MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3"

Transkript

1 MEZI LOMY regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů HŘIMĚŽDICE NEČÍN OBORY 14 /

2 P A M R E G I O N U O B O R Y Z k r o n i k y o b c e S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i - ƒ v e» e j n é c v i ƒ e n í a s v ' c e n í s t» í k a ƒ k y N a d e n 2 1. z á» í b y l o s t a n o v e n o v e» e j n é c v i ƒ e n í h a s i ƒ s k é h o s b o r u. M e z i p o z v a n ý m i b y l ž u p i n s p e k t o r p a n K a r á s el k i t n z ', v š e c h n y o k o l n í h a s i ƒ s k é s b o r y a d s t o j n ý p á n d r. J i n d» i c h K u b á t, v e r m '» i c k ý f a r á», k t e r ý m ' l p o s v ' t i t n o v o u s t» í k a ƒ k u. P r o g r a m b y l n á s l e d u j í c í : b u d í ƒ e k p o 5. h o d i n ' r a n n í v 1 0 h o d i n v í t á n í h o s t a s b o r u s v ' c e n í s t» í k a ƒ k y c v i ƒ e n í o b o r s k ý c h h a s i ƒ s p o l e ƒ n ý o b ' d u S o b o t k p o p l a c h d e º l é a o d e v z d á n í s t» í k a ƒ k y s b o r u v ' n e ƒ e k P a n K a r á s e k s e d o s t a v i l u ž d e n p» e d s l a v n o s t í a c e l ý d e n m l u v i l s e ƒ l e n y s b o r u. P» e d t í m ƒ v k u s n ' o z d o b i l i s t» í k a ƒ k u i c v i ƒ i š t ' f á b o r y, c h v o j í m a b» í z k a m i, a l e i n á r o d n í m i p r a p o r y, k r o v e Í z d o b i l y i n ' k o l i k d a l š í c h b u d o v z á» í ƒ a s n ' r á n o p r o b u d i l a o b ƒ a n y d o k r á s n p o d z i m n í h o d n e h l u ƒ n á s t» e lh bm a o ž dz í», n á s l e d o v a n á h u d b o u p a n a P í p o t y. P o s h r o m á ž d ' n í s b o r u s e h a s i ƒ ki a pi e ls o u v y d a l i d o V e r m '» i c p r o d s t o j n é h o p a n a O bfoarráá c» h e. z Vs t a l p» e d - s e d a s b o r u p a n V á c l a v Š p rn y' sk l o l is k a d a l š í m i ƒ l e n y, a b y m o h l i u v í t a t h o s t y a p o z v a n é s b o r y m i m o j i n é h a s i ƒ s k ý s b o r z e Z d u c h Do ov li nc í, c h z H b i t a z e S t a r é H uvt ri a. c ekj í c í m u s e s b o r u s e p» i p o j i l i v e r m '» i c k ý h a s i ƒ s k ý s b o r, D ud šá nl íe k, s b Ko ar m ýz k a n a d V l t a v o u, D r e v n í k, D r u h l i c a j. S l a v n o s t n í h o d n e O bvo r á c h s e j a k o h o s t é z ú ƒ a s t n i l i t a k é u ƒ i t e l é, p á n o v é K a f k a, F a l c, B a r t o S c h ü t z, F e n c l, C h a n r a i p a n W a n k a, s y n v e l k ovsetram t' k» á i» c e a z v e l k é m n o ž s t v í j i n ý c h o b ƒ a n z o k o l n í c h i v z d á l e n ' j š í c h o b c í a o s a d. V d a l š í m ƒ í s l e s e o b j e v í p o k r a ƒ o v á n í t o h o t o ƒ l á n k u. P a v e l G a ž á k Hk I ML Ž D I C E Z k r o n i k y o b c e P o ƒ e m š l a p e m e V k r a j i ž u l y a j a l o v c n e š l a p e m e j e n p o ž u l e, a l e i p o n ' k o l i k a d a l š í c h v ý z n a m n ý c h g e o l o g i v e l i ƒ i n á c h. J e d n o u z n i c h j e j í l. D o n a š e h o k r a j e z a s a h u j e l o ž i s k o j í l u, vkéthe o r é z a ƒ í n á v o b l a u P r a h y a k o n ƒ í z h r u b a v l i n i i O b o r s k é h o p o t o k a. J í l j e n e z p e v n ' n á u s a z e n á h o r n i n a t v o» e n á v ý m i m i n e r á l y s m a l o u z r n i t o s t í ( p o d d v a m i k rjosmoeu t rty o ) n a p» í k l a d k a o l i n i t y, s m e k t i t y ƒ i M E Z I L O M Y 2

3 vermikulity a dalšími příměsmi, kterými mohou být slídy, křemenný prach atd. Barva jílu je různá, závisí na stavu příměsí. Jíl je v suché podobě sypkou horninou, ale ve styku s vodou se promění v plastickou hmotu, která se v případě nasycení vodou stává pro další vodu nepropustnou, lze ji modelovat a vypálit. Této příjemné vlastnosti jílu se lidstvo naučilo využívat velice záhy. Známe hliněné střepy z pradávných dob. V našem kraji a v době ne tak moc dávné se jíl využíval především k výrobě cihel. V Drevníkách asi kilometr za obcí po pravé straně silnice vedoucí do Županovic je ruina cihelny. Výroba zde byla ukončena po druhé světové válce. O vysoké kvalitě zdejších cihel svědčí jejich obdivuhodná zachovalost. Ač jsou již mnoho desítek let vystaveny všem povětrnostním vlivům, jsou stále celistvé a pevné. Další místní cihelna byla nad Hřiměždicemi, v místech nazývaných Na potočí. Z této cihelny se ale nezachovalo nic. Cihly se též příležitostně vyráběly v Lipinách. Ivana Nováková 3 MEZI LOMY

