Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice"

Transkript

1 Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních pořadů, přes schůze všelijakých spolků, po odborné semináře. Je jich tolik, že není v lidských silách vše stihnout. Velké množství pracovních povinností přes den je tak doplňováno dalšími časovými nároky v odpoledních, večerních a víkendových hodinách. Většinou si musí vybírat mezi několika akcemi. Já občas obdržím pozvánku od jednoho spolku, který je mi velmi sympatický. Jmenuje se Společnost za pozitivní přístup k životu. Bohužel nesídlí v našem městě. Ale už jenom název společnosti je milý. Je totiž v přímém protikladu vůči převládajícímu nahlížení mnohých občanů České republiky na život. Vím, že je to naivní, ale přál bych si, aby členy Společnosti za pozitivní přístup k životu byli všichni obyvatelé Slaného. Nebo se jimi alespoň cítili. Trochu nám to ovšem kazí ti z nás, kterým vůbec nepřijde, když do ulic a okolní přírody vyhodí nějaký odpad. Stejně tak působí neukáznění majitelé psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích jejich životní potřebu. Poté, co roztály sněhové vrstvy, se jako bohužel každoročně, tyto problémy objevily v intenzivní míře. Rekonstrukce Ouvalovy ulice Město Slaný Evropská unie Ministerstvo pro místní rozvoj Od roku 2002 město připravuje celkovou rekonstrukci ulice Ouvalová. V roce 2002 byla zpracována projektová dokumentace a připravena všechna potřebná povolení. V roce 2004 byl podán projekt do NÁRODNÍHO PROGR AMU PHARE 2003 s cílem získat finanční prostředky z Evropské unie na realizaci stavby. Město tento grant získalo a začala příprava na stavbu. Celková rekonstrukce zahrnuje výměnu vodovodního řadu, vodovodních a kanalizačních přípojek, výstavbu veřejného osvětlení a kompletní obnovu povrchů komunikace a chodníků, včetně příjezdu k č. p. 392 a úpravu křižovatky Ouvalová Smečenská. Rozsah rekonstrukce je vymezen bývalým vstupem do prostor ČKD až po křižovatku s ulicí Smečenskou, včetně její úpravy, kdy dojde ke změně přednosti v jízdě. Silnice ze Smečenské ulice do ulice Ouvalové bude hlavní a silnice Smečenská do centra města (kolem Modelářského střediska) bude vedlejší. Zahájení stavby bude předáním staveniště a ulice ve stavbou dotčené části bude zcela uzavřena. Výjimkou bude pouze zásobování přilehlých podnikatelských objektů. Pokračování na straně 2 Než se podaří všechno na jaře uklidit, bude to nějakou dobu trvat. Každý rok si říkám, že snad letos to bude lepší. A ono není. Přesto nepřestávám věřit v lepší stránky povah lidí. (Co jiného mi zbývá, že? Když už dostávám ty pozvánky od pozitivní společnosti.) Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

2 strana 2 Rekonstrukce Ouvalovy ulice Osobní auta budou vedena náhradní trasou přes ulice Smečenská, Záfortenská a Šultysova zpět na kruhový objezd a nákladní doprava bude vedena přes rychlostní komunikaci (obchvat města) a vrácena na kruhový objezd přes Pražskou ulici. Stavba bude rozdělena do tří etap tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení při zásobování a provozu přilehlých objektů (viz. obrázek). Každá etapa bude trvat přibližně jeden měsíc, celková rekonstrukce bude dokončena za tři měsíce přibližně do konce června Protože tato rekonstrukce po dobu tří měsíců bude ovlivňovat běžný život převážné části občanů města Slaného i okolí, ať už dopravní uzávěrou nebo spoluprácí přilehlých objektů v ulici Ouvalová, věříme, že po dokončení bude realizace ve prospěch celého města a bude odstraněn jeden z hlavních problémů, který je nám všem využívajících této komunikace dobře znám. V případě dalších informací se můžete dále obrátit na odbor správy majetku MěÚ Slaný úsek investic a oprav, který bude tuto akci koordinovat a dále Vás na těchto místech informovat (telefon , fax , cz). Přestože by správný název měl znít Rekonstukce Ouvalové ulice, bohužel je projekt je registrován pod názvem uvedeným v nadpise. odbor správy majetku MěÚ Slaný Zprávy ze zasedání Rady města Slaného 70. JEDNÁNÍ R ADY MĚSTA Jako takřka na každém zasedání se rada zabývala otázkami týkajícími se bytového fondu města, kdy odsouhlasila uzavření splátkového kalendáře s jedním z dlužníků bydlícím v bytě města (dluh Kč, 12 splátek), dále schválila prodloužení nájemních smluv standardním způsobem u pěti bytů (vše DPS Na Sadech), prodloužení nájmu u služebního bytu v ubytovně Mexiko, u dalších třech bytů nebyla smlouva prodloužena (u dvou z nich se čeká na dobrovolné vyklizení, u třetího pak již proběhl úspěšný soud, který přiznal byt městu bez povinnosti bytové náhrady pro bývalého nájemce). V souvislosti s rekonstrukcí domu č. p. 621, Wilsonova ulice, která probíhala za provozu, požádal nájemce bytu v tomto objektu o prominutí platby nájemného za tři měsíce, kdy v domě i v bytě probíhala stavební činnost (výměna oken, stoupaček, rozvodů, nové topení atd,). Rada jeho žádosti vyhověla. V souvislosti s další vlnou privatizace se na město obrátil jeden z kupujících (byt č. 467/9) s žádostí o prodloužení doby splatnosti kupní ceny. Rada po projednání předloženého nedoporučila zastupitelstvu tuto žádost o výjimku z pravidel privatizace schválit (jednalo se o prodlení se zaplacením kupní ceny o 70 dní). Dále rada revokovala své usnesení ze zasedání ze dne ve věci přidělení bytu panu Karlu Horskému, a to na základě nově zjištěných a sdělených informací (tento byt bude nově přidělen). Rada měla také na programu přidělení bytu v DPS Na Sadech, kde se ani na jednom z předložených návrhů neshodla a přistoupila k novému způsobu přidělování bytů v tomto zařízení. Uvolněné byty budou přidělovány na základě losu, přičemž do losovacího osudí budou zařazeny přihlášky zájemců, které budou v okamžiku losování starší dvou let a při losování se vždy vylosuje jméno uchazeče a ještě dvě jména náhradníků. Rada dále schválila postup při pronájmu tělocvičny a učebny výtvarné výchovy v budově gymnázia, kdy vlastní pronájmy (jedná se o krátkodobé pronájmy) bude schvalovat odbor správy majetku po projednání s vedením školy. V souvislosti s převzetím pečovatelské služby rada města schválila výši úhrad za služby poskytované Pečovatelskou službou Slaný od 1. ledna 2006 v souladu a v mezích příslušných předpisů. Na závěr jednání rada města doporučila jednateli Víceúčelové sportovní haly

