LabelShop 8. Stručná úvodní příručka. Quick Start Guide

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LabelShop 8. Stručná úvodní příručka. Quick Start Guide"

Transkript

1 LabelShop 8 Stručná úvodní příručka Quick Start Guide

2 Rychlý pruvodce pro zacátek DOC-OEMCS8-QSM-CZ

3 Informace v tomto dokumentu není smluvní a muže býti modifikována bez predbežného upozornení. Software popsaný v tomto manuálu je dodáván s uživatelskou locencí. Jeho použití, kopírování nebo reprodukce na jakékoliv medium není dovoleno, s výjimkou podmínek licence. Žádná cást manuálu nesmí být kopírována, reprodukována nebo zasílána žádným prostredkem (mimo vlastního použití makitele licence) bez písemného souhlasu Braton Groupe Sarl Braton Goupe Sarl Všechna práva vyhrazena

4 Obsah O tomto návodu iii Pradvidla pro èteni návodu iii O vašem produktu iv Odstavec 1: Úvod Vítejte! Popis produktu Požadavky na systém Instalace Ochrana software Pøipojení harwarového klíèe Jak aktivovat ochranu softwaru Chybové hlášení pøi spuštìní software Ruèní instalace ovladaèù ke klíèi Spouštìní programu Odstavec 2: Seznamte se s uživatelským rozhraním Popis hlavního okna Lišta menu Pracovní prostor Dokument Stavový øádek Standardní panel nástrojù Panel nástrojù Zobrazit Panel nástrojù Vytváøení Prohlížeè dokumentu Pravítka Tlaèítko Otoèení Paleta barev

5 ii Rychlý pruvodce pro zacátek Odstavec 3: Vytvoøení vaší první etikety Úvod Upravení uživatelského rozhraní Výbìr tiskárny Nastavení dokumentu Vzhled stránky Vytváøení databáze promìnných Vytvoøení etikety Vytvoøení textu Vytváøení textových promìnných Vytváøení èasových promìnných Vytváøení èárových kódù Vytváøení tvarù Importování obrázku Poèítadlo Ukládání dokumentu Tisk dokumentu Odstavec 4: Index

6 iii O tomto návodu Pradvidla pro cteni návodu Tento návod vám umožnuje rozlišovat mezi ruznými typy informací používáním následujících pravidel: Termíny vzaté prímo z interfacu, jako napríklad príkazy, se objevují tucne. Tlacítka se objevují ve velkých písmenech, jako v následujícím príkladu: Stisknete tlacítko shift. Nové termíny jsou tisknuté kurzívou když se objevují poprvé. Když se spojka NEBO objevuje vedle odstavce, znamená to, že existuje výber jiného zpusobu jak udelat stejný úkol. Když príkaz z menu obsahuje podpríkazy, pak jméno menu následované príkazem se objevuje tucne. Takže, Vyber Soubor Otevrít... znamená vybrat menu Soubor a pak príkaz Otevrít. Ocíslované seznamy znamenají, že existuje procedura, kterou je potreba dodržet. Tento symbol oznacuje duležité informace o tom, jak urcitý príkaz nebo procedura fungují. Tento symbol radí jak optimalizovat urcité akce, zrychlit provedení príkazu a podobne.

7 iv Rychlý pruvodce pro zacátek O vašem produktu Nekteré funkce popsané v Rychlém Pruvodci Jak Zacít nemusí být k dispozici ve vašem produktu. Podívejte se na seznam specifikací který jste obdr želi s produktem, je tam kompletní seznam vlastností a funkcí, které váš software obsahuje.

8 O D S T A V E C 1 Úvod Vítejte! Popis produktu Gratulujeme, právì jste získali software, který je svìtovou jednièkou v automatické identifikaci! Tato aplikace na kreslení etiket vám dává k dispozici nejjednodušší a nejefektivnìjší zpùsob, jak vytváøet komplexní dokumenty zahrnující fixní i variabilní data. Tento program mùžete spustit na poèítaèi kompatibilním se systémem PC nebo IBM, který podporuje grafické prostøedí Microsoft Windows. Váš produkt se skládá z následujících èástí: CD-ROM kompletní dokumentace licenèní dohoda a registraèní karta ochranný klíè v elektronické podobì (softwarový klíè) nebo hardwarovou ochranu Poznámka Soubory Readme.txt a Releasus.txt obsahují poslední aktuální informace o softwaru. Tyto informace jsou

9 Odstavec 1-2 Rychlý pruvodce pro zacátek Požadavky na systém Instalace aktuálnìjší než informace obsažené v manuálu. Základní softwarové a hardwarové požadavky pro provoz této aplikace jsou podobné jako pro vìtšinu aplikací fungujících pod Windows : poèítaè kompatibilní se systémem PC nebo IBM, který podporuje Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 SP4, Windows NT 4 SP6, Windows XP SP1 nebo Windows 2003 Server Windows 98SE nebo ME s 64 MB RAM (doporuèujeme 128 MB) Windows NT nebo 2000 s 64 MB RAM (doporuèujeme 128 MB) Windows XP nebo Windows 2003 Server s 128 MB RAM (doporuèujeme 256 MB) monitor s rozlišením VGA nebo lepším Hard disk s minimálnì 150 MB volného místa CD-ROM Než spustíte instalaèní program, ovìøte konfiguraci svého PC. 1 Umístìte CD-ROM do správné mechaniky. Objeví se instalaèní okno. Pokud se CD-ROM nespustí automaticky: 2 Pøejdìte na volbu Start>Run..., potom napište název CD- ROM mechaniky a název souboru cdsetup.exe (napø. D:\cdsetup.exe).

