ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ."

Transkript

1 UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 1 / 2010 Usnesení z 20., 21. a 22. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Pøíspìvky obèanù Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ Usnesení 20. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin na OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vìdomí: 1. Kontrolu usnesení z 18. ZO všechny úkoly z a z 19. ZO konaného dne trvá bod è. 2 odtok povrchových vod ve Václavovì trvá, ostatní body splnìny 2. Usnesení rady è. 27 konané dne a usnesení rady è. 28 konané dne Zprávu o ukonèených pracích na MK dle uzavøených smluv ((MK Bedøichov Goldveš èást, MK Václavov, prostranství pøed prodejnou Jednoty, odstavná plocha pro mateøskou školu, èást MK od KD Oskava po hlavní silnici) 4. Žádost firmy Energotis o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní øízení stavby vedení 400 kv obec -1- vyslovuje nesouhlas ke stavbì 5. Územní plán v 15,30 hodin v Kulturním domì Oskava probìhne prezentace návrhu územního plánu Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva a ovìøovatele zápisu: Mgr. Dana Martinková, p. Jiøí Zatloukal 2. Snížení ceny na odkup nemovitosti nájemníkùm è.p. 128 na èástku 2.000,-- Kè/m2. Tato cena se týká stavby a stavební parcely pod domem. Cena odprodeