Základní škola V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 Výroční zpráva školy za rok 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 Výroční zpráva školy za rok 2013/14"

Transkript

1 Základní škola V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 Výroční zpráva školy za rok 2013/14 V Praze

2 OBSAH : 1. Základní údaje o škole Škola 1.2 Zřizovatel Místo poskytovaného vzdělání 1.4 Materiálně technické podmínky školy 1.5 Údaje o školské radě Základní údaje o součástech školy 2. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání ŠVP Jarov- Malá škola pro všechny 3. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 9 4. Pedagogičtí pracovníci Věková struktura pedagogických pracovníků Údaje o ped. pracovnících 5.2 Údaje o nepedagogických pracovnících 5.3 Údaje o pracovnících ŠJ 5.4 Věková struktura pedagogických pracovníků 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/14 a odkladů na školní rok 2013/ Zápis k povinné školní docházce 7.2 Výsledky přijímacího řízení 7.3 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Hodnocení činnosti školní družiny Hodnocení školní knihovny Poradenské služby školy Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky ) Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Zkušenosti s péčí o nadané žáky Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Vzdělávání cizinců, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí Environmentální výchova Multikulturní výchova Prevence rizikového chování Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Další údaje o škole 20.1Výsledky kontrol ČŠI 32 2

3 Ostatní přílohy 21. Další údaje o škole 21.1 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013/ Tabulky k hodnocení chování a prospěchu 21.3 Mapa školy stručný přehled výsledků šetření 21.4 Výsledková listina Poháru Hartiga - žáků 1. stupně 2013/14 3

4 Výroční zpráva ZŠ V Zahrádkách 2013 / Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola V Zahrádkách Adresa Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/ 1966 Správní forma Příspěvková organizace IČ Identifikátor školy IZO Vedení školy Ředitel školy: PaedDr. Šebl Stanislav Zástupce ředitele: Mgr. Hovorka David Kontakty Tel.: , Fax :

5 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Městská část Praha 3 Adresa zřizovatele Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9/700 IČ Kontakt Vedoucí Odbor školství a zdravotnictví Mgr. Hrabě Přemysl Místo poskytovaného vzdělání Místo Kapacita/školský rejstřík Základní škola 320 Školní družina 200 Školní jídelna 300 Zřizovací listina ze dne ŠD 200 kapacita od Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, Multimediální učebny,třída ITC 10 učeben 6 samostatných heren ŠD (je připravena přestavba budovy ŠD, kde vznikne 6 nových kluboven ) 3 odborné pracovny- Aj, ITC jsou upraveny jako multimediální s využitím počítačů. Třída ITC vybavena 13 počítači Knihovna koncipována jako informační centrum, multimediální pracoviště. Ateliér vybaven malou pecí, 5

6 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště velká vypalovací pec byla umístěna v technickém přízemí školy. Prostor mezi budovami byl využíván jako odpočinkový-relaxační dopoledne škola. Zahrada-hřiště travnatý povrch branky,trampolína. Odpoledne ŠD. Víceúčelové hřiště bylo využíváno pouze v 1.pololetí, od dubna 2014 započala na pozemku školy stavba nové MŠ. Sportovní zařízení 1 tělocvična / 200m/2 / 1 hřiště s umělým povrchem, sektor pro běh a skok daleký /260 m/2 / od dubna 2014 uzavřeno - stavba MŠ Stravování Součást školy - školní jídelna s nabídkou dopoledního pitného režimu. Vybavení školy výpočetní tech. V každé třídě učitelské pracoviště připojené na internet. V 8 učebnách umístěny počítače s výukovými programy. 6 interaktivních tabulí/učebny v poschodí/ 1 multimediální pracovna s 12 počítači. 4 učebny s interaktivním pracovištěm Mimio / přibyly 2 interaktivní tabule a 3 pracoviště Mimia /. V knihovně-zpětný projektor, kopírka a počítač. 1 počítačová pracovna / počítače, zabezpečený internet /. 1.5 Údaje o školské radě / ŠR / Školská rada (ŠR) pracovala ve školní roce 2013/14 ve složení : předseda p. Houdková Dana za rodiče p. Brožová Ilona za školu p. Pelcová a p. Maskaluková 6

