Zpravodaj. města Cvikova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. města Cvikova"

Transkript

1 Zpravodaj Přílohou města Cvikova Zpravodaj leden 2008 Zpravodaje města Cvikova jsou odjezdy autobusů města Cvikova ze Cvikova, které platí do 13. prosince K tomu si přečtěte vyjádření na první straně Ročník 36 LEDEN 2008 Cena 5 Kč od Krajského úřadu Libereckého kraje Vážení spoluobčané, rok 2007 je již historií a vykročili jsme do nového roku V tomto roce se již naplno otevřou dotační programy z fondů Evropské unie a i naše město je připraveno se do těchto programů zapojit. Jedná se například o rekonstrukci bývalého hotelu Sever, rekonstrukci sokolovny, vybudování kanalizace a vodovodu v místní části Lindava a Svitava, kanalizace v Drnovci, rekonstrukce rybníku Internát, výstavba chodníku mezi Cvikovem a Svorem, rekonstrukce dalších objektů města /hasičská zbrojnice, mateřské školy atd./ a řadu dalších projektů. Je jen škoda, že nelze využít žádný z dotačních programů na rekonstrukci místních komunikací, takže tyto komunikace budeme muset bohužel opravovat pouze z vlastních zdrojů. Místní komunikace jsou problémem snad každé obce a díky velké finanční náročnosti a velkému objemu prací nelze tyto komunikace opravit do ideálního stavu v krátkodobém výhledu. O tom, kde budeme při žádostech o dotace úspěšní, budeme průběžně informovat v našem Zpravodaji a já věřím, že se nám alespoň něco povede za přispění fondů EU zrealizovat. Tak jako město má svoje plány, tak je má i každý z nás. Chtěl bych proto všem občanům našeho města popřát hodně splněných přání, zdraví, štěstí, plno optimismu a dobré nálady. Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Jak z Nového Boru do Cvikova ve všední den dopoledne linkou ČSAD? Krajský úřad Libereckého kraje Město Cvikov Vážený pan Mgr. Ivo Čeřovský, starosta Náměstí Osvobození 63 Cvikov Věc: Mimořádná změna spoje č. 3 na lince (Č. Lípa-Nový Bor-Svor-Cvikov) Vážený pane starosto, při tvorbě jízdních řádů pro období 2007/2008 bylo snahou koordinátora veřejné dopravy vyhovět požadavku Města Cvikova na spoj, který by vyhovoval občanům cestujícím z Nového Boru do Cvikova od lékaře. V původním návrhu autobusového jízdního řádu byly vedeny spoje z Nového Boru do Cvikova v 10 i v 11 hodin. Zavedení obou spojů se ukázalo jako finančně velmi náročné a na základě připomínky Města Cvikova a požadavku rovnoměrného rozložení spojů bylo rozhodnuto ponechat pouze spoj v 11 hodin. Koordinátor podcenil počet cestujících, kteří chtějí ze Cvikova cestovat dále směrem na Krompach nebo Lindavu a z důvodu zachování této návaznosti byla provedena následující úprava: Autobusový spoj /3 pojede v jízdním řádu 2007/2008 stejně jako v jízdním řádu 2006/2007: Nový Bor, aut. nádraží odjezd 10:00 hodin Cvikov, aut. st. příjezd 10:20 hodin Nový autobusový spoj z Nového Boru do Cvikova s odjezdem v 11:00 hodin od nepojede. Tímto opatřením bude zachována návaznost z Nového Boru směrem na Krompach a Lindavu. Požadavek Města Cvikova na dopravu občanů z Nového Boru do Cvikova od lékařů bude snahou vyřešit v průběhu roku Lituji, že Vám v tuto chvíli nemohu podat příznivější odpověď. S pozdravem Ing. Stanislava Jakešová, vedoucí odboru dopravy Informace z jednání 22. schůze Rady města Cvikova ze dne 27. listopadu /07 Vzala na vědomí informaci starosty o prodeji bytů prostřednictvím realitní kanceláře REMAX. Souhlasí se změnou nájemních smluv u bytů v panelových domech na dobu neurčitou k zajištění ochrany stávajících nájemců (podmínka bezdlužnosti vůči městu) (7 pro) 339/07 Doporučuje ZM schválit směnu a případné odkoupení pozemků od manž. Pecharových, bytem Cvikov, v k. ú. Cvikov u rybníku Internát k zajištění vlastnictví pozemků do majetku města - příprava projektu na revitalizaci rybníku Internát. (7 pro) 341/07 Doporučuje ZM schválit Dodatek č. 3 kanalizace a rozšíření ČOV Cvikov doplnění smlouvy vzhledem ke změně hodnoty díla na ,- Kč (zvýšení o ,- Kč). (7 pro) 342/07 Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo v hodnotě ,- Kč na vybudování kanalizace k č.p. 181 Palackého ulice Cvikov jako náhrady škody při výstavbě ČOV. (7 pro) (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) 343/07 Prodloužení lhůty pro sepsání kupních smluv - souhlasí s prodloužením lhůty do pro sepsání kupní smlouvy včetně její realizace, tj. úhrady kupní ceny - kupující p. Tajovský (nutné oddělení pozemků u otočky v k.ú. Svitava) (7 pro) - souhlasí s prodloužením lhůty do pro sepsání kupní smlouvy včetně úhrady kupní ceny do tohoto termínu - kupující p. Otradovec (pozemky v k.ú. Svitava ) (7 pro) 344/07 Příspěvek Svazku obcí Novoborsko (ve výši 5,50 Kč na 1 obyvatele) na činnost Centra odborné psychologické péče v Novém Boru - pro další jednání zjištění celkových nákladů na provoz tohoto centra zajistí p. Bělinová. 345/07 Využití činnosti Svazku obcí Novoborska pro město např. finanční prostředky na poradenskou činnost (nejsou podklady jak byly použity), propagace evropské turistické stezky (jaký způsob propagace, žádný materiál na Infocentra). Starosta a místostarosta zajistí podklady a vyvolá jednání s předsedou Svazku obcí Novoborska a euromanažerem. 346/07 Schvaluje úpravu cen obědů ve Školní jídelně ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov od 1. ledna 2008 dle návrhu z důvodu změny sazby DPH a zvýšení cen potravin a energií. (7 pro) 347/07 Nesouhlasí se změnou smlouvy o pronájmu pozemků nájemce p. Jan Mikuš, bytem Cvikov, pozemek nadále jako zahrada. (7 pro) 348/07 Schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo 608/2007 s firmou GE- DOS cena beze změny, pouze změna v provedení (dveře,podhled). (7 pro) 349/07 Souhlasí s prodloužením doby konání do hodin akce Mikulášská zábava v Lindavě, pořadatel Josef Škrabánek Lindava. (7 pro) 350/07 Vzala na vědomí informaci o přípravě rozpočtu města na příští rok, seznámila se s návrhy příspěvků pro organizace a sdružení (Lussatia, LindavaNet, Svaz tělesně postižených, Ovečka), které budou mimo položku sport. K žádosti Mysliveckého sdružení Ortel doporučuje pozvat hospodáře p. Salavce k vysvětlení a podání informace o hospodaření a činnosti sdružení). Dále rada projednala a - vzala na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na samostatné referenty stavebního odboru, přijetí 2 pracovníků - vzala na vědomí informaci o uzavření MŠ Jiráskova ulice v době od do souhlasí s pořádáním ohňostroje u MŠ Jiráskova ulice - odkládá na příští schůzi rady - žádost p. Chaloupky ve věci pořádání trhů ve městě na jednání rady (posouzení návrhu změny místa bývalá tržnice v ul. Československé armády, asfaltové hřiště na Sídlišti) JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města UPOZORNĚNÍ Městský úřad Cvikov oznamuje, že poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2008 se začne z provozních důvodů vybírat od 7. ledna 2008 Štěpánka P e t r u s o v á, Finanční odbor MěÚ Cvikov i Infocentrum nabízí CVIKOVSKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2008 Upozorňujeme občany na možnosti zakoupení nástěnných kalendářů na rok 2008 s krásnými fotografiemi našeho města a jeho okolí. Kalendáře jsou k prodeji v Informačním centru na Městském úřadu ve Cvikově. Cena za 1 ks je 100,- Kč. Poděkování Městské knihovně ve Cvikově! Žáci 4. a 5. ročníků ZŠ a MŠ Bohumila Hynka a jejich vyučující přejí vše nejlepší do nového roku pracovnicím Městské knihovny L. Sýkorové a I. Malé a zároveň jim moc děkují za akce, které pro ně pořádají v průběhu celého školního roku. Mgr.M. Nehasilová 2

