VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143

2 Obsah: I. Základní charakteristika zařízení.. str. 3 II. Hlavní úkoly. str. 4 III. Personální zabezpečení str. 4 IV. Pracoviště MKZ Uničov.. str. 6 V. Kulturní programy 1. Pořady pro děti a rodiče. str Pořady pro MŠ a 1.stupeň ZŠ str Stupeň a SŠ... str Pořady pro veřejnost v sále kina MKZ. str Kulturní léto str Koncerty KPH.. str Přehlídka ochotnických divadel 2010 str Galavečer módy. str Vánočka str Kurzy společenského tance.... str Výstavnická činnost.... str Pronájmy..... str Zájmová činnost při MKZ Uničov. str. 13 VI. Kino.. str. 17 VII. Knihovna.. str Výpůjční sluţby. str Meziknihovní výpůjční sluţba.. str Kulturně vzdělávací činnost... str Knihovní fond str Revize knihovního fondu.. str Výměnné soubory.. str. 29 VIII.Městské informační centrum str. 30 IX. Muzeum str Muzeum vězeňství Šatlava. str. 36 2

3 Přílohy č.1 Rozbor hospodaření č.2 Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 č.3 Neuhrazené závazky a pohledávky č.4 Sumář inventarizace za rok 2010 č.5 Výkaz zisku a ztráty č.6 Fotodokumentace akcí MKZ Uničov I. Základní charakteristika zařízení Městské kulturní zařízení Uničov Moravské náměstí 1143 Uničov Příspěvková organizace s právní subjektivitou byla zřízena IČ: Telefon: Fax: E:mail Zřizovatel: Město Uničov, okres Olomouc Ředitel: Mgr. Radek Vincour 3

4 II. Hlavní úkoly Posláním Městského kulturního zařízení Uničov ( dále organizace ) je péče o kulturní, duchovní a společenský rozvoj města Uničova a jeho obyvatel. K naplnění účelu, pro nějţ byla zřízena, vykonává organizace tyto činnosti: a) pořádá akce kulturního a společenského charakteru b) zajišťuje veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl c) pořádá vzdělávací programy a kurzy d) podílí se na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeţe e) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městského informačního centra f) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městské knihovny a knihoven v místních částech g) zajišťuje provoz muzea a galerie h) poskytuje telekomunikační sluţby spočívající v provozu veřejného internetu i) podporuje činnost zájmových sdruţení zaměřených na uspokojování kulturních a duchovních potřeb dětí, mládeţe i dospělých j) provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění k) vykonává reprografickou, reklamní, zprostředkovatelskou a vydavatelskou činnost III. Personální zabezpečení Limit: 13 TPP Mgr. Radek Vincour úv. 1 ředitel MKZ Uničov Miloslav Ševčík úv. 1 zástupce ředitele, zpracovávání účetnictví, provoz kina Dagmar Entrová úv. 1 provoz Městského informačního centra, MEIS, Galerie Ing. Marie Mikulová úv. 0,5 administrativa, programování kulturních pořadů Gabriela Outratová úv. 1 zájmová činnost, programování kulturních pořadů Vilém Bartoněk úv. 1 údrţba budov MKZ, promítač Jana Smékalová úv. 1 úklid, pokladní, propagace a reklama Marie Ţochová úv. 1 úklid, pokladní, propagace a reklama Soňa Holoubková úv. 1 vedoucí knihovny Alena Léharová úv. 1 knihovnice - oddělení pro dospělé Irena Ochránková úv. 1 knihovnice - oddělení pro mládeţ Jiří Vykydal úv. 1 správce počítačové sítě MKZ a internetových pracovišť Mgr. David Novotný úv. 1 vedoucí Muzea vězeňství - Šatlava 4

5 Externí spolupracovníci: Folprechtová Květoslava Petr Ciba Vanková Zdenka Mathonová Marie Zuzana Gucká Fritscher Petr Raušer Drahomír Kocůrek Jaroslav Ševčík Pavel Jořenková Eva Obšilová Marcela Šenková Ludmila Vaňková Zdeňka Kopecká Zuzana Kuxová Anna Schremerová Filipová Vincourová Marie Ševčík Josef Svozil Vladimír Ďuricová Jiřina Kadlčík Jan Motýl Tomáš Outratová Vendula Beznosková Martina Bartoš Bořivoj Kopecká Martina Klásek Tomáš Weigelová Klára Běhunková Danuše Němečková Jiřina sbormistryně Smíšeného pěveckého sboru dirigent DO Haná sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička promítač promítač údrţba varhan v KS propagační materiály, správcovství web stránek knihovna Horní Sukolom knihovna Dětřichov knihovna Renoty knihovna Střelice knihovna Benkov knihovna Nová Dědina uvaděčka, šatnářka uvaděčka, šatnářka obsluha kinobaru kustod Galerie koncertní síň spoluorganizace sborových dnů spoluorganizace sborových dnů zpracování Uničovských postřehů spoluorganizace sborových dnů spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí spolupráce při organizaci akcí 5