10 Úvod Odstavec Vyberte produkt, který chcete nainstalovat, a kliknìte na tlaèítko Instalovata øiïte se pokyny, které se budou zobrazovat na obrazovce. Ochrana software Když produkt nainstalujete, nezapomeòte vyplnit a odeslat registraèní kartu. Registrací produktu získáte pøístup k technické podpoøe vašeho dodavatele a informace o nových produktech døíve, než dojde k jejich oficiálnímu zveøejnìní. Váš software je chránìn softwarovým klíèem (elektronický kód) nebo hardwarovým klíèem (harwarová ochrana proti kopírování). Hardwarový klíè je malý elektronický pøístroj, který je tøeba zasunout do paralelního portu vašeho PC ještì pøedtím, než spustíte program. Bez tohoto harwarového klíèe bude program bìžet jen v hodnotícím (evaluation) režimu. Vytvoøené etikety nebudete moci uložit, "e" budou nahrazena "x", "0" za "5" a obrázky budou pøi tisku pøeškrtnuty. Softwarový klíè je elektronický kód, který po vás požaduje prùvodce aktivací Activation Wizard, když software poprvé spustíte, nebo pokaždé, když máte zkušební verzi. Když zadáte softwarový klíè ke zkušební verzi, mùžete software spusti 100krát nebo po dobu 30 dní. Tak si budete moci vyzkoušet všechny funce produktu, které jsou k disposici. Když spustíte aplikace a klíè ochrany softwaru nebude odpovídat vaší verzi produktu, objeví se dialogové okno s instrukcemi, jak dál postupovat. Software na vytváøení etiket musíte nejdøíve spustit. Teprve potom jej mùžete aktivovat nebo pøipojit k poèítaèi harwarový klíè.

11 Odstavec 1-4 Rychlý pruvodce pro zacátek Poznámka Ovladaèe mùžete instalovat i bìhem bìhu aplikace. Software na vytváøení etiket ale musíte posléze restartovat, aby se zmìny projevily. Pøipojení harwarového klíèe Pokud jste si zakoupili software s hardwarovým klíèem, mùžete si vybrat mezi klíèem urèeným pro paralelní nebo USB port. Pøipojování paralelního klíèe Obrázek 1 Jak pøipojit hardwarový klíè k paralelnímu portu vašeho poèítaèe Pokud potøebujete používat tiskárnu na stejném paralelním portu, jako je ochranný klíè, pak ji pøipojte do softwarového klíèe (krabièky). Možná bude nutno zapnout tiskárnu, aby byl klíè rozeznán. Pøipojování USB klíèe USB Port Key Obrázek 2 Jak pøipojit hardwarový klíè k USB portu vašeho

12 Úvod Odstavec 1-5 poèítaèe Pokud používáte USB klíè a váš poèítaè má více USB portù, mùžete si vybrat kterýkoliv z nich. Pokud jsou všechny porty obsazené, mùžete použít USB rozboèovaè. Zaøízení pøipojená do portu USB mùžete odpojovat a zapojovat kdykoliv, bez nutnosti restartovat poèítaè. Na poèítaèích s operaèními systémy Windows 95 a Windows NT nemùžete použít USB hardwarové klíèe. Jak aktivovat ochranu softwaru Po nainstalování software na vytváøení etiket se spustí prùvodce Activation Wizard. Ten vás krok po kroku provede aktivací softwarového klíèe. Jak aktivovat softwarový klíè 1 V prùvodci Activation wizard vyberte Aktivovat a potom zvolte Další Klíè mùžete aktivovat tøemi zpùsoby: pøes Internet (automaticky), Fax / a telefon Aktivace pøes internet 1 Ze seznamu zpùsobù aktivace zvolte Automaticky. Tato varianta vám umožní softwarový klíè aktivovat pøes zabezpeèené internetové pøipojení. Jde o nejrychlejší a nejsnadnìjší variantu. 2 Vyplòte formuláø User Registration. Pole oznaèená hvìzdièkou (*) jsou povinná. Stisknìte tlaèítko Next 3 Vyplòte aktivaèní kód a stisknìte Next 4 Stisknìte Finish, pokud aktivace probìhla úspìšnì. Jestliže došlo k nìjakému problému, zobrazí se chybové hlášení, že se aktivace nezdaøila. Aktivace pomocí faxu / u 1 Vyberte si zpùsob aktivace pomocífaxu / u

13 Odstavec 1-6 Rychlý pruvodce pro zacátek 2 Vyplòte formuláø User Registration. Pole oznaèená hvìzdièkou (*) jsou povinná. Stisknìte tlaèítko Next 3 Vyplòte aktivaèní kód a stisknìte Next 4 Stiskìte tlaèítko Create Form... Vytvoøí se tak formuláø Activation Request Form, který bude obsahovat všechny požadované informace o uživateli. Tento formuláø zašlete svému dodavateli faxem nebo em a obdržíte kód Response code. 5 Vložte Response Code, který jste obdrželi od svého dodavatele, a stisknìte Next 6 Stisknìte Finish, pokud aktivace probìhla úspìšnì. Jestliže došlo k nìjakému problému, zobrazí se chybové hlášení, že se aktivace nezdaøila. Aktivace pomocí telefonu 1 Zvolte aktivaci pomocí telefonu. 2 Vyplòte aktivaèní kód a stisknìte Next 3 Zavolejte svému dodavateli. 4 Vložte Response Code, který vám poskytl dodavatel, a stisknìte Next 5 Stisknìte Finish, pokud aktivace probìhla úspìšnì. Jestliže došlo k nìjakému problému, zobrazí se chybové hlášení, že se aktivace nezdaøila. Chybové hlášení pøi spuštìní software Pokud se pøi spuštìní software zobrazí chybové hlášení, zkontrolujte následující: Administrátorská práva. Na svém poèítaèi musíte mít lokální administrátorská práva, jinak instalace klíèe neprobìhne správnì. Pokud práva nemáte, bude vás o tom informovat chybové hlášení pøi spuštìní software. Ovladaèe budete muset nainstalovat ruènì. Instalace ovladaèù. Pokud se bìhem instalace ovladaèù zobrazí chybové hlášení nebo pokud dojde k nìjaké

