1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000"

Transkript

1 1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000 Produkt je definován jako výsledek procesu (služba,software,hardware,zpracované materiály) Proces je definován jako soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy Jakost souhrn vlastností a znaků výrobku nebo služby, které mu / jí dávají schopnost uspokojovat předem stanovené nebo předpokládané potřeby. Třída je kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům na jakost produktů, procesu nebo systému, které mají stejné funkční použití. Způsobilost schopnost organizace, systému nebo procesu realizovat produkt, který splní požadavky na tento produkt. Management koordinované činnosti pro zaměření a řízení organizace. Management jakosti koordinované činnosti pro usměrňování a řízení organizace s ohledem na jakost. Vrcholové vedení je osoba nebo skupina osob, která na nejvyšší úrovni usměrňuje a řídí organizaci. Spolehlivost je souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a faktorů, které ji ovlivňují : bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby. Normy ČSN EN ISO 9000 ČSN EN ISO Systémy managementu jakosti. Základy, zásady a slovník (popisuje základy a zásady systémů managementu jakosti a specifikuje terminologii systémů managementu jakosti). ČSN EN ISO Normy pro management jakosti a zabezpečování jakosti ČSN EN ISO Normy pro management jakosti a zabezpečování jakosti. Směrnice pro použiti ISO ČSN EN ISO Systémy managementu jakosti. Požadavky na systém managementu jakosti pro případ, že organizace musí prokázat svoji schopnost poskytovat produkty, které požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky a že má v úmyslu zvýšit spokojenost zákazníků. ČSN EN ISO Systémy managementu jakosti. Směrnice pro zlepšováni výkonnosti (poskytuje směrnice, které berou v úvahu jak efektivnost, tak účinnost systémů managementu jakosti. Cílem této normy je zlepšováni výkonnosti organizace, spokojenosti zákazníků a jiných zainteresovaných stran). ČSN EN ISO Směrnice pro prověřováni systémů jakosti. Návod na auditovaní systému managementu jakosti a systému environmenlálniho managementu. Zásady managementu jakosti : Zaměření na zákazníka, Vedení a řízení zaměstnanců, zapojení zaměstnanců, Procesní pojetí, Systémové pojetí managementu, Neustálé zlepšování, Rozhodování na faktech, Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy

2 2.Paretova analýza Na základě sledování závad, které se vyskytují ve výrobním procesu se pomocí P-analýzy stanový pořadí jejich odstraňování a to podle počtu a podle závažnosti. Samotná Paretova analýza jakost výrobního procesu nezvyšuje! Pouze určuje pořadí důležitosti pro odstraňování jednotlivých závad. Cíl Paretovy analýzy: Rozbor jakosti vyráběných dílů u dodavatele jako podklad pro racionalizaci přejímky a k provedení nápravných opatření zaměřených ke snížení počtu vad a tím ke zkvalitnění výrobního procesu. Postup analýzy 1. Sledováni procesu podobu minimálně dvou týdnů, při kterém se zapisuji všechny vzniklé vady při výrobě dílů dle kusovníku. 2. Vypracování bodovací tabulky pro stupně závažnosti vad. Tab. 1 Bodovací tabulka pro stupně závažnosti vad Závažnost vady Počet bodů Charakteristika závažnosti vady I I Snadno odstranitelná vada, která nemá vliv na smontování II 5 Vada znesnadňující smontování výrobku III 25 Vada znemožňující smontováni výrobku IV 100 Vada, která může být příčinou havárie výrobku 3. Vypracování základní tabulky vad, uspořádané podle položek v kusovníku. Podkladem názvy a počty vad získané při sledování a bodovací tabulka 4. Zpracování uspořádaných tabulek podle počtu vad a podle počtu bodů doplněné kumulativními počty v procentech. 5. Grafické znázornění kumulativního počtu vad a kumulativního počtu bodů v procentech ve formě tzv. Lorencovy křivky. 6. Zpracování Paretových diagramů podle počtu vad a podle počtu bodů. 7. Vyhodnocení Paretovy analýzy. Před vyhodnocením závěrů Paretovy analýzy je třeba přesné formulovat vlastní cíle. Kvantifikuji se ekonomické ztráty z důvodů daných poruch, jejich závažnost a podle toho se volí příslušné kriterium pro vyhodnocení Lorenzovy čáry. Kritérium 50% Podle tohoto nejčastěji používaného kritéria se za životné důležité" pokládají ty, které obsahuji více jak 50% vad, respektive bodů. Těmto položkám (dílům) je třeba z hlediska zvyšování jakosti výrobního procesu věnovat přednostní pozornost. Kritérium průměrné hodnoty ukazatele ztrát Pro výběr životně důležitých" položek je možno použít průměrného počtu vad, resp. bodů, připadajících na jednu položku.smysl tohoto kritéria je v tom, že stanoví bod zlomu", tj. takový počet položek, po kterých je přírůstek kumulovaných hodnot menší než průměrný, Lorenzova čára kumulovaných hodnot se již v bodu zlomu začíná ohýbat. Toto kritérium vede zpravidla k většímu počtu životně důležitých" položek než kriterium 50%. Kriterium α Málo používané kriterium, které však dává velmi objektivní výsledky. Vychází se z počtu reklamací, jako náhodné veličiny, která se řídi záporným exponenciálním rozdělením. Na hladině předem zvolené pravděpodobnosti α se dá určit, které funkční skupiny je možno pokládat za významně odlišné z hlediska počtu reklamací. Volí se α = 0,01 a 0,00135.

3 3.Metoda QUALITY JOURNAL Metoda Quality Journal ( dále jen QJ ) se používá v případě zvyšování jakosti výrobního procesu odstraňováním jedné konkrétní závady zjištěné například na základě Paretovy analýzy. Při metodě QJ jsou využívány následující nástroje: postupový diagram. Paretův diagram. Ishikawúv diagram příčin a následků regulační diagramy apod. Aplikace metody QJ bude probíhat podle průběhového diagramu Tabulka příčin problému a četnost Možné příčiny problému (díra je příliš velká či malá,nebo není kruhová) 1. Nevhodný řezný nástroj (otupí se za 3ny) Počet hlasů 2. Nedostatek řezné kapaliny (zahřátí, následná deformace) 2 3. Deformace kusu ve svěráku frézky 4 4. Příliš vysoká řezná rychlost 2 5. Frézka nemá dostačující tuhost 1 (vibrace) 6

4 4. Základní zákony a vyhlášky pro oblast metrologie, orgány státní správy a jejich hlavní činnosti v metrologii. Základní zákony a vyhlášky pro oblast metrologie Zákon č.474/1992 Sb. upravuje působnost ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako ústředního orgánu státní správy pro technickou normalizaci, metrologií a zkušebnictví. Zákon č.20/1993 Sb. o zabezpečení statní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona Č.22/1997 Sb. a zákona č.505/1990 Sb. ve znění zákona č.l 19/2000Sb. určuje působnost orgánů státní správy Přehled základních právních předpisů pro metrologii: - zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., 13/2001 Sb., 137/2002 Sb. a 226/2003 Sb.; - zákonem č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní zprávy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví; - zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých zákonů, ve zněni zákona č. 71/2000 Sb.; - vyhláškou MPO č. 262/2000 Sb., ve znění vyhlášky MPO č. 344/2002 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měřeni; - vyhláškou MPO č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování. - vyhláškou MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Orgány státní správy a jejich hlavní činnosti v metrologii. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR mimo jiné zabezpečuje řízení státní politiky v oblasti metrologie a zajišťuje řízení ostatních orgánů státní správy (ÚNMZ, ČMI, ČIA). Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ - řídí činnost orgánů státní metrologie - stanoví měřidla podléhající povinnému ověřování - schvaluje a vyhlašuje statní etalony a české referenční materiály - povoluje výjímky ze statní metrologické kontroly měřidel Český institut pro akreditaci (ČIA) - provádí akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří - stanovuje kvalifikační požadavky na posuzovatele a na pracovníky akreditovaných míst - buduje a zajišťuje akreditační systém v ČR podle evropských norem rady zastupuje ČR v příslušných mezinárodních organizacích Český metrologický institut (ČMI) - zabezpečuje českou státní a primární etalonáž jednotek a stupnic fyzikálních a technických veličin - uchovává, zdokonaluje a mezinárodně porovnává předmětné etalony - provádí výzkum a vývoj v oblasti metrologie - zpracovává návrhy výměrů o stanovených měřidlech - provádí registraci výrobců a opravářů měřidel

