SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB"

Transkript

1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se nadále rozumí: 1. poskytování sídla pro společnost na adrese Jungmannovo nám. 757/14, Praha 1 2. umístění označení uživatele, čímž se rozumí označení sídla společnosti obchodní firmou a identifikačním číslem 3. přijímání písemností na adresu společnosti uživatele 4. zajištění kontaktu společnosti uživatele s veřejností 5. umožnění využití prostor v sídle společnosti uživatele k její správě II. Poskytování sídla Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli sídlo řádně a na základě všech právních předpisů tak, aby byly splněny zákonné podmínky vymezující sídlo společnosti. Uživatel se oproti tomu zavazuje užívat sídlo poskytnuté mu poskytovatelem pouze pro účely k tomu zákonem stanovenými, v dobré víře a v souladu s dobrými mravy. Uživatel se dále zavazuje, že bude řádně spolupracovat se všemi správními úřady a jinými pro jeho činnost rozhodujícími institucemi, jejich pravomoc a působnost se na činnost společnosti uživatele vztahuje.

2 Uživatel je povinen řádně a včas informovat poskytovatele o změnách, týkajících se jeho společnosti, zejména o změnách statutárních orgánů, kontaktů na orgány společnosti, dále ve věcech likvidace, či prohlášení konkursu na společnost uživatele. Poruší-li uživatel povinnost uvedenou v předchozím odstavci, bude to považováno za podstatné porušení této smlouvy a poskytovatel má možnost od ní odstoupit. Odstoupením od smlouvy podle tohoto odstavce nezaniká poskytovateli právo na smluvní pokutu dle této smlouvy. Ve věcech změn, které vycházejí ze strany uživatele na základě jeho vůle je uživatel povinen tuto změnu oznámit poskytovateli vždy v dostatečném časovém předstihu. III. Označení umístění společnosti uživatele Poskytovatel se zavazuje umístit označení sídla uživatele na vhodné místo tak, aby jeho umístění a obsah byl v souladu s požadavky platných právních předpisů. IV. Přijímání písemností Poskytovatel je na základě písemné plné moci udělené mu uživatelem a ostatních nezbytných dokumentů vyžadovaných držiteli poštovních licencí zmocněn k přijímání veškerých došlých písemností na adresu uživatele, včetně písemností určených mu do vlastních rukou. Poskytovatel je povinen neprodleně po převzetí písemností o tomto informovat uživatele na kontakty uživatelem určené. Nedohodnou-li se uživatel s poskytovatelem na postupu dle předchozího odstavce, platí, že si uživatel zřídí na příslušné pobočce u držitele poštovní licence dosílku veškerých písemností na adresu, kterou si sám určí. V. Zajištění kontaktu uživatele s veřejností Při nepřítomnosti uživatele v místě sídla poskytnutého mu touto smlouvou, poskytovatel zajistí přijetí vzkazů pro uživatele a zprostředkuje veškeré další žádosti o setkání třetích osob s uživatelem. Přijetím vzkazu se pro potřeby této smlouvy se rozumí: - přijetí telefonické a faxové zprávy - předání osobního vzkazu Provozovatel uživateli po vzájemné dohodě umožní užívat prostory v místě sídla společnosti uživatele, poskytnutého mu touto smlouvou, k osobnímu kontaktu se třetími osobami v rámci běžné obchodní činnosti společnosti uživatele. VI. Využití prostor Dohodne-li se poskytovatel s uživatelem na užívání prostor v místě sídla společnosti uživatele podle této smlouvy, platí, že takové užívání je určeno výhradně k administrativní činnosti uživatele

3 a ten není oprávněn v těchto prostorách skladovat jakýkoli movitý majetek ani jiným způsobem tyto prostory zneužívat. VII. Poplatky a ceny Za poskytnutí služeb podle odstavce I. této smlouvy zaplatí uživatel poskytovateli celkovou cenu...(slovy:...), a to za 12 měsíců od data přijetí smlouvy (dle jen jeden rok ) poskytování těchto služeb. Na základě výzvy k platbě, kterou poskytovatel zašle uživateli písemně do 30 dnů od data přijetí smlouvy, je tato cena splatná a to do deseti dnů od doručení této výzvy uživateli, nejpozději však do čtrnácti dnů od odeslání výzvy poskytovatelem. Společně s výzvou k platbě bude uživateli odeslána faktura vystavená provozovatelem, s datem splatnosti čtrnácti dnů ode dne odeslání. Pokud bude tato smlouva ukončena dohodou před uplynutím jednoho roku, má uživatel nárok na vrácení poměrné částky z původní ceny jednoho roku poskytování služby. Na vrácení poměrné částky uživatel nárok nemá v případě, že ukončení této smlouvy bude způsobeno porušením povinnosti uživatele, vyplývající z této smlouvy. Za sjednání služeb v této smlouvě uvedených náleží poskytovateli jednorázový poplatek 3.000,-Kč (slovy: Třitisícekorunčeských), který uhradí uživatel při podpisu této smlouvy. Ostatní služby, které poskytovatel nabízí a jejíchž poskytování se s uživatelem dohodne, budou fakturovány uživateli výše uvedeným způsobem, a to na základě Ceníku služeb poskytovatele. VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení Užívá-li uživatel sídlo mu poskytnuté poskytovatele po ukončení platnosti této smlouvy, a to zejména pro účely zápisu sídla v obchodním rejstříku, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy:pěttisíckorunčeských) za každý započatý měsíc tohoto neoprávněného užívání. Poruší-li uživatel povinnost dle 3. odstavce článku II. této smlouvy, vzniká poskytovateli nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy:pěttisíckorunčeských). Stejný nárok jako v předchozím odstavci má poskytovatel, poruší-li uživatel povinnost dle článku VI. této smlouvy. V případě, že je uživatel v prodlení se splácením svých splatných závazků dle této smlouvy vůči provozovateli, sjednává se mezi uživatelem a provozovatelem smluvní pokutu z prodlení ve výši 50,-Kč (padesátkorunčeských) za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky. IX. Ukončení smluvního vztahu