3 ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje Stávka v Nerudovce Vážení spoluobčané, cítíme potřebu vyjádřit se prostřednictvím Zpravodaje města Cvikova ke stávce pracovníků ve školství, která se konala 4. prosince Důvodem našeho protestu je nesouhlas se záměrem vlády snižovat výdaje na školství, nesouhlas se snahou státu převést zodpovědnost za financování některých poskytovaných služeb v oblasti RgŠ, doposud financované státem (učební Se školou do dalšího roku Poslední list kalendáře nás obvykle přiměje k ohlédnutí za událostmi uplynulého roku, zhodnocení životních i pracovních zisků a ztrát. Ale protože bychom do nového roku měli vstupovat s optimismem a nadějí, dovolím si vzpomenout zejména na to dobré. Velkou radost nám přinesla zejména třetí etapa rekonstrukce školy, po níž je tu pro žáky a širokou veřejnost školní hřiště, které se zařadilo mezi nejmodernější v kraji a jež nám mohou ostatní školy závidět. Pro školní i mimoškolní sportovní aktivity tak máme skutečně prvotřídní podmínky, a tak už poněkolikáté musím poděkovat vedení města za zájem o školu a její žáky. Díky němu se nám podařilo obměnit i školní nábytek na malé škole, kde už zbývá přizpůsobit hygienickým normám poslední čtyři učebny. Věřím, že i na ně se v připravovaném rozpočtu města prostředky najdou. A víru neztrácím ani v případě nutné opravy střechy a instalací na téže budově. Dobré podmínky pro práci žáků i jejich učitelů se tak mohly projevit i na kvalitě vzdělávání. Dobře vybavené třídy, možnost využívání moderní výpočetní a prezentační techniky se v současnosti stává na školách standardem, a tak mne těší, že naše škola v tomto směru za ostatními nijak nezaostává. Právě pořízené interaktivní tabule se zajímavým výukovým softwarem pak může učební proces ještě zatraktivnit. Kvalitní materiální podmínky by samy o sobě úroveň výuky nezajistily, starají se o ni naše učitelky, učitelé a vychovatelky, Čertů se na naší škole nebáli Tak jako každý rok uspořádala Školní žákovská samospráva při ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov čertovské turné. Organizace se ujal zástupce ředitele školy Mgr. Miroslav Novotný, který uspořádal na začátku týdne konkurz na Mikuláše, čerty a anděla. Žáci, jimž byla dána důvěra, pak 5. prosince pod dohledem pana školníka Zděňka Nigrina navštívili nejen žáky cvikovské školy, ale zavítali i na odloučené pracoviště mateřské školy v Lindavě a po cestě neminuli ani ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova. Přivítání Mikuláše, dvou čertů a anděla se lišilo místo od místa, malé děti trochu strachu projevily, ale věděly, že u paní učitelky vždy najdou zastání. Na oplátku se zase dokázaly za svou ochránkyni postavit. To starší žáci už by své paní učitelce návštěvu pekelníků leckdy rádi zprostředkovali, naštěstí ti se našich hodných kolegyň ani nedotkli. Co víc, pomohli mi při jednání s chronicky zapomnětlivým žákem v ředitelně a přiměli ho ke slibu, že už bude dělat domácí úkoly a svědomitě se chystat na vyučování. Doufám, že družině svatého Mikuláše nelhal a že se příští rok bude moci na mikulášský den těšit. Tak jako třeba děti z mateřské školy, které za kytarového doprovodu své učitelky zazpívaly, nebo žáci I. A, kteří vzácné pomůcky, učebnice, další vzdělávání ) na zřizovatele, resp. na rodiče. Dále nesouhlasíme se snížením reálných platů ve školství, jako důsledek navrhovaného rozpočtu. Cílem naší stávky byl požadavek o navýšení státního rozpočtu v kapitole školství na rok 2008 o 3 mld. Kč na učebnice, pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků a na platy zaměstnanců RgŠ včetně odvodů. Všem občanům, kteří nás pochopili, děkujeme. Kolektiv vyučujících a zaměstnanců Základní školy v Nerudově ulici Cvikov kteří nejenže zvládají přechod na školní vzdělávací program, ale nadto se zapojují do řady významných projektů. Mnohé dokonce tvoří či spoluvytvářejí, a to jak školní, tak i mezinárodní. Jsem rád, že jsou mezi kolegy i tací, kteří si najdou na děti čas i po vyučování, aby poskytli konzultace k učivu nebo aby leccos zajímavého v rámci kroužků podnikli a vytvořili. Oporu pro naše aktivity nacházíme i u dalších městských institucí. Naši žáci jsou získáváni pro četbu a kulturní zájmy zajímavými programy, které škole nabízejí Městská knihovna Cvikov nebo Městský klub kultury. Přínosná je i spolupráce se základní uměleckou školou a Cvikováčkem. To vše se jistě promítá do velmi dobrých výsledků přijímacího řízení na střední školy. Naši žáci se až na malé výjimky dostali na vybrané studijní a učební obory a podle řady zpráv na nich ostudu škole rozhodně nedělají. Vyvracejí tak ve Cvikově stále rozšířené povědomí o tom, že dobré vzdělání lze získat jen v Novém Boru, a to na jakékoli škole, v jakkoli početné třídě. Proto chci jako již každoročně poděkovat všem, kteří projevili zájem o dění ve škole, ať návštěvou akce, kterou pro ně děti se svými učiteli připravili, nebo i pomocí při její realizaci. Děkuji těm, kteří finančně i jinak aktivity školy podpořili nebo vůbec umožnili. Oceňuji i podporu vedení města, o níž se mohou přesvědčit všichni, kteří školní budovy navštívili před lety a dnes. Těm všem, stejně jako svým kolegům z řad pedagogických i nepedagogických pracovníků a žákům naší školy, chci do nového roku popřát pevné zdraví, štěstí a úspěch ve všem, oč budou usilovat. Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy návštěvě zapískali na zobcové flétny, a dokázali tak, že ten, kdo hraje, nezlobí. Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Starší žáci v kostýmech Mikuláše, čertů a anděla ocenili hudební výkony prvňáčků vedených paní učitelkou R. Novákovou 3

4 Vánoční besídka v MŠ Lindava Děti z MŠ Lindava připravily pod vedením paní učitelky Dagmar Modráčkové pro rodiče a prarodiče program sestavený z říkadel, básniček a písniček. Zapojili se jak malí, tak i ti, kteří už pomalu pomýšlejí na školní lavice. Pozvaní rodiče mohli ocenit, co všechno se jejich ratolesti s paní učitelkou a její asistentkou B. Kohoutkovou naučili, a radovat se z přáníček a dárků. Ty jim děti předaly u slavnostně upraveného stolu a nad čajem a vánočním cukrovím si ještě s hosty a zaměstnanci povyprávěly o svých zážitcích z vystoupení. Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Vánoční výstava na ZŠ a MŠ B. Hynka Ve dnech 11. a 12. prosince 2007 se na naší škole uskutečnila výstava, kterou pro žáky i veřejnost připravily paní učitelky Irena Knejflová a Jaroslava Bártová se svými žáky. Prezentovali na ní výsledky práce keramického kroužku a z hodin praktických činností. Zejména první den se expozice setkala s velkým zájmem návštěvníků, kteří si v nejednom případě domů odnesli pěkné výrobky. Ty využijí jako ozdobu vánočních interiérů nebo jako milou pozornost pro někoho z blízkých. O hladký průběh vánoční výstavy se postaraly (zleva) i Jana Čapková, Dana Gromannová a Klára Madarászová Cvikováci opět pomáhali, tentokrát v projektu šance. Žáci Základní školy ve Cvikově navázali na pomoc při projektu BÍLÁ PASTELKA a zapojili se i do projektu šance. Tento projekt je první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s dětmi, žijící v ČR v zapomenutí. Občanské sdružení PROJEKT ŠANCE založil v roce 1997 textilní výtvarník maďarského původu László Sümegh. Jednou z akcí tohoto občanského sdružení je i otevření pracovní dílny, kde klienti vyrábí a montují různé předměty jako propisovací tužky, svíčky, náramky, hrnky apod. Prodejem těchto předmětů získávají zkušenosti a finanční prostředky. Chtěl bych tímto poděkovat žákyním 9.B M. Bláhové a D. Rudolfové za pomoc při organizování této akce na naší škole, která proběhla Dále bych chtěl poděkovat všem žákům a vyučujícím I. i II. stupně, kteří zakoupením propisovací tužky přispěli na tento projekt a už se těšíme na jeho výsledky. Za ZŠ a MŠ Cvikov Mgr. Miroslav Novotný ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA KATEGORIE TŘÍDA Školního kola se zúčastnilo celkem 14 žáků. Pořadí nejlepších: 1. místo J. Hanzlíček 9.A 20 bodů 2. místo A. Měškov 9.A 15 bodů 3. místo P. Jirmásek 9.A + O. Jakub 8.B 14 bodů Vítězi gratulujeme a přejeme úspěch v kole okresním! Mgr. V. Hanischová, Mgr. I. Jakubová, organizátorky SOUTĚŽ VE VÁNOČNÍ VÝZDOBĚ TŘÍD Na závěr kalendářního roku uspořádala ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ SAMO- SPRÁVA soutěž ve vánoční výzdobě tříd v budově Sad 5. května. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 tříd a vše vyhodnotili jejich zástupci ve středu A jaké bylo celkové pořadí? 1. 7.B 130b 2. 8.B 115b 3. 6.B 103b 4. 4.A 90b 5. 6.A 73b 6. 7.A 68b B+8.A 27b 9. 9.A 19b B 10b Za ZŠ a MŠ Cvikov Mgr. Miroslav Novotný 4

5 Předání cen ve výtvarné soutěži Děti kreslily, jak jezdí po kraji bezpečně na kole! Liberecký kraj každoročně vyhlašuje výtvarnou soutěž s dopravní tématikou o pohár hejtmana Libereckého kraje. Soutěž byla vyhlášena ve třech kategoriích od září do listopadu. Do soutěže se přihlásilo celkem 494 výtvarných prací. V úterý předali vítězům ceny hejtman P. Skokan a radní pro dopravu V. Richter ve vestibulu sídla KÚKL v Liberci. V kategorii žáků I.stupně se stala vítězkou Anička Límová ze ZŠ a MŠ Cvikov, které tímto gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr.M.Novotný, ZŠ a MŠ Cvikov Čekání na Ježíška v naší mateřské škole Poslední měsíc v roce je obdobím, kdy se všichni dospělí, ale především děti, těší na přicházející Vánoce. Jaké bylo čekání a co všechno přinesl letošní prosinec dětem v naší mateřské škole? Každý týden na ně čekalo vždy nějaké překvapení. Nejdříve to bylo setkání s Mikulášem, andělem a čerty. Letos byli k dětem velmi hodní a všem dali balíček plný sladkostí, ovoce a čokoládový adventní kalendář. Za zajištění této akce děkuji slečně Lucii Ptáčkové, Martinu Ptáčkovi, paní Šárce Fridrichové, panu Jindřichu Minářovi, paním kuchařkám a uklizečkám naší MŠ. Mnoho rodičů, ale i spoluobčanů našeho města se přišlo podívat na Rozsvícení vánočního stromečku, které se každoročně koná před naší MŠ. Velmi pěkné kulturní vystoupení dětí jednotlivých tříd a pěveckého souboru MŠ - Kopretinka, navodilo tu pravou předvánoční atmosféru. Za dojemné vystoupení čekalo na děti překvapení, pěkný ohňostroj. Upřímné poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě této akce: - OÚ Mařenice za bezplatné zapůjčení zvukové aparatury - paní Pavlíně Šolínové a panu Aleši Vítovi za ozvučení - panu Aleši Jozífkovi za sponzorský dar k zajištění ohňostroje - paním učitelkám, které naaranžovaly vánoční výzdobu a celý kulturní program s dětmi připravily - Městské policii ve Cvikově - panu Pavlu Houžvičkovi a panu Milanu Šaldovi Do školky nás přišly navštívit i děti ze ZUŠ se svými učiteli a pro naše nejmenší si připravily pěkné vystoupení plné koled a vánočních písní. I náš pěvecký soubor Kopretinka, pod vedením paní učitelek Marcely Čermákové a Kateřiny Kovalevové, zašel na návštěvu pečovatelského domu v našem městě a svým vystoupením a malým dárečkem potěšil babičky a dědečky. Jejich vánoční pásmo se líbilo, a tak si každý za odměnu odnesl perníkový zvoneček pro štěstí. Paní pečovatelky našeho města - Pavlína Cyrusová, Lída Plíhalová a Marie Vrabcová upekly naší mateřské škole nádherný perníkový betlém. Za to jim velmi děkujeme. Čekání se dětem vyplatilo a přišly vánoční besídky jednotlivých tříd. Děti si u stromečku zarecitovaly a zazpívaly a za odměnu dostaly od Ježíška do své třídy mnoho hraček, které se jim velmi líbily. Na závěr bych chtěla popřát všem spoluobčanům a zaměstnancům mateřské školy v roce 2008 mnoho štěstí, dobré pohody a především pevné zdraví. Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ Nabídka pro občany, kteří se chtějí zapojit do činnosti nového turistického klubu zřízeného z podnětu komise pro životní prostředí v zastřešující organizaci Dům dětí a mládeže Cvikováček Cvikov. Turistický klub zahájí svoji činnost Chceme navázat na bývalý Turistický klub vedený panem Vlkem a působící v TJ Jiskra Cvikov. Nyní budeme zastřešeni organizací Dům dětí a mládeže Cvikováček Cvikov a budeme se snažit rozvíjet jak turistického ducha ve městě, tak chceme iniciovat zřízení turistických stezek kolem Cvikova. Každý měsíc chceme připravovat promítání, setkání se zajímavými lidmi v přírodopisném a fotografickém oboru, vycházky a zájezdy po okolí a do zajímavých lokalit za poznáním krás naší přírody. Máte zájem a chcete podpořit turismus v našem městě? Nechcete sedět doma? Máte zájem o přírodu, ekologii, fotografování? Přihlaste se buď v Domě dětí a mládeže Cvikováček Cvikov nebo u ekoložky města paní Kolbabové v její kanceláři na Městském úřadu Cvikov. Podmínkou členství je věk od 15ti do 100 let a rodiče s dětmi. Všichni musí mít v Domě dětí a mládeže Cvikováček Cvikov zřízeny průkazky člena a zaplaceny příspěvky na 1 rok: dospělí Kč mládež Kč Těšíme se na turistické zájemce při našich akcích a všem občanům města Cvikova přejeme krásný a úspěšný rok Za Turistický klub Zdeněk Nigrin

