EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS"

Transkript

1 EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie, fyziologie a veterinářství, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, Česká republika. ABSTRACT The animal health and well - being are important factors influencing production characteristics. The investigation of hematological and biochemical parameters is used to examine the relationship of the health with well - being and stress in laying hens. The aim of the study was to compare some biochemical parameters and acid base balance of blood plasma in laying hens housed in different-housing systems during laying period. We determined total protein, total lipid, glucose, uric acid, ALP, cholesterol and corticosterone plasma concentrations, ph, pco 2, HCO 3 and Base Excess (ABE). In experiment, ISA Brown laying hens were used. They were not differences in protein, glucose and ALP among the groups The highest level of cholesterol was found in the battery cage system at 41 week (5,26 mmol.l -1 ) and highest level of corticosterone was in the deep-litter floor pen. So far determined parameters of internal environment in laying hens were in some cases significant different, but they were in a physiological range. No distinct effect of housing system on the parameters was found. ABSTRAKT Zdravotní stav a pohoda jsou důležitými faktory ovlivňující produkční vlastnosti zvířat. Stanovení hematologických a biochemických ukazatelů krevní plazmy je používáno pro posouzení vztahu zdraví, pohody a stresu u nosnic. Cílem této práce bylo porovnat biochemické ukazatele krevní plazmy a parametry acidobazické rovnováhy u nosnic v různých systémech ustájení v průběhu snáškového cyklu. Byla stanovena plazmatická koncentrace celkových bílkovin, celkových lipidů, glukózy, kyseliny močové, ALP, cholesterolu a kortikosteronu, ph krve, pco 2, HCO 3 a nadbytek bází (ABE). V pokusu bylo použito hybridů nosnic ISA Brown. Nebyly stanoveny průkazné rozdíly mezi hodnotami bílkovin, glukózy a ALP mezi jednotlivými skupinami. Nejvyšší obsah cholesterolu byl zjištěn v tradiční technologii v 41. týdnu věku (5,26 mmol.l -1 ) a nejvyšší koncentrace kortikosteronu u podestýlkové technologie. Z dosud získaných výsledků je možné pozorovat změny jednotlivých fyziologických parametrů v průběhu reprodukčního cyklu, jež v některých 1

2 případech byly průkazné. Nebyl však zjištěn jednoznačný vliv technologií na stanovované parametry vnitřního prostředí. Klíčová slova: vnitřní prostředí, nosnice, technologické systémy chovu, stres ÚVOD Tradiční klecová technologie je v ČR nejvíce rozšířený systém ustájení nosnic používaný při produkci konzumních vajec. Její parametry však nevyhovují požadavkům Směrnice Rady 1999/74 EC na minimální standardy pro ochranu nosnic. Aktuální otázkou chovu nosnic v současné době je zavádění komfortních klecových technologií odpovídajících výše uvedené směrnici. Pozornost je věnována jejich použití v rámci problematiky welfare a pohody zvířat, ale i s tím související ekonomice produkce konzumních vajec. Jedním z důležitých faktorů, ovlivňujících produkční vlastnosti nosnic v těchto podmínkách je rovnováha jejich vnitřního prostředí, od něhož se odvíjí zdravotní stav a úroveň snášky nosnic. Tyto jsou závislé na mnoha faktorech, zvláště na výživě, zoohygieně stájových systémů, chovatelské péči, stresových situacích atd. Jednou z metod přispívajících k objektivnímu posouzení funkčního a zdravotního stavu organismu je biochemické a hematologické vyšetření, které může poskytnout cenné informace o vnitřním prostředí zvířat. Plazmatické bílkoviny v krvi se řadí mezi základní, snadno stanovitelné hematologické ukazatele, které odrážejí (v kombinaci s dalšími fyziologickými ukazateli tvořícími organickou složku krevní plazmy) normální nebo patologický průběh procesů jako proteosyntéza, hemokoagulace, imunitní odezva a dalších funkcí (SOVA, 1981; RICHTER a kol., 1983; KOLB, 1989). Koncentrace kortikosteronu a glukózy v krevní plazmě jsou běžně využívány jako ukazatele stresu u drůbeže (Freeman, 1976; Saleh a Jaksch, 1977; Beuving a Vonder, 1978; Puvadolpirod a Thaxton, 2000), i ve spojení s různými technologiemi ustájení nosnic (Craig a Craig, 1985). Puvadolpirod a Thaxton (2000) uvádějí, že se obsah cholesterolu v krevní plazmě zvyšuje při stresových situacích u nosnic. Acidobazická rovnováha krve podává obraz o rovnováze procesu příjmu, vylučování a tvorby kyselin a bází v organismu. Pomocí stavu acidobazické rovnováhy lze rozeznat metabolické nebo respirační acidózy nebo alkalózy a posuzovat stupeň jejich kompenzace (Jelínek, Koudela a kol., 2003). Cílem práce bylo stanovit a porovnat vybrané ukazatele metabolického profilu krevní plazmy (hladina celkových bílkovin, glukózy, celkových lipidů, cholesterolu, aktivita alkalické fosfatázy - ALP, kyseliny močové), hodnoty acidobazické rovnováhy (ph, pco 2, HCO 3, ABE) a koncentrace kortikosteronu v průběhu reprodukčního cyklu slepic chovaných v různých technologických systémech ustájení a posoudit tak vliv technologií na vnitřní prostředí nosnic. Pokus byl proveden za podpory grantového projektu FRVŠ FR

