a dŧsledně vychází z obsahu veršŧ. Vyniká také malým hlasovým rozsahem a pochodovým rytmem, coţ je velmi praktické. Vybízí děti k pochodu a svolává je ke kolektivní hře na vojáky, čímţ vyzývá k jejich svobodnému projevu: Michlova píseň Tluče bubeníček na text K. Vinařického: Vlastenecká ideologie Jungmannovy generace se zasadila o zesvětštění školních písní a jejich naplnění vlasteneckým obsahem. Vznikají školní besídky a vystoupení a nahrazují tak dosavadní zpěv chrámový. Období Bachova absolutismu se projevilo přísnou cenzurou a návratem od světského tónu zpět k tónu církevnímu. Nejvýraznějším dobovým představitelem pro dětskou umělou píseň byl kněz a spisovatel, sběratel moravské lidové slovesnosti Beneš Method Kulda ( ). Jeho písně jsou typické svým náboţenským mravoučným kázáním v textech. První český zpěvník pro školy obsahoval lidové písně a vydal jej roku 1854 Jan Václav Rozum. V létech se ve zpěvnících začínají objevovat i dětské umělé písně. 9

10 Novátorskými prŧkopníky v tvorbě básní pro děti se stali Josef Václav Sládek ( ) a Josef Koţíšek ( ). Svou čistou poezií, v níţ nechybí ani humor, posilovali dětskou lásku k domovu, venkovu a přírodě, a to bez zdŧrazňování mravoučných tendencí. Koţíšek byl sám učitelem a vyuţíval moţnosti ověřit si pŧsobivost svých veršŧ na dětech. O zhudebnění Sládkových veršŧ se zaslouţil především Jan Malát ( ). Ve svých písních dbal na intonační moţnosti dětí nejmladšího věku. Volil rytmické uspořádání nápěvu tak, aby souzněl s dětskou recitací veršŧ. Malátova píseň Vlaštovky táhnou na text J. V. Sládka: Karel Bendl ( ) zhudebňoval kromě Sládkových veršŧ také verše Koţíškovy. Dětskou umělou píseň obohatil zejména přizpŧsobením dětskému hlasovému rozsahu, uţíváním větších melodických krokŧ neţ sekund a tercií, pouţíváním chromatiky a modulací, a to většinou logicky a zpěvně. Bendlova píseň Ráno na text J. Koţíška: 10

11 1.2. ČESKÁ DĚTSKÁ PÍSEŇ UMĚLÁ VE 20. STOLETÍ Dvacáté století přineslo rozvoj psychologie dítěte jako samostatné vědy, která dŧsledněji charakterizovala zvláštnosti dětské psychiky a přispěla tak ke zřetelnějšímu vymezení písní pro děti předškolního, mladšího a staršího školního věku. Hned na počátku se vyhraňují dva typy dětské umělé písně: prostší píseň určená zpívajícím dětem (forma AB či ABA, menší rozsah) a umělejší dětská píseň s propracovanější formou, dramatickým dějem a poměrně bohatým klavírním či jiným instrumentálním doprovodem. Náročnější typ je reprezentován řadou děl (J. Novotný: Dětské písně, 1913; E. F. Burian: Dětské písně, 1938; K. Slavický: Vonička, ; J. Pauer: Kaleidoskop, 1964), výraznější je nicméně příklon k prostšímu typu, který má rozvíjet hudebnost předškolní i školní mládeţe. Nejproduktivnějším českým tvŧrcem dětské písně je J. Křička ( ), který vytvořil na 20 cyklŧ (např. Písně a pochody československé mládeţe, Jiříčkovy písničky, Daniny písničky a říkadla pro malé děti, Míšovy písničky, Jdou zvířátka, jdou, Nové písně a pochody, Zvířátka z lesa, O vláčcích a mašinkách). Některé Křičkovy písně hudebně těţí i ze starších a novějších společenských tancŧ. Křička měl díky dokonalé znalosti kompoziční techniky a psychologie dítěte hlubší vztah k dětské řeči a její intonaci. Ve svých písních vítal dětský humor a posiloval národní vědomí české mládeţe. Křičkova píseň Velikonoční: Jaroslav Křička 11

