Lysolajský zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lysolajský zpravodaj"

Transkript

1 Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 4 / 2007 ROZKVETLÉ LYSOLAJSKÉ STRÁNĚ. JARNÍ ÚKLID OBCE Tak jako v minulých letech se konal jarní úklid obce s cílem pomoci přírodě na začátku každého jara. Sraz dobrovolných účastníků byl 31. března u samoobsluhy. Konání akce bylo zveřejněno jak v Lysolajském zpravodaji tak na nástěnkách. Aktivita účastníků byla letos zaměřena zejména na úklid a odstranění náletových dřevin v ochranném pásmu přírodní památky Housle, sběr železného šrotu, úklid odpadků v příkopech kolem komunikací a také nátěr sloupů s reproduktory místního rozhlasu. Úklidové akce se zúčastnilo celkem 23 obyvatel Lysolaj a také členové Sboru dobrovolných hasičů, kteří zabezpečili nejen sběr železného šrotu, ale podíleli se i na nátěru sloupů. Na závěr úklidové akce bylo v poledne uspořádáno občerstvení účastníků s opékáním buřtů v Houslích. L. Kraus

2 strana 2 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA Zápis z 6. schůze Zastupitelstva městské části Praha Lysolaje dne Přítomno: 9 zastupitelů, tj. 100%, schůze usnášeníschopná. Program: navržený program bez připomínek schválen. 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu Schůzi zahájila starostka v 18 hodin. Přivítala hosty pí. Trávníčkovou, pí. Venclovou, p.panocha. Ověřovateli zvoleni p. Janovec a pí. Beranová. Paní Trávníčková nemá v Lysolajích trvalé bydliště, z toho důvodu zastupitelstvo hlasovalo, aby se mohla zapojit během jednání MZ do diskuze. Pro: 9 2. Kontrola minulého zápisu Problematika zahrádkářů: Zahrádky u BD I na ÚMČ se dostavili zástupci nově zvoleného představenstva BD I (p. Kluzák, Valla, Thér), které doprovázela pí. Komárková. Došlo k dohodě, že po (po schůzi BD I) bude iniciována schůzka MČ s právním zástupcem restituentů. Osada Zátiší končí letos nájem, restituenti jsou připraveni k jednání na MČ o dalším využití této lokality. Osada Sadová pozemky vydané částečně, pozemky pod chatkami dle rozhodnutí MZ se nebudou prodávat individuelně. Osada v Háji část obecní a jejich další využívání zahrádkáři, bude řešeno s předsedou zahrádkářského svazu p. Košťálem. Osada Laťka proběhlo vytyčení hranice pozemku dle PK, nově vytýčená hranice tvoří osu vodoteče, nutné jednat s Pozemkovým fondem. Osada Zavážka I a II schůzka, kterou měla iniciovat předsedkyně životního prostředí sl. Beranová, se neuskutečnila, schůze zahrádkářského svazu se nezúčastnila, úkol trvá. Požadavek na zachování autobusové zastávky v ulici Sídlištní. Ředitel společnosti ROPID zaslal dopis o možnostech zachování této zastávky do budoucna v souvislosti s možnostmi dopravního rozpočtu. Příspěvek na provoz LSPP Odpověď na projednávaný dopis má vypracovat pí. Štědrá, úkol trvá. 3. Zprávy ze ZŠ a MŠ Starostka informovala o anketě v MŠ a jejím vyhodnocení. MZ bude jednat s vedením školy, aby provozní doba MŠ, ale i družiny byla prodloužena např. do 17,00 hod. Na přijetí dětí do MŠ na školní rok 2007/2008 bylo vydáno 39 přihlášek, 17 dětí v předškolním zařízení zůstává. MŠ se zřizuje pro 48 dětí (2 oddělení) dle vydaných kritérií, o přijetí bude rozhodovat komise jmenovaná zřizovatelem. Starostka seznámila zastupitele s textem dopisu zaslaným MČ Praha 6 na zvážení možnosti přispívat na lysolajské děti, které navštěvují MŠ nebo ZŠ v Praze 6. Požadavek bude dále projednáván. Jedná se o 31 dětí, které navštěvují školy v Praze 6. Naproti tomu bylo zjištěno, že naši školu navštěvuje 80 dětí, které nemají trvalé bydliště v naší části. 