Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích. Spolkový almanach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích. Spolkový almanach"

Transkript

1 Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích Spolkový almanach

2 Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích Vážení a milí přátelé členové našeho Spolku Jiţ počtvrté Vám výbor našeho Spolku předkládá výroční zprávu o činnosti Spolku za uplynulé roční období. Letos od 61.VH 21. listopadu 2009 do 62.VH 20. listopadu Poprvé je nazvaná Spolkový almanach, protoţe neobsahuje jenom výroční zprávu. Obsah almanachu je omezený, takţe jsem musel vypustit zajímavé historické věci, které snad zveřejním jinou cestou. Doufám, ţe do příštího almanachu přispějí, vedle zprávy starosty spolku, i jeho další členové. Velký dík patří Magdaléně Duškové, která upravila text a fotografie pro tisk. Bez toho by tato publikace nevyšla. Za výbor Spolkový almanach připravil Josef Dušek. Publikace je uvedena na našich webových stránkách Obsah: strana 1. Zpráva starosty o činnosti Spolku Zpráva místostarosty a kronikáře Záznam 61. Valné hromady Komorní koncert Domovem české hudby Vzpomínka na Miloše Jírovce Osobní vzpomínka na Jaroslava Lašťovičku Tradiční akce našeho Spolku 7. Advent s Netvořákem Reprezentační ples Poznáváme náš kraj Rady pro turistické nadšence Na Medník za kandíky a na Posázavskou stezku Cesta do středu Království českého Historie okolí Slapské přehrady Netvořický pouťový jarmark Čistění studánky a kapličky v háji Krajem dětství Františka Hrubína František Liebl výročí narození Grafická úprava: Magdaléna Dušková Vytiskl: Ing. Jiří Stibůrek, vazbu provedli spolkoví dobrovolníci 2

3 Zpráva starosty o činnosti Spolku rok Váţení členové Spolku rodáků a přátel muzea v Netvořicích! Letošní zpráva starosty musí být současně i zprávou o činnosti za poslední 3 roky. Jak určitě víte, poslední volební valná hromada v roce 2007 rozhodla o tom, ţe volební období úřadujícího výboru bude tříleté, volební období výboru v tomto roce tedy končí. Co se ve spolku za poslední 3 roky stalo. Spolek se po jistém období hledání svého místa na Slunci po svém znovu zaloţení v roce 1995 dostal do klidných vod. Myslím si, ţe Spolek plní dobře svou hlavní funkci zakotvenou ve stanovách tedy vytvářet apolitickou platformu pro lidi, kteří mají rádi náš krásný netvořický kraj. Dnes, po mnoha letech můţu doufám i říci, ţe se nám podařilo občanům i komunálním politikům v Netvořicích vysvětlit co náš Spolek je, co náš spolek chce, kam se ubírá a jaká je jeho funkce v místní občanské komunitě. Spolek posílil nejen svoji členskou základnu a přilákal mladé členy, ale posílil značně i svůj neformální respekt u veřejnosti. Respekt, který vyplývá z neformálního respektu k jeho členům i k jeho vedení. Spolek je čím dál tím více vnímán jako KLIDNÁ SÍLA, které se snaţí společnost spojovat a připomínat společnosti pozitiva, zásady humanity, umění komunikace a kompromisu, prostého selského rozumu a i důvody proč vlastně na tom světě jsme. Akce pořádané či spolupořádané Spolkem (pouťový jarmark, turistické pochody, ples) jsou jiţ pevnou součástí netvořického kulturního ţivota. Spolek se snaţí podněcovat občany k společenské, kulturní a sportovní aktivitě a k zájmu o věci veřejné. Spolek jako celek nechce a ani nemůţe podporovat konkrétní projekty (dálnice, způsob vyuţití veřejných financí v obci apod.), ale je jeho povinností vyplývající mu ze stanov, otevírat diskusi na témata pro Netvořice důleţitá a veřejnost podněcovat k zájmu o tyto věci, pro budoucnost obce tak důleţité. Heslo, které má Spolek na svých webových stránkách se snaţíme naplňovat i v praxi pouč se z minulosti, zlepši přítomnost a ovlivni tak budoucnost. Musím ve své letošní zprávě vzpomenout významných členů spolku, kteří se bohuţel nedoţili letošní valné hromady. Odešel náhle a nečekaně můj přítel, zakládající člen obnoveného Spolku a dlouholetý hospodář Spolku Miloš Jírovec. Miloš byl skvělý chlap a pro Spolek a obec Netvořice udělal skutečně mnoho dobrého, ještě desítky let mi ho budou připomínat stromy, které vysázel sám nebo společně s Jirkou Horečkou u Jedlice. 3

