Manuál pro modul Vypisování témat prací referentka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro modul Vypisování témat prací referentka"

Transkript

1 Manuál pro modul Vypisování témat prací referentka Tento manuál popisuje typické postupy uživatele s rolí vedoucí práce/školitel v modulu Vypisování témat prací, úkony se mohou lehce odlišovat v závislosti na fakultních nastaveních. Obsah A. Přístup do modulu -2- B. Filtr a seznam prací -3- C. Založení nové práce -5- D. Přiřazení práce studentovi, potvrzení zadání -7- E Průběh řešení, odevzdání práce STUDENTEM Odevzdání práce studentem Odevzdání v zástupu za studenta Přiřazení oponenta Vkládání posudků Kontrola náležitostí a zajištění zveřejnění listinné podoby Zpracování návrhu na vyloučení příloh ze zveřejnění Podání návrhu na vyloučení práce ze zveřejnění Lhůta pro zveřejnění práce Obhajoba a následná finalizace práce Záznam o průběhu obhajoby Finalizace práce F. Pro práci v Informačním systému Studium je nejprve nutné se přihlásit, k tomuto účelu bylo každému učiteli přiděleno číslo osoby a textový login (oboje lze použít jako přihlašovací jméno) a vygenerované heslo. Tyto přihlašovací údaje jsou ověřovány přes centrální autentizační službu (CAS). V případě problémů s přihlášením můžete kontaktovat poradnu na adrese: =cas. K přihlášení je možno použít i lokální přihlašovací údaje zaměstnance fakulty. -1-

2 Obrázek 1: Přihlášení do SIS Během práce v informačním systému je možno kdykoliv vyvolat nápovědu k právě používaným modulům, a to ikonou otazníku v pravém horním rohu okna. Obrázek 2: Nápověda A. PŘÍSTUP DO MODULU Do modulu se snadno dostaneme přes hlavní stránku SIS po přihlášení. Obrázek 3: Přístup do modulu -2-

3 B. FILTR A SEZNAM PRACÍ V následném filtru můžeme snadno upravit kritéria pro výpis seznamu hledaných prací. Obrázek 4: Filtr seznamu prací Položky filtru: Práce - první položka filtru umožňuje rychlý výběr práce podle toho, zda je uživatel její vedoucí práce/školitel, oponent nebo je práce z jeho ústavu Fulltextové vyhledávání lze vyhledávat celá slova v názvu nebo obsahu práce, s využitím zástupného symbolu % lze vyhledávat i části slov např. analýza %lýza Rok vypsání - umožňuje specifikovat rok vypsání hledané práce výběrem ze seznamu Rok obhájení umožňuje specifikovat rok obhájení práce výběrem ze seznamu Vedoucí práce/školitel práce umožňuje specifikovat vedoucího práce výběrem ze seznamu (řazeno dle ústavů) Oponent práce umožňuje specifikovat oponenta práce výběrem ze seznamu (řazeno dle ústavu) Datum obhajoby od-do lze zadat rozsah intervalu pro datum obhajoby Druh studia umožňuje specifikovat druh studia, ke kterému má práce náležet, u závěrečných prací je vždy vazba jedna práce na jeden druh studia, ostatní typy prací mohou zahrnovat více druhů studia Studijní program práce umožňuje specifikovat studijní program, ke kterému je práce vypsána Studijní program řešitele umožňuje specifikovat studijní program řešitele, který je na práci přihlášen (některé práce řešitele mít nemusí) -3-

4 Obor práce umožňuje specifikovat obor práce (je-li přiřazen) Obor řešitele umožňuje specifikovat obor řešitele, který je na práci přihlášen Typ práce umožňuje výběr typu práce Stav práce umožňuje vyfiltrovat práce podle stadia jejich řešení Některé položky filtru závisí na fakultním nastavení a nemusí být k dispozici. Poznámka: Stávající vzhled a funkčnost filtru je ve stavu dynamického vývoje v závislosti na poznatcích z prvních měsíců provozu a požadavků uživatelů jednotlivých fakult, bude tedy docházet změnám, zejména ve 4. kvartálu roku Po nastavení filtru a stisknutí tlačítka Zobraz se zobrazí seznam prací odpovídajících nastavení filtru. V seznamu jsou ve sloupcích fakultně volitelné informace o práci. Obrázek 5: Seznam prací odpovídajících filtru Klepnutím na ikonu Detail se uživatel dostane k podrobnostem zvolené práce. -4-

