Základní škola Čimelice. Číslo 24/25 - květen, červen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Čimelice. Číslo 24/25 - květen, červen"

Transkript

1 Základní škola Čimelice Číslo 24/25 - květen, červen 1

2 Váţení a milí čtenáři Školního zpravodaje, není to tak dlouho, co jsme Vás vybízeli k přečtení prvního čísla ve školním roce 2009/10, a uţ je tu číslo poslední, tentokrát květnově červnové. Hlavním důvodem spojení těchto dvou čísel bylo pracovní vytíţení jak šéfredaktora, tak samotných redaktorů časopisu. Velká část z nich se odpovědně připravovala na reprezentaci naší školy ve slovenských Rakovicích, o níţ samozřejmě v tomto čísle podrobně informujeme. Zanedbatelné jistě nebylo a není ani vaše úsilí o vylepšení známek v závěrečném finiši školního roku. A v neposlední řadě se konečně po tak dlouhé zimě dostavilo rovnou léto, kterého si uţíváte plnými doušky. Budiţ vám to přáno. Do velkých redakcí přichází obvykle s létem i tzv. okurková sezona, tj. období, kdy se nic zvláštního neděje, Poslanecká sněmovna má prázdniny, divadla mají prázdniny, celebrity mají prázdniny, Ordinace v růţové zahradě a všechny ostatní seriály mají prázdniny, no a novináři jsou tudíţ nuceni vymýšlet si nejrůznější novinářské kachny. Nám se nic takového stát nemůţe, protoţe nás čekají TAKY PRÁZDNINY!!! Tak si je všichni uţijme co nejvíc! Hurá!!! Obsah: Str. 3 Branný den Str. 4 Krokodýlí ZOO Protivín Str Rakovice na Slovensku Str Sport Str. 21 Exkurze do SOU Str. 22 Od učitele nejen pro učitele Str. 23 Punk Str ROZlučkový ROZhovor Str Domácí mazlíčci Str. 27 Týrání zvířat Str. 28 Anketa Slovensko Str. 29 Vtipy, perličky Za redakci Školního zpravodaje Jana Kubátová Všechna naše starší čísla najdete na v sekci Školní zpravodaj. 2 účastníci zájezdu do slovenských Rakovic,

3 Branný den I letos se v naší škole uskutečnil branný den. Dne jsme čekali na poţární poplach. Ten se rozezněl asi 10 minut po 8. hodině ráno. Vyběhli jsme ze školy a všechny třídy se shromáţdily před školou. Poté jsme se vydali za halu. Tam na nás čekala přednáška o tom, jak se zachovat, kdyţ je někdo v bezvědomí, a mohli jsme si vyzkoušet oţivování zraněného. Také jsme si mohli prohlédnout hasičské auto a zastřílet si ze vzduchovky. Kdyţ jsme si vyzkoušeli vše, co jsme chtěli, jednotlivé třídy se rozešly po okolí Čimelic. Většina se pak stavila na zmrzlině. Anna Klímová 3

4 Výlet do protivínské krokodýlí zoo Dne 3. června v 8.10 hod jsme se my, ţáci sedmé třídy, s panem učitelem Linhartem sešli na autobusové zastávce v Čimelicích. Autobus měl malé zpoţdění, ale to nám nevadilo. Cestou jsme si povídali o krokodýlech. Kdyţ jsme dorazili do Písku, přestoupili jsme na vlak, čímţ jsme nebyli nadšeni, protoţe tam bylo strašné horko. Vlakem do Protivína jsme jeli asi 15 min. Přestoţe jsme prohlídku měli předem zamluvenou, museli jsme čekat venku v dešti, neţ vyjdou ven děti ze školky. Konečně se tak stalo a my se hrnuli dovnitř. Odloţili jsme si mokré bundy, protoţe uvnitř bylo horko. Poté se nás ujal průvodce a šli jsme na dobrodruţnou výpravu. Viděli jsme krokodýly od největšího aţ po ty malinké. Nejzábavnější věc se stala u krokodýla Kubíka. Ten pokaţdé, kdyţ na něj někdo zavolal Kubíku, vystartoval jako gepard. Všichni se lekli a uţ okolo něj nikdo dlouhou dobu nechodil. Poté bylo moţno prohlédnout si i krokodýlí vejce. Kdyţ jsme s výpravou skončili, šli jsme do zoologického muzea. Tam nám ukázali pravěké kosti ptáků, krokodýlů, hadů, ţab a dinosaurů. Také se všem líbila expozice hradů a zámků České republiky vytvořených z párátek. Kdyţ jsme si prohlédli zoologické muzeum, řekli jsme si, ţe půjdeme ještě do posledního muzea. Tam nás přivítala příjemná paní a vyprávěla nám o historii Protivína. Šli jsme si prohlédnout i expozici dţungle, savany a pouště. Po prohlídce všichni znavení jsme měli konečně rozchod na oběd. Najedení aţ k prasknutí jsme se sešli na určeném místě, odkud jsme se přemístili na vlakové nádraţí. Vlakem jsme jeli zpět do Písku a odtud autobusem do Čimelic. Všichni plni záţitků s krokodýly jsme o nich celou cestu debatovali. Přijeli jsme v 15:40 hod a natěšeni jsme šli vyprávět své záţitky maminkám a tatínkům domů. 4 Vojtěch Mastný

5 Slovenské Rakovice Ve slovenských Rakovicích se představil krouţek sborového zpěvu i dramatický krouţek Součástí reprezentace naší školy na Slovensku byl bohatý kulturní program, připravený dramatickým krouţkem a sborovým zpěvem. Začali jsme uţ v autobuse, kdy všichni zpívali, aţ se hory zelenaly. Dokonce i pan řidič vypnul rádio a za našeho doprovodu dojel aţ do cíle. V pátek odpoledne jsme se připravili krátkou zkouškou v improvizovaném prostředí rakovické školy. Děti výborně zvládly organizační záleţitosti a posléze odehrály Popelku s obrovským nasazením. Určitě jsme naše slovenské přátele překvapili vysokou úrovní představení. Po dlouhotrvajícím potlesku se představil také krouţek sborového zpěvu s pásmem jihočeských písní, který v závěru zazpíval dvě slovenské písně. Ty ocenily zvláště členky pěveckého sdruţení ze slovenských Rakovic. V sobotu jsme si při prohlídce kostela vyzkoušeli jeho akustiku a večer se opět hrálo a zpívalo v místní pizzerii. Jak byl program náročný, dotvrzuje fakt, ţe několik zpěvaček téměř přišlo o hlas. Nejcennějším přínosem této akce je z mého pohledu to, ţe děti pocítily smysl své práce a zaţily ocenění svého snaţení. Marie Filipová 5

