VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2012/2013. Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2012/2013. Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb."

Transkript

1 Základní škola Kladno Moskevská 2929 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb.

2 Obsah : I. Základní údaje o škole Str. 3 II. Charakteristika školy, přehled oborů vzdělání Str. 4 III. Školní družina, jídelna, školní knihovna Str. 6 IV. Přehled oborů vzdělání, učební plány Str. 8 V. Personální zabezpečení činnosti školy Str. 14 VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Str. 17 VII. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a počtu žáků Str. 18 VIII. IX. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, umístění vystupujících žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství X. Údaje o zájmových útvarech, aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Str. 19 Str. 30 Str. 33 XI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Str. 51 XII. Základní údaje o hospodaření školy Str. 51 XIII. XIV. XV. XVI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Str. 53 Str. 53 Str. 53 Str. 54 XVII. Závěr Str. 55 2

3 I. Základní údaje o škole Název: Základní škola Kladno, Moskevská 2929 IČO: DIČ: CZ Sídlo: Moskevská 2929, Kladno Zřizovatel: Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, Kladno, IČO: Součásti: Název Kapacita IZO Základní škola 580 žáků Školní družina 150 žáků Školní klub 125 žáků Školní jídelna 540 jídel Kontakt: Telefon: Tel. ředitelka: Mobilní telefon školní družina: Fax: Webové stránky školy: Vedení školy: Mgr. Hana Vocelková ředitelka, UP Olomouc (aprobace M, F) Mgr. Blanka Vidunová zástupkyně ředitelky, PedF UK Praha (aprobace D, OV) 3

4 Školská rada Od listopadu 2011 pracuje Školská rada v tomto složení: Ing. Přemysl Mužík - zákonný zástupce žáků Hana Pšeničková - zákonný zástupce žáků Ing. Dan Jiránek - zástupce Magistrátu města Kladna Ing. Marcel Hrabě - zástupce Magistrátu města Kladna Pavla Markupová - zástupce školy Mgr. Jaromíra Vránová - zástupce školy. V tomto školním roce se sešla školská rada třikrát - v září, v listopadu a v dubnu. Zástupci města i rodičů byli pravidelně seznamováni s organizačními záležitostmi ve škole, s úspěchy žáků i jejich prospěchem a chováním, se změnami v personálním obsazení učitelského sboru i se všemi dokumenty, které jim byly poskytnuty k prostudování. II. Charakteristika školy Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol (IZO ). V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity, demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků; může umožňovat náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. V uplynulém školním roce měla devět ročníků a členila se na první a druhý stupeň. První stupeň byl tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu Noty, míče, ke všemu tu máme klíče. Třídy se naplňovaly do počtu 30 žáků. 4

5 Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Dle potřeby škola zřizuje pro žáky, kteří nezvládli učivo, doučovací skupiny. V doučovacích skupinách zůstává žák jen po dobu nezbytně nutnou pro osvojení učiva. Pro integrované žáky byl zpracován individuální plán, podle kterého s žákem pracoval pověřený učitel. Žáci pracovali ve skupinách vytvořených podle věku a rozsahu postižení. Škola zřizuje třídy nebo skupiny žáků se zaměřením na hudební výchovu (v 1. až 9. ročníku) a na 2.stupni také třídy se zaměřením na tělesnou výchovu. Ředitelka školy ustanovuje třídní učitele a vedoucího vychovatele školní družiny a lektory školního klubu. V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty. Ředitelka školy zřizuje Pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitelka školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem Pedagogické rady řád školy, schvaluje řády odborných pracoven, tělocvičny a haly. Škola organizovala školy v přírodě, soustředění sborů, lyžařský kurz, plavecký výcvik žáků a další sportovní soustředění žáků. Jejich program byl schválen ředitelkou školy. Škola organizovala také školní výlety, kulturní akce a studijní exkurze související s výchovně vzdělávací činností školy. I ve školním roce 2012/2013 škola zřizovala pro žáky zájmové útvary; poskytovala své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. 5

