MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3"

Transkript

1 MEZI LOMY regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů HŘIMĚŽDICE NEČÍN OBORY 14 /

2 P A M R E G I O N U O B O R Y Z k r o n i k y o b c e S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i - ƒ v e» e j n é c v i ƒ e n í a s v ' c e n í s t» í k a ƒ k y N a d e n 2 1. z á» í b y l o s t a n o v e n o v e» e j n é c v i ƒ e n í h a s i ƒ s k é h o s b o r u. M e z i p o z v a n ý m i b y l ž u p i n s p e k t o r p a n K a r á s el k i t n z ', v š e c h n y o k o l n í h a s i ƒ s k é s b o r y a d s t o j n ý p á n d r. J i n d» i c h K u b á t, v e r m '» i c k ý f a r á», k t e r ý m ' l p o s v ' t i t n o v o u s t» í k a ƒ k u. P r o g r a m b y l n á s l e d u j í c í : b u d í ƒ e k p o 5. h o d i n ' r a n n í v 1 0 h o d i n v í t á n í h o s t a s b o r u s v ' c e n í s t» í k a ƒ k y c v i ƒ e n í o b o r s k ý c h h a s i ƒ s p o l e ƒ n ý o b ' d u S o b o t k p o p l a c h d e º l é a o d e v z d á n í s t» í k a ƒ k y s b o r u v ' n e ƒ e k P a n K a r á s e k s e d o s t a v i l u ž d e n p» e d s l a v n o s t í a c e l ý d e n m l u v i l s e ƒ l e n y s b o r u. P» e d t í m ƒ v k u s n ' o z d o b i l i s t» í k a ƒ k u i c v i ƒ i š t ' f á b o r y, c h v o j í m a b» í z k a m i, a l e i n á r o d n í m i p r a p o r y, k r o v e Í z d o b i l y i n ' k o l i k d a l š í c h b u d o v z á» í ƒ a s n ' r á n o p r o b u d i l a o b ƒ a n y d o k r á s n p o d z i m n í h o d n e h l u ƒ n á s t» e lh bm a o ž dz í», n á s l e d o v a n á h u d b o u p a n a P í p o t y. P o s h r o m á ž d ' n í s b o r u s e h a s i ƒ ki a pi e ls o u v y d a l i d o V e r m '» i c p r o d s t o j n é h o p a n a O bfoarráá c» h e. z Vs t a l p» e d - s e d a s b o r u p a n V á c l a v Š p rn y' sk l o l is k a d a l š í m i ƒ l e n y, a b y m o h l i u v í t a t h o s t y a p o z v a n é s b o r y m i m o j i n é h a s i ƒ s k ý s b o r z e Z d u c h Do ov li nc í, c h z H b i t a z e S t a r é H uvt ri a. c ekj í c í m u s e s b o r u s e p» i p o j i l i v e r m '» i c k ý h a s i ƒ s k ý s b o r, D ud šá nl íe k, s b Ko ar m ýz k a n a d V l t a v o u, D r e v n í k, D r u h l i c a j. S l a v n o s t n í h o d n e O bvo r á c h s e j a k o h o s t é z ú ƒ a s t n i l i t a k é u ƒ i t e l é, p á n o v é K a f k a, F a l c, B a r t o S c h ü t z, F e n c l, C h a n r a i p a n W a n k a, s y n v e l k ovsetram t' k» á i» c e a z v e l k é m n o ž s t v í j i n ý c h o b ƒ a n z o k o l n í c h i v z d á l e n ' j š í c h o b c í a o s a d. V d a l š í m ƒ í s l e s e o b j e v í p o k r a ƒ o v á n í t o h o t o ƒ l á n k u. P a v e l G a ž á k Hk I ML Ž D I C E Z k r o n i k y o b c e P o ƒ e m š l a p e m e V k r a j i ž u l y a j a l o v c n e š l a p e m e j e n p o ž u l e, a l e i p o n ' k o l i k a d a l š í c h v ý z n a m n ý c h g e o l o g i v e l i ƒ i n á c h. J e d n o u z n i c h j e j í l. D o n a š e h o k r a j e z a s a h u j e l o ž i s k o j í l u, vkéthe o r é z a ƒ í n á v o b l a u P r a h y a k o n ƒ í z h r u b a v l i n i i O b o r s k é h o p o t o k a. J í l j e n e z p e v n ' n á u s a z e n á h o r n i n a t v o» e n á v ý m i m i n e r á l y s m a l o u z r n i t o s t í ( p o d d v a m i k rjosmoeu t rty o ) n a p» í k l a d k a o l i n i t y, s m e k t i t y ƒ i M E Z I L O M Y 2

3 vermikulity a dalšími příměsmi, kterými mohou být slídy, křemenný prach atd. Barva jílu je různá, závisí na stavu příměsí. Jíl je v suché podobě sypkou horninou, ale ve styku s vodou se promění v plastickou hmotu, která se v případě nasycení vodou stává pro další vodu nepropustnou, lze ji modelovat a vypálit. Této příjemné vlastnosti jílu se lidstvo naučilo využívat velice záhy. Známe hliněné střepy z pradávných dob. V našem kraji a v době ne tak moc dávné se jíl využíval především k výrobě cihel. V Drevníkách asi kilometr za obcí po pravé straně silnice vedoucí do Županovic je ruina cihelny. Výroba zde byla ukončena po druhé světové válce. O vysoké kvalitě zdejších cihel svědčí jejich obdivuhodná zachovalost. Ač jsou již mnoho desítek let vystaveny všem povětrnostním vlivům, jsou stále celistvé a pevné. Další místní cihelna byla nad Hřiměždicemi, v místech nazývaných Na potočí. Z této cihelny se ale nezachovalo nic. Cihly se též příležitostně vyráběly v Lipinách. Ivana Nováková 3 MEZI LOMY

