Základní škola V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 Výroční zpráva školy za rok 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 Výroční zpráva školy za rok 2013/14"

Transkript

1 Základní škola V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 Výroční zpráva školy za rok 2013/14 V Praze

2 OBSAH : 1. Základní údaje o škole Škola 1.2 Zřizovatel Místo poskytovaného vzdělání 1.4 Materiálně technické podmínky školy 1.5 Údaje o školské radě Základní údaje o součástech školy 2. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání ŠVP Jarov- Malá škola pro všechny 3. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 9 4. Pedagogičtí pracovníci Věková struktura pedagogických pracovníků Údaje o ped. pracovnících 5.2 Údaje o nepedagogických pracovnících 5.3 Údaje o pracovnících ŠJ 5.4 Věková struktura pedagogických pracovníků 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/14 a odkladů na školní rok 2013/ Zápis k povinné školní docházce 7.2 Výsledky přijímacího řízení 7.3 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Hodnocení činnosti školní družiny Hodnocení školní knihovny Poradenské služby školy Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky ) Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Zkušenosti s péčí o nadané žáky Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Vzdělávání cizinců, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí Environmentální výchova Multikulturní výchova Prevence rizikového chování Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Další údaje o škole 20.1Výsledky kontrol ČŠI 32 2

3 Ostatní přílohy 21. Další údaje o škole 21.1 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013/ Tabulky k hodnocení chování a prospěchu 21.3 Mapa školy stručný přehled výsledků šetření 21.4 Výsledková listina Poháru Hartiga - žáků 1. stupně 2013/14 3

4 Výroční zpráva ZŠ V Zahrádkách 2013 / Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola V Zahrádkách Adresa Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/ 1966 Správní forma Příspěvková organizace IČ Identifikátor školy IZO Vedení školy Ředitel školy: PaedDr. Šebl Stanislav Zástupce ředitele: Mgr. Hovorka David Kontakty Tel.: , Fax :

5 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Městská část Praha 3 Adresa zřizovatele Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9/700 IČ Kontakt Vedoucí Odbor školství a zdravotnictví Mgr. Hrabě Přemysl Místo poskytovaného vzdělání Místo Kapacita/školský rejstřík Základní škola 320 Školní družina 200 Školní jídelna 300 Zřizovací listina ze dne ŠD 200 kapacita od Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, Multimediální učebny,třída ITC 10 učeben 6 samostatných heren ŠD (je připravena přestavba budovy ŠD, kde vznikne 6 nových kluboven ) 3 odborné pracovny- Aj, ITC jsou upraveny jako multimediální s využitím počítačů. Třída ITC vybavena 13 počítači Knihovna koncipována jako informační centrum, multimediální pracoviště. Ateliér vybaven malou pecí, 5

6 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště velká vypalovací pec byla umístěna v technickém přízemí školy. Prostor mezi budovami byl využíván jako odpočinkový-relaxační dopoledne škola. Zahrada-hřiště travnatý povrch branky,trampolína. Odpoledne ŠD. Víceúčelové hřiště bylo využíváno pouze v 1.pololetí, od dubna 2014 započala na pozemku školy stavba nové MŠ. Sportovní zařízení 1 tělocvična / 200m/2 / 1 hřiště s umělým povrchem, sektor pro běh a skok daleký /260 m/2 / od dubna 2014 uzavřeno - stavba MŠ Stravování Součást školy - školní jídelna s nabídkou dopoledního pitného režimu. Vybavení školy výpočetní tech. V každé třídě učitelské pracoviště připojené na internet. V 8 učebnách umístěny počítače s výukovými programy. 6 interaktivních tabulí/učebny v poschodí/ 1 multimediální pracovna s 12 počítači. 4 učebny s interaktivním pracovištěm Mimio / přibyly 2 interaktivní tabule a 3 pracoviště Mimia /. V knihovně-zpětný projektor, kopírka a počítač. 1 počítačová pracovna / počítače, zabezpečený internet /. 1.5 Údaje o školské radě / ŠR / Školská rada (ŠR) pracovala ve školní roce 2013/14 ve složení : předseda p. Houdková Dana za rodiče p. Brožová Ilona za školu p. Pelcová a p. Maskaluková 6