6 III. Školní družina, jídelna, knihovna Školní družina V roce 2012/2013 bylo do školní zapsáno 150 žáků. Žáci byli rozděleni do 5 oddělení školní družiny. Po celý školní rok činnost probíhala podle Školního vzdělávacího programu ŠD. Mimo běžné činnosti byly organizovány i mimořádné aktivity. V prosinci děti vyráběly dárky pro Vánoční rozjímaní, které každoročně škola organizuje, v březnu se konal ve sportovní hale školy družinový karneval.. 5. a 6. dubna 2013 se naše družina aktivně podílela na organizaci výstavy dětské keramiky v Labyrintu, děti z keramického kroužku tam také vystavovaly své výrobky. V květnu jsme se zapojili do výtvarné soutěže Svět na křídlech. V červnu se konalo pro družinové děti ve venkovní pergole divadelní představení. Divadelní soubor Taška předvedl Pásmo říkadel Špalíček od Františka Hrubína. Ve školním roce 2021/13 pracovaly při školní družině tři zájmové kroužky, a to kroužek výtvarně keramický vedený vychovatelkou Janou Humlovou, kroužek Dovedné ruce vychovatelky Evy Marouškové a kroužek dramatický vedený vychovatelkou Naděždou Rudovskou. I nadále se školní družina dělí o prostory se dvěma třídami prvního stupně a jednou stupně druhého. I když je takto provoz velmi ztížen, dařilo se organizaci výuky i družiny celkem zvládat. V srpnu pak byla další učebna družina nově vymalována a zařízena novým nábytkem. Školní jídelna Školní jídelna připravila ve školním roce 2012/ obědů, svačin a 230 snídaní. Strávníci si mohou vybrat k obědu ze tří druhů jídel. Výdej svačin probíhá o velkou přestávku v jídelně školy, strávníci mají ke svačinám i nápoj. Distribuce mléka nadále probíhá z automatu od mlékárny Kunín. Jídelna zajišťuje výdej ovoce dětem na I. stupni v rámci akce Ovoce do škol. 6

7 V listopadu se jídelna přidala k akci školy Postavme Evropskou školu a připravila strávníkům jídla tematicky zaměřená na krajovou kuchyni států Evropy. Jídelna pokračuje ve spolupráci s profesionálními kuchaři. V lednu k nám do školní kuchyně přijel šéfkuchař Pavel Knedla, který za pomoci našich kuchařek připravil pro strávníky nové pokrmy. S těmito novými recepturami jsme se přihlásili do soutěže vyhlášené firmou Varna, jejíž vyhodnocení proběhne na konci roku V červnu jídelna již tradičně vařila pro pěvecké sbory několika měst k příležitosti jejich vystoupení Lidice V červenci a srpnu jídelna zajišťovala stravování pro soustředění sportovců, která probíhala v areálu školy. Jídelna je i nadále členem organizace Společnost pro výživu, která se zabývá stravováním ve školních jídelnách a zdravou výživou. Školní knihovna K 28. červnu 2013 čítá školní knihovna celkový počet 5149 titulů. Z knihovny bylo vyřazeno 50 knih vzhledem k nevyhovujícímu stavu značné opotřebení. Do knihovny bylo zapsáno 133 nových knih. Nakoupeny byly knihy v hodnotě cca Pravidla pravopisu, Akademický slovník, mimočítanková četba Staré řecké báje a pověsti a Staré pověsti české a moravské novější zpracování od Aleny Ježkové, dále knihy vztahující se k historii regionu. Do školní knihovny přispěli i žáci díky jejich účasti v soutěžích se knihovna rozrostla o 40 knih. Kateřina Burešová z 8.B získala za vítězství v literární soutěži Spící spravedlnost pro školu knihy v hodnotě 5000 korun od nakladatelství Fragment bylo využito na nákup mimočítankové četby pro 1. stupeň. Za úspěšnou účast v projektu Oběti a hrdinové získali žáci Kolek a Korach z 8.A pro školu knihy z produkce Památníku Lidice tematicky zaměřené na 2. světovou válku. Výpůjčky ze školní knihovny 232 (týká se zejména mimočítankové četby pro oba stupně). 7

8 IV. Přehled učebních plánů školy Učební plány, podle kterých probíhala výuka: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Noty, míče, ke všemu tu máme klíče č.j. 427/07 ze dne Učební plán 1.stupeň A.třídy vyučovací předmět zkratka minimum disponibilní Čj a literatura Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Informatika Inf 1 1 Prvouka Prv Vlastivěda Vl Přírodověda P Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Tělesná výchova Tv Svět práce Sp celkem hodin

