TATOBITSKÝ INFORMÁČEK LEDEN 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TATOBITSKÝ INFORMÁČEK LEDEN 2012"

Transkript

1 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK LEDEN 2012 Přejeme Vám v roce 2012 hodně zdraví, pohody, porozumění a lásky. Ze stoletého kalendáře. Lednová zima i na peci je znát. Když v lednu mnoho prší, málo sněží, z polí, luk a zahrad se málo těží. Je-li leden studený, duben chválí osení. Je-li v tříkrálové noci mnoho hvězd, urodí se hojně brambory. Vážení spoluobčané, ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla většina z nás příležitost v kruhu svých nejbližších alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací, povinnostmi a starostmi, a snad i zhodnotit uplynulý rok. A už stojíme na prahu roku nového, s letopočtem Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i začátek nových plánů, předsevzetí a určení si nových cílů, které chceme během nastávajícího roku uskutečnit jak v pracovním, tak i v soukromém životě. Je to však i čas k ohlédnutí se zpět a zhodnotit to, co jsme zažili, vykonali, co se podařilo, ale také nepodařilo nebo co jsme nestihli udělat. Život člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás postihly jak zlé dny naplněné trápením, smutkem a nezdarem, tak i dny dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrém je potřeba dále stavět, rozvíjet věci započaté a nebát se překážek, které určitě na této cestě přijdou. Přemýšlela jsem o tom, jaký byl uplynulý rok z pohledu vedení obce. Byl to rok určitě náročný, rychlý, plný práce, rozhodnutí a změn. Myslím, že pro naši obec byl rokem úspěšným! Vzhledem k tomu, že se obce stále potýkají a asi bohužel stále budou potýkat s nedostatkem finančních prostředků, musí se stále přehodnocovat jednotlivé priority potřebné pro chod obce. V uplynulém roce se nám podařilo pokračovat v rekonstrukci Kulturního domu v Tatobitech. Byla zde na celé budově vyměněna okna a v prostorech sálu, vestibulu, sklípku, šaten a toalet bylo vybudováno ústřední topení. To vše pro zvelebení provozu kulturního domu, který se stal velmi přívětivým kulturním a společenským zázemím občanů naší obce a blízkého okolí. Tato investiční akce byla podporována dotačním titulem MAS Brána do Českého ráje ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější akce byla investice do vybudování nového přivaděče vody z Tatobit na Žlábek. Tato akce byla budována VHS Turnov za přispění dotace Krajského 1

2 úřadu Liberekého kraje. Vedle rozsáhlých akcí se mohou zdánlivě ztrácet ostatní malé starosti, které je třeba průběžně řešit a které zaregistrujeme až tehdy, kdy věci nejsou v pořádku. Patří sem nekonečná řada činností od údržby komunikací, vodovodů a kanalizací, zeleně, budov, přes zabezpečení dopravy či odvozu odpadů, až po zajišťování veřejného pořádku, ochrany majetku a zdraví obyvatel. Mnoho v naší obci je potřebné dále vybudovat, vylepšit a zkrášlit. Na to je však potřeba hodně úsilí, práce, jednání, projektů ale i dobré vůle, spolupráce, ochoty a tolerance. Milí spoluobčané, chci Vám poděkovat za všechny Vaše připomínky, názory a i kritiku, která nám pomáhá v práci. Stejně tak chci poděkovat těm, kteří umí přiložit ruku k dílu a společně s námi udělají třeba i malý, ale velmi důležitý kus práce, který je ku prospěchu zkvalitnění života v obci. Využívám této příležitosti poděkovat všem společenským organizacím, zaměstnancům obce a občanům, kteří jakoukoliv formou a měrou přispěli k obohacení kulturního, sportovního a společenského života, protože budoucnost obce je v rukách všech občanů. Poděkování samozřejmě nesmí chybět zaměstnancům a řediteli Masarykovy základní a mateřské školy, kteří přispívají k udržení a zachování školství v naší obci. Není možné zde vyjmenovat všechno to, co čeká nás a obec Tatobity v nadcházejícím roce. I proto, že o mnohém ještě ani nevíme. Společně s Vámi však pevně doufám, že rok 2012 bude k naší obci přívětivý a my budeme svědky jejího dalšího rozvoje. K tomu, aby byl život v obci příjemný, se budeme snažit svými rozhodnutími všichni zastupitelé. Vážení spoluobčané! Přeji Vám víc hezčích dní než těch horších, víc lásky než nenávisti, víc hojnosti a radosti než smutku a trápení! Do nového roku 2012 přeji Vám, Vašim rodinám i přátelům mnoho zdraví, úspěchů v práci a štěstí v osobním životě. Informace z OÚ: Starostka obce Lenka Malá U s n e s e n í č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Tatobity konaného dne 13. prosince 2011 v Restauraci u Studničků Zastupitelstvo obce Tatobity 1. S c h v a l u j e : a) program jednání zastupitelstva a schvaluje zapisovatelem Radana Mlejnka a ověřovateli zápisu Vladimíra Brunclíka a Tomáše Kubíčka. b) předložené rozpočtové změny c) rozpočtové provizorium, které je stanoveno ve výši 1/12 čerpání rozpočtu minulého roku v oblasti provoz. nákladů za každý měsíc do doby schválení rozpočtu. Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být pořízeny v případech pokračování v započaté akci, na jejich úhradu jsou zajištěny zdroje dotační, případně nedočerpání zdrojů z minulých let včetně fondů d) Směrnice k odpisování dlouhodobého majetku a odpisový plán e) vyřazení majetku dle předložených seznamů 2