4 Kromě způsobů v této smlouvě výslovně uvedených má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit pokud uživatel poruší jakoukoli povinnost uvedenou v této smlouvě nebo nedohodnou-li se poskytovatel s uživatelem jinak. Odstoupení od smlouvy je poskytovatel povinen písemně doručit uživateli prostřednictvím kontaktu, který uživatel poskytovateli uvedl pro účely této smlouvy, zejména tak, jak je uvedeno v článku II. této smlouvy. Obě strany této smlouvy jsou oprávněny písemně vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou 30 dnů ode dne prokázaného doručení výpovědi druhé smluvní straně. X. Výmaz sídla Okamžikem ukončení platnosti této smlouvy zaniká i souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti uživatele. Uživatel se zavazuje neprodleně po ukončení platnosti této smlouvy podat návrh na změnu sídla společnosti uživatele v obchodním rejstříku, živnostenskému a finančnímu úřadu a dalším dotčeným orgánům a institucím. Nesplní-li uživatel povinnost uvedenou v předchozím odstavci ani do patnácti dnů po ukončení platnosti této smlouvy, bere uživatel podpisem této smlouvy na vědomí, že poskytovatel je na základě 31 odst.2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, oprávněn podat návrh na zápis změny sídla společnosti uživatele v obchodním rejstříku. XI. Rozhodné právo a řešení sporů Tato smlouva se řídí a bude vykládána s právem České republiky. Smluvní strany se budou snažit vyřešit smírnou cestou veškeré spory, které vzniknou na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporných otázek souvisejících s uzavřením této smlouvy, s její platností nebo ukončením. Jakýkoli spor nebo nárok, který strany nevyřeší smírnou cestou, bude řešen Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky, popř. Agrární komoře České republiky podle práva České republiky. XII. Závěrečná ustanovení Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na jeden rok ode dne podpisu této smlouvy. Její trvání lze prodloužit a/nebo její obsah změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, podepsaným oběma smluvními stranami, který se okamžikem podpisu stane nedílnou součástí této smlouvy. V případě, že uživatel zaplatí do jednoho měsíce před koncem platnosti této smlouvy částku specifikovanou v prvním odstavci článku VII. této smlouvy a poskytovatel souhlasí, platí, že se tato smlouva prodlužuje za stejných podmínek na další jeden rok. V případě nesouhlasu poskytovatele jím bude částka vrácena uživateli. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem připsání částky specifikované v prvním odstavci a jednorázového poplatku specifikovaného v šestém odstavci článku VII. této smlouvy. Ceny uvedené v této smlouvě jsou bez DPH.

5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a ten je jim jasný a srozumitelný. Zároveň smluvní strany prohlašují, že smlouvu neuzavřely v tísni, pod nátlakem a za zjevně nevýhodných podmínek. Svůj souhlas stvrzují svým vlastnoručním podpisem. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V Praze dne poskytovatel uživatel

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy Objednatele : INO/40/01/001674/2008 Číslo smlouvy Poskytovatele : OS_081020_MHMP_ReT 2008/196 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU STAMAR LEASING s.r.o. Příloha č. 3 Janovského 43 170 00 Praha 7-1 - I. Úvod OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU Tyto Obecné smluvní podmínky leasingu ( dále jen Smluvní podmínky ) jsou nedílnou součástí leasingové

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat.. zapsána: se sídlem: IČ: zastoupený: bankovní spojení: číslo účtu: dne DIČ: jako poskytovatel licence na straně jedné (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů Smluvní strany: Smlouva č. OS201420004877 Evidenční číslo: 60/0699 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701, se sídlem: Na Pankráci

Více

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO SMLOUVA O PROPOJENÍ Strana 1 (celkem 21) (dále jen "Smlouva") mezi společností NEW TELEKOM,

Více

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva )

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva ) SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako zákon o nájmu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET ČÍSLO: «Číslo_smlouvy» (domá cnosti) verze smlouvy: 20130717 SMLUVNÍ STRANY: GreenCube, s.r.o. IČ: 28303229, DIČ: CZ28303229

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/.

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. TREND PARK s.r.o. Prštné 526 760 01 Zlín IČ: 02763974, DIČ: CZ02763974 Číslo účtu: 8600 8600 / 2700 vedený u UniCredit Bank dále jen jako Pronajímatel a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 Úvodní ustanovení I. Výběr Vozidla a uzavření kupní smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 Úvodní ustanovení I. Výběr Vozidla a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Účelem leasingové smlouvy (dále jen LS ) je poskytnout Příjemci finanční službu spočívající v koupi vozidla (dále jen "Vozidlo") a předání Vozidla Příjemci k provozování a užívání na

Více