6 STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE To přejeme všem dobrým lidem, našim čtenářům a příznivcům i těm, s kterými se nám tak dobře spolupracuje. Hodně elánu,síly a zdraví tedy přejeme vedení Základní školy a Mateřské školy B. Hynka, Mgr. Petru Jonášovi, Mgr. Miroslavu Novotnému a Mgr. Martině Nehasilové. Dále nemůžeme opomenout pracovníky Městského klubu kultury, kteří se podílejí na přípravě některých našich kulturních akcí a vždy nám ochotně vycházejí vstříc. Proto ať paní Pavle Kovalevové a panu Ivo Henkemu neschází energie a výdrž i v tomto roce, mějte s námi i nadále trpělivost. Konečně a v neposlední řadě musíme poděkovat za přízeň i vedení našeho města. Děkujeme za podporu. Informace našim návštěvníkům Poplatky. V roce 2008 zůstává výše poplatků na úrovni roku 2007, kromě služby MVS (meziknihovní výpůjční služba), kde vzhledem k zdražení poštovného došlo k navýšení. Členství : Děti do 15 let Ostatní Dospělí od 70 let Pobočka Lindava: Děti do 15 let Ostatní Dospělí od 70 let 30 Kč 50 Kč 0 Kč 10 Kč 20 Kč 0 Kč MVS: 30 Kč za 1 zprostředkovanou publikaci Berkův měšec 4. soutěžní otázka : Jak se jmenuje cvikovský kostel - komu je zasvěcen a z jakého století pochází? Hledejte, pátrejte a možná vám pomohou i stránky našeho města. Znáte je? Navštívila nás paní Renáta Fučíková V listopadu jsme uspořádali besedu pro 3., 4. a 5.třídy s touto úspěšnou ilustrátorkou, o které jsme již psali v listopadovém čísle. Současně přikládáme několik fotografií z tohoto setkání. Dny se už nezadržitelně prodlužují, můžete už snít o jaru. L. Sýkorová Ježíšek a Mikuláš existovali Ve středu nás pozvala paní Sýkorová do knihovny na povídání o adventu, mikulášské nadílce a Vánocích. V příjemném prostředí děti se zaujetím naslouchaly čtení a vyprávění paní knihovnice, vyzkoušely si mnohé z tradic a na oplátku recitovaly zimní a vánoční básničky. Že se toto setkání dětem líbilo, nejlépe dokazují jejich vyjádření v slohových sešitech. Laurincová G., tř. uč. 2.B Ve středu nás pozvala paní Sýkorová do knihovny a četla nám vánoční povídání. Pavel Grunzo moc se mi tam líbilo lití olova. Dozvěděl jsem se, že Mikuláš existoval. David Koštejn dozvěděl jsem se, že na Vánoce se pouštějí lodičky z ořechů. Matyáš Šelmek moc se mi tam líbilo, už vím, co je vanilka a taky olovo. Jakub Fiala nevěděla jsem, že takhle voní vanilka a hřebíček. Odhrnula jsem tam jeden hrneček a měla jsem tam hřebík, prý si budu brát kováře. Paní knihovnice nám četla z knížky, že žil Mikuláš a že je Betlém a že Ježíšek se tam narodil. Veronika Kosová a hodně se mi tam líbilo, že jsme si povídali, že Ježíšek existoval a co na Vánoce voní a že jsem pohromadě s rodinou. Adriana Grančičová Paní Sýkorová nám četla z knížky. Líbilo se mi, jak jsem házela pantoflí. Lada Herudková 6

7 Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace, Cvikov tel.+fax: http: //www.ddm.cvikov.cz Děti lesu les dětem 2007 V sobotu 1. prosince 2007 pořádal Dům dětí a mládeže Cvikováček jako každoročně turistickou stezku znalostí nazvanou Děti lesu les dětem, určenou dětem i dospělým. Letošní ročník absolvovali nejen cvikovští ale i účastníci z několika škol z Nového Boru, z Dětského domova na Krompachu a z Dětského domova v Jablonném v Podještědí. Přestože počasí bylo velmi špatné, na zhruba tříkilometrovou trasu vyšlo 250 účastníků. Průběžný start byl na opět v Domě dětí a mládeže Cvikováček Cvikov. Na šesti kontrolách si účastníci ověřili vědomosti z myslivosti, chování v lese, znalost mapových a turistických značek, rostlin, stromů a hub. V cíli - na ubytovně Cvikováčku si pak každý mohl překontrolovat své odpovědi a pochutnat si na porci bramborového guláše. Diplom a balíček sladkostí letos předávali mikuláš, čert a anděl. Hladký průběh akce by však nebylo možné uskutečnit bez přispění SPOZ při MěÚ Cvikov a bez pomoci darů od podnikatelů a organizací města Cvikov. Tímto chceme poděkovat panu Chlupovi autobusová doprava, paní ing. Chalupníčkové - BERUŠKA, Potravinám Ambrosia, paní Rudinské Zelenina Česká Lípa, paní Urbancové nápojka, paní Tesárkové Konzum potraviny, paní Zedníkové prodejna masa a potravin, panu Beránkovi Semafor, panu Čermákovi Zelenina, Mysliveckému sdružení Ortel, panu Langerovi - fa. INTEDOOR, družstvu INVA, panu Zahrádkovi Autocentrum, panu Neckářovi Masna na náměstí, panu Maškovi truhlárna BETYS, paní Dvořákové Textil, panu Jandovi Svět hraček, paní Polákové prodej květin, hraček a drobného zboží a paní Filkové z Kunratic. Poděkování patří také všem pořadatelům na kontrolách, kuchyňskému personálu za vynikající guláš a dobrou obsluhu a všem, kteří celou akci připravovali. Za pořadatele Václav Macela Na fotografii se usmívá Evička Kuhnová, letošní vylosovaná majitelka horského kola. Losování proběhlo v sokolovně na vánoční diskotéce Domu dětí a mládeže Cvikováček. Poděkování za pomoc při uskutečnění této akce patří panu Ramischovi, který dodal jako každý rok krásné kolo. Dále panu Reicheltovi za ozvučení a moderování a paní Hánové a Čmugrové za vlastní losování. Pracovníky Domu dětí a mládeže velmi mrzí letošní slabá účast. Na každého přihlášeného dětského člena Cvikováčku čekala nějaká ta drobnost. Stačilo jen přijít a mít řádně potvrzenou průkazku. Škoda. Tak snad příště. Za Dům dětí a mládeže Cvikováček Jana Nigrinová Nabídka letních táborů / ITALIE poloostrov Gargáno Vieste - TÁBOR JIŽ OBSAZEN!!! TERMÍN : CENA : 6.300, - Kč dítě 7.000,- Kč - dospělí URČENO : všem zájemcům od 7 let včetně dospělých přednostně ze ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova HLAVNÍ VEDOUCÍ : Šárka Matoušková V CENĚ ZAHRNUTO : doprava na tábor a zpět, ubytování v apartmánech, rozšířená polopenze + pitný režim, pojištění, ceny do soutěží, pobytová taxa, další nutné drobné výdaje CENA NEZAHRNUJE : kapesné, výlety, slunečníky, úklid apartmánů ODJEZD : bude upřesněno dodatečně účastníkům tábora KAPACITA : 40 účastníků 2/ ŘECKO Olympská riviéra Leptokária Ozdravný pobyt pro děti a dospělé u moře TERMÍN : (9 nocí) CENA : 7.900,- Kč pro děti 8.100,- Kč cena pro dospělé cca 30 Euro na ostatní nutné výdaje URČENO : všem zájemcům z řad dětí i dospělých. HLAVNÍ VEDOUCÍ : Šárka Matoušková V CENĚ ZAHRNUTO : doprava do místa pobytu a zpět, ubytování ve 3-4 lůžkových studiích, stravování, pitný režim, cestovní připojištění CENA NEZAHRNUJE : kapesné, půjčování slunečníků, úklid apartmánů, případné výlety ODJEZD : bude upřesněno dodatečně účastníkům zájezdu KAPACITA : 40 účastníků Přihlášky a zálohu 1500,- Kč nutno odevzdat do v Domě dětí a mládeže Cvikováček. 3/ ITÁLIE Conerská riviera - Numana Relaxační a cvičební pobyt pro ženy TERMÍN : CENA : 5.800, - Kč URČENO : všem ženám, které chtějí pěkně vypadat. HLAVNÍ VEDOUCÍ : Šárka Matoušková CENA ZAHRNUJE : dopravu tam a zpět, ubytování v apartmánech, poplatek za odborné cvičení, služby delegáta CENA NEZAHRNUJE : stravování, kapesné, cestovní pojištění (Pokračování na stránce 8) 7