4 N EG Í N Z k r o n i k y o b c e Z h i s t o r i e T J S o k o l N e ƒ í n, 2. ƒ á s t o k o l v y d a l k e s v é m u v ý r o ƒ í b r o ž u r u, v e k t e r é s e j e h o h i s t o r i e p o m ' r n ' p o - d r o b n ' p o p i s u j e. N e k a ž d ý j i v š a k v l a s t n í n e b o ƒ e t l, t a k ž e j e s n a d n a m í s v ' n o v a t s e S o k o l u i v ƒ a s o p i s e M L. i n n o s t n e ƒ í n s k é h o S o k o l a v o b d o b í p r v n í r e p u b l i k y b y l a p o m ' r n ' p e s t r á. l e n o v é s e z a b ý v a l i n e j e n c v i ƒ e n í m, a l e s t a r a l i s e i o k u l t u r u a z á b a v u v c i. K a ž d o r o ƒ n ' s e p o» á d a l a v e» e j n á c v i ƒ e n í, p» i n i c h ž n e ƒ í n š t í c v i ƒ e n c i z a d ' l i i d o j i n ý c h o b c í. C v i ƒ i lt i ' cnh e j oe kn o lvn í c h, a l e n a p». i v N o v é m K n í n ', R o s o v i c í c h, M n í š k u n e b o v M i l í n '. Ú ƒ a s t n i l i s e t a k é ž u p n í c h s l e t, v P r a z e v r o c e a v D o b» í š i v r o c e , c v i ƒ i l i i n a V I I I. a X. v š e s o s k é m s l e t u v P r a z e v l e t e c h a P r o ƒ l e n y s e p o» á d a l y p» e d n á š k y, v y c h á z k y a v ý l e t y. S l a v i l y s e t a k é v ý z n a m n é s v á t k y. V z p o m í n a l o s e v ý r o ƒ í u p á l e n í M. J. H u s a ( p» i t o m s e z a p a l o v a l a h r a n i c e n a B o» i v c i, k t e r ý t e h d n e b y l z a l e s n ' n ), 2 8.» í j n a s e o s l a v o v a l o v ý r o ƒ í v z n i k u r e p u b l i k y a o d r o k u s e v b» e z n u v é s c h á z e l i t a k é k o s l a v á m n a r o z e n i n p r e z i d e n t a T. G. M a s a r y k a ( n a r o d i l s e 7. b» e z n a ). ƒ l e n o v é s k l á d a l i ƒ e s t n ý s l i b n a s l a v n o s t n í c h s c h z í c h n e b o v a l n ý c h h r o m a d á c h. A ž d o r o k u b y l n e ƒ í n s k ý S o k o l s o u ƒ á s t í S o k o l a d o b» í š s k é h o a t e p r v e v d u b n u s e s s a m o s t a t n o u j e d n o t o u. l e n n e b y l o p» e d v á l k o u m n o h o ( n a t o, ž e o b y v a t e l m ' l a o b e c v í c n e t e ). V r o c e m ' l 3 8 d o s p ' l ý c h, 1 9 d o r o s t e n c a d o r o s t e n e k a 2 9 ž á k a ž á k y Í. S o k o l o v é z m ' r á d i s c h z o v a l i. V r o c e s e n a p». k o n a l o 1 3 ƒ l e n s k ý c h, 7 v ý b o r o v ý c h a j e d n a s l a v n o s c h z e. S o k o l s a m o z» e j m ' p o» á d a l i p l e s y a t a n e ƒ n í z á b a v y, c o ž o s t a t n ' d ' l á d o d n e s. S ƒ í m s u ž n e s e t k á v á m e, j s o u d i v a d e l n í p» e d s t a v e n í. V t e h d e j š í d o b ', k d y v o b c i n e b y l o a n i k i n o, o n e m l u v ', n e z b y l o o b ƒ a n m n i c j i n é h o, n e ž a b y s e o k u l t u r u p o s t a r a l i s a m i. P» e d s t a v e n í o v š e m p» i s p í v a l a d o s o k o l s k é p o k l a d n y. D i v a d l u s e v ' n o v a l a z n a ƒ n á ƒ á s t ƒ l e n S o k o l a. V ž d y Š v n ' k t h r á c h v y s t u p o v a l o a ž 1 8 p o s t a v. Z a c h o v a l a s e D i v a d e l n í k n i h a, v e k t e r é j s o u d o r o k u z a m e n á n y j e n n á z v y h e r s d a t y k o n á n í, a l e o d r o k u o b s a h u j e i j m é n a r e ž i s é r a ú ƒ i n k u j í c P o d l e n í b y l o d o r o k u s e h r á n o c e l k e m 5 7 h e r. N ' k t e r é s e h r á l y d v a k r á t, h r a P l u k o v n í k Š ƒ t y» i k r á t, j e d n o u i v B o r o t i c í c h. N e j ƒ a s t ' j i b y l y u v á d ' n y v e s e l o h r y, d á l e p a k v l a s t e n e c k é h r d o k o n c e i o p e r e t y. H r y r e ž í r o v a l i ( p o r o c e ) : S t. H r u b ý, F. F o j t, F. M a l ƒ á n e k, J. H J. P l a v e c a J. P i l e c k ý. D i v a d l o s e h r á v a l o v e s t a r é m s á l e h o s t i n c e U V a n d a s, d o k t e r é h o b y l v ' n o j e v i š t '. S a m o s t a t n é j e v i š t ' s o k o l o v é k s á l u p» i s t a v ' l i a ž v r o c e D i v a d e l n í ƒ i n n p» e r u š i l a v á l k a. P o n í s e u ž t r a d i c e n e o b n o v i l a, b y l o p a k s e h r á n o u ž j e n n ' k o l i k h e r. N a p o h» e b p r e z i d e n t a M a s a r y k a v z á» í v y s l a l i n e ƒ í n š t í s o k o l o v é ƒ t y» i s v é z á s t u p c e v k S m u t e k d r ž e l i i v N e ƒ í n i : P r o b ' h l a s m u t e ƒ n í t r y z n a, k o n a l s e p r v o d s v l a j k o u k p a m á t n í k u l ý c h, u M a s a r y k o v y b u s t y s t á l a ƒ e s t n á s t r á ž. V r o c e s e z á s a d n ' z h o r š i l v z t a h m e z i S R a N ' m e c k e m, N ' m c i s i ƒ i n i l i n á r o k n a ƒ e s k é p h r a n i ƒ í. V k v ' t n u b y l a v y h l á š e n a m o b i l i z a c e a n ' k o l i k s o k o l b y l o p o v o l á n o k v o j e n s k é s l u ž b ' k t e» í z s t a l i, s e p a k p o d í l e l i ( o d z á» í d o k o n c e» í j n a ) n a h l í d k á c h u n o v é h o v l t a v s k é h o m o s t v š a k v r o c e N ' m c i e s k o s l o v e n s k o z l i k v i d o v a l i a z j e h o ƒ á s t i v y t v o» i l i t z v. p r o t e k t o r á b r z y i n a l i k v i d a c i S o k o l a. M g r. J a r o m í r T e j k a l MEZI LOMY, ročník VII Vydává O. S. Místo pro život HON IČO Nečín 169 Redakce: Eva Zirhutová, Michael Čtveráček, Luděk Zirhut Spolupracovníci: Mgr. Jaromír Tejkal, Pavel Gažák, Jan Novák, Ivana Nováková, Martina Zirhutová Foto na obálce: Jan Plavec Evidenční č. MK ČR E Sazba písmem Garamond Tisk Periskop Příbram, s. r. o. Redakční uzávěrka tohoto čísla M E Z I L O M Y 4

