VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143

2 Obsah: I. Základní charakteristika zařízení.. str. 3 II. Hlavní úkoly. str. 4 III. Personální zabezpečení str. 4 IV. Pracoviště MKZ Uničov.. str. 6 V. Kulturní programy 1. Pořady pro děti a rodiče. str Pořady pro MŠ a 1.stupeň ZŠ str Stupeň a SŠ... str Pořady pro veřejnost v sále kina MKZ. str Kulturní léto str Koncerty KPH.. str Přehlídka ochotnických divadel 2010 str Galavečer módy. str Vánočka str Kurzy společenského tance.... str Výstavnická činnost.... str Pronájmy..... str Zájmová činnost při MKZ Uničov. str. 13 VI. Kino.. str. 17 VII. Knihovna.. str Výpůjční sluţby. str Meziknihovní výpůjční sluţba.. str Kulturně vzdělávací činnost... str Knihovní fond str Revize knihovního fondu.. str Výměnné soubory.. str. 29 VIII.Městské informační centrum str. 30 IX. Muzeum str Muzeum vězeňství Šatlava. str. 36 2

3 Přílohy č.1 Rozbor hospodaření č.2 Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 č.3 Neuhrazené závazky a pohledávky č.4 Sumář inventarizace za rok 2010 č.5 Výkaz zisku a ztráty č.6 Fotodokumentace akcí MKZ Uničov I. Základní charakteristika zařízení Městské kulturní zařízení Uničov Moravské náměstí 1143 Uničov Příspěvková organizace s právní subjektivitou byla zřízena IČ: Telefon: Fax: E:mail Zřizovatel: Město Uničov, okres Olomouc Ředitel: Mgr. Radek Vincour 3

4 II. Hlavní úkoly Posláním Městského kulturního zařízení Uničov ( dále organizace ) je péče o kulturní, duchovní a společenský rozvoj města Uničova a jeho obyvatel. K naplnění účelu, pro nějţ byla zřízena, vykonává organizace tyto činnosti: a) pořádá akce kulturního a společenského charakteru b) zajišťuje veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl c) pořádá vzdělávací programy a kurzy d) podílí se na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeţe e) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městského informačního centra f) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městské knihovny a knihoven v místních částech g) zajišťuje provoz muzea a galerie h) poskytuje telekomunikační sluţby spočívající v provozu veřejného internetu i) podporuje činnost zájmových sdruţení zaměřených na uspokojování kulturních a duchovních potřeb dětí, mládeţe i dospělých j) provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění k) vykonává reprografickou, reklamní, zprostředkovatelskou a vydavatelskou činnost III. Personální zabezpečení Limit: 13 TPP Mgr. Radek Vincour úv. 1 ředitel MKZ Uničov Miloslav Ševčík úv. 1 zástupce ředitele, zpracovávání účetnictví, provoz kina Dagmar Entrová úv. 1 provoz Městského informačního centra, MEIS, Galerie Ing. Marie Mikulová úv. 0,5 administrativa, programování kulturních pořadů Gabriela Outratová úv. 1 zájmová činnost, programování kulturních pořadů Vilém Bartoněk úv. 1 údrţba budov MKZ, promítač Jana Smékalová úv. 1 úklid, pokladní, propagace a reklama Marie Ţochová úv. 1 úklid, pokladní, propagace a reklama Soňa Holoubková úv. 1 vedoucí knihovny Alena Léharová úv. 1 knihovnice - oddělení pro dospělé Irena Ochránková úv. 1 knihovnice - oddělení pro mládeţ Jiří Vykydal úv. 1 správce počítačové sítě MKZ a internetových pracovišť Mgr. David Novotný úv. 1 vedoucí Muzea vězeňství - Šatlava 4

5 Externí spolupracovníci: Folprechtová Květoslava Petr Ciba Vanková Zdenka Mathonová Marie Zuzana Gucká Fritscher Petr Raušer Drahomír Kocůrek Jaroslav Ševčík Pavel Jořenková Eva Obšilová Marcela Šenková Ludmila Vaňková Zdeňka Kopecká Zuzana Kuxová Anna Schremerová Filipová Vincourová Marie Ševčík Josef Svozil Vladimír Ďuricová Jiřina Kadlčík Jan Motýl Tomáš Outratová Vendula Beznosková Martina Bartoš Bořivoj Kopecká Martina Klásek Tomáš Weigelová Klára Běhunková Danuše Němečková Jiřina sbormistryně Smíšeného pěveckého sboru dirigent DO Haná sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička promítač promítač údrţba varhan v KS propagační materiály, správcovství web stránek knihovna Horní Sukolom knihovna Dětřichov knihovna Renoty knihovna Střelice knihovna Benkov knihovna Nová Dědina uvaděčka, šatnářka uvaděčka, šatnářka obsluha kinobaru kustod Galerie koncertní síň spoluorganizace sborových dnů spoluorganizace sborových dnů zpracování Uničovských postřehů spoluorganizace sborových dnů spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí 5