8 (Pokračování ze stránky 7) ODJEZD : bude oznámeno dodatečně účastníkům akce KAPACITA : 40 účastníků Přihlášky a zálohu 1500,- Kč nutno odevzdat do v Domě dětí a mládeže Cvikováček. 4/ LT LUŽICKÉ HORY Cvikov chaty + budova TERMÍN : CENA : 3.400,- Kč CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží + další nutné výdaje. CENA NEZAHRNUJE : dopravu na tábor a zpět z tábora domů NÁSTUP DO TÁBORA : v době od do hodin URČENO : pro děti od 7 do 18 let KAPACITA : 80 účastníků ADRESA TÁBORA : LT Cvikováček, ČSLA 195, Cvikov HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková 5/ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Cvikov TERMÍN : CENA : 2.400, - Kč CENA ZAHRNUJE : stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje. NÁSTUP DO TÁBORA : Každý den ráno od 7,15 do 7,45 hodin ODCHOD Z TÁBORA : každý den ve hodin URČENO : pro děti od 7 do 18 let HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková 6/ Letní tábor Cvikovsko TERMÍN TÁBORA : CENA TÁBORA : 2.850, - Kč HLAVNÍ VEDOUCÍ : Břetislav Ptáček URČENO : pro zájemce o táborové dobrodružství ve věku od 7 do 15 let KAPACITA : 100 účastníků DALŠÍ INFORMACE : na adrese : VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro účast na táborech Domu dětí a mládeže CVIKOVÁČEK 1/ OBJEDNÁNÍ TÁBORA : Zájemce o tábor je povinen řádně a úplně vyplnit závaznou objednávku. Podpisem závazné objednávky vzniká smluvní vztah mezi Domem dětí a mládeže Cvikováček (dále jen Cvikováček) a objednatelem. Poplatek za tábor je třeba uhradit nejpozději do 31. května (pokud není určeno jinak). V případě objednávky po tomto termínu nejpozději do 7 dnů po objednání tábora. Forma úhrady : a/ bankovním převodem / platba na fakturu / b/ složenkou - obdržíte s ostatními informacemi na vyžádání c/ v hotovosti ve Cvikováčku 2/ STORNO - ODHLÁŠENÍ OBJEDNANÉHO TÁBORA : 50% z celkové ceny tábora při zrušení ve lhůtě do 1 měsíce před nástupem. Nenastoupí-li účastník na tábor bez předchozího storna, hradí 100 % celkové ceny tábora. Zrušení tábora musí být oznámeno písemně!!! 3/ ZRUŠENÍ TÁBORA ZE STRANY CVIKOVÁČKU : Cvikováček má právo zrušit tábor z důvodu malého počtu účastníků, a to nejdéle do 3 týdnů před plánovaným odjezdem na tábor. Dojde-li ze strany Cvikováčku ke zrušení tábora, bude záloha vrácena v plné výši. 4/ ZMĚNA CENY TÁBORA : Cvikováček si vyhrazuje právo na změnu ceny tábora do max. výše 20 % ceny tábora, a to z důvodů změn hospodářských nebo změn vlastnických vztahů. Pokud se jedná o zvýšení ceny o více jak 21 %, má objednatel právo bez jakýchkoliv storno poplatků od smlouvy odstoupit, a to nejpozději do 7 dnů po obdržení oznámení o této změně. Václav M a c e l a, ředitel Domu dětí a mládeže C v i k o v á č e k Kontakt a informace: Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace ČSLA 195/I, Cvikov Tel/fax Závazné přihlášky jsou k dispozici v Domě dětí a mládeže Cvikováček! 90% - SLEVY 90% - POVÁNOČNÍ 90% - SLEVY 90% Také jste zbystřili pozornost při pohledu na tento titulek, anebo vás nechává zcela chladnými? Už jsme si tak nějak zvykli, že v povánoční době většina supermarketů láká zákazníky na povánoční astronomické slevy. Někteří z nás dokonce odkládají méně akutní nákupy právě na toto období. Z minulých let máme zkušenost, že při troše štěstí můžeme ušetřit spoustu peněz. Jak jsem však uvedl při troše štěstí. Zlevněného zboží bývá málo, a tak nebývá v takových hypermarketech nouze o strkanice, nervozitu a velmi často i o hrubé chování od těch, na které se nedostalo. Matně mi to připomíná situaci, když sypu zrní hladovým slepicím. Šlapou jedna po druhé, klovají se navzájem a nepřestanou, dokud nemají plné volátko. Když jsem v loňském roce viděl ve zprávách, jak hypermarket opouští zákazník s natrženým rukávem, ale s přeplněným košíkem a šťastným úsměvem na tváři, na chvíli jsem se zastyděl. Uvědomil jsem si, jak snadno jsme ochotni obětovat vlastní důstojnost. A tak vyslovuji přání, abychom po hmotných dobrech, přestože jsou s 90-ti procentní slevou, dokázali toužit s rozumem. Neboť stejně: Je zakázáno brát cokoli sebou do hrobu. (J. Cimrman) Mgr. Rudolf R e p k a 8

9 Vánoční posezení členů Svazu tělesně postižených občanů města Cvikova. V úterý se v 15 hod. sešlo 37 členů svazu v městském klubu kultury k vánočnímu posezení a ke zhodnocení práce za letošní rok. Připravené stoly se prohýbaly pod tíhou občerstvení a dobrého pití. Na začátek všechny přivítala předsedkyně, paní Naďa Mrnková a pak hned uvedla žáky a žákyně ze Základní umělecké školy ve Cvikově pod vedením ředitelky, slečny Olinky Svatošové, která vystoupení umělců komentovala a jejich učitelů, pana Štěpána Přenosila a paní učitelky Hanušové. Zazněly vánoční koledy a to jak zpívané, tak i hrané na různé nástroje. Všichni přítomní odměnili výkony malých umělců velkým potleskem a pan Petr Jílek, člen výboru svazu odměnil každého malým vánočním balíčkem. Ozvučení a muziku zajišťoval pan Karel Reichelt, který je vynikajícím hudebníkem a umí se přizpůsobit dané situaci. Takže nasadil překrásné písničky z šedesátých a sedmdesátých let, které braly leckoho nostalgicky za srdíčko. Až to někteří nevydrželi a se svými partnerkami začali vířit parketem. Zábava nabírala krásně na obrátkách a to se teprve chystala další kulturní vložka. Mezitím paní Naďa Mrnková řekla několik slov ke zhodnocení letošního roku a pan Břeněk Henke nabídl přítomným členům možnost zakoupení přípravků z byliny Aloe Vera. Poté paní Eva Tesárková, která již tři roky cvičí břišní tance, předvedla dva tanečky za doprovodu turecké hudby. Začátek tohoto kulturního zážitku byl stanoven na pátou hodinu, neboť se měl v tuto dobu dostavit starosta města Cvikova, pan Ivo Čeřovský. Dorazil včas a produkce začala. Paní Eva bravurně kroužila sálem a její naučené pohyby nádherně rozehrávaly soulad hudby a těla. Druhým byl tanec se šátkem a přihlížející ho odměnili bouřlivým potleskem. Pak pan starosta pronesl krátkou řeč ke všem přítomným, z které vyplynula přízeň města k činnosti svazu a popřál všem krásné a pohodové Vánoce a nový rok. A pak se pilo, jedlo, hodovalo a u všech se měla dobrá vůle. Letošní rok byl pro cvikovské invalidy velmi bohatým na zájezdy, proběhla výstava prací, zlepšila se informovanost členů, zvýšil se jejich počet. Dobře odvedená práce výboru svazu, předsedkyně a všech členů, kteří se akcí v hojném počtu zúčastňovali. Co si na závěr roku přát? Aby toto nadšení vydrželo i v roce dalším a abychom se v tom novém roce zase všichni ve zdraví sešli. Zdeněk N i g r i n Lusatia consort rok 2007 Tak nám pomalu končí rok s letopočtem To je opět čas na krátké bilancování. Vokálně instrumentální soubor Lusatia consort pod vedením Mgr. Štěpána Přenosila udělal další velký kus práce pro zviditelnění svého města nejen v České republice, ale i v zahraničí. Pojďme si krátce připomenout jednotlivá vystoupení. Již 4. února vystupuje pětičlenná sekce Lusatie consort - Jääääär, hrající středověkou hudbu na vernisáži výstavy Svět pod našima nohama v ambitu Českolipského muzea. O několik dní později 13.II. probíhá v Mimoni společný koncert s mimoňskou ZUŠ. Ve čtvrtek 26. dubna odjíždí soubor do belgického Neerpeltu, kde po neformálním koncertu v Sint-Huibrechts-Lille získává pro své město třetí místo v soutěžní kategorii G Již prvního května (tedy pár hodin po návratu) otvírá Lusatia consort výtvarnou výstavu ve cvikovské loutkárně. 8. května vystupují ve cvikovském Kulturním domě legenda české folkové scény Jaroslav Samson Lenk s Radimem Zenklem. Jejich koncert zahajuje několika skladbami Lusatia consort spolu s Jääääärem. O týden později vystupuje Jääääär v německé Žitavě na IX. ročníku Spectaculum Citaviae. V neděli 27. května se část souboru vydává do Turnova za výrobcem dobových hudebních nástrojů panem Kašpaříkem. Zkouška se všemi dobovými nástroji zní velmi slibně. Teď již jenom sehnat potřebný finanční obnos 30. května probíhá v KD Cvikov Absolventský koncert, na kterém soubor nemůže chybět. 1. června se spolu s mimoňskou ZUŠ kromě vystoupení ujímá Lusatia consort pořadatelských povinností na 2. ročníku festivalu Houskus Musicus Cameralis. 21. června uzavírá ZUŠ v KD Cvikov další školní rok a oba soubory u toho nemohou chybět. 28. červen je ve znamení oslav 100. výročí od založení Základní školy ve Cvikově. I tady soubor v rámci programu vystupuje. V červenci a srpnu probíhají dvě soustředění k nacvičení programu do Slovinska. Ve čtvrtek 6. září odjíždí soubor do Slovinska. V Brně má zastávku pro živé vystoupení v rádiu Proglas, které Lusatii consort otevřelo cestu do éteru. V sobotu 8. a neděli 9. září mají oba soubory několik úspěšných vystoupení v Lublani, včetně koncertu na velkém hradním nádvoří. 24. října Lusatia consort vystupuje na dalším ročníku Noci světel ve Cvikově. Listopad je zasvěcen pilnému nácviku nového Adventnímu programu. Prvního zahájení Adventu se účastní Jääääär v Kunraticích u Cvikova. O týden později je soubor pozván na Andělskou slavnost do Krompachu, kterou již osmým rokem připravuje Dětský dům Krompach spolu občanským (Pokračování na stránce 10) 9