3 2. B e r e n a v ě d o m í a) zprávu o činnosti Rady obce b) zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Tábor c) přeúčtování dlouhodobého majetku dle předložených seznamů d) zprávu lesního hospodáře p.kupce Kolik nás je? (stav k ) Celkový počet : 560 obyvatel Počet obyvatel části obce - Tatobity : 468 z toho žen 236 mužů 232 Počet obyvatel části obce - Žlábek : 92 z toho žen 48 mužů 44 V roce 2011 se narodili 3 občánci : Čapková Veronika Machačný Tomáš Egertová Nikol Novorozencům přejeme dobrý start do života! Opustilo nás 6 občanů : Bakešová Věra, Hoření Ladislav, Vaňátková Věra, Bukvicová Hedvika, Vavřichová Františka, Jiřištová Růžena Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast Odstěhovalo se celkem : 4 obyvatelé. Přistěhovalo se celkem : 25 obyvatel. Odvoz odpadu - popelnic v lednu 2012: měsíční svoz 6.1. a svoz 1x za 14 dní 6.1., 13.1., 20.1., svoz 1x za 7 dní 3

4 Žádáme občany, kteří mají zaparkované automobily při místních komunikacích, aby si je zaparkovali na jiná místa, neboť brání v úklidu komunikace od sněhu. OÚ vyzývá občany, aby zaplatili místní poplatky (odvoz odpadů, poplatek ze psů) na OÚ Tatobity. Psi 50,-Kč za rok, druhý a další 75,-Kč za rok Popelnice sazba poplatku pro poplatníka činí 450,- Kč za rok Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 Vyhlášky č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů činí 450,- Kč a je tvořena: a) z částky 250,-Kč za osobu a kalendářní rok a b) z částky 200,- Kč za kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily ,- Kč a byly rozúčtovány na 639 poplatníků, skutečný náklad na osobu činil 556,20 Kč. Občané, kteří mají trvalý pobyt a nemají popelnici - 6 pytlů - 450,-Kč. Chalupáři, kteří nemají trvalý pobyt - 450,-Kč na objekt. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Tyto poplatky zaplaťte do na OÚ Tatobity. 4

