VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona"

Transkript

1 Strana VYHLA SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Ministerstvo zemeïdeïlstvõâ stanovõâ podle 33 zaâkona cï. 154/2000 Sb., o sïlechteïnõâ, plemenitbeï a evidenci hospodaârïskyâch zvõârïat a o zmeïneï neïkteryâch souvisejõâcõâch zaâkonuê (plemenaârïskyâ zaâkon), ve zneïnõâ zaâkona cï. 130/2006 Sb., (daâle jen ¹zaÂkonª) k provedenõâ 3 odst. 1, 5 odst. 1, 6 odst. 9, 7 odst. 9, 9 odst. 4, 10 odst. 3, 11 odst. 5, 12 odst. 8, 15 odst. 5, 16 odst. 2, 17 odst. 5, 18 odst. 3, 19 odst. 3 a 21 odst. 10 zaâkona: 1 Tato vyhlaâsïka 1 ) zapracovaâvaâ prïõâslusïneâ prïedpisy EvropskyÂch spolecïenstvõâ 2 ) a upravuje podrobnosti sïlechteïnõâ a plemenitby skotu, buvoluê, konõâ, osluê, prasat, ovcõâ, koz, druê bezïe, plemennyâch ryb a vcïel. 2 Vzory zïaâdostõâ o udeïlenõâ souhlasu k vyâkonu odbornyâch cïinnostõâ uvedenyâch v 7, 11 odst. 4, 12 a 17 zaâkona (K 3 odst. 1 zaâkona) Vzory zïaâdostõâ o udeïlenõâ souhlasu k vyâkonu odbornyâch cïinnostõâ podle 7, 11 odst. 4, 12 a 17 zaâkona jsou uvedeny v prïõâloze cï. 1 k teâto vyhlaâsïce. 3 Vzor zï aâdosti o uznaânõâ chovatelskeâho sdruzï enõâ (K 5 odst. 1 zaâkona) Vzor zïaâdosti o uznaânõâ chovatelskeâho sdruzïenõâ je uveden v prïõâloze cï. 2 k teâto vyhlaâsïce. 4 Vzor zïaâdosti o uznaânõâ osoby jako chovatelskeâho podniku prasat (K 6 odst. 9 zaâkona) Vzor zïaâdosti o uznaânõâ osoby jako chovatelskeâho podniku prasat je uveden v prïõâloze cï. 3 k teâto vyhlaâsïce. 5 Technicke podrobnosti obsahu rïaâdu chovneâho registru (K 6 odst. 9 zaâkona) RÏ aâd chovneâho registru obsahuje a) zpuê sob vedenõâ zaâznamuê o puê vodu a vyâsledcõâch testovaânõâ a posuzovaânõâ chovanyâch prasat, b) zpuê sob vedenõâ zaâznamuê o puê vodu inseminacïnõâch daâvek, embryõâ, vajecïnyâch buneïk, c) vzor dokladu o puê vodu zvõârïat, inseminacïnõâch daâ- 1 ) Je vydaânanazaâkladeï a v mezõâch zaâkona, do neïhozï jizï byly prïõâslusïneâ smeïrnice EvropskyÂch spolecïenstvõâ promõâtnuty. 2 ) SmeÏrnice Rady 77/504/EHS ze dne 25. cïervence 1977 o cïistokrevneâm plemenneâm skotu. SmeÏrnice Rady 79/268/EHS ze dne 5. brïezna 1979, kterou se meïnõâ smeïrnice 77/504/EHS o cïistokrevneâm plemenneâm skotu. SmeÏrnice Rady 87/328/EHS ze dne 18. cïervna 1987 o prïijetõâ cïistokrevneâho plemenneâho skotu do plemenitby. SmeÏrnice Rady 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnickyâch normaâch pro plemennaâ prasata. SmeÏrnice Rady 89/361/EHS ze dne 30. kveïtna 1989 o cïistokrevnyâch plemennyâch ovcõâch a kozaâch. SmeÏrnice Rady 90/118/EHS ze dne 5. brïezna 1990 o prïijetõâ cïistokrevnyâch plemennyâch prasat do plemenitby. SmeÏrnice Rady 90/119/EHS ze dne 5. brïezna 1990 o hybridech chovnyâch prasat. SmeÏrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. cïervna 1990 o veterinaârnõâch a zootechnickyâch kontrolaâch v obchodu s neïkteryâmi zïivyâmi zvõârïaty a produkty uvnitrï SpolecÏenstvõ s cõâlem dotvorïenõâ vnitrïnõâho trhu. SmeÏrnice Rady 90/427/EHS ze dne 26. cïervna 1990 o zootechnickyâch a genealogickyâch podmõânkaâch pro obchod s konïovityâmi uvnitrï SpolecÏenstvõÂ. SmeÏrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. cïervna 1990 o obchodu s konï ovityâmi urcïenyâmi pro souteïzïe a o podmõânkaâch jejich uâcïasti v souteïzïõâch. SmeÏrnice Rady 91/174/EHS ze dne 25. brïezna 1991 o zootechnickyâch a genetickyâch podmõânkaâch uvaâdeïnõâ cïistokrevnyâch zvõârïat na trh a o zmeïneï smeïrnic 77/504/EHS a 90/425/EHS. SmeÏrnice Rady 94/28/ES ze dne 23. cïervna 1994, kterou se stanovõâ zaâsady zootechnickyâch a genealogickyâch podmõânek pro dovoz zvõârïat, spermatu, vajõâcïek a embryõâ ze trïetõâch zemõâ a kterou se meïnõâ smeïrnice 77/504/EHS o cïistokrevneâm plemenneâm skotu. SmeÏrnice Rady 2005/24/ES ze dne 14. brïezna 2005, kterou se meïnõâ smeïrnice 87/328/EHS, pokud jde o strïediska pro skladovaânõâ spermatu a o pouzïõâvaânõâ vajecïnyâch buneïk a embryõâ cïistokrevneâho plemenneâho skotu.

2 Strana 6174 SbõÂrka zaâkonuê cï. 448 /2006 CÏ aâstka 145 vek, embryõâ, vajecïnyâch buneïk a zpuê sob jeho vydaâvaânõâ, d) zpuê sob oznacïenõâ zvõârïat, inseminacïnõâch daâvek, embryõâ, obaluê vajecïnyâch buneïk, e) zpuê sob vedenõâ evidence a prïedaâvaânõâ uâdajuê poveïrïeneâ osobeï, f) formu vedenõâ chovneâho registru, g) zpuê sob cïleneïnõâ chovneâho registru. 6 Obecne ustanovenõâ o testovaânõâ (K 7 odst. 9 zaâkona) K provaâdeïnõâ testovaânõâ a posuzovaânõâ a zjisït'ovaânõâ uâdajuê stõâm souvisejõâcõâch se pouzïõâvaâ takoveâ technickeâ vybavenõâ, jõâmzï lze tuto cïinnost zajistit v souladu s postupy stanovenyâmi ve sïlechtitelskyâch programech jednotlivyâch plemen. TestovaÂnõ a posuzovaânõâ skotu a buvoluê (K 7 odst. 9 zaâkona) (1) PozÏadavky na obsah zaâznamuê vedenyâch opraâvneïnyâmi osobami a chovateli jsou uvedeny v prïõâloze cï. 4 k teâto vyhlaâsïce, cïaâst A. (2) OpraÂvneÏne osoby prïedaâvajõâ zaâznamy poveïrïeneâ osobeï zpuê sobem stanovenyâm v prïõâloze cï. 4 k teâto vyhlaâsïce, cïaâst A. 7 TestovaÂnõ a posuzovaânõâ konõâ a osluê (K 7 odst. 9 zaâkona) (1) PozÏadavky na obsah zaâznamuê o vyâsledcõâch testovaânõâ a posuzovaânõâ konõâ a osluê jsou uvedeny v jednotlivyâch sïlechtitelskyâch programech uznanyâch chovatelskyâch sdruzïenõâ. (2) Jsou-li soucïaâstõâ testovaânõâ a posuzovaânõâ antidopingoveâ testy na pruê kaz dopingovyâch laâtek a vyâsledek teïchto testuê je pozitivnõâ, vyâsledek vyâkonnostnõâ zkousïky se nezahrne do hodnocenõâ zvõârïete. (3) Uznana chovatelskaâ sdruzïenõâ a opraâvneïneâ osoby prïedaâvajõâ zaâznamy poveïrïeneâ osobeï pruêbeïzïneï, nejpozdeïji vsïak do 31. ledna naâsledujõâcõâho kalendaârïnõâho roku. (4) Uznana chovatelskaâ sdruzïenõâ a opraâvneïneâ osoby prïedaâvajõâ poveïrïeneâ osobeï seznam souteïzïõâ uvedenyâ v 7 odst. 6 zaâkona vzïdy do 31. ledna kalendaârïnõâho roku, za kteryâ je seznam souteïzïõâ prïedaâvaân. 8 TestovaÂnõ a posuzovaânõâ prasat (K 7 odst. 9 zaâkona) (1) PozÏadavky na obsah zaâznamuê vedenyâch opraâvneïnyâmi osobami a chovateli jsou uvedeny v prïõâloze cï. 4 k teâto vyhlaâsïce, cïaâst B. (2) OpraÂvneÏne osoby prïedaâvajõâ zaâznamy poveïrïeneâ osobeï zpuê sobem stanovenyâm v prïõâloze cï. 4 k teâto vyhlaâsïce, cïaâst B. 9 TestovaÂnõ a posuzovaânõâ ovcõâ a koz (K 7 odst. 9 zaâkona) (1) PozÏadavky na obsah zaâznamuê vedenyâch opraâvneïnyâmi osobami a chovateli jsou uvedeny v prïõâloze cï. 4 k teâto vyhlaâsïce, cïaâst C. (2) OpraÂvneÏne osoby prïedaâvajõâ zaâznamy poveïrïeneâ osobeï zpuê sobem stanovenyâm v prïõâloze cï. 4 k teâto vyhlaâsïce, cïaâst C. 10 TestovaÂnõ a posuzovaânõâ druê bezïe (K 7 odst. 9 zaâkona) (1) PozÏadavky na obsah zaâznamuê vedenyâch opraâvneïnyâmi osobami a chovateli jsou uvedeny v prïõâloze cï. 4 k teâto vyhlaâsïce, cïaâst D. (2) OpraÂvneÏne osoby prïedaâvajõâ zaâznamy poveïrïeneâ osobeï zpuê sobem stanovenyâm v prïõâloze cï. 4 k teâto vyhlaâsïce, cïaâst D. 11 TestovaÂnõ a posuzovaânõâ plemennyâch ryb (K 7 odst. 9 zaâkona) (1) PozÏadavky na obsah zaâznamuê o vyâsledcõâch testovaânõâ a posuzovaânõâ plemennyâch ryb jsou uvedeny v jednotlivyâch sïlechtitelskyâch programech uznanyâch chovatelskyâch sdruzïenõâ. (2) Uznana chovatelskaâ sdruzïenõâ a opraâvneïneâ osoby prïedaâvajõâ zaâznamy poveïrïeneâ osobeï pruêbeïzïneï, nejpozdeïji vsïak do 28. uânora naâsledujõâcõâho kalendaârïnõâho roku. (3) PoveÏrÏena osoba v soucïinnosti s uznanyâm chovatelskyâm sdruzïenõâm zverïejnï uje vyâsledky testovaânõâ a posuzovaânõâ ryb vzïdy prïi zarïazenõâ noveâ generace plemenõâkuê. 12 TestovaÂnõ a posuzovaânõâ vcïel (K 7 odst. 9 zaâkona) PozÏadavky na obsah zaâznamuê vedenyâch opraâvneïnyâmi osobami a chovateli jsou uvedeny v prïõâloze cï. 4 k teâto vyhlaâsïce, cïaâst E.

