Základní škola Čimelice. Číslo 24/25 - květen, červen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Čimelice. Číslo 24/25 - květen, červen"

Transkript

1 Základní škola Čimelice Číslo 24/25 - květen, červen 1

2 Váţení a milí čtenáři Školního zpravodaje, není to tak dlouho, co jsme Vás vybízeli k přečtení prvního čísla ve školním roce 2009/10, a uţ je tu číslo poslední, tentokrát květnově červnové. Hlavním důvodem spojení těchto dvou čísel bylo pracovní vytíţení jak šéfredaktora, tak samotných redaktorů časopisu. Velká část z nich se odpovědně připravovala na reprezentaci naší školy ve slovenských Rakovicích, o níţ samozřejmě v tomto čísle podrobně informujeme. Zanedbatelné jistě nebylo a není ani vaše úsilí o vylepšení známek v závěrečném finiši školního roku. A v neposlední řadě se konečně po tak dlouhé zimě dostavilo rovnou léto, kterého si uţíváte plnými doušky. Budiţ vám to přáno. Do velkých redakcí přichází obvykle s létem i tzv. okurková sezona, tj. období, kdy se nic zvláštního neděje, Poslanecká sněmovna má prázdniny, divadla mají prázdniny, celebrity mají prázdniny, Ordinace v růţové zahradě a všechny ostatní seriály mají prázdniny, no a novináři jsou tudíţ nuceni vymýšlet si nejrůznější novinářské kachny. Nám se nic takového stát nemůţe, protoţe nás čekají TAKY PRÁZDNINY!!! Tak si je všichni uţijme co nejvíc! Hurá!!! Obsah: Str. 3 Branný den Str. 4 Krokodýlí ZOO Protivín Str Rakovice na Slovensku Str Sport Str. 21 Exkurze do SOU Str. 22 Od učitele nejen pro učitele Str. 23 Punk Str ROZlučkový ROZhovor Str Domácí mazlíčci Str. 27 Týrání zvířat Str. 28 Anketa Slovensko Str. 29 Vtipy, perličky Za redakci Školního zpravodaje Jana Kubátová Všechna naše starší čísla najdete na v sekci Školní zpravodaj. 2 účastníci zájezdu do slovenských Rakovic,

3 Branný den I letos se v naší škole uskutečnil branný den. Dne jsme čekali na poţární poplach. Ten se rozezněl asi 10 minut po 8. hodině ráno. Vyběhli jsme ze školy a všechny třídy se shromáţdily před školou. Poté jsme se vydali za halu. Tam na nás čekala přednáška o tom, jak se zachovat, kdyţ je někdo v bezvědomí, a mohli jsme si vyzkoušet oţivování zraněného. Také jsme si mohli prohlédnout hasičské auto a zastřílet si ze vzduchovky. Kdyţ jsme si vyzkoušeli vše, co jsme chtěli, jednotlivé třídy se rozešly po okolí Čimelic. Většina se pak stavila na zmrzlině. Anna Klímová 3

4 Výlet do protivínské krokodýlí zoo Dne 3. června v 8.10 hod jsme se my, ţáci sedmé třídy, s panem učitelem Linhartem sešli na autobusové zastávce v Čimelicích. Autobus měl malé zpoţdění, ale to nám nevadilo. Cestou jsme si povídali o krokodýlech. Kdyţ jsme dorazili do Písku, přestoupili jsme na vlak, čímţ jsme nebyli nadšeni, protoţe tam bylo strašné horko. Vlakem do Protivína jsme jeli asi 15 min. Přestoţe jsme prohlídku měli předem zamluvenou, museli jsme čekat venku v dešti, neţ vyjdou ven děti ze školky. Konečně se tak stalo a my se hrnuli dovnitř. Odloţili jsme si mokré bundy, protoţe uvnitř bylo horko. Poté se nás ujal průvodce a šli jsme na dobrodruţnou výpravu. Viděli jsme krokodýly od největšího aţ po ty malinké. Nejzábavnější věc se stala u krokodýla Kubíka. Ten pokaţdé, kdyţ na něj někdo zavolal Kubíku, vystartoval jako gepard. Všichni se lekli a uţ okolo něj nikdo dlouhou dobu nechodil. Poté bylo moţno prohlédnout si i krokodýlí vejce. Kdyţ jsme s výpravou skončili, šli jsme do zoologického muzea. Tam nám ukázali pravěké kosti ptáků, krokodýlů, hadů, ţab a dinosaurů. Také se všem líbila expozice hradů a zámků České republiky vytvořených z párátek. Kdyţ jsme si prohlédli zoologické muzeum, řekli jsme si, ţe půjdeme ještě do posledního muzea. Tam nás přivítala příjemná paní a vyprávěla nám o historii Protivína. Šli jsme si prohlédnout i expozici dţungle, savany a pouště. Po prohlídce všichni znavení jsme měli konečně rozchod na oběd. Najedení aţ k prasknutí jsme se sešli na určeném místě, odkud jsme se přemístili na vlakové nádraţí. Vlakem jsme jeli zpět do Písku a odtud autobusem do Čimelic. Všichni plni záţitků s krokodýly jsme o nich celou cestu debatovali. Přijeli jsme v 15:40 hod a natěšeni jsme šli vyprávět své záţitky maminkám a tatínkům domů. 4 Vojtěch Mastný

5 Slovenské Rakovice Ve slovenských Rakovicích se představil krouţek sborového zpěvu i dramatický krouţek Součástí reprezentace naší školy na Slovensku byl bohatý kulturní program, připravený dramatickým krouţkem a sborovým zpěvem. Začali jsme uţ v autobuse, kdy všichni zpívali, aţ se hory zelenaly. Dokonce i pan řidič vypnul rádio a za našeho doprovodu dojel aţ do cíle. V pátek odpoledne jsme se připravili krátkou zkouškou v improvizovaném prostředí rakovické školy. Děti výborně zvládly organizační záleţitosti a posléze odehrály Popelku s obrovským nasazením. Určitě jsme naše slovenské přátele překvapili vysokou úrovní představení. Po dlouhotrvajícím potlesku se představil také krouţek sborového zpěvu s pásmem jihočeských písní, který v závěru zazpíval dvě slovenské písně. Ty ocenily zvláště členky pěveckého sdruţení ze slovenských Rakovic. V sobotu jsme si při prohlídce kostela vyzkoušeli jeho akustiku a večer se opět hrálo a zpívalo v místní pizzerii. Jak byl program náročný, dotvrzuje fakt, ţe několik zpěvaček téměř přišlo o hlas. Nejcennějším přínosem této akce je z mého pohledu to, ţe děti pocítily smysl své práce a zaţily ocenění svého snaţení. Marie Filipová 5

