VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2012/2013. Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2012/2013. Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb."

Transkript

1 Základní škola Kladno Moskevská 2929 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb.

2 Obsah : I. Základní údaje o škole Str. 3 II. Charakteristika školy, přehled oborů vzdělání Str. 4 III. Školní družina, jídelna, školní knihovna Str. 6 IV. Přehled oborů vzdělání, učební plány Str. 8 V. Personální zabezpečení činnosti školy Str. 14 VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Str. 17 VII. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a počtu žáků Str. 18 VIII. IX. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, umístění vystupujících žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství X. Údaje o zájmových útvarech, aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Str. 19 Str. 30 Str. 33 XI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Str. 51 XII. Základní údaje o hospodaření školy Str. 51 XIII. XIV. XV. XVI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Str. 53 Str. 53 Str. 53 Str. 54 XVII. Závěr Str. 55 2

3 I. Základní údaje o škole Název: Základní škola Kladno, Moskevská 2929 IČO: DIČ: CZ Sídlo: Moskevská 2929, Kladno Zřizovatel: Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, Kladno, IČO: Součásti: Název Kapacita IZO Základní škola 580 žáků Školní družina 150 žáků Školní klub 125 žáků Školní jídelna 540 jídel Kontakt: Telefon: Tel. ředitelka: Mobilní telefon školní družina: Fax: Webové stránky školy: Vedení školy: Mgr. Hana Vocelková ředitelka, UP Olomouc (aprobace M, F) Mgr. Blanka Vidunová zástupkyně ředitelky, PedF UK Praha (aprobace D, OV) 3

4 Školská rada Od listopadu 2011 pracuje Školská rada v tomto složení: Ing. Přemysl Mužík - zákonný zástupce žáků Hana Pšeničková - zákonný zástupce žáků Ing. Dan Jiránek - zástupce Magistrátu města Kladna Ing. Marcel Hrabě - zástupce Magistrátu města Kladna Pavla Markupová - zástupce školy Mgr. Jaromíra Vránová - zástupce školy. V tomto školním roce se sešla školská rada třikrát - v září, v listopadu a v dubnu. Zástupci města i rodičů byli pravidelně seznamováni s organizačními záležitostmi ve škole, s úspěchy žáků i jejich prospěchem a chováním, se změnami v personálním obsazení učitelského sboru i se všemi dokumenty, které jim byly poskytnuty k prostudování. II. Charakteristika školy Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol (IZO ). V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity, demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků; může umožňovat náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. V uplynulém školním roce měla devět ročníků a členila se na první a druhý stupeň. První stupeň byl tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu Noty, míče, ke všemu tu máme klíče. Třídy se naplňovaly do počtu 30 žáků. 4

5 Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Dle potřeby škola zřizuje pro žáky, kteří nezvládli učivo, doučovací skupiny. V doučovacích skupinách zůstává žák jen po dobu nezbytně nutnou pro osvojení učiva. Pro integrované žáky byl zpracován individuální plán, podle kterého s žákem pracoval pověřený učitel. Žáci pracovali ve skupinách vytvořených podle věku a rozsahu postižení. Škola zřizuje třídy nebo skupiny žáků se zaměřením na hudební výchovu (v 1. až 9. ročníku) a na 2.stupni také třídy se zaměřením na tělesnou výchovu. Ředitelka školy ustanovuje třídní učitele a vedoucího vychovatele školní družiny a lektory školního klubu. V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty. Ředitelka školy zřizuje Pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitelka školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem Pedagogické rady řád školy, schvaluje řády odborných pracoven, tělocvičny a haly. Škola organizovala školy v přírodě, soustředění sborů, lyžařský kurz, plavecký výcvik žáků a další sportovní soustředění žáků. Jejich program byl schválen ředitelkou školy. Škola organizovala také školní výlety, kulturní akce a studijní exkurze související s výchovně vzdělávací činností školy. I ve školním roce 2012/2013 škola zřizovala pro žáky zájmové útvary; poskytovala své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. 5