3 MATERIÁL A METODIKA Do pokusu bylo zařazeno 48 kusů nosnic hybridní kombinace ISA Brown, rozdělených do 4 skupin po 12 nosnicích. Jednotlivé skupiny odpovídají technologickým systémům chovu (tradiční klecová technologie, obohacená komfortní klecová technologie, podlahovápodestýlková technologie, alternativní výběhová). Na začátku pokusu ve 22. týdnu věku nosnic byly odebrány výchozí vzorky krve. Následné vzorky krve pro stanovení metabolického profilu krevní plazmy byly odebrány ve 47. a 75. týdnu věku nosnic. Ukazatele metabolického profilu jsou doplněny o hodnoty ABR a koncentraci cholesterolu a kortikosteronu ve 6 7 týdenních intervalech v průběhu celého experimentu. VÝSLEDKY A DISKUSE V průběhu snáškového cyklu nebyl zjištěn mezi jednotlivými skupinami signifikantní rozdíl v koncentraci celkových bílkovin, glukózy a ALP. Hladina celkových bílkovin a glukózy a ALP se v průběhu roku pohybovala na úrovni, která odpovídá fyziologickému rozpětí. Tab. 1: Koncentrace celkových bílkovin v krevní plazmě nosnic v průběhu snášky Celkové bílkoviny (g.l -1 ) ,12 52,26 54, ,87 53,71 55,18 49, ,41 52,88 54,43 50,30 Tab. 2: Koncentrace glukózy v krevní plazmě nosnic v průběhu snášky Glukóza ,52 13,50 13, ,66 12,69 12,48 13, ,08 13,76 13,69 14,72 Tab 3: Aktivita alkalické fosfatázy v krevní plazmě nosnic v průběhu snášky ALP (µkat.l -1 ) 22. 7,69 8,18 7, ,07 11,18 14,66 9, ,00 13,43 8,17 9,62 Ve 47. týdnu byla naměřena v tradiční technologii nejvyšší hodnota obsahu celkových lipidů (32,71 g.l -1 ) a zjištěn průkazný rozdíl (P<0.05) oproti podestýlkové a alternativní výběhové technologii. Nejvyšší hodnoty obsahu kyseliny močové v průběhu snáškového cyklu 3

4 byly zjištěny u podestýlkové technologie ve 47. týdnu a statisticky průkazně a vysoce průkazně se lišily od hodnot naměřených v ostatních technologiích (tabulka 5). Tab. 4: Hladina celkových lipidů v krevní plazmě nosnic v průběhu snášky ,75 13,23 14,60 Celkové lipidy ,71 c, d 29,06 21,72 a 20,66 a (g.l -1 ) ,82 24,75 25,93 20,58 Tab. 5: Obsah kyseliny močové v krevní plazmě nosnic v průběhu snášky ,75 268,50 c 360,12 b Kyselina močová ,28 226,92 339,23 273,85 (µmol.l -1 ) ,92 c 323,09 390,47 a, D 222,41 C Obsah cholesterolu se v průběhu sledování zvyšoval u všech skupin až do poloviny snáškového cyklu, následně se jeho koncentrace začala snižovat. Nejvyšších hodnot dosahovala u skupiny tradiční, kdy ve 41. týdnu se vysoce průkazně lišila (P<0.01) od ostatních skupin V 75. týdnu byl průkazný rozdíl (P<0.05) mezi skupinou tradiční a alternativní výběhovou (tabulka 6). Tab. 6: Koncentrace cholesterolu v krevní plazmě nosnic v průběhu snášky 22. 2,62 2,76 2, ,67 3,82 3,70 3, ,98 3,32 3,17 3, ,26 B,C,D 4,05 A 3,67 A 3,93 A Cholesterol 47. 4,89 4,65 3,84 3, ,18 4,08 3,70 3, ,85 3,96 3,40 3, ,62 3,27 3,44 2, ,88 d 5,54 5,49 3,60 a 4

5 Nejvyšší koncentrace kortikosteronu v průběhu pokusu byly zjištěny u skupiny podlahové kromě hodnot zjištěných v 58. týdnu věku, kde nejvyšší naměřená hodnota byla u obohacené technologie. Signifikantní rozdíly byly zjištěny ve 28. týdnu mezi skupinami komfortní a podestýlková, ve 41. a 52. týdnu mezi skupinami podestýlkovou a alternativní výběhovou a v 58. týdnu mezi technologií komfortní a alternativní výběhovou (tabulka 7). Tab. 7: Koncentrace kortikosteronu v krevní plazmě nosnic v průběhu snášky 15. 0,64 0,61 0, ,95 0,99 1,12 1, ,99 0,90 c 1,36 b 1,01 Kortikosteron (ng.ml -1 ) 35. 1,06 1,03 1,38 0, ,11 1,08 1,32 D 0,80 C 47. 1,05 0,91 1,17 0, ,15 1,38 1,44 d 0,89 c 58. 1,05 1,38 d 1,16 0,69 b 66. 0,94 0,98 1,07 1, ,82 0,77 1,09 0,74 Byly zjištěny průkazné rozdíly mezi skupinami u hodnot ph krve a pco 2. Nejvyšší hodnoty ph jsme v průběhu snášky prokázali u nosnic chovaných v technologii podestýlkové, naopak nejnižší v technologii tradiční (tabulka 8), opačný trend je možno sledovat u hodnot pco 2 (tabulka 9). Tab. 8: Hodnota ph krve nosnic v průběhu snášky 22. 7,22 7,24 7,27 7, ,23 b 7,29 a 7,28 7,28 ph 47. 7,27 7,28 7,29 7, ,27 c 7,32 7,36 a 7, ,32 c 7,35 7,37 a, d 7,32 c 75. 7,29 7,36 7,37 7,31 5

