Základní škola Čimelice. Číslo 24/25 - květen, červen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Čimelice. Číslo 24/25 - květen, červen"

Transkript

1 Základní škola Čimelice Číslo 24/25 - květen, červen 1

2 Váţení a milí čtenáři Školního zpravodaje, není to tak dlouho, co jsme Vás vybízeli k přečtení prvního čísla ve školním roce 2009/10, a uţ je tu číslo poslední, tentokrát květnově červnové. Hlavním důvodem spojení těchto dvou čísel bylo pracovní vytíţení jak šéfredaktora, tak samotných redaktorů časopisu. Velká část z nich se odpovědně připravovala na reprezentaci naší školy ve slovenských Rakovicích, o níţ samozřejmě v tomto čísle podrobně informujeme. Zanedbatelné jistě nebylo a není ani vaše úsilí o vylepšení známek v závěrečném finiši školního roku. A v neposlední řadě se konečně po tak dlouhé zimě dostavilo rovnou léto, kterého si uţíváte plnými doušky. Budiţ vám to přáno. Do velkých redakcí přichází obvykle s létem i tzv. okurková sezona, tj. období, kdy se nic zvláštního neděje, Poslanecká sněmovna má prázdniny, divadla mají prázdniny, celebrity mají prázdniny, Ordinace v růţové zahradě a všechny ostatní seriály mají prázdniny, no a novináři jsou tudíţ nuceni vymýšlet si nejrůznější novinářské kachny. Nám se nic takového stát nemůţe, protoţe nás čekají TAKY PRÁZDNINY!!! Tak si je všichni uţijme co nejvíc! Hurá!!! Obsah: Str. 3 Branný den Str. 4 Krokodýlí ZOO Protivín Str Rakovice na Slovensku Str Sport Str. 21 Exkurze do SOU Str. 22 Od učitele nejen pro učitele Str. 23 Punk Str ROZlučkový ROZhovor Str Domácí mazlíčci Str. 27 Týrání zvířat Str. 28 Anketa Slovensko Str. 29 Vtipy, perličky Za redakci Školního zpravodaje Jana Kubátová Všechna naše starší čísla najdete na v sekci Školní zpravodaj. 2 účastníci zájezdu do slovenských Rakovic,

3 Branný den I letos se v naší škole uskutečnil branný den. Dne jsme čekali na poţární poplach. Ten se rozezněl asi 10 minut po 8. hodině ráno. Vyběhli jsme ze školy a všechny třídy se shromáţdily před školou. Poté jsme se vydali za halu. Tam na nás čekala přednáška o tom, jak se zachovat, kdyţ je někdo v bezvědomí, a mohli jsme si vyzkoušet oţivování zraněného. Také jsme si mohli prohlédnout hasičské auto a zastřílet si ze vzduchovky. Kdyţ jsme si vyzkoušeli vše, co jsme chtěli, jednotlivé třídy se rozešly po okolí Čimelic. Většina se pak stavila na zmrzlině. Anna Klímová 3

4 Výlet do protivínské krokodýlí zoo Dne 3. června v 8.10 hod jsme se my, ţáci sedmé třídy, s panem učitelem Linhartem sešli na autobusové zastávce v Čimelicích. Autobus měl malé zpoţdění, ale to nám nevadilo. Cestou jsme si povídali o krokodýlech. Kdyţ jsme dorazili do Písku, přestoupili jsme na vlak, čímţ jsme nebyli nadšeni, protoţe tam bylo strašné horko. Vlakem do Protivína jsme jeli asi 15 min. Přestoţe jsme prohlídku měli předem zamluvenou, museli jsme čekat venku v dešti, neţ vyjdou ven děti ze školky. Konečně se tak stalo a my se hrnuli dovnitř. Odloţili jsme si mokré bundy, protoţe uvnitř bylo horko. Poté se nás ujal průvodce a šli jsme na dobrodruţnou výpravu. Viděli jsme krokodýly od největšího aţ po ty malinké. Nejzábavnější věc se stala u krokodýla Kubíka. Ten pokaţdé, kdyţ na něj někdo zavolal Kubíku, vystartoval jako gepard. Všichni se lekli a uţ okolo něj nikdo dlouhou dobu nechodil. Poté bylo moţno prohlédnout si i krokodýlí vejce. Kdyţ jsme s výpravou skončili, šli jsme do zoologického muzea. Tam nám ukázali pravěké kosti ptáků, krokodýlů, hadů, ţab a dinosaurů. Také se všem líbila expozice hradů a zámků České republiky vytvořených z párátek. Kdyţ jsme si prohlédli zoologické muzeum, řekli jsme si, ţe půjdeme ještě do posledního muzea. Tam nás přivítala příjemná paní a vyprávěla nám o historii Protivína. Šli jsme si prohlédnout i expozici dţungle, savany a pouště. Po prohlídce všichni znavení jsme měli konečně rozchod na oběd. Najedení aţ k prasknutí jsme se sešli na určeném místě, odkud jsme se přemístili na vlakové nádraţí. Vlakem jsme jeli zpět do Písku a odtud autobusem do Čimelic. Všichni plni záţitků s krokodýly jsme o nich celou cestu debatovali. Přijeli jsme v 15:40 hod a natěšeni jsme šli vyprávět své záţitky maminkám a tatínkům domů. 4 Vojtěch Mastný

5 Slovenské Rakovice Ve slovenských Rakovicích se představil krouţek sborového zpěvu i dramatický krouţek Součástí reprezentace naší školy na Slovensku byl bohatý kulturní program, připravený dramatickým krouţkem a sborovým zpěvem. Začali jsme uţ v autobuse, kdy všichni zpívali, aţ se hory zelenaly. Dokonce i pan řidič vypnul rádio a za našeho doprovodu dojel aţ do cíle. V pátek odpoledne jsme se připravili krátkou zkouškou v improvizovaném prostředí rakovické školy. Děti výborně zvládly organizační záleţitosti a posléze odehrály Popelku s obrovským nasazením. Určitě jsme naše slovenské přátele překvapili vysokou úrovní představení. Po dlouhotrvajícím potlesku se představil také krouţek sborového zpěvu s pásmem jihočeských písní, který v závěru zazpíval dvě slovenské písně. Ty ocenily zvláště členky pěveckého sdruţení ze slovenských Rakovic. V sobotu jsme si při prohlídce kostela vyzkoušeli jeho akustiku a večer se opět hrálo a zpívalo v místní pizzerii. Jak byl program náročný, dotvrzuje fakt, ţe několik zpěvaček téměř přišlo o hlas. Nejcennějším přínosem této akce je z mého pohledu to, ţe děti pocítily smysl své práce a zaţily ocenění svého snaţení. Marie Filipová 5