5 S L O V O S T A R O S T Y V á ž e n í s p o l u o b ƒ a n é, d o v o l t e m i, a b y c h V á s k r á t c e i n - f o r m o v a l o a k c i, k e k t e r é s e n a š e o b e c p» i p o j i l a n a p o d z i m l o Í s k é - h o r o k u. N e ƒ í n v y u ž i l a n a b í d k u s p o l e ƒ e n s t v í o b c í M A S -V B rldtya- v a a z a p o j i l a s e d o p r o j e k t u C e s t y v e n k o v a. J a k o j e d nd a e v zí t i o b c í m ž e o b d r ž e t º n a n ƒ n í d o t a c i n a I n g. rac h. B u r i a n, v í t ' z a r c h i t e k t o - n i c k é s o u t ' ž e N e ƒ í kn r a j i n a a m í s t o zr o k u C h c e m e V á m d á t m o ž n o s t k n á v r h u n á v s i s e v y j á d» i t a p» í - p a d n ' p o m o c t v y b r a t d í l ƒ í ƒ á s t, p r o k t e r o u b y c h o m v y u ž i l i d o t a ƒ n í p e n í z e a u p r a v i l i j i p» e d n o s t n '. V e» e j n é s e t k á n í z a t í m t o ú ƒ e l e m v y h o t o v e n í a r c h i t e k t o n i c k é h o n á v r h u ú p r a v y b u d e v Z Š a M Š N e ƒ í n d n e o d j e d n o h o m í s t a o vb c i a K ƒ n a j e h o r e a l i z a c i. C h t ' l b y c h V á s t o u t o c e s t o u s r d e ƒ n ' p o z v a t. P» i t v o r b ' S t r a t e g i c k é h o p l á n u r o z v o j e o b c e N e ƒ í n, n a k t e r é m n ' k t e» í z V á s s p o l u p r a c o v a - I n g. J o s e f K a i s e r l i, b y l p r o v e d e n v e» e j n ý p r zn k' um. j sv t e s t a r o s t a o b c e N e v í n o z n a ƒ i l i, k r o m ' j i n é h o, j a k o ž á d o u c í t é ž» e š e n í n e ƒ í n s k é n á v s i. Z a s t u p i t e l s t v o n a s v é m» í j - n o v é m z a s e d á n í r o z h o d lro á mvc i n a b í z e n é h o p r o j e k t u n e c h a t v y p r a c o v a t a r c h i t e k t o n i c k ý n á v r h n á v s i a v y u ž í t i n a b í z e n é º n a n c e n a p» í - p a d n o u ú p r a v u ƒ á s t i n án vá sv i r. h v y p r a c o v a l a p r o k o n z u l t o v a l d osp r a v n í m i i n s t i t u c e m i Ž I V Á K R O N I K A K d o s e n a r o d i l v H» i m ' ž d i c í c Rh a: d e k P i n k a s, J a k u b S p i l k a v N e ƒ í n i : M a x m i l i á n a M i k u l á š e r n ý, J a r o s l a v K o z a, J a n P i l e c k ý, A n n a S o c h o r o v á, E l i š k a Z i r h u t o v á v O b o r á c h : V o j t ' c h a n d a v e S k a l i cs i e : b a s t i a n C a b i c a r n a V a j e ƒ n í k u : V o j t ' c h V r š e c k ý n a Ž e b r á k u : K a r o l í n a V o d e n k o v á N a p o s l e d y j s m e s e r o z l o u v i l i v H» i m ' ž d i c í c h s pmaanrí i í S p i l k o v o u, A n n o u J a n u š k o v á a E r n o u S o m m e r o v o u, s p a n e m F r a n t i š k e m L o m oezm v N e ƒ í n i s p an na í d ' ž d o u M a t ' j k o v o u a M a r i í L a n t o r o v o u, s Mpi al no es m l a v e m D a n d o u a M i - r o s l a v e m K o b í k e m v O b o r á c h s p a n í A n e ž k o u Š i l h a v o u a p a n e m J o s e f e m P o s l u š n ý m z ƒ. p. 6 3 v e S k a l i c i s p a n e m J o s e f e m S o b o t k o u 5 M E Z I L O M Y