6 III. Školní družina, jídelna, knihovna Školní družina V roce 2012/2013 bylo do školní zapsáno 150 žáků. Žáci byli rozděleni do 5 oddělení školní družiny. Po celý školní rok činnost probíhala podle Školního vzdělávacího programu ŠD. Mimo běžné činnosti byly organizovány i mimořádné aktivity. V prosinci děti vyráběly dárky pro Vánoční rozjímaní, které každoročně škola organizuje, v březnu se konal ve sportovní hale školy družinový karneval.. 5. a 6. dubna 2013 se naše družina aktivně podílela na organizaci výstavy dětské keramiky v Labyrintu, děti z keramického kroužku tam také vystavovaly své výrobky. V květnu jsme se zapojili do výtvarné soutěže Svět na křídlech. V červnu se konalo pro družinové děti ve venkovní pergole divadelní představení. Divadelní soubor Taška předvedl Pásmo říkadel Špalíček od Františka Hrubína. Ve školním roce 2021/13 pracovaly při školní družině tři zájmové kroužky, a to kroužek výtvarně keramický vedený vychovatelkou Janou Humlovou, kroužek Dovedné ruce vychovatelky Evy Marouškové a kroužek dramatický vedený vychovatelkou Naděždou Rudovskou. I nadále se školní družina dělí o prostory se dvěma třídami prvního stupně a jednou stupně druhého. I když je takto provoz velmi ztížen, dařilo se organizaci výuky i družiny celkem zvládat. V srpnu pak byla další učebna družina nově vymalována a zařízena novým nábytkem. Školní jídelna Školní jídelna připravila ve školním roce 2012/ obědů, svačin a 230 snídaní. Strávníci si mohou vybrat k obědu ze tří druhů jídel. Výdej svačin probíhá o velkou přestávku v jídelně školy, strávníci mají ke svačinám i nápoj. Distribuce mléka nadále probíhá z automatu od mlékárny Kunín. Jídelna zajišťuje výdej ovoce dětem na I. stupni v rámci akce Ovoce do škol. 6

7 V listopadu se jídelna přidala k akci školy Postavme Evropskou školu a připravila strávníkům jídla tematicky zaměřená na krajovou kuchyni států Evropy. Jídelna pokračuje ve spolupráci s profesionálními kuchaři. V lednu k nám do školní kuchyně přijel šéfkuchař Pavel Knedla, který za pomoci našich kuchařek připravil pro strávníky nové pokrmy. S těmito novými recepturami jsme se přihlásili do soutěže vyhlášené firmou Varna, jejíž vyhodnocení proběhne na konci roku V červnu jídelna již tradičně vařila pro pěvecké sbory několika měst k příležitosti jejich vystoupení Lidice V červenci a srpnu jídelna zajišťovala stravování pro soustředění sportovců, která probíhala v areálu školy. Jídelna je i nadále členem organizace Společnost pro výživu, která se zabývá stravováním ve školních jídelnách a zdravou výživou. Školní knihovna K 28. červnu 2013 čítá školní knihovna celkový počet 5149 titulů. Z knihovny bylo vyřazeno 50 knih vzhledem k nevyhovujícímu stavu značné opotřebení. Do knihovny bylo zapsáno 133 nových knih. Nakoupeny byly knihy v hodnotě cca Pravidla pravopisu, Akademický slovník, mimočítanková četba Staré řecké báje a pověsti a Staré pověsti české a moravské novější zpracování od Aleny Ježkové, dále knihy vztahující se k historii regionu. Do školní knihovny přispěli i žáci díky jejich účasti v soutěžích se knihovna rozrostla o 40 knih. Kateřina Burešová z 8.B získala za vítězství v literární soutěži Spící spravedlnost pro školu knihy v hodnotě 5000 korun od nakladatelství Fragment bylo využito na nákup mimočítankové četby pro 1. stupeň. Za úspěšnou účast v projektu Oběti a hrdinové získali žáci Kolek a Korach z 8.A pro školu knihy z produkce Památníku Lidice tematicky zaměřené na 2. světovou válku. Výpůjčky ze školní knihovny 232 (týká se zejména mimočítankové četby pro oba stupně). 7

8 IV. Přehled učebních plánů školy Učební plány, podle kterých probíhala výuka: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Noty, míče, ke všemu tu máme klíče č.j. 427/07 ze dne Učební plán 1.stupeň A.třídy vyučovací předmět zkratka minimum disponibilní Čj a literatura Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Informatika Inf 1 1 Prvouka Prv Vlastivěda Vl Přírodověda P Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Tělesná výchova Tv Svět práce Sp celkem hodin

9 Učební plán 1.stupeň B.třídy hudební vyučovací předmět zkratka minimum disponibilní Čj a literatura Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Informatika Inf 1 1 Prvouka Prv Vlastivěda Vl Přírodověda P Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Tělesná výchova Tv Svět práce Sp Celkem hodin

10 Učební plán 2.stupeň A.třídy vyučovací minimu disponibil předmět zkratka m ní Čj a literatura Čj Anglický jazyk +Německý jazyk Aj + Nj Matematika a aplikace M Inf. a kom.technologie Inf 1 1 Finanční gramotnost Fg 1 1 Fyzika Fy Chemie Ch 2 2 Přírodopis Př Zeměpis Z Dějepis D Výchova k občanství Vo Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Výchova ke zdraví Vz 1 1 Tělesná výchova Tv Svět práce Sp Volitelné předměty Druhý cizí jazyk Nj, Aj, Rj celkem hodin Volitelné předměty: Sportovní výchova - Sv, Výtvarná dílna - Vd, Informatika - Inf, Matematický seminář - Ms 10

11 Učební plán 2.stupeň B.třídy hudební vyučovací předmět zkratka minimum disponibilní Čj a literatura Čj Anglický jazyk + Aj + Nj Německý jazyk Druhý cizí jazyk Nj, Aj, Rj Matematika a aplikace M Inf. a kom.technologie Inf 1 1 Finanční gramotnost Fg 1 1 Fyzika Fy Chemie Ch 2 2 Přírodopis Př Zeměpis Z Dějepis D Výchova k občanství Vo Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Výchova ke zdraví Vz Tělesná výchova Tv Svět práce Sp celkem hodin

12 Učební plán 2.stupeň C.třídy sportovní vyučovací předmět zkratka minimum disponibilní Čj a literatura Čj Anglický jazyk + Aj + Nj Německý jazyk Druhý cizí jazyk Nj, Aj, Rj Matematika a aplikace M Inf. a kom.technologie Inf 1 1 Finanční gramotnost Fg 1 1 Fyzika Fy Chemie Ch 2 2 Přírodopis Př Zeměpis Z Dějepis D Výchova k občanství Vo Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Výchova ke zdraví Vz Tělesná výchova Tv Svět práce Sp celkem hodin Poznámky k učebnímu plánu: 1, Třídy A bez zájmového zaměření, již v 6.ročníku nastupují volitelné předměty dle možností školy 2, Třídy B se zaměřením na hudební výchovu- od 1. ročníku se navyšuje počet hodin hudební výchovy na 3 týdně a v 8.ročníku na 4 hodiny týdně. 3, Třídy C se sportovním zaměřením, od 6.ročníku se navyšuje počet hodin Tv na 4 hodiny týdně, v 8. ročníku na 5 hodin týdně. Pro zvýšení počtu hodin tělesné výchovy se v 6.,7. a 9. ročníku nabízí žákům nepovinný předmět Sportovní výchova zaměřený na plavání. 4, Vyučovací předmět Informatika v 5. a 6.ročníku zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky. Žáci 8.A mají možnost některé kapitoly prohloubit při výuce ve volitelném předmětu seminář z matematiky (pokud je jim nabídnut). 5, První cizí jazyk první cizí jazyk se podle našeho švp učí jazyk anglický. Volná disponibilní dotace na I.stupni je plně využita pro povinné předměty. Na II.stupni z 18 disponibilních hodin jsou 4 využity na navýšení dotace v povinné části (2 hodiny na český jazyk a 12