3 Strana Forma a cïleneïnõâ plemenneâ knihy (K 9 odst. 4 zaâkona) (1) Plemenna kniha se vede formou pocïõâtacïoveâ databaâze nebo põâsemnou formou. (2) Do hlavnõâho oddõâlu plemenneâ knihy se zapisujõâ samcïõâ a samicïõâ zvõârïata a jejich potomstvo, pokud a) jejich rodicïe a nejmeâneï prarodicïe jsou zapsaâni do plemenneâ knihy stejneâho plemene nebo do plemenneâ knihy stejneâho plemene vedeneâ v zahranicïõâ, poprïõâpadeï byli zapsaâni do plemenneâ knihy jinyâch plemen podle sïlechtitelskeâho programu prïõâslusïneâho uznaneâho chovatelskeâho sdruzïenõâ, b) majõâ dolozïen puê vod. (3) Plemenna kniha se pro skot a buvoly vede vcïleneïnõâ stanoveneâm prïedpisem EvropskyÂch spolecïenstvõâ 3 ). (4) Plemenna kniha se pro koneï a osly vede v cïleneïnõâ stanoveneâm prïedpisem EvropskyÂch spolecïenstvõâ 4 ). (5) Plemenna kniha se pro prasata vede v cïleneïnõâ stanoveneâm prïedpisem EvropskyÂch spolecïenstvõâ 5 ). (6) Plemenna kniha se pro ovce a kozy vede v cïleneïnõâ stanoveneâm prïedpisem EvropskyÂch spolecïenstvõâ 6 ). 14 PozÏ adavky na obsah rïaâdu plemenneâ knihy (K 9 odst. 4 zaâkona) (1) RÏ aâd plemenneâ knihy obsahuje a) formu vedenõâ plemenneâ knihy, b) zpuê sob cïleneïnõâ plemenneâ knihy, c) podmõânky pro registraci chovuê v plemenneâ knize, svyâjimkou rïaâduê plemennyâch knih konõâ, d) pozïadavky na zaâpis zvõârïat a jejich potomstva do jednotlivyâch oddõâluê a oddeïlenõâ plemenneâ knihy, e) zpuê sob identifikace plemennyâch zvõârïat, f) podmõânky pro vystavovaânõâ potvrzenõâ o puê vodu plemennyâch zvõârïat a zpuê sob jejich vystavovaânõâ, g) orgaâny plemenneâ knihy, h) zpuê sob financovaânõâ plemenneâ knihy. (2) RÏ aâd plemenneâ knihy pro jednotlivaâ plemena konõâ obsahuje takeâ podmõânky stanoveneâ v puê vodnõâ plemenneâ knize vedeneâ pro prïõâslusïneâ plemeno v zahranicïõâ. 15 PozÏ adavky na obsah rïaâdu plemenaârïskeâ evidence druê bezïe (K 10 odst. 3 zaâkona) RÏ aâd plemenaârïskeâ evidence druê bezïe obsahuje a) zaâznamy o puê vodu jednotlivyâch plemennyâch zvõârïat, b) zaâznamy o reprodukci a uzïitkovosti, c) jde-li o uzïitkoveâ typy sïlechteïneâ druê bezïe, 1. zaâznamy o puê vodu prarodicïovskyâch a rodicïovskyâch hejn, 2. zaâznamy o pocïtu druê bezïe v kmenech a pocïtu druê bezïe zarïazeneâ do individuaâlnõâ kontroly snaâsïky, 3. zaâznamy o pocïtu rodokmenoveï vylõâhnutyâch a oznacïenyâch mlaâd'at zastavenyâch do plemenneâho odchovu. 16 PozÏ adavky na obsah rïaâdu plemenaârïskeâ evidence plemennyâch ryb (K 10 odst. 3 zaâkona) RÏ aâd plemenaârïskeâ evidence plemennyâch ryb obsahuje uâdaje uvedeneâ v prïõâloze cï. 5 k teâto vyhlaâsïce, cïaâst A. 17 PozÏ adavky na obsah rïaâdu plemenaârïskeâ evidence vcïel (K 10 odst. 3 zaâkona) RÏ aâd plemenaârïskeâ evidence vcïelobsahuje uâdaje uvedeneâ vprïõâloze cï. 5 k teâto vyhlaâsïce, cïaâst B. 18 PozÏ adavky na obsah potvrzenõâ opuê vodu plemennyâch zvõârïat (K 11 odst. 5 zaâkona) (1) Potvrzenõ o puê vodu skotu a buvoluê obsahuje 3 ) Rozhodnutõ Komise ze dne 19. cïervence 1984 o kriteâriõâch pro zaâpis skotu do plemennyâch knih (84/419/EHS). 4 ) Rozhodnutõ Komise ze dne 10. ledna 1996 o kriteâriõâch pro zaâpis a evidovaânõâ konï ovityâch do plemennyâch knih pro chovneâ uâcïely (Text s vyâznamem pro EHP) (96/78/ES). 5 ) Rozhodnutõ Komise ze dne 18. cïervence 1989 stanovujõâcõâ podmõânky pro zarïazenõâ (zaâpis) do plemennyâch knih pro cïistokrevnaâ chovnaâ prasata (89/502/EHS). 6 ) Rozhodnutõ Komise ze dne 10. kveïtna 1990 o kriteâriõâch pro zaâpis cïistokrevnyâch plemennyâch ovcõâ a koz do plemennyâch knih (90/255/EHS).

4 Strana 6176 SbõÂrka zaâkonuê cï. 448 /2006 CÏ aâstka 145 uâdaje stanoveneâ prïedpisem EvropskyÂch spolecïenstvõâ 7 ). (2) PotvrzenõÂ o puê vodu ovcõâ a koz obsahuje uâdaje stanoveneâ prïedpisem EvropskyÂch spolecïenstvõâ 8 ). (3) PotvrzenõÂ o puê vodu prasat a doklad o puê vodu prasat obsahuje uâdaje stanoveneâ prïedpisem EvropskyÂch spolecïenstvõâ 9 ). (4) PotvrzenõÂ o puê vodu konõâ, osluê a ryb obsahuje a) naâzev a sõâdlo osoby, kteraâ vede plemennou knihu nebo plemenaârïskou evidenci prïõâslusïneâho plemene, b) registracïnõâ cïõâslo plemenneâho zvõârïete v plemenneâ knize nebo v plemenaârïskeâ evidenci, c) zpuê sob identifikace, d) identifikacïnõâ cïõâslo plemenneâho zvõârïete, e) datum narozenõâ plemenneâho zvõârïete, u ryb datum vykulenõâ, datum vyâteïru a diagnostickeâ znaky, f) plemeno, poprïõâpadeï linii nebo populaci, g) pohlavõâ plemenneâho zvõârïete, h) jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna, prïõâjmenõâ a trvalyâ pobyt nebo naâzev a sõâdlo chovatele, v jehozï chovu se plemenneâ zvõârïe narodilo, i) jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna, prïõâjmenõâ a trvalyâ pobyt nebo naâzev a sõâdlo majitele; to neplatõâ pro koneï svyâjimkou anglickeâho plnokrevnõâka a klusaâka, j) oboustrannyâ puê vod nejmeâneï do 2 generacõâ prïedkuê, u anglickeâho plnokrevnõâka a klusaâka puêvod do 3 generacõâ prïedkuê, u ostatnõâch konõâ puê vod do 4 generacõâ prïedkuê, k) datum vystavenõâ potvrzenõâ o puê vodu, l) podpis osoby opraâvneïneâ jednat jmeânem uznaneâho chovatelskeâho sdruzïenõâ, ktereâ potvrzenõâ opuê vodu vydalo, poprïõâpadeï jeho razõâtko. (5) U anglickeâho plnokrevnõâka se za potvrzenõâ opuê vodu povazïuje pruê kaz koneï, pokud splnï uje pozïadavky na obsah potvrzenõâ o puê vodu uvedeneâ v odstavci 4. (6) PotvrzenõÂ o puê vodu plemenneâ druê bezïe obsahuje a) druh plemenneâ druêbezïe, b) evidencïnõâ cïõâslo plemenneâho zvõârïete v plemenaârïskeâ evidenci, c) datum vylõâhnutõâ, d) pohlavõâ zvõârïete, e) jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna, prïõâjmenõâ a trvalyâ pobyt nebo naâzev a sõâdlo chovatele, f) jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna, prïõâjmenõâ a trvalyâ pobyt nebo naâzev a sõâdlo majitele, g) puê vod ze strany otce do 3 generacõâ prïedkuê, ze strany matky do 2 generacõâ po linii otcuê, h) datum vystavenõâ potvrzenõâ o puê vodu, i) podpis osoby opraâvneïneâ jednat jmeânem uznaneâho chovatelskeâho sdruzïenõâ, ktereâ potvrzenõâ opuê vodu vydalo, poprïõâpadeï jeho razõâtko. (7) PotvrzenõÂ o puê vodu matky vcïelobsahuje a) uâplneâ evidencïnõâ cïõâslo matky, b) naâzev chovu, c) stupenï chovu, d) datum vylõâhnutõâ matky, e) datum expedice, f) identifikacïnõâ oznacïenõâ matky, kteryâmi je barva acïõâslo znacïky. 19 OsveÏdcÏenõÂ opuê vodu hejna (K 11 odst. 5 zaâkona) (1) OsveÏdcÏenõÂ o puê vodu hejna obsahuje a) jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna, prïõâjmenõâ a trvalyâ pobyt nebo naâzev a sõâdlo chovatele, kteryâ realizuje plemenitbu sïlechtitelskeâho programu, z jehozï chovu naâsadovaâ vejce nebo plemennaâ druêbezï pochaâzõâ, b) zpuê sob identifikace naâsadovyâch vajec nebo plemenneâ druê bezïe, c) pocïet naâsadovyâch vajec nebo pocïet plemenneâ druêbezïe podle pohlavõâ, d) staârïõâ naâsadovyâch vajec, veïk plemenneâ druê bezïe v den vystavenõâ osveïdcïenõâ o puê vodu hejna, e) naâzev a oznacïenõâ naâsadovyâch vajec nebo plemenneâ druê bezïe, f) stupenï mnozïenõâ naâsadovyâch vajec nebo plemenneâ druê bezïe, g) prïõâjmenõâ, jmeâno a trvalyâ pobyt nebo naâzev a sõâdlo chovatele, 7 ) RozhodnutõÂ Komise (ES) cï. 2005/379 ze dne 17. kveïtna 2005 o potvrzenõâ o puê vodu zvõârïete a uâdajõâch o puê vodu cïistokrevneâho plemenneâho skotu, jeho spermatu, vajõâcïek a embryõâ. 8 ) RozhodnutõÂ Komise (EHS) cï. 90/258 ze dne 10. kveïtna 1990 o zootechnickyâch osveïdcïenõâch pro cïistokrevneâ plemenneâ ovce a kozy, jejich sperma, vajõâcïka a embrya. 9 ) RozhodnutõÂ Komise (EHS) cï. 89/503 ze dne 18. cïervence 1989, kteryâm se stanovõâ osveïdcïenõâ pro cïistokrevnaâ plemennaâ prasata, jejich sperma, vajõâcïka a embrya. RozhodnutõÂ Komise (EHS) cï. 89/506 ze dne 18. cïervence 1989, kteryâm se stanovõâ osveïdcïenõâ pro hybridy chovnyâch prasat, jejich sperma, vajõâcïka a embrya.