3 strana 3 realizovat návrh navýšení cen vstupného za služby v navržené výši a to z důvodu vzestupu cen vstupních energií dodavatelů VSH Slaný, s. r. o. 71. JEDNÁNÍ R ADY MĚSTA Na počátku jednání rada doporučila zastupitelstvu tři rozpočtová opatření spočívající v zapojení dotace na provoz Pečovatelské služby Slaný, Brožovského 1015 ve výši Kč (dotace od kraje v podstatě za převzetí této činnosti na bedra města), dále zapojení přebytku účelové neinvestiční dotace z roku 2005 ve výši Kč do výdajů odboru dopravy na rok 2006 na úhradu výdajů spojených s realizací projektu na vybudování orientačního značení památkově chráněných kulturních památek města Slaného (částečně již realizováno např. hnědé směrové tabule k Božímu hrobu) a změnu charakteru výdaje na nákup mobilního jeviště z investičního výdaje města na investiční příspěvek města vlastní příspěvkové organizaci Kulturní zařízení města Slaného ve výši Kč schválené v rozpočtu města na rok 2006 (KZMS zajistí nákup jeviště, ale zejména pak jeho následný provoz). Z majetkových věcí rada schválila pronájem části pozemkové parcely č. k. 1930/1 o výměře 1427 m 2 orná půda v k. ú. Slaný za nájemné 4,09 Kč/m 2 /rok to je celkem korun za rok společnosti EKOFRUKT Slaný na dobu šesti let (jedná se o pozemek pod bývalou polní cestou za ZZN, který je oplocen a osázen sadem višní). Další sadou materiálů byla výběrová řízení na odprodeje domů a bytů v rámci privatizace bytového fondu, kdy rada doporučila zastupitelstvu výsledky předložených výběrových řízení s drobnými úpravami ke schválení zastupitelstvu města (jedná se o domy č. p. 835, ul. Navrátilova a č. p. 837, ul. Třebízského a byt 1629/18, Arbesova ulice). Na jednání rady se dostal i odprodej garáží v domech z poslední privatizační vlny, kdy opět rada doporučila zastupitelstvu schválit odprodeje 18 z nabízených garáží, o které projevili zájem nájemci z privatizovaných domů. Dalších 21 garáží bude dále městem nabízeno k odprodeji. Rada dále projednala nabídku na odkoupení objektu sokolovny ve Kvíčku, který zastupitelstvu doporučila, a zároveň pověřila starostu města jednáním o výši prodejní ceny. Rada neschválila žádost České pošty, a. s. o, snížení nájemného v nebytových prostorách v pobočce Na Dolíkách (nově schválené roční nájemné činí Kč, navýšení oproti loňskému roku je Kč). Na tomto zasedání rady proběhlo první losování nájemníků do dvou bytů v DPS Na Sadech (los provedla RSDr. Klasová, předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva města). Pořadí šesti vylosovaných; 1. paní Kalvodová, 2. paní Figerová, 3. pan Hora, 4. paní Frantová, 5. paní Suchá, 6. pan Kleveta. Na základě návrhu odboru životního prostředí rada doporučila zastupitelstvu odepsání pohledávek na poplatku za komunální odpad za rok 2002 ve výši cca 97 tisíc korun (jedná se o osoby zemřelé, dále s adresou trvalého pobytu na adrese městského úřadu [dnes asi 160 osob]nebo osoby nedohledatelné v dostupných databázích). Rada města také projednala předloženou zprávu o činnosti Infocentra Slaný za rok 2005 a schválila úpravy cen u některého prodávaného zboží v Infocentru Slaný. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník Separovaný odpad ve Slaném v roce 2006 Ke zlepšení systému třídění odpadů byla s platností od února letošního roku u části stanovišť žlutých kontejnerů na PET lahve navýšena četnost svozu na dvakrát za týden. Zároveň je možné do těchto kontejnerů ukládat nejen PET lahve všech barev, ale také obaly od domácí chemie a kosmetiky, sáčky a fólie a také nápojové kartony. Postupně bude provedeno přeznačení kontejnerů. Toto opatření by mělo přispět ke zvětšení objemu stávajícího počtu kontejnerů a tím ke zvýšení množství separovaného odpadu, zlepšení čistoty v okolí stanovišť kontejnerů. Rozšíření sběru dalších plastových obalů proti současnému systému sběru pouze PET lahví je v souladu s vývojem úrovně nakládání s komunálními odpady a jejich využitelnými látkovými složkami a mohlo by znamenat i zvýšení odměny od autorizované obalové společnosti EKO KOM pro město. Co je možné ukládat do barevných kontejnerů: PAPÍR modrý kontejner: noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, lepenky, kartony, kancelářský papír, sešity (označení na obalech PAP) PLASTY žlutý kontejner: PET lahve všech barev, plastové nádoby a lahve od domácí chemie a kosmetiky, sáčky a fólie, nápojové kartony (označení na obalech PET, HDPE) SKLO zelený kontejner: lahve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo (označení na obalech GL)

4 strana 4 Separovaný odpad v roce 2006 Žádáme občany, aby maximálně zmenšili objem ukládaného odpadu rozložením nebo sešlápnutím, odpad vhazovali přímo do kontejnerů a neukládali ho v okolí. Pro informaci uvádíme seznam stanovišť barevných kontejnerů a četnost svozu. VELKOOBJEMOV Ý ODPAD A NEBEZPEČNÝ ODPAD V ROCE 2006 V následující tabulce je uveden harmonogram svozu velkoobjemového odpadu pro první pololetí roku Kontejnery jsou určeny pro odpad, který z důvodu svého objemu nemůže být ukládán do popelnicových nádob pro pravidelný svoz komunálního odpadu. Je zakázáno ukládat do kontejnerů nebezpečný odpad, ale i použité výrobky, které podléhají zpětnému odběru lednice, televize, výpočetní a kancelářská technika, spotřební elektronika, zářivky a výbojky. Kartony a krabice je třeba rozložit a uložit do modrého kontejneru na papír. Do kontejneru nepatří ani kompostovatelný odpad větve, tráva a zbytky rostlin ze zahrádek. Sběr nebezpečného odpadu bude v roce 2006 zajištěn mobilní sběrnou, která bude přistavena v květnu a říjnu 2006, opět v pátek a sobotu. Přesné datum a harmonogram svozu bude včas zveřejněn. Helena Mohylová, OŽP MÍSTA PRO PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ PRO VEL- KOOBJEMOV Ý ODPAD V I. POLOLETÍ Stanoviště Datum přistavení U hvězdárny Háje Na Dolíkách křižovatka Petra Hrubého - Arbesova Jungmannova -Dražkovická Na Chmelnici Gagarinova Ráj pod prodejnou Mírová u kotelny sídliště ČKD Smetáčkova Jiráskova U Čistírny Všehlušická parkoviště Okružní Vepřkova U kláštera Lázeňská Havířská Plynárenská pod Pánkem Otruby Lotouš Želevčice Dolín Trpoměchy Kvíček pod Sportexem Kvíc u zastávky Netovice Kvíc K. Kernera Kontejnery budou přistaveny na stanoviště vždy přibližně ve 14 hodin a odvoz bude proveden v následující den dopoledne, příp. v pondělí ráno. STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD VE SLANÉM Stanoviště Papír Plasty Sklo Lidická ulice 1/52x 1/52x 1/52x Gagarinova ulice 1/52x 2 52x 1/52x Arbesova ulice u MHD 1/52x 2/52x 1/52x Tomanova u č. p /52x 1/104x 1/52x Rabasova ulice u MHD 1/52x 1/52x 1/52x Rabasova ulice u školy 1/52x 1/52x 1/52x Petra Hrubého u Billy 2/52x 3/104x 2/52x Vikova ulice 1/52x 1/104x 1/52x Na Dolíkách u pošty 1/52x 1/52x 1/52x Plynárenská nad Jednotou 2/52x 1/52x 1/52x Karla Čapka u Jednoty 1/52x 2/104x 1/52x Wilsonova ulice 1/52x 1/52x 1/52x Stehlíkova ul. u mlékárny 1/52x 2/52x 1/52x Žižkova ul. x Plynárenská ul. 1/52x 1/52x 1/52x Vítězná /52x 1/52x 1/52x Šultysova ul. učiliště 1/52x 2/104x 1/52x Všehlušická ulice 1/52x 1/52x 1/52x Šultysova ulice 2/52x 1/52x 1/52x Dr. E. Beneše x Třebízského 1/52x 2/104x 1/52x Třebízského u sokolovny 2/52x 2/104x 1/52x Smetanova ulice 1/52x 1/52x 1/52x O. Scheinflugové 1/52x 1/52x 1/52x u nemocnice 1/52x 1/52x 1/52x Na Vinici u hřbitova 1/52x 2/104x 1/52x Na Vavřinci 1/52x 1/104x 1/52x u Pražanky 1/52x 2/52x 1/52x Bienerova ulice 1/52x 1/52x 1/52x Okružní ulice u kotelny 1/52x 1/52x 1/52x Okružní ulice 1/52x 1/52x 1/52x Dražkovická ulice 1/52x 1/104x 1/52x Lázeňská ulice 1/52x 1/52x 1/52x u PLUSU 2/52x 2/104x 2/52x Na Vyhlídce 1/52x 1/52x 1/52x Smečenská ulice 1/52x 1/52x 1/52x Fričova ulice 1/52x 1/52x Dolín 1/26x 1/26x 1/26 Želevčice 1/26x 1/26x 1/26x Otruby 1/26x 1/26x 1/26x Trpoměchy 1/26x 1/26x 1/26x Lotouš 1/26x 1/26x 1/26x Kvíc 1/26x 1/52x 1/26x Legenda: 1/52x = počet nádob/frekvence svozů