4 Odešel také pan Antonín Hrejzek i se svojí manţelkou. Na Antonína si není moţno nevzpomenout, pohlédnete-li na kostel a novou sochu panny Marie. Je především jeho zásluhou a jeho působení na netvořické věřící, ţe se podařilo shromáţdit peníze na novou sochu a okolní dekorační prvky (více neţ Kč) a Netvořice tak mají na římskokatolickém kostele po mnoha letech opět svoji mocnou patronku. V Antonínovi Netvořice i Spolek ztratili jednoho z nejvýznamnějších občanů, nejstarších pamětníků, člověka uváţlivého, pracovitého a člověka, který tento kraj a jeho obyvatele skutečně miloval a proţil v něm celý svůj bohatý ţivot. Materiál z jeho stavebnin a jeho dobrá sousedská rada je obsaţena v mnoha místních stavbách. Z našich řad odešel také pan Josef Otčenášek, potomek spoluzakladatele Spolku. Jeho zdravotní stav mu v posledních letech jiţ neumoţňoval aktivní činnost v našem Spolku. Také jeho odchod vnímám jako velkou ztrátu. Letošní Valné hromady se nedoţil ani pan Laštovička. Jeho historické práce o Netvořicích a rodu Netvořských, a také jeho rozsáhlá publikační činnost, zanechaly generacím budoucím velmi důleţitý odkaz, který teprve bude doceněn. Všichni budoucí netvořičtí badatelé a historikové budou muset začít u jeho díla základní kámen byl poloţen děkujeme. V roce letošním zemřel také pan Jiří Trnka. Muţ, který konec své ţivotní cesty spojil s Netvořicemi a po určitý čas byl členem našeho Spolku. Svojí aktivitou a občanským nasazením rozhýbal klidné vody Netvořic. Nemohu především nevzpomenout jeho zásluhu na tom, ţe náš Spolek začal organizovat pouťový jarmark. Ač jsem zdaleka ne vţdy na vše měl s Jiřím stejný názor, rozhodně jsem jej respektoval. Především pro jeho aktivitu a snahu věci změnit dle svého přesvědčení, bez ohledu na překáţky a také pro jeho poctivý přístup k podnikání i ţivotu. V letošním roce vyšla kniha básní Vyznání více životů. Autorem je člen našeho Spolku prof. Josef Rada. Náklady na tuto knihu uhradili autor 50%, Jiří Stibůrek 40%, Spolek rodáků 10%. Jde po letech o velký kulturní počin, jemuţ se zřejmě dostane plného docenění aţ v letech budoucích. Kaţdý člen Spolku přítomný na letošní Valné hromadě dostane 1 výtisk knihy, a pokud prof. Radovi zdraví dovolí a bude moci na VH přijet, proběhne na VH autogramiáda knihy. Kníţka obsahuje lyrické básně a milostnou poezii, často s vazbou na netvořický kraj. V letošním roce došlo také ke změně ve vedení netvořické základní školy. Paní ředitelku Mgr. Marii Chobotskou vystřídala po jejím odchodu do důchodu na postu ředitelky školy její dosavadní zástupkyně a členka našeho spolku Mgr. Ludmila Vodehnalová. Chci na tomto místě poděkovat paní Mgr. Chobotské za výbornou spolupráci a přízeň našemu Spolku a zároveň popřát nové paní ředitelce Mgr. Lídě Vodehnalové hodně energie a trpělivosti v nové funkci. Za sebe mohu jasně říci, ţe v mých očích Základní škola Netvořice s novou ředitelkou školy nejen ţe plynule navazuje na předchozí dobrý směr, kterým byla škola vedena, ale já vidím v kreativitě, pracovitosti, přístupu ke kultuře a organizačním talentu nové paní ředitelky i velký 4

5 příslib pro Netvořice a její budoucí generace a její výchovu. Nemusím snad členům spolku ani připomínat, ţe Mgr. Lída Vodehnalová je sama ţákyní zdejší základní školy co si více přát. K politické situaci v Netvořicích ani k společenskému dění v obci se tradičně nevyjadřuji. Rád bych Vás jen i pro tentokrát všechny vyzval, aby jste se seriózně zajímali o územní plánování obce Netvořice i přilehlých spádových obcí. V brzké době se musí začít s přípravou nové verze územního plánu Netvořic vise, která má vţdy zásadní vliv na rozvoj obce Netvořice pro následujících let. Zvláště nyní po uplynulých komunálních volbách je třeba opět vyzvat nově zvolené zastupitele k započetí společenské diskuse na téma rozvoje obce a přimět zastupitele městyse, aby k věci územního plánu přistupovali s mnohem větší odpovědností, neţli tomu bylo v minulosti jde o naši rodáckou povinnost i odpovědnost vůči budoucím generacím a jde také o věc zcela apolitickou. Ač je spolek jako celek apolitický, jeho členové mohou a měli by být v Netvořicích aktivní a já členy spolku jako jednotlivce k této občanské aktivitě vyzývám, jen aktivitou lze věci měnit. Nezapomeňte ale nikdy na respekt k názoru druhého, byť by to byl názor jakkoli odlišný od názoru Vašeho a snaţte se svým přístupem obyvatele Netvořic co nejvíce sbliţovat a učit je kompromisům člen Spolku by měl umět naslouchat ostatním více neţ jiní. Popis a hodnocení jednotlivých letošních spolkových akcí nechávám i letos zcela na místostarostovi Spolku Ing. Pepíku Duškovi, který měl prsty u takřka všech našich akcí. Mé zaneprázdnění mi nedovoluje se činnosti spolkové věnovat dle svých představ, ale naštěstí je zde pracovitý výbor a Pepík a Evka Duškovi. Děkuji tvůrci našeho rodáckého webu Michalovi Fulínovi za vytvoření naší stránky a Magdě Duškové za to, ţe si při své mateřské dovolené našla čas a našim stránkám vtiskla aktuálnost a ţivot. Moc, moc si přeji, aby u této práce oba ještě pár let vydrţeli. Chci na tomto místě poděkovat Dáše Koberové za její práci pro výbor a za to, ţe se ujala pokladny spolkové po náhlém úmrtí Miloše Jírovce. Zvláště chci dále poděkovat hlavním pořadatelům jarmarku Radkovi Janouškovi, Dáše Koberové a Janě Skřivanové, jakoţ i všem, kdo se na přípravě a průběhu jarmarku podíleli. Finanční zpráva, zpráva o plánech spolku na roky 2010 a 2011, zpráva revisní komise jakoţ i zpráva o členské základně bude přednesena na valné hromadě dne Zprávu o činnosti Muzejní rady a o stavu muzea přednesu aţ na VH. 5

