Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích. Spolkový almanach

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích. Spolkový almanach"

Transkript

1 Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích Spolkový almanach

2 Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích Vážení a milí přátelé členové našeho Spolku Jiţ počtvrté Vám výbor našeho Spolku předkládá výroční zprávu o činnosti Spolku za uplynulé roční období. Letos od 61.VH 21. listopadu 2009 do 62.VH 20. listopadu Poprvé je nazvaná Spolkový almanach, protoţe neobsahuje jenom výroční zprávu. Obsah almanachu je omezený, takţe jsem musel vypustit zajímavé historické věci, které snad zveřejním jinou cestou. Doufám, ţe do příštího almanachu přispějí, vedle zprávy starosty spolku, i jeho další členové. Velký dík patří Magdaléně Duškové, která upravila text a fotografie pro tisk. Bez toho by tato publikace nevyšla. Za výbor Spolkový almanach připravil Josef Dušek. Publikace je uvedena na našich webových stránkách Obsah: strana 1. Zpráva starosty o činnosti Spolku Zpráva místostarosty a kronikáře Záznam 61. Valné hromady Komorní koncert Domovem české hudby Vzpomínka na Miloše Jírovce Osobní vzpomínka na Jaroslava Lašťovičku Tradiční akce našeho Spolku 7. Advent s Netvořákem Reprezentační ples Poznáváme náš kraj Rady pro turistické nadšence Na Medník za kandíky a na Posázavskou stezku Cesta do středu Království českého Historie okolí Slapské přehrady Netvořický pouťový jarmark Čistění studánky a kapličky v háji Krajem dětství Františka Hrubína František Liebl výročí narození Grafická úprava: Magdaléna Dušková Vytiskl: Ing. Jiří Stibůrek, vazbu provedli spolkoví dobrovolníci 2

3 Zpráva starosty o činnosti Spolku rok Váţení členové Spolku rodáků a přátel muzea v Netvořicích! Letošní zpráva starosty musí být současně i zprávou o činnosti za poslední 3 roky. Jak určitě víte, poslední volební valná hromada v roce 2007 rozhodla o tom, ţe volební období úřadujícího výboru bude tříleté, volební období výboru v tomto roce tedy končí. Co se ve spolku za poslední 3 roky stalo. Spolek se po jistém období hledání svého místa na Slunci po svém znovu zaloţení v roce 1995 dostal do klidných vod. Myslím si, ţe Spolek plní dobře svou hlavní funkci zakotvenou ve stanovách tedy vytvářet apolitickou platformu pro lidi, kteří mají rádi náš krásný netvořický kraj. Dnes, po mnoha letech můţu doufám i říci, ţe se nám podařilo občanům i komunálním politikům v Netvořicích vysvětlit co náš Spolek je, co náš spolek chce, kam se ubírá a jaká je jeho funkce v místní občanské komunitě. Spolek posílil nejen svoji členskou základnu a přilákal mladé členy, ale posílil značně i svůj neformální respekt u veřejnosti. Respekt, který vyplývá z neformálního respektu k jeho členům i k jeho vedení. Spolek je čím dál tím více vnímán jako KLIDNÁ SÍLA, které se snaţí společnost spojovat a připomínat společnosti pozitiva, zásady humanity, umění komunikace a kompromisu, prostého selského rozumu a i důvody proč vlastně na tom světě jsme. Akce pořádané či spolupořádané Spolkem (pouťový jarmark, turistické pochody, ples) jsou jiţ pevnou součástí netvořického kulturního ţivota. Spolek se snaţí podněcovat občany k společenské, kulturní a sportovní aktivitě a k zájmu o věci veřejné. Spolek jako celek nechce a ani nemůţe podporovat konkrétní projekty (dálnice, způsob vyuţití veřejných financí v obci apod.), ale je jeho povinností vyplývající mu ze stanov, otevírat diskusi na témata pro Netvořice důleţitá a veřejnost podněcovat k zájmu o tyto věci, pro budoucnost obce tak důleţité. Heslo, které má Spolek na svých webových stránkách se snaţíme naplňovat i v praxi pouč se z minulosti, zlepši přítomnost a ovlivni tak budoucnost. Musím ve své letošní zprávě vzpomenout významných členů spolku, kteří se bohuţel nedoţili letošní valné hromady. Odešel náhle a nečekaně můj přítel, zakládající člen obnoveného Spolku a dlouholetý hospodář Spolku Miloš Jírovec. Miloš byl skvělý chlap a pro Spolek a obec Netvořice udělal skutečně mnoho dobrého, ještě desítky let mi ho budou připomínat stromy, které vysázel sám nebo společně s Jirkou Horečkou u Jedlice. 3