13 literaturu a 2 na matematiku, popř. 3 v 8.A), dalších 6 je využito na navýšení dalšího cizího jazyka od 7.ročníku, a 8 hodin na další volitelné předměty, popř. Tv, Hv (viz výše). Dle zájmů žáků a možností školy jsou žákům nabízeny různé volitelné předměty ve třídě A (ve třídách B a C nejsou volitelné předměty z důvodu zaměření tříd). Na škole nemáme v ŠVP samostatný předmět Volba povolání, ale touto problematikou se zabýváme v osmém ročníku v předmětech Svět práce a v devátém ročníku v předmětu Výchova k občanství. Volitelné předměty Ve školním roce 2012/2013 měli žáci 6. až 9. ročníků možnost vybírat z těchto volitelných předmětů: Volitelné předměty Název třídy vyučující Sportovní výchova 6.A Fritsch Výtvarná dílna 7.A Sobolíková Matematický seminář 8.A Čermáková Sportovní výchova 7.A Filipová Seminář z informatiky 9.A Fritsch Sportovní výchova 9.A Filipová Nepovinné předměty Ve školním roce 2012/2013 měli žáci možnost vybírat z těchto nepovinných předmětů: Nepovinné předměty Název třídy vyučující Sborový zpěv Velké Sluníčko 7.-9.B Moučková Sborový zpěv Malé Sluníčko 4.-6.B Moučková Sbor fléten 6.-9.B Tatar Cvičení z Čj 9.B Horáková Cvičení z Čj 9.C Horáková Sportovní výchova 6.C Domonkošová Sportovní výchova 7.C Fritsch Sportovní výchova 9.C Čuříková Communication Výběr 2.st. Kučerová L. 13

14 Skupiny pro integrované žáky: název třídy vyučující Práce s integr. žáky I Voráčková Práce s integr. žáky II 4. Stehlíková Práce s integr. žáky III Sládková V. Personální zabezpečení činnosti školy Personální situace na škole k Mgr. Hana Vocelková ředitelka, UP Olomouc (aprobace M, F) Mgr. Blanka Vidunová zástupkyně ředitelky, PedF UK Praha (aprobace D, OBV) Seznam učitelů 1.stupeň aprobace 1. Kachlíková Hana PedF UK Uč.MŠ 1.st. 2. Badinová Petra studující 1.st. 1.st. 3. Černá Simona PedF UK 1.st 1.st. 4. Houšková Karolína SŠ 1.st 5. Kottnerová Ilona PedF UK 1.st. 1.st. 6. Kottnerová Mich. FTVS TV Aj 7. Kučerová Kateřina SŠ 1.st. 8. Perglerová Jitka PedF ÚnL 1.st 1.st 9. Slánská Milana SŠ 1.st. 10. Stehlíková Ilona PedF UK Sppg-učit 1.st. 11. Šandová Alena PedF UK 1.st. 1.st. 12. Vránová Jaromíra PedF UK 1.st. 1.st. 13. Zdychová Ilona PedF UK 1.st. 1.st. 14

15 2.stupeň aprobace 1. Abertová Eva U Ostrava učit.odb.př. Fy-Př 2. Bartušková Martina PedF UK Bi - Rv MD 3.. Bennett Romana SŠ Tv-Ze-Sv 4. Blohoňová Jar. PedF UK Čj-D Čj-D 5. Crhová Lenka SŠ studující Aj 6. Čermáková Mich. PedF UK M-Ch M-Ch, MS 7. Čuříková Alena FTVS Tv MD 8 Domonkošová Šár. FTVS Tv Př-Tv Vz 9. Dušek Jiří PedF UK Př-Zzv Sp-Ze-Vo 10. Filipová Petra FTVS Tv Tv - Z 11. Franková Emilie Konz. Hv Hv 12. Fritsch Robert FTVS Tv Tv-Ze-In-Sv 13. Hála Petr SŠ studující M, TV 14. Horáková Jaroslava PedF UK Čj-D Čj 15. Jágrová Alena PedF UK Čj-D Čj-D 16. Klicperová Jiřina PedF UK M-Ov M-Vo 17. Kotvová Jana PedFUK M -TV M 18. Kohoutková Šárka FF UK Čj-D Čj D - VV 19. Kučerová Lenka UJAK UK Aj Aj 20. Lukeš Jan SŠ studující Ch sem 21. Malá Zuzana PedF UK Hv - Rj Rj 22. Markupová Pavla SŠ studující Nj-Vv-Př 23. Mateová Lenka PedF UK M - Pg MD 24. Míšková Věra PedF TU Lib Aj - Ov Aj - Vo 25. Moučková Eva PedF Plz 1.st - Hv Hv 26. Rájková Romana FTVS Tv MD 27. Sládková Ilona PedF ČB Čj-D Čj-D-DS 28. Sobolíková Václava UP Olom. Rj-Vv Vv-Rj 29. Souček Karel SŠ Sp - dílny 30. Tatar Ivan konzervatoř Hv Hv- flétny 31. Vidunová Blanka PedF UK D-OV OV, Fg 32. Veselá Jaroslava PedF ČB ČJ- D ČJ-D 33. Vocelková Hana UP Olom. M-F M 34. Voráčková Blanka PedF UK Spec. Ped. Sp, Vz V roce 2012/2013 byly na mateřské dovolené tyto vyučující: Martina Bartušková, Lenka Mateová, Romana Rájková 15

16 Školní družina- pět oddělení zajištěno vychovatelkami: 1. Humlová Jana SPgŠ vych. Vych.-ved.ŠD 2. Crhová Lenka SŠ studující Vych. 3. Maroušková Eva SEŠ vych. 4. Rudovská Nad. SPgŠ vych. vych. 5. Chabrová Marta SPgŠ učit.mš vych. 6. Malá Zuzana PedF UK Hv - Rj vych Celkový přehled o zaměstnancích školy (k ) Pracovníků celkem 67 8 mužů 59 žen (fyzické osoby, dohody, školní klub, dopl.činnost) SPP Pedagogičtí pracovníci celkem 53 6 učitelů 6 vychovatelek 41 učitelek THP + admin. pracovnice 1 Pokladní: 1 Uklízečky včetně školnice 7 Kuchařky ve ŠJ včetně vedoucí 6 Správce haly 1 16

17 VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V následující tabulce jsou uvedeny kurzy a školení, která absolvovali jednotliví učitelé během školního roku. Učitelé školy jsou velmi aktivní při výběru kurzů a vedení školy jejich další vzdělávání podporuje. jméno datum konání organizace druh Sládková Ilona Ústav pro studium totalit.režimů Dějepis a rodinná paměť Kučerová Lenka Emerald Cultural Institute jazykový kurs AJ Míšková Věra dtto Emerald Cultural Institute jazykový kurs AJ Vybraní pedagogové Tvořivá škola o.s. Interaktivní tabule a PC pro učitele Míšková Věra Descartes Dramatická výuka v AJ 50fyzik.experimetů z krabice Zdychová Ilona e-pedagog.cz od bot Fyzik.pokusy pro Př na Zdychová Ilona e-pedagog.cz I.st.ZŠ Vidunová Blanka SCIO s.r.o. projekt Multipolis Kvalifikační studium pro ředitele škol Vocelková Hana 2x za měs. Nár. institut pro další vzdělávání Horáková Jaroslava Vzdělávací institut SK Čeština nemusí být nudná Sládková Ilona dtto Vzdělávací institut SK Čeština nemusí být nudná Vránová Jaromíra NIPOS klub sbormistrů Šandová Alena dtto NIPOS klub sbormistrů Moučková Eva dtto NIPOS klub sbormistrů Kottnerová Ilona Descartes v.o.s. Co dělat, když mám jít učit Vv Kottnerová Ilona Descartes v.o.s. Icebreakery a energizery Čermáková Michaela Descartes v.o.s. Aritmetika s netradičními číslicemi Vocelková Hana dtto INFRA s.r.o. konference ŠvP Kučerová Lenka NIDV Standarty pro ZŠ - cizí jazyk Kotvová Jana Descartes v.o.s. Dyskalkulický žák na II.st. Kučerová Lenka MŠMT konference etwinning Domonkošová Šárka a Středisko moder.vyučov. met.základy škol.experimentů Čermáková Michaela dtto Středisko moder.vyučov. met.základy škol.experimentů Abertová Eva dtto Středisko moder.vyučov. met.základy škol.experimentů Zdychová Ilona dtto Středisko moder.vyučov. met.základy škol.experimentů Lukeš Jan dtto Středisko moder.vyučov. met.základy škol.experimentů Vocelková Hana dtto Středisko moder.vyučov. met.základy škol.experimentů 17

18 VII. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a počtu žáků Zápis do 1. tříd (údaje k ) K zápisu přišlo: 64 dětí (i s dětmi po odkladu) Do prvních tříd nastoupilo 58 žáků, z toho 11 žáků s odkladem. Žáků Dívky Nově přijatí do 1. ročníku nar a později 0 0 nar nar a dříve 11 6 Počty žáků v jednotlivých třídách k Třída Počet žáků Hoši Dívky 1.A B A B A B A B C A B A B C A B C A B C A B C celkem