12 Zvláštní typ představovaly od 20. let 20. stol. písně psané podle vzoru sovětských pionýrských písní. Skladby tohoto typu (s ideou kolektivní a pracovní výchovy) psal na verše J. Hostáně, M. Majerové ad. učitel J. Urban (uveřejňoval je v dětských časopisech Kohoutek, Oheň apod.). Po druhé světové válce se tento typ rozvětvil na ţánry rekreační, tábornické a budovatelské dětské písně pro dětské a mládeţnické organizace. Intonačním základem byla masová budovatelská píseň, od 60. let do podobných projevŧ pronikají nové taneční prvky. Příklon k moderní populární hudbě reprezentuje zvl. tvorba B. Nikodema, Z. Petra, J. Maláska ad. Od 50. let výrazně vyniká zejména tvorba Ilji Hurníka, Petra Ebena a Viktora Kalabise. Zhudebňovány jsou zvláště verše V. Čtrvrtka, F. Branislava, J. Čarka, F. Hrubína, K. J. Erbena ad. Ilja Hurník (1922) sloţil mnoho sborŧ pro děti (Pastorela pro dětský sbor a komorní soubor; Scény pro dětský sbor ad.), komorní a orchestrální díla pro lidové školy umění aj. S Petrem Ebenem spolupracoval na českém vydání Orffovy školy, kterou upravil pro potřeby českých dětí. Napsal také knihy pro děti, ve kterých projevil inspiraci hudební tematikou (Jak se hraje na dveře; Struny, klapky, paličky aj.). V písni Hledejte notičky autor záměrně ponechal několik prázdných taktŧ, aby děti zkusily samy domyslet chybějící melodii: Ilja Hurník 12

13 Petr Eben ( ) spolupracoval na jiţ zmíněném českém vydání Orffovy školy. Jeho píseň Kohout a slepička na text Františka Hrubína zobrazuje v rozsahu d 1 h 1 jejich zobání. Zajímavá je také Vrbová píšťalka na slova Jaroslava Seiferta. Kaţdá sloka začíná po mezihře vyšším tónem, takţe učí děti přizpŧsobit se nové tonalitě. Rozsáhlé jsou také Ebenovy sbory pro dětské hlasy a úpravy lidových písní. Ebenova tvorba je velmi rozsáhlá, připomeňme např. Elce pelce kotrmelce - kníţka říkadel, obrázkŧ a písní na texty Václava Fishera, které byly vydány na čtyřech gramofonových deskách; Do růţova dětský sbor s prŧvodem klavíru na text Milana Ferka; Lidové písně a koledy pro klavír ve snadném slohu; Svět malých: 20 drobných skladeb pro klavír; ad. Petr Eben Ukázka písně Pochod: Ukázka písně Ukolébavka pro dcerku na text V. Čtvrtka 13

14 Viktor Kalabis ( ) byl v letech redaktorem hudebního vysílání pro děti a mládeţ v Československém rozhlasu. Svou písní Bouřka, v rozsahu kvinty f 1 c 1, hudebně vyjádřil přírodní úkaz. Zvláště zajímavá je píseň Mamince (na slova J. V. Sládka), kde jemně harmonizovaný klavírní doprovod nepřekračuje pětitónový rozsah: Viktor Kalabis 14