7 za MČ p. Benda s p. Vychánkem RŠ se pravidelně sešla na podzimním a jarním zasedání. 26.září 2013 bylo řešeno : 1) Příprava nového školního roku - počty žáků, pedagogické obsazení 2) Ekonomika školy - rozpočty 3) Schválení nových dokumentů ( ŠVP, Plán práce, Výroční zpráva ) 4) Plánované akce na 1.pololetí školního roku 2013/14 V 27. května 2014 proběhlo jarní zasedání ŠR se závěry: 1) Odsouhlasení nových dokumentů (ŠVP, hodnocení a zpráva ČŠI). 2) Rozpočty školy- ekonomika. 3) Zkoušky 5. ročníků, hodnocení školního roku, odchod na gymnázia. 4) Plánované stavby - mateřská škola, školní družina a školní jídelna. 5) Akce školy ve 2. pololetí - soutěže, školy v přírodě, výlety ve 2.pololetí. 6) Prázdninové opravy na škole. 1.6 Základní údaje o součástech školy Součást ZŠ Počet tříd/od Počet žáků Ž./na třídu Ž./na ped. 1.st. ZŠ ŠD ŠJ x 235/25d 24 x Ve stavu není započteno 8 žáků, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí nebo v zahraniční škole podle 38/ nejsou vykazování v statistice počtu žáků. ŠJ stravovala 25 dospělých a vydala porcí. Komentář: v rubrice počet ž./na ped. bylo započteno i vedení školy, není tam započten pedagog, který se věnoval nápravám SPU, Mgr. Hovorka David. 7

8 2.Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání ŠVP Jarov Školní vzdělávací program Základní škola Jarov Malá škola pro všechny č.j. 127 / 2007 Předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika - 1 Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem v ročníku Celkem 118 V poslední úpravě ŠVP ( 2013/14 ) došlo k upřesnění mimoškolního vzdělávání a při tisku vznikly knihy jednotlivých oblastí ŠVP. 8

9 Tabulka : Vz. program Počet tříd Počet žáků ŠVP - Jarov Celkem Aprobovanost výuky v % školní rok 2013/14 ŠVP Jarov Malá škola pro všechny Předmět poč et vyu č. hod. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník vyučováno KA Vyučováno O KA O KA O KA O KA O KA O hod % hod % Čj Aj Nj M Prvouka Vlastiv Přírodov Hv Vv Pr. čin Tv Informati ka Celkem Dlouhodobě nemocnou paní učitelku Mgr. Šolcovou od října 2013 nahradila Mgr. Urbanská. 3.Jazykové vzdělávání a jeho podpora I ve školním roce 2013/14 byla angličtina hlavním cizím jazykem naší školy. Povinné jazykové vzdělávání bylo zahájeno v1.roč. a pokračovalo v 2.ročníku. Dotace v 1. a 2. ročníku byla 1 hodina a od 3. ročníku 3 hodiny. 9

10 Spolupráce Mgr. Zahálkové, Mgr. Homolové a Mgr. Daňkové v oblasti povinné školní angličtiny snížila rozdíly mezi žáky v jednotlivých třídách ( s žáky z EATS ).Kvalifikovanost v Aj byla 100%. Na povinnou školní angličtinu navazoval zájmový nepovinný útvar angličtina Napříč předměty s rodilým mluvčím, který od září 2013 vedla pí. Barešová. Vzdělávacímu subjektu EATS škola pronajímala prostory. Žáci naší školy realizovali společně v rámci anglické konverzace charitativní projekt. Jazykové vzdělávání doplňovaly kroužky, které organizovaly další subjekty. ( Španělština) V nepovinných předmětech 5. ročníku pod vedením Mgr. Zahálkové probíhal E- twinning, kterého se pravidelně zúčastňovalo 11 žáků. V září se žáci školy zapojili do projektu " Evropský den jazyků" Mgr. Homolová se zúčastnila s žáky anglické soutěže " Pro šikovné děti se zájmem o angličtinu " na ZŠ s RVJ Bronzová. Filip Melka z 5. A obsadil 3.místo mezi soutěžícími žáky. ( další umístění bylo 6. a 14. místo) V průběhu celého roku se připravoval a realizoval projekt Positive Playtimes v programu Partnerství škol Comenius. Vyvrcholením celoroční práce byla červnová návštěva 25 žáků a 7 učitelů z Velké Británie a Španělska. Naši žáci pro partnerské školy nacvičili v angličtině pohádku O Budulínkovi ve stylu jazz chants. Zúčastnili se ho všichni žáci prvních až čtvrtých ročníků a vystoupení mělo obrovský úspěch. Páťáci vytvořili prezentace o naší škole a o nejnavštěvovanějších památkách Prahy. Hlavní náplní projektu byly hry. Podařilo se nám uspořádat dvoudenní přehlídku nejoblíbenějších dětských her, do nichž se s našimi hosty zapojili všichni žáci třetích a čtvrtých ročníků. Setkání bylo pro všechny děti velkou motivací pro další studium jazyků. ZŠ V Zahrádkách ( jako první v ČR ) se stala součástí nového mezinárodního projektu nazvaného Cambridge English Schools. Velmi dobrou úroveň v angličtině potvrdil i zájem o složení mezinárodně uznávaných zkoušek YLE. Naši učitelé angličtiny ve spolupráci s Deanou Barešovou z EATS připravili zkoušky na červen. Zkoušek se zúčastnilo : Starters 16 žáků Flyers 7 žáků Movers 19 žáků. PET for Schools 6 žáků Celkem 48 žáků. Přehled povinné a nepovinné Aj Jazyk Cizí j. jako povinný př. Cizí j. jako zájmový Jiný subjekt útvar. Aj 242 / 54,50,48,49,41 / Šp - 4 1/pí.Kalvodová 10