6 Zpráva o sportovních kláních ve slovenských Rakovicích Hlavní součástí naší návštěvy byly sportovní soutěţe. Hned po příjezdu jsme se odebrali do tělocvičny místní školy, kde jsme odehráli několik florbalových utkání. Bojovali jsme jako lvi! Výsledkem bylo 1. místo starších chlapců a 3. místo děvčat. Třešničkou na dortu se stalo utkání dospělých SR x ČR. S velkým nasazením hájila svoje barvy výprava ČR a nakonec zvítězila! Páteční den se nesl ve znamení olympijského ohně. Kaţdá slovenská třída představovala na nástupu jiný stát. Tak se sešli Slováci, Američané, Švédové, Japonci, atd. My jsme zastupovali své Česko. Po slavnostním zapálení olympijského ohně, přivezeného z Čimelic, nastala vlastní sportovní klání. Jelikoţ začalo hustě pršet, přesunuli se všichni aktéři do tělocvičny, kde proběhla soutěţ v přetahování lanem. Bohuţel se našim týmům celkově moc nedařilo, Slováci byli silnější. Výjimkou bylo pouze druţstvo ve sloţení Gábina Pánková, Martina Pištěláková, Míla Mikeš, Aleš Příborský a Pepa Hála. Tento tým po lítém boji obsadil 2. místo! Poté se počasí umoudřilo a sportovní klání mohlo vypuknout naplno. Soutěţilo se v několika kategoriích (1.-3. třída, třída a třída). Všechny kategorie se zúčastnily hodu granátem na cíl, skoku do dálky, sprintu a běhu na delší trať (délky běhu byly rozdílné podle věku sportovců). Celkově jsme získali 10 z 24 moţných zlatých medailí, coţ lze povaţovat za velký úspěch! Vláďa Linhart 6

7 Medailové úspěchy chlapců: Ondra Bernatík 1.místo v běhu na 600 m a ve skoku do dálky, 2.místo v běhu na 60 m; Honza Pěknice 3.místo ve skoku do dálky; Martin Nosek 1.místo v hodu granátem; Aleš Příborský 3.místo v hodu granátem a Míla Mikeš - 1.místo v běhu na 900m. Mezi děvčaty si nejlépe vedla Monika Valová, která vyhrála vytrvalost a skok do dálky. Bronzovou medaili si odnesla ze sprintu. Omylem přišla o stříbro za hod na cíl. Pak by se stala majitelkou čtyř medailí ze čtyř moţných! Dvě medaile si odnesly: Magda Kulasová 1.místo ve vytrvalém běhu a 2.místo ve skoku do dálky, Gábina Vinklerová stříbrná ve sprintu a ve skoku do dálky, Marie Chmelová 2.místo v hodu granátem a 3.místo ve sprintu, Andrea Krajíčková 1.místo v hodu granátem a 2.místo ve vytrvalém běhu. Jednu medaili získaly: Hanka Ţáková 1.místo ve sprintu, Lucka Fialová a Anička Kulasová - obě doběhly ve vytrvalém běhu pro bronz, Irenka Filipová 1.místo v hodu granátem, Simona Krajíčková druhá v hodu granátem. Tím však naše sportovní činnost nekončila. Uţ odpoledne po olympiádě jsme se utkali ve fotbale! Zápas jsme prohráli 2:0 a v poměru 4:1 jsme prohráli i penalty. S poráţkou jsme se nechtěli smířit, a tak jsme si na další den domluvili odvetu! V ní jsme po velkém boji prohráli tentokrát 5:3! Ale náladu jsme si vylepšili následným penaltovým rozstřelem, který jsme vyhráli 5:4! V rozstřelu nás podrţel brankář Karel Hrabě, který i za cenu zranění (zlomená ruka) vychytal vítězství. Ale pochvalu si zaslouţí celý tým, který hrál, jak nejlépe uměl! Vláďa Linhart, Iva Jirušová 7

8 8

9 Červený Kameň Hrad byl zaloţen kolem roku 1240 královnou Kunhutou, vdovou po českém panovníkovi Přemyslu Otakarovi II. Hrad byl jedním z řetězce středověkých pohraničních hradů, které tvořily pohraniční opevnění mezi Uherskem a Českým královstvím, sahající od Děvína aţ po Trenčín. Protoţe tento hrad je unikátním objektem v středoevropském stavitelství, byl roku 1949 vyhlášen státním kulturním majetkem a roku 1970 národní kulturní památkou. Je zde zřízené muzeum, které se zabývá dokumentací bytové kultury šlechty od 16. do začátku 20. století a vývojem vojenské techniky na slovenských hradech. Po téměř sedmnáctiletém uzavření hradu (v roce 1992) pracovníci muzea zpřístupnili první výstavu Zo zbierok Múzea Červený Kameň. Roku 1993 bylo zpřístupněno jihozápadní křídlo hradu a o 4 roky později i křídlo jihovýchodní. Sbírkotvorná činnost se orientuje na historický nábytek, bytové doplňky, výtvarné umění, umělecko-řemeslné předměty a historické zbraně. (zdroj:www.turistika.cz) Fotografie z návštěvy hradu Červený Kameň během pobytu ve slovenských Rakovicích. 9

10 Dopis ze Slovenska napsala jako svou školní slohovou práci Milá maminko, milý tatínku! na závěr 6. ročníku Monika Valová Promiňte, ţe Vám ze Slovenska píši aţ teď, ale neměla jsem čas, jelikoţ tady máme bohatý program. Je tady mnohem větší zábava, neţ jsem čekala. Teď Vám krátce popíši, co jsem tady za poslední tři dny zaţila. Ve čtvrtek jsme dorazili do slovenských Rakovic. Před internátem, kde jsme měli být ubytovaní, nás s fanfárou uvítal pan starosta, který je mimochodem moc milý muţ, paní ředitelka ZŠ Rakovice a spousta dalších lidí. Pokoje na internátu jsou malé, ale útulné. Vedle našeho pokoje se ubytovaly dívky z 9. třídy, coţ je někdy komplikované, jelikoţ starší dívky tráví zbytečně moc času líčením. Asi si myslíte, proč mi to tolik vadí, jenomţe já, Aňa a Majda Kulasových, s kterými sdílím pokoj, máme koupelnu propojenou právě s těmito dívkami. A tak musíme s Aňou a Majdou trpělivě vyčkávat, neţ dívky líčení dokončí a my se můţeme jít umýt. Tento den tímto ovšem neskončil. Učitelé rozdali dresy a vyrazili jsme na florbalový turnaj. Naši kluci se umístili na prvním místě (hurá!) a my holky jsme skončily na třetím (dvakrát hurá!). Druhý den nato se rozdala trička s logem Siko (tati, jsou váţně moc hezká!) a učitelky oznámily, ţe půjdeme bojovat na športovnú olympiádu. Čimelická škola byla úspěšná, pobrala skoro všechny medaile. Já jsem byla ze čtyř disciplín dvakrát první (skok do dálky a vytrvalostní běh) a jednou třetí (hod granátem). Dnes, v sobotu, naši ţáci předvedli, ţe nejsme šikovní jen ve sportu, ale i v divadelním a pěveckém oboru. Divadelní hra Popelka se všem moc líbila, stejně tak i vystoupení pěveckého sboru. Kdyţ jsme zpívala a koukla se na paní učitelku Filipovou, jak je šťastná, ţe se nám daří, měla jsem také radost. Panu starostovi se vše samozřejmě také moc líbilo, a tak nás pozval na moc dobrou pizzu. Uţ teď se těším na své další záţitky tady, ovšem na Vás domů se těším ještě víc. S láskou Vaše dcerka Monička slovenské Rakovice