15 1. 3. SOUČASNÁ DĚTSKÁ PÍSEŇ UMĚLÁ Dnešní dětská umělá 3 píseň je typická především pronikáním nonsensové poetiky do textu. Nonsens přináší větší hrátky se slovy, komickou rýmovanost a celkově hravý a veselý charakter písniček. Svou básnickou tvorbou pro děti výrazně přispívají Jiří Ţáček, Jiří Havel, Jan Vodňanský, Zdeněk Svěrák, ad. Citelné jsou také prvky populární hudby, které se v písních objevují stále častěji. Jedná se zejména o rockové, bluesové a jazzové motivy. Značně rozsáhlé a populární mezi dětmi i dospělými je dílo skladatelské dvojice Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř. Zdeněk Svěrák (1936) je populární český humorista, dramatik, scenárista, textař a herec. K Uhlířovým písním skládá nápadité texty, které se vyznačují přírodní, společenskou a pohádkovou tématikou. Mají především veselý nádech (Trpasličí svatba; Narozeninová; Chválím tě, Země má, ), ale objeví se i písničky smutné a tesklivé (Skálo, skálo, skálo; Holubí dŧm). Z textu často vyzařuje víra ve zlepšení stavu přírody a naplnění lidských tuţeb (láska, zdraví, štěstí). Autor volí témata z kaţdodenního ţivota, která jsou dětem velmi blízká. Od roku 1988 připravuje spolu s Jaroslavem Uhlířem pořad pro děti Hodina zpěvu, který vysílá Česká televize. Jaroslav Uhlíř (1945) je skladatel populární a filmové hudby, herec, zpěvák, komik, klavírista a moderátor. Kromě výše uvedené spolupráce se Z. Svěrákem také sloţil hudbu k filmŧm Ať ţijí duchové a S Čerty nejsou ţerty, které u dětí dosáhly značné obliby. Jeho hudební tvorba pro děti je melodicky nápaditá a výrazně nevybočuje z moţností hlasového rozsahu. Časté terciové a kvartové postupy v melodii kladou přijatelné intonační nároky. Převaţují durové tóniny s citlivými mollovými přechody. Nechybí ani dvojhlasy a instrumentální (klavírní) předehry. Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř 3 Mezi dnešní dětskou umělou píseň lze samozřejmě také zařadit tvorbu I. Hurníka, P. Ebena a V. Kalabise, o které pojednává předchozí kapitola. 15

16 Ukázka z písně Vodoměrka Věrka: V písni se čtyřikrát za sebou opakuje stejná fráze ( takt), coţ je poněkud nevkusné (lépe by bylo 2x), ale vzhledem k přítomným dvojhlasŧm mají alespoň děti větší prostor si je vyzkoušet. Melodický stereotyp je také vykompenzován vtipným a neotřelým textem. 16

17 Zejména svou vytříbenou poetikou a podmanivými melodiemi přispěl k dětské písňové tvorbě folkový písničkář Jaromír Nohavica (1953). Jeho dílo pro děti není příliš rozsáhlé, ale přesto je v povědomí veřejnosti velmi známé a dětmi zboţňované. Jednak pro svŧj humorný charakter (zvláště v autorově ţivém podání např. píseň Lachtani; Šnečí blues; Krtek; Kozel) a také pro citlivé vyjádření kaţdodenních radostí a strastí (Kopačák) aţ po hlubší otázky lidského bytí (Hlídač krav; Delfíni). Písně pojednávají převáţně o zvířatech, kterým jsou přisuzovány lidské vlastnosti. Jaromír Nohavica Ukázka písně Lachtani: Všimněme si hlasového rozsahu písně g 1 g 2. Zvláště vrchní tóny c 2 g 2 budou činit dětem na 1. stupni ZŠ pěvecké potíţe. V takovém případě by bylo vhodné píseň transponovat, např. do G dur. 17

18 Mezi další současné autory dětských umělých písní patří Pavel Jurkovič, Emil Hradecký, Emil Strašek, Bratři Ebenové ad. Pavel Jurkovič (1933) je hudební pedagog, zpěvák, skladatel a publicista. Spolupracoval s hudební redakcí pro děti a mládeţ Československého rozhlasu. Pro českou televizi vytvořil sérii pořadŧ hudební výchovy. Pořádá semináře pro učitele a je kmenovým autorem chlapeckého sboru Pueri gaudentes. Emil Hradecký (1953) je hudební pedagog, skladatel a publicista. Orientuje se především na vokální skladby pro dětské sbory, jakými jsou např. Radost Praha, Pueri gaudentes a Gaudium. Bratři Ebenové, tj. Kryštof, Marek a David jsou populární českou hudební skupinou, která se opírá o folkové základy ale nechybí v ní ani jazzové a rockové experimenty. K dětské písňové tvorbě přispěli hlavně svým albem Pohádky bratří Grimmů s písničkami bratří Ebenů (Supraphon Music, 2006). 18