14 Úvod Odstavec 1-7 chybì, musíte ovladaèe nainstalovat ruènì. Klíè. Pokud se bìhem spuštìní software zobrazí chybové hlášení, zkontrolujte, zda pøipojený klíè pracuje s vaším software na vytváøení etiket. Aktualizace ovladaèù. Pokud se bìhem spuštìní software zobrazí chybové hlášení, zkontrolujte, zda máte nainstalovánu aktuální verzi ovladaèù. Aktuální verzi získáte na ftp://ftp.ealaddin.com/pub/hasp/new_releases/ driver/hdd32.zip. Ruèní instalace ovladaèù ke klíèi Pokud chcete ovladaèe ke klíèi nainstalovat ruènì, postupujte následujícím zpùsobem: Stisknìte Start a potomrun Vložte cestu k instalaènímu souboru a potom napište následující pøíkaz \hinstall.exe -i Spouštìní programu Poznámka Pøed instalací ovladaèù radìji zavøete všechny aplikace vèetnì software na vytváøení etiket. 1 Pøejdìte do menu Start > Všechny programy. 2 Potom vyberte název, který jste dali programu bìhem instalace (automaticky je nastaven název aplikace). Na obrazovce se objeví hlavní okno.

15 Odstavec 1-8 Rychlý pruvodce pro zacátek

16 O D S T A V E C 2 Seznamte se s uživatelským rozhraním Popis hlavního okna V této sekci naleznete všeobecný pøehled hlavních elementù uživatelského rozhraní tak, jak se objevují v hlavním okénku na zaèátku práce.. Lišta menu Lišta pøíkazù obsahuje sedm rozbalovacích menu: Soubor, Úpravy, Zobrazit, Objekt, Zdroj dat, Nástroje, Okno a Help/ Pomoc. Jak otevøít menu: 1 Kliknìte na nìj levým tlaèítkem myši. 2 Potom si vyberte požadovaný pøíkaz. Abyste mìli pøístup k pøíkazùm pomocí klávesnice, používejte klávesové zkratky. Stisknìte ALT a potom tlaèítko, které odpovídá písmenu, které je podtržené v názvu menu, a potom písmeno, které je podtržené v názvu pøíkazu. Pracovní prostor Pracovní prostor je celý støední prostor okna, který je mezi pravítky a posuvníky. Jeho souèástí je i rámeèek. Ten ohranièuje fyzický prostor dokumentu, kam se umis ují objekty k tisku, a prostor, který vytištìn nebude. Do tohoto prostoru je

17 Odstavec 2-10 Rychlý pruvodce pro zacátek možno vložit komentáøe nebo objekty, které se nemají objevit na vytištìné etiketì. Dokument Stavový øádek Když zaènete novou práci, program zobrazí rámeèek, který je v horním levém rohu okna. Tento rámeèek pøedstavuje fyzické limity dokumentu k tisku. Objekty, které tvoøí váš dokument, musejí být umístìny uvnitø tohoto rámeèku. Stavový øádek je umístìn ve spodní èásti okénka a ukazuje název zvolené tiskárny, komunikaèní port, ke kterému je pøipojena, a rozmìry cx a cy vybraného objektu. Obrázek 3 Stavový øádek Standardní panel nástrojù. Tyto nástroje vám umožòují provést bìžné akce rychleji než pøi použití menu. Jak vybrat nástroj: Kliknìte na odpovídající tlaèítko. Obrázek 4 Standardní panel nástrojù Panel nástrojù Zobrazit Nástrojová lištazobrazit nabízí rùzné možnosti pohledu. Jak zmìnit pohled: Obrázek 5 Panel nástrojù Zobrazit Kliknìte na požadované zobrazení: Tlaèítko Název nástroje Použití Ukaž jména polí ukazuje názvy promìnných.

18 Seznamte se s uživatelským rozhraním Odstavec 2-11 Velikost ukazuje maximální velikost promìnné. Ukaž obsah polí zobrazuje hodnoty promìnné. Otevøi Formuláø ukazuje Formuláø. Prohlížeè Dokumentu ukazuje dokumentu. Prohlížeè Zoom vám umožòuje zvìtšit nebo zmenšit detail objektu. Ke všem tìmto možnostem se také mùžete dostat pøes menuzobrazit. Panel nástrojù Vytváøení Panel nástrojù Vytváøení obsahuje tlaèítka, která zastupují nástroje. S tìmito nástroji mùžete vytváøet objekty a manipulovat s nimi. Obrázek 6 Panel nástrojù Vytváøení Tlaèítko Název nástroje Použití Vybrané objekty Tvoøení textu vybírá a manipuluje s rùznými typy objektù. vytváøí fixní a variabilní text.