4 Odešel také pan Antonín Hrejzek i se svojí manţelkou. Na Antonína si není moţno nevzpomenout, pohlédnete-li na kostel a novou sochu panny Marie. Je především jeho zásluhou a jeho působení na netvořické věřící, ţe se podařilo shromáţdit peníze na novou sochu a okolní dekorační prvky (více neţ Kč) a Netvořice tak mají na římskokatolickém kostele po mnoha letech opět svoji mocnou patronku. V Antonínovi Netvořice i Spolek ztratili jednoho z nejvýznamnějších občanů, nejstarších pamětníků, člověka uváţlivého, pracovitého a člověka, který tento kraj a jeho obyvatele skutečně miloval a proţil v něm celý svůj bohatý ţivot. Materiál z jeho stavebnin a jeho dobrá sousedská rada je obsaţena v mnoha místních stavbách. Z našich řad odešel také pan Josef Otčenášek, potomek spoluzakladatele Spolku. Jeho zdravotní stav mu v posledních letech jiţ neumoţňoval aktivní činnost v našem Spolku. Také jeho odchod vnímám jako velkou ztrátu. Letošní Valné hromady se nedoţil ani pan Laštovička. Jeho historické práce o Netvořicích a rodu Netvořských, a také jeho rozsáhlá publikační činnost, zanechaly generacím budoucím velmi důleţitý odkaz, který teprve bude doceněn. Všichni budoucí netvořičtí badatelé a historikové budou muset začít u jeho díla základní kámen byl poloţen děkujeme. V roce letošním zemřel také pan Jiří Trnka. Muţ, který konec své ţivotní cesty spojil s Netvořicemi a po určitý čas byl členem našeho Spolku. Svojí aktivitou a občanským nasazením rozhýbal klidné vody Netvořic. Nemohu především nevzpomenout jeho zásluhu na tom, ţe náš Spolek začal organizovat pouťový jarmark. Ač jsem zdaleka ne vţdy na vše měl s Jiřím stejný názor, rozhodně jsem jej respektoval. Především pro jeho aktivitu a snahu věci změnit dle svého přesvědčení, bez ohledu na překáţky a také pro jeho poctivý přístup k podnikání i ţivotu. V letošním roce vyšla kniha básní Vyznání více životů. Autorem je člen našeho Spolku prof. Josef Rada. Náklady na tuto knihu uhradili autor 50%, Jiří Stibůrek 40%, Spolek rodáků 10%. Jde po letech o velký kulturní počin, jemuţ se zřejmě dostane plného docenění aţ v letech budoucích. Kaţdý člen Spolku přítomný na letošní Valné hromadě dostane 1 výtisk knihy, a pokud prof. Radovi zdraví dovolí a bude moci na VH přijet, proběhne na VH autogramiáda knihy. Kníţka obsahuje lyrické básně a milostnou poezii, často s vazbou na netvořický kraj. V letošním roce došlo také ke změně ve vedení netvořické základní školy. Paní ředitelku Mgr. Marii Chobotskou vystřídala po jejím odchodu do důchodu na postu ředitelky školy její dosavadní zástupkyně a členka našeho spolku Mgr. Ludmila Vodehnalová. Chci na tomto místě poděkovat paní Mgr. Chobotské za výbornou spolupráci a přízeň našemu Spolku a zároveň popřát nové paní ředitelce Mgr. Lídě Vodehnalové hodně energie a trpělivosti v nové funkci. Za sebe mohu jasně říci, ţe v mých očích Základní škola Netvořice s novou ředitelkou školy nejen ţe plynule navazuje na předchozí dobrý směr, kterým byla škola vedena, ale já vidím v kreativitě, pracovitosti, přístupu ke kultuře a organizačním talentu nové paní ředitelky i velký 4

5 příslib pro Netvořice a její budoucí generace a její výchovu. Nemusím snad členům spolku ani připomínat, ţe Mgr. Lída Vodehnalová je sama ţákyní zdejší základní školy co si více přát. K politické situaci v Netvořicích ani k společenskému dění v obci se tradičně nevyjadřuji. Rád bych Vás jen i pro tentokrát všechny vyzval, aby jste se seriózně zajímali o územní plánování obce Netvořice i přilehlých spádových obcí. V brzké době se musí začít s přípravou nové verze územního plánu Netvořic vise, která má vţdy zásadní vliv na rozvoj obce Netvořice pro následujících let. Zvláště nyní po uplynulých komunálních volbách je třeba opět vyzvat nově zvolené zastupitele k započetí společenské diskuse na téma rozvoje obce a přimět zastupitele městyse, aby k věci územního plánu přistupovali s mnohem větší odpovědností, neţli tomu bylo v minulosti jde o naši rodáckou povinnost i odpovědnost vůči budoucím generacím a jde také o věc zcela apolitickou. Ač je spolek jako celek apolitický, jeho členové mohou a měli by být v Netvořicích aktivní a já členy spolku jako jednotlivce k této občanské aktivitě vyzývám, jen aktivitou lze věci měnit. Nezapomeňte ale nikdy na respekt k názoru druhého, byť by to byl názor jakkoli odlišný od názoru Vašeho a snaţte se svým přístupem obyvatele Netvořic co nejvíce sbliţovat a učit je kompromisům člen Spolku by měl umět naslouchat ostatním více neţ jiní. Popis a hodnocení jednotlivých letošních spolkových akcí nechávám i letos zcela na místostarostovi Spolku Ing. Pepíku Duškovi, který měl prsty u takřka všech našich akcí. Mé zaneprázdnění mi nedovoluje se činnosti spolkové věnovat dle svých představ, ale naštěstí je zde pracovitý výbor a Pepík a Evka Duškovi. Děkuji tvůrci našeho rodáckého webu Michalovi Fulínovi za vytvoření naší stránky a Magdě Duškové za to, ţe si při své mateřské dovolené našla čas a našim stránkám vtiskla aktuálnost a ţivot. Moc, moc si přeji, aby u této práce oba ještě pár let vydrţeli. Chci na tomto místě poděkovat Dáše Koberové za její práci pro výbor a za to, ţe se ujala pokladny spolkové po náhlém úmrtí Miloše Jírovce. Zvláště chci dále poděkovat hlavním pořadatelům jarmarku Radkovi Janouškovi, Dáše Koberové a Janě Skřivanové, jakoţ i všem, kdo se na přípravě a průběhu jarmarku podíleli. Finanční zpráva, zpráva o plánech spolku na roky 2010 a 2011, zpráva revisní komise jakoţ i zpráva o členské základně bude přednesena na valné hromadě dne Zprávu o činnosti Muzejní rady a o stavu muzea přednesu aţ na VH. 5