6 IV. Pracoviště MKZ Uničov 1. Městské kulturní zařízení Uničov - Moravské náměstí Městská knihovna Uničov - Panská Muzeum U Vodní branky - Olomoucká Koncertní síň, Expozice k dějinám řádu minoritů - Haškova Městské informační centrum, Městská galerie - Masarykovo náměstí Šatlava ( muzeum vězeňství ) Příční Knihovna místní část Benkov Benkov Knihovna místní část Horní Sukolom Horní Sukolom 2 9. Knihovna místní část Nová Dědina Nová Dědina 35 6

7 V. Kulturní programy 1. Pořady pro děti a rodiče Datum Název pořadu Počet návštěvníků Aladinova kouzelná lampa Majda s Františkem 431 uspořádal Pragokoncert ve spolupráci z MKZ Michal Nesvadba 297 uspořádal Pragokoncert ve spolupráci z MKZ Celkem 863 návštěvníků Výše vstupného - od 50 do 135 Kč. 2. Pořady pro MŠ a 1. Stupeň ZŠ Pořady jsou uspořádány v rámci školní docházky Datum Název pořadu Počet dětí Vodnická pohádka Zázračný plamínek Obušku z pytle ven Čert a Káča Tajuplný zámek O zvířatech Pavel Novák Na salaši draci jsou Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil Jak se ztratila vánoční hvězda 536 Celkem dětí Výše vstupného - od 35 do 40 Kč. Výše uvedených pořadů se účastní Stacionář Jasněnka, MŠ Uničov, MŠ Nová Hradečná, MŠ Hnojice, MŠ Moravská Huzová, MŠ Medlov, ZŠ Troubelice, ZŠ Medlov, ZŠ Nová Hradečná, všechny ZŠ a MŠ v Uničově 3. Pořady pro 2. stupeň a SŠ Kaţdoročně spolupracujeme s agenturou Pohodáři, kteří k nám zavítají pravidelně dvakrát ročně. Jde o promítání zpracovaných audiovizuálních programů z cest po světě, doplněné o ţivé vyprávění. Pořady jsou určené dětem od pátých tříd aţ po středoškoláky, přičemţ komentář je upraven dle věku posluchačů. O tyto pořady je velký zájem a zhlédlo je na ţáků a studentů. V průběhu prvního pololetí se také uskutečnily v kinosále dva hudebně vzdělávací pořady, které si agentury zorganizovaly v reţimu pronájmu kinosálu. 7

8 4. Pořady pro veřejnost v sále kina MKZ A/ Divadelní představení Divadelní sezona je tvořena čtyřmi představeními v sezóně podzim jaro. Cena permanentky zvýhodňuje uţivatele před jednotlivou cenou na divadelní kusy. Cena permanentky je 750 a 700 Kč. Ceny vstupného na divadla od 150 Kč 300 Kč. Sezóna 2010/2011 měla 142 ks předplatitelů, coţ je nejvyšší počet v době konání divadelních sezon. Datum Název div. představení Divadelní společnost počet návštěvníků Blaník divadlo Járy Cimrmana = 3* div.společnost Kompanye Dva na kanapi* div. agentura SophiaArt Den na zkoušku* div. Spol. Háta Mauren se nestačí divit divadlo Ústí nad Labem S Pydlou v zádech* divadlo Josefa Dvořáka 418 Celkem diváků *takto označené představení bylo moţno vzhlédnout v rámci divadelní sezóny. B/ Zábavné pořady Oblast, která jako jediná je díky návštěvnosti jednotlivých představení samofinancovatelná. Cena vstupného se pohybuje od 150 do 300 Kč. Datum Název pořadu Počet návštěvníků Ze dvou se to lépe táhne Z. Izer Screamers naruby travesti show Screamers v šapitó travesti show 446 Celkem návštěvníků C/ Hudební pořady Doplnění hudebních pořadů v rámci roku a to mimo koncertů pořádaných v rámci Kulturního léta. Cena vstupného se pohybuje Kč Datum Název koncertu Počet návštěvníků Eva a Vašek Recitál Lenky Filipové a hosté 274 Celkem 487 návštěvníků 8