19 Odstavec 2-12 Rychlý pruvodce pro zacátek Vytváøení èárových kódù Import obrázku vytváøí fixní a variabilní èárové kódy. vkládá obrázky Vkládání objektù externích vkládá externí objekty tj. nepocházející z aplikace. Kreslení èar kreslí vodorovné nebo svislé èáry. Kreslení obdélníkù kreslí obdélníky nebo ètverce Kreslení kruhù nebo elips Kreslení mnohoúhelníkù Kreslení kosých èar kreslí kruhové nebo oválné objekty kreslí volné tvary složené z èar. kreslí úhlopøíèky Kreslení obdélníku se zaoblenými rohy Nástroj Galerie tvarù pomocníci UCC/ EAN 128 a Maxicode Zásuvné moduly kreslí obdélníky se zaoblenými rohy. importuje pøedpøipravené tvary do dokumentu vytváøejí èárové kódy UCC/EAN 128 a Maxicode vytváøí pole ve formátech TextArt, ListFields a RichText Prohlížeè dokumentu Prohlížeè dokumentu obsahuje dvì záložky: Zdroje dat a Objekty. V nabídkách se mùžete pohybovat pomocí šipek nahoru a dolù. Pomocí symbolù + a - symbols mùžete rozšiøovat nebo zužovat seznam a zobrazit seznam promìnných, které jsou pøiøazené ke každému zdroji dat nebo objekty, které jsou k disposici v každé kategorii.

20 Seznamte se s uživatelským rozhraním Odstavec 2-13 ukazuje zdroje dat a poèet promìnných s nimi spojenými. Mùžete vložit variabilní objekty jednoduše tím, že je pøesunete a umístíte do svého dokumentu. Rovnìž mùžete pøidávat, mazat a mìnit vlastnosti promìnných pomocí kontextových menu. Záložka Objekty zobrazuje poèet vytvoøených objektù dle jejich typu a vlastností, jako napøíklad pozice, výška a šíøka. Tuto záložku mùžete používat i pro výbìr objektu a zmìnu jeho pozice. O zdrojích dat Obrázek 7 Prohlížeè dokumentu Položka zdroje dat obsahuje seznam promìnných, které jsou dodávány ze stejného zdroje. Když zvolíte zdroj dat, udáváte, kde požadované údaje jsou a o jaký typ údajù jde. Údaje mohou pocházet z interních zdrojù (Datum, Poèítablo) nebo externích (Databáze, pøímé vkládání dat pomocí Formuláøe). Zdroje dat, které jsou k dispozici v záložce Zdroje datv Prohlížeèi dokumentù,mohou být následující: Databáze, Datum, Formuláø, Vzorec a Poèítadlo.

21 Odstavec 2-14 Rychlý pruvodce pro zacátek Pravítka Pravítka vám umožòují pøesnì urèit pozici kurzoru myši a umístit s naprostou pøesností rùzné objekty do vašeho dokumentu. Pravítka mohou být buï v palcích nebo v milimetrech, což se upravuje pøíkazemnástroje > Možnosti > Zobrazení. Dvojitým kliknutím na levé pùlce horizontálního pravítka snížíte mìøítko pravítka. Dvojitým kliknutím na pravou pùlku horizontálního pravítka zvýšíte mìøítko pravítka. Kontextové menu Zoom zobrazíte kliknutím pravým tlaèítkem myši na vodorovné pravítko. Kontextové menu Orientace se otevøe po kliknutím pravým tlaèítkem myši na svislé pravítko. Tlaèítko Otoèení A v levém horním roku dokumentu mùžete dokument na obrazovce otáèet o 90, 180, 270 nebo 360. Tato zmìna ovlivní jen pozici dokumentu na obrazovce, ne pøi tisku. Jak otoèit dokument: Kliknìte na tlaèítko Otoèení levým tlaèítkem myši, dokument se otoèí o o 90 vlevo. Kliknìte na tlaèítko Otoèení pravým tlaèítkem myši, dokument se otoèí o 90 vpravo. Dokument mùžete otoèit také použitím pøíkazu Zobrazit >Orientace nebo v kontextovém menu, které otevøete kliknutím na svislé pravítko pravým tlaèítkem myši. Paleta barev Barevná paleta se nachází ve spodní stranì pracovního prostoru a umožòuje vám zmìnit barvu jakéhokoliv objektu ve vašem dokumentu (text, èárový kód, tvary a jednobarevné obrázky).

22 Seznamte se s uživatelským rozhraním Odstavec 2-15 Jak zmìnit barvu objektu: Obrázek 8 Paleta barev 1 Vyberte požadovaný objekt. 2 Kliknutím na barvu na paletì levým tlaèítkem myši zmìníte barvu textu, èáry nebo okraje. 3 Kliknutím na barvu na paletì pravým tlaèítkem myši zmìníte barvu pozadí. Poznámka odstraòuje barvu pozadí z objektu. Toto tlaèítko Online pomoc vám nabízí kompletní informace o barevné paletì, její personalizaci a další.