6 Na Valnou hromadu spolkovou přinesu návrh na změny současných stanov Spolku. Výbor spolku mě dále pověřil, abych předem oznámil členské základně tyto skutečnosti: současný výbor navrhne na VH rozšíření počtu členů výboru spolku z 5 členů na 7, veřejnou volbu výboru hlasováním po jednotlivých členech a 3letý volební mandát výboru. Rozhodl jsem se, ţe na letošní Valné hromadě spolkové se budu ucházet o zvolení do výboru spolku. Jedním z doporučení a změn, které chci například navrhnout do stanov je, aby výbor spolku měl právo, mezi VH, doplnit svůj počet o náhradníky z řad členů spolku (můţe dojít k úmrtí, rezignaci člena výboru, či neschopnosti se účastnit práce výboru z jiných důvodů). Maximální počet nových členů výboru bez schválení VH by byl zřejmě 2 osoby. Na další VH by tito noví členové byli potvrzeni. Děkuji za pozornost a těším se na osobní setkání s Vámi o valné hromadě spolkové 20. listopadu 2011 Váš Ing. Jiří Stibůrek, starosta spolku Y 6

7 Zpráva místostarosty a kronikáře V návaznosti na zprávu starosty uvádím další informace o naší činnosti. Výbor našeho Spolku se počátkem roku sníţil z pěti členů na tři. Zůstali: starosta Jiří Stibůrek, místostarosta a kronikář Josef Dušek a hospodář Jiří Horečka. Zemřel pokladník Miloš Jírovec a z osobních důvodů se výboru nezúčastňovala jednatelka Martina Vachtlová. Jenom díky dalším pomocníkům jsme mohli v práci pokra-čovat. Jsou to jako vloni: Dáša a Petr Koberovi, Jana Skřivanová, Eva Dušková. Letos se přidal nový aktivní člen, Radek Janoušek. Funkci pokladníka přijala do doby Valné hromady Dáša Koberová. Předání od Miloše provedl Josef Dušek, který předtím oficielně písemně přijal od manţelky Miloše dokumenty a peníze, a to za přítomnosti policie. Naštěstí měl Miloš v těchto věcech pořádek a vše proběhlo bez problémů. Práci jednatelky většinou zajišťovala Jana Skřivanová. Revizní komise zůstala ve dvou, Josef Verner a Milan Sadílek. Předsedkyně komise Dáša Koberová převzala pokladnu. Od loňské Valné hromady k letošní oslavili výročí narození tito členové, v pořadí od nejmladších: Lída Vodehnalová, Marie Chobotská, Jaroslav Pelich, Josef Šťástka, Svatopluk Zajíček, Eva Dušková, Václav Bobek, František Kašička, Zdeněk Motl. Blahopřejeme! Za výročí narození povaţujeme kaţdé desáté a po 60 letech kaţdých pět let. Na minulé Valné hromadě byli přijati dva noví členové. Ing. Olga Zubová a Jana Medlenová. V současnosti má náš Spolek 122 členů. Bohuţel nás navţdy opustili naši členové Miloš Jírovec, František Šobíšek, Josef Otčenášek, Antonín Hrejzek. Osobně vzpomenu v tomto almanachu také na Jaroslava Lašťovičku. Vzpomínka patří i Ing. Zdeňkovi Doleţalovi, synovi našeho význačného člena Jindřicha Doleţala. Vzpomínáme na ně! Informace o činnosti Spolku získáte aktuálně, včetně fotogalérie, na (pozor na.eu!!!) a ve Spolkové infoskříňce u autobusové zastávky. Kaţdý člen by měl znát svého informátora kontaktní osobu, která mu bude dávat informace o základních akcích. Naopak se člen můţe prostřednictvím kontaktní osoby jednoduše zapojit do práce Spolku, předávat návrhy, připomínky, atd. Letošní Valná hromada bude volit nový výbor, jak uţ informoval starosta. Samozřejmě se můţe do výboru přihlásit kaţdý člen Spolku. Hledáme další 7

8 spolupracovníky, nové nápady, pomoc při akcích. K tomu nemusíme být členy Spolku, nemusíme být zvoleni do výboru. A kdo má zájem pro Spolek pracovat a není ve výboru, toho výbor pravidelně pozve na své schůzky. Tak to ostatně bezproblémově funguje v posledních dvou letech. Potřebujeme i důchodce, kteří si tak mohou najít výborného koníčka, přestoţe neznám důchodce, který by měl čas. Ale oni si ho najdou! Přihlásí se někdo? Nový výbor bude mít za úkol co nejdříve provést rozdělení práce a zodpovědnosti jak na členy výboru, tak i na členy mimo výbor. Dále je potřeba udělat inventarizaci spolkových záleţitostí a vše písemně zaznamenat. Provedeme také kontrolu členů a jejich evidenci. Samozřejmě platí ochrana osobních údajů. Hodně náročné je zajišťování tradičních akcí. Budeme hledat další spolupracovníky!!! Hlavní a veřejnou činností Spolku jsou naše tradiční akce, které jsou samostatně vzpomenuty v tomto almanachu. Byly to: 3. ročník Advent s Netvořákem II. Reprezentační ples se Sokolem VI. ročník Na Medník za kandíky a na Posázavskou stezku VII. ročník Cesta do středu Království českého ročník Netvořický pouťový jarmark Čištění studánky a kapličky v Háji Bez přehánění můţeme pochválit organizátory těchto akcí, jakoţ i všechny spolupracovníky. Z menších spolkových akcí: Díky letošní sněhové nadílce jsme mohli uspořádat velice zajímavé lyţařské závody na běţkách kolem Košátky. Mezi vítězi byli vţdy členové spolku. Těšíme se na pokračování v letošní zimě. Městys s podporou Spolku pozval divadelní soubor z Bystřice, který ve stylové kulise Ţidovny sehrál hru Lucerna. Bohuţel prudký déšť nedovolil představení dokončit. Veliká smůla. Snad se to podaří zopakovat. Snaţíme se podporovat různé místní akce v Netvořících. Například skvělou Gymnastickou akademii školy. V popředí našeho zájmu je samozřejmě Netvořické muzeum. Bude o něm na VH mluvit správcová muzea paní Helena Černošová a náš starosta. Chci zmínit dvě výstavy, které muzeum uspořádalo. Byla to výstava Krajiny Františka Hrubína s fotografiemi Richarda Homoly a eseji Nikoly Homolové Richterové ke 100. výročí narození Františka Hrubína. Výborná. A nyní budeme mít moţnost před začátkem VH se podívat v muzeu na další zajímavou výstavu. Jsou to obrazy Africké imprese od našeho rodáka Václava Gustava Cílka. Velice zajímavé impresionistické záţitky z jeho dlouhého pobytu v Africe. Doufáme, ţe ho uvítáme na naší VH a ţe osobně pohovoří o svém neobyčejném ţivotě. V příštím Almanachu mu budeme věnovat pozornost. 8