4. Slavnost květů Program na Slavnost květů sestavený a předložený p. Šoltysem byl akceptován s drobnými úpravami, pozvánky a plakáty zajistí rovněž p. Šoltys. Starostka apelovala na všechny zastupitele o pomoc při přípravě a úklidu při Slavnosti. Nápady zastupitelů směřující k zajištění akce najatou firmou jsou nereálné z důvodu finančních. Původní myšlenka této Slavnosti byla založena na dobrovolnosti místních spolků. 5. Dům pro seniory Místostarosta seznámil zastupitele s investorskou přípravou, v podrobnostech pak informaci doplnil p. Říha, zástupce firmy APV Invest. V současné době je požádáno na stavebním odboru u MČ Praha 6 o vydání stavebního povolení. Projekt pro stavební povolení bude dne představen p. radnímu Janečkovi na MHMP. Není dosud dořešen projekt ekonomický a rozhodnutí o formě poskytování služeb v tomto zařízení. Po vydání stavebního povolení, je třeba zahájit jednání na získání potřebných investičních prostředků. 6. Připravenost investičních akcí Přístavba tělocvičny ZŠ, podána žádost na vydání stavebního povolení Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a výměna protipožárních dveří v objektu ZŠ bude provedena v době letních prázdnin Značení cyklotras v naší MČ, uvažuje se v 2. polovině roku a navazuje na stávající značení MČ Suchdol. 7. Organizační záležitosti a různé - starostka informovala o kontrole hospodaření za rok 2006, která bude probíhat od na MČ Praha Lysolaje, - byl předložen návrh činnosti hospodaření na rok 2007, výnosy hospodářské činnosti celkem ,- Kč a náklady hospodářské činnosti celkem ,- Kč. Hospodářský výsledek činí ,- Kč, s návrhem hospodářské činnosti na rok 2007 souhlasilo 9 zastupitelů, - návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2007, příjmy fondu, výnosy celkem ,- Kč, výdaje fondu, náklady celkem ,- Kč, Pro: 9 - komise sociální, bytová a zdravotní informovala za účasti rodinných příslušníků dotčené osoby o stávající situaci a předpokládaném vývoji ve věci opatrovnictví. Úřad městské části Praha Lysolaje byl rozhodnutím soudu ustanoven ve funkci opatrovníka. Vzhledem k tomu, že podle některých právních informací by neměla právnická osoba funkci opatrovníka vykonávat (podle nálezu ústavního soudu by tuto činnost měla vykonávat toliko fyzická osoba), zastupitelstvo v této věci dále koná, - pí. starostka informovala, že dle Českého statistického úřadu má MČ Lysolaje k obyvatel, - starostka informovala o Oznámení odpojení přípojky veřejného vodovodu pí. Štěrbové v hlavním uzávěru na pozemku sl. Beranové. Písemnou zprávu předloží o skutečném stavu sl. Beranová a zástupci tohoto dílčího vodovodu provedou místní šetření na místě samém, - p. Janovec předložil MZ návrh na vydávání Zpravodaje v černobílé verzi, - předsedkyně školské komise pí. Skopcová informovala o další člence školské komise pí. Černé z Čábelecké ulice, - na stravování občanů jsme obdrželi pouze jeden požadavek, stravování občanů v ZŠ končí v červnu Schůze skončila ve 21:30 hod; Příští schůze: od 18 hod. Zapsala: pí.stulíková; Ověřovatelé: pí. Beranová a p. Janovec Marcela Jandová, starostka