23 Odstavec 2-16 Rychlý pruvodce pro zacátek

24 O D S T A V E C 3 Vytvoøení vaší první etikety Úvod Tato kapitola vám pøedstaví ty nejbìžnìjší funkce programu, abyste jej mohli zaèít rychle používat. Ukážeme vám, jak rychle a jednoduše lze vytvoøit etiketu. První etiketu s vámi vytvoøíme krok po kroku. Vytvoøíme následující etiketu: Obrázek 9 Vytváøíme etiketu na zkoušku

25 Odstavec 3-18 Rychlý pruvodce pro zacátek Online pomoc mùžete otevøít kdykoliv stisknutím TLAÈÍTKAF1. Online pomoc mùžete otevøít také z dialogových oken stisknutím tlaèítka Pomoc. Doporuèujeme pravidelnì ukládat dokument, abyste neztratili žádná data v pøípadì problému jako napøíklad výpadek proudu. Upravení uživatelského rozhraní Pouhým kliknutím myši mùžete pøeložit celé uživatelské rozhraní do jazyka podle vašeho výbìru. 1 Jdìte do menu Nástroje > Možnosti... 2 Vyberte požadovaný jazyk a jednotky (viz obrázek) a potom stisknìte tlaèítko OK. Obrázek 10 Dialogové okno Možnosti

26 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec 3-19 Výbìr tiskárny Než zaènete pracovat, je tøeba vybrat tiskárnu, kterou chcete používat. Rùzné tiskárny totiž mají rùzné vlastnosti. Nastavení, jako jsou typy písem, formáty stránek a další, jsou rozdílné u rùzných modelù. Otevøete menu Soubor > Zvolit tiskárnu... -nebo- Kliknìte na (nebo stisknìte tlaèítko F5). Na obrazovce se objeví dialogové okno Tiskárna. Ovladaèe pro operaèní systém Windows Ovladaèe dodávané spoleènì s aplikací Poznámka: Ovladaèe dodávané s aplikací jsou oznaèeny ikonou Obrázek 11 Dialogové okno Tiskárna Pokud není tiskárna, kterou chcete používat, v seznamu v dialogovém oknu, budete ji muset pøidat. Jak pøidat tiskárnu: 1 Kliknìte na tlaèítko Pøidej a pak vyberte tiskárnu ze seznamu Modelù. 2 Kliknìte na OK. Jste zpátky v dialogovém oknì Tiskárna. 3 Vyberte tiskárnu, kterou jste právì pøidali, a kliknìte na OK.

27 Odstavec 3-20 Rychlý pruvodce pro zacátek Poznámka Abyste mohli vytvoøili cviènou etiketu popsanou v tomto návodu, doporuèujeme používat jednu z tiskáren, jejíž ovladaè je dodáván s aplikací Doporuèujeme vám používat fonty tiskárny a èárové kódy tiskárny. Toto snižuje èas pøenosu dat a tím optimalizuje rychlost tisku etikety. Nastavení dokumentu Vzhled stránky Jakmile jste vybrali tiskárnu, na které bude vaše etiketa vytištìna, mùžete zaèít vytváøet svùj vlastní dokument. Nejdøíve urèete jeho rozmìry. 1 Vyberte možnost Soubor > Vzhled stránky... -nebokliknìte na Na obrazovce se objeví dialogové okno Vzhled stránky. Záložka Pøedem definovaný vám umožòuje otevøít existující vzor Záložka Etiketa vám umožòuje definovat velikost dokumentu a poèet dokumentù v øadì a ve sloupci na stránce Záložka Strana vám umožòuje definovat formát stránky Záložka Okraje vám umožòuje definovat okraje a vzdálenost mezi dokumenty na stejné stránce Obrázek 12 Dialogové okno Vzhled stránky

28 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec Kliknìte na záložku Etiketa a vložte následující údaje: - Šíøka: 77 - Výška: 82 - Kulatost rohu: 1 - Poèet etiket v øadì: 1 - Poèet etiket ve sloupci: 1 3 Kliknìte na záložku Strana a vložte následující údaje: - Velikost stránky: Individuálnì upravena - Automatická zmìna velikosti: ano 4 Kliknìte na záložkuokraje a vložte následující údaje: - Levý okraj: 1 - Horní okraj: 1,5 - Mezera mezi sloupci: 1 5 Kliknìte na OK. Pracovní prostor ukazuje okraje vaší etikety. Vytváøení databáze promìnných Parametry vzhledu stránky se mohou lišit dle používané tiskárny. V tomto pøípadì vám vzkazy pomohou s procesem modifikace hodnot navrhovaných v tomto pøíkladu. Zdroj dat Databáze vám umožòuje importovat data z databáze. 1 Vyberte si položku Zdroj dat > Databáze > Vytvoøit/ Editovat dotaz... 2 Vyberte ODBC 3 Kliknìte na tlaèítko s ikonou databáze 4 Kliknìte na Pøidat... 5 Vyberte ovladaè Microsoft Access Database (*.mdb)

29 Odstavec 3-22 Rychlý pruvodce pro zacátek Vytvoøení etikety 6 Kliknìte na Konec 7 Pojmenujte databázi Fruits a kliknìte na OK 8 Ze seznamu vyberte novou databázi a kliknìte na OK 9 V rozbalovacím menu Vybrat zdroj dat vyberte Fruits a najdìte jeho umístìní.\libraries\databasesfruits.mdb 10 Ze seznamu vyberte Produkty 11 Kliknìte Promìnné jsou vytváøeny automaticky a v prohlížeèi dokumentu jsou zobrazeny pod zdrojem dat Databáze. Budou mít stejná jména polí jako promìnné definované ve vaší databázi. Pokud chcete do dokumentu pøidat promìnnou, vyberte ze seznamu promìnnou Databáze. Metodou drag and drop ((pøesunutí pomocí kurzoru myši) ji pøesuòte dp dokumentu (viz Vytváøení textových promìnných). Vytvoøení textu 1 Vyberte nástroj Tvoøení textu a pak kliknìte uvnitø pracovního prostoru. 2 Napište From:. 3 Pomocí nástroje Vybrat kliknìte pravým tlaèítkem myši na text, který jste právì napsali. Potom pøejdìte do menu Vlastnosti.. 4 Vyplòte dialogové okno jak je zde ukázáno