5 Strana 6177 h) registracïnõâ cïõâslo hospodaârïstvõâ a koâd katastraâlnõâho uâzemõâ, kde je druê bezï chovaâna, i) datum vystavenõâ osveïdcïenõâ o puê vodu, j) podpis osoby opraâvneïneâ jednat jmeânem uznaneâho chovatelskeâho sdruzïenõâ, ktereâ potvrzenõâ opuê vodu vydalo, poprïõâpadeï jeho razõâtko. (2) OsveÏdcÏenõ o puê vodu hejna uzïitkovyâch typuê sïlechteïneâ druê bezïe se vydaâvaâ na jednu kombinaci krïõâzïenõâ pro celeâ hejno. 20 Podrobnosti o uâ dajõâch na osveïdcïenõâ o puê vodu hejna pro chovy druê bezïe prïemõâsteïneâ z cïlenskyâch zemõâ Evropske unie nebo dovezeneâ zetrïetõâch zemõâ (K 11 odst. 5 zaâkona) OsveÏdcÏenõ o puê vodu hejna pro chovy druê bezïe prïemõâsteïneâ zcïlenskyâch zemõâ Evropske unie nebo dovezeneâ zetrïetõâch zemõâ obsahuje a) jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna, prïõâjmenõâ a trvalyâ pobyt nebo naâzev a sõâdlo chovatele, kteryâ realizuje plemenitbu sïlechtitelskeâho programu, z jehozï chovu naâsadovaâ vejce nebo plemennaâ druêbezï pochaâzõâ, b) zemi puê vodu, c) doklad identifikace naâsadovyâch vajec nebo plemenneâ druê bezïe vystavenyâ v zemi puê vodu, d) pocïet naâsadovyâch vajec nebo pocïet plemenneâ druêbezïe podle pohlavõâ, e) veïk plemenneâ druê bezïe v den vystavenõâ osveïdcïenõâ opuê vodu, f) naâzev a oznacïenõâ naâsadovyâch vajec nebo plemenneâ druê bezïe, g) stupenï mnozïenõâ naâsadovyâch vajec nebo plemenneâ druê bezïe, h) naâzev vyâstupnõâho produktu z daneâho stupneï mnozïenõâ, i) prïõâjmenõâ, jmeâno a trvalyâ pobyt nebo naâzev, sõâdlo a identifikacïnõâ cïõâslo chovatele, bylo-li prïideïleno, j) registracïnõâ cïõâslo hospodaârïstvõâ a koâd katastraâlnõâho uâzemõâ, kde je druê bezï chovaâna, k) datum vystavenõâ osveïdcïenõâ o puê vodu, l) podpis opraâvneïneâ osoby, kteraâ osveïdcïenõâ opuê vodu vydala, poprïõâpadeï jejõâ razõâtko. 21 Podrobnosti o uâ dajõâch na osveïdcïenõâ o oveïrïenõâ puê vodu a stanovenõâ genetickeâho typu (K 12 odst. 8 zaâkona) (1) OsveÏdcÏenõ o oveïrïenõâ puê vodu a osveïdcïenõâ o stanovenõâ genetickeâho typu obsahuje a) laboratornõâ cïõâslo, pod kteryâm je plemenneâ zvõârïe vedeno v databaâzi opraâvneïneâ osoby, b) identifikacïnõâcïõâslo testovaneâho zvõârïete, jmeâno, je-li znaâmo, plemeno, rok narozenõâ, pohlavõâ, c) identifikaci rodicïuê u konõâ vzïdy, u ostatnõâch druhuê zvõârïat v prïõâpadeï, zïe se jednaâ o oveïrïenõâ puê vodu, jejich jmeâno, je-li znaâmo, plemeno, d) zdroj DNA, kteryâm se rozumõâ biologickyâ materiaâl, ze ktereâho byla DNA zõâskaâna, e) datum oveïrïenõâ puê vodu nebo stanovenõâ genetickeâho typu, f) vyâsledek oveïrïenõâ puê vodu nebo stanovenõâ genetickeâho typu. (2) VyÂsledek oveïrïenõâ puê vodu nebo stanovenõâ genetickeâho typu se vyjadrïuje slovy a) ¹puÊ vod souhlasõâ s uvedenyâmi rodicïiª, pokud kombinace genetickyâch typuê rodicïuê je kompatibilnõâ s genetickyâm typem potomka, b) ¹puÊ vod nesouhlasõâ s uvedenyâmi rodicïiª, pokud kombinace genetickyâch typuê rodicïuê je nekompatibilnõâ s genetickyâm typem potomka, a to 1. ¹puÊ vod nesouhlasõâ s uvedenyâmi rodicïi ± nesouhlasõâ otecª, 2. ¹puÊ vod nesouhlasõâ s uvedenyâmi rodicïi ± nesouhlasõâ matkaª, 3. ¹puÊ vod nesouhlasõâ s uvedenyâmi rodicïi ± nesouhlasõâ oba rodicïeª, nebo 4. ¹puÊ vod nesouhlasõâ s uvedenyâmi rodicïi ± nelze urcïit, kteryâ z rodicïuê nesouhlasõâª, c) ¹puÊ vod souhlasõâ s otcem uvedenyâm na prvnõâm mõâsteï za prïedpokladu spraâvneâ matkyª, pokud bylo udaâno võâce mozïnyâch otcuê avsïichni byli vyloucïeni azï na jednoho, kteryâ se uvede na prvnõâm mõâsteï, d) ¹puÊ vod nelze oveïrïitª, pokud nenõâ k dispozici genetickyâ typ jednoho nebo obou rodicïuê (u plemennyâch ryb rodicïovskyâch hejn) a nebo z võâce udanyâch mozïnyâch otcuê, nelze vyloucïit dva a võâce otcuê, nebo e) ¹zaÂkladnõ testaceª potvrzenõâ, zïe genetickyâ typ zvõârïete, u plemennyâch ryb testovaneâho hejna, bylzahrnut do databaâze genetickyâch typuê vedenyâch opraâvneïnou osobou s cõâlem umozïnit oveïrïenõâ puêvodu jeho potomkuê. 22 Podrobnosti vedenõâ uâ strïednõâho registru plemenõâkuê (K 15 odst. 5 zaâkona) U daje evidovaneâ v uâstrïednõâm registru plemenõâkuê jsou uvedeny v prïõâloze cï. 6 k teâto vyhlaâsïce.

