Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích. Spolkový almanach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích. Spolkový almanach"

Transkript

1 Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích Spolkový almanach

2 Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích Vážení a milí přátelé členové našeho Spolku Jiţ počtvrté Vám výbor našeho Spolku předkládá výroční zprávu o činnosti Spolku za uplynulé roční období. Letos od 61.VH 21. listopadu 2009 do 62.VH 20. listopadu Poprvé je nazvaná Spolkový almanach, protoţe neobsahuje jenom výroční zprávu. Obsah almanachu je omezený, takţe jsem musel vypustit zajímavé historické věci, které snad zveřejním jinou cestou. Doufám, ţe do příštího almanachu přispějí, vedle zprávy starosty spolku, i jeho další členové. Velký dík patří Magdaléně Duškové, která upravila text a fotografie pro tisk. Bez toho by tato publikace nevyšla. Za výbor Spolkový almanach připravil Josef Dušek. Publikace je uvedena na našich webových stránkách Obsah: strana 1. Zpráva starosty o činnosti Spolku Zpráva místostarosty a kronikáře Záznam 61. Valné hromady Komorní koncert Domovem české hudby Vzpomínka na Miloše Jírovce Osobní vzpomínka na Jaroslava Lašťovičku Tradiční akce našeho Spolku 7. Advent s Netvořákem Reprezentační ples Poznáváme náš kraj Rady pro turistické nadšence Na Medník za kandíky a na Posázavskou stezku Cesta do středu Království českého Historie okolí Slapské přehrady Netvořický pouťový jarmark Čistění studánky a kapličky v háji Krajem dětství Františka Hrubína František Liebl výročí narození Grafická úprava: Magdaléna Dušková Vytiskl: Ing. Jiří Stibůrek, vazbu provedli spolkoví dobrovolníci 2

3 Zpráva starosty o činnosti Spolku rok Váţení členové Spolku rodáků a přátel muzea v Netvořicích! Letošní zpráva starosty musí být současně i zprávou o činnosti za poslední 3 roky. Jak určitě víte, poslední volební valná hromada v roce 2007 rozhodla o tom, ţe volební období úřadujícího výboru bude tříleté, volební období výboru v tomto roce tedy končí. Co se ve spolku za poslední 3 roky stalo. Spolek se po jistém období hledání svého místa na Slunci po svém znovu zaloţení v roce 1995 dostal do klidných vod. Myslím si, ţe Spolek plní dobře svou hlavní funkci zakotvenou ve stanovách tedy vytvářet apolitickou platformu pro lidi, kteří mají rádi náš krásný netvořický kraj. Dnes, po mnoha letech můţu doufám i říci, ţe se nám podařilo občanům i komunálním politikům v Netvořicích vysvětlit co náš Spolek je, co náš spolek chce, kam se ubírá a jaká je jeho funkce v místní občanské komunitě. Spolek posílil nejen svoji členskou základnu a přilákal mladé členy, ale posílil značně i svůj neformální respekt u veřejnosti. Respekt, který vyplývá z neformálního respektu k jeho členům i k jeho vedení. Spolek je čím dál tím více vnímán jako KLIDNÁ SÍLA, které se snaţí společnost spojovat a připomínat společnosti pozitiva, zásady humanity, umění komunikace a kompromisu, prostého selského rozumu a i důvody proč vlastně na tom světě jsme. Akce pořádané či spolupořádané Spolkem (pouťový jarmark, turistické pochody, ples) jsou jiţ pevnou součástí netvořického kulturního ţivota. Spolek se snaţí podněcovat občany k společenské, kulturní a sportovní aktivitě a k zájmu o věci veřejné. Spolek jako celek nechce a ani nemůţe podporovat konkrétní projekty (dálnice, způsob vyuţití veřejných financí v obci apod.), ale je jeho povinností vyplývající mu ze stanov, otevírat diskusi na témata pro Netvořice důleţitá a veřejnost podněcovat k zájmu o tyto věci, pro budoucnost obce tak důleţité. Heslo, které má Spolek na svých webových stránkách se snaţíme naplňovat i v praxi pouč se z minulosti, zlepši přítomnost a ovlivni tak budoucnost. Musím ve své letošní zprávě vzpomenout významných členů spolku, kteří se bohuţel nedoţili letošní valné hromady. Odešel náhle a nečekaně můj přítel, zakládající člen obnoveného Spolku a dlouholetý hospodář Spolku Miloš Jírovec. Miloš byl skvělý chlap a pro Spolek a obec Netvořice udělal skutečně mnoho dobrého, ještě desítky let mi ho budou připomínat stromy, které vysázel sám nebo společně s Jirkou Horečkou u Jedlice. 3