6 Tab. 9: Hodnota pco 2 v krvi nosnic v průběhu snášky Ukazatel Týden 22. 7,61 7,60 7,30 7, ,94 7,09 7,53 7,39 pco2 (kpa) 47. 7,35 7,19 7,08 6, ,63 C 7,59 6,93 A 7, ,99 C 7,48 6,81 A 7, ,64 b, C 7,20 a 6,70 A,d 8,19 c V průběhu snáškového období se zvyšoval obsah HCO 3 a ABE u všech skupin. Signifikantní rozdíly (P<0.05) byly zjištěny mezi hodnotami ABE ve 22. týdnu mezi skupinami nosnic chovaných v tradiční, podestýlkové a alternativní výběhové technologii. V tradiční technologii jsou tyto hodnoty nejnižší (-4,77 mmol.l -1 ). Tab. 10: Koncentrace HCO 3 v krvi nosnic v průběhu snášky Ukazatel Týden ,08 22,24 23,05 23, ,46 23,05 24,03 23,42 HCO ,08 23,13 23,09 23, ,41 27,15 27,32 27, ,00 28,68 27,52 28, ,16 28,20 27,26 26,38 Tab. 11: Hodnota ABE v krvi nosnic v průběhu snášky ,77 c, d -3,33-2,14 a -1,89 a ,40-1,88-1,23-1,80 ABE ,12-1,93-1,86-1, ,78 2,01 3,13 2, ,64 4,01 3,56 3, ,18 3,90 3,40 3,31 6

7 ZÁVĚR Nejvyšší hodnoty kyseliny močové, kortikosteronu a ph krve a nejnižší hodnoty pco 2 byly stanoveny u nosnic chovaných v podestýlkové technologii. Hodnoty cholesterolu zjištěné u tradiční a podestýlkové technologie se liší od sdělení autorů Puvadolpirod a Thaxton (2000) týkajícího se zvyšování hladiny cholesterolu při stresu u nosnic. V našem experimentu, kdy u nosnic v podestýlkové technologii byla vyšší hladina kortikosteronu, byla stanovena nižší koncentrace cholesterolu. Opačný vztah jsme zaznamenali u nosnic ustájených v tradiční klecové technologii. Zjištěné hodnoty metabolických ukazatelů vnitřního prostředí a parametrů acidobazické rovnováhy krve v průběhu snáškového cyklu u jednotlivých skupin vykazují určité rozdíly, z nichž některé byly statisticky průkazné. Nacházejí se však v rozmezí hodnot odpovídajícím fyziologickému rozpětí u nosnic a nesignalizují žádné poruchy či výrazné změny vnitřního prostředí způsobené rozdílnými technologickými systémy ustájení nosnic. POUŽITÁ LITERATURA Beuving, G. And Vonder G. M. A.: Effects of stressing factors on corticosterone levels in the plasma of laying hens. General and comparative Endocrinology, 1978, (35): Craig, J. V. and Craig, J. A.: Corticosteroid levels i White leghorn hens as affected by handling, laying-house environment and genetic stock. Poultry Science, 1985, (64): Freeman, B. M.: Stress and the domestic fowl. A physiological reapprrisal. World s Poutry Science Journal, 1976, (32): Jelínek, P., Koudela, K., a kol: Fyziologie hospodářských zvířat. MZLU Brno, 2003, 414 s. Kolb, E.: Lehrbuch der Physiologie der Haustiere. Stuttgart, Gustav Fischer Werlag, 1989, 185 s. Puvadolpirod S. and Thaxton J. P.: Model of physiological stress in chickens 2. Dosimetry of adrenocorticotropin. Poutry Science, 2000, (79): Richter, W., Werner, E., Bähr, H.: Zdraví zvířat. Základní veterinární a chovatelské údaje. Praha, SZN, 1983, 200 s. Saleh, S.Y.and Jaksch,W.: Some problems with the physiological concept of stress. Australian Veterinary Journal, 1977, (63): Sova, Z. a kol.: Fyziologie hospodářských zvířat. Praha, SZN, 1981, 512 s. 7

INFLUENCE OF PARTICULAR TECHNOLOGICAL SYSTEMS ON SELECTED QUALITATIVE PARAMETERS OF EGGS

INFLUENCE OF PARTICULAR TECHNOLOGICAL SYSTEMS ON SELECTED QUALITATIVE PARAMETERS OF EGGS INFLUENCE OF PARTICULAR TECHNOLOGICAL SYSTEMS ON SELECTED QUALITATIVE PARAMETERS OF EGGS VLIV JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ NA VYBRANÉ KVALITATIVNÍ UKAZATELE VAJEC Pokludová M., Hrouz J., Klecker

Více

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 8 Číslo 4, 2005 VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ

Více

D. Klecker, L. Zeman

D. Klecker, L. Zeman ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 21 Číslo 1, 2004 Vliv hustoty osazení na chování kura domácího

Více

INFLUENCE OF PARTICULAR TECHNOLOGICAL SYSTEMS ON SELECTED QUALITATIVE PARAMETERS OF EGGS

INFLUENCE OF PARTICULAR TECHNOLOGICAL SYSTEMS ON SELECTED QUALITATIVE PARAMETERS OF EGGS INFLUENCE OF PARTICULAR TECHNOLOGICAL SYSTEMS ON SELECTED QUALITATIVE PARAMETERS OF EGGS VLIV JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ NA VYBRANÉ KVALITATIVNÍ UKAZATELE VAJEC Pokludová M. Ústav chovu hospodářských