10 (Pokračování ze stránky 9) sdružením Letní dům a nadací Terezy Maxové. Všichni účastníci jsou oblečeni v bílých kostýmech andělů. První koncert má nepopsatelnou atmosféru v kostele nasvíceném pouze loučemi. Pilná příprava programu byla odměněna srdečným potleskem a druhý koncert přímo v jídelně dětského domova, proměněné na skutečné nebe, byl ještě srdečnější. Malí andělé se v závěrečných písních přidali k souboru, takže zněl jedinečný chór. V pondělí 17. prosince vystoupilo deset členů Lusatie consort při zpívání U Vánočního stromu na náměstí TGM v České Lípě. Bez hudebních nástrojů zde zazpívali část svého adventního programu, a rozhodně se neztratili! 19. prosince proběhl tradiční Vánoční koncert ZUŠ v Kulturním domě. Tentokrát bylo tolik hudbymilovného publika, že se všichni do sálu ani nevešli. Už by to pomalu chtělo větší kulturní stánek! V sobotu 22. prosince se Lusatia consort spolu s Jääääärem aktivně zúčastnili provedení básnicko hudebního cyklu Františka Hrubína Lešanské jesličky v českolipské žízníkovské kapli. Poslední letošní koncert proběhl v KD Cvikov 28. prosince a měl název Vánoční zpívání při svíčkách. Rok 2007 končí. Soubor by nemohl své město reprezentovat bez finanční pomoci institucí i jednotlivců. Dovolte mi tedy jménem občanského sdružení Lusatia consort poděkovat jmenovitě: Městu Cvikov, Městu Česká Lípa, Mgr. Skopové, Pentě Jablonné v Podj., p. Josefu Zahrádkovi, p. Langrovi, p. Neckařovi, f. Hito, p. Walterovi, p.turečkovi, pí. Urbancové a Velvetě Varnsdorf. Dále bych chtěl poděkovat uměleckému vedoucímu souboru Mgr. Štěpánu Přenosilovi, bez jehož úsilí by soubor nebyl tam, kde je! A ještě všem členům rady občanského sdružení, bez jejichž mravenčí práce by se činnost souboru omezila na vystoupení v ZUŠ a pár dalších okresního a krajského významu. Krásné prožití roku 2008 a mnoho hudebních úspěchů přeje předseda Lusatia consort o.s. Zdeněk Urbanec Dopis redakční radě V prosinci roku 2007 obdržela redakční rada dopis od PaedDr. Vladimíra Červenky z Hradce Králové, jehož vzpomínky na své působení ve Cvikově a v naší škole jsme postupně uveřejňovali ve Zpravodaji města Cvikova. Zde nabízíme plné znění dopisu: Redakční radě Pěkný den. Velmi jsem se těšil, že se zúčastním oslav k výročí školy, přece mně ve Cvikově jen zůstalo trochu toho srdíčka a nejen obrazně. Potvrzují to mé následné stanové tábory v Údolí samoty, které jsem realizoval ať již z Městce králové, Hradce Králové, či naposledy ze zemědělského učiliště v Hlušicích, odkud jsme vždy navštívili i Cvikov. Měl jsem pestrý život po odchodu ze Cvikova. Kolikrát si říkám při čtení cvikovského Zpravodaje na internetu, co by bylo, kdyby Přijet jsem nemohl, poněvadž od 30. dubna 2007 jsem byl porůznu na lůžku v nemocnici nebo doma. V této chvíli chodím pomocí dvou francouzských berlí. Znáte ten vtip o rozdílu důchodců v různých státech? Švédský ráno posnídá u švédského stolu, pak si vezme tenisovou raketu a jde hrát tenis Francouzský důchodce ráno posnídá bagetu se šunkou, vezme si golfové hole a jde hrát golf Český si dá ráno švédské kapky, pak si vezme francouzské hole a jde do práce nebo k doktorovi Jak vidíte, snažím se ve svých, za čtyři měsíce, osmdesáti letech, všechno brát s humorem a vesele a těšit se, že budu moci ještě jednou se přijet podívat do Cvikova (před smrtí). Z fotografií ve Zpravodaji jsem poznal, či lépe nepoznal náměstí. Mně se moc líbí. Srdečně zdraví PaedDr. Vladimír Červenka, SNP 700, Hradec Králové Mateřídouška obecná Drobná, vytrvalá bylina s polokeřovitým vzrůstem upoutává při hojnějším výskytu svou typickou jemnou vůni. U nás roste na suchých, řídce křovinatých stráních, podél polních cest, na mezích a okrajích lesů. Jako droga se užívá nať, která se sbírá na počátku květu. Sběr se zásadně provádí ostrým srpem nebo nožem. Při ručním sběru se obvykle vytrhne celá rostlina a dochází tak k nežádoucímu poškození porostu. Nať je nutné upravit, neboť příměs zdřevnatělých částí a kořenů je nepřípustná. Suší se ve stínu ve vrstvách do 15 cm za dobrého přístupu vzduchu. Opatrné obracení nati urychlí sušení. Užívání mateřídoušky má v zemích výskytu dlouhou tradici. Tak např. silice mateřídoušky byla ve starém Egyptě součástí balzámu mumií. Užívá se rovněž jako koření do polévek, omáček a uzenin. V současnosti je užívána vnitřně, samotná, nebo ve směsích při zánětech horních cest dýchacích a zažívacích potížích. Zevně se používá pro čištění hnisavých ran a jako kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní. Mochna husí Je to vytrvalá rostlina se stříbřitými listy a zlatožlutými květy. Roste zejména na vlhčích stanovištích od nížin až do pohorských oblastí, u cest, na březích řek a rybníků, v močálech. Latinský název o ní říká, že má mocný účinek. Potentilla je totiž zdrobnělina z latinského potens - mocný, silný. V květnu až srpnu se sbírá kvetoucí nať, která se odřezává nožem těsně nad zemí. Mochna jako plazivá rostlina, bývá často znečištěná pískem a hlínou a je nutno ji odprachovat, nejlépe sítem, s oky 2 X 2 mm, na kterém se surovina přetáčí. K sušení se rozkládá na stinné, dobře větrané místo, v načechrané vrstvě (Pokračování na stránce 11) 10

11 (Pokračování ze stránky 10) asi 8 cm. Během sušení se má častěji obracet. Použije-li se umělé teplo, nemá být větší než 40 C. Nať má být po usušení zelená, bez kořenů, trávy a hlíny. Účinné látky v droze uvolňují křeče (ovlivňují hladké svalstvo), působí protizánětlivě a svíravě. Droga se osvědčuje při kolikách a průjmech, jsou-li doprovázeny křečemi nebo při bolestivé menstruaci. Zevně se užívá do koupelí na špatně hojící se rány. Ostružiník křovitý Všeobecně známý keř. Roste v lesích, křovinatých stráních, od nížin až do hor. Plod je ostružina, v době zralosti černá. Ostružiník nemá většinou na rubu běloplstnaté listy a na jeho větvích jsou narostlé ostny, čímž se odlišuje od maliníku. Kvete v červnu a červenci. Je zajímavé, že ve starověku byly keře považovány za obtížný plevel, zatímco dnes víme, že plody mají mimo jiné vysoký obsah vitaminů B a C. V červnu a červenci se sbírají mladé, svěží listy bez řapíků. Suší se ve slabých vrstvách na stinných a vzdušných místech. K sušení se nasbíraný list co nejdříve rozloží, protože zejména mladé listy se snadno zapaří. Umělé teplo při sušení nesmí být vyšší než 50 C. Správně usušená droga má zelenou barvu, list je nerozdrcený, bez příměsí os. Přítomnost listů maliníku je taktéž nepřípustná. Droga působí mírně svíravě a je účinná při střevních katarech. Zevně se užívá při zánětech dutiny ústní jako kloktadlo a doporučuje se k přípravě koupelí při kožních nemocech. Listy ostružiníku jsou vhodné k přípravě bylinného čaje, např. spolu s listy maliníku a jahodníku. Pelyněk Černobýl Pelyněk Černobýl je vytrvalá rostlina vysoká až 150 cm. V Evropě je značně rožšířená, u nás roste zejména u cest a plotů, v příkopech, na náspech,na rumištích, od nížin až do horských pásem. Kvete v srpnu a září drobnými, nenápadnými kvítky. Pelyněk černobýl vůní neoplývá, naopak nepříjemně páchne. Sbírají se kvetoucí vršky rostlin-nať do délky 50 cm. Průměr lodyhy nemá být větší než 5 mm. Nať se odřezává nožem nebo odstřihuje. Nasbíraná surovina se co nejrychleji rozkládá k sušení na stinná a vzdušná místa, ve vrstvě vysoké cm a často se obrací. Teplota při umělém sušení nesmí překročit 40 C. Droga je lahodně aromatická, slabě hořké a kořenité chuti. Účinné látky v droze podněcují vylučování žaludečních šťáv a tím podporují trávicí činnost. Rovněž se používá v domácnosti jako koření, zejména k tučným pokrmům z vepřového a skopového masa, které je stravitelnější. Pelyněk pravý Absinthium v latinském názvu rostliny je odvozeno od řeckého absinthion-nelahodný pro silně hořkou chuť. Pelyněk pravý je vytrvalá 120 cm vysoká rostlina. Roste v teplejších oblastech na vápencových půdách, u cest, poblíž obcí, na skalnatých stráních. V období od června do srpna se pouze sbírá olistěný vrchol rostliny-nať na počátku rozkvětu. V průměru může mít lodyha max. 5 mm. Nať se seřezává nožem, popřípadě odstřihuje. Sběr se provádí za suchého počasí. Nasbíranou surovinu je třeba co nejdříve rozložit k sušení na stinných, vzdušných místech ve vrstvě cm vysoké. Během sušení se nať opatrně načechrává. Umělé teplo přisušení nesmí být vyšší než 40 C. Po ukončení sušení je třeba sušárnu dobře očistit, aby hořkost pelynku neznehodnotila jinou drogu. Účinné látky obsažené v droze zvyšují vylučování trávicích šťáv a působí příznivě při úporných zažívacích a střevních potížích. Nadměrné a trvalé užívání pelyňku má na lidský organismus nepříznivý vliv, protože může vyvolávat závratě a křeče!!! Používá se také jako koření. Doba sběru: červen až srpen. Plicník lékařský Tato vytrvalá, cm vysoká bylina se srstnatými, často bledě skvrnitými listy, vykvétá v dubnu a květnu ve stinných hájích a listnatých lesích od nížin až do podhůří. Sbírá se od června do srpna list s řapíkem. Sběr se provádí krátce po odkvětu, když jsou spodní listy plně vyvinuty. Před sušením je možno listy pomačkat, aby rychle uschly. Suší se v tenké vrstvě ve stínu. Dobře usušená droga se balí do papírových sáčků. Užívá se ve směsích s dalšími, obdobně působícími drogami při katarech a zánětech horních cest dýchacích. Doba sběru: červen - srpen. Podběl obecný Babuše, bylina vítězná, ale také koňské kopyto, jsou lidové názvy této vytrvalé cm vysoké rostliny s dužnatým oddenkem. Kvetoucí rostlina je bezlistá, se šupinatým stonkem, srdčité listy jsou na rubu šedoplstnaté a dorůstají později. V březnu a dubnu se objeví na vlhkých jílovitých půdách, mokřinách, náspech, ale také na pasekách zářivé "květy" podbělu. Sbírají se časně z jara na počátku rozkvětu a suchého počasí, bez stopek. Později, v květnu až červenci, se sbírají listy. Otrhávají se ručně bez řapíků. Nesmějí být zhnědlé, napadené rzí nebo škůdci a nesmějí se zaměnit s listy devětsilu, které jsou větší a naspodu lysé. Květy se suší v jednoduché vrstvě na stinném a dobře větraném místě. Použije-li se umělé teplo, nemá být vyšší než 40 C. Příliš rozkvetlé úbory se při sušení rozpadají. Listy se mohou krátce předsušit na slunci a pak rychle dosušit ve stínu. Vlhký list je náchylný k hnědnutí až zčernání. Listy i květ podbělu uvolňují hleny a usnadňují odkašlávání. Někdy se používají čerstvé listy jako obklady při onemocněních kloubů. David M i k u l c a Událo se za onoho času II. Cvikovské miniaturky Kdykoliv bylo nutno u nás něco zařídit, obstarat či tak nějak podobně, byl to úkol pro mámu, tedy pro mne. I nastartovala jsem autíčko, my dva již mnohé míle jely spolu, a vydala se na cestu. Přijela jsem do neznámého mi města ve vzdáleném okrese, a jak tak koukám kde zaparkovat, vidím před sebou velké bílé P v modrém poli, u toho stojí automobil, tak jsem k tomu přidala ten svůj a odkráčela. No a když jsem se vrátila, byl za mým okénkem lísteček (soused zleva jej měl taky), že parkuji mimo vyhrazené parkoviště, a že se mám dostavit na VB. Ono to P nebylo uprostřed, jak jsem se domnívala, ale na konci a já parkovala činíc přestupek. Usedla jsem za volant a jala se v neznámém městě hledat ono VB. Můj orientační smysl je hluboko pod hranicí chudoby, takže když po dlouhém hledání, bloudění a vyptávání jsem ono kýžené VB našla, měla jsem nervy na dně a benzin v nádrži taky. Lísteček o přestupku v ruce, vtrhla jsem dovnitř a na první potkanou uniformu jsem vyhrkla: Já tu pokutu zaplatím! Já ji zaplatím, když jsem špatně parkovala! Ale, tu jsem přece jen hlasem poklesla, ony síly byly na dně taky, když vidím auto s espézetkou ze vzdáleného okresu, tak aspoň napíšu, kde ta esenbárna je! Pan uniforma byl malé postavy, musel hlavu zaklonit, aby se mi podíval do očí: Costetořekla! Cožekdeje?! V tu ránu jsem byla docela maličká, neboť slova esenbárna, policajt, esenbák a podobná, byla v trestním rejstříku hned někde mezi nactiutrháním a vlastizradou, a tak pokorně povídám: Úřadovna, prosím, úřadovna, že nevím, kde ji najít! Pan uniforma opět koukl na mne nahoru, vzal mě za loket, vyvedl před budovu a povídá: Copak je to tam napsané? Vydechla jsem: Okrsek, okrsek, prosím. Tak, tak, okrsek. A říkejte už vždycky okrsek, neříkejte esenbárna, to oni policajti neradi slyší! A já v tu chvíli pochopila, co to je, když se řekne Velký malý muž. Opravdu se stalo. Janinka P.S. A já si stejně myslím, že i nyní nadále m u ž ů v policejních uniformách je povícero. 11

12 V měsíci lednu 2008 oslaví svá významná jubilea tito občané: Přání Dne 7. ledna 2008 oslaví 70. narozeniny paní učitelka Eva Vítková a zároveň 10. ledna 2008 oslaví 71. narozeniny paní učitelka Marie Fediuková. Chtěla bych touto cestou oběma poblahopřát a popřát jim zdraví, štěstí, spokojenost a neustálou vitalitu, kterou obě oplývají. Za celý pedagogický sbor, žáky, přátele i ostatní spoluobčany přeje Marta S t u d n i č n á K hezkému přání se připojuje i Redakční rada Zpravodaje města Cvikova. Víte, že se od 1. ledna 2007 do doby uzávěrky tohoto Zpravodaje narodilo ve Cvikově, Lindavě, Svitavě, Trávníku u Cvikova, Naději a Drnovci dohromady 52 dětí? Červáková Jindřiška Cvikov 80 let Dostál Josef Cvikov 88 let Hanžlíková Jiřina Cvikov 84 let Mieslerová Miroslava Cvikov 87 let Plačková Vlasta Cvikov 80 let Pokorná Margita Trávník 80 let Prázová Miloslava Cvikov 86 let Švermová Věra Cvikov 84 let Tima Teofil Cvikov 80 let Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalších letech. Za SPOZ Marta S t u d n i č n á 15. prosince - v klidu a pohodlí domova oslavili DIAMANTOVOU SVATBU manželé Liduška a Adolf Foltýnovi. Za Sbor pro občanské záležitosti jim přišla popřát Marta Studničná a předala oslavencům dárek a blahopřání od Městského úřadu ve Cvikově. 1. ledna 2008 oslavila 80. narozeniny naše maminka, paní Jindřiška Červáková. Přejeme jí ještě hodně let prožitých ve zdraví a pohodě mezi všemi, kteří ji mají rádi. Dcery Vlasta, Jindřiška a Soňa s rodinami Dne 8. ledna 2008 oslaví krásných 80 let pan Teofil TIMA ze Cvikova. To, že čas rány hojí, je jenom pouhé zdání, stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání. Mnoho štěstí a zdraví do dalších let mu přejí jeho blízcí. Děkujeme touto cestou Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově, především paní Martě Studničné, všem známým a přátelům za milé gratulace a dary k naší diamantové svatbě. Margita a Josef P o k o r n ý c h Trávník u Cvikova Dne 20. ledna 2008 uplynou 2 smutné roky, co nás opustil, ne vlastní vinou, náš syn a bratr Pepa Tregner. S láskou vzpomínají rodiče a bratři Jaroslav a Martin. 12

13 Děkujeme Službám města Cvikova za včasné a pečlivé odklízení příjezdové komunikace k našemu domu. Margita a Josef P o k o r n ý c h Trávník u Cvikova Děkuji prostřednictvím Zpravodaje Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově, jmenovitě paní Lídě Vrabcové a Janě Jandové za milé blahopřání a dáreček k mým narozeninám. Veronika K o s o v á Cvikov Dne 4. ledna 2008 uplyne již 10 let, co nás navždy opustila naše maminka a babička paní Veronika Cejthamlová. S láskou v srdci stále vzpomínají dcery s rodinami Kosová, Grančičová Dne 23. ledna 2008 uplyne již 5 let od nešťastné, tragické smrti pana Františka Boleslava, kterému by bylo letos pouhých 38 let. Dne 7. ledna 2008 by se dožil 100 let náš tatínek, pan Jan Šafránek. Kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte na něho s námi. Syn Jan, dcery Anežka s rodinou, Liduška s rodinou S bolestí v srdci stále vzpomínají a nikdy nezapomenou maminka Aurélia, sestra Monika a synovci Patrik a Robin. Historie sportu ve Cvikově Lehká atletika Cvikov nikdy neměl lehkoatletický stadion s běžeckou dráhou a zařízením pro lehkou atletiku, a tak pouze jednotlivci, zpravidla studenti, závodili v jiných jednotách. Výjimkou jsou však běhy na dlouhých tratích, které se běhají v terénu. Běh Cvikovem Na jaře roku 1955 se na zasedání OV TVS v Novém Boru projednávalo plnění odznaku PPOV. Předseda TJ Jiskry Cvikov Václav Honzátko hovořil na tomto zasedání v tom smyslu, že plnění disciplín odznaku zdatnosti je v praxi jednorázovou akcí, držitelé odznaku se nevěnují obsaženým disciplínám soustavně. Navrhl, aby každá jednota v okrese vypisovala pravidelně každým rokem závody v některých disciplínách odznaku. Zavázal se jménem jednoty, že ve Cvikově budou každým rokem pořádat závod v běhu. Krátce po tomto zasedání Václav Honzátko společně s tajemníkem OV TVS Josefem Falcmanem vytipovali tratě pro dorost, ženy a muže. Ženy a dorostenky měly trať dlouhou 900 m, vedla ulicemi města. Pro dorostence byla vyhlédnuta trať 2000 m vedoucí proti proudu Boberského potoka ulicí k Martinovu údolí a potom Komenského ulicí zpět na náměstí. Muži měli absolvovat okruh v délce 4300 m. Jak se později ukázalo, byla trasa závodu šťastně volena. Závodníci nešetřili chválou. Start je na náměstí, odkud se běží směrem ke kinu. Odtud málo frekventovanou Smetanovou ulicí, dále lesní cestou k sanatoriu v Martinově údolí, odtud na hlavní Komenského ulici a tou zpět na náměstí do cíle. Trať je mírně vlnitá, má dobrý podklad, málo frekventovaná a běžci jsou po celé trase povzbuzováni četnými diváky. Také na náměstí se schází vždy velký počet diváků. První ročník Běhu Cvikovem byl uspořádán již v tomtéž roce 2. října 1955 pod patronací OV TVS Nový Bor, který věnoval pro vítěze hlavní kategorie putovní pohár. Všichni závodníci, kteří závod dokončili, dostali upomínkový diplom a prvních 5 v každé kategorii ještě upomínkové ceny. Prvního závodu se zúčastnilo 22 mužů, 9 žen, 19 dorostenců a 24 dorostenek. Celkem 74 startujících. Předpokládalo se, že se závodu zúčastní pouze závodníci z novoborského okresu, přelo ale ještě 8 účastníků z Liberce, 7 z okresu Rumburk, 2 z Bělé pod Bezdězem. Vítězný dorostenec Zd. Drobník byl z Turnova a vítěz hlavní kategorie mužů Jar. Mužíček z Dynama Praha. Každý závodník byl při proběhnutí cílem fotografován (J. Cyrus), proto mohlo být založeno album, kde jsou všechny fotografie dobíhajících. Alba byla vedena do 30. ročníku bez přerušení a v den závodu byla k dispozici startujícím. Kromě alba je vedena v jednotě kartotéka, u každého účastníka je zaznamenáno, kdy se závodu zúčastnil, jakého docílil času a umístění a za kterou jednotu startoval. Umožňuje to také odměňovat závodníky upomínkovou cenou, do 20. ročníku se odměňovalo za každý 5. start, nyní za každý desátý. Ve Cvikově byl a stále přetrvává nedostatek ubytovacích možností, proto v prvních čtyřech ročnících závodníci ze vzdálenějších míst přenocovávali v soukromí, převážně u členů výboru. Od 5. ročníku v turistické noclehárně jednoty, od 9. ročníku v sokolovně, od 21. ročníku v internátě Severky. Večer před závodem byl závodníkům promítnut film z předchozího ročníku a v přilehlé místnosti v sokolovně byly besedy. V dalších ročnících byly kategorie závodníků rozšiřovány. Od 2. ročníku dorostenci na kategorie mladších a starších a nově zařazena kategorie ozbrojených složek. Ve 4. ročníku v r byly zařazeny žákovské kategorie, žáci let, let, obdobně u dívek. Startovalo 82 dětí. V 5. ročníku startovalo již 21 příslušníků ozbrojených složek. Absolutní vítěz kategorie mužů, reprezentant Mirko Gräf z Lokomotivy Liberce zaběhl trať poprvé pod 13 minut (12:53) a to se značným předstihem před ostatními. V 6. ročníku 1960 se prezentovalo 242 dětí, proto byli žáci rozděleni do kategorií po jednom roce 10, 11, 12, 13 a 14 let. Dívky měly kategorie a let. Rovněž v kategorii dospělých došlo k rozšíření o kategorii starších 40 let, ale startovali pouze tři. V 8. ročníku 1962 stoupla celková účast na 440. Tento počet byl překonán až po deseti letech. V šedesátých letech rostla obliba vytrvalostních běhů. (Pokračování na stránce 14) 13