19 2 UPLATNĚNÍ DĚTSKÉ PÍSNĚ NA 1. STUPNI ZŠ 2.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA NA 1. STUPNI ZŠ V SOULADU S NÁMĚTY RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Rámcový vzdělávací program začleňuje obor Hudební výchova do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Díky jeho komplexnímu pojetí vzdělávacích oblastí a oborŧ, směřovaných k naplnění základních klíčových kompetencí (tj. kompetence občanské; sociální a personální; k učení; komunikativní; k řešení problémŧ), je moţno účinně vyuţívat propojení jednotlivých vyučovacích předmětŧ v rámci jejich mezipředmětových vazeb a vztahŧ. Výňatek z rámcového vzdělávacího programu: Hudební výchova vede ţáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich vyuţívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost ţáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti jeho hudebních schopností, jeţ se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. Prostřednictvím těchto činností ţák mŧţe uplatnit svŧj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příleţitost interpretovat hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření. 19

20 Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níţ dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návykŧ. Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich vyuţití při hudební reprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níţ ţák poznává hudbu ve všech jejích ţánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. Vzdělávací obsah oboru Hudební výchova Očekávané výstupy 1. období ţák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální Očekávané výstupy 2. období ţák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 20

21 2.2. PĚVECKÉ ČINNOSTI NA 1. STUPNI ZŠ Protoţe dŧkladné zpracování této kapitoly by vydalo na samostatnou diplomovou práci, vybral jsem několik základních pilířŧ, ze kterých by měl učitel vycházet při přípravě na vyučovací hodinu a její realizaci. Hlavním zdrojem poznatkŧ mi byla kniha Františka Sedláka Didaktika hudební výchovy SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI HLASU DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Dětský hlas je v tomto období podroben neustálému vývinu, který je souběţný s psychickým, tělesným a hudebním vývojem dítěte. Při tělesném vývoji dochází k prodluţování a rozšiřování hlasivek, zvětšování rezonančních prostor i kapacity plic a prodluţování výdechového proudu. U některých fyzicky vyzrálejších chlapcŧ se mŧţeme ojediněle setkat s tzv. předmutačním obdobím, ve kterém se jiţ projevují příznaky blíţící se mutace hlasu. Mezi základní vlastnosti dětského hlasu patří: a) Výška hlasu je vymezena hlasovým rozsahem dítěte. b) Hlasový rozsah závisí na věku a rozezpívanosti. Ve srovnání s hlasem dospělého je omezený, a to zejména díky nedokončenému vývoji hlasového ústrojí, nevytvořeným pěveckým návykŧm a malou pěveckou zkušeností. Pěvecký rozsah dětí vykazuje velké individuální rozdíly. Jiţ v 1. ročníku zpívají někteří ţáci v rozsahu oktávy i větším, u jiných se rozsah pohybuje v rozpětí pouhé tercie i méně; jsou to hlavně děti, které před vstupem do školy málo zpívaly. 4 4 SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství ISBN , s

22 Znázornění prŧměrného hlasového rozsahu ţákŧ 1. stupně základní školy (podle F. Sedláka): c) Barva hlasu vyznačuje se především jasností, zvonivostí, nosností a stříbřitým zabarvením d) Síla hlasu nelze ji od dětí v tomto věku poţadovat, neboť hlasový orgán, dýchací svalstvo a rezonační prostory ještě nejsou zcela rozvinuté a hrozilo by vytvoření nesprávných pěveckých návykŧ. Bývá vykompenzována vyjímečnou barvou dětského hlasu. e) Zvučnost hlasu je výrazná díky převládající hlavové rezonanci, která vyvolává jasný, ostrý, zvonivý a pronikavý tón. f) Dechová funkce hlasu není příliš vycvičená a díky poměrně malé kapacitě plic je omezená, coţ se projevuje např. při nezvládnutém nepřerušovaném a prodlouţeném výdechu. 22