Více

KONCENTRACE KORTIKOSTERONU V KREVNÍ PLAZMĚ NOSNIC (GALLUS DOMESTICUS) V PRŮBĚHU SNÁŠKOVÉHO CYKLU

KONCENTRACE KORTIKOSTERONU V KREVNÍ PLAZMĚ NOSNIC (GALLUS DOMESTICUS) V PRŮBĚHU SNÁŠKOVÉHO CYKLU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 4 Číslo 2, 2004 KONCENTRACE KORTIKOSTERONU V KREVNÍ PLAZMĚ NOSNIC

Více

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ Pipalová S., Procházková J., Ehrenbergerová J. Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Agronomická

Více

THE EFFECT OF FEEDING PEA ADDITION TO FEEDING MIXTURE ON MACROELEMENTS CONTENT IN BLOOD

THE EFFECT OF FEEDING PEA ADDITION TO FEEDING MIXTURE ON MACROELEMENTS CONTENT IN BLOOD THE EFFECT OF FEEDING PEA ADDITION TO FEEDING MIXTURE ON MACROELEMENTS CONTENT IN BLOOD VLIV ZAŘAZENÍ KRMNÉHO HRACHU DO KRMNÝCH SMĚSÍ NA OBSAH MAKROPRVKŮ V KRVI P. Mareš, J. Vavrečka, Z. Havlíček, L. Zeman

Více

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS Krobot R., Zeman L. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy,

Více

CHANGES IN BEHAVIOR OF LAYING HENS BEHIND HEAT STRESS ZMĚNY V CHOVÁNÍ SLEPIC ZA TEPELNÉHO STRESU

CHANGES IN BEHAVIOR OF LAYING HENS BEHIND HEAT STRESS ZMĚNY V CHOVÁNÍ SLEPIC ZA TEPELNÉHO STRESU CHANGES IN BEHAVIOR OF LAYING HENS BEHIND HEAT STRESS ZMĚNY V CHOVÁNÍ SLEPIC ZA TEPELNÉHO STRESU Pokludová, M., Hrouz, J., Klecker, D. Ústav chovu hospodářských zvířat, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Obecným výsledkem laboratorního vyšetření je naměřená hodnota, která může být fyziologická, zvýšená či snížená. Abychom zjištěnou hodnotu mohli takto zařadit, je třeba

Více

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ Mamica O., Máchal L., Křivánek I. Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a

Více

THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS

THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS Hudečková P. 1, Zapletal D. 1, Vitula F. 2, Kroupa L. 1 1 Department of Nutrition, Livestock Breeding and Hygiene, Faculty of Veterinary

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

THE EFFECT OF DAILY FEEDING RATE ON RETENTION SUSTENANCE AND ENERGY AND CONSTITUTION WEAVING OF JUVENILE NASE (CHONDROSTOMA NASUS L.

THE EFFECT OF DAILY FEEDING RATE ON RETENTION SUSTENANCE AND ENERGY AND CONSTITUTION WEAVING OF JUVENILE NASE (CHONDROSTOMA NASUS L. THE EFFECT OF DAILY FEEDING RATE ON RETENTION SUSTENANCE AND ENERGY AND CONSTITUTION WEAVING OF JUVENILE NASE (CHONDROSTOMA NASUS L.) VLIV VELIKOSTI DENNÍ KRMNÉ DÁVKY NA RETENCI ŽIVIN A ENERGIE A SLOŽENÍ

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

DYNAMIC VISCOSITY OF THE STALLION EJAKULATE

DYNAMIC VISCOSITY OF THE STALLION EJAKULATE DYNAMIC VISCOSITY OF THE STALLION EJAKULATE DYNAMICKÁ VISKOSITA EJAKULÁTU HŘEBCŮ Mamica O., Máchal L., Severa L. Ústav chovu a šlechtění zvířat, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

3.8. Acidobazická regulace

3.8. Acidobazická regulace 3.8. Acidobazická regulace Tabulka 3.8. 1: Referenční intervaly Parametr Muži Ženy ph 7,37 7,43 7,37 7,43 pco 2 (kpa) 4,7 6,0 4,3 5,7 - aktuální HCO 3 (mmol/l) 23,6 27,6 21,8 27,2 - standardní HCO 3 (mmol/l)

Více

THE EFFECT OF AGE ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS

THE EFFECT OF AGE ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS THE EFFECT OF AGE ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS Doleželík R., Vágenknechtová M., Hošek M., Máchal L. Department of Animal Breeding, Fakulty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613

Více

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 VYBRANÉ MIKROKLIMATICKÉ PARAMETRY V RŮZNÝCH SYSTÉMECH USTÁJENÍ TELAT V PŘÍSTŘEŠKOVÝCH INDIVIDUÁLNÍ BOXECH (PIB)

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 VYBRANÉ MIKROKLIMATICKÉ PARAMETRY V RŮZNÝCH SYSTÉMECH USTÁJENÍ TELAT V PŘÍSTŘEŠKOVÝCH INDIVIDUÁLNÍ BOXECH (PIB) VYBRANÉ MIKROKLIMATICKÉ PARAMETRY V RŮZNÝCH SYSTÉMECH USTÁJENÍ TELAT V PŘÍSTŘEŠKOVÝCH INDIVIDUÁLNÍ BOXECH (PIB) SELECTED MICROCLIMATIC PARAMETERS IN ALTERNATIVE HOUSING SYSTEMS OF INDIVIDUAL BOXES UNDER