6 Zpráva o sportovních kláních ve slovenských Rakovicích Hlavní součástí naší návštěvy byly sportovní soutěţe. Hned po příjezdu jsme se odebrali do tělocvičny místní školy, kde jsme odehráli několik florbalových utkání. Bojovali jsme jako lvi! Výsledkem bylo 1. místo starších chlapců a 3. místo děvčat. Třešničkou na dortu se stalo utkání dospělých SR x ČR. S velkým nasazením hájila svoje barvy výprava ČR a nakonec zvítězila! Páteční den se nesl ve znamení olympijského ohně. Kaţdá slovenská třída představovala na nástupu jiný stát. Tak se sešli Slováci, Američané, Švédové, Japonci, atd. My jsme zastupovali své Česko. Po slavnostním zapálení olympijského ohně, přivezeného z Čimelic, nastala vlastní sportovní klání. Jelikoţ začalo hustě pršet, přesunuli se všichni aktéři do tělocvičny, kde proběhla soutěţ v přetahování lanem. Bohuţel se našim týmům celkově moc nedařilo, Slováci byli silnější. Výjimkou bylo pouze druţstvo ve sloţení Gábina Pánková, Martina Pištěláková, Míla Mikeš, Aleš Příborský a Pepa Hála. Tento tým po lítém boji obsadil 2. místo! Poté se počasí umoudřilo a sportovní klání mohlo vypuknout naplno. Soutěţilo se v několika kategoriích (1.-3. třída, třída a třída). Všechny kategorie se zúčastnily hodu granátem na cíl, skoku do dálky, sprintu a běhu na delší trať (délky běhu byly rozdílné podle věku sportovců). Celkově jsme získali 10 z 24 moţných zlatých medailí, coţ lze povaţovat za velký úspěch! Vláďa Linhart 6

7 Medailové úspěchy chlapců: Ondra Bernatík 1.místo v běhu na 600 m a ve skoku do dálky, 2.místo v běhu na 60 m; Honza Pěknice 3.místo ve skoku do dálky; Martin Nosek 1.místo v hodu granátem; Aleš Příborský 3.místo v hodu granátem a Míla Mikeš - 1.místo v běhu na 900m. Mezi děvčaty si nejlépe vedla Monika Valová, která vyhrála vytrvalost a skok do dálky. Bronzovou medaili si odnesla ze sprintu. Omylem přišla o stříbro za hod na cíl. Pak by se stala majitelkou čtyř medailí ze čtyř moţných! Dvě medaile si odnesly: Magda Kulasová 1.místo ve vytrvalém běhu a 2.místo ve skoku do dálky, Gábina Vinklerová stříbrná ve sprintu a ve skoku do dálky, Marie Chmelová 2.místo v hodu granátem a 3.místo ve sprintu, Andrea Krajíčková 1.místo v hodu granátem a 2.místo ve vytrvalém běhu. Jednu medaili získaly: Hanka Ţáková 1.místo ve sprintu, Lucka Fialová a Anička Kulasová - obě doběhly ve vytrvalém běhu pro bronz, Irenka Filipová 1.místo v hodu granátem, Simona Krajíčková druhá v hodu granátem. Tím však naše sportovní činnost nekončila. Uţ odpoledne po olympiádě jsme se utkali ve fotbale! Zápas jsme prohráli 2:0 a v poměru 4:1 jsme prohráli i penalty. S poráţkou jsme se nechtěli smířit, a tak jsme si na další den domluvili odvetu! V ní jsme po velkém boji prohráli tentokrát 5:3! Ale náladu jsme si vylepšili následným penaltovým rozstřelem, který jsme vyhráli 5:4! V rozstřelu nás podrţel brankář Karel Hrabě, který i za cenu zranění (zlomená ruka) vychytal vítězství. Ale pochvalu si zaslouţí celý tým, který hrál, jak nejlépe uměl! Vláďa Linhart, Iva Jirušová 7

8 8

9 Červený Kameň Hrad byl zaloţen kolem roku 1240 královnou Kunhutou, vdovou po českém panovníkovi Přemyslu Otakarovi II. Hrad byl jedním z řetězce středověkých pohraničních hradů, které tvořily pohraniční opevnění mezi Uherskem a Českým královstvím, sahající od Děvína aţ po Trenčín. Protoţe tento hrad je unikátním objektem v středoevropském stavitelství, byl roku 1949 vyhlášen státním kulturním majetkem a roku 1970 národní kulturní památkou. Je zde zřízené muzeum, které se zabývá dokumentací bytové kultury šlechty od 16. do začátku 20. století a vývojem vojenské techniky na slovenských hradech. Po téměř sedmnáctiletém uzavření hradu (v roce 1992) pracovníci muzea zpřístupnili první výstavu Zo zbierok Múzea Červený Kameň. Roku 1993 bylo zpřístupněno jihozápadní křídlo hradu a o 4 roky později i křídlo jihovýchodní. Sbírkotvorná činnost se orientuje na historický nábytek, bytové doplňky, výtvarné umění, umělecko-řemeslné předměty a historické zbraně. (zdroj:www.turistika.cz) Fotografie z návštěvy hradu Červený Kameň během pobytu ve slovenských Rakovicích. 9

10 Dopis ze Slovenska napsala jako svou školní slohovou práci Milá maminko, milý tatínku! na závěr 6. ročníku Monika Valová Promiňte, ţe Vám ze Slovenska píši aţ teď, ale neměla jsem čas, jelikoţ tady máme bohatý program. Je tady mnohem větší zábava, neţ jsem čekala. Teď Vám krátce popíši, co jsem tady za poslední tři dny zaţila. Ve čtvrtek jsme dorazili do slovenských Rakovic. Před internátem, kde jsme měli být ubytovaní, nás s fanfárou uvítal pan starosta, který je mimochodem moc milý muţ, paní ředitelka ZŠ Rakovice a spousta dalších lidí. Pokoje na internátu jsou malé, ale útulné. Vedle našeho pokoje se ubytovaly dívky z 9. třídy, coţ je někdy komplikované, jelikoţ starší dívky tráví zbytečně moc času líčením. Asi si myslíte, proč mi to tolik vadí, jenomţe já, Aňa a Majda Kulasových, s kterými sdílím pokoj, máme koupelnu propojenou právě s těmito dívkami. A tak musíme s Aňou a Majdou trpělivě vyčkávat, neţ dívky líčení dokončí a my se můţeme jít umýt. Tento den tímto ovšem neskončil. Učitelé rozdali dresy a vyrazili jsme na florbalový turnaj. Naši kluci se umístili na prvním místě (hurá!) a my holky jsme skončily na třetím (dvakrát hurá!). Druhý den nato se rozdala trička s logem Siko (tati, jsou váţně moc hezká!) a učitelky oznámily, ţe půjdeme bojovat na športovnú olympiádu. Čimelická škola byla úspěšná, pobrala skoro všechny medaile. Já jsem byla ze čtyř disciplín dvakrát první (skok do dálky a vytrvalostní běh) a jednou třetí (hod granátem). Dnes, v sobotu, naši ţáci předvedli, ţe nejsme šikovní jen ve sportu, ale i v divadelním a pěveckém oboru. Divadelní hra Popelka se všem moc líbila, stejně tak i vystoupení pěveckého sboru. Kdyţ jsme zpívala a koukla se na paní učitelku Filipovou, jak je šťastná, ţe se nám daří, měla jsem také radost. Panu starostovi se vše samozřejmě také moc líbilo, a tak nás pozval na moc dobrou pizzu. Uţ teď se těším na své další záţitky tady, ovšem na Vás domů se těším ještě víc. S láskou Vaše dcerka Monička slovenské Rakovice