4 Odešel také pan Antonín Hrejzek i se svojí manţelkou. Na Antonína si není moţno nevzpomenout, pohlédnete-li na kostel a novou sochu panny Marie. Je především jeho zásluhou a jeho působení na netvořické věřící, ţe se podařilo shromáţdit peníze na novou sochu a okolní dekorační prvky (více neţ Kč) a Netvořice tak mají na římskokatolickém kostele po mnoha letech opět svoji mocnou patronku. V Antonínovi Netvořice i Spolek ztratili jednoho z nejvýznamnějších občanů, nejstarších pamětníků, člověka uváţlivého, pracovitého a člověka, který tento kraj a jeho obyvatele skutečně miloval a proţil v něm celý svůj bohatý ţivot. Materiál z jeho stavebnin a jeho dobrá sousedská rada je obsaţena v mnoha místních stavbách. Z našich řad odešel také pan Josef Otčenášek, potomek spoluzakladatele Spolku. Jeho zdravotní stav mu v posledních letech jiţ neumoţňoval aktivní činnost v našem Spolku. Také jeho odchod vnímám jako velkou ztrátu. Letošní Valné hromady se nedoţil ani pan Laštovička. Jeho historické práce o Netvořicích a rodu Netvořských, a také jeho rozsáhlá publikační činnost, zanechaly generacím budoucím velmi důleţitý odkaz, který teprve bude doceněn. Všichni budoucí netvořičtí badatelé a historikové budou muset začít u jeho díla základní kámen byl poloţen děkujeme. V roce letošním zemřel také pan Jiří Trnka. Muţ, který konec své ţivotní cesty spojil s Netvořicemi a po určitý čas byl členem našeho Spolku. Svojí aktivitou a občanským nasazením rozhýbal klidné vody Netvořic. Nemohu především nevzpomenout jeho zásluhu na tom, ţe náš Spolek začal organizovat pouťový jarmark. Ač jsem zdaleka ne vţdy na vše měl s Jiřím stejný názor, rozhodně jsem jej respektoval. Především pro jeho aktivitu a snahu věci změnit dle svého přesvědčení, bez ohledu na překáţky a také pro jeho poctivý přístup k podnikání i ţivotu. V letošním roce vyšla kniha básní Vyznání více životů. Autorem je člen našeho Spolku prof. Josef Rada. Náklady na tuto knihu uhradili autor 50%, Jiří Stibůrek 40%, Spolek rodáků 10%. Jde po letech o velký kulturní počin, jemuţ se zřejmě dostane plného docenění aţ v letech budoucích. Kaţdý člen Spolku přítomný na letošní Valné hromadě dostane 1 výtisk knihy, a pokud prof. Radovi zdraví dovolí a bude moci na VH přijet, proběhne na VH autogramiáda knihy. Kníţka obsahuje lyrické básně a milostnou poezii, často s vazbou na netvořický kraj. V letošním roce došlo také ke změně ve vedení netvořické základní školy. Paní ředitelku Mgr. Marii Chobotskou vystřídala po jejím odchodu do důchodu na postu ředitelky školy její dosavadní zástupkyně a členka našeho spolku Mgr. Ludmila Vodehnalová. Chci na tomto místě poděkovat paní Mgr. Chobotské za výbornou spolupráci a přízeň našemu Spolku a zároveň popřát nové paní ředitelce Mgr. Lídě Vodehnalové hodně energie a trpělivosti v nové funkci. Za sebe mohu jasně říci, ţe v mých očích Základní škola Netvořice s novou ředitelkou školy nejen ţe plynule navazuje na předchozí dobrý směr, kterým byla škola vedena, ale já vidím v kreativitě, pracovitosti, přístupu ke kultuře a organizačním talentu nové paní ředitelky i velký 4

5 příslib pro Netvořice a její budoucí generace a její výchovu. Nemusím snad členům spolku ani připomínat, ţe Mgr. Lída Vodehnalová je sama ţákyní zdejší základní školy co si více přát. K politické situaci v Netvořicích ani k společenskému dění v obci se tradičně nevyjadřuji. Rád bych Vás jen i pro tentokrát všechny vyzval, aby jste se seriózně zajímali o územní plánování obce Netvořice i přilehlých spádových obcí. V brzké době se musí začít s přípravou nové verze územního plánu Netvořic vise, která má vţdy zásadní vliv na rozvoj obce Netvořice pro následujících let. Zvláště nyní po uplynulých komunálních volbách je třeba opět vyzvat nově zvolené zastupitele k započetí společenské diskuse na téma rozvoje obce a přimět zastupitele městyse, aby k věci územního plánu přistupovali s mnohem větší odpovědností, neţli tomu bylo v minulosti jde o naši rodáckou povinnost i odpovědnost vůči budoucím generacím a jde také o věc zcela apolitickou. Ač je spolek jako celek apolitický, jeho členové mohou a měli by být v Netvořicích aktivní a já členy spolku jako jednotlivce k této občanské aktivitě vyzývám, jen aktivitou lze věci měnit. Nezapomeňte ale nikdy na respekt k názoru druhého, byť by to byl názor jakkoli odlišný od názoru Vašeho a snaţte se svým přístupem obyvatele Netvořic co nejvíce sbliţovat a učit je kompromisům člen Spolku by měl umět naslouchat ostatním více neţ jiní. Popis a hodnocení jednotlivých letošních spolkových akcí nechávám i letos zcela na místostarostovi Spolku Ing. Pepíku Duškovi, který měl prsty u takřka všech našich akcí. Mé zaneprázdnění mi nedovoluje se činnosti spolkové věnovat dle svých představ, ale naštěstí je zde pracovitý výbor a Pepík a Evka Duškovi. Děkuji tvůrci našeho rodáckého webu Michalovi Fulínovi za vytvoření naší stránky a Magdě Duškové za to, ţe si při své mateřské dovolené našla čas a našim stránkám vtiskla aktuálnost a ţivot. Moc, moc si přeji, aby u této práce oba ještě pár let vydrţeli. Chci na tomto místě poděkovat Dáše Koberové za její práci pro výbor a za to, ţe se ujala pokladny spolkové po náhlém úmrtí Miloše Jírovce. Zvláště chci dále poděkovat hlavním pořadatelům jarmarku Radkovi Janouškovi, Dáše Koberové a Janě Skřivanové, jakoţ i všem, kdo se na přípravě a průběhu jarmarku podíleli. Finanční zpráva, zpráva o plánech spolku na roky 2010 a 2011, zpráva revisní komise jakoţ i zpráva o členské základně bude přednesena na valné hromadě dne Zprávu o činnosti Muzejní rady a o stavu muzea přednesu aţ na VH. 5