9 Bohuţel se neuskutečnila plánovaná výstava k 150.výročí naší rodačky spisovatelky Ludmily Grossmannové Brodské, které jsme věnovali pozornost v loňské roční publikaci. Mezi naše plánované akce patří zaznamenat pamětníky na dobu Vystěhování za II. světové války. Naším vzorem je činnost pana profesora Václava Šmeráka, který v občanském sdruţení Mezi řekami vypracoval řadu prací se zaměřením na dobu Vystěhování a to především Krňan, Třebsína, Teletína, Vysokého Újezda. Zorganizoval spousty různých akcí k tomuto tématu. Poslední akce byla v Třebsíně, kde byla předpremiéra České televize o Vystěhování z cyklu Historie.cz. Věříme, ţe nám osobně o své práci řekne více na VH a ţe to bude pro nás inspirace pro téma Vystěhování Netvořicka. Poděkování patří paní Jitce Neradové, která věnovala našemu Spolku svoji zajímavou knihu Odnikud nikam, kde popisuje vzpomínky i na vystěhování za okupace. Významná výročí Vloni jsme vzpomenuli 90 let zaloţení Muzejního spolku v Netvořicích a 105 let od zaloţení Spolku rodáků a přátel Netvořic. Z osobností to bylo 150 let od narození rodačky spisovatelky Ludmily Grossmannové Brodské. A objevili jsme dalšího našeho významného rodáka, hudebníka Vavřince Bartáka, který se narodil v Netvořicích před 230lety. Letos jsme oslavili 100 let narození Františka Hrubína a věnujeme mu malou vzpomínku. Připomeneme také 100. výročí narození Františka Liebla, který jako lesník a malíř ţil v Tomkovce nedaleko Netvořic. Seznámili jsme se s dalším významným rodákem, Václavem Gustavem Cílkem. Narodil se roku 1929 v Netvořicích. Vystudoval geologii a touto činností si získal renomé i ve světě. Pracoval ve Východní Africe pod UNESCO a maluje obrazy, které vystavuje v našem muzeu. Jeho syn je ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR. Příště více. A rozhodně se těšíme, ţe mezi sebou přivítáme další rodáky a přátele Netvořicka, kteří nejsou známí a slavní, ale kteří mají rádi náš kraj a chtějí mu v něčem prospět. Vzpomenu například pana Menouška, který mi přivezl staré fotografie Netvořic a členy rodu Šťástků. Malý kluk na jedné fotografii se stal starostou Netvořic. Plány Spolku Řadu plánů se nám nepodařilo uskutečnit. Zmíníme se o nich na Valné hromadě. Ale některé jsou v počátcích. Například Vystěhování Netvořicka, vytvoření databáze školních fotografií s popisem ţáků, sbírání spisů Grossmannové Brodské, sestavit archiv starých a nových fotografií Netvořic a okolí, zaznamenat významné rodáky Netvořic a okolí, dokončit historii našeho Spolku, atd. A máme také vize, jako je například uţ 100 let stará touha po rozhledně na Holém vrchu nad Netvořicemi a Vysokým Újezdem. 9

10 Připravujem tradiční akce na rok 2011: 4. ročník Advent s Netvořákem III. Reprezentační ples se Sokolem VII. ročník Na Medník za kandíky a na Posázavskou stezku VIII. ročník Cesta do středu Království českého ročník Netvořický pouťový jarmark Čištění studánky a kapličky v Háji podle domluvy 5. ročník Advent s Netvořákem Termíny výletů mohou být změněny z důvodu počasí! Těšíme se s Vámi na společném prvním setkání na adventní neděli Sejdeme se na náměstí u pomníku ve 14,30! Přeji všem našim členům krásné a zdravé dny! Ing. Josef Dušek, místostarosta spolku g 10

11 Záznam 61. Valné hromady Spolku rodáků a přátel muzea v Netvořicích konané dne 21. listopadu 2009 Podobně jako vloni jsme uspořádali 61. Valnou hromadu s dopoledním kulturněspolečenským programem. Pokračování bylo v Základní škole v Netvořicích obědem a vlastním programem Valné hromady. Dopoledne bylo otevřeno netvořické muzeum, kde návštěvníky doprovázela s výkladem správcová muzea paní Helena Černošová. Od 11 hodin náš Spolek spolu s městysem Netvořice uspořádal v katolickém kostele koncert u příleţitosti 230. výročí narození hudebníka Vavřince Bartáka, rodáka z Netvořic. Na programu byly skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, Haendla, Mozarta, Schuberta a Vavřince Bartáka. Na varhany hrála Kateřina Málková, na violoncello Jan Ţďánský a zpěv tenor Ondřej Socha. Koncert byl velice krásný a přítomných asi sto posluchačů mělo příjemný záţitek. Hudebníci byli velice spokojeni s přijetím, s prostředím kostela i se starobylými varhanami a rádi s námi šli do školy na náš program. Zajímali se o náš spolek a jeho aktivity, byli překvapeni hezkou atmosférou a velikou účastí. Za několik dní nám pan Ţďánský zaslal jako pozornost kopie originálu not Vavřince Bartáka. Díky spolupráci se sdruţením Domovem české hudby jsme objevili našeho rodáka Vavřince Bartáka, významného hudebníka přelomu 18. a 19. století. Získali jsme o něm základní informace a sdruţení nám zorganizovalo koncert. Koncert zajišťovala za městys místostarostka ing. Vávrová a za náš Spolek ing. Dušek. 11