4 N EG Í N Z k r o n i k y o b c e Z h i s t o r i e T J S o k o l N e ƒ í n, 2. ƒ á s t o k o l v y d a l k e s v é m u v ý r o ƒ í b r o ž u r u, v e k t e r é s e j e h o h i s t o r i e p o m ' r n ' p o - d r o b n ' p o p i s u j e. N e k a ž d ý j i v š a k v l a s t n í n e b o ƒ e t l, t a k ž e j e s n a d n a m í s v ' n o v a t s e S o k o l u i v ƒ a s o p i s e M L. i n n o s t n e ƒ í n s k é h o S o k o l a v o b d o b í p r v n í r e p u b l i k y b y l a p o m ' r n ' p e s t r á. l e n o v é s e z a b ý v a l i n e j e n c v i ƒ e n í m, a l e s t a r a l i s e i o k u l t u r u a z á b a v u v c i. K a ž d o r o ƒ n ' s e p o» á d a l a v e» e j n á c v i ƒ e n í, p» i n i c h ž n e ƒ í n š t í c v i ƒ e n c i z a d ' l i i d o j i n ý c h o b c í. C v i ƒ i lt i ' cnh e j oe kn o lvn í c h, a l e n a p». i v N o v é m K n í n ', R o s o v i c í c h, M n í š k u n e b o v M i l í n '. Ú ƒ a s t n i l i s e t a k é ž u p n í c h s l e t, v P r a z e v r o c e a v D o b» í š i v r o c e , c v i ƒ i l i i n a V I I I. a X. v š e s o s k é m s l e t u v P r a z e v l e t e c h a P r o ƒ l e n y s e p o» á d a l y p» e d n á š k y, v y c h á z k y a v ý l e t y. S l a v i l y s e t a k é v ý z n a m n é s v á t k y. V z p o m í n a l o s e v ý r o ƒ í u p á l e n í M. J. H u s a ( p» i t o m s e z a p a l o v a l a h r a n i c e n a B o» i v c i, k t e r ý t e h d n e b y l z a l e s n ' n ), 2 8.» í j n a s e o s l a v o v a l o v ý r o ƒ í v z n i k u r e p u b l i k y a o d r o k u s e v b» e z n u v é s c h á z e l i t a k é k o s l a v á m n a r o z e n i n p r e z i d e n t a T. G. M a s a r y k a ( n a r o d i l s e 7. b» e z n a ). ƒ l e n o v é s k l á d a l i ƒ e s t n ý s l i b n a s l a v n o s t n í c h s c h z í c h n e b o v a l n ý c h h r o m a d á c h. A ž d o r o k u b y l n e ƒ í n s k ý S o k o l s o u ƒ á s t í S o k o l a d o b» í š s k é h o a t e p r v e v d u b n u s e s s a m o s t a t n o u j e d n o t o u. l e n n e b y l o p» e d v á l k o u m n o h o ( n a t o, ž e o b y v a t e l m ' l a o b e c v í c n e t e ). V r o c e m ' l 3 8 d o s p ' l ý c h, 1 9 d o r o s t e n c a d o r o s t e n e k a 2 9 ž á k a ž á k y Í. S o k o l o v é z m ' r á d i s c h z o v a l i. V r o c e s e n a p». k o n a l o 1 3 ƒ l e n s k ý c h, 7 v ý b o r o v ý c h a j e d n a s l a v n o s c h z e. S o k o l s a m o z» e j m ' p o» á d a l i p l e s y a t a n e ƒ n í z á b a v y, c o ž o s t a t n ' d ' l á d o d n e s. S ƒ í m s u ž n e s e t k á v á m e, j s o u d i v a d e l n í p» e d s t a v e n í. V t e h d e j š í d o b ', k d y v o b c i n e b y l o a n i k i n o, o n e m l u v ', n e z b y l o o b ƒ a n m n i c j i n é h o, n e ž a b y s e o k u l t u r u p o s t a r a l i s a m i. P» e d s t a v e n í o v š e m p» i s p í v a l a d o s o k o l s k é p o k l a d n y. D i v a d l u s e v ' n o v a l a z n a ƒ n á ƒ á s t ƒ l e n S o k o l a. V ž d y Š v n ' k t h r á c h v y s t u p o v a l o a ž 1 8 p o s t a v. Z a c h o v a l a s e D i v a d e l n í k n i h a, v e k t e r é j s o u d o r o k u z a m e n á n y j e n n á z v y h e r s d a t y k o n á n í, a l e o d r o k u o b s a h u j e i j m é n a r e ž i s é r a ú ƒ i n k u j í c P o d l e n í b y l o d o r o k u s e h r á n o c e l k e m 5 7 h e r. N ' k t e r é s e h r á l y d v a k r á t, h r a P l u k o v n í k Š ƒ t y» i k r á t, j e d n o u i v B o r o t i c í c h. N e j ƒ a s t ' j i b y l y u v á d ' n y v e s e l o h r y, d á l e p a k v l a s t e n e c k é h r d o k o n c e i o p e r e t y. H r y r e ž í r o v a l i ( p o r o c e ) : S t. H r u b ý, F. F o j t, F. M a l ƒ á n e k, J. H J. P l a v e c a J. P i l e c k ý. D i v a d l o s e h r á v a l o v e s t a r é m s á l e h o s t i n c e U V a n d a s, d o k t e r é h o b y l v ' n o j e v i š t '. S a m o s t a t n é j e v i š t ' s o k o l o v é k s á l u p» i s t a v ' l i a ž v r o c e D i v a d e l n í ƒ i n n p» e r u š i l a v á l k a. P o n í s e u ž t r a d i c e n e o b n o v i l a, b y l o p a k s e h r á n o u ž j e n n ' k o l i k h e r. N a p o h» e b p r e z i d e n t a M a s a r y k a v z á» í v y s l a l i n e ƒ í n š t í s o k o l o v é ƒ t y» i s v é z á s t u p c e v k S m u t e k d r ž e l i i v N e ƒ í n i : P r o b ' h l a s m u t e ƒ n í t r y z n a, k o n a l s e p r v o d s v l a j k o u k p a m á t n í k u l ý c h, u M a s a r y k o v y b u s t y s t á l a ƒ e s t n á s t r á ž. V r o c e s e z á s a d n ' z h o r š i l v z t a h m e z i S R a N ' m e c k e m, N ' m c i s i ƒ i n i l i n á r o k n a ƒ e s k é p h r a n i ƒ í. V k v ' t n u b y l a v y h l á š e n a m o b i l i z a c e a n ' k o l i k s o k o l b y l o p o v o l á n o k v o j e n s k é s l u ž b ' k t e» í z s t a l i, s e p a k p o d í l e l i ( o d z á» í d o k o n c e» í j n a ) n a h l í d k á c h u n o v é h o v l t a v s k é h o m o s t v š a k v r o c e N ' m c i e s k o s l o v e n s k o z l i k v i d o v a l i a z j e h o ƒ á s t i v y t v o» i l i t z v. p r o t e k t o r á b r z y i n a l i k v i d a c i S o k o l a. M g r. J a r o m í r T e j k a l MEZI LOMY, ročník VII Vydává O. S. Místo pro život HON IČO Nečín 169 Redakce: Eva Zirhutová, Michael Čtveráček, Luděk Zirhut Spolupracovníci: Mgr. Jaromír Tejkal, Pavel Gažák, Jan Novák, Ivana Nováková, Martina Zirhutová Foto na obálce: Jan Plavec Evidenční č. MK ČR E Sazba písmem Garamond Tisk Periskop Příbram, s. r. o. Redakční uzávěrka tohoto čísla M E Z I L O M Y 4

5 S L O V O S T A R O S T Y V á ž e n í s p o l u o b ƒ a n é, d o v o l t e m i, a b y c h V á s k r á t c e i n - f o r m o v a l o a k c i, k e k t e r é s e n a š e o b e c p» i p o j i l a n a p o d z i m l o Í s k é - h o r o k u. N e ƒ í n v y u ž i l a n a b í d k u s p o l e ƒ e n s t v í o b c í M A S -V B rldtya- v a a z a p o j i l a s e d o p r o j e k t u C e s t y v e n k o v a. J a k o j e d nd a e v zí t i o b c í m ž e o b d r ž e t º n a n ƒ n í d o t a c i n a I n g. rac h. B u r i a n, v í t ' z a r c h i t e k t o - n i c k é s o u t ' ž e N e ƒ í kn r a j i n a a m í s t o zr o k u C h c e m e V á m d á t m o ž n o s t k n á v r h u n á v s i s e v y j á d» i t a p» í - p a d n ' p o m o c t v y b r a t d í l ƒ í ƒ á s t, p r o k t e r o u b y c h o m v y u ž i l i d o t a ƒ n í p e n í z e a u p r a v i l i j i p» e d n o s t n '. V e» e j n é s e t k á n í z a t í m t o ú ƒ e l e m v y h o t o v e n í a r c h i t e k t o n i c k é h o n á v r h u ú p r a v y b u d e v Z Š a M Š N e ƒ í n d n e o d j e d n o h o m í s t a o vb c i a K ƒ n a j e h o r e a l i z a c i. C h t ' l b y c h V á s t o u t o c e s t o u s r d e ƒ n ' p o z v a t. P» i t v o r b ' S t r a t e g i c k é h o p l á n u r o z v o j e o b c e N e ƒ í n, n a k t e r é m n ' k t e» í z V á s s p o l u p r a c o v a - I n g. J o s e f K a i s e r l i, b y l p r o v e d e n v e» e j n ý p r zn k' um. j sv t e s t a r o s t a o b c e N e v í n o z n a ƒ i l i, k r o m ' j i n é h o, j a k o ž á d o u c í t é ž» e š e n í n e ƒ í n s k é n á v s i. Z a s t u p i t e l s t v o n a s v é m» í j - n o v é m z a s e d á n í r o z h o d lro á mvc i n a b í z e n é h o p r o j e k t u n e c h a t v y p r a c o v a t a r c h i t e k t o n i c k ý n á v r h n á v s i a v y u ž í t i n a b í z e n é º n a n c e n a p» í - p a d n o u ú p r a v u ƒ á s t i n án vá sv i r. h v y p r a c o v a l a p r o k o n z u l t o v a l d osp r a v n í m i i n s t i t u c e m i Ž I V Á K R O N I K A K d o s e n a r o d i l v H» i m ' ž d i c í c Rh a: d e k P i n k a s, J a k u b S p i l k a v N e ƒ í n i : M a x m i l i á n a M i k u l á š e r n ý, J a r o s l a v K o z a, J a n P i l e c k ý, A n n a S o c h o r o v á, E l i š k a Z i r h u t o v á v O b o r á c h : V o j t ' c h a n d a v e S k a l i cs i e : b a s t i a n C a b i c a r n a V a j e ƒ n í k u : V o j t ' c h V r š e c k ý n a Ž e b r á k u : K a r o l í n a V o d e n k o v á N a p o s l e d y j s m e s e r o z l o u v i l i v H» i m ' ž d i c í c h s pmaanrí i í S p i l k o v o u, A n n o u J a n u š k o v á a E r n o u S o m m e r o v o u, s p a n e m F r a n t i š k e m L o m oezm v N e ƒ í n i s p an na í d ' ž d o u M a t ' j k o v o u a M a r i í L a n t o r o v o u, s Mpi al no es m l a v e m D a n d o u a M i - r o s l a v e m K o b í k e m v O b o r á c h s p a n í A n e ž k o u Š i l h a v o u a p a n e m J o s e f e m P o s l u š n ý m z ƒ. p. 6 3 v e S k a l i c i s p a n e m J o s e f e m S o b o t k o u 5 M E Z I L O M Y