6 Zpráva o sportovních kláních ve slovenských Rakovicích Hlavní součástí naší návštěvy byly sportovní soutěţe. Hned po příjezdu jsme se odebrali do tělocvičny místní školy, kde jsme odehráli několik florbalových utkání. Bojovali jsme jako lvi! Výsledkem bylo 1. místo starších chlapců a 3. místo děvčat. Třešničkou na dortu se stalo utkání dospělých SR x ČR. S velkým nasazením hájila svoje barvy výprava ČR a nakonec zvítězila! Páteční den se nesl ve znamení olympijského ohně. Kaţdá slovenská třída představovala na nástupu jiný stát. Tak se sešli Slováci, Američané, Švédové, Japonci, atd. My jsme zastupovali své Česko. Po slavnostním zapálení olympijského ohně, přivezeného z Čimelic, nastala vlastní sportovní klání. Jelikoţ začalo hustě pršet, přesunuli se všichni aktéři do tělocvičny, kde proběhla soutěţ v přetahování lanem. Bohuţel se našim týmům celkově moc nedařilo, Slováci byli silnější. Výjimkou bylo pouze druţstvo ve sloţení Gábina Pánková, Martina Pištěláková, Míla Mikeš, Aleš Příborský a Pepa Hála. Tento tým po lítém boji obsadil 2. místo! Poté se počasí umoudřilo a sportovní klání mohlo vypuknout naplno. Soutěţilo se v několika kategoriích (1.-3. třída, třída a třída). Všechny kategorie se zúčastnily hodu granátem na cíl, skoku do dálky, sprintu a běhu na delší trať (délky běhu byly rozdílné podle věku sportovců). Celkově jsme získali 10 z 24 moţných zlatých medailí, coţ lze povaţovat za velký úspěch! Vláďa Linhart 6

7 Medailové úspěchy chlapců: Ondra Bernatík 1.místo v běhu na 600 m a ve skoku do dálky, 2.místo v běhu na 60 m; Honza Pěknice 3.místo ve skoku do dálky; Martin Nosek 1.místo v hodu granátem; Aleš Příborský 3.místo v hodu granátem a Míla Mikeš - 1.místo v běhu na 900m. Mezi děvčaty si nejlépe vedla Monika Valová, která vyhrála vytrvalost a skok do dálky. Bronzovou medaili si odnesla ze sprintu. Omylem přišla o stříbro za hod na cíl. Pak by se stala majitelkou čtyř medailí ze čtyř moţných! Dvě medaile si odnesly: Magda Kulasová 1.místo ve vytrvalém běhu a 2.místo ve skoku do dálky, Gábina Vinklerová stříbrná ve sprintu a ve skoku do dálky, Marie Chmelová 2.místo v hodu granátem a 3.místo ve sprintu, Andrea Krajíčková 1.místo v hodu granátem a 2.místo ve vytrvalém běhu. Jednu medaili získaly: Hanka Ţáková 1.místo ve sprintu, Lucka Fialová a Anička Kulasová - obě doběhly ve vytrvalém běhu pro bronz, Irenka Filipová 1.místo v hodu granátem, Simona Krajíčková druhá v hodu granátem. Tím však naše sportovní činnost nekončila. Uţ odpoledne po olympiádě jsme se utkali ve fotbale! Zápas jsme prohráli 2:0 a v poměru 4:1 jsme prohráli i penalty. S poráţkou jsme se nechtěli smířit, a tak jsme si na další den domluvili odvetu! V ní jsme po velkém boji prohráli tentokrát 5:3! Ale náladu jsme si vylepšili následným penaltovým rozstřelem, který jsme vyhráli 5:4! V rozstřelu nás podrţel brankář Karel Hrabě, který i za cenu zranění (zlomená ruka) vychytal vítězství. Ale pochvalu si zaslouţí celý tým, který hrál, jak nejlépe uměl! Vláďa Linhart, Iva Jirušová 7

8 8

9 Červený Kameň Hrad byl zaloţen kolem roku 1240 královnou Kunhutou, vdovou po českém panovníkovi Přemyslu Otakarovi II. Hrad byl jedním z řetězce středověkých pohraničních hradů, které tvořily pohraniční opevnění mezi Uherskem a Českým královstvím, sahající od Děvína aţ po Trenčín. Protoţe tento hrad je unikátním objektem v středoevropském stavitelství, byl roku 1949 vyhlášen státním kulturním majetkem a roku 1970 národní kulturní památkou. Je zde zřízené muzeum, které se zabývá dokumentací bytové kultury šlechty od 16. do začátku 20. století a vývojem vojenské techniky na slovenských hradech. Po téměř sedmnáctiletém uzavření hradu (v roce 1992) pracovníci muzea zpřístupnili první výstavu Zo zbierok Múzea Červený Kameň. Roku 1993 bylo zpřístupněno jihozápadní křídlo hradu a o 4 roky později i křídlo jihovýchodní. Sbírkotvorná činnost se orientuje na historický nábytek, bytové doplňky, výtvarné umění, umělecko-řemeslné předměty a historické zbraně. (zdroj:www.turistika.cz) Fotografie z návštěvy hradu Červený Kameň během pobytu ve slovenských Rakovicích. 9

10 Dopis ze Slovenska napsala jako svou školní slohovou práci Milá maminko, milý tatínku! na závěr 6. ročníku Monika Valová Promiňte, ţe Vám ze Slovenska píši aţ teď, ale neměla jsem čas, jelikoţ tady máme bohatý program. Je tady mnohem větší zábava, neţ jsem čekala. Teď Vám krátce popíši, co jsem tady za poslední tři dny zaţila. Ve čtvrtek jsme dorazili do slovenských Rakovic. Před internátem, kde jsme měli být ubytovaní, nás s fanfárou uvítal pan starosta, který je mimochodem moc milý muţ, paní ředitelka ZŠ Rakovice a spousta dalších lidí. Pokoje na internátu jsou malé, ale útulné. Vedle našeho pokoje se ubytovaly dívky z 9. třídy, coţ je někdy komplikované, jelikoţ starší dívky tráví zbytečně moc času líčením. Asi si myslíte, proč mi to tolik vadí, jenomţe já, Aňa a Majda Kulasových, s kterými sdílím pokoj, máme koupelnu propojenou právě s těmito dívkami. A tak musíme s Aňou a Majdou trpělivě vyčkávat, neţ dívky líčení dokončí a my se můţeme jít umýt. Tento den tímto ovšem neskončil. Učitelé rozdali dresy a vyrazili jsme na florbalový turnaj. Naši kluci se umístili na prvním místě (hurá!) a my holky jsme skončily na třetím (dvakrát hurá!). Druhý den nato se rozdala trička s logem Siko (tati, jsou váţně moc hezká!) a učitelky oznámily, ţe půjdeme bojovat na športovnú olympiádu. Čimelická škola byla úspěšná, pobrala skoro všechny medaile. Já jsem byla ze čtyř disciplín dvakrát první (skok do dálky a vytrvalostní běh) a jednou třetí (hod granátem). Dnes, v sobotu, naši ţáci předvedli, ţe nejsme šikovní jen ve sportu, ale i v divadelním a pěveckém oboru. Divadelní hra Popelka se všem moc líbila, stejně tak i vystoupení pěveckého sboru. Kdyţ jsme zpívala a koukla se na paní učitelku Filipovou, jak je šťastná, ţe se nám daří, měla jsem také radost. Panu starostovi se vše samozřejmě také moc líbilo, a tak nás pozval na moc dobrou pizzu. Uţ teď se těším na své další záţitky tady, ovšem na Vás domů se těším ještě víc. S láskou Vaše dcerka Monička slovenské Rakovice