12 Další program byl v místní základní škole. Ve školní jídelně byl připraven oběd se zákusky a občerstvením. Díky paní ředitelce Mgr. Chobotské a její zástupkyni Mgr. Vodehnalové bylo vše, jako vţdy, vzorně připraveno. Na přípravě místnosti se opět podíleli někteří členové spolku. Účastníky v chodbě školy vítal Netvořák se spolkovou nástěnkou. 61. Valnou hromadu našeho Spolku zahájil ve 13 hodin starosta Spolku ing. Jiří Stibůrek přivítáním přítomných. Na úvod připravili ţáci místní školy pod vedením Mgr. Vodehnalové vystoupení s písněmi a recitací. Svoji báseň nám přednesla naše příznivkyně paní Jindra Schneiderová. Pochvala za vystoupení byla i od renomovaných profesionálních hudebníků z koncertu v kostele. Po obědě jsme jako vloni, díky slunečnému počasí, udělali společnou fotografii na schodech před školou. Po 14. hodině začal program Valné hromady. Starosta spolku J. Stibůrek přítomné seznámil s programem a pronesl úvodní řeč. Na Valné hromadě bylo přítomno 54 členů a 11 hostů. Celkem tedy 65 přítomných. VH odhlasovala přijetí dvou nových členů: ing. Olga Zubová a Jana Medlenová. Místostarosta a kronikář Spolku J. Dušek připomněl, ţe veškeré informace o činnosti Spolku a další zajímavé informace jsou uvedeny v publikaci Výroční zpráva spolku od 60. VH 2008 k 61. VH Tato zpráva je celá uvedená také na našich webových stránkách Pozor nemáme.cz, ale.eu! J. Dušek proto pouze doplnil a zdůraznil spolkové akce, význam kontaktních členů, webové spolkové stránky a infoskříňku, muzejní radu, s muzeem připravovanou výstavu o rodačce spisovatelce Grossmannové Brodské, atd. VH odsouhlasila logo jarmarku v podobě, které bylo pouţito na letošním jarmarku. Logo je ve Výroční zprávě. Autorem loga je Eva Dušková. Logo Spolku zatím není rozhodnuto. VH odsouhlasila všechny plánované akce na rok Starosta spolku informoval VH: Ad1/ snaha o získání pozemku pro stavbu rozhledny - pan Hodinka nechce prodat ani pronajmout s poukazem na příbuzné ať si to rozhodnou jednou oni - proti rozhledně ale obecně nic nemá - pan Schůt nechce prodat ani pronajmout, se stavbou rozhledny nesouhlasí 12

13 - rodina Stomeova nechce prodat ani pronajmout - informoval nás pouze telefonicky pan Stome - napsáno několik dopisů Stomeovým jednak mnou a jednak Václavem Stibůrkem - dopisy dáváme do archívu Ad2/ o práci Muzejní rady a schválení Statusu Městského muzea - spolek má opět právně garantovaný vliv na činnost muzea, 2 členové Spolku jsou členy Muzejní rady dle statutu muzea - slíbil, ţe se pokusí prostřednictvím muzejní rady co nejvíce muzeum zmodernizovat a jeho činnost rozšířit - na první výsledky si musí VH počkat 1 rok Ad3/ nepovedlo se rozhýbat praţskou buňku Spolku - slíbil, ţe se osobně zasadí o její rozhýbaní v roce 2010, to samé přislíbili také pan Papírník a pan Šťástka Ad4/ informoval VH o neproplacené dotaci z kraje na jarmark - sloţka s touto kauzou bude předána do spolkového archívu Ad5/ informoval VH o způsobu schvalování změn stanov - starosta připravil první návrh pro výbor a zájemce - výbor projedná jeho návrh na nejbliţší schůzi - umístění spolkového návrhu na www stránku do 3/ celoroční diskuse, rozeslání finálních verzí, umístění finální verze do 8/2010 na www stránku - diskuse a změny stanov po volbě nového výboru na VH 2010 Ad6/ upozornil, ţe příští VH 2010, je VH volební Ad7/ přednesl VH návrh na to, aby se Spolek zabýval trasou obchvatové komunikace městyse Netvořice a návrh zdůvodnil takto: 1. Spolek se takto významnými věcmi vţdy zabýval (Maskovická silnice, Praţská silnice, Sedlčanská lokálka, Štechovická přehrada, malotřídka, měšťanka, rozhledna Holý vrch atd.) - viz stanovy 2. Při stavbě dálnice musí být jasná trasa obchvatu městyse - aby ji mohl český stát při stavbě dálnice zafinancovat 3. Pokud se to neudělá při stavbě dálnice, neudělá se to nikdy, neboť obec na takovou stavbu nebude mít peníze - budoucí generaci tím neuděláme dobrou sluţbu - je třeba míti v této věci odvahu a vizi přesahující let. 4. Samotná trasa obchvatu by měla vést - nad vysokým napětím 22 kw na jiţním svahu nad školou v Netvořících - spojovat tyto body Bod A - maskovická křiţovatka na západním obchvatu Netvořic Bod B - těsně nad vyústěním VN 22kW na Lešanskou silnici Další trasa je odvislá dle trasy dálničního přivaděče 5. Současně s touto trasou by bylo zřejmě dobré navrhnout i další hlavní trasy cest - kvůli plánu inţenýrských sítí - toto je jiţ především věcí zastupitelstva, spolek zajímá obchvat, který ostatní trasy determinuje 6. Spolek se nebude nijak zabývat funkčním vyuţitím území v intravilánu pod trasou obchvatu - jeho vyuţití určí aţ čas, je moţné ţe aţ za 50 let 7. Hlavním přínosem takto navrţené trasy obchvatu bude: 13