6 IV. Pracoviště MKZ Uničov 1. Městské kulturní zařízení Uničov - Moravské náměstí Městská knihovna Uničov - Panská Muzeum U Vodní branky - Olomoucká Koncertní síň, Expozice k dějinám řádu minoritů - Haškova Městské informační centrum, Městská galerie - Masarykovo náměstí Šatlava ( muzeum vězeňství ) Příční Knihovna místní část Benkov Benkov Knihovna místní část Horní Sukolom Horní Sukolom 2 9. Knihovna místní část Nová Dědina Nová Dědina 35 6

7 V. Kulturní programy 1. Pořady pro děti a rodiče Datum Název pořadu Počet návštěvníků Aladinova kouzelná lampa Majda s Františkem 431 uspořádal Pragokoncert ve spolupráci z MKZ Michal Nesvadba 297 uspořádal Pragokoncert ve spolupráci z MKZ Celkem 863 návštěvníků Výše vstupného - od 50 do 135 Kč. 2. Pořady pro MŠ a 1. Stupeň ZŠ Pořady jsou uspořádány v rámci školní docházky Datum Název pořadu Počet dětí Vodnická pohádka Zázračný plamínek Obušku z pytle ven Čert a Káča Tajuplný zámek O zvířatech Pavel Novák Na salaši draci jsou Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil Jak se ztratila vánoční hvězda 536 Celkem dětí Výše vstupného - od 35 do 40 Kč. Výše uvedených pořadů se účastní Stacionář Jasněnka, MŠ Uničov, MŠ Nová Hradečná, MŠ Hnojice, MŠ Moravská Huzová, MŠ Medlov, ZŠ Troubelice, ZŠ Medlov, ZŠ Nová Hradečná, všechny ZŠ a MŠ v Uničově 3. Pořady pro 2. stupeň a SŠ Kaţdoročně spolupracujeme s agenturou Pohodáři, kteří k nám zavítají pravidelně dvakrát ročně. Jde o promítání zpracovaných audiovizuálních programů z cest po světě, doplněné o ţivé vyprávění. Pořady jsou určené dětem od pátých tříd aţ po středoškoláky, přičemţ komentář je upraven dle věku posluchačů. O tyto pořady je velký zájem a zhlédlo je na ţáků a studentů. V průběhu prvního pololetí se také uskutečnily v kinosále dva hudebně vzdělávací pořady, které si agentury zorganizovaly v reţimu pronájmu kinosálu. 7

8 4. Pořady pro veřejnost v sále kina MKZ A/ Divadelní představení Divadelní sezona je tvořena čtyřmi představeními v sezóně podzim jaro. Cena permanentky zvýhodňuje uţivatele před jednotlivou cenou na divadelní kusy. Cena permanentky je 750 a 700 Kč. Ceny vstupného na divadla od 150 Kč 300 Kč. Sezóna 2010/2011 měla 142 ks předplatitelů, coţ je nejvyšší počet v době konání divadelních sezon. Datum Název div. představení Divadelní společnost počet návštěvníků Blaník divadlo Járy Cimrmana = 3* div.společnost Kompanye Dva na kanapi* div. agentura SophiaArt Den na zkoušku* div. Spol. Háta Mauren se nestačí divit divadlo Ústí nad Labem S Pydlou v zádech* divadlo Josefa Dvořáka 418 Celkem diváků *takto označené představení bylo moţno vzhlédnout v rámci divadelní sezóny. B/ Zábavné pořady Oblast, která jako jediná je díky návštěvnosti jednotlivých představení samofinancovatelná. Cena vstupného se pohybuje od 150 do 300 Kč. Datum Název pořadu Počet návštěvníků Ze dvou se to lépe táhne Z. Izer Screamers naruby travesti show Screamers v šapitó travesti show 446 Celkem návštěvníků C/ Hudební pořady Doplnění hudebních pořadů v rámci roku a to mimo koncertů pořádaných v rámci Kulturního léta. Cena vstupného se pohybuje Kč Datum Název koncertu Počet návštěvníků Eva a Vašek Recitál Lenky Filipové a hosté 274 Celkem 487 návštěvníků 8