5 Informace z Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity: Vánoční slovo ředitele školy aneb Jaký byl rok 2011 Rok se sešel s rokem a opět tu je čas hodnocení, bilancování a vzpomínání. Dovolte mi, abych Vás ve zkratce seznámil s právě končícím rokem pohledem ředitele školy, který se spolu se svými spolupracovníky snaží, aby tatobitské školství pouze vzkvétalo. Co se nám tedy povedlo? Je to ryze subjektivní, ale přesto si myslím, že pozornost jsme si rozhodně zasloužili. Nechtěl bych vás na tomto místě zatěžovat spoustou drobných akcí školy to činím zodpovědně po celý rok měsíc co měsíc. Rád bych tu vyzdvihl pár akcí, na které by se opravdu nemělo zapomenout. První v řadě akcí je zápis do školy (leden) a školky (duben). Letos nám podle lednového zápisu mělo nastoupit pět nových prvňáků, ale jelikož se Martina Králová z obce odstěhovala, zasedli 1. září do lavic pouze čtyři noví prvňáci. K dnešnímu dni nám do školy chodí 21 (věřím, že spokojených) dětí. Pokud se nic zásadního nestane, měli bychom příští rok uvítat šest až sedm nových prvňáčků, čímž bychom dokončili období stabilizace a dokážeme tak životaschopnost školy. Výhled do budoucna je navíc víc než potěšitelný, protože školku máme zaplněnou až po střechu. V dubnu jsme do školky mohli přijmout pouze tři nové Berušky a i když zájem byl větší (což je velmi potěšitelné a budu se snažit, abychom letos odmítnuté zájemce přijali příští rok), díky omezené kapacitě školky jsme všem nemohli vyhovět. Jak to půjde dál, to uvidíme. Zaleží to také hlavně na Vás V úterý 1. března 2011 se konalo u příležitosti padesátého výročí znovuotevření mateřské školy v Tatobitech slavnostní odpoledne. Již v poledne se otevřely dveře expozice Staré školy, která je vybudovaná v půdních prostorách, a všichni zájemci si mohli prohlédnout celou novodobou historii tatobitského školství. V 16 hodin vypukla hlavní část oslav v sále tatobitského kulturního domu. V úvodu jsem všechny přítomné uvítal a představil jim připravený program. Jako první bod programu byla prezentace knihy, která byla u této příležitosti vydána. Jmenuje se Kronika Mateřské školy Tatobity a mapuje celé padesátileté období mateřské školy v obci. (Pokud byste o knihu měli zájem, stále je k dostání buď přímo ve škole, nebo na Obecním úřadu Tatobity u paní starostky.) Po prezentaci knihy přišlo na řadu vystoupení malých Berušek, které zpívaly, recitovaly a tančily. Na řadu také přišla dramatizace pohádky na motivy básničky Františka Hrubína Malá pohádka o řepě. V závěru představení předvedli předškoláci, co všechno se už stačili naučit v kroužku hry na flétnu a potom již následoval zasloužený aplaus všech přítomných. Jelikož se blíží další významné výročí (tentokráte školy) a já bych chtěl vydat podobnou publikaci i o škole, opět Vás všechny prosím máte-li doma staré fotografie, přineste mi je, prosím, do školy, ať nezůstanou v prachu zapomnění a můžou udělat radost i ostatním. V květnu proběhl již čtvrtý ročník Vlastíka. VLASTÍK je regionální vlastivědná soutěž pro malé i velké, pro blízké i vzdálené, pro všechny, koho zajímá vlastivěda, prvouka a přírodověda. Za vydatného přispění vás všech se povedlo zorganizovat dva dny plné soutěží, 5