11 Anketa V posledním průzkumu veřejného mínění tohoto školního roku jsme se ptali Honzy Zieglera, Vojty Mastného a Hanky Ţákové, co říkají na návštěvu ve slovenských Rakovicích. 1) Co se ti na Slovensku nejvíce líbilo? Honza: Nejvíce se mi líbila školní hala. Vojta: Mně se na Slovensku nejvíce líbila hala a taky holky. Hanka: Hezké ubytování a našla jsem si tam nové kámoše. 2) Co se ti moc nelíbilo? Honza: Zdálo se mi, ţe jsme měli málo volného času. Vojta: Mně také chyběl ten volný čas. Hanka:Všechno bylo perfektně připravené, nemám co namítnout. 3) Co bys chtěl změnit u nás, aţ k nám Slováci přijedou? Honza: Uklidil bych a vybavil halu. Vojta: Vyčistil bych halu. Hanka: Postavila bych pro ně hotel. 4) Rozuměl jsi všemu, co ti Slováci říkali? Honza: Jo, ale někdy mluvili nesrozumitelně. Vojta: Jasný, super. Hanka: Myslím, ţe jsem rozuměla všemu. 5) Našel sis nějaké nové kamarády? Honza: Ani moc ne. Vojta: Jo, ale málo. Hanka: Jo, spousty nových kámošů. Připravil Karel Hrabě Rakovice - Corinthia Hotel 11

12 Zamyšlení nad smyslem víkendové akce ve slovenských Rakovicích tentokrát z opačné strany O tom, ţe sú si Slováci a Česi ako národy veľmi blízki a podobní, svedčí i ďalší z mnoha realizovaných výmenných študijných pobytov, tentokrát medzi ţiakmi ZŠ Čimelice a ţiakmi Strednej odbornej školy v Rakoviciach. Dňa zavítala delegácia našich západných bratov a sestier k nám, do dediny Rakovice, aby sa návštevníci oboznámili s tunajším spôsobom ţivota (nie natoľko rozdielnym), novodobým folklórom dnešného vidieka a čo je najdôleţitejšie, aby nadviazali kontakt s miestnymi obyvateľmi. Nemoţno predsa pochopiť miesto niekomu doposiaľ cudzie, pokiaľ nepochopí mentalitu ľudí, ktorí tam ţijú. Celo víkendový program pripravený pre našich hostí bol z ich strany hodnotený ako nanajvýš kladný a bohatý na skúsenosti po mnohých stránkach. Veď koniec koncov, to bol jeden z hlavných cieľov a myšlienok tohto pobytu. Ako nezainteresovaný pozorovateľ mnohých športových i kultúrnych podujatí tohto víkendu môţem zodpovedne prehlásiť, ţe pozitívne naladená atmosféra, sprevádzajúca celý ten čas, významne ovplyvnila môj a určite i mnoho ďalších názorov na takto príjemne strávený víkend medzi dvomi národnosťami. Síce som do výmenného programu nebol nijakým spôsobom oficiálne zapojený, no aj tak som vo svojom vnútri pocítil pocit istej solidarity a rovnocennosti. Naplno som si uvedomil potrebu zveľaďovať vzťahy ako medzinárodné, tak vzťahy medzi ľuďmi celkovo. Problém dnešnej doby viazne podľa mňa vo vzájomnej medziľudskej komunikácií, ale podobná výmena študentov medzi školami významnou mierou prispieva k jej rozvíjaniu. Ešte na záver si v skratke dovolím napísať, ţe víkend s Čechmi mi dal toho naozaj veľa. Spoznal som mnoho príjemných ľudí, porozumel myšlienke celej akcie a našiel poklad, ktorý síce nie je zo zlata, ale cennejší ako čokoľvek iné. Andrej Boroň Pokud vám není jasné, o jakém pokladu Andrej hovoří, zkuste se doptat v 9. třídě. 12

13 Sport ÚSPĚŠNÉ FOTBALOVÉ JARO NA ZŠ ČIMELICE Mc Donalds CUP 2010 Ve dnech 27. a 28. dubna 2010 se ţáci 1. stupně ZŠ Čimelice zúčastnili okresního finále v Mc Donalds CUPU. Letos se konal jiţ 13. ročník tohoto fotbalového turnaje. Hrálo se na umělé trávě v areálu FC Písek ve dvou kategoriích (1.-3. třída a 4.-5.třída). V kategorii třída se turnaje zúčastnilo 12 týmů. Týmy byly rozděleny do 3 skupin, v nichţ hrál kaţdý s kaţdým. Délka kaţdého zápasu byla 18 minut. Čimelice změřily ve skupině své síly s týmy ZŠ Mirovice, ZŠ Chyšky a ZŠ Husova Písek. Všechny tyto zápasy ţáci ZŠ Čimelice vyhráli a postoupili do finálové skupiny s plným počtem bodů a skórem 6:0!! Ve finálové skupině čekaly Čimelické dvě milevské školy. ZŠ JAK Milevsko porazili naši ţáci 2:0 a do posledního utkání proti ZŠ TGM Milevsko šli s tím, ţe pokud zvítězí, stanou se vítězi a postoupí do krajského finále do Českých Budějovic. To se bohuţel nepodařilo a po poráţce 5:0 (brzy jsme inkasovali první gól, po kterém jsme museli hru otevřít a více útočit, z čehoţ vyplynuly další branky v naší síti) obsadila ZŠ Čimelice krásné 2. místo!:-) a navázala tak na loňské 1. místo v této kategorii. Výsledky a střelci: ZŠ Čimelice ZŠ Mirovice 1:0 (Kuchejda), - ZŠ Chyšky 3:0 (2 Biskup, Kuchejda), - ZŠ Husova Písek 2:0 (Jizba, Vašek), - ZŠ JAK Milevsko 2:0 (Jizba, Biskup), - ZŠ TGM Milevsko 0:5 Sestava Čimelic: Petr Gottfried, Josef Kuchejda, Marek Ulč, Martin Hanus, Daniel Jizba, Tomáš Biskup, Martin Vašek, Jakub Jelínek, Jan Pobříslo 13