11 Anketa V posledním průzkumu veřejného mínění tohoto školního roku jsme se ptali Honzy Zieglera, Vojty Mastného a Hanky Ţákové, co říkají na návštěvu ve slovenských Rakovicích. 1) Co se ti na Slovensku nejvíce líbilo? Honza: Nejvíce se mi líbila školní hala. Vojta: Mně se na Slovensku nejvíce líbila hala a taky holky. Hanka: Hezké ubytování a našla jsem si tam nové kámoše. 2) Co se ti moc nelíbilo? Honza: Zdálo se mi, ţe jsme měli málo volného času. Vojta: Mně také chyběl ten volný čas. Hanka:Všechno bylo perfektně připravené, nemám co namítnout. 3) Co bys chtěl změnit u nás, aţ k nám Slováci přijedou? Honza: Uklidil bych a vybavil halu. Vojta: Vyčistil bych halu. Hanka: Postavila bych pro ně hotel. 4) Rozuměl jsi všemu, co ti Slováci říkali? Honza: Jo, ale někdy mluvili nesrozumitelně. Vojta: Jasný, super. Hanka: Myslím, ţe jsem rozuměla všemu. 5) Našel sis nějaké nové kamarády? Honza: Ani moc ne. Vojta: Jo, ale málo. Hanka: Jo, spousty nových kámošů. Připravil Karel Hrabě Rakovice - Corinthia Hotel 11

12 Zamyšlení nad smyslem víkendové akce ve slovenských Rakovicích tentokrát z opačné strany O tom, ţe sú si Slováci a Česi ako národy veľmi blízki a podobní, svedčí i ďalší z mnoha realizovaných výmenných študijných pobytov, tentokrát medzi ţiakmi ZŠ Čimelice a ţiakmi Strednej odbornej školy v Rakoviciach. Dňa zavítala delegácia našich západných bratov a sestier k nám, do dediny Rakovice, aby sa návštevníci oboznámili s tunajším spôsobom ţivota (nie natoľko rozdielnym), novodobým folklórom dnešného vidieka a čo je najdôleţitejšie, aby nadviazali kontakt s miestnymi obyvateľmi. Nemoţno predsa pochopiť miesto niekomu doposiaľ cudzie, pokiaľ nepochopí mentalitu ľudí, ktorí tam ţijú. Celo víkendový program pripravený pre našich hostí bol z ich strany hodnotený ako nanajvýš kladný a bohatý na skúsenosti po mnohých stránkach. Veď koniec koncov, to bol jeden z hlavných cieľov a myšlienok tohto pobytu. Ako nezainteresovaný pozorovateľ mnohých športových i kultúrnych podujatí tohto víkendu môţem zodpovedne prehlásiť, ţe pozitívne naladená atmosféra, sprevádzajúca celý ten čas, významne ovplyvnila môj a určite i mnoho ďalších názorov na takto príjemne strávený víkend medzi dvomi národnosťami. Síce som do výmenného programu nebol nijakým spôsobom oficiálne zapojený, no aj tak som vo svojom vnútri pocítil pocit istej solidarity a rovnocennosti. Naplno som si uvedomil potrebu zveľaďovať vzťahy ako medzinárodné, tak vzťahy medzi ľuďmi celkovo. Problém dnešnej doby viazne podľa mňa vo vzájomnej medziľudskej komunikácií, ale podobná výmena študentov medzi školami významnou mierou prispieva k jej rozvíjaniu. Ešte na záver si v skratke dovolím napísať, ţe víkend s Čechmi mi dal toho naozaj veľa. Spoznal som mnoho príjemných ľudí, porozumel myšlienke celej akcie a našiel poklad, ktorý síce nie je zo zlata, ale cennejší ako čokoľvek iné. Andrej Boroň Pokud vám není jasné, o jakém pokladu Andrej hovoří, zkuste se doptat v 9. třídě. 12

13 Sport ÚSPĚŠNÉ FOTBALOVÉ JARO NA ZŠ ČIMELICE Mc Donalds CUP 2010 Ve dnech 27. a 28. dubna 2010 se ţáci 1. stupně ZŠ Čimelice zúčastnili okresního finále v Mc Donalds CUPU. Letos se konal jiţ 13. ročník tohoto fotbalového turnaje. Hrálo se na umělé trávě v areálu FC Písek ve dvou kategoriích (1.-3. třída a 4.-5.třída). V kategorii třída se turnaje zúčastnilo 12 týmů. Týmy byly rozděleny do 3 skupin, v nichţ hrál kaţdý s kaţdým. Délka kaţdého zápasu byla 18 minut. Čimelice změřily ve skupině své síly s týmy ZŠ Mirovice, ZŠ Chyšky a ZŠ Husova Písek. Všechny tyto zápasy ţáci ZŠ Čimelice vyhráli a postoupili do finálové skupiny s plným počtem bodů a skórem 6:0!! Ve finálové skupině čekaly Čimelické dvě milevské školy. ZŠ JAK Milevsko porazili naši ţáci 2:0 a do posledního utkání proti ZŠ TGM Milevsko šli s tím, ţe pokud zvítězí, stanou se vítězi a postoupí do krajského finále do Českých Budějovic. To se bohuţel nepodařilo a po poráţce 5:0 (brzy jsme inkasovali první gól, po kterém jsme museli hru otevřít a více útočit, z čehoţ vyplynuly další branky v naší síti) obsadila ZŠ Čimelice krásné 2. místo!:-) a navázala tak na loňské 1. místo v této kategorii. Výsledky a střelci: ZŠ Čimelice ZŠ Mirovice 1:0 (Kuchejda), - ZŠ Chyšky 3:0 (2 Biskup, Kuchejda), - ZŠ Husova Písek 2:0 (Jizba, Vašek), - ZŠ JAK Milevsko 2:0 (Jizba, Biskup), - ZŠ TGM Milevsko 0:5 Sestava Čimelic: Petr Gottfried, Josef Kuchejda, Marek Ulč, Martin Hanus, Daniel Jizba, Tomáš Biskup, Martin Vašek, Jakub Jelínek, Jan Pobříslo 13

14 V kategorii třída se turnaje zúčastnilo 14 týmů, které byly rozděleny do 3 skupin. Hrací systém byl stejný jako v mladší kategorii. Ţáci ZŠ Čimelice porazili ve skupině ZŠ Mirotice 3:0 (2 Jizba, Klimeš) a ZŠ Šobrova Písek 6:1 (2 Jizba, 2 Štrouchal, Janotová, Klimeš). V posledním zápase jsme ale prohráli se ZŠ TGM Písek 1:0 a do finálové skupiny jsme bohuţel nepostoupili. V tomto utkání se zranil i náš dosud nejlepší střelec Láďa Jizba. Tento faktor a zklamání z nezdařeného postupu do finálové skupiny zapříčinily, ţe v dalších zápasech o umístění jsme prohráli a obsadili aţ 6. místo. Sestava Čimelic: Pavel Hadáček, Jakub Klimeš, Jakub Kuchejda, Michal Štrouchal, Barbora Janotová, Zbyněk Motejzík, Lukáš Vala, Jan Kníţe, Ladislav Jizba, Vojtěch Štěpánek, Josef Biskup Vláďa Linhart Fotbalový turnaj O pohár starosty města Mirotice V úterý se v Miroticích na fotbalovém hřišti Bahnice uskutečnil 1. ročník fotbalového turnaje O pohár starosty města Mirotice. Turnaj byl vypsán pro 3 věkové kategorie (1.-3. třída, třída a třída). Hrálo se na polovině velkého fotbalového hřiště v počtu 7+1. V kaţdé kategorii se zúčastnila 4 druţstva pořádající ZŠ Mirotice, dále ZŠ Mirovice, ZŠ Čimelice a ZŠ Chraštice. Hrálo se systémem kaţdý s kaţdým. Ţáci ZŠ Čimelice dosáhli ve všech kategoriích velmi dobrých výsledků. V nejmladší kategorii třída obsadili naši ţáci 1. místo a ve zbylých dvou kategoriích druhá místa! 14