14 - obec bude připravena na svůj moţný rychlý rozvoj v případě stavby dálnice - obchvat bude moci zafinancovat Český stát - Netvořicko je první oblastí kde bude moţno po vystoupání dálnice z chráněné krajinné oblasti Posázaví investovat a stane se tím velmi atraktivní pro jiţní část Prahy - obchvat zhodnotí mnoho pozemků v obci minimálně na dvojnásobek - naši vnuci nám poděkují Ad8/ starosta poté přečetl VH část zápisu vzpomínek Aloise Stáry o lobování Spolku při zhotovení Maskovické silnice na místě obecní strouhy - nechal VH spolku odhlasovat to, ţe se výbor spolku bude zajímat trasou obchvatové komunikace městyse, případně trasami navazujícími, a dle uváţení předloţí zastupitelstvu městyse návrh na změnu územního plánu. VH odsouhlasila, aby se výbor zabýval moţnostmi jak se starat o vrch Jáchym a aby výbor zjistil maximum informací o vztahu spolku k Jáchymu a jeho historii Starosta tělovýchovné Jednoty Sokol Pavel Netolický Ad1/ pochválil spolupráci mezi oběma organizacemi - Ples růţí zopakujeme - Jarmark zopakujeme Ad2/ návrh zorganizování posvícení v roce 2010 spolu se Sokolem (doprovodné akce + tancovačka) VH schválila tento návrh Ad3/moţnost temperování muzea ze sokolovny je sice moţná, ale mnohem ekonomičtější by byl zřejmě kotel přímo v muzeu Ad4/ popřál Spolku klidný advent a bohaté Vánoce Starosta městyse Jiří Kubásek Ad1/ zhodnotil práci Spolku velmi kladně (jarmark, Ples růţí) Ad2/ informoval VH o největších problémech městyse v současnosti (především peníze, čistička atd.) Ad3/ potvrdil, ţe městys se snaţí o získání dotací na různé akce, bohuţel nepříliš úspěšně - není to jednoduché Ad4/ jednoznačně potvrdil, ţe se městys bude ucházet o dotaci na zhotovení nového regulačního plánu, pokud bude takový dotační titul vypsán - starosta spolku přislíbil v tomto lobbistickou a poradenskou pomoc Ad5/ vyjádřil se k návrhu starosty spolku na posunutí obchvatové komunikace - vyzval Spolek k předloţení návrhu na trasu obchvatu po projití tohoto návrhu spolkovou diskusí - městys vítá jakékoli podněty pro rozvoj obce, v této chvíli se nevyjádřil k této věci ani kladně ani záporně - upozornil ale, ţe veškeré návrhy musí schválit odborníci na územní plánování - upozornil, ţe v této chvíli zastupitelstvo rozhodlo o tom nedělat ţádné změny v územním plánu a pro změnu tohoto stanoviska by bylo nutno toto rozhodnutí zastupitelstva změnit. Spolek by musel zastupitelstvo přesvědčit, ţe je to v zájmu městyse. - potvrdil, ţe městys nemá a zřejmě ani v budoucnu nebude mít peníze na financování obchvatu 14

15 Ad6/popřál všem členů Spolku klidný advent, bohaté Vánoce, všem hodně zdraví Pokladník spolku Miloš Jírovec přednesl zprávu o příjmech a výdajích za uplynulé období. Konečný stav k datu je Kč. Předsedkyně revizní komise Dagmar Koberová za revizní komisi navrhla schválit zprávu o hospodaření M. Jírovce. Zdůraznila, ţe tato agenda je vedena řádně a svědomitě. Jediná připomínka na dokladech k proplacení uvést k jakému účelu byl výdej pouţit a podepsat doklad starostou nebo místostarostou. VH odsouhlasila hospodaření spolku a zároveň dar základní škole v Netvořicích ve výši 5000 Kč. Převedení daru zajistí M. Jírovec. Na závěr programu byl promítnut zajímavý dokument o historii Konopiště. Zajímavostí byla moţnost něco napsat nebo nakreslit na velké papíry, tzv. cliboard, které přinesl J. Stibůrek. 61. Valná hromada pokračovala přátelským posezením. 15

16 Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích a Městys Netvořice pořádá KOMORNÍ KONCERT DOMOVEM CESKÉ HUDBY u příleţitosti 230. výročí narození hudebníka Vavřince Bartáka, rodáka z Netvořic 21. listopadu 2009 v 11 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netvořicích Interpreti: Kateřina Málková varhany Ondřej Socha zpěv Jan Žďánský - violoncello Program: J. S. Bach, A. Vivaldi, Haendl, Mozart, Schubert, Vavřinec Barták v Vstupné dobrovolné 16

17 Koncert u příležitosti výročí 230 let od narození Vavřince Bartáka, rodáka z Netvořic V roce 2009 uplynulo 230 let od narození dirigenta a hudebního skladatele Vavřince Bartáka. Vavřinec Barták se narodil 7. srpna 1779 v Netvořicích a zemřel 27. března 1851 v Písku. Po studiích hudby v Praze byl jmenován dirigentem orchestru hraběte Františka Josefa Wrtby na Konopišti. Po Wrtbově smrti se vrátil zpátky do Prahy, kde patřil k nejvyhledávanějším hudebníkům své doby. V roce 1832 byl jmenován ředitelem kůru v Písku. Barták je rovněţ autorem několika menších skladeb. V osobnosti Vavřince Bartáka můţeme spatřit jednoho z nejvýznamnějších šlechtických kapelníků přelomu 18. a 19. století. 17