5 strana 5 Veletrh cestovního ruchu Slovakiatour 2006 Dovolte mi, abych Vás krátce seznámila s naší účastí na veletrhu Slovakiatour, který se konal ve dnech ledna 2006 v Bratislavě. Spolu s paní Zojou Kučerovou, vedoucí Infocentra, jsme byly pozvány zástupci spřáteleného slovenského města Skalica, abychom v rámci jejich stánku představily návštěvníkům veletrhu naše královské město. Skaličtí měli jeden z nejhezčích (ne-li vůbec nejhezčí) stánek, jehož část nám laskavě zapůjčili. Prostřednictvím různých propagačních materiálů jsme se snažily návštěvníkům představit naše město, o němž někteří zjevně slyšeli poprvé, zatímco jiní je dobře znali z dob, kdy zde sloužili jako vojáci, a další se s ním již seznámili při svých turistických cestách. Návštěvníci se dotazovali jak na to, kde Slaný vlastně leží, na historii a památky, mnozí se zajímali, zda ve Slaném a okolí existují cyklostezky a někteří lidé se ptali, co se ve Slaném v poslední době změnilo. Na nedostatek zájmu jsme si nemohly stěžovat. Věřím, že až příště návštěvníci veletrhu uslyší o městě Slaném, budou si už všichni umět pod tímto pojmem něco představit. Na oplátku na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2006 v Praze na stánku města Slaný uvítáme kolegyně ze Skalice, které zde nabídnou své propagační materiály. Lidmila Hrůzová, referentka pro vnější vztahy Město Slaný nabízí k odprodeji následující bytové domy Bytový dům č. p se stavebními parcelami č. k. 53 a č. k. 54 v k. ú. Otruby, obec Slaný. Bytový dům č. p se stavební parcelou č. k v k. ú. Slaný, obec Slaný. Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách v sekci městský úřad úřední deska odbor správy majetku

6 strana 6 Stavební úřad Městského úřadu ve Slaném v číslech Přehled rozhodnutí vydaných stavebním úřadem k V roce 2005 bylo povoleno 61 rodinných domků. V nástavbách a přístavbách rodinných domků a bytových domů bylo povoleno 23 bytových jednotek. Proti rozhodnutí stavebního úřadu bylo podáno odvolání v 11 případech. Z těchto odvolání bylo rozhodnutí našeho stavebního úřadu potvrzeno ve čtyřech případech. Třikrát bylo vráceno k novému projednání a tři případy jsou dosud na KÚ Středočeského kraje Praha v řízení. Jedno odvolání bylo podáno K došlo na stavební úřad 3430 podání. Bylo vydáno: územní rozhodnutí 58 stavební povolení 517 kolaudační rozhodnutí 404 rozhodnutí o výjimkách 2 zkušební provoz 12 změna stavby před dokončením 26 nařízení oprav, demolice 23 rozhodnutí o změně užívání stavby 44 rozhodnutí o udělení pokuty 4 prodloužení lhůty k dokončení stavby 25 Celkem bylo vydáno rozhodnutí Anna Husníková, vedoucí stavebního úřadu INFORMACE K POŘIZOVANÉ ZMĚNĚ Č. 9 ÚZEM- NÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA SLANÝ, PRO K. Ú. LOTOUŠ. Územní plán pro sídlo Lotouš, pořizovaný v rámci změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru města Slaný, určí po schválení souborného stanoviska konceptu řešení trasu pro realizaci přeložky silnice 1/7. Urbanistická koncepce dlouhodobého územního rozvoje sídla Lotouš, které tvoří jednu z 10 místních částí města Slaného, se odvíjí od dvou základních skutečností. V prvé řadě je další rozvoj sídla ovlivněn jeho výrazným odloučením od okolní zástavby. Druhým faktorem ovlivňujícím budoucí rozvoj Lotouše je jeho bezprostřední návaznost na novou trasu rychlostní komunikace R7. Při pořizování změny územního plánu sídelního útvaru Slaný pod pořadovým číslem 9 pořízení územně plánovací dokumentace pro katastrální území Lotouš bylo jedním z hlavních úkolů pro pořizovatele vytvoření územní rezervy prověřené územním plánem, pro uvažované zkapacitnění silnice 1/7 na čtyřpruh, a tím i vyřešení dlouhotrvající stavební uzávěru pro sídlo Lotouš- -Písek. Schválené zadání na zpracování konceptu řešení změny č. 9 územního plánu Slaný obsahovalo mimo jiné i požadavek na zpracování variantního řešení dopravní situace v sídle Lotouš-Písek. Koncept řešení změny územního plánu byl zpracován a projednáván ve variantách, var. A průtah sídlem a var. B obchvat sídla severovýchodní částí území. Veřejné projednávání konceptu řešení proběhlo v dubnu roku 2005, s jeho vyhodnocením a následným zpracováním souborného stanoviska se čekalo na stanovisko k posouzení vlivů stavby Zkapacitnění silnice I/7 v úseku Knovíz obchvat Sulce na životní prostředí ( EIA). Na základě projednání EIA podle zákona 100/2001 Sb, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR dne 7. prosince 2005 jako příslušný úřad k uvedenému záměru souhlasné stanovisko. Z hlediska vlivů na životní prostředí je ve stanovisku k realizaci doporučena varianta B, tj. vybudování obchvatu sídla Lotouš-Písek. V současné době dopracovává stavební úřad návrh souborného stanoviska k projednanému konceptu řešení změny č. 9 územního plánu Slaný, kde v pokynech pro zpracovatele návrhu změny č. 9 územního plánu Slaný bude požadováno dopracovat variantu B. Tato varianta je ve stanovisku MŽP doporučována k další přípravě a realizaci. Vybudování obchvatu severovýchodním směrem umožňuje sídlo Lotouš Písek urbanisticky stabilizovat a přistoupit k jeho obnově i k jeho rozvoji. Návrh souborného stanoviska dohodnutý se všemi orgány státní správy by měl být předložen ke schválení městskému zastupitelstvu v první polovině letošního roku. Jaromír Drvota, úsek územního plánování stavebního úřadu Malíř František Ženíšek v Knihovně V. Štecha Milí Slaňáci, jistě jste si již někdy položili otázku, proč přijít či nepřijít na Čaj o páté, jejhož součástí jsou i přednášky představující nové výstavy a expozice Národní galerie v Praze. Důvodů, proč zavítat do útulné přednáškové síně Muzea ve středu o páté a nechat se hýčkat pořadatelkami našimi knihovnicemi, je hned několik. Poslechnete si odborný komentář k probíhajícím výstavám nebo právě vzniklým expozicím Národní galerie, a tudíž budete velmi dobře připraveni si výstavu či expozici užít jako zasvěcení znalci. Na závěr přednášky je vždy prostor pro otázky a diskusi, ve které si můžete ujasnit to, co vám zůstalo skryto ze světa umění. Můžete