14 V kategorii třída se turnaje zúčastnilo 14 týmů, které byly rozděleny do 3 skupin. Hrací systém byl stejný jako v mladší kategorii. Ţáci ZŠ Čimelice porazili ve skupině ZŠ Mirotice 3:0 (2 Jizba, Klimeš) a ZŠ Šobrova Písek 6:1 (2 Jizba, 2 Štrouchal, Janotová, Klimeš). V posledním zápase jsme ale prohráli se ZŠ TGM Písek 1:0 a do finálové skupiny jsme bohuţel nepostoupili. V tomto utkání se zranil i náš dosud nejlepší střelec Láďa Jizba. Tento faktor a zklamání z nezdařeného postupu do finálové skupiny zapříčinily, ţe v dalších zápasech o umístění jsme prohráli a obsadili aţ 6. místo. Sestava Čimelic: Pavel Hadáček, Jakub Klimeš, Jakub Kuchejda, Michal Štrouchal, Barbora Janotová, Zbyněk Motejzík, Lukáš Vala, Jan Kníţe, Ladislav Jizba, Vojtěch Štěpánek, Josef Biskup Vláďa Linhart Fotbalový turnaj O pohár starosty města Mirotice V úterý se v Miroticích na fotbalovém hřišti Bahnice uskutečnil 1. ročník fotbalového turnaje O pohár starosty města Mirotice. Turnaj byl vypsán pro 3 věkové kategorie (1.-3. třída, třída a třída). Hrálo se na polovině velkého fotbalového hřiště v počtu 7+1. V kaţdé kategorii se zúčastnila 4 druţstva pořádající ZŠ Mirotice, dále ZŠ Mirovice, ZŠ Čimelice a ZŠ Chraštice. Hrálo se systémem kaţdý s kaţdým. Ţáci ZŠ Čimelice dosáhli ve všech kategoriích velmi dobrých výsledků. V nejmladší kategorii třída obsadili naši ţáci 1. místo a ve zbylých dvou kategoriích druhá místa! 14

15 Výsledky, střelci a sestavy v jednotlivých kategoriích: 1.-3.třída ZŠ Čimelice ZŠ Mirotice 1:0 (Vašek), - ZŠ Chraštice 6:0 (3 Biskup, 2 Jizba, Vašek), - ZŠ Mirovice 5:0 (3 Jizba, 2 Biskup) Sestava: Petr Gottfried, Josef Kuchejda, Petr Veselý, Filip Chylík, Martin Hanus, Daniel Jizba, Tomáš Biskup, Martin Vašek, Jakub Jelínek, Jan Pobříslo 4.-5.třída ZŠ Čimelice ZŠ Mirotice 2:0 (Jizba, Štrouchal), - ZŠ Chraštice 6:2 (3 Jizba, 2 Klimeš, Biskup), - ZŠ Mirovice 1:3 (Jizba) Sestava: Pavel Hadáček, Jakub Klimeš, Jakub Kuchejda, Michal Štrouchal, Barbora Janotová, Zbyněk Motejzík, Jan Kníţe, Ladislav Jizba, Vojtěch Štěpánek, Josef Biskup 6.-9.třída ZŠ Čimelice ZŠ Mirotice 1:0 (Příborský), - ZŠ Chraštice 4:0 (Mastný, Pšeničný, Vařenka, Bíva), - ZŠ Mirovice 0:3 Sestava: Karel Hrabě, Vojtěch Mastný, Ondřej Bernatík, Aleš Příborský, Martin Bíva, Josef Hála, Jan Bystřický, Jakub Vařenka, Miloslav Mikeš, David Pšeničný Vláďa Linhart 15

16 Atletický čtyřboj Čimelice 2010 Ve čtvrtek 27. května 2010 se na atletické dráze v Čimelicích sešlo 80 malých atletů z prvního stupně, aby zde změřili síly v Atletickém čtyřboji Jejich soutěţní výkony měřili u jednotlivých disciplín (sprint, vytrvalý běh, skok daleký a hod kriketovým míčkem) učitelé zúčastněných škol z Čimelic, Chraštic, Mirotic a Mirovic, kterým vydatně pomáhali naši deváťáci, posíleni o čtyři děvčata z osmičky. Neméně těţký úkol dostaly dívky Štěpánka Kuchtová, Kristýna Hulešová, Gabriela Pánková, Tereza Boučková a Kristýna Ţahourová. Zkusily si, jak dá zabrat starat se celé dopoledne kaţdá o 16 soutěţících. A zvládly to výborně! Malí sportovci soutěţili s velikým zaujetím a soutěţní pohodu naštěstí nenarušilo ani letošní deštivé počasí. Soutěţní výkony zpracovával tým dívek (Alena Břicháčková, Jitka Šuková, Kristýna Šindelářová) pod vedením zkušené paní učitelky Marie Sedláčkové. Před polednem se jiţ vyhlašovaly výsledky. Mezi prvňáčky si nejlépe vedl David Račan z Čimelic, mezi druháky Petr Hřebejk z Mirotic, nejlepším třeťákem se stal Patrik Košek z Chraštic, nejlepší výkony ve čtvrté kategorii podal Martin Hanzlík z Mirovic a v páté Lenka Skalová z Chraštic. Přála bych si, aby atletika zůstala pro tyto děti oblíbeným sportem i nadále. Iva Jirušová 16

17 17

18 Atletická olympiáda v Písku Druhý červnový den se vydalo 18 vybraných malých atletů (od první po pátou třídu) z naší školy na velké atletické závody do Písku. Těšili se a trochu se i báli závodění na novém krásném atletickém stadionu, kde měli soutěţit v jedné nebo dvou disciplínách, ve kterých dosáhli nejlepšího výkonu. Bylo tu mnoho nového! Poprvé závodili na umělém povrchu, prvně startovali z bloků na opravdických závodech a někteří měli poprvé na nohou kvůli lepším výkonům i tretry (speciální atletickou obuv s hřebíky). Poprvé jejich výkony snímala cílová kamera Všichni čimeličtí závodníci se snaţili podat ten nejlepší sportovní výkon a tak někteří dokonce překonali svůj vlastní osobní rekord! Chuť k závodění nikomu nevzal ani déšt, který začal během posledních disciplín a provázel nás i po celou zpáteční cestu. Nejlépe si ve velké konkurenci závodníků z jedenácti škol vedlo těchto pět závodníků. Prvňák Pepa Kuchejda obsadil 2. místo v hodu kriketovým míčkem, třeťačka Lucie Počtová získala medaili za 3. místo ve skoku dalekém a její spoluţák Daniel Jizba také 3. místo v běhu na 60m. Ze čtvrté třídy si nejlépe vedl Jakub Klimeš, který vyhrál ve své kategorii skok daleký pěkným výkonem 367cm. Nejúspěšnější závodnicí výpravy se pak stala Kristýnka Račanová z páté třídy, která startovala v běhu na 60m a v běhu na 800m. Ve sprintu si odnesla stříbrnou medaili a ve vytrvalém běhu medaili bronzovou. Všem medailistům MOC BLAHOPŘEJEME a jiţ se těšíme na další ročník! Iva Jirušová, Andrea Zelenková 18

