Základní škola V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 Výroční zpráva školy za rok 2013/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 Výroční zpráva školy za rok 2013/14"

Transkript

1 Základní škola V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 Výroční zpráva školy za rok 2013/14 V Praze

2 OBSAH : 1. Základní údaje o škole Škola 1.2 Zřizovatel Místo poskytovaného vzdělání 1.4 Materiálně technické podmínky školy 1.5 Údaje o školské radě Základní údaje o součástech školy 2. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání ŠVP Jarov- Malá škola pro všechny 3. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 9 4. Pedagogičtí pracovníci Věková struktura pedagogických pracovníků Údaje o ped. pracovnících 5.2 Údaje o nepedagogických pracovnících 5.3 Údaje o pracovnících ŠJ 5.4 Věková struktura pedagogických pracovníků 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/14 a odkladů na školní rok 2013/ Zápis k povinné školní docházce 7.2 Výsledky přijímacího řízení 7.3 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Hodnocení činnosti školní družiny Hodnocení školní knihovny Poradenské služby školy Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky ) Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Zkušenosti s péčí o nadané žáky Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Vzdělávání cizinců, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí Environmentální výchova Multikulturní výchova Prevence rizikového chování Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Další údaje o škole 20.1Výsledky kontrol ČŠI 32 2

3 Ostatní přílohy 21. Další údaje o škole 21.1 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013/ Tabulky k hodnocení chování a prospěchu 21.3 Mapa školy stručný přehled výsledků šetření 21.4 Výsledková listina Poháru Hartiga - žáků 1. stupně 2013/14 3

4 Výroční zpráva ZŠ V Zahrádkách 2013 / Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola V Zahrádkách Adresa Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/ 1966 Správní forma Příspěvková organizace IČ Identifikátor školy IZO Vedení školy Ředitel školy: PaedDr. Šebl Stanislav Zástupce ředitele: Mgr. Hovorka David Kontakty Tel.: , Fax :

5 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Městská část Praha 3 Adresa zřizovatele Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9/700 IČ Kontakt Vedoucí Odbor školství a zdravotnictví Mgr. Hrabě Přemysl Místo poskytovaného vzdělání Místo Kapacita/školský rejstřík Základní škola 320 Školní družina 200 Školní jídelna 300 Zřizovací listina ze dne ŠD 200 kapacita od Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, Multimediální učebny,třída ITC 10 učeben 6 samostatných heren ŠD (je připravena přestavba budovy ŠD, kde vznikne 6 nových kluboven ) 3 odborné pracovny- Aj, ITC jsou upraveny jako multimediální s využitím počítačů. Třída ITC vybavena 13 počítači Knihovna koncipována jako informační centrum, multimediální pracoviště. Ateliér vybaven malou pecí, 5

6 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště velká vypalovací pec byla umístěna v technickém přízemí školy. Prostor mezi budovami byl využíván jako odpočinkový-relaxační dopoledne škola. Zahrada-hřiště travnatý povrch branky,trampolína. Odpoledne ŠD. Víceúčelové hřiště bylo využíváno pouze v 1.pololetí, od dubna 2014 započala na pozemku školy stavba nové MŠ. Sportovní zařízení 1 tělocvična / 200m/2 / 1 hřiště s umělým povrchem, sektor pro běh a skok daleký /260 m/2 / od dubna 2014 uzavřeno - stavba MŠ Stravování Součást školy - školní jídelna s nabídkou dopoledního pitného režimu. Vybavení školy výpočetní tech. V každé třídě učitelské pracoviště připojené na internet. V 8 učebnách umístěny počítače s výukovými programy. 6 interaktivních tabulí/učebny v poschodí/ 1 multimediální pracovna s 12 počítači. 4 učebny s interaktivním pracovištěm Mimio / přibyly 2 interaktivní tabule a 3 pracoviště Mimia /. V knihovně-zpětný projektor, kopírka a počítač. 1 počítačová pracovna / počítače, zabezpečený internet /. 1.5 Údaje o školské radě / ŠR / Školská rada (ŠR) pracovala ve školní roce 2013/14 ve složení : předseda p. Houdková Dana za rodiče p. Brožová Ilona za školu p. Pelcová a p. Maskaluková 6