6 kvízů, hádanek a netradičních úkolů. Soutěže se zúčastnilo deset týmů, a i když nám počasí opět příliš nepřálo, soudě podle ohlasů byli všichni zúčastnění spokojeni. Je potěšitelné, že tato akce zapustila v naší škole kořeny a že se nám daří takto propagovat naši činnost i za hranicemi regionu. Na rok 2012 Vlastíka opět plánujeme, snad nám síly vydrží Zároveň bych chtěl poděkovat i sponzorům, bez kterých by soutěž našla uspořádat děkuji Jolaně Mazánkové, Josefu Mazánkovi, Tomáši Kubíčkovi, Liboru Vildovi, Martinu Jarošovi, senátorovi ČR Jaromíru Jermářovi, Miroslavu Kořínkovi, S.H. TINY, krajskému úřadu LK, Obci Tatobity, divadelnímu souboru MÁJ a tatobitským hasičům. V pátek 24. června 2011 proběhla na našem víceúčelovém hřišti první větší sportovní akce - pro kamarády z libuňské školy jsme uspořádali atletický pětiboj. Soutěžilo se v pěti hlavních disciplínách - běhu na 40 metrů, běhu na 350 metrů, hodu do dálky, skoku z místa a skoku do dálky. Jako bonus jsme pak na závěr uspořádali dvě utkání ve vybíjené (pro 1. a 2. ročník a pro ročník). Celé sportovní dopoledne se i díky přízni počasí vydařilo, děti soutěžily čestně a snad i zúročily trénink z atletického kroužku. Celkově jsme zvítězili v rámci 1. ročníku (Klára Fligrová) a 5. ročníku (Jirka Kottek). Ale spíš než výsledky mě těší to, že děti mají sport rády a i ty méně zdatnější se snažily, aby v soutěžích uspěly. Z celého pětiboje vznikla první "historická" tabulka nejúspěšnějších sportovců, kterou budeme dále aktualizovat. A začal nový školní rok. Co bylo dál? Bylo toho opět dost. Vše začal velmi oblíbený Výlet za poznáním (sama sebe) do Horního Maršova, dále proběhla mediální prezentace Staré školy, Vlastíka a tatobitské školy s názvem Historie na 1. stupni ZŠ aneb Domov je místo v srdci na celorepublikové konferenci na téma Význam vzdělanosti, vzdělávání a vzdělání v péči o kulturní dědictví, účast na rozsvěcení vánočního stromu a s tím spojených trzích, besídky a tak dále a tak dále. A co bude dál? Pevně věřím, že mi elán vydrží a bude toho opět dost. Zvlášť, když tu jsem obklopen milými, pracovitými lidmi. Na závěr mi dovolte poděkovat jim paním učitelkám Mileně Kašové a Ditě Jarošové za celoročně výbornou a zodpovědnou práci (ošklivá fráze, ale nenapadá mě nic, čím bych to vyjádřil lépe pracují opravdu na jedničku s hvězdičkou). Paní Petře Kudrnáčové za hodiny angličtiny u nejmenších. Paní Šárce Kořínkové za vedení kroužku ručních prací. Pánům Jiřímu Zýkovi a Martinu Švehlovi, díky nimž fungují při škole sportovní kroužky. Paním učitelkám Tomešové a Hlubučkové za práci ve školce. Ivetě Pospíšilové, Soně Pospíšilové a Aleně Kopecké za chutnou krmi a naprosto bezproblémový chod školní kuchyně, paní Bakešové za provoz a panu Bakešovi za teplo. Jsme všichni? Nezapomněl jsem na někoho? Ve škole ano ale dík patří i pracovníkům obce za bleskové drobné pomoci. Všem místním spolkům, které nám pomáhají v organizaci a dokážou přiložit ruku k dílu, je-li třeba. Sponzorům, díky kterým máme nejen nové hračky. Dík patří i vám všem, kdo pomáháte každodenní neviditelnou prací udržet školství v Tatobitech a umožnit dětem vzdělávání v krásném prostředí. A to je vše. Vlastně ne speciální dík patří paní starostce Lence Malé za to, že je, jaká je. Takže ještě jednou děkuji za rok 2011 a pevně věřím, že vydržíme v nastoleném tempu a i následující rok 2012 bude úspěšný, pohodový a usměvavý. Ať se i Vám daří, ať jste všichni zdraví, šťastní a bohatí alespoň na zážitky a dobrou náladu. Mgr. Pavel Vaněk ředitel školy 6