6 Na Valnou hromadu spolkovou přinesu návrh na změny současných stanov Spolku. Výbor spolku mě dále pověřil, abych předem oznámil členské základně tyto skutečnosti: současný výbor navrhne na VH rozšíření počtu členů výboru spolku z 5 členů na 7, veřejnou volbu výboru hlasováním po jednotlivých členech a 3letý volební mandát výboru. Rozhodl jsem se, ţe na letošní Valné hromadě spolkové se budu ucházet o zvolení do výboru spolku. Jedním z doporučení a změn, které chci například navrhnout do stanov je, aby výbor spolku měl právo, mezi VH, doplnit svůj počet o náhradníky z řad členů spolku (můţe dojít k úmrtí, rezignaci člena výboru, či neschopnosti se účastnit práce výboru z jiných důvodů). Maximální počet nových členů výboru bez schválení VH by byl zřejmě 2 osoby. Na další VH by tito noví členové byli potvrzeni. Děkuji za pozornost a těším se na osobní setkání s Vámi o valné hromadě spolkové 20. listopadu 2011 Váš Ing. Jiří Stibůrek, starosta spolku Y 6

7 Zpráva místostarosty a kronikáře V návaznosti na zprávu starosty uvádím další informace o naší činnosti. Výbor našeho Spolku se počátkem roku sníţil z pěti členů na tři. Zůstali: starosta Jiří Stibůrek, místostarosta a kronikář Josef Dušek a hospodář Jiří Horečka. Zemřel pokladník Miloš Jírovec a z osobních důvodů se výboru nezúčastňovala jednatelka Martina Vachtlová. Jenom díky dalším pomocníkům jsme mohli v práci pokra-čovat. Jsou to jako vloni: Dáša a Petr Koberovi, Jana Skřivanová, Eva Dušková. Letos se přidal nový aktivní člen, Radek Janoušek. Funkci pokladníka přijala do doby Valné hromady Dáša Koberová. Předání od Miloše provedl Josef Dušek, který předtím oficielně písemně přijal od manţelky Miloše dokumenty a peníze, a to za přítomnosti policie. Naštěstí měl Miloš v těchto věcech pořádek a vše proběhlo bez problémů. Práci jednatelky většinou zajišťovala Jana Skřivanová. Revizní komise zůstala ve dvou, Josef Verner a Milan Sadílek. Předsedkyně komise Dáša Koberová převzala pokladnu. Od loňské Valné hromady k letošní oslavili výročí narození tito členové, v pořadí od nejmladších: Lída Vodehnalová, Marie Chobotská, Jaroslav Pelich, Josef Šťástka, Svatopluk Zajíček, Eva Dušková, Václav Bobek, František Kašička, Zdeněk Motl. Blahopřejeme! Za výročí narození povaţujeme kaţdé desáté a po 60 letech kaţdých pět let. Na minulé Valné hromadě byli přijati dva noví členové. Ing. Olga Zubová a Jana Medlenová. V současnosti má náš Spolek 122 členů. Bohuţel nás navţdy opustili naši členové Miloš Jírovec, František Šobíšek, Josef Otčenášek, Antonín Hrejzek. Osobně vzpomenu v tomto almanachu také na Jaroslava Lašťovičku. Vzpomínka patří i Ing. Zdeňkovi Doleţalovi, synovi našeho význačného člena Jindřicha Doleţala. Vzpomínáme na ně! Informace o činnosti Spolku získáte aktuálně, včetně fotogalérie, na (pozor na.eu!!!) a ve Spolkové infoskříňce u autobusové zastávky. Kaţdý člen by měl znát svého informátora kontaktní osobu, která mu bude dávat informace o základních akcích. Naopak se člen můţe prostřednictvím kontaktní osoby jednoduše zapojit do práce Spolku, předávat návrhy, připomínky, atd. Letošní Valná hromada bude volit nový výbor, jak uţ informoval starosta. Samozřejmě se můţe do výboru přihlásit kaţdý člen Spolku. Hledáme další 7