11 4.Pedagogičtí pracovníci Odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., učitelé Ped.pr.celkem Ped.pr.s odb. Ped.pr.bez kvalifikací od.kvalifikace Počet k ,05 1/0,182 Počet pedagogických pracovníků s odb. kvalifikací byl 13 a to odpovídalo 93%. Počet pedagogických pracovníků bez odb. kvalif. byl 1 a to odpovídalo 7 %. Skutečnost byla po přepočtení na úvazky daleko menší / 0,182 / vychovatelé Ped.pr. celkem Ped.pr.s odb. Ped.pr. bez od. kvalifikací kvalifikace Počet k ,7 0 Pracovníci školy přepočteno na pracovní úvazek Ped. pracovníci 20 18,75 Neped.pracovníci 3 4,34 ŠJ 5 4,5 5. Věková struktura pedagogických pracovníků 5.1 Údaje o pedagogických pracovnících Učitelé Jméno Vzdělání Aprobace Funkce Úvazek Dr.Šebl VŠ VŠ-1.st Ředitel/uč. 1 Mgr.Hovorka VŠ VŠ-1.st Zástupce/uč. 1 Mgr.Filipiová VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Hora VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Šolcová/Urbanská VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Dr.Kačírková VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Pelcová VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 11

12 Mgr.Pokorná VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Kaňková VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Zahálková VŠ VŠ -Aj Učitel- Aj 1 Mgr.Molodčenková VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Jarka SŠ/konz. SŠ-bubny Učitel Hv 0,18 Mgr.Daňková VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Homolová VŠ VŠ - Aj Učitel-Aj 0,86 Vychovatelé Jméno Vzdělání Aprobace Funkce Úvazek Maskaluková SŠ Vychovatelka Ved.vych.-ŠD 1 Kamenská SŠ Vychovatelka Vych.-ŠD 1 Heythumová SŠ Vychovatelka Vych.-ŠD 1 Bc.Lišková VŠ Vychovatelka Vych.-ŠD 1 Toufarová SŠ Vychovatelka Vych.-ŠD 0,8 Mgr.Prokešová VŠ Vychovatelka Vych.-ŠD Nepedagogičtí pracovníci Jméno Vzdělání Funkce Úvazek Vlasáková SŠ Hosp.školy 0,75 (0,2) Zeman ZŠ Školník/top.udrž. 1,75 Uklízečky : Zemanová D.,Zemanová K., Voráčková 5.3 Pracovníci školní jídelny Jméno Vzdělání Funkce Úvazek Hrazdilová SŠ Ved. ŠJ 1 Zemanová ZŠ Kuchařka 1 Voráčková ZŠ Ved.kuchařka 1 Janovská ZŠ Kuchařka 1 Eichlerová ZŠ Pomocná síla 0,45 12

13 5.4 Věková struktura pedagogických pracovníků Věk 30 a méně a více Počet k Učitelé Počet k Vychovatelé Celkem Průměrný věk učitelů 52, 9 Průměrný věk vychovatelů 48 Celkem 50, 4 roků 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2 013/ Předpokládaná částka byla stanovena na Kč. Rozpočet pro rok 2013 znamenal navýšení prostředků v kapitole ONIV a možnost uvolnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Čerpání prostředků: Podzim Kč Jaro Kč Sledované priority pro školní rok 2013/14 : 1.Oblast pedagogiky a psychologie - ŠVP změny od , zavádění do praxe, besedy - klíčové kompetence v předmětech 5. ročníku - rozvoj čtenářské matematické přírodovědné gramotnosti - formy a metody práce s dětmi v nových podmínkách ŠVP - Jarov - průřezová témata, projekty - činnostní učení - výchova ke zdraví - environmentální výchova - dopravní výchova 13