7 za MČ p. Benda s p. Vychánkem RŠ se pravidelně sešla na podzimním a jarním zasedání. 26.září 2013 bylo řešeno : 1) Příprava nového školního roku - počty žáků, pedagogické obsazení 2) Ekonomika školy - rozpočty 3) Schválení nových dokumentů ( ŠVP, Plán práce, Výroční zpráva ) 4) Plánované akce na 1.pololetí školního roku 2013/14 V 27. května 2014 proběhlo jarní zasedání ŠR se závěry: 1) Odsouhlasení nových dokumentů (ŠVP, hodnocení a zpráva ČŠI). 2) Rozpočty školy- ekonomika. 3) Zkoušky 5. ročníků, hodnocení školního roku, odchod na gymnázia. 4) Plánované stavby - mateřská škola, školní družina a školní jídelna. 5) Akce školy ve 2. pololetí - soutěže, školy v přírodě, výlety ve 2.pololetí. 6) Prázdninové opravy na škole. 1.6 Základní údaje o součástech školy Součást ZŠ Počet tříd/od Počet žáků Ž./na třídu Ž./na ped. 1.st. ZŠ ŠD ŠJ x 235/25d 24 x Ve stavu není započteno 8 žáků, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí nebo v zahraniční škole podle 38/ nejsou vykazování v statistice počtu žáků. ŠJ stravovala 25 dospělých a vydala porcí. Komentář: v rubrice počet ž./na ped. bylo započteno i vedení školy, není tam započten pedagog, který se věnoval nápravám SPU, Mgr. Hovorka David. 7

8 2.Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání ŠVP Jarov Školní vzdělávací program Základní škola Jarov Malá škola pro všechny č.j. 127 / 2007 Předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika - 1 Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem v ročníku Celkem 118 V poslední úpravě ŠVP ( 2013/14 ) došlo k upřesnění mimoškolního vzdělávání a při tisku vznikly knihy jednotlivých oblastí ŠVP. 8

9 Tabulka : Vz. program Počet tříd Počet žáků ŠVP - Jarov Celkem Aprobovanost výuky v % školní rok 2013/14 ŠVP Jarov Malá škola pro všechny Předmět poč et vyu č. hod. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník vyučováno KA Vyučováno O KA O KA O KA O KA O KA O hod % hod % Čj Aj Nj M Prvouka Vlastiv Přírodov Hv Vv Pr. čin Tv Informati ka Celkem Dlouhodobě nemocnou paní učitelku Mgr. Šolcovou od října 2013 nahradila Mgr. Urbanská. 3.Jazykové vzdělávání a jeho podpora I ve školním roce 2013/14 byla angličtina hlavním cizím jazykem naší školy. Povinné jazykové vzdělávání bylo zahájeno v1.roč. a pokračovalo v 2.ročníku. Dotace v 1. a 2. ročníku byla 1 hodina a od 3. ročníku 3 hodiny. 9

10 Spolupráce Mgr. Zahálkové, Mgr. Homolové a Mgr. Daňkové v oblasti povinné školní angličtiny snížila rozdíly mezi žáky v jednotlivých třídách ( s žáky z EATS ).Kvalifikovanost v Aj byla 100%. Na povinnou školní angličtinu navazoval zájmový nepovinný útvar angličtina Napříč předměty s rodilým mluvčím, který od září 2013 vedla pí. Barešová. Vzdělávacímu subjektu EATS škola pronajímala prostory. Žáci naší školy realizovali společně v rámci anglické konverzace charitativní projekt. Jazykové vzdělávání doplňovaly kroužky, které organizovaly další subjekty. ( Španělština) V nepovinných předmětech 5. ročníku pod vedením Mgr. Zahálkové probíhal E- twinning, kterého se pravidelně zúčastňovalo 11 žáků. V září se žáci školy zapojili do projektu " Evropský den jazyků" Mgr. Homolová se zúčastnila s žáky anglické soutěže " Pro šikovné děti se zájmem o angličtinu " na ZŠ s RVJ Bronzová. Filip Melka z 5. A obsadil 3.místo mezi soutěžícími žáky. ( další umístění bylo 6. a 14. místo) V průběhu celého roku se připravoval a realizoval projekt Positive Playtimes v programu Partnerství škol Comenius. Vyvrcholením celoroční práce byla červnová návštěva 25 žáků a 7 učitelů z Velké Británie a Španělska. Naši žáci pro partnerské školy nacvičili v angličtině pohádku O Budulínkovi ve stylu jazz chants. Zúčastnili se ho všichni žáci prvních až čtvrtých ročníků a vystoupení mělo obrovský úspěch. Páťáci vytvořili prezentace o naší škole a o nejnavštěvovanějších památkách Prahy. Hlavní náplní projektu byly hry. Podařilo se nám uspořádat dvoudenní přehlídku nejoblíbenějších dětských her, do nichž se s našimi hosty zapojili všichni žáci třetích a čtvrtých ročníků. Setkání bylo pro všechny děti velkou motivací pro další studium jazyků. ZŠ V Zahrádkách ( jako první v ČR ) se stala součástí nového mezinárodního projektu nazvaného Cambridge English Schools. Velmi dobrou úroveň v angličtině potvrdil i zájem o složení mezinárodně uznávaných zkoušek YLE. Naši učitelé angličtiny ve spolupráci s Deanou Barešovou z EATS připravili zkoušky na červen. Zkoušek se zúčastnilo : Starters 16 žáků Flyers 7 žáků Movers 19 žáků. PET for Schools 6 žáků Celkem 48 žáků. Přehled povinné a nepovinné Aj Jazyk Cizí j. jako povinný př. Cizí j. jako zájmový Jiný subjekt útvar. Aj 242 / 54,50,48,49,41 / Šp - 4 1/pí.Kalvodová 10