6 N O V Á K O V I N Y P L A V E N I C E ( 3 ) ƒ á s t i P o v l t a v í p» e d n a p u š t ' n í m p» e h r a d n í h o j e z e r a. á s t v ' n o v a n á v y p r á v ' n í p a m ' t n í k o b - Z a d n í H á j e, v e s t a r š í c h m a p á c h o z n a ƒsoavha unjé e i n ' k o l i k z a j í m a v ý c h z m í n e k o Z a d n í c h j a k o H o r n í H á j e, v z n i k l y ( s o u d ' p o d l e H á jz íá cp h i - d o s l o v a p o h l e d z d r u h é h o b» e h u : s Ý v k a t a s t r u n e m o v i t o s t í ) n ' k d y o k o l o T a rd oy k u v e v s i b y l y d v ' h o s p o d y,» í k á z v í r o t i c k ý n a s t e z c e, p o k t e r é s e d o m Ý v rraocd íá vk a lji o s e f H o l a n. H o s p o d a u L e r c h, t a m p l a v c i, p o t é c o d o p r a v i l i s v é v o r y djo s e Pm r ac h y o d. i l, t o b y l a t a k o v á s t a r á h o s p d k a. A t a D n e s t u d y v e d e ž l u t á t u r i s t i c k á z n a ƒ k da r ua h á t a hk oé s p o d a b y l a n a h o» e, t a m b y l d o k o n c e f r e k v e n t o v a n á c y k l o s t e z k a. K r y s t a l iszáa l ƒ. n íh m o s p d k a u e r n ý c h, o n i t u b y l i z a v á l k y a j á d r e m m a l é o s a d y s e z» e j m ' s t a l s jt ea št t e ' k p u o n í. L i d é a l e» í k a l i, ž e n e m á d o b r é p i v o. e r n ý c h, k t e r ý s l o u ž i l t a k é j a k o h o s t i Jn ae kc o. k l u c i j s m e l e d o v a l i a t e n l e d s e p a k d á v a l H o s t i n e c z d a l e k a n e s l o u ž i l j e n p l a v c m d o t ho ou sž pí o- d, t o» e k a z a m r z l a a b y l s i l n ý l e d, t a k s e c í m r o z h á z e t s v é ƒ e r s t v ' v y d ' l a n é p e n í zle e. d osv ta el zo k a s e k y r a m i, t o n e b y l y p i l y, p o k r a ƒ o v a l t o t i ž z» e j m ' n e b y l a p» í l i š f r e k v e n t o v pa an k á, v e a v ty o p r á v ' n í p a n H o l a n. P a k s e t o n a k l á - n e j e n k v l i v e l k ý m v ý š k o v ý m r o z d í l m. Bdyally o t nu a v o z y a v o z i l o d o h o s p o d y. J a k k L e r - i d a l š í d v o d y. M n o z í ƒ l e n o v é p o s á d e k vcoh r m,( utž a k k e r n ý m. T a m b y l a s t o d o l a, k t e r á j s m e s i v p r v n í m d í l e ƒ l á n k u» e k l i, p r o bƒ y lja e oobzlnoaž-e n á b a l í k y s l á m y, v t o m b y l t e n l e d ƒ e n í v o r a» n e s p r á v n é ) d á v a l i r a d ' j i n ap r» oe vd n ao ns ý t a v y d r ž e l t a m c e l é l é t o, a ž d o t o h o p o t a h o v é s t e z c e d l á ž d ' n é k o m u n i k a c i v e d o up c» í í š t í h o, t o b y l o n a c h l a z e n í p i v a. z P r a h y p r o t i p r o u d u n a ú r o v n i» e k y, k t e r á s i c e b y l a p o d s t a t n ' d e l š í, a l e z a t o p o h o d l n K' oj šn í e. c A s t ac o r ý c h ƒ a s Ý b y l o a s i j e š t ' d l e ž i t ' j š í, n e v e d l a p u shto ýsmp i o dkš ot pí c i, z p o b» e ž n í c h h o s p o d z á s o b o v a l i i a l e n a b í z e l a d a l e k o v í c m o ž n o s t í, k d e vsoe r y o b a ƒ e šr í- f y. P a m ' t n í c i v z p o m í n a j í, j a k d ' t i h l í - s t v i t, p o b a v i t a p» e s p a t. B y l a v y b u d o dv a ln y á» perko u, a k d y ž s e p l a v i d l a b l í ž i l a, s p u s t i l y p o - k o Í s k é p o t a h y v l e k o u c í p r o t i p r o u d u p k r» á iz k d. n é H o s p o d š t í p a k n a l o k á c h v y r a z i l i s m ' Í o - š í f y p r o n á k l a d z b o ž í z j i ž n í c h e c h a vr a t k o pu is vk o a, z a d» e v o n e b o p e n í z e. t a k ž e n ' k d y b y l o m o ž n é s e i k u s c e s t y s Kv oé nz et c. s t a r ý m ƒ a s m v ƒ e t n ' v o r, š í f i P l a - J i n í p l a v c i z a s e d á v a l i p» e d n o s t p l a v evce kƒé n i sc te e zu cd e ' l a l a v l t a v s k á k a s k á d a. V e s k u t e ƒ - z k r a c u j í c í c e s t u v n i t r o z e m í m n a d r u h én m o s tb i» e s- e k n í s c h y l o v a l o n ' k o l i k d e s í t e k l e t : M y š - h u» e k y. J e d n o u z p a m á t e k n a n i m á b ý t l ed n» ke a v ' -s e z r o d i l a z a ƒ a s r-u ahk eo ru s k é o m o - n ý k» í ž u O s e ƒ a n n a S e d l ƒ a n s k u. O z n a ƒ u jne a rmc íh si -e. T r a d i ƒ n í z p s o b y p l a v b y p o z n a m e n a l o t o, k d e k d o s i z a b i l a o l o u p i l p l a v c e, u ž k t de or ký o n nƒ e-n í v r a n s k é a š t ' c h o v i c k é h r á z e, k d e c h t ' l ƒ e k a t n a s v é d r u h y a v y d a l s e n a pc ae k s t u p o s á vm z. d u t é v o d ' m u s e l y v o r y a š í f y t a h a t m o t o r o v é l o d ' n e b o p a r n í k y. D e º n i t i v n í k o n e c H o s p o d a z a» e k o u p a k p» e d s t a v o v a l a h r á z u T» e b e n i c, p r o n i ž s e V ƒ a s e c h, k d y j e š t ' n e b y l o n a p u š t ' n é p» v ež hi rl ao d nj í m é n o S l a p s k á p» e h r a d a. j e z e r o a m ' l k á» e k a s p» í v o z y n e b y l a v ýozbn laam snt o u» e k y u Z a d n í c h H á j n ' j a k ý ƒ a s m ' l a p» e k á ž k o u, t v o» i l i n e m a l o u ƒ á s t z á k a z n ní ak d ' jh i o : s - J e d n a z v a r i a n t p o ƒ í t a l a s e d v ' m a h r á z e - t i n c e n a Z a d n í c h H á j í c h o b y v a t e l é Z vmíi r omtíisc t. o j e d n é. P r v n í m ' l a b ý t u T» e b e n i c, a l e O b e c t e h d y z v e l k é ƒ á s t i ž i v i l y k a m en ni ož lš oí m, y t a k ž e v z d u t í b y k o n ƒ i l o p r á v ' z d e. D a l š í, p o d é l» e k y, s t a v b a a o b s l u h a š í f, n a k tne ir cá h ž b y s e d o r o v n a l a h l a d i n u k e K a m ý k u, m ' l a k á m e n v o z i l d o P r a h y. D l a ž b a, o b r u bs nt íá kt y, n a d Z v í r o t i c e m i. P o s l e d n í p r o j e k t z r o k u c h o d n í k y i z á k l a d y b u d o v c e n t r a h l a v n í h1 o 9 4 m 9 ' su -ž a l e p o ƒ í t a l p o u z e s j e d n o u v e l k o u h r á z í. t a p o c h á z e j í p r á v ' o d s úu d a j n ' s e t o t ýsk tá a v b a z a ƒ a l a v z á p ' t í, j e j í d o k o n ƒ e n í v r o c e m i m o j i n é i S t a r o m ' s t s k é h o n á m ' s t í. N a 1 9r 5o z4 d íp l r o v á z e l o d r a m a, k d y s t o l e t á v o d a n a p l n i - o d l e v é h o b» e h u a l e v e v n i t r o z e m í z a l a Z v jí er šo t ' i - n e d o k o n ƒ e n é d í l o a p» e l i l a s e p» e s k o r u - c e m i b y l o m á l o o s a d. P a m ' t n í c i p r o t o v nz u p o hm rí á- z e. I t a k n e l e h k ý o d c h o d o b y v a t e l s t v a z e n a j í, ž e z a z á b a v o u s e c h o d i l o n a l e v ý z á b t» o ep h o : v é d o b l a s t i s e p r o m ' n i l v e s k u t e ƒ n é p e k l o. Ž u p a n o v i c, H» i m ' ž d i c a t a k é n a H á j e, A lke t etro é u ž j e j i n ý p» í b ' h. P r o n a š e v y p r á v ' n í j e b y l y n e j b l í ž. d l e ž i t é, ž e t í m s k o n ƒ i l a h i s t o r i e P l a v e ƒ n i c e. V r o c e v y t v o» i l i ž á c i S o u k r o m é h o r e á l n é - J a n A. N o v a k h o g y m n á z i a P» í r o d n í š k o l a p o z o r u h o d n o u A uptro ár - j e p u b l i c i s t a a n o v i n a l, j e h o d a l š i p r a c e n a - c i H i s t o r i e v h l u b i n á c h, k t e r á m a p u j e žj id ve ot t e tn éa t o w w w. n o v a k o v i n y. e u M E Z I L O M Y 6

