Zpravodaj. města Cvikova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. města Cvikova"

Transkript

1 Zpravodaj Přílohou města Cvikova Zpravodaj leden 2008 Zpravodaje města Cvikova jsou odjezdy autobusů města Cvikova ze Cvikova, které platí do 13. prosince K tomu si přečtěte vyjádření na první straně Ročník 36 LEDEN 2008 Cena 5 Kč od Krajského úřadu Libereckého kraje Vážení spoluobčané, rok 2007 je již historií a vykročili jsme do nového roku V tomto roce se již naplno otevřou dotační programy z fondů Evropské unie a i naše město je připraveno se do těchto programů zapojit. Jedná se například o rekonstrukci bývalého hotelu Sever, rekonstrukci sokolovny, vybudování kanalizace a vodovodu v místní části Lindava a Svitava, kanalizace v Drnovci, rekonstrukce rybníku Internát, výstavba chodníku mezi Cvikovem a Svorem, rekonstrukce dalších objektů města /hasičská zbrojnice, mateřské školy atd./ a řadu dalších projektů. Je jen škoda, že nelze využít žádný z dotačních programů na rekonstrukci místních komunikací, takže tyto komunikace budeme muset bohužel opravovat pouze z vlastních zdrojů. Místní komunikace jsou problémem snad každé obce a díky velké finanční náročnosti a velkému objemu prací nelze tyto komunikace opravit do ideálního stavu v krátkodobém výhledu. O tom, kde budeme při žádostech o dotace úspěšní, budeme průběžně informovat v našem Zpravodaji a já věřím, že se nám alespoň něco povede za přispění fondů EU zrealizovat. Tak jako město má svoje plány, tak je má i každý z nás. Chtěl bych proto všem občanům našeho města popřát hodně splněných přání, zdraví, štěstí, plno optimismu a dobré nálady. Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Jak z Nového Boru do Cvikova ve všední den dopoledne linkou ČSAD? Krajský úřad Libereckého kraje Město Cvikov Vážený pan Mgr. Ivo Čeřovský, starosta Náměstí Osvobození 63 Cvikov Věc: Mimořádná změna spoje č. 3 na lince (Č. Lípa-Nový Bor-Svor-Cvikov) Vážený pane starosto, při tvorbě jízdních řádů pro období 2007/2008 bylo snahou koordinátora veřejné dopravy vyhovět požadavku Města Cvikova na spoj, který by vyhovoval občanům cestujícím z Nového Boru do Cvikova od lékaře. V původním návrhu autobusového jízdního řádu byly vedeny spoje z Nového Boru do Cvikova v 10 i v 11 hodin. Zavedení obou spojů se ukázalo jako finančně velmi náročné a na základě připomínky Města Cvikova a požadavku rovnoměrného rozložení spojů bylo rozhodnuto ponechat pouze spoj v 11 hodin. Koordinátor podcenil počet cestujících, kteří chtějí ze Cvikova cestovat dále směrem na Krompach nebo Lindavu a z důvodu zachování této návaznosti byla provedena následující úprava: Autobusový spoj /3 pojede v jízdním řádu 2007/2008 stejně jako v jízdním řádu 2006/2007: Nový Bor, aut. nádraží odjezd 10:00 hodin Cvikov, aut. st. příjezd 10:20 hodin Nový autobusový spoj z Nového Boru do Cvikova s odjezdem v 11:00 hodin od nepojede. Tímto opatřením bude zachována návaznost z Nového Boru směrem na Krompach a Lindavu. Požadavek Města Cvikova na dopravu občanů z Nového Boru do Cvikova od lékařů bude snahou vyřešit v průběhu roku Lituji, že Vám v tuto chvíli nemohu podat příznivější odpověď. S pozdravem Ing. Stanislava Jakešová, vedoucí odboru dopravy Informace z jednání 22. schůze Rady města Cvikova ze dne 27. listopadu /07 Vzala na vědomí informaci starosty o prodeji bytů prostřednictvím realitní kanceláře REMAX. Souhlasí se změnou nájemních smluv u bytů v panelových domech na dobu neurčitou k zajištění ochrany stávajících nájemců (podmínka bezdlužnosti vůči městu) (7 pro) 339/07 Doporučuje ZM schválit směnu a případné odkoupení pozemků od manž. Pecharových, bytem Cvikov, v k. ú. Cvikov u rybníku Internát k zajištění vlastnictví pozemků do majetku města - příprava projektu na revitalizaci rybníku Internát. (7 pro) 341/07 Doporučuje ZM schválit Dodatek č. 3 kanalizace a rozšíření ČOV Cvikov doplnění smlouvy vzhledem ke změně hodnoty díla na ,- Kč (zvýšení o ,- Kč). (7 pro) 342/07 Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo v hodnotě ,- Kč na vybudování kanalizace k č.p. 181 Palackého ulice Cvikov jako náhrady škody při výstavbě ČOV. (7 pro) (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) 343/07 Prodloužení lhůty pro sepsání kupních smluv - souhlasí s prodloužením lhůty do pro sepsání kupní smlouvy včetně její realizace, tj. úhrady kupní ceny - kupující p. Tajovský (nutné oddělení pozemků u otočky v k.ú. Svitava) (7 pro) - souhlasí s prodloužením lhůty do pro sepsání kupní smlouvy včetně úhrady kupní ceny do tohoto termínu - kupující p. Otradovec (pozemky v k.ú. Svitava ) (7 pro) 344/07 Příspěvek Svazku obcí Novoborsko (ve výši 5,50 Kč na 1 obyvatele) na činnost Centra odborné psychologické péče v Novém Boru - pro další jednání zjištění celkových nákladů na provoz tohoto centra zajistí p. Bělinová. 345/07 Využití činnosti Svazku obcí Novoborska pro město např. finanční prostředky na poradenskou činnost (nejsou podklady jak byly použity), propagace evropské turistické stezky (jaký způsob propagace, žádný materiál na Infocentra). Starosta a místostarosta zajistí podklady a vyvolá jednání s předsedou Svazku obcí Novoborska a euromanažerem. 346/07 Schvaluje úpravu cen obědů ve Školní jídelně ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov od 1. ledna 2008 dle návrhu z důvodu změny sazby DPH a zvýšení cen potravin a energií. (7 pro) 347/07 Nesouhlasí se změnou smlouvy o pronájmu pozemků nájemce p. Jan Mikuš, bytem Cvikov, pozemek nadále jako zahrada. (7 pro) 348/07 Schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo 608/2007 s firmou GE- DOS cena beze změny, pouze změna v provedení (dveře,podhled). (7 pro) 349/07 Souhlasí s prodloužením doby konání do hodin akce Mikulášská zábava v Lindavě, pořadatel Josef Škrabánek Lindava. (7 pro) 350/07 Vzala na vědomí informaci o přípravě rozpočtu města na příští rok, seznámila se s návrhy příspěvků pro organizace a sdružení (Lussatia, LindavaNet, Svaz tělesně postižených, Ovečka), které budou mimo položku sport. K žádosti Mysliveckého sdružení Ortel doporučuje pozvat hospodáře p. Salavce k vysvětlení a podání informace o hospodaření a činnosti sdružení). Dále rada projednala a - vzala na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na samostatné referenty stavebního odboru, přijetí 2 pracovníků - vzala na vědomí informaci o uzavření MŠ Jiráskova ulice v době od do souhlasí s pořádáním ohňostroje u MŠ Jiráskova ulice - odkládá na příští schůzi rady - žádost p. Chaloupky ve věci pořádání trhů ve městě na jednání rady (posouzení návrhu změny místa bývalá tržnice v ul. Československé armády, asfaltové hřiště na Sídlišti) JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města UPOZORNĚNÍ Městský úřad Cvikov oznamuje, že poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2008 se začne z provozních důvodů vybírat od 7. ledna 2008 Štěpánka P e t r u s o v á, Finanční odbor MěÚ Cvikov i Infocentrum nabízí CVIKOVSKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2008 Upozorňujeme občany na možnosti zakoupení nástěnných kalendářů na rok 2008 s krásnými fotografiemi našeho města a jeho okolí. Kalendáře jsou k prodeji v Informačním centru na Městském úřadu ve Cvikově. Cena za 1 ks je 100,- Kč. Poděkování Městské knihovně ve Cvikově! Žáci 4. a 5. ročníků ZŠ a MŠ Bohumila Hynka a jejich vyučující přejí vše nejlepší do nového roku pracovnicím Městské knihovny L. Sýkorové a I. Malé a zároveň jim moc děkují za akce, které pro ně pořádají v průběhu celého školního roku. Mgr.M. Nehasilová 2

3 ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje Stávka v Nerudovce Vážení spoluobčané, cítíme potřebu vyjádřit se prostřednictvím Zpravodaje města Cvikova ke stávce pracovníků ve školství, která se konala 4. prosince Důvodem našeho protestu je nesouhlas se záměrem vlády snižovat výdaje na školství, nesouhlas se snahou státu převést zodpovědnost za financování některých poskytovaných služeb v oblasti RgŠ, doposud financované státem (učební Se školou do dalšího roku Poslední list kalendáře nás obvykle přiměje k ohlédnutí za událostmi uplynulého roku, zhodnocení životních i pracovních zisků a ztrát. Ale protože bychom do nového roku měli vstupovat s optimismem a nadějí, dovolím si vzpomenout zejména na to dobré. Velkou radost nám přinesla zejména třetí etapa rekonstrukce školy, po níž je tu pro žáky a širokou veřejnost školní hřiště, které se zařadilo mezi nejmodernější v kraji a jež nám mohou ostatní školy závidět. Pro školní i mimoškolní sportovní aktivity tak máme skutečně prvotřídní podmínky, a tak už poněkolikáté musím poděkovat vedení města za zájem o školu a její žáky. Díky němu se nám podařilo obměnit i školní nábytek na malé škole, kde už zbývá přizpůsobit hygienickým normám poslední čtyři učebny. Věřím, že i na ně se v připravovaném rozpočtu města prostředky najdou. A víru neztrácím ani v případě nutné opravy střechy a instalací na téže budově. Dobré podmínky pro práci žáků i jejich učitelů se tak mohly projevit i na kvalitě vzdělávání. Dobře vybavené třídy, možnost využívání moderní výpočetní a prezentační techniky se v současnosti stává na školách standardem, a tak mne těší, že naše škola v tomto směru za ostatními nijak nezaostává. Právě pořízené interaktivní tabule se zajímavým výukovým softwarem pak může učební proces ještě zatraktivnit. Kvalitní materiální podmínky by samy o sobě úroveň výuky nezajistily, starají se o ni naše učitelky, učitelé a vychovatelky, Čertů se na naší škole nebáli Tak jako každý rok uspořádala Školní žákovská samospráva při ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov čertovské turné. Organizace se ujal zástupce ředitele školy Mgr. Miroslav Novotný, který uspořádal na začátku týdne konkurz na Mikuláše, čerty a anděla. Žáci, jimž byla dána důvěra, pak 5. prosince pod dohledem pana školníka Zděňka Nigrina navštívili nejen žáky cvikovské školy, ale zavítali i na odloučené pracoviště mateřské školy v Lindavě a po cestě neminuli ani ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova. Přivítání Mikuláše, dvou čertů a anděla se lišilo místo od místa, malé děti trochu strachu projevily, ale věděly, že u paní učitelky vždy najdou zastání. Na oplátku se zase dokázaly za svou ochránkyni postavit. To starší žáci už by své paní učitelce návštěvu pekelníků leckdy rádi zprostředkovali, naštěstí ti se našich hodných kolegyň ani nedotkli. Co víc, pomohli mi při jednání s chronicky zapomnětlivým žákem v ředitelně a přiměli ho ke slibu, že už bude dělat domácí úkoly a svědomitě se chystat na vyučování. Doufám, že družině svatého Mikuláše nelhal a že se příští rok bude moci na mikulášský den těšit. Tak jako třeba děti z mateřské školy, které za kytarového doprovodu své učitelky zazpívaly, nebo žáci I. A, kteří vzácné pomůcky, učebnice, další vzdělávání ) na zřizovatele, resp. na rodiče. Dále nesouhlasíme se snížením reálných platů ve školství, jako důsledek navrhovaného rozpočtu. Cílem naší stávky byl požadavek o navýšení státního rozpočtu v kapitole školství na rok 2008 o 3 mld. Kč na učebnice, pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků a na platy zaměstnanců RgŠ včetně odvodů. Všem občanům, kteří nás pochopili, děkujeme. Kolektiv vyučujících a zaměstnanců Základní školy v Nerudově ulici Cvikov kteří nejenže zvládají přechod na školní vzdělávací program, ale nadto se zapojují do řady významných projektů. Mnohé dokonce tvoří či spoluvytvářejí, a to jak školní, tak i mezinárodní. Jsem rád, že jsou mezi kolegy i tací, kteří si najdou na děti čas i po vyučování, aby poskytli konzultace k učivu nebo aby leccos zajímavého v rámci kroužků podnikli a vytvořili. Oporu pro naše aktivity nacházíme i u dalších městských institucí. Naši žáci jsou získáváni pro četbu a kulturní zájmy zajímavými programy, které škole nabízejí Městská knihovna Cvikov nebo Městský klub kultury. Přínosná je i spolupráce se základní uměleckou školou a Cvikováčkem. To vše se jistě promítá do velmi dobrých výsledků přijímacího řízení na střední školy. Naši žáci se až na malé výjimky dostali na vybrané studijní a učební obory a podle řady zpráv na nich ostudu škole rozhodně nedělají. Vyvracejí tak ve Cvikově stále rozšířené povědomí o tom, že dobré vzdělání lze získat jen v Novém Boru, a to na jakékoli škole, v jakkoli početné třídě. Proto chci jako již každoročně poděkovat všem, kteří projevili zájem o dění ve škole, ať návštěvou akce, kterou pro ně děti se svými učiteli připravili, nebo i pomocí při její realizaci. Děkuji těm, kteří finančně i jinak aktivity školy podpořili nebo vůbec umožnili. Oceňuji i podporu vedení města, o níž se mohou přesvědčit všichni, kteří školní budovy navštívili před lety a dnes. Těm všem, stejně jako svým kolegům z řad pedagogických i nepedagogických pracovníků a žákům naší školy, chci do nového roku popřát pevné zdraví, štěstí a úspěch ve všem, oč budou usilovat. Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy návštěvě zapískali na zobcové flétny, a dokázali tak, že ten, kdo hraje, nezlobí. Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Starší žáci v kostýmech Mikuláše, čertů a anděla ocenili hudební výkony prvňáčků vedených paní učitelkou R. Novákovou 3

4 Vánoční besídka v MŠ Lindava Děti z MŠ Lindava připravily pod vedením paní učitelky Dagmar Modráčkové pro rodiče a prarodiče program sestavený z říkadel, básniček a písniček. Zapojili se jak malí, tak i ti, kteří už pomalu pomýšlejí na školní lavice. Pozvaní rodiče mohli ocenit, co všechno se jejich ratolesti s paní učitelkou a její asistentkou B. Kohoutkovou naučili, a radovat se z přáníček a dárků. Ty jim děti předaly u slavnostně upraveného stolu a nad čajem a vánočním cukrovím si ještě s hosty a zaměstnanci povyprávěly o svých zážitcích z vystoupení. Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Vánoční výstava na ZŠ a MŠ B. Hynka Ve dnech 11. a 12. prosince 2007 se na naší škole uskutečnila výstava, kterou pro žáky i veřejnost připravily paní učitelky Irena Knejflová a Jaroslava Bártová se svými žáky. Prezentovali na ní výsledky práce keramického kroužku a z hodin praktických činností. Zejména první den se expozice setkala s velkým zájmem návštěvníků, kteří si v nejednom případě domů odnesli pěkné výrobky. Ty využijí jako ozdobu vánočních interiérů nebo jako milou pozornost pro někoho z blízkých. O hladký průběh vánoční výstavy se postaraly (zleva) i Jana Čapková, Dana Gromannová a Klára Madarászová Cvikováci opět pomáhali, tentokrát v projektu šance. Žáci Základní školy ve Cvikově navázali na pomoc při projektu BÍLÁ PASTELKA a zapojili se i do projektu šance. Tento projekt je první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s dětmi, žijící v ČR v zapomenutí. Občanské sdružení PROJEKT ŠANCE založil v roce 1997 textilní výtvarník maďarského původu László Sümegh. Jednou z akcí tohoto občanského sdružení je i otevření pracovní dílny, kde klienti vyrábí a montují různé předměty jako propisovací tužky, svíčky, náramky, hrnky apod. Prodejem těchto předmětů získávají zkušenosti a finanční prostředky. Chtěl bych tímto poděkovat žákyním 9.B M. Bláhové a D. Rudolfové za pomoc při organizování této akce na naší škole, která proběhla Dále bych chtěl poděkovat všem žákům a vyučujícím I. i II. stupně, kteří zakoupením propisovací tužky přispěli na tento projekt a už se těšíme na jeho výsledky. Za ZŠ a MŠ Cvikov Mgr. Miroslav Novotný ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA KATEGORIE TŘÍDA Školního kola se zúčastnilo celkem 14 žáků. Pořadí nejlepších: 1. místo J. Hanzlíček 9.A 20 bodů 2. místo A. Měškov 9.A 15 bodů 3. místo P. Jirmásek 9.A + O. Jakub 8.B 14 bodů Vítězi gratulujeme a přejeme úspěch v kole okresním! Mgr. V. Hanischová, Mgr. I. Jakubová, organizátorky SOUTĚŽ VE VÁNOČNÍ VÝZDOBĚ TŘÍD Na závěr kalendářního roku uspořádala ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ SAMO- SPRÁVA soutěž ve vánoční výzdobě tříd v budově Sad 5. května. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 tříd a vše vyhodnotili jejich zástupci ve středu A jaké bylo celkové pořadí? 1. 7.B 130b 2. 8.B 115b 3. 6.B 103b 4. 4.A 90b 5. 6.A 73b 6. 7.A 68b B+8.A 27b 9. 9.A 19b B 10b Za ZŠ a MŠ Cvikov Mgr. Miroslav Novotný 4

5 Předání cen ve výtvarné soutěži Děti kreslily, jak jezdí po kraji bezpečně na kole! Liberecký kraj každoročně vyhlašuje výtvarnou soutěž s dopravní tématikou o pohár hejtmana Libereckého kraje. Soutěž byla vyhlášena ve třech kategoriích od září do listopadu. Do soutěže se přihlásilo celkem 494 výtvarných prací. V úterý předali vítězům ceny hejtman P. Skokan a radní pro dopravu V. Richter ve vestibulu sídla KÚKL v Liberci. V kategorii žáků I.stupně se stala vítězkou Anička Límová ze ZŠ a MŠ Cvikov, které tímto gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr.M.Novotný, ZŠ a MŠ Cvikov Čekání na Ježíška v naší mateřské škole Poslední měsíc v roce je obdobím, kdy se všichni dospělí, ale především děti, těší na přicházející Vánoce. Jaké bylo čekání a co všechno přinesl letošní prosinec dětem v naší mateřské škole? Každý týden na ně čekalo vždy nějaké překvapení. Nejdříve to bylo setkání s Mikulášem, andělem a čerty. Letos byli k dětem velmi hodní a všem dali balíček plný sladkostí, ovoce a čokoládový adventní kalendář. Za zajištění této akce děkuji slečně Lucii Ptáčkové, Martinu Ptáčkovi, paní Šárce Fridrichové, panu Jindřichu Minářovi, paním kuchařkám a uklizečkám naší MŠ. Mnoho rodičů, ale i spoluobčanů našeho města se přišlo podívat na Rozsvícení vánočního stromečku, které se každoročně koná před naší MŠ. Velmi pěkné kulturní vystoupení dětí jednotlivých tříd a pěveckého souboru MŠ - Kopretinka, navodilo tu pravou předvánoční atmosféru. Za dojemné vystoupení čekalo na děti překvapení, pěkný ohňostroj. Upřímné poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě této akce: - OÚ Mařenice za bezplatné zapůjčení zvukové aparatury - paní Pavlíně Šolínové a panu Aleši Vítovi za ozvučení - panu Aleši Jozífkovi za sponzorský dar k zajištění ohňostroje - paním učitelkám, které naaranžovaly vánoční výzdobu a celý kulturní program s dětmi připravily - Městské policii ve Cvikově - panu Pavlu Houžvičkovi a panu Milanu Šaldovi Do školky nás přišly navštívit i děti ze ZUŠ se svými učiteli a pro naše nejmenší si připravily pěkné vystoupení plné koled a vánočních písní. I náš pěvecký soubor Kopretinka, pod vedením paní učitelek Marcely Čermákové a Kateřiny Kovalevové, zašel na návštěvu pečovatelského domu v našem městě a svým vystoupením a malým dárečkem potěšil babičky a dědečky. Jejich vánoční pásmo se líbilo, a tak si každý za odměnu odnesl perníkový zvoneček pro štěstí. Paní pečovatelky našeho města - Pavlína Cyrusová, Lída Plíhalová a Marie Vrabcová upekly naší mateřské škole nádherný perníkový betlém. Za to jim velmi děkujeme. Čekání se dětem vyplatilo a přišly vánoční besídky jednotlivých tříd. Děti si u stromečku zarecitovaly a zazpívaly a za odměnu dostaly od Ježíška do své třídy mnoho hraček, které se jim velmi líbily. Na závěr bych chtěla popřát všem spoluobčanům a zaměstnancům mateřské školy v roce 2008 mnoho štěstí, dobré pohody a především pevné zdraví. Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ Nabídka pro občany, kteří se chtějí zapojit do činnosti nového turistického klubu zřízeného z podnětu komise pro životní prostředí v zastřešující organizaci Dům dětí a mládeže Cvikováček Cvikov. Turistický klub zahájí svoji činnost Chceme navázat na bývalý Turistický klub vedený panem Vlkem a působící v TJ Jiskra Cvikov. Nyní budeme zastřešeni organizací Dům dětí a mládeže Cvikováček Cvikov a budeme se snažit rozvíjet jak turistického ducha ve městě, tak chceme iniciovat zřízení turistických stezek kolem Cvikova. Každý měsíc chceme připravovat promítání, setkání se zajímavými lidmi v přírodopisném a fotografickém oboru, vycházky a zájezdy po okolí a do zajímavých lokalit za poznáním krás naší přírody. Máte zájem a chcete podpořit turismus v našem městě? Nechcete sedět doma? Máte zájem o přírodu, ekologii, fotografování? Přihlaste se buď v Domě dětí a mládeže Cvikováček Cvikov nebo u ekoložky města paní Kolbabové v její kanceláři na Městském úřadu Cvikov. Podmínkou členství je věk od 15ti do 100 let a rodiče s dětmi. Všichni musí mít v Domě dětí a mládeže Cvikováček Cvikov zřízeny průkazky člena a zaplaceny příspěvky na 1 rok: dospělí Kč mládež Kč Těšíme se na turistické zájemce při našich akcích a všem občanům města Cvikova přejeme krásný a úspěšný rok Za Turistický klub Zdeněk Nigrin

6 STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE To přejeme všem dobrým lidem, našim čtenářům a příznivcům i těm, s kterými se nám tak dobře spolupracuje. Hodně elánu,síly a zdraví tedy přejeme vedení Základní školy a Mateřské školy B. Hynka, Mgr. Petru Jonášovi, Mgr. Miroslavu Novotnému a Mgr. Martině Nehasilové. Dále nemůžeme opomenout pracovníky Městského klubu kultury, kteří se podílejí na přípravě některých našich kulturních akcí a vždy nám ochotně vycházejí vstříc. Proto ať paní Pavle Kovalevové a panu Ivo Henkemu neschází energie a výdrž i v tomto roce, mějte s námi i nadále trpělivost. Konečně a v neposlední řadě musíme poděkovat za přízeň i vedení našeho města. Děkujeme za podporu. Informace našim návštěvníkům Poplatky. V roce 2008 zůstává výše poplatků na úrovni roku 2007, kromě služby MVS (meziknihovní výpůjční služba), kde vzhledem k zdražení poštovného došlo k navýšení. Členství : Děti do 15 let Ostatní Dospělí od 70 let Pobočka Lindava: Děti do 15 let Ostatní Dospělí od 70 let 30 Kč 50 Kč 0 Kč 10 Kč 20 Kč 0 Kč MVS: 30 Kč za 1 zprostředkovanou publikaci Berkův měšec 4. soutěžní otázka : Jak se jmenuje cvikovský kostel - komu je zasvěcen a z jakého století pochází? Hledejte, pátrejte a možná vám pomohou i stránky našeho města. Znáte je? Navštívila nás paní Renáta Fučíková V listopadu jsme uspořádali besedu pro 3., 4. a 5.třídy s touto úspěšnou ilustrátorkou, o které jsme již psali v listopadovém čísle. Současně přikládáme několik fotografií z tohoto setkání. Dny se už nezadržitelně prodlužují, můžete už snít o jaru. L. Sýkorová Ježíšek a Mikuláš existovali Ve středu nás pozvala paní Sýkorová do knihovny na povídání o adventu, mikulášské nadílce a Vánocích. V příjemném prostředí děti se zaujetím naslouchaly čtení a vyprávění paní knihovnice, vyzkoušely si mnohé z tradic a na oplátku recitovaly zimní a vánoční básničky. Že se toto setkání dětem líbilo, nejlépe dokazují jejich vyjádření v slohových sešitech. Laurincová G., tř. uč. 2.B Ve středu nás pozvala paní Sýkorová do knihovny a četla nám vánoční povídání. Pavel Grunzo moc se mi tam líbilo lití olova. Dozvěděl jsem se, že Mikuláš existoval. David Koštejn dozvěděl jsem se, že na Vánoce se pouštějí lodičky z ořechů. Matyáš Šelmek moc se mi tam líbilo, už vím, co je vanilka a taky olovo. Jakub Fiala nevěděla jsem, že takhle voní vanilka a hřebíček. Odhrnula jsem tam jeden hrneček a měla jsem tam hřebík, prý si budu brát kováře. Paní knihovnice nám četla z knížky, že žil Mikuláš a že je Betlém a že Ježíšek se tam narodil. Veronika Kosová a hodně se mi tam líbilo, že jsme si povídali, že Ježíšek existoval a co na Vánoce voní a že jsem pohromadě s rodinou. Adriana Grančičová Paní Sýkorová nám četla z knížky. Líbilo se mi, jak jsem házela pantoflí. Lada Herudková 6

7 Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace, Cvikov tel.+fax: http: //www.ddm.cvikov.cz Děti lesu les dětem 2007 V sobotu 1. prosince 2007 pořádal Dům dětí a mládeže Cvikováček jako každoročně turistickou stezku znalostí nazvanou Děti lesu les dětem, určenou dětem i dospělým. Letošní ročník absolvovali nejen cvikovští ale i účastníci z několika škol z Nového Boru, z Dětského domova na Krompachu a z Dětského domova v Jablonném v Podještědí. Přestože počasí bylo velmi špatné, na zhruba tříkilometrovou trasu vyšlo 250 účastníků. Průběžný start byl na opět v Domě dětí a mládeže Cvikováček Cvikov. Na šesti kontrolách si účastníci ověřili vědomosti z myslivosti, chování v lese, znalost mapových a turistických značek, rostlin, stromů a hub. V cíli - na ubytovně Cvikováčku si pak každý mohl překontrolovat své odpovědi a pochutnat si na porci bramborového guláše. Diplom a balíček sladkostí letos předávali mikuláš, čert a anděl. Hladký průběh akce by však nebylo možné uskutečnit bez přispění SPOZ při MěÚ Cvikov a bez pomoci darů od podnikatelů a organizací města Cvikov. Tímto chceme poděkovat panu Chlupovi autobusová doprava, paní ing. Chalupníčkové - BERUŠKA, Potravinám Ambrosia, paní Rudinské Zelenina Česká Lípa, paní Urbancové nápojka, paní Tesárkové Konzum potraviny, paní Zedníkové prodejna masa a potravin, panu Beránkovi Semafor, panu Čermákovi Zelenina, Mysliveckému sdružení Ortel, panu Langerovi - fa. INTEDOOR, družstvu INVA, panu Zahrádkovi Autocentrum, panu Neckářovi Masna na náměstí, panu Maškovi truhlárna BETYS, paní Dvořákové Textil, panu Jandovi Svět hraček, paní Polákové prodej květin, hraček a drobného zboží a paní Filkové z Kunratic. Poděkování patří také všem pořadatelům na kontrolách, kuchyňskému personálu za vynikající guláš a dobrou obsluhu a všem, kteří celou akci připravovali. Za pořadatele Václav Macela Na fotografii se usmívá Evička Kuhnová, letošní vylosovaná majitelka horského kola. Losování proběhlo v sokolovně na vánoční diskotéce Domu dětí a mládeže Cvikováček. Poděkování za pomoc při uskutečnění této akce patří panu Ramischovi, který dodal jako každý rok krásné kolo. Dále panu Reicheltovi za ozvučení a moderování a paní Hánové a Čmugrové za vlastní losování. Pracovníky Domu dětí a mládeže velmi mrzí letošní slabá účast. Na každého přihlášeného dětského člena Cvikováčku čekala nějaká ta drobnost. Stačilo jen přijít a mít řádně potvrzenou průkazku. Škoda. Tak snad příště. Za Dům dětí a mládeže Cvikováček Jana Nigrinová Nabídka letních táborů / ITALIE poloostrov Gargáno Vieste - TÁBOR JIŽ OBSAZEN!!! TERMÍN : CENA : 6.300, - Kč dítě 7.000,- Kč - dospělí URČENO : všem zájemcům od 7 let včetně dospělých přednostně ze ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova HLAVNÍ VEDOUCÍ : Šárka Matoušková V CENĚ ZAHRNUTO : doprava na tábor a zpět, ubytování v apartmánech, rozšířená polopenze + pitný režim, pojištění, ceny do soutěží, pobytová taxa, další nutné drobné výdaje CENA NEZAHRNUJE : kapesné, výlety, slunečníky, úklid apartmánů ODJEZD : bude upřesněno dodatečně účastníkům tábora KAPACITA : 40 účastníků 2/ ŘECKO Olympská riviéra Leptokária Ozdravný pobyt pro děti a dospělé u moře TERMÍN : (9 nocí) CENA : 7.900,- Kč pro děti 8.100,- Kč cena pro dospělé cca 30 Euro na ostatní nutné výdaje URČENO : všem zájemcům z řad dětí i dospělých. HLAVNÍ VEDOUCÍ : Šárka Matoušková V CENĚ ZAHRNUTO : doprava do místa pobytu a zpět, ubytování ve 3-4 lůžkových studiích, stravování, pitný režim, cestovní připojištění CENA NEZAHRNUJE : kapesné, půjčování slunečníků, úklid apartmánů, případné výlety ODJEZD : bude upřesněno dodatečně účastníkům zájezdu KAPACITA : 40 účastníků Přihlášky a zálohu 1500,- Kč nutno odevzdat do v Domě dětí a mládeže Cvikováček. 3/ ITÁLIE Conerská riviera - Numana Relaxační a cvičební pobyt pro ženy TERMÍN : CENA : 5.800, - Kč URČENO : všem ženám, které chtějí pěkně vypadat. HLAVNÍ VEDOUCÍ : Šárka Matoušková CENA ZAHRNUJE : dopravu tam a zpět, ubytování v apartmánech, poplatek za odborné cvičení, služby delegáta CENA NEZAHRNUJE : stravování, kapesné, cestovní pojištění (Pokračování na stránce 8) 7

8 (Pokračování ze stránky 7) ODJEZD : bude oznámeno dodatečně účastníkům akce KAPACITA : 40 účastníků Přihlášky a zálohu 1500,- Kč nutno odevzdat do v Domě dětí a mládeže Cvikováček. 4/ LT LUŽICKÉ HORY Cvikov chaty + budova TERMÍN : CENA : 3.400,- Kč CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží + další nutné výdaje. CENA NEZAHRNUJE : dopravu na tábor a zpět z tábora domů NÁSTUP DO TÁBORA : v době od do hodin URČENO : pro děti od 7 do 18 let KAPACITA : 80 účastníků ADRESA TÁBORA : LT Cvikováček, ČSLA 195, Cvikov HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková 5/ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Cvikov TERMÍN : CENA : 2.400, - Kč CENA ZAHRNUJE : stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje. NÁSTUP DO TÁBORA : Každý den ráno od 7,15 do 7,45 hodin ODCHOD Z TÁBORA : každý den ve hodin URČENO : pro děti od 7 do 18 let HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková 6/ Letní tábor Cvikovsko TERMÍN TÁBORA : CENA TÁBORA : 2.850, - Kč HLAVNÍ VEDOUCÍ : Břetislav Ptáček URČENO : pro zájemce o táborové dobrodružství ve věku od 7 do 15 let KAPACITA : 100 účastníků DALŠÍ INFORMACE : na adrese : VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro účast na táborech Domu dětí a mládeže CVIKOVÁČEK 1/ OBJEDNÁNÍ TÁBORA : Zájemce o tábor je povinen řádně a úplně vyplnit závaznou objednávku. Podpisem závazné objednávky vzniká smluvní vztah mezi Domem dětí a mládeže Cvikováček (dále jen Cvikováček) a objednatelem. Poplatek za tábor je třeba uhradit nejpozději do 31. května (pokud není určeno jinak). V případě objednávky po tomto termínu nejpozději do 7 dnů po objednání tábora. Forma úhrady : a/ bankovním převodem / platba na fakturu / b/ složenkou - obdržíte s ostatními informacemi na vyžádání c/ v hotovosti ve Cvikováčku 2/ STORNO - ODHLÁŠENÍ OBJEDNANÉHO TÁBORA : 50% z celkové ceny tábora při zrušení ve lhůtě do 1 měsíce před nástupem. Nenastoupí-li účastník na tábor bez předchozího storna, hradí 100 % celkové ceny tábora. Zrušení tábora musí být oznámeno písemně!!! 3/ ZRUŠENÍ TÁBORA ZE STRANY CVIKOVÁČKU : Cvikováček má právo zrušit tábor z důvodu malého počtu účastníků, a to nejdéle do 3 týdnů před plánovaným odjezdem na tábor. Dojde-li ze strany Cvikováčku ke zrušení tábora, bude záloha vrácena v plné výši. 4/ ZMĚNA CENY TÁBORA : Cvikováček si vyhrazuje právo na změnu ceny tábora do max. výše 20 % ceny tábora, a to z důvodů změn hospodářských nebo změn vlastnických vztahů. Pokud se jedná o zvýšení ceny o více jak 21 %, má objednatel právo bez jakýchkoliv storno poplatků od smlouvy odstoupit, a to nejpozději do 7 dnů po obdržení oznámení o této změně. Václav M a c e l a, ředitel Domu dětí a mládeže C v i k o v á č e k Kontakt a informace: Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace ČSLA 195/I, Cvikov Tel/fax Závazné přihlášky jsou k dispozici v Domě dětí a mládeže Cvikováček! 90% - SLEVY 90% - POVÁNOČNÍ 90% - SLEVY 90% Také jste zbystřili pozornost při pohledu na tento titulek, anebo vás nechává zcela chladnými? Už jsme si tak nějak zvykli, že v povánoční době většina supermarketů láká zákazníky na povánoční astronomické slevy. Někteří z nás dokonce odkládají méně akutní nákupy právě na toto období. Z minulých let máme zkušenost, že při troše štěstí můžeme ušetřit spoustu peněz. Jak jsem však uvedl při troše štěstí. Zlevněného zboží bývá málo, a tak nebývá v takových hypermarketech nouze o strkanice, nervozitu a velmi často i o hrubé chování od těch, na které se nedostalo. Matně mi to připomíná situaci, když sypu zrní hladovým slepicím. Šlapou jedna po druhé, klovají se navzájem a nepřestanou, dokud nemají plné volátko. Když jsem v loňském roce viděl ve zprávách, jak hypermarket opouští zákazník s natrženým rukávem, ale s přeplněným košíkem a šťastným úsměvem na tváři, na chvíli jsem se zastyděl. Uvědomil jsem si, jak snadno jsme ochotni obětovat vlastní důstojnost. A tak vyslovuji přání, abychom po hmotných dobrech, přestože jsou s 90-ti procentní slevou, dokázali toužit s rozumem. Neboť stejně: Je zakázáno brát cokoli sebou do hrobu. (J. Cimrman) Mgr. Rudolf R e p k a 8