15 Výsledky, střelci a sestavy v jednotlivých kategoriích: 1.-3.třída ZŠ Čimelice ZŠ Mirotice 1:0 (Vašek), - ZŠ Chraštice 6:0 (3 Biskup, 2 Jizba, Vašek), - ZŠ Mirovice 5:0 (3 Jizba, 2 Biskup) Sestava: Petr Gottfried, Josef Kuchejda, Petr Veselý, Filip Chylík, Martin Hanus, Daniel Jizba, Tomáš Biskup, Martin Vašek, Jakub Jelínek, Jan Pobříslo 4.-5.třída ZŠ Čimelice ZŠ Mirotice 2:0 (Jizba, Štrouchal), - ZŠ Chraštice 6:2 (3 Jizba, 2 Klimeš, Biskup), - ZŠ Mirovice 1:3 (Jizba) Sestava: Pavel Hadáček, Jakub Klimeš, Jakub Kuchejda, Michal Štrouchal, Barbora Janotová, Zbyněk Motejzík, Jan Kníţe, Ladislav Jizba, Vojtěch Štěpánek, Josef Biskup 6.-9.třída ZŠ Čimelice ZŠ Mirotice 1:0 (Příborský), - ZŠ Chraštice 4:0 (Mastný, Pšeničný, Vařenka, Bíva), - ZŠ Mirovice 0:3 Sestava: Karel Hrabě, Vojtěch Mastný, Ondřej Bernatík, Aleš Příborský, Martin Bíva, Josef Hála, Jan Bystřický, Jakub Vařenka, Miloslav Mikeš, David Pšeničný Vláďa Linhart 15

16 Atletický čtyřboj Čimelice 2010 Ve čtvrtek 27. května 2010 se na atletické dráze v Čimelicích sešlo 80 malých atletů z prvního stupně, aby zde změřili síly v Atletickém čtyřboji Jejich soutěţní výkony měřili u jednotlivých disciplín (sprint, vytrvalý běh, skok daleký a hod kriketovým míčkem) učitelé zúčastněných škol z Čimelic, Chraštic, Mirotic a Mirovic, kterým vydatně pomáhali naši deváťáci, posíleni o čtyři děvčata z osmičky. Neméně těţký úkol dostaly dívky Štěpánka Kuchtová, Kristýna Hulešová, Gabriela Pánková, Tereza Boučková a Kristýna Ţahourová. Zkusily si, jak dá zabrat starat se celé dopoledne kaţdá o 16 soutěţících. A zvládly to výborně! Malí sportovci soutěţili s velikým zaujetím a soutěţní pohodu naštěstí nenarušilo ani letošní deštivé počasí. Soutěţní výkony zpracovával tým dívek (Alena Břicháčková, Jitka Šuková, Kristýna Šindelářová) pod vedením zkušené paní učitelky Marie Sedláčkové. Před polednem se jiţ vyhlašovaly výsledky. Mezi prvňáčky si nejlépe vedl David Račan z Čimelic, mezi druháky Petr Hřebejk z Mirotic, nejlepším třeťákem se stal Patrik Košek z Chraštic, nejlepší výkony ve čtvrté kategorii podal Martin Hanzlík z Mirovic a v páté Lenka Skalová z Chraštic. Přála bych si, aby atletika zůstala pro tyto děti oblíbeným sportem i nadále. Iva Jirušová 16

17 17

18 Atletická olympiáda v Písku Druhý červnový den se vydalo 18 vybraných malých atletů (od první po pátou třídu) z naší školy na velké atletické závody do Písku. Těšili se a trochu se i báli závodění na novém krásném atletickém stadionu, kde měli soutěţit v jedné nebo dvou disciplínách, ve kterých dosáhli nejlepšího výkonu. Bylo tu mnoho nového! Poprvé závodili na umělém povrchu, prvně startovali z bloků na opravdických závodech a někteří měli poprvé na nohou kvůli lepším výkonům i tretry (speciální atletickou obuv s hřebíky). Poprvé jejich výkony snímala cílová kamera Všichni čimeličtí závodníci se snaţili podat ten nejlepší sportovní výkon a tak někteří dokonce překonali svůj vlastní osobní rekord! Chuť k závodění nikomu nevzal ani déšt, který začal během posledních disciplín a provázel nás i po celou zpáteční cestu. Nejlépe si ve velké konkurenci závodníků z jedenácti škol vedlo těchto pět závodníků. Prvňák Pepa Kuchejda obsadil 2. místo v hodu kriketovým míčkem, třeťačka Lucie Počtová získala medaili za 3. místo ve skoku dalekém a její spoluţák Daniel Jizba také 3. místo v běhu na 60m. Ze čtvrté třídy si nejlépe vedl Jakub Klimeš, který vyhrál ve své kategorii skok daleký pěkným výkonem 367cm. Nejúspěšnější závodnicí výpravy se pak stala Kristýnka Račanová z páté třídy, která startovala v běhu na 60m a v běhu na 800m. Ve sprintu si odnesla stříbrnou medaili a ve vytrvalém běhu medaili bronzovou. Všem medailistům MOC BLAHOPŘEJEME a jiţ se těšíme na další ročník! Iva Jirušová, Andrea Zelenková 18