3 strana 3 VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA Dostat děti za krásného počasí, které přímo vybízí ke hrám na hřišti, do sálu Hasičárny asi nebylo pro rodiče právě nejjednodušší. Ale poslední březnovou sobotu se to v Lysolajích ukázalo jako výborný nápad. Probíhala totiž Velikonoční výtvarná dílna, kterou už tradičně připravila Terezie Kořínková. Letos bylo toto tvůrčí setkání dětí a maminek (ale i tatínků!) ještě obohaceno o představení divadla Šus, které zahrálo čty- ři známé pohádky podle Františka Hrubína. Děti seděly jako přikované, když Otesánek otevřel svou velkou pusu, fandily kuřátku, aby našlo cestu domů, chtěly pomoci dědovi vytáhnout řepu a radovaly se z vítězství zvířátek nad loupežníky. Po velikém potlesku se přesunuly i s rodiči k velikému stolu, na kterém už byly od Terezy pečlivě přichystané materiály a šablony k výrobě velikonočních dekorací. Děti si nakonec odnesly nejen spoustu krásných, vlastnoručně obarvených vajíček, ozdobených velikonočních věnců a zasetého osení, ale také (a hlavně) dobrou náladu. A rodiče už vědí, že příště půjdou děti na výtvarnou dílnu bez přemlouvání a za každého počasí. Petr Šoltys ZPRÁVY ZE ŠKOLY I v měsíci březnu se uskutečnila celá řada vzdělávacích i zábavných akcí. V pátek 9. března navštívili předškoláci z naší mateřské školy první třídu, aby se podívali, co všechno už děti umí. Prvňáčci rádi předvedli, jak dobře čtou, píšou a počítají. Společně si pak zazpívali a vyfotili se v útulném prostředí 1.třídy. Děti ze školky se už těší, až budou umět všechno stejně dobře jako jejich starší kamarádi. V úterý 13. března byla ve škole uspořádána přednáška a následně pak beseda o škodlivosti kouření na zdraví člověka. Zúčastnily se jí děti třetí až deváté třídy. Po skončení ještě dál na toto téma diskutovaly se svými vyučujícími. Ve středu 21. března byli žáci 9. třídy pozváni na exkurzi do pobočky Komerční banky v Dejvicích. Největší zážitek v dětech zanechala prohlídka trezoru banky. Celý tento měsíc jsme s napětím sledovali předpovědi počasí, protože v termínu od 18. do 25. března měli žáci 7. a 8. třídy vyjet do Jizerských hor na lyžařský výcvik. V letošní zimě to byla sázka do loterie, ale povedla se. Více se můžete dozvědět v následujícím článku. My ostatní jsme 21. března přivítali jaro, v každé třídě tuto událost oslavili po svém, někde si zazpívali, někde mlsali. Ale všude byla cítit dobrá nálada. Také se děti chystaly na Velikonoce, zdobily kraslice různými technikami a pletly pomlázky. Do těchto činností se zapojili i rodiče. Velmi děkujeme paní Sedláčkové, která učila děti z 5. třídy vajíčka odrátkovat. 3. a 4. dubna se uskutečnil zápis do mateřské školy, o který byl mezi rodičovskou veřejností velký zájem. Přesné počty přijatých dětí budou zveřejněny až po odevzdání vyplněných přihlášek a přijímání dětí se bude řídit podle pravidel vyhlášených Městskou částí Praha - Lysolaje. K zápisu přišlo 39 rodičů s dětmi. Jistě jste také zaregistrovali, jak nám rychlým tempem vyrůstá nová budova školky a všichni se těšíme na zahájení provozu v příštím školním roce. Přiblížilo se třetí čtvrtletí a s ním i pedagogická rada s hodnocením prospěchu a chování žáků a následně pak třídní schůzky KRPŠ konané ve středu 18. dubna od 18 hodin. Žáky 9. třídy čeká důležitá událost v jejich životě 23. dubna se uskuteční první kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Všem deváťákům držíme palce a přejeme jim, aby se jim podařilo vše úspěšně zvládnout a dostat se na školy podle svého přání. Za základní školu Dana Lukášová, Michal Hevák

