Výroční zpráva školy 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany ZÁKOLANY 50 Výroční zpráva školy 2011/2012 1

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany Zákolany 50 příspěvková organizace IČO IZO ředitelka: Mgr. Hana Hlinková kontakty: mobilní tel.: Zřizovatel Obec Zákolany Zákolany 55 kontakt: tel Součásti školy Mateřská škola kapacita 25 Základní škola kapacita 60 Školní družina kapacita 25 Školní jídelna kapacita Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna Počet dětí/žáků na třídu 2

3 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 4 učebny ZŠ Byla upravena místnost pro družinu tak, aby v dopoledních hodinách mohla sloužit také jako učebna, byla upravena místnost bývalé obecní knihovny tak, aby mohla sloužit jako učebna pro výuku anglického jazyka 1 herna školní družina (v dopoledních hodinách slouží jako učebna) v tomto školním roce rozšířen herní prostor odstraněny regály knih a zakoupen nový větší koberec. MŠ: 2 herny a 1 pracovna, dřevěné patro Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna ZŠ: Knihovny jsou ve školní družině, na chodbě, ve třídách, počítače s připojením na internet rozmístěny ve dvou učebnách 1. třída interaktivní tabule s ozvučením 2. třída interaktivní tabule s ozvučením pořízeno z projektu EU Peníze školám MŠ mikrosystém s LCD monitorem Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Školní zahrada s herními prvky a venkovní učebnou, možnost využívání malého hřiště Sokola Zákolany a vycházek do krásného okolí Budečské rotundy, vycházky po bezpečných cestách. Vybavená tělocvična možnost využívání malého hřiště Sokola Zákolany- 3 antuková hřiště. Dílny a pozemky Pozemek s ovocnými stromy ve svahu, stinná poloha - nevyužíván Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty žákovský nábytek s nastavitelnou výškou udržován v dobrém stavu. Pořízeny nové lavice do nově vzniklé učebny v prostorách školní družiny a pro rozšířený počet žáků v ostatních třídách. Doplňováno a modernizováno výukové programy, montessori a další učební pomůcky, průběžný nákup her a hraček do MŠ a ŠD, sportovní vybavení na florbal - obnova Průběžné doplňování pracovních sešitů pro žáky podle počtu v jednotlivých ročnících, snaha o návaznost výuky a práce podle vzdělávacího programu, nákup materiálů pro možnost kopírování doplňkových materiálů, tisk z internetu a přípravy z interaktivní tabule, vlastní pracovní listy učitelů, 3

4 využívání encyklopedií v třídních knihovničkách Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 14 počítačů s připojením na internet, 2 x interaktivní tabule + ozvučení, 2 x digitální fotoaparát ICT Inovace počítačů, internet je dostupný v obou kmenových učebnách, v mateřské škole. Využívání výukových programů firmy Terasoft a Silcom a vlastních výukových materiálů tvořených v rámci projektu EU Peníze školám. 1.6 Školská rada Školská rada byla ustanovena zřizovatelem školy dne Složení ve šk. roce 2011/2012: Marcela Bláhová, Marek Bouma za zákonné zástupce nezletilých žáků Jarmila Hladíková, Renata Míková, za zřizovatele Petr Kalenský, Romana Ondráčková, zástupce ped. pracovníků Předseda rady: Petr Kalenský 1.7 Občanské sdružení mateřské centrum Sdružení rodičů a přátel dětí při Základní škole Pod Budčí Registrace: Zaměření: spolupráce se základní školou a jinými organizacemi provozování mateřského centra Buďánek získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života pořádání akcí pro veřejnost Kontakt: Lucie Dobešová, Kováry 42, Zákolany Veronika Zagatová: Ve školním roce 2011/2012 byla jedna ze školních učeben (jazyková učebna bývalá obecní knihovna) využívána v dopoledních hodinách pro mateřské centrum, a to cca 2 x za měsíc po konkrétní dohodě rodičů. Rodičům zapojených do mateřského centra byl umožněn přístup na zahradu školy v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech. Dále bylo v tělocvičně školy maminkami z centra jedenkrát týdně organizováno cvičení pro nejmenší děti. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny č.j. 80/07 ve všech ročnících 4