14 2.Speciální pedagogika - žáci s SPU - ŠVP - Jarov - individuální integrace - hyperaktivní žáci v hodinách - prevence, násilí, drogy, zdravý způsob života, environmentální výchova 3.Informační a komunikační technologie - rozvoj v oblasti počítačové gramotnosti učitelů - interaktivní tabule - nové počítačové programy 4.Oblast jazyků - Anglický jazyk - Přechod na nové učebnice - Projekt - Aj a 1. a 2. ročníku ŠVP- Jarov 5.Pedagogika mimo vyučování - model ŠVP - ŠD - právní normy v ŠD 6.Didaktika - Tv - tanec a pohybová výchova v hodinách Tv 7.Studium pro pedagogické pracovníky - studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 8.Zdravotní kurzy - doškolování zdravotníků zotavovacích akcí Počet účastníků průběžného vzdělávání Zaměření Počet účastníků Školní systém - konstelace I - IV Prevence žáků 1 8 Aj-Cambridge day, 6 18 Aj práce s dětmi, metody práce, PdF 4 24 Environmentální výchova 2 12 Ekologické semináře 3 12 Moderní pomůcky / Interaktivní tabule ve 2 6 vyučování ŠVP změny k Studium pro ped. pracovníky Průměrná délka vzdělávání v hodinách

15 Metody a formy práce ve čtení 1 4 e-twinning 2 12 Školní knihovna 1 6 Vztah k přírodě -Tolcův dvůr 1 4 Pracovní právo a kompetence v ŠD 1 4 Konference ke vzdělání 2 6 Aj-,jazykové konference, příprava met. materiálů,granty 2 60 Semináře Erasmus Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/14 a odkladů pro školní rok 2013/ Zápis k povinné školní docházce Tabulka: Počet tříd Zapsané děti Přijaté děti Odklady šk.doch D33/CH22/ Výsledky přijímacího řízení Ze ZŠ V Zahrádkách odcházeli žáci na druhý stupeň ZŠ nebo na víceletá gymnázia. Počet žáků: V.A 25 /Mgr. Kaňková/ V.B 16 / Mgr. Molodčenková / Žáci přecházející na ZŠ Třída Počet ZŠ žáků V.A 6 ZŠ Lupáčova 4, ZŠ Vodičkova 1, ZŠ Univerzum 1 V.B 7 ZŠ Chmelnice 5, ZŠ Pražačka1, ZŠ Beroun 1, Žáci přecházející na víceletá gymnázia Třída Státní - gymnázia Soukromá gym. Úspěšnost žáků % V.A V.B

16 7.3 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků podle tříd Třída Chlapci Děvčata Celkem Vyučující I.A Mgr. Filipová I.B Mgr. Daňková II.A Mgr. Urbanská II.B Dr. Kačírková III.A Mgr. Pelcová III.B Mgr. Hovorka IV.A Mgr. Hora IV.B Mgr. Pokorná V.A Mgr. Kaňková V.B Mgr. Molodčenková Celkový průměr žáků na třídu Celkový přehled prospěchu Třída Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Jiné hodnocení Průměr. známka I.A 28 1 I.B ,06 II.A ,06 II.B 25 1,04 III.A ,15 III.B ,11 IV.A ,05 IV.B ,17 V.A ,09 V.B ,3 Celkový průměr prospěchu za školu 1,10 16

17 7.3.3 Celkový přehled chování Třída Třídní učitel Ředitel školy Chování Poch. Nap. Důt. Poch. Důt. Uspok. Neusp. I.A 12 I.B 10 II.A 23 II.B 11 III.A 9 III.B 14 IV.A 13 1 IV.B 9 1 V.A 22 V.B 12 Celkový počet výchovných opatření 137 Průměr na třídu 14 Procent Celková absence žáků Třída Celkem hod. Omluvené h. Neomluvené Průměr na ž. I.A ,14 I.B ,04 II.A ,96 II.B III.A ,52 III.B ,28 IV.A ,68 IV.B ,38 V.A ,16 V.B ,38 Celková průměrná absence na jednoho žáka 49 h Přehled předmětů / nepovinné a zájmové / Předmět Počet žáků Zdravotní Tv 8 Sborový zpěv 28 E-twinning 22 17