5 Obrázek 6: Detail práce V dolní části je nabídka, přes kterou se uživatel může dostat k nabídce akcí: C. Edituj záznam o práci umožňuje provádět změny u již vypsané práce a přidávat soubory Vymaž práci smaže práci ze systému Vytvoř kopii založí kopii na základě aktuální práce Finalizovat práci (bez odevzdání a potvrzení studentem) umožňuje provést akci finalizace bez nutnosti odevzdání práce studentem prostřednictvím modulu ZALOŽENÍ NOVÉ PRÁCE Nastavení role referentky umožňuje pracovníkům fakulty vypisovat práce v zástupu za vedoucího. V hlavním okně přes položku menu Nová práce se dostaneme do editačního okna, kde můžeme vytvořit novou práci. -5-

6 Obrázek 7: Založení nové práce V editačním formuláři je předvyplněn vedoucí práce/školitel a ústav podle přihlášeného uživatele, referentka má oprávnění vedoucího/školitele i ústav měnit. Provede to pomocí tlačítka lupy na úrovni položky Vedoucí/školitel ve formuláři editace práce a následným výběrem požadované osoby ve vyvolaném dialogovém okně s filtrem, Obrázek 8. Obrázek 8: Přiřazení vedoucího (výřez) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou a mohou se na různých fakultách lišit dle nastavení modulu, stejně jako vzhled formuláře (na některých fakultách nejsou všechny položky formuláře zobrazovány). -6-

7 Obrázek 9: Zadání nové práce Pro zobrazení seznamu svých prací je nejlepší ve filtru zatrhnout volbu Moje jako vedoucí. Nově vypsaná práce má status nezadaná, jako takovou ji lze i filtrovat. Další editace práce je možná přes detail v seznamu prací odpovídajících nastavení filtru. D. PŘIŘAZENÍ PRÁCE STUDENTOVI, POTVRZENÍ ZADÁNÍ Na vypsanou práci se mohou studenti hlásit sami přes SIS, nebo jim může práci přiřadit referentka v programu Student nebo vyučující editací práce v SIS. -7-

8 Obrázek 10: Přiřazení řešitele práce (výřez) Stisknutím tlačítka s lupou dostaneme formulář s filtrem pro výběr řešitele. Vybereme požadovanou osobu kliknutím na zelenou šipku. Následně je nutné uložit celý formulář editace práce tlačítkem Uložit vespod obrazovky. Takto zadaný řešitel má nezávaznou podobu. Obrázek 11: Formulář pro výběr řešitele práce (výřez) Následně je nutné řešitele potvrdit, to může udělat vedoucí práce/školitel v detailu práce, nebo to provede referentka přímo v modulu nebo v programu Student. -8-

9 Obrázek 12: Potvrzení přiřazení práce studentovi (výřez) Tlačítkem Potvrdit je student na práci závazně přihlášen, status práce je změněn na Zadána a nebude možné dále editovat většinu položek. Potvrzení přiřazení může zrušit jenom referentka na studijním oddělením v programu Student. Tlačítkem Zrušit se zruší přiřazení přihlášeného studenta a práce je opět volná pro další zájemce. E. PRŮBĚH ŘEŠENÍ, ODEVZDÁNÍ PRÁCE STUDENTEM V průběhu řešení práce může student do SIS ke své práci přikládat soubory, které má vedoucí práce/školitel oprávnění číst. Referentka tyto soubory v detailu práce nevidí (Obrázek 13). Obrázek 13: Detail řešené práce Tuto možnost však má přes editaci práce, kde může soubory i mazat. Referentka může také editovat některé položky práce i po jejím vypsání v závislosti na fakultním nastavení. Povinnost vkládat soubory do SIS vzniká studentovi až před odevzdáním práce, které provádí ve studentské části modulu. -9-