7 za MČ p. Benda s p. Vychánkem RŠ se pravidelně sešla na podzimním a jarním zasedání. 26.září 2013 bylo řešeno : 1) Příprava nového školního roku - počty žáků, pedagogické obsazení 2) Ekonomika školy - rozpočty 3) Schválení nových dokumentů ( ŠVP, Plán práce, Výroční zpráva ) 4) Plánované akce na 1.pololetí školního roku 2013/14 V 27. května 2014 proběhlo jarní zasedání ŠR se závěry: 1) Odsouhlasení nových dokumentů (ŠVP, hodnocení a zpráva ČŠI). 2) Rozpočty školy- ekonomika. 3) Zkoušky 5. ročníků, hodnocení školního roku, odchod na gymnázia. 4) Plánované stavby - mateřská škola, školní družina a školní jídelna. 5) Akce školy ve 2. pololetí - soutěže, školy v přírodě, výlety ve 2.pololetí. 6) Prázdninové opravy na škole. 1.6 Základní údaje o součástech školy Součást ZŠ Počet tříd/od Počet žáků Ž./na třídu Ž./na ped. 1.st. ZŠ ŠD ŠJ x 235/25d 24 x Ve stavu není započteno 8 žáků, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí nebo v zahraniční škole podle 38/ nejsou vykazování v statistice počtu žáků. ŠJ stravovala 25 dospělých a vydala porcí. Komentář: v rubrice počet ž./na ped. bylo započteno i vedení školy, není tam započten pedagog, který se věnoval nápravám SPU, Mgr. Hovorka David. 7

8 2.Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání ŠVP Jarov Školní vzdělávací program Základní škola Jarov Malá škola pro všechny č.j. 127 / 2007 Předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika - 1 Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem v ročníku Celkem 118 V poslední úpravě ŠVP ( 2013/14 ) došlo k upřesnění mimoškolního vzdělávání a při tisku vznikly knihy jednotlivých oblastí ŠVP. 8

9 Tabulka : Vz. program Počet tříd Počet žáků ŠVP - Jarov Celkem Aprobovanost výuky v % školní rok 2013/14 ŠVP Jarov Malá škola pro všechny Předmět poč et vyu č. hod. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník vyučováno KA Vyučováno O KA O KA O KA O KA O KA O hod % hod % Čj Aj Nj M Prvouka Vlastiv Přírodov Hv Vv Pr. čin Tv Informati ka Celkem Dlouhodobě nemocnou paní učitelku Mgr. Šolcovou od října 2013 nahradila Mgr. Urbanská. 3.Jazykové vzdělávání a jeho podpora I ve školním roce 2013/14 byla angličtina hlavním cizím jazykem naší školy. Povinné jazykové vzdělávání bylo zahájeno v1.roč. a pokračovalo v 2.ročníku. Dotace v 1. a 2. ročníku byla 1 hodina a od 3. ročníku 3 hodiny. 9

10 Spolupráce Mgr. Zahálkové, Mgr. Homolové a Mgr. Daňkové v oblasti povinné školní angličtiny snížila rozdíly mezi žáky v jednotlivých třídách ( s žáky z EATS ).Kvalifikovanost v Aj byla 100%. Na povinnou školní angličtinu navazoval zájmový nepovinný útvar angličtina Napříč předměty s rodilým mluvčím, který od září 2013 vedla pí. Barešová. Vzdělávacímu subjektu EATS škola pronajímala prostory. Žáci naší školy realizovali společně v rámci anglické konverzace charitativní projekt. Jazykové vzdělávání doplňovaly kroužky, které organizovaly další subjekty. ( Španělština) V nepovinných předmětech 5. ročníku pod vedením Mgr. Zahálkové probíhal E- twinning, kterého se pravidelně zúčastňovalo 11 žáků. V září se žáci školy zapojili do projektu " Evropský den jazyků" Mgr. Homolová se zúčastnila s žáky anglické soutěže " Pro šikovné děti se zájmem o angličtinu " na ZŠ s RVJ Bronzová. Filip Melka z 5. A obsadil 3.místo mezi soutěžícími žáky. ( další umístění bylo 6. a 14. místo) V průběhu celého roku se připravoval a realizoval projekt Positive Playtimes v programu Partnerství škol Comenius. Vyvrcholením celoroční práce byla červnová návštěva 25 žáků a 7 učitelů z Velké Británie a Španělska. Naši žáci pro partnerské školy nacvičili v angličtině pohádku O Budulínkovi ve stylu jazz chants. Zúčastnili se ho všichni žáci prvních až čtvrtých ročníků a vystoupení mělo obrovský úspěch. Páťáci vytvořili prezentace o naší škole a o nejnavštěvovanějších památkách Prahy. Hlavní náplní projektu byly hry. Podařilo se nám uspořádat dvoudenní přehlídku nejoblíbenějších dětských her, do nichž se s našimi hosty zapojili všichni žáci třetích a čtvrtých ročníků. Setkání bylo pro všechny děti velkou motivací pro další studium jazyků. ZŠ V Zahrádkách ( jako první v ČR ) se stala součástí nového mezinárodního projektu nazvaného Cambridge English Schools. Velmi dobrou úroveň v angličtině potvrdil i zájem o složení mezinárodně uznávaných zkoušek YLE. Naši učitelé angličtiny ve spolupráci s Deanou Barešovou z EATS připravili zkoušky na červen. Zkoušek se zúčastnilo : Starters 16 žáků Flyers 7 žáků Movers 19 žáků. PET for Schools 6 žáků Celkem 48 žáků. Přehled povinné a nepovinné Aj Jazyk Cizí j. jako povinný př. Cizí j. jako zájmový Jiný subjekt útvar. Aj 242 / 54,50,48,49,41 / Šp - 4 1/pí.Kalvodová 10