5 5. Technická kontrola ve strojírenském závodě. Typy kontrol, zařazování kontrol v technologickém postupu, obsah kontrolní návodky Technická kontrola v podniku sestává ze čtyř základních částí: a) Vstupní kontrola - zajišťuje, aby všechny vstupy,(materiál, polotovary, subdodávky atd). odpovídaly všem požadavkům na jakost. Patří sem: - kontrola rozměrů a jakosti nakupovaného materiálu a polotovarů - kontrola funkce a úplnosti nakupovaných výrobků - vyhotovuje protokoly o provedených kontrolách - dohlíží na správné třídění, značení a ukládání dodávek materiálu a výrobků, - spolupracuje při inventarizaci zásob materiálu, - navrhuje, ověřuje a zavádí nové kontrolní metody a vypracovává kontrolní návodky pro náročné kontrolní operace. b) Výrobní kontrola - zajišťuje technickou kontrolu v průběhu výroby. Její základní činnosti jsou následující: - kontroluje jakost prvních kusů vyrobených po seřízení stroje, nebo po použití jiného materiálu, - zavádí, přip. sama provádí všechny druhy kontrol, předepsané technologickým postupem, - provádí technologické a funkční zkoušky, - uplatňuje požadavky na laboratorní zkoušky, - kontroluje dodržování technologické kázně, - navrhuje, ověřuje a zavádí nové metody výrobní kontroly a vypracovává návodky Technologický postup - Základní předpis, který určuje, kdy se má jaká kontrola zařadit do výroby procesu. Kontrolní operace kontrola polotovarů kontrola před a po tepelném zpracování kontrola před a po náročné operaci konečná kontrola. c) Výstupní technická kontrola - kontroluje funkci a úplnost hotových výrobků před expedici, - kontroluje komplexnost dodávek - kontroluje provedení konečné úpravy výrobků, konzervace, balení, - kontroluje demontáž výrobků, jestliže se výrobek expeduje v komponentech - potvrzuje jakost výrobků - zpracovává předepsanou kontrolní dokumentaci - vyřazuje nejakostní výrobky - zajišťuje zmetkové řízení, které určí příčiny d) Kontrola pracovních prostředků - provádí přejímání a kontrolu nářadí, - provádí kontrolu ve výrobě speciálních strojů a nářadí, - provádí kontrolu přesnosti výrobních strojů a vyhotovuje příslušné protokoly. Kontrolní návodky - U složitějších a náročných kontrolních operací definuji kontrolní technologii - Předmět kontroly - Prostředky kontroly - Způsob kontroly - Subjekt kontroly - Místo kontroly - Zařazení kontroly - Četnostní kontroly - Časová náročnost kontroly

6 6.Kategorie měřidel dle zák.505/1990sb o metrologie znění všech doplňků Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými měřícími zařízeními se podle zákona č.505/1990 Sb. ve znění č.l 19/2000 Sb. člení na : a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon je ztělesněná míra, měřící přístroj, měřidlo, referenční materiál nebo měřící systém, které jsou určeny k definováni, realizování, uchovávání nebo reprodukování jednotky nebo jedné či více hodnot veličiny pro referenční účely. Mezinárodni etalon je etalon uznaný mezinárodní dohodou k tomu, aby sloužil v mezinárodním rozsahu jako základ pro stanovení hodnot jiných etalonů předmětné veličiny. Národní státní etalon je etalon uznaný národním rozhodnutím k tomu, aby sloužil v dané zemi jako základ pro stanovení hodnot jiných etalonů předmětné veličiny. Primární etalon je etalon, který je označený nebo Široce uznávaný jako etalon, který má nejvyšší metrologickou kvalitu ve stanovené oblasti a jehož hodnota je přijímána bez odkazu na jiné etalony stejné veličiny. Referenční etalon je etalon nejvyšší metrologické jakosti, dostupný v daném místě, nebo v dané organizaci, z něhož se odvozují zde prováděná měření. Etalon přenosu je etalon používaný jako prostředek při vzájemném porovnávání etalonů. Cestovní etalon je etalon, často speciálního provedení, určený pro přenos jednotky mezi jednotlivými lokalitami. Pracovní etalon je etalon, většinou kalibrovaný vzhledem k referenčnímu etalonu, který se běžně používá pro kalibrování nebo kontrolu koncových měrek, měřidel, nebo referenčních materiálů.

7 7. Podmínky pro zajištění jednotnosti a správnosti měření. Justování, kalibrace, návaznost měřidel, zkušební laboratoře ČSN EN 1SO/1EC Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. zkouška : technická operace, při níž se zjisti jeden nebo více znaků daného výrobku, procesu nebo služby podle specifikovaného postupu zkušební metoda : specifikovaný technický postup pro provedení zkoušky protokol o zkoušce : dokument udávající výsledky zkoušky a jiné informace týkající se zkoušek; zkoušení způsobilosti (laboratoře) : zjišťování schopnosti laboratoře provádět zkoušky a to pomocí mezilaboratorního porovnáni zkoušek akreditace (laboratoře): oficiální uznání, že zkušební laboratoř je způsobilá provádět určité zkoušky nebo určité druhy zkoušek; Úkoly a zaměřeni zkušební laboratoře - vydávání protokolů o zkouškách - návrh a ověřeni nových metod měření - kontrola pracovních měřidel a podle stupně jejich opotřebování vyřazování z provozu - předkládání etalonů měr, koncových měrek a stanovených měřidel k ověřování správnosti - kontrola pracovních měřidel a podle stupně jejich opotřebování vyřazování z provozu Požadavky na zkušební laboratoř - pracovní prostory, přístrojové a další technické vybavení, personální obsazení a kvalifikace pracovníků, akreditační kritéria, organizační a materiální zabezpečení, právní postavení a legislativní zabezpečení, technická způsobilost Předpoklady spolehlivého přesného a správného měření v oboru měření délek jsou následující: - teplota: (20 + 0,5) C - pro nejpřesnější měřeni až (20 ±0,!) C - relativní vlhkost: (55-60) % - intenzita umělého osvětleni : 800 Ix - pro zvláště náročné práce až 1200 Ix - přípustná hlučnost : max. 55 db - bezprašnost ( u zvláště náročných měření je definován počet zm prachu v 1 cm 1 ) - prostředí bez vibrací, elektromagnetických poruch nebo rušení - dostatek prostoru - klid a pohoda pro soustředění na práci - estetické prostředí Požadavky na stavební provedení zkušebních laboratoří - Situační umístěni laboratoře, Konstrukce budovy, Podlaha, Bezprašnost, Ochrana před, elektromagnetickým zářením, Klimatizace, Osvětlení, Rozvody energii Justování - je operace určená k tomu, aby funkční stav a správnost měřidla odpovídaly podmínkám jeho používání. Kalibrace - je soubor úkonů, které dávají za určených podmínek závislost mezi hodnotami indikovanými měřicím přístrojem a mezi hodnotami realizovanými referenčním etalonem. Kalibrace se provádí u etalonů a pracovních měřidel. Může ji provádět akreditovaná zkušební laboratoř, není však podmínkou. Stačí, aby vlastnila referenční etalon splatným kalibračním listem a odpovídající prostory, zařízení a kvalifikované pracovníky.