11 4.Pedagogičtí pracovníci Odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., učitelé Ped.pr.celkem Ped.pr.s odb. Ped.pr.bez kvalifikací od.kvalifikace Počet k ,05 1/0,182 Počet pedagogických pracovníků s odb. kvalifikací byl 13 a to odpovídalo 93%. Počet pedagogických pracovníků bez odb. kvalif. byl 1 a to odpovídalo 7 %. Skutečnost byla po přepočtení na úvazky daleko menší / 0,182 / vychovatelé Ped.pr. celkem Ped.pr.s odb. Ped.pr. bez od. kvalifikací kvalifikace Počet k ,7 0 Pracovníci školy přepočteno na pracovní úvazek Ped. pracovníci 20 18,75 Neped.pracovníci 3 4,34 ŠJ 5 4,5 5. Věková struktura pedagogických pracovníků 5.1 Údaje o pedagogických pracovnících Učitelé Jméno Vzdělání Aprobace Funkce Úvazek Dr.Šebl VŠ VŠ-1.st Ředitel/uč. 1 Mgr.Hovorka VŠ VŠ-1.st Zástupce/uč. 1 Mgr.Filipiová VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Hora VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Šolcová/Urbanská VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Dr.Kačírková VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Pelcová VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 11

12 Mgr.Pokorná VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Kaňková VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Zahálková VŠ VŠ -Aj Učitel- Aj 1 Mgr.Molodčenková VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Jarka SŠ/konz. SŠ-bubny Učitel Hv 0,18 Mgr.Daňková VŠ VŠ-1.st Učitel-1.st 1 Mgr.Homolová VŠ VŠ - Aj Učitel-Aj 0,86 Vychovatelé Jméno Vzdělání Aprobace Funkce Úvazek Maskaluková SŠ Vychovatelka Ved.vych.-ŠD 1 Kamenská SŠ Vychovatelka Vych.-ŠD 1 Heythumová SŠ Vychovatelka Vych.-ŠD 1 Bc.Lišková VŠ Vychovatelka Vych.-ŠD 1 Toufarová SŠ Vychovatelka Vych.-ŠD 0,8 Mgr.Prokešová VŠ Vychovatelka Vych.-ŠD Nepedagogičtí pracovníci Jméno Vzdělání Funkce Úvazek Vlasáková SŠ Hosp.školy 0,75 (0,2) Zeman ZŠ Školník/top.udrž. 1,75 Uklízečky : Zemanová D.,Zemanová K., Voráčková 5.3 Pracovníci školní jídelny Jméno Vzdělání Funkce Úvazek Hrazdilová SŠ Ved. ŠJ 1 Zemanová ZŠ Kuchařka 1 Voráčková ZŠ Ved.kuchařka 1 Janovská ZŠ Kuchařka 1 Eichlerová ZŠ Pomocná síla 0,45 12

13 5.4 Věková struktura pedagogických pracovníků Věk 30 a méně a více Počet k Učitelé Počet k Vychovatelé Celkem Průměrný věk učitelů 52, 9 Průměrný věk vychovatelů 48 Celkem 50, 4 roků 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2 013/ Předpokládaná částka byla stanovena na Kč. Rozpočet pro rok 2013 znamenal navýšení prostředků v kapitole ONIV a možnost uvolnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Čerpání prostředků: Podzim Kč Jaro Kč Sledované priority pro školní rok 2013/14 : 1.Oblast pedagogiky a psychologie - ŠVP změny od , zavádění do praxe, besedy - klíčové kompetence v předmětech 5. ročníku - rozvoj čtenářské matematické přírodovědné gramotnosti - formy a metody práce s dětmi v nových podmínkách ŠVP - Jarov - průřezová témata, projekty - činnostní učení - výchova ke zdraví - environmentální výchova - dopravní výchova 13