11 4.Pedagogičtí pracovníci Odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., učitelé Ped.pr.celkem Ped.pr.s odb. Ped.pr.bez kvalifikací od.kvalifikace Počet k ,05 1/0,182 Počet pedagogických pracovníků s odb. kvalifikací byl 13 a to odpovídalo 93%. Počet pedagogických pracovníků bez odb. kvalif. byl 1 a to odpovídalo 7 %. Skutečnost byla po přepočtení na úvazky daleko menší / 0,182 / vychovatelé Ped.pr. celkem Ped.pr.s odb. Ped.pr. bez od. kvalifikací kvalifikace Počet k ,7 0 Pracovníci školy přepočteno na pracovní úvazek Ped. pracovníci 20 18,75 Neped.pracovníci 3 4,34 ŠJ 5 4,5 5. Věková struktura pedagogických pracovníků 5.1 Údaje o pedagogických pracovnících Učitelé Jméno Vzdělání Aprobace Funkce Úvazek Dr.Šebl VŠ VŠ-1.st Ředitel/uč. 1 Mgr.Hovorka VŠ VŠ-1.st Zástupce/uč. 1 Mgr.Filipiová VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Hora VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Šolcová/Urbanská VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Dr.Kačírková VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Pelcová VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 11

12 Mgr.Pokorná VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Kaňková VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Zahálková VŠ VŠ -Aj Učitel- Aj 1 Mgr.Molodčenková VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Jarka SŠ/konz. SŠ-bubny Učitel Hv 0,18 Mgr.Daňková VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Homolová VŠ VŠ - Aj Učitel-Aj 0,86 Vychovatelé Jméno Vzdělání Aprobace Funkce Úvazek Maskaluková SŠ Vychovatelka Ved.vych.-ŠD 1 Kamenská SŠ Vychovatelka Vych.-ŠD 1 Heythumová SŠ Vychovatelka Vych.-ŠD 1 Bc.Lišková VŠ Vychovatelka Vych.-ŠD 1 Toufarová SŠ Vychovatelka Vych.-ŠD 0,8 Mgr.Prokešová VŠ Vychovatelka Vych.-ŠD Nepedagogičtí pracovníci Jméno Vzdělání Funkce Úvazek Vlasáková SŠ Hosp.školy 0,75 (0,2) Zeman ZŠ Školník/top.udrž. 1,75 Uklízečky : Zemanová D.,Zemanová K., Voráčková 5.3 Pracovníci školní jídelny Jméno Vzdělání Funkce Úvazek Hrazdilová SŠ Ved. ŠJ 1 Zemanová ZŠ Kuchařka 1 Voráčková ZŠ Ved.kuchařka 1 Janovská ZŠ Kuchařka 1 Eichlerová ZŠ Pomocná síla 0,45 12

13 5.4 Věková struktura pedagogických pracovníků Věk 30 a méně a více Počet k Učitelé Počet k Vychovatelé Celkem Průměrný věk učitelů 52, 9 Průměrný věk vychovatelů 48 Celkem 50, 4 roků 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2 013/ Předpokládaná částka byla stanovena na Kč. Rozpočet pro rok 2013 znamenal navýšení prostředků v kapitole ONIV a možnost uvolnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Čerpání prostředků: Podzim Kč Jaro Kč Sledované priority pro školní rok 2013/14 : 1.Oblast pedagogiky a psychologie - ŠVP změny od , zavádění do praxe, besedy - klíčové kompetence v předmětech 5. ročníku - rozvoj čtenářské matematické přírodovědné gramotnosti - formy a metody práce s dětmi v nových podmínkách ŠVP - Jarov - průřezová témata, projekty - činnostní učení - výchova ke zdraví - environmentální výchova - dopravní výchova 13