8 8. Přesnost měření, definice, charakteristiky, opakovatelnost, reprodukovatelnost. Vlivy na přesnost měření Přesnost měření: těsnost shody mezi výsledkem měření a (konvenční) pravou hodnotou měřené veličiny. Přesnost je kvalitativní pojem a nedá se přímo kvantifikovat. Při hodnocení jakosti konkrétního měřidla nás zajímá přesnost měřidla, která je definována pro určité konstantní podmínky (vnější prostředí - teplota, tlak, vlhkost, časový gradient teploty atd.), včetně kvalifikace pozorovatele. K základním charakteristikám přesnosti měřidla, které se dají kvantifikovat, patří; - Rozlišitelnost (indikačního zařízení) : vyjádření způsobilosti indikačního zařízení rozlišit velmi blízké hodnoty indikované veličiny. Rozlišitelnost je interpretována například jako hodnota jednoho dílku stupnice. - Pozor! Největší dovolená chyba měřidla je zpravidla větší než rozlišitelnost, proto při odečítání měřené hodnoty na stupnici neodhadujeme zlomky nejmenšího dílku. - Největší dovolená chyba (měřidla) : extrémní hodnota chyby daného měřidla povolená specifikacemi, normou, garantovaná výrobcem atd. Největší dovolená chyba měřidla závisí zpravidla na absolutní hodnotě měřené veličiny. δ = ± ( A + B L) C [ µ m] kde: L - hodnota měřené veličiny v mm (případně v m), A - konstanta zahrnující vliv náhodných chyb, B - konstanta zahrnující vliv nevyloučených systematických chyb, C - horní hranice chyby δ. Opakovatelnost (výsledků měření) je těsnost shody mezi výsledky po sobě následujících měření téže měřené veličiny, provedených za stejných podmínek měřeni. Podmínky opakovatelnosti : tentýž postup měření, pozorovatel, měřicí přístroj, totéž místo, opakování v průběhu krátké Časové periody. Reprodukovatelnost (výsledků měření) je těsnost shody mezi výsledky měření téže veličiny provedenými za změněných podmínek měření. Mezi změněné podmínky měření lze zahrnout : princip měření, metodu měření, pozorovatele, měřicí přístroj, referenční etalon, místo, podmínky použití. Čas. Reprodukovatelnost může být kvantitativně vyjádřena charakteristikami rozptylu výsledků. Vlivy na přesnost měření - chyby soustavné (systematické) - chyby nahodilé (náhodné) - omyly - Použité měřící přístroje - Použité měřící metody (přímá, nepřímá, dotykové, bezdotykové, definiční, odvozené) - Vliv prostředí -..

9 9. Chyby měření. Základy teorie chyb Absolutní chyba měření ( ) je rozdíl mezi naměřenou hodnotou a skutečnou hodnotou měřené veličiny = x x kde: x m je změřená hodnota měřené veličiny x p je skutečná (pravá) hodnota měřené veličiny m p Relativní chyba měření (δ) je podíl chyby měření a skutečné (pravé) hodnoty naměřené veličiny xm x p xm x p δ =, δ = 100[ %] x x p Rozdělení chyb měření p Náhodná chyba je výsledek měření minus střední hodnota, která by vznikla z nekonečného počtu měření téže měřené veličiny uskutečněné za podmínek opakovatelnosti. V praxi lze provést pouze odhad náhodné chyby. Systematická chyba je střední hodnota, která by vznikla z nekonečného počtu měření téže měřené veličiny, uskutečněných za podmínek opakovatelnosti, od které se odečte pravá hodnota měřené veličiny. Chyba měření = s + δ s - systematická chyba δ - náhodná chyba Korekce je algebraicky připočtená hodnota k nekorigovanému výsledku měřeni ke kompenzaci systematické chyby. Korekce se rovná odhadu systematické chyby. Mezi základním souborem a výběrem platí důležité vztahy, při jejichž vyjádření je třeba rozlišovat tyto pojmy a symboly : náhodný výběr (stručně jen výběr) má rozsah n a charakteristiky: x = aritmetický průměr (výběrový) s = směrodatná odchylka (výběrová) s 2 = rozptyl (výběrový) základní soubor má rozsah N a parametry: µ = aritmetický průměr (základního souboru), σ = směrodatná odchylka (základního souboru), σ 2 = rozptyl (základního souboru).

10 10. Koncové měrky. Třídy přesnosti, použití, kontrola, požadavky na materiál. Definice: Koncová měrka - míra pravoúhlého průřezu, vyrobená z materiálu odolného proti opotřebení, s jedním párem rovinných, navzájem rovnoběžných měřicích ploch, které mají schopnost přilnout k měřicím plochám jiných měrek nebo pomocným rovinným destičkám. - Pro koncové měrky platí norma ČSN EN ISO 3650 z roku Délky 0,5 1000mm - Chyba způsobená nepřesností ve styku dvou měrek je 0,1-0,2µm - Měřící plochy jsou opracovány s vysokou rozměrovou přesností, drsností povrchu, rovinností a vzájemné rovinnosti Třídy přesnosti (4 třídy přesnosti koncových měrek) K kalibrační 0 používá se téměř výhradně pro etalony 1 používá se jako etalon i jako pracovní měřidlo 2 dílenské pro nastavování komparačních kontrol posuvných a mikrometrických měřidel apod. Koncové měrky se používají: - jako etalony délky, - pro nastavování a ověřování měřicích prostředků, - na přímé ověřováni délkových rozměrů průmyslových výrobků. Požadavky na materiál koncových měrek : - vysoká odolnost proti opotřebení - vysoká tvrdost - odolnost proti korozi - vysoká stabilita rozměru - malý koeficient délkové roztažnosti - dobrá nasávatelnost. Používaný materiál Nástrojová ocel ČSN Nevýhodou tohoto materiálu je malá odolnost proti korozi. Proto je nutné používat při práci s ocelovými měrkami rukavice a po skončení měření provést vždy řádnou konzervaci, zvláště funkčních ploch. Karbid wolframu (WC) používá se pro svou vysokou tvrdost a otěruvzdornost jako koncové měrky v sestavě kalibrů. Oxydokeramika, většinou zirkonoxyd (ZrO2) - má vynikající vlastnosti - vysokou tvrdost, otěruvzdornost, stálost rozměru a hlavně 100 % odolnost proti korozi. Kontrola - vizuální - přilnavost (nasátí) měřící plochy u sebe vlivem molekulárních sil - kontrola rovinnosti plochy pomocí plan paralelního skla, které se nasune na plochu měrky když je vše v pořádku není pozorovatelné žádné zabarvení - délek K,0 pomocí interferenčního komparátoru komparační metodou

11 11. Posuvná měřidla a jejich kontrola - Neopravitelná měřidla - Slouží k měření vnějších, vnitřních rozměrů a hloubek - Pro měření rozteče otvorů, nepřístupných drážek, apod. speciálně upravené čelisti - Rozsah měření: mm, mm mm Rozlišitelnost čtení měřeného rozměru: - Stupnice s noniem 0,1 (0,05 0,02) mm - S kruhovým číselníkem 0,05 (0,01) mm - S digitálním odměřováním 0,01mm Kontrola přesnosti posuvných měrek: 1. přesnost základní stupnice: - pomocí koncových měrek - horizontálním délkoměrem IZA 2 2. kolmost pevné čelisti k vodícímu pravítku: - vlasovým úhelníkem 3. rovinnost (přímost) vodícího pravítka: - vlasovým pravítkem 4. rovnoběžnost čelistí: - průsvitem