19 JUDO na ZŠ Čimelice Naše škola se můţe pyšnit řadou krouţků. Jedním z nich je krouţek JUDO, který funguje jen na málokteré škole. Navštěvují ho naši ţáci, ale dojíţdí sem i děti z Mirovic, Mirotic a Orlíka nad Vltavou. JUDO u nás funguje uţ 6 let. Malé judisty trénuje pan Miloslav Mikeš, trenér II. třídy, 1. dan, vítěz mezinárodního mistrovství veteránů ČR. Děti jsou rozděleny na dvě skupiny začátečníci a pokročilí. V letošním roce mají čimeličtí závodníci velmi vydařenou sezonu. Začátkem roku 2010 na prvních tradičních závodech v Písku skupina svěřenců M. Mikeše zahájila medailové hody. Postupně mladí sportovci soutěţili na Mezinárodních závodech v Kaplici, Velké ceně Benešova, v Čimelicích, v Prachaticích, v Týně nad Vltavou, v Praze, Liberci a Táboře. V čimelické sportovní hale proběhl 5. ročník turnaje ţactva v JUDO, kterého se zúčastnilo bezmála 270 závodníků. Během jednoho dne zavítalo do haly s trenéry, rodiči, rozhodčími a diváky přes 500 lidí. Náš turnaj se stal po Týnkapu největším turnajem mládeţe na jihu Čech. Nejúspěšnějšími závodníky v kategorii Přípravka (mláďata) jsou Jakub Jelínek, Martin Vašek, Tomáš Bašta, Lenka Tománková, Ondra Bubeník, Jan Bubeník, Petr Hřebejk, Jirka Tůma, Ája Nováková. V kategorii mladších ţáků Pavel Chernyavskyy, Michal Sedláček, Kryštof Tomášek. Největšího úspěchu dosáhla Týna Račanová, která na mezinárodních závodech v Liberci vybojovala zlatou medaili a dál se snaţí nasbírat body na kvalifikačních turnajích, aby mohla na podzim reprezentovat čimelický oddíl na mistrovství ČR. O postup na mistrovství ČR tvrdě zápasí i Míla Mikeš, který v květnu reprezentoval město Písek na 20. evropských hrách mládeţe ve španělské Tarragoně. Páté místo je pro Mílu velkým úspěchem, ale zároveň i zklamáním, neboť medaile byla blizoučko. Jako jediný dokázal porazit závodníka z francouzského Orlean, který suverénně zvítězil v jednotlivcích. Před ukončením školního roku čekají mladé judisty zkoušky z technické a obratnostní vyspělosti, při kterých si judisté zvyšují kyu (takzvané páskování). V létě AC JUDO opět pořádá JUDOCAMP, coţ je jedna z nejoblíbenějších akcí v roce. Judo je bojový sport, který má své kořeny v Japonsku. Slovo JUDO pochází z japonštiny a v překladu znamená jemná cesta. Je to sport vhodný pro dívky i chlapce, muţe i ţeny kaţdého věku. Jana Jelínková, Miloslav Mikeš 19

20 Hasičská hra Plamen Dne se zúčastnila dětská druţstva SDH Čimelice celostátní hry Plamen ve Varvaţově. Všichni věděli, ţe jde o zlatou medaili, a tak byli nervózní. Pečlivě si vše připravili na základnu a pak se ozval výstřel. I přes malé zaváhání jednoho člena týmu, který však hned věc napravil, útok skončil s menším časovým odstupem. Všichni proto mysleli, ţe je zlato pryč, ale doufali, ţe nějaká ta medaile bude. Jaké bylo při vyhlašování výsledků překvapení, kdyţ vyhlásili druhé místo a Čimelice to nebyly. Celkovým součtem s podzimní částí čimelické druţstvo vyhrálo 1. místo s velkým náskokem a za celoroční práci si zaslouţeně odneslo ZLATO. Jan Vašek 20

21 Mistrovství světa ve fotbale 2010 Mistrovství světa ve fotbale 2010 je 19. mistrovstvím pořádaným asociací FIFA. Závěrečný turnaj, kam se muţské fotbalové národní týmy probojovali z kvalifikace, se koná v období od 11. června do 11. července v Jihoafrické republice. Místa konání Hlavním městem, kde mistrovství světa probíhá, je Johannesburg. Dalšími městy, kde se turnaj koná, jsou: Kapské město, Durban, Pretoria, Port Elizabeth, BloemFontein, Nelspruit, Polokwane a Rustenburg. Hrající národy Na Mistrovství světa ve fotbale 2010 se konaly kvalifikace. Celkem bylo devět skupin po šesti týmech. Česká republika dostala sousedy ze Slovenska, poté Slovinsko, Polsko, Severní Irsko a San Marino. Postupovali vţdy první dva a Češi skončili na 3. místě. Takţe jsme nikam nejeli. Horcí kandidáti Minulé Mistrovství světa v Německu ovládli Italové po penaltové přestřelce s Francouzi. Letos se ale největšími kandidáty stávají mistři Evropy, tedy Španělé, a mistři světa z roku 2002, tedy Brazilci. Hodně se očekává od Argentiny, Anglie a Holandska. Takţe celkově je na tom nejlépe Evropa. Znak a míč Na kaţdý fotbalový turnaj si pořádající národ připravuje logo a míč. Na míč, který dostal jméno Jabulani, si hodně hráčů stěţuje, ţe je prostě hrozný. Nejvíce si stěţují brankáři. Míč můţe být špatný, jak popisuje Iker Casillas z Realu Mardid, nebo můţe být perfektní a jenom brankáři si na něj stěţují, protoţe s ním dostanou hodně gólů. Připravil David Pšeničný Jabulani 21 Znak Mistrovství světa ve fotbale 2010 Pohár pro vítěze