7 strana 7 se seznámit s podobně naladěnými lidmi a navázat zajímavé kontakty. V sále panuje díky péči paní knihovnic přátelská atmosféra anglických čajoven a debatních kroužků, vždy je zaručeno malé pohoštění (čaj a sladké pečivo). Dámy z knihovny vám velmi rády a ochotně představí knihy, které si k problematice probíraného umělce na přednášce můžete zapůjčit v místní knihovně Již uskutečněné přednášky jako např. Krajina v českém umění století, Václav Špála, Václav Brožík se těšily hojné účasti a zájmu ze strany veřejnosti. Přijďte tedy i Vy. Teď nás čeká přednáška 22. března 2006 od 17 hodin o Františku Ženíškovi ( ), který má velkou monografickou výstavu ve Valdštejnské jízdárně na Malé Straně v Praze do 2. dubna Nenechte si ujít příležitost nahlédnout do doby 2. poloviny 19. století, podívat se do zákulisí výzdoby Národního divadla, porozumět erotických signálům nejslavnějšího Ženíškova obrazu Oldřich a Božena, či se jen něco dozvědět o umělcově velké rodině. Monika Sybolová, lektorka Národní galerie v Praze. Slánský čtyřlístek 2006 Neumíte s počítačem? Změňte to! Každý, kdo má zájem osvojit si základy práce s počítačem, se může přihlásit do kurzů, které pořádá Ministerstvo informatiky pouze za symbolických 100 Kč. Kurzy spadají do projektu Národního programu počítačové gramotnosti, který zahrnuje čtyři dvouhodinové, navzájem na sebe navazující počítačové kurzy. Výuka je přizpůsobena úplným začátečníkům, jejichž zkušenosti s počítačem jsou minimální nebo žádné. Díky zkušeným lektorům tak mají možnost osvojit si základní počítačové pojmy, naučit se pracovat s textovým editorem, objevit výhody vyhledávání informací na internetu a odeslat svůj první . Absolvování všech nebo jen některých kurzů záleží na individuálních znalostech a rozhodnutí každého z účastníků. Pro každého účastníka jsou připraveny i výukové materiály (knížky, CD a výukové leporelo). Kurzy probíhají na 3. ZŠ, ulice Rabasova 821, Slaný. Registrovat se může na bezplatné lince , kde současně získáte další informace o kurzech. Město Slaný městský úřad, odbor životního prostředí a Dům dětí a mládeže,,ostrov Slaný vyhlašují III. ročník výtvarné a fotografické soutěže Slánský čtyřlístek, tentokrát na téma Co uděláš S (Z) PET LAHVÍ? Výtvarný projev: (libovolná technika a formát) B. Jednotlivci: I. kat. předškolní věk do 6 let II. kat let III. kat let IV. kat let Fotografie: (libovolný formát, barva) A. Jednotlivci: I. kat let II. kat let III. kat let U všech prací je nutné uvést jméno, příjmení, věk, bydliště, kategorii. Zhotovené práce zasílejte do na adresu Dům dětí a mládeže OSTROV, Třebízského 163, Slaný , s označením,,soutěž Slánský čtyřlístek III.ročník. Zaslané práce se nevracejí, zůstávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Vyhlášení výsledků soutěže bude 7. června Trhy na náměstí v roce 2006 Březen , Duben , Květen , Červen 8.6., Červenec Srpen 3. 8., , Září Říjen , Listopad , Prosinec , , Informace pro důchodce ČKD Slaný, a. s., členy Odborového svazu KOVO. Členské příspěvky a pohřebné na rok 2006 ve výši 100 Kč budou vybírány opět v budově Městského úřadu Slaný v zasedací místnosti v prvním patře. Počínaje úterkem 4. dubna 2006 od 9 do 11 hodin a následně každé další úterý ve stejném čase až do 2. května Hliníková výzva pro Slaňáky Minulý rok byla Ostrovem vyhlášena soutěž ve sběru hliníku. Zatím do ní vstoupila jen Základní škola v Kmetiněvsi, dokonce si lepí i svoji hliníkovou Zeměkouli z tenkého staniolu.chtěli bychom tímto pozvat všechny lidičky v dubnu na oslavu Dne země na náměstí i s kouskem jakéhokoliv hliníkového odpadu, který se právě chystali vyhodit do koše. Bude zde připravena nádoba a budeme soutěžit, která Zeměkoule bude větší slánská nebo kmetiněvská? Těší se na Vás Ostrované a Klub přátel DDM.

8 strana 8 Slánská akademie volného času I. ročník 2006/2007 V letošním roce, pokud bude ve Slaném a okolí zájem, by měla zahájit svou činnost SLÁNSKÁ AKADEMIE volného času. Jejím cílem je umožnit soustavnější vzdělávání v různých oborech lidského poznávání. V prvním ročníku připravujeme téma ČESKÉ STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ. V podzimním semestru předpokládáme uskutečnění čtyř přednášek, z nichž tři by se měly týkat českého středověkého umění a poslední umění na Slánsku. Na podzim se také počítá s jednou exkurzí po pražských středověkých památkách. Jarní semestr by měl obdobnou skladbu a závěrečná exkurze by se týkala památek regionu (například gotická nástěnná malba v Roudnici, Velvarech, Slavětíně a Černochově). Absolvent tohoto ročníku slánské akademie by se měl dokázat orientovat v českém středověkém umění, měl by zvládnout základní morfologii české gotické architektury (stavební struktury katedrály); v druhém semestru se seznámí i se středověkou nástěnnou malbou v regionu. Uvažujeme, že bude možné navštěvovat akademii buď jako řádný posluchač s tím, že jeho absolutorium bude zakončeno závěrečnou prací o středověkém umění a obdržením diplomu Slánské akademie v slavnostním sále městské radnice; nebo jako mimořádný posluchač, který nebude vypracovávat závěrečnou práci. Samozřejmě se jedná o diplom čestný. V této fázi není a nemůže být cílem Slánské akademie usilovat o jakoukoliv akreditaci. Přednášky by měly probíhat v sobotu dopoledne a místo jejich konání bude určeno na základě počtu přihlášených. Pokud by se ukázalo, že by více vyhovoval všední den odpoledne, pokusíme se vyhovět. Poplatek za jeden semestr bude činit 200 Kč. Pro téma ČESKÉ STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ jednáme s lektorem historičkou umění PhDr. Jaroslavou Kroupovou z Prahy (soustavně se zabývá středověkým uměním), se kterou bude spolupracovat, a to zejména v oblasti regionálního umění, PhDr. Vladimír Přibyl. Otevření Slánské akademie předpokládá dostatečný zájem posluchačů. Proto se obracíme na všechny případné uchazeče, aby vyplnili anketní lístek a odevzdali jej do slánského Infocentra, nebo oznámili svůj zájem do konce května 2006 na elektronické adrese: Uvítáme další podněty a připomínky. Případné informace poskytne Vladimír Přibyl, odbor kultury MěÚ Slaný, telefon Jméno a p íjmení... adresa/... telefonické spojení/... / elektronická adresa... Další sd lení, p ipomínky (otázka konání - všední den, nebo sobota) /... Čaj o páté s atletkou Petrou Vosáhlovou V příjemném prostředí salonku Vlastivědného muzea ve Slaném se sešli všichni ti, kteří fandí atletice, aby se dozvěděli něco bližšího o mistryni republiky v lehké atletice Petře Vosáhlové, která spolu s trenérkou Mgr. Věrou Hrušovou s úsměvem odpovídala na otázky přítomných. Vyprávění bylo natolik poutavé, že bych se o ně ráda podělila i se čtenáři Slánské radnice. Až do doby, kdy si Petra přinesla přihlášku na sportovní gymnázium v Kladně, nevěděla o atletice skoro nic. Do té doby sportovala, jak se dalo. Tělocvik ve škole, plavání, jízda na kole, kolečkových bruslích atd. Bez pohybu nemohla být. I učení si brala do vršku stromů. V páté třídě si přinesla přihlášku na Sportovní gymnázium v Kladně. Při přijímačkách uspěla a na sportovním gymnáziu se rozhodla pro atletiku. Zprvu prošla téměř všemi žákovskými disciplínami a snad v žádné vyloženě nepropadla. Vypadalo to, že se bude orientovat na sprinty a skok daleký v těchto disciplínách si úspěšně vedla na všech krajských přeborech. Závodí za AC TEPO Kladno. Již 6 let ji trénuje trenérka ing. Eva Voňavková, která je pro Petru i velkou oporou a ohromně si rozumějí. V její nepřítomnosti ji stejně jako na Čaji o páté zastupuje trenérka Mgr. Věra Hrušová, kterou si pro její velkou péči o své svěřence Petra rovněž oblíbila. Na trenérky nedá dopustit. Jejich slovo vždy platí. V roce 2002 si na tréninku vyzkoušela běh na 800m se žákyněmi, které se této disciplíně věnovaly závodně. Nejenže zvítězila, ale ani se moc nezadýchala protože