18 7.3.6 Přehled o integrovaných žácích Žáci s poruchami učení/chování byli individuálně začleněni do jednotlivých tříd 1. stupně naší školy. S žáky pracoval učitel diferencovaně v rámci metodického sdružení. Ve školním roce 2013/14 byl naší prioritou : - Stejný přístup ke vzdělání pro všechny žáky naší školy a) pravidelná diagnostika / kontrola PPP nepřesahující jeden rok b) vedení žáka a individuální přístup c) metody práce s žákem zaměřené na ústní projev - optimální zatížení/množství úkolů - písemný projev / ústní hodnocení Žáci s SPU jsou každoročně vyšetřováni v PPP, vedeni výchovnou poradkyní Mgr. Filipiovou a hodnoceni průběžně na pedagogických radách třídním učitelem. Počet žáků celkem Z toho dívky Nově diagnostikovaní 15 poruchy učení 8 poruchy učení 5 Žák Kristián Stojka se v květnu 2014 přestěhoval ze slovenské Nitry, byl diagnostikovaný v PPP Mgr. Majerovou a na žádost matky byl zařazen po ukončení školního roku na ZŠ Havlíčkovo nám. Žáci s diagnostikovanou poruchou nebo s problémy v učení mohli navštěvovat nápravy, které vedl speciální pedagog Mgr. Hovorka Počet žáků/nápravy Z toho dívky/nápravy Evaluace - Mapa školy 2014 V dubnu 2014 proběhl projekt " Mapa školy." Použitým nástrojem pro hodnocení kvality klimatu školy bylo anonymní dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči a učiteli, které nám poskytlo důležité informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech aktérů vzdělávacího procesu. Výsledky byly v červnu vyhodnocené a zařazené do přílohy této zprávy. 8. Hodnocení činnosti školní družiny (ŠD) Kapacita školní družiny byla 200 žáků využívalo ŠD 198 žáků. V 7. oddělení školní družiny pracovalo 6 vychovatelek, platba rodičů byla 100%. K byl stav 192 žáků. 18

19 Vychovatelky se na začátku roku připojily k adaptačnímu projektu nejmenších žáků, který trval 2týdny. Od byl upraven řád ŠD a začal platit nový závazný postup při nevyzvednutí žáka po ukončení pracovní doby v ŠD. Úspěšně pokračoval ŠVP ( ŠD) v projektech. Podařilo se výborně prezentovat práci žáků na vánočním jarmarku. Dokonale se povedla velikonoční dílna pro rodiče/prarodiče s dětmi formou soutěže byl proveden nácvik požární evakuace. Vychovatelky pomohly v průběhu roku zabezpečit školy v přírodě 2.A,3.B, 4.B, 5.A, B a zimní školu v přírodě na Benecku. S učiteli zabezpečovaly soutěže školy, obvodní soutěže v rámci poháru Hartiga a vědomostní olympiády organizované Ulitou. V průběhu školního roku vychovatelky průběžně posilovaly čtenářskou gramotnost a vztah dětí ke knize. Žáci v době mimo vyučování společně se svými vychovatelkami pomáhali s úklidem areálu školy a jeho výzdobou. V průběhu školního roku byl nakoupený výtvarný materiál, stolní hry a pomůcky pro práci v ŠD. Od 1. dubna bylo uzavřené školní hřiště z důvodu výstavby nové mateřské školy. Projekty 2013/14 ve ŠD : 1/ pí. Maskaluková - Na prknech 2/ Mgr. Prokešová - Letem světem umění 3/ pí. Toufarová - Jarovské hry 4/ Bc. Lišková - Já a moje okolí 5/ pí. Kamenská - Staročeské Vánoce 6/ pí. Heythumová - Po stopách našich předků 8.1 Práce ve školní knihovně (ŠK) Školní knihovnu ve školním roce 2013/14 organizačně zajišťovala Bc.Olga Lišková. Naším cílem opět bylo posílení čtenářských dovedností, zájmu o knihy a zvyšování čtenářské gramotnosti dětí. Školní knihovna byly v tomto školním roce zpřístupněna jednou týdně a to ve čtvrtek od 10 do 11 hodin. Provoz byl zahájen plánovanou besedou, ukázkovým čtením z vybraných knih a seznámení s knihovnou školy. První akci zahajovala třída I.A s paní učitelkou Filipiovou. 19