11 Anketa V posledním průzkumu veřejného mínění tohoto školního roku jsme se ptali Honzy Zieglera, Vojty Mastného a Hanky Ţákové, co říkají na návštěvu ve slovenských Rakovicích. 1) Co se ti na Slovensku nejvíce líbilo? Honza: Nejvíce se mi líbila školní hala. Vojta: Mně se na Slovensku nejvíce líbila hala a taky holky. Hanka: Hezké ubytování a našla jsem si tam nové kámoše. 2) Co se ti moc nelíbilo? Honza: Zdálo se mi, ţe jsme měli málo volného času. Vojta: Mně také chyběl ten volný čas. Hanka:Všechno bylo perfektně připravené, nemám co namítnout. 3) Co bys chtěl změnit u nás, aţ k nám Slováci přijedou? Honza: Uklidil bych a vybavil halu. Vojta: Vyčistil bych halu. Hanka: Postavila bych pro ně hotel. 4) Rozuměl jsi všemu, co ti Slováci říkali? Honza: Jo, ale někdy mluvili nesrozumitelně. Vojta: Jasný, super. Hanka: Myslím, ţe jsem rozuměla všemu. 5) Našel sis nějaké nové kamarády? Honza: Ani moc ne. Vojta: Jo, ale málo. Hanka: Jo, spousty nových kámošů. Připravil Karel Hrabě Rakovice - Corinthia Hotel 11

12 Zamyšlení nad smyslem víkendové akce ve slovenských Rakovicích tentokrát z opačné strany O tom, ţe sú si Slováci a Česi ako národy veľmi blízki a podobní, svedčí i ďalší z mnoha realizovaných výmenných študijných pobytov, tentokrát medzi ţiakmi ZŠ Čimelice a ţiakmi Strednej odbornej školy v Rakoviciach. Dňa zavítala delegácia našich západných bratov a sestier k nám, do dediny Rakovice, aby sa návštevníci oboznámili s tunajším spôsobom ţivota (nie natoľko rozdielnym), novodobým folklórom dnešného vidieka a čo je najdôleţitejšie, aby nadviazali kontakt s miestnymi obyvateľmi. Nemoţno predsa pochopiť miesto niekomu doposiaľ cudzie, pokiaľ nepochopí mentalitu ľudí, ktorí tam ţijú. Celo víkendový program pripravený pre našich hostí bol z ich strany hodnotený ako nanajvýš kladný a bohatý na skúsenosti po mnohých stránkach. Veď koniec koncov, to bol jeden z hlavných cieľov a myšlienok tohto pobytu. Ako nezainteresovaný pozorovateľ mnohých športových i kultúrnych podujatí tohto víkendu môţem zodpovedne prehlásiť, ţe pozitívne naladená atmosféra, sprevádzajúca celý ten čas, významne ovplyvnila môj a určite i mnoho ďalších názorov na takto príjemne strávený víkend medzi dvomi národnosťami. Síce som do výmenného programu nebol nijakým spôsobom oficiálne zapojený, no aj tak som vo svojom vnútri pocítil pocit istej solidarity a rovnocennosti. Naplno som si uvedomil potrebu zveľaďovať vzťahy ako medzinárodné, tak vzťahy medzi ľuďmi celkovo. Problém dnešnej doby viazne podľa mňa vo vzájomnej medziľudskej komunikácií, ale podobná výmena študentov medzi školami významnou mierou prispieva k jej rozvíjaniu. Ešte na záver si v skratke dovolím napísať, ţe víkend s Čechmi mi dal toho naozaj veľa. Spoznal som mnoho príjemných ľudí, porozumel myšlienke celej akcie a našiel poklad, ktorý síce nie je zo zlata, ale cennejší ako čokoľvek iné. Andrej Boroň Pokud vám není jasné, o jakém pokladu Andrej hovoří, zkuste se doptat v 9. třídě. 12

13 Sport ÚSPĚŠNÉ FOTBALOVÉ JARO NA ZŠ ČIMELICE Mc Donalds CUP 2010 Ve dnech 27. a 28. dubna 2010 se ţáci 1. stupně ZŠ Čimelice zúčastnili okresního finále v Mc Donalds CUPU. Letos se konal jiţ 13. ročník tohoto fotbalového turnaje. Hrálo se na umělé trávě v areálu FC Písek ve dvou kategoriích (1.-3. třída a 4.-5.třída). V kategorii třída se turnaje zúčastnilo 12 týmů. Týmy byly rozděleny do 3 skupin, v nichţ hrál kaţdý s kaţdým. Délka kaţdého zápasu byla 18 minut. Čimelice změřily ve skupině své síly s týmy ZŠ Mirovice, ZŠ Chyšky a ZŠ Husova Písek. Všechny tyto zápasy ţáci ZŠ Čimelice vyhráli a postoupili do finálové skupiny s plným počtem bodů a skórem 6:0!! Ve finálové skupině čekaly Čimelické dvě milevské školy. ZŠ JAK Milevsko porazili naši ţáci 2:0 a do posledního utkání proti ZŠ TGM Milevsko šli s tím, ţe pokud zvítězí, stanou se vítězi a postoupí do krajského finále do Českých Budějovic. To se bohuţel nepodařilo a po poráţce 5:0 (brzy jsme inkasovali první gól, po kterém jsme museli hru otevřít a více útočit, z čehoţ vyplynuly další branky v naší síti) obsadila ZŠ Čimelice krásné 2. místo!:-) a navázala tak na loňské 1. místo v této kategorii. Výsledky a střelci: ZŠ Čimelice ZŠ Mirovice 1:0 (Kuchejda), - ZŠ Chyšky 3:0 (2 Biskup, Kuchejda), - ZŠ Husova Písek 2:0 (Jizba, Vašek), - ZŠ JAK Milevsko 2:0 (Jizba, Biskup), - ZŠ TGM Milevsko 0:5 Sestava Čimelic: Petr Gottfried, Josef Kuchejda, Marek Ulč, Martin Hanus, Daniel Jizba, Tomáš Biskup, Martin Vašek, Jakub Jelínek, Jan Pobříslo 13