10 1. Odevzdání práce studentem Při úkonu odevzdání práce v elektronické podobě zkontroluje student dosud nahrané soubory, včetně popisných údajů k práci. Odkliknutím příslušného tlačítka v aplikaci potvrdí správnost a úplnost vložených souborů, a také jejich soulad s odevzdanou listinnou podobou práce. Současně s tím student vysloví svůj souhlas nebo nesouhlas s trvalým uložením práce v systému Theses.cz pro odhalování plagiátů (tato volba bude následně v IS Studium). Po odevzdání práce nemůže student soubory dále měnit, u popisných údajů může editovat pouze vybrané položky, které fakulta nastaví v konfiguraci modulu. Za správnost a úplnost odevzdané elektronické verze práce a její přílohy a soulad (zejména obsahový) této verze s její listinnou podobou odpovídá student. Obrázek 14: Detail odevzdané práce Práce má v systému dále status odevzdaná. Po odevzdání se referentce zobrazí soubory i v detailu práce. V případě, že student při odevzdání vložil chybný soubor, případně na nějaký zapomněl nebo došlo k jiné obdobné chybě, může požádat studijní oddělení o odemčení práce, referentka tak může učinit až do řádného termínu odevzdání práce. Po odevzdání jí v detailu práce do menu akcí přibude položka odemknout práci a tím ji opět zpřístupnit studentovi k práci se soubory

11 Obrázek 15: Odemknutí práce řešiteli (výřez) 2. Odevzdání v zastoupení za studenta V případě, že student z vážných důvodů nemůže odevzdat práci sám, může o to požádat referentku. Prvním krokem pro zpřístupnění vkládání souborů v zastoupení je vyplnění data odevzdání tím se rozšíří nabídka typů vkládaných souborů v editaci práce. Obrázek 16: Vyplnění data odevzdání - editace práce (výřez) Obrázek 17: Nabídka typů souborů ke vkládání u odevzdané práce (výřez)

12 Obrázek 18: Vložení souboru v PDF (výřez) Referentka vkládá soubory dodané studentem na nějakém mediu, zpravidla CD. Soubor musí být ve formátu prohledávatelného PDF, u souborů typu příloha může být formát souborů libovolný. K vytvoření správného typu PDF z textových dokumentů doporučujeme použití PDF konvertoru, odkaz na něj najdete ve spodní části editační obrazovky. Obrázek 19: PDF konvertor (výřez) U některých typů souboru (Errata, Záznam o průběhu obhajoby, Abstrakt a Abstrakt anglicky ) je možné vytvořit PDF přimo vložením textu do textového pole. Obrázek 20: Použití textového pole pro vložení souboru (výřez) Obrázek 21: Vyznačení autora souboru a osoby, která soubor vložila V přehledu souborů je záznam o skutečnosti, že soubor byl nahrán v zastoupení (uloženo dodatečně), v kolonce Nahrál figuruje jméno zastupující osoby. Takto vložené soubory lze smazat a opětovně vložit dle termínů v opatření děkana fakulty. 3. Přiřazení oponenta Po odevzdání práce referentka přiřadí do modulu oponenta (nebo více oponentů). Postup je shodný jako při přiřazování studenta k práci

13 Obrázek 22: Vložení oponenta (výřez) 4. Vkládání posudků Podobně jako v případě studenta, může v případě nutnosti referentka zastoupit i vedoucího práce nebo oponenta pro účely vložení posudků. Postup je identický s předchozím případem, práce musí mít vyplněno datum odevzdání. Při vkládání posudků v zastoupení musí referentka při skenování dokumentů překrýt podpisy autorů. Jejich podpisy mohou být zveřejněny pouze v případě, kdy dokumenty vkládají osobně, čímž s tímto vyjadřují souhlas. Postup je stejný jako při vkládání souborů za studenta. Takto vložené soubory lze smazat a opětovně vložit dle termínů v opatření děkana fakulty. 5. Kontrola náležitostí a zajištění zveřejnění listinné podoby Referentka zkontroluje práci až po jejím řádném odevzdání studentem a doplnění posudků vedoucího a oponenta. Vyplní datum odevzdání listinné podoby, příznak Odevzdal správně a včas, následně v programu Student provede kontrolu splnění podmínek pro připuštění k obhajobě. V případě, že jsou tyto splněny, nastaví v modulu příznak Připuštěn k obhajobě a vyplní datum a čas obhajoby a místo obhajoby v editaci práce. Obrázek 23: Příznaky Odevzdal vše a v pořádku a Odevzdal v termínu (výřez) Uchazečem odevzdané práce k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy. Není-li tak určeno, pak v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny

14 6. Zpracování návrhu na vyloučení příloh ze zveřejnění V případě, že práce obsahuje údaje, které nelze na internetu zveřejnit a jsou již extrahované do přílohy práce, bude příloha práce vyloučena ze zveřejnění. Návrh na vyloučení příloh práce ze zveřejnění se podává prostřednictvím systému. Tento návrh může podat student při odevzdání práce v systému nebo vedoucí práce/školitel, a to do termínu stanoveného opatřením děkana. Pro práci s návrhy slouží položka menu Přehled a schvalování žádostí na neveřejnost souborů a prodlužování lhůt, kde nalezneme přehled podaných žádostí, v horní části okna je filtr pro třídění. Obrázek 24: Přehled a schvalování žádostí na naveřejnost souborů a prodloužení lhůt Pod seznamem je nabídka akcí, které lze provádět s vybranými žádostmi. Obrázek 25: Přehled akcí pro předávání žádostí (výřez) Referentka může podanou žádost odemknout, pokud žadatel chce provést nějaké úpravy, po jejichž provedení sám žádost opět uzamkne. Následně referentka žádost předává děkanovi fakulty k posouzení. Návrh posuzuje děkan (proděkan) fakulty. Výsledek posouzení zaznamená do systému na záložce Přehled a schvalování žádostí na neveřejnost souborů a lhůt oprávněná osoba za fakultu jmenovaná děkanem (proděkanem) fakulty, a to nejpozději do provedení finalizace záznamu o práci

15 Obrázek 26: Přehled akcí pro schvalování žádosti (výřez) 7. Podání návrhu na vyloučení práce ze zveřejnění V případech, kdy by zveřejněním práce na internetu došlo k porušení právních předpisů nebo smluvních závazků UK anebo v případě důvodů hodných zvláštního zřetele, bude text práce, včetně jejích příloh, vyloučen ze zveřejnění. Návrh na vyloučení práce ze zveřejnění se podává prostřednictvím systému. Tento návrh podává vedoucí práce/školitel vyznačením do systému. Návrh musí doprovodit zdůvodněním, proč práce nemůže být zveřejněna. Návrh může být podán kdykoli po vypsání tématu práce, nejpozději však do pěti dnů po odevzdání práce studentem. Referentka může podanou žádost odemknout, pokud žadatel chce provést nějaké úpravy, po jejichž provedení sám žádost opět uzamkne. Následně referentka žádost předává děkanovi fakulty, po jeho posouzení ji postupuje rektorovi k posouzení. 8. Lhůta pro zveřejnění práce Ke zveřejnění práce dojde po finalizaci záznamu o práci dle čl. 5 odst. 7 (resp. dle čl. 6 odst. 4) automaticky po uplynutí stanovené lhůty. Tato lhůta činí 21 kalendářní den ode dne obhajoby práce, není-li dále stanoveno jinak. Vedoucí práce/školitel může v případě konkrétní práce požádat o prodloužení lhůty pro zveřejnění této práce, a to až na 548 kalendářních dnů ode dne obhajoby práce. Tato žádost se podává prostřednictvím systému, a to v termínu stanoveném opatřením děkana. Referentka může podanou žádost odemknout, pokud žadatel chce provést nějaké úpravy, po jejichž provedení sám žádost opět uzamkne. Následně referentka žádost předává děkanovi fakulty k posouzení. F. OBHAJOBA A NÁSLEDNÁ FINALIZACE PRÁCE Po odevzdání práce, posudků vedoucího práce/školitele a oponenta a kontrole všech náležitostí práce proběhne obhajoba po