20 Od října do konce května probíhala již tradiční sběrová darovací akce "Dejme knihám druhou šanci", ve které se ŠK rozšířila o 214 knih. Dárci s největším počtem darovaných knih obdrželi knižní odměnu. Byla to tato děvčata: Anička Hellerová a Eliška Patáková ze III.B, Veronika Jarešová ze třídy I. B a Sandra Richter z II.A. Škola zakoupila 15 nových pohádkových knih a 5 knih darovalo nakladatelství Mladá fronta. Celkem se knižní fond ŠK rozrostl o 234 knih. ( na knih ). počet výpůjček byl 524. Opět byla rozvinuta spolupráce s nakladatelstvím Albatros, které nám v pěti katalozích během roku nabízelo množství knih prvního, druhého a následného čtení. V zimním období byla rozšířená nabídka o nakladatelství Grada a Mladá fronta. Žáci se zapojili do mezinárodního projektu "Záložka do knihy spojuje školy"- namaluj mi svého oblíbeného literárního hrdinu. Děti si vyměnily záložky se ZŠ Gbely na Slovensku. Žáci 5. a 4. tříd se zúčastnili besedy s Janou Balážovou, absolventkou naší školy, na téma "Moje literární začátky". Během celého roku probíhalo v odděleních ŠD odpočinkové čtení po obědě pohádek a dobrodružných příběhů na pokračování. V červnu se žáci zúčastnili celorepublikové akce Celé Česko čte dětem. 9. Poradenské služby V oblasti inkluze jsme preferovali na škole individuální integraci, která byla zapracována i do změn ŠVP Jarov Malá škola pro všechny. V průběhu roku jsme sledovali: 1/ Vstup žáka na ZŠ vztahy mezi žáky a vytváření norem chování. Adaptační kurzy třídní učitelé, vychovatelé, preventista Mgr. Hora Mgr. Ošiaková ( OS Život bez závislosti ) odborná pomoc, diagnostika vztahů mezi žáky. 2/ třída ZŠ - práce učitele s žáky s SPU ve třídách, Pomoc školy nápravy spec. poruch učení, MS, výchovný poradce školy Diagnostika PPP - Mgr. Majerová, Dr. Wolfová 3/ Diagnostiku studijních předpokladů - třídní učitelé 5. ročníků, výchovný poradce, PPP, vedení školy. Na škole pracovali dva speciální pedagogové. 20

21 Výchovná poradkyně Mgr. Filipiová, zástupce ředitele školy a koordinátor ŠVP Mgr. Hovorka. S nimi spolupracoval preventista Mgr. Hora. Škola zajišťovala poradenské služby a na základě směrnice ředitele školy spolupracovala s rodiči, s PPP, s psychology a speciálními pedagogy, POLICIÍ ČR, Hasičským záchranným sborem, Odborem sociálních věcí MČ Praha 3, drogovým preventistou a OS Život bez závislostí. 10.Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity. Pro vedení školy bylo velmi důležité pravidelné setkávání a komunikace se zástupci žáků. Setkávání probíhala individuálně nebo na pravidelných schůzkách (TSR - třídní schůzky rodičů), kde byli rodiče žáků seznámeni s hodnocením žáků, stavem třídy a úkoly školy. 1/ Akce pro zástupce žáků budoucích prvňáčků. - Dny otevřených dveří - Návštěva žáků MŠ - Sportovní akce v průběhu školního roku - Setkávání s rodiči v MŠ - Schůzky budoucích 1. ročníků - vedení školy, učitelé budoucí 1. ročníků a EATS 2/ Spolupráce s rodiči. - Akce třídy/školy pomoc rodičů při organizaci - Sportovní soutěže - pomoc / sponzorování / odměny - Dílny v ŠD - spolupráce / zapojení rodičů 3/ RŠ a spolupráce rodičů se školou. - Pravidelná jarní a podzimní zasedání - Předkládání a schvalování dokumentů školy - Hodnocení vzdělávání, plány, statistika - Akce školy - připravované záměry výstavby / opravy Dary od sponzorů školy : Kč Kč Kč S dary v předmětu bylo nakládáno přesně podle darovacích listin, dary i dárci byli zapsáni na webové stránky školy. 21

22 10.1 Spolupráce školy s jinými subjekty 1/ Ulita - pan ředitel Chmel 2/ ZUŠ Štítného - pan ředitel Vošahlík 3/ Divadlo Ponec - paní Nekardová 4/ ENGLISH ACROSS the SUBJECTS - paní ředitelka Barešová 5/ ZUŠ Spojovací - pan Blažek 6/ ČRS rybáři 7/ Šachy p. Černoušek 8/ Španělština - pí. Kalvodová 9/ Táborníci p. Šimůnek 10/ DDH p. Vopěnka 11/ Sportovní areál Pražačka/bazén p. Čadek 12/ OS Život bez závislosti Dr. Vrbková 13/ Kroužky Věda nás baví 14/ MŠ Na Vrcholu, Buková, Jeseniova 11. Polytechnická výchova ( volitelné předměty,kroužky ) Není vyučována jako samostatný předmět a je součástí ŠVP Jarov- Malá škola pro všechny. Organizována je hlavně ve vzdělávacím oboru Pracovní činnosti a rozvíjená byla hlavně návštěvami výstav, muzeí, dílen a začleňováním žáků do projektů. Prohlubována byla cíleně ve školní družině a mimoškolních aktivitách. Naší snahou bylo pokračování o vytvoření zázemí pro hry montážního charakteru./ stavebnice v klubovnách ŠD / 11.1 Péče o volný čas - škola /nepovinné předměty/kroužky/ -E-twinning -Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím EATS -Nápravy SPU -Sborový zpěv -Příprava 5. ročníků na zkoušky na víceletá gymnázia -Dopravní výchova -Dramatika -Pohybová výchova 22