14 2.Speciální pedagogika - žáci s SPU - ŠVP - Jarov - individuální integrace - hyperaktivní žáci v hodinách - prevence, násilí, drogy, zdravý způsob života, environmentální výchova 3.Informační a komunikační technologie - rozvoj v oblasti počítačové gramotnosti učitelů - interaktivní tabule - nové počítačové programy 4.Oblast jazyků - Anglický jazyk - Přechod na nové učebnice - Projekt - Aj a 1. a 2. ročníku ŠVP- Jarov 5.Pedagogika mimo vyučování - model ŠVP - ŠD - právní normy v ŠD 6.Didaktika - Tv - tanec a pohybová výchova v hodinách Tv 7.Studium pro pedagogické pracovníky - studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 8.Zdravotní kurzy - doškolování zdravotníků zotavovacích akcí Počet účastníků průběžného vzdělávání Zaměření Počet účastníků Školní systém - konstelace I - IV Prevence žáků 1 8 Aj-Cambridge day, 6 18 Aj práce s dětmi, metody práce, PdF 4 24 Environmentální výchova 2 12 Ekologické semináře 3 12 Moderní pomůcky / Interaktivní tabule ve 2 6 vyučování ŠVP změny k Studium pro ped. pracovníky Průměrná délka vzdělávání v hodinách

15 Metody a formy práce ve čtení 1 4 e-twinning 2 12 Školní knihovna 1 6 Vztah k přírodě -Tolcův dvůr 1 4 Pracovní právo a kompetence v ŠD 1 4 Konference ke vzdělání 2 6 Aj-,jazykové konference, příprava met. materiálů,granty 2 60 Semináře Erasmus Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/14 a odkladů pro školní rok 2013/ Zápis k povinné školní docházce Tabulka: Počet tříd Zapsané děti Přijaté děti Odklady šk.doch D33/CH22/ Výsledky přijímacího řízení Ze ZŠ V Zahrádkách odcházeli žáci na druhý stupeň ZŠ nebo na víceletá gymnázia. Počet žáků: V.A 25 /Mgr. Kaňková/ V.B 16 / Mgr. Molodčenková / Žáci přecházející na ZŠ Třída Počet ZŠ žáků V.A 6 ZŠ Lupáčova 4, ZŠ Vodičkova 1, ZŠ Univerzum 1 V.B 7 ZŠ Chmelnice 5, ZŠ Pražačka1, ZŠ Beroun 1, Žáci přecházející na víceletá gymnázia Třída Státní - gymnázia Soukromá gym. Úspěšnost žáků % V.A V.B

16 7.3 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků podle tříd Třída Chlapci Děvčata Celkem Vyučující I.A Mgr. Filipová I.B Mgr. Daňková II.A Mgr. Urbanská II.B Dr. Kačírková III.A Mgr. Pelcová III.B Mgr. Hovorka IV.A Mgr. Hora IV.B Mgr. Pokorná V.A Mgr. Kaňková V.B Mgr. Molodčenková Celkový průměr žáků na třídu Celkový přehled prospěchu Třída Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Jiné hodnocení Průměr. známka I.A 28 1 I.B ,06 II.A ,06 II.B 25 1,04 III.A ,15 III.B ,11 IV.A ,05 IV.B ,17 V.A ,09 V.B ,3 Celkový průměr prospěchu za školu 1,10 16

17 7.3.3 Celkový přehled chování Třída Třídní učitel Ředitel školy Chování Poch. Nap. Důt. Poch. Důt. Uspok. Neusp. I.A 12 I.B 10 II.A 23 II.B 11 III.A 9 III.B 14 IV.A 13 1 IV.B 9 1 V.A 22 V.B 12 Celkový počet výchovných opatření 137 Průměr na třídu 14 Procent Celková absence žáků Třída Celkem hod. Omluvené h. Neomluvené Průměr na ž. I.A ,14 I.B ,04 II.A ,96 II.B III.A ,52 III.B ,28 IV.A ,68 IV.B ,38 V.A ,16 V.B ,38 Celková průměrná absence na jednoho žáka 49 h Přehled předmětů / nepovinné a zájmové / Předmět Počet žáků Zdravotní Tv 8 Sborový zpěv 28 E-twinning 22 17