7 AKCE VLEDNU út zahájení výuky po vánočních prázdninách (začaly ve čtvrtek v 16:00) út logopedie st bruslení v Lomnici nad Popelkou čt od 15:15 konzultační odpoledne ve škole pá ŠKOLKA divadlo O Sněhurce po od 14:00 do 16:00 zápis do školy (dopoledne Den otevřených dveří ve školce) st bruslení v Lomnici nad Popelkou út logopedie út pololetní vysvědčení pá jednodenní pololetní prázdniny ve škole pozn. Jarní prázdniny jsou určené na dny 27. února 2. března Informace z OS Dědina: Občanské sdružení DĚDINA vás zve na tradiční večer s cestovatelem MUDr. Miloslavem Holubem: SICILIE PERLA STŘEDOMOŘÍ MUDr. M.Holub přináší opět krásné pohledy své videokamery se zasvěceným komentářem. Beseda se koná ve čtvrtek 19. ledna 2012 v 19 hodin v salonku Restaurace U Studničků Vstupné dobrovolné! Informace Sboru dobrovolných hasičů Tatobity: Sbor dobrovolných hasičů Tatobity Vás srdečně zve na H A S I Č S K Ý P L E S který se koná od 20,00 hod. na sále Kulturního domu v Tatobitech. K tanci a poslechu hraje skupina VESELÍ POZŮSTALÍ 7

8 Sbor dobrovolných hasičů Tatobity Vás srdečně zve V sobotu od 14,00 hod. na DĚTSKÝ KARNEVAL na sále Kulturního domu v Tatobitech Srdečně zvou pořadatelé! Životní jubilea oslaví 10 let Koubek Vojtěch 50 let Cvrčková Renata 25 let Koucká Adéla 55 let Ing. Štěpnička Luděk 35 let Bakešová Lenka 65 let Koucká Blanka 40 let Sokol David 88 let Čapková Ludmila 45 let Koki Vojtěch Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! Přehled akcí v lednu: Beseda Sicilie perla středomoří Salonek Restaurace U Studničků Hasičský ples Sál Kulturního domu Dětský karneval Sál Kulturního domu Tatobitský informáček vydává OÚ Tatobity. Uzávěrka přijímání článků, podnětů, informací je vždy do 25 v měsíci (pro následující měsíc). Na výše zveřejněných akcích bude provedeno fotografování a fota budou použita při prezentaci obce Tatobity 8

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2010

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2010 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2010 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM krásné prožití vánočních svátků plné radosti, lásky a vzájemného porozumění, pevné zdraví, a šťastné vykročení do nového roku.

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

I n f o r m a c e o b e c n í h o ú ř a d u

I n f o r m a c e o b e c n í h o ú ř a d u Číslo 1-2013 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, zdravím vás opět na stránkách Lovčického zpravodaje, prvního v roce 2013. Máme za sebou advent, vánoční svátky, Silvestr i Nový rok. K dokreslení slavnostní

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Dolnohbitské listy. Kutálení František Hrubín

Dolnohbitské listy. Kutálení František Hrubín Dolnohbitské listy ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ HBITY - Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí -------------------------------------------------------------- ----------------

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

DUBEN 2011. Informace z OÚ: U s n e s e n í č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Tatobity konaného dne 17. března 2011

DUBEN 2011. Informace z OÚ: U s n e s e n í č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Tatobity konaného dne 17. března 2011 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK DUBEN 2011 Ze stoletého kalendáře: Hřeje-li Jiří, pak Marek pálí. Co se před Jiřím zazelená, to po něm zradí. K čemu Jiří a Marek přivoní, tomu se hospodář neraduje. Je-li na sv.

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HUDLICE

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HUDLICE Ročník XX. 24. září 2014 číslo 3 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HUDLICE Volby budou probíhat v pátek 1 0. října 201 4 od 1 4:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 11.října 201 4 od 08:00 hod. do 1 4:00 hod..

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1 Redakční sloupek...2 Z obecního úřadu...3 volby...8 Společenská kronika - jubilea, vítání občánků, Školství MŠ + ZŠ...9 Volný čas článek od SRPŠ, kynologové...

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 01/ 2015 ROČNÍK 44 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í N A J D E T E : D O T A C E O B D R Ž E- N É V R O C E 2 0 1 4 I N F O R M A C E Z O B E C N Í H O Ú Ř A

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Masopust v Záboří se povedl

Masopust v Záboří se povedl zpravodaj obcí Prosečska 2/2013 Masopust v Záboří se povedl - Dva roky Klubu seniorů v Proseči - Výsledky voleb prezidenta ČR - Děti kreslily hřiště snů - Matrika - Půjčky pro občany z fondu rozvoje bydlení

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více