8 spolupracovníky, nové nápady, pomoc při akcích. K tomu nemusíme být členy Spolku, nemusíme být zvoleni do výboru. A kdo má zájem pro Spolek pracovat a není ve výboru, toho výbor pravidelně pozve na své schůzky. Tak to ostatně bezproblémově funguje v posledních dvou letech. Potřebujeme i důchodce, kteří si tak mohou najít výborného koníčka, přestoţe neznám důchodce, který by měl čas. Ale oni si ho najdou! Přihlásí se někdo? Nový výbor bude mít za úkol co nejdříve provést rozdělení práce a zodpovědnosti jak na členy výboru, tak i na členy mimo výbor. Dále je potřeba udělat inventarizaci spolkových záleţitostí a vše písemně zaznamenat. Provedeme také kontrolu členů a jejich evidenci. Samozřejmě platí ochrana osobních údajů. Hodně náročné je zajišťování tradičních akcí. Budeme hledat další spolupracovníky!!! Hlavní a veřejnou činností Spolku jsou naše tradiční akce, které jsou samostatně vzpomenuty v tomto almanachu. Byly to: 3. ročník Advent s Netvořákem II. Reprezentační ples se Sokolem VI. ročník Na Medník za kandíky a na Posázavskou stezku VII. ročník Cesta do středu Království českého ročník Netvořický pouťový jarmark Čištění studánky a kapličky v Háji Bez přehánění můţeme pochválit organizátory těchto akcí, jakoţ i všechny spolupracovníky. Z menších spolkových akcí: Díky letošní sněhové nadílce jsme mohli uspořádat velice zajímavé lyţařské závody na běţkách kolem Košátky. Mezi vítězi byli vţdy členové spolku. Těšíme se na pokračování v letošní zimě. Městys s podporou Spolku pozval divadelní soubor z Bystřice, který ve stylové kulise Ţidovny sehrál hru Lucerna. Bohuţel prudký déšť nedovolil představení dokončit. Veliká smůla. Snad se to podaří zopakovat. Snaţíme se podporovat různé místní akce v Netvořících. Například skvělou Gymnastickou akademii školy. V popředí našeho zájmu je samozřejmě Netvořické muzeum. Bude o něm na VH mluvit správcová muzea paní Helena Černošová a náš starosta. Chci zmínit dvě výstavy, které muzeum uspořádalo. Byla to výstava Krajiny Františka Hrubína s fotografiemi Richarda Homoly a eseji Nikoly Homolové Richterové ke 100. výročí narození Františka Hrubína. Výborná. A nyní budeme mít moţnost před začátkem VH se podívat v muzeu na další zajímavou výstavu. Jsou to obrazy Africké imprese od našeho rodáka Václava Gustava Cílka. Velice zajímavé impresionistické záţitky z jeho dlouhého pobytu v Africe. Doufáme, ţe ho uvítáme na naší VH a ţe osobně pohovoří o svém neobyčejném ţivotě. V příštím Almanachu mu budeme věnovat pozornost. 8

9 Bohuţel se neuskutečnila plánovaná výstava k 150.výročí naší rodačky spisovatelky Ludmily Grossmannové Brodské, které jsme věnovali pozornost v loňské roční publikaci. Mezi naše plánované akce patří zaznamenat pamětníky na dobu Vystěhování za II. světové války. Naším vzorem je činnost pana profesora Václava Šmeráka, který v občanském sdruţení Mezi řekami vypracoval řadu prací se zaměřením na dobu Vystěhování a to především Krňan, Třebsína, Teletína, Vysokého Újezda. Zorganizoval spousty různých akcí k tomuto tématu. Poslední akce byla v Třebsíně, kde byla předpremiéra České televize o Vystěhování z cyklu Historie.cz. Věříme, ţe nám osobně o své práci řekne více na VH a ţe to bude pro nás inspirace pro téma Vystěhování Netvořicka. Poděkování patří paní Jitce Neradové, která věnovala našemu Spolku svoji zajímavou knihu Odnikud nikam, kde popisuje vzpomínky i na vystěhování za okupace. Významná výročí Vloni jsme vzpomenuli 90 let zaloţení Muzejního spolku v Netvořicích a 105 let od zaloţení Spolku rodáků a přátel Netvořic. Z osobností to bylo 150 let od narození rodačky spisovatelky Ludmily Grossmannové Brodské. A objevili jsme dalšího našeho významného rodáka, hudebníka Vavřince Bartáka, který se narodil v Netvořicích před 230lety. Letos jsme oslavili 100 let narození Františka Hrubína a věnujeme mu malou vzpomínku. Připomeneme také 100. výročí narození Františka Liebla, který jako lesník a malíř ţil v Tomkovce nedaleko Netvořic. Seznámili jsme se s dalším významným rodákem, Václavem Gustavem Cílkem. Narodil se roku 1929 v Netvořicích. Vystudoval geologii a touto činností si získal renomé i ve světě. Pracoval ve Východní Africe pod UNESCO a maluje obrazy, které vystavuje v našem muzeu. Jeho syn je ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR. Příště více. A rozhodně se těšíme, ţe mezi sebou přivítáme další rodáky a přátele Netvořicka, kteří nejsou známí a slavní, ale kteří mají rádi náš kraj a chtějí mu v něčem prospět. Vzpomenu například pana Menouška, který mi přivezl staré fotografie Netvořic a členy rodu Šťástků. Malý kluk na jedné fotografii se stal starostou Netvořic. Plány Spolku Řadu plánů se nám nepodařilo uskutečnit. Zmíníme se o nich na Valné hromadě. Ale některé jsou v počátcích. Například Vystěhování Netvořicka, vytvoření databáze školních fotografií s popisem ţáků, sbírání spisů Grossmannové Brodské, sestavit archiv starých a nových fotografií Netvořic a okolí, zaznamenat významné rodáky Netvořic a okolí, dokončit historii našeho Spolku, atd. A máme také vize, jako je například uţ 100 let stará touha po rozhledně na Holém vrchu nad Netvořicemi a Vysokým Újezdem. 9

10 Připravujem tradiční akce na rok 2011: 4. ročník Advent s Netvořákem III. Reprezentační ples se Sokolem VII. ročník Na Medník za kandíky a na Posázavskou stezku VIII. ročník Cesta do středu Království českého ročník Netvořický pouťový jarmark Čištění studánky a kapličky v Háji podle domluvy 5. ročník Advent s Netvořákem Termíny výletů mohou být změněny z důvodu počasí! Těšíme se s Vámi na společném prvním setkání na adventní neděli Sejdeme se na náměstí u pomníku ve 14,30! Přeji všem našim členům krásné a zdravé dny! Ing. Josef Dušek, místostarosta spolku g 10

11 Záznam 61. Valné hromady Spolku rodáků a přátel muzea v Netvořicích konané dne 21. listopadu 2009 Podobně jako vloni jsme uspořádali 61. Valnou hromadu s dopoledním kulturněspolečenským programem. Pokračování bylo v Základní škole v Netvořicích obědem a vlastním programem Valné hromady. Dopoledne bylo otevřeno netvořické muzeum, kde návštěvníky doprovázela s výkladem správcová muzea paní Helena Černošová. Od 11 hodin náš Spolek spolu s městysem Netvořice uspořádal v katolickém kostele koncert u příleţitosti 230. výročí narození hudebníka Vavřince Bartáka, rodáka z Netvořic. Na programu byly skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, Haendla, Mozarta, Schuberta a Vavřince Bartáka. Na varhany hrála Kateřina Málková, na violoncello Jan Ţďánský a zpěv tenor Ondřej Socha. Koncert byl velice krásný a přítomných asi sto posluchačů mělo příjemný záţitek. Hudebníci byli velice spokojeni s přijetím, s prostředím kostela i se starobylými varhanami a rádi s námi šli do školy na náš program. Zajímali se o náš spolek a jeho aktivity, byli překvapeni hezkou atmosférou a velikou účastí. Za několik dní nám pan Ţďánský zaslal jako pozornost kopie originálu not Vavřince Bartáka. Díky spolupráci se sdruţením Domovem české hudby jsme objevili našeho rodáka Vavřince Bartáka, významného hudebníka přelomu 18. a 19. století. Získali jsme o něm základní informace a sdruţení nám zorganizovalo koncert. Koncert zajišťovala za městys místostarostka ing. Vávrová a za náš Spolek ing. Dušek. 11

12 Další program byl v místní základní škole. Ve školní jídelně byl připraven oběd se zákusky a občerstvením. Díky paní ředitelce Mgr. Chobotské a její zástupkyni Mgr. Vodehnalové bylo vše, jako vţdy, vzorně připraveno. Na přípravě místnosti se opět podíleli někteří členové spolku. Účastníky v chodbě školy vítal Netvořák se spolkovou nástěnkou. 61. Valnou hromadu našeho Spolku zahájil ve 13 hodin starosta Spolku ing. Jiří Stibůrek přivítáním přítomných. Na úvod připravili ţáci místní školy pod vedením Mgr. Vodehnalové vystoupení s písněmi a recitací. Svoji báseň nám přednesla naše příznivkyně paní Jindra Schneiderová. Pochvala za vystoupení byla i od renomovaných profesionálních hudebníků z koncertu v kostele. Po obědě jsme jako vloni, díky slunečnému počasí, udělali společnou fotografii na schodech před školou. Po 14. hodině začal program Valné hromady. Starosta spolku J. Stibůrek přítomné seznámil s programem a pronesl úvodní řeč. Na Valné hromadě bylo přítomno 54 členů a 11 hostů. Celkem tedy 65 přítomných. VH odhlasovala přijetí dvou nových členů: ing. Olga Zubová a Jana Medlenová. Místostarosta a kronikář Spolku J. Dušek připomněl, ţe veškeré informace o činnosti Spolku a další zajímavé informace jsou uvedeny v publikaci Výroční zpráva spolku od 60. VH 2008 k 61. VH Tato zpráva je celá uvedená také na našich webových stránkách Pozor nemáme.cz, ale.eu! J. Dušek proto pouze doplnil a zdůraznil spolkové akce, význam kontaktních členů, webové spolkové stránky a infoskříňku, muzejní radu, s muzeem připravovanou výstavu o rodačce spisovatelce Grossmannové Brodské, atd. VH odsouhlasila logo jarmarku v podobě, které bylo pouţito na letošním jarmarku. Logo je ve Výroční zprávě. Autorem loga je Eva Dušková. Logo Spolku zatím není rozhodnuto. VH odsouhlasila všechny plánované akce na rok Starosta spolku informoval VH: Ad1/ snaha o získání pozemku pro stavbu rozhledny - pan Hodinka nechce prodat ani pronajmout s poukazem na příbuzné ať si to rozhodnou jednou oni - proti rozhledně ale obecně nic nemá - pan Schůt nechce prodat ani pronajmout, se stavbou rozhledny nesouhlasí 12