6 Strana 6178 SbõÂrka zaâkonuê cï. 448 /2006 CÏ aâstka Podrobnosti vedenõâ provoznõâch zaâznamuê aprïedaâvaânõâ teïchto zaâznamuê poveïrïeneâ osobeï (K 16 odst. 2 zaâkona) PozÏadavky na obsah provoznõâch zaâznamuê vedenyâch na inseminacïnõâ stanici a jejich prïedaâvaânõâ poveïrïeneâ osobeï jsou uvedeny v prïõâloze cï. 7 k teâto vyhlaâsïce. 24 Podrobnosti vedenõâ zaâznamuê o inseminaci a podrobnosti prïedaâvaânõâ teïchto zaâznamuê chovateli a poveïrïeneâ osobeï (K 17 odst. 5 zaâkona) PozÏadavky na obsah zaâznamuê o provaâdeïnõâ inseminace a podrobnosti prïedaâvaânõâ teïchto zaâznamuê poveïrïeneâ osobeï jsou uvedeny v prïõâloze cï. 8 k teâto vyhlaâsïce. 25 Technicka pomoc pro zabezpecïenõâ rïaâdneâho a bezpecïneâho provaâdeïnõâ inseminace (K 17 odst. 5 zaâkona) Pro rïaâdneâ a bezpecïneâ vysïetrïenõâ plemenice a provaâdeïnõâ inseminace chovatelzabezpecïõâ a) pro osobu opraâvneïnou k provaâdeïnõâ inseminace 1. oddeïlenyâ prostor zejmeâna pro ulozïenõâ pomuêcek nebo odeïvuê, 2. zdroj tepleâ vody, 3. doklad pro zaâznamy o inseminaci, b) oddeïlenõâ plemenic od staâda prïi volneâm nebo skupinoveâm ustaâjenõâ, c) fixaci plemenic prïi inseminaci, d) na pozïaâdaânõâ pomoc prïi inseminaci a vysïetrïenõâ plemenice. 26 Podrobnosti provoznõâch zaâznamuê o zõâskaâvaânõâ a vpravovaânõâ embryõâ a vajecïnyâch buneïk, podrobnosti prïedaâvaânõâ teïchto zaâznamuê chovateli a poveïrïeneâ osobeï (K 18 odst. 3 zaâkona) (1) PozÏadavky na obsah provoznõâch zaâznamuê o zõâskaâvaânõâ a vpravovaânõâ embryõâ a vajecïnyâch buneïk jsou uvedeny v prïõâloze cï. 9 k teâto vyhlaâsïce. (2) Rozsah a zpuê sob prïedaâvaânõâ provoznõâch zaâznamuê o zõâskaâvaânõâ a vpravovaânõâ embryõâ a vajecïnyâch buneïk chovateli a poveïrïeneâ osobeï je uveden v prïõâloze cï. 9 k teâto vyhlaâsïce. 27 Technicka pomoc pro zabezpecïenõâ rïaâdneâho a bezpecïneâho provaâdeïnõâ prïenosu embryõâ (K 18 odst. 3 zaâkona) K zajisïteïnõâ rïaâdneâho a bezpecïneâho provaâdeïnõâ prïenosu embryõâ chovatelzabezpecïõâ a) pro zõâskaâvaânõâ embryõâ 1. oddeïlenyâ prostor zejmeâna pro ulozïenõâ pomuêcek nebo odeïvuê, 2. zdroj tepleâ vody, 3. mõâsto k vyâplachu daârkyneï, 4. mõâstnost k hodnocenõâ, zpracovaânõâ a osïetrïenõâ embryõâ, 5. fixaci daârkynï prïi vyâplachu, 6. na pozïaâdaânõâ pomoc prïi zõâskaâvaânõâ embryõâ, b) pro prïenos embryõâ 1. oddeïlenyâ prostor zejmeâna pro ulozïenõâ pomuêcek nebo odeïvuê, 2. oddeïlenõâ prïõâjemkynï od staâda prïi volneâm nebo skupinoveâm ustaâjenõâ, 3. zdroj tepleâ vody, 4. doklad pro zaâznamy o prïenosu embryõâ, 5. fixaci prïõâjemkynï prïi prïenosu embryõâ, 6. na pozïaâdaânõâ pomoc prïi prïenosu embryõâ. 28 Podrobnosti vedenõâ zaâznamuê o provaâdeïnõâ prïirozeneâ plemenitby (K 19 odst. 3 zaâkona) (1) V chovu skotu hlaâsõâ chovatelzapusïteïnõâ byâkem na formulaârïi ¹InseminacÏnõ vyâkazª uvedeneâm v prïõâloze cï. 8 k teâto vyhlaâsïce, cïaâst A. (2) Pokud nenõâ znaâmo prïesneâ datum zapusïteïnõâ byâkem, ohlaâsõâ chovateltoto zapusïteïnõâ na formulaârïi ¹HlaÂsÏenõ o puê sobnosti byâka v prïirozeneâ plemenitbeïª, ktereâ zasõâlaâ poveïrïeneâ osobeï do jednoho meïsõâce po skoncïenõâ puê sobenõâ byâka v prïirozeneâ plemenitbeï, s vyznacïenõâm zacïaâtku a konce tohoto obdobõâ. (3) V chovu konõâ nebo osluê je rozsah zaâznamuê a zpuê sob jejich prïedaâvaânõâ uveden v prïõâloze cï. 10 k teâto vyhlaâsïce. (4) V chovu prasat s kontrolou uzïitkovosti hlaâsõâ chovatelpoveïrïeneâ osobeï zapusïteïnõâ kancem na formulaârïi ¹InseminacÏnõ vyâkazª uvedeneâm v prïõâloze cï. 8 kteâto vyhlaâsïce, cïaâst C. (5) V chovu ovcõâ nebo koz prïejõâmaâ, zpracovaâvaâ a vyhodnocuje uâdaje o prïirozeneâ plemenitbeï poveïrïenaâ osoba pouze na zaâkladeï zïaâdosti chovatele.

7 Strana Technicke podrobnosti pruê vodnõâho listu dovaâzï eneâho spermatu, embryõâ, vajecïnyâch buneïk a plemenneâho materiaâlu ryb a vcïel (K 21 odst. 10 zaâkona) (1) PruÊ vodnõâ list dovaâzïeneâho spermatu, embryõâ a vajecïnyâch buneïk se vystavuje pro kazïdeâho odbeïratele samostatneï. (2) PruÊ vodnõâ list dovaâzïeneâho spermatu, embryõâ a vajecïnyâch buneïk obsahuje uâdaje stanoveneâ prïedpisem EvropskyÂch spolecïenstvõâ 7 ),8 ),9 ). (3) PruÊ vodnõâ list dovaâzïeneâho plemenneâho materiaâlu ryb obsahuje a) prïõâjmenõâ, jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna, a trvalyâ pobyt nebo naâzev a sõâdlo prodaâvajõâcõâho, b) prïõâjmenõâ, jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna, a trvalyâ pobyt nebo naâzev a sõâdlo kupujõâcõâho, c) druh ryby, d) plemeno, linie, populace, e) pocïet kusuê, f) skupinoveâ nebo individuaâlnõâ oznacïenõâ ryb, g) datum odbeïru, h) datum a mõâsto vystavenõâ pruê vodnõâho listu, i) jmeâno a prïõâjmenõâ a podpis osoby, kteraâ pruê vodnõâ list vystavila. (4) PruÊ vodnõâ list dovaâzïeneâho plemenneâho materiaâlu vcïelobsahuje potvrzenõâ o plemenneâ prïõâslusïnosti dovaâzïeneâho plemenneâho materiaâlu vcïela osveïdcïenõâ o zdravotnõâm stavu chovu. 30 Technicke podrobnosti identifikace spermatu, embryõâ a vajecïnyâch buneïk (K 21 odst. 10 zaâkona) Obaly embryõâ a vajecïnyâch buneïk se oznacïujõâ tak, aby bylo mozïno identifikovat daârkyni a otce embrya, plemeno, koâd strïediska pro prïenos embryõâ, datum zõâskaânõâ a pocïet embryõâ v obalu. 31 Technicke podrobnosti vedenõâ zaâznamuê o uvaâdeïnõâ do obeïhu plemennyâch zvõârïat, spermatu, embryõâ, vajecïnyâch buneïk, naâsadovyâch vajec druê bezïe a plemenneâho materiaâlu ryb a technickeâ podrobnosti jejich prïedaâvaânõâ poveïrïeneâ osobeï (K 21 odst. 10 zaâkona) (1) ZaÂznamy o uvaâdeïnõâ do obeïhu plemennyâch zvõârïat, spermatu, embryõâ, vajecïnyâch buneïk a vcïelobsahujõâ uâdaje uvedeneâ v pruê vodnõâch listech. (2) ZaÂznamy o uvaâdeïnõâ do obeïhu plemenneâ druêbezïe a naâsadovyâch vajec obsahujõâ a) stupenï mnozïenõâ, b) pocïet prodanyâch nebo nakoupenyâch zvõârïat nebo naâsadovyâch vajec, c) naâzev genotypu, d) uâdaj o zemi puê vodu. (3) ZaÂznamy o uvaâdeïnõâ do obeïhu spermatu mimo inseminacïnõâ stanici obsahujõâ a) datum odbeïru, b) pocïet inseminacïnõâch daâvek, c) znacïku a cïõâslo uâstrïednõâho registru plemenõâka v prïõâpadeï uvaâdeïnõâ do obeïhu v CÏ eskeâ republice. (4) ZaÂznamy o uvaâdeïnõâ do obeïhu plemennyâch ryb, jejich pluê dku a naâsad a plemenneâho materiaâlu obsahujõâ a) prïõâjmenõâ, jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna, a trvalyâ pobyt nebo naâzev a sõâdlo prodaâvajõâcõâho, b) prïõâjmenõâ, jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna, a trvalyâ pobyt nebo naâzev a sõâdlo kupujõâcõâho, c) druh ryby, d) plemeno, linii, populaci, e) veïkovou kategorii, f) pocïet kusuê, g) pohlavõâ, je-li stanovitelneâ, h) skupinoveâ nebo individuaâlnõâ oznacïenõâ ryb, i) datum odbeïru. 32 Technicke podrobnosti oznacïenõâ obaluê spermatu, embryõâ, vajecïnyâch buneïk, naâsadovyâch vajec a plemenneâho materiaâlu ryb a vcïel (K 21 odst. 10 zaâkona) (1) Obaly spermatu skotu, konõâ, prasat, ovcõâ a koz a obaly embryõâ jsou oznacïeny zpuê sobem uvedenyâm vprïõâloze cï. 11 k teâto vyhlaâsïce. Na obalech dovaâzïenyâch inseminacïnõâch daâvek se nevyzïaduje cïõâslo uâstrïednõâho registru plemenõâkuê. (2) Obaly nebo kontejnery naâsadovyâch vajec druêbezïe obsahujõâcõâ pouze vejce stejneâho druhu, kategorie a typu druêbezïe a pochaâzejõâcõâ z jednoho chovu se oznacïujõâ jmeânem, naâzvem nebo koâdem chovu, ze ktereâho naâsadovaâ vejce pochaâzejõâ, a naâpisem ¹naÂsadova vejceª. Pro uâcïely vyâvozu jsou kromeï teïchto uâdajuê obaly oznacïeny informacõâ o druhu druê bezïe, ze ktereâho vejce pochaâzejõâ, prïõâjmenõâm, jmeânem a mõâstem trvaleâho pobytu nebo naâzvem a sõâdlem chovatele. OznacÏenõ na obalu je provedeno nesmazatelnou barvou s vyâsïkou põâsmen a cïõâslic nejmeâneï 20 mm, sïõârïkou 10 mm a tlousït'kou põâsma alesponï 1 mm.