9 5. Kulturní léto 2010 Kulturní léto se pravidelně pořádá v letních prázdninových měsících červenec, srpen.. Výše vstupného 50 Kč na všechna představení. Aby představa o návštěvnosti byla ucelená, je třeba připočítat i odhadovaných diváků čtyř projekcí letního kina na Masarykově náměstí. Celkový počet je okolo návštěvníků. Červenec Datum Název pořadu Počet návštěvníků 1.7. Again Kamelot Divadýlko Mrak divadelní. Představení pro děti Rangers Stříbrňanka dechovka M. Hrůza a kapela Hrůzy Vlčnovjanka dechovka 286 Srpen Datum Název pořadu Počet návštěvníků Jumping Drums bubnová show Pavel Ţalman Lohonka LETNÍ KINO Trhák LETNÍ KINO 2Bobule LETNÍ KINO Na samotě u lesa LETNÍ KINO Líbáš jako bůh Divadlo Tramtárie divadelní představení pro děti Menn Naďa Urbánková a Bokomara Vladimír Mišík Věra Špinarová Dan Bárta 328 Celkem návštěvníků 9

10 6. Koncerty KPH Kruh přátel hudby při MKZ uspořádal 12 koncertů včetně podzimního Hudebního festivalu. Návštěvnost těchto koncertů je v průměru 45 posluchačů. Cena vstupného 50 Kč, ceny permanentek jsou 300 Kč a 200 Kč. Pro sezónu 2010/2011 bylo vydáno 45 permanentek. Datum Jméno interpreta Koncert Štěpán Rak a Alfréd Strejček Leoš Čepický a Vladimír Holý klavír, housle PSMU sbor moravských učitelů Čeněk Pavlík a Hana Forsterová houslový koncert Adam, Lukáš, Ivan Klánští klavír Brněnské kytarové kvarteto kytarový koncert Dui-Ting Yang klavírní koncert Arthur Greene a Solomia Soroka klavír, housle Wihanovo kvarteto Hudební festival Igor Ardašev a Ivan Ţenatý Hudební festival Pěvecké kvarteto Q VOX Hudební festival Guarneri trio Hudební festival 7. Přehlídka ochotnických divadel 2010 Tato jiţ tradiční přehlídka ochotnických divadel se uskutečnila jiţ jako osmý ročník a konala se v dnech listopadu Hlavním záměrem pořádání toho kulturního programu je iniciovat zaloţení ochotnického divadla v Uničově. Datum Název hry Název souboru Počet návštěvníků Habaďůra O. S. Náměšť na Hané Mrazík pohádka pro děti ŠOK Šternberk Generálka jeho veličenstva OS Václav z Václavova 47 Celkem 300 Ceny vstupného na jednotlivá představení 50 Kč. 10

11 8. Galavečer módy 20. října v Koncertní síni Uničov byl uspořádán třetí ročník Galavečer módy za podpory sponzorů společně s produkční a uměleckou agenturou STYL Olomouc. Kaţdoročně je akce uspořádána na podporu všem Mateřským školkám v Uničově. Na závěr večera byl předán výtěţek z této akce, který činil Kč, ředitelce MŠ Uničov. Letošní Galavečer módy navštívilo 150 návštěvníků. Ceny vstupného 170 Kč a 180 Kč. 9. Vánočka prosince v rámci uničovského vánočního jarmarku na Masarykově náměstí se uskutečnila tradiční soutěţ Vánočka Zúčastnilo se celkem 22 soutěţících. Z tohoto počtu bylo 7 pekáren, 3 školní jídelny, 6 obcí mikroregionu Uničovsko a rekordních 6 domácích pekařek. 10. Kurzy společenského tance Taneční kurz pro pokročilé: Od do v malém sálku MKZ Uničov. Zúčastnilo se 10 tanečních párů (věkem není omezeno). Kurzovné 800 Kč na jeden taneční pár. Uskutečnilo se 6 lekcí po dvou hodinách (úterky od hodin). Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek a jeho asistentka Šárka Brhelová z taneční školy ze Šumperka. Taneční kurz pro studenty: Od 8. září do 24. listopadu v sokolovně ve Střelicích. Zúčastnilo se 99 studentů (45 chlapců + 44 dívek) všech středních škol z Uničova a okolí. Kurzovné pro 1 studenta 900 Kč. Uskutečnilo se 10 základních lekcí po dvou hodinách (středy od hodin), 2 prodlouţené s ţivou hudbou středa pro skupinu A a čtvrtek pro skupinu B a 2 kolony s ţivou hudbou pátek 3. prosince pro skupinu A a sobota pro skupinu B. Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek a jeho asistentka Šárka Brhelová z taneční školy ze Šumperka. Taneční kurz pro manţelské a přátelské páry: Od 28. září do 16. listopadu v sokolovně ve Střelicích. Zúčastnilo se 28 párů (věkem není omezeno, kurzisti byli od let). Kurzovné pro 1 pár Kč. Uskutečnilo se 8 základních lekcí (úterky hodin) a závěrečná 1 prodlouţená s ţivou hudbou, která se konala 20. listopadu ve Střelicích. Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek a asistentka Šárka Brhelová z taneční školy ze Šumperka. 11