6 Na Valnou hromadu spolkovou přinesu návrh na změny současných stanov Spolku. Výbor spolku mě dále pověřil, abych předem oznámil členské základně tyto skutečnosti: současný výbor navrhne na VH rozšíření počtu členů výboru spolku z 5 členů na 7, veřejnou volbu výboru hlasováním po jednotlivých členech a 3letý volební mandát výboru. Rozhodl jsem se, ţe na letošní Valné hromadě spolkové se budu ucházet o zvolení do výboru spolku. Jedním z doporučení a změn, které chci například navrhnout do stanov je, aby výbor spolku měl právo, mezi VH, doplnit svůj počet o náhradníky z řad členů spolku (můţe dojít k úmrtí, rezignaci člena výboru, či neschopnosti se účastnit práce výboru z jiných důvodů). Maximální počet nových členů výboru bez schválení VH by byl zřejmě 2 osoby. Na další VH by tito noví členové byli potvrzeni. Děkuji za pozornost a těším se na osobní setkání s Vámi o valné hromadě spolkové 20. listopadu 2011 Váš Ing. Jiří Stibůrek, starosta spolku Y 6

7 Zpráva místostarosty a kronikáře V návaznosti na zprávu starosty uvádím další informace o naší činnosti. Výbor našeho Spolku se počátkem roku sníţil z pěti členů na tři. Zůstali: starosta Jiří Stibůrek, místostarosta a kronikář Josef Dušek a hospodář Jiří Horečka. Zemřel pokladník Miloš Jírovec a z osobních důvodů se výboru nezúčastňovala jednatelka Martina Vachtlová. Jenom díky dalším pomocníkům jsme mohli v práci pokra-čovat. Jsou to jako vloni: Dáša a Petr Koberovi, Jana Skřivanová, Eva Dušková. Letos se přidal nový aktivní člen, Radek Janoušek. Funkci pokladníka přijala do doby Valné hromady Dáša Koberová. Předání od Miloše provedl Josef Dušek, který předtím oficielně písemně přijal od manţelky Miloše dokumenty a peníze, a to za přítomnosti policie. Naštěstí měl Miloš v těchto věcech pořádek a vše proběhlo bez problémů. Práci jednatelky většinou zajišťovala Jana Skřivanová. Revizní komise zůstala ve dvou, Josef Verner a Milan Sadílek. Předsedkyně komise Dáša Koberová převzala pokladnu. Od loňské Valné hromady k letošní oslavili výročí narození tito členové, v pořadí od nejmladších: Lída Vodehnalová, Marie Chobotská, Jaroslav Pelich, Josef Šťástka, Svatopluk Zajíček, Eva Dušková, Václav Bobek, František Kašička, Zdeněk Motl. Blahopřejeme! Za výročí narození povaţujeme kaţdé desáté a po 60 letech kaţdých pět let. Na minulé Valné hromadě byli přijati dva noví členové. Ing. Olga Zubová a Jana Medlenová. V současnosti má náš Spolek 122 členů. Bohuţel nás navţdy opustili naši členové Miloš Jírovec, František Šobíšek, Josef Otčenášek, Antonín Hrejzek. Osobně vzpomenu v tomto almanachu také na Jaroslava Lašťovičku. Vzpomínka patří i Ing. Zdeňkovi Doleţalovi, synovi našeho význačného člena Jindřicha Doleţala. Vzpomínáme na ně! Informace o činnosti Spolku získáte aktuálně, včetně fotogalérie, na (pozor na.eu!!!) a ve Spolkové infoskříňce u autobusové zastávky. Kaţdý člen by měl znát svého informátora kontaktní osobu, která mu bude dávat informace o základních akcích. Naopak se člen můţe prostřednictvím kontaktní osoby jednoduše zapojit do práce Spolku, předávat návrhy, připomínky, atd. Letošní Valná hromada bude volit nový výbor, jak uţ informoval starosta. Samozřejmě se můţe do výboru přihlásit kaţdý člen Spolku. Hledáme další 7

8 spolupracovníky, nové nápady, pomoc při akcích. K tomu nemusíme být členy Spolku, nemusíme být zvoleni do výboru. A kdo má zájem pro Spolek pracovat a není ve výboru, toho výbor pravidelně pozve na své schůzky. Tak to ostatně bezproblémově funguje v posledních dvou letech. Potřebujeme i důchodce, kteří si tak mohou najít výborného koníčka, přestoţe neznám důchodce, který by měl čas. Ale oni si ho najdou! Přihlásí se někdo? Nový výbor bude mít za úkol co nejdříve provést rozdělení práce a zodpovědnosti jak na členy výboru, tak i na členy mimo výbor. Dále je potřeba udělat inventarizaci spolkových záleţitostí a vše písemně zaznamenat. Provedeme také kontrolu členů a jejich evidenci. Samozřejmě platí ochrana osobních údajů. Hodně náročné je zajišťování tradičních akcí. Budeme hledat další spolupracovníky!!! Hlavní a veřejnou činností Spolku jsou naše tradiční akce, které jsou samostatně vzpomenuty v tomto almanachu. Byly to: 3. ročník Advent s Netvořákem II. Reprezentační ples se Sokolem VI. ročník Na Medník za kandíky a na Posázavskou stezku VII. ročník Cesta do středu Království českého ročník Netvořický pouťový jarmark Čištění studánky a kapličky v Háji Bez přehánění můţeme pochválit organizátory těchto akcí, jakoţ i všechny spolupracovníky. Z menších spolkových akcí: Díky letošní sněhové nadílce jsme mohli uspořádat velice zajímavé lyţařské závody na běţkách kolem Košátky. Mezi vítězi byli vţdy členové spolku. Těšíme se na pokračování v letošní zimě. Městys s podporou Spolku pozval divadelní soubor z Bystřice, který ve stylové kulise Ţidovny sehrál hru Lucerna. Bohuţel prudký déšť nedovolil představení dokončit. Veliká smůla. Snad se to podaří zopakovat. Snaţíme se podporovat různé místní akce v Netvořících. Například skvělou Gymnastickou akademii školy. V popředí našeho zájmu je samozřejmě Netvořické muzeum. Bude o něm na VH mluvit správcová muzea paní Helena Černošová a náš starosta. Chci zmínit dvě výstavy, které muzeum uspořádalo. Byla to výstava Krajiny Františka Hrubína s fotografiemi Richarda Homoly a eseji Nikoly Homolové Richterové ke 100. výročí narození Františka Hrubína. Výborná. A nyní budeme mít moţnost před začátkem VH se podívat v muzeu na další zajímavou výstavu. Jsou to obrazy Africké imprese od našeho rodáka Václava Gustava Cílka. Velice zajímavé impresionistické záţitky z jeho dlouhého pobytu v Africe. Doufáme, ţe ho uvítáme na naší VH a ţe osobně pohovoří o svém neobyčejném ţivotě. V příštím Almanachu mu budeme věnovat pozornost. 8