13 - rodina Stomeova nechce prodat ani pronajmout - informoval nás pouze telefonicky pan Stome - napsáno několik dopisů Stomeovým jednak mnou a jednak Václavem Stibůrkem - dopisy dáváme do archívu Ad2/ o práci Muzejní rady a schválení Statusu Městského muzea - spolek má opět právně garantovaný vliv na činnost muzea, 2 členové Spolku jsou členy Muzejní rady dle statutu muzea - slíbil, ţe se pokusí prostřednictvím muzejní rady co nejvíce muzeum zmodernizovat a jeho činnost rozšířit - na první výsledky si musí VH počkat 1 rok Ad3/ nepovedlo se rozhýbat praţskou buňku Spolku - slíbil, ţe se osobně zasadí o její rozhýbaní v roce 2010, to samé přislíbili také pan Papírník a pan Šťástka Ad4/ informoval VH o neproplacené dotaci z kraje na jarmark - sloţka s touto kauzou bude předána do spolkového archívu Ad5/ informoval VH o způsobu schvalování změn stanov - starosta připravil první návrh pro výbor a zájemce - výbor projedná jeho návrh na nejbliţší schůzi - umístění spolkového návrhu na www stránku do 3/ celoroční diskuse, rozeslání finálních verzí, umístění finální verze do 8/2010 na www stránku - diskuse a změny stanov po volbě nového výboru na VH 2010 Ad6/ upozornil, ţe příští VH 2010, je VH volební Ad7/ přednesl VH návrh na to, aby se Spolek zabýval trasou obchvatové komunikace městyse Netvořice a návrh zdůvodnil takto: 1. Spolek se takto významnými věcmi vţdy zabýval (Maskovická silnice, Praţská silnice, Sedlčanská lokálka, Štechovická přehrada, malotřídka, měšťanka, rozhledna Holý vrch atd.) - viz stanovy 2. Při stavbě dálnice musí být jasná trasa obchvatu městyse - aby ji mohl český stát při stavbě dálnice zafinancovat 3. Pokud se to neudělá při stavbě dálnice, neudělá se to nikdy, neboť obec na takovou stavbu nebude mít peníze - budoucí generaci tím neuděláme dobrou sluţbu - je třeba míti v této věci odvahu a vizi přesahující let. 4. Samotná trasa obchvatu by měla vést - nad vysokým napětím 22 kw na jiţním svahu nad školou v Netvořících - spojovat tyto body Bod A - maskovická křiţovatka na západním obchvatu Netvořic Bod B - těsně nad vyústěním VN 22kW na Lešanskou silnici Další trasa je odvislá dle trasy dálničního přivaděče 5. Současně s touto trasou by bylo zřejmě dobré navrhnout i další hlavní trasy cest - kvůli plánu inţenýrských sítí - toto je jiţ především věcí zastupitelstva, spolek zajímá obchvat, který ostatní trasy determinuje 6. Spolek se nebude nijak zabývat funkčním vyuţitím území v intravilánu pod trasou obchvatu - jeho vyuţití určí aţ čas, je moţné ţe aţ za 50 let 7. Hlavním přínosem takto navrţené trasy obchvatu bude: 13

14 - obec bude připravena na svůj moţný rychlý rozvoj v případě stavby dálnice - obchvat bude moci zafinancovat Český stát - Netvořicko je první oblastí kde bude moţno po vystoupání dálnice z chráněné krajinné oblasti Posázaví investovat a stane se tím velmi atraktivní pro jiţní část Prahy - obchvat zhodnotí mnoho pozemků v obci minimálně na dvojnásobek - naši vnuci nám poděkují Ad8/ starosta poté přečetl VH část zápisu vzpomínek Aloise Stáry o lobování Spolku při zhotovení Maskovické silnice na místě obecní strouhy - nechal VH spolku odhlasovat to, ţe se výbor spolku bude zajímat trasou obchvatové komunikace městyse, případně trasami navazujícími, a dle uváţení předloţí zastupitelstvu městyse návrh na změnu územního plánu. VH odsouhlasila, aby se výbor zabýval moţnostmi jak se starat o vrch Jáchym a aby výbor zjistil maximum informací o vztahu spolku k Jáchymu a jeho historii Starosta tělovýchovné Jednoty Sokol Pavel Netolický Ad1/ pochválil spolupráci mezi oběma organizacemi - Ples růţí zopakujeme - Jarmark zopakujeme Ad2/ návrh zorganizování posvícení v roce 2010 spolu se Sokolem (doprovodné akce + tancovačka) VH schválila tento návrh Ad3/moţnost temperování muzea ze sokolovny je sice moţná, ale mnohem ekonomičtější by byl zřejmě kotel přímo v muzeu Ad4/ popřál Spolku klidný advent a bohaté Vánoce Starosta městyse Jiří Kubásek Ad1/ zhodnotil práci Spolku velmi kladně (jarmark, Ples růţí) Ad2/ informoval VH o největších problémech městyse v současnosti (především peníze, čistička atd.) Ad3/ potvrdil, ţe městys se snaţí o získání dotací na různé akce, bohuţel nepříliš úspěšně - není to jednoduché Ad4/ jednoznačně potvrdil, ţe se městys bude ucházet o dotaci na zhotovení nového regulačního plánu, pokud bude takový dotační titul vypsán - starosta spolku přislíbil v tomto lobbistickou a poradenskou pomoc Ad5/ vyjádřil se k návrhu starosty spolku na posunutí obchvatové komunikace - vyzval Spolek k předloţení návrhu na trasu obchvatu po projití tohoto návrhu spolkovou diskusí - městys vítá jakékoli podněty pro rozvoj obce, v této chvíli se nevyjádřil k této věci ani kladně ani záporně - upozornil ale, ţe veškeré návrhy musí schválit odborníci na územní plánování - upozornil, ţe v této chvíli zastupitelstvo rozhodlo o tom nedělat ţádné změny v územním plánu a pro změnu tohoto stanoviska by bylo nutno toto rozhodnutí zastupitelstva změnit. Spolek by musel zastupitelstvo přesvědčit, ţe je to v zájmu městyse. - potvrdil, ţe městys nemá a zřejmě ani v budoucnu nebude mít peníze na financování obchvatu 14

15 Ad6/popřál všem členů Spolku klidný advent, bohaté Vánoce, všem hodně zdraví Pokladník spolku Miloš Jírovec přednesl zprávu o příjmech a výdajích za uplynulé období. Konečný stav k datu je Kč. Předsedkyně revizní komise Dagmar Koberová za revizní komisi navrhla schválit zprávu o hospodaření M. Jírovce. Zdůraznila, ţe tato agenda je vedena řádně a svědomitě. Jediná připomínka na dokladech k proplacení uvést k jakému účelu byl výdej pouţit a podepsat doklad starostou nebo místostarostou. VH odsouhlasila hospodaření spolku a zároveň dar základní škole v Netvořicích ve výši 5000 Kč. Převedení daru zajistí M. Jírovec. Na závěr programu byl promítnut zajímavý dokument o historii Konopiště. Zajímavostí byla moţnost něco napsat nebo nakreslit na velké papíry, tzv. cliboard, které přinesl J. Stibůrek. 61. Valná hromada pokračovala přátelským posezením. 15