12 12. Mikrometrická měřidla a jejich kontrola. Existuje velké množství druhů Jsou o 1. řád přesnější než posuvná měřidla Základní částí je mikrometrický šroub s maticí o stoupání 0,5 mm případně 1 mm a délce 25 mm. Delší šrouby se nevyrábí z výrobních důvodů Rozsah: 0 25 mm mm mm Třmenový mikrometr hodnota jednoho dílku na stupnici je 0,01 mm. - výjimečně se dělají s přesností 0,001mm 1 - třmen; 2 - izolační kryt; 3 - pevný dotek; 4 - vřeteno; 5 - měřici plocha z tvrdokovu; 6 - bubínek se stupnicí; 7 - referenční čára; 8 - brzda (ustavující ústrojí); 9 - spojka (řehtačka); 10 - rychlopohon) Mikrometry s digitálním odměřováním mají rozlišitelnost 0,001 mm. Tyto mikrometry mají též možnost napojení na síť sběru dat k dalšímu zpracování. Třmenový mikrometr s přesným úchylkoměrem (mikropasametr) může sloužit po nastavení jmenovité hodnoty jako komparační měřidlo. Přesné třídotekové mikrometry na díry mohou mít mikrometrickou hlavici klasickou nebo digitální. Měřící doteky jsou rozpínány kuželem, na který tlačí shora mikrometrický Šroub Tvary měřících doteků: - na měření drážek, osazení atd. - kužel - měření závitů - hrot a klín - měření ozubených kol - talířové doteky - měření úzkých hlubokých drážek - ploché doteky Kontrola vizuální jakost měřících ploch

13 13. Kalibry. Základní typy, použití kontrola. Použitím těchto měřidel nezjistíme skutečný rozměr kontrolovaného výrobku, ani úchylku od jmenovité hodnoty. Pouze kontrolované výrobky roztřídíme na dobré, opravitelné a neopravitelné (zmetky). Kalibry mohou být: - netoleranční: mají pouze jeden tvar, který se porovnává s kontrolovaným kusem - toleranční: mají stranu dobrou pro kontrolu horního (dolního) mezního rozměru pro hřídele (díry) stranu zmetkovou pro kontrolu horního (dolního) mezního rozměru pro hřídele (díry) Kontrolovaný rozměr leží uvnitř tolerančního pole, jestliže dobrá strana kalibru projde a zmetková neprojde. Kontrola pomocí nich je jednoduchá, rychlá a spolehlivá Rozdělení kalibrů: dílenské kalibry - pro kontrolu výrobků v provozu porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů a to : pro kontrolu dobré strany - nové pro kontrolu dobré strany - opotřebované pro kontrolu zmetkové strany přejímací kalibry - pro přejímací orgány. Základní typy kalibrů: Válečkové jednostranné, oboustranné Ploché kalibry jednostranné Odpichy s kulovými konci Třmenové kalibry oboustranné, jednostranné Označení kalibrů: jmenovitý rozměr v mm toleranční pole se stupněm lícováni mezní úchylky dobré a zmetkové strany značku lícovací soustavy značku výrobce Odlišení zmetkové strany od strany dobré: barevným označením, sražením hran, zkrácením měřicích ploch, výkružky nebo nákružky na, číselným nebo slovním označením zmetkové strany, Závitové kalibry: kontrola závitu pomocí těchto kalibrů zajišťuje sešroubovatelnost a vyměnitelnost, včetně požadované vůle. Prakticky se současně kontroluje střední průměr závitu, stoupání, případně i tvar závitu. Pro kontrolu šroubu se používá : - mezních závitových kroužků - třmenových kalibrů (hřebínkových, rolničkových) - třmenových kalibrů hladkých (pro velký průměr závitu) Pro kontrolu matice se používá : - mezní závitový trn - válečkový kalibr hladký (pro malý průměr závitu)

14 14. Měřidla s převodem mechanickým. Základní typy, použití, rozlišitelnost 1.) Pákový převod - je tvořen dvouramennou pákou pro kterou platí a P = = b - Konstrukční provedení pák může být přímé, lomené a pod,, uložené na břitech nebo čepech - Maximální převod : 1:10 až 1 :30 - U vícenásobných převodů může být dosaženo převodů 1:50 až 1: Hodnota jednoho dílku stupnice je 0,02 až 0,01 mm. - S počtem převodů rostou pasivní odpory, mrtvé chody, v důsledku čehož se snižuje přesnost a citlivost přístroje. l L 2.Pružinový převod Pružina ve tvaru svinutého ocelového pásku je napínána pohybem měřícího doteku. Ukazatel uchycený uprostřed svinutého pásku se pohybuje se značným zvětšením. Přistroj sestrojený na tomto principu se jmenuje mikrokátor (viz obr.). Měřicí dotek 6. napíná svinutý pásek přes pružinu 4. Hlavní čep je uložen v tělese přístroje pomoci kruhové pružiny 5 -tl. 0,1 mm. Toto uložení realizuje daný převod prakticky bez vůle, S minimálními pasivními odpory. Mikrokátory se vyrábí s dělením stupnice 1 µm, 0,5 µm, 0,2 µm, 0,1µm 3.) S ozubenými koly a segmenty - Nejběžnějším představitelem této skupiny je číselníkový úchylkoměr - Axiální pohyb doteku je převáděn ozubenými kolečky na ručičku (ukazatele). Na kruhové stupnici se odečítá hodnota úchylky. Úchylkoměry: - Setinové: zdvih doteku je 0-10 mm 1 otáčka ručičky = 1 mm= 100 dílku 1 dílek = 0,01 mm - Tisícinové: zdvih doteku je 0-1 mm 1 otáčka ručičky = 0,1 mm = 100 dílků 1 dílek = 0,001 mm Páčkové pro kontrolu v nepřístupných místech zdvih: ± 0,4 mm. 1 dílek = 0,01 mm Dutinoměry - pomocí vyměnitelných doteků se nastavuje jmenovitá hodnota rozměru díry (SUBITO) 4.) S kombinovaným převodem Nejčastější kombinací je převod pákový a ozubený.do této skupiny patří přístroj passametr pro měření vnějších průměrů apasimetr k měření vnitřních průměrů. Mikropassametr - je passametr doplněný mikrometrickým šroubem, - dělení stupnice je po 0,01; 0,005; 0,002; 0,001 mm - passametru (bez mikrometrického šroubu) se nastavuje jmenovitá hodnota kontrolovaného rozměru pomocí koncových měrek.