12 11. Výstavnická činnost V předsálí kina Uničov: Datum Kdo vystavoval Vystavovalo se Hana Pauchová Fotografie ( v rámci Mladé kamery 2010 ) ZŠ Šternberská Uničov Fotografie( prezentace školy) MŠ Komenského Uničov Obrázky a výtvory dětí Senioři ( pan Burian ) Fotografie Galerie U Minoritů v Koncertní síni Datum Kdo vystavoval Vystavovalo se Počet návštěvníků Pavel Alexander Taťoun Obrazy Hynek Glos Fotografie Obrazy ruských malířů Obrazy SOŠ a SOU Uničov Fotografie Libor Kvapil Kresby Bednářová Jana Fotografie Kuby L. Vítková, V. Havlík ad. Obrázky a výpis z četby Uničovští Fotografie ZUŠ Uničov k 65. Výročí Obrazy 200 Celkem 668 návštěvníků Vstup volný. Počet návštěvníků je jen orientační, Galerie je přístupná i v rámci koncertů a pronájmů. Koncertní síň 12. Pronájmy Prostory koncertní síně se nejčastěji vyuţívají k pořádání koncertů, nahrávání CD, výuce varhan, konání svatebních obřadů, předávání vysvědčení atd. Nejvíce prostory vyuţívají: - ZUŠ Uničov 29 x (koncerty + zkoušky) - ZUŠ Uničov výuka varhan pravidelně 1x týdně vyjma prázdnin - MÚ Uničov svatební obřady 8x, předávání vysvědčení 6x - ZŠ Haškova 15 x (koncerty + zkoušky) - Gymnázium Uničov 8 x (koncerty + zkoušky) - DPS Motýli 2x nahrávání CD - Ostatní ( DPS Rosička 5x koncerty + zkoušky, SPS Uničov 1x přehlídka sborů) 12

13 Kinosál MKZ Kapacita sálu 430 míst. - agentury, které pořádají pro ZŠ a SŠ výchovné koncerty a besedy 4x ( 2x Pohodáři + 2 x hudební výchovné koncerty) - Místní školy na školní akademie, lyry atd. 3x (ZŠ Pionýrů, Gymnázium) - MÚ 2x (slavnostní zastupitelstvo, Den učitelů) - Pragokoncert 2x (pořady pro děti a rodiče) - ZUŠ Uničov 3x - Věci veřejné 1x - DDM Carusoshow - Divadelní spol. Maniaci 1x (večerní divadlo pro dospělé) Malý sál, klubovna, bar Kapacita malého sálku je 100 míst, klubovna 10 míst a bar 30 míst. - KRS Uničov jóga pravidelně kaţdé pondělí od 9 10 hodin - Klub seniorů 10 x tanečky + 1x měsíčně schůze výboru seniorů - Bohosluţby 25 x - MÚ Uničov 25x ( zastupitelstva, různá školení) - EKO Unimed 2x (schůze) - Odbory Unex 2x - DDM 3x ( Turnaj, výstavy) - Schůzky polit. stran 13x (ČSSD -1x, ODS 1x, KDUČSL 1x, KSČM 10x) - Výroční schůze turistického oddílu 1x výroční schůze - Vlastníci bytových domů 4x (schůze) - SPCCH 1x, SČBS 1x - FÚ Šternberk 2x - Besedy 2x (Indonésie, Sardinie) - Volyňští Češi -1x - Ostatní 9 x (prodeje, předváděčky) 13. Zájmová činnost při MKZ Uničov - Dětský pěvecký sbor Rosička - Smíšený pěvecký sbor Uničov - DO Haná - Sdruţení pro film a video Uničov 13