9 strana 9 jí to bylo trapné, tvářila se, jak je unavená. O týden později běžela na stadionu v Houšťce svůj 1. závod na 800 m. Až do 600m se držela za 1. závodnicí, tam, jak popisuje, do ní vjel impuls a na zbývajících 200m předhonila tuto závodnici téměř o 10 vteřin osobní rekord, kterým překonala i kladenský rekord této kategorie, o týden později další zlepšení osobního i kladenského rekordu o 2 vteřiny. Bylo rozhodnuto zamilovala si tuto disciplínu a už u ní zůstala. Další trénink směřoval k 1. startu na Mistrovství ČR starších žáků v České Lípě v roce S trenérkou ing. Evou Voňavkovou očekávaly jako vynikající umístění okolo 8. místa. Rozběh v semifinále Petra vyhrála zlepšením osobního rekordu na 2:22 min. Finále skončilo obrovským úspěchem, zlepšením osobního rekordu na 2:17:80 min a 4. místem. Další vynikající a překvapivý úspěch. Nominovala se i na své 1. mezistátní utkání do Trnavy. Tady přišly slzy zklamání. Petra běžela s teplotou 39 C a s výsledkem nebyla spokojena. Slzy zklamání vystřídaly slzy štěstí. Velkým úspěchem bylo členství ve vítězné štafetě MČR dorostenců v Liberci, kde běžela poslední úsek. Tato vítězná štafeta překonala kladenský rekord v čase 3:57:80 min. Petra svou houževnatou povahou na sebe nakládá velké cíle a dravě jde za nimi. Celé letní prázdniny věnovala tvrdému tréninku a úsilí se vyplatilo. Vybojovala v tvrdé konkurenci zcela oprávněně titul Mistryně ČR v běhu na 800m pro rok Zde získala se svými kolegyněmi ještě bronzovou medaili ve štafetovém běhu 3x300. Následovaly úspěchy i při MČR družstev. V srpnu 2005 v mezinárodním závodě Mladá Evropa v Jablonci n. Nisou vybojovala při bohaté zahraniční účasti 1. místo ve své zamilované disciplíně v běhu na 800m. Na MČR do 22 let v Pardubicích rovněž výborně zaběhla a probojovala se až do finále na 400 m, což byl velký úspěch. V jednotlivých letech skončila s AC TEPO Kladno 3. na MČR družstvech žáků, 1. na MČR družstev juniorů a 7. místo na MČR družstvech žen. Velkým zážitkem byl červencový mezinárodní závod v Libanonu, ve městě Jamhour, kterého se zúčastnili atleti do 18 let z 11 zemí. Petra si velmi chválila, že měli i kromě závodů čas si prohlédnout samotné město a jeho okolí a ještě se spřátelit s atlety dalších zúčastněných zemí. Na promítaných fotografiích nás upoutal i vlastní nástupní ceremoniál s dětmi v libanonských národních krojích. Celá kladenská výprava pod vedením trenéra Michala Pufra si vedla velmi dobře. Petra samotná získala 2 bronzové medaile za běh na 400m a skok do dálky. Byla členkou vítězné štafety, kde startovala společně s Rumunkami. Šlo o smíšené štafety žádné družstvo nemělo dost závodníků k vytvoření štafety vlastní. Jen ji mrzelo, že se neběželo 800m, kde si tak věří. V rámci průpravy se Petra zúčastňuje i doplňkových běhů, ve kterých je rovněž velmi úspěšná. Několikrát zvítězila v Běhu vítězství v Lánech, v Běhu přes Berounskou horu, 2. byla v listopadu roku 2005 v Běhu 17. listopadu a v roce 2004 byla i členkou velmi úspěšné štafety Pražského maratonu. V průběhu každého roku se Petra účastní i několika krajských přeborů, ze kterých si přivezla již velké množství zlatých, stříbrných a bronzových medailí. Dalším ohromným úspěchem je bodování v extralize žen, což je nejvyšší soutěž u nás. Za svou závodní kariéru nasbírala 18 zlatých, 9 stříbrných a 10 bronzových medailí. Nejvíce si cení zlaté medaile z MČR. Z každého dosaženého úspěchu má Petra nesmírnou radost, a to nejen za svoji osobu, ale bere to jako vítězství i pro město, ve kterém žije. Je velká škoda, že při velkých závodech nezdobí její dres logo prezentující některou z firem našeho regionu. Zvolila si jednu z nejtěžších atletických disciplin, která vyžaduje nejen vysokou fyzickou a psychickou připravenost, doplňkovou stravu a sportovní vybavení, ale zároveň je náročnou finanční zátěží pro celou rodinu. Věříme, že se najde sponzor, který tuto nadějnou atletku nenechá pro finanční problémy zapadnout. Ke všem dosud dosaženým vítězstvím blahopřejeme a do dalších přejeme hodně zdraví a vytrvalosti. Pavlína Hoffmannová Milan Paumer podruhé ve Slaném V Knihovně V. Štecha se ve středu uskutečnila další beseda z cyklu Čaj o páté, tentokrát nazvaná Cesta za svobodou a demokracií. Besedovat přijel Milan Paumer, člen odbojové skupiny bratří Mašínů, ing. Štastný, místopředseda KPV ČR a dokumentarista mgr. Martin Vadas. Pro nemoc se bohužel omluvila paní Dr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů České republiky. Bylo příjemné vidět Milana Paumera ve Slaném již podruhé, neboť při besedách s ním se člověk neustále dozvídá nové informace. Proto sál zcela zaplnili nejen příslušníci starší generace, ale prostě všichni, kdo se zajímají o období, na které velká část společnosti jakoby raději zapomněla. V úvodu besedy zazněla vzpomínka na aktivního účastníka protikomunistického odboje

10 strana 10 Slaňáka Miloslava Čapka, zesnulého v minulém roce. Hovořilo se nejen o činnosti a odchodu bratrů Mašínů a jejich druhů M. Paumera, V. Švédy, Z. Janaty a V. Hradce, ale i o aktivitách bývalých politických vězňů dnes, včetně mediálně sledovaného případu Vladimíra Hučína. V rámci besedy byly Mgr. Vadasem promítnuty také dokumentární fotografie z padesátých let (mimo jiné i Václava Švédy s rodinou) a snímky z putování nazvaného Po stopách Mašínů 2005, které se uskutečnilo v říjnu minulého roku. Přítomné zaujalo i jeho vyprávění o nalezených filmových a zvukových záznamech z politického procesu s Dr. Miladou Horákovou, která byla komunistickým režimem popravena. Pavel Bartoníček Účastníky besedy rovněž zaujalo vzpomínání p. Paumera na léta mládí, prožitá na Poděbradsku, přičemž do besedy se živě zapojili i přítomní pamětníci. Zajímavá byla i informace, že bývalý prezident Václav Havel spolužák bratří Mašínů byl v mládí vodním skautem a měl přezdívku Chrobák. foto A. Kratochvílová Knihovna Václava Štecha v březnu ODDĚLENÍ PRO DĚTI. Čtvrtek 9. března od 14 hodin Čtení z knihy Malý špalíček pohádek od Františka Hrubína. Přijď si poslechnout pohádku a naučit básničku. Čtvrtek 23. března od 14 hodin Po dlouhé zimě přišlo jaro soutěž na jarní téma. Otázky budou z přírodopisu a literatury. ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ Ve středu 22. března 2006 od 17 hodin pořádáme Čaj o páté O výstavě Františka Ženíška ( ) ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Průvodkyní výstavou bude Monika Sybolová, lektorka Národní galerie v Praze. STUDOVNA. V rámci celostátní akce Březen měsíc Internetu /BMI/ pořádá knihovna ve dnech 6. až 11. března 2006 Týden Internetu. Po celý týden bude probíhat zdarma výuka základu vyhledávání na Internetu se zaměřením na webové stránky Městského úřadu ve Slaném. Vyučovat budou knihovnice a žáci 1. základní školy ve Slaném. Dále jsme na Týden Internetu připravili: Středa 8. března Prezentace databází firmy Anopress na 3. základní škole ve Slaném na Gymnáziu V. B. Třebízského ve Slaném Čtvrtek 9. března Čaj o páté s názvem Česká tisková kancelář na Internetu. Naši hosté z ČTK Vám představí databáze, které zpřístupňuje ČTK uživatelům knihoven. NOC S ANDERSENEM zveme všechny hravé a soutěživé děti na pohádkovou NOC S ANDERSENEM z pátku 31. března na sobotu 1. dubna do dětského oddělení knihovny. Noc plnou her a překvapení můžeš prožít, pokud jsi čtenářem knihovny a získáš co nejvíc bodů. Bližší informace najdeš v knihovně nebo na telefonu SLAN-FEST podruhé! Po úspěchu loňského Slan-Festu, neboli Slánského festivalu amatérských filmů, přicházejí letos pořadatelé s druhým ročníkem. Slan-Fest 2006 se uskuteční 8. dubna v aule Gymnázia V. B. Třebízského ve Slaném. Zahájení je ve 14 hodin a pro diváky bude opět připravena přehlídka nezávislých filmů od začínajících i déle tvořících autorů. Jako doprovodný program budou pro návštěvníky festivalu připraveny výstavy fotografií a obrázků od tvůrců ze Slaného. Opět nebude chybět host z filmové branže a několik diváků si odnese věcné ceny. Po celou dobu programu bude otevřený bufet. Máte-li zajímavý film, který byste chtěli ukázat lidem, a zajímají Vás reakce diváků, zašlete nám Váš snímek! Šanci získat ocenění za tři nejlepší díla dle hlasování diváků má skutečně každý. Organizace se opět ujala zájmová skupina mladých lidí Parta X pod záštitou občanského sdružení Patro X. Přijměte tedy srdečné pozvání od organizátorů a přijďte! Více informací najdete na internetových stránkách patrox. cz. Těšíme se na Vás!