22 Exkurze do SOU Písek Dne 27. května se 7. a 8. třída vydaly na exkurzi do Středního odborného učiliště a Střední odborné školy v Písku. Jela s námi p.uč. Zieglerová a dali jsme si sraz v 7:45 hod u Fipa. Tam uţ na nás čekal mikrobus. Nastoupili jsme a kolem 8. hodiny jsme vyjeli. Pan řidič nás nejdříve zavezl podívat se na nějaký dům, kde pracovali zedníci, a poté jsme se jiţ vydali do Písku. Tam jsme se šli podívat také na zedníky, kteří pracovali na domě. Později jsme navštívili SOU, kde se učili sádrokartonáři. Tam nám ukázali sádrokarton, třídy, kde se učí, a nějaké jejich fotky. Kdyţ jsme si vše prohlédli, jeli jsme kolem desáté hodiny na poslední prohlídku. Bylo to do SOU a SOŠ Písek, kde jsme viděli hodně našich bývalých spoluţáků, kteří chodili k nám na ZŠ, nebo hodně kamarádů. Tam nám ukázali stroje, se kterými pracuje truhlář, ukázali nám i výrobky tesařů. Kolem poledne jsme šli na oběd. Dostali jsme španělského ptáčka s rýţí, pití a zákusek. Oběd byl moc dobrý. Kdyţ jsme dojedli, šli jsme se ještě podívat na automechaniky a autotroniky. Tam jsme se koukli, jak vypadá zespodu auto, jaké mají učebny a dokonce jsme si mohli zajezdit traktorem. Asi v půl druhé jsme měli všechno prohlédnuté, mikrobus nás naloţil a vyjel směr Čimelice. Ve dvě hodiny jsme byli zase u Fipa a rozešli se domů. Někteří si vybrali, co budou chtít dělat po ZŠ, ale někteří ne. Této exkurze se účastnili Dominik Bína a Martin Kašák ze 7. třídy a Martin Nosek, David Pšeničný, Karel Hrabě, Jan Bystřický a Jakub Vařenka z 8. třídy. David Pšeničný 22

23 Od učitele nejen pro učitele O čem by tak měl učitel pojednat koncem školního roku a téměř na konci svých sil? O vysvědčení? O tom, jak je dobré mít prázdniny? O tom, jak to učitelům řada lidí závidí? Nebo o něčem, co se školou vůbec nesouvisí? Třeba o volbách? No ono by se stejně časem ukázalo, ţe všechno souvisí se vším, i ty volby se školou. Nová vláda a nový parlament budou totiţ rozhodovat také o tom, kolik peněz se bude v příštích letech dávat do školství, zda se v tomhle směru konečně dostaneme na evropský průměr, ale třeba taky o tom, zda budeme platit školné. S tím školným to není téma úplně k zahození, na jedné straně z toho sice máme strach, uţ tak je těţké financovat pobyt ratolestí ve velkých městech, rozhodnou-li se pro studium na vysoké či vyšší odborné škole, na druhé straně by to asi lecčemu prospělo. Pamatuji si na Kanaďanku, která se mnou byla kdysi na jazykovém kurzu ve Vídni. Učitel jednou zaspal a nedorazil na vyučování. Všichni byli celkem smíření se situací, to se zkrátka stane, ţe člověk zaspí. Ona byla však rozhořčená, chtěla poţadovat náhradu, nebo vrácení části peněz. Platila si totiţ kurz sama ze svého. Většina z nás byla na měsíčním pobytu v rakouské metropoli díky stipendiu. A tak nám to bylo víc jedno, kolik se toho vlastně naučíme. Zkouším si představit ţáky 9. třídy, kdyby si měli v závěrečném ročníku platit školné. Jasně, je to nesmysl, povinná školní docházka je devítiletá a tudíţ bezplatná. Ale teoreticky. Co kdyby. Myslíte si, ţe by se i tak chodili někteří z nich do školy jen prospat, pohovořit s kamarády, zkrátka udrţovat společenské kontakty? Nebo by chtěli za své peníze nějaké výsledky? Tedy za rodičovské peníze, pochopitelně, v tom je ten problém. Asi by to zase bylo na rodičích V závěrečném čísle Školního zpravodaje z roku 2008 jsem si přečetla rozloučení tehdejších deváťáků. Uţ nejsme takové ty nesmělé dětičky jdeme dál, takţe světe jásej, přichází ti posila!!! Já bych to světu a republice a našemu kraji a obci moc přála i letos. Protoţe to potřebují. A ať uţ to s tím školným dopadne jakkoliv, za všechno člověk nějak platí. Nezáleţí na tom, zda je to dobré vzdělání, prestiţní zaměstnání nebo třeba jen příjemné nicnedělání. Tak ať z toho všeho máte v ţivotě co nejvíc radosti i uţitku. Jana Kubátová 23

24 Hudební ţánry - Punk Hnutí punk bylo odpovědí na líbivé obličeje dlouhovlasých hvězd popu, které se v polovině 70. let přiblíţily Kristovu věku. Stali se z nich nudní staří páprdové, uzurpující si místo na výsluní. Ironií bylo, ţe právě tito hippiové nadělali tolik povyku kolem mládí. Opět dozrál čas pro novou revoluci, která byla ostře zaměřena proti všeobjímající lásce, touze souznít s přírodou a heslům o mini. Věk Vodnáře nenávratně zmizel. Byla také jiná doba. Sedmdesátá léta byla pondělkem s pěknou kocovinou po velkém flámu šedesátých let. Stoupala nezaměstnanost, bombové útoky ochromovaly ţivot, ekologové bili na poplach, lidé se uchylovali k drogám, volným manţelstvím, bisexualitě, k rozvodům a psychoterapii. Není divu, ţe vše nahrávalo punkům a dodávalo to jejich nihilistickému pohledu na budoucnost zdání důvěryhodnosti. O kulturním úpadku vypovídal ţebříček hitparád. Šlágry od skupiny ABBA se ocitly na prvním místě. Chyběly nové myšlenky, doba postrádala tvůrčí záblesk. McLarenova rocková kapela Sex Pistols svým provokativně nezkrotným duchen přispěla k profilování hnutí punk, právě tak jako Westwoodová svými modely. Westwoodová a McLaren jsou pokládáni za duchovní rodiče punků. Ti skuteční však byli hippies, proti kterým pociťovali zášť a nechuť. Ta je spojovala. Punkové zdaleka nepocházeli jen z chudinských čtvrtí, ale i ze středních vrstev a majetnějších rodin. Novináři a módní návrháři byli vţdy velkým nebezpečím pro spontánně zrozené pouliční subkultury. V případě punků dokázali během několika málo měsíců degradovat jejich zdánlivě nepřijatelnou anarchii v oblékání na stereotyp. Mediální punk se stal určitým druhem viru, který se přenášel novinami, časopisy a televizními zprávami. V avantgardních prodejnách v Londýně a Paříţi se jiţ v roce 1977 nabízela nová móda punk look běţným spotřebitelům. Kalhoty s jednou nohavicí, sluneční brýle s jedním sklem, zdravotní šněrovací boty, košile s obojkovými límci, síťované vesty z motouzů, koţená saka s cvočky. Rebelové ulice ke svému vlastnímu zděšení přestali šokovat. Bláznivé barvy a jeţaté hlavy se staly běţným jevem. Antimóda se proměnila v módu, antikultura v oficiální kulturu. Bylo třeba hledat novou formu protestu. Do razantních stop punků vešli s patřičnou dávkou americké nostalgie cats (kříţenci rockerů s trampy), ois (z poloviny skini, z poloviny punkové) se svými rasistickými poznámkami, noví romantici, pozéři, kteří se oblékali pro zábavu, a také mystikou posedlí gothové. Kapely: Sex Pistols Houba Malomocnost prázdnoty Ramones Exploited Pipes And Pints Připravila K.Hospasková 24