14 Dětský pěvecký sbor Rosička Uničov Během loňského roku jsme připravili různá vystoupení, jak ke Dni matek, tak k Vánocům a k dalším akcím tak, jak jsme byli různými organizacemi osloveni. Nejenom koncerty, ale i soustředění na Švagrově, sobotní soustředění před důleţitými vystoupeními, účast na regionální přehlídce DPS z Uničovska a účast na krajské postupové přehlídce DPS Olomouckého kraj e a výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ našeho regionu, byly náplní naší práce. Ve sboru, který je rozdělen na Rosičku I. (děti od 1.-4.tř.) a Rosičku II. ( děti od 5-9.tř.), pracuje kolem 60 dětí. Jednotlivá oddělení spolu úzce spolupracují jak, na společném repertoáru, tak na vystoupeních. Scházíme se nejméně 1x týdně v prostorách kmenových základních škol. Starší zpěváci dochází za sbormistryní 2x týdně na ZŠ Haškova. Sbor spolupracuje s klavíristkou p.mgr. L. Smetanovou, která působí na ZUŠ Uničov. Ta doprovází obě oddělení sboru. Rosička I. sbormistryně M. Mathonová a Z.Vanková Rosička II. sbormistryně Z.Gucká Přehled akcí za rok Karneval DPS Rosička (malý sál MKZ ) Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Uničov (koncertní síň) Koncert ke Dni matek (koncertní síň Uničov) Výchovný koncert pro ZŠ U Stadionu Uničov (koncertní síň) Prázdninové soustředění na Švagrově Koncert pro Charitu Uničov (koncertní síň) Vystoupení, pro učitele EU (koncertní síň) Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Uničov (koncertní síň) Vánoční koncert Adventní legenda (koncertní síň) Kromě pravidelných zkoušek u jednotlivých sbormistrů se konala alespoň jednou za měsíc tzv. sobotní soustředění. Smíšený pěvecký sbor Uničov V období leden aţ červen pracoval se sborem p. Mgr. Tomáš Klásek z Olomouce zastupoval p. dirigentku po dobu nemoci. V tomto období ve sboru působilo aktivně 32 členů, věkový průměr 58 roků, bylo 21 zkoušek. leden duben duben květen červenu říjen Tříkrálovém koncertu v Nové Hradečné 2 denní soustředění v Srnčí přehlídka sborů v Uničově - 4 hostující sbory (pořádalo SPS Uničov) pozváni do Bratislavy, kde jsme vystoupili otvírání Muzea baroka přehlídce sborů v Kopřivnici V adventním období jsme vystoupili ve Vincentinu ve Šternberku, dále jako hosté na Vánočním koncertu DPS Rosičky a spolupráce na Vánočním koncertu ZUŠ Uničov 14

15 Od září 2010 se vrátila do sboru paní PhDr Květoslava Folprechtová dirigentka. Od tohoto období bylo 18 zkoušek a soustředění v Uničově 2 dny. Aktivních členů 28, členů ve sboru je více, ale pro pracovní povinnosti se nemohou účastnit všech zkoušek. Dechový orchestr Haná Uničov zaloţen v březnu Nynějším dirigentem je Petr Ciba (ředitel ZUŠ Šternberk), který převzal orchestr v r a s jehoţ příchodem došlo k omlazení orchestru a k výrazné obměně repertoáru. V součastné době je v DO Haná 35 členů od let (průměrný věk 40). Zkoušky jednou týdně dvě hodiny v kinosále MKZ Uničov. Akce v roce 2010 Uničov Uničovský majáles Troubelice Promenádní koncert Dlouhá Loučka Promenádní koncert Loštice Koncert Jeseník Přehlídka dechových orchestrů Litovel Litovelský otvírák Koncert Uničov Koncert na Masarykově náměstí v rámci Švejkovského týdne Medlov Den obce (20. výročí samostatnosti obce Medlov) Uničov Koncert u příleţitosti českoslov. státu MKZ Uničov Výroční koncert DO Haná u příleţitosti 41. výročí zaloţení orchestru Sdruţení pro film a video Celoročně zajišťuje natáčení Uničovských postřehů zveřejněny na You tube, projekce před filmovým představením, pořádá 2 x ročně Video ze šuplíku projekce amatérských snímků na filmovém plátně ( podzimní termín se koná v rámci projektu Europe Direct ) a samozřejmě největší akcí je pořádání Mladé kamery 36. ročník mezinárodního festivalu filmové tvorby mladých autorů Mladá kamera Uničov proběhl března 2010 v Městském kulturním zařízení Uničov. Pořadatelem bylo stejně jako v minulých letech Sdruţení pro film a video Uničov ve spolupráci s Městským kulturním zařízením Uničov. Do soutěţe bylo zasláno 81 snímků, zájem byl tedy oproti předchozímu ročníku o pětinu vyšší a je potěšitelné, ţe se v posledních čtyřech letech zhruba zdvojnásobil. Předvýběrová porota přijala do soutěţe 42 filmů; pět dalších, nepřijatých filmů mohli diváci zhlédnout v rámci samostatné nesoutěţní projekce. Kolekce byla jako v minulých ročnících ţánrově i tematicky pestrá, vedle humorně laděných snímků obsahovala také příběhy s váţnými náměty, akční thrillery, sci-fi, animované snímky, parodie či filmové experimenty. Soutěţ byla rozdělena do tří kategorií: autoři do 20 let (11 filmů), do 30 let (12 filmů) a studenti či absolventi filmových škol (19 filmů). Délka soutěţních projekcí celkem činila osm hodin, jeţ byly rozděleny do šesti promítacích bloků. 15