14 2.Speciální pedagogika - žáci s SPU - ŠVP - Jarov - individuální integrace - hyperaktivní žáci v hodinách - prevence, násilí, drogy, zdravý způsob života, environmentální výchova 3.Informační a komunikační technologie - rozvoj v oblasti počítačové gramotnosti učitelů - interaktivní tabule - nové počítačové programy 4.Oblast jazyků - Anglický jazyk - Přechod na nové učebnice - Projekt - Aj a 1. a 2. ročníku ŠVP- Jarov 5.Pedagogika mimo vyučování - model ŠVP - ŠD - právní normy v ŠD 6.Didaktika - Tv - tanec a pohybová výchova v hodinách Tv 7.Studium pro pedagogické pracovníky - studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 8.Zdravotní kurzy - doškolování zdravotníků zotavovacích akcí Počet účastníků průběžného vzdělávání Zaměření Počet účastníků Školní systém - konstelace I - IV Prevence žáků 1 8 Aj-Cambridge day, 6 18 Aj práce s dětmi, metody práce, PdF 4 24 Environmentální výchova 2 12 Ekologické semináře 3 12 Moderní pomůcky / Interaktivní tabule ve 2 6 vyučování ŠVP změny k Studium pro ped. pracovníky Průměrná délka vzdělávání v hodinách

15 Metody a formy práce ve čtení 1 4 e-twinning 2 12 Školní knihovna 1 6 Vztah k přírodě -Tolcův dvůr 1 4 Pracovní právo a kompetence v ŠD 1 4 Konference ke vzdělání 2 6 Aj-,jazykové konference, příprava met. materiálů,granty 2 60 Semináře Erasmus Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/14 a odkladů pro školní rok 2013/ Zápis k povinné školní docházce Tabulka: Počet tříd Zapsané děti Přijaté děti Odklady šk.doch D33/CH22/ Výsledky přijímacího řízení Ze ZŠ V Zahrádkách odcházeli žáci na druhý stupeň ZŠ nebo na víceletá gymnázia. Počet žáků: V.A 25 /Mgr. Kaňková/ V.B 16 / Mgr. Molodčenková / Žáci přecházející na ZŠ Třída Počet ZŠ žáků V.A 6 ZŠ Lupáčova 4, ZŠ Vodičkova 1, ZŠ Univerzum 1 V.B 7 ZŠ Chmelnice 5, ZŠ Pražačka1, ZŠ Beroun 1, Žáci přecházející na víceletá gymnázia Třída Státní - gymnázia Soukromá gym. Úspěšnost žáků % V.A V.B

16 7.3 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků podle tříd Třída Chlapci Děvčata Celkem Vyučující I.A Mgr. Filipová I.B Mgr. Daňková II.A Mgr. Urbanská II.B Dr. Kačírková III.A Mgr. Pelcová III.B Mgr. Hovorka IV.A Mgr. Hora IV.B Mgr. Pokorná V.A Mgr. Kaňková V.B Mgr. Molodčenková Celkový průměr žáků na třídu Celkový přehled prospěchu Třída Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Jiné hodnocení Průměr. známka I.A 28 1 I.B ,06 II.A ,06 II.B 25 1,04 III.A ,15 III.B ,11 IV.A ,05 IV.B ,17 V.A ,09 V.B ,3 Celkový průměr prospěchu za školu 1,10 16

17 7.3.3 Celkový přehled chování Třída Třídní učitel Ředitel školy Chování Poch. Nap. Důt. Poch. Důt. Uspok. Neusp. I.A 12 I.B 10 II.A 23 II.B 11 III.A 9 III.B 14 IV.A 13 1 IV.B 9 1 V.A 22 V.B 12 Celkový počet výchovných opatření 137 Průměr na třídu 14 Procent Celková absence žáků Třída Celkem hod. Omluvené h. Neomluvené Průměr na ž. I.A ,14 I.B ,04 II.A ,96 II.B III.A ,52 III.B ,28 IV.A ,68 IV.B ,38 V.A ,16 V.B ,38 Celková průměrná absence na jednoho žáka 49 h Přehled předmětů / nepovinné a zájmové / Předmět Počet žáků Zdravotní Tv 8 Sborový zpěv 28 E-twinning 22 17