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA KOREKCE NADMĚRNÉHO OBSAHU FOSFORU V KRMNÝCH SMĚSÍCH PRO SLEPICE V ČR Autoři prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc. prof. Ing. Milan

Více

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH Růžičková G. Ústav pěstování a šlechtění rostlin, Agronomická fakulta,

Více

RELATIONSHIP OF FEED ADDITIVES TO BLOOD FORMATION AND PERFORMANCE OF HORSES

RELATIONSHIP OF FEED ADDITIVES TO BLOOD FORMATION AND PERFORMANCE OF HORSES RELATIONSHIP OF FEED ADDITIVES TO BLOOD FORMATION AND PERFORMANCE OF HORSES Jančíková P., Horký P., Zeman L. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

THE EFFECT OF LOWERED LEVEL OF MANGANESE AND ZINC IN ORGANIC AND INORGANIC FORM ON CHICKEN GROWTH

THE EFFECT OF LOWERED LEVEL OF MANGANESE AND ZINC IN ORGANIC AND INORGANIC FORM ON CHICKEN GROWTH THE EFFECT OF LOWERED LEVEL OF MANGANESE AND ZINC IN ORGANIC AND INORGANIC FORM ON CHICKEN GROWTH VLIV SNÍŽENÉ DÁVKY ORGANICKY A ANORGANICY VÁZANÝCH MIKROPRVKŮ Zn A Mn NA RŮST KUŘAT Bubancová I., Lichovníkvá

Více

Výsledky chovu drůbeže 2015

Výsledky chovu drůbeže 2015 Výsledky chovu drůbeže 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tab. 1 Stavy drůbeže, produkce konzumních vajec a jatečné drůbeže v České republice Tab. 2 Stavy drůbeže podle krajů Tab. 3 Stavy nosnic podle

Více

Acidobazická rovnováha

Acidobazická rovnováha Acidobazická rovnováha Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. MUDr. Jiří Dvorský, NMB Vnitřní prostředí Pod pojmem vnitřní prostředí chápeme extracelulární tekutinu (včetně jejího složení) omývající

Více

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty Vejce představují významný zdroj bílkovin a dalších živin. Nové poznatky potvrzují, že konzumace vajec je spojena se zlepšením kvality stravy, zvýšením pocitu plnosti po jídle a může ovlivňovat a upravovat

Více

P. Verner, V. Chrást

P. Verner, V. Chrást ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

THE INFLUENCE OF CHELATES ON SELECTED BLOOD PARAMETERS OF HORSES

THE INFLUENCE OF CHELATES ON SELECTED BLOOD PARAMETERS OF HORSES THE INFLUENCE OF CHELATES ON SELECTED BLOOD PARAMETERS OF HORSES VLIV ZKRMOVÁNÍ CHELÁTŮ NA VYBRANÉ UKAZATELE KREVNÍHO OBRAZU KONÍ Večerek M., Vašátková A., Mareš P., Zeman L. Department of Animal Nutrition

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Platformy na MENDELU v roce 2012 a 2013

Platformy na MENDELU v roce 2012 a 2013 Platformy na MENDELU v roce 2012 a 2013 CZ.1.07/2.4.00/31.0037 Jiří Skládanka, Marie Balabánová, Pavel Horký, Veronika Mlejnková, Eva Mrkvicová, Martin Sochorec, Květa Šustová, Aleš Pavlík, Gustav Chládek,

Více

Acidobazická rovnováha a její vztahy k iontovému hospodářství. Klinické aplikace.

Acidobazická rovnováha a její vztahy k iontovému hospodářství. Klinické aplikace. Text použit s laskavým svolením autora. Acidobazická rovnováha a její vztahy k iontovému hospodářství. Klinické aplikace. Antonín Jabor Oddělení klinické biochemie Nemocnice Kladno Část 1. Relevantní parametry

Více

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER Trojan V., Hanáček P., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

PROBLEMATIKA MĚŘENÍ EMISÍ AMONIAKU A DALŠÍCH ZÁTĚŽOVÝCH PLYNŮ Z PODESTÝLKY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VE FERMENTORECH

PROBLEMATIKA MĚŘENÍ EMISÍ AMONIAKU A DALŠÍCH ZÁTĚŽOVÝCH PLYNŮ Z PODESTÝLKY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VE FERMENTORECH PROBLEMATIKA MĚŘENÍ EMISÍ AMONIAKU A DALŠÍCH ZÁTĚŽOVÝCH PLYNŮ Z PODESTÝLKY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VE FERMENTORECH PROBLEMS OF AMMONIA EMISSIONS MEASUREMENT AD OTHER BURDEN GASES FROM LIVESTOCK LITTER IN

Více

CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE

CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE ZMĚNY DRUHOVÉ SKLADBY TRAVNÍHO POROSTU ASOCIACE SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE Heger P., Skládanka J.,

Více

rovnováha mezi acidifikujícími a alkalizujícími vlivy

rovnováha mezi acidifikujícími a alkalizujícími vlivy AB balance; úvod do patofy- siologických aspektů AB balance; introduction into pathophysiological aspects Prof. Dr. V. Pelouch, CSc. Co je acidobazická rovnováha? rovnováha mezi acidifikujícími a alkalizujícími