9 Učební plán 1.stupeň B.třídy hudební vyučovací předmět zkratka minimum disponibilní Čj a literatura Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Informatika Inf 1 1 Prvouka Prv Vlastivěda Vl Přírodověda P Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Tělesná výchova Tv Svět práce Sp Celkem hodin

10 Učební plán 2.stupeň A.třídy vyučovací minimu disponibil předmět zkratka m ní Čj a literatura Čj Anglický jazyk +Německý jazyk Aj + Nj Matematika a aplikace M Inf. a kom.technologie Inf 1 1 Finanční gramotnost Fg 1 1 Fyzika Fy Chemie Ch 2 2 Přírodopis Př Zeměpis Z Dějepis D Výchova k občanství Vo Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Výchova ke zdraví Vz 1 1 Tělesná výchova Tv Svět práce Sp Volitelné předměty Druhý cizí jazyk Nj, Aj, Rj celkem hodin Volitelné předměty: Sportovní výchova - Sv, Výtvarná dílna - Vd, Informatika - Inf, Matematický seminář - Ms 10

11 Učební plán 2.stupeň B.třídy hudební vyučovací předmět zkratka minimum disponibilní Čj a literatura Čj Anglický jazyk + Aj + Nj Německý jazyk Druhý cizí jazyk Nj, Aj, Rj Matematika a aplikace M Inf. a kom.technologie Inf 1 1 Finanční gramotnost Fg 1 1 Fyzika Fy Chemie Ch 2 2 Přírodopis Př Zeměpis Z Dějepis D Výchova k občanství Vo Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Výchova ke zdraví Vz Tělesná výchova Tv Svět práce Sp celkem hodin

12 Učební plán 2.stupeň C.třídy sportovní vyučovací předmět zkratka minimum disponibilní Čj a literatura Čj Anglický jazyk + Aj + Nj Německý jazyk Druhý cizí jazyk Nj, Aj, Rj Matematika a aplikace M Inf. a kom.technologie Inf 1 1 Finanční gramotnost Fg 1 1 Fyzika Fy Chemie Ch 2 2 Přírodopis Př Zeměpis Z Dějepis D Výchova k občanství Vo Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Výchova ke zdraví Vz Tělesná výchova Tv Svět práce Sp celkem hodin Poznámky k učebnímu plánu: 1, Třídy A bez zájmového zaměření, již v 6.ročníku nastupují volitelné předměty dle možností školy 2, Třídy B se zaměřením na hudební výchovu- od 1. ročníku se navyšuje počet hodin hudební výchovy na 3 týdně a v 8.ročníku na 4 hodiny týdně. 3, Třídy C se sportovním zaměřením, od 6.ročníku se navyšuje počet hodin Tv na 4 hodiny týdně, v 8. ročníku na 5 hodin týdně. Pro zvýšení počtu hodin tělesné výchovy se v 6.,7. a 9. ročníku nabízí žákům nepovinný předmět Sportovní výchova zaměřený na plavání. 4, Vyučovací předmět Informatika v 5. a 6.ročníku zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky. Žáci 8.A mají možnost některé kapitoly prohloubit při výuce ve volitelném předmětu seminář z matematiky (pokud je jim nabídnut). 5, První cizí jazyk první cizí jazyk se podle našeho švp učí jazyk anglický. Volná disponibilní dotace na I.stupni je plně využita pro povinné předměty. Na II.stupni z 18 disponibilních hodin jsou 4 využity na navýšení dotace v povinné části (2 hodiny na český jazyk a 12

13 literaturu a 2 na matematiku, popř. 3 v 8.A), dalších 6 je využito na navýšení dalšího cizího jazyka od 7.ročníku, a 8 hodin na další volitelné předměty, popř. Tv, Hv (viz výše). Dle zájmů žáků a možností školy jsou žákům nabízeny různé volitelné předměty ve třídě A (ve třídách B a C nejsou volitelné předměty z důvodu zaměření tříd). Na škole nemáme v ŠVP samostatný předmět Volba povolání, ale touto problematikou se zabýváme v osmém ročníku v předmětech Svět práce a v devátém ročníku v předmětu Výchova k občanství. Volitelné předměty Ve školním roce 2012/2013 měli žáci 6. až 9. ročníků možnost vybírat z těchto volitelných předmětů: Volitelné předměty Název třídy vyučující Sportovní výchova 6.A Fritsch Výtvarná dílna 7.A Sobolíková Matematický seminář 8.A Čermáková Sportovní výchova 7.A Filipová Seminář z informatiky 9.A Fritsch Sportovní výchova 9.A Filipová Nepovinné předměty Ve školním roce 2012/2013 měli žáci možnost vybírat z těchto nepovinných předmětů: Nepovinné předměty Název třídy vyučující Sborový zpěv Velké Sluníčko 7.-9.B Moučková Sborový zpěv Malé Sluníčko 4.-6.B Moučková Sbor fléten 6.-9.B Tatar Cvičení z Čj 9.B Horáková Cvičení z Čj 9.C Horáková Sportovní výchova 6.C Domonkošová Sportovní výchova 7.C Fritsch Sportovní výchova 9.C Čuříková Communication Výběr 2.st. Kučerová L. 13