11 strana 11 SLÁNKA 2006 pro nejmenší Dům dětí a mládeže OSTROV připravil a realizoval po roční odmlce soutěžní přehlídku pro nejmenší sólové recitátory a kolektivy. Celkem 37 soutěžících představilo své recitační umění ve 3 kategoriích. V nejmladší kategorii od 3 do 4 let zvítězili: 1. místo: Veronika Kadeřábková z MŠ Hospozín 2. místo: Dorota Nováková z MŠ Zlonice 3. místo: Tomáš Kučera z MŠ Tuřany a Matěj Hulcr z MŠ Slaný, Hlaváčkovo náměstí (U Labutí) Děkujeme vedení ZUŠ ve Slaném, které nám nezištně zapůjčilo prostory jak pro samotnou recitaci, tak i pro děti, které čekaly na svá vystoupení. Díky organizačním změnám, které navrhla ředitelka soutěže Lenka Geringová, byly spokojeny děti, paní učitelky i organizátoři spolu s průvodci celou soutěží Katkou Flekácsovou a Honzou Rudlem v rolích Makové panenky a motýla Emanuela. Blahopřejeme vítězům a všichni se těšíme na do Městského centra Grand na okresní kolo recitační přehlídky SLÁNKA 2006 s postupem do krajského kola a okresní přehlídku divadelních souborů, která se koná na 3. ZŠ v Bunkru v tentýž den. Soutěž je přístupná veřejnosti, přijďte a soutěžící povzbuďte. Miroslava Kaisrlíková, DDM OSTROV Ve starší kategorii od 5 do 6 let získali: 1. místo: Michaela Orlická z MŠ Slaný, Vítězná místo: Lukáš Pískač z MŠ Zlonice 3. místo: Zdeněk Zemko z MŠ Tuřany a Veronika Krailová z MŠ Zlonice Mezi kolektivy zvítězily děti z MŠ Slaný ve Vítězné 1578, druhé se umístily děti z MŠ Hospozín. Starší kolektivy, MŠ Hospozín Zprávy z Mateřské školy ve Vítězné ulici 1578 Mateřská škola Slaný, Vítězná 1578, SLANÝ vyhlašuje 12. ročník dětské výtvarné výstavy se soutěží pro děti ve věku od tří do osmnácti let. Téma 12. ročníku je KNIHA MŮJ PŘÍTEL! Práce posílejte nebo předávejte na adresu školy nejpozději do (práce převezme školnice pí Staňková, nebo učitelky). Slavnostní vernisáž se uskuteční ve středu v ve vestibulu školy. Srdečně zveme a těšíme se na všechny návštěvníky! POZVÁNKA NA LETNÍ ŠKOLU PROGR AMU ZAČÍT SPOLU Tréninkové centrum programu Začít spolu mateřská škola Slaný, Vítězná 1578 uspořádá pro zájemce o program Začít spolu Letní školu v termínu 21. srpna 25. srpna Letní škola se uskuteční v prostorách MŠ. Program: Centra aktivity aneb jak vytvořit podnětné prostředí pro samostatnou činnost dětí. Individuální přístup k dítěti. Spolupráce s rodinou. Den v MŠ s programem Začít spolu. Projektové plánování. Pozorování dítěte a Oregonská metoda hodnocení. Po absolvování těchto seminářů získáte základní informace o vzdělávacím programu ZsS a obdržíte osvědčení. Kurzovné: 800 Kč (platba možná z DVPP akreditace MŠMT) Stravování: obědy možno zajistit v blízké restauraci (přibližně 50 Kč oběd, vydají potvrzení o platbě), ostatní individuálně. Ubytování: v MŠ na molitanových matracích zdarma nebo možno zajistit ubytovnu (cca 250 Kč/noc). Přihlašte se nejpozději do ( z důvodu zajištění ubytovny). ms. cz, telefon: nebo u paní Jehlíkové: KULTURNÍ AKCE V DPS NA SADECH ve Společenské odpoledne V. Holec (II. patrospž) v Jarní vínek Fišerová, Dědeček (II. patro DPS) ve Výroční členská schůze (II. patro SPŽ)

12 strana 12 Výpis z činnosti městské policie od do přistihla na základě oznámení občana ve vyhořelém domě v ulici Na Chmelnici šestici mužů, kteří tam rabovali železo. Všem byla na místě udělena bloková pokuta. Do této lokality v posledním měsíci vyjížděli strážníci za uplynulé období několikrát, vždy s podobným výsledkem vyjížděli strážníci do Billy, kde ostraha zadržela muže z Prahy, který se pokusil odcizit zboží za 466 Kč. Pachatel se ke krádeži přiznal a byla mu na místě uložena bloková pokuta v oznámil muž, že mu jeho soused kope do dveří a poškodil je. Na místě se hlídka snažila s pachatelem komunikovat, ale tento veškerou komunikaci odmítal. Vzhledem ke způsobené škodě na dveřích poškozeného byl případ na místě předán Policii oznámila obsluha restaurace, že v zařízení mají muže, který odmítá zaplatit. Po příjezdu hlídky muž útratu zaplatil a odešel předali strážníci přestupkové komisi podezření z porušení tzv. Tabákového zákona matkou patnáctiletého mladíka, která mu v přítomnosti hlídky umožnila kouření cigaret přivedl na služebnu muž ze Slaného psa, křížence pudla, ve značně zbědovaném stavu. Z podaného vysvětlení muže vyplynulo, že se o psa stará kamarádovi již dva roky. Pro podezření z týrání zvířete byl případ předán Odboru životního prostředí MěÚ Slaný oznámil hlídce občan, že mu dva mladíci rozbili prakem okno. Strážníci oba pachatele ztotožnili a o jejich chování informovali rodiče. Tito se na místě s poškozeným domluvili o náhradě škody oznámil občan, že byl napaden mužem, který jemu a jeho družce vyhrožoval zabitím a vypálením domu. Strážníci po ověření oznámení na místě případ i s pachatelem předali pro podezření z trestného činu Policii přistihla hlídka v lokalitě Na Hájích dva školáky (bratry), kterým se nechtělo do školy. Oba dva hlídka předala matce a o záškoláctví informovala Odbor soc. péče MěÚ Slaný oznámil pracovník ČD, že ve vestibulu nádraží tři mladíci kouří a odmítají vestibul opustit. Vyslaná hlídka všem třem mladíkům z Litoměřic udělila blokovou pokutu za porušení zákazu kouření zjistili strážníci při řešení dopravního přestupku, že řidič nemá řidičské oprávnění. Hlídka mu zakázala další jízdu a případ předala Odboru dopravy MěÚ Slaný zadrželi a předali Policii strážníci podnapilého řidiče, který měl navíc vysloven ve správním řízení zákaz řízení. Na podezřelého upozornil hlídku operační MP, který kamerovým systémem zaregistroval vozidlo, které vjelo do pěší zóny přes chodník z ul. E. Beneše a pěší zónu projelo velkou rychlostí. Hlídce se vozidlo podařilo zastavit až v ulici Pražská. Za trestný čin hrozí pachateli až 2 roky vězení v zadržela a předala hlídka Policii mladíka, po kterém bylo téhož dne vyhlášeno pátrání. Mladík je podezřelý z páchání trestné činnosti na Slánsku ve zadrželi strážníci podezřelou osádku vozidla, která se snažila skrýt. Důkladnou kontrolou bylo z jištěno, že vozidlo, ve kterém osádka jela, je hlášeno jako odcizené. Vozidlo i podezřelé předala hlídka na místě Policii. Pavel Štěpánek, velitel městské policie Týden otevřených dveří v mateřské škole U Pánka Děti a jejich rodiče, kteří se chystají k zápisu do mateřské školy chceme seznámit nejen s prostředím mateřské školy, ale i s prací dětí a jejich učitelek. Nyní, kdy naši závodníci bojují o olympijské medaile, i my máme svoji školkovskou olympiádu například: skok na lyžích, seskok ze švédské bedny na žíněnku, slalom, závodivé hry a pod. Každých 14 dní můžete potkávat naše malé turisty šlápotky s batůžky na zádech, jak vyrážejí za poznáním do přírody, ale i za poznáváním historie našeho města a okolí. Práce výtvarníků, které vznikají pod vedením naší paní učitelky v keramické dílně, můžete vidět nejen v hale naší mateřské školy, ale i v soutěži o keramickou pícku, kterou pořádá OSTROV, a odkud si vždy některou z cen děti přinesou. Pohybový kroužek rozvíjí nejen pohyb dětí, ale i obratnost, rychlost a pohotovost. Má vaše dítě špatnou výslovnost? V naší mateřské škole vám pomůže učitelka logopedická asistentka odstranit menší vadu výslovnosti, nebo vás doporučí k logopedce a s dítětem průběžně pracuje. Pro děti je připravena řada akcí: například divadelní představení 1x za dva měsíce v mateřské škole, návštěva divadla MINOR v Praze, návštěva kina, Čabárny, Železničního muzea v Rudné u Rakovníka, Skanzenu dolu ve Vinařicích, výlet do zooparku v Chomutově, módní přehlídka panenek, autosalon pro kluky, škola v přírodě, plavecký výcvik, divadelní předplatné, ukázku výcviku psů na naší zahradě, letní karneval s Inkou Rybářovou

13 strana 13 a mnoho dalších zajímavých akcí. Řadu akcí pořádáme společně pro děti a rodiče: zájezd do divadla S+H v Praze, návštěva ZOO v Plzni, pálení čarodějnic, oslava dne dětí, atd. Přijďte se k nám s dětmi podívat, pohrát si s nimi ve třídě, popovídat s učitelkou o průběhu celého dne. Jste srdečně zváni v týdnu od Na shledanou u zápisu do mateřské školy 28. března 29. března 2006 se těší celý kolektiv mateřské školy U Pánka Vančurova ul., Slaný Naďa Holovlaská, ředitelka školy Informace z Íčka SLANÝ A VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU Slaný se v lednu zúčastnilo poprvé veletrhu v zahraničí Slovakiatour v Bratislavě. Pod záštitou Skalice jsme našimi materiály přiblížili návštěvníkům veletrhu naše město a naše památky. Nechceme a ani nemůžeme konkurovat známým místům jako je Český Krumlov, Hluboká nebo Kutná Hora, ale jak celorepublikové statistiky ukazují, příjmy z cestovního ruchu tvoří významnou roli v národním hospodářství a každý, kdo si tohle uvědomí včas, má vyhráno. I my máme co nabídnout přírodní památku Slánskou horu, střed města je vyhlášen chráněnou památkovou zónou, dominantní Velvarskou bránu (otevřenou od května do září v sobotu i neděli do 15 hodin), tematické vycházky po městě od dubna do září, pro rodiny s dětmi Aquapark a navíc je naší obrovskou devizou blízká dostupnost Prahy. Každý člověk je patriotem svého rodného města a vidí jenom ta pozitiva. Jak to vnímáte vy, Slaňáci? Z veletrhů cestovního ruchu přivezeme každý rok mnoho materiálů, a tak se nám samozřejmě NA KOMENDĚ vinárna, kavárna, čajovna Komenského náměstí 83, naproti ZŠ velký výběr kávy od 15 Kč 2dl rozlévaných vín od 17 Kč konévka sypaných čajů od 18 Kč nekuřácká provozovna..je důvod to nevyzkoušet? Ve všední dny otevřeno od 12 hodin! V so a ne od 16 a vždy do 22, nebo dle zájmu! Rezervace: stane, že některý máme dvakrát nebo dokonce i třikrát. Rozhodli jsme se proto letos nabídnout tyto duplicitní materiály i vám. V Infocentru pro vás budou od 20. března připraveny boxy s množstvím různých informačních materiálů z celé České republiky a kdo bude mít zájem, může si z nich vybrat a odnést domů. Od 1. března 2006 výrazné slevy na vybrané zboží v Infocentru Slaný: Divadlo a divadelnictví 10 Kč Hotel Grand 10 Kč Historický atlas Slaný 250 Kč Slánské hřbitovy 20 Kč Přehlídka seminárních prací žáků 9. tříd ZŠ Háje Česká kultura přelomu 19. a 20. století. Zahájení 6. března 2006 v 16 hodin. Zajímavé dotazy: tip na dovolenou, nejlépe v Čechách, kde je možný rybolov (www. kudyznudy. cz). INFOCENTRUM SLANÝ V ÝR AZNĚ ROZŠIŘUJE OTEVÍR ACÍ DOBU OD DUBNA DO ŘÍJNA V SOBO- TU A V NEDĚLI HODIN. VINOTÉKA U JANA AMOSE Komenského náměstí 690 KVALITNÍ SUDOVÁ VÍNA Müller Thurgau 45, Kč Frankovka 50 Kč Veltlínské zelené 45 Kč, Modrý Portugal 50 Kč Ryzlink Vlašský 50 Kč, Cabernet Sauvignon 60 Kč Muškát Moravský 60 Kč, Austrálie, cuveé 90 Kč Nově: Rulandské bílé, Rakousko 50,- Ceny za 1 litr! Vino Bohemia, spol. s r.o. Těšíme se na Vaši návštěvu! Po pá 10 12, So 9 12

14 strana 14 Úplné zatmění Slunce 29.března Toto zatmění bude z našich zeměpisných šířek možné pozorovat jen jako zatmění částečné. Avšak přestože neuvidíme úplné zatmění, může nás potěšit, že průběh částečného zatmění v maximální fázi bude probíhat vysoko nad obzorem. Podmínky pro pozorování budou tedy velmi příznivé. Zatmění Slunce patří bezesporu mezi velmi zajímavé a úchvatné astronomické úkazy. Naposledy jsme měli možnost pozorovat toto světelné divadlo 3. října 2005, kdy pás prstencového zatmění protínal západní Evropu. Ti z nás, kteří pobývali v tuto dobu především ve Španělsku, mohli sledovat toto nebeské představení na vlastní oči. V České republice byla situace o něco složitější. Naši republiku bohužel zasáhl pouze pás částečného zatmění, navíc pozorování na mnoha místech znemožňovala neprostupná oblačnost. Co nás čeká? Úplné zatmění Slunce bude viditelné z pásu totality, přičemž jeho maximální šířka bude 184 km. Pás totality zatmění vzniká na povrchu Země, kterým prochází stín Měsíce a v němž lze vidět úplné zatmění celého kotouče Slunce. Pokud naše pozorovací stanoviště nezakrývá pás totality, budeme svědky částečného zatmění. Pás plného stínu začíná ve východní části Brazílie, pokračuje východně a severovýchodně Atlantickým oceánem, křižuje Afriku od Ghany až po Egypt, ve Středozemním moři jen těsně mine Krétu a Kypr, přechází nad Tureckem a Černým mořem, dále Kazachstánem a končí na hranicích Ruska a Mongolska. Nejvýhodnější podmínky pro pozorování budou mít vzhledem k trvání úkazu a klimatickým podmínkám hlavně obyvatelé severní Afriky. V těchto částech světa je mnohem větší pravděpodobnost bezmračného počasí v den úkazu. Z tohoto hlediska se jeví výhodná také lokalita Turecka. Pozorovatelé z České republiky se mohou těšit na částečné zatmění, které začíná tzv. prvním kontaktem v 11 hodin 47 minut. Je to okamžik, kdy se disk Měsíce dotkne disku Slunce (zemského stínu). Výška Slunce nad obzorem bude v tento okamžik 43. Měsíc se bude stále hlouběji zakousávat do slunečního kotouče, maximální fáze zatmění bude gradovat přesně v 12:49 hod. V tomto okamžiku uvidíme z našeho pozorovacího stanoviště, jak sluneční disk je přibližně z 50% překrytý. Nebeské divadlo vrcholí. Pozorovatelé v úžasu dávají najevo své emoce. Čas však nezadržitelně plyne dál, měsíční stín se posouvá k východnímu okraji slunečního kotouče. Vládu nad světlem zase přebírá životodárné Slunce. Čtvrtý kontakt v hodin naposledy, kdy se měsíční disk dotýká disku Slunce, bezpodmínečně ukončí tento významný úkaz. Městská hvězdárna ve Slaném Vás zve na pozorování částečného zatmění Slunce v celém průběhu ( od do hodin). Pozorování úkazu bude probíhat pomocí dalekohledů se speciálními filtry tak, aby nedošlo k poškození zraku. Přeji Vám jasnou oblohu a pěkný výhled! Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna ve Slaném Program Městské hvězdárny ve Slaném na březen Hvězdárna je pro veřejnost otevřena středu sobota od 19 do 21 hodin. Prohlídky hvězdárny a pozorování dalekohledy v 19.00, 19.30, 20.00, hodin. Pozorování oblohy pouze za jasného počasí. Významný úkaz: Zatmění Slunce Pro veřejnost bude otevřeno od 11:30 do 14:00 hodin. Filmový večer: Slunce. Tento pořad nás seznamuje s astrofyzikálním pohledem na naši nejbližší hvězdu. Formou dialogu se pokusí přiblížit moderátoři základní vlastnosti tohoto tělesa v planetárním systému. Čtvrtek 23. března v 19 hodin, přednáškový sál hvězdárny.