14 V kategorii třída se turnaje zúčastnilo 14 týmů, které byly rozděleny do 3 skupin. Hrací systém byl stejný jako v mladší kategorii. Ţáci ZŠ Čimelice porazili ve skupině ZŠ Mirotice 3:0 (2 Jizba, Klimeš) a ZŠ Šobrova Písek 6:1 (2 Jizba, 2 Štrouchal, Janotová, Klimeš). V posledním zápase jsme ale prohráli se ZŠ TGM Písek 1:0 a do finálové skupiny jsme bohuţel nepostoupili. V tomto utkání se zranil i náš dosud nejlepší střelec Láďa Jizba. Tento faktor a zklamání z nezdařeného postupu do finálové skupiny zapříčinily, ţe v dalších zápasech o umístění jsme prohráli a obsadili aţ 6. místo. Sestava Čimelic: Pavel Hadáček, Jakub Klimeš, Jakub Kuchejda, Michal Štrouchal, Barbora Janotová, Zbyněk Motejzík, Lukáš Vala, Jan Kníţe, Ladislav Jizba, Vojtěch Štěpánek, Josef Biskup Vláďa Linhart Fotbalový turnaj O pohár starosty města Mirotice V úterý se v Miroticích na fotbalovém hřišti Bahnice uskutečnil 1. ročník fotbalového turnaje O pohár starosty města Mirotice. Turnaj byl vypsán pro 3 věkové kategorie (1.-3. třída, třída a třída). Hrálo se na polovině velkého fotbalového hřiště v počtu 7+1. V kaţdé kategorii se zúčastnila 4 druţstva pořádající ZŠ Mirotice, dále ZŠ Mirovice, ZŠ Čimelice a ZŠ Chraštice. Hrálo se systémem kaţdý s kaţdým. Ţáci ZŠ Čimelice dosáhli ve všech kategoriích velmi dobrých výsledků. V nejmladší kategorii třída obsadili naši ţáci 1. místo a ve zbylých dvou kategoriích druhá místa! 14

15 Výsledky, střelci a sestavy v jednotlivých kategoriích: 1.-3.třída ZŠ Čimelice ZŠ Mirotice 1:0 (Vašek), - ZŠ Chraštice 6:0 (3 Biskup, 2 Jizba, Vašek), - ZŠ Mirovice 5:0 (3 Jizba, 2 Biskup) Sestava: Petr Gottfried, Josef Kuchejda, Petr Veselý, Filip Chylík, Martin Hanus, Daniel Jizba, Tomáš Biskup, Martin Vašek, Jakub Jelínek, Jan Pobříslo 4.-5.třída ZŠ Čimelice ZŠ Mirotice 2:0 (Jizba, Štrouchal), - ZŠ Chraštice 6:2 (3 Jizba, 2 Klimeš, Biskup), - ZŠ Mirovice 1:3 (Jizba) Sestava: Pavel Hadáček, Jakub Klimeš, Jakub Kuchejda, Michal Štrouchal, Barbora Janotová, Zbyněk Motejzík, Jan Kníţe, Ladislav Jizba, Vojtěch Štěpánek, Josef Biskup 6.-9.třída ZŠ Čimelice ZŠ Mirotice 1:0 (Příborský), - ZŠ Chraštice 4:0 (Mastný, Pšeničný, Vařenka, Bíva), - ZŠ Mirovice 0:3 Sestava: Karel Hrabě, Vojtěch Mastný, Ondřej Bernatík, Aleš Příborský, Martin Bíva, Josef Hála, Jan Bystřický, Jakub Vařenka, Miloslav Mikeš, David Pšeničný Vláďa Linhart 15

16 Atletický čtyřboj Čimelice 2010 Ve čtvrtek 27. května 2010 se na atletické dráze v Čimelicích sešlo 80 malých atletů z prvního stupně, aby zde změřili síly v Atletickém čtyřboji Jejich soutěţní výkony měřili u jednotlivých disciplín (sprint, vytrvalý běh, skok daleký a hod kriketovým míčkem) učitelé zúčastněných škol z Čimelic, Chraštic, Mirotic a Mirovic, kterým vydatně pomáhali naši deváťáci, posíleni o čtyři děvčata z osmičky. Neméně těţký úkol dostaly dívky Štěpánka Kuchtová, Kristýna Hulešová, Gabriela Pánková, Tereza Boučková a Kristýna Ţahourová. Zkusily si, jak dá zabrat starat se celé dopoledne kaţdá o 16 soutěţících. A zvládly to výborně! Malí sportovci soutěţili s velikým zaujetím a soutěţní pohodu naštěstí nenarušilo ani letošní deštivé počasí. Soutěţní výkony zpracovával tým dívek (Alena Břicháčková, Jitka Šuková, Kristýna Šindelářová) pod vedením zkušené paní učitelky Marie Sedláčkové. Před polednem se jiţ vyhlašovaly výsledky. Mezi prvňáčky si nejlépe vedl David Račan z Čimelic, mezi druháky Petr Hřebejk z Mirotic, nejlepším třeťákem se stal Patrik Košek z Chraštic, nejlepší výkony ve čtvrté kategorii podal Martin Hanzlík z Mirovic a v páté Lenka Skalová z Chraštic. Přála bych si, aby atletika zůstala pro tyto děti oblíbeným sportem i nadále. Iva Jirušová 16

17 17

18 Atletická olympiáda v Písku Druhý červnový den se vydalo 18 vybraných malých atletů (od první po pátou třídu) z naší školy na velké atletické závody do Písku. Těšili se a trochu se i báli závodění na novém krásném atletickém stadionu, kde měli soutěţit v jedné nebo dvou disciplínách, ve kterých dosáhli nejlepšího výkonu. Bylo tu mnoho nového! Poprvé závodili na umělém povrchu, prvně startovali z bloků na opravdických závodech a někteří měli poprvé na nohou kvůli lepším výkonům i tretry (speciální atletickou obuv s hřebíky). Poprvé jejich výkony snímala cílová kamera Všichni čimeličtí závodníci se snaţili podat ten nejlepší sportovní výkon a tak někteří dokonce překonali svůj vlastní osobní rekord! Chuť k závodění nikomu nevzal ani déšt, který začal během posledních disciplín a provázel nás i po celou zpáteční cestu. Nejlépe si ve velké konkurenci závodníků z jedenácti škol vedlo těchto pět závodníků. Prvňák Pepa Kuchejda obsadil 2. místo v hodu kriketovým míčkem, třeťačka Lucie Počtová získala medaili za 3. místo ve skoku dalekém a její spoluţák Daniel Jizba také 3. místo v běhu na 60m. Ze čtvrté třídy si nejlépe vedl Jakub Klimeš, který vyhrál ve své kategorii skok daleký pěkným výkonem 367cm. Nejúspěšnější závodnicí výpravy se pak stala Kristýnka Račanová z páté třídy, která startovala v běhu na 60m a v běhu na 800m. Ve sprintu si odnesla stříbrnou medaili a ve vytrvalém běhu medaili bronzovou. Všem medailistům MOC BLAHOPŘEJEME a jiţ se těšíme na další ročník! Iva Jirušová, Andrea Zelenková 18