9 Vánoční posezení členů Svazu tělesně postižených občanů města Cvikova. V úterý se v 15 hod. sešlo 37 členů svazu v městském klubu kultury k vánočnímu posezení a ke zhodnocení práce za letošní rok. Připravené stoly se prohýbaly pod tíhou občerstvení a dobrého pití. Na začátek všechny přivítala předsedkyně, paní Naďa Mrnková a pak hned uvedla žáky a žákyně ze Základní umělecké školy ve Cvikově pod vedením ředitelky, slečny Olinky Svatošové, která vystoupení umělců komentovala a jejich učitelů, pana Štěpána Přenosila a paní učitelky Hanušové. Zazněly vánoční koledy a to jak zpívané, tak i hrané na různé nástroje. Všichni přítomní odměnili výkony malých umělců velkým potleskem a pan Petr Jílek, člen výboru svazu odměnil každého malým vánočním balíčkem. Ozvučení a muziku zajišťoval pan Karel Reichelt, který je vynikajícím hudebníkem a umí se přizpůsobit dané situaci. Takže nasadil překrásné písničky z šedesátých a sedmdesátých let, které braly leckoho nostalgicky za srdíčko. Až to někteří nevydrželi a se svými partnerkami začali vířit parketem. Zábava nabírala krásně na obrátkách a to se teprve chystala další kulturní vložka. Mezitím paní Naďa Mrnková řekla několik slov ke zhodnocení letošního roku a pan Břeněk Henke nabídl přítomným členům možnost zakoupení přípravků z byliny Aloe Vera. Poté paní Eva Tesárková, která již tři roky cvičí břišní tance, předvedla dva tanečky za doprovodu turecké hudby. Začátek tohoto kulturního zážitku byl stanoven na pátou hodinu, neboť se měl v tuto dobu dostavit starosta města Cvikova, pan Ivo Čeřovský. Dorazil včas a produkce začala. Paní Eva bravurně kroužila sálem a její naučené pohyby nádherně rozehrávaly soulad hudby a těla. Druhým byl tanec se šátkem a přihlížející ho odměnili bouřlivým potleskem. Pak pan starosta pronesl krátkou řeč ke všem přítomným, z které vyplynula přízeň města k činnosti svazu a popřál všem krásné a pohodové Vánoce a nový rok. A pak se pilo, jedlo, hodovalo a u všech se měla dobrá vůle. Letošní rok byl pro cvikovské invalidy velmi bohatým na zájezdy, proběhla výstava prací, zlepšila se informovanost členů, zvýšil se jejich počet. Dobře odvedená práce výboru svazu, předsedkyně a všech členů, kteří se akcí v hojném počtu zúčastňovali. Co si na závěr roku přát? Aby toto nadšení vydrželo i v roce dalším a abychom se v tom novém roce zase všichni ve zdraví sešli. Zdeněk N i g r i n Lusatia consort rok 2007 Tak nám pomalu končí rok s letopočtem To je opět čas na krátké bilancování. Vokálně instrumentální soubor Lusatia consort pod vedením Mgr. Štěpána Přenosila udělal další velký kus práce pro zviditelnění svého města nejen v České republice, ale i v zahraničí. Pojďme si krátce připomenout jednotlivá vystoupení. Již 4. února vystupuje pětičlenná sekce Lusatie consort - Jääääär, hrající středověkou hudbu na vernisáži výstavy Svět pod našima nohama v ambitu Českolipského muzea. O několik dní později 13.II. probíhá v Mimoni společný koncert s mimoňskou ZUŠ. Ve čtvrtek 26. dubna odjíždí soubor do belgického Neerpeltu, kde po neformálním koncertu v Sint-Huibrechts-Lille získává pro své město třetí místo v soutěžní kategorii G Již prvního května (tedy pár hodin po návratu) otvírá Lusatia consort výtvarnou výstavu ve cvikovské loutkárně. 8. května vystupují ve cvikovském Kulturním domě legenda české folkové scény Jaroslav Samson Lenk s Radimem Zenklem. Jejich koncert zahajuje několika skladbami Lusatia consort spolu s Jääääärem. O týden později vystupuje Jääääär v německé Žitavě na IX. ročníku Spectaculum Citaviae. V neděli 27. května se část souboru vydává do Turnova za výrobcem dobových hudebních nástrojů panem Kašpaříkem. Zkouška se všemi dobovými nástroji zní velmi slibně. Teď již jenom sehnat potřebný finanční obnos 30. května probíhá v KD Cvikov Absolventský koncert, na kterém soubor nemůže chybět. 1. června se spolu s mimoňskou ZUŠ kromě vystoupení ujímá Lusatia consort pořadatelských povinností na 2. ročníku festivalu Houskus Musicus Cameralis. 21. června uzavírá ZUŠ v KD Cvikov další školní rok a oba soubory u toho nemohou chybět. 28. červen je ve znamení oslav 100. výročí od založení Základní školy ve Cvikově. I tady soubor v rámci programu vystupuje. V červenci a srpnu probíhají dvě soustředění k nacvičení programu do Slovinska. Ve čtvrtek 6. září odjíždí soubor do Slovinska. V Brně má zastávku pro živé vystoupení v rádiu Proglas, které Lusatii consort otevřelo cestu do éteru. V sobotu 8. a neděli 9. září mají oba soubory několik úspěšných vystoupení v Lublani, včetně koncertu na velkém hradním nádvoří. 24. října Lusatia consort vystupuje na dalším ročníku Noci světel ve Cvikově. Listopad je zasvěcen pilnému nácviku nového Adventnímu programu. Prvního zahájení Adventu se účastní Jääääär v Kunraticích u Cvikova. O týden později je soubor pozván na Andělskou slavnost do Krompachu, kterou již osmým rokem připravuje Dětský dům Krompach spolu občanským (Pokračování na stránce 10) 9

10 (Pokračování ze stránky 9) sdružením Letní dům a nadací Terezy Maxové. Všichni účastníci jsou oblečeni v bílých kostýmech andělů. První koncert má nepopsatelnou atmosféru v kostele nasvíceném pouze loučemi. Pilná příprava programu byla odměněna srdečným potleskem a druhý koncert přímo v jídelně dětského domova, proměněné na skutečné nebe, byl ještě srdečnější. Malí andělé se v závěrečných písních přidali k souboru, takže zněl jedinečný chór. V pondělí 17. prosince vystoupilo deset členů Lusatie consort při zpívání U Vánočního stromu na náměstí TGM v České Lípě. Bez hudebních nástrojů zde zazpívali část svého adventního programu, a rozhodně se neztratili! 19. prosince proběhl tradiční Vánoční koncert ZUŠ v Kulturním domě. Tentokrát bylo tolik hudbymilovného publika, že se všichni do sálu ani nevešli. Už by to pomalu chtělo větší kulturní stánek! V sobotu 22. prosince se Lusatia consort spolu s Jääääärem aktivně zúčastnili provedení básnicko hudebního cyklu Františka Hrubína Lešanské jesličky v českolipské žízníkovské kapli. Poslední letošní koncert proběhl v KD Cvikov 28. prosince a měl název Vánoční zpívání při svíčkách. Rok 2007 končí. Soubor by nemohl své město reprezentovat bez finanční pomoci institucí i jednotlivců. Dovolte mi tedy jménem občanského sdružení Lusatia consort poděkovat jmenovitě: Městu Cvikov, Městu Česká Lípa, Mgr. Skopové, Pentě Jablonné v Podj., p. Josefu Zahrádkovi, p. Langrovi, p. Neckařovi, f. Hito, p. Walterovi, p.turečkovi, pí. Urbancové a Velvetě Varnsdorf. Dále bych chtěl poděkovat uměleckému vedoucímu souboru Mgr. Štěpánu Přenosilovi, bez jehož úsilí by soubor nebyl tam, kde je! A ještě všem členům rady občanského sdružení, bez jejichž mravenčí práce by se činnost souboru omezila na vystoupení v ZUŠ a pár dalších okresního a krajského významu. Krásné prožití roku 2008 a mnoho hudebních úspěchů přeje předseda Lusatia consort o.s. Zdeněk Urbanec Dopis redakční radě V prosinci roku 2007 obdržela redakční rada dopis od PaedDr. Vladimíra Červenky z Hradce Králové, jehož vzpomínky na své působení ve Cvikově a v naší škole jsme postupně uveřejňovali ve Zpravodaji města Cvikova. Zde nabízíme plné znění dopisu: Redakční radě Pěkný den. Velmi jsem se těšil, že se zúčastním oslav k výročí školy, přece mně ve Cvikově jen zůstalo trochu toho srdíčka a nejen obrazně. Potvrzují to mé následné stanové tábory v Údolí samoty, které jsem realizoval ať již z Městce králové, Hradce Králové, či naposledy ze zemědělského učiliště v Hlušicích, odkud jsme vždy navštívili i Cvikov. Měl jsem pestrý život po odchodu ze Cvikova. Kolikrát si říkám při čtení cvikovského Zpravodaje na internetu, co by bylo, kdyby Přijet jsem nemohl, poněvadž od 30. dubna 2007 jsem byl porůznu na lůžku v nemocnici nebo doma. V této chvíli chodím pomocí dvou francouzských berlí. Znáte ten vtip o rozdílu důchodců v různých státech? Švédský ráno posnídá u švédského stolu, pak si vezme tenisovou raketu a jde hrát tenis Francouzský důchodce ráno posnídá bagetu se šunkou, vezme si golfové hole a jde hrát golf Český si dá ráno švédské kapky, pak si vezme francouzské hole a jde do práce nebo k doktorovi Jak vidíte, snažím se ve svých, za čtyři měsíce, osmdesáti letech, všechno brát s humorem a vesele a těšit se, že budu moci ještě jednou se přijet podívat do Cvikova (před smrtí). Z fotografií ve Zpravodaji jsem poznal, či lépe nepoznal náměstí. Mně se moc líbí. Srdečně zdraví PaedDr. Vladimír Červenka, SNP 700, Hradec Králové Mateřídouška obecná Drobná, vytrvalá bylina s polokeřovitým vzrůstem upoutává při hojnějším výskytu svou typickou jemnou vůni. U nás roste na suchých, řídce křovinatých stráních, podél polních cest, na mezích a okrajích lesů. Jako droga se užívá nať, která se sbírá na počátku květu. Sběr se zásadně provádí ostrým srpem nebo nožem. Při ručním sběru se obvykle vytrhne celá rostlina a dochází tak k nežádoucímu poškození porostu. Nať je nutné upravit, neboť příměs zdřevnatělých částí a kořenů je nepřípustná. Suší se ve stínu ve vrstvách do 15 cm za dobrého přístupu vzduchu. Opatrné obracení nati urychlí sušení. Užívání mateřídoušky má v zemích výskytu dlouhou tradici. Tak např. silice mateřídoušky byla ve starém Egyptě součástí balzámu mumií. Užívá se rovněž jako koření do polévek, omáček a uzenin. V současnosti je užívána vnitřně, samotná, nebo ve směsích při zánětech horních cest dýchacích a zažívacích potížích. Zevně se používá pro čištění hnisavých ran a jako kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní. Mochna husí Je to vytrvalá rostlina se stříbřitými listy a zlatožlutými květy. Roste zejména na vlhčích stanovištích od nížin až do pohorských oblastí, u cest, na březích řek a rybníků, v močálech. Latinský název o ní říká, že má mocný účinek. Potentilla je totiž zdrobnělina z latinského potens - mocný, silný. V květnu až srpnu se sbírá kvetoucí nať, která se odřezává nožem těsně nad zemí. Mochna jako plazivá rostlina, bývá často znečištěná pískem a hlínou a je nutno ji odprachovat, nejlépe sítem, s oky 2 X 2 mm, na kterém se surovina přetáčí. K sušení se rozkládá na stinné, dobře větrané místo, v načechrané vrstvě (Pokračování na stránce 11) 10