9 5. Kulturní léto 2010 Kulturní léto se pravidelně pořádá v letních prázdninových měsících červenec, srpen.. Výše vstupného 50 Kč na všechna představení. Aby představa o návštěvnosti byla ucelená, je třeba připočítat i odhadovaných diváků čtyř projekcí letního kina na Masarykově náměstí. Celkový počet je okolo návštěvníků. Červenec Datum Název pořadu Počet návštěvníků 1.7. Again Kamelot Divadýlko Mrak divadelní. Představení pro děti Rangers Stříbrňanka dechovka M. Hrůza a kapela Hrůzy Vlčnovjanka dechovka 286 Srpen Datum Název pořadu Počet návštěvníků Jumping Drums bubnová show Pavel Ţalman Lohonka LETNÍ KINO Trhák LETNÍ KINO 2Bobule LETNÍ KINO Na samotě u lesa LETNÍ KINO Líbáš jako bůh Divadlo Tramtárie divadelní představení pro děti Menn Naďa Urbánková a Bokomara Vladimír Mišík Věra Špinarová Dan Bárta 328 Celkem návštěvníků 9

10 6. Koncerty KPH Kruh přátel hudby při MKZ uspořádal 12 koncertů včetně podzimního Hudebního festivalu. Návštěvnost těchto koncertů je v průměru 45 posluchačů. Cena vstupného 50 Kč, ceny permanentek jsou 300 Kč a 200 Kč. Pro sezónu 2010/2011 bylo vydáno 45 permanentek. Datum Jméno interpreta Koncert Štěpán Rak a Alfréd Strejček Leoš Čepický a Vladimír Holý klavír, housle PSMU sbor moravských učitelů Čeněk Pavlík a Hana Forsterová houslový koncert Adam, Lukáš, Ivan Klánští klavír Brněnské kytarové kvarteto kytarový koncert Dui-Ting Yang klavírní koncert Arthur Greene a Solomia Soroka klavír, housle Wihanovo kvarteto Hudební festival Igor Ardašev a Ivan Ţenatý Hudební festival Pěvecké kvarteto Q VOX Hudební festival Guarneri trio Hudební festival 7. Přehlídka ochotnických divadel 2010 Tato jiţ tradiční přehlídka ochotnických divadel se uskutečnila jiţ jako osmý ročník a konala se v dnech listopadu Hlavním záměrem pořádání toho kulturního programu je iniciovat zaloţení ochotnického divadla v Uničově. Datum Název hry Název souboru Počet návštěvníků Habaďůra O. S. Náměšť na Hané Mrazík pohádka pro děti ŠOK Šternberk Generálka jeho veličenstva OS Václav z Václavova 47 Celkem 300 Ceny vstupného na jednotlivá představení 50 Kč. 10

11 8. Galavečer módy 20. října v Koncertní síni Uničov byl uspořádán třetí ročník Galavečer módy za podpory sponzorů společně s produkční a uměleckou agenturou STYL Olomouc. Kaţdoročně je akce uspořádána na podporu všem Mateřským školkám v Uničově. Na závěr večera byl předán výtěţek z této akce, který činil Kč, ředitelce MŠ Uničov. Letošní Galavečer módy navštívilo 150 návštěvníků. Ceny vstupného 170 Kč a 180 Kč. 9. Vánočka prosince v rámci uničovského vánočního jarmarku na Masarykově náměstí se uskutečnila tradiční soutěţ Vánočka Zúčastnilo se celkem 22 soutěţících. Z tohoto počtu bylo 7 pekáren, 3 školní jídelny, 6 obcí mikroregionu Uničovsko a rekordních 6 domácích pekařek. 10. Kurzy společenského tance Taneční kurz pro pokročilé: Od do v malém sálku MKZ Uničov. Zúčastnilo se 10 tanečních párů (věkem není omezeno). Kurzovné 800 Kč na jeden taneční pár. Uskutečnilo se 6 lekcí po dvou hodinách (úterky od hodin). Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek a jeho asistentka Šárka Brhelová z taneční školy ze Šumperka. Taneční kurz pro studenty: Od 8. září do 24. listopadu v sokolovně ve Střelicích. Zúčastnilo se 99 studentů (45 chlapců + 44 dívek) všech středních škol z Uničova a okolí. Kurzovné pro 1 studenta 900 Kč. Uskutečnilo se 10 základních lekcí po dvou hodinách (středy od hodin), 2 prodlouţené s ţivou hudbou středa pro skupinu A a čtvrtek pro skupinu B a 2 kolony s ţivou hudbou pátek 3. prosince pro skupinu A a sobota pro skupinu B. Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek a jeho asistentka Šárka Brhelová z taneční školy ze Šumperka. Taneční kurz pro manţelské a přátelské páry: Od 28. září do 16. listopadu v sokolovně ve Střelicích. Zúčastnilo se 28 párů (věkem není omezeno, kurzisti byli od let). Kurzovné pro 1 pár Kč. Uskutečnilo se 8 základních lekcí (úterky hodin) a závěrečná 1 prodlouţená s ţivou hudbou, která se konala 20. listopadu ve Střelicích. Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek a asistentka Šárka Brhelová z taneční školy ze Šumperka. 11