14 Skupiny pro integrované žáky: název třídy vyučující Práce s integr. žáky I Voráčková Práce s integr. žáky II 4. Stehlíková Práce s integr. žáky III Sládková V. Personální zabezpečení činnosti školy Personální situace na škole k Mgr. Hana Vocelková ředitelka, UP Olomouc (aprobace M, F) Mgr. Blanka Vidunová zástupkyně ředitelky, PedF UK Praha (aprobace D, OBV) Seznam učitelů 1.stupeň aprobace 1. Kachlíková Hana PedF UK Uč.MŠ 1.st. 2. Badinová Petra studující 1.st. 1.st. 3. Černá Simona PedF UK 1.st 1.st. 4. Houšková Karolína SŠ 1.st 5. Kottnerová Ilona PedF UK 1.st. 1.st. 6. Kottnerová Mich. FTVS TV Aj 7. Kučerová Kateřina SŠ 1.st. 8. Perglerová Jitka PedF ÚnL 1.st 1.st 9. Slánská Milana SŠ 1.st. 10. Stehlíková Ilona PedF UK Sppg-učit 1.st. 11. Šandová Alena PedF UK 1.st. 1.st. 12. Vránová Jaromíra PedF UK 1.st. 1.st. 13. Zdychová Ilona PedF UK 1.st. 1.st. 14

15 2.stupeň aprobace 1. Abertová Eva U Ostrava učit.odb.př. Fy-Př 2. Bartušková Martina PedF UK Bi - Rv MD 3.. Bennett Romana SŠ Tv-Ze-Sv 4. Blohoňová Jar. PedF UK Čj-D Čj-D 5. Crhová Lenka SŠ studující Aj 6. Čermáková Mich. PedF UK M-Ch M-Ch, MS 7. Čuříková Alena FTVS Tv MD 8 Domonkošová Šár. FTVS Tv Př-Tv Vz 9. Dušek Jiří PedF UK Př-Zzv Sp-Ze-Vo 10. Filipová Petra FTVS Tv Tv - Z 11. Franková Emilie Konz. Hv Hv 12. Fritsch Robert FTVS Tv Tv-Ze-In-Sv 13. Hála Petr SŠ studující M, TV 14. Horáková Jaroslava PedF UK Čj-D Čj 15. Jágrová Alena PedF UK Čj-D Čj-D 16. Klicperová Jiřina PedF UK M-Ov M-Vo 17. Kotvová Jana PedFUK M -TV M 18. Kohoutková Šárka FF UK Čj-D Čj D - VV 19. Kučerová Lenka UJAK UK Aj Aj 20. Lukeš Jan SŠ studující Ch sem 21. Malá Zuzana PedF UK Hv - Rj Rj 22. Markupová Pavla SŠ studující Nj-Vv-Př 23. Mateová Lenka PedF UK M - Pg MD 24. Míšková Věra PedF TU Lib Aj - Ov Aj - Vo 25. Moučková Eva PedF Plz 1.st - Hv Hv 26. Rájková Romana FTVS Tv MD 27. Sládková Ilona PedF ČB Čj-D Čj-D-DS 28. Sobolíková Václava UP Olom. Rj-Vv Vv-Rj 29. Souček Karel SŠ Sp - dílny 30. Tatar Ivan konzervatoř Hv Hv- flétny 31. Vidunová Blanka PedF UK D-OV OV, Fg 32. Veselá Jaroslava PedF ČB ČJ- D ČJ-D 33. Vocelková Hana UP Olom. M-F M 34. Voráčková Blanka PedF UK Spec. Ped. Sp, Vz V roce 2012/2013 byly na mateřské dovolené tyto vyučující: Martina Bartušková, Lenka Mateová, Romana Rájková 15