18 7.3.6 Přehled o integrovaných žácích Žáci s poruchami učení/chování byli individuálně začleněni do jednotlivých tříd 1. stupně naší školy. S žáky pracoval učitel diferencovaně v rámci metodického sdružení. Ve školním roce 2013/14 byl naší prioritou : - Stejný přístup ke vzdělání pro všechny žáky naší školy a) pravidelná diagnostika / kontrola PPP nepřesahující jeden rok b) vedení žáka a individuální přístup c) metody práce s žákem zaměřené na ústní projev - optimální zatížení/množství úkolů - písemný projev / ústní hodnocení Žáci s SPU jsou každoročně vyšetřováni v PPP, vedeni výchovnou poradkyní Mgr. Filipiovou a hodnoceni průběžně na pedagogických radách třídním učitelem. Počet žáků celkem Z toho dívky Nově diagnostikovaní 15 poruchy učení 8 poruchy učení 5 Žák Kristián Stojka se v květnu 2014 přestěhoval ze slovenské Nitry, byl diagnostikovaný v PPP Mgr. Majerovou a na žádost matky byl zařazen po ukončení školního roku na ZŠ Havlíčkovo nám. Žáci s diagnostikovanou poruchou nebo s problémy v učení mohli navštěvovat nápravy, které vedl speciální pedagog Mgr. Hovorka Počet žáků/nápravy Z toho dívky/nápravy Evaluace - Mapa školy 2014 V dubnu 2014 proběhl projekt " Mapa školy." Použitým nástrojem pro hodnocení kvality klimatu školy bylo anonymní dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči a učiteli, které nám poskytlo důležité informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech aktérů vzdělávacího procesu. Výsledky byly v červnu vyhodnocené a zařazené do přílohy této zprávy. 8. Hodnocení činnosti školní družiny (ŠD) Kapacita školní družiny byla 200 žáků využívalo ŠD 198 žáků. V 7. oddělení školní družiny pracovalo 6 vychovatelek, platba rodičů byla 100%. K byl stav 192 žáků. 18

19 Vychovatelky se na začátku roku připojily k adaptačnímu projektu nejmenších žáků, který trval 2týdny. Od byl upraven řád ŠD a začal platit nový závazný postup při nevyzvednutí žáka po ukončení pracovní doby v ŠD. Úspěšně pokračoval ŠVP ( ŠD) v projektech. Podařilo se výborně prezentovat práci žáků na vánočním jarmarku. Dokonale se povedla velikonoční dílna pro rodiče/prarodiče s dětmi formou soutěže byl proveden nácvik požární evakuace. Vychovatelky pomohly v průběhu roku zabezpečit školy v přírodě 2.A,3.B, 4.B, 5.A, B a zimní školu v přírodě na Benecku. S učiteli zabezpečovaly soutěže školy, obvodní soutěže v rámci poháru Hartiga a vědomostní olympiády organizované Ulitou. V průběhu školního roku vychovatelky průběžně posilovaly čtenářskou gramotnost a vztah dětí ke knize. Žáci v době mimo vyučování společně se svými vychovatelkami pomáhali s úklidem areálu školy a jeho výzdobou. V průběhu školního roku byl nakoupený výtvarný materiál, stolní hry a pomůcky pro práci v ŠD. Od 1. dubna bylo uzavřené školní hřiště z důvodu výstavby nové mateřské školy. Projekty 2013/14 ve ŠD : 1/ pí. Maskaluková - Na prknech 2/ Mgr. Prokešová - Letem světem umění 3/ pí. Toufarová - Jarovské hry 4/ Bc. Lišková - Já a moje okolí 5/ pí. Kamenská - Staročeské Vánoce 6/ pí. Heythumová - Po stopách našich předků 8.1 Práce ve školní knihovně (ŠK) Školní knihovnu ve školním roce 2013/14 organizačně zajišťovala Bc.Olga Lišková. Naším cílem opět bylo posílení čtenářských dovedností, zájmu o knihy a zvyšování čtenářské gramotnosti dětí. Školní knihovna byly v tomto školním roce zpřístupněna jednou týdně a to ve čtvrtek od 10 do 11 hodin. Provoz byl zahájen plánovanou besedou, ukázkovým čtením z vybraných knih a seznámení s knihovnou školy. První akci zahajovala třída I.A s paní učitelkou Filipiovou. 19