8 Strana 6180 SbõÂrka zaâkonuê cï. 448 /2006 CÏ aâstka 145 (3) NaÂsadova vejce druê bezïe jsou individuaâlneï oznacïena registracïnõâm cïõâslem hospodaârïstvõâ nesmazatelnou barvou s vyâsïkou põâsmen a cïõâslic nejmeâneï 2mm asïõârïkou 1 mm. (4) Obaly inseminacïnõâch daâvek rybõâho spermatu nebo daâvek gamet obsahujõâ a) datum odbeïru gamet, b) druh, plemeno a linii, c) populaci, d) identifikaci mlõâcïaâka nebo jikernacïky, e) objem daâvky gamet, f) prïõâjmenõâ, jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna, a trvalyâ pobyt nebo naâzev a sõâdlo chovatele. (5) Obaly daâvek jiker ve stadiu ocïnõâch boduê a rozplavaneâho pluê dku obsahujõâ a) datum vyâteïru, b) druh, plemeno a linii, c) populaci, d) identifikacïnõâ cïõâsla rodicïuê, e) pocïet jiker ve stadiu ocïnõâch boduê nebo rozplavaneâho pluê dku, f) prïõâjmenõâ, jmeâno a trvalyâ pobyt nebo naâzev a sõâdlo chovatele. 33 ZrusÏovacõ ustanovenõâ ZrusÏuje se: 1. VyhlaÂsÏka cï. 471/2000 Sb., kterou se provaâdeïjõâ neïkteraâ ustanovenõâ zaâkona cï. 154/2000 Sb., o sïlechteïnõâ, plemenitbeï a evidenci hospodaârïskyâch zvõârïat a o zmeïneï neïkteryâch souvisejõâcõâch zaâkonuê (plemenaârïskyâ zaâkon). 2. VyhlaÂsÏka cï. 326/2003 Sb., kterou se meïnõâ vyhlaâsïka cï. 471/2000 Sb., kterou se provaâdeïjõâ neïkteraâ ustanovenõâ zaâkona cï. 154/2000 Sb., o sïlechteïnõâ, plemenitbeï a evidenci hospodaârïskyâch zvõârïat a o zmeïneï neïkteryâch souvisejõâcõâch zaâkonuê (plemenaârïskyâ zaâkon). 3. VyhlaÂsÏka cï. 475/2004 Sb., kterou se meïnõâ vyhlaâsïka cï. 471/2000 Sb., kterou se provaâdeïjõâ neïkteraâ ustanovenõâ zaâkona cï. 154/2000 Sb., o sïlechteïnõâ, plemenitbeï a evidenci hospodaârïskyâch zvõârïat a o zmeïneï neïkteryâch souvisejõâcõâch zaâkonuê (plemenaârïskyâ zaâkon), ve zneïnõâ vyhlaâsïky cï. 326/2003 Sb. 34 U cïinnost Tato vyhlaâsïka nabyâvaâ uâcïinnosti dnem 1. rïõâjna Ministr: Ing. MlaÂdek, CSc. v. r.

9 Strana 6181 PrÏõÂloha cï. 1 k vyhlaâsïce cï. 448/2006 Sb. Žadatel: V z o r A. Žádost o ud lení souhlasu k výkonu odborných inností podle 7 zákona Základní údaje fyzické osoby - podnikatele Jméno, pop ípad jména P íjmení I Rodné íslo /.p.(.ev.) / Ulice.or. / Obec ást obce M st. obvod M st. ást Okres PS Telefon E - mail Základní údaje právnické osoby Obchodní firma anebo název I.p.(.ev.) / Ulice.or. / Obec ást obce M st. obvod M st. ást Okres PS Telefon E - mail

10 Strana 6182 SbõÂrka zaâkonuê cï. 448 /2006 CÏ aâstka 145 P edm t žádosti innost Druh zví ete Doklad o odborné zp sobilosti žadatele nebo smluvn zajišt ných osob, které budou vykonávat testování a posuzování Požadované p ílohy P ehled vlastního nebo smluvn zajišt ného technického vybavení pro specializované innosti, v etn p ehledu elektronických médií a programového vybavení Další údaje (nap. u testování a posuzování p ehled technického a p ístrojového vybavení) Místo Datum Podpis Místo pro nalepení kolku Poznámka: Žádost o ud lení souhlasu se podává na každou odbornou innost a na každý druh vyjmenovaných hospodá ských zví at samostatn.

11 Strana 6183 Žadatel: V z o r B. Žádost o ud lení souhlasu k výkonu odborných inností podle 11 odst. 4 zákona Základní údaje fyzické osoby - podnikatele Jméno, pop ípad jména P íjmení I Rodné íslo /.p.(.ev.) / Ulice.or. / Obec ást obce M st. obvod M st. ást Okres PS Telefon E - mail Základní údaje právnické osoby Obchodní firma anebo název I.p.(.ev.) / Ulice.or. / Obec ást obce M st. obvod M st. ást Okres PS Telefon E - mail

12 Strana 6184 SbõÂrka zaâkonuê cï. 448 /2006 CÏ aâstka 145 P edm t žádosti innost Vydávání osv d ení o p vodu hejna pro chovy dr beže p emíst né z lenských zemí Evropské unie, nebo dovezené ze t etích zemí ( innost uvedená v 11 odst. 4 zákona. 154/2000 Sb.) Druh zví ete Dr bež Požadované p ílohy Doklady o provád ní mezinárodního testování po dobu min. 5 let Další údaje Místo Datum Podpis Místo pro nalepení kolku

13 Strana 6185 Žadatel: V z o r C. Žádost o ud lení souhlasu k výkonu odborných inností podle 12 zákona Základní údaje fyzické osoby - podnikatele Jméno, pop ípad jména P íjmení I Rodné íslo /.p.(.ev.) / Ulice.or. / Obec ást obce M st. obvod M st. ást Okres PS Telefon E - mail Základní údaje právnické osoby Obchodní firma anebo název I.p.(.ev.) / Ulice.or. / Obec ást obce M st. obvod M st. ást Okres PS Telefon E - mail

14 Strana 6186 SbõÂrka zaâkonuê cï. 448 /2006 CÏ aâstka 145 P edm t žádosti innost Druh zví ete Požadované p ílohy Vzor osv d ení o ov ení p vodu Vzor osv d ení o stanoví genetického typu Další údaje Místo Datum Podpis Místo pro nalepení kolku Poznámka: Žádost o ud lení souhlasu se podává na každou odbornou innost a na každý druh vyjmenovaných hospodá ských zví at samostatn.

15 Strana 6187 Žadatel: V z o r D. Žádost o ud lení souhlasu k výkonu odborných inností podle 17 zákona Základní údaje fyzické osoby - podnikatele Jméno, pop ípad jména P íjmení I Rodné íslo /.p.(.ev.) / Ulice.or. / Obec ást obce M st. obvod M st. ást Okres PS Telefon E - mail Základní údaje právnické osoby Obchodní firma anebo název I.p.(.ev.) / Ulice.or. / Obec ást obce M st. obvod M st. ást Okres PS Telefon E - mail

16 Strana 6188 SbõÂrka zaâkonuê cï. 448 /2006 CÏ aâstka 145 P edm t žádosti innost Druh zví ete Požadované p ílohy Osv d ení o odborné zp sobilosti žadatele nebo smluvn zajišt ných osob, které budou inseminaci provád t Další údaje Místo Datum Podpis Místo pro nalepení kolku Poznámka: Žádost o ud lení souhlasu se podává na každou odbornou innost a na každý druh vyjmenovaných hospodá ských zví at samostatn.

17 Strana 6189 PrÏõÂloha cï. 2 k vyhlaâsïce cï. 448/2006 Sb. Žadatel: Základní údaje chovatelského sdružení Název V z o r Žádost o uznání chovatelského sdružení Orgány a jméno, pop ípad jména, a p íjmení osoby oprávn né jednat jménem chovatelského sdružení I.p.(.ev.) / Ulice.or. / Obec ást obce M st. obvod M st. ást Okres PS Telefon E - mail P edm t žádosti Druh zví ete a plemeno Požadované p ílohy Kopie dokladu o registraci sdružení Seznam len sdružení ke dni podání žádosti o uznání chovatelského sdružení Dokad o odborné zp sobilosti osob, které budou vykonávat odbornou innost Vzor potvrzení o p vodu, který bude žadatel vydávat Stanovy chovatelského sdružení Další údaje Místo Datum Podpis Místo pro nalepení kolku

18 Strana 6190 SbõÂrka zaâkonuê cï. 448 /2006 CÏ aâstka 145 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 448/2006 Sb. Žadatel: V z o r Žádost o uznání osoby jako chovatelského podniku prasat Základní údaje fyzické osoby - podnikatele Jméno, pop ípad jména P íjmení I Rodné íslo /.p.(.ev.) / Ulice.or. / Obec ást obce M st. obvod M st. ást Okres PS Telefon E - mail Základní údaje právnické osoby Obchodní firma anebo název I Ulice.p.(.ev.) / / Obec ást obce M st. obvod M st. ást Okres PS

19 Strana 6191 Požadované p ílohy Výpis z obchodního rejst íku nebo Osv d ení podle zákona. 252/1997 Sb., o zem d lství, ve zn ní pozd jších p edpis Další údaje Místo Datum Podpis Místo pro nalepení kolku

20 Strana 6192 SbõÂrka zaâkonuê cï. 448 /2006 CÏ aâstka 145 PrÏõÂloha cï. 4 k vyhlaâsïce cï. 448/2006 Sb. Testování a posuzování A. SKOT A BUVOLI Záznamy vedené oprávn nými osobami a chovateli p i testování a posuzování Tabulka. 1 A. Chovatel zjiš uje, eviduje a p edává oprávn né osob tyto údaje: 1. identifika ní íslo zví ete 2. datum zaprahnutí plemenice (u plemen kombinovaných a mlé ných typ ) 3. datum a d vod vy azení zví ete B. Oprávn ná osoba zjiš uje a eviduje tyto údaje: 1. Pro ú ely provád ní kontroly mlé né užitkovosti 2. Pro ú ely provád ní rozbor mléka 3. Pro ú ely provád ní zkoušky dojitelnosti 4. Pro ú ely popisu a hodnocení zevn jšku 1.1 identifika ní íslo plemenice 1.2 datum provedené kontroly a dobu od p edchozího dojení 1.3 po adí laktace 1.4 množství nadojeného mléka p i kontrole v kg 1.5 íslo odebraného vzorku 2.1 identifika ní íslo plemenice 2.2 obsah bílkovin, tuku a laktózy 2.3 další ukazatele kvality mléka 3.1 identifika ní íslo plemenice 3.2 datum zkoušky 3.3 množství nadojeného mléka p i kontrole 3.4 dobu od po átku do ukon ení dojení 4.1 identifika ní íslo plemenice 4.2 datum provedení popisu a hodnocení 4.3 po adí laktace 4.4 t lesné rozm ry 4.5 bodové ohodnocení jednotlivých znak a souhrnné charakteristiky P edávání záznam pov ené osob Oprávn né osoby p edávají správné a úplné záznamy zjišt né p i testování a posuzování skotu a evidované chovatelem a oprávn nou osobou písemn nebo pomocí elektronických médií pov ené osob.