7 C O S E D J E Z A H U M N Y Z a b a l ó n y d o C h o t i l s k a P o k u d b y s t e m ' l i z á j e m o d o b r o d r u ž n ý a r o m a n t i c k ý p ozdáožb i' t elk e tvu b a l ó n e m, n e n í n i c j e d - n o d u š š í h o. S t a ƒ í s i k o u p i t l e t e n k u u s p o l e ƒ n o s t i n a b í z e j í c í k o m e r ƒ n í l e t y. Z a t u v š a k z a p l a p ' t t i s í c k o r u n, a t a k m n o z í z á j e m c i l e t r a d ' j i o ž e l í. A l e a n i t e n, k d o z s t a n e p» i z e m i, s p o j e n ý c h bsa l ó n o v ý m l é t á n í m ú p l n ' v z d á t n e m u s í. Z a j e t d o C h o t i l s k a a n a v š t í v i t t a m n í m u z e u m m ž e t o t i ž o p r a v d u k a ž d ý. M u z e u m b a l ó n o v é h o l é t á n í, j e d i n é s v é h o d er su kh u é vr e p u b l i c e, n a j d se tp oe l e ƒ n ' Msu z e e m h i s t o r i e V l t a v y a i n f o r m a ƒ n í m c e nv tcr he om t i l s k u n a n á v sni o v v' z r e k o n s t r u o v a n ý c h p r o s t o - r á c h b ý v a l é h o s t a t k u. O t e v» e n o b y l o t e p r v e nv e ƒd eá rv vn eo n c i r o k u A p r o ƒ s e m í s t n í r o z - h o d l i p o d p o» i t c e s t o v n í rruecg h i o vn u p r á v ' m u z e e m z a m '» e n ý m n a b a l ó n y? O b l a s t s t» e d n í h o P o v l t a v í j e t o t i ž m e z i v y z n a v a ƒ i b a l ó n o v é h o l é t á n í v e l i c e o b l í b e n á. I z á v ' r e ƒ n á s c é n a º l m u l a h v e s e n a t á ƒ e l a n e d a l e k o C h o t i l s k a. V s a m o t n é m m u z e u p a k n a j d e t e b a l ó n z º l m u A d é l a j e š t ' n e v e ƒ e» e l a. K r o m ' b a l ó n t u u v i d í t e k o š e, l á t k y n a b a l ó n y n e b o t» e b a p o š t o v n í m ozt ni áv my k y b asl ó n a d o z v í t e s e l e c c o s o h i s t o r i i a s o u ƒ a s n o s t i l é t ápnl í y nvo v ý c h a h o r k o v z d u š n ý c h b a l ó n e c h. T» e b a o t o m, j a k t o v š e c h n o v e 2. p o - l o v i n ' 1 8. s t o l e t í z a ƒ a l o. T e h d y l i d e m j e j i c h p r a d á v n o u t o u h u l é t a t s p l n i l i b r a t» i M o n t g o l k t e» í s e s t r o j i l i p r v n í h o r k o v z d u š n ý b a l ó n. V e s t e j n é d o b ' s e j i n ý F r a n c o u z, p r o f e s o r C h a r l e v a l p o k u s y s b a l ó n y n a p l n ' n ý m i v o d í k e m a s t a l s e t a k p r k o p n í k e m l é t á n í v d r u h é m t y p u b a l ó n u P l y n o v ý b a l ó n p r o f e s o r a C h a r l e s e v š a k n e s k o n ƒ i l p» í l i š s l a v n '. S i c e ú s p ' š n '- v z l é t l, a l e p o h o d i n c e l e t u p» i s t á l v n e d a l e k é v e s n i c i, k d e v e s n i ƒ a n é v d o m n ' n í, ž e s e j e d n á o n e s t v r u s á b l e m, p o l o s p l a s k l o u k o u l i u b o d a l i v i d l e m i. B r a t» i M o n g o l º é r o vl é e t u p» is pv r aj v ibla i l ó kn r o v n o u sp o s á d k o u. P r v n í m i p a s a ž é r y v š a k k v l i t e h d e j š í v š e o b e c n é d o m n ' n c e, ž e n a h o» e n e n í v z d u c h k d ý c h á n í, n e b y l i l i d é, n ý b r ž b e r a n, k a c h n a a k o h o u t. P o k r á t k é m l e t u z v í» a t a p» i s t á a z d r a v á. J e j i c h n á v r a t e m s e p r o k á z a l o, ž e v a t m o s f é» e n e j s o u j e d o v a t é p l y n y, a n i c u ž n e t o m u, a b y d o k o š n a s t o u p i l i l i d é. D n e s, p o u p l y n u t í v í c e n e ž d v o u s e t l e t, j i ž s i c e l eb t' aždn l' e clh é, t áamle e vb a l ó n m n e j e n ž e n e - o d z v o n i l o, n ý b r ž p r o ž í v a j í s v o u r e n e s a n c i, a t o b lp a» se td i e v šr íe m k r ev a c e a r e k l a m y. J a k s e p» e - s v ' d ƒ í t e m vu z e u, d n e š n í b a l ó n y h ý» í v š e m i b a r v a m i, j s o u p e s t r é a v e s e l é. V ý j i m k o u n e j s o u a n b a l ó n y s p e c i á l n í c h t v a r, k o t ƒ» i eƒ bí a h l a v y n e b o S p u t n i k u. N e t y p i c k ý m t v a r m s v ý c h p r o d u k t s e n e v y h ý b á a n i b r n ' n s k á º r m a K u b í ƒ e k, t» e t í n e j v ' t š í t o v á r n a n a h o r k o v z d u š n é b a l ó n y n a s v ' j e d i n ý j e j i c h v ý r o b ce e s k é v r e p u b l i c e. Z a t í m n e j s l o ž i t ' j š í t v a r, j a k ý b y l u K u b í ƒ k v y r o b e n, j l é t a j í c í k a t e d r á l a, k t e r o u s i o b j e d n a l i Š v ý c a» i. E x p o z i c e c h o t i l s k é h o m u z e a s e p o s t u p n ' r o z š i» u j e a t a k é n a l e t o š n í s e z ó n u s e c h y s t á n ' k o l i v ý c h e x p o n á t. U p» í l e ž i t o s t i j e j í h o z a h á j e n í p» i p r a v u j e m u z e u m n a 4. k v ' t n a j i ž 4. r o ƒ n í k m r o d n í h o s r a z u h o r k o v z d u š n ý c h b a l ó n M á j o v á º e s t a S o u ƒ á s t í t é t o a k c e b u d e b a l o n á» s k j a r m a r k s b o h a t ý m d o p r o v o d - n ý m p r o g r a m e m. A l e p» e d e v š í m s e n á v š t ' v n í c i m o h o u t ' š i t n a n e b e p l n é b a l ó n. -m z - B a l ó n b r a té í M o n t g o l é r z r o k u M E Z I L O M Y