14 (Pokračování ze stránky 13) Dlouholetý účastník závodu Ing. Josef Hron (Mnichovo Hradiště) několik let doporučoval, aby byla zařazena také kategorie vytrvalců. V roce 1963 byl tento závod zařazen jako tři okruhy v dílce 13 km. Závod tím získal, zvyšovala se účast i sportovní kvalita. Do Cvikova přijížděli přední vytrvalci, jako Václav Chudomel, Václav Mládek, Vlad. Balšánek, přední vytrvalci Z NDR Roland, Winkler, Bauckmann a další. Stoupala i kvalita v kategorii mílařů, převážně vítězili reprezentanti, jako Miroslav Česal, Jiří Stehlík, Petr Havel, Milan Drahoňovský. Od r běhaly společně s vytrvalci rovněž ženy. První byla v roce 1973 Dana Procházková z VŠ Praha, v r to byla naše vynikající maratónská běžkyně Vlasta Rulcová, v r Stanislava Dufková a Olga Pokorná. Tyto čtyři vytrvalkyně vyběhaly svým následovnícím samostatnou kategorii žen, vypisovanou pravidelně od roku V roce 1987 již startovalo 19 vytrvalkyň. S rostoucí oblibou vytrvalostního běhu v šedesátých letech se zvyšoval také atletický věk. Proto pořadatelé po zařazení kategorie vytrvalců nad 50 let a v roce 1970 i kategorii nad 60 let. V roce 1988 bylo vytrvalců v kategorii let dvacet osm, rekordní počet v kategorii nad 60 let byl v roce 1984, kdy jich proběhlo cílem 16. Spolu s otci startovali na vytrvalecké trati také i synové. Protože to nebyl ojedinělý případ, vypsali organizátoři v roce 1974 kategorii rodinných dvojic. Vedle výsledků v kategorii jednotlivců byl vyhodnocen součet časů otce a syna, první tři dvojice byly odměněny. Připouštěla se i možnost slučovat čas matky a syna, otce a dcery, případně manželů. Všechny tyto varianty se vyskytly, pouze časy sourozenců se neslučovaly, podmínkou byly dvě generace. Nejvíce dvojic bylo v roce 1979 deset. Protože sestavování pořadí dvojic prodlužovalo konečné vyhlašování vítězů, museli pořadatelé po 11 letech (r. 1984) tuto jistě zajímavou kategorii vypustit. V roce 1978 na 24. ročníku předběhl vítěz vytrvalců Václav Bulva šest závodníků o celé kolo. V této kategorii stoupala každým rokem výkonnost předních běžců a zvyšoval se počet starších běžců, kteří byli předbíháni o celé kolo. Tím se stěžovala práce rozhodčích, i pro diváky byl závod nepřehledný. Pořadatelé proto vypsali anketu, ve které se měli závodníci vyslovit buď pro ponechání dosavadní tratě, pro kterou hovořila tradice, nebo zda by souhlasil s prodloužením na 15 km s tím, že by se trať protáhla od sanatoria v Martinově údolí do Rousínova, kde by byla obrátka a běželo se by se opět k sanatoriu a zpět po původní trati. Byly by to dva okruhy po 7500 m. Kladem by byla souměřitelnost s jinými patnáctkami a závod by byl jak pro rozhodčí, tak pro diváky přehlednější. Většina dotázaných se vyslovila pro prodloužení trati, startovaly by v ní i ženy. Změna se osvědčila, zatímco do roku 1978 nepřekročil na 13 km počet startujících 200 (nejvýše startovalo 175), tak od r neklesl počet, až na jednu výjimku, pod 200. Nejvyšší počet byl dokonce 275. Dost dlouho čekalo prodloužení tratě pro mílařky. Doposud běhaly 900 m, v roce 1987 běžely poprvé s muži 4300 m. Již v následujícím roce proběhlo cílem 12 mílařek. Počet startujících se zvyšováním obliby závodu stále stoupal. Od r neklesl počet pod 300, od r pod 400 a od roku 1982 byla účast trvale přes 500 závodníků. Nejvyšší účast byla v roce 1986, a to 862, z toho dospělých 292. Závodníci se sjíždějí z celé republiky a závod se stává populární i mezi našimi sousedy. Poprvé se Cvikov běžel za mezinárodní účasti v roce 1966, kdy přijelo sedm atletů z NSR. V následujícím roce startoval Jürgen Friede z NDR, který se pak zúčastnil celkem 5x. Účast atletů z NDR stoupala až na 38 v roce Mezi sportovci z NDR jsou vynikající atleti, např. Roland Winkler zvítězil v roce 1973 a 1974 v kategorii do 40 let, Horst Kastanowitz v roce 1986 v kategorii nad 50 let vytvořil traťový rekord této věkové kategorie, platný dosud. V roce 1974 zde startoval Scott Sundqiust (USA), účastník košického maratónu, v roce 1984 rovněž maratónec Badarč Balzinnjanyn z Mongolska. Je málo závodů, kde při 34. ročníku se pořadatelé mohou chlubit, že mají startujícího, který ani jednou nechyběl. Bez jediné absence je Vlastimil Čech z Terezína, v prvním ročníku běžel jako dorostenec. Je řada závodníků, kteří mají na svém kontě přes 25 startů. Příkladem všem mladším může být Ing. Karel Hrbek, který vytrvaleckou trať absolvoval ještě ve svých 81 letech. Od roku 1971 nese závod vytrvalců název Memoriál Ing. Hrona. Ing. Hron byl před II. světovou válkou československým reprezentantem, rekordmanem a vítězem Běchovic. Po celý život byl aktivním sportovcem, dlouholetým trenérem a velkým propagátorem vytrvalostního běhu. Od prvního ročníku byl příznivcem tohoto závodu. Ve Cvikově uspořádal několik zdařilých besed. Je především jeho zásluhou, že pořadatelé zařadili v r závod vytrvalců. Zúčastnil se cvikovského běhu 10x. Dvakrát zvítězil v kategorii nad 50 let a jednou v kategorii nad 60 let. Na jeho počest byl závod pojmenován. Uspořádání podniku takového rozsahu, jako je Běh Cvikovem, stojí nemálo finančních prostředků. Zpočátku byli organizátoři odkázáni na vlastní prostředky, později na podporu n.p. Severka a částečně OV ČSTV. Počátkem r bylo navrženo vydávat tištěné propozice s inzeráty místních podniků, později i okresních podniků. Do roku 1974 byl závod z uvedených důvodů konán pod patronací Severky, od roku 1975 byl patronát rozšířen o OV ČSTV Česká Lípa, MěstV NF a MěstNV Cvikov. Průběh závodu v posledních dvaceti letech zajišťuje štáb 50 spolupracovníků, převážně členů jednoty a zaměstnanců Severky. Dodržuje se zásada neměnit funkce, ale obsazovat je zapracovanými funkcionáři. Tajemníkem a organizátorem závodu byl od počátku Václav Honzátko, který závod organizoval a řídil ve spolupráci s výborem jednoty. V roce 1989 byl vytvořen organizační výbor, který bude řídit již 35. ročník. Závod je od roku 1981 pravidelně zařazován do soutěže Velké ceny vytrvalců ČSSR, což je pro pořadatele velkým vyznamenáním. Pozoruhodnou osobností cvikovského sportu je zasloužilý organizátor, propagátor a bývalý aktivní sportovec Václav Honzátko. Narodil se 25. září 1917 v Praze. Po absolvování obchodní školy pracoval jako technický úředník u stavební firmy Ing. Jos. Záruba-Pfeffermann. Sportu se věnoval od raného mládí, nejdříve v Sokole, Junáku a posléze v JPT (Jednota proletářské tělovýchovy) v Praze 7. Za okupace byl vězněn v koncentračních táborech Osvětimi a Buchenwaldu za ilegální činnost v NHPM (Národní hnutí pracující mládeže). Otužilost získaná sportem a tajné cvičení ve vězení mu umožnily přežít. Po osvobození se přestěhoval (v dubnu 1947) do Cvikova, kde pracoval v Severce Cvikov až do odchodu do důchodu. Od příchodu do Cvikova pracoval aktivně ve výborech Sokola, později Jiskry Cvikov v různých funkcích, byl duchovním otcem založení Běhu Cvikovem a jeho řízení do letošního roku. Již předtím běhal závodně dlouhé tratě, při Běhu Cvikovem aktivně závodil. Předsedou TJ Jiskry byl od roku 1954 jedenáct let. Dodnes se podílí podstatnou měrou na rozvoji cvikovské tělovýchovy, spolu se svojí rodinou, třemi syny a dcerou a nyní vede ke sportu i svoje vnoučata. Pokračování příště Informace z fotbalu ve Cvikově Vážení příznivci fotbalu. Dovolte mi, abych Vás seznámil po skončení podzimní části soutěže s výsledky klubu a informoval Vás o přípravách na jarní část fotbalové soutěže. FK Cvikov má v současné době 7 oddílů. Nejmladší fotbalisté, tzv. mladší přípravka, má v současné době dva oddíly. Je přihlášena v KP Libereckého kraje a podzimní část odehrála vcelku se ctí. Zpočátku se jim tolik nedařilo, ale postupně jak získávali (Pokračování na stránce 15) 14

15 (Pokračování ze stránky 14) zkušenosti, tak i jejich hra se vyrovnala s ostatními /zkušenějšími/ kluby. Jsem přesvědčen, že v jarní části soutěže už budou naši nejmladší důstojnými soupeři pro většinu klubů. Chtěl bych poděkovat rodičům hráčů z přípravky za to, jak se sportování svých dětí věnují. Doprovázejí je na všechny tréninky i na zápasy a aktivně se zapojují do dění okolo oddílu. Mladší žáci hrají okresní přebor a po podzimní části jsou v tabulce na čtvrtém místě. Přestože je přihlášeno pouze 7 oddílů, je jejich umístění velice slušné. V jarní části soutěže určitě své postavení zlepší a budou bojovat o postup do kraje. Starší žáci hrají 1.A třídu a po podzimní části soutěže jsou na 8. místě. Hrají v podstatě s novým kádrem, protože větší část hráčů přešla k dorostu a je nutné tvořit nové jádro celého oddílu. Doufáme, že se jim podaří zlepšit umístění v tabulce. Dorost je přihlášen do A třídy a je po podzimu na 4. místě. Hraje atraktivní fotbal a domácí zápasy jsou hojně navštěvovány diváky. Většina hráčů v současnosti do dorostu přestoupila ze starších žáků a mají tak před sebou ještě několik sezón za dorost. B mužstvo dospělých hraje IV. třídu /tzv. pralesní ligu/. Po podzimu jsou na 1. místě a mají nastartováno na postup. Vedení týmu má jasný cíl postoupit, a tomu odpovídá i příprava na jarní část soutěže včetně několika posil. Jsme přesvědčeni, že B tým postoupí a splní si svůj cíl na rok A mužstvo dospělých postoupilo v tomto ročníku do 1.A třídy a jako nováčkovi se mu velice dařilo. Po podzimu skončilo na třetím místě, 4 body za vedoucím týmem. Přejeme si, aby A mužstvo podávalo výkony jako na podzim a podařilo se mu postoupit do Krajského přeboru, což by bylo poprvé v historii cvikovského fotbalu. Realizační tým má na jaro připraveno několik posil a doufáme, že bude hrát pohledný fotbal a postoupí. Po podzimní části došlo k několika změnám. Trenér A mužstva Jiří Jirák na vlastní žádost odstoupil a na jeho místo byl výborem FK Cvikov jmenován trenér dorostu Petr Knolle. Chtěl bych poděkovat Jiřímu Jirákovi za odvedenou práci u A mužstva a popřát mu mnoho zdraví do dalších let. Panu Knollemu chci popřát mnoho úspěchů v nové pozici a aby se mu podařilo pokračovat v nastoupené cestě s A mužstvem. Ještě mi dovolte krátce připomenout práci, která byla vykonána v areálu FK Cvikov. Byla provedena rekonstrukce tribuny s výměnou sedaček. Podařilo se položit dlažbu u klubovny, došlo k rozšíření hřiště. Velké změny doznala klubovna FK Cvikov, kde bylo provedeno zateplení pláště budovy a tím i estetickémů zlepšení celé klubovny. V neposlední řadě byla realizována I. etapa rekonstrukce ubytovny a šaten FK Cvikov s dostavbou jídelny. Byla vyměněna všechna okna a budova byla zateplena. Všechny investiční akce byly realizovány z dotací jak Libereckého kraje, tak i ze státního rozpočtu. II. etapu dostavby ubytovny chceme provést v roce 2008, pokud se podaří zajistit dotaci. Na závěr mi dovolte poděkovat všem hráčům, trenérům a funkcionářům FK Cvikov za jejich práci pro fotbal ve Cvikově. Příznivcům a divákům chci popřát pevné zdraví a mnoho hezkých sportovních zážitků z cvikovského fotbalu. S pozdravem Sportu zdar a fotbalu zvlášť! Za výbor FK Cvikov JUDr. Jaroslav Š v e h l a SKST Cvikov oddíl stolního tenisu bilancuje Jak někteří z vás jistě vědí, podařilo se v minulé sezóně našemu týmu SKST Cvikov "A" probojovat se do krajské soutěže mužů ve stolním tenisu. Před letošní sezónou jsme dokonce získali pro naše město na naše poměry již náročnou soutěž, a to Divizi mužů. Pro naše hráče to byl obrovský skok, protože takto vysokou soutěž ve Cvikově dosud nikdo nehrál. Proti nám nyní nastupují takové týmy, jako jsou: Č. Lípa "A", Tanvald "A", Semily "A", Bratříkov "A", Nový Bor "A", Železný Brod "A", Jablonné "A", Raspenava "A" a dále týmy z Liberce a Jablonce. Z počátku soutěže se náš tým postupně rozkoukával, nevěděli jsme, co může následovat, protože proti nám nastupují i hráči s ligovou zkušeností, což je v soutěži mužů opravdu "silné kafe". Naši borci ale získali skalpy některých dost dobrých hráčů, což se cení. Během první poloviny divizní soutěže jsme se nakonec umístili na 11. místě tabulky, kdy se nám podařilo porazit družstvo Železného Brodu "A", který je těsně za námi. Na mužstva na desátém a devátém místě ztrácíme 4 body. Na čtyři týmy z Divize s trochou štěstí máme, těsně jsme prohráli s Jablonným, Jabloncem i Tanvaldem, Železný Brod jsme porazili. To nikdo nečekal, přece jen hrajeme o tři soutěže výše než je okres. V této soutěži proti nám hrají i hráči s ligovými zkušenostmi, jsou to pěkné zápasy, úplně o něčem jiném, než okresní přebor. V letošní sezóně by bylo pro nás obrovským úspěchem, kdybychom tuto soutěž pro naše město zachránili. Bude to však velice těžký boj, o kterém vás budeme informovat. Základ "A" týmu tvoří: Fišera Milan, Bárta Roman, Hübsch Otto, Červenka Bohumil. Dále k několika zápasům nastoupili: Hanzlíček Jaroslav, Mládek Petr, Jelínek Jaroslav. Mistrovské soutěže za náš klub hrají také dvě další družstva, a to SKST Cvikov "B", jehož základ tvoří : Mládek Petr, Hanzlíček Jaroslav, Grančič Václav, Rudinský Lukáš a Grančič Ivan. Toto mužstvo si vede vcelku dobře v okresním přeboru, jsou zatím na páté příčce. Okresní soutěž stolního tenisu hrají také naše mladé naděje, a to pod názvem SKST Cvikov "C". Závěrem přeje náš oddíl všem cvikovákům pohodový rok Všechny vás také zveme na naše mistrovská utkání. Za SKST Cvikov - Fišera Milan Mikulášský turnaj Náš sportovní klub SKST Cvikov uspořádal dne Mikulášský turnaj ve stolním tenise, který se odehrál v tělocvičně ZŠ Cvikov. Této sportovní akce se zúčastnilo celkem 27 vyznavačů tohoto krásného sportu v rozmezí od osmi do šedesáti let. Jak bývá zvykem na těchto turnajích, probíhaly již ve skupinách urputné boje. Do vyřazovacích zápasů postoupilo 16 nejlepších hráčů, kteří mezi sebou sváděli další nelítostné výměny. Bylo se opravdu na co dívat a nebyla nouze i o překvapení, stejně tak o žertovné kousky. Konečné pořadí dvouher dospělých bylo následující: 1.místo: Bárta Roman -SKST Cvikov 2. místo: Česenek Vratislav -TJ Zákupy 3. místo Korp Petr - Preciosa Jablonné Po soutěži dvouher proběhla také soutěž ve čtyřhrách. Po mnoha zajímavých zápasech vzniklo toto pořadí: 1.místo : Častulík Zdeněk, Česenek Vratislav 2.místo : Fišera Milan, Plaček Jaroslav 3: místo: Bárta Roman, Korp Petr V neposlední řadě byla také vyhlášena soutěž žáků s tímto umístěním: 1.místo : Vastl Jan 2.místo: Mencl Petr 3 místo: Vrabec David Poděkování patří mimo jiné Romanu Bártovi, který se vzorně staral o občerstvení pro všechny zúčastněné. Také děkujeme naší škole za kladný přístup k této sportovní i společenské akci. Sponzor turnaje: Elektra- Fišera Milan Závěrem tohoto příspěvku vás zveme na další sportovní akce, o kterých budeme včas informovat mimo jiné i na naší vývěsní skříňce u cvikovského náměstí Vedení SKST Cvikov 15