30 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec Obrázek 13 Dialogové okno Text Pokud chcete nastavené parametry pro text uchovat pro všechna nová textová pole, kliknìte pravým tlaèítkem myši na zformátovaný text a vyberte Nastavit jako výchozí. 5 Kroky 1 a 2 zopakujte pro následující text: Best before: Shipping Date Package Price: Quantity: Weight: 6 Vytvoøte prázdné textové pole, do kterého zadáte promìnnou ProductName (viz Vytváøení textových promìnných)

31 Odstavec 3-24 Rychlý pruvodce pro zacátek Jak aplikovat barvy na text. 1 Vyberte Best before, potom kliknìte levým tlaèítkem myši na požadovanou barvu v paletì. Text se okamžitì objeví ve vybrané barvì. 2 Vyberte Shipping Date:, potom kliknìtepravým tlaèítkem myši na požadovanou barvu v paletì. Pozadí textu se okamžitì objeví ve vybrané barvì. Vytváøení textových promìnných Vytváøení èasových promìnných Když jste vytvoøili textová pole, pøesuòte data z databáze do etikety metodou drag and drop (pøesunování pomocí myši). Nezapomeòte do prázdného textového pole umístit všechny ProductNames. Pøesuòte následující promìnné: OrderQty, Origin, Proce_per_kg, ProdNameCh, ProdNameFr, ProdNameGe, ProdNameIt, ProdNameRu, ProdNameSp, ProdNameUs. Když promìnnou pøesouváte do etikety, mùžete si vybrat z textu, èárového kódu nebo obrázku... Pro výše uvedené položky vždy vyberte Text. 1 Kliknìte pravým tlaèítkem myši na položku datum v prohlížeèi dokumentu a vyberte Pøidat... 2 Vyberte formát datumu 3 Novì vytvoøenou èasovou promìnnou pøesuòte jako textovou položku pomocí myši do etikety Nastavování èasové promìnné 1 Opakujte krok 1 a 2 2 Vyberte záložku Možnosti v dialogovém oknì Èasová promìnná 3 Pøidejte jakofixní hodnotu 15 (dní) a potvrïte ok. Takto pøidáte k aktuálnímu datumu 15 kalendáøních dní - používá se pro èasovou promìnnou Spotøebujte do Best Before

32 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec 3-25 Vytváøení èárových kódù 1 Vyberte v prohlížeèi dokumentu ze seznamu položek databáze promìnnou CodeArticle 2 Pøetáhnìte ji pomocí myši do etikety jako èárový kód Typ èárového kódu, který jste takto vytvoøili, mùžete zmìnit. Staèí kliknout pravým tlaèítkem myši na èárový kód, vybrat z kontextového menu Vlastnosti...a zmìnit nastavení. Obrázek 14 Dialogové okno Èárový kód Pokud chcete k dialogovému oknu Èárový kód pøistupovat rychleji, staèí dvakrát kliknout na objekt.

33 Odstavec 3-26 Rychlý pruvodce pro zacátek Vytváøení tvarù Jak nakreslit èáru: 1 Zvolte nástroj Kreslení obdélníkù. Je umístìn v dolní polovinì etikety. 2 Kliknìte na bod, kde chcete zaèít kreslit èáru, držte levé tlaèítko myši a táhnìte myš na konec èáry. 3 Když jste obdélníky nebo ètverce nakreslili, vyberte je a pøejdìte do menu Vlastnosti... v kontextovém menu. Objeví se dialogové okno Tvar. 4 Vložte "0.20" do okénka Šíøka èáry, potom kliknìte na OK. Importování obrázku Software vám umožòuje vkládat obrázky a loga spoleènosti. Tak je mùžete dokonèit a vylepšit. Mùžete importovat velké množství formátù vèetnì bmp, dib, gif atd. Jak importovat obrázek: 1 Kliknìte na nástrojimport obrázku. 2 Kliknìte dovnitø pracovní plochy. Objeví se dialogové okno Otevøít. 3 Vyberte Samples\Images\banana.jpg, potom kliknìte na OK. Abyste jednodušeji našli obrázek, který chcete importovat, podívejte se na náhled kliknutím na. 4 Upravte velikost obrázku dle potøeby. Kliknìte na držák (roh nebo støed okraje), držte levé tlaèítko myši a táhnìte myš, dokud nedosáhnete požadovaného rozmìru.

34 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec 3-27 Poèítadlo Zdroj dat Poèítadlo obsahuje seznam promìnných, které jsou vytváøeny, když je potøebujete. Tyto promìnné dostávají data vypoèítaná buï poèítaèem, nebo tiskárnou. Obsah promìnné se mìní podle toho jak postupuje tisk, vycházejí z poèáteèní hodnoty a hodnoty nárùstu (pøírùstek). Jak vytvoøit promìnnou Poèítadlo: 1 V záložce Zdroje datvyberte Poèítadlo. 2 V kontextovém menu VybertePøidat.... Vytvoøená promìnná se objevuje automaticky pod vybraným zdrojem dat. Jak definovat vlastnosti promìnné Poèítadlo: 1 Vyberte promìnnou Poèítadlo, potom zvolte v kontextovém menu Promìnná vlastnosti... 2 Vyberte typ poèítadla. 3 Vložte hodnotu do kolonky Pøírùstek. Pøednastavený pøírùstek má hodnotu Vložte hodnotu do kolonky Start hodnota. Pøednastavená poèáteèní hodnota èiní 0. 5 Kliknìte na OK. Jak vložit poèítadlo do dokumentu: 1 Vyberte nástroj Tvoøení textu. 2 Vyberte promìnnoupoèítadlo a pøesuòte ji pomocí myši do dokumentu. Objeví se Poèítadlo.