18 Program koncertu: (Anonymus) Codex-Faenza - Gloria Antonio Vivaldi: Chrámová sonáta e moll pro violoncello a varhany Franz Schubert: Ave Maria J. S. Bach - Wenn dich Ungluck tut greifen an BWV 1104 J. S. Bach: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort BWV 1103 Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 pro violoncello sólo BWV 1007 (výběr) Georg Friedrich Haendel: Largo z Xerxes Wolfgang Amadeus Mozart - Andante F Major KV 616 Johann Sebastian Bach: Air pro violoncello a varhany Johann Sebastian Bach: Bist du bei mir BWV 508 Vavřinec Barták: Salve regina Christian Erbach - Fuga a 4 voc. del 1. tuono 18

19 Ondřej Socha tenor Narodil se v Praze. Hudbě a zejména zpěvu se věnuje již od dětství. V roce 2003 byl přijat na Pražskou konzervatoř do třídy prof. Jiřího Kotouče. Již velmi záhy během studia začal aktivně vystupovat. Ve Státní opeře Praha hostuje od roku 2004 jako Pong v Turandot, Danieli v Sicilských nešporách, Borsa v Rigolettovi a Lampář v Pucciniho Manon Lescaut; v divadle F. X. Šaldy v Liberci jako Vašek v Prodané nevěstě. Na mezinárodním jevišti debutoval ve stejném roce na irském Wexford Opera Festival jako Torquemada v Ravellově Španělské hodince. Z početných dalších zahraničních vystoupení patří k nejvýznamnějším Trójan v Idomeneovi na Mozart Festival La Coruña 2005, Dvořákovo Requiem v Paříži 2006 a Haydnovo Stvoření na festivalu Septembre Musical de L Orne ve francouzském Alençonu Je opakovaně zván na festival Rassegna Internazionale Capolavori di Musica Religiosa v italském Bergamu. Věnuje se též koncertní činnosti. Vystoupil s většinou českých orchestrů včetně Pražské komorní filharmonie a Pražského komorního orchestru, po boku Pražského filharmonického sboru, Českého filharmonického sboru Brno a Paris Choral Society, v hudebním nastudování Johna Shea a pod taktovkou dirigentů jako Philip Auguin, Enrico Dovico, Caspar Zehnder nebo Marco Zambelli v ČR, Německu, Francii, Itálii, Holandsku, Španělsku, Irsku a Velké Británii. Kateřina Málková varhany získala první hudební vzdělání na Základní umělecké škole v Hrušovanech n. J. Již během svých studií na konzervatoři v Brně ve třídě prof. Petra Koláře se zúčastnila mnoha domácích i zahraničních soutěží. V roce 2004 byla přijata na Akademii múzických umění do třídy doc. Jaroslava Tůmy. Absolvovala řadu mistrovských kurzů např. u jedné z nejvýznamnějších postav varh. interpretace Marie Claire Alain, ale i u Prof. Martina Sandera, Jon Laukvika, Luigi Ferdinando Tagliavina, Pier Damiana Peretti, či Prof. Andrea Liebiga. V roce 2007 byla na roční stáži na Vysoké hudební škole v německém Luebecku u Prof. Arvida Gasta. Pravidelně se také věnuje interpretaci hudby 20. a 21. století. Jan Žďánský violoncello studoval na konzervatoři v Pardubicích u prof. Josefa Krečmera. Na hudební fakultě AMU v Praze byl posluchačem ve třídě Prof. Miroslava Petráše. Během studií se zúčastnil mnoha mezinárodních kurzů a stáží, např. u Prof. Victorie Yagling (Helsinki), F. Bartholomeye (Vídeň), Prof. M. Zeuthena (Kodaň) aj. Je laureátem soutěže konzervatoří v roce 1999, držitelem 2. ceny soutěže pro interpretaci soudobé komorní hudby ve Frankfurtu n. M, nositelem několika cen ze soutěže v rakouském Semmeringu, v roce 2003 získal cenu za nejlepší provedení skladby Leoše Janáčka na Janáčkově soutěži v Brně atd. Spolupracuje jako sólista s Komorní filharmonií Pardubice, Capella Pallatina Mannheim, Tutti Bordeaux. Je členem mezinárodního institutu Wiener Klangstil pod patronací Vídeňských filharmoniků. Natáčí pro Český, Dánský a Rakouský rozhlas. Vystupuje na festivalech Salzburger Festspiele, Max Reger Festival atd. V roce 2004 studoval na Kunstuniversität v rakouském Grazu ve třídě Prof. Rudolfa Leopolda. Aktivně se věnuje též komorní hře (je členem Tria IUNO a Kaprova kvarteta. Hraje na violoncello vídeňského mistra Josepha Wassermanna z roku

20 Domovem České Hudby Projekt pro zachování kulturních hodnot Záměr obnovit tradice české hudební kultury získal v závěru minulého roku konkrétní a jasnou podobu. Stalo se tak zásluhou řady významných pedagogů a vynikajících absolventů Akademie múzických umění v Praze, Univerzity Karlovy v Praze a Konzervatoře. Česká hudební tradice ztrácí v multikulturním prostředí a obecné komercionalizaci moderního světa svoji nezastupitelnou roli nositele hodnot české kultury. Tento trend, kterému se nelze ani ve vyspělých evropských zemích zcela vyhnout, se však daří promyšlenou strategií přinejmenším usměrnit. Proto bychom chtěli prezentovat váţnou hudbu na vysoké úrovni i v jiném prostředí neţ jsou velká města. Tuto úlohu v minulých letech statečně suplovaly např. Kruhy přátel hudby, z nichţ ovšem bohuţel mnohé zanikly, nebo svoji činnost v důsledku nedostatku financí značně omezily, ale ani ony nebyly schopny pokrýt poměrně vysokou poptávku v menších aglomeracích. Naším záměrem je pokusit se o obnovu hluboké tradice provozování váţné hudby i na regionální úrovni, kde ji lze jasně prokázat například v osobnostech kantorů, varhaníků a regenschori. Naším cílem je tedy připomenout někdy i neprávem pozapomenuté hudebníky, kteří ţili nebo působili v místech mimo hlavní rámec kulturního dění alespoň v době, kdy si připomínáme jejich ţivotní výročí. Přesto jsou vazby k hudebním velikánům i uměleckému prostředí tehdejší doby pozoruhodné. Dramaturgie koncertů bude tedy vázaná na dané místo a osobnost a proto vţdy jedinečná. Úloha interpretů bude svěřena nejen známým umělcům, ale i vynikajícím mladým hráčům, laureátům mezinárodních soutěţí, nositelů významných ocenění. Je totiţ omylem se domnívat, ţe garancí nejvyšší profesionality musí být vţdy vystoupení mediálně známé osobnosti. Nepochybujeme, ţe tento projekt dokáţe, ţe Česká republika můţe být hrdá na ohromující počet osobností, majících nezřídka v evropském nebo světovém kontextu mimořádný význam. 20