11 (Pokračování ze stránky 10) asi 8 cm. Během sušení se má častěji obracet. Použije-li se umělé teplo, nemá být větší než 40 C. Nať má být po usušení zelená, bez kořenů, trávy a hlíny. Účinné látky v droze uvolňují křeče (ovlivňují hladké svalstvo), působí protizánětlivě a svíravě. Droga se osvědčuje při kolikách a průjmech, jsou-li doprovázeny křečemi nebo při bolestivé menstruaci. Zevně se užívá do koupelí na špatně hojící se rány. Ostružiník křovitý Všeobecně známý keř. Roste v lesích, křovinatých stráních, od nížin až do hor. Plod je ostružina, v době zralosti černá. Ostružiník nemá většinou na rubu běloplstnaté listy a na jeho větvích jsou narostlé ostny, čímž se odlišuje od maliníku. Kvete v červnu a červenci. Je zajímavé, že ve starověku byly keře považovány za obtížný plevel, zatímco dnes víme, že plody mají mimo jiné vysoký obsah vitaminů B a C. V červnu a červenci se sbírají mladé, svěží listy bez řapíků. Suší se ve slabých vrstvách na stinných a vzdušných místech. K sušení se nasbíraný list co nejdříve rozloží, protože zejména mladé listy se snadno zapaří. Umělé teplo při sušení nesmí být vyšší než 50 C. Správně usušená droga má zelenou barvu, list je nerozdrcený, bez příměsí os. Přítomnost listů maliníku je taktéž nepřípustná. Droga působí mírně svíravě a je účinná při střevních katarech. Zevně se užívá při zánětech dutiny ústní jako kloktadlo a doporučuje se k přípravě koupelí při kožních nemocech. Listy ostružiníku jsou vhodné k přípravě bylinného čaje, např. spolu s listy maliníku a jahodníku. Pelyněk Černobýl Pelyněk Černobýl je vytrvalá rostlina vysoká až 150 cm. V Evropě je značně rožšířená, u nás roste zejména u cest a plotů, v příkopech, na náspech,na rumištích, od nížin až do horských pásem. Kvete v srpnu a září drobnými, nenápadnými kvítky. Pelyněk černobýl vůní neoplývá, naopak nepříjemně páchne. Sbírají se kvetoucí vršky rostlin-nať do délky 50 cm. Průměr lodyhy nemá být větší než 5 mm. Nať se odřezává nožem nebo odstřihuje. Nasbíraná surovina se co nejrychleji rozkládá k sušení na stinná a vzdušná místa, ve vrstvě vysoké cm a často se obrací. Teplota při umělém sušení nesmí překročit 40 C. Droga je lahodně aromatická, slabě hořké a kořenité chuti. Účinné látky v droze podněcují vylučování žaludečních šťáv a tím podporují trávicí činnost. Rovněž se používá v domácnosti jako koření, zejména k tučným pokrmům z vepřového a skopového masa, které je stravitelnější. Pelyněk pravý Absinthium v latinském názvu rostliny je odvozeno od řeckého absinthion-nelahodný pro silně hořkou chuť. Pelyněk pravý je vytrvalá 120 cm vysoká rostlina. Roste v teplejších oblastech na vápencových půdách, u cest, poblíž obcí, na skalnatých stráních. V období od června do srpna se pouze sbírá olistěný vrchol rostliny-nať na počátku rozkvětu. V průměru může mít lodyha max. 5 mm. Nať se seřezává nožem, popřípadě odstřihuje. Sběr se provádí za suchého počasí. Nasbíranou surovinu je třeba co nejdříve rozložit k sušení na stinných, vzdušných místech ve vrstvě cm vysoké. Během sušení se nať opatrně načechrává. Umělé teplo přisušení nesmí být vyšší než 40 C. Po ukončení sušení je třeba sušárnu dobře očistit, aby hořkost pelynku neznehodnotila jinou drogu. Účinné látky obsažené v droze zvyšují vylučování trávicích šťáv a působí příznivě při úporných zažívacích a střevních potížích. Nadměrné a trvalé užívání pelyňku má na lidský organismus nepříznivý vliv, protože může vyvolávat závratě a křeče!!! Používá se také jako koření. Doba sběru: červen až srpen. Plicník lékařský Tato vytrvalá, cm vysoká bylina se srstnatými, často bledě skvrnitými listy, vykvétá v dubnu a květnu ve stinných hájích a listnatých lesích od nížin až do podhůří. Sbírá se od června do srpna list s řapíkem. Sběr se provádí krátce po odkvětu, když jsou spodní listy plně vyvinuty. Před sušením je možno listy pomačkat, aby rychle uschly. Suší se v tenké vrstvě ve stínu. Dobře usušená droga se balí do papírových sáčků. Užívá se ve směsích s dalšími, obdobně působícími drogami při katarech a zánětech horních cest dýchacích. Doba sběru: červen - srpen. Podběl obecný Babuše, bylina vítězná, ale také koňské kopyto, jsou lidové názvy této vytrvalé cm vysoké rostliny s dužnatým oddenkem. Kvetoucí rostlina je bezlistá, se šupinatým stonkem, srdčité listy jsou na rubu šedoplstnaté a dorůstají později. V březnu a dubnu se objeví na vlhkých jílovitých půdách, mokřinách, náspech, ale také na pasekách zářivé "květy" podbělu. Sbírají se časně z jara na počátku rozkvětu a suchého počasí, bez stopek. Později, v květnu až červenci, se sbírají listy. Otrhávají se ručně bez řapíků. Nesmějí být zhnědlé, napadené rzí nebo škůdci a nesmějí se zaměnit s listy devětsilu, které jsou větší a naspodu lysé. Květy se suší v jednoduché vrstvě na stinném a dobře větraném místě. Použije-li se umělé teplo, nemá být vyšší než 40 C. Příliš rozkvetlé úbory se při sušení rozpadají. Listy se mohou krátce předsušit na slunci a pak rychle dosušit ve stínu. Vlhký list je náchylný k hnědnutí až zčernání. Listy i květ podbělu uvolňují hleny a usnadňují odkašlávání. Někdy se používají čerstvé listy jako obklady při onemocněních kloubů. David M i k u l c a Událo se za onoho času II. Cvikovské miniaturky Kdykoliv bylo nutno u nás něco zařídit, obstarat či tak nějak podobně, byl to úkol pro mámu, tedy pro mne. I nastartovala jsem autíčko, my dva již mnohé míle jely spolu, a vydala se na cestu. Přijela jsem do neznámého mi města ve vzdáleném okrese, a jak tak koukám kde zaparkovat, vidím před sebou velké bílé P v modrém poli, u toho stojí automobil, tak jsem k tomu přidala ten svůj a odkráčela. No a když jsem se vrátila, byl za mým okénkem lísteček (soused zleva jej měl taky), že parkuji mimo vyhrazené parkoviště, a že se mám dostavit na VB. Ono to P nebylo uprostřed, jak jsem se domnívala, ale na konci a já parkovala činíc přestupek. Usedla jsem za volant a jala se v neznámém městě hledat ono VB. Můj orientační smysl je hluboko pod hranicí chudoby, takže když po dlouhém hledání, bloudění a vyptávání jsem ono kýžené VB našla, měla jsem nervy na dně a benzin v nádrži taky. Lísteček o přestupku v ruce, vtrhla jsem dovnitř a na první potkanou uniformu jsem vyhrkla: Já tu pokutu zaplatím! Já ji zaplatím, když jsem špatně parkovala! Ale, tu jsem přece jen hlasem poklesla, ony síly byly na dně taky, když vidím auto s espézetkou ze vzdáleného okresu, tak aspoň napíšu, kde ta esenbárna je! Pan uniforma byl malé postavy, musel hlavu zaklonit, aby se mi podíval do očí: Costetořekla! Cožekdeje?! V tu ránu jsem byla docela maličká, neboť slova esenbárna, policajt, esenbák a podobná, byla v trestním rejstříku hned někde mezi nactiutrháním a vlastizradou, a tak pokorně povídám: Úřadovna, prosím, úřadovna, že nevím, kde ji najít! Pan uniforma opět koukl na mne nahoru, vzal mě za loket, vyvedl před budovu a povídá: Copak je to tam napsané? Vydechla jsem: Okrsek, okrsek, prosím. Tak, tak, okrsek. A říkejte už vždycky okrsek, neříkejte esenbárna, to oni policajti neradi slyší! A já v tu chvíli pochopila, co to je, když se řekne Velký malý muž. Opravdu se stalo. Janinka P.S. A já si stejně myslím, že i nyní nadále m u ž ů v policejních uniformách je povícero. 11