16 Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích a Městys Netvořice pořádá KOMORNÍ KONCERT DOMOVEM CESKÉ HUDBY u příleţitosti 230. výročí narození hudebníka Vavřince Bartáka, rodáka z Netvořic 21. listopadu 2009 v 11 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netvořicích Interpreti: Kateřina Málková varhany Ondřej Socha zpěv Jan Žďánský - violoncello Program: J. S. Bach, A. Vivaldi, Haendl, Mozart, Schubert, Vavřinec Barták v Vstupné dobrovolné 16

17 Koncert u příležitosti výročí 230 let od narození Vavřince Bartáka, rodáka z Netvořic V roce 2009 uplynulo 230 let od narození dirigenta a hudebního skladatele Vavřince Bartáka. Vavřinec Barták se narodil 7. srpna 1779 v Netvořicích a zemřel 27. března 1851 v Písku. Po studiích hudby v Praze byl jmenován dirigentem orchestru hraběte Františka Josefa Wrtby na Konopišti. Po Wrtbově smrti se vrátil zpátky do Prahy, kde patřil k nejvyhledávanějším hudebníkům své doby. V roce 1832 byl jmenován ředitelem kůru v Písku. Barták je rovněţ autorem několika menších skladeb. V osobnosti Vavřince Bartáka můţeme spatřit jednoho z nejvýznamnějších šlechtických kapelníků přelomu 18. a 19. století. 17

18 Program koncertu: (Anonymus) Codex-Faenza - Gloria Antonio Vivaldi: Chrámová sonáta e moll pro violoncello a varhany Franz Schubert: Ave Maria J. S. Bach - Wenn dich Ungluck tut greifen an BWV 1104 J. S. Bach: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort BWV 1103 Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 pro violoncello sólo BWV 1007 (výběr) Georg Friedrich Haendel: Largo z Xerxes Wolfgang Amadeus Mozart - Andante F Major KV 616 Johann Sebastian Bach: Air pro violoncello a varhany Johann Sebastian Bach: Bist du bei mir BWV 508 Vavřinec Barták: Salve regina Christian Erbach - Fuga a 4 voc. del 1. tuono 18

19 Ondřej Socha tenor Narodil se v Praze. Hudbě a zejména zpěvu se věnuje již od dětství. V roce 2003 byl přijat na Pražskou konzervatoř do třídy prof. Jiřího Kotouče. Již velmi záhy během studia začal aktivně vystupovat. Ve Státní opeře Praha hostuje od roku 2004 jako Pong v Turandot, Danieli v Sicilských nešporách, Borsa v Rigolettovi a Lampář v Pucciniho Manon Lescaut; v divadle F. X. Šaldy v Liberci jako Vašek v Prodané nevěstě. Na mezinárodním jevišti debutoval ve stejném roce na irském Wexford Opera Festival jako Torquemada v Ravellově Španělské hodince. Z početných dalších zahraničních vystoupení patří k nejvýznamnějším Trójan v Idomeneovi na Mozart Festival La Coruña 2005, Dvořákovo Requiem v Paříži 2006 a Haydnovo Stvoření na festivalu Septembre Musical de L Orne ve francouzském Alençonu Je opakovaně zván na festival Rassegna Internazionale Capolavori di Musica Religiosa v italském Bergamu. Věnuje se též koncertní činnosti. Vystoupil s většinou českých orchestrů včetně Pražské komorní filharmonie a Pražského komorního orchestru, po boku Pražského filharmonického sboru, Českého filharmonického sboru Brno a Paris Choral Society, v hudebním nastudování Johna Shea a pod taktovkou dirigentů jako Philip Auguin, Enrico Dovico, Caspar Zehnder nebo Marco Zambelli v ČR, Německu, Francii, Itálii, Holandsku, Španělsku, Irsku a Velké Británii. Kateřina Málková varhany získala první hudební vzdělání na Základní umělecké škole v Hrušovanech n. J. Již během svých studií na konzervatoři v Brně ve třídě prof. Petra Koláře se zúčastnila mnoha domácích i zahraničních soutěží. V roce 2004 byla přijata na Akademii múzických umění do třídy doc. Jaroslava Tůmy. Absolvovala řadu mistrovských kurzů např. u jedné z nejvýznamnějších postav varh. interpretace Marie Claire Alain, ale i u Prof. Martina Sandera, Jon Laukvika, Luigi Ferdinando Tagliavina, Pier Damiana Peretti, či Prof. Andrea Liebiga. V roce 2007 byla na roční stáži na Vysoké hudební škole v německém Luebecku u Prof. Arvida Gasta. Pravidelně se také věnuje interpretaci hudby 20. a 21. století. Jan Žďánský violoncello studoval na konzervatoři v Pardubicích u prof. Josefa Krečmera. Na hudební fakultě AMU v Praze byl posluchačem ve třídě Prof. Miroslava Petráše. Během studií se zúčastnil mnoha mezinárodních kurzů a stáží, např. u Prof. Victorie Yagling (Helsinki), F. Bartholomeye (Vídeň), Prof. M. Zeuthena (Kodaň) aj. Je laureátem soutěže konzervatoří v roce 1999, držitelem 2. ceny soutěže pro interpretaci soudobé komorní hudby ve Frankfurtu n. M, nositelem několika cen ze soutěže v rakouském Semmeringu, v roce 2003 získal cenu za nejlepší provedení skladby Leoše Janáčka na Janáčkově soutěži v Brně atd. Spolupracuje jako sólista s Komorní filharmonií Pardubice, Capella Pallatina Mannheim, Tutti Bordeaux. Je členem mezinárodního institutu Wiener Klangstil pod patronací Vídeňských filharmoniků. Natáčí pro Český, Dánský a Rakouský rozhlas. Vystupuje na festivalech Salzburger Festspiele, Max Reger Festival atd. V roce 2004 studoval na Kunstuniversität v rakouském Grazu ve třídě Prof. Rudolfa Leopolda. Aktivně se věnuje též komorní hře (je členem Tria IUNO a Kaprova kvarteta. Hraje na violoncello vídeňského mistra Josepha Wassermanna z roku