19 VIII. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, umístění vystupujících žáků V níže uvedených tabulkách uvádíme stručný přehled umístění vystupujících žáků a přehlednou klasifikaci žáků školy za první a druhé pololetí školního roku 2012/2013. K představě o výsledcích vzdělávání přispívají také výsledky testování žáků - celoplošného testování žáků pátých a devátých tříd a testování průřezových témat. Jedním z ukazatelů jsou také úspěchy žáků školy v různých vědomostních i dovednostních soutěžích, ty uvádíme v části věnované prezentaci školy na veřejnosti. Umístění vystupujících žáků (včetně vystupujících z nižších ročníků): Celkem vystupujících žáků 81 Čtyřleté gymnázium 26 Osmileté gymnázium 2 Střední odborné školy 42 Střední odborná učiliště 11 19

20 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Klasifikace - Přehled klasifikace školy 1. pololetí 2012/2013 Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P p A , B , A , B , A , B , A , B , C , A , B , A , B , C , A , B , C , A , B C A B C , , , , ,

21 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Přehled klasifikace školy 2. pololetí 2012/2013 Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P p A , B , A , B , A , B , A , B , C , A , B , A , B , C , A , B , C , A , B C A B C , , , , ,

22 Generální zkouška ověřování výsledků vzdělávání (NIQES) Testování žáků pátých a devátých tříd proběhlo v květnu a červnu Základním úkolem tohoto celoplošného testování je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Testují se znalosti a dovednosti v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce, testování probíhá elektronickou formou. Výsledky hodnocení stavu znalostí a dovedností našich žáků byly dobré, ve srovnání s jinými školami v ČR a Středočeském kraji většinou nadprůměrné. Detailní rozbory hodnocení v jednotlivých oblastech slouží vyučujícím jako zpětná vazba pro další práci s žáky. Níže je uvedeno souhrnné hodnocení výsledků žáků naší školy ze zprávy o výsledcích testování Národního systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy (NIQES). První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech testovaných žáků (zahrnuti jsou pouze žáci bez vyznačených speciálních vzdělávacích potřeb - dále "SVP"). Graf ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu (obsahovala úlohy základní úrovně) průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 % (tj. jaká část žáků vyřešila jednu pětinu úloh nebo méně), %, %, % a %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy, v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků. Druhý graf ukazuje, jaká část ze všech testovaných žáků bez SVP řešila ve druhé části testu opět úlohy základní úrovně (Obtížnost 1), a jaká část žáků řešila ve druhé části testu úlohy vyšší úrovně (Obtížnost 2). Nad grafem jsou údaje o týchž podílech platné pro žáky školy, v legendě grafu jsou v závorkách opět počty všech zahrnutých žáků. Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační. V některých předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v jeho celé šíři, společné úvodní části testů byly poměrně krátké a statistická 22

23 chyba výsledku (směrodatná odchylka) je nezanedbatelná. Testy kromě toho obsahovaly jen malou část toho, oč běžně výuka jednotlivých předmětů usiluje. 9. ročník Český jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 77,93% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 25,35% (18) - Obtížnost 2: 74,65% (53) Tabulka detailních výsledků čj test obtížnost škola celkem Celý test 1 73% 69% 2 74% 71% Porozumění textu 1 70% 65% 2 73% 66% Pravopis a mluvnice 1 77% 75% Slovní zásoba a slovotvorba 1 74% 73% 23

24 2 73% 78% Větná skladba 1 65% 66% 2 81% 68% Sloh a literatura 1 81% 67% 2 75% 70% Matematika Průměrná úspěšnost žáků školy: 64,32% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 71,83% (51) - Obtížnost 2: 28,17% (20) Tabulka detailních výsledků mat test obtížnost škola celkem Celý test 1 61% 48% 2 52% 60% Geometrie 1 52% 42% 2 50% 55% Počítání s čísly 1 66% 50% 24

25 2 59% 65% Slovní úlohy 1 65% 57% 2 44% 58% Anglický jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 71,53% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 47,06% (32) - Obtížnost 2: 52,94% (36) Tabulka detailních výsledků aj test obtížnost škola celkem Celý test 1 69% 61% 2 81% 80% Čtení s porozuměním 1 71% 64% Gramatika 1 56% 50% 2 78% 71% Slovní zásoba 1 67% 60% 25