4 strana 4 LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ, NEBOLI PROSTĚ LYŽÁK Jet? Nejet? Zrušit? Nezrušit? Mraky telefonátů - jak to vypadá se sněhem? Půjčovat si lyže, když venku se už chodí v krátkých rukávech, navíc jet do českých hor, zdá se být poněkud trapné, že? Výsledek jeli jsme a nikdo nelituje. Teď pár technických údajů: Termín: Místo: penzion Protěž, Špindlerův Mlýn- Labská Doprava: linkový autobus Už cesta tam byla vskutku dobrodružná. Jelikož autobus neměl zavazadlové prostory, bylo nevyhnutelné veškerou bagáž včetně lyží napěchovat dovnitř, čímž došlo k zablokování výstupních dveří. Pan řidič měl svou židli jistou a svědomitě otvíral každou zastávku. Netušil však, že jediný, kdo může vystoupit, jsou naše zavazadla, což také činila. Normální cestující, pokud v mládí dostatečně netrénovali přeskok koně nadél, neměli šanci. Na místo dorazilo dvacet dětí a s nimi my tři, což jsem byla já, Daniela Benešová- vedoucí kurzu a instruktor, Michal Hevák instruktor a zdravotník a Karolína Valentová- instruktor (znalá místních poměrů, poněvadž profesionálně učí lyžovat ve Špindlu). Výsadek na Labské byl depresivní holé stráně, lilo jako z konve. Veškerá optimistická nálada se vytratila. V penzionu však na nás dýchla příjemná rodinná atmosféra. Po večeři začalo být všem jasné, že tady bude dobře. Pan kuchař byl totiž kouzelník. Slitovala se nad námi i všechna božstva, jelikož přes noc nasněžilo. po okolí, návštěva bazénu s tobogánem a vířivkou, likvidace zásob obchodů ve městě, každý večer zhodnocení celého dne a zábavný program, měly za následek, že se nikdo nenudil a bylo nám prostě a jednoduše dobře. Až vám budou děti věšet bulíky na nos, že je při výletě nebo tělocviku bolí nohy, že už nemůžou, nevěřte jim. Mají větší fyzičku, než si myslíte. Po celou dobu našeho náročného programu se držely skvěle. Touto cestou jim patří náš obdiv a poděkování, neboť i my jsme toho měli dost a poslouchat ještě remcání našich svěřenců by bylo nad naše síly. Co na závěr? Přežili všichni a bylo to prima. Lyžáku zdar, za rok zase na horách, přátelé! Daniela Benešová, vedoucí LVK Pak došlo na nejhorší dostat sebe a lyžařskou výzbroj na sjezdovku vzdálenou 2 km, stoupaje zasněženým lesním korytem. S vědomím, že někteří účastníci zájezdu nemohou přežít, jsme v plné polní vyrazili. Očekávání neskutečného mordu nás však vybičovalo natolik, že jsme dorazili na místo všichni a bez větší újmy na těle či na duši. Lyže i přezkáče jsme ubytovali na celý týden do vytápěné místnosti přímo na sjezdovce. Lyžařské podmínky na Mísečkách byly výborné. Kvalita sněhu a upravené sjezdovky neměly chybu. Každodenní čtyři kilometry pěší túry, k tomu lyžařský výcvik, poté ještě výlet PODĚKOVÁNÍ P MŠ Lysolaje děkuje SPOLKU LYSOLAJSKÝCH ŽEN za osm knih k předškolnímu vzdělávání, dvě stolní dětské logické hry a Velkou knihu pro malé výtvarníky k předškolnímu vzdělávání v hodnotě 1 500,- Kč. Za celou mateřskou školu mnohokrát děkujeme! Jana Šnajdrová vedoucí učitelka MŠ