18 7.3.6 Přehled o integrovaných žácích Žáci s poruchami učení/chování byli individuálně začleněni do jednotlivých tříd 1. stupně naší školy. S žáky pracoval učitel diferencovaně v rámci metodického sdružení. Ve školním roce 2013/14 byl naší prioritou : - Stejný přístup ke vzdělání pro všechny žáky naší školy a) pravidelná diagnostika / kontrola PPP nepřesahující jeden rok b) vedení žáka a individuální přístup c) metody práce s žákem zaměřené na ústní projev - optimální zatížení/množství úkolů - písemný projev / ústní hodnocení Žáci s SPU jsou každoročně vyšetřováni v PPP, vedeni výchovnou poradkyní Mgr. Filipiovou a hodnoceni průběžně na pedagogických radách třídním učitelem. Počet žáků celkem Z toho dívky Nově diagnostikovaní 15 poruchy učení 8 poruchy učení 5 Žák Kristián Stojka se v květnu 2014 přestěhoval ze slovenské Nitry, byl diagnostikovaný v PPP Mgr. Majerovou a na žádost matky byl zařazen po ukončení školního roku na ZŠ Havlíčkovo nám. Žáci s diagnostikovanou poruchou nebo s problémy v učení mohli navštěvovat nápravy, které vedl speciální pedagog Mgr. Hovorka Počet žáků/nápravy Z toho dívky/nápravy Evaluace - Mapa školy 2014 V dubnu 2014 proběhl projekt " Mapa školy." Použitým nástrojem pro hodnocení kvality klimatu školy bylo anonymní dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči a učiteli, které nám poskytlo důležité informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech aktérů vzdělávacího procesu. Výsledky byly v červnu vyhodnocené a zařazené do přílohy této zprávy. 8. Hodnocení činnosti školní družiny (ŠD) Kapacita školní družiny byla 200 žáků využívalo ŠD 198 žáků. V 7. oddělení školní družiny pracovalo 6 vychovatelek, platba rodičů byla 100%. K byl stav 192 žáků. 18

19 Vychovatelky se na začátku roku připojily k adaptačnímu projektu nejmenších žáků, který trval 2týdny. Od byl upraven řád ŠD a začal platit nový závazný postup při nevyzvednutí žáka po ukončení pracovní doby v ŠD. Úspěšně pokračoval ŠVP ( ŠD) v projektech. Podařilo se výborně prezentovat práci žáků na vánočním jarmarku. Dokonale se povedla velikonoční dílna pro rodiče/prarodiče s dětmi formou soutěže byl proveden nácvik požární evakuace. Vychovatelky pomohly v průběhu roku zabezpečit školy v přírodě 2.A,3.B, 4.B, 5.A, B a zimní školu v přírodě na Benecku. S učiteli zabezpečovaly soutěže školy, obvodní soutěže v rámci poháru Hartiga a vědomostní olympiády organizované Ulitou. V průběhu školního roku vychovatelky průběžně posilovaly čtenářskou gramotnost a vztah dětí ke knize. Žáci v době mimo vyučování společně se svými vychovatelkami pomáhali s úklidem areálu školy a jeho výzdobou. V průběhu školního roku byl nakoupený výtvarný materiál, stolní hry a pomůcky pro práci v ŠD. Od 1. dubna bylo uzavřené školní hřiště z důvodu výstavby nové mateřské školy. Projekty 2013/14 ve ŠD : 1/ pí. Maskaluková - Na prknech 2/ Mgr. Prokešová - Letem světem umění 3/ pí. Toufarová - Jarovské hry 4/ Bc. Lišková - Já a moje okolí 5/ pí. Kamenská - Staročeské Vánoce 6/ pí. Heythumová - Po stopách našich předků 8.1 Práce ve školní knihovně (ŠK) Školní knihovnu ve školním roce 2013/14 organizačně zajišťovala Bc.Olga Lišková. Naším cílem opět bylo posílení čtenářských dovedností, zájmu o knihy a zvyšování čtenářské gramotnosti dětí. Školní knihovna byly v tomto školním roce zpřístupněna jednou týdně a to ve čtvrtek od 10 do 11 hodin. Provoz byl zahájen plánovanou besedou, ukázkovým čtením z vybraných knih a seznámení s knihovnou školy. První akci zahajovala třída I.A s paní učitelkou Filipiovou. 19