16 Školní družina- pět oddělení zajištěno vychovatelkami: 1. Humlová Jana SPgŠ vych. Vych.-ved.ŠD 2. Crhová Lenka SŠ studující Vych. 3. Maroušková Eva SEŠ vych. 4. Rudovská Nad. SPgŠ vych. vych. 5. Chabrová Marta SPgŠ učit.mš vych. 6. Malá Zuzana PedF UK Hv - Rj vych Celkový přehled o zaměstnancích školy (k ) Pracovníků celkem 67 8 mužů 59 žen (fyzické osoby, dohody, školní klub, dopl.činnost) SPP Pedagogičtí pracovníci celkem 53 6 učitelů 6 vychovatelek 41 učitelek THP + admin. pracovnice 1 Pokladní: 1 Uklízečky včetně školnice 7 Kuchařky ve ŠJ včetně vedoucí 6 Správce haly 1 16

17 VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V následující tabulce jsou uvedeny kurzy a školení, která absolvovali jednotliví učitelé během školního roku. Učitelé školy jsou velmi aktivní při výběru kurzů a vedení školy jejich další vzdělávání podporuje. jméno datum konání organizace druh Sládková Ilona Ústav pro studium totalit.režimů Dějepis a rodinná paměť Kučerová Lenka Emerald Cultural Institute jazykový kurs AJ Míšková Věra dtto Emerald Cultural Institute jazykový kurs AJ Vybraní pedagogové Tvořivá škola o.s. Interaktivní tabule a PC pro učitele Míšková Věra Descartes Dramatická výuka v AJ 50fyzik.experimetů z krabice Zdychová Ilona e-pedagog.cz od bot Fyzik.pokusy pro Př na Zdychová Ilona e-pedagog.cz I.st.ZŠ Vidunová Blanka SCIO s.r.o. projekt Multipolis Kvalifikační studium pro ředitele škol Vocelková Hana 2x za měs. Nár. institut pro další vzdělávání Horáková Jaroslava Vzdělávací institut SK Čeština nemusí být nudná Sládková Ilona dtto Vzdělávací institut SK Čeština nemusí být nudná Vránová Jaromíra NIPOS klub sbormistrů Šandová Alena dtto NIPOS klub sbormistrů Moučková Eva dtto NIPOS klub sbormistrů Kottnerová Ilona Descartes v.o.s. Co dělat, když mám jít učit Vv Kottnerová Ilona Descartes v.o.s. Icebreakery a energizery Čermáková Michaela Descartes v.o.s. Aritmetika s netradičními číslicemi Vocelková Hana dtto INFRA s.r.o. konference ŠvP Kučerová Lenka NIDV Standarty pro ZŠ - cizí jazyk Kotvová Jana Descartes v.o.s. Dyskalkulický žák na II.st. Kučerová Lenka MŠMT konference etwinning Domonkošová Šárka a Středisko moder.vyučov. met.základy škol.experimentů Čermáková Michaela dtto Středisko moder.vyučov. met.základy škol.experimentů Abertová Eva dtto Středisko moder.vyučov. met.základy škol.experimentů Zdychová Ilona dtto Středisko moder.vyučov. met.základy škol.experimentů Lukeš Jan dtto Středisko moder.vyučov. met.základy škol.experimentů Vocelková Hana dtto Středisko moder.vyučov. met.základy škol.experimentů 17

18 VII. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a počtu žáků Zápis do 1. tříd (údaje k ) K zápisu přišlo: 64 dětí (i s dětmi po odkladu) Do prvních tříd nastoupilo 58 žáků, z toho 11 žáků s odkladem. Žáků Dívky Nově přijatí do 1. ročníku nar a později 0 0 nar nar a dříve 11 6 Počty žáků v jednotlivých třídách k Třída Počet žáků Hoši Dívky 1.A B A B A B A B C A B A B C A B C A B C A B C celkem