5 strana 5 LYSOLAJE nebo LYSO-LÁJE POTEX - kontejner na oblečení JUBILANTI Životní jubilea březen 2007 Božena Jakoubková Marie Zemanová Marie Lomská let Marie Zemanová let Jiří Chrbolka let Božena Jakoubková let Jiří Chrbolka Jubilantům upřímně gratulujeme a přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Potex je podpůrný charitativní program, který se zaměřuje na sběr a třídění použitého textilu. Rozestavění sběrných kontejnerů podle švýcarského modelu má svá smluvní - sběrná místa. Kontejnery slouží občanům nejen k likvidaci nepotřebného textilu, ale lze do nich odevzdávat i boty, kabelky, hračky, ručníky, povlečení a vše, co se týká podpory charity a zpracovatelských materiálů. Vše je zpracováváno v profesionální třídírně na potřeby charity - tedy na textilie, které se ještě dají nosit a na recyklační materiál. Nositelné textilie jsou darovány smluvním charitativním nadacím (Domov Svaté Rodiny, Diakonie husitská STROM a Oblastní charita v Havlíčkově Brodě). Deky předáváme Útulku pro opuštěná zvířata v Troji. Recyklační materiál (textilie savé a vlněné a všechny typy přírodních materiálů, které se dají průmyslově zpracovat) je po roztřídění prodáván firmám zabývajícím se jeho zpracováním a zisk z tohoto prodeje je použit ve prospěch Konzervatoře pro nevidomé a slabozraké v Praze 1 na Maltézském náměstí. Patronaci nad celým projektem přebrala paní Zorka Jandová. Za laskavého přispění radnice v Lysolajích, především paní starostky Marcely Jandové, byl instalován nový sběrný kontejner v Žákovské ulici. ANKETA ŽÁKŮM ZŠ - LYSOLAJE TĚŠÍŠ SE NA SLAVNOST KVĚTŮ A PROČ? - ano protože se těším vystupovat - ano protože tam vystupujeme ale kdybysme nevystupovali tak bych tam přece jenom šla proč ne. - protože máme vistoupení a moc se naněj těším protože máme dobrou paní učtelku a umí vymislet dobré věci a jiné také - hrozně protože máme nej vystoupení - ano - vystupuju tam a máme super představení - ano, protože tam budeme vystupovat - ano protože tam budou srandičky Názory dětí jsou uveřejněny vč. gramatických chyb. - ano, protože nas to naučila Pani učitelka - jó protože tam vistupuju - jo, protože tam budem vystupovat žáci 4. třídy ZŠ