5 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje Fyzické osoby Přepočtení Počet pracovníků celkem 12 9,537 Počet učitelů ZŠ 5 3,233 Počet vychovatelů ŠD 1 0,804 Počet učitelek MŠ 2 2 Počet správních zaměstnanců 5 3,5 3.2 Kvalifikace % 3.3 Aprobovanost % Učitelé 1.stupně 44 Učitelky 1.stupně 44 Učitelky MŠ 50 Učitelky MŠ 50 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Zápis žáků k povinné školní docházce Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ proběhl dne Počet žáků u zápisu: 16 Počet zapsaných žáků: 15 Počet odkladů: 1 Počet dodatečných odkladů: 0 5. Výsledky vzdělávání žáků 5.1 Přehled klasifikace ve školním roce 2011/2012 Ročník Počet žáků na konci šk. roku Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Hodnocení chování žáků celkem st. 3.st 5.2 Způsob hodnocení žáků V prvním a druhém ročníku používáme širší slovní hodnocení, také ve vyšších ročnících nehodnotíme pouze známkami, ale připojujeme i slovní komentář. Žáci jsou vedeni k pravidelné sebereflexi a sebehodnocení různými formami. 5

6 Třídní schůzky v prvním a třetím čtvrtletí probíhají formou individuálních konzultací žák rodič vyučující. Věříme, že takto přispíváme k dovednosti sebehodnocení žáka, k jeho vlastnímu uvědomění potřeby dalšího vzdělávání a k formování zodpovědného přístupu ke vzdělávání a jeho průběhu. 5.3 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia Ve školním roce 2011/2012 jsme měli 4 žáky 5. ročníku, na víceleté gymnázium se hlásil 1 žák, u přijímacího řízení neuspěl. Jeden žák úspěšně prošel přijímacími zkouškami do matematicko-přírodovědné třídy na ZŠ Amálská, Kladno. 5.4 Hodnocení práce školní družiny Školní družina byla i v tomto školním roce vybavena novými společenskými hrami, hračkami a výtvarným materiálem. Na začátku školního roku byl společným úsilím pedagogů v prostorách školní družiny upraven prostor pro větší počet žáků a jejich možnou relaxaci. Během roku byla ve ŠD nabízena dětem pestrá zájmová činnost. V nabídce zájmových činností byly odpolední kroužky informatiky, florbalu, sportovní kroužek spojený s předškoláky z MŠ, angličtina pro 1. a 2. ročník, dramatický kroužek a hudební kroužek. 5.5 Přehled zájmových kroužků Informatika 2 skupiny: 15 / 12 žáků H. Hlinková Sportovní kroužek 2 skupiny: 16 / 21 žáků P. Kalenský Florbal 2 skupiny: 14 / 15 žáků P. Kalenský Angličtina 1. a 2. ročník 2 skupiny: 8 / 8 žáků P. Urbanová Dramatický kroužek 3 skupiny: 8 / 12 / 8 žáků J. Doležalová Hudební kroužek 1 skupina: 11 žáků R. Klimt 5.6 Evaluace minimální preventivního programu Hlavní cíl minimálního preventivního programu je podpora každého žáka jako svébytné osobnosti, podpora jeho sebevědomí a zároveň zodpovědnosti za své skutky, za ostatní lidi kolem sebe a celé širší okolí. Po celou dobu školního roku jsme kladli důraz na zvyšování pozitivního klimatu celé školy a i jednotlivých tříd. Společné komunitní kruhy, sociálně psychologické hry, projektové vyučování, školy v přírodě a další společné akce během školního roku přispěly k většímu poznávání se, které je prvním důležitým krokem k prevenci šikany mezi žáky. Společné vymezení pravidel školy na začátku školního roku pak přispělo k většímu zapojení každého žáka. V množství školou nabízených volnočasových aktivit si mohli žáci vybrat dle svých zálib oblíbené činnosti a trávit tak smysluplně volný čas. Kladně hodnotíme spolupráci s rodiči, jejich zapojení ve škole i při řešení drobných problémů, které během školního roku nastaly (drobné výchovné problémy). 6