6 N O V Á K O V I N Y P L A V E N I C E ( 3 ) ƒ á s t i P o v l t a v í p» e d n a p u š t ' n í m p» e h r a d n í h o j e z e r a. á s t v ' n o v a n á v y p r á v ' n í p a m ' t n í k o b - Z a d n í H á j e, v e s t a r š í c h m a p á c h o z n a ƒsoavha unjé e i n ' k o l i k z a j í m a v ý c h z m í n e k o Z a d n í c h j a k o H o r n í H á j e, v z n i k l y ( s o u d ' p o d l e H á jz íá cp h i - d o s l o v a p o h l e d z d r u h é h o b» e h u : s Ý v k a t a s t r u n e m o v i t o s t í ) n ' k d y o k o l o T a rd oy k u v e v s i b y l y d v ' h o s p o d y,» í k á z v í r o t i c k ý n a s t e z c e, p o k t e r é s e d o m Ý v rraocd íá vk a lji o s e f H o l a n. H o s p o d a u L e r c h, t a m p l a v c i, p o t é c o d o p r a v i l i s v é v o r y djo s e Pm r ac h y o d. i l, t o b y l a t a k o v á s t a r á h o s p d k a. A t a D n e s t u d y v e d e ž l u t á t u r i s t i c k á z n a ƒ k da r ua h á t a hk oé s p o d a b y l a n a h o» e, t a m b y l d o k o n c e f r e k v e n t o v a n á c y k l o s t e z k a. K r y s t a l iszáa l ƒ. n íh m o s p d k a u e r n ý c h, o n i t u b y l i z a v á l k y a j á d r e m m a l é o s a d y s e z» e j m ' s t a l s jt ea št t e ' k p u o n í. L i d é a l e» í k a l i, ž e n e m á d o b r é p i v o. e r n ý c h, k t e r ý s l o u ž i l t a k é j a k o h o s t i Jn ae kc o. k l u c i j s m e l e d o v a l i a t e n l e d s e p a k d á v a l H o s t i n e c z d a l e k a n e s l o u ž i l j e n p l a v c m d o t ho ou sž pí o- d, t o» e k a z a m r z l a a b y l s i l n ý l e d, t a k s e c í m r o z h á z e t s v é ƒ e r s t v ' v y d ' l a n é p e n í zle e. d osv ta el zo k a s e k y r a m i, t o n e b y l y p i l y, p o k r a ƒ o v a l t o t i ž z» e j m ' n e b y l a p» í l i š f r e k v e n t o v pa an k á, v e a v ty o p r á v ' n í p a n H o l a n. P a k s e t o n a k l á - n e j e n k v l i v e l k ý m v ý š k o v ý m r o z d í l m. Bdyally o t nu a v o z y a v o z i l o d o h o s p o d y. J a k k L e r - i d a l š í d v o d y. M n o z í ƒ l e n o v é p o s á d e k vcoh r m,( utž a k k e r n ý m. T a m b y l a s t o d o l a, k t e r á j s m e s i v p r v n í m d í l e ƒ l á n k u» e k l i, p r o bƒ y lja e oobzlnoaž-e n á b a l í k y s l á m y, v t o m b y l t e n l e d ƒ e n í v o r a» n e s p r á v n é ) d á v a l i r a d ' j i n ap r» oe vd n ao ns ý t a v y d r ž e l t a m c e l é l é t o, a ž d o t o h o p o t a h o v é s t e z c e d l á ž d ' n é k o m u n i k a c i v e d o up c» í í š t í h o, t o b y l o n a c h l a z e n í p i v a. z P r a h y p r o t i p r o u d u n a ú r o v n i» e k y, k t e r á s i c e b y l a p o d s t a t n ' d e l š í, a l e z a t o p o h o d l n K' oj šn í e. c A s t ac o r ý c h ƒ a s Ý b y l o a s i j e š t ' d l e ž i t ' j š í, n e v e d l a p u shto ýsmp i o dkš ot pí c i, z p o b» e ž n í c h h o s p o d z á s o b o v a l i i a l e n a b í z e l a d a l e k o v í c m o ž n o s t í, k d e vsoe r y o b a ƒ e šr í- f y. P a m ' t n í c i v z p o m í n a j í, j a k d ' t i h l í - s t v i t, p o b a v i t a p» e s p a t. B y l a v y b u d o dv a ln y á» perko u, a k d y ž s e p l a v i d l a b l í ž i l a, s p u s t i l y p o - k o Í s k é p o t a h y v l e k o u c í p r o t i p r o u d u p k r» á iz k d. n é H o s p o d š t í p a k n a l o k á c h v y r a z i l i s m ' Í o - š í f y p r o n á k l a d z b o ž í z j i ž n í c h e c h a vr a t k o pu is vk o a, z a d» e v o n e b o p e n í z e. t a k ž e n ' k d y b y l o m o ž n é s e i k u s c e s t y s Kv oé nz et c. s t a r ý m ƒ a s m v ƒ e t n ' v o r, š í f i P l a - J i n í p l a v c i z a s e d á v a l i p» e d n o s t p l a v evce kƒé n i sc te e zu cd e ' l a l a v l t a v s k á k a s k á d a. V e s k u t e ƒ - z k r a c u j í c í c e s t u v n i t r o z e m í m n a d r u h én m o s tb i» e s- e k n í s c h y l o v a l o n ' k o l i k d e s í t e k l e t : M y š - h u» e k y. J e d n o u z p a m á t e k n a n i m á b ý t l ed n» ke a v ' -s e z r o d i l a z a ƒ a s r-u ahk eo ru s k é o m o - n ý k» í ž u O s e ƒ a n n a S e d l ƒ a n s k u. O z n a ƒ u jne a rmc íh si -e. T r a d i ƒ n í z p s o b y p l a v b y p o z n a m e n a l o t o, k d e k d o s i z a b i l a o l o u p i l p l a v c e, u ž k t de or ký o n nƒ e-n í v r a n s k é a š t ' c h o v i c k é h r á z e, k d e c h t ' l ƒ e k a t n a s v é d r u h y a v y d a l s e n a pc ae k s t u p o s á vm z. d u t é v o d ' m u s e l y v o r y a š í f y t a h a t m o t o r o v é l o d ' n e b o p a r n í k y. D e º n i t i v n í k o n e c H o s p o d a z a» e k o u p a k p» e d s t a v o v a l a h r á z u T» e b e n i c, p r o n i ž s e V ƒ a s e c h, k d y j e š t ' n e b y l o n a p u š t ' n é p» v ež hi rl ao d nj í m é n o S l a p s k á p» e h r a d a. j e z e r o a m ' l k á» e k a s p» í v o z y n e b y l a v ýozbn laam snt o u» e k y u Z a d n í c h H á j n ' j a k ý ƒ a s m ' l a p» e k á ž k o u, t v o» i l i n e m a l o u ƒ á s t z á k a z n ní ak d ' jh i o : s - J e d n a z v a r i a n t p o ƒ í t a l a s e d v ' m a h r á z e - t i n c e n a Z a d n í c h H á j í c h o b y v a t e l é Z vmíi r omtíisc t. o j e d n é. P r v n í m ' l a b ý t u T» e b e n i c, a l e O b e c t e h d y z v e l k é ƒ á s t i ž i v i l y k a m en ni ož lš oí m, y t a k ž e v z d u t í b y k o n ƒ i l o p r á v ' z d e. D a l š í, p o d é l» e k y, s t a v b a a o b s l u h a š í f, n a k tne ir cá h ž b y s e d o r o v n a l a h l a d i n u k e K a m ý k u, m ' l a k á m e n v o z i l d o P r a h y. D l a ž b a, o b r u bs nt íá kt y, n a d Z v í r o t i c e m i. P o s l e d n í p r o j e k t z r o k u c h o d n í k y i z á k l a d y b u d o v c e n t r a h l a v n í h1 o 9 4 m 9 ' su -ž a l e p o ƒ í t a l p o u z e s j e d n o u v e l k o u h r á z í. t a p o c h á z e j í p r á v ' o d s úu d a j n ' s e t o t ýsk tá a v b a z a ƒ a l a v z á p ' t í, j e j í d o k o n ƒ e n í v r o c e m i m o j i n é i S t a r o m ' s t s k é h o n á m ' s t í. N a 1 9r 5o z4 d íp l r o v á z e l o d r a m a, k d y s t o l e t á v o d a n a p l n i - o d l e v é h o b» e h u a l e v e v n i t r o z e m í z a l a Z v jí er šo t ' i - n e d o k o n ƒ e n é d í l o a p» e l i l a s e p» e s k o r u - c e m i b y l o m á l o o s a d. P a m ' t n í c i p r o t o v nz u p o hm rí á- z e. I t a k n e l e h k ý o d c h o d o b y v a t e l s t v a z e n a j í, ž e z a z á b a v o u s e c h o d i l o n a l e v ý z á b t» o ep h o : v é d o b l a s t i s e p r o m ' n i l v e s k u t e ƒ n é p e k l o. Ž u p a n o v i c, H» i m ' ž d i c a t a k é n a H á j e, A lke t etro é u ž j e j i n ý p» í b ' h. P r o n a š e v y p r á v ' n í j e b y l y n e j b l í ž. d l e ž i t é, ž e t í m s k o n ƒ i l a h i s t o r i e P l a v e ƒ n i c e. V r o c e v y t v o» i l i ž á c i S o u k r o m é h o r e á l n é - J a n A. N o v a k h o g y m n á z i a P» í r o d n í š k o l a p o z o r u h o d n o u A uptro ár - j e p u b l i c i s t a a n o v i n a l, j e h o d a l š i p r a c e n a - c i H i s t o r i e v h l u b i n á c h, k t e r á m a p u j e žj id ve ot t e tn éa t o w w w. n o v a k o v i n y. e u M E Z I L O M Y 6