16 V porotě soutěţe jiţ poněkolikáté zasedl (tentokrát v roli předsedy) reţisér Bohdan Sláma, vedle něj dále filmový pedagog Martin Čihák z FAMU Praha, kameraman Ramunas Greičius a filmová teoretička Martina Navrátilová. Porotce potěšila zejména autenticita výpovědí především u nejmladších tvůrců, zatímco ve druhé kategorii musela porota konstatovat nedostatek kvalitních děl - také proto udělila v této kategorii pouze první cenu, ostatní filmy zůstaly bez ocenění. Porotci také pochválili rostoucí technickou a řemeslnou zdatnost autorů, současně je ale mrzela malá originalita snímků. Programovým doplňkem vlastní soutěţe byl tradiční rozborový seminář, na němţ členové poroty společně s autory a diváky hodnotili a analyzovali zhlédnuté filmy. Hlavní cenu soutěţe (napříč kategoriemi) získal teprve patnáctiletý brněnský autor Matěj Brothánek za svůj hraný film Čas. Snaţil se v něm zpracovat aktuální téma: dnešním dětem velice chybí čas, který jim jejich rodiče nedokáţou či nechtějí věnovat. V první kategorii určené filmařům do 20 let zvítězil snímek slovenského filmaře Andreje Chovance z Lietavské Lúčky Nesprávna frekvencia. Vítězem kategorie autorů do 30 let byl Jan Haluza z Kostelce na Hané, který v soutěţi představil akční tarantinovskou variaci Komedie plná smrti. V kategorii studentů a absolventů filmových škol byli vítězové hned dva: dokument Tomáše Elšíka Adam a hraný film Dominika Krutského Mluva ptáků. Třídenní program zahrnul vedle samotné soutěţe ještě další doprovodné akce. První z nich byl ve čtvrtek 4. března v 18 hodin tradiční večer představující tvorbu uničovských filmových amatérů Video ze šuplíku. V pátek 5. března v 16 hodin festival pokračoval projekcí krátkého českého hraného filmu Druhé dějství a v 17 hodin středoškolským filmařským workshopem: na něm byly představeny čtyři hororové snímky, jeţ v předchozích dnech natočili středoškoláci z Uničova, Zábřeha a Litovle. Přítomné publikum vybralo jako nejlepší z nich filozoficky laděný film místních gymnazistů. Slavnostní zahájení soutěţe proběhlo v 18 hodin a jeho součástí byla projekce filmu Bába reţisérky Zuzany Špidlové, oceněného na loňském festivalu v Cannes první cenou v sekci Cinéfondation, určené filmovým školám a mladým filmařům. Zakončení Mladé kamery zpestřilo představení Terminátor a já olomouckého Divadla Tramtarie, po němţ následovalo slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen a projekce vítězného snímku. Tečkou za festivalem byl americký film Prosíme přetočte. V rámci doprovodného programu proběhla ve vestibulu kina výstava fotografií mladé olomoucké fotografky Hany Pauchové. Soutěţní i doprovodné projekce Mladé kamery navštívilo 550 diváků zejména z řad studentů středních škol města a blízkého regionu. Otevřením přehlídky široké veřejnosti se organizátoři snaţí popularizovat amatérský film a zvýšit povědomí o méně známých podobách současné filmové tvorby. Pro autory přináší veřejné projekce moţnost konfrontovat své tvůrčí záměry s reflexí publika a vyuţít těchto poznatků ve své další tvorbě. Pro interní potřebu návštěvníků a účastníků soutěţe byl stejně jako při předchozích ročnících vydán bulletin Informátor - Mladá kamera Uničov Aktuální dění bylo průběţně zachycováno formou videozpravodajství Střípky z Mladé kamery. V přestávkách mezi soutěţními bloky mohli účastníci zhlédnout přibliţně pětiminutové sestřihy z rozhovorů s porotci, tvůrci i diváky. (Zpravodajství je k dispozici na YouTube na adrese Cíle Mladé kamery - formou soutěţe představit mladé amatérské filmaře, motivovat je k další tvorbě, nabídnout jim kritické odborné i laické zhodnocení jejich děl, popularizovat tyto filmařské aktivity před širokou veřejností a v neposlední řadě také tradiční akcí obohatit kulturní ţivot regionu - se stejně jako v předchozích ročnících podařilo naplnit. 16