12 V měsíci lednu 2008 oslaví svá významná jubilea tito občané: Přání Dne 7. ledna 2008 oslaví 70. narozeniny paní učitelka Eva Vítková a zároveň 10. ledna 2008 oslaví 71. narozeniny paní učitelka Marie Fediuková. Chtěla bych touto cestou oběma poblahopřát a popřát jim zdraví, štěstí, spokojenost a neustálou vitalitu, kterou obě oplývají. Za celý pedagogický sbor, žáky, přátele i ostatní spoluobčany přeje Marta S t u d n i č n á K hezkému přání se připojuje i Redakční rada Zpravodaje města Cvikova. Víte, že se od 1. ledna 2007 do doby uzávěrky tohoto Zpravodaje narodilo ve Cvikově, Lindavě, Svitavě, Trávníku u Cvikova, Naději a Drnovci dohromady 52 dětí? Červáková Jindřiška Cvikov 80 let Dostál Josef Cvikov 88 let Hanžlíková Jiřina Cvikov 84 let Mieslerová Miroslava Cvikov 87 let Plačková Vlasta Cvikov 80 let Pokorná Margita Trávník 80 let Prázová Miloslava Cvikov 86 let Švermová Věra Cvikov 84 let Tima Teofil Cvikov 80 let Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalších letech. Za SPOZ Marta S t u d n i č n á 15. prosince - v klidu a pohodlí domova oslavili DIAMANTOVOU SVATBU manželé Liduška a Adolf Foltýnovi. Za Sbor pro občanské záležitosti jim přišla popřát Marta Studničná a předala oslavencům dárek a blahopřání od Městského úřadu ve Cvikově. 1. ledna 2008 oslavila 80. narozeniny naše maminka, paní Jindřiška Červáková. Přejeme jí ještě hodně let prožitých ve zdraví a pohodě mezi všemi, kteří ji mají rádi. Dcery Vlasta, Jindřiška a Soňa s rodinami Dne 8. ledna 2008 oslaví krásných 80 let pan Teofil TIMA ze Cvikova. To, že čas rány hojí, je jenom pouhé zdání, stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání. Mnoho štěstí a zdraví do dalších let mu přejí jeho blízcí. Děkujeme touto cestou Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově, především paní Martě Studničné, všem známým a přátelům za milé gratulace a dary k naší diamantové svatbě. Margita a Josef P o k o r n ý c h Trávník u Cvikova Dne 20. ledna 2008 uplynou 2 smutné roky, co nás opustil, ne vlastní vinou, náš syn a bratr Pepa Tregner. S láskou vzpomínají rodiče a bratři Jaroslav a Martin. 12

13 Děkujeme Službám města Cvikova za včasné a pečlivé odklízení příjezdové komunikace k našemu domu. Margita a Josef P o k o r n ý c h Trávník u Cvikova Děkuji prostřednictvím Zpravodaje Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově, jmenovitě paní Lídě Vrabcové a Janě Jandové za milé blahopřání a dáreček k mým narozeninám. Veronika K o s o v á Cvikov Dne 4. ledna 2008 uplyne již 10 let, co nás navždy opustila naše maminka a babička paní Veronika Cejthamlová. S láskou v srdci stále vzpomínají dcery s rodinami Kosová, Grančičová Dne 23. ledna 2008 uplyne již 5 let od nešťastné, tragické smrti pana Františka Boleslava, kterému by bylo letos pouhých 38 let. Dne 7. ledna 2008 by se dožil 100 let náš tatínek, pan Jan Šafránek. Kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte na něho s námi. Syn Jan, dcery Anežka s rodinou, Liduška s rodinou S bolestí v srdci stále vzpomínají a nikdy nezapomenou maminka Aurélia, sestra Monika a synovci Patrik a Robin. Historie sportu ve Cvikově Lehká atletika Cvikov nikdy neměl lehkoatletický stadion s běžeckou dráhou a zařízením pro lehkou atletiku, a tak pouze jednotlivci, zpravidla studenti, závodili v jiných jednotách. Výjimkou jsou však běhy na dlouhých tratích, které se běhají v terénu. Běh Cvikovem Na jaře roku 1955 se na zasedání OV TVS v Novém Boru projednávalo plnění odznaku PPOV. Předseda TJ Jiskry Cvikov Václav Honzátko hovořil na tomto zasedání v tom smyslu, že plnění disciplín odznaku zdatnosti je v praxi jednorázovou akcí, držitelé odznaku se nevěnují obsaženým disciplínám soustavně. Navrhl, aby každá jednota v okrese vypisovala pravidelně každým rokem závody v některých disciplínách odznaku. Zavázal se jménem jednoty, že ve Cvikově budou každým rokem pořádat závod v běhu. Krátce po tomto zasedání Václav Honzátko společně s tajemníkem OV TVS Josefem Falcmanem vytipovali tratě pro dorost, ženy a muže. Ženy a dorostenky měly trať dlouhou 900 m, vedla ulicemi města. Pro dorostence byla vyhlédnuta trať 2000 m vedoucí proti proudu Boberského potoka ulicí k Martinovu údolí a potom Komenského ulicí zpět na náměstí. Muži měli absolvovat okruh v délce 4300 m. Jak se později ukázalo, byla trasa závodu šťastně volena. Závodníci nešetřili chválou. Start je na náměstí, odkud se běží směrem ke kinu. Odtud málo frekventovanou Smetanovou ulicí, dále lesní cestou k sanatoriu v Martinově údolí, odtud na hlavní Komenského ulici a tou zpět na náměstí do cíle. Trať je mírně vlnitá, má dobrý podklad, málo frekventovaná a běžci jsou po celé trase povzbuzováni četnými diváky. Také na náměstí se schází vždy velký počet diváků. První ročník Běhu Cvikovem byl uspořádán již v tomtéž roce 2. října 1955 pod patronací OV TVS Nový Bor, který věnoval pro vítěze hlavní kategorie putovní pohár. Všichni závodníci, kteří závod dokončili, dostali upomínkový diplom a prvních 5 v každé kategorii ještě upomínkové ceny. Prvního závodu se zúčastnilo 22 mužů, 9 žen, 19 dorostenců a 24 dorostenek. Celkem 74 startujících. Předpokládalo se, že se závodu zúčastní pouze závodníci z novoborského okresu, přelo ale ještě 8 účastníků z Liberce, 7 z okresu Rumburk, 2 z Bělé pod Bezdězem. Vítězný dorostenec Zd. Drobník byl z Turnova a vítěz hlavní kategorie mužů Jar. Mužíček z Dynama Praha. Každý závodník byl při proběhnutí cílem fotografován (J. Cyrus), proto mohlo být založeno album, kde jsou všechny fotografie dobíhajících. Alba byla vedena do 30. ročníku bez přerušení a v den závodu byla k dispozici startujícím. Kromě alba je vedena v jednotě kartotéka, u každého účastníka je zaznamenáno, kdy se závodu zúčastnil, jakého docílil času a umístění a za kterou jednotu startoval. Umožňuje to také odměňovat závodníky upomínkovou cenou, do 20. ročníku se odměňovalo za každý 5. start, nyní za každý desátý. Ve Cvikově byl a stále přetrvává nedostatek ubytovacích možností, proto v prvních čtyřech ročnících závodníci ze vzdálenějších míst přenocovávali v soukromí, převážně u členů výboru. Od 5. ročníku v turistické noclehárně jednoty, od 9. ročníku v sokolovně, od 21. ročníku v internátě Severky. Večer před závodem byl závodníkům promítnut film z předchozího ročníku a v přilehlé místnosti v sokolovně byly besedy. V dalších ročnících byly kategorie závodníků rozšiřovány. Od 2. ročníku dorostenci na kategorie mladších a starších a nově zařazena kategorie ozbrojených složek. Ve 4. ročníku v r byly zařazeny žákovské kategorie, žáci let, let, obdobně u dívek. Startovalo 82 dětí. V 5. ročníku startovalo již 21 příslušníků ozbrojených složek. Absolutní vítěz kategorie mužů, reprezentant Mirko Gräf z Lokomotivy Liberce zaběhl trať poprvé pod 13 minut (12:53) a to se značným předstihem před ostatními. V 6. ročníku 1960 se prezentovalo 242 dětí, proto byli žáci rozděleni do kategorií po jednom roce 10, 11, 12, 13 a 14 let. Dívky měly kategorie a let. Rovněž v kategorii dospělých došlo k rozšíření o kategorii starších 40 let, ale startovali pouze tři. V 8. ročníku 1962 stoupla celková účast na 440. Tento počet byl překonán až po deseti letech. V šedesátých letech rostla obliba vytrvalostních běhů. (Pokračování na stránce 14) 13