19 JUDO na ZŠ Čimelice Naše škola se můţe pyšnit řadou krouţků. Jedním z nich je krouţek JUDO, který funguje jen na málokteré škole. Navštěvují ho naši ţáci, ale dojíţdí sem i děti z Mirovic, Mirotic a Orlíka nad Vltavou. JUDO u nás funguje uţ 6 let. Malé judisty trénuje pan Miloslav Mikeš, trenér II. třídy, 1. dan, vítěz mezinárodního mistrovství veteránů ČR. Děti jsou rozděleny na dvě skupiny začátečníci a pokročilí. V letošním roce mají čimeličtí závodníci velmi vydařenou sezonu. Začátkem roku 2010 na prvních tradičních závodech v Písku skupina svěřenců M. Mikeše zahájila medailové hody. Postupně mladí sportovci soutěţili na Mezinárodních závodech v Kaplici, Velké ceně Benešova, v Čimelicích, v Prachaticích, v Týně nad Vltavou, v Praze, Liberci a Táboře. V čimelické sportovní hale proběhl 5. ročník turnaje ţactva v JUDO, kterého se zúčastnilo bezmála 270 závodníků. Během jednoho dne zavítalo do haly s trenéry, rodiči, rozhodčími a diváky přes 500 lidí. Náš turnaj se stal po Týnkapu největším turnajem mládeţe na jihu Čech. Nejúspěšnějšími závodníky v kategorii Přípravka (mláďata) jsou Jakub Jelínek, Martin Vašek, Tomáš Bašta, Lenka Tománková, Ondra Bubeník, Jan Bubeník, Petr Hřebejk, Jirka Tůma, Ája Nováková. V kategorii mladších ţáků Pavel Chernyavskyy, Michal Sedláček, Kryštof Tomášek. Největšího úspěchu dosáhla Týna Račanová, která na mezinárodních závodech v Liberci vybojovala zlatou medaili a dál se snaţí nasbírat body na kvalifikačních turnajích, aby mohla na podzim reprezentovat čimelický oddíl na mistrovství ČR. O postup na mistrovství ČR tvrdě zápasí i Míla Mikeš, který v květnu reprezentoval město Písek na 20. evropských hrách mládeţe ve španělské Tarragoně. Páté místo je pro Mílu velkým úspěchem, ale zároveň i zklamáním, neboť medaile byla blizoučko. Jako jediný dokázal porazit závodníka z francouzského Orlean, který suverénně zvítězil v jednotlivcích. Před ukončením školního roku čekají mladé judisty zkoušky z technické a obratnostní vyspělosti, při kterých si judisté zvyšují kyu (takzvané páskování). V létě AC JUDO opět pořádá JUDOCAMP, coţ je jedna z nejoblíbenějších akcí v roce. Judo je bojový sport, který má své kořeny v Japonsku. Slovo JUDO pochází z japonštiny a v překladu znamená jemná cesta. Je to sport vhodný pro dívky i chlapce, muţe i ţeny kaţdého věku. Jana Jelínková, Miloslav Mikeš 19

20 Hasičská hra Plamen Dne se zúčastnila dětská druţstva SDH Čimelice celostátní hry Plamen ve Varvaţově. Všichni věděli, ţe jde o zlatou medaili, a tak byli nervózní. Pečlivě si vše připravili na základnu a pak se ozval výstřel. I přes malé zaváhání jednoho člena týmu, který však hned věc napravil, útok skončil s menším časovým odstupem. Všichni proto mysleli, ţe je zlato pryč, ale doufali, ţe nějaká ta medaile bude. Jaké bylo při vyhlašování výsledků překvapení, kdyţ vyhlásili druhé místo a Čimelice to nebyly. Celkovým součtem s podzimní částí čimelické druţstvo vyhrálo 1. místo s velkým náskokem a za celoroční práci si zaslouţeně odneslo ZLATO. Jan Vašek 20

21 Mistrovství světa ve fotbale 2010 Mistrovství světa ve fotbale 2010 je 19. mistrovstvím pořádaným asociací FIFA. Závěrečný turnaj, kam se muţské fotbalové národní týmy probojovali z kvalifikace, se koná v období od 11. června do 11. července v Jihoafrické republice. Místa konání Hlavním městem, kde mistrovství světa probíhá, je Johannesburg. Dalšími městy, kde se turnaj koná, jsou: Kapské město, Durban, Pretoria, Port Elizabeth, BloemFontein, Nelspruit, Polokwane a Rustenburg. Hrající národy Na Mistrovství světa ve fotbale 2010 se konaly kvalifikace. Celkem bylo devět skupin po šesti týmech. Česká republika dostala sousedy ze Slovenska, poté Slovinsko, Polsko, Severní Irsko a San Marino. Postupovali vţdy první dva a Češi skončili na 3. místě. Takţe jsme nikam nejeli. Horcí kandidáti Minulé Mistrovství světa v Německu ovládli Italové po penaltové přestřelce s Francouzi. Letos se ale největšími kandidáty stávají mistři Evropy, tedy Španělé, a mistři světa z roku 2002, tedy Brazilci. Hodně se očekává od Argentiny, Anglie a Holandska. Takţe celkově je na tom nejlépe Evropa. Znak a míč Na kaţdý fotbalový turnaj si pořádající národ připravuje logo a míč. Na míč, který dostal jméno Jabulani, si hodně hráčů stěţuje, ţe je prostě hrozný. Nejvíce si stěţují brankáři. Míč můţe být špatný, jak popisuje Iker Casillas z Realu Mardid, nebo můţe být perfektní a jenom brankáři si na něj stěţují, protoţe s ním dostanou hodně gólů. Připravil David Pšeničný Jabulani 21 Znak Mistrovství světa ve fotbale 2010 Pohár pro vítěze

22 Exkurze do SOU Písek Dne 27. května se 7. a 8. třída vydaly na exkurzi do Středního odborného učiliště a Střední odborné školy v Písku. Jela s námi p.uč. Zieglerová a dali jsme si sraz v 7:45 hod u Fipa. Tam uţ na nás čekal mikrobus. Nastoupili jsme a kolem 8. hodiny jsme vyjeli. Pan řidič nás nejdříve zavezl podívat se na nějaký dům, kde pracovali zedníci, a poté jsme se jiţ vydali do Písku. Tam jsme se šli podívat také na zedníky, kteří pracovali na domě. Později jsme navštívili SOU, kde se učili sádrokartonáři. Tam nám ukázali sádrokarton, třídy, kde se učí, a nějaké jejich fotky. Kdyţ jsme si vše prohlédli, jeli jsme kolem desáté hodiny na poslední prohlídku. Bylo to do SOU a SOŠ Písek, kde jsme viděli hodně našich bývalých spoluţáků, kteří chodili k nám na ZŠ, nebo hodně kamarádů. Tam nám ukázali stroje, se kterými pracuje truhlář, ukázali nám i výrobky tesařů. Kolem poledne jsme šli na oběd. Dostali jsme španělského ptáčka s rýţí, pití a zákusek. Oběd byl moc dobrý. Kdyţ jsme dojedli, šli jsme se ještě podívat na automechaniky a autotroniky. Tam jsme se koukli, jak vypadá zespodu auto, jaké mají učebny a dokonce jsme si mohli zajezdit traktorem. Asi v půl druhé jsme měli všechno prohlédnuté, mikrobus nás naloţil a vyjel směr Čimelice. Ve dvě hodiny jsme byli zase u Fipa a rozešli se domů. Někteří si vybrali, co budou chtít dělat po ZŠ, ale někteří ne. Této exkurze se účastnili Dominik Bína a Martin Kašák ze 7. třídy a Martin Nosek, David Pšeničný, Karel Hrabě, Jan Bystřický a Jakub Vařenka z 8. třídy. David Pšeničný 22