9 Bohuţel se neuskutečnila plánovaná výstava k 150.výročí naší rodačky spisovatelky Ludmily Grossmannové Brodské, které jsme věnovali pozornost v loňské roční publikaci. Mezi naše plánované akce patří zaznamenat pamětníky na dobu Vystěhování za II. světové války. Naším vzorem je činnost pana profesora Václava Šmeráka, který v občanském sdruţení Mezi řekami vypracoval řadu prací se zaměřením na dobu Vystěhování a to především Krňan, Třebsína, Teletína, Vysokého Újezda. Zorganizoval spousty různých akcí k tomuto tématu. Poslední akce byla v Třebsíně, kde byla předpremiéra České televize o Vystěhování z cyklu Historie.cz. Věříme, ţe nám osobně o své práci řekne více na VH a ţe to bude pro nás inspirace pro téma Vystěhování Netvořicka. Poděkování patří paní Jitce Neradové, která věnovala našemu Spolku svoji zajímavou knihu Odnikud nikam, kde popisuje vzpomínky i na vystěhování za okupace. Významná výročí Vloni jsme vzpomenuli 90 let zaloţení Muzejního spolku v Netvořicích a 105 let od zaloţení Spolku rodáků a přátel Netvořic. Z osobností to bylo 150 let od narození rodačky spisovatelky Ludmily Grossmannové Brodské. A objevili jsme dalšího našeho významného rodáka, hudebníka Vavřince Bartáka, který se narodil v Netvořicích před 230lety. Letos jsme oslavili 100 let narození Františka Hrubína a věnujeme mu malou vzpomínku. Připomeneme také 100. výročí narození Františka Liebla, který jako lesník a malíř ţil v Tomkovce nedaleko Netvořic. Seznámili jsme se s dalším významným rodákem, Václavem Gustavem Cílkem. Narodil se roku 1929 v Netvořicích. Vystudoval geologii a touto činností si získal renomé i ve světě. Pracoval ve Východní Africe pod UNESCO a maluje obrazy, které vystavuje v našem muzeu. Jeho syn je ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR. Příště více. A rozhodně se těšíme, ţe mezi sebou přivítáme další rodáky a přátele Netvořicka, kteří nejsou známí a slavní, ale kteří mají rádi náš kraj a chtějí mu v něčem prospět. Vzpomenu například pana Menouška, který mi přivezl staré fotografie Netvořic a členy rodu Šťástků. Malý kluk na jedné fotografii se stal starostou Netvořic. Plány Spolku Řadu plánů se nám nepodařilo uskutečnit. Zmíníme se o nich na Valné hromadě. Ale některé jsou v počátcích. Například Vystěhování Netvořicka, vytvoření databáze školních fotografií s popisem ţáků, sbírání spisů Grossmannové Brodské, sestavit archiv starých a nových fotografií Netvořic a okolí, zaznamenat významné rodáky Netvořic a okolí, dokončit historii našeho Spolku, atd. A máme také vize, jako je například uţ 100 let stará touha po rozhledně na Holém vrchu nad Netvořicemi a Vysokým Újezdem. 9

10 Připravujem tradiční akce na rok 2011: 4. ročník Advent s Netvořákem III. Reprezentační ples se Sokolem VII. ročník Na Medník za kandíky a na Posázavskou stezku VIII. ročník Cesta do středu Království českého ročník Netvořický pouťový jarmark Čištění studánky a kapličky v Háji podle domluvy 5. ročník Advent s Netvořákem Termíny výletů mohou být změněny z důvodu počasí! Těšíme se s Vámi na společném prvním setkání na adventní neděli Sejdeme se na náměstí u pomníku ve 14,30! Přeji všem našim členům krásné a zdravé dny! Ing. Josef Dušek, místostarosta spolku g 10

11 Záznam 61. Valné hromady Spolku rodáků a přátel muzea v Netvořicích konané dne 21. listopadu 2009 Podobně jako vloni jsme uspořádali 61. Valnou hromadu s dopoledním kulturněspolečenským programem. Pokračování bylo v Základní škole v Netvořicích obědem a vlastním programem Valné hromady. Dopoledne bylo otevřeno netvořické muzeum, kde návštěvníky doprovázela s výkladem správcová muzea paní Helena Černošová. Od 11 hodin náš Spolek spolu s městysem Netvořice uspořádal v katolickém kostele koncert u příleţitosti 230. výročí narození hudebníka Vavřince Bartáka, rodáka z Netvořic. Na programu byly skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, Haendla, Mozarta, Schuberta a Vavřince Bartáka. Na varhany hrála Kateřina Málková, na violoncello Jan Ţďánský a zpěv tenor Ondřej Socha. Koncert byl velice krásný a přítomných asi sto posluchačů mělo příjemný záţitek. Hudebníci byli velice spokojeni s přijetím, s prostředím kostela i se starobylými varhanami a rádi s námi šli do školy na náš program. Zajímali se o náš spolek a jeho aktivity, byli překvapeni hezkou atmosférou a velikou účastí. Za několik dní nám pan Ţďánský zaslal jako pozornost kopie originálu not Vavřince Bartáka. Díky spolupráci se sdruţením Domovem české hudby jsme objevili našeho rodáka Vavřince Bartáka, významného hudebníka přelomu 18. a 19. století. Získali jsme o něm základní informace a sdruţení nám zorganizovalo koncert. Koncert zajišťovala za městys místostarostka ing. Vávrová a za náš Spolek ing. Dušek. 11