23 11.2 Zájmová činnost zajišťovaná jinými subjekty Ulita: -Hra na zobcovou flétnu -Malá kopaná -Košíková -Moderní tanec -Příprava 5. ročníků na zkoušky na víceletá gymnázia Šachy Španělština Táborníci ZUŠ - výtvarný ateliér - dramatika - skupinová hra na zobcovou flétnu Sebeobrana 12.Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech V letošním školním roce byly škole přiděleny mimorozpočtové prostředky. Tabulka Název Mimorozpočtové prostředky Poznámka / částka Tanec školám Grant podpůrného fondu Finanční prostředky /subjekt Prevence pat.jevů Dotace / MČ/ prevence 4 500,00 Kč Positive Playtimer Partnerství škol Comenius EUR/čerpáme Lektorky pohybové výchovy byly hrazeny po celý školní rok z grantu divadla PONEC. Dotace z MČ sloužila k adaptaci žáků 1. ročníků. Prostředky z partnerství škol Comenius se začaly čerpat s realizací návštěvy studentů z Anglie a Španělska. 13.Zkušenosti s péčí o nadané žáky Škola vytvářela dobré podmínky v péči o nadané žáky. Opírala se o ŠVP- Malá škola pro všechny a o Mapy činností jednotlivých tříd. V prvním pololetí školního roku proběhly 4 semináře k posílení finanční gramotnosti na ZŠ./ OS Remedius / Plánované aktivity : 1/ základy finančního plánování 2/ typy rozpočtů 3/ osobní a rodinné rozpočty 23

24 4/ hodnota podpisu a jeho důsledky V péči o nadané žáky škola vycházela z osvědčených zkušeností z minulého období : 1/ podnětné prostředí, tj technické zázemí školy, knihovna, tělocvična, hřiště, nabídka volno časových aktivit. 2/školní a třídní projekty 3/účast na matematických, jazykových, recitačních, pěveckých, sportovních soutěžích a akcích. 4/ využití úkolů s využitím logiky a vlastních schopností, dovedností, nápadů a tvořivosti. 5/ individuální přístup k jednotlivcům a skupinám. 6/ nabídka materiálů. 7/ využití DVPP ve výuce. 8/ příprava na přijímací řízení na víceletá gymnázia, jazykové školy. Úspěšní žáci 2013/14 Matematika a finanční gramotnost : Matematická olympiáda: 6. místo Rusová Magdaléna a 15. Kulhavá Adéla Matematické klání : r. - 1.místo a / týmová soutěž / r. - 4.místo Phythágoriáda : nejlepší se umístily na místě Adéla Kulhavá a Sára Bystrovová, na 7. místě se umístil Albert Bezděk. Matematický klokan : soutěže se zúčastnilo 157 žáků v kategorii Cvrček 85 nejlepší žák: Sofie Hegerová 82 b. kategorii Klokánek 72 nejlepší žák: Ema Šnajdrová 105 b. a Filip Melka se 108 body. Jazyková gramotnost: Anglický jazyk : Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu - 3. místo Filip Melka. Oblast zpěvu : Pražská snítka -školního kola ve třech kategoriích se zúčastnilo 20 žáků a do obvodního kola bylo vybráno 6 žáků. V Obvodním kole byly uděleny škole 4 diplomy Vojta Kačírek, Tereza 24

25 1.kat./ Recitace: Dramatiky: Sportu : Dopravní výchova: Pohybová výchova : Výtvarná soutěž Výstavy : Zahurančíková / 2. kategorie/, Nikol Bystrovová / 0 kat./ a Majda Bendová / Pražské poetické setkání Obvodní soutěže se zúčastnilo 6 žáků, E. Patáková získala čestné uznání. Divadelní přehlídka v Ulitě : 2.místo v nejmladší a 2. místo ve starší kategorii. M. Bendové byl udělen diplom. Divadelní soubor obdržel Pamětní list z celostátní divadelní přehlídky Rádohraní - Lidice V poháru starosty Hartiga žáci vybojovali 3.místo ze škol Prahy 3 a získali za umístění šek na Kč. Plavání - 5. a 6. místo Aprílový běh - 4.místo / Plic, Patáková / Atletický trojboj - 2. a 6. místo Žižkovský kolík / štafety / 3. a 5. místo Florbal 2. místo McDonald's Cup - 6. místo starší žáci a 1. místo mladší žáci /v pražském finále skončili na 3.místě /. Vybíjená chlapci - 6. místo 2. místo v obvodní soutěži. Pohybová výchova probíhala pod vedením lektorek z divadla Ponec v 1. a 2. třídě. Dílny byly zakončeny vystoupení žáků na scéně divadla. Já a můj svět- žižkovské pavlače školní projekty Partnerství škol Comenius Positive Playtimes keramika ve ŠD výtvarný ateliér ve škole keramika v Ulitě práce ve školní ŠD veletrh anglických knih 25