12 11. Výstavnická činnost V předsálí kina Uničov: Datum Kdo vystavoval Vystavovalo se Hana Pauchová Fotografie ( v rámci Mladé kamery 2010 ) ZŠ Šternberská Uničov Fotografie( prezentace školy) MŠ Komenského Uničov Obrázky a výtvory dětí Senioři ( pan Burian ) Fotografie Galerie U Minoritů v Koncertní síni Datum Kdo vystavoval Vystavovalo se Počet návštěvníků Pavel Alexander Taťoun Obrazy Hynek Glos Fotografie Obrazy ruských malířů Obrazy SOŠ a SOU Uničov Fotografie Libor Kvapil Kresby Bednářová Jana Fotografie Kuby L. Vítková, V. Havlík ad. Obrázky a výpis z četby Uničovští Fotografie ZUŠ Uničov k 65. Výročí Obrazy 200 Celkem 668 návštěvníků Vstup volný. Počet návštěvníků je jen orientační, Galerie je přístupná i v rámci koncertů a pronájmů. Koncertní síň 12. Pronájmy Prostory koncertní síně se nejčastěji vyuţívají k pořádání koncertů, nahrávání CD, výuce varhan, konání svatebních obřadů, předávání vysvědčení atd. Nejvíce prostory vyuţívají: - ZUŠ Uničov 29 x (koncerty + zkoušky) - ZUŠ Uničov výuka varhan pravidelně 1x týdně vyjma prázdnin - MÚ Uničov svatební obřady 8x, předávání vysvědčení 6x - ZŠ Haškova 15 x (koncerty + zkoušky) - Gymnázium Uničov 8 x (koncerty + zkoušky) - DPS Motýli 2x nahrávání CD - Ostatní ( DPS Rosička 5x koncerty + zkoušky, SPS Uničov 1x přehlídka sborů) 12

13 Kinosál MKZ Kapacita sálu 430 míst. - agentury, které pořádají pro ZŠ a SŠ výchovné koncerty a besedy 4x ( 2x Pohodáři + 2 x hudební výchovné koncerty) - Místní školy na školní akademie, lyry atd. 3x (ZŠ Pionýrů, Gymnázium) - MÚ 2x (slavnostní zastupitelstvo, Den učitelů) - Pragokoncert 2x (pořady pro děti a rodiče) - ZUŠ Uničov 3x - Věci veřejné 1x - DDM Carusoshow - Divadelní spol. Maniaci 1x (večerní divadlo pro dospělé) Malý sál, klubovna, bar Kapacita malého sálku je 100 míst, klubovna 10 míst a bar 30 míst. - KRS Uničov jóga pravidelně kaţdé pondělí od 9 10 hodin - Klub seniorů 10 x tanečky + 1x měsíčně schůze výboru seniorů - Bohosluţby 25 x - MÚ Uničov 25x ( zastupitelstva, různá školení) - EKO Unimed 2x (schůze) - Odbory Unex 2x - DDM 3x ( Turnaj, výstavy) - Schůzky polit. stran 13x (ČSSD -1x, ODS 1x, KDUČSL 1x, KSČM 10x) - Výroční schůze turistického oddílu 1x výroční schůze - Vlastníci bytových domů 4x (schůze) - SPCCH 1x, SČBS 1x - FÚ Šternberk 2x - Besedy 2x (Indonésie, Sardinie) - Volyňští Češi -1x - Ostatní 9 x (prodeje, předváděčky) 13. Zájmová činnost při MKZ Uničov - Dětský pěvecký sbor Rosička - Smíšený pěvecký sbor Uničov - DO Haná - Sdruţení pro film a video Uničov 13