16 Řádky z atletiky Cvikovská laťka V sobotu 15. prosince 2007 se zúčastnilo 3. ročníku závodu ve skoku vysokém v Sokolovně ve Cvikově 46 startujících. Potěšitelné je, že většina startujících byla ze Cvikova. Hlavní závod mužů vyhrál Jakub Janda. V ženách skončila Tereza Pokorná na 3. místě. 140 cm skočené výšky je na naši výbornou koulařku jistě slušný výkon. Velmi dobře také skákali nejmladší žáci a žákyně. Ti nejmladší členové našeho oddílu s výškou pod vedením Marka Jakobi začínají a určitě nezklamali. Vojta Focke sice na stupních vítězů neskončil, ale jeho 150 cm ve starších žácích je nadějných. Z výsledků : Nejmladší žáci (r a mladší) 1. Radek Stůj, Cvikov 100 cm 2. David Kameník, Cvikov 95 cm 3. Dominik Vokřínek, Cv. 90 cm Nejmladší žáci (r ) 1. Dominik Pros, Cvikov 120 cm 2. Pavel Vacek, Cvikov 105 cm 3. J. Štěpánek, Č. Lípa 105 cm Mladší žáci (r ) 1. Hynek Bárta, Č. Lípa 145 cm 2. Josef Tancoš, Cvikov 140 cm 3. Jiří Moravec, Cvikov 125 cm Starší žáci (r ) 1. Jan Brůček, Č. Lípa 160 cm 2. Miloslava Sviták, Č.L. 160 cm 3. Michal Šenfeld, Č.L. 150 cm 5. Vojtěch Focek, Cvikov 150 cm Muži (r a starší) 1. Jakub Janda, Cvikov 185 cm 2. Jakub Nožička, N. Bor 170 cm 3. Jar. Hochmut, Č. Lípa 160 cm 4. Marek Jakobi, Cvikov 160 cm Znáte to. Chcete si jet na jeden den zalyžovat, ale kolikrát si řeknete, že to za ty starosti kolem, na těch pár hodin, snad ani nemá cenu. Oškrábat omrzlé auto, naložit vybavení, zastavit se pro benzín a rozčilovat se na zasněžených silnicích, aby nakonec přišlo to nejlepší, hledání parkovacího místa co nejblíže u vleku. Stojí vám to za to? Samozřejmě, že ano! Vždyť lyžování milujete, na sníh čekáte celý rok a s hrdostí se těšíte, až vaše dítě sjede prvně celou sjezdovku. A tak zatímco rodina čeká v teple domova, vy ometáte zasněženou karoserii. Jak jednoduše na hory Nejmladší žákyně (r a mladší) 1. I. Reicheltová, Č. Lípa 115 cm 2. El. Klimešová, Cvikov 75 cm 3. Olinka Lamatová, Cv. 75 cm Nejmladší žákyně (r ) 1. Nikola Bišická, Cvikov 105 cm 2. Mich. Sejkorová, Cv. 95 cm 3. A. Kameníková, Cvikov 95 cm Mladší žákyně (r ) 1. V. Süssnerová, Č.L. 135 cm 2. A. Frydrychová, Č.L. 115 cm 3. Eliška Šicová, Cvikov 110 cm Starší žákyně (r ) 1. Kr. Nožičková, N. Bor 145 cm 2. Dan. Brožová, Č. Lípa 145 cm 3. Jana Čapková, Cvikov 125 cm Ženy (r a starší) 1. Tereza Musilová, Č.L. 150 cm 2. Tereza Zajícová, Č.L. 145 cm 3. Tereza Pokorná, Cvik. 140 cm Všem zúčastněným blahopřejeme. V novém roce 2008 přejeme hodně zdraví, spokojenosti a sportovních úspěchů. Za oddíl atletiky Václav L i b i c h Jde to ale i jednodušeji! Objevte službu Skibusů, která všechny tyto starosti eliminuje a na vás jen zbude užít si krásný den či večer na horách. Skibusy s cílovou stanicí ve skiareálu Ještěd odjíždějí z 9 míst České republiky na denní i večerní lyžování. Navíc vám odpadne starost o lyžařskou výbavu, protože jako cestující Skibusem můžete využít různých slev či bonusů v místě s tím, že děti do 140 cm mají půjčení lyží a bot zdarma. Jak to tedy funguje? Sněhové zpravodajství vás každý den láká na hory a nohy vám už nedočkavostí notně poskakují. Navštivte web a podívejte se do sekce Skibusy. Vyberte datum a klikněte na vámi vybraný skiareál nebo odjezdové místo. Zobrazí se nabídka linek, ze které stačí vybrat, zda chcete jet na denní, či kratší večerní lyžování. Detail vám sdělí další informace o čase, místě odjezdu, zastávkách na trase a ceně. Pak už si jen zarezervujete místo na čísle a můžete vyrazit. Za rezervaci nic neplatíte, cena Skibusu zahrnuje dopravu tam a zpět včetně permanentky na vybrané lyžování, vše zaplatíte až u řidiče. Ještěd navíc nabízí akci z lyží rovnou do aquaparku Babylon za zvýhodněnou cenu. Autobusy vyjíždějí z odjezdových míst s minimálním počtem 20 lyžařů. V případě, že je spoj z důvodů malého počtu cestujících zrušen, budete včas informováni SMS. Kompletní informace najdete na nebo na infolince Přestaňte se jen těšit. Přijeďte si zalyžovat! 16

17 Občanská demokratická strana místní sdružení Cvikov Vážení spoluobčané jménem členů Občanské demokratické strany, místní sdružení Cvikov, Vám chci popřát šťastný a veselý nový rok, mnoho zdraví a spokojenosti v roce Za místní sdružení ODS Cvikov JUDr. Jaroslav Švehla Kancelář Městského klubu kultury (i záznamník), fax: , mobil: Předprodej vstupenek: pondělky a středy od 14 hodin na MěÚ u Pavly Kovalevové 1. ledna ,30 hodin Náměstí Osvobození, Cvikov NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 17. ledna 2008, od 16 hodin Sál Městského klubu kultury Tradiční setkání důchodců Připravujeme: 9. února 2008 SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA CVIKOV Studio POLAROID, CTS, a.s. - Dokladové fotografie (OP, cestovní pas, řidičský průkaz, ) je stále možné pořídit i ve Cvikově, v budově Městského úřadu v přízemí, naproti nově přestěhované matrice. Přístrojem POLAROID zhotovujeme 4 ks fotografií za cenu 125 Kč. Provozní doba je pondělí a středa od 14 do hodin. Pro lepší kvalitu fotografií doporučujeme barevné oblečení. Informace na tel.: Zpravodaj města Cvikova - vychází jedenkrát měsíčně - ročník 36., cena 5 Kč, náklad 800 kusů - vydává Městský úřad ve Cvikově. Vydávání povoleno Okresním úřadem v České Lípě č.j Uzávěrka vždy 20. v měsíci. Příspěvky možno předat na podatelně MěÚ Cvikov, nebo poslat em : Elektronickou podobu Zpravodaje města Cvikova najdete na webových stránkách města: Řídí redakční rada: Jaroslav Kluch - předseda, členové: Jiřina Baláková, Petr Foltýn, Pavla Kovalevová, Jana Nigrinová, Zdeněk Nigrin, Mgr. Rudolf Repka, PhDr. Ludmila Sýkorová DTP a tisk : C-PRINT H.Hauser, Cvikov - telefon, fax, záznamník

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Účast: z 21 členů zastupitelstva přítomno 18 (p. Michal Vojtěch přišel v 17:26 hodin) Omluveni: PharmDr. Jarmila Skopová, Jan Straka,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic I. Město Domažlice dle 36a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení) může ocenit významné životní události svých občanů.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více