15 15. Kontrola závitů Druhy kontrol Komplexní (souhrnná) kontrola provádí se pomocí závitových kalibrů (zahrnuje šroubovatelnost a vyměnitelnost včetně požadované vůle Parametrická kontrola Šroubů kontrola vnějšího závitu Matice kontrola vnitřního závitu Kontrola vnějších závitů 1. Informativní kontrola rozteče: - závitové hřebínkové šablony - ocelová měřítka 2. Kontrola d šroubu posuvným měřítkem 3. Kontrola středního d 2 šroubu mikrometrem s vyměnitelnými doteky - měří se 5x na různých místech 4. Třídrátková metoda - pomocí třmenového mikrometru - rozměr středního d 2 se měří nepřímou metodou na základě naměřené hodnoty přes drátky Md 2 d 2 = Md 2-2 x 2x.. z tabulek 5. Kontrola závitu na dílenském mikrometru 6. Závitové měrky Kontrola vnitřních závitů 1. Kontrola středního průměru závitu D 2 komparačním měřidlem, stavitelným podle etalonu 2. Kontrola středního průměru závitu D 2 na horizontálním délkoměru. Některá měřidla jsou koncipována pro měření vnějších i vnitřních závitů

16 16. Kontrola úhlů pomocí úhloměrů a úhlových měrek. Úhlové měrky - jsou nejjednodušší koncové úhlové míry. - jsou to ploché (2 až 16) mm vysoké hranoly jedním nebo několika definovanými úhly. - ramena úhlu jsou na měrce vytvořeny lapovanými rovinnými funkčními plochami (2-4). - Materiálem měrek - nástrojová ocel - karbid chrómu. Sinusová pravítka Má hranolovitý tvar, je odlehčeno řadou děr a na obou koncích má dva přesné kalené, broušené válečky, které mají přesnou vzdálenost os Horní strana může mít různé konstrukční úpravy (dorazy, prizma) Měřicí rozsah: 0 až 60 Rozlišitelnost: 5" Používá se pro měření sklonů, úkosů a kuželů Měřený úhel se stanový podle vztahů: H sinα = L H = L sinα H α = arcsin L z2 z tg α = l 1

17 17. Kontrola ozubených kol míra přes zuby - Ozubení se kontroluje buď proměřením základních úchylek nebo proměřením souhrnných úchylek při protáčení s kontrolním (ethalonovým) kolem. - Podmínky spoluzabírajících kol: - přesnost a správnost tloušťky zubů - správnost a přesnost tvaru zubů a kvality povrchu zubů - minimální házivost (čelní, radiální) Kontrola míry přes zuby - Jde o nejrozšířenější metodu k přímému stanovení boční vůle - Měření se provádí posuvným měřítkem, mikrometrem s talířovými doteky, tolerančním kalibrem, atd.. - Rozměr přes zuby ovlivňují úchylky chyby dělení a proto je nutno kontrolovat více hodnot na obvodě (nejméně 4x) a určit průměrnou hodnotu. M jmenovitý rozměr M H horní mezní úchylka M D dolní mezní úchylka δm tolerance rozměru přes zuby δ M = M H M D Horní a dolní úchylka je vždy záporná, aby nevznikla vůle Postup měření: Dle m,α, z z normy určíme teor. Míru přes zuby a z (počet zubů přes které měřím) z = α + 0,5 většinou nevyjde celé číslo. Zaokrouhlujeme : do 0,2 dolů od 0,2 včetně nahoru 180 Kontrola házení roztečné kružnice - používá se úchylkoměr s vyměnitelnými doteky - Nejčastěji kulový dotek - Vyhodnocení: měření se provádí na každém zubu a naměřené hodnoty se zapisují do tabulky - Z tabulky sestrojíme polární diagram a z něho určíme největší hodnoty obvodového házení a porovnáme s normou.

18 18. Kontrola struktury povrchu. Definice základních parametrů, přehled metod kontroly - Obecně je velmi složitá - Správnost stanovení je závislá na splnění řady předpokladů - V součastné době se hodnota drsnosti označuje písmenem R s indexem a číslicí určující hodnotu Základní parametry P - parametr - parametr vypočítaný ze základního profilu. R - parametr - parametr vypočítaný z profilu drsnosti. W - parametr - parametr vypočítaný z profilu vlnitosti. Výškové parametry Pz, Rz, Wz - Největší výška profilu (součet výšky nejvyššího výstupku profilu Zp a nejnižší prohlubně profilu Zv v rozsahu základní délky). Pc, Rc, Wc - Průměrná výška prvků profilu (průměrná hodnota výšek Zt prvků profilu v rozsahu základní délky. Pt, Rt, Wt - Celková výška profilu (součet výšky nejvyššího výstupku profilu Zp a hloubky nejnižší prohlubně profilu Zv v rozsahu vyhodnocované délky). Pa, Ra, Wa -Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu (aritmetický průměr absolutních hodnot pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky. Délkové parametry PSm, RSm, WSm - Průměrná šířka prvků profilu (průměrná hodnota Šířek Xs prvků profilu v rozsahu základní délky. Přístroje dotykové dílenské (relativní snímače) laboratorní (absolutní snímače) Pravidlo maxima jen když je předepsáno na výkrese Pravidlo 16% - 16% naměřených hodnot může být nad specifikaci, která je uvedena na výkrese. Pokud je více tak drsnost nevyhovuje

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými měřícími zařízeními se podle zákona č.505/1990 Sb. ve znění č.l 19/2000 Sb. člení na : a. etalony, b.

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná

Více

NOVÉ VÝROBKY. Sada na kontrolu posuvných měřítek z oceli a keramiky podle DIN EN ISO 13 385-1 Série 516 Podrobné informace na straně 297 a 300.

NOVÉ VÝROBKY. Sada na kontrolu posuvných měřítek z oceli a keramiky podle DIN EN ISO 13 385-1 Série 516 Podrobné informace na straně 297 a 300. NOVÉ VÝROBKY Sada na kontrolu posuvných měřítek z oceli a keramiky podle DIN EN ISO 13 385-1 Podrobné informace na straně 297 a 300. Sady koncových měrek z oceli a keramiky Podrobné informace na straně

Více

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B Dutinový mikrometr Stoupání mikrošroubu 0,5 mm Bubínek s noniem i trubka se stupnicí jsou matně chromovány, pro lepší odečítání Aretační páčka Jednoduchá možnost nastavení měřící síly Rychlý posuv nebo

Více

terminologii dle VIM 3, který nahradí VIM 2 (u nás zaveden v ČSN 01 0115).

terminologii dle VIM 3, který nahradí VIM 2 (u nás zaveden v ČSN 01 0115). Skopal, M. J. Návaznost měřidel a strojů v oboru délka v systému kvality. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů. Anotace: Cílem přednášky je souhrnná informace

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2012 MICHAL GRACIAS Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Kontrola rozměrů ve strojírenské

Více

KALIBRY, KROUŽKY, MĚRKY

KALIBRY, KROUŽKY, MĚRKY KALIBRY, KROUŽKY, MĚRKY V naší nabídce najdete sortiment jednostranných a dvoustranných válečkových kalibrů, mezních trnů plochých, třmenových kalibrů jednostranných, mezních závitových kalibrů jednostranných

Více

HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI KONTROLNÍCH PROSTŘEDKŮ

HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI KONTROLNÍCH PROSTŘEDKŮ HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI KONTROLNÍCH PROSTŘEDKŮ DOC.ING. JIŘÍ PERNIKÁŘ, CSC Požadavky na přesnost měření se neustále zvyšují a současně s tím i požadavky na vyhodnocení kvantifikovatelných charakteristik

Více

CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER

CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER - MaraMeter. Ukazovací měřicí přístroje CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER Nejaktuálnější informace k produktům MARAMETER naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Plošné měření a orýsování Měření Jednou ze základních operací uplatňujících se při ručním zpracování kovů je

Více

Metrologický řád KKS

Metrologický řád KKS Katedra konstruování strojů Metrologický řád KKS (vychází z normy ČSN EN ISO 10012) Vydal: doc. Ing. Martin HYNEK, Ph.D. Schválil: doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D. Změna č.: Datum: 5. 9. 2013 Datum: 13.