21 Strana 6193 Doklad o výb ru býka obsahuje Tabulka identifika ní údaje býka 2. datum narození býka 3. datum a místo výb ru býka 4. údaje o p vodu býka 5. jméno, pop ípad jména, p íjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele 6. jméno, pop ípad jména, p íjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele 7. údaje o hmotnosti a zevn jšku býka, pop ípad hodnocení r stové schopnosti 8. výsledek výb ru, v p ípad kladného výsledku ur ení pro inseminaci a p irozenou plemenitbu nebo pro p irozenou plemenitbu 9. jméno a podpis hodnotitele B. PRASATA P i za azení zví ete ze šlechtitelského chovu do úst ední evidence je mu sou asn p id leno registra ní íslo zví ete, kterým je identifikováno p i odhadu plemenné hodnoty. Záznamy vedené oprávn nými osobami a chovateli p i testování a posuzování Tabulka. 3 A. Chovatel zjiš uje a eviduje tyto údaje: 1. identifika ní íslo a datum narození zví ete 2. úst ední registr kance 3. datum zapušt ní a oprasení prasnice 4. po et všech a z toho živ narozených selat 5. identifika ní ísla plemenných prasat v odchovu 6. datum vy azení zví ete z chovu B. Oprávn ná osoba zjiš uje a eviduje tyto údaje: 1. pro ú ely za azení kance a plemenice do kontroly užitkovosti 2. pro ú ely kontroly reproduk ních vlastností 3. pro ú ely evidence potomstva 1.1. identifika ní íslo prasnice, datum nákupu (za azení do chovu), plemeno, p vod 1.2. identifika ní íslo kance, íslo linie a ozna ení kance v úst edním registru plemeník, datum nákupu (za azení do chovu), plemeno, p vod 1.3. výsledky dosažené p i testování a posuzování rodi a vlastní užitkovosti 1.4. výsledky hodnocení zevn jšku p ed za azením kance do plemenitby 2.1. po adí vrhu 2.2. po et všech a z toho živ narozených selat podle pohlaví 2.3. identifika ní ísla selat ve vrhu 2.4. po et struk narozených selat 2.5. po et a identifika ní ísla dochovaných selat od 18 do 24 dní v ku 3.1. ísla selat ur ených k odchovu podle pohlaví 3.2. výsledky testování a posuzování výkrmových vlastností a masné užitkovosti v polních testech

22 Strana 6194 SbõÂrka zaâkonuê cï. 448 /2006 CÏ aâstka pro ú ely testování a posuzování výkrmových vlastností unifikovaným polním testem 3.3. hodnocení zevn jšku odchovávaných prasat 3.4. údaje o prodeji kane k a prasni ek z chovu 3.5. vy azení zví at z odchovu 4.1. identifika ní íslo zví at 4.2. v k a hmotnost na za átku testu a p i ukon ení testu 4.3. pr m rný denní p ír stek od narození do za átku testu a do konce testu, p ír stek v testu 4.4. evidence spot eby krmiva (podle šlechtitelského programu) 4.5. výsledky ultrazvukového m ení masné užitkovosti Záznamy vedené chovateli a oprávn nými osobami p i kontrole užitkovosti Vstupní doklady v chovech s kontrolou užitkovosti obsahují identifika ní údaje ve form p id lených ísel chovatele a chovu a obsahují zejména hlášení uvedená v tabulce. 4. Tabulka. 4 Název dokladu Hlášení vrhu Hlášení o kontrole reproduk ních vlastností Za azení plemeníka nebo plemenice p i nákupu v zahrani í Vy azení plemeníka nebo plemenice z evidence Lineární hodnocení typu, konstituce a zevn jšku Hlášení potomstva Výkaz o výsledcích vlastní užitkovosti Hlášení o prodeji Hlášení o výsledku zjiš ování genetických marker Obsah hlášení Identifika ní íslo plemenice, datum oprasení a po et všech a živ narozených selat, pop ípad datum zmetání Identifika ní íslo plemenice, datum kontroly, po et dochovaných selat p i kontrole v 18 až 24 dnech stá í Identifika ní íslo zví ete, linie a úst ední registr kance, plemeno, datum narození, struky, kód zem p vodu zví ete Linie a úst ední registr kance nebo identifika ní íslo plemenice, datum a d vod vy azení Linie a úst ední registr kance nebo identifika ní íslo plemenice, body za hodnocení Identifika ní íslo matky, identifika ní ísla selat, pohlaví, po et struk Identifika ní íslo selete a výsledky zjišt né p i testování vlastní užitkovosti Identifika ní íslo zví ete, výsledek hodnocení, identifika ní údaje kupujícího Identifika ní íslo zví ete, markery P edávání záznam pov ené osob Oprávn né osoby p edávají správné a úplné záznamy zjišt né p i testování a posuzování prasat a evidované chovatelem a oprávn nou osobou pov ené osob. Tyto údaje jsou p edávány jako hlášení formou vstupních doklad písemn nebo pomocí elektronických médií a to jedenkrát týdn, pokud dojde ke zm n t chto údaj.

23 Strana 6195 C. OVCE A KOZY Záznamy vedené oprávn nými osobami a chovateli p i testování a posuzování Tabulka. 5 A. Chovatel zjiš uje a eviduje tyto údaje: 1. identifika ní íslo a datum narození plemenice 2. datum porodu 3. etnost vrhu a pohlaví narozených mlá at 4. datum vy azení plemenice 5. identifika ní íslo a ozna ení plemeníka v úst edním registru B. Oprávn ná osoba zjiš uje a eviduje tyto údaje: 1. pro ú ely testování a posuzování reprodukce a r stových schopností 2. pro ú ely testování a posuzování mlé né užitkovosti u dojných plemen ovcí a koz 3. pro ú ely testování a posuzování produkce potní vlny a srsti u vlna ských plemen ovcí a srstnatých plemen koz 4. pro ú ely popisu a hodnocení zevn jšku 1.1 identifika ní íslo plemenice 1.2. ozna ení plemeníka v úst edním registru 1.3. datum porodu plemenice 1.4. po et všech a z toho živ narozených mlá at podle pohlaví 1.5. po et odchovaných mlá at na vrh a rok 1.6. identifika ní ísla jeh at a k zlat 1.7. živou hmotnost jeh at a k zlat u všech typ ovcí a masných plemen koz 1.8. živou hmotnost beran a kozl p i hodnocení dojivosti mlé ných složek vlna ovcí srst koz plemenných a chovných ovc koz 2.1. typ provád né kontroly 2.2. datum provedené kontroly 2.3. po adí laktace 2.4. množství nadojeného mléka p i kontrole v kg 2.5. obsah bílkovin, tuku a laktózy 3.1. datum kontroly st íže vlny 3.2. hmotnost nast íhané potní vlny 3.3. datum kontroly st íže nebo vy esávání 3.4. množství nast íhané nebo vy esané potní srsti 4.1. identifika ní íslo zví ete 4.2. datum narození, plemeno a užitkový typ 4.3. datum hodnocení 4.4. výsledky hodnocení P edávání záznam pov ené osob Oprávn né osoby p edávají správné a úplné záznamy zjišt né p i testování a posuzování ovcí a koz a evidované chovatelem a oprávn nou osobou písemn nebo pomocí elektronických medií pov ené osob pr b žn, nejpozd ji však a kalendá ního roku. Doklad o výsledku výb ru plemeníka obsahuje: Tabulka datum a místo konání výb ru 2. identifika ní íslo, datum narození, plemennou p íslušnost 3. údaje o p vodu 4. jméno, pop ípad jména, p íjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele 5. jméno, pop ípad jména, p íjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele

24 Strana 6196 SbõÂrka zaâkonuê cï. 448 /2006 CÏ aâstka údaje o plemenné hodnot plemeníka, p ípadn živé hmotnosti stanovené šlechtitelským programem, s výjimkou plemeník z dovozu, hmotnosti a zevn jšku plemeníka 7. výsledek výb ru 8. jméno a podpis hodnotitele D. DR BEŽ Záznamy vedené oprávn nými osobami a chovateli p i testování a posuzování Tabulka reproduk ní vlastnosti líhnivost z vložených násadových vajec 2. užitkové vlastnosti snáška a hmotnost vajec 3. exteriérové znaky jsou hodnoceny podle bodové stupnice na základ stanovených standard jednotlivých a) plemenný typ, rámec a pohlavní výraz b) hlava c) trup d) krk, k ídla, ocas a nohy e) charakter a zbarvení pe í f) konstituce, stavba kostry a kondice Tyto vlastnosti a znaky se hodnotí podle vlastních šlechtitelských a hybridiza ních program. Výsledky hybridizace a testace kombina ní návaznosti linií a populací dr beže jsou podkladem pro výb r nejvhodn jších finálních hybrid. K plemenitb dr beže mohou chovatelé používat plemeníky a plemenice, ze kterých je potomstvo prov ováno v tuzemských testa ních za ízeních. P edávání záznam pov ené osob Oprávn né osoby p edávají správné a úplné záznamy zjišt né p i testování a posuzování dr beže a evidované chovatelem a oprávn nou osobou písemn nebo pomocí elektronických médií pov ené osob. E. V ELY Záznamy vedené oprávn nými osobami a chovateli p i testování a posuzování Rodokmenová karta (rodokmen matky) obsahuje záznamy o 3 generacích p edk, ve kterých jsou uvedeny v každé generaci eviden ní íslo matky a eviden ní íslo matky trubc, kterými byla matka osemen na. Záznam o kontrole užitkovosti a d di nosti, který je p ílohou rodokmenové karty obsahuje údaje obsažené v tabulce. 8. Tabulka datum vylíhnutí matky 2. datum inseminace 3. za átek kladení

25 Strana datum p ípadné expedice 5. místo umíst ní matky a íslo v elstva, kam byla p idána 6. údaje o zhodnocení v elstva za užitkový rok a. celková užitkovost v elstva v kg a v % b. mírnost, sezeni, rojivost,celkový rozvoj, stavba c. tolerance k nemocem 7. údaje o vým n matky nebo o její ztrát 8. údaje o pr m rné užitkovosti potomstva (matek - dcer) za 1. užitkový rok