19 JUDO na ZŠ Čimelice Naše škola se můţe pyšnit řadou krouţků. Jedním z nich je krouţek JUDO, který funguje jen na málokteré škole. Navštěvují ho naši ţáci, ale dojíţdí sem i děti z Mirovic, Mirotic a Orlíka nad Vltavou. JUDO u nás funguje uţ 6 let. Malé judisty trénuje pan Miloslav Mikeš, trenér II. třídy, 1. dan, vítěz mezinárodního mistrovství veteránů ČR. Děti jsou rozděleny na dvě skupiny začátečníci a pokročilí. V letošním roce mají čimeličtí závodníci velmi vydařenou sezonu. Začátkem roku 2010 na prvních tradičních závodech v Písku skupina svěřenců M. Mikeše zahájila medailové hody. Postupně mladí sportovci soutěţili na Mezinárodních závodech v Kaplici, Velké ceně Benešova, v Čimelicích, v Prachaticích, v Týně nad Vltavou, v Praze, Liberci a Táboře. V čimelické sportovní hale proběhl 5. ročník turnaje ţactva v JUDO, kterého se zúčastnilo bezmála 270 závodníků. Během jednoho dne zavítalo do haly s trenéry, rodiči, rozhodčími a diváky přes 500 lidí. Náš turnaj se stal po Týnkapu největším turnajem mládeţe na jihu Čech. Nejúspěšnějšími závodníky v kategorii Přípravka (mláďata) jsou Jakub Jelínek, Martin Vašek, Tomáš Bašta, Lenka Tománková, Ondra Bubeník, Jan Bubeník, Petr Hřebejk, Jirka Tůma, Ája Nováková. V kategorii mladších ţáků Pavel Chernyavskyy, Michal Sedláček, Kryštof Tomášek. Největšího úspěchu dosáhla Týna Račanová, která na mezinárodních závodech v Liberci vybojovala zlatou medaili a dál se snaţí nasbírat body na kvalifikačních turnajích, aby mohla na podzim reprezentovat čimelický oddíl na mistrovství ČR. O postup na mistrovství ČR tvrdě zápasí i Míla Mikeš, který v květnu reprezentoval město Písek na 20. evropských hrách mládeţe ve španělské Tarragoně. Páté místo je pro Mílu velkým úspěchem, ale zároveň i zklamáním, neboť medaile byla blizoučko. Jako jediný dokázal porazit závodníka z francouzského Orlean, který suverénně zvítězil v jednotlivcích. Před ukončením školního roku čekají mladé judisty zkoušky z technické a obratnostní vyspělosti, při kterých si judisté zvyšují kyu (takzvané páskování). V létě AC JUDO opět pořádá JUDOCAMP, coţ je jedna z nejoblíbenějších akcí v roce. Judo je bojový sport, který má své kořeny v Japonsku. Slovo JUDO pochází z japonštiny a v překladu znamená jemná cesta. Je to sport vhodný pro dívky i chlapce, muţe i ţeny kaţdého věku. Jana Jelínková, Miloslav Mikeš 19

20 Hasičská hra Plamen Dne se zúčastnila dětská druţstva SDH Čimelice celostátní hry Plamen ve Varvaţově. Všichni věděli, ţe jde o zlatou medaili, a tak byli nervózní. Pečlivě si vše připravili na základnu a pak se ozval výstřel. I přes malé zaváhání jednoho člena týmu, který však hned věc napravil, útok skončil s menším časovým odstupem. Všichni proto mysleli, ţe je zlato pryč, ale doufali, ţe nějaká ta medaile bude. Jaké bylo při vyhlašování výsledků překvapení, kdyţ vyhlásili druhé místo a Čimelice to nebyly. Celkovým součtem s podzimní částí čimelické druţstvo vyhrálo 1. místo s velkým náskokem a za celoroční práci si zaslouţeně odneslo ZLATO. Jan Vašek 20

21 Mistrovství světa ve fotbale 2010 Mistrovství světa ve fotbale 2010 je 19. mistrovstvím pořádaným asociací FIFA. Závěrečný turnaj, kam se muţské fotbalové národní týmy probojovali z kvalifikace, se koná v období od 11. června do 11. července v Jihoafrické republice. Místa konání Hlavním městem, kde mistrovství světa probíhá, je Johannesburg. Dalšími městy, kde se turnaj koná, jsou: Kapské město, Durban, Pretoria, Port Elizabeth, BloemFontein, Nelspruit, Polokwane a Rustenburg. Hrající národy Na Mistrovství světa ve fotbale 2010 se konaly kvalifikace. Celkem bylo devět skupin po šesti týmech. Česká republika dostala sousedy ze Slovenska, poté Slovinsko, Polsko, Severní Irsko a San Marino. Postupovali vţdy první dva a Češi skončili na 3. místě. Takţe jsme nikam nejeli. Horcí kandidáti Minulé Mistrovství světa v Německu ovládli Italové po penaltové přestřelce s Francouzi. Letos se ale největšími kandidáty stávají mistři Evropy, tedy Španělé, a mistři světa z roku 2002, tedy Brazilci. Hodně se očekává od Argentiny, Anglie a Holandska. Takţe celkově je na tom nejlépe Evropa. Znak a míč Na kaţdý fotbalový turnaj si pořádající národ připravuje logo a míč. Na míč, který dostal jméno Jabulani, si hodně hráčů stěţuje, ţe je prostě hrozný. Nejvíce si stěţují brankáři. Míč můţe být špatný, jak popisuje Iker Casillas z Realu Mardid, nebo můţe být perfektní a jenom brankáři si na něj stěţují, protoţe s ním dostanou hodně gólů. Připravil David Pšeničný Jabulani 21 Znak Mistrovství světa ve fotbale 2010 Pohár pro vítěze

22 Exkurze do SOU Písek Dne 27. května se 7. a 8. třída vydaly na exkurzi do Středního odborného učiliště a Střední odborné školy v Písku. Jela s námi p.uč. Zieglerová a dali jsme si sraz v 7:45 hod u Fipa. Tam uţ na nás čekal mikrobus. Nastoupili jsme a kolem 8. hodiny jsme vyjeli. Pan řidič nás nejdříve zavezl podívat se na nějaký dům, kde pracovali zedníci, a poté jsme se jiţ vydali do Písku. Tam jsme se šli podívat také na zedníky, kteří pracovali na domě. Později jsme navštívili SOU, kde se učili sádrokartonáři. Tam nám ukázali sádrokarton, třídy, kde se učí, a nějaké jejich fotky. Kdyţ jsme si vše prohlédli, jeli jsme kolem desáté hodiny na poslední prohlídku. Bylo to do SOU a SOŠ Písek, kde jsme viděli hodně našich bývalých spoluţáků, kteří chodili k nám na ZŠ, nebo hodně kamarádů. Tam nám ukázali stroje, se kterými pracuje truhlář, ukázali nám i výrobky tesařů. Kolem poledne jsme šli na oběd. Dostali jsme španělského ptáčka s rýţí, pití a zákusek. Oběd byl moc dobrý. Kdyţ jsme dojedli, šli jsme se ještě podívat na automechaniky a autotroniky. Tam jsme se koukli, jak vypadá zespodu auto, jaké mají učebny a dokonce jsme si mohli zajezdit traktorem. Asi v půl druhé jsme měli všechno prohlédnuté, mikrobus nás naloţil a vyjel směr Čimelice. Ve dvě hodiny jsme byli zase u Fipa a rozešli se domů. Někteří si vybrali, co budou chtít dělat po ZŠ, ale někteří ne. Této exkurze se účastnili Dominik Bína a Martin Kašák ze 7. třídy a Martin Nosek, David Pšeničný, Karel Hrabě, Jan Bystřický a Jakub Vařenka z 8. třídy. David Pšeničný 22