7 C O S E D J E Z A H U M N Y Z a b a l ó n y d o C h o t i l s k a P o k u d b y s t e m ' l i z á j e m o d o b r o d r u ž n ý a r o m a n t i c k ý p ozdáožb i' t elk e tvu b a l ó n e m, n e n í n i c j e d - n o d u š š í h o. S t a ƒ í s i k o u p i t l e t e n k u u s p o l e ƒ n o s t i n a b í z e j í c í k o m e r ƒ n í l e t y. Z a t u v š a k z a p l a p ' t t i s í c k o r u n, a t a k m n o z í z á j e m c i l e t r a d ' j i o ž e l í. A l e a n i t e n, k d o z s t a n e p» i z e m i, s p o j e n ý c h bsa l ó n o v ý m l é t á n í m ú p l n ' v z d á t n e m u s í. Z a j e t d o C h o t i l s k a a n a v š t í v i t t a m n í m u z e u m m ž e t o t i ž o p r a v d u k a ž d ý. M u z e u m b a l ó n o v é h o l é t á n í, j e d i n é s v é h o d er su kh u é vr e p u b l i c e, n a j d se tp oe l e ƒ n ' Msu z e e m h i s t o r i e V l t a v y a i n f o r m a ƒ n í m c e nv tcr he om t i l s k u n a n á v sni o v v' z r e k o n s t r u o v a n ý c h p r o s t o - r á c h b ý v a l é h o s t a t k u. O t e v» e n o b y l o t e p r v e nv e ƒd eá rv vn eo n c i r o k u A p r o ƒ s e m í s t n í r o z - h o d l i p o d p o» i t c e s t o v n í rruecg h i o vn u p r á v ' m u z e e m z a m '» e n ý m n a b a l ó n y? O b l a s t s t» e d n í h o P o v l t a v í j e t o t i ž m e z i v y z n a v a ƒ i b a l ó n o v é h o l é t á n í v e l i c e o b l í b e n á. I z á v ' r e ƒ n á s c é n a º l m u l a h v e s e n a t á ƒ e l a n e d a l e k o C h o t i l s k a. V s a m o t n é m m u z e u p a k n a j d e t e b a l ó n z º l m u A d é l a j e š t ' n e v e ƒ e» e l a. K r o m ' b a l ó n t u u v i d í t e k o š e, l á t k y n a b a l ó n y n e b o t» e b a p o š t o v n í m ozt ni áv my k y b asl ó n a d o z v í t e s e l e c c o s o h i s t o r i i a s o u ƒ a s n o s t i l é t ápnl í y nvo v ý c h a h o r k o v z d u š n ý c h b a l ó n e c h. T» e b a o t o m, j a k t o v š e c h n o v e 2. p o - l o v i n ' 1 8. s t o l e t í z a ƒ a l o. T e h d y l i d e m j e j i c h p r a d á v n o u t o u h u l é t a t s p l n i l i b r a t» i M o n t g o l k t e» í s e s t r o j i l i p r v n í h o r k o v z d u š n ý b a l ó n. V e s t e j n é d o b ' s e j i n ý F r a n c o u z, p r o f e s o r C h a r l e v a l p o k u s y s b a l ó n y n a p l n ' n ý m i v o d í k e m a s t a l s e t a k p r k o p n í k e m l é t á n í v d r u h é m t y p u b a l ó n u P l y n o v ý b a l ó n p r o f e s o r a C h a r l e s e v š a k n e s k o n ƒ i l p» í l i š s l a v n '. S i c e ú s p ' š n '- v z l é t l, a l e p o h o d i n c e l e t u p» i s t á l v n e d a l e k é v e s n i c i, k d e v e s n i ƒ a n é v d o m n ' n í, ž e s e j e d n á o n e s t v r u s á b l e m, p o l o s p l a s k l o u k o u l i u b o d a l i v i d l e m i. B r a t» i M o n g o l º é r o vl é e t u p» is pv r aj v ibla i l ó kn r o v n o u sp o s á d k o u. P r v n í m i p a s a ž é r y v š a k k v l i t e h d e j š í v š e o b e c n é d o m n ' n c e, ž e n a h o» e n e n í v z d u c h k d ý c h á n í, n e b y l i l i d é, n ý b r ž b e r a n, k a c h n a a k o h o u t. P o k r á t k é m l e t u z v í» a t a p» i s t á a z d r a v á. J e j i c h n á v r a t e m s e p r o k á z a l o, ž e v a t m o s f é» e n e j s o u j e d o v a t é p l y n y, a n i c u ž n e t o m u, a b y d o k o š n a s t o u p i l i l i d é. D n e s, p o u p l y n u t í v í c e n e ž d v o u s e t l e t, j i ž s i c e l eb t' aždn l' e clh é, t áamle e vb a l ó n m n e j e n ž e n e - o d z v o n i l o, n ý b r ž p r o ž í v a j í s v o u r e n e s a n c i, a t o b lp a» se td i e v šr íe m k r ev a c e a r e k l a m y. J a k s e p» e - s v ' d ƒ í t e m vu z e u, d n e š n í b a l ó n y h ý» í v š e m i b a r v a m i, j s o u p e s t r é a v e s e l é. V ý j i m k o u n e j s o u a n b a l ó n y s p e c i á l n í c h t v a r, k o t ƒ» i eƒ bí a h l a v y n e b o S p u t n i k u. N e t y p i c k ý m t v a r m s v ý c h p r o d u k t s e n e v y h ý b á a n i b r n ' n s k á º r m a K u b í ƒ e k, t» e t í n e j v ' t š í t o v á r n a n a h o r k o v z d u š n é b a l ó n y n a s v ' j e d i n ý j e j i c h v ý r o b ce e s k é v r e p u b l i c e. Z a t í m n e j s l o ž i t ' j š í t v a r, j a k ý b y l u K u b í ƒ k v y r o b e n, j l é t a j í c í k a t e d r á l a, k t e r o u s i o b j e d n a l i Š v ý c a» i. E x p o z i c e c h o t i l s k é h o m u z e a s e p o s t u p n ' r o z š i» u j e a t a k é n a l e t o š n í s e z ó n u s e c h y s t á n ' k o l i v ý c h e x p o n á t. U p» í l e ž i t o s t i j e j í h o z a h á j e n í p» i p r a v u j e m u z e u m n a 4. k v ' t n a j i ž 4. r o ƒ n í k m r o d n í h o s r a z u h o r k o v z d u š n ý c h b a l ó n M á j o v á º e s t a S o u ƒ á s t í t é t o a k c e b u d e b a l o n á» s k j a r m a r k s b o h a t ý m d o p r o v o d - n ý m p r o g r a m e m. A l e p» e d e v š í m s e n á v š t ' v n í c i m o h o u t ' š i t n a n e b e p l n é b a l ó n. -m z - B a l ó n b r a té í M o n t g o l é r z r o k u M E Z I L O M Y

8 Ž IVOT N Í PROST ŘE DÍ Projekt Cesty venkova Už několikrát jsme Vás na těchto stránkách informovali o projektech zaměřených na životní prostředí. V současné době jsou evropské, národní a krajské projekty jednou z možností, jak pomoct místům v krajině a obci, která potřebují ochranu nebo péči, místům zanedbaným nebo těm, která bychom chtěli v našich obcích upravit. Občanské sdružení Místo pro život HON ve spolupráci se společenstvím obcí MAS Brdy Vltava připravilo v roce 2012 projekt pro venkovské obce středního Povltaví s názvem Cesty venkova. Ve velké konkurenci téměř 300 projektů žádost obstála a projektový záměr dostal šanci k realizaci. Dvacet devět obcí středního Povltaví tak může využít různé malé programy, které jim projekt Cesty venkova nabízí: vydávat místní časopis a dostat pro to nanční, technickou a odbornou podporu; vytvořit si vlastní internetovou mapu historických a přírodních zajímavostí; upravit místo v krajině nebo obci; umožnit zastupitelům a občanům zúčastnit se vzdělávacích dílen a seminářů na různá témata týkající se života venkovských obcí: jak šetrně hospodařit; jak zvýšit konkurenceschopnost venkovských škol a připravit je na obtížné období poklesu školních dětí; na co a kde získat nance na rozvoj venkova v novém programovém období let Obec Nečín byla jednou z devíti obcí, které využily nabídky upravit místo v krajině nebo obci, a do programu přihlásila nečínskou náves. Z projektu tak může vzniknout urbanistický návrh řešení centra obce a může být upravena jedna jeho dílčí část. Částku Kč na terénní úpravy, mobiliář a zeleň mohou obce získat, pokud zajistí, že se místní lidé budou podílet na návrhu řešení návsi náměty a připomínkami a s úpravou místa následně pomohou. Celý záměr pomáhá připravit starosta obce pan Ing. Josef Kaiser, zastupitel pan Ing. Jiří Boštík a šest místních občanů. Urbanistickou studii řešení návsi vypracovává Ing. arch. Aleš Burian. Od listopadu 2012 se nám podařilo zajistit zaměření návsi, vytvořit pracovní verzi řešení dopravní a bezpečnostní situace, získat vyjádření dopravních a policejních orgánů k navrhovanému řešení, udělat průzkum četnosti projíždějících aut během jednoho pracovního dne, vyhledat staré mapy a fotogra e návsi a ve spolupráci s dětmi z družiny nafotografovat budovy, rostliny a materiály, které tvoří střed naší obce. Vše ostatní už je na místních lidech. Na veřejném setkání v úterý nám pan architekt Burian představí pracovní verzi svého návrhu, abychom nad ním společně hledali budoucí podobu centra naší obce. -ez- Nečínská náves hospoda U Mašků MEZI LOMY 8