26 Strana 6198 SbõÂrka zaâkonuê cï. 448 /2006 CÏ aâstka 145 PrÏõÂloha cï. 5 k vyhlaâsïce cï. 448/2006 Sb. A. ád plemená ské evidence plemenných ryb ád plemená ské evidence plemenných ryb obsahuje: a) výsledky užitkovosti mlí ák a jikerna ek, v etn p vodu a identifikace 1. zna ku mlí áka/jikerna ky (registra ní íslo) 2. individuální identifika ní íslo (mikro ipové zna ky) 3. pohlaví 4. p vod mlí áka/jikerna ky (rodi e a prarodi e, resp. rodi ovská a prarodi ovská hejna) 5. v kovou kategorii 6. jméno nebo název chovatele 7. identifikaci chovu 8. genetická vzdálenost mezi plemeny a diagnostické markery plemene/jedince 9. p i testování výkonnosti: plastické znaky, reproduk ní užitkovost, procento p ežití a hmotnost 10. p i odhadu plemenné hodnoty: meristické znaky, plastické znaky, reproduk ní vlastnosti, procento p ežití a úrove dosažené hmotnosti, b) výsledky test meziplemenných k íženc 1. p vod testovaného hejna 2. v kovou kategorii 3. jméno nebo název chovatele 4. identifikaci chovu 5. genetická vzdálenost rodi ovských plemen/linií 6. plastické znaky, reproduk ní užitkovost a výsledky testování. B. ád plemená ské evidence v el ád plemená ské evidence v el popisuje strukturu dokumentace v plemenném chovu v el, základní dokumenty, postupy a formulá e, doporu ené postupy a formulá e. Základními dokumenty jsou: 1. Chovatelský ád 2. P íru ka plemená ské práce 3. Seznam šlechtitelských chov a chov v uznávacím ízení. Závaznými pracovními postupy jsou: 1. Zna ení matek ve šlechtitelských chovech 2. Vedení matriky matek a eviden ních lístk matek 3. Vedení ro ního p ehledu hodnocení v elstev 4. Kontrolu plemenné p íslušnosti 5. Kontrolu zdravotního stavu v elstev Zna ení matek ve šlechtitelských chovech Matky šlechtitelských chov (uznaných, oblastních a rozmnožovacích) se ozna ují zna kami, p ilepenými na hru, s ísly od 1 do 99. Zna ky jsou barevn rozlišeny podle tabulky. 9.

27 Strana 6199 Tabulka. 9 matky vylíhlé v letech, jejichž letopo et kon i barva 1 nebo 6 bílá 2 nebo 7 žlutá 3 nebo 8 ervená 4 nebo 9 zelená 5 nebo 0 modrá Eviden ní íslo matky je složeno z 5-6 písmen a 6 íslic tak, že a) 1. až 3. písmeno ozna uje plemennou p íslušnost a zemi p vodu, b) 4. až 6. písmeno ozna uje zkratku místa chovu matky, c) 1. a 2. íslice ozna uje rok narození matky, d) 3. až 6. íslice po adové íslo matky, pod kterým je zapsána v matrice. Úplné eviden ní íslo matky se uvádí ve tvaru: íslo matky - íslo její matky/ íslo matky trubc V p ípad, že je uvedeno v pozici matky trubc F1, následuje íslo matky matky trubc. V p ípad p irozen pá ené matky se uvádí za / zkratka H (hromadný výb r), R (rojová), TV (tichá vým na nebo N (nouzová).)

28 Strana 6200 SbõÂrka zaâkonuê cï. 448 /2006 CÏ aâstka 145 PrÏõÂloha cï. 6 k vyhlaâsïce cï. 448/2006 Sb. Úst ední registr plemeník Údaje v úst edním registru plemeník (tabulka. 10) jsou evidované na základ žádosti majitele plemeníka (tabulka. 11). Tabulka. 10 Plemeníci býci Údaje evidované v úst edním registru a) ozna ení býka v úst edním registru plemeník t ímístné íslo linie a t ímístné po adové íslo úst edního registru uvnit linie (jednotlivé linie jsou ozna ovány svými názvy na 10 alfanumerických znak a sou asn t ímístnými alfabetickými zkratkami) b) jméno a identifika ní íslo býka c) p vod býka minimáln do 2. generace p edk d) plemeno býka e) plemena všech zví at v p vodu f) datum narození g) íslo testu pro ov ení p vodu nebo stanovení genetického typu h) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se býk narodil i) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele a) ozna ení h ebce v úst edním registru plemeník ty místné po adové íslo úst edního registru b) identifika ní íslo h ebce c) jméno h ebce d) barva h ebce e) p vod h ebce nejmén do tvrté generace p edk, u h ebc plemen pony do druhé generace p edk a u plemen pro které se v R nevede plemenná kniha, p vod podle pravidel stanovených ádem plemenné knihy, ve které je h ebec zapsán f) plemeno g) plemena p edk v p vodu, pokud jsou známa h) datum narození i) íslo testu pro stanovení genetického typu j) p íjmení, jméno a trvalý pobyt 2) nebo název a sídlo 2) chovatele, u kterého se h ebec narodil k) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele l) datum zápisu a ozna ení plemenné knihy, do které byl h ebec zapsán kanci 3) a) ozna ení kance v úst edním registru plemeník ty místné íslo linie a p timístné po adové íslem úst edního registru uvnit linie; (jednotlivé linie jsou ozna ovány názvy na nejvýše 15 alfanumerických znak a sou asn nejvýše ty místnými alfabetickými zkratkami) b) identifika ní íslo kance c) p vod kance 5) d) plemeno kance e) datum narození f) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se kanec narodil g) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele h) íslo testu stanovení genetického typu podle 12 odst. 5 zákona

29 Strana 6201 berani kozli a) ozna ení berana v úst edním registru plemeník ty místné íslo linie a ty místné po adové íslo úst edního registru uvnit linie; (jednotlivé linie jsou ozna ovány svými názvy na 10 alfanumerických znak a sou asn t ímístnými alfabetickými zkratkami) b) identifika ní íslo berana c) datum narození d) ozna ení plemene e) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se beran narodil f) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele g) íslo testu stanovení genetického typu podle 12 odst. 5 zákona a) ozna ení kozla v úst edním registru plemeník t ímístné íslo linie a íslo kozla; (jednotlivé linie jsou ozna ovány svými názvy na 10 alfanumerických znak ) b) identifika ní íslo kozla c) datum narození d) ozna ení plemene e) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se kozel narodil f) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele g) h) íslo testu stanovení genetického typu podle 12 odst. 5 zákona Poznámky: 1) a) Dojde-li k vy azení h ebce ze všech plemenných knih h ebc, není dále zapsán ani v úst edním registru plemeník, je již v tomto registru pouze evidován. b) Hodnocení plemeník málopo etných nebo dovezených plemen podle 8 odst. 2 písm. d) zákona se provádí posouzením doklad o zápisu h ebce do plemenné knihy v zahrani í. 2) U h ebc dovezených ze zahrani í lze uvád t pouze jméno a p íjmení nebo název chovatele, u kterého se h ebec narodil. 3) Úst ední registr kanc se d lí na dv ásti: a) kanci z domácího genofondu, kte í se za azují do t chto oddíl : 1. oddíl, ve kterém jsou registrováni istokrevní kanci p sobící v šlecht ní, 2. oddíl, ve kterém jsou registrováni istokrevní kanci p sobící v rozmnožovacích a užitkových chovech, 3. oddíl, ve kterém jsou registrováni hybridní kanci p sobící v užitkových chovech, b) kanci chovatelských podnik. Za azení kance do prvního oddílu navrhuje kupující p i hlášení prodeje pov ené osob, jde-li o kance nakoupené jak do insemina ních stanic s cílem jejich využívání ve šlecht ní, tak o kance nakoupené do p irozené plemenitby ve šlechtitelských chovech. Do prvního oddílu úst edního registru kanc se zapíše nejvýše tolik kanc plemena bílé ušlechtilé, landrase a eské výrazn masné po stejném otci, kolik stanoví šlechtitelský program; p i v tším po tu kanc se shodným otcem se další kanci automaticky za azují do druhého oddílu. Každá ást i oddíl mají samostatné íselné ady a samostatný zp sob ozna ování.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Pracovní návrh VYHLÁŠKA

Pracovní návrh VYHLÁŠKA - 6 - Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

Více

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

Řád plemenné knihy plemene galloway

Řád plemenné knihy plemene galloway Řád plemenné knihy plemene galloway l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

SVAZ CHOVATELŮ Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU Ř ÁD PLEMENNÉ KNIHY

SVAZ CHOVATELŮ Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU Ř ÁD PLEMENNÉ KNIHY SVAZ CHOVATELŮ Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU Ř ÁD PLEMENNÉ KNIHY Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU b ř ezen 2013 1 1. Základní východiska řádu plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK)

Více

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

370/2006 Sb. VYHLÁŠKA

370/2006 Sb. VYHLÁŠKA 370/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. července 2006 o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

USNESENÍ zemědělského výboru z 54. schůze dne 29. listopadu 2001

USNESENÍ zemědělského výboru z 54. schůze dne 29. listopadu 2001 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období 183. USNESENÍ zemědělského výboru z 54. schůze dne 29. listopadu 2001 k Podpůrným programům zemědělství pro rok 2002, poskytovaným podle

Více

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony 121 9 121 Návrh zákona, kterým o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o související zákony 717 z 6 uplyne 17. 2013 2013 ZÁKON ze dne.. 2013, kterým se m ní zákon. 56/2001 Sb., o podmínkách

Více

vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Testování a posuzování vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Dojený skot: Testování a posuzování užitkových vlastností Mléčná užitkovost Dojitelnost Plodnost Průběh porodů Růstová

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

32001R1788 Úřední věstník L 243, 13/09/2001, strany 0003 0014

32001R1788 Úřední věstník L 243, 13/09/2001, strany 0003 0014 Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 ze 7. září 2001 stanovující podrobná pravidla pro implementaci ustanovení týkajících se certifikátu o kontrole dovozů ze třetích zemí dle Článku 11 Nařízení Rady (EHS)

Více

Část A. Obecné podmínky

Část A. Obecné podmínky Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2009 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j.: 1026/2009 17000 Část A. Obecné podmínky

Více

SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 610 /2004

SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 610 /2004 Strana 11222 610 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 23. listopadu 2004 o oznacïovaânõâ a pasech psuê, kocïek a fretek v zaâjmoveâm chovu prïi jejich neobchodnõâch prïesunech a o zmeïneï vyhlaâsïky cï. 296/2003 Sb., o