16 1. Záznam o průběhu obhajoby O průběhu obhajoby se vytváří záznam, který se přikládá k práci. K jeho správnému vytvoření je nejprve nutné založit v modulu komisi, která obhajobu posuzuje. V položce menu Členové komise příslušnou komisi sestavíme. Obrázek 27: Vytvoření komise Postup je obdobný jako při přiřazování řešitele. Lupou vyvoláme okno pro výběr osoby, ve filtru nastavíme kriteria, zelenou šipkou osobu zvolíme. Následně přiřadíme funkci předseda, nebo žádná a tlačítkem Přiřadit člena přidáme osobu do komise. Záznam o průběhu může vkládat i předseda komise nebo referentka. Když máme vytvořenou komisi, přejdeme do editace práce, kde přidáme soubor typu Záznam o průběhu obhajoby. Je možné vkládat hotové soubory ve formátu PDF, systém ale umí vygenerovat celý záznam včetně složení komise a údajů o práci za použití textového pole, kam je doplněn popis průběhu obhajoby a položky výsledek. Obrázek 28: Vložení Záznamu o průběhu obhajoby (výřez) V období mezi odevzdáním a finalizací jsou vyhodnoceny všechny případné žádosti na neveřejnost práce či příloh a žádosti na odklad zveřejnění. Student současně přikládá errata k práci, bylo-li tak během obhajoby určeno. 2. Finalizace práce Finalizací práce je myšlena kontrola úplnosti všech údajů, včetně přiložených souborů u dané práce pro její zveřejnění a potvrzení možnosti exportovat práci do repozitáře. Při finalizaci je třeba provést kontrolu přítomnosti všech povinných i nepovinných údajů k práci a úplnost souborů přiložených k práci studentem a pracovníky fakulty; finalizací se práce uzamyká pro další úpravy. Finalizace se provádí v detailu práce. V modulu jsou nastaveny kontroly na povinné náležitosti práce. Protože je tato operace nevratná, v případě chybějících

17 povinných údajů nelze finalizaci provést (například chybějící datum obhájení, nepřítomnost řešení práce. Seznam povinných položek, které práce musí obsahovat, aby ji bylo možné finalizovat: Datum obhájení (vyplněno v programu Student) Datum obhajoby Typ práce (finalizovat lze pouze závěrečné práce bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační) Název práce (v jazyce práce) Anglický název práce Název práce v češtině (u prací v cizím jazyce) Datum odevzdání listinné podoby Datum odevzdání elektronické podoby Řešitel práce Závazné zadání práce řešiteli Fakulta Fakulta práce shodná s fakultou řešitele (u mezifakultních studií je nutné kontaktovat fakultního koordinátora) Řešení práce Abstrakt v češtině Abstrakt v angličtině Posudek vedoucího Posudek oponenta

18 Obrázek 29: Finalizace práce Další kontroly jsou nastaveny na nepovinné, pouze doporučené údaje. Pokud tyto chybí, modul vypíše varovnou hlášku například scházející vedoucí u rigorózní práce. Poznámka: Kontroly před finalizací budou dále rozšiřovány v průběhu užívání, především ve 4. kvartálu roku Po finalizaci je proveden hromadný automatizovaný export finalizovaných prací do repozitáře a do knihovního systému Aleph. Exporty budou probíhat zpravidla jednou denně v nočních hodinách (pouze zpočátku provozu bude frekvence exportů nižší pro možnost zvýšených kontrol a dohledu). Doplnění dalších popisných atributů k záznamu o práci v systému Aleph (vlastní záznam o práci bude vytvořen importem). V případě neúspěšné obhajoby eventuální opakování obhajoby či přidělení nového tématu práce toto je řešeno vždy založením nové práce a uložením nových souborů a popisných údajů (pro tento úkon lze využít možnost vytvoření práce

19 formou kopie); jednou obhajovanou práci nelze odfinalizovat a takto použít pro další obhajobu. V IS Studium bude evidováno propojení těchto prací, z něhož bude zřejmé pořadí obhajob a jednotlivých verzí práce

Manuál pro modul Vypisování témat prací oponent

Manuál pro modul Vypisování témat prací oponent Manuál pro modul Vypisování témat prací oponent Tento manuál popisuje typické postupy uživatele s rolí vedoucí práce/školitel v modulu Vypisování témat prací, úkony se mohou lehce odlišovat v závislosti

Více

1. Návod pro pedagogy FSV UK na modul Vypisování témat prací

1. Návod pro pedagogy FSV UK na modul Vypisování témat prací 1. Návod pro pedagogy FSV UK na modul Vypisování témat prací Tento manuál se uplatní pro vypisování témat bakalářských, magisterských, rigorózních a disertačních prací v systému SIS UK. Manuál navazuje