Více

Učební osnova předmětu kontrola a měření. Pojetí vyučovacího předmětu. 23 41 M/01 Strojírenství

Učební osnova předmětu kontrola a měření. Pojetí vyučovacího předmětu. 23 41 M/01 Strojírenství Učební osnova předmětu kontrola a měření Obor vzdělání: 1 M/01 Strojírenství Délka a forma studia: roky, denní Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost od: 1.9.009 Pojetí vyučovacího předmětu

Více

63814 ČSN EN ISO 10628 Schémata průmyslových procesů - Všeobecná pravidla 13010 3.02 1.9.2013 93050 ČSN EN ISO 10628-2 Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky 13010 8.13

Více

ŽĎAS, a.s. Kalibrační laboratoř Metrologie Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou

ŽĎAS, a.s. Kalibrační laboratoř Metrologie Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou Obor měřené : Délka a rovinný úhel List 1 z 6 Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C 1 Pásma do10 m nad 10 m (40+5L) μm (60+8L) μm 2 Posuvné měřítko do 3000 mm dělení 0,01a 0,02 mm (25+1L)

Více

Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998

Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 Datum vydání zprávy: 11.2.2013 Druh zprávy: průběžná Číslo zprávy: V-13-001 Publikovatelnost: veřejná NÁZEV ZPRÁVY Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 PROJEKT VUT.12.01 ZpusStroj

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. Základy ručního zpracování kovů TÉMA 2.2 Měření a orýsování Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola Josefa

Více

Modul č. 1-Technologie montáže a metrologie

Modul č. 1-Technologie montáže a metrologie Modul č. 1-Technologie montáže a metrologie Výukové postupy metrologických úloh: Kontrola odchylek tvaru vrtání válce Kontrola tvaru vačkového hřídele Kontrola rozměrů ozubeného kola Kontrola tolerance

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 26.10.2012 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Základní metody broušení závitů Závity lze brousit

Více

Hodnocení snímacích systému souřadnicových měřicích strojů Evaluation sensing systems CMM

Hodnocení snímacích systému souřadnicových měřicích strojů Evaluation sensing systems CMM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŢENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŢENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/002/15/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Český metrologický

Více

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 1

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 1 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 1 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 2 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 3 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 4 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 5 ABSTRAKT V této bakalářské práci jsem podrobně

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_19_T_3.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Technický lexikon Pojmy z techniky měření sil a točivých momentů a d a tových listů GTM Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Úvod V tomto Technickém lexikonu najdete vysvětlení pojmů z techniky měření síly

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

TOČÍ SE U VÁS VŠECHNO KOLEM PŘESNOSTI?

TOČÍ SE U VÁS VŠECHNO KOLEM PŘESNOSTI? Micromar. Mikrometry TOČÍ SE U VÁS VŠECHNO KOLEM PŘESNOSTI? ŽÁDNÝ PROBLÉM PRO MICROMAR. Nejaktuálnější informace k produktům MICROMAR naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Mikrometry

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813

PŘÍSLUŠENSTVÍ. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813 PŘÍSLUŠENSTVÍ Všechna kontrolní a kalibrační střediska a laboratoře potřebují ke své práci příslušenství jako jsou měřící základny, stoly a stolky, nastavovací normály, měrky, kalibry, kroužky apod. I

Více

METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU

METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU 1 Obsah: 1. NORMATIVNÍ ODKAZY:... 3 2. ROZBOR... 3 2.1. ANALÝZA SYSTÉMU CYLINDRICKÉ VLOŽKY... 3 2.2. POVINNÁ DOKUMENTACE... 3 2.3.

Více

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, 716 00 Ostrava-Radvanice

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, 716 00 Ostrava-Radvanice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C Měřená veličina Rozsah měřené kalibrace [ ± ] 2) 1. Třmenové mikrometry (0 1000) mm (1 + 6 L) µm PP-11.01 2. Koncové měrky (0,5 100)

Více

VYBRANÉ KAPITOLY ZE STROJÍRENSKÉ METROLOGIE

VYBRANÉ KAPITOLY ZE STROJÍRENSKÉ METROLOGIE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní VYBRANÉ KAPITOLY ZE STROJÍRENSKÉ METROLOGIE Učební text Ing. Šárka Tichá, Ph.D. doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2012 Tyto studijní materiály

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry Obor: Obráběč kovů, Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

Délkové měřidlo - konstrukce a validace. Michal Konečný

Délkové měřidlo - konstrukce a validace. Michal Konečný Délkové měřidlo - konstrukce a validace Michal Konečný Bakalářská práce 2015 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Kalibry. Vrtáky. Upínací nástroje. Měřidla. Brusné nástroje a ruční škrabáky

Kalibry. Vrtáky. Upínací nástroje. Měřidla. Brusné nástroje a ruční škrabáky Kalibry Název Rozměry Norma Závitové kroužky Whitworth od 1/8" do 6" Dle ČSN 25 4150, 25 4155, BS 84/W Mezní závitové trny od 1/8" do 6" Dle ČSN 25 4050,DIN ISO 228-1 pro trubkový závit "G" Upínací nástroje

Více

KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Tolerování a lícování rozměrů Úchylky geometrického tvaru Úchylky geometrické polohy Drsnost povrchu Zvláštní úprava povrchu LÍCOVÁNÍ jmenovité rozměry skutečné

Více

Provedení poèátkù: - A standard, nula je cca 10 cm od oèka, (vhodný pro strojírenství a stavebnictví)

Provedení poèátkù: - A standard, nula je cca 10 cm od oèka, (vhodný pro strojírenství a stavebnictví) MÌØICÍ PÁSM Použití: ve strojírenství v oblasti velkých rozmìrù pro pøesné mìøení a ve stavebnictví. Oblast použití IT 10 - IT 16. Přesnosti: Pásma jsou dodávána v I. a II. tøídì pøesnosti dle pøedpisu

Více

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu Metrolog (kód: 39-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Metrolog Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná

Více

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži Soustružení ostrých závitů Princip: Při soustružení musí

Více

Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání.

Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. ß 6005-6006 Dílenská pravítka DIN 874/2 Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky Přesnost podle DIN 874/2, vysoké hrany jemně broušené. S protokolem o zkoušce ze závodu. Na obecné práce. Další rozměry lze

Více

Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře. Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky

Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře. Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky Obor měřené : délka 1. Koncové měrky (0,5-100) mm 4. řád 5. řád Nominální teplota pro kalibraci: (20± C (0,2+2 L) µm (0,5+5 L)

Více

MEZNÍ MÌØIDLA - hladká

MEZNÍ MÌØIDLA - hladká MEZNÍ MÌØIDL - hladká 1000 Váleèkové kalibry Rozmìry dle DIN 2245, 2246, 2247 Pøesnost dle DIN 7162, 7164 1000 Váleèkové kalibry standardní provedení Za standardní provedení se považují kalibry s uložením

Více

Obr. 1. Tvary drážek. Drážky mohou být rovné nebo šroubovité (pravotočivé nebo levotočivé), a to:

Obr. 1. Tvary drážek. Drážky mohou být rovné nebo šroubovité (pravotočivé nebo levotočivé), a to: Měření drážek Drážky rozdělujeme podle tvaru na: a) pravoúhlé tvaru U nebo T b) tvarové rádiusové, modulové c) úhlové souměrné, nesouměrné a rybinové Obr. 1. Tvary drážek Drážky mohou být rovné nebo šroubovité

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č.07/2009 včetně) Přehled norem pro NDT uvádí současný stav zavedených evropských (EN) a mezinárodních (ISO) nebo

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Měření fyzikálních a technických veličin

Více

Zákon o metrologii, subjekty národního metrologického systému a jejich úkoly

Zákon o metrologii, subjekty národního metrologického systému a jejich úkoly Zákon o metrologii, subjekty národního metrologického systému a jejich úkoly Zákon 505/1990 Sb., o metrologii závazný pro všechny organizace zabývající se měřením Měření se musí zabezpečovat s ohledem

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postp KP 1.1.3/0/13 SOUŘADNICOVÝ MĚŘICÍ STROJ (CMM) PORTÁLOVÝ Praha

Více

TECHNOLOGIE. Obor Nástrojař. Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 Opava příspěvková organizace