14 Dětský pěvecký sbor Rosička Uničov Během loňského roku jsme připravili různá vystoupení, jak ke Dni matek, tak k Vánocům a k dalším akcím tak, jak jsme byli různými organizacemi osloveni. Nejenom koncerty, ale i soustředění na Švagrově, sobotní soustředění před důleţitými vystoupeními, účast na regionální přehlídce DPS z Uničovska a účast na krajské postupové přehlídce DPS Olomouckého kraj e a výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ našeho regionu, byly náplní naší práce. Ve sboru, který je rozdělen na Rosičku I. (děti od 1.-4.tř.) a Rosičku II. ( děti od 5-9.tř.), pracuje kolem 60 dětí. Jednotlivá oddělení spolu úzce spolupracují jak, na společném repertoáru, tak na vystoupeních. Scházíme se nejméně 1x týdně v prostorách kmenových základních škol. Starší zpěváci dochází za sbormistryní 2x týdně na ZŠ Haškova. Sbor spolupracuje s klavíristkou p.mgr. L. Smetanovou, která působí na ZUŠ Uničov. Ta doprovází obě oddělení sboru. Rosička I. sbormistryně M. Mathonová a Z.Vanková Rosička II. sbormistryně Z.Gucká Přehled akcí za rok Karneval DPS Rosička (malý sál MKZ ) Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Uničov (koncertní síň) Koncert ke Dni matek (koncertní síň Uničov) Výchovný koncert pro ZŠ U Stadionu Uničov (koncertní síň) Prázdninové soustředění na Švagrově Koncert pro Charitu Uničov (koncertní síň) Vystoupení, pro učitele EU (koncertní síň) Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Uničov (koncertní síň) Vánoční koncert Adventní legenda (koncertní síň) Kromě pravidelných zkoušek u jednotlivých sbormistrů se konala alespoň jednou za měsíc tzv. sobotní soustředění. Smíšený pěvecký sbor Uničov V období leden aţ červen pracoval se sborem p. Mgr. Tomáš Klásek z Olomouce zastupoval p. dirigentku po dobu nemoci. V tomto období ve sboru působilo aktivně 32 členů, věkový průměr 58 roků, bylo 21 zkoušek. leden duben duben květen červenu říjen Tříkrálovém koncertu v Nové Hradečné 2 denní soustředění v Srnčí přehlídka sborů v Uničově - 4 hostující sbory (pořádalo SPS Uničov) pozváni do Bratislavy, kde jsme vystoupili otvírání Muzea baroka přehlídce sborů v Kopřivnici V adventním období jsme vystoupili ve Vincentinu ve Šternberku, dále jako hosté na Vánočním koncertu DPS Rosičky a spolupráce na Vánočním koncertu ZUŠ Uničov 14

15 Od září 2010 se vrátila do sboru paní PhDr Květoslava Folprechtová dirigentka. Od tohoto období bylo 18 zkoušek a soustředění v Uničově 2 dny. Aktivních členů 28, členů ve sboru je více, ale pro pracovní povinnosti se nemohou účastnit všech zkoušek. Dechový orchestr Haná Uničov zaloţen v březnu Nynějším dirigentem je Petr Ciba (ředitel ZUŠ Šternberk), který převzal orchestr v r a s jehoţ příchodem došlo k omlazení orchestru a k výrazné obměně repertoáru. V součastné době je v DO Haná 35 členů od let (průměrný věk 40). Zkoušky jednou týdně dvě hodiny v kinosále MKZ Uničov. Akce v roce 2010 Uničov Uničovský majáles Troubelice Promenádní koncert Dlouhá Loučka Promenádní koncert Loštice Koncert Jeseník Přehlídka dechových orchestrů Litovel Litovelský otvírák Koncert Uničov Koncert na Masarykově náměstí v rámci Švejkovského týdne Medlov Den obce (20. výročí samostatnosti obce Medlov) Uničov Koncert u příleţitosti českoslov. státu MKZ Uničov Výroční koncert DO Haná u příleţitosti 41. výročí zaloţení orchestru Sdruţení pro film a video Celoročně zajišťuje natáčení Uničovských postřehů zveřejněny na You tube, projekce před filmovým představením, pořádá 2 x ročně Video ze šuplíku projekce amatérských snímků na filmovém plátně ( podzimní termín se koná v rámci projektu Europe Direct ) a samozřejmě největší akcí je pořádání Mladé kamery 36. ročník mezinárodního festivalu filmové tvorby mladých autorů Mladá kamera Uničov proběhl března 2010 v Městském kulturním zařízení Uničov. Pořadatelem bylo stejně jako v minulých letech Sdruţení pro film a video Uničov ve spolupráci s Městským kulturním zařízením Uničov. Do soutěţe bylo zasláno 81 snímků, zájem byl tedy oproti předchozímu ročníku o pětinu vyšší a je potěšitelné, ţe se v posledních čtyřech letech zhruba zdvojnásobil. Předvýběrová porota přijala do soutěţe 42 filmů; pět dalších, nepřijatých filmů mohli diváci zhlédnout v rámci samostatné nesoutěţní projekce. Kolekce byla jako v minulých ročnících ţánrově i tematicky pestrá, vedle humorně laděných snímků obsahovala také příběhy s váţnými náměty, akční thrillery, sci-fi, animované snímky, parodie či filmové experimenty. Soutěţ byla rozdělena do tří kategorií: autoři do 20 let (11 filmů), do 30 let (12 filmů) a studenti či absolventi filmových škol (19 filmů). Délka soutěţních projekcí celkem činila osm hodin, jeţ byly rozděleny do šesti promítacích bloků. 15