8 Ž IVOT N Í PROST ŘE DÍ Projekt Cesty venkova Už několikrát jsme Vás na těchto stránkách informovali o projektech zaměřených na životní prostředí. V současné době jsou evropské, národní a krajské projekty jednou z možností, jak pomoct místům v krajině a obci, která potřebují ochranu nebo péči, místům zanedbaným nebo těm, která bychom chtěli v našich obcích upravit. Občanské sdružení Místo pro život HON ve spolupráci se společenstvím obcí MAS Brdy Vltava připravilo v roce 2012 projekt pro venkovské obce středního Povltaví s názvem Cesty venkova. Ve velké konkurenci téměř 300 projektů žádost obstála a projektový záměr dostal šanci k realizaci. Dvacet devět obcí středního Povltaví tak může využít různé malé programy, které jim projekt Cesty venkova nabízí: vydávat místní časopis a dostat pro to nanční, technickou a odbornou podporu; vytvořit si vlastní internetovou mapu historických a přírodních zajímavostí; upravit místo v krajině nebo obci; umožnit zastupitelům a občanům zúčastnit se vzdělávacích dílen a seminářů na různá témata týkající se života venkovských obcí: jak šetrně hospodařit; jak zvýšit konkurenceschopnost venkovských škol a připravit je na obtížné období poklesu školních dětí; na co a kde získat nance na rozvoj venkova v novém programovém období let Obec Nečín byla jednou z devíti obcí, které využily nabídky upravit místo v krajině nebo obci, a do programu přihlásila nečínskou náves. Z projektu tak může vzniknout urbanistický návrh řešení centra obce a může být upravena jedna jeho dílčí část. Částku Kč na terénní úpravy, mobiliář a zeleň mohou obce získat, pokud zajistí, že se místní lidé budou podílet na návrhu řešení návsi náměty a připomínkami a s úpravou místa následně pomohou. Celý záměr pomáhá připravit starosta obce pan Ing. Josef Kaiser, zastupitel pan Ing. Jiří Boštík a šest místních občanů. Urbanistickou studii řešení návsi vypracovává Ing. arch. Aleš Burian. Od listopadu 2012 se nám podařilo zajistit zaměření návsi, vytvořit pracovní verzi řešení dopravní a bezpečnostní situace, získat vyjádření dopravních a policejních orgánů k navrhovanému řešení, udělat průzkum četnosti projíždějících aut během jednoho pracovního dne, vyhledat staré mapy a fotogra e návsi a ve spolupráci s dětmi z družiny nafotografovat budovy, rostliny a materiály, které tvoří střed naší obce. Vše ostatní už je na místních lidech. Na veřejném setkání v úterý nám pan architekt Burian představí pracovní verzi svého návrhu, abychom nad ním společně hledali budoucí podobu centra naší obce. -ez- Nečínská náves hospoda U Mašků MEZI LOMY 8

9 9 M E Z I L O M Y

10 K O N Í C I - K O N S E S I M O N K O U S P I L K O V O U O P S A N Í B Á S N I E K P a n í u ƒ i t e l k a n á m d á v á s l o v a a m y n a n ' h l e d á m e r ý m y a t a k y s e u ƒ í m e d o d r ž o v a t r y t m u s b á s n i ƒ e k, a b y v e r š e m ' l y s t e j n ý p o ƒ e t s l a b i k. P a n í u ƒ i t e l k a B o d o r o v á n á m p» i p r a v u j e r z n é ú k o l y, t» e b a n a - p s a t p o k r a ƒ o v á n í k n í ž k y O p u š t ' n á z a h r a d a o d F r a n t i š k a H r u b í n a. N ' j a k ý m u ž p r o š e l o k o l o k» o v í. K o c o u r s i» í k a l, c o j e n c h c e? P r o ƒ d o j e h o z a h r a d y j d e? Z s t a n e t u, n e b o o d e j d e. K d o v í? P á n s e z e p t a l, j e s t l i j e z a h r a d a o b y d l e n a, V t é t o r u b r i c e j s m e s e z a t í m d o v e t l i o v v e l a l e n í, j e s t l i t u b y d l í z v í» e, m u ž a n e b o ž e n a. h o u b a l e n í, s a d o v n i c t v í, c e s t o v á n í. V š e c h n y e r k o l z : - J á b u d u b y d l e t t a d y, h o v o r y m y l y j e d n o s p o l e pv on sé k y t l i n á m j e b u d u t u c h o v a t e x o t i c k é h a d y. l i d é, k t e l í u ž o p u s t i l i š k o l n í l a v i c e. D n e s u d y l á - K o c o u r t u n e c h t ' l m í t h a d a, m e v ý j i m k u a n a h l é d n e m e d o š u p l í v k u, k t e r ý t a k s k o ƒ i l n a p á n o v a z á d a. u k r ý v á m a l á t a j e m s t v í S i m o n k y S p i l k o v é, ž á k y - Z u» i v ' z a ƒ a l p r s k a t n y 6. t l í d y n e v í n s k é š k o l y. a d o s t i s e b o u m r s k a t. S i m o n k o, m v ž e š n á m p r o z r a d i t o b s a h š u p l í v k u? M á m t a m d v a s e š i t y p o h á d e k a p» í b ' h a h o d n ' M u ž s h o d i l h o z e s v ý c h z a d, n e b y l t o j e h o k a m a r á d. b á s n i ƒ e k. T e o d e j d u a z í t r a s i p o s i l u s e ž e n u. J a k d l o u h o t r v a l o, n e ž l i s e t y s e š i t y n a p l n i l y? S j e j í p o m o c í t ' z e z a h r a d y v y ž e n u. N e v í m. P r v n í b á s n i ƒ k u j s e m n a p s a l a, j e š t ' n e ž j s e m z a ƒ a l a c h o d i t d o š k o l y. J m e n o v a l a s e P ' Kn oa c. o u r š e l s p á t d o m a t r a c e, M a m i n k a m i n a l i l a d o v a n y h o d n ' p ' n y d o k o u - z í t r a b u d e m í t s p o u s t u p r á c e. M u s í s i p o r a d i t, p e l e. M n ' s e t o l í b i l o, a t a k j s e m o t o m s l o ž i l a j a k c i z i n c e v y s t r n a d i t. b á s n i ƒ k u. M y l a j s i t e h d y n y j a k o u o b l í b e n o u k n í ž k u p o e zn i' e k d? y u ž p o z d ' nvo c i M ' l a j s e m r á d a Š p a l í ƒ e k o d F r a n t i š k a H r u b í n a p.» i š e l m u n ' k d o p o m o c i. M a m i n k a m i z n ' j ƒ a s t o ƒ e t l a. A A b e c e d u z v í» á -P» e s t a l o k o c o u r o v o c h r á p á n í, p r o t o ž e u s l y š e l m Í o u k á n í. t e k. T u a s i j e š t ' v í c. T e s e m i n e j v í c l í b í L i c h o - ž r o u t i o d P a v l a Š r u t a. P» í b ' h y a p o h á d k y j s e m B ysl i a t o z a b l e š e n á k o ƒ k a, z a ƒ a l a v y m ý š l e t p o z d ' j i, k d y ž j s e m z a ƒ a l a c h om ' d li a t v š a k k r á s n á m o d r á o ƒ k a. d o š k o l y. K o c o u r e, v y l e z p e zl e c h u, O v e m t y p l í b y h y j s o u? M v žteembe o u s a l e s p o g p u s t í m e n a v e t» e l c e b l e c h u. n y k t e r é s t r á n k y p r o l i s t o v a t?... Z l a t ý c o p, O ž i v l é p a s t e l k y, K r t e k A d a m, N e zv ki ud si i- l a j s i d á t s v é b á s n i v k y d o n y j a k é s o u t y ž e? t e l n ý n e p» í t e l, P o d i v n ý s t a» e c, V ƒ e l y p r V o t P i» íl bi rd ae m i, b y l a L i t e r á r n í s o u t ' ž H a n u š e J e l í n k a. J a k z r u š i l M i c h a l p o n d ' l k y, Ž l u t á T e r e z k a P o a s l a le a r - j s e m t a m j e d n u b á s n i ƒ k u, a l e d o s o u t ' ž e v e n á K r i s t ý n a, m ' n e p u s t i l i, p r o t o ž e m i n e b y l o j e š t ' 1 2 l e t. S i m o n k o, d o z v y d y l a j s e m s e o d t v é m a m i n k y, ž e j e z d í š d o d o b l í š s k é k n i h o v n y n a k r o usžiem k o n kpo r, o n e d á v n o j s i p r o d y l a l a t y ž k o u n e m o c, z á - m a l é s p i s o v a t e l e. J a k t a k o v ý k r o u ž e k vn yypt a dmá o, z k co o v ý c h b l a n, a n a v a s j s i p l e s t a l a p s á t i s k l á t a m d y-l á t e a k o l i k m a l ý c h s p i s o v a t e l v d a st e. P t la em j u t i, a b y s e s u z d r ta v éi m l a š ua p lv í ev k u p l i p r a v u j e? m o h l y p l i b ý t d a l š í s e š i t y n o v ý c h p l í b y h v a b á s n i v e k. D o k r o u ž k u c h o d í š e s t d ' t í. U ƒ í m e s e r ý m o v a t. -e z- M E Z I L O M Y 1 0

11 U I T E L É O Š K O L E S P A N E M U I T E L E M M I L O S L A V E M P I L E C K Ý M M i l d o, m á š z a s e b o u s k o r o p v l s t o - l e t í z a k a t e d r o u. O í m s e d n e š n í v ý u k a l i š í o d t é p l e d p a d e s á t i l e t y? Š k o l s t v í p» e h o d i l o v ý h y b k u a n a j e l o n a h l a v n í k o l e j i n d i v i d u a l i z a c i v ý u k y. T o j e p o d l e m ' t o u n e j v ' t š í z m ' n o u. D a» í s e m u t o j a k ž t a k ž u d ' t í n a d a n ý c h a h l e d á z p s o b, j a k t o z a» í d i t, a b y i t y s l a b š í m ' l y p o d - m í n k y u ƒ i t s e p o d l e t o h o, n a c o s t a ƒ í. T y j s i š k o l u z a ž i l j a k o ž á k, u v i t e l, l e d i t e l a i n s p e k t o r. P o j X m e t o v z í t n ý c h. N a u ƒ i l a m ' a ž p r a x e. N a - s t o u p i l j s e m d o N e ƒ í dn o' b ' v, k d y t u b y l» e d i t e l e m p e d a n t D u š a n R é d l. M ' l n a m ', o s t a t - n ' j a k o n a v š e c h n y, v y s o k é n á - r o k y, a l e j á t é o dv o b ' b r a l a n e v a d i l o m i t o. P o d j e h o p» í s - n ý m v e d e n í m j s e m s e n a u ƒ i l d ' l a t d k l a d n é p» í p r a v y. J e h o ž e n a, M i l a d a R é d l o v á, b y l a m o - j í z a v á d ' j í c í u ƒ i t e l k o u. D v ' h o - d i n y t ý d n ' j s e m b y l n a j e j í c h h o d i n á c h, d v ' h o d i n y o n a n a p o p o l á d k u. J a k ý j s i b y l ž á k? m ý c h, d v ' h o d i n y r o z b o r y. Z o d p o v ' d n ý, p o s l u š n ý, a ž t r o c h u u s t r a š e n ý T. a k hu lƒ e i - j s e m s e u ƒ i l u ƒ i t a u ƒ e n í m ' b a v i l o, z v l á š Š t e l p r o m ' b y l a u t o r i t o u. T o j s ed m o m om v' l a, z s t a k o v o u t» í d o u, j a k o u b y l a m o j e Apnri vƒnkí a o š k o l e s e n i k d y n e m l u v i l o h a n l i v '. D o N5 o. h et j» líodv y á, L á a L u n d á k, M í r a K o b í k a s e d m j s e m c h o d i l d o d v o u t» í ddku y š nví k á c h. V e s p o -d a l š í c h d e v á Š á k! j e n é 2., 4. a 5. t» í d ' n á s t e h d y b y l o 3 5 P! a Pt al n i l» íj ds íu i cv í ikt e l v m nze j o b l í b e n y j š í c h, n a k t e r é Š t ' p á n i p a n í u ƒ i t e l k a P u c h e r m a n o v á t o zs ve l ár dáadlo i v z p o m í n á. N e c h á š n á s n a h l é d n o u t d o s v é n a v ý b o r n o u, n a u ƒ i l i n á s s a m o s t a t n ' p r a dc io dv a t k t ia c k é k u c h a l k y? n a d v o u t» í d k y o d t é d o b y n e d á m d o p u s t i t. M y s l í š n ' c o j a k o r e c e p t n a u ƒ e n í? N i k d y j s e m s i N a d o b r é u ƒ i t e l e j s e m m ' l š t ' s t í i d á l, n a e m yd sr ul eh l é, m ž e m o j e z p s o b y j s o u n e ju lƒ ei pl š í s t u p n i a n a g y m p l u D o b v» í š i. T o s e m i h o d i jl so e, m s e o d d r u h ý c h, d o b r ý c h u ƒ ip tr ea l k t i k. k d y ž j s e m p a k z a ƒ a l u ƒ i t. R o z p o m í n a l j s e m M y se l, í m j, a k ž e n e j d l e ž i t ' tj éš hí l e v b r a n ž i j e p» e - t o d ' l a l i v š i c h n i t i, k t e r ý c h j s e m s i snv a ' d ƒš ik t o l ád c' h t i, ž e j e m á š r á d ( i k d y ž z l o b í ). N e s l o - v á ž i l : d ' j e p i s á» a v ý b o r n ý v y p r a v ' ƒ p av n y, u ƒt io t enl e b e r o u. A n e š k a t u l k o v a t. J a k s e n ' k d o S y n e k, ƒ e š t i n á» k a p a n í u ƒ i t e l k a B e r a n o v á, d o vs yt na in ke a -d o š u p l í k u j a k o g r á z l, t othao k šsue p lzí - j í c í p e d a g o g a o d b o r n í k p r o f e s o r e b a ƒ k a k a u op sa ok b -t ' ž k o d o s t á v á v e n. K a ž d é d í t ' j e o s o b n o s t, n o s t zn e j v ' t š í c h p a n p r o f e s o r O l i ƒ. N a t ot ho o b y m ' l u ƒ i t e l u m ' t d á t k a ž d é m u z n i c h n a j e v o. v z p o m í n á m z v l á š Š r á d. Z a ž i l j s e m h o v e ít m» í d j ' s e m i b y l s t a r š í, t í m v í c j s e m v ' d ' l, j a k d l e - m i m o v ý u k u, n a d ' j e p i s n ý c h v ý l e t e c h. S p o žl iu tp é r a -j e u ƒ i t p r o ž i v o t. T o n e n í a n i P y t h a g o r o v a c o v a l j s e m n ís m p a k j a k o i n s p e k t o r. Z a j í m a v o' st ta í, t o n e j s o u d ' j e p i s n é l e t o p o ƒ t y! N e j v ' t š í p e - j e, ž e t o b y l j e d i n ý» e d i t e l s t» e d n í š k o ld y a g no a g i oc k ré e sue m,' n í j e n a u ƒ i t d ' t i u ƒ i t s e. V ' t š i n a k t e r ý n e b y l v e s t r a n '. K d y s e s r o z h o d l s t u d o v a t u v i t e l s t v í? u ƒ i t e l» e k n e d ' t e m, ž e s e l á t k u m a j í n a u ƒ i t, m á - l o k d o v y s v ' t l í, j a k t o m a j í u d ' l a t. B o h u ž e l, j e t o K n e l i b o s t i s v é h o t a t í n k a, k t e r ý z e m ' tc ah k t.' l P om kí ut d t o h l e z á k l a d n í š k o l a n ne an u a ƒu iƒ t í z e m ' d ' l s k é h o e k o n o m a, p ov s l e d n í c h r o ƒ n í c í cd h ' t i u ƒ i t s e, n e s p l n i l a s v j ú k o l. n a g y m p l u. P e d a g o g i k u j s e m s t u d o v a l n a i Cn hs t yi lt ua - j s e m s k o n v i t n á š r o z h o v o r v e s e l o u h i s t o r - t u v B r a n d ý s e. T e h d y m u s e l i v š i c h n i s t ukdoeu n, t i a l e u b r a l o b y t o p o s l e d n í m v y t á m n a v á z e, p r o j í t j e d n í m r o k e m v š e o b e c n é v ý u k y v ƒ e ttn a' k v rý a- d y j i s k o n v e m e p l á n í m, a b y o d c h o d d o d v - t v a r k y a h u d e b k y. J á h r á l n ' k o l i k l e t d co hc oe ld a u on be -b y l t v ý m d e n i t i v n í m o d c h o d e m z e š k o - s t o j n ' n a h o u s l e, t a k tjísm e m n esm ' l a ž t a k v el ly - a a b y s e n a š e m u š k o l s t v í d a l i l o d á t d y t e m t o, k é p r o b l é m y. c o j e i t v eé z k u š e n o s t i n e j d v l e ž v i yt dy oj mš í, C o s e t ý ƒ e m a t e m a t i k y, d o s t a l j s e m n a ž ve y s ko ak žé d ý v l o v y k ( i m a l ý v l o v í v e k ) j e o s o b n o s t í š k o l e d o c e l a d o b r é z á k l a d y, m e t o d i c k y msn c' h oaplne o u n a u v i t s e u v i t t a k, a b y o b s t á l. N e p l e d š k o l a n e d a l a n i c t. o m V s e n e l i š í o d t ' c h s o u t ƒa ab su -l í, a lže i vvo t y. -e z- 1 1 M E Z I L O M Y