15 strana 15 Slánské pamětihodnosti Barok ve Slaném I. Jan Jiří Heinsch Často se zastavuji u hrobu slánského rodáka a význačného historika umění V. V. Štecha, který je pochován na třetím slánském hřbitově. Dodnes vzpomínám, jak mi přítel v době mého studia věnoval sešitové vydání Štechovy zásadní statě Československé sochařství a malířství nové doby, které vycházelo v dusné době protektorátu a jejichž dokončení nakonec zmařilo Štechovo uvěznění v koncentračním táboře. Význam této pronikavé studie, která přes veškerá nová zjištění je stále užitečnou příručkou historika umění, jsem si uvědomil ve zdánlivém slánském detailu, který ukazuje také k tomu, jaký měl V. V. Štech dokonalý přehled o památkovém fondu barokního umění na českém venkově. Mám na mysli dílo malíře raného baroku Jana Jiřího Heinsche, který přišel do Čech ze Slezska. V konventním kostele bývalého slánského františkánského kláštera nalezneme na bočních oltářích dva obrazy františkánských světců sv. Františka a sv. Antonína Paduánského, které kdysi Ferdinand Velc ve svém soupise památek z roku 1904 dokonce připisoval vynikajícímu českému malíři Karlu Škrétovi. Nedávno zesnulý historik umění Jaromír Neumann ve své knize Malířství X VII. století v Čechách připsal slánské obrazy již Janu Jiřímu Heinschovi, kterého jezuité nazývali českým Apellem. Ale ještě před tímto připsáním to byl právě V. V. Štech, který se důvěrně seznámil s osobním slohem J. J. Heinsche a ve zmíněné práci o barokním umění, ještě před Jaromírem Neumannem, v početném výčtu Heinschových prací jmenovitě zmiňuje obraz sv. Antonína Paduánského ve františkánském kostele ve Slaném. Obrazy jsou památkou na patrona františkánů Jiřího Adama z Martinic, který společně se svou manželkou hraběnkou z Martinic, rozenou ze Šternberka, daroval v roce 1691 klášteru obrazy sv. Antonína a sv. Františka na boční oltáře v bohatých stříbrných rámech, na něž bylo použito 8 liber stříbra (1 libra 513 /560 g). Ty však byly v roce 1810 odvezeny do mincovny a nahrazeny novými empírovými rámy, které můžeme spatřit i dnes. Zajímavé je, že v roce 1693 kvardián Gilbert Heidasch nebyl spokojen s vypodobněním sv. Antonína, neboť měl hábit konventuála (jeden z mužských řádů sv. Františka známe tři mužské řády, které se řídí řeholí sv. Františka konventuálové (minorité), františkáni a kapucíni), nikoliv františkána. Teprve za kvardiána Ludvíka Tomíčka v roce 1713 byl obraz sv. Antonína vrácen malíři, aby vše napravil. Opravu však již nemohl provést Heinsch, ten zemřel v roce Na obraze sv. Františka z Assisi ( 1226) vidíme světce zobrazeného en face, a to jak rozjímá nad prostým křížem; na jeho rukou a na boku patrná stigmata krvácení z jizev, které zázračně obdržel sv. František z Assisi v roce 1224 na hoře La Verna. Na druhém obraze je sv. Antonín Paduánský ( 1231), který je zpodobněn, jak na knize přináší žehnajícího Spasitele světa, jehož vládu nad světem připomíná panovnické jablko ve formě zeměkoule. Samozřejmě badatelské úsilí o rozpoznání jednotlivých osobností raně barokní malby pokračuje a definitivní připsání uvedených slánských obrazů J. J. Heinschovi je přece jen ještě před námi. I tak obě plátna představují poměrně závažná díla raného baroku na Slánsku. Z Heinschových prací, které se v našem kraji zachovaly, můžeme připomenout dvě rozměrná plátna v Městském muzeu ve Velvarech hr. Libštejnského z Kolovrat a sv. Alfonse Rodrigueze (kol. r. 1680), ty však pravděpodobně Velvarští získali z jezuitského profesního domu na Malé Straně po jeho zrušení. Do širšího okruhu Heinschových děl patří i obraz sv. Antonína Paduánského (kol. r. 1685) z kostela sv. Isidora v Budeničkách. Dnes je uložen v depozitáři a slánské veřejnosti bychom jej rádi představili na výstavě Ze starého umění na Slánku, kterou připravujeme společně se slánským muzeem na září tohoto roku. (Vladimír Přibyl) Měsíčník Slánská radnice vydává Městský úřad Slaný. Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný. Telefon: Fax: Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Bartoníček, místostarosta města Slaného. Členové redakce: Ing. Petr Kolačkovský, Ivo Horňák. Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č. j. RK/39/99. Návrh grafické úpravy: Jan Renner Signum Sazba a DTP: Ivo Horňák. Tisk: Tiskárna Kočka. Toto číslo vyšlo 10. března Uzávěrka byla 28. února Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.

16 Želevčice 5, Slaný, tel: , Co se děje Na Hrášku? PLACENÁ INZERCE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ PRO ROZDĚLENÍ POZEMKŮ II.ETAPY Dne bylo Stavebním úřadem Městského úřadu ve Slaném vydáno (a již nabylo právní moci) územní rozhodnutí č.7. Tímto rozhodnutím bylo určeno dělení pozemků pro připravenou II.etapu výstavby v areálu Na Hrášku. Konečná podoba areálu tedy doznala oproti původně zveřejněným malou úpravu ve vedení komunikací okolo prostřední pasáže stavebních parcel. Změna vznikla s ohledem na nutnost vedení kanalizačního řadu veřejnou komunikací. Domníváme se, že nalezené řešení je zdařilé a ještě lépe zapadá do celkové situace lokality než varianta původní. Opět se potvrdilo, že hledání nejlepšího řešení je nikdy nekončící proces V této části tedy vznikne 16 stavebních parcel a bude postaveno dalších 35 řadových rodinných domků. Řešení řadových domů bude shodné s etapou I., abychom dodrželi jednotný ráz celé lokality. Také pravidla pro výstavbu na individuálních parcelách zůstávají shodná. Jaké jsou tedy další kroky a hlavně předpokládané termíny? V současné době již jsou zpracovávány projekty na vedení inženýrských sítí v této části areálu. Bude následovat další nutný administrativní krok vydání územního rozhodnutí na umístění těchto staveb. A pak již jen jejich vybudování Předpokládáme tedy hlavní část stavebních prací nad zemí ve druhé polovině letošního roku. STAVEBNÍ PRÁCE V AREÁLU V řadových rodinných domcích pokračují práce jednotlivých profesí tak jak tomu odpovídá příslušná rozestavěnost bloků. V prvním (tedy nejvíce rozestavěném) jsou kompletovány koupelny. Je osazována sanitární keramika a dokončovány podlahy koupelen a WC. V těchto objektech již také začaly malířské práce. Průběžně pokračují práce na komunikacích. V ulice René Černého je v těchto dnech podkládka zámkové dlažby v podstatě dokončena. Také Švehlova ulice (v části výstavby I.etapy) již má z velké části chodníky zkompletovány a je připraven podklad vlastní silnice. Postup prací zde bude koordinován s postupem výstavby tak, aby nedocházelo k poškození nových komunikací těžkou stavební mechanizací. U bytových jednotek začaly práce na hloubení základů pro rozšíření spodního podlaží. Odbouráním bývalého zakrytí vstupu byly dokončeny bourací práce na obou objektech. Ing. Ladislav Leksa ( )

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 14. března 2007 Přítomni: Přizván: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 12/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 4. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 38/2015/RM Den konání: 19. 08. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Staffordshire Bull Terier Clubu CZ a Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na IV. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více