23 Klasifikace pěveckých dovedností na začátku školní docházky Dříve neţ začneme vyučovat samotnému zpěvu, je třeba mít přehled o hudebních dovednostech jednotlivých ţákŧ. Tuto klasifikaci provádíme vţdy, kdyţ zahájíme práci s novým, dosud neznámým kolektivem. To bývá zpravidla při nástupu dětí do 1. ročníku a při přebírání třídy po jiném učiteli. K ověření dovedností si poslechneme zpěv kaţdého dítěte jednotlivě. Bude to samozřejmě nelehký úkol, poněvadţ některé děti se budou ostýchat a jiné zase se zpěvem nebudou mít ţádnou zkušenost, neboť doposud nebyly nikým ke zpěvu vedeny. U ţákŧ s nevytvořenými pěveckými návyky, kteří odmítají zpívat (-vědí o své dispozici), odloţíme samostatný zpěv na později. Nemá smysl vyvolávat v dítěti nechuť ke zpěvu a vytvářet tak bariéru, která by je mohla provázet celý ţivot. Nesmíme zapomínat, ţe zpěv není nezbytný pro ţivot. Zpíváme především pro radost. Nejprve bychom měli děti vhodně motivovat, např. zpěvem nějaké veselé písničky (nejlépe s humorným textem) nebo hrou na hudební nástroj (klavír, kytara, housle ). Mŧţeme vyuţít také poslechu hudební nahrávky. Individuální vlastnosti hlasu kaţdého ţáka pozorujeme nejdříve při kolektivním zpěvu, abychom dospěli alespoň k částečnému odbourání studu u některých dětí. Zvolíme písničku, která odpovídá předpokládanému hlasovému rozsahu ţákŧ, není intonačně náročná a je známá všem dětem. Procházíme okolo lavic a soustředíme se na zpěv kaţdého dítěte. Zaměřujeme se zejména na kvalitu a čistotu zpěvu. Zvýšenou pozornost věnujeme ţákŧm, kteří intonují značně nepřesně a narušují tím intonaci ostatních. Teprve po odbourání zábran vyzveme kaţdého ţáka k samostatnému zpěvu. Dítě si samo vybere píseň, kterou chce zpívat. Podle hlasové polohy, kterou zvolí, poznáme jeho přirozenou hlasovou polohu. Pokud se objeví chybný návyk tvořit hlas příliš vysoko nebo nízko, zazpíváme počátek písně v přijatelnější poloze. Pokud ţák není schopen intonovat naší melodii, hrajeme s ním hru na ozvěnu. Zazpíváme klesající malou tercii (hlas kukačky ku-ku) a dítě po nás opakuje. 23

24 Na co je třeba se zaměřit při výuce zpěvu: 1) Pěvecký postoj pokud tomu všechny okolnosti vyhovují, měli bychom při zpěvu vţdy stát. Výjimku mŧţeme udělat u značně unavených nebo neklidných ţákŧ (většinou v niţších ročnících). Při zpěvu stojíme přirozeně, uvolníme všechno svalstvo. Paţe jsou volně spuštěny podél těla. Hlavu neskláníme ani příliš nezvedáme. Nevypínáme hrudník. 2) Pěvecké dýchání mŧţeme rozdělit do tří fází: a) Vdech bránice klesá dolŧ a hrudní koš se rozšiřuje dopředu i do stran. Vdechovat mŧţeme nosem, ústy nebo kombinovaně. Při vdechování nosem je však často při kolektivním zpěvu slyšet šelest. Kombinovaný vdech a vdech nosem pouţíváme před začátkem písně, ústy se nadechujeme pro přidechnutí nebo doplnění vdechu v prŧběhu písně. b) Zadrţení dechu slouţí k uklidnění dechové funkce a ke koncentraci dechu před nasazením prvního tónu. Ţáci nesmí cítit napětí. Měli by mít pocit volnosti. c) Prodlouţený výdech - projeví se opačné pohyby svalŧ oproti vdechu a zmenší se objem hrudního koše. Vzniká při něm pěvecký tón. Musí být zpomalený, stejnoměrný a hospodárný ve spotřebě vzduchu. Po ukončení výdechu by měli mít ţáci ještě zbytek dechu. 3) Pěvecká a intonační cvičení při intonačních cvičeních nejdříve vytváříme sestupný interval malé tercie (spojujeme stupeň v dur). Nejprve jej zpíváme brumendem (na souhlásky hm, hn). Z brumenda přecházíme na pěvecké slabiky mu nebo no. Poté, co s ţáky řádně procvičíme sestupný směr melodie, zvolíme směr vzestupný a nakonec vytváříme jejich kombinace. Dbáme na to, aby děti při vytváření tónu příliš nezvedaly nebo nesniţovaly hrtan. Také nesmí křečovitě napínat krční svaly a nasazovat napjatý výraz v obličeji. odstraňujeme nosový, huhňavý tón. 4) Pěvecká artikulace je přesná, jasná a srozumitelná výslovnost při zpěvu. Dbáme na odstraňování špatné výslovnosti. Soustředíme se zvláště na ţáky s projevem dětské patlavosti. Výslovnost samohlásek musí být zvukově vyrovnaná a spojená v pěveckém 24