6 strana 6 KRONIKA 1926 V květnu započato s přístavbou a nástavbou patra na obecní dům (bývalá pastouška) nákladem asi Kč. V červenci pak pro velkou frekvenci povozů a automobilů, do místních pískoven jimiž se vířil prach na silnici takže nebylo třebas i 10 až 15 minut ani viděti, zakoupena voznice na kropení za Kč. 9. července po několika pěkných dnech strhla se nad zdejším krajem průtrž mračen která žádnou hmotnou škodu nenadělala. Toho roku léto bylo studené a vlhké takže s obavou se přihlíželo na žně, podzimek však byl krásný a teplý nalezeny byli kostry při vykopávce u Bachurů v č.p. 12. Při převážení ručních granátů z Hostivic vybuchly tyto v Truhlářské ulici při čemž 3 osoby zabity a 17 raněno některé domy pak silně poškozeny. Dodatek z roku 1927 a rok 1928 Dne 13. listopadu 1927 se konala volba nového zastupitelstva obce Lisolaje za přítomnosti zástupce okr. politické správy na Smíchově Oty Havelky, zvolení: starostou František Fiala 11 hlasy, náměstek Rudolf Horák 12 hlasy, do obecní rady Rudolf Horák, Josef Veselý, Josef Novák, Jaroslav Černý, Václav Beneš, Václav Pek, Anastazie Píchová, Antonín Černoch, František Krákora, Rudolf Horák, Frant. Plzák, Václav Valenta, Antonín Krňanský, Antonín Čadský a František Jandečka. Ve schůzi nově zvoleného obecního zastupitelstva konané dne 26 listopadu 1928 zvolen kronikářem obce za odstouplého Tomáše Tomana Hugo Schmidt V roce 1928 nabyl vrchole stavební ruch v Praze takže obci zdejší bohatou na pískové lomy projíždělo denně až 220 těžkých automobilů a 100 povozů tažných, které dovážely tento písek na stavby do Prahy. Vlivem této silné frekvence stala se okresní silnice obci jdoucí, přímo nesjízdnou. Dne 12. června 1928 rozpoutala se nad obcí silná bouře doprovázená hromobitím, při čemž byl zabit Slovák Jan Greguš v cihelně Dne 1. března 1930 usnáší se obecní zastupitelstvo na zakoupení pozemku pro stavbu školy tzv. palouk od manželů Srbových ve výměře 1464,68 sáhů za obnos Kč 10 hal. Konec měsíce dubna na intervenci občanstva a obec. zastupitelstva byla okr. silničním úřadem započato s dlážděním a betonováním okr. silnice do středu obce k číslu 13. Současně po úpravě její provedena na náklad obce úprava obchodníků a dlažba obecního mostu již vyžádalo nákladu ,-- Kč. Rok 1929 jakož rok 1930 projevoval se velikou nezaměstnaností v důsledku hospodářské a průmyslové krisi. Na zmírnění této nezaměstnanosti dělníků věnováno zdejší obci částka Kč Schmidt Hugo

7 strana 7 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA SÍDLIŠTNÍ V lednu tohoto roku se na mě obrátili občané ulic Hřebenová a Sídlištní s požadavkem na zachování autobusové zastávky v ul. Sídlištní. Tento požadavek jsem přednesl na únorové schůzi zastupitelstva. V návaznosti na předchozí pracovní projednání na úrovni starostky, byla odeslána písemná žádost společnosti ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Odpověď této organizace Vám nyní předkládáme. V rámci zastupitelstva se pokusíme najít a předložit společnosti Ropid návrh řešení. O dalším průběhu jednání Vás budeme informovat v Lysolajském zpravodaji. Zdeněk Janovec

8 strana 8 ZPRÁVY Z ÚMČ - poplatky za nájem pozemků (zahrádek) je třeba uhradit do na ÚMČ v úředních hodinách nebo na č.ú / žádáme opětovně majitele psích miláčků, kteří neuhradili poplatek za psa, ať neprodleně učiní. Tento poplatek se týká i majitelů, kteří nechali očipovat svého psa v tomto roce. Osvobození od tohoto poplatku proběhne v následujících dvou letech. Při nedodržení termínu platby se dle vyhlášky MHMP č. 23/2003 Sb., o hl. m. Praze, může poplatek zvýšit až trojnásobně! Realitní kancelář REAL CONT na našem trhu úspěšně již od roku 1991 UVAŽUJETE O PRODEJI KOUPI NEBO NÁJMU BYTU, DOMU, POZEMKU ČI JINÉ NEMOVITOSTI? Přijďte do naší kanceláře nebo zavolejte a svěřte své starosti odborníkům. Praha 6, Pod Baštami 4 (u metra Hradčanská) tel./fax: , , Tel.: V údolí 40 - Suchdol Rozvoz zdarma v lokalitě Suchdol, Horoměřice a Lysolaje Lysolajský zpravodaj vydává: Úřad městské části Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje tel. : ; fax: cz; www. praha-lysolaje. cz vychází: v nákladu 620 ks uzávěrka příštího čísla periodikum je v evidenci MK ČR E Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.