23 Od učitele nejen pro učitele O čem by tak měl učitel pojednat koncem školního roku a téměř na konci svých sil? O vysvědčení? O tom, jak je dobré mít prázdniny? O tom, jak to učitelům řada lidí závidí? Nebo o něčem, co se školou vůbec nesouvisí? Třeba o volbách? No ono by se stejně časem ukázalo, ţe všechno souvisí se vším, i ty volby se školou. Nová vláda a nový parlament budou totiţ rozhodovat také o tom, kolik peněz se bude v příštích letech dávat do školství, zda se v tomhle směru konečně dostaneme na evropský průměr, ale třeba taky o tom, zda budeme platit školné. S tím školným to není téma úplně k zahození, na jedné straně z toho sice máme strach, uţ tak je těţké financovat pobyt ratolestí ve velkých městech, rozhodnou-li se pro studium na vysoké či vyšší odborné škole, na druhé straně by to asi lecčemu prospělo. Pamatuji si na Kanaďanku, která se mnou byla kdysi na jazykovém kurzu ve Vídni. Učitel jednou zaspal a nedorazil na vyučování. Všichni byli celkem smíření se situací, to se zkrátka stane, ţe člověk zaspí. Ona byla však rozhořčená, chtěla poţadovat náhradu, nebo vrácení části peněz. Platila si totiţ kurz sama ze svého. Většina z nás byla na měsíčním pobytu v rakouské metropoli díky stipendiu. A tak nám to bylo víc jedno, kolik se toho vlastně naučíme. Zkouším si představit ţáky 9. třídy, kdyby si měli v závěrečném ročníku platit školné. Jasně, je to nesmysl, povinná školní docházka je devítiletá a tudíţ bezplatná. Ale teoreticky. Co kdyby. Myslíte si, ţe by se i tak chodili někteří z nich do školy jen prospat, pohovořit s kamarády, zkrátka udrţovat společenské kontakty? Nebo by chtěli za své peníze nějaké výsledky? Tedy za rodičovské peníze, pochopitelně, v tom je ten problém. Asi by to zase bylo na rodičích V závěrečném čísle Školního zpravodaje z roku 2008 jsem si přečetla rozloučení tehdejších deváťáků. Uţ nejsme takové ty nesmělé dětičky jdeme dál, takţe světe jásej, přichází ti posila!!! Já bych to světu a republice a našemu kraji a obci moc přála i letos. Protoţe to potřebují. A ať uţ to s tím školným dopadne jakkoliv, za všechno člověk nějak platí. Nezáleţí na tom, zda je to dobré vzdělání, prestiţní zaměstnání nebo třeba jen příjemné nicnedělání. Tak ať z toho všeho máte v ţivotě co nejvíc radosti i uţitku. Jana Kubátová 23

24 Hudební ţánry - Punk Hnutí punk bylo odpovědí na líbivé obličeje dlouhovlasých hvězd popu, které se v polovině 70. let přiblíţily Kristovu věku. Stali se z nich nudní staří páprdové, uzurpující si místo na výsluní. Ironií bylo, ţe právě tito hippiové nadělali tolik povyku kolem mládí. Opět dozrál čas pro novou revoluci, která byla ostře zaměřena proti všeobjímající lásce, touze souznít s přírodou a heslům o mini. Věk Vodnáře nenávratně zmizel. Byla také jiná doba. Sedmdesátá léta byla pondělkem s pěknou kocovinou po velkém flámu šedesátých let. Stoupala nezaměstnanost, bombové útoky ochromovaly ţivot, ekologové bili na poplach, lidé se uchylovali k drogám, volným manţelstvím, bisexualitě, k rozvodům a psychoterapii. Není divu, ţe vše nahrávalo punkům a dodávalo to jejich nihilistickému pohledu na budoucnost zdání důvěryhodnosti. O kulturním úpadku vypovídal ţebříček hitparád. Šlágry od skupiny ABBA se ocitly na prvním místě. Chyběly nové myšlenky, doba postrádala tvůrčí záblesk. McLarenova rocková kapela Sex Pistols svým provokativně nezkrotným duchen přispěla k profilování hnutí punk, právě tak jako Westwoodová svými modely. Westwoodová a McLaren jsou pokládáni za duchovní rodiče punků. Ti skuteční však byli hippies, proti kterým pociťovali zášť a nechuť. Ta je spojovala. Punkové zdaleka nepocházeli jen z chudinských čtvrtí, ale i ze středních vrstev a majetnějších rodin. Novináři a módní návrháři byli vţdy velkým nebezpečím pro spontánně zrozené pouliční subkultury. V případě punků dokázali během několika málo měsíců degradovat jejich zdánlivě nepřijatelnou anarchii v oblékání na stereotyp. Mediální punk se stal určitým druhem viru, který se přenášel novinami, časopisy a televizními zprávami. V avantgardních prodejnách v Londýně a Paříţi se jiţ v roce 1977 nabízela nová móda punk look běţným spotřebitelům. Kalhoty s jednou nohavicí, sluneční brýle s jedním sklem, zdravotní šněrovací boty, košile s obojkovými límci, síťované vesty z motouzů, koţená saka s cvočky. Rebelové ulice ke svému vlastnímu zděšení přestali šokovat. Bláznivé barvy a jeţaté hlavy se staly běţným jevem. Antimóda se proměnila v módu, antikultura v oficiální kulturu. Bylo třeba hledat novou formu protestu. Do razantních stop punků vešli s patřičnou dávkou americké nostalgie cats (kříţenci rockerů s trampy), ois (z poloviny skini, z poloviny punkové) se svými rasistickými poznámkami, noví romantici, pozéři, kteří se oblékali pro zábavu, a také mystikou posedlí gothové. Kapely: Sex Pistols Houba Malomocnost prázdnoty Ramones Exploited Pipes And Pints Připravila K.Hospasková 24