20 Od října do konce května probíhala již tradiční sběrová darovací akce "Dejme knihám druhou šanci", ve které se ŠK rozšířila o 214 knih. Dárci s největším počtem darovaných knih obdrželi knižní odměnu. Byla to tato děvčata: Anička Hellerová a Eliška Patáková ze III.B, Veronika Jarešová ze třídy I. B a Sandra Richter z II.A. Škola zakoupila 15 nových pohádkových knih a 5 knih darovalo nakladatelství Mladá fronta. Celkem se knižní fond ŠK rozrostl o 234 knih. ( na knih ). počet výpůjček byl 524. Opět byla rozvinuta spolupráce s nakladatelstvím Albatros, které nám v pěti katalozích během roku nabízelo množství knih prvního, druhého a následného čtení. V zimním období byla rozšířená nabídka o nakladatelství Grada a Mladá fronta. Žáci se zapojili do mezinárodního projektu "Záložka do knihy spojuje školy"- namaluj mi svého oblíbeného literárního hrdinu. Děti si vyměnily záložky se ZŠ Gbely na Slovensku. Žáci 5. a 4. tříd se zúčastnili besedy s Janou Balážovou, absolventkou naší školy, na téma "Moje literární začátky". Během celého roku probíhalo v odděleních ŠD odpočinkové čtení po obědě pohádek a dobrodružných příběhů na pokračování. V červnu se žáci zúčastnili celorepublikové akce Celé Česko čte dětem. 9. Poradenské služby V oblasti inkluze jsme preferovali na škole individuální integraci, která byla zapracována i do změn ŠVP Jarov Malá škola pro všechny. V průběhu roku jsme sledovali: 1/ Vstup žáka na ZŠ vztahy mezi žáky a vytváření norem chování. Adaptační kurzy třídní učitelé, vychovatelé, preventista Mgr. Hora Mgr. Ošiaková ( OS Život bez závislosti ) odborná pomoc, diagnostika vztahů mezi žáky. 2/ třída ZŠ - práce učitele s žáky s SPU ve třídách, Pomoc školy nápravy spec. poruch učení, MS, výchovný poradce školy Diagnostika PPP - Mgr. Majerová, Dr. Wolfová 3/ Diagnostiku studijních předpokladů - třídní učitelé 5. ročníků, výchovný poradce, PPP, vedení školy. Na škole pracovali dva speciální pedagogové. 20

21 Výchovná poradkyně Mgr. Filipiová, zástupce ředitele školy a koordinátor ŠVP Mgr. Hovorka. S nimi spolupracoval preventista Mgr. Hora. Škola zajišťovala poradenské služby a na základě směrnice ředitele školy spolupracovala s rodiči, s PPP, s psychology a speciálními pedagogy, POLICIÍ ČR, Hasičským záchranným sborem, Odborem sociálních věcí MČ Praha 3, drogovým preventistou a OS Život bez závislostí. 10.Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity. Pro vedení školy bylo velmi důležité pravidelné setkávání a komunikace se zástupci žáků. Setkávání probíhala individuálně nebo na pravidelných schůzkách (TSR - třídní schůzky rodičů), kde byli rodiče žáků seznámeni s hodnocením žáků, stavem třídy a úkoly školy. 1/ Akce pro zástupce žáků budoucích prvňáčků. - Dny otevřených dveří - Návštěva žáků MŠ - Sportovní akce v průběhu školního roku - Setkávání s rodiči v MŠ - Schůzky budoucích 1. ročníků - vedení školy, učitelé budoucí 1. ročníků a EATS 2/ Spolupráce s rodiči. - Akce třídy/školy pomoc rodičů při organizaci - Sportovní soutěže - pomoc / sponzorování / odměny - Dílny v ŠD - spolupráce / zapojení rodičů 3/ RŠ a spolupráce rodičů se školou. - Pravidelná jarní a podzimní zasedání - Předkládání a schvalování dokumentů školy - Hodnocení vzdělávání, plány, statistika - Akce školy - připravované záměry výstavby / opravy Dary od sponzorů školy : Kč Kč Kč S dary v předmětu bylo nakládáno přesně podle darovacích listin, dary i dárci byli zapsáni na webové stránky školy. 21

22 10.1 Spolupráce školy s jinými subjekty 1/ Ulita - pan ředitel Chmel 2/ ZUŠ Štítného - pan ředitel Vošahlík 3/ Divadlo Ponec - paní Nekardová 4/ ENGLISH ACROSS the SUBJECTS - paní ředitelka Barešová 5/ ZUŠ Spojovací - pan Blažek 6/ ČRS rybáři 7/ Šachy p. Černoušek 8/ Španělština - pí. Kalvodová 9/ Táborníci p. Šimůnek 10/ DDH p. Vopěnka 11/ Sportovní areál Pražačka/bazén p. Čadek 12/ OS Život bez závislosti Dr. Vrbková 13/ Kroužky Věda nás baví 14/ MŠ Na Vrcholu, Buková, Jeseniova 11. Polytechnická výchova ( volitelné předměty,kroužky ) Není vyučována jako samostatný předmět a je součástí ŠVP Jarov- Malá škola pro všechny. Organizována je hlavně ve vzdělávacím oboru Pracovní činnosti a rozvíjená byla hlavně návštěvami výstav, muzeí, dílen a začleňováním žáků do projektů. Prohlubována byla cíleně ve školní družině a mimoškolních aktivitách. Naší snahou bylo pokračování o vytvoření zázemí pro hry montážního charakteru./ stavebnice v klubovnách ŠD / 11.1 Péče o volný čas - škola /nepovinné předměty/kroužky/ -E-twinning -Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím EATS -Nápravy SPU -Sborový zpěv -Příprava 5. ročníků na zkoušky na víceletá gymnázia -Dopravní výchova -Dramatika -Pohybová výchova 22