20 Domovem České Hudby Projekt pro zachování kulturních hodnot Záměr obnovit tradice české hudební kultury získal v závěru minulého roku konkrétní a jasnou podobu. Stalo se tak zásluhou řady významných pedagogů a vynikajících absolventů Akademie múzických umění v Praze, Univerzity Karlovy v Praze a Konzervatoře. Česká hudební tradice ztrácí v multikulturním prostředí a obecné komercionalizaci moderního světa svoji nezastupitelnou roli nositele hodnot české kultury. Tento trend, kterému se nelze ani ve vyspělých evropských zemích zcela vyhnout, se však daří promyšlenou strategií přinejmenším usměrnit. Proto bychom chtěli prezentovat váţnou hudbu na vysoké úrovni i v jiném prostředí neţ jsou velká města. Tuto úlohu v minulých letech statečně suplovaly např. Kruhy přátel hudby, z nichţ ovšem bohuţel mnohé zanikly, nebo svoji činnost v důsledku nedostatku financí značně omezily, ale ani ony nebyly schopny pokrýt poměrně vysokou poptávku v menších aglomeracích. Naším záměrem je pokusit se o obnovu hluboké tradice provozování váţné hudby i na regionální úrovni, kde ji lze jasně prokázat například v osobnostech kantorů, varhaníků a regenschori. Naším cílem je tedy připomenout někdy i neprávem pozapomenuté hudebníky, kteří ţili nebo působili v místech mimo hlavní rámec kulturního dění alespoň v době, kdy si připomínáme jejich ţivotní výročí. Přesto jsou vazby k hudebním velikánům i uměleckému prostředí tehdejší doby pozoruhodné. Dramaturgie koncertů bude tedy vázaná na dané místo a osobnost a proto vţdy jedinečná. Úloha interpretů bude svěřena nejen známým umělcům, ale i vynikajícím mladým hráčům, laureátům mezinárodních soutěţí, nositelů významných ocenění. Je totiţ omylem se domnívat, ţe garancí nejvyšší profesionality musí být vţdy vystoupení mediálně známé osobnosti. Nepochybujeme, ţe tento projekt dokáţe, ţe Česká republika můţe být hrdá na ohromující počet osobností, majících nezřídka v evropském nebo světovém kontextu mimořádný význam. 20

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_54 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 847/02/2013 konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník VH zahájila místopředsedkyně Čermáková VH byla svolána v souladu se stanovami,

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ANKETA - obec Křičeň VÝSLEDEK PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBČANŮ

ANKETA - obec Křičeň VÝSLEDEK PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBČANŮ ANKETA - obec Křičeň VÝSLEDEK PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBČANŮ Úvodem je třeba upřímně poděkovat všem občanům, kteří si našli čas, dotazník vyplnili a předali OÚ Křičeň. Opravdu si toho velice vážíme! Vzhledem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP. Tisková informace, Valašské Meziříčí, 4. 8. 2011

NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP. Tisková informace, Valašské Meziříčí, 4. 8. 2011 NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP Tisková informace, Valašské Meziříčí, NET4GAS: Generální partner ČSOP Program NET4GAS Blíž přírodě zahájen v roce 2007: společnost NET4GAS se stala

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích. Spolkový almanach. strana 1

Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích. Spolkový almanach. strana 1 Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích Spolkový almanach 2011 strana 1 Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích Vážení a milí přátelé členové našeho Spolku jako už v předešlých čtyřech letech dostáváte

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví. Interpretace místního dědictví Prezentace projektu

Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví. Interpretace místního dědictví Prezentace projektu Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví Interpretace místního dědictví Prezentace projektu Partneři Základní údaje o projektu Nositel projektu Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení 1. občanská

Více

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin.

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Bajtík 1/2011 Den otevřených dveří Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Pozvěte své rodiče, příbuzné, kamarády a

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

Symbol podaných rukou bude připomínat budoucím generacím i umělecké dílo od sochaře Ivana Šmída, autora sochy Poutníka u kapličky a sochy sv.

Symbol podaných rukou bude připomínat budoucím generacím i umělecké dílo od sochaře Ivana Šmída, autora sochy Poutníka u kapličky a sochy sv. Projekt Podané ruce Vážení přátelé, i když pořádáme obecní den už pěknou řádku let, těší se vždy hojné účasti a nese se vždy ve vzájemném přátelském duchu. Jen vzpomeňme, kolik jsme zde už prožili emocí!

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více