Více

IRON RETENTION IN CHICKENS WITH DIFFERENT GROWTH RATES VYUŽITÍ ŽELEZA U KUŘAT S ROZDÍLNOU INTENZITOU RŮSTU

IRON RETENTION IN CHICKENS WITH DIFFERENT GROWTH RATES VYUŽITÍ ŽELEZA U KUŘAT S ROZDÍLNOU INTENZITOU RŮSTU IRON RETENTION IN CHICKENS WITH DIFFERENT GROWTH RATES VYUŽITÍ ŽELEZA U KUŘAT S ROZDÍLNOU INTENZITOU RŮSTU Holendová K., Fajmonová E., Zelenka J. Ústav chovu hospodářských zvířat, Agronomická fakulta,

Více

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN KOMPARACE PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU DOUGLASKY TISOLISTÉ NA ŽIVNÝCH A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN COMPARISON OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF DOUGLAS FIR ON MESOTROPHIC AND ACIDIC SITES OF UPLANDS PETR

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

EFFECT OF LEGUMES IN BROILER S DIETS ON SENSORY QUALITY OF MEAT VLIV LUSKOVIN V DIETÁCH BROJLERŮ NA SENZORICKÉ VLASTNOSTI MASA

EFFECT OF LEGUMES IN BROILER S DIETS ON SENSORY QUALITY OF MEAT VLIV LUSKOVIN V DIETÁCH BROJLERŮ NA SENZORICKÉ VLASTNOSTI MASA EFFECT OF LEGUMES IN BROILER S DIETS ON SENSORY QUALITY OF MEAT VLIV LUSKOVIN V DIETÁCH BROJLERŮ NA SENZORICKÉ VLASTNOSTI MASA Křížová Š., Kratochvílová P., Vašátková A., Zeman L. Department of Animal

Více

THE CHOICE OF THE MOST SUITABLE TECHNIQUE FOR ISOLATION OF NUCLEIC ACIDS AT DEPARTMENT OF ANIMAL MORPHOLOGY, PHYSIOLOGY AND GENETICS

THE CHOICE OF THE MOST SUITABLE TECHNIQUE FOR ISOLATION OF NUCLEIC ACIDS AT DEPARTMENT OF ANIMAL MORPHOLOGY, PHYSIOLOGY AND GENETICS THE CHOICE OF THE MOST SUITABLE TECHNIQUE FOR ISOLATION OF NUCLEIC ACIDS AT DEPARTMENT OF ANIMAL MORPHOLOGY, PHYSIOLOGY AND GENETICS VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ZPŮSOBU IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN NA ÚSTAVU MORFOLOGIE,

Více

Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech

Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech JAN KAŠPÁREK Klíčová slova: pozorovací vrt barometrický tlak podzemní voda SOUHRN Příspěvek se zabývá vlivem změn barometrického tlaku

Více

ECONOMICALLY EFFECTIVE ALTERNATIVES TO SOYBEAN MEAL IN BROILER NUTRITION

ECONOMICALLY EFFECTIVE ALTERNATIVES TO SOYBEAN MEAL IN BROILER NUTRITION ECONOMICALLY EFFECTIVE ALTERNATIVES TO SOYBEAN MEAL IN BROILER NUTRITION Rada V., Lichovníková M. Department of Animal Breeding, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno,

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. METODIKA STABILITA VITAMINU C A DALŠÍCH VYBRANÝCH VITAMINŮ V KRMNÝCH SMĚSÍCH PRO DRŮBEŽ.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. METODIKA STABILITA VITAMINU C A DALŠÍCH VYBRANÝCH VITAMINŮ V KRMNÝCH SMĚSÍCH PRO DRŮBEŽ. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves METODIKA STABILITA VITAMINU C A DALŠÍCH VYBRANÝCH VITAMINŮ V KRMNÝCH SMĚSÍCH PRO DRŮBEŽ Autoři prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc. Ing. Tomáš Vít Ing.

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation

Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation INFILTRAČNÍ SCHOPNOST PŮDY V POROSTECH RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation Mašíček T., Toman F., Vičanová M. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

Výsledky chovu drůbeže 2013

Výsledky chovu drůbeže 2013 Výsledky chovu drůbeže 2013 Metodické vysvětlivky Komentář Tab. 1 Stavy drůbeže, produkce konzumních vajec a jatečné drůbeže v České republice Tab. 2 Stavy drůbeže podle krajů Tab. 3 Stavy nosnic podle

Více

Význam a stanovení antioxidantů v čaji. Bc. Kateřina Zehnalová

Význam a stanovení antioxidantů v čaji. Bc. Kateřina Zehnalová Význam a stanovení antioxidantů v čaji Bc. Kateřina Zehnalová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce bylo stanovení antioxidantů v čajích. Antioxidanty jsou důležité látky mající schopnost

Více

EVALUATION OF COLOR DIFFERENCES ON CALVES CARCASSES AT 24 H POST-MORTEM HODNOCENÍ BAREVNÝCH ZMĚN TELECÍHO MASA 24 H PO PORÁŽCE

EVALUATION OF COLOR DIFFERENCES ON CALVES CARCASSES AT 24 H POST-MORTEM HODNOCENÍ BAREVNÝCH ZMĚN TELECÍHO MASA 24 H PO PORÁŽCE EVALUATION OF COLOR DIFFERENCES ON CALVES CARCASSES AT 24 H POST-MORTEM HODNOCENÍ BAREVNÝCH ZMĚN TELECÍHO MASA 24 H PO PORÁŽCE Falta D., Chládek G. Ústav chovu hospodářských zvířat, Agronomická fakulta,

Více

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 242-253 TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba močoviny glutaminu H + HCO - 3 Martin Vejražka, 2007