23 11.2 Zájmová činnost zajišťovaná jinými subjekty Ulita: -Hra na zobcovou flétnu -Malá kopaná -Košíková -Moderní tanec -Příprava 5. ročníků na zkoušky na víceletá gymnázia Šachy Španělština Táborníci ZUŠ - výtvarný ateliér - dramatika - skupinová hra na zobcovou flétnu Sebeobrana 12.Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech V letošním školním roce byly škole přiděleny mimorozpočtové prostředky. Tabulka Název Mimorozpočtové prostředky Poznámka / částka Tanec školám Grant podpůrného fondu Finanční prostředky /subjekt Prevence pat.jevů Dotace / MČ/ prevence 4 500,00 Kč Positive Playtimer Partnerství škol Comenius EUR/čerpáme Lektorky pohybové výchovy byly hrazeny po celý školní rok z grantu divadla PONEC. Dotace z MČ sloužila k adaptaci žáků 1. ročníků. Prostředky z partnerství škol Comenius se začaly čerpat s realizací návštěvy studentů z Anglie a Španělska. 13.Zkušenosti s péčí o nadané žáky Škola vytvářela dobré podmínky v péči o nadané žáky. Opírala se o ŠVP- Malá škola pro všechny a o Mapy činností jednotlivých tříd. V prvním pololetí školního roku proběhly 4 semináře k posílení finanční gramotnosti na ZŠ./ OS Remedius / Plánované aktivity : 1/ základy finančního plánování 2/ typy rozpočtů 3/ osobní a rodinné rozpočty 23

24 4/ hodnota podpisu a jeho důsledky V péči o nadané žáky škola vycházela z osvědčených zkušeností z minulého období : 1/ podnětné prostředí, tj technické zázemí školy, knihovna, tělocvična, hřiště, nabídka volno časových aktivit. 2/školní a třídní projekty 3/účast na matematických, jazykových, recitačních, pěveckých, sportovních soutěžích a akcích. 4/ využití úkolů s využitím logiky a vlastních schopností, dovedností, nápadů a tvořivosti. 5/ individuální přístup k jednotlivcům a skupinám. 6/ nabídka materiálů. 7/ využití DVPP ve výuce. 8/ příprava na přijímací řízení na víceletá gymnázia, jazykové školy. Úspěšní žáci 2013/14 Matematika a finanční gramotnost : Matematická olympiáda: 6. místo Rusová Magdaléna a 15. Kulhavá Adéla Matematické klání : r. - 1.místo a / týmová soutěž / r. - 4.místo Phythágoriáda : nejlepší se umístily na místě Adéla Kulhavá a Sára Bystrovová, na 7. místě se umístil Albert Bezděk. Matematický klokan : soutěže se zúčastnilo 157 žáků v kategorii Cvrček 85 nejlepší žák: Sofie Hegerová 82 b. kategorii Klokánek 72 nejlepší žák: Ema Šnajdrová 105 b. a Filip Melka se 108 body. Jazyková gramotnost: Anglický jazyk : Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu - 3. místo Filip Melka. Oblast zpěvu : Pražská snítka -školního kola ve třech kategoriích se zúčastnilo 20 žáků a do obvodního kola bylo vybráno 6 žáků. V Obvodním kole byly uděleny škole 4 diplomy Vojta Kačírek, Tereza 24

25 1.kat./ Recitace: Dramatiky: Sportu : Dopravní výchova: Pohybová výchova : Výtvarná soutěž Výstavy : Zahurančíková / 2. kategorie/, Nikol Bystrovová / 0 kat./ a Majda Bendová / Pražské poetické setkání Obvodní soutěže se zúčastnilo 6 žáků, E. Patáková získala čestné uznání. Divadelní přehlídka v Ulitě : 2.místo v nejmladší a 2. místo ve starší kategorii. M. Bendové byl udělen diplom. Divadelní soubor obdržel Pamětní list z celostátní divadelní přehlídky Rádohraní - Lidice V poháru starosty Hartiga žáci vybojovali 3.místo ze škol Prahy 3 a získali za umístění šek na Kč. Plavání - 5. a 6. místo Aprílový běh - 4.místo / Plic, Patáková / Atletický trojboj - 2. a 6. místo Žižkovský kolík / štafety / 3. a 5. místo Florbal 2. místo McDonald's Cup - 6. místo starší žáci a 1. místo mladší žáci /v pražském finále skončili na 3.místě /. Vybíjená chlapci - 6. místo 2. místo v obvodní soutěži. Pohybová výchova probíhala pod vedením lektorek z divadla Ponec v 1. a 2. třídě. Dílny byly zakončeny vystoupení žáků na scéně divadla. Já a můj svět- žižkovské pavlače školní projekty Partnerství škol Comenius Positive Playtimes keramika ve ŠD výtvarný ateliér ve škole keramika v Ulitě práce ve školní ŠD veletrh anglických knih 25