25 lučkový hovor s třídními učitelkami deváté třídy Jak dlouho jste byla naší třídní učtelkou? Ivana Zieglerová: Asi rok a tři měsíce. Martina Polívková: To je těţká otázka Bez dvou měsíců je to pět let. Byla jste spokojena s touto třídou? Ivana Zieglerová: Nešla jsem do ničeho nového. Mám vás v hodinách od šesté třídy, takţe jsem věděla, do čeho jdu. Jsem spokojená. Martina Polívková: Byla jsem s vaší třídou spokojená, to rozhodně, a hlavně jste byli má první třída a nezklamali jste mě. Byl nějaký ţák, kterého jste si oblíbila, a naopak? Ivana Zieglerová: Nemám to nijak vyhraněné. Není nikdo vyloţeně oblíbený, a asi ani nikdo neoblíbený. Martina Polívková: Já jsem si konkrétně oblíbila vás všechny, měla jsem vás moc ráda. Taky jsem za vás bojovala, a ne jako za jednotlivce, ale za celý kolektiv. Máte nějaké dobré či špatné vzpomínky? Ivana Zieglerová: Špatné nemám, co by mně vyloţeně utkvělo v paměti. Dobré, tak z loňského výletu na Mozolově, tam se mi opravdu moc líbilo. Takové ty kaţdodenní problémy, to nejsou problémy, to se prostě musí vyřešit. Jestli ta špatná vzpomínka bude teď, protoţe já tady bojuji uţ i o jogurty (pozn.redakce: teď, tj. na posledním výletě 9. třídy) Martina Polívková: Dobré vzpomínky mám s vámi z výletu, z hodin angličtiny, co jsem vás měla. A špatné, na vás snad ani nejde mít. 25

26 Jak byste oznámkovala naši třídu jako celek? Ivana Zieglerová: No asi dvojkou, nebo jedničky jste. Asi jedničky jste! Martina Polívková: Jako celek jste byli pro mě nejlepší třída, měla jsem vás všechny ráda, nebyl tam vůbec nikdo, koho bych ráda neměla, takţe jednička. Máte pocit, ţe jste nás něco naučila? Ivana Zieglerová: No někdy v matematice o tom pochybuji, ale kdyţ se dostaneme do dobrého tempa, tak snad jo! Martina Polívková: Já doufám, ţe jo. A ukáţe se to hlavně na středních školách, aţ tam přijdete, jestli jste si něco zapamatovali, a já doufám, ţe alespoň něco jo. Ptaly se Karolína Hospasková a Andrea Krajíčková My a naši domácí mazlíčkové - kočičky Protoţe nám šéfka školního zpravodaje paní učitelka Kubátová řekla, ţe můţeme napsat cokoliv, rozhodla jsem se připravit článek o mém nejvíce oblíbeném domácím mazlíčkovi. Tudíţ o mých kočičkách. Doma máme kocourka i kočičku. Kocourek se jmenuje Zrzek a kočička Minda. Dříve jsme měli tři kočičky, ale bohuţel nám ta jedna zemřela. Jmenovala se Micinka. Jiţ od mého narození mám ke kočkám velkou úctu. Pokaţdé, kdyţ je mi nejhůř, dám si Mindu na klín a mazlím se s ní. Její předení a radost z toho, ţe ji drbu za oušky, mi dodává sebejistotu a dobrou náladu. Stejně i ostatní kočky dokáţou člověku zlepšit náladu. Mně osobně se líbí všechna plemena, ale kdybych si musela vybrat jedno nebo dvě, rozhodovala bych se mezi britskou a perskou kočkou. Tato plemena jsou nádherná, náročná, ale drahá. S papíry původu jsou draţší neţ bez nich. My máme doma pouliční směs, to znamená, ţe je to kočička bez papírů původu a je to kočička, která se narodila smíšenému páru volně pobíhajícím kočkám a kocourům. Ke kočkám se váţou staré legendy a pověsti. Například: kdyţ vám přeběhne černá kočka přes cestu, něco špatného se stane. Lidé si také černé kočky spojovali s čarodějnicemi a zlem. Já si ve svém volném čase o kočičkách zjišťuji různé informace. Mám tři encyklopedie o kočkách a dá se tam najít všechno. Od toho, jak si vybrat kočku, jak se o ni starat, jak to chodí na výstavách, aţ po to, jaká existují plemena. Vţdycky jsem kočičky milovala, miluju a budu milovat a nikdo mi v tom nikdy nezabrání!!! Anna Klímová 26

27 Anketa o domácích mazlíčcích K článku My a naši domácí mazlíčkové jsem si připravila anketu. Chtěla jsem se dozvědět něco jiného, neţ vím já. Proto jsem si připravila pár otázek pro některé z nás. A tady jsou i s odpověďmi: Jaký je tvůj nejoblíbenější domácí mazlíček? Ondřej Bernartík: pejsek Anna Doupníková: také pejsek Tereza Orgoníková: kočička Máš doma nějakého mazlíčka? Ondra : Ano, psa. Andulka: Ano, psa a kočku. Terka: Dvě kočky. Jakého mazlíčka bys chtěl/a a naopak nechtěl/a? Ondra: Chtěl bych kočku a nechtěl asi hada. Andulka: Chtěla bych chameleona a lva a nechtěla pavouka. Připravila Anna Klímová 27

28 O týrání zvířat Týrání zvířat, dnes celkem běţný pojem. Pořád ve zprávách nebo v novinách říkají, nebo píší, ţe byla nalezena zvířata utýraná k smrti, nebo zvířata, která trpí hladem, ţijí v hrozných podmínkách apod. Jenţe nejhorší je, ţe toto všechno se stává běţným, nikdo uţ se nad tím nepozastaví a nechce se proti tomu postavit a začít bojovat. Jsou lidé, kteří s tím chtějí hnout, ale pár lidí nestačí, na petice jsou potřeba miliony podpisů Petic na ochranu zvířat existuje mnoho a nemusíte je sloţitě hledat po internetu. Mnozí z nás si také neuvědomují, ţe k týrání zvířat patří i porušování zákonů při poráţkách koní, testování na zvířatech apod. Určitě kaţdý uţ někdy četl o jatkách koní. Nebudu sem dávat hnusné fotky, na které se můţete podívat na netu. Hodně lidí si myslí, ţe jsou in, kdyţ říkají, ţe jedli koňské salámy a maso, píší megatrapné komentáře na stránky milovníkům koní apod. Jenţe pravý opak je pravdou. Takové chování je hloupé a můţe to dělat jenom uboţák. Jatka koní jsou sice vţdycky odporná, spousta krve atd., jenţe poráţky by měly probíhat podle zákona, aby zvíře trpělo co nejméně, a tak se to opravdu neděje. Jen se podívejte na internet, zadejte do vyhledávače týrání zvířat a prohlédněte si obrázky a videa. Jak se vám to líbí? A jak se to asi líbí těm zvířatům? Dnes existuje mnoho stránek, kde se můţete podívat na tyto hrůzné fotky, a existuje mnoho organizací, které se pokoušejí týrání zvířat zabránit. Existuje mnoho petic, které se snaţí vše zastavit, ale zbytek je na Tobě Na petici můţe rozhodnout i Tvůj podpis a záleţí jenom na Tobě, zda se rozhodneš pomoci zvířatům a postavit se proti těm uboţákům, kteří píší trapné komentáře do skupin milovníků zvířat. Tak na nic nečekej, jdi a pomoz Jana Kašparová ml. Odkazy: - útulek pro nemocné koně a koně určené na jatka stránka proti týrání zvířat, najdete zde odkazy na petice - odkazy na petice 28