9 9 M E Z I L O M Y

10 K O N Í C I - K O N S E S I M O N K O U S P I L K O V O U O P S A N Í B Á S N I E K P a n í u ƒ i t e l k a n á m d á v á s l o v a a m y n a n ' h l e d á m e r ý m y a t a k y s e u ƒ í m e d o d r ž o v a t r y t m u s b á s n i ƒ e k, a b y v e r š e m ' l y s t e j n ý p o ƒ e t s l a b i k. P a n í u ƒ i t e l k a B o d o r o v á n á m p» i p r a v u j e r z n é ú k o l y, t» e b a n a - p s a t p o k r a ƒ o v á n í k n í ž k y O p u š t ' n á z a h r a d a o d F r a n t i š k a H r u b í n a. N ' j a k ý m u ž p r o š e l o k o l o k» o v í. K o c o u r s i» í k a l, c o j e n c h c e? P r o ƒ d o j e h o z a h r a d y j d e? Z s t a n e t u, n e b o o d e j d e. K d o v í? P á n s e z e p t a l, j e s t l i j e z a h r a d a o b y d l e n a, V t é t o r u b r i c e j s m e s e z a t í m d o v e t l i o v v e l a l e n í, j e s t l i t u b y d l í z v í» e, m u ž a n e b o ž e n a. h o u b a l e n í, s a d o v n i c t v í, c e s t o v á n í. V š e c h n y e r k o l z : - J á b u d u b y d l e t t a d y, h o v o r y m y l y j e d n o s p o l e pv on sé k y t l i n á m j e b u d u t u c h o v a t e x o t i c k é h a d y. l i d é, k t e l í u ž o p u s t i l i š k o l n í l a v i c e. D n e s u d y l á - K o c o u r t u n e c h t ' l m í t h a d a, m e v ý j i m k u a n a h l é d n e m e d o š u p l í v k u, k t e r ý t a k s k o ƒ i l n a p á n o v a z á d a. u k r ý v á m a l á t a j e m s t v í S i m o n k y S p i l k o v é, ž á k y - Z u» i v ' z a ƒ a l p r s k a t n y 6. t l í d y n e v í n s k é š k o l y. a d o s t i s e b o u m r s k a t. S i m o n k o, m v ž e š n á m p r o z r a d i t o b s a h š u p l í v k u? M á m t a m d v a s e š i t y p o h á d e k a p» í b ' h a h o d n ' M u ž s h o d i l h o z e s v ý c h z a d, n e b y l t o j e h o k a m a r á d. b á s n i ƒ e k. T e o d e j d u a z í t r a s i p o s i l u s e ž e n u. J a k d l o u h o t r v a l o, n e ž l i s e t y s e š i t y n a p l n i l y? S j e j í p o m o c í t ' z e z a h r a d y v y ž e n u. N e v í m. P r v n í b á s n i ƒ k u j s e m n a p s a l a, j e š t ' n e ž j s e m z a ƒ a l a c h o d i t d o š k o l y. J m e n o v a l a s e P ' Kn oa c. o u r š e l s p á t d o m a t r a c e, M a m i n k a m i n a l i l a d o v a n y h o d n ' p ' n y d o k o u - z í t r a b u d e m í t s p o u s t u p r á c e. M u s í s i p o r a d i t, p e l e. M n ' s e t o l í b i l o, a t a k j s e m o t o m s l o ž i l a j a k c i z i n c e v y s t r n a d i t. b á s n i ƒ k u. M y l a j s i t e h d y n y j a k o u o b l í b e n o u k n í ž k u p o e zn i' e k d? y u ž p o z d ' nvo c i M ' l a j s e m r á d a Š p a l í ƒ e k o d F r a n t i š k a H r u b í n a p.» i š e l m u n ' k d o p o m o c i. M a m i n k a m i z n ' j ƒ a s t o ƒ e t l a. A A b e c e d u z v í» á -P» e s t a l o k o c o u r o v o c h r á p á n í, p r o t o ž e u s l y š e l m Í o u k á n í. t e k. T u a s i j e š t ' v í c. T e s e m i n e j v í c l í b í L i c h o - ž r o u t i o d P a v l a Š r u t a. P» í b ' h y a p o h á d k y j s e m B ysl i a t o z a b l e š e n á k o ƒ k a, z a ƒ a l a v y m ý š l e t p o z d ' j i, k d y ž j s e m z a ƒ a l a c h om ' d li a t v š a k k r á s n á m o d r á o ƒ k a. d o š k o l y. K o c o u r e, v y l e z p e zl e c h u, O v e m t y p l í b y h y j s o u? M v žteembe o u s a l e s p o g p u s t í m e n a v e t» e l c e b l e c h u. n y k t e r é s t r á n k y p r o l i s t o v a t?... Z l a t ý c o p, O ž i v l é p a s t e l k y, K r t e k A d a m, N e zv ki ud si i- l a j s i d á t s v é b á s n i v k y d o n y j a k é s o u t y ž e? t e l n ý n e p» í t e l, P o d i v n ý s t a» e c, V ƒ e l y p r V o t P i» íl bi rd ae m i, b y l a L i t e r á r n í s o u t ' ž H a n u š e J e l í n k a. J a k z r u š i l M i c h a l p o n d ' l k y, Ž l u t á T e r e z k a P o a s l a le a r - j s e m t a m j e d n u b á s n i ƒ k u, a l e d o s o u t ' ž e v e n á K r i s t ý n a, m ' n e p u s t i l i, p r o t o ž e m i n e b y l o j e š t ' 1 2 l e t. S i m o n k o, d o z v y d y l a j s e m s e o d t v é m a m i n k y, ž e j e z d í š d o d o b l í š s k é k n i h o v n y n a k r o usžiem k o n kpo r, o n e d á v n o j s i p r o d y l a l a t y ž k o u n e m o c, z á - m a l é s p i s o v a t e l e. J a k t a k o v ý k r o u ž e k vn yypt a dmá o, z k co o v ý c h b l a n, a n a v a s j s i p l e s t a l a p s á t i s k l á t a m d y-l á t e a k o l i k m a l ý c h s p i s o v a t e l v d a st e. P t la em j u t i, a b y s e s u z d r ta v éi m l a š ua p lv í ev k u p l i p r a v u j e? m o h l y p l i b ý t d a l š í s e š i t y n o v ý c h p l í b y h v a b á s n i v e k. D o k r o u ž k u c h o d í š e s t d ' t í. U ƒ í m e s e r ý m o v a t. -e z- M E Z I L O M Y 1 0