7 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Plán DVPP vychází z dlouhodobého plánu a potřeb školy, respektuje současnou realitu (probíhající studium učitelů) a dává prostor pro vzdělávání dle aktuálních potřeb či nabídky: Jméno Plán Realizace Poznámka H. Hlinková Osobnostní růst a podpora vztahu učitel žák Novinky v oblasti interaktivních tabulí Kreativní pedagogika Krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky DAMU Katedra autorské tvorby a pedagogiky SMART Klub P. Kalenský Pokračování doktorského studia Doplňování poznatků z pedagogiky mladšího školního věku Studium UK Pedagogická fakulta Samostudium Obor filosofie, kombinované studium Práce s interaktivní tabulí Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí SMART klub R. Ondráčková Hudebnost žáků Hudba v současné škole Agentura Tandem Prof. PhDr. Eva Jeníčková, CSc. I. Bartůšková Pokračování vlastního studia Kombinované studium Masarykova Univerzita - navázání magisterským studiem Obor sociální pedagogika techniky ve VV, postupy pro PČ samostudium P. Urbanová oblast didaktiky Aj Kondiční studium anglického jazyka s metodikou P. Bekečová Specifika předškolního věku Samostudium Akademie Jana Amose Komenského, o.s, Kladno Podpora hudebnosti V. Křivanová Montessori pedagogika, tvořivé techniky s dětmi Hudba v současné škole Samostudium 7 Agentura Tandem Prof. PhDr. Eva Jeníčková, CSc.

8 Hodnocení: V tomto školním roce bylo pro ZŠ prioritou získání nových poznatků v oblasti využívání interaktivní tabule, která nám přibyla také do 2. třídy z projektu EU Peníze školám. K dalšímu vzdělávání v našich podmínkách malotřídní školy a každodenního provozu MŠ včetně školních prázdnin přispívají velkou měrou dny samostudia, kdy si pedagogičtí pracovníci vyhledávají v oblastech svého zaměření informace v literatuře a na internetu. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Prezentace školy Škola pokračuje v průběžné aktualizaci webových stránek kde pravidelně uveřejňuje chystané akce a informuje o proběhlých akcích. Na stránkách je také uvedena organizace školního roku, kontakty i další informace o škole. Rodiče i další zájemci o vzdělávání v naší škole mají k dispozici kontakty na pevnou telefonickou linku, mobilní telefony do MŠ i ZŠ a ovou adresu. K informování veřejnosti o chystaných akcích využívá škola v obci také vývěsku, ve spolupráci s obecním úřadem se snaží o včasnou informovanost prostřednictvím kalendáře akcí na internetu i v občasníku obce. Škola pravidelně přispívá zprávami o uskutečněných akcích a událostech do Budečských rozhledů. Plánem tohoto školního roku bylo opět propojení akcí pro děti s životem obce a pravidelné opakování některých akcí, na které se děti i rodiče již mohou předem těšit. Na všechny akce byli zváni nejen žáci školy, ale i jejich rodiče, přátelé i široká veřejnost. V tělocvičně školy podařilo opět udržet cvičení Zumba pro dospělé 2 x týdně, tentokrát s provozem i přes letní prázdniny. Cvičení navštěvuje veřejnost i z okolních obcí. Nadále je škola zapojena do sběrové soutěže Středočeských sběrných surovin, sbíráme papír, plastová víčka, hliník, baterie a drobná elektrozařízení. Tyto suroviny přijímáme i od obyvatel obce. Za sběrné suroviny získává škola finanční příspěvek na nákup pomůcek a výtvarných potřeb pro děti. 7.2 Přehled akcí školy Srpen Neformální zahájení školního roku na malém hřišti - táborák Září Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 přivítání prvňáčků a nových dětí do MŠ učiteli a starostkou obce Lucií Wittlichovou Slavnostní otevření nového parku v Zákolanech děti pásmo písní z divadelní hry Princové jsou na draka Pěší výlet do Hole návštěva kravína a hřebčína Zahájen kurz plavání ve Slaném (10 lekcí) Slavnostní zahájení domácího vzdělávání ve spolupráci s Asociací pro domácí vzdělávání (ADV) ZŠ + hřiště Sokola Svatováclavské slavnosti na Budči Říjen Podzimní výtvarná dílna mateřské centrum, tělocvična školy Noc duchů a dušiček lampiónový průvod na Budeč, vypouštění balónů přání, 8