12 Další program byl v místní základní škole. Ve školní jídelně byl připraven oběd se zákusky a občerstvením. Díky paní ředitelce Mgr. Chobotské a její zástupkyni Mgr. Vodehnalové bylo vše, jako vţdy, vzorně připraveno. Na přípravě místnosti se opět podíleli někteří členové spolku. Účastníky v chodbě školy vítal Netvořák se spolkovou nástěnkou. 61. Valnou hromadu našeho Spolku zahájil ve 13 hodin starosta Spolku ing. Jiří Stibůrek přivítáním přítomných. Na úvod připravili ţáci místní školy pod vedením Mgr. Vodehnalové vystoupení s písněmi a recitací. Svoji báseň nám přednesla naše příznivkyně paní Jindra Schneiderová. Pochvala za vystoupení byla i od renomovaných profesionálních hudebníků z koncertu v kostele. Po obědě jsme jako vloni, díky slunečnému počasí, udělali společnou fotografii na schodech před školou. Po 14. hodině začal program Valné hromady. Starosta spolku J. Stibůrek přítomné seznámil s programem a pronesl úvodní řeč. Na Valné hromadě bylo přítomno 54 členů a 11 hostů. Celkem tedy 65 přítomných. VH odhlasovala přijetí dvou nových členů: ing. Olga Zubová a Jana Medlenová. Místostarosta a kronikář Spolku J. Dušek připomněl, ţe veškeré informace o činnosti Spolku a další zajímavé informace jsou uvedeny v publikaci Výroční zpráva spolku od 60. VH 2008 k 61. VH Tato zpráva je celá uvedená také na našich webových stránkách Pozor nemáme.cz, ale.eu! J. Dušek proto pouze doplnil a zdůraznil spolkové akce, význam kontaktních členů, webové spolkové stránky a infoskříňku, muzejní radu, s muzeem připravovanou výstavu o rodačce spisovatelce Grossmannové Brodské, atd. VH odsouhlasila logo jarmarku v podobě, které bylo pouţito na letošním jarmarku. Logo je ve Výroční zprávě. Autorem loga je Eva Dušková. Logo Spolku zatím není rozhodnuto. VH odsouhlasila všechny plánované akce na rok Starosta spolku informoval VH: Ad1/ snaha o získání pozemku pro stavbu rozhledny - pan Hodinka nechce prodat ani pronajmout s poukazem na příbuzné ať si to rozhodnou jednou oni - proti rozhledně ale obecně nic nemá - pan Schůt nechce prodat ani pronajmout, se stavbou rozhledny nesouhlasí 12

13 - rodina Stomeova nechce prodat ani pronajmout - informoval nás pouze telefonicky pan Stome - napsáno několik dopisů Stomeovým jednak mnou a jednak Václavem Stibůrkem - dopisy dáváme do archívu Ad2/ o práci Muzejní rady a schválení Statusu Městského muzea - spolek má opět právně garantovaný vliv na činnost muzea, 2 členové Spolku jsou členy Muzejní rady dle statutu muzea - slíbil, ţe se pokusí prostřednictvím muzejní rady co nejvíce muzeum zmodernizovat a jeho činnost rozšířit - na první výsledky si musí VH počkat 1 rok Ad3/ nepovedlo se rozhýbat praţskou buňku Spolku - slíbil, ţe se osobně zasadí o její rozhýbaní v roce 2010, to samé přislíbili také pan Papírník a pan Šťástka Ad4/ informoval VH o neproplacené dotaci z kraje na jarmark - sloţka s touto kauzou bude předána do spolkového archívu Ad5/ informoval VH o způsobu schvalování změn stanov - starosta připravil první návrh pro výbor a zájemce - výbor projedná jeho návrh na nejbliţší schůzi - umístění spolkového návrhu na www stránku do 3/ celoroční diskuse, rozeslání finálních verzí, umístění finální verze do 8/2010 na www stránku - diskuse a změny stanov po volbě nového výboru na VH 2010 Ad6/ upozornil, ţe příští VH 2010, je VH volební Ad7/ přednesl VH návrh na to, aby se Spolek zabýval trasou obchvatové komunikace městyse Netvořice a návrh zdůvodnil takto: 1. Spolek se takto významnými věcmi vţdy zabýval (Maskovická silnice, Praţská silnice, Sedlčanská lokálka, Štechovická přehrada, malotřídka, měšťanka, rozhledna Holý vrch atd.) - viz stanovy 2. Při stavbě dálnice musí být jasná trasa obchvatu městyse - aby ji mohl český stát při stavbě dálnice zafinancovat 3. Pokud se to neudělá při stavbě dálnice, neudělá se to nikdy, neboť obec na takovou stavbu nebude mít peníze - budoucí generaci tím neuděláme dobrou sluţbu - je třeba míti v této věci odvahu a vizi přesahující let. 4. Samotná trasa obchvatu by měla vést - nad vysokým napětím 22 kw na jiţním svahu nad školou v Netvořících - spojovat tyto body Bod A - maskovická křiţovatka na západním obchvatu Netvořic Bod B - těsně nad vyústěním VN 22kW na Lešanskou silnici Další trasa je odvislá dle trasy dálničního přivaděče 5. Současně s touto trasou by bylo zřejmě dobré navrhnout i další hlavní trasy cest - kvůli plánu inţenýrských sítí - toto je jiţ především věcí zastupitelstva, spolek zajímá obchvat, který ostatní trasy determinuje 6. Spolek se nebude nijak zabývat funkčním vyuţitím území v intravilánu pod trasou obchvatu - jeho vyuţití určí aţ čas, je moţné ţe aţ za 50 let 7. Hlavním přínosem takto navrţené trasy obchvatu bude: 13