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE manuál pro vyučující. Systém. informační. Studijní

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE manuál pro vyučující. Systém. informační. Studijní PRÁCE manuál pro vyučující Systém informační Studijní Vkládání závěrečných prací do SIS Oddíl 1.01 Přihlášení (a) Login (číslo osoby nebo alias) Heslo (heslo nastavené přes LDAP) (b) K přihlášení je také

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

UKLÁDÁNÍ E VERZÍ DISERTAČNÍCH PRACÍ

UKLÁDÁNÍ E VERZÍ DISERTAČNÍCH PRACÍ UKLÁDÁNÍ E VERZÍ DISERTAČNÍCH PRACÍ Obecné informace pro studenty a učitele jak, kdo, co a kdy 1. Pravidla pro závěrečné práce jsou podrobně definována příkazem děkana č. 27/2010. 2. Disertační práce a

Více

1. Návod pro studenty FSV UK na modul Témata prací (Výběr práce)

1. Návod pro studenty FSV UK na modul Témata prací (Výběr práce) 1. Návod pro studenty FSV UK na modul Témata prací (Výběr práce) Tento manuál se uplatní pro přihlašování studentů na vypsaná témata bakalářských, magisterských, rigorózních a disertačních prací v systému

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

S poděkováním za Váš čas. Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. proděkanka RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. správce SIS

S poděkováním za Váš čas. Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. proděkanka RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. správce SIS Vážení předsedové oborových rad, omlouváme se za odklad začátku ročního hodnocení, ale od minulého akademického roku došlo v aplikaci SIS Individuální studijní plán PhD. studentů k některým závažným změnám,

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

Rámcový návod pro školitele. doktorských studijních programů

Rámcový návod pro školitele. doktorských studijních programů Rámcový návod pro školitele doktorských studijních programů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Schvalování individuálního studijního plánu (ISP)-----------------------------------------------------

Více

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Obsah STUDENTI VYTVOŘENÍ VOLNÉHO TÉMATU VŠKP VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z VOLNÝCH TÉMAT KONTROLA ZADÁNÍ TÉMATU FORMÁLNÍ ÚPRAVA VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ ELEKTRONICKÉ

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

UKLÁDÁNÍ E VERZÍ BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

UKLÁDÁNÍ E VERZÍ BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ UKLÁDÁNÍ E VERZÍ BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ Obecné informace pro studenty a učitele jak, kdo, co a kdy 1. Pravidla pro závěrečné práce jsou podrobně definována příkazem děkana č. 27/2010. 2. Bakalářská práce a

Více

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE manuál pro studenty. Systém. informační. Studijní

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE manuál pro studenty. Systém. informační. Studijní PRÁCE manuál pro studenty Systém informační Studijní VYHLEDÁNÍ PRÁCE, VOLBA TÉMATU Vkládání závěrečných prací do SIS 1.01 Přihlášení (a) Login (číslo osoby nebo alias) Heslo (heslo nastavené přes LDAP)

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Obsah 1. Úvod... 3 2. Vytvoření a editace IoP/ZoR... 4 3. Vyplnění zprávy o realizaci

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Managerské rozhraní... 3 1.1 Kroužky a nábory do kroužků... 3 1.1.1 Předpoklady... 3 1.1.2 Vytvoření kroužku... 3 1.1.3 Členství... 4 1.1.4 Vytvoření náboru... Chyba!

Více

DIPL 2. Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 120/08 o vysokoškolských kvalifikačních pracích. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 120/08 o vysokoškolských kvalifikačních pracích. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 120/08 o vysokoškolských kvalifikačních pracích DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Mgr. Martin Svitanek Obsah STUDENTI I. FÁZE ZADÁVÁNÍ VŠKP

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Seminář Novell GroupWise

Seminář Novell GroupWise Seminář Novell GroupWise Martin Havlík martin.havlik@ujep.cz tel.: 3261 Centrum informatiky Seminář Novell GroupWise Úvod Co je cílem semináře? Zkvalitnění práce zaměstnanců UJEP s Group Warovým systémem

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Změna typu stavebního objektu Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 6. 6. 2016 2.0 Doplnění funkčnosti automatického zakládání adresních míst

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a Autorizace příkazů a žádostí pro Banku Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