20 Od října do konce května probíhala již tradiční sběrová darovací akce "Dejme knihám druhou šanci", ve které se ŠK rozšířila o 214 knih. Dárci s největším počtem darovaných knih obdrželi knižní odměnu. Byla to tato děvčata: Anička Hellerová a Eliška Patáková ze III.B, Veronika Jarešová ze třídy I. B a Sandra Richter z II.A. Škola zakoupila 15 nových pohádkových knih a 5 knih darovalo nakladatelství Mladá fronta. Celkem se knižní fond ŠK rozrostl o 234 knih. ( na knih ). počet výpůjček byl 524. Opět byla rozvinuta spolupráce s nakladatelstvím Albatros, které nám v pěti katalozích během roku nabízelo množství knih prvního, druhého a následného čtení. V zimním období byla rozšířená nabídka o nakladatelství Grada a Mladá fronta. Žáci se zapojili do mezinárodního projektu "Záložka do knihy spojuje školy"- namaluj mi svého oblíbeného literárního hrdinu. Děti si vyměnily záložky se ZŠ Gbely na Slovensku. Žáci 5. a 4. tříd se zúčastnili besedy s Janou Balážovou, absolventkou naší školy, na téma "Moje literární začátky". Během celého roku probíhalo v odděleních ŠD odpočinkové čtení po obědě pohádek a dobrodružných příběhů na pokračování. V červnu se žáci zúčastnili celorepublikové akce Celé Česko čte dětem. 9. Poradenské služby V oblasti inkluze jsme preferovali na škole individuální integraci, která byla zapracována i do změn ŠVP Jarov Malá škola pro všechny. V průběhu roku jsme sledovali: 1/ Vstup žáka na ZŠ vztahy mezi žáky a vytváření norem chování. Adaptační kurzy třídní učitelé, vychovatelé, preventista Mgr. Hora Mgr. Ošiaková ( OS Život bez závislosti ) odborná pomoc, diagnostika vztahů mezi žáky. 2/ třída ZŠ - práce učitele s žáky s SPU ve třídách, Pomoc školy nápravy spec. poruch učení, MS, výchovný poradce školy Diagnostika PPP - Mgr. Majerová, Dr. Wolfová 3/ Diagnostiku studijních předpokladů - třídní učitelé 5. ročníků, výchovný poradce, PPP, vedení školy. Na škole pracovali dva speciální pedagogové. 20

21 Výchovná poradkyně Mgr. Filipiová, zástupce ředitele školy a koordinátor ŠVP Mgr. Hovorka. S nimi spolupracoval preventista Mgr. Hora. Škola zajišťovala poradenské služby a na základě směrnice ředitele školy spolupracovala s rodiči, s PPP, s psychology a speciálními pedagogy, POLICIÍ ČR, Hasičským záchranným sborem, Odborem sociálních věcí MČ Praha 3, drogovým preventistou a OS Život bez závislostí. 10.Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity. Pro vedení školy bylo velmi důležité pravidelné setkávání a komunikace se zástupci žáků. Setkávání probíhala individuálně nebo na pravidelných schůzkách (TSR - třídní schůzky rodičů), kde byli rodiče žáků seznámeni s hodnocením žáků, stavem třídy a úkoly školy. 1/ Akce pro zástupce žáků budoucích prvňáčků. - Dny otevřených dveří - Návštěva žáků MŠ - Sportovní akce v průběhu školního roku - Setkávání s rodiči v MŠ - Schůzky budoucích 1. ročníků - vedení školy, učitelé budoucí 1. ročníků a EATS 2/ Spolupráce s rodiči. - Akce třídy/školy pomoc rodičů při organizaci - Sportovní soutěže - pomoc / sponzorování / odměny - Dílny v ŠD - spolupráce / zapojení rodičů 3/ RŠ a spolupráce rodičů se školou. - Pravidelná jarní a podzimní zasedání - Předkládání a schvalování dokumentů školy - Hodnocení vzdělávání, plány, statistika - Akce školy - připravované záměry výstavby / opravy Dary od sponzorů školy : Kč Kč Kč S dary v předmětu bylo nakládáno přesně podle darovacích listin, dary i dárci byli zapsáni na webové stránky školy. 21

22 10.1 Spolupráce školy s jinými subjekty 1/ Ulita - pan ředitel Chmel 2/ ZUŠ Štítného - pan ředitel Vošahlík 3/ Divadlo Ponec - paní Nekardová 4/ ENGLISH ACROSS the SUBJECTS - paní ředitelka Barešová 5/ ZUŠ Spojovací - pan Blažek 6/ ČRS rybáři 7/ Šachy p. Černoušek 8/ Španělština - pí. Kalvodová 9/ Táborníci p. Šimůnek 10/ DDH p. Vopěnka 11/ Sportovní areál Pražačka/bazén p. Čadek 12/ OS Život bez závislosti Dr. Vrbková 13/ Kroužky Věda nás baví 14/ MŠ Na Vrcholu, Buková, Jeseniova 11. Polytechnická výchova ( volitelné předměty,kroužky ) Není vyučována jako samostatný předmět a je součástí ŠVP Jarov- Malá škola pro všechny. Organizována je hlavně ve vzdělávacím oboru Pracovní činnosti a rozvíjená byla hlavně návštěvami výstav, muzeí, dílen a začleňováním žáků do projektů. Prohlubována byla cíleně ve školní družině a mimoškolních aktivitách. Naší snahou bylo pokračování o vytvoření zázemí pro hry montážního charakteru./ stavebnice v klubovnách ŠD / 11.1 Péče o volný čas - škola /nepovinné předměty/kroužky/ -E-twinning -Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím EATS -Nápravy SPU -Sborový zpěv -Příprava 5. ročníků na zkoušky na víceletá gymnázia -Dopravní výchova -Dramatika -Pohybová výchova 22