23 Od učitele nejen pro učitele O čem by tak měl učitel pojednat koncem školního roku a téměř na konci svých sil? O vysvědčení? O tom, jak je dobré mít prázdniny? O tom, jak to učitelům řada lidí závidí? Nebo o něčem, co se školou vůbec nesouvisí? Třeba o volbách? No ono by se stejně časem ukázalo, ţe všechno souvisí se vším, i ty volby se školou. Nová vláda a nový parlament budou totiţ rozhodovat také o tom, kolik peněz se bude v příštích letech dávat do školství, zda se v tomhle směru konečně dostaneme na evropský průměr, ale třeba taky o tom, zda budeme platit školné. S tím školným to není téma úplně k zahození, na jedné straně z toho sice máme strach, uţ tak je těţké financovat pobyt ratolestí ve velkých městech, rozhodnou-li se pro studium na vysoké či vyšší odborné škole, na druhé straně by to asi lecčemu prospělo. Pamatuji si na Kanaďanku, která se mnou byla kdysi na jazykovém kurzu ve Vídni. Učitel jednou zaspal a nedorazil na vyučování. Všichni byli celkem smíření se situací, to se zkrátka stane, ţe člověk zaspí. Ona byla však rozhořčená, chtěla poţadovat náhradu, nebo vrácení části peněz. Platila si totiţ kurz sama ze svého. Většina z nás byla na měsíčním pobytu v rakouské metropoli díky stipendiu. A tak nám to bylo víc jedno, kolik se toho vlastně naučíme. Zkouším si představit ţáky 9. třídy, kdyby si měli v závěrečném ročníku platit školné. Jasně, je to nesmysl, povinná školní docházka je devítiletá a tudíţ bezplatná. Ale teoreticky. Co kdyby. Myslíte si, ţe by se i tak chodili někteří z nich do školy jen prospat, pohovořit s kamarády, zkrátka udrţovat společenské kontakty? Nebo by chtěli za své peníze nějaké výsledky? Tedy za rodičovské peníze, pochopitelně, v tom je ten problém. Asi by to zase bylo na rodičích V závěrečném čísle Školního zpravodaje z roku 2008 jsem si přečetla rozloučení tehdejších deváťáků. Uţ nejsme takové ty nesmělé dětičky jdeme dál, takţe světe jásej, přichází ti posila!!! Já bych to světu a republice a našemu kraji a obci moc přála i letos. Protoţe to potřebují. A ať uţ to s tím školným dopadne jakkoliv, za všechno člověk nějak platí. Nezáleţí na tom, zda je to dobré vzdělání, prestiţní zaměstnání nebo třeba jen příjemné nicnedělání. Tak ať z toho všeho máte v ţivotě co nejvíc radosti i uţitku. Jana Kubátová 23

24 Hudební ţánry - Punk Hnutí punk bylo odpovědí na líbivé obličeje dlouhovlasých hvězd popu, které se v polovině 70. let přiblíţily Kristovu věku. Stali se z nich nudní staří páprdové, uzurpující si místo na výsluní. Ironií bylo, ţe právě tito hippiové nadělali tolik povyku kolem mládí. Opět dozrál čas pro novou revoluci, která byla ostře zaměřena proti všeobjímající lásce, touze souznít s přírodou a heslům o mini. Věk Vodnáře nenávratně zmizel. Byla také jiná doba. Sedmdesátá léta byla pondělkem s pěknou kocovinou po velkém flámu šedesátých let. Stoupala nezaměstnanost, bombové útoky ochromovaly ţivot, ekologové bili na poplach, lidé se uchylovali k drogám, volným manţelstvím, bisexualitě, k rozvodům a psychoterapii. Není divu, ţe vše nahrávalo punkům a dodávalo to jejich nihilistickému pohledu na budoucnost zdání důvěryhodnosti. O kulturním úpadku vypovídal ţebříček hitparád. Šlágry od skupiny ABBA se ocitly na prvním místě. Chyběly nové myšlenky, doba postrádala tvůrčí záblesk. McLarenova rocková kapela Sex Pistols svým provokativně nezkrotným duchen přispěla k profilování hnutí punk, právě tak jako Westwoodová svými modely. Westwoodová a McLaren jsou pokládáni za duchovní rodiče punků. Ti skuteční však byli hippies, proti kterým pociťovali zášť a nechuť. Ta je spojovala. Punkové zdaleka nepocházeli jen z chudinských čtvrtí, ale i ze středních vrstev a majetnějších rodin. Novináři a módní návrháři byli vţdy velkým nebezpečím pro spontánně zrozené pouliční subkultury. V případě punků dokázali během několika málo měsíců degradovat jejich zdánlivě nepřijatelnou anarchii v oblékání na stereotyp. Mediální punk se stal určitým druhem viru, který se přenášel novinami, časopisy a televizními zprávami. V avantgardních prodejnách v Londýně a Paříţi se jiţ v roce 1977 nabízela nová móda punk look běţným spotřebitelům. Kalhoty s jednou nohavicí, sluneční brýle s jedním sklem, zdravotní šněrovací boty, košile s obojkovými límci, síťované vesty z motouzů, koţená saka s cvočky. Rebelové ulice ke svému vlastnímu zděšení přestali šokovat. Bláznivé barvy a jeţaté hlavy se staly běţným jevem. Antimóda se proměnila v módu, antikultura v oficiální kulturu. Bylo třeba hledat novou formu protestu. Do razantních stop punků vešli s patřičnou dávkou americké nostalgie cats (kříţenci rockerů s trampy), ois (z poloviny skini, z poloviny punkové) se svými rasistickými poznámkami, noví romantici, pozéři, kteří se oblékali pro zábavu, a také mystikou posedlí gothové. Kapely: Sex Pistols Houba Malomocnost prázdnoty Ramones Exploited Pipes And Pints Připravila K.Hospasková 24

25 lučkový hovor s třídními učitelkami deváté třídy Jak dlouho jste byla naší třídní učtelkou? Ivana Zieglerová: Asi rok a tři měsíce. Martina Polívková: To je těţká otázka Bez dvou měsíců je to pět let. Byla jste spokojena s touto třídou? Ivana Zieglerová: Nešla jsem do ničeho nového. Mám vás v hodinách od šesté třídy, takţe jsem věděla, do čeho jdu. Jsem spokojená. Martina Polívková: Byla jsem s vaší třídou spokojená, to rozhodně, a hlavně jste byli má první třída a nezklamali jste mě. Byl nějaký ţák, kterého jste si oblíbila, a naopak? Ivana Zieglerová: Nemám to nijak vyhraněné. Není nikdo vyloţeně oblíbený, a asi ani nikdo neoblíbený. Martina Polívková: Já jsem si konkrétně oblíbila vás všechny, měla jsem vás moc ráda. Taky jsem za vás bojovala, a ne jako za jednotlivce, ale za celý kolektiv. Máte nějaké dobré či špatné vzpomínky? Ivana Zieglerová: Špatné nemám, co by mně vyloţeně utkvělo v paměti. Dobré, tak z loňského výletu na Mozolově, tam se mi opravdu moc líbilo. Takové ty kaţdodenní problémy, to nejsou problémy, to se prostě musí vyřešit. Jestli ta špatná vzpomínka bude teď, protoţe já tady bojuji uţ i o jogurty (pozn.redakce: teď, tj. na posledním výletě 9. třídy) Martina Polívková: Dobré vzpomínky mám s vámi z výletu, z hodin angličtiny, co jsem vás měla. A špatné, na vás snad ani nejde mít. 25