19 VIII. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, umístění vystupujících žáků V níže uvedených tabulkách uvádíme stručný přehled umístění vystupujících žáků a přehlednou klasifikaci žáků školy za první a druhé pololetí školního roku 2012/2013. K představě o výsledcích vzdělávání přispívají také výsledky testování žáků - celoplošného testování žáků pátých a devátých tříd a testování průřezových témat. Jedním z ukazatelů jsou také úspěchy žáků školy v různých vědomostních i dovednostních soutěžích, ty uvádíme v části věnované prezentaci školy na veřejnosti. Umístění vystupujících žáků (včetně vystupujících z nižších ročníků): Celkem vystupujících žáků 81 Čtyřleté gymnázium 26 Osmileté gymnázium 2 Střední odborné školy 42 Střední odborná učiliště 11 19

20 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Klasifikace - Přehled klasifikace školy 1. pololetí 2012/2013 Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P p A , B , A , B , A , B , A , B , C , A , B , A , B , C , A , B , C , A , B C A B C , , , , ,

21 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Přehled klasifikace školy 2. pololetí 2012/2013 Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P p A , B , A , B , A , B , A , B , C , A , B , A , B , C , A , B , C , A , B C A B C , , , , ,

22 Generální zkouška ověřování výsledků vzdělávání (NIQES) Testování žáků pátých a devátých tříd proběhlo v květnu a červnu Základním úkolem tohoto celoplošného testování je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Testují se znalosti a dovednosti v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce, testování probíhá elektronickou formou. Výsledky hodnocení stavu znalostí a dovedností našich žáků byly dobré, ve srovnání s jinými školami v ČR a Středočeském kraji většinou nadprůměrné. Detailní rozbory hodnocení v jednotlivých oblastech slouží vyučujícím jako zpětná vazba pro další práci s žáky. Níže je uvedeno souhrnné hodnocení výsledků žáků naší školy ze zprávy o výsledcích testování Národního systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy (NIQES). První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech testovaných žáků (zahrnuti jsou pouze žáci bez vyznačených speciálních vzdělávacích potřeb - dále "SVP"). Graf ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu (obsahovala úlohy základní úrovně) průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 % (tj. jaká část žáků vyřešila jednu pětinu úloh nebo méně), %, %, % a %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy, v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků. Druhý graf ukazuje, jaká část ze všech testovaných žáků bez SVP řešila ve druhé části testu opět úlohy základní úrovně (Obtížnost 1), a jaká část žáků řešila ve druhé části testu úlohy vyšší úrovně (Obtížnost 2). Nad grafem jsou údaje o týchž podílech platné pro žáky školy, v legendě grafu jsou v závorkách opět počty všech zahrnutých žáků. Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační. V některých předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v jeho celé šíři, společné úvodní části testů byly poměrně krátké a statistická 22

23 chyba výsledku (směrodatná odchylka) je nezanedbatelná. Testy kromě toho obsahovaly jen malou část toho, oč běžně výuka jednotlivých předmětů usiluje. 9. ročník Český jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 77,93% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 25,35% (18) - Obtížnost 2: 74,65% (53) Tabulka detailních výsledků čj test obtížnost škola celkem Celý test 1 73% 69% 2 74% 71% Porozumění textu 1 70% 65% 2 73% 66% Pravopis a mluvnice 1 77% 75% Slovní zásoba a slovotvorba 1 74% 73% 23

24 2 73% 78% Větná skladba 1 65% 66% 2 81% 68% Sloh a literatura 1 81% 67% 2 75% 70% Matematika Průměrná úspěšnost žáků školy: 64,32% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 71,83% (51) - Obtížnost 2: 28,17% (20) Tabulka detailních výsledků mat test obtížnost škola celkem Celý test 1 61% 48% 2 52% 60% Geometrie 1 52% 42% 2 50% 55% Počítání s čísly 1 66% 50% 24

25 2 59% 65% Slovní úlohy 1 65% 57% 2 44% 58% Anglický jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 71,53% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 47,06% (32) - Obtížnost 2: 52,94% (36) Tabulka detailních výsledků aj test obtížnost škola celkem Celý test 1 69% 61% 2 81% 80% Čtení s porozuměním 1 71% 64% Gramatika 1 56% 50% 2 78% 71% Slovní zásoba 1 67% 60% 25

26 2 83% 84% Poslech 1 73% 63% 5. ročník Český jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 64,32% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 77,78% (42) - Obtížnost 2: 22,22% (12) Tabulka detailních výsledků čj test obtížnost škola celkem Celý test 1 68% 68% 2 77% 82% Porozumění textu 1 57% 60% 2 75% 79% Pravopis a mluvnice 1 57% 61% 2 61% 78% Slovní zásoba a slovotvorba 1 74% 74% 26