11 U I T E L É O Š K O L E S P A N E M U I T E L E M M I L O S L A V E M P I L E C K Ý M M i l d o, m á š z a s e b o u s k o r o p v l s t o - l e t í z a k a t e d r o u. O í m s e d n e š n í v ý u k a l i š í o d t é p l e d p a d e s á t i l e t y? Š k o l s t v í p» e h o d i l o v ý h y b k u a n a j e l o n a h l a v n í k o l e j i n d i v i d u a l i z a c i v ý u k y. T o j e p o d l e m ' t o u n e j v ' t š í z m ' n o u. D a» í s e m u t o j a k ž t a k ž u d ' t í n a d a n ý c h a h l e d á z p s o b, j a k t o z a» í d i t, a b y i t y s l a b š í m ' l y p o d - m í n k y u ƒ i t s e p o d l e t o h o, n a c o s t a ƒ í. T y j s i š k o l u z a ž i l j a k o ž á k, u v i t e l, l e d i t e l a i n s p e k t o r. P o j X m e t o v z í t n ý c h. N a u ƒ i l a m ' a ž p r a x e. N a - s t o u p i l j s e m d o N e ƒ í dn o' b ' v, k d y t u b y l» e d i t e l e m p e d a n t D u š a n R é d l. M ' l n a m ', o s t a t - n ' j a k o n a v š e c h n y, v y s o k é n á - r o k y, a l e j á t é o dv o b ' b r a l a n e v a d i l o m i t o. P o d j e h o p» í s - n ý m v e d e n í m j s e m s e n a u ƒ i l d ' l a t d k l a d n é p» í p r a v y. J e h o ž e n a, M i l a d a R é d l o v á, b y l a m o - j í z a v á d ' j í c í u ƒ i t e l k o u. D v ' h o - d i n y t ý d n ' j s e m b y l n a j e j í c h h o d i n á c h, d v ' h o d i n y o n a n a p o p o l á d k u. J a k ý j s i b y l ž á k? m ý c h, d v ' h o d i n y r o z b o r y. Z o d p o v ' d n ý, p o s l u š n ý, a ž t r o c h u u s t r a š e n ý T. a k hu lƒ e i - j s e m s e u ƒ i l u ƒ i t a u ƒ e n í m ' b a v i l o, z v l á š Š t e l p r o m ' b y l a u t o r i t o u. T o j s ed m o m om v' l a, z s t a k o v o u t» í d o u, j a k o u b y l a m o j e Apnri vƒnkí a o š k o l e s e n i k d y n e m l u v i l o h a n l i v '. D o N5 o. h et j» líodv y á, L á a L u n d á k, M í r a K o b í k a s e d m j s e m c h o d i l d o d v o u t» í ddku y š nví k á c h. V e s p o -d a l š í c h d e v á Š á k! j e n é 2., 4. a 5. t» í d ' n á s t e h d y b y l o 3 5 P! a Pt al n i l» íj ds íu i cv í ikt e l v m nze j o b l í b e n y j š í c h, n a k t e r é Š t ' p á n i p a n í u ƒ i t e l k a P u c h e r m a n o v á t o zs ve l ár dáadlo i v z p o m í n á. N e c h á š n á s n a h l é d n o u t d o s v é n a v ý b o r n o u, n a u ƒ i l i n á s s a m o s t a t n ' p r a dc io dv a t k t ia c k é k u c h a l k y? n a d v o u t» í d k y o d t é d o b y n e d á m d o p u s t i t. M y s l í š n ' c o j a k o r e c e p t n a u ƒ e n í? N i k d y j s e m s i N a d o b r é u ƒ i t e l e j s e m m ' l š t ' s t í i d á l, n a e m yd sr ul eh l é, m ž e m o j e z p s o b y j s o u n e ju lƒ ei pl š í s t u p n i a n a g y m p l u D o b v» í š i. T o s e m i h o d i jl so e, m s e o d d r u h ý c h, d o b r ý c h u ƒ ip tr ea l k t i k. k d y ž j s e m p a k z a ƒ a l u ƒ i t. R o z p o m í n a l j s e m M y se l, í m j, a k ž e n e j d l e ž i t ' tj éš hí l e v b r a n ž i j e p» e - t o d ' l a l i v š i c h n i t i, k t e r ý c h j s e m s i snv a ' d ƒš ik t o l ád c' h t i, ž e j e m á š r á d ( i k d y ž z l o b í ). N e s l o - v á ž i l : d ' j e p i s á» a v ý b o r n ý v y p r a v ' ƒ p av n y, u ƒt io t enl e b e r o u. A n e š k a t u l k o v a t. J a k s e n ' k d o S y n e k, ƒ e š t i n á» k a p a n í u ƒ i t e l k a B e r a n o v á, d o vs yt na in ke a -d o š u p l í k u j a k o g r á z l, t othao k šsue p lzí - j í c í p e d a g o g a o d b o r n í k p r o f e s o r e b a ƒ k a k a u op sa ok b -t ' ž k o d o s t á v á v e n. K a ž d é d í t ' j e o s o b n o s t, n o s t zn e j v ' t š í c h p a n p r o f e s o r O l i ƒ. N a t ot ho o b y m ' l u ƒ i t e l u m ' t d á t k a ž d é m u z n i c h n a j e v o. v z p o m í n á m z v l á š Š r á d. Z a ž i l j s e m h o v e ít m» í d j ' s e m i b y l s t a r š í, t í m v í c j s e m v ' d ' l, j a k d l e - m i m o v ý u k u, n a d ' j e p i s n ý c h v ý l e t e c h. S p o žl iu tp é r a -j e u ƒ i t p r o ž i v o t. T o n e n í a n i P y t h a g o r o v a c o v a l j s e m n ís m p a k j a k o i n s p e k t o r. Z a j í m a v o' st ta í, t o n e j s o u d ' j e p i s n é l e t o p o ƒ t y! N e j v ' t š í p e - j e, ž e t o b y l j e d i n ý» e d i t e l s t» e d n í š k o ld y a g no a g i oc k ré e sue m,' n í j e n a u ƒ i t d ' t i u ƒ i t s e. V ' t š i n a k t e r ý n e b y l v e s t r a n '. K d y s e s r o z h o d l s t u d o v a t u v i t e l s t v í? u ƒ i t e l» e k n e d ' t e m, ž e s e l á t k u m a j í n a u ƒ i t, m á - l o k d o v y s v ' t l í, j a k t o m a j í u d ' l a t. B o h u ž e l, j e t o K n e l i b o s t i s v é h o t a t í n k a, k t e r ý z e m ' tc ah k t.' l P om kí ut d t o h l e z á k l a d n í š k o l a n ne an u a ƒu iƒ t í z e m ' d ' l s k é h o e k o n o m a, p ov s l e d n í c h r o ƒ n í c í cd h ' t i u ƒ i t s e, n e s p l n i l a s v j ú k o l. n a g y m p l u. P e d a g o g i k u j s e m s t u d o v a l n a i Cn hs t yi lt ua - j s e m s k o n v i t n á š r o z h o v o r v e s e l o u h i s t o r - t u v B r a n d ý s e. T e h d y m u s e l i v š i c h n i s t ukdoeu n, t i a l e u b r a l o b y t o p o s l e d n í m v y t á m n a v á z e, p r o j í t j e d n í m r o k e m v š e o b e c n é v ý u k y v ƒ e ttn a' k v rý a- d y j i s k o n v e m e p l á n í m, a b y o d c h o d d o d v - t v a r k y a h u d e b k y. J á h r á l n ' k o l i k l e t d co hc oe ld a u on be -b y l t v ý m d e n i t i v n í m o d c h o d e m z e š k o - s t o j n ' n a h o u s l e, t a k tjísm e m n esm ' l a ž t a k v el ly - a a b y s e n a š e m u š k o l s t v í d a l i l o d á t d y t e m t o, k é p r o b l é m y. c o j e i t v eé z k u š e n o s t i n e j d v l e ž v i yt dy oj mš í, C o s e t ý ƒ e m a t e m a t i k y, d o s t a l j s e m n a ž ve y s ko ak žé d ý v l o v y k ( i m a l ý v l o v í v e k ) j e o s o b n o s t í š k o l e d o c e l a d o b r é z á k l a d y, m e t o d i c k y msn c' h oaplne o u n a u v i t s e u v i t t a k, a b y o b s t á l. N e p l e d š k o l a n e d a l a n i c t. o m V s e n e l i š í o d t ' c h s o u t ƒa ab su -l í, a lže i vvo t y. -e z- 1 1 M E Z I L O M Y