25 lučkový hovor s třídními učitelkami deváté třídy Jak dlouho jste byla naší třídní učtelkou? Ivana Zieglerová: Asi rok a tři měsíce. Martina Polívková: To je těţká otázka Bez dvou měsíců je to pět let. Byla jste spokojena s touto třídou? Ivana Zieglerová: Nešla jsem do ničeho nového. Mám vás v hodinách od šesté třídy, takţe jsem věděla, do čeho jdu. Jsem spokojená. Martina Polívková: Byla jsem s vaší třídou spokojená, to rozhodně, a hlavně jste byli má první třída a nezklamali jste mě. Byl nějaký ţák, kterého jste si oblíbila, a naopak? Ivana Zieglerová: Nemám to nijak vyhraněné. Není nikdo vyloţeně oblíbený, a asi ani nikdo neoblíbený. Martina Polívková: Já jsem si konkrétně oblíbila vás všechny, měla jsem vás moc ráda. Taky jsem za vás bojovala, a ne jako za jednotlivce, ale za celý kolektiv. Máte nějaké dobré či špatné vzpomínky? Ivana Zieglerová: Špatné nemám, co by mně vyloţeně utkvělo v paměti. Dobré, tak z loňského výletu na Mozolově, tam se mi opravdu moc líbilo. Takové ty kaţdodenní problémy, to nejsou problémy, to se prostě musí vyřešit. Jestli ta špatná vzpomínka bude teď, protoţe já tady bojuji uţ i o jogurty (pozn.redakce: teď, tj. na posledním výletě 9. třídy) Martina Polívková: Dobré vzpomínky mám s vámi z výletu, z hodin angličtiny, co jsem vás měla. A špatné, na vás snad ani nejde mít. 25

26 Jak byste oznámkovala naši třídu jako celek? Ivana Zieglerová: No asi dvojkou, nebo jedničky jste. Asi jedničky jste! Martina Polívková: Jako celek jste byli pro mě nejlepší třída, měla jsem vás všechny ráda, nebyl tam vůbec nikdo, koho bych ráda neměla, takţe jednička. Máte pocit, ţe jste nás něco naučila? Ivana Zieglerová: No někdy v matematice o tom pochybuji, ale kdyţ se dostaneme do dobrého tempa, tak snad jo! Martina Polívková: Já doufám, ţe jo. A ukáţe se to hlavně na středních školách, aţ tam přijdete, jestli jste si něco zapamatovali, a já doufám, ţe alespoň něco jo. Ptaly se Karolína Hospasková a Andrea Krajíčková My a naši domácí mazlíčkové - kočičky Protoţe nám šéfka školního zpravodaje paní učitelka Kubátová řekla, ţe můţeme napsat cokoliv, rozhodla jsem se připravit článek o mém nejvíce oblíbeném domácím mazlíčkovi. Tudíţ o mých kočičkách. Doma máme kocourka i kočičku. Kocourek se jmenuje Zrzek a kočička Minda. Dříve jsme měli tři kočičky, ale bohuţel nám ta jedna zemřela. Jmenovala se Micinka. Jiţ od mého narození mám ke kočkám velkou úctu. Pokaţdé, kdyţ je mi nejhůř, dám si Mindu na klín a mazlím se s ní. Její předení a radost z toho, ţe ji drbu za oušky, mi dodává sebejistotu a dobrou náladu. Stejně i ostatní kočky dokáţou člověku zlepšit náladu. Mně osobně se líbí všechna plemena, ale kdybych si musela vybrat jedno nebo dvě, rozhodovala bych se mezi britskou a perskou kočkou. Tato plemena jsou nádherná, náročná, ale drahá. S papíry původu jsou draţší neţ bez nich. My máme doma pouliční směs, to znamená, ţe je to kočička bez papírů původu a je to kočička, která se narodila smíšenému páru volně pobíhajícím kočkám a kocourům. Ke kočkám se váţou staré legendy a pověsti. Například: kdyţ vám přeběhne černá kočka přes cestu, něco špatného se stane. Lidé si také černé kočky spojovali s čarodějnicemi a zlem. Já si ve svém volném čase o kočičkách zjišťuji různé informace. Mám tři encyklopedie o kočkách a dá se tam najít všechno. Od toho, jak si vybrat kočku, jak se o ni starat, jak to chodí na výstavách, aţ po to, jaká existují plemena. Vţdycky jsem kočičky milovala, miluju a budu milovat a nikdo mi v tom nikdy nezabrání!!! Anna Klímová 26

27 Anketa o domácích mazlíčcích K článku My a naši domácí mazlíčkové jsem si připravila anketu. Chtěla jsem se dozvědět něco jiného, neţ vím já. Proto jsem si připravila pár otázek pro některé z nás. A tady jsou i s odpověďmi: Jaký je tvůj nejoblíbenější domácí mazlíček? Ondřej Bernartík: pejsek Anna Doupníková: také pejsek Tereza Orgoníková: kočička Máš doma nějakého mazlíčka? Ondra : Ano, psa. Andulka: Ano, psa a kočku. Terka: Dvě kočky. Jakého mazlíčka bys chtěl/a a naopak nechtěl/a? Ondra: Chtěl bych kočku a nechtěl asi hada. Andulka: Chtěla bych chameleona a lva a nechtěla pavouka. Připravila Anna Klímová 27