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v KD Sadov Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 ze dne: 11. prosince 2010 počet přítomných členů: 39 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2010 3. Zpráva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo 1732-1809 otec smyčcového kvarteta Životopis J.Haydna Narodil se ve zcela chudé muzikantské rodině. V osmi letech se stal zpěvákem chlapeckého

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Újezd u Plánice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne 2.12.2016, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů.

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Valná hromada KBČ Trutnov Dne 9.2.2016 se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Program VH: 1. Zahájení 2. Činnost spolku v roce 2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod.

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Jaromír Schoř, Ladislav

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

1. Mapa Vlašimska a okolí.

1. Mapa Vlašimska a okolí. Obrazová příloha 1. Mapa Vlašimska a okolí. 2. František Kupka (1848): Blaničtí rytíři (dřevoryt). 3. Julius Mařák (1882): Blaník olejomalba z prezidentské lóže Národního divadla v Praze. 4. Zápisník okrašlovacího

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zápis z VČS MO ČRS Bělá pod Bezdězem konané dne 25. 02. 2012. Jednání členské schůze zahájil jednatel MO ČRS Pavel Tyapus.

Zápis z VČS MO ČRS Bělá pod Bezdězem konané dne 25. 02. 2012. Jednání členské schůze zahájil jednatel MO ČRS Pavel Tyapus. Zápis z VČS MO ČRS Bělá pod Bezdězem konané dne 25. 02. 2012 Přítomno 58 členů viz prezenční listina 1. Zahájení Jednání členské schůze zahájil jednatel MO ČRS Pavel Tyapus. 2. Přivítání hostů Jednatel

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Ing. Martin Matuna (Bohutín), Ladislav Turek (Bohutín) Milan Kříž (Podlesí), Milan Smíšek (Trhové Dušníky), Jiří Kufa

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Zápis č. 1/2011 výboru ze zasedání svazku obcí Malé Posázaví dne 8. 2. 2011 v 15 hodin - Čtyřkoly Program

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Z Wigymu P řed pár týdny jsem několik maturantů zaskočila pár otázkami ohledně jejich maturit. Tady jsou. Ptáte se, jak tito čtyři maturanti dopadli? Jsou z nich absolventi, což znamená, že DOBŘE. Blahopřejeme

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Drahomíra Matznerová Chvátalová

Drahomíra Matznerová Chvátalová Chrám Panny Marie Vítězné Pražského Jezulátka Francis Poulenc Koncert pro varhany a orchestr varhany Camerata Bohemica Till Fabian Weser dirigent Natočeno live v rámci Malostranských komorních slavností

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 15. 1. 2014

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 15. 1. 2014 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 15. 1. 2014 Valné hromady se zúčastnili: Benák Rostislav Černá Magdalena Charvát Ondřej Dvořák Ladislav Dvořák Vladimír Fasterová Lenka Gilarová Radomíra Grosamová Naďa Hejduková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny Omluveni: - Neomluven: -

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny Omluveni: - Neomluven: - OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD Zastupitelstvo obce Zápis č. 1 z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 6.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

7. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 19. 12. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu

7. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 19. 12. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu 7. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 19. 12. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Václav Pinc, Miroslav Horák, Martin Roušal Omluveni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne 3. 11. 2014 v 18.00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar (Bar), doc. PhDr. Stanislav Balík (Bak), Ph.D.,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC. Článek I Název spolku

STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC. Článek I Název spolku STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC Článek I Název spolku Spolek Přeskopec členství ve spolku je dobrovolné, nepolitické a nezávislé společenství subjektů, které splňují podmínky uvedené ve Stanovách. Článek

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Martin Rak, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová,

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Martin Rak, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS z 8. zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 05. 11. 2014 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p. Zdeněk

Více

Zápis č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou

Zápis č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 8.11.2014 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou Program jednání: 1. Zahájení 2. Volba starosty 3. Volba

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více

Zápis z členské schůze Landseerklubu ČR, která se konala v sobotu dne v Kolíně

Zápis z členské schůze Landseerklubu ČR, která se konala v sobotu dne v Kolíně Zápis z členské schůze Landseerklubu ČR, která se konala v sobotu dne 14.3. 2015 v Kolíně Schůze se zúčastnilo 27 členů s volebním a hlasovacím právem a 4 členové zatím bez volebního a hlasovacího práva

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Používá se pro pogratulování novomanželům Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Používá se pro pogratulování novomanželům

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ÚNOR Vážení spoluobčané!

OBECNÍ ZPRAVODAJ ÚNOR Vážení spoluobčané! OBECNÍ ZPRAVODAJ ÚNOR 2014 Vážení spoluobčané! Od letošního 6. ledna je v provozu nově vybudovaná třída mateřské školky. Tato přístavba vyřešila bezproblémový nástup všech přihlášených dětí a došlo k plnému

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE Rok 2010 se nesl v duchu projektu Revitalizace a regenerace centra města, takţe počet akcí značně poklesl. Od jara se nekonaly téměř ţádné kulturní a společenské akce, zámek

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více