12 V E E J N Á P R O S T R A N S T V Í N e n í t o t a k d á v n o, k d y s e n a n á v s í c h p o d l i p a m i s c h á z e l i l i d é p o p r n a k u s» e ƒ i, k d y p r o j í t p o h l a v n í c e s t ' n e b y l o n e b e z p e ƒ n é a d o m y s p n ý m i t a š k a m i, d» e v ' n ý m i p l o t y a k a m e n n ý m i z í d k a m i s e d ' l y v k r a j i n ' t a k p» i r o z e n ' a n e n á p a d n ' j a k o l í p y, š v e s t k y a j a b l o n ' k o l e m n i c h. r o z d í l o d j i n ý c h e v r o p s k ý c h z e m í m á m e z a s e b o u 5 0 l e t n e d e m o k r a t i c k é - h o r e ž i m u, k d y m n o z í l i d é n e m ' l i s v o b o d u r o z h o d o v a t a n i o s v é m o s u d u a n i o o s u d u s v é h o d o m o v a n e b o m í s t a, k t e rsé r dm c' i l. i Tv e h d e j š í o b r a z v e s n i c e c h a r a k t e r i z u j í t i s í c e p r o d e j e n p o t r a v i n J e d n o t a, r e s t a u r a c í š í c h s t a v e b, k t e r é v y p a d a l y j e d n a j a- kv o pdorduhhoá r s k é o s a d ' s t e j n ' j a k o v j i h o ƒ e s k é v e s n i c i. N a o k r a j í c h o b c í v y r o s t l y o b» í b u d o v y s j e d n n ý c h z e m ' d ' l s k ý c h d r u ž s t e v. S v é u d ' l a l i s t r a c h o t e v» e n ' m l u v i t a p d ' j i r o z v o j a u t o m o b i l i s m u, k t e r ý n a m n o h a m í s t e c h u p» e d n o s t n i l p o t» e b y» i d i ƒ Ý p» e d p o t» e b a m i l i d í p o h y b u j í c í c h s e v o b c i p o s v ý c h. D n e s u ž j e t o p» e s d v a c e t l e t, c o m a j í l i d é m o ž n o s t p r o m l o u v a t d o v v e» e j n ý c h,k t e r é s e j i c h t ý k a j í. M o h o u s p o l u r o z h o d o v a t o m í s t ', v e k t e r é m ž i j í ƒ e m u m á s l o u ž i t, j a k b u d e v y p a d a t, c o z a c h o v a t, c o o b n o v i t a h l a v n ' j a k t o t o v š e c h n o d ' l a t, a b y s i v e n k o v b u d o v a l s v o u v l a s t n í t n e s t a l s e z r c a d l e m m ' s t. P r o m ' n a s e n e d á p» e d e m n a l i n k o v a t, m u s í vpyor t Ý» set b zl i d í, k t e» í n a v e n k o v ' ž i j í. p ozt» e b m a m i n e k s m a l ý m i d ' t m i, š k o l á k Ý, m l á d e ž e, l i d í o d j í ž d ' j í c í c h z a p r a c í d o m ' s t i t ' c h, k t e» í t r á v í v o b c i v ' t š i n u s v é J e n z t o h o, c o l i d é o p r a v d u c h t ' j í, c o p o t» e b u j í a p r o c o j s o u o c h o t n a n g a ž o v a t, m Ý ž e v y r Ý s t n o v á p o d o b a o b c e. B u d o u t o o p ' t m í s t a k p o s e - z e n í v e s t í n u k o r u n s t r o m Ý? M í s t e ƒ k a p r o m a l é d ' t i a p l o c h y p r o t y s t š í? P r o s t o r y p r o j a r m a r k y, s l a v n o s t i, o ž i v e n é t r a d i c e n e b o n o v é s p o l e s k é a k c e? P» i t ' c h t o p r o m ' n á c h j e t» e b a p o s t u p o v a t c i t l i v ', s p o l u p r a c o v a s p r o f e s i o n á l- y d o b r ý m i a r c h i t e k t y a u r b a n i s t y, k t e» í b u d o u c t í t p a m ' Š m í s t a i k r a j i n y. P a k m á m e š a n c i n o v ý m i z á s a h y n e n a p á c h a t d a l š í š k o d y k t e r é n a d l o u h o u d o b u o v l i v n í c h a r a k t e r n a š i c h o b c í. I n g. a r c h. J a k u b C h v o j k a M E Z I L O M Y 1 2

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ř ý čí ý řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ě ě ř á š Žíš á á í ž č é á é í ž ň š ř ě

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě ú á áč ří ěř á é ý Í ř á ž é ž é á ž ň ěá ť á é á é ě ř Í ě é á ý ý ý ř ě é ř é ř ě á Í ž ě é č é é ý š ř ú Í á é ě ě ý ů ř á č á ž á č ěá č é č á ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř ě í Íč í é íž ě Č é á ť ž ší ť ř č í á í ž ř ě é ř ž á í ů é ř ě á č é é ě ř Íž á š ěí Í ší Í š Ě ří é é ž í č ý ů á í ě é ř í č ě š Ž ží á í í é í ě š č í í í í á í é é á Í ó í ž ě á íš é é č éé ť á ó

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. ěř á ů ě ý ů Á Í Í Č Č ÚČ Í č é ř ěř á ů ě ý ů Í Á Ú ÍČÁ Ě Á É Ú Š Č ý Ř ŘÍ Á ŽÍ Íš Č ý Ř Ř Ř Ž Í Í Ř ŘÍ Š č ý Ř Ů Á ĚŘÍ Č é ř ěř á ů č Ý ů Ú Í ČÁ š ě ř ů ě ý ř é Í áž ě ř č á á á ě é ů ř žš ř ě ů ě é

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á ďť č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á é ž š ý ř ášý ě ý ů é é á é ěž ř ý á š ů ž ě š š

Více

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č Ó ř á ý á č á ó ý é ě ší á č é ř ě č é š ě á ý ů ěž á ž é č é á á ě ě ý í á á č é é ů čí á řá ň á í ě ů á í í č á ř í žá á á á á á í ý ý ů ú ý ě ý í í ž íš ý ří ú í é ř í ý ň é š í ř í ě í í ě é ý ě í

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě ąę ą é ě Ě ľ ÁŠ ČÍ Í Ř ľ ć ř Éľľ č ř ľü ř Ť ú ř ž ý ř é ô ś Ť č Ż ř ź č é Ę č ŕ ú ľ č ź č ž ě ř ě ů Í é ěř é ě ý ý ý č Ż é Ť ěř ů ě ž Úř ě ř č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é ř Á ĚŽ Í ý á á é ěž ď á ď ý ář ď ěž ÁŘ ď é ď é áď ď č č ď Ř ý á č ý Í č Í

ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é ř Á ĚŽ Í ý á á é ěž ď á ď ý ář ď ěž ÁŘ ď é ď é áď ď č č ď Ř ý á č ý Í č Í Výkonný výbor Ceské boxerské asociace schválil dne 13. července 20.10 Techniclc{ a soutěžn pravidla účinnó aď 3a. kdng' 2010 ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

I/3 Benešov - Bystřice

I/3 Benešov - Bystřice oprava mostu ev. č. 3-01 1 Detail 1 Detail 2 Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 3 Detail 4 Detail Legenda: uzavřený úsek ojízdná trasa (směr Táor Detail 6 ojízdná trasa (směr Praha jednosměrný úsek

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

ě ě ě ň Ž ů ě ř ř É ě ě ď ů ě ě š Ěž ř Ť ňň Á Á É Á ř Č š š ú ď ř ú ě š ř ř ú ř ě ěš ž ě ř ú ř ů Ě ď ř š ě ě ř ů ě š š ú ů ě ě ů ě ě ů ů ř ů ů ř ř ú ř řž ř řž ř řž ř ž ř ř ě ř Ý š ř š ě ř ů š ř Š ž Ň Ú

Více

Č á á á Ž á š Í á ě ň č á Ť á á é š Ť ě é ž čá Ť Č Ť ě š é é á á á č á ě á š á é ě ž á á š é á á á č ě č ě č á Ž ě é ě á Ž é Í ě š á ě á ž Ž č á á ě é č é ě á á ě á č á á Í á ě ě š ě Ž Ž ž ž Í ě č Ž éč

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá á é ě é ď é á í é í é ě á ě é ťí ď ť ť í í í á á ě Í č í č éí á á í č í ď ť ě é ď é á í č š é íť á Úč č í á ěť í č é ťí ž í á á í í é í á á ěť í ě á é í ť í ď é á í á á č í ď í ž í á á í ě í ď ě í Ó í

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš Č Á Á Í Ž í Č é ř í á Č é é á ř íž é í é á í ě ý č í ž ží á ů ý ř ů ý ý á ý á ý á ý ý ě á í á á í í á ě ě í č é ž á í á é é á é ý á í é í ží á é ě č í úč ů á í ó ě é ě č ř ůř š á í á í ě č ý á í á ě é

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ě ý úř ň ý á ě í Č ň ó Č á ě Ž ř í é ř ř í Ú Ú ň Í ý á ř áš ě ý ř ň ý í úř ří š ý á ú í á í í í řá í á ě í ě ší ř ů á í á é ú í í ří í ř ž ž á žá á í á í í ě í í Č á ěí é á ě é Ý Č á á ž ó ó á í á ě ř

Více

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá ÍČ Ý č ář ý ý č ě í á í ž č ř á ý ří á č é ž í é í š í š ší ý á í ý ý č ě ř č á é ří íč č é é ář í á í ů ší é é í š ý č ě á í ý ů ří ů í ě á č ř á í á í á í á č é ě í íč č á ž ě č é č ě ě č í á í č ě š

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

Á Ó Á Á Š Ž É ář š ě á š ě ě ě í ě Ý ž ř ď ěř é č á žá ř á é á í á ě éá é ř ž é ž č é á á ěň á ď ž á ůč ý ří ě ů á ř ě é é é ří é ř í í í íé ř áší ě á ú ě ý á ě í á č é č éá í í ě š é ří ě ř ě í ř š áš