23 11.2 Zájmová činnost zajišťovaná jinými subjekty Ulita: -Hra na zobcovou flétnu -Malá kopaná -Košíková -Moderní tanec -Příprava 5. ročníků na zkoušky na víceletá gymnázia Šachy Španělština Táborníci ZUŠ - výtvarný ateliér - dramatika - skupinová hra na zobcovou flétnu Sebeobrana 12.Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech V letošním školním roce byly škole přiděleny mimorozpočtové prostředky. Tabulka Název Mimorozpočtové prostředky Poznámka / částka Tanec školám Grant podpůrného fondu Finanční prostředky /subjekt Prevence pat.jevů Dotace / MČ/ prevence 4 500,00 Kč Positive Playtimer Partnerství škol Comenius EUR/čerpáme Lektorky pohybové výchovy byly hrazeny po celý školní rok z grantu divadla PONEC. Dotace z MČ sloužila k adaptaci žáků 1. ročníků. Prostředky z partnerství škol Comenius se začaly čerpat s realizací návštěvy studentů z Anglie a Španělska. 13.Zkušenosti s péčí o nadané žáky Škola vytvářela dobré podmínky v péči o nadané žáky. Opírala se o ŠVP- Malá škola pro všechny a o Mapy činností jednotlivých tříd. V prvním pololetí školního roku proběhly 4 semináře k posílení finanční gramotnosti na ZŠ./ OS Remedius / Plánované aktivity : 1/ základy finančního plánování 2/ typy rozpočtů 3/ osobní a rodinné rozpočty 23

24 4/ hodnota podpisu a jeho důsledky V péči o nadané žáky škola vycházela z osvědčených zkušeností z minulého období : 1/ podnětné prostředí, tj technické zázemí školy, knihovna, tělocvična, hřiště, nabídka volno časových aktivit. 2/školní a třídní projekty 3/účast na matematických, jazykových, recitačních, pěveckých, sportovních soutěžích a akcích. 4/ využití úkolů s využitím logiky a vlastních schopností, dovedností, nápadů a tvořivosti. 5/ individuální přístup k jednotlivcům a skupinám. 6/ nabídka materiálů. 7/ využití DVPP ve výuce. 8/ příprava na přijímací řízení na víceletá gymnázia, jazykové školy. Úspěšní žáci 2013/14 Matematika a finanční gramotnost : Matematická olympiáda: 6. místo Rusová Magdaléna a 15. Kulhavá Adéla Matematické klání : r. - 1.místo a / týmová soutěž / r. - 4.místo Phythágoriáda : nejlepší se umístily na místě Adéla Kulhavá a Sára Bystrovová, na 7. místě se umístil Albert Bezděk. Matematický klokan : soutěže se zúčastnilo 157 žáků v kategorii Cvrček 85 nejlepší žák: Sofie Hegerová 82 b. kategorii Klokánek 72 nejlepší žák: Ema Šnajdrová 105 b. a Filip Melka se 108 body. Jazyková gramotnost: Anglický jazyk : Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu - 3. místo Filip Melka. Oblast zpěvu : Pražská snítka -školního kola ve třech kategoriích se zúčastnilo 20 žáků a do obvodního kola bylo vybráno 6 žáků. V Obvodním kole byly uděleny škole 4 diplomy Vojta Kačírek, Tereza 24