Více

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

klíčová slova: ošípané, stres, transport, kortizol, kvalita mäsa Publikace byla umožněna na základě podpory projektu NAZV QD 0008

klíčová slova: ošípané, stres, transport, kortizol, kvalita mäsa Publikace byla umožněna na základě podpory projektu NAZV QD 0008 Vplyv transportnej a tepelnej záťaže na kvalitu mäsa jatočných ošípaných Vliv transportní a tepelné zátěže na kvalitu masa jatečných prasat The effect of transport and heat stress on pork quality of slaughter

Více

Ověření pravosti říje u dojnic pomocí testu OVUCHECK

Ověření pravosti říje u dojnic pomocí testu OVUCHECK Ověření pravosti říje u dojnic pomocí testu OVUCHECK H. Härtlová 1, P. Hering 2, Z. Vodková 1, B Kmochová 1, P. Slavík 1, R. Rajmon 1 1 ČZU FAPPZ v Praze, 2 Českomoravská společnost chovatelů, Hradišťko

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 12. 2009 64 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče European Health Interview

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Připojte se! Room name: ABR http://b.socrative.com Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba

Více

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% PODZEMNÍ VODA Fosilní voda Proudící voda evapotranspirace Celkový odtok Přímý odtok infitrace Základní odtok VODA OBNOVITELNÝ PŘÍRODNÍ ZDROJ Hydrologický cyklus Zdrojem energie

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

EVALUATION INFLUENCE STRESS SENSIBILITIES BOARS BREEDING PIETRAIN TO FRAGMENTARY INDICES CARCASS VALUES CROSSBREED PIGS

EVALUATION INFLUENCE STRESS SENSIBILITIES BOARS BREEDING PIETRAIN TO FRAGMENTARY INDICES CARCASS VALUES CROSSBREED PIGS EVALUATION INFLUENCE STRESS SENSIBILITIES BOARS BREEDING PIETRAIN TO FRAGMENTARY INDICES CARCASS VALUES CROSSBREED PIGS VYHODNOCENÍ VLIVU STRESCITLIVOSTI KANCŮ PLEMENE PIETRAIN NA DÍLČÍ UKAZATELE JATEČNÉ

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

GENETICS OF CAT S COLORS GENETIKA ZBARVENÍ KOČEK. Chaloupková L., Dvořák J. ABSTRACT ABSTRAKT ÚVOD

GENETICS OF CAT S COLORS GENETIKA ZBARVENÍ KOČEK. Chaloupková L., Dvořák J. ABSTRACT ABSTRAKT ÚVOD GENETCS OF CAT S COLORS GENETKA ZBARVENÍ KOČEK Chaloupková L., Dvořák J. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat, Agronomická fakulta, MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR E-mail: xchalou0@node.mendelu.cz,

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 11. 29 61 Zpráva o rodičce 28 Report on mother at childbirth 28 Souhrn V posledních letech v České republice úhrnná

Více

VARIABILITY OF THE PORCINE MYOD1 GENE VARIABILITA GENU MYOD1 U PRASAT

VARIABILITY OF THE PORCINE MYOD1 GENE VARIABILITA GENU MYOD1 U PRASAT Verner J., Kuciel J. VARIABILITY OF THE PORCINE MYOD1 GENE VARIABILITA GENU MYOD1 U PRASAT Ústav genetiky, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00,

Více

VYUŽITÍ SORBENTŮ VE VÝKRMU BROJLERŮ Návarová Hana, Košař Květoslav Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha Uhříněves

VYUŽITÍ SORBENTŮ VE VÝKRMU BROJLERŮ Návarová Hana, Košař Květoslav Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha Uhříněves VYUŽITÍ SORBENTŮ VE VÝKRMU BROJLERŮ Návarová Hana, Košař Květoslav Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha Uhříněves Abstract The sorbent oxyhumolite sorbent used in the litter of broilers in amount of

Více

Ústav výživy zvířat 1994-2013

Ústav výživy zvířat 1994-2013 Ústav výživy zvířat 1994-2013 Brno 2013 U příležitosti konání jubilejní konference s mezinárodní účastí X. Kábrtovy dietetické dny, která se uskutečnila dne 25. dubna 2013, u příležitosti 110. výročí narození

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší 2.1. Co je skutečným problémem, na který má politika v

Více

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 442-447 ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Filip

Více

Den mléka 2004, 17.5.2004. Katedra chovu skotu a mlékařství, AF, ČZU Praha

Den mléka 2004, 17.5.2004. Katedra chovu skotu a mlékařství, AF, ČZU Praha Vitamín E, selen, zinek a metionin, zbraň proti zánětům vemene a vysoké hladině somatických buněk v mléce. Vitamin E, selenium, zinc and metionin, weapon against rapture of udder and high level of body

Více

Ketózní mléčné ukazatele a jejich role v kontrole výskytu subklinické ketózy

Ketózní mléčné ukazatele a jejich role v kontrole výskytu subklinické ketózy Ketózní mléčné ukazatele a jejich role v kontrole výskytu subklinické ketózy Oto Hanuš Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Praha 6.11.2014 Hustopeče (ČMSCH a.s.) V rámci projektů: OPVK MŠMT CZ.1.07/2.3.00/09.0081;

Více

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU MEAN EQUIVALENT STRESS VALUES DURING HOT FORMING OF STEELS - INFLUENCE OF CHEMICAL AND STRUCTURE STATE

Více

Možnosti využití rostlinných extraktů pro snížení povrchové kontaminace chlazené drůbeže. Bc. Alena Bantová