25 legatu ( přelévá se jedna do druhé). Artikulaci procvičujeme nejprve na textu písně zřetelnou recitací a poté při samotném zpěvu. Náprava nezpěváků V kaţdé třídě se vyskytuje určité procento nezpěvákŧ. Většina těchto dětí má nedostatek pěveckých zkušeností, avšak jejich předpoklady jsou příznivé. Jak popisuje Alena Tichá ve své knize Učíme děti zpívat 5 : Ne kaţdé dítě, které zpívá falešně, je ve skutečnosti nezpěvák. Falešný zpěv sice mŧţe být projevem sníţených pěveckých předpokladŧ, ale častěji bývá výsledkem malých pěveckých zkušeností. Kniha Aleny Tiché je hlavním podkladem, ze kterého jsem vycházel při zpracování této podkapitoly. Autorka v ní rozděluje nezpěváky na dvě základní skupiny: 1) Hudebně rozvinuté, avšak nerozezpívané děti mají hudební vlohy a částečně rozvinuté hudební schopnosti, ale nedovedou čistě zpívat. Příčiny a jejich náprava: a) Malý a nevhodně umístěný hlasový rozsah - děti často podvědomě napodobují něčí hlas (babička, dědeček, ), jehoţ vlastnosti neodpovídají jejich moţnostem. Je tedy zapotřebí nabídnout dítěti nový hlasový vzor. Zpíváme lehkým, měkkým hlasem v slabší dynamice, ve střední i vyšší hlasové poloze. Dítě pak přijme zpŧsob tvoření hlasu s převahou potřebného hlavového tónu. Ten mŧţeme rovněţ navodit hrami s hlasem (viz Učíme děti zpívat, kap. 2). b) Nevytvořená koordinace mezi hudebními představami a činností hlasivek ţák má potíţe vyjádřit hlasem, co slyší v představě. Abychom sjednotili vnitřní a vnější zpěv, musíme podporovat rozvoj hudebního sluchu. Největšího efektu dosáhneme pomocí smyslového vnímání pouţitím zraku a sluchu. Ţáci zpívají nebo poslouchají tóny a zároveň rukou ukazují klesající nebo stoupající tendenci melodie. Dŧleţitou úlohu sehrává také hlasový vzor v podobě jiného zpívajícího dítěte nebo vyššího ţenského hlasu. 5 TICHÁ, Alena. Učíme děti zpívat. 1. vyd. Praha: Portál ISBN X, kap.1. 25