29 Vtipy Prvňáčci jsou poprvé ve škole a paní učitelka se ptá: Děti, kdopak ví, kolik je 1+2? Nikdo nic neříká. Nemusíte se stydět přihlásit.... Opravdu nikdo neví? Přihlásí se malá holčička: Já nevím, kolik je 1+2, ale vím, ţe je to určitě stejně jako 2+1, jelikoţ sčítání jest na tělese reálných čísel komutativní. V rámci školního výletu probíhá kurz seskoku padákem, a tak děti, jedno po druhém, seskakují. Všechny naprosto v pohodě, aţ pak skáče Filípek. Vyskočí z letadla, zatáhne za šňůrku, padák se neotevře, jenom se vysypou jogurty. Filípek se diví, ale nepanikaří, ví totiţ, ţe má záloţní padák. Zatáhne za druhou šňůrku a zase se vysypou jen jogurty Pak začne horečnatě prohledávat kapsy, neví, co má dělat, aţ najde lísteček papíru a čte: Milý Filípku, babička Ti zase nabalila hodně Monte, abys měl něco pořádného k jídlu Perličky Jan Ţiţka uţíval šlechtický titul z Kalicha nebo poháru. Kterou kytku poznáš podle vůně? Párek. Proč je kačer výrazně zbarvený a kachna tak nenápadná? Aby se obětoval. Kdy a kde hrálo Osvobozené divadlo? V 18. stol. v obci Černý Vůl. Který hudební skladatel skládal hudbu k hrám Osvobozeného divadla? Smetana. Uveďte název alespoň jedné divadelní hry Osvobozeného divadla: Libuše. František Hrubín je autorem rozsáhlé básnické skladby Odyssea. 29

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Anička Glatterová 3.třída

Anička Glatterová 3.třída Anička Glatterová 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně červenec..2-3 Slavní rodáci červen..4 Ročníkové práce.5 Absolventské práce.6 Výlet - Ohře 2014.7 Výlet - Bělá pod Pradědem.8 Výlet Chlum u Třeboně

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

INZERCE VÝLET DO PÍSECKÉ SLADOVNY. (Bára a Terka)

INZERCE VÝLET DO PÍSECKÉ SLADOVNY. (Bára a Terka) INZERCE Jednou z nových rubrik je inzerce. Máme dvě rubriky: Sháním a Nabízím. Na můj speciální e-mail inzerce.kovadlina@seznam.cz můžete posílat Vaše inzeráty, které následně zveřejníme v následujícím

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Náš zpravodaj Květen 2015

Náš zpravodaj Květen 2015 Květen 2015 5. a poslední vydání Poslední úvodní slovo Nastal květen, ten básní proslulý máj a zároveň lásky čas... A my vám s malou lítostí na srdci oznamujeme, že vydání, které si právě pročítáte, je

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Vážení sportovní přátelé, V Praze dne 1. 9. 2014 současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin.

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Bajtík 1/2011 Den otevřených dveří Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Pozvěte své rodiče, příbuzné, kamarády a

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

KVĚTEN Jarní měsíc byl ve znamení výjezdů a výletů tříd a také sportovních úspěchů. Naši žáci úspěšně završili projekt Comenius v Polsku. COMENIUS V POLSKU Na začátku května proběhl poslední výměnný pobyt

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Časopis MŠZŠ Kyjov, www.mszskyjov.cz

Časopis MŠZŠ Kyjov, www.mszskyjov.cz Časopis MŠZŠ Kyjov, www.mszskyjov.cz Ročník IV. číslo 1 Listopad 2010 Šéfredaktoři: Martin Solich, Milan Fukan Redakční rada: Stanislav Kytlica, Marek Pánik, Míša Bardodějová, Gustýnka Stachoviczová 1

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Záškolák1.číslo/ 2011

Záškolák1.číslo/ 2011 Záškolák1.číslo/ 2011 - Zpátky ve škole! - Na co do kina? - Novinky na netu - Deváťáci v Praze - Nová chemie! - Z hodin slohu Slova redakce Uţ je po prázdninách a je tu další číslo Záškoláka. Všichni se

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Na závod jsme se rozhodli, že budeme chytat prioritně na 7m vzdálenosti od břehu, na začátek jsme zde nakrmili 5 kalíšků krmení s hlínou a malou

Na závod jsme se rozhodli, že budeme chytat prioritně na 7m vzdálenosti od břehu, na začátek jsme zde nakrmili 5 kalíšků krmení s hlínou a malou Bronzové Holandsko Jako před každým MS začala naše příprava sháněním informací o vodě, na které se bude chytat. Již tyto informace naznačovaly, že se bude jednat o těžké chytání, kdy bude složité chytit

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Skupina dospělých. Slavia Hradec Králové 2012

Skupina dospělých. Slavia Hradec Králové 2012 Skupina dospělých Slavia Hradec Králové 2012 MČR DRUŽSTVA 2012 7. místo 28. místo Disk Ligy Česká liga klubů: 5. místo Česká liga štafet: D21: 5. místo H21: 20. místo Licence pro rok 2013 E: Jedličková

Více

Kukátko. Botanicus v Ostré. To byl náš bezva školní výlet. Užili jsme si to! 9.B. Poslední Kukátko školního roku 2012 / 2013. Patrik Hejtman V.

Kukátko. Botanicus v Ostré. To byl náš bezva školní výlet. Užili jsme si to! 9.B. Poslední Kukátko školního roku 2012 / 2013. Patrik Hejtman V. Kukátko vydání č.13 červen 2013 Poslední Kukátko školního roku 2012 / 2013 Botanicus v Ostré Dne 12.6.2013 jsme se sešli se třídou V.A. na autobusovém nádraží, měli jsme namířeno do Botanicus v Ostré.

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

R O Z H O V O R Y. Pro časopis ZÁMEČEK. foto, text: Aleš Dvořák. Mukačevo Ukrajina

R O Z H O V O R Y. Pro časopis ZÁMEČEK. foto, text: Aleš Dvořák. Mukačevo Ukrajina R O Z H O V O R Y S Č E S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina L U K Á Š S K L E N S K Ý Jmenuji se Lukáš Sklenský.

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová Redaktor Michal Žák Grafická úprava Šimon Mozola Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Slovo šéfredaktora: Prázdniny uběhly velmi rychle a jsme zpátky s novým dílem

Více

Sezona 2012/2013 18. kolo FC Vysočina Jihlava -FC Slovan Liberec

Sezona 2012/2013 18. kolo FC Vysočina Jihlava -FC Slovan Liberec PRESS KIT Sezona 2012/2013 18. kolo FC Vysočina Jihlava -FC Slovan Liberec 18. kolo Gambrinus ligy FC Vysočina Jihlava FC Slovan Liberec 1. 3. 2013, Stadion Jihlava 18:00 Rozhodčí: Libor Kovařík - Patrik

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více