14 (Pokračování ze stránky 13) Dlouholetý účastník závodu Ing. Josef Hron (Mnichovo Hradiště) několik let doporučoval, aby byla zařazena také kategorie vytrvalců. V roce 1963 byl tento závod zařazen jako tři okruhy v dílce 13 km. Závod tím získal, zvyšovala se účast i sportovní kvalita. Do Cvikova přijížděli přední vytrvalci, jako Václav Chudomel, Václav Mládek, Vlad. Balšánek, přední vytrvalci Z NDR Roland, Winkler, Bauckmann a další. Stoupala i kvalita v kategorii mílařů, převážně vítězili reprezentanti, jako Miroslav Česal, Jiří Stehlík, Petr Havel, Milan Drahoňovský. Od r běhaly společně s vytrvalci rovněž ženy. První byla v roce 1973 Dana Procházková z VŠ Praha, v r to byla naše vynikající maratónská běžkyně Vlasta Rulcová, v r Stanislava Dufková a Olga Pokorná. Tyto čtyři vytrvalkyně vyběhaly svým následovnícím samostatnou kategorii žen, vypisovanou pravidelně od roku V roce 1987 již startovalo 19 vytrvalkyň. S rostoucí oblibou vytrvalostního běhu v šedesátých letech se zvyšoval také atletický věk. Proto pořadatelé po zařazení kategorie vytrvalců nad 50 let a v roce 1970 i kategorii nad 60 let. V roce 1988 bylo vytrvalců v kategorii let dvacet osm, rekordní počet v kategorii nad 60 let byl v roce 1984, kdy jich proběhlo cílem 16. Spolu s otci startovali na vytrvalecké trati také i synové. Protože to nebyl ojedinělý případ, vypsali organizátoři v roce 1974 kategorii rodinných dvojic. Vedle výsledků v kategorii jednotlivců byl vyhodnocen součet časů otce a syna, první tři dvojice byly odměněny. Připouštěla se i možnost slučovat čas matky a syna, otce a dcery, případně manželů. Všechny tyto varianty se vyskytly, pouze časy sourozenců se neslučovaly, podmínkou byly dvě generace. Nejvíce dvojic bylo v roce 1979 deset. Protože sestavování pořadí dvojic prodlužovalo konečné vyhlašování vítězů, museli pořadatelé po 11 letech (r. 1984) tuto jistě zajímavou kategorii vypustit. V roce 1978 na 24. ročníku předběhl vítěz vytrvalců Václav Bulva šest závodníků o celé kolo. V této kategorii stoupala každým rokem výkonnost předních běžců a zvyšoval se počet starších běžců, kteří byli předbíháni o celé kolo. Tím se stěžovala práce rozhodčích, i pro diváky byl závod nepřehledný. Pořadatelé proto vypsali anketu, ve které se měli závodníci vyslovit buď pro ponechání dosavadní tratě, pro kterou hovořila tradice, nebo zda by souhlasil s prodloužením na 15 km s tím, že by se trať protáhla od sanatoria v Martinově údolí do Rousínova, kde by byla obrátka a běželo se by se opět k sanatoriu a zpět po původní trati. Byly by to dva okruhy po 7500 m. Kladem by byla souměřitelnost s jinými patnáctkami a závod by byl jak pro rozhodčí, tak pro diváky přehlednější. Většina dotázaných se vyslovila pro prodloužení trati, startovaly by v ní i ženy. Změna se osvědčila, zatímco do roku 1978 nepřekročil na 13 km počet startujících 200 (nejvýše startovalo 175), tak od r neklesl počet, až na jednu výjimku, pod 200. Nejvyšší počet byl dokonce 275. Dost dlouho čekalo prodloužení tratě pro mílařky. Doposud běhaly 900 m, v roce 1987 běžely poprvé s muži 4300 m. Již v následujícím roce proběhlo cílem 12 mílařek. Počet startujících se zvyšováním obliby závodu stále stoupal. Od r neklesl počet pod 300, od r pod 400 a od roku 1982 byla účast trvale přes 500 závodníků. Nejvyšší účast byla v roce 1986, a to 862, z toho dospělých 292. Závodníci se sjíždějí z celé republiky a závod se stává populární i mezi našimi sousedy. Poprvé se Cvikov běžel za mezinárodní účasti v roce 1966, kdy přijelo sedm atletů z NSR. V následujícím roce startoval Jürgen Friede z NDR, který se pak zúčastnil celkem 5x. Účast atletů z NDR stoupala až na 38 v roce Mezi sportovci z NDR jsou vynikající atleti, např. Roland Winkler zvítězil v roce 1973 a 1974 v kategorii do 40 let, Horst Kastanowitz v roce 1986 v kategorii nad 50 let vytvořil traťový rekord této věkové kategorie, platný dosud. V roce 1974 zde startoval Scott Sundqiust (USA), účastník košického maratónu, v roce 1984 rovněž maratónec Badarč Balzinnjanyn z Mongolska. Je málo závodů, kde při 34. ročníku se pořadatelé mohou chlubit, že mají startujícího, který ani jednou nechyběl. Bez jediné absence je Vlastimil Čech z Terezína, v prvním ročníku běžel jako dorostenec. Je řada závodníků, kteří mají na svém kontě přes 25 startů. Příkladem všem mladším může být Ing. Karel Hrbek, který vytrvaleckou trať absolvoval ještě ve svých 81 letech. Od roku 1971 nese závod vytrvalců název Memoriál Ing. Hrona. Ing. Hron byl před II. světovou válkou československým reprezentantem, rekordmanem a vítězem Běchovic. Po celý život byl aktivním sportovcem, dlouholetým trenérem a velkým propagátorem vytrvalostního běhu. Od prvního ročníku byl příznivcem tohoto závodu. Ve Cvikově uspořádal několik zdařilých besed. Je především jeho zásluhou, že pořadatelé zařadili v r závod vytrvalců. Zúčastnil se cvikovského běhu 10x. Dvakrát zvítězil v kategorii nad 50 let a jednou v kategorii nad 60 let. Na jeho počest byl závod pojmenován. Uspořádání podniku takového rozsahu, jako je Běh Cvikovem, stojí nemálo finančních prostředků. Zpočátku byli organizátoři odkázáni na vlastní prostředky, později na podporu n.p. Severka a částečně OV ČSTV. Počátkem r bylo navrženo vydávat tištěné propozice s inzeráty místních podniků, později i okresních podniků. Do roku 1974 byl závod z uvedených důvodů konán pod patronací Severky, od roku 1975 byl patronát rozšířen o OV ČSTV Česká Lípa, MěstV NF a MěstNV Cvikov. Průběh závodu v posledních dvaceti letech zajišťuje štáb 50 spolupracovníků, převážně členů jednoty a zaměstnanců Severky. Dodržuje se zásada neměnit funkce, ale obsazovat je zapracovanými funkcionáři. Tajemníkem a organizátorem závodu byl od počátku Václav Honzátko, který závod organizoval a řídil ve spolupráci s výborem jednoty. V roce 1989 byl vytvořen organizační výbor, který bude řídit již 35. ročník. Závod je od roku 1981 pravidelně zařazován do soutěže Velké ceny vytrvalců ČSSR, což je pro pořadatele velkým vyznamenáním. Pozoruhodnou osobností cvikovského sportu je zasloužilý organizátor, propagátor a bývalý aktivní sportovec Václav Honzátko. Narodil se 25. září 1917 v Praze. Po absolvování obchodní školy pracoval jako technický úředník u stavební firmy Ing. Jos. Záruba-Pfeffermann. Sportu se věnoval od raného mládí, nejdříve v Sokole, Junáku a posléze v JPT (Jednota proletářské tělovýchovy) v Praze 7. Za okupace byl vězněn v koncentračních táborech Osvětimi a Buchenwaldu za ilegální činnost v NHPM (Národní hnutí pracující mládeže). Otužilost získaná sportem a tajné cvičení ve vězení mu umožnily přežít. Po osvobození se přestěhoval (v dubnu 1947) do Cvikova, kde pracoval v Severce Cvikov až do odchodu do důchodu. Od příchodu do Cvikova pracoval aktivně ve výborech Sokola, později Jiskry Cvikov v různých funkcích, byl duchovním otcem založení Běhu Cvikovem a jeho řízení do letošního roku. Již předtím běhal závodně dlouhé tratě, při Běhu Cvikovem aktivně závodil. Předsedou TJ Jiskry byl od roku 1954 jedenáct let. Dodnes se podílí podstatnou měrou na rozvoji cvikovské tělovýchovy, spolu se svojí rodinou, třemi syny a dcerou a nyní vede ke sportu i svoje vnoučata. Pokračování příště Informace z fotbalu ve Cvikově Vážení příznivci fotbalu. Dovolte mi, abych Vás seznámil po skončení podzimní části soutěže s výsledky klubu a informoval Vás o přípravách na jarní část fotbalové soutěže. FK Cvikov má v současné době 7 oddílů. Nejmladší fotbalisté, tzv. mladší přípravka, má v současné době dva oddíly. Je přihlášena v KP Libereckého kraje a podzimní část odehrála vcelku se ctí. Zpočátku se jim tolik nedařilo, ale postupně jak získávali (Pokračování na stránce 15) 14

15 (Pokračování ze stránky 14) zkušenosti, tak i jejich hra se vyrovnala s ostatními /zkušenějšími/ kluby. Jsem přesvědčen, že v jarní části soutěže už budou naši nejmladší důstojnými soupeři pro většinu klubů. Chtěl bych poděkovat rodičům hráčů z přípravky za to, jak se sportování svých dětí věnují. Doprovázejí je na všechny tréninky i na zápasy a aktivně se zapojují do dění okolo oddílu. Mladší žáci hrají okresní přebor a po podzimní části jsou v tabulce na čtvrtém místě. Přestože je přihlášeno pouze 7 oddílů, je jejich umístění velice slušné. V jarní části soutěže určitě své postavení zlepší a budou bojovat o postup do kraje. Starší žáci hrají 1.A třídu a po podzimní části soutěže jsou na 8. místě. Hrají v podstatě s novým kádrem, protože větší část hráčů přešla k dorostu a je nutné tvořit nové jádro celého oddílu. Doufáme, že se jim podaří zlepšit umístění v tabulce. Dorost je přihlášen do A třídy a je po podzimu na 4. místě. Hraje atraktivní fotbal a domácí zápasy jsou hojně navštěvovány diváky. Většina hráčů v současnosti do dorostu přestoupila ze starších žáků a mají tak před sebou ještě několik sezón za dorost. B mužstvo dospělých hraje IV. třídu /tzv. pralesní ligu/. Po podzimu jsou na 1. místě a mají nastartováno na postup. Vedení týmu má jasný cíl postoupit, a tomu odpovídá i příprava na jarní část soutěže včetně několika posil. Jsme přesvědčeni, že B tým postoupí a splní si svůj cíl na rok A mužstvo dospělých postoupilo v tomto ročníku do 1.A třídy a jako nováčkovi se mu velice dařilo. Po podzimu skončilo na třetím místě, 4 body za vedoucím týmem. Přejeme si, aby A mužstvo podávalo výkony jako na podzim a podařilo se mu postoupit do Krajského přeboru, což by bylo poprvé v historii cvikovského fotbalu. Realizační tým má na jaro připraveno několik posil a doufáme, že bude hrát pohledný fotbal a postoupí. Po podzimní části došlo k několika změnám. Trenér A mužstva Jiří Jirák na vlastní žádost odstoupil a na jeho místo byl výborem FK Cvikov jmenován trenér dorostu Petr Knolle. Chtěl bych poděkovat Jiřímu Jirákovi za odvedenou práci u A mužstva a popřát mu mnoho zdraví do dalších let. Panu Knollemu chci popřát mnoho úspěchů v nové pozici a aby se mu podařilo pokračovat v nastoupené cestě s A mužstvem. Ještě mi dovolte krátce připomenout práci, která byla vykonána v areálu FK Cvikov. Byla provedena rekonstrukce tribuny s výměnou sedaček. Podařilo se položit dlažbu u klubovny, došlo k rozšíření hřiště. Velké změny doznala klubovna FK Cvikov, kde bylo provedeno zateplení pláště budovy a tím i estetickémů zlepšení celé klubovny. V neposlední řadě byla realizována I. etapa rekonstrukce ubytovny a šaten FK Cvikov s dostavbou jídelny. Byla vyměněna všechna okna a budova byla zateplena. Všechny investiční akce byly realizovány z dotací jak Libereckého kraje, tak i ze státního rozpočtu. II. etapu dostavby ubytovny chceme provést v roce 2008, pokud se podaří zajistit dotaci. Na závěr mi dovolte poděkovat všem hráčům, trenérům a funkcionářům FK Cvikov za jejich práci pro fotbal ve Cvikově. Příznivcům a divákům chci popřát pevné zdraví a mnoho hezkých sportovních zážitků z cvikovského fotbalu. S pozdravem Sportu zdar a fotbalu zvlášť! Za výbor FK Cvikov JUDr. Jaroslav Š v e h l a SKST Cvikov oddíl stolního tenisu bilancuje Jak někteří z vás jistě vědí, podařilo se v minulé sezóně našemu týmu SKST Cvikov "A" probojovat se do krajské soutěže mužů ve stolním tenisu. Před letošní sezónou jsme dokonce získali pro naše město na naše poměry již náročnou soutěž, a to Divizi mužů. Pro naše hráče to byl obrovský skok, protože takto vysokou soutěž ve Cvikově dosud nikdo nehrál. Proti nám nyní nastupují takové týmy, jako jsou: Č. Lípa "A", Tanvald "A", Semily "A", Bratříkov "A", Nový Bor "A", Železný Brod "A", Jablonné "A", Raspenava "A" a dále týmy z Liberce a Jablonce. Z počátku soutěže se náš tým postupně rozkoukával, nevěděli jsme, co může následovat, protože proti nám nastupují i hráči s ligovou zkušeností, což je v soutěži mužů opravdu "silné kafe". Naši borci ale získali skalpy některých dost dobrých hráčů, což se cení. Během první poloviny divizní soutěže jsme se nakonec umístili na 11. místě tabulky, kdy se nám podařilo porazit družstvo Železného Brodu "A", který je těsně za námi. Na mužstva na desátém a devátém místě ztrácíme 4 body. Na čtyři týmy z Divize s trochou štěstí máme, těsně jsme prohráli s Jablonným, Jabloncem i Tanvaldem, Železný Brod jsme porazili. To nikdo nečekal, přece jen hrajeme o tři soutěže výše než je okres. V této soutěži proti nám hrají i hráči s ligovými zkušenostmi, jsou to pěkné zápasy, úplně o něčem jiném, než okresní přebor. V letošní sezóně by bylo pro nás obrovským úspěchem, kdybychom tuto soutěž pro naše město zachránili. Bude to však velice těžký boj, o kterém vás budeme informovat. Základ "A" týmu tvoří: Fišera Milan, Bárta Roman, Hübsch Otto, Červenka Bohumil. Dále k několika zápasům nastoupili: Hanzlíček Jaroslav, Mládek Petr, Jelínek Jaroslav. Mistrovské soutěže za náš klub hrají také dvě další družstva, a to SKST Cvikov "B", jehož základ tvoří : Mládek Petr, Hanzlíček Jaroslav, Grančič Václav, Rudinský Lukáš a Grančič Ivan. Toto mužstvo si vede vcelku dobře v okresním přeboru, jsou zatím na páté příčce. Okresní soutěž stolního tenisu hrají také naše mladé naděje, a to pod názvem SKST Cvikov "C". Závěrem přeje náš oddíl všem cvikovákům pohodový rok Všechny vás také zveme na naše mistrovská utkání. Za SKST Cvikov - Fišera Milan Mikulášský turnaj Náš sportovní klub SKST Cvikov uspořádal dne Mikulášský turnaj ve stolním tenise, který se odehrál v tělocvičně ZŠ Cvikov. Této sportovní akce se zúčastnilo celkem 27 vyznavačů tohoto krásného sportu v rozmezí od osmi do šedesáti let. Jak bývá zvykem na těchto turnajích, probíhaly již ve skupinách urputné boje. Do vyřazovacích zápasů postoupilo 16 nejlepších hráčů, kteří mezi sebou sváděli další nelítostné výměny. Bylo se opravdu na co dívat a nebyla nouze i o překvapení, stejně tak o žertovné kousky. Konečné pořadí dvouher dospělých bylo následující: 1.místo: Bárta Roman -SKST Cvikov 2. místo: Česenek Vratislav -TJ Zákupy 3. místo Korp Petr - Preciosa Jablonné Po soutěži dvouher proběhla také soutěž ve čtyřhrách. Po mnoha zajímavých zápasech vzniklo toto pořadí: 1.místo : Častulík Zdeněk, Česenek Vratislav 2.místo : Fišera Milan, Plaček Jaroslav 3: místo: Bárta Roman, Korp Petr V neposlední řadě byla také vyhlášena soutěž žáků s tímto umístěním: 1.místo : Vastl Jan 2.místo: Mencl Petr 3 místo: Vrabec David Poděkování patří mimo jiné Romanu Bártovi, který se vzorně staral o občerstvení pro všechny zúčastněné. Také děkujeme naší škole za kladný přístup k této sportovní i společenské akci. Sponzor turnaje: Elektra- Fišera Milan Závěrem tohoto příspěvku vás zveme na další sportovní akce, o kterých budeme včas informovat mimo jiné i na naší vývěsní skříňce u cvikovského náměstí Vedení SKST Cvikov 15