14 - obec bude připravena na svůj moţný rychlý rozvoj v případě stavby dálnice - obchvat bude moci zafinancovat Český stát - Netvořicko je první oblastí kde bude moţno po vystoupání dálnice z chráněné krajinné oblasti Posázaví investovat a stane se tím velmi atraktivní pro jiţní část Prahy - obchvat zhodnotí mnoho pozemků v obci minimálně na dvojnásobek - naši vnuci nám poděkují Ad8/ starosta poté přečetl VH část zápisu vzpomínek Aloise Stáry o lobování Spolku při zhotovení Maskovické silnice na místě obecní strouhy - nechal VH spolku odhlasovat to, ţe se výbor spolku bude zajímat trasou obchvatové komunikace městyse, případně trasami navazujícími, a dle uváţení předloţí zastupitelstvu městyse návrh na změnu územního plánu. VH odsouhlasila, aby se výbor zabýval moţnostmi jak se starat o vrch Jáchym a aby výbor zjistil maximum informací o vztahu spolku k Jáchymu a jeho historii Starosta tělovýchovné Jednoty Sokol Pavel Netolický Ad1/ pochválil spolupráci mezi oběma organizacemi - Ples růţí zopakujeme - Jarmark zopakujeme Ad2/ návrh zorganizování posvícení v roce 2010 spolu se Sokolem (doprovodné akce + tancovačka) VH schválila tento návrh Ad3/moţnost temperování muzea ze sokolovny je sice moţná, ale mnohem ekonomičtější by byl zřejmě kotel přímo v muzeu Ad4/ popřál Spolku klidný advent a bohaté Vánoce Starosta městyse Jiří Kubásek Ad1/ zhodnotil práci Spolku velmi kladně (jarmark, Ples růţí) Ad2/ informoval VH o největších problémech městyse v současnosti (především peníze, čistička atd.) Ad3/ potvrdil, ţe městys se snaţí o získání dotací na různé akce, bohuţel nepříliš úspěšně - není to jednoduché Ad4/ jednoznačně potvrdil, ţe se městys bude ucházet o dotaci na zhotovení nového regulačního plánu, pokud bude takový dotační titul vypsán - starosta spolku přislíbil v tomto lobbistickou a poradenskou pomoc Ad5/ vyjádřil se k návrhu starosty spolku na posunutí obchvatové komunikace - vyzval Spolek k předloţení návrhu na trasu obchvatu po projití tohoto návrhu spolkovou diskusí - městys vítá jakékoli podněty pro rozvoj obce, v této chvíli se nevyjádřil k této věci ani kladně ani záporně - upozornil ale, ţe veškeré návrhy musí schválit odborníci na územní plánování - upozornil, ţe v této chvíli zastupitelstvo rozhodlo o tom nedělat ţádné změny v územním plánu a pro změnu tohoto stanoviska by bylo nutno toto rozhodnutí zastupitelstva změnit. Spolek by musel zastupitelstvo přesvědčit, ţe je to v zájmu městyse. - potvrdil, ţe městys nemá a zřejmě ani v budoucnu nebude mít peníze na financování obchvatu 14

15 Ad6/popřál všem členů Spolku klidný advent, bohaté Vánoce, všem hodně zdraví Pokladník spolku Miloš Jírovec přednesl zprávu o příjmech a výdajích za uplynulé období. Konečný stav k datu je Kč. Předsedkyně revizní komise Dagmar Koberová za revizní komisi navrhla schválit zprávu o hospodaření M. Jírovce. Zdůraznila, ţe tato agenda je vedena řádně a svědomitě. Jediná připomínka na dokladech k proplacení uvést k jakému účelu byl výdej pouţit a podepsat doklad starostou nebo místostarostou. VH odsouhlasila hospodaření spolku a zároveň dar základní škole v Netvořicích ve výši 5000 Kč. Převedení daru zajistí M. Jírovec. Na závěr programu byl promítnut zajímavý dokument o historii Konopiště. Zajímavostí byla moţnost něco napsat nebo nakreslit na velké papíry, tzv. cliboard, které přinesl J. Stibůrek. 61. Valná hromada pokračovala přátelským posezením. 15

16 Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích a Městys Netvořice pořádá KOMORNÍ KONCERT DOMOVEM CESKÉ HUDBY u příleţitosti 230. výročí narození hudebníka Vavřince Bartáka, rodáka z Netvořic 21. listopadu 2009 v 11 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netvořicích Interpreti: Kateřina Málková varhany Ondřej Socha zpěv Jan Žďánský - violoncello Program: J. S. Bach, A. Vivaldi, Haendl, Mozart, Schubert, Vavřinec Barták v Vstupné dobrovolné 16

17 Koncert u příležitosti výročí 230 let od narození Vavřince Bartáka, rodáka z Netvořic V roce 2009 uplynulo 230 let od narození dirigenta a hudebního skladatele Vavřince Bartáka. Vavřinec Barták se narodil 7. srpna 1779 v Netvořicích a zemřel 27. března 1851 v Písku. Po studiích hudby v Praze byl jmenován dirigentem orchestru hraběte Františka Josefa Wrtby na Konopišti. Po Wrtbově smrti se vrátil zpátky do Prahy, kde patřil k nejvyhledávanějším hudebníkům své doby. V roce 1832 byl jmenován ředitelem kůru v Písku. Barták je rovněţ autorem několika menších skladeb. V osobnosti Vavřince Bartáka můţeme spatřit jednoho z nejvýznamnějších šlechtických kapelníků přelomu 18. a 19. století. 17