26 Jak byste oznámkovala naši třídu jako celek? Ivana Zieglerová: No asi dvojkou, nebo jedničky jste. Asi jedničky jste! Martina Polívková: Jako celek jste byli pro mě nejlepší třída, měla jsem vás všechny ráda, nebyl tam vůbec nikdo, koho bych ráda neměla, takţe jednička. Máte pocit, ţe jste nás něco naučila? Ivana Zieglerová: No někdy v matematice o tom pochybuji, ale kdyţ se dostaneme do dobrého tempa, tak snad jo! Martina Polívková: Já doufám, ţe jo. A ukáţe se to hlavně na středních školách, aţ tam přijdete, jestli jste si něco zapamatovali, a já doufám, ţe alespoň něco jo. Ptaly se Karolína Hospasková a Andrea Krajíčková My a naši domácí mazlíčkové - kočičky Protoţe nám šéfka školního zpravodaje paní učitelka Kubátová řekla, ţe můţeme napsat cokoliv, rozhodla jsem se připravit článek o mém nejvíce oblíbeném domácím mazlíčkovi. Tudíţ o mých kočičkách. Doma máme kocourka i kočičku. Kocourek se jmenuje Zrzek a kočička Minda. Dříve jsme měli tři kočičky, ale bohuţel nám ta jedna zemřela. Jmenovala se Micinka. Jiţ od mého narození mám ke kočkám velkou úctu. Pokaţdé, kdyţ je mi nejhůř, dám si Mindu na klín a mazlím se s ní. Její předení a radost z toho, ţe ji drbu za oušky, mi dodává sebejistotu a dobrou náladu. Stejně i ostatní kočky dokáţou člověku zlepšit náladu. Mně osobně se líbí všechna plemena, ale kdybych si musela vybrat jedno nebo dvě, rozhodovala bych se mezi britskou a perskou kočkou. Tato plemena jsou nádherná, náročná, ale drahá. S papíry původu jsou draţší neţ bez nich. My máme doma pouliční směs, to znamená, ţe je to kočička bez papírů původu a je to kočička, která se narodila smíšenému páru volně pobíhajícím kočkám a kocourům. Ke kočkám se váţou staré legendy a pověsti. Například: kdyţ vám přeběhne černá kočka přes cestu, něco špatného se stane. Lidé si také černé kočky spojovali s čarodějnicemi a zlem. Já si ve svém volném čase o kočičkách zjišťuji různé informace. Mám tři encyklopedie o kočkách a dá se tam najít všechno. Od toho, jak si vybrat kočku, jak se o ni starat, jak to chodí na výstavách, aţ po to, jaká existují plemena. Vţdycky jsem kočičky milovala, miluju a budu milovat a nikdo mi v tom nikdy nezabrání!!! Anna Klímová 26

27 Anketa o domácích mazlíčcích K článku My a naši domácí mazlíčkové jsem si připravila anketu. Chtěla jsem se dozvědět něco jiného, neţ vím já. Proto jsem si připravila pár otázek pro některé z nás. A tady jsou i s odpověďmi: Jaký je tvůj nejoblíbenější domácí mazlíček? Ondřej Bernartík: pejsek Anna Doupníková: také pejsek Tereza Orgoníková: kočička Máš doma nějakého mazlíčka? Ondra : Ano, psa. Andulka: Ano, psa a kočku. Terka: Dvě kočky. Jakého mazlíčka bys chtěl/a a naopak nechtěl/a? Ondra: Chtěl bych kočku a nechtěl asi hada. Andulka: Chtěla bych chameleona a lva a nechtěla pavouka. Připravila Anna Klímová 27

28 O týrání zvířat Týrání zvířat, dnes celkem běţný pojem. Pořád ve zprávách nebo v novinách říkají, nebo píší, ţe byla nalezena zvířata utýraná k smrti, nebo zvířata, která trpí hladem, ţijí v hrozných podmínkách apod. Jenţe nejhorší je, ţe toto všechno se stává běţným, nikdo uţ se nad tím nepozastaví a nechce se proti tomu postavit a začít bojovat. Jsou lidé, kteří s tím chtějí hnout, ale pár lidí nestačí, na petice jsou potřeba miliony podpisů Petic na ochranu zvířat existuje mnoho a nemusíte je sloţitě hledat po internetu. Mnozí z nás si také neuvědomují, ţe k týrání zvířat patří i porušování zákonů při poráţkách koní, testování na zvířatech apod. Určitě kaţdý uţ někdy četl o jatkách koní. Nebudu sem dávat hnusné fotky, na které se můţete podívat na netu. Hodně lidí si myslí, ţe jsou in, kdyţ říkají, ţe jedli koňské salámy a maso, píší megatrapné komentáře na stránky milovníkům koní apod. Jenţe pravý opak je pravdou. Takové chování je hloupé a můţe to dělat jenom uboţák. Jatka koní jsou sice vţdycky odporná, spousta krve atd., jenţe poráţky by měly probíhat podle zákona, aby zvíře trpělo co nejméně, a tak se to opravdu neděje. Jen se podívejte na internet, zadejte do vyhledávače týrání zvířat a prohlédněte si obrázky a videa. Jak se vám to líbí? A jak se to asi líbí těm zvířatům? Dnes existuje mnoho stránek, kde se můţete podívat na tyto hrůzné fotky, a existuje mnoho organizací, které se pokoušejí týrání zvířat zabránit. Existuje mnoho petic, které se snaţí vše zastavit, ale zbytek je na Tobě Na petici můţe rozhodnout i Tvůj podpis a záleţí jenom na Tobě, zda se rozhodneš pomoci zvířatům a postavit se proti těm uboţákům, kteří píší trapné komentáře do skupin milovníků zvířat. Tak na nic nečekej, jdi a pomoz Jana Kašparová ml. Odkazy: - útulek pro nemocné koně a koně určené na jatka stránka proti týrání zvířat, najdete zde odkazy na petice - odkazy na petice 28

29 Vtipy Prvňáčci jsou poprvé ve škole a paní učitelka se ptá: Děti, kdopak ví, kolik je 1+2? Nikdo nic neříká. Nemusíte se stydět přihlásit.... Opravdu nikdo neví? Přihlásí se malá holčička: Já nevím, kolik je 1+2, ale vím, ţe je to určitě stejně jako 2+1, jelikoţ sčítání jest na tělese reálných čísel komutativní. V rámci školního výletu probíhá kurz seskoku padákem, a tak děti, jedno po druhém, seskakují. Všechny naprosto v pohodě, aţ pak skáče Filípek. Vyskočí z letadla, zatáhne za šňůrku, padák se neotevře, jenom se vysypou jogurty. Filípek se diví, ale nepanikaří, ví totiţ, ţe má záloţní padák. Zatáhne za druhou šňůrku a zase se vysypou jen jogurty Pak začne horečnatě prohledávat kapsy, neví, co má dělat, aţ najde lísteček papíru a čte: Milý Filípku, babička Ti zase nabalila hodně Monte, abys měl něco pořádného k jídlu Perličky Jan Ţiţka uţíval šlechtický titul z Kalicha nebo poháru. Kterou kytku poznáš podle vůně? Párek. Proč je kačer výrazně zbarvený a kachna tak nenápadná? Aby se obětoval. Kdy a kde hrálo Osvobozené divadlo? V 18. stol. v obci Černý Vůl. Který hudební skladatel skládal hudbu k hrám Osvobozeného divadla? Smetana. Uveďte název alespoň jedné divadelní hry Osvobozeného divadla: Libuše. František Hrubín je autorem rozsáhlé básnické skladby Odyssea. 29