PRAVIDLA A ORGANIZACE

PRAVIDLA A ORGANIZACE PRAVIDLA A ORGANIZACE státních závěrečných zkoušek na ČVUT FD konaných v období 26.06.2019 28.06.2019 pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2019 2020 studovat na zahraniční vysoké

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA. A. Studenti, kteří chtějí konat SZZ v termínu :

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA. A. Studenti, kteří chtějí konat SZZ v termínu : PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA k státním závěrečným zkouškám na ČVUT FD konaných v období 16.01.2017 27.01.2017 pro studenty, vedoucí bakalářských a diplomových prací a oborové referenty pro SZZ dle Směrnice děkana

Více

Opatření děkana č. 29/2010

Opatření děkana č. 29/2010 Opatření děkana č. 29/2010 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 29/2010 Název: Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací 29. 9. 2010 Účinnost:

Více

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze. Opatření děkana č. 10/

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze. Opatření děkana č. 10/ Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Opatření děkana č. 10/2009-10 Název: Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací K provedení: čl. 18a odst. 1 Studijního

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

Návod na vypisování a správu bakalářských a diplomových prací v SIS pro akademické pracovníky MUP Obsah

Návod na vypisování a správu bakalářských a diplomových prací v SIS pro akademické pracovníky MUP Obsah Návod na vypisování a správu bakalářských a diplomových prací v SIS pro akademické pracovníky MUP Obsah 1. Vytvoření nového zadání práce... 3 2. Editace vypsané práce... 5 3. Vložení oponenta... 5 4. Vytvoření

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 7 1 Úvod 13 2 Základní pojmy

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Modul výsledky zkoušek

Modul výsledky zkoušek Modul výsledky zkoušek Zápis známek a zápočtů pro učitele Studijní informační Systém (SIS) Obsah: Úvod... 3 Modul Výsledky zkoušek obecně... 5 Filtr na předměty... 5 Předměty... 5 Hodnocení... 5 Filtr

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2010. Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2010. Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací Č.j.: 2333/10

Více

S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 4 / 2 0 1 4

S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 4 / 2 0 1 4 S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 4 / 2 0 1 4 KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 1. 6. 2014 Zpracoval/a: RNDr. Alena Chvátalová,

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Registr uměleckých výstupů. Uživatelský návod aplikace RUV. verze 0.25.0

Registr uměleckých výstupů. Uživatelský návod aplikace RUV. verze 0.25.0 Registr uměleckých výstupů Uživatelský návod aplikace RUV verze 0.25.0 26. 05. 2016 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 5 2 Změny v nové verzi... 6 3 Přístup do aplikace... 7 3.1 První přístup do aplikace... 7

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Pravidla pro závěrečné práce

Pravidla pro závěrečné práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ruská 87, Praha 10 V Praze dne 24. září 2010 Č. j. 9-27/2010 3LF Počet listů: 5 Počet příloh: -- PŘÍKAZ DĚKANA č. 27/2010, kterým se vydává toto Opatření

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 16/2010. Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 16/2010. Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 16/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací K provedení čl. 18a odst. 1 Studijního a zkušebního řádu

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2013. Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2013. Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2013 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací K provedení čl. 18a odst. 1 Studijního a zkušebního

Více

elearning tvorba studijních opor

elearning tvorba studijních opor Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě elearning tvorba studijních opor Svazek 15 Verze: 0.60 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků

Více

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Více

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka www.biovendor.cz OBSAH REGISTRACE 3 PŘIHLÁŠENÍ 5 VYHLEDÁVÁNÍ PRODUKTŮ 5 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ KATEGORICKÉHO STROMU 6 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ VYHLEDÁVACÍHO POLE 7 USNADNĚNÍ VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ FILTRU 8 VLASTNOSTÍ PRODUKTŮ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a autorizace Verze: 22122014 Strana 1 (celkem 19) Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

Odevzdávání disertačních prací k obhajobě

Odevzdávání disertačních prací k obhajobě Odevzdávání disertačních prací k obhajobě Vážené studentky, vážení studenti, pro hladký průběh řádného ukončení studia věnujte prosím náležitou pozornost závazné legislativě a metodickým pokynům: (i) zpracování

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR Vedení evidence léčení a evidence léků Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz

Více

Závěrečné práce - vzor opatření děkana

Závěrečné práce - vzor opatření děkana Závěrečné práce - vzor opatření děkana Univerzita Karlova v Praze název fakulty Ilustrativní nezávazný vzor V tomto vzoru jsou kurzívou a hranatými závorkami označeny pasáže, které jsou zcela volitelné,

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

VNITŘNÍ NORMA PdF UP. PdF-B-18/08

VNITŘNÍ NORMA PdF UP. PdF-B-18/08 VNITŘNÍ NORMA PdF UP PdF-B-18/08 Zásady a pravidla vypisování, zveřejňování a schvalování témat bakalářských a magisterských vysokoškolských kvalifikačních prací v rámci IS STAG na PdF UP Olomouc Obsah:

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Předmět: Řízení softwarových projektů (A7B36SI2) Vyučující předmětu: Ing. Martin Komárek, Ing. Ondřej Macek Vedoucí práce: Ing. Martin Komárek

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Portál farmáře. Integrovaný zemědělský registr: Vedení stájového registru pro skupinově evidovaná zvířata. Podklady pro školení.

Portál farmáře. Integrovaný zemědělský registr: Vedení stájového registru pro skupinově evidovaná zvířata. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Integrovaný zemědělský registr: Vedení stájového registru pro skupinově evidovaná zvířata Podklady pro

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Rámcový návod pro předsedy oborových rad. doktorských studijních programů

Rámcový návod pro předsedy oborových rad. doktorských studijních programů Rámcový návod pro předsedy oborových rad doktorských studijních programů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Schvalování individuálního studijního plánu (ISP) -----------------------------------------------

Více

ABSOLVENT NÁVOD PRO STUDIJNÍ REFERENTKY KARVINÁ, 2013. Tisk:24.1.2013 9:15

ABSOLVENT NÁVOD PRO STUDIJNÍ REFERENTKY KARVINÁ, 2013. Tisk:24.1.2013 9:15 ABSOLVENT NÁVOD PRO STUDIJNÍ REFERENTKY KARVINÁ, 2013 Tisk:24.1.2013 9:15 Návod pro studijní referentky postup prací v modulu Absolvent NÁVOD PRO STUDIJNÍ REFEREN TKY POSTUP PRACÍ V MODULU ABSOLVENT Upozornění:

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 TABULKA VERZÍ Verze Datum Popis 1.0 15.3.2012 Založení dokumentu 2.0 15.5.2014 Nové funkčnosti

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Dokumentace pro externí uživatele Evidence záruk původu Doplnění údajů o výrobně pomocí formuláře POZE 1 Evidence záruk původu Formulář obsahuje položky, které jsou nutné, aby výrobce ke zdroji

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů)

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Databáze produktů ESF Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Obsah 1. Registrace a přihlášení... 1 Vyplnění registračních údajů... 1 Potvrzení registračních údajů... 3 Přihlášení...

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací MANUÁL k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací Úvodní slovo Vážení uživatelé, mám tu čest vám představit

Více

rektor Plzeň 15. listopadu 2017 ZCU /2017 Směrnice rektora č. 33R/2017 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

rektor Plzeň 15. listopadu 2017 ZCU /2017 Směrnice rektora č. 33R/2017 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ rektor Plzeň 15. listopadu 2017 ZCU 031868/2017 Směrnice rektora č. 33R/2017 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO Příručka projektového manažera Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů O aplikaci Aplikace PUD (přehled účetních dokladů) slouží

Více

Manuál pro žadatele o inovační voucher

Manuál pro žadatele o inovační voucher Příloha č. 6 Manuál pro žadatele o inovační voucher Obsah 1 PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INOVAČNÍ VOUCHER... 2 1.1 PODPORA SPOLUPRÁCE S VAV INSTITUCÍ PROSTŘEDNICTVÍM INOVAČNÍHO VOUCHERU... 2 1.2 PŘÍPRAVA, FINALIZACE

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Schváleno ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Veřejné ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR:

Více

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY. M. Banseth

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY. M. Banseth DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY M. Banseth Abstrakt Obsahem této prezentace je představení koncepce Povodňového informačního systému a jeho hlavních modulů a nezbytné vlastnosti digitálních povodňových plánů

Více