16 Řádky z atletiky Cvikovská laťka V sobotu 15. prosince 2007 se zúčastnilo 3. ročníku závodu ve skoku vysokém v Sokolovně ve Cvikově 46 startujících. Potěšitelné je, že většina startujících byla ze Cvikova. Hlavní závod mužů vyhrál Jakub Janda. V ženách skončila Tereza Pokorná na 3. místě. 140 cm skočené výšky je na naši výbornou koulařku jistě slušný výkon. Velmi dobře také skákali nejmladší žáci a žákyně. Ti nejmladší členové našeho oddílu s výškou pod vedením Marka Jakobi začínají a určitě nezklamali. Vojta Focke sice na stupních vítězů neskončil, ale jeho 150 cm ve starších žácích je nadějných. Z výsledků : Nejmladší žáci (r a mladší) 1. Radek Stůj, Cvikov 100 cm 2. David Kameník, Cvikov 95 cm 3. Dominik Vokřínek, Cv. 90 cm Nejmladší žáci (r ) 1. Dominik Pros, Cvikov 120 cm 2. Pavel Vacek, Cvikov 105 cm 3. J. Štěpánek, Č. Lípa 105 cm Mladší žáci (r ) 1. Hynek Bárta, Č. Lípa 145 cm 2. Josef Tancoš, Cvikov 140 cm 3. Jiří Moravec, Cvikov 125 cm Starší žáci (r ) 1. Jan Brůček, Č. Lípa 160 cm 2. Miloslava Sviták, Č.L. 160 cm 3. Michal Šenfeld, Č.L. 150 cm 5. Vojtěch Focek, Cvikov 150 cm Muži (r a starší) 1. Jakub Janda, Cvikov 185 cm 2. Jakub Nožička, N. Bor 170 cm 3. Jar. Hochmut, Č. Lípa 160 cm 4. Marek Jakobi, Cvikov 160 cm Znáte to. Chcete si jet na jeden den zalyžovat, ale kolikrát si řeknete, že to za ty starosti kolem, na těch pár hodin, snad ani nemá cenu. Oškrábat omrzlé auto, naložit vybavení, zastavit se pro benzín a rozčilovat se na zasněžených silnicích, aby nakonec přišlo to nejlepší, hledání parkovacího místa co nejblíže u vleku. Stojí vám to za to? Samozřejmě, že ano! Vždyť lyžování milujete, na sníh čekáte celý rok a s hrdostí se těšíte, až vaše dítě sjede prvně celou sjezdovku. A tak zatímco rodina čeká v teple domova, vy ometáte zasněženou karoserii. Jak jednoduše na hory Nejmladší žákyně (r a mladší) 1. I. Reicheltová, Č. Lípa 115 cm 2. El. Klimešová, Cvikov 75 cm 3. Olinka Lamatová, Cv. 75 cm Nejmladší žákyně (r ) 1. Nikola Bišická, Cvikov 105 cm 2. Mich. Sejkorová, Cv. 95 cm 3. A. Kameníková, Cvikov 95 cm Mladší žákyně (r ) 1. V. Süssnerová, Č.L. 135 cm 2. A. Frydrychová, Č.L. 115 cm 3. Eliška Šicová, Cvikov 110 cm Starší žákyně (r ) 1. Kr. Nožičková, N. Bor 145 cm 2. Dan. Brožová, Č. Lípa 145 cm 3. Jana Čapková, Cvikov 125 cm Ženy (r a starší) 1. Tereza Musilová, Č.L. 150 cm 2. Tereza Zajícová, Č.L. 145 cm 3. Tereza Pokorná, Cvik. 140 cm Všem zúčastněným blahopřejeme. V novém roce 2008 přejeme hodně zdraví, spokojenosti a sportovních úspěchů. Za oddíl atletiky Václav L i b i c h Jde to ale i jednodušeji! Objevte službu Skibusů, která všechny tyto starosti eliminuje a na vás jen zbude užít si krásný den či večer na horách. Skibusy s cílovou stanicí ve skiareálu Ještěd odjíždějí z 9 míst České republiky na denní i večerní lyžování. Navíc vám odpadne starost o lyžařskou výbavu, protože jako cestující Skibusem můžete využít různých slev či bonusů v místě s tím, že děti do 140 cm mají půjčení lyží a bot zdarma. Jak to tedy funguje? Sněhové zpravodajství vás každý den láká na hory a nohy vám už nedočkavostí notně poskakují. Navštivte web a podívejte se do sekce Skibusy. Vyberte datum a klikněte na vámi vybraný skiareál nebo odjezdové místo. Zobrazí se nabídka linek, ze které stačí vybrat, zda chcete jet na denní, či kratší večerní lyžování. Detail vám sdělí další informace o čase, místě odjezdu, zastávkách na trase a ceně. Pak už si jen zarezervujete místo na čísle a můžete vyrazit. Za rezervaci nic neplatíte, cena Skibusu zahrnuje dopravu tam a zpět včetně permanentky na vybrané lyžování, vše zaplatíte až u řidiče. Ještěd navíc nabízí akci z lyží rovnou do aquaparku Babylon za zvýhodněnou cenu. Autobusy vyjíždějí z odjezdových míst s minimálním počtem 20 lyžařů. V případě, že je spoj z důvodů malého počtu cestujících zrušen, budete včas informováni SMS. Kompletní informace najdete na nebo na infolince Přestaňte se jen těšit. Přijeďte si zalyžovat! 16

17 Občanská demokratická strana místní sdružení Cvikov Vážení spoluobčané jménem členů Občanské demokratické strany, místní sdružení Cvikov, Vám chci popřát šťastný a veselý nový rok, mnoho zdraví a spokojenosti v roce Za místní sdružení ODS Cvikov JUDr. Jaroslav Švehla Kancelář Městského klubu kultury (i záznamník), fax: , mobil: Předprodej vstupenek: pondělky a středy od 14 hodin na MěÚ u Pavly Kovalevové 1. ledna ,30 hodin Náměstí Osvobození, Cvikov NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 17. ledna 2008, od 16 hodin Sál Městského klubu kultury Tradiční setkání důchodců Připravujeme: 9. února 2008 SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA CVIKOV Studio POLAROID, CTS, a.s. - Dokladové fotografie (OP, cestovní pas, řidičský průkaz, ) je stále možné pořídit i ve Cvikově, v budově Městského úřadu v přízemí, naproti nově přestěhované matrice. Přístrojem POLAROID zhotovujeme 4 ks fotografií za cenu 125 Kč. Provozní doba je pondělí a středa od 14 do hodin. Pro lepší kvalitu fotografií doporučujeme barevné oblečení. Informace na tel.: Zpravodaj města Cvikova - vychází jedenkrát měsíčně - ročník 36., cena 5 Kč, náklad 800 kusů - vydává Městský úřad ve Cvikově. Vydávání povoleno Okresním úřadem v České Lípě č.j Uzávěrka vždy 20. v měsíci. Příspěvky možno předat na podatelně MěÚ Cvikov, nebo poslat em : Elektronickou podobu Zpravodaje města Cvikova najdete na webových stránkách města: Řídí redakční rada: Jaroslav Kluch - předseda, členové: Jiřina Baláková, Petr Foltýn, Pavla Kovalevová, Jana Nigrinová, Zdeněk Nigrin, Mgr. Rudolf Repka, PhDr. Ludmila Sýkorová DTP a tisk : C-PRINT H.Hauser, Cvikov - telefon, fax, záznamník

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova ze dne 16. října 2007. Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova ze dne 16. října 2007. Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj prosinec 2007 města Cvikova Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč V neděli 2. prosince v 17.00 hodin rozsvícení vánočního stromu na náměstí Vážení spoluobčané, poslední měsíc

Více

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj únor 2010 města Cvikova Ročník 38 ÚNOR 2010 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, protože se zima ukázala v plné síle a napadlo dostatek sněhu, nemůžu se nezmínit o tom, že město

Více

Zpravodaj. mìsta Cvikova. Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 11. května 2006. Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč

Zpravodaj. mìsta Cvikova. Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 11. května 2006. Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj červenec - srpen 2006 mìsta Cvikova Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, děti se konečně dočkaly hlavních školních prázdnin a před většinou z

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj květen 2007 města Cvikova Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, jistě si většina z vás všimla toho, že došlo k přestěhování prodejny Teta z objektu bývalé

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2007 města Cvikova Ročník 35 DUBEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, v poslední době jsem se často setkával s problémy při započetí výstavby rodinných domů v lokalitách

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2012 města Cvikova Ročník 40 DUBEN 2012 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, první jarní dny letošního roku přinesly velmi příjemné a teplé počasí, které láká k prvním

Více

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno.

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno. Prosinec 2009 čtvrtletník pro Kopidlensko cena 15 Kč vč. dph Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno Petr Albrecht starosta Kopidlna

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

ZVOLILI JSME PREZIDENTA

ZVOLILI JSME PREZIDENTA Ročník 41 ÚNOR 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tyto řádky v době, kdy pociťuji křehkost zdraví, kterého si mnohdy nevážíme a často o něj ani řádně nepečujeme. V době viróz, chřipek a různých onemocnění

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Zpravodaj města Chodova

Zpravodaj města Chodova 11 Listopad 2014 Lampiony pro dušičky 2.11.2014 DDM Bludiště Koncert Divokej Bill 22.11.2014 KASS Chodov Zahájení Staroměstského adventu 28.11.2014 Staroměstská ul. Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Vánoční koncert Petry Janů. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l.

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Vánoční koncert Petry Janů. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vážení spoluobčané, zas je tu první kalendářní měsíc, ve

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy - VÁNOČNÍ PROGRAMY V BĚLÉ - společenská rubrika - ze sportu PROSINEC 12/2013 Vážení spoluobčané, vítejte na stránkách prosincového Zpravodaje,

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVENEC 2015 Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes Co vlastně dnes víme o bývalém n. p. DIU Jevíčko, informace se dají vyhledat různými

Více