18 Program koncertu: (Anonymus) Codex-Faenza - Gloria Antonio Vivaldi: Chrámová sonáta e moll pro violoncello a varhany Franz Schubert: Ave Maria J. S. Bach - Wenn dich Ungluck tut greifen an BWV 1104 J. S. Bach: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort BWV 1103 Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 pro violoncello sólo BWV 1007 (výběr) Georg Friedrich Haendel: Largo z Xerxes Wolfgang Amadeus Mozart - Andante F Major KV 616 Johann Sebastian Bach: Air pro violoncello a varhany Johann Sebastian Bach: Bist du bei mir BWV 508 Vavřinec Barták: Salve regina Christian Erbach - Fuga a 4 voc. del 1. tuono 18

19 Ondřej Socha tenor Narodil se v Praze. Hudbě a zejména zpěvu se věnuje již od dětství. V roce 2003 byl přijat na Pražskou konzervatoř do třídy prof. Jiřího Kotouče. Již velmi záhy během studia začal aktivně vystupovat. Ve Státní opeře Praha hostuje od roku 2004 jako Pong v Turandot, Danieli v Sicilských nešporách, Borsa v Rigolettovi a Lampář v Pucciniho Manon Lescaut; v divadle F. X. Šaldy v Liberci jako Vašek v Prodané nevěstě. Na mezinárodním jevišti debutoval ve stejném roce na irském Wexford Opera Festival jako Torquemada v Ravellově Španělské hodince. Z početných dalších zahraničních vystoupení patří k nejvýznamnějším Trójan v Idomeneovi na Mozart Festival La Coruña 2005, Dvořákovo Requiem v Paříži 2006 a Haydnovo Stvoření na festivalu Septembre Musical de L Orne ve francouzském Alençonu Je opakovaně zván na festival Rassegna Internazionale Capolavori di Musica Religiosa v italském Bergamu. Věnuje se též koncertní činnosti. Vystoupil s většinou českých orchestrů včetně Pražské komorní filharmonie a Pražského komorního orchestru, po boku Pražského filharmonického sboru, Českého filharmonického sboru Brno a Paris Choral Society, v hudebním nastudování Johna Shea a pod taktovkou dirigentů jako Philip Auguin, Enrico Dovico, Caspar Zehnder nebo Marco Zambelli v ČR, Německu, Francii, Itálii, Holandsku, Španělsku, Irsku a Velké Británii. Kateřina Málková varhany získala první hudební vzdělání na Základní umělecké škole v Hrušovanech n. J. Již během svých studií na konzervatoři v Brně ve třídě prof. Petra Koláře se zúčastnila mnoha domácích i zahraničních soutěží. V roce 2004 byla přijata na Akademii múzických umění do třídy doc. Jaroslava Tůmy. Absolvovala řadu mistrovských kurzů např. u jedné z nejvýznamnějších postav varh. interpretace Marie Claire Alain, ale i u Prof. Martina Sandera, Jon Laukvika, Luigi Ferdinando Tagliavina, Pier Damiana Peretti, či Prof. Andrea Liebiga. V roce 2007 byla na roční stáži na Vysoké hudební škole v německém Luebecku u Prof. Arvida Gasta. Pravidelně se také věnuje interpretaci hudby 20. a 21. století. Jan Žďánský violoncello studoval na konzervatoři v Pardubicích u prof. Josefa Krečmera. Na hudební fakultě AMU v Praze byl posluchačem ve třídě Prof. Miroslava Petráše. Během studií se zúčastnil mnoha mezinárodních kurzů a stáží, např. u Prof. Victorie Yagling (Helsinki), F. Bartholomeye (Vídeň), Prof. M. Zeuthena (Kodaň) aj. Je laureátem soutěže konzervatoří v roce 1999, držitelem 2. ceny soutěže pro interpretaci soudobé komorní hudby ve Frankfurtu n. M, nositelem několika cen ze soutěže v rakouském Semmeringu, v roce 2003 získal cenu za nejlepší provedení skladby Leoše Janáčka na Janáčkově soutěži v Brně atd. Spolupracuje jako sólista s Komorní filharmonií Pardubice, Capella Pallatina Mannheim, Tutti Bordeaux. Je členem mezinárodního institutu Wiener Klangstil pod patronací Vídeňských filharmoniků. Natáčí pro Český, Dánský a Rakouský rozhlas. Vystupuje na festivalech Salzburger Festspiele, Max Reger Festival atd. V roce 2004 studoval na Kunstuniversität v rakouském Grazu ve třídě Prof. Rudolfa Leopolda. Aktivně se věnuje též komorní hře (je členem Tria IUNO a Kaprova kvarteta. Hraje na violoncello vídeňského mistra Josepha Wassermanna z roku