27 2 82% 82% Větná skladba 1 75% 66% 2 65% 80% Sloh a literatura 1 73% 74% 2 89% 89% Matematika Průměrná úspěšnost žáků školy: 47,5% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 92,00% (46) - Obtížnost 2: 8,00% (4) Tabulka detailních výsledků mat test obtížnost škola celkem Celý test 1 41% 50% 2 43% 65% Geometrie 1 28% 46% 2 25% 59% Počítání s čísly 1 48% 61% 2 46% 58% 27

28 Slovní úlohy 1 43% 53% 2 44% 62% Anglický jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 86,23% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 17,31% (9) - Obtížnost 2: 82,69% (43) Tabulka detailních výsledků aj test obtížnost škola celkem Celý test 1 84% 78% 2 69% 65% Čtení s porozuměním 1 85% 75% Gramatika 1 33% 47% 2 53% 53% Slovní zásoba 1 85% 81% 2 84% 77% Poslech 1 87% 85% 28

29 Testování PRUT průřezová témata V únoru 2013 se škola zapojila do projektu Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách společnosti CCA Group. a.s., který byl škole nabídnut společností Scio. V rámci tohoto projektu jsme otestovali žáky osmých a devátých tříd v oblasti průřezových témat (enviromentální výchova, výchova v globálních souvislostech, multikulturní výchova, sociální výchova a komunikace) a naši učitelé dostali možnost využívat ve výuce žáků materiály umístěné na portále Testování proběhlo v březnu 2013 on-line formou, což se ukázalo jako nevýhoda. Připojení často padalo, někteří žáci se po ztrátě spojení již znovu do testu nemohli přihlásit. Dle mínění našeho ICT technika server společnosti zřejmě nezvládal nápor velkého množství připojení z různých škol. Tato skutečnost samozřejmě negativně ovlivnila výsledky. Upozornili jsme na to zástupce organizátora testování, srozumitelné vysvětlení jsme však nedostali. Test samotný však žákům i vyučujícím dobře posloužil pro představu, do jaké míry mají žáci obsah průřezových témat zvládnutý. Diskuze nad testovými otázkami vedla k ujasnění některých znalostí a posloužila jako motivace pro další výuku. V tabulce jsou výsledky uvedeny v percentilech, které ukazují, jak se jednotlivý účastník testování umístil v rámci všech ostatních účastníků, nebo jinak vyjádřeno, kolik procent ostatních účastníků dosáhlo horšího výsledku než on. Pro přesnější představu je v tabulce uveden percentil jednotlivých žáků, křížkem jsou označeny výsledky žáků, kteří nedokončili test z důvodu výpadku připojení. Třída 9.A 9.B 9.C 8.A 8.B 8.C Percentil jednotlivých žáků Percentil jednotlivých žáků Percentil jednotlivých žáků Percentil jednotlivých žáků Percentil jednotlivých žáků Percentil jednotlivých X X X žáků 29

30 X X X X X Percentil celkem 33, , , , , ,25 VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství Primární prevence Bohužel v tomto roce již pro nás Centrum drogové prevence a krizové pomoci v Kladně z finančních důvodů programy neorganizovalo. Doporučilo nám obracet se v konkrétních případech jednotlivých tříd na další instituce dle potřeby a zájmu. Do tvorby preventivního programu tak zasáhli ve větší míře jednotliví třídní učitelé, kteří dle potřeby organizují akce pro své žáky. Přehled akcí preventivního programu O putovní pohár Městské policie Kladno Dne jsme se zúčastnili soutěže organizované MP Kladno. Naši školu reprezentovali žáci 7. Ročníku K. Schönpflugová (7.C), T. Krčková (7.C), J. Nový (7.A) a M. Kratochvíl (7.B). Soutěž spočívala ve splnění dvaceti úkolů, jak vědomostních i sportovních. Umístili se na krásném 3. místě a odnesli si pěkné ceny. 30

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013) Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně 31.8.2013 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Masarykova základní škola v Poličce

Masarykova základní škola v Poličce Masarykova základní škola v Poličce VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008 2009-1 - Obsah Charakteristika školy 3 Organizace školního roku 2008 2009 4 Učební plány 5 Zaměstnanci školy 8 80. výročí otevření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6,7 2) Školská rada str. 7 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 8,9 b) Velikost školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více