16 V porotě soutěţe jiţ poněkolikáté zasedl (tentokrát v roli předsedy) reţisér Bohdan Sláma, vedle něj dále filmový pedagog Martin Čihák z FAMU Praha, kameraman Ramunas Greičius a filmová teoretička Martina Navrátilová. Porotce potěšila zejména autenticita výpovědí především u nejmladších tvůrců, zatímco ve druhé kategorii musela porota konstatovat nedostatek kvalitních děl - také proto udělila v této kategorii pouze první cenu, ostatní filmy zůstaly bez ocenění. Porotci také pochválili rostoucí technickou a řemeslnou zdatnost autorů, současně je ale mrzela malá originalita snímků. Programovým doplňkem vlastní soutěţe byl tradiční rozborový seminář, na němţ členové poroty společně s autory a diváky hodnotili a analyzovali zhlédnuté filmy. Hlavní cenu soutěţe (napříč kategoriemi) získal teprve patnáctiletý brněnský autor Matěj Brothánek za svůj hraný film Čas. Snaţil se v něm zpracovat aktuální téma: dnešním dětem velice chybí čas, který jim jejich rodiče nedokáţou či nechtějí věnovat. V první kategorii určené filmařům do 20 let zvítězil snímek slovenského filmaře Andreje Chovance z Lietavské Lúčky Nesprávna frekvencia. Vítězem kategorie autorů do 30 let byl Jan Haluza z Kostelce na Hané, který v soutěţi představil akční tarantinovskou variaci Komedie plná smrti. V kategorii studentů a absolventů filmových škol byli vítězové hned dva: dokument Tomáše Elšíka Adam a hraný film Dominika Krutského Mluva ptáků. Třídenní program zahrnul vedle samotné soutěţe ještě další doprovodné akce. První z nich byl ve čtvrtek 4. března v 18 hodin tradiční večer představující tvorbu uničovských filmových amatérů Video ze šuplíku. V pátek 5. března v 16 hodin festival pokračoval projekcí krátkého českého hraného filmu Druhé dějství a v 17 hodin středoškolským filmařským workshopem: na něm byly představeny čtyři hororové snímky, jeţ v předchozích dnech natočili středoškoláci z Uničova, Zábřeha a Litovle. Přítomné publikum vybralo jako nejlepší z nich filozoficky laděný film místních gymnazistů. Slavnostní zahájení soutěţe proběhlo v 18 hodin a jeho součástí byla projekce filmu Bába reţisérky Zuzany Špidlové, oceněného na loňském festivalu v Cannes první cenou v sekci Cinéfondation, určené filmovým školám a mladým filmařům. Zakončení Mladé kamery zpestřilo představení Terminátor a já olomouckého Divadla Tramtarie, po němţ následovalo slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen a projekce vítězného snímku. Tečkou za festivalem byl americký film Prosíme přetočte. V rámci doprovodného programu proběhla ve vestibulu kina výstava fotografií mladé olomoucké fotografky Hany Pauchové. Soutěţní i doprovodné projekce Mladé kamery navštívilo 550 diváků zejména z řad studentů středních škol města a blízkého regionu. Otevřením přehlídky široké veřejnosti se organizátoři snaţí popularizovat amatérský film a zvýšit povědomí o méně známých podobách současné filmové tvorby. Pro autory přináší veřejné projekce moţnost konfrontovat své tvůrčí záměry s reflexí publika a vyuţít těchto poznatků ve své další tvorbě. Pro interní potřebu návštěvníků a účastníků soutěţe byl stejně jako při předchozích ročnících vydán bulletin Informátor - Mladá kamera Uničov Aktuální dění bylo průběţně zachycováno formou videozpravodajství Střípky z Mladé kamery. V přestávkách mezi soutěţními bloky mohli účastníci zhlédnout přibliţně pětiminutové sestřihy z rozhovorů s porotci, tvůrci i diváky. (Zpravodajství je k dispozici na YouTube na adrese Cíle Mladé kamery - formou soutěţe představit mladé amatérské filmaře, motivovat je k další tvorbě, nabídnout jim kritické odborné i laické zhodnocení jejich děl, popularizovat tyto filmařské aktivity před širokou veřejností a v neposlední řadě také tradiční akcí obohatit kulturní ţivot regionu - se stejně jako v předchozích ročnících podařilo naplnit. 16