28 O týrání zvířat Týrání zvířat, dnes celkem běţný pojem. Pořád ve zprávách nebo v novinách říkají, nebo píší, ţe byla nalezena zvířata utýraná k smrti, nebo zvířata, která trpí hladem, ţijí v hrozných podmínkách apod. Jenţe nejhorší je, ţe toto všechno se stává běţným, nikdo uţ se nad tím nepozastaví a nechce se proti tomu postavit a začít bojovat. Jsou lidé, kteří s tím chtějí hnout, ale pár lidí nestačí, na petice jsou potřeba miliony podpisů Petic na ochranu zvířat existuje mnoho a nemusíte je sloţitě hledat po internetu. Mnozí z nás si také neuvědomují, ţe k týrání zvířat patří i porušování zákonů při poráţkách koní, testování na zvířatech apod. Určitě kaţdý uţ někdy četl o jatkách koní. Nebudu sem dávat hnusné fotky, na které se můţete podívat na netu. Hodně lidí si myslí, ţe jsou in, kdyţ říkají, ţe jedli koňské salámy a maso, píší megatrapné komentáře na stránky milovníkům koní apod. Jenţe pravý opak je pravdou. Takové chování je hloupé a můţe to dělat jenom uboţák. Jatka koní jsou sice vţdycky odporná, spousta krve atd., jenţe poráţky by měly probíhat podle zákona, aby zvíře trpělo co nejméně, a tak se to opravdu neděje. Jen se podívejte na internet, zadejte do vyhledávače týrání zvířat a prohlédněte si obrázky a videa. Jak se vám to líbí? A jak se to asi líbí těm zvířatům? Dnes existuje mnoho stránek, kde se můţete podívat na tyto hrůzné fotky, a existuje mnoho organizací, které se pokoušejí týrání zvířat zabránit. Existuje mnoho petic, které se snaţí vše zastavit, ale zbytek je na Tobě Na petici můţe rozhodnout i Tvůj podpis a záleţí jenom na Tobě, zda se rozhodneš pomoci zvířatům a postavit se proti těm uboţákům, kteří píší trapné komentáře do skupin milovníků zvířat. Tak na nic nečekej, jdi a pomoz Jana Kašparová ml. Odkazy: - útulek pro nemocné koně a koně určené na jatka stránka proti týrání zvířat, najdete zde odkazy na petice - odkazy na petice 28

29 Vtipy Prvňáčci jsou poprvé ve škole a paní učitelka se ptá: Děti, kdopak ví, kolik je 1+2? Nikdo nic neříká. Nemusíte se stydět přihlásit.... Opravdu nikdo neví? Přihlásí se malá holčička: Já nevím, kolik je 1+2, ale vím, ţe je to určitě stejně jako 2+1, jelikoţ sčítání jest na tělese reálných čísel komutativní. V rámci školního výletu probíhá kurz seskoku padákem, a tak děti, jedno po druhém, seskakují. Všechny naprosto v pohodě, aţ pak skáče Filípek. Vyskočí z letadla, zatáhne za šňůrku, padák se neotevře, jenom se vysypou jogurty. Filípek se diví, ale nepanikaří, ví totiţ, ţe má záloţní padák. Zatáhne za druhou šňůrku a zase se vysypou jen jogurty Pak začne horečnatě prohledávat kapsy, neví, co má dělat, aţ najde lísteček papíru a čte: Milý Filípku, babička Ti zase nabalila hodně Monte, abys měl něco pořádného k jídlu Perličky Jan Ţiţka uţíval šlechtický titul z Kalicha nebo poháru. Kterou kytku poznáš podle vůně? Párek. Proč je kačer výrazně zbarvený a kachna tak nenápadná? Aby se obětoval. Kdy a kde hrálo Osvobozené divadlo? V 18. stol. v obci Černý Vůl. Který hudební skladatel skládal hudbu k hrám Osvobozeného divadla? Smetana. Uveďte název alespoň jedné divadelní hry Osvobozeného divadla: Libuše. František Hrubín je autorem rozsáhlé básnické skladby Odyssea. 29

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 1 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo

Více

Úvodem. Jana Kubátová

Úvodem. Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 33/34 Duben/květen 2011 1 Úvodem Jaro je konečně tady a s ním i další číslo Školního zpravodaje. Jak jste zjistili uţ minule, z úsporných důvodů se budeme muset spokojit s

Více

Základní škola Čimelice. Číslo 26/27 2010/2011

Základní škola Čimelice. Číslo 26/27 2010/2011 Základní škola Čimelice Číslo 26/27 2010/2011 ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2010 1 Úvodem: Drţíte v ruce první číslo zpravodaje pro školní rok 2010/2011. Chvilku nám trvalo, neţ jsme se tyhle letopočty vůbec naučili psát,

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

2/2010 SLOVO STAROSTY

2/2010 SLOVO STAROSTY 2/2010 Z obsahu tohoto čísla: úvodní slovo starosty obecní knihovna základní škola a mateřská škola tip na výlet Moravský kras hasiči z historie obce kdyţ vojna nebyla kojná závody koňských spřeţení Šáteček

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 PROSPĚCH A DOCHÁZKA 3 ÚSPĚCHY - VÝSLEDKY OLYMPIÁD ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ PEDAGOGICKÝ SBOR 26 ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU 27 OZNAČTE SI V KALENDÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNA

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru 1 Prázdninové slovo starosty Konečně nadešel dětmi tak toužebně očekávaný čas léta a prázdnin, na který jsme se spolu s nimi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to čas dovolených a zaslouženého odpočinku.

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

DŮVĚRA JE NEJDŮLEŢITĚJŠÍ

DŮVĚRA JE NEJDŮLEŢITĚJŠÍ Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník II., číslo 2, červen 2009 DŮVĚRA JE NEJDŮLEŢITĚJŠÍ říká nový ředitel Čtyřlístku, pan PhDr. Svatopluk

Více

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba SLOVO STAROSTY Váţení spoluobčané, máme za sebou důleţitou událost, která bude ovlivňovat budoucnost naší obce v následujících čtyřech letech. Dovolte mi, abych na úvod tohoto článku upřímně poděkoval

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA. Mgr. Marta Sakalová

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA. Mgr. Marta Sakalová STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA Mgr. Marta Sakalová 1 ZÁŘÍ 1. MĚSÍC START VOLBA CESTA CÍL NEJTĚŢŠÍ JE ZAČÍT... SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ PŮJDEME S TEBOU 1. Vítáme všechny naše i nové

Více

ZŠ SPORTOVNÍ UH.HRADIŠTĚ

ZŠ SPORTOVNÍ UH.HRADIŠTĚ 7 školní časopis ZŠ SPORTOVNÍ UH.HRADIŠTĚ 2010/2011 OBSAH: Den s modrým majákem Anketa + názor navíc Aquapark - kritika Jak jsem prožil své první přijímací zkoušky Sběr papíru Školní parlament Tichá středa

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více