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI [1] OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI Rakovník, pondělí 21. 11. 2011 GZWR RAKOVNÍK JESENICE 1. ZŠ RAKOVNÍK MŠEC SKÓRE BODY MÍSTO GZWR RAKOVNÍK 4 : 1 2 : 1 11 : 0 17 : 2 9 1. JESENICE 1 : 4 2 : 0 1

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

MASČÁSEK Časopis Masarykovy základní školy v Klatovech 3. číslo 4. ročník

MASČÁSEK Časopis Masarykovy základní školy v Klatovech 3. číslo 4. ročník MASČÁSEK Časopis Masarykovy základní školy v Klatovech 3. číslo 4. ročník OBSAH 1. Úvodem 2. Literární tvorba 3. Akce 4. Závěrem 1. ÚVODEM Milé čtenářky a čtenáři, máte před sebou poslední číslo našeho

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY - seniorů

MISTROVSTVÍ EVROPY - seniorů RYBAŘENÍ NA LETIŠTI 7. - 11. září se v polském městě Leszno, za účasti 13 států, konalo Mistrovství Evropy seniorů v rybolovné technice. ČR na ME vyslala dvě družstva, jedno mužů 6 členné a jedno žen 3

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková Č. 2 14. 1. 2014 Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Zdroje: GuŤáK Přehazovaná Florbal Mikuláš Projektový den Obsah: Přehazovaná

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí Dumelang, sanibonani, absheni, nda, ralotsha, thobela, more... tak to jsou jedny z pozdravů, které můžete slyšet v naší škole. Ale abych nenarušila tradici, tak i dnes začínám změnami, které se u nás udály.

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD Co by byla škola bez dětí? To by přece nešlo! Proto je zápis budoucích prvňáčků každoročně významnou a očekávanou událostí! Učit

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD Co by byla škola bez dětí? To by přece nešlo! Proto je zápis budoucích prvňáčků každoročně významnou a očekávanou událostí! Učit LEDEN Ani jsme se nenadáli a máme tu nový rok! Konečně se také ukázala zima, aby mohli třeťáci tradičně vyrazit na hory. Jeden z mrazivých víkendů se vydal i školní klub cestovatelů na výlet do Drážďan.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Redakce: pour féliciter 2012

Redakce: pour féliciter 2012 Redakce: Jakub Meinlschmidt, 6. B Jana Kučerová, 6. B Natálie Slováková, 6. B Markéta Novotná, 6. B Šárka Blažejovská, 6. A Mirka Kunešová, 6. A Hana Gavlíková, 6. A Veronika Makovcová, 7. C Klára Jurenková,

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Bajtík. Číslo 1/ šk.r. 2009/10

Bajtík. Číslo 1/ šk.r. 2009/10 Bajtík Číslo 1/ šk.r. 2009/10 Ani jsme se nenadáli a už máme čtvrtinu školního roku skoro za sebou. Blíží se nám zima, Mikuláš a dokonce i Vánoce, ale jsou před námi ne všemi oblíbené čtvrtletní písemné

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role.

Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role. Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role. Žáci tak Umožnili svým učitelům vrátit se do dětství a usednout do

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁŘÍ 2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA Po prázdninách jsme se všichni setkali a natěšeně v naší školní družině zahájili novou celoroční

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Malí fotbalisté FK Ústí nad Labem ovládli první kvalifikaci turnaje E.ON Junior Cup. Během 10 zápasů inkasovali

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Listopad 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : 2. sportovně zábavné odpoledne...1 Vůně koření...2 Návštěva DDM Duchcov.....3

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu.

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. Červen 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. V pondělí na Den dětí jsme byli na školním výletě. Byla tam naše třída, třída

Více

BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň,

BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň, BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň, 20.4.2013 V sobotu 20.4.2013 se v severočeské Kadani uskutečnil již druhý ročník mezinárodního turnaje v polokontaktních disciplínách kickboxu - Bohemia Open 2013. Turnaje, pořádaného

Více

ŠKOLÁK. časopis ZŠ Stádlec. články: Zápis do prvé třídy, hudební kroužek, naši žáci ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ STÁDLEC

ŠKOLÁK. časopis ZŠ Stádlec. články: Zápis do prvé třídy, hudební kroužek, naši žáci ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ STÁDLEC ROČNÍK 2. ROK 2015 ČÍSLO 1 ŠKOLÁK časopis ZŠ Stádlec články: Zápis do prvé třídy, hudební kroužek, naši žáci ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ STÁDLEC Šéfredaktor: Marek Pinc Redaktoři: Jára Bouška, Terka Melicharová

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

..vydáno ke dni 25. 3. 2014...

..vydáno ke dni 25. 3. 2014... ..vydáno ke dni 25. 3. 2014... I. ročník, II. číslo Čeho se v tomto čísle můžete dočíst? Nové logo Nová zapisovatelka Nová koordinátorka Vícedenní zasedání MPM Články delegátů Fotografie delegátů Vizitky

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Anička Glatterová 3.třída

Anička Glatterová 3.třída Anička Glatterová 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně červenec..2-3 Slavní rodáci červen..4 Ročníkové práce.5 Absolventské práce.6 Výlet - Ohře 2014.7 Výlet - Bělá pod Pradědem.8 Výlet Chlum u Třeboně

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd.

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd. Září 2010 1.ZÁŘÍ Tak nám zase začíná škola. Před školní budovou se shromažďují skupinky odpočinutých, energií nabitých a opálených žáků. Mezi nimi se proplétají bytůstky malé a vyjukané, většinou v doprovodu

Více

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ OLOMOUC

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ OLOMOUC ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ OLOMOUC Jako každé Velikonoce se účastnila výprava našeho klubu olomouckého Turnaje přátelství, pořádaného Brněnskou šachovou školou formou devíti kol, jež se odehrají v rámci tří dnů.

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Malá Cena města Lomnice nad Popelkou 2013

Malá Cena města Lomnice nad Popelkou 2013 Malá Cena města Lomnice nad Popelkou 2013 24. srpen 2013 Ve dnech 24. a 25. srpna 2013 se v lomnickém skokanském areálu V Popelkách konala v pořadí již 35. MALÁ CENA města Lomnice nad Popelkou. V žákovských

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Den před velikonočními prázdninami se, ve středu 16. dubna, z naší školy do Českých Budějovic vypravila skupinka osmi žáků, aby poměřila a prověřila své schopnosti

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč Křížovka 1 2 3 4 5 6 7 1. ročník, 4. číslo 1 zvíře, které umí stát ve vodě jedné noze 2 budova, ve které učíme 3 je to na nebi, svítí to a hřeje 4 zvíře, které dělá iá, iá 5 jak řekne psaní jinak 6 ledový

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran ...květen/červen III. ročník, 6. číslo Reportér Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2 projekt Osudy spojují Svoboda, láska, velvyslanec

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více