17 V. Kino počet představení počet diváků trţba prům. návštěvnost prům. vstupné ,6 57, ,8 59, ,6 56, ,3 58, ,1 56,5 Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe při prakticky stejném počtu představení došlo k mírnému sníţení počtu návštěvníků a průměrné návštěvnosti. Ke sníţení trţeb došlo z důvodu poklesu průměrného vstupného, které způsobilo promítání většího počtu školních představení za niţší vstupné. Stále přetrvává nezájem o artové filmy uváděné v ArtClubu a P100, tedy nekomerční projekce za niţší vstupné. 4 představení filmů Art Clubu navštívilo 32 diváků - průměr na představení 8 diváků 6 představení P 100 navštívilo 62 diváků - průměr na představení 10 diváků 22 školních představení navštívilo 3660 diváků - průměr na představení166 diváků Počet uvedených filmů podle země původu - celkem uvedeno 149 titulů z celkového počtu 184 premiér. ČR 27 USA 89 ostatní 33 / Ang, Bel, Fin, Fra, Isl, Irs, Ita, Kan, Něm, Pol, Slo, Špa, Šve, / Země původu premiér 22% 18% ČR USA ostatní 60% 17

18 Ţebříček návštěvnosti Kajinek ČR Ženy v pokušení ČR Shrek - Zvonec a konec USA Román pro muţe ČR Doktor od jezera hrochů ČR Avatar USA Kuky se vrací ČR Bastardi ČR Počátek USA Občanský průkaz ČR 183 Celkem 5718 V porovnání s rokem 2009 je účast v Top 10 o 456 diváků vyšší, 2 filmy překročily tisícovku diváků oproti 1 v roce

19 VII. Knihovna Posláním Městské knihovny je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Poskytujeme sluţby široké veřejnosti, zejména je kladen důraz na práci s dětmi a mládeţí, včetně role sociální (bezplatné počítačové kurzy pro seniory, nezaměstnané). 1. Výpůjční sluţby Čtenáři a návštěvníci V roce 2010 bylo v knihovně registrováno 1467 čtenářů, z toho 1042 v dospělém oddělení /tj. 14,5% z celkového počtu obyvatel města a 425 v dětském oddělení /tj. 4,2% z celkového počtu obyvatel města/. Věkové rozložení čtenářů (dospělé oddělení) 1,64% 10,84% 2,93% 13,15% 14,67% 13,30% 12,23% 23,41% 15,55% do 15-ti let 16 až 19 let 20 až 29 let 30 až 39 let 40 až 49 let 50 až 59 let 60 až 69 let 70 až 79 let nad 80 let Věkové rozložení čtenářů (dětské oddělení) 15,07% do 15-ti let 16 až 19 let 84,93% 19

20 Složení čtenářů dětského oddělení podle 8,47% jednotlivých škol 2,35% ZŠ Haškova 2,35% ZŠ Pionýrů 0,47% 2,12% 22,59% ZŠ U Stadionu 13,65% Gymnázium Uničov 20,71% 26,12% SPŠ a OA Uničov MŠ Ostatní SŠ Ostatní ZŠ SOŠ hotelnictví Čtenáři uskutečnili v roce návštěv. Počet návštěvníků od r do Srovnávací tabulka počtu knihovních jednotek, počtu čtenářů a počtu výpůjček za roky viz. níţe. Čtenáři počet čtenářů celkem čtenáři dospělé oddělení čtenáři dětské oddělení 20

21 Výpůjčky V roce 2010 bylo realizováno výpůjček, z toho bylo prolongací. Počet výpůjček periodik činil Počet výpůjček V dospělém oddělení bylo půjčeno titulů beletrie, naučné literatury, v dětském oddělení titulů beletrie, titulů naučné literatury. Složení výpůjček dle tématického zaměření (dospělé oddělení) 1,53% 5,13% 16,38% 70,31% naučná lit pro dospělé krásná lit pro dospělé naučná lit pro děti krásná lit pro děti 21

22 Složení výpůjček dle tématického zaměření (dětské oddělení) 7,45% 15,45% 48,80% 16,21% naučná lit pro dospělé krásná lit pro dospělé naučná lit pro děti krásná lit pro děti Počet výpůjček v dospělém oddělení na 1 návštěvníka činí 5.51 knih, příp. periodik, v dětském oddělení 3.84 knih, příp. periodik. Celkem bylo vyřízeno 2384 rezervací, z toho v dětském oddělení 359, v dospělém oddělení Zapomnětlivým čtenářům jsme odeslali 396 upomínek. 2. Meziknihovní výpůjční sluţba Obdrţeli jsme 9 poţadavků na MVS z vlastního fondu, které byly kladně vyřízeny a zrealizovali jsme 7 objednávek knih z jiných knihoven. Všechny MVS byly vyřízeny výpůjčkou originálu. 3. Kulturně vzdělávací činnost Během první poloviny roku v knihovně proběhlo 6 kurzů výuky na PC pro seniory, jichţ se zúčastnilo 31 osob. Bezplatné internetové sluţby vyuţívali také nezaměstnaní v počtu 869 osob. Celkem vyuţilo sluţeb internetového pracoviště návštěvníků.v příštím roce opět plánujeme počítačové kurzy jak pro seniory, tak i maminky na MD. 22