35 Odstavec 3-28 Rychlý pruvodce pro zacátek Nezapomeòte aktivovat režim Obsah, pokud chcete vidìt aktuální hodnotu poèitadla. Ukládání dokumentu Tisk dokumentu Než budete tisknout etiketu, uložte si svùj dokument. 1 Jdìte na položku Soubor > Uložit. Pokud ukládáte dokument poprvé, objeví se dialogové okno Uložit jako. 2 Pojmenujte svùj dokument a kliknìte na OK. Pokud jste dokonèili vytváøení své etikety, mùžete ji teï vytisknout. 1 Jdìte na Soubor > Tisk... nebo kliknìte na. 2 Objeví se dialogové okénko Tisknout.

36 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec 3-29 Okénko Poèet vám umožòuje urèit celkový poèet etiket k tisku Vyplòte rùzná okna, jak je požadováno Okénko Zaèít vám umožòuje zaèít tisknout od urèité etikety Obrázek 15 Dialogové okno Tisknout Kliknìte na Více>> or <<Ménì. Takto zobrazíte/skryjete sekci Náhled tisku. Stisknìte klávesu F6, pokud se chcete rychleji dostat na dialogové oknotisknout. 3 Abyste zaèali tisknout, kliknìte na Tisknout;

37 Odstavec 3-30 Rychlý pruvodce pro zacátek

38 Index D L Dokument, Ods 2-10 Lišta menu, Ods 2-9 E M Cára, Ods 3-26 Cárový kód, Ods 3-25 Instalace, Ods 1-2 I K Klíc na ochranu softwaru, Ods 1-3 Model, Ods 3-19 N Nastavení dokumentu, Ods 3-20 Nástroj Import obrázku, Ods 2-12 Nástroj Kreslení car, Ods 2-12 Nástroj Kreslení kosých car, Ods 2-12 Nástroj Kreslení kruhu nebo elips, Ods 2-12 Nástroj Kreslení mnohoúhelníku, 31

39 Odstavec 4-32 Rychlý pruvodce pro zacátek Ods 2-12 Nástroj Kreslení obdélníku, Ods 2-12 Nástroj Kreslení obdélníku se zaoblenými rohy, Ods 2-12 Nástroj Tvorení textu, Ods 2-11 Nástroj Vkládání externích objektu, Ods 2-12 Nástroj Vybrat objekty, Ods 2-11 Nástroj Vytvárení cárových kódu, Ods 2-12 O Okraje, Ods 3-21 P Pravítka, Ods 2-14 Probíhá tisk, Ods 3-29 Prohlížec dokumentu, Ods 2-12 S Standardní panel nástroju., Ods 2-10 Stavový rádek, Ods 2-10 Stránka, Ods 3-21 Tisk, Ods 3-28 T Tisknout, Ods 3-28 Tlacítko Otocení, Ods 2-14 Paleta barev, Ods 2-14 Panel nástroju Vytvárení, Ods 2-11 Panel nástroju Zobrazit, Ods 2-10 Požadavky na systém, Ods 1-2 Popis produktu, Ods 1-1 U Ukládání vašeho dokumentu, Ods 3-28 Upravení uživatelského rozhraní, Ods 3-18 Úvod, Ods 1-1 Pracovní prostor, Ods 2-9

40 Index Odstavec 4-33 V Výber tiskárny, Ods 3-19 Z Záložka Objekty, Ods 2-12 Záložka Zdroje dat, Ods 2-13 zdroje dat, Ods 2-13

41 Odstavec 4-34 Rychlý pruvodce pro zacátek

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007.

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. A. Požadavky před instalací... 2 Minimální konfigurace... 2 B. Postup instalace... 3 C. Spuštění

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

REVEXplus USB. Instalace USB ovladačů. Nastavení a používání programu Hyperterminál. Instalace a spuštění programu REVEXplusPC.

REVEXplus USB. Instalace USB ovladačů. Nastavení a používání programu Hyperterminál. Instalace a spuštění programu REVEXplusPC. REVEXplus USB Instalace USB ovladačů Nastavení a používání programu Hyperterminál Instalace a spuštění programu REVEXplusPC Řešení problémů Způsob komunikace s PC, příkazy pro ovládání přístroje z PC OBSAH

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Technologie počítačových sítí 1. cvičení

Technologie počítačových sítí 1. cvičení Technologie počítačových sítí 1. cvičení Obsah prvního cvičení Microsoft Windows 2003 server Operační systém Windows 2003 server - Vytvoření nového virtuálního stroje pro instalaci Windows 98 - Příprava

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 ALVA - řada BC6 Stručný průvodce Verze 4 UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 Optelec 2993 LT Barendrecht Nizozemsko Telefon: +31 (0)88 6783 444. Fax +31 (0)88

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

Web n walk Manager. Návod pro uživatele

Web n walk Manager. Návod pro uživatele Web n walk Manager Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Požadavky na HW a SW 4 3. Instalace SW a nastavení přístupu prostřednictvím služby Internet 4G 5 4. Instalace SW a nastavení přístupu prostřednictvím

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Uživatelská příručka Windows 2000 / XP / Vista 1 I. Obecné informace 1. Přehled Vítejte ve světě počítačových per! Zjistíte, jak snadné je ovládat váš počítač nikoli myší, ale bezdrátovým perem.