17 V. Kino počet představení počet diváků trţba prům. návštěvnost prům. vstupné ,6 57, ,8 59, ,6 56, ,3 58, ,1 56,5 Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe při prakticky stejném počtu představení došlo k mírnému sníţení počtu návštěvníků a průměrné návštěvnosti. Ke sníţení trţeb došlo z důvodu poklesu průměrného vstupného, které způsobilo promítání většího počtu školních představení za niţší vstupné. Stále přetrvává nezájem o artové filmy uváděné v ArtClubu a P100, tedy nekomerční projekce za niţší vstupné. 4 představení filmů Art Clubu navštívilo 32 diváků - průměr na představení 8 diváků 6 představení P 100 navštívilo 62 diváků - průměr na představení 10 diváků 22 školních představení navštívilo 3660 diváků - průměr na představení166 diváků Počet uvedených filmů podle země původu - celkem uvedeno 149 titulů z celkového počtu 184 premiér. ČR 27 USA 89 ostatní 33 / Ang, Bel, Fin, Fra, Isl, Irs, Ita, Kan, Něm, Pol, Slo, Špa, Šve, / Země původu premiér 22% 18% ČR USA ostatní 60% 17

18 Ţebříček návštěvnosti Kajinek ČR Ženy v pokušení ČR Shrek - Zvonec a konec USA Román pro muţe ČR Doktor od jezera hrochů ČR Avatar USA Kuky se vrací ČR Bastardi ČR Počátek USA Občanský průkaz ČR 183 Celkem 5718 V porovnání s rokem 2009 je účast v Top 10 o 456 diváků vyšší, 2 filmy překročily tisícovku diváků oproti 1 v roce

19 VII. Knihovna Posláním Městské knihovny je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Poskytujeme sluţby široké veřejnosti, zejména je kladen důraz na práci s dětmi a mládeţí, včetně role sociální (bezplatné počítačové kurzy pro seniory, nezaměstnané). 1. Výpůjční sluţby Čtenáři a návštěvníci V roce 2010 bylo v knihovně registrováno 1467 čtenářů, z toho 1042 v dospělém oddělení /tj. 14,5% z celkového počtu obyvatel města a 425 v dětském oddělení /tj. 4,2% z celkového počtu obyvatel města/. Věkové rozložení čtenářů (dospělé oddělení) 1,64% 10,84% 2,93% 13,15% 14,67% 13,30% 12,23% 23,41% 15,55% do 15-ti let 16 až 19 let 20 až 29 let 30 až 39 let 40 až 49 let 50 až 59 let 60 až 69 let 70 až 79 let nad 80 let Věkové rozložení čtenářů (dětské oddělení) 15,07% do 15-ti let 16 až 19 let 84,93% 19

20 Složení čtenářů dětského oddělení podle 8,47% jednotlivých škol 2,35% ZŠ Haškova 2,35% ZŠ Pionýrů 0,47% 2,12% 22,59% ZŠ U Stadionu 13,65% Gymnázium Uničov 20,71% 26,12% SPŠ a OA Uničov MŠ Ostatní SŠ Ostatní ZŠ SOŠ hotelnictví Čtenáři uskutečnili v roce návštěv. Počet návštěvníků od r do Srovnávací tabulka počtu knihovních jednotek, počtu čtenářů a počtu výpůjček za roky viz. níţe. Čtenáři počet čtenářů celkem čtenáři dospělé oddělení čtenáři dětské oddělení 20

21 Výpůjčky V roce 2010 bylo realizováno výpůjček, z toho bylo prolongací. Počet výpůjček periodik činil Počet výpůjček V dospělém oddělení bylo půjčeno titulů beletrie, naučné literatury, v dětském oddělení titulů beletrie, titulů naučné literatury. Složení výpůjček dle tématického zaměření (dospělé oddělení) 1,53% 5,13% 16,38% 70,31% naučná lit pro dospělé krásná lit pro dospělé naučná lit pro děti krásná lit pro děti 21

22 Složení výpůjček dle tématického zaměření (dětské oddělení) 7,45% 15,45% 48,80% 16,21% naučná lit pro dospělé krásná lit pro dospělé naučná lit pro děti krásná lit pro děti Počet výpůjček v dospělém oddělení na 1 návštěvníka činí 5.51 knih, příp. periodik, v dětském oddělení 3.84 knih, příp. periodik. Celkem bylo vyřízeno 2384 rezervací, z toho v dětském oddělení 359, v dospělém oddělení Zapomnětlivým čtenářům jsme odeslali 396 upomínek. 2. Meziknihovní výpůjční sluţba Obdrţeli jsme 9 poţadavků na MVS z vlastního fondu, které byly kladně vyřízeny a zrealizovali jsme 7 objednávek knih z jiných knihoven. Všechny MVS byly vyřízeny výpůjčkou originálu. 3. Kulturně vzdělávací činnost Během první poloviny roku v knihovně proběhlo 6 kurzů výuky na PC pro seniory, jichţ se zúčastnilo 31 osob. Bezplatné internetové sluţby vyuţívali také nezaměstnaní v počtu 869 osob. Celkem vyuţilo sluţeb internetového pracoviště návštěvníků.v příštím roce opět plánujeme počítačové kurzy jak pro seniory, tak i maminky na MD. 22