26 c) Nedostatečně upevněné hudební představy dítě zpívá samo obstojně, ale při kolektivním zpěvu se nechá často nakazit falešnou intonací jiného zpěváka stojícího většinou poblíţ (spoluţák v lavici). Dítě se většinou špatně slyší, a tak neexistuje potřebná zpětná sluchová vazba a omezuje se jeho hudební představivost. Proto usilujeme o sníţení hlasitosti společného zpěvu; necháváme děti zpívat ve dvojicích (kde je alespoň jeden dobrý zpěvák) nebo menších skupinách; poskytneme dítěti pěvecký vzor, který není rušen hudebním doprovodem; vyuţíváme k doprovodu hudební nástroje (housle, kytara, klavír). d) Psychické zábrany mohou absolutně ochromit hudební potenciál dítěte. Projevují se nejčastěji ostychem ke zpěvu, špatnou sociální adaptabilitou dítěte, nízkým sebevědomím, úzkostí atp. Zde je potřeba věnovat větší pozornost motivaci, nenutit děti ke spolupráci, pokud se jí brání, všímat si oblíbených činností těchto dětí a poskytnout jim příleţitost k úspěchu a obdivu mezi ostatními ţáky. 2) Hudebně nerozvinuté, a proto nerozezpívané děti Tyto děti nejsou schopny čistě zazpívat jednoduchou píseň, a to jak při společném zpěvu, tak ani samy nebo ve dvojici s oporou o dobrého zpěváka. Nepoznají zahranou písničku, kterou se jiţ učily, ani se jim nedaří vyhledat snadnou melodii na klaviatuře, případně na metalofonu. Nezopakují zazpívaný tón ani část melodie. Zpěv nahrazují nejčastěji monotónní mluvou, tzv. mluvozpěvem. 6 Příčiny a jejich náprava: a) Pocit nejistoty a obavy z neúspěchu nejlépe jej odstraníme pouţitím hudebně pohybových a motivačních her. Nelze úspěšně pokračovat, dokud dítě neztratí zábrany a dŧvěru ke spolupráci s dospělým (učitelem). b) Nízká soustředěnost a sluchová pozornost odstranění vyţaduje dŧslednější metodický postup. Nejdříve učíme délku a sílu tónu, teprve potom barvu. Výšku tónu učíme aţ nakonec, kdyţ je dítě koncentrované a soustředěné. TICHÁ, Alena. Učíme děti zpívat. 1. vyd. Praha: Portál ISBN X, s

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet e Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA odráží nezastupitelnou součást lidské

Více

Snahy naučit děti či dospělé

Snahy naučit děti či dospělé Tradice a současnost výuky intonace v českých zemích Stanislav Pecháček Snahy naučit děti či dospělé zpívat podle notového zápisu sahají v Čechách a na Moravě, stejně jako v jiných kulturně vyspělých zemích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM První SZUŠ MIS music o.p.s. v Kopřivnici Otevřená brána k umění Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE...6 4. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

Více

Využití výtvarných činností v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ

Využití výtvarných činností v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Využití výtvarných

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na violu Příprava dětí ke studiu hry na housle se zaměřením na motivaci a didaktické pomůcky Diplomová práce Autor

Více

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání DIPLOMOVÁ PRÁCE HODNOCENÍ ZPĚVNÍKŮ HUDEBNÍ VÝCHOVY PRO 1. STUPEŇ ZŠ ŠTĚPÁNKA LACINOVÁ 2010 Technická

Více

VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Olga

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

SYMFONICKÁ BÁSEŇ VLTAVA V POSLECHOVÝCH ČINNOSTECH NA MŠ

SYMFONICKÁ BÁSEŇ VLTAVA V POSLECHOVÝCH ČINNOSTECH NA MŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SYMFONICKÁ BÁSEŇ VLTAVA V POSLECHOVÝCH ČINNOSTECH NA MŠ Martina Dardová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ. Diplomová práce

DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, kapacita školy...

Více

Výuka cizího jazyka a hudební výchova

Výuka cizího jazyka a hudební výchova Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Výuka cizího jazyka a hudební výchova Foreign

Více

Vzdělávání dětí předškolního věku pomocí pohybových her a jejich příprava na povinnou školní docházku

Vzdělávání dětí předškolního věku pomocí pohybových her a jejich příprava na povinnou školní docházku MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Vzdělávání dětí předškolního věku pomocí pohybových her a jejich příprava na povinnou školní docházku Diplomová práce Bc. Kateřina Snášilová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hravá škola RVP ZV č.j. 31504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27002/2005-22 Platnost dokumentu

Více

Ústav pedagogických věd. Pedagogika. Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole

Ústav pedagogických věd. Pedagogika. Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Gabriela Oderská Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole Bakalářská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury. Cvičení z českého jazyka s vyuţitím informačních a komunikačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE

Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury. Cvičení z českého jazyka s vyuţitím informačních a komunikačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury Cvičení z českého jazyka s vyuţitím informačních a komunikačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE Petra Gondová Učitelství

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Metody dramatické výchovy na I. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. Vypracovala: Ludmila

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Brno 2013 Pavla Večeřová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Inkluze žáků s SPU ve výuce elementárního čtení

Více