Lysolajský zpravodaj

Lysolajský zpravodaj Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 1 / 2007 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, jsme na začátku roku 2007, začínáme sedmý rok třetího tisíciletí. Ale jaká bude sedmička pro nás a pro naši zem, tedy letošek?

Více

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007 MOTTO I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka, i nejvyšší schodiště má první schod. STOJÍ ZA ZAPSÁNÍ 28.2. Diskusní pořad Horizont.. strana 11 1.3. Proužkovaný den... strana 11 13.3. Setkání

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Začátek roku 2010. hydrometeorologů moc optimistické nejsou.

Začátek roku 2010. hydrometeorologů moc optimistické nejsou. LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ Měsíčník MČ Praha Lysolaje 1/2010 SLOVO STAROSTKY Začátek roku 2010 Prožíváme společně jednu z nejkrutějších zim za poslední období. Sníh a mráz udeřil nejen na horách, ale i v nížinách.

Více

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI 3. listopadu 2003 ZDARMA ročník 12/číslo 49 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Regenerace panelového sídliště v ě Nové sídliště v ě

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ Dvouměsíčník MČ Praha-Lysolaje 3-4/2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení a milí spoluobčané, při psaní tohoto úvodníku koukám dokořán otevřenými okny do svahu za domem. Do svahu typického pro naši

Více

INFORMACE. P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A

INFORMACE. P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A INFORMACE 42 0 0 7 P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A stojí za přečtení Praha rozšiřuje sběr bioodpadu str. 4 Společný nájem bytu

Více

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce.

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce. DUBEN 2006 T radice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní Konrád Waldhauser, pražský kazatel žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci a ospalci

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Co nás čeká... ážení přátelé, dostává se vám do ruky první letošní vydání lysolajského zpravodaje. I pro ty z vás, kteří nemíří na hory

Co nás čeká... ážení přátelé, dostává se vám do ruky první letošní vydání lysolajského zpravodaje. I pro ty z vás, kteří nemíří na hory leden, únor / 2015 Co nás čeká... Lysolajský V www.praha-lysolaje.cz ážení přátelé, dostává se vám do ruky první letošní vydání lysolajského zpravodaje. I pro ty z vás, kteří nemíří na hory nebo se nechystají

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada V dnešním čísle najdete: zprávy z obce základní a mateřská škola kultura hasiči myslivci sport různé Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada Cvičení maminek s dětmi

Více

Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice

Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Košťálovské noviny Z jednání zastupitelstva Ročník VI číslo 2 13. dubna 2011 Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu 1+1 v č.p. 182 (po Pilařových)

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ. Dvouměsíčník MČ Praha Lysolaje 3-4 /2013

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ. Dvouměsíčník MČ Praha Lysolaje 3-4 /2013 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ Dvouměsíčník MČ Praha Lysolaje 3-4 /2013 ÚVODNÍ SLOVO Škrtám a již napsané mažu ještě že to v počítači jde tak jednoduše napsané o tom, jak se u nás v Lysolajích krásně rodí jaro.

Více

PRÍJEMNÉ JARNÍ DNY A POZEHNANÉ VELIKONOCNÍ SVÁTKY PREJE VSEM HORNOPOCERNICKÝM VEDENÍ RADNICE PRAHY 20 A REDAKCE HPZ.

PRÍJEMNÉ JARNÍ DNY A POZEHNANÉ VELIKONOCNÍ SVÁTKY PREJE VSEM HORNOPOCERNICKÝM VEDENÍ RADNICE PRAHY 20 A REDAKCE HPZ. 04/2015 Ročník 63 PRÍJEMNÉ JARNÍ DNY A POZEHNANÉ VELIKONOCNÍ SVÁTKY PREJE VSEM HORNOPOCERNICKÝM VEDENÍ RADNICE PRAHY 20 A REDAKCE HPZ. Kalendář akcí v Horních Počernicích v dubnu 2015 do 5. 4. ODYSSEOVA

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více