23 Seznam besed za rok 2010 Leden: 8.1. Gymnázium, prima 31 studentů knihovnická lekce, prohlídka SOŠ hotelnictví 2.roč 27 prohlídka knihovny ZŠ Haškova 2. tř. 22 dětí knihovnická lekce Únor: DDM Uničov 15 dětí české a světové pohádky ZŠ Stadion 5.tř. 24 bajky, báje a pověsti Březen: 5.3. ZŠ Haškova 1.A, 1.B 29 dětí knihovnická lekce MŠ Střelice 20 slušné chování MŠ Komenského 22 dtto Klub Sluníčko 13 seniorů akce děti čtou seniorům od současných českých autorů ZŠ Pionýrů 3.B 22 dětí české a světové pohádky ZŠ Pionýrů 4.A 24 velikonoce Duben: 1.4. Návštěvníci knihovny 27 dospělých poeticko-hudební večer Tomáš Hájek a Janele z Liků 9.4. ZŠ Pionýrů 4.B 22 dětí bajky, báje a pověsti ZŠ Stadion 8.B 17 J. Werich a Osvobozené divadlo ZŠ Stadion 9.A 22 dtto MŠ Komenského 23 slušné chování 23.4 MŠ Komenského 12 dtto MŠ Komenského 23 kreslení oblíbené kniţní postavy ke dni autorských práv MŠ Komenského 16 slušné chování MŠ Komenského 18 dtto Květen: 5.5. ZŠ Stadion 7.A 13 dětí dobrodruţná literatura 7.5. MŠ Komenského 19 slušné chování MŠ J.z Poděbrad 13 dtto MŠ Tyršova 11 dtto MŠ J.z Poděbrad 23 dtto Speciální škola 1.a 2. tř. 6 knihovnická lekce MŠ J.z Poděbrad 25 slušné chování Červen: 2.6. ZŠ Stadion 1.A, 1.B 38 dětí 2x beseda s ilustrátorem ZŠ Pionýrů 1.A, 1.B 28 Adolfem Dudkem ZŠ Haškova 1.A, 1.B ZŠ Stadion 6. tř. 27 dobrodruţná literatura 7.6. Ţáci ZŠ Haškova + z Polska 26 seznámení s čs. literaturou 9.6. ZŠ Haškova, speciální tř. 13 knihovnická lekce Návštěvníci knihovny 8 dospělých veřejné čtení z knihy Osudy 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah výroční zprávy: 1. Základní charakteristika zařízení...5 2. Hlavní úkoly...6 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 5 2. Hlavní úkoly... 6 3. Personální zabezpečení...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20 1. Základní charakteristika zařízení Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace Masarykova

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah:

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah: 1 Obsah: 1. Úvod 2. Hospodářský výsledek, tabulky, komentář 3. Hlavní činnost kina, divadla, koncerty, výstavy, ostatní akce, Klášterní areál, Stará radnice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY ROK 2009 I. ÚVOD Mezinárodní situace Při inauguračním ceremoniálu dne 20. ledna ve Washingtonu byl slavnostně uveden do funkce 44. americký prezident Barack Obama. Následně podepsal

Více

Základní charakteristika organizace

Základní charakteristika organizace Část I. Základní charakteristika organizace Název: Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: 793 6 Vrbno pod Pradědem,Ve Svahu

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se

Více

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 1 I. ÚVOD Mezinárodní situace Rok 2007 ve světě se dá označit stejně napjatý jako rok předešlý. 30.12.2006 byl ve svých 69 letech oběšením popraven bývalý prezident Iráku Saddám

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 Zpracoval: MgA. Eduard Turoň, ředitel školy Rámcová struktura

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Doksy 30. března 2013 Kulturní středisko Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2012 Výkaz je součástí Programu statistických

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

Roční zápis do kroniky

Roční zápis do kroniky Roční zápis do kroniky Rok 2010 1 Obsah Úvod... 2 Veřejné události... 2 Politický život ve městě Lanškroun... 3 Zprávy o činnosti některých odborů městského úřadu... 4 Partnerská města... 6 Chronologický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax:

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.: +420461532704 Vypracovala a předkládá: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka Městského

Více