9 spaní ve škole Listopad Adventní dílna vázání věnců mateřské centrum, tělocvična školy Adventní dílna staroslověnských duchovních zpěvů pro veřejnost, Hlasohled celodenní setkání s Igorem Angelovem, zpívaná mše na Budči Burza nápadů nejen na vánoční dárky mateřské centrum Prosinec Mikulášské setkání u Libuše vystoupení hudebního kroužku Vánoční divadelní hra Tři oříšky pro Popelku a Pohádky Františka Hrubína viz DVD Posezení ve škole pro přátele školy předvánoční setkání obyvatel obce, Motýlí divadelní společnost: Neil Simon Svody (amatérské divadelní představení) Krmení zvířátek na Budči, slavnostní vánoční oběd Leden Tříkrálová sbírka - ZŠ Zimní škola v přírodě: Pension u Mauritzů, Stožec Zápis do 1. ročníku ZŠ Únor Karneval s klaunem Hugem v tělocvičně školy Divadlo Lampion: Putování Smůly za štěstím Březen Zápis do MŠ Výlet do Mořského světa Výstaviště Praha Vynášení Morany průvod od školy do parku k potoku, děti předvedly jarní básničky a písničky vítání jara, vystoupení hudebního kroužku, shození Morany do Zákolanského potoka, zdobení léta, první jarní táborák. Duben Noc s Andersenem téma 4 živly a zvířata ze ZOO, spaní ve škole Velikonoční dílna jarní výzdoba, mateřské centrum, tělocvična školy Květen Výlet Brandýsek divadlo Dobrodružství Hastrmana Tatrmana Vítání občánků v parku Zákolany Červen Dětský den na Budči odpolední atrakce pro děti, táborák Výlet na řeku Vltavu - rafty Rožumberk až Český Krumlov Výlet do Kralup nad Vltavou na vyhlídku Hostibejk Škola v přírodě chata Povydří (1 km od Srní) Školní slavnost rozloučení, divadlo děti ZŠ: Ať žijí duchové, MŠ: O Budulínkovi viz DVD cyklovýlet do Veltrus Vysvědčení, Klaunské představení v tělocvičně školy s nafukovacími balónky 9

10 Srpen Kurz Národní galerie Figura v krajině ubytování účastníků kurzu v ZŠ 8. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2011/2012 A/ Příjmy Kč Provozní dotace - stát ,47 Dotace zřizovatele ,00 Poplatek za ŠD, MŠ ,00 Úroky 1.221,21 Ostatní tržby ,00 CELKEM ,68 B/ Výdaje Kč Přímé náklady na vzdělávání ,92 Provoz Ostatní výdaje stát ,09 Ztráta/zisk Zisk ,51 CELKEM ,17 Během tohoto školního roku jsme realizovali s pedagogy školy první část projektu financovaného z fondů Evropské unie - EU peníze školám realizace spočívá ve vytváření výukových materiálů (hodiny matematiky, čtení, využití informačních technologií ve výuce všech předmětů) a individualizaci výuky (v hodinách anglického jazyka). V Zákolanech vypracovala: Hana Hlinková Přílohy: CD vánoční divadlo Tři oříšky pro Popelku a divadlo konec školního roku Ať žijí duchové Zpráva byla projednána na pedagogické poradě dne: Schváleno školskou radou dne: Kopie: zřizovatel - Obec Zákolany předáno dne: školská rada předáno dne: 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah str. 1. Úvod 2 2. Základní údaje 3 3. Personální zajištění vzdělávání 5 4. Údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně, okres Praha západ Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ adresa školy Za Školou 55,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 31. 10. 2007 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více