25 1.kat./ Recitace: Dramatiky: Sportu : Dopravní výchova: Pohybová výchova : Výtvarná soutěž Výstavy : Zahurančíková / 2. kategorie/, Nikol Bystrovová / 0 kat./ a Majda Bendová / Pražské poetické setkání Obvodní soutěže se zúčastnilo 6 žáků, E. Patáková získala čestné uznání. Divadelní přehlídka v Ulitě : 2.místo v nejmladší a 2. místo ve starší kategorii. M. Bendové byl udělen diplom. Divadelní soubor obdržel Pamětní list z celostátní divadelní přehlídky Rádohraní - Lidice V poháru starosty Hartiga žáci vybojovali 3.místo ze škol Prahy 3 a získali za umístění šek na Kč. Plavání - 5. a 6. místo Aprílový běh - 4.místo / Plic, Patáková / Atletický trojboj - 2. a 6. místo Žižkovský kolík / štafety / 3. a 5. místo Florbal 2. místo McDonald's Cup - 6. místo starší žáci a 1. místo mladší žáci /v pražském finále skončili na 3.místě /. Vybíjená chlapci - 6. místo 2. místo v obvodní soutěži. Pohybová výchova probíhala pod vedením lektorek z divadla Ponec v 1. a 2. třídě. Dílny byly zakončeny vystoupení žáků na scéně divadla. Já a můj svět- žižkovské pavlače školní projekty Partnerství škol Comenius Positive Playtimes keramika ve ŠD výtvarný ateliér ve škole keramika v Ulitě práce ve školní ŠD veletrh anglických knih 25

26 14. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ V školním roce 2 013/14 nebyla vytvořena na škole přípravná třída. Škola se zaměřila na individuální integraci žáků. Po příchodu žáka Mariána Stojky ze Slovenska započala příprava na příloze ŠVP -Malá škola pro všechny v oblasti speciální pedagogiky, která bude upravovat vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 15.Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států,zkušenosti s integrací a dalším začleňováním. Tabulka cizinců a příslušníků národnostních menšin na ZŠ Stát Počet žáků EU Slovensko Stojka Ostatní státy Rusko 2 Ukrajina 2 Celkem 7 Učitelé jednotlivých tříd poskytovali žákům individuální přístup. /v oblasti učiva, přípravy a vlastního hodnocení / Někteří žáci byli zařazeni do Náprav pod vedením Mgr. Hovorky. Spolupráce s rodiči cizinců byla hlavně ze strany vedení školy, třídních učitelů, výchovného poradce, vedoucí vychovatelky ŠD a vedoucí ŠJ. Škola rodičům nabízela akce, které vycházely z projektů MKV MČ Prahy 3. 1/ setkávání rodičů cizinců na MČ Praha 3 2/ zdokonalování cizinců v českém jazyce Akce byly financovány ze zdrojů MČ Prahy 3 a Magistrátu. 26

27 16.Environmentální výchova /EV/ Environmentální výchovu / EV / na škole koordinovala ve školním roce 2013/14 Mgr. Pokorná. EV prolínala ve všech vzdělávacích oborech ŠVP- Malá škola pro všechny. Uplatňovala se v krátkodobých i dlouhodobých projektech, sběrových akcích exkurzích, vycházkách do okolí školy, výletech, školách v přírodě. Byla začleněna do aktivit ŠD. Na hřišti školy /do jeho uzavření / byla umístěna nástěnka, na které byly vyvěšovány aktuality v environmentální oblasti. Témata pro letošní školní rok / zachovali jsme oblasti podobné jako v minulém školním roce /: - Třídění odpadu, sběrové akce. - Ochrana širšího okolí školy, projekty. - Pomoc ohroženým rostlinám a živočichům. - Besedy, exkurze a ekologické akce. - Soutěže v oblasti ekologie. - Vytváření environmentálního vědomí a kladných podnětů pro žáky. 1/ Projekty školy: Tonda Obal na cestách - S environmentálním obsahem proběhla výstava a besedy s žáky v průběhu září. Na podzim se škola přihlásila do ekologického projektu 72 hodin - Ruku na to. Cílem bylo zvelebit širší okolí naší školy a zapojit do něj co nejširší počet žáků. Snahou bylo, aby každý žák vnímal, opatroval a neničil okolí školy. Snahou bylo, aby každý žák vnímal, opatroval a neničil okolí školy. Zelené kilometry - celkově bylo odevzdáno pražským organizátorům akce Auto-Matu 223 záznamových archů / což bylo 92,5 % žáků naší školy / se zelenými kilometry. V rámci projektu byly řešeny otázky přepravy obyvatel v návaznosti na životní prostředí. Veselé zoubky žáci na základě programu na interaktivní tabuli a edukativní pohádky Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek vypracovali pracovní listy k programu. obdrželi preventivní balíček zaměřený na péči o dětský chrup. V závěru byly vypracovány k tématu výkresy. Štafetové zimní přikrmování ptáčků naší školní zahrady- žáci jednotlivých tříd během zimního období rozvěsili krmení a zasypali krmítka v areálu školy. Finanční náklady byly hrazeny ze sběru plastových víček 27

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více