TECHNOLOGIE. Obor Nástrojař. Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 Opava příspěvková organizace Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 Opava příspěvková organizace TECHNOLOGIE Obor Nástrojař Zpracovala: Ing. Marie Špinlerová 2007 Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží

Více

OVMT Měření s převodem mechanickým

OVMT Měření s převodem mechanickým Měření s převodem mechanickým Základní pojmy Měření s převodem mechanickým patří mezi komparační metody. Používají se měřicí přístroje, jejichž mechanismus tvoří ozubená kola, páky, pružiny nebo kombinace

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

Digitální univerzální posuvné měřítko 25 RS Varimeter. Parametry. Technická data. Příslušenství. Použití. 10-2 Multimar. Univerzální měřicí přístroje

Digitální univerzální posuvné měřítko 25 RS Varimeter. Parametry. Technická data. Příslušenství. Použití. 10-2 Multimar. Univerzální měřicí přístroje 10-2 Multimar. Univerzální měřicí přístroje Digitální univerzální posuvné měřítko 25 RS Varimeter Obrázek s příslušenstvím Použití Na měření vnějších a vnitřních průměrů středicích okrajů úzkých osazení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Normy, normalizace při mokrých povrchových úpravách - obecné zásady. Šumperk, leden 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.3 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA Obor: Ročník: Mechanik seřizovač IV. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa Sousedíka

Více

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem. BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou

Více

Kontrola uložení pístního čepu měření mikrometrem a subitem

Kontrola uložení pístního čepu měření mikrometrem a subitem Kontrola uložení pístního čepu měření mikrometrem a subitem Studijní text Pod pojmem uložení rozumíme vzájemný vztah čepu namontovaného do díry v určité součásti. Po montáži může mezi nimi vzniknout uložení

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Protokol měření

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Protokol měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Protokol měření Kontrola některých dílčích parametrů ozubených kol Přesnost ozubených čelních kol základní

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Daniel Zindler, vedoucí KL Strana 1 z 7 02/01/2014

Daniel Zindler, vedoucí KL Strana 1 z 7 02/01/2014 CENÍK METROLOGICKÝCH VÝKONŮ KALIBRAČNÍ LABORATOŘE ZINDLER (KLZ) Daniel Zindler, K Dálnici 593, 760 01 Zlín - Kudlov. IČO: 70271372. DIČ: CZ6807041747. Provozovna: Třída Tomáše Bati 299/2B, 764 22 Zlín-Louky.

Více

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava Obor měřené : Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci : (20 ± 2) C 1. Etalonové stupnice do 1000 mm 0,7 + 2.L [µm] KP 1.1 2. Koncové měrky (0,5 100) mm 0,08 + 0,8.L [µm] KP 1.2 3. Koncové měrky

Více

Třmenový mikrometr MDC-HMT DIGIMATIC s výstupem dat DIN 863/1 série 293

Třmenový mikrometr MDC-HMT DIGIMATIC s výstupem dat DIN 863/1 série 293 Třmenový mikrometr MDC-HMT DIGIMATIC s výstupem dat DIN 863/1 série 293 - stoupání 1 mm - bubínek s řehtačkou - velké měřící plochy 8 mm - tlačítko pro přenos dat přímo na mikrometru - přesné a rychlé

Více

Úchylkoměr ID-H DIGIMATIC. Podrobné informace na straně 172 a 173. Podrobné informace na straně 174 a 175. Úchylkoměry

Úchylkoměr ID-H DIGIMATIC. Podrobné informace na straně 172 a 173. Podrobné informace na straně 174 a 175. Úchylkoměry OVÉ VÝROBKY Úchylkoměr ID-H DIGIMATIC Série 543 Podrobné informace na straně 172 a 173. DIGIMATIC Diitální úchylkoměry ID-B a ID- Série 543 Podrobné informace na straně 174 a 175. Úchylkoměry Série 1 Podrobné

Více

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava Obor měřené veličiny: Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 2) C 1. Etalonové stupnice do 1000 mm 0,7 + 2 L [µm] KP 1.1 2. Koncové měrky (0,5 až 100) mm 0,08 + 0,8 L [µm] KP 1.2 3. Koncové

Více

Služby ITC pro podporu metrologického pořádku v automobilovém průmyslu

Služby ITC pro podporu metrologického pořádku v automobilovém průmyslu Služby ITC pro podporu metrologického pořádku v automobilovém průmyslu Ing. Miroslav Netopil, Vedoucí kalibrační laboratoře Institut pro testování a certifikaci, a.s, Zlín 2011 Metrologický systém - historie

Více

Měření kruhovitosti a drsnosti povrchu jedním přístrojem

Měření kruhovitosti a drsnosti povrchu jedním přístrojem Měření kruhovitosti a drsnosti povrchu jedním přístrojem Ing. Zdeněk Novák IMECO TH s.r.o., Brno Převratnou novinku v měřící technice představila firma Taylor Hobson přístroj Talyrond 365 připravený k

Více

technologie (z řeckého základu techné dovednost, logus - nauka) Speciální technologie Příklad: kolo Příklad: dioda obrábění břit, řezný klín

technologie (z řeckého základu techné dovednost, logus - nauka) Speciální technologie Příklad: kolo Příklad: dioda obrábění břit, řezný klín Speciální technologie Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. obrábění a technologie obrábění výrobní proces technologické dokumenty speciální technologie obrábění VUT Brno technologie (z řeckého základu techné dovednost,

Více

Předmluva...6. Strojírenská metrologie - část 2...7. 1 Kolimační měřidla...8 1.1 Autokolimátor...9

Předmluva...6. Strojírenská metrologie - část 2...7. 1 Kolimační měřidla...8 1.1 Autokolimátor...9 Obsah Předmluva...6 Strojírenská metrologie - část 2...7 1 Kolimační měřidla...8 1.1 Autokolimátor...9 2 Integrita povrchu...10 2.1 Makrogeometrie obrobené plochy...10 2.2 Mikrogeometrie obrobené plochy...10

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTOLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHAS 10 tel. (02) 72185 111, fax (02) 7173 2377, e-mail: sukl@sukl.cz, www.sukl.

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTOLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHAS 10 tel. (02) 72185 111, fax (02) 7173 2377, e-mail: sukl@sukl.cz, www.sukl. STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTOLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHAS 10 tel. (02) 72185 111, fax (02) 7173 2377, e-mail: sukl@sukl.cz, www.sukl.cz VYR-7 Čisté prostory Věstník SÚKL č. 6/1997 Platnost: od 1.10.1997

Více

SMYSL PRO DETAIL ČASOPIS ZASVĚCENÝ DETAILU 1 2016 MARSURF PS1 - NEOMEZENÁ MOBILITA AKČNÍ CENY PLATNÉ OD 01. DUBNA DO 31.

SMYSL PRO DETAIL ČASOPIS ZASVĚCENÝ DETAILU 1 2016 MARSURF PS1 - NEOMEZENÁ MOBILITA AKČNÍ CENY PLATNÉ OD 01. DUBNA DO 31. ČASOPIS ZASVĚCENÝ DETAILU 1 2016 AKČNÍ CENY PLATNÉ OD 01. DUBNA DO 31. KVĚTNA 2016 MarCal 16 EWRi Posuvné měřítko s integrovaným vysílačem ve startovacím balíčku se softwarem MarCom Std. Viz strana 8 SMYSL

Více

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno Skupiny měřidel úkol technického rozvoje PRM 2012 č. VII/4/12 velké množství jednotlivých měřidel délky 11 skupin,

Více

ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ. Úhelník pøesný kalený plochý

ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ. Úhelník pøesný kalený plochý ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ Pøesnost pro úhelníky dle ÈSN Úchylky kolmosti pøímìrných ploch k opìrným plochám jsou dvojnásobkem úchylek tøídy pøesnosti 00 a musí odpovídat hodnotám: Délka H,L 0 6 0 160 0

Více

SPOJE. Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů).