26 2 83% 84% Poslech 1 73% 63% 5. ročník Český jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 64,32% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 77,78% (42) - Obtížnost 2: 22,22% (12) Tabulka detailních výsledků čj test obtížnost škola celkem Celý test 1 68% 68% 2 77% 82% Porozumění textu 1 57% 60% 2 75% 79% Pravopis a mluvnice 1 57% 61% 2 61% 78% Slovní zásoba a slovotvorba 1 74% 74% 26

27 2 82% 82% Větná skladba 1 75% 66% 2 65% 80% Sloh a literatura 1 73% 74% 2 89% 89% Matematika Průměrná úspěšnost žáků školy: 47,5% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 92,00% (46) - Obtížnost 2: 8,00% (4) Tabulka detailních výsledků mat test obtížnost škola celkem Celý test 1 41% 50% 2 43% 65% Geometrie 1 28% 46% 2 25% 59% Počítání s čísly 1 48% 61% 2 46% 58% 27

28 Slovní úlohy 1 43% 53% 2 44% 62% Anglický jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 86,23% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 17,31% (9) - Obtížnost 2: 82,69% (43) Tabulka detailních výsledků aj test obtížnost škola celkem Celý test 1 84% 78% 2 69% 65% Čtení s porozuměním 1 85% 75% Gramatika 1 33% 47% 2 53% 53% Slovní zásoba 1 85% 81% 2 84% 77% Poslech 1 87% 85% 28

29 Testování PRUT průřezová témata V únoru 2013 se škola zapojila do projektu Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách společnosti CCA Group. a.s., který byl škole nabídnut společností Scio. V rámci tohoto projektu jsme otestovali žáky osmých a devátých tříd v oblasti průřezových témat (enviromentální výchova, výchova v globálních souvislostech, multikulturní výchova, sociální výchova a komunikace) a naši učitelé dostali možnost využívat ve výuce žáků materiály umístěné na portále Testování proběhlo v březnu 2013 on-line formou, což se ukázalo jako nevýhoda. Připojení často padalo, někteří žáci se po ztrátě spojení již znovu do testu nemohli přihlásit. Dle mínění našeho ICT technika server společnosti zřejmě nezvládal nápor velkého množství připojení z různých škol. Tato skutečnost samozřejmě negativně ovlivnila výsledky. Upozornili jsme na to zástupce organizátora testování, srozumitelné vysvětlení jsme však nedostali. Test samotný však žákům i vyučujícím dobře posloužil pro představu, do jaké míry mají žáci obsah průřezových témat zvládnutý. Diskuze nad testovými otázkami vedla k ujasnění některých znalostí a posloužila jako motivace pro další výuku. V tabulce jsou výsledky uvedeny v percentilech, které ukazují, jak se jednotlivý účastník testování umístil v rámci všech ostatních účastníků, nebo jinak vyjádřeno, kolik procent ostatních účastníků dosáhlo horšího výsledku než on. Pro přesnější představu je v tabulce uveden percentil jednotlivých žáků, křížkem jsou označeny výsledky žáků, kteří nedokončili test z důvodu výpadku připojení. Třída 9.A 9.B 9.C 8.A 8.B 8.C Percentil jednotlivých žáků Percentil jednotlivých žáků Percentil jednotlivých žáků Percentil jednotlivých žáků Percentil jednotlivých žáků Percentil jednotlivých X X X žáků 29

30 X X X X X Percentil celkem 33, , , , , ,25 VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství Primární prevence Bohužel v tomto roce již pro nás Centrum drogové prevence a krizové pomoci v Kladně z finančních důvodů programy neorganizovalo. Doporučilo nám obracet se v konkrétních případech jednotlivých tříd na další instituce dle potřeby a zájmu. Do tvorby preventivního programu tak zasáhli ve větší míře jednotliví třídní učitelé, kteří dle potřeby organizují akce pro své žáky. Přehled akcí preventivního programu O putovní pohár Městské policie Kladno Dne jsme se zúčastnili soutěže organizované MP Kladno. Naši školu reprezentovali žáci 7. Ročníku K. Schönpflugová (7.C), T. Krčková (7.C), J. Nový (7.A) a M. Kratochvíl (7.B). Soutěž spočívala ve splnění dvaceti úkolů, jak vědomostních i sportovních. Umístili se na krásném 3. místě a odnesli si pěkné ceny. 30

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno, okres

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek,

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Volary, okres Prachatice Termín zkoušky:

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře Termín zkoušky:

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Termín

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více