12 V E E J N Á P R O S T R A N S T V Í N e n í t o t a k d á v n o, k d y s e n a n á v s í c h p o d l i p a m i s c h á z e l i l i d é p o p r n a k u s» e ƒ i, k d y p r o j í t p o h l a v n í c e s t ' n e b y l o n e b e z p e ƒ n é a d o m y s p n ý m i t a š k a m i, d» e v ' n ý m i p l o t y a k a m e n n ý m i z í d k a m i s e d ' l y v k r a j i n ' t a k p» i r o z e n ' a n e n á p a d n ' j a k o l í p y, š v e s t k y a j a b l o n ' k o l e m n i c h. r o z d í l o d j i n ý c h e v r o p s k ý c h z e m í m á m e z a s e b o u 5 0 l e t n e d e m o k r a t i c k é - h o r e ž i m u, k d y m n o z í l i d é n e m ' l i s v o b o d u r o z h o d o v a t a n i o s v é m o s u d u a n i o o s u d u s v é h o d o m o v a n e b o m í s t a, k t e rsé r dm c' i l. i Tv e h d e j š í o b r a z v e s n i c e c h a r a k t e r i z u j í t i s í c e p r o d e j e n p o t r a v i n J e d n o t a, r e s t a u r a c í š í c h s t a v e b, k t e r é v y p a d a l y j e d n a j a- kv o pdorduhhoá r s k é o s a d ' s t e j n ' j a k o v j i h o ƒ e s k é v e s n i c i. N a o k r a j í c h o b c í v y r o s t l y o b» í b u d o v y s j e d n n ý c h z e m ' d ' l s k ý c h d r u ž s t e v. S v é u d ' l a l i s t r a c h o t e v» e n ' m l u v i t a p d ' j i r o z v o j a u t o m o b i l i s m u, k t e r ý n a m n o h a m í s t e c h u p» e d n o s t n i l p o t» e b y» i d i ƒ Ý p» e d p o t» e b a m i l i d í p o h y b u j í c í c h s e v o b c i p o s v ý c h. D n e s u ž j e t o p» e s d v a c e t l e t, c o m a j í l i d é m o ž n o s t p r o m l o u v a t d o v v e» e j n ý c h,k t e r é s e j i c h t ý k a j í. M o h o u s p o l u r o z h o d o v a t o m í s t ', v e k t e r é m ž i j í ƒ e m u m á s l o u ž i t, j a k b u d e v y p a d a t, c o z a c h o v a t, c o o b n o v i t a h l a v n ' j a k t o t o v š e c h n o d ' l a t, a b y s i v e n k o v b u d o v a l s v o u v l a s t n í t n e s t a l s e z r c a d l e m m ' s t. P r o m ' n a s e n e d á p» e d e m n a l i n k o v a t, m u s í vpyor t Ý» set b zl i d í, k t e» í n a v e n k o v ' ž i j í. p ozt» e b m a m i n e k s m a l ý m i d ' t m i, š k o l á k Ý, m l á d e ž e, l i d í o d j í ž d ' j í c í c h z a p r a c í d o m ' s t i t ' c h, k t e» í t r á v í v o b c i v ' t š i n u s v é J e n z t o h o, c o l i d é o p r a v d u c h t ' j í, c o p o t» e b u j í a p r o c o j s o u o c h o t n a n g a ž o v a t, m Ý ž e v y r Ý s t n o v á p o d o b a o b c e. B u d o u t o o p ' t m í s t a k p o s e - z e n í v e s t í n u k o r u n s t r o m Ý? M í s t e ƒ k a p r o m a l é d ' t i a p l o c h y p r o t y s t š í? P r o s t o r y p r o j a r m a r k y, s l a v n o s t i, o ž i v e n é t r a d i c e n e b o n o v é s p o l e s k é a k c e? P» i t ' c h t o p r o m ' n á c h j e t» e b a p o s t u p o v a t c i t l i v ', s p o l u p r a c o v a s p r o f e s i o n á l- y d o b r ý m i a r c h i t e k t y a u r b a n i s t y, k t e» í b u d o u c t í t p a m ' Š m í s t a i k r a j i n y. P a k m á m e š a n c i n o v ý m i z á s a h y n e n a p á c h a t d a l š í š k o d y k t e r é n a d l o u h o u d o b u o v l i v n í c h a r a k t e r n a š i c h o b c í. I n g. a r c h. J a k u b C h v o j k a M E Z I L O M Y 1 2

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

Voda pro Brno?! Václav Štěpánek

Voda pro Brno?! Václav Štěpánek Voda pro Brno?! Václav Štěpánek V březnu letošního roku zaplavily ulice města Brna letáky nadepsané Provolání k občanům města Brna a širokého okolí. Vzbudily mezi obyvatelstvem značný rozruch. Jak by také

Více

LL 17 / 2006 STRANA 1 LAUDON 2006

LL 17 / 2006 STRANA 1 LAUDON 2006 LL 17 / 2006 STRANA 1 17. číslo 8. září 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Blíží se nedožité devadesáté narozeniny legendárního brankáře Bóži Modrého jaké budou oslavy? Str. 12 a 13 LAUDON 2006

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ZPRAVODAJ 12/2011 STRATEGICKÉ PLÁNY ROZVOJE OBCÍ HŘIMĚŽDIC, NEČÍNĚ A OBOR. NEČÍN - výsledky veřejného průzkumu (do 15. místa)

ZPRAVODAJ 12/2011 STRATEGICKÉ PLÁNY ROZVOJE OBCÍ HŘIMĚŽDIC, NEČÍNĚ A OBOR. NEČÍN - výsledky veřejného průzkumu (do 15. místa) mezi lomy ZPRAVODAJ 12/2011 STRATEGICKÉ PLÁNY ROZVOJE OBCÍ HŘIMĚŽDIC, NEČÍNĚ A OBOR Vážení občané, v dubnu tohoto roku jste se mohli spolupodílet na vytvoření Strategických plánů rozvoje našich tří obcí,

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz 3 Slovo starosty 4 Usnesení č. 4/ZO/06 Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 6 Hlavní úkoly obce 2007 9 Zpráva

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA

RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA LL 23 / 2008 STRANA 1 23 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 5. prosince 2008 Cena 12 Kč RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA Historie Tejbnarova domu Str. 11 Více si přečtěte na straně 12 a

Více

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4.

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. květen 2012 STO KORUN NA SIROTKY Komedie s tématikou slováckých soudniček ovládla sál Domu kul tury při pořadu, který zažil premiéru

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Časopis pro klienty společnosti Wüstenrot podzim 2013. Úvěry na bydlení bez poplatku. U překlenovacích úvěrů jsme snížili úrokové sazby

Časopis pro klienty společnosti Wüstenrot podzim 2013. Úvěry na bydlení bez poplatku. U překlenovacích úvěrů jsme snížili úrokové sazby Časopis pro klienty společnosti Wüstenrot podzim 2013 Úvěry na bydlení bez poplatku U překlenovacích úvěrů jsme snížili úrokové sazby Wüstenrot pojišťovna oceněna v anketě Nejlepší pojišťovna roku 2013

Více

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22.

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22. Listy Prahy14 červenec srpen obsah měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 7 8/2011 Prázdninové výlety Kam v létě Olympiáda Anežka Česká z Prahy 14 str. 19 22 seniorů str. 26 27 v

Více