SPOJE. Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů). SPOJE Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů). Řeší se : pouze úpravou spojovaných součástí (přímé spoje) úpravou a použitím spojovacích součástí (nepřímé

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

KRUŽÍTKA. Kružítko s pružinou. Délka ramene (mm) L = 150 L = 200 L = 250 L = 300. Délka ramene. (mm) L = 300 0310 108 L = 150 L = 200 L = 250 L = 300

KRUŽÍTKA. Kružítko s pružinou. Délka ramene (mm) L = 150 L = 200 L = 250 L = 300. Délka ramene. (mm) L = 300 0310 108 L = 150 L = 200 L = 250 L = 300 KRUŽÍTKA Kružítko s pružinou dle ÈSN 25 5170.3 Rozmìry:,, 250, mm ČSN 25 5170.3 L = L = L = 250 L = 2070 2071 2072 2073 Kružítko s pružinou, pevné hroty (možno ostøit) 0310... Rozmìry: 100, 125,,, 250,,

Více

MAHRLIGHTS. Od j 112,-- JARNÍ NABÍDKA AKČNÍ CENY PLATNÉ DO 31.5.2010 IP67

MAHRLIGHTS. Od j 112,-- JARNÍ NABÍDKA AKČNÍ CENY PLATNÉ DO 31.5.2010 IP67 + MAHRLIGHTS IP67 Od j 112,-- JARNÍ NABÍDKA AKČNÍ CENY PLATNÉ DO 31.5.2010 2 MarCal. Digitální posuvka 16 EWR, reference system, třída krytí dle IP67 IP67 j 112,-- Obj. číslo 4103060 DIN 862 NOVINKA WebCode

Více

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 505/1990 Sb. ZÁKON ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii Změna: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb. Změna: 119/2000 Sb. Změna: 119/2000 Sb. (část) Změna: 137/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb. Změna: 226/2003 Sb. (část)

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk

Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk Ver. 9 (3/2014) Poradní výbor pro délku CCL Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) CCL kategorie služeb Měřidlo nebo artefakt Schválené termíny pro český jazyk

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ Registrační číslo projektu: CZ..07/..07/.0054

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a pomůcky, postup při

Více

NORMY ČSN A TECHNICKÁ DOKUMENTACE V OBLASTI ELEKTROTECHNIKY.

NORMY ČSN A TECHNICKÁ DOKUMENTACE V OBLASTI ELEKTROTECHNIKY. NORMY ČSN A TECHNICKÁ DOKUMENTACE V OBLASTI ELEKTROTECHNIKY. Určeno pro předmět Rozvody elektrické energie v dolech a lomech, (fakulta HGF) Obsah : 1. Obecně 2. Systém označování a řazení ČSN 3. Normalizační

Více

PMV net. . Elektrické měřené veličiny a měřící přístroje. . Online správa kontrolních přístrojů. Temeka. Temeka. Měřící technika z nejlepších

PMV net. . Elektrické měřené veličiny a měřící přístroje. . Online správa kontrolních přístrojů. Temeka. Temeka. Měřící technika z nejlepších ß Kontrola měřidela kalibrace. Elektrické měřené veličiny a měřící přístroje Měřící technika z nejlepších Temeka Test-, Mess- und Kalibriertechnik Měřené veličiny Měřící přístroje Měřené veličiny Měřící

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1 (Měření délek) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. říjen 2015 1 Geodézie 1 přednáška č.5 MĚŘENÍ DÉLEK Podle

Více

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím

Více

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 DMS 680 Univerzální délkoměr kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 2 Univerzální délkoměr DMS 680 Pro pravidelnou kalibraci měřidel, měrek, pracovních měřidel a etalonů - naprostá shoda Abbého principu.

Více

Stojánky pro úchylkoměry Strany 326 až 332. Magnetické stojánky Strany 333 až 338. Univerzální úhloměry Strany 340 až 342, 358

Stojánky pro úchylkoměry Strany 326 až 332. Magnetické stojánky Strany 333 až 338. Univerzální úhloměry Strany 340 až 342, 358 Stojánky pro úchylkoměry a úhloměry Stojánky pro úchylkoměry Strany 326 až 332 Magnetické stojánky Strany 333 až 338 Přístroje na kontrolu obvodového házení Strana 339 Univerzální úhloměry Strany 340 až

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne:. dubna 009 Odevzdal

Více

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii se změnami: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb., 119/2000 Sb., 137/2002 Sb., 13/2002 Sb., 226/2003 Sb., 444/2005 Sb., 481/2008 Sb., 223/2009 Sb., 155/2010 Sb., 18/2012 Sb. uveřejněno

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ. Modul Obráběč ve strojírenské výrobě

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ. Modul Obráběč ve strojírenské výrobě PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ Modul Obráběč ve strojírenské výrobě Vzdělávací modul: Obráběč ve strojírenské výrobě Příručka správné praxe ve strojírenské výrobě Autor: Ing. Milan Rozkoš

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o metrologii

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o metrologii Page 1 of 17 Titul původního předpisu: Zákon o metrologii SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Citace pův. předpisu: 505/1990 Sb. Částka: 83/1990 Sb. Datum přijetí: 16. listopadu

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž a demontáž Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž... 261 Montáž ložisek s válcovou dírou... 261 Nastavení ložisek...

Více

RNDr. Božena Rytířová. Základy měření (laboratorní práce)

RNDr. Božena Rytířová. Základy měření (laboratorní práce) Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: RNDr. Božena Rytířová Základy měření (laboratorní práce) Měření rozměrů tělesa posuvným a mikrometrickým měřidlem Materiál má podobu pracovního

Více

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulta strojní, ČVUT v Praze Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON 1 Měření: 8. 4. 2008 Trubička:

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti hydrostatiky, statiky a měření povrchu materiálů - Kompetenční centrum Kuřim dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více

Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE

Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE Cíle přednášky Seznámení studentů s metodikou navrhování spojů (rozebíratelných i nerozebíratelných),

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 OBOR: POZEMNÍ STAVBY (S) A. MATEMATIKA TEST. Hladina významnosti testu α při testování nulové hypotézy

Více

334/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 6. září 2000,

334/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 6. září 2000, Vyhl. č. 334/2000 Sb., stránka 1 z 9 334/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 6. září 2000, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS Ministerstvo

Více

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii ČÁST I. Všeobecná ustanovení. Účel zákona. nadpis vypuštěn

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii ČÁST I. Všeobecná ustanovení. Účel zákona. nadpis vypuštěn Systém ASPI - stav k 18.10.2015 do částky 109/2015 Sb. a 32/2015 Sb.m.s. 505/1990 Sb. - o metrologii - poslední stav textu Změna: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb. Změna: 119/2000 Sb. Změna: 119/2000 Sb. (část)

Více

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce:

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce: Návod použití evidenční číslo: 2510507 RTH BJ závitořezné hlavy reverzační Výrobce: Moskevská 63 CZ-10100 Praha 10 Tel: +420 246 002 321 Fax: +420 246 002 335 E-mail: obchod@narexmte.cz www.narexmte.cz

Více

2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod 4. 2. Oblast použití a všeobecné podmínky 4

2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod 4. 2. Oblast použití a všeobecné podmínky 4 2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem Počet listů: 13 a elektronickým odečítáním List číslo: 1 VIPA C Obsah 1. Úvod 4 2. Oblast použití a všeobecné podmínky

Více

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP 10/04 5. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU A ŽELEZOBETONU Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik ŠVP: Zámečník důlní provozy 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a

Více