Možnosti využití rostlinných extraktů pro snížení povrchové kontaminace chlazené drůbeže. Bc. Alena Bantová Možnosti využití rostlinných extraktů pro snížení povrchové kontaminace chlazené drůbeže Bc. Alena Bantová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Rostlinné silice jsou těkavé, ve vodě nerozpustné látky s charakteristickou

Více

Klíčová slova: lambs, low air temperature, rain, thermal insulation, rectal temperature

Klíčová slova: lambs, low air temperature, rain, thermal insulation, rectal temperature TEPLOTNÍ REAKCE ORGANISMU RANĚ POSTNATÁLNÍCH JEHŇAT NA NÍZKOU TEPLOTU VZDUCHU A DÉŠŤ TEMPERATURE RESPONSES OF ORGANISM TO LOW AIR TEMPERATURE AND RAIN IN EARLY POSTNATAL LAMBS Gabriela Malá 1, Ivana Knížková

Více

THE EFFECT OF FREQUENCY OF SEMEN COLLECTION ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS

THE EFFECT OF FREQUENCY OF SEMEN COLLECTION ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS THE EFFECT OF FREQUENCY OF SEMEN COLLECTION ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS Vágenknechtová M., Máchal L., Hošek M., Filipčík R. Department of Animal Breeding, Fakulty of Agronomy, Mendel University

Více

THE ISSUE OF TERRITORIAL SYSTEMS OF ECOLOGICAL STABILITY IN THE PROTECTED LANDSCAPE AREA

THE ISSUE OF TERRITORIAL SYSTEMS OF ECOLOGICAL STABILITY IN THE PROTECTED LANDSCAPE AREA THE ISSUE OF TERRITORIAL SYSTEMS OF ECOLOGICAL STABILITY IN THE PROTECTED LANDSCAPE AREA PROBLEMATIKA ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI Hálek V., Hanuš L. Ústav krajinné

Více

a farmaceutická univerzita Brno, ČR Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic

a farmaceutická univerzita Brno, ČR Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic Animal Protection and Welfare 2010 SELECTED MANIFESTATIONS OF NATURAL DOG BEHAVIOUR IMPORTANT FOR THE DOG AND HUMAN RELATIONSHIP VYBRANÉ PŘIROZENÉ PROJEVY CHOVÁNÍ PSŮ VÝZNAMNÉ PRO JEHO VZTAH S ČLOVĚKEM

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. Příjemce dotace: Název nebo obchodní

Více

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT Kocurek V., Smutný V. Department of Agrosystems and Bioclimatology, Faculty of Agronomy, Mendel University of

Více

Výsledky kontroly sledování obsahu jódu v kompletní krmné dávce pro dojnice

Výsledky kontroly sledování obsahu jódu v kompletní krmné dávce pro dojnice Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní referenční laboratoř, regionální oddělení Praha 150 06 Praha 5, Za opravnou 4 č.j.: 7 / 09/ NRL Výsledky kontroly sledování obsahu

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Tvorba kořenového systému a výnos zrna ječmene jarního v odlišných vláhových podmínkách

Více

INfo OBSAH. Ročník 2013 Číslo 8. Vážení čtenáři,

INfo OBSAH. Ročník 2013 Číslo 8. Vážení čtenáři, Ročník 203 Číslo 8 INfo Vážení čtenáři, držíte v rukou nové číslo magazínu INFO společnosti INTEGRA, a.s. Až budete číst tento úvodník, tak již bude jasné, jak dopadly předčasné parlamentní volby, jak

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

Negativní energetická bilance a zdraví dojnic českého strakatého skotu. Ing. Jaromír Ducháček doc. Ing. Luděk Stádník Ph.D.

Negativní energetická bilance a zdraví dojnic českého strakatého skotu. Ing. Jaromír Ducháček doc. Ing. Luděk Stádník Ph.D. Negativní energetická bilance a zdraví dojnic českého strakatého skotu Ing. Jaromír Ducháček doc. Ing. Luděk Stádník Ph.D. Metabolismus dojnice a NEB Na počátku laktace změny v intenzitě metabolismu důležité

Více

Characterization of soil organic carbon and its fraction labile carbon in ecosystems Ľ. Pospíšilová, V. Petrášová, J. Foukalová, E.

Characterization of soil organic carbon and its fraction labile carbon in ecosystems Ľ. Pospíšilová, V. Petrášová, J. Foukalová, E. Characterization of soil organic carbon and its fraction labile carbon in ecosystems Ľ. Pospíšilová, V. Petrášová, J. Foukalová, E. Pokorný Mendel University of Agriculture and Forestry, Department of

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma definice: Tekutá složka krve Nažloutlá, vazká tekutina Složení

Více

TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION

TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION VLIV TEPLOTY VE STÁJI NA PRODUKCI MLÉKA HOLŠTÝNSKÝCH DOJNIC NA 2. LAKTACI Walterová L., Šarovská L., Chládek G. Ústav chovu

Více

Visiolait Pohled na obsahové složky mléka jako na odraz úrovně výživy a zdraví dojnic Milan Douša, NOACK ČR, spol. s r.o. Hustopeče 6.11.

Visiolait Pohled na obsahové složky mléka jako na odraz úrovně výživy a zdraví dojnic Milan Douša, NOACK ČR, spol. s r.o. Hustopeče 6.11. Visiolait Pohled na obsahové složky mléka jako na odraz úrovně výživy a zdraví dojnic Milan Douša, NOACK ČR, spol. s r.o. Hustopeče 6.11.2014 Každý měsíc se důkladně rozboruje mléko při KU Visiolait přináší:

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více