26 14. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ V školním roce 2 013/14 nebyla vytvořena na škole přípravná třída. Škola se zaměřila na individuální integraci žáků. Po příchodu žáka Mariána Stojky ze Slovenska započala příprava na příloze ŠVP -Malá škola pro všechny v oblasti speciální pedagogiky, která bude upravovat vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 15.Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států,zkušenosti s integrací a dalším začleňováním. Tabulka cizinců a příslušníků národnostních menšin na ZŠ Stát Počet žáků EU Slovensko Stojka Ostatní státy Rusko 2 Ukrajina 2 Celkem 7 Učitelé jednotlivých tříd poskytovali žákům individuální přístup. /v oblasti učiva, přípravy a vlastního hodnocení / Někteří žáci byli zařazeni do Náprav pod vedením Mgr. Hovorky. Spolupráce s rodiči cizinců byla hlavně ze strany vedení školy, třídních učitelů, výchovného poradce, vedoucí vychovatelky ŠD a vedoucí ŠJ. Škola rodičům nabízela akce, které vycházely z projektů MKV MČ Prahy 3. 1/ setkávání rodičů cizinců na MČ Praha 3 2/ zdokonalování cizinců v českém jazyce Akce byly financovány ze zdrojů MČ Prahy 3 a Magistrátu. 26

27 16.Environmentální výchova /EV/ Environmentální výchovu / EV / na škole koordinovala ve školním roce 2013/14 Mgr. Pokorná. EV prolínala ve všech vzdělávacích oborech ŠVP- Malá škola pro všechny. Uplatňovala se v krátkodobých i dlouhodobých projektech, sběrových akcích exkurzích, vycházkách do okolí školy, výletech, školách v přírodě. Byla začleněna do aktivit ŠD. Na hřišti školy /do jeho uzavření / byla umístěna nástěnka, na které byly vyvěšovány aktuality v environmentální oblasti. Témata pro letošní školní rok / zachovali jsme oblasti podobné jako v minulém školním roce /: - Třídění odpadu, sběrové akce. - Ochrana širšího okolí školy, projekty. - Pomoc ohroženým rostlinám a živočichům. - Besedy, exkurze a ekologické akce. - Soutěže v oblasti ekologie. - Vytváření environmentálního vědomí a kladných podnětů pro žáky. 1/ Projekty školy: Tonda Obal na cestách - S environmentálním obsahem proběhla výstava a besedy s žáky v průběhu září. Na podzim se škola přihlásila do ekologického projektu 72 hodin - Ruku na to. Cílem bylo zvelebit širší okolí naší školy a zapojit do něj co nejširší počet žáků. Snahou bylo, aby každý žák vnímal, opatroval a neničil okolí školy. Snahou bylo, aby každý žák vnímal, opatroval a neničil okolí školy. Zelené kilometry - celkově bylo odevzdáno pražským organizátorům akce Auto-Matu 223 záznamových archů / což bylo 92,5 % žáků naší školy / se zelenými kilometry. V rámci projektu byly řešeny otázky přepravy obyvatel v návaznosti na životní prostředí. Veselé zoubky žáci na základě programu na interaktivní tabuli a edukativní pohádky Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek vypracovali pracovní listy k programu. obdrželi preventivní balíček zaměřený na péči o dětský chrup. V závěru byly vypracovány k tématu výkresy. Štafetové zimní přikrmování ptáčků naší školní zahrady- žáci jednotlivých tříd během zimního období rozvěsili krmení a zasypali krmítka v areálu školy. Finanční náklady byly hrazeny ze sběru plastových víček 27

Plán práce pro školní rok 2015/16

Plán práce pro školní rok 2015/16 Základní škola a mateřská škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2015/16 Základní škola Obsah : Organizační část Pedagogická část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9. 2015 - projednání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

mateřská škola Základní a mateřská škola Jarov V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 Výroční zpráva školy za rok 2014/15

mateřská škola Základní a mateřská škola Jarov V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 Výroční zpráva školy za rok 2014/15 mateřská škola Základní a mateřská škola Jarov V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 Výroční zpráva školy za rok 2014/15 V Praze 28. 8. 2015 OBSAH : 1. Základní údaje o škole 4 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 5 1.3 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více