Více

Uživatelský manuál verze BP

Uživatelský manuál verze BP Multifunkční pedometr Uživatelský manuál verze BP www.e-corazonplus.cz 1 Co je ecorazon+? ecorazon+ je multifunkční zařízení s USB připojením k PC a kompatibilním zařízením, a s následujícími funkcemi:

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

universální monitorovací program

universální monitorovací program MtUni universální monitorovací program MtUni 8/10 Rev.2 THERMOPROZESS s.r.o. Riegrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 e-mail: info@thermoprozess.cz http://www.thermoprozess.cz

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD

Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 Obsah 1 2 Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 1. Instalace a nastavení...15 1.1 Než začnete instalovat... 16 1.2 Instalace... 16 Průběh... 17 1.3 Oprava instalace... 18 1.4 Odinstalování

Více

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17 Obsah Úvod...15 Používané konvence... 16 1. Seznámení s Outlookem...17 1.1 Novinky verze 2003... 17 1.1.1 Navigační podokno...17 1.1.2 Nabídka Přejít...17 1.1.3 Podokno pro čtení...18 1.1.4 Rozložení seznamu

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka Data Safe II USB2.0 externí pevný disk Uživatelská příručka Verze 2.0 Obsah 1 Začínáme 1.1 Zásady bezpečnosti 1.2 Systémové požadavky 1.3 Obsah balení 1.4 Pohledy na výrobek 1.5 Přehled prvků výrobku 2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Měření odporu spouště v1.0. návod k obsluze

Měření odporu spouště v1.0. návod k obsluze Měření odporu spouště v1.0 návod k obsluze OBSAH: 1. ÚVOD A HARDWAROVÉ POŽADAVKY...3 1.1 ÚČEL PROGRAMU...3 1.2 HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...3 1.3 INSTALACE PROGRAMU...3 1.4 ODINSTALOVÁNÍ PROGRAMU...3

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 11/2011 V6 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod

NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod www.terra.cz info@terra.cz NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod Návod pro NET Client verze 5.3 Revize

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP.

2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP. 2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP. Uživatelský manuál Verze 1.0.0 Software 1.0.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový obslužný program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Instalační manual LiveQ IPTV UB110

Instalační manual LiveQ IPTV UB110 Instalační manual LiveQ IPTV UB110 Obsah V1.2 Kapitola 1 : Hardwarová Instalace LiveQ IPTV UB110...2 1.1 Obsah balení...2 1.2 Systémové požadavky...2 1.3 Hardwarová Instalace...2 Kapitola 2 : Rychlá Instalace

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS)

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Důležité: Nejdříve se musí nainstalovat software. Nepoužívejte komunikaci přes IrDA port

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Varování: před aktualizací odpojte ipod, během aktualizace nevypínejte přístroj a neodpojujte flash disk s aktualizačními soubory!

Varování: před aktualizací odpojte ipod, během aktualizace nevypínejte přístroj a neodpojujte flash disk s aktualizačními soubory! Aktualizace map přístrojů ZENEC Pro aktualizaci map na přístroje ZENEC budeme potřebovat na PC s přístupem k rychlému internetu, nainstalovaný naviextras Toolbox, který je ke stažení na adrese: https://www.naviextras.com/shop/portal/downloads

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050 Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525 Typ: EzSKY050 Balení 1. 1x EzSKY050 device 2. 1x Quick Guide Manual 3. 1x CD (s ovladači a manuálem) Specifikace produktu Specifikace hardwaru

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC ZE-NC5xx, ZE-NA2000, ZE-NA2000N

Aktualizace map přístrojů ZENEC ZE-NC5xx, ZE-NA2000, ZE-NA2000N Aktualizace map přístrojů ZENEC ZE-NC5xx, ZE-NA2000, ZE-NA2000N V 1.3 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... Toolbox software 1.2.1... Požadavky 1.2.2... Spuštění Toolbox softwaru 1.2.3... Vytvoření

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Universal Serial Bus (USB) Uživatelská příručka Systémové požadavky Pro využití Vaší tiskárny skrz vestavěný USB port, potřebujete následující minimální požadavky: Microsoft Windows 98, ME, 2000 nebo XP,

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario III

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario III Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario III Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Vario III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro

Více

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness Instalační příručka verze 11 Obsah Obsah 2 1. Instalace w1se od A do Z v pěti krocích... 3 I. Instalace Javy...

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Bluetooth Adapter. Pomocí tohoto adaptéru můžete

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

QuickPHOTO Industrial 2.3. Uživatelská příručka

QuickPHOTO Industrial 2.3. Uživatelská příručka QuickPHOTO Industrial 2.3 Uživatelská příručka QuickPHOTO Industrial 2.3 QuickPHOTO Industrial 2.3 Copyright 2011 PROMICRA, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah Úvod... 7 Instalace... 9 1. Instalace zařízení

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Dell SupportAssist pro PC a tablety Příručka uživatele

Dell SupportAssist pro PC a tablety Příručka uživatele Dell SupportAssist pro PC a tablety Příručka uživatele Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače. VÝSTRAHA: UPOZORNĚNÍ poukazuje

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více