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

š ě š č éú č Í č č ě č ů č ěňčň é čí é ď č Ž Ž č č ý ěť č Ž ú Ž É ý č č č ůž č é é ň ý č Č ěř č ě ě ě É š ěž é Í Í ě ě č ý Í ď ýď ž Ť ň ř Íš ěž č ý ěž

š ě š č éú č Í č č ě č ů č ěňčň é čí é ď č Ž Ž č č ý ěť č Ž ú Ž É ý č č č ůž č é é ň ý č Č ěř č ě ě ě É š ěž é Í Í ě ě č ý Í ď ýď ž Ť ň ř Íš ěž č ý ěž é ř ř é ů ť ť č č ř ěž ů é Ž é Ě ě é é ř Š ě é Ž ěž ř š Č ř Ž é ř ěž é ř é ú ř Č é é ř é ř é č ř ú ů Č ě ň é č ř ÉŽ Ž ý ě Ž ůž ě ú ě ů ý Č ř ý é ř ř é ř š ě Ž ý ř žš ž é ě š š ř Ž é ř ůž é ř é ř ý ě š

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

é ě č é ě š á á ž á á é čá š á š č éě á ě á š č é ě ě é á Ť š Ť ěž ě é Í ž Í č š Č á Í á é é ě š ě é ěš á ž Í ě Ť č é ě á ě č Í ž ě č Ť á á é ž ě č á é Ť é š é ě č Ť ě Ř š č š š á ě é Í ž Ť éč č Í ě ě

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Naskenovana pouze zadani a vysledky prikladu.

Naskenovana pouze zadani a vysledky prikladu. Ě Ř ú č Naskenovana pouze zadani a vysledky prikladu. ů šť é Ý é ž é é ť é é é šř ý š Í č é ř ý ů č Í ú ž ž ť Í ýž ř é ř ť ř ř ž é š ý é ř é ý ů ř ž é é ů é Í ú é Í é é ž ř š ť ř é ů ř ů ó ř é ú é č Í

Více

š ň Ú é ě ť Ě ě ř Ě ť ě š ř š ě Ě č Í ú š ě ěť ř ý é ř ů č ž ť ý ý Í é ě é ř Ě Í ť ě ě č ť ý ů ž ě ž ř ž ě ů ž Í č ě ý ý ě é č é ť ě ú ř Ě ř ě ů č ř ě ž ě ě š Ě ž ě ě ž ý ěř ž ů ú ě ó Á č ť é ě ť ó é

Více

Á Í Ř á ó ř š ú ě ú Í Í č ř ě éčá ě ř š íúř íť ě ě ří š ý í á č ú í á á í ířá é ě í á í ď í ěří š ý á č á ířá é ě ú í ří žá ďí íú í á í í ě í ý á ý á á ě é í ů ž ú ý á ž é á ě á á ý í á ú í Ť í í ě í áž

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

á ě í á á á ě í é ě Í í á á č é í Ý á ťí á í í ěč é í í í í ě ď ěč ť í ě á č ž é é á í í í ť ť í č ť é éý ž í ě é š í ě Ó ž á šší á Ď š é ě ď é á Ý ěč á ě ť áž ěč á ě ň ž ř í ť í ě á í ěč ď í Ů Ů é ě é

Více

ů í ž áš ř ř č ě ř š ě ž á š ě ž š é ž á ř ě ž á ý řá í á ř ř í ř ř é ř ý Í Ž ý á ý ý ů ě ě ší ří á ý é ů ě í ě á ž é š ž á ý é ř ůž ž š á á ě ě ť íč

ů í ž áš ř ř č ě ř š ě ž á š ě ž š é ž á ř ě ž á ý řá í á ř ř í ř ř é ř ý Í Ž ý á ý ý ů ě ě ší ří á ý é ů ě í ě á ž é š ž á ý é ř ůž ž š á á ě ě ť íč Ž Ý Á á é áš á á ě ž á í ř í ý ý ř ů čá č í ý ý ý áš ř ý š ě č í ě šíčá č í ř ř ť č é ů áš ě á í í Ž á ř Č é á í ř Č á ž ů ě á á ý í č í é é č é í ř ž ý ě áš é á í á á ě á í á čí í á č éě í č ř í š é í

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ř ě ú ě Ž Č ř ě ř ř ě ż ę ľ ľ ž đ ř Ę š ź ř ě ě ě ř ž ž ě ě ř ř ř ň ř Č ž ľ

ř ě ú ě Ž Č ř ě ř ř ě ż ę ľ ľ ž đ ř Ę š ź ř ě ě ě ř ž ž ě ě ř ř ř ň ř Č ž ľ ĺ ĺ š š ě ľ Ę ľ ĺĺš ĺ ř ě ľ ř ľ ě ú ě ž š ě ř ě Ę ř ě ě ě Ę ź ě ľ ř ž ĺč ř ě Ę ě ś ě Ę ě Ż ě ź ě š ř š ě Ę š ě ž ľ Ę ř ž Č ĺč Ż ř ě Ę ě úě ř ě ě ě š ř ě ž ě ř ě ř ř ř ĺ ě ě š ě ěľ ľ ř ě ě ú ž ú ě ú ě ř

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ď ř Í í ú í í Ž í Í óí č í í ý

ď ř Í í ú í í Ž í Í óí č í í ý í ř í ř ř ý č č ř č č ý í í ý ň ř í ř č č í í ř ý ý ř ý ř č ý ý í í í í ř íí ú ý ů í ý ů í í ý ř č ří í č č í č č ř ů í ř čí í ú í í ř í č ý ř í ř ý č í ů ř íč í í č ý ř č ů í í ří í í ú í ď í í í í ý

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

á ší í ž í Í á í ž í á ě í á á í í ě á é í í íž ó ó áš í á í ú é á á š í ě ě ží á í ě ě é š é ě é í ú é á í í Í á š é í í ě š í ž é í ě á š í š ěš á áž é á Č ě š Č ě šší Í ě ž í áš í í Ž é ž Ž ě á í ě

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í ář ě ě ý ť Í š ý ýť á í í ň á í č í ý ý ý ý č á č áč í á ť ě ě é á í í ý ř á ší ě ě ší í á ý á ě ší á í č ě é šš č í á í ší ř ě ář Í í ň čá í á ř í é á í ěř š ář í é á á é é ů š á í é ě é ý á ý ú á é á

Více

ě ů í ší ú é š ů í í é š ě ě í í Í Í é é ř ž ů é Ž ř í í Ž ř č í í č í š í í í í Ú í ě í ě ů é ň ž ž é Ž é ú ř í í ě š ě ý ý ě í ř ěž ž ř é í é é ř í

ě ů í ší ú é š ů í í é š ě ě í í Í Í é é ř ž ů é Ž ř í í Ž ř č í í č í š í í í í Ú í ě í ě ů é ň ž ž é Ž é ú ř í í ě š ě ý ý ě í ř ěž ž ř é í é é ř í Ý ň Ě řň ř ň ň ř Í Ť Ť Í Í ř ž ť Á Ť ÁŤ Í Í Ř Í Á ž é ý ů Í í šší č čí í é ř í í ů š í ě í ě ří í í ó ó ž ě č é í ó í ú ó é ž č ó í ž ř í é íř ž í í í í í š Í í í í ž í éž š éč č ů Ž í Ý ď ě š ý ů ž Í

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

É ů ěš ú ř Ú Á Č Ý Í ú ě ú ě ě Ú ž š ř š ř ě š ž š ř š Č ů ú ó ó ž Í řú š ž ěž ž ů ěř ř ž ž Ý ě ž ů ěž ž ě ě ř š ž ž ě ě š ž ř š ř ěž ě ž ň ů ú ě Ů ě Č řě ú ú ě ú š ě ž ž Š Š žú ž ů ž Š ě Ů ě ž ž Ů š š

Více

é é Ž í á í ů ěž ší á ě ý ý ů ý š é é á ě á é á é á ě ó á Žá é é í é á ý é í á í ě í ů š ř ší ý čá č í š í š ž í á í á ř í š ě í ž ř é ří á í á í č ý

é é Ž í á í ů ěž ší á ě ý ý ů ý š é é á ě á é á é á ě ó á Žá é é í é á ý é í á í ě í ů š ř ší ý čá č í š í š ž í á í á ř í š ě í ž ř é ří á í á í č ý ří ý ě ší ř é ěř á íč é í ě é á ří š í ě í á ň í š čá á ý ě ý ří íč é ě í é í ř ší í í ť ž í í č é í č í ěř í ž í í ý ě í ý á í ž ů é í í š é ří ří á ě í ř áž ě š é ří č é č í á é á ží ř ř ě é í í ý ř

Více

ó ó é ý í ří é í ď é ž é é š í š á ý í á ě íš á á é á í é á Ž ě é í é í í č í í á č é á ý č ž í ň í ě í á č ý ě č í í á ý íž ýš é š ě Ž í í ý ý í ů é ě ě íš ř í ě é ý ý ý ů é á í ý ž á í é ř í í ě č ě

Více