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA 371/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů ve znění vyhlášky č. 632/2004

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ Úvod Chovatelská práce u koní měla v minulosti velmi vysokou úroveň. Koně sloužili jako vzor, obecná zootechnika a řada dalších chovatelských předmětů byla vyučována právě na koních

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis

Více

166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 166/1999 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost aţ od 1. 1.2012 166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 1/2015 SYSTÉM NÁLEŽITÉ PÉČE o majetek města Kamenice nad Lipou, jako hospodářského subjektu uvádějícího

Více

VYHLÁŠKA č. 389/2004 Sb. ze dne 23. června 2004

VYHLÁŠKA č. 389/2004 Sb. ze dne 23. června 2004 VYHLÁŠKA č. 389/2004 Sb. ze dne 23. června 2004 o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 16 9. funkční období 16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

Odbor odpadů Vršovická 65, 100 10 Praha 10 www.mzp.cz V Praze dne 28. ledna 2016 S D Ě L E N Í

Odbor odpadů Vršovická 65, 100 10 Praha 10 www.mzp.cz V Praze dne 28. ledna 2016 S D Ě L E N Í Odbor odpadů Vršovická 65, 100 10 Praha 10 www.mzp.cz V Praze dne 28. ledna 2016 S D Ě L E N Í odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění níže uvedených povinností podle zákona č. 185/2001

Více

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s. Pokyny. pro chovatele. k vedení ústřední evidence prasat

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s. Pokyny. pro chovatele. k vedení ústřední evidence prasat ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s. Pokyny pro chovatele k vedení ústřední evidence prasat Červenec 2012 1 OBSAH str. Úvod 3 1. Základní informace 4 2. Systém ústřední evidence prasat a podklady pro

Více

O B E C TLUMAČOV Nádražní 440 763 62 TLUMAČOV, okres Zlín ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

O B E C TLUMAČOV Nádražní 440 763 62 TLUMAČOV, okres Zlín ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ O B E C TLUMAČOV Nádražní 440 763 62 TLUMAČOV, okres Zlín Obecně závazná vyhláška Obce Tlumačov č. 5/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tlumačov se na svém zasedání dne 12.12.2012 usnesením

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření Citace pův. předpisu: 262/2000 Sb. Částka: 77/2000

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

16/2006 Sb. Vyhláška. ze dne 6. ledna 2006,

16/2006 Sb. Vyhláška. ze dne 6. ledna 2006, Ú PL NÉ ZNĚ NÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VYHLÁŠKA ze dne 28. června 2013. kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor

VYHLÁŠKA ze dne 28. června 2013. kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor Strana 1895 194 VYHLÁŠKA ze dne 28. června 2013 o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace Příloha 5 Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním výdajem, na který může být poskytnuta dotace, pro jednotlivé

Více

Platné znění zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

Platné znění zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích Platné znění zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a č. 142/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 (1) Pro účely tohoto zákona neperiodické

Více

300/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 1 Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 1 Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje a)

Více

Část A. Obecné podmínky.

Část A. Obecné podmínky. Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016 na základě 1, 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Část A. Obecné podmínky. Bod

Více

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Změna: 235/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 304/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 132/2010

Více

Zákon č. 21/2006 Sb.,

Zákon č. 21/2006 Sb., Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.

Více

REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1

Více

54_2008_Sb 54/2008 VYHLÁŠKA. ze dne 6. února 2008

54_2008_Sb 54/2008 VYHLÁŠKA. ze dne 6. února 2008 54/2008 VYHLÁŠKA ze dne 6. února 2008 o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů Změna: 405/2008 Sb. Změna: 177/2010

Více

Výzva dotačního programu

Výzva dotačního programu Město Jindřichův Hradec Výzva dotačního programu zveřejňuje výzvu dotačního programu na podporu sportu v roce 2015 Zdůvodnění dotačního programu Dotační program je zaměřen na podporu: činnosti stávajících

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška obce Dolní Věstonice č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

448/2006 Sb. VYHLÁŠKA

448/2006 Sb. VYHLÁŠKA 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona Změna: 57/2011 Sb. Změna: 64/2013 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona č. 154/2000 Sb., o

Více

A. Žádost o ud lení souhlasu k výkonu odborných inností podle 7 zákona

A. Žádost o ud lení souhlasu k výkonu odborných inností podle 7 zákona Strana 6181 PrÏõÂloha cï. 1 k vyhlaâsïce cï. 448/2006 Sb. Žadatel: V z o r A. Žádost o ud lení souhlasu k výkonu odborných inností podle 7 zákona Základní údaje fyzické osoby - podnikatele Jméno, pop ípad

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Horní Pomoraví o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Regionální produkce - zdroj rozvoje regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 7. srpna 2003 Částka: 36 O B S A H : Část I. Část

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM *) *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM [podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu] 1. Žadatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2010. 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2010. 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2010 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Změna: 190/2009 Sb.

Více

UST- 29 verze 4 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony

UST- 29 verze 4 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony UST- 29 verze 4 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony Tento pokyn nahrazuje pokyn UST- 29 verze 3 s platností od:

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI!! ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016

VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI!! ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016 VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI!! ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2016 DOTAČNÍ TITUL VZOR - NESLOUŽÍ

Více

Integrovaný informační systém v kontrole mléčné užitkovosti krav ve Velké Británii Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Integrovaný informační systém v kontrole mléčné užitkovosti krav ve Velké Británii Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Integrovaný informační systém v kontrole mléčné užitkovosti krav ve Velké Británii Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Integrovaný informační systém v kontrole užitkovosti ve Velké

Více

O B E C Deštnice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

O B E C Deštnice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, O B E C Deštnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Deštnice Zastupitelstvo obce

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

ZÁKON ze dne 2004, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Čl.

ZÁKON ze dne 2004, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Čl. ZÁKON ze dne 2004, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Více

Město Hostivice. Nařízení města č. 2/2015. tržní řád

Město Hostivice. Nařízení města č. 2/2015. tržní řád Město Hostivice Nařízení města č. 2/2015 ze dne 7. září 2015 tržní řád Rada města Hostivice vydává usnesením č. RM-17/2015-12 podle 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY Slezská 7/100,12056 Praha 2 elektronická podatelna: STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY Tel.: +420 227 010 142 e.podatelna@svscr.cz Fax.: +420 227 010 191 ID datové schránky: d2vairv Naše č.j.: Vyřizuje:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.2.2008 KOM(2008) 120 v konečném znění 2008/0046 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Jiřice Ruská cesta 404, poštovní přihrádka 8, 289 22 Jiřice Tel.: 325 558 111, Fax: 325 558 208, ISDS: vfsd3n6 Č.j. VS 88/007/001/2014-24/LOG/503 V Jiřicích dne

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

Název veřejné zakázky KPÚ Vnorovy zpevněná polní cesta HC12. Zadavatel: Sídlem: Bratislavská 1/6. Č. j./evidenční číslo VZ 2458/2010/Vý.

Název veřejné zakázky KPÚ Vnorovy zpevněná polní cesta HC12. Zadavatel: Sídlem: Bratislavská 1/6. Č. j./evidenční číslo VZ 2458/2010/Vý. Zadavatel: Česká republika, Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hodonín Sídlem: Bratislavská 1/6 695 01 Hodonín Zastoupený: IČ: 00020478 Ing. Pavlou Velískovou, ředitelkou PÚ Hodonín Název veřejné

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ŽÁDOSTI PODLE ZÁKONA O LESÍCH č. 289/1995 Sb.

ŽÁDOSTI PODLE ZÁKONA O LESÍCH č. 289/1995 Sb. ŽÁDOSTI PODLE ZÁKONA O LESÍCH č. 289/1995 Sb. I. Žádost o udělení výjimky k dotčení pozemků (umístění stavby) do vzdálenosti 50 m od okraje lesa podle 14 odst. 2 lesního zákona 1. uvedení d vodu, pro který

Více

Platné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších přepisů, s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy

Platné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších přepisů, s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy Platné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších přepisů, s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

Samostatný odbor způsobilosti osob Odbor bezpečnosti a licencí

Samostatný odbor způsobilosti osob Odbor bezpečnosti a licencí Agenda Samostatný odbor způsobilosti osob Správní řízení ve věci vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla Správní řízení ve věci vydání průkazů způsobilosti k řízení lanových drah dle podkladů

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

Návrh. poslanců Vojtěch Filipa, Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama. na vydání

Návrh. poslanců Vojtěch Filipa, Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 380 Návrh poslanců Vojtěch Filipa, Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona kterým se mění zákon

Více

Provedené změny. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 8D2DD

Provedené změny. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 8D2DD 8D2DD Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01679 Předmět zakázky: stavební práce Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj urbanizačních center Druh zadávacího řízení:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) č.j.: KHSMS/20151/2016 Datum: 8. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie 6.1.2016 L 3/5 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/6 ze dne 5. ledna 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-32430-6/ČJ-2013-990640 Počet listů: 10 Přílohy: 6/28. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-32430-6/ČJ-2013-990640 Počet listů: 10 Přílohy: 6/28. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-32430-6/ČJ-2013-990640 Počet listů: 10 Přílohy: 6/28 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného vedoucí oddělení hygieny práce Nový Jičín (odborný rada) č.j.: KHSMS/51666/2015 Datum: 14. prosince 2015 Ředitelka Krajská hygienická

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona]

Více

OBEC Velehrad Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích

OBEC Velehrad Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích OBEC Velehrad Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Velehrad se na svém zasedání dne 29. 4. 2015 usnesením č.20150429/5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 116 Sbírka zákonů č. 304 / 2013 Strana 3501 304 ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ

Více

Využití zvířat použitých k pokusným účelům v ČR v roce 2014 - tabulka EK

Využití zvířat použitých k pokusným účelům v ČR v roce 2014 - tabulka EK Využití zvířat použitých k pokusným účelům v ČR v roce 2014 - tabulka EK Údaje pro EU Počet zvířat Ano 232771 100,00% Ne Opětovné použití Počet zvířat Ne 227858 97,89% Ano 4913 2,11% Vytvoření nové geneticky

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Svor 25.3.2013 ObÚ Svor č.j./2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Malé Přítočno se na svém zasedání dne 21.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU 32 CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2008 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 419/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 419/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 419/2012 Sb. Vyhláška o ochraně pokusných zvířat Ze dne 22.11.2012 Částka 153/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-419 Aktuální verze 419 VYHLÁŠKA

Více