20 Domovem České Hudby Projekt pro zachování kulturních hodnot Záměr obnovit tradice české hudební kultury získal v závěru minulého roku konkrétní a jasnou podobu. Stalo se tak zásluhou řady významných pedagogů a vynikajících absolventů Akademie múzických umění v Praze, Univerzity Karlovy v Praze a Konzervatoře. Česká hudební tradice ztrácí v multikulturním prostředí a obecné komercionalizaci moderního světa svoji nezastupitelnou roli nositele hodnot české kultury. Tento trend, kterému se nelze ani ve vyspělých evropských zemích zcela vyhnout, se však daří promyšlenou strategií přinejmenším usměrnit. Proto bychom chtěli prezentovat váţnou hudbu na vysoké úrovni i v jiném prostředí neţ jsou velká města. Tuto úlohu v minulých letech statečně suplovaly např. Kruhy přátel hudby, z nichţ ovšem bohuţel mnohé zanikly, nebo svoji činnost v důsledku nedostatku financí značně omezily, ale ani ony nebyly schopny pokrýt poměrně vysokou poptávku v menších aglomeracích. Naším záměrem je pokusit se o obnovu hluboké tradice provozování váţné hudby i na regionální úrovni, kde ji lze jasně prokázat například v osobnostech kantorů, varhaníků a regenschori. Naším cílem je tedy připomenout někdy i neprávem pozapomenuté hudebníky, kteří ţili nebo působili v místech mimo hlavní rámec kulturního dění alespoň v době, kdy si připomínáme jejich ţivotní výročí. Přesto jsou vazby k hudebním velikánům i uměleckému prostředí tehdejší doby pozoruhodné. Dramaturgie koncertů bude tedy vázaná na dané místo a osobnost a proto vţdy jedinečná. Úloha interpretů bude svěřena nejen známým umělcům, ale i vynikajícím mladým hráčům, laureátům mezinárodních soutěţí, nositelů významných ocenění. Je totiţ omylem se domnívat, ţe garancí nejvyšší profesionality musí být vţdy vystoupení mediálně známé osobnosti. Nepochybujeme, ţe tento projekt dokáţe, ţe Česká republika můţe být hrdá na ohromující počet osobností, majících nezřídka v evropském nebo světovém kontextu mimořádný význam. 20

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka)

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka) Veltruské listy Jaro je tady!!! www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 2/2012, duben - květen, cena 12,- Kč Řekla bych, že jaro musí být nejoblíbenějším ročním obdobím pro

Více

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 časopis městského zastupitelstva listopad prosinec 2009 ročník 33 Zajímavé domy buštěhradské - Králíčovna ZŠ a MŠ i ZUŠ budou slavit! Junák Buštěhrad a DPS v roce 2009 Přednášky

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA 2010 ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA číslo 5 (rozšířené vydání tištěné verze) Praha, prosinec

Více

Evropě i králi Jiřímu

Evropě i králi Jiřímu 29. května 2014 Ročník 23 Číslo 11 Cena 9 Kč Jedna radost V Poděbradech zahájí po prázdninách činnost nová soukromá základní škola. V čem bude jiná než ostatní, prozradil její ředitel Monček. 3 Cenné rady

Více

Pohled starosty na rok 2012

Pohled starosty na rok 2012 Pohled starosty na rok 2012 Z obsahu: TÉMA MĚSÍCE: CO SE STALO V ROCE 2012 ČIŠTĚNÍ MORAVY VÝUKA ČEŠTINY PRO CIZINCE KAPELA VINNÝ STŘIK POZVÁNKY A PROGRAMY symbolické přestřihávání pásky do opravené ulice

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

ZPRAVODAJ MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

ZPRAVODAJ MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ ZPRAVODAJ MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ Leden 2015 Vánoční koncert Petr Bende & Band. Foto: Silvie Kotačková in d o h 0.0 0 2 e v 5 1 0 2 a n d 24. le 482, Velká Bíteš á Kulturní dům, Vlkovsk elan pavel h hegner Hraje:

Více

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti Založeno roku 1919 16. června 2010 Ročník XXI. číslo 24 Cena: 12 Kč Dálným východem čtvrtek 17. 6. od 17 hodin ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí cestopisná přednáška Radovana Jirků.

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2014 Náchodský prosinec zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Novoroční přání Informace z radnice Kronika Výročí Jubilant J. Roubíček Celbovy melodie v nové knize Z historie Tísňové linky

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané,

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané, KOPANINSKÉ listy 2/2010 Vážení spoluobčané, od prvního vydání Kopaninských listů proteklo naším potokem již mnoho vody a odehrála se řada událostí. Dokonce se v posledních dnech zdá, že léto se neusídlilo

Více

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e leden 2012 Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Z obsahu... Rozhovor se starostou MČ Praha Ďáblice Ing. Milošem Růžičkou...4 Prosinec

Více

3 březen 2010. Kluci v akci 8. března v 17,30 na ČT 1 Ondřej a Filip vaří v Telči! Připravujeme:

3 březen 2010. Kluci v akci 8. března v 17,30 na ČT 1 Ondřej a Filip vaří v Telči! Připravujeme: 3 březen 2010 ROÈNÍK XXI cena: 6 Kè Dostavba ZŠ Hradecká startuje. Bude stát 123 mil. Kč! A učitelé, žáci a studenti si asi řeknou konečně! Konečně začíná realizační část projektu dostavby školského areálu

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

ROČNÍK 16/ ČÍSLO 5 KVĚTEN 2007

ROČNÍK 16/ ČÍSLO 5 KVĚTEN 2007 ROČNÍK 16/ ČÍSLO 5 KVĚTEN 2007 Foto archiv M. Sedláčka Foto Ing. Zdeněk Fabiánek Ze zasedání Rady města Rada města Vamberk se na svém 11. zasedání dne 28. března 2007 usnesla: 1) RM podporuje vznik Centra

Více

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce Druhou lednovou sobotu

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru 1 Prázdninové slovo starosty Konečně nadešel dětmi tak toužebně očekávaný čas léta a prázdnin, na který jsme se spolu s nimi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to čas dovolených a zaslouženého odpočinku.

Více

Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY

Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY Číslo 48/Ročník 23 12/12/2012 Sedlčany Cena 13 Kč Nádražní 903 Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY Sedlčany - relaxační pobyty k přivaděči Nádražní vody 903 ze Želivky nazval

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 2 prosinec 2012 Ani tentokrát to není fotomontáž! Poznáte, ze kterého místa je pořízen tento snímek? Foto: M. Volák Z obsahu: Mažoretky Holohlavy se na jaře zúčastnily mistrovství

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více