26 14. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ V školním roce 2 013/14 nebyla vytvořena na škole přípravná třída. Škola se zaměřila na individuální integraci žáků. Po příchodu žáka Mariána Stojky ze Slovenska započala příprava na příloze ŠVP -Malá škola pro všechny v oblasti speciální pedagogiky, která bude upravovat vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 15.Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států,zkušenosti s integrací a dalším začleňováním. Tabulka cizinců a příslušníků národnostních menšin na ZŠ Stát Počet žáků EU Slovensko Stojka Ostatní státy Rusko 2 Ukrajina 2 Celkem 7 Učitelé jednotlivých tříd poskytovali žákům individuální přístup. /v oblasti učiva, přípravy a vlastního hodnocení / Někteří žáci byli zařazeni do Náprav pod vedením Mgr. Hovorky. Spolupráce s rodiči cizinců byla hlavně ze strany vedení školy, třídních učitelů, výchovného poradce, vedoucí vychovatelky ŠD a vedoucí ŠJ. Škola rodičům nabízela akce, které vycházely z projektů MKV MČ Prahy 3. 1/ setkávání rodičů cizinců na MČ Praha 3 2/ zdokonalování cizinců v českém jazyce Akce byly financovány ze zdrojů MČ Prahy 3 a Magistrátu. 26

27 16.Environmentální výchova /EV/ Environmentální výchovu / EV / na škole koordinovala ve školním roce 2013/14 Mgr. Pokorná. EV prolínala ve všech vzdělávacích oborech ŠVP- Malá škola pro všechny. Uplatňovala se v krátkodobých i dlouhodobých projektech, sběrových akcích exkurzích, vycházkách do okolí školy, výletech, školách v přírodě. Byla začleněna do aktivit ŠD. Na hřišti školy /do jeho uzavření / byla umístěna nástěnka, na které byly vyvěšovány aktuality v environmentální oblasti. Témata pro letošní školní rok / zachovali jsme oblasti podobné jako v minulém školním roce /: - Třídění odpadu, sběrové akce. - Ochrana širšího okolí školy, projekty. - Pomoc ohroženým rostlinám a živočichům. - Besedy, exkurze a ekologické akce. - Soutěže v oblasti ekologie. - Vytváření environmentálního vědomí a kladných podnětů pro žáky. 1/ Projekty školy: Tonda Obal na cestách - S environmentálním obsahem proběhla výstava a besedy s žáky v průběhu září. Na podzim se škola přihlásila do ekologického projektu 72 hodin - Ruku na to. Cílem bylo zvelebit širší okolí naší školy a zapojit do něj co nejširší počet žáků. Snahou bylo, aby každý žák vnímal, opatroval a neničil okolí školy. Snahou bylo, aby každý žák vnímal, opatroval a neničil okolí školy. Zelené kilometry - celkově bylo odevzdáno pražským organizátorům akce Auto-Matu 223 záznamových archů / což bylo 92,5 % žáků naší školy / se zelenými kilometry. V rámci projektu byly řešeny otázky přepravy obyvatel v návaznosti na životní prostředí. Veselé zoubky žáci na základě programu na interaktivní tabuli a edukativní pohádky Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek vypracovali pracovní listy k programu. obdrželi preventivní balíček zaměřený na péči o dětský chrup. V závěru byly vypracovány k tématu výkresy. Štafetové zimní přikrmování ptáčků naší školní zahrady- žáci jednotlivých tříd během zimního období rozvěsili krmení a zasypali krmítka v areálu školy. Finanční náklady byly hrazeny ze sběru plastových víček 27

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZŠ V Zahrádkách, V Zahrádkách 48, Praha 3 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: Dr. Šebl Stanislav - ředitel školy Obsah Obsah... 2 Úvod 3 Vzdělávací program školy... 4 Podmínky vzdělávání... 5 Průběh vzdělávání....

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více