23 Seznam besed za rok 2010 Leden: 8.1. Gymnázium, prima 31 studentů knihovnická lekce, prohlídka SOŠ hotelnictví 2.roč 27 prohlídka knihovny ZŠ Haškova 2. tř. 22 dětí knihovnická lekce Únor: DDM Uničov 15 dětí české a světové pohádky ZŠ Stadion 5.tř. 24 bajky, báje a pověsti Březen: 5.3. ZŠ Haškova 1.A, 1.B 29 dětí knihovnická lekce MŠ Střelice 20 slušné chování MŠ Komenského 22 dtto Klub Sluníčko 13 seniorů akce děti čtou seniorům od současných českých autorů ZŠ Pionýrů 3.B 22 dětí české a světové pohádky ZŠ Pionýrů 4.A 24 velikonoce Duben: 1.4. Návštěvníci knihovny 27 dospělých poeticko-hudební večer Tomáš Hájek a Janele z Liků 9.4. ZŠ Pionýrů 4.B 22 dětí bajky, báje a pověsti ZŠ Stadion 8.B 17 J. Werich a Osvobozené divadlo ZŠ Stadion 9.A 22 dtto MŠ Komenského 23 slušné chování 23.4 MŠ Komenského 12 dtto MŠ Komenského 23 kreslení oblíbené kniţní postavy ke dni autorských práv MŠ Komenského 16 slušné chování MŠ Komenského 18 dtto Květen: 5.5. ZŠ Stadion 7.A 13 dětí dobrodruţná literatura 7.5. MŠ Komenského 19 slušné chování MŠ J.z Poděbrad 13 dtto MŠ Tyršova 11 dtto MŠ J.z Poděbrad 23 dtto Speciální škola 1.a 2. tř. 6 knihovnická lekce MŠ J.z Poděbrad 25 slušné chování Červen: 2.6. ZŠ Stadion 1.A, 1.B 38 dětí 2x beseda s ilustrátorem ZŠ Pionýrů 1.A, 1.B 28 Adolfem Dudkem ZŠ Haškova 1.A, 1.B ZŠ Stadion 6. tř. 27 dobrodruţná literatura 7.6. Ţáci ZŠ Haškova + z Polska 26 seznámení s čs. literaturou 9.6. ZŠ Haškova, speciální tř. 13 knihovnická lekce Návštěvníci knihovny 8 dospělých veřejné čtení z knihy Osudy 23

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2009 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. Základní údaje o společnosti 2. Poslání společnosti 3. Stavební a projekční práce 4. Personální záleţitosti 5. Přehled činnosti za rok 2008 6. Získané granty a příspěvky

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 3 2. Hlavní úkoly... 4 3. Personální zabezpečení...

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Příloha A: K PLÁNU PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Říjen 6. říjen 2017 (pátek) Šternberk

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Přehled základních ukazatelů Registrovaní čtenáři knihovny 304 z toho registrovaní uživatelé do 15 let 114 Počet návštěvníků

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Společnosti přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla za rok 2015 Společnost přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Komenského 305 763 61

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 5 2. Hlavní úkoly... 6 3. Personální zabezpečení...

Více

Plán kulturních akcí v Heřmanově Městci 2017:

Plán kulturních akcí v Heřmanově Městci 2017: Plán kulturních akcí v Heřmanově Městci 2017: Datum a čas: Místo konání: Název akce: Pořadatel/organizátor: 11.1.2017 12.1.2017 14.1.2017 v 19:30 18.1.2017 21.1.2017 22.1.2017 25.1.2017 2.2.2017 3.2.2017

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah výroční zprávy: 1. Základní charakteristika zařízení...5 2. Hlavní úkoly...6 3. Personální

Více

Karviná. Divadelní komedie Becočki. Prázdninové skotačení v knihovně ( července) Dětské prázdninové skotačení (4.

Karviná. Divadelní komedie Becočki. Prázdninové skotačení v knihovně ( července) Dětské prázdninové skotačení (4. Karviná Program kina Centrum červenec 2010 Program najdete zde: http://programy.sms.cz/kina/karvina/centrum Divadlo a zábavné pořady Divadelní komedie Becočki Výuka a ukázka lidových velikonočních technik.

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014 Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny KNIHOVNA V ČÍSLECH ČTENÁŘI KNIHOVNY celkem 1743 50-69 let 19% 30-49 let 19% 69 let a

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2012 1. Souhrnné vyhodnocení činnosti Městská knihovna v Bakově nad Jizerou je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy. Jejím úkolem

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2010

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2010 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2010 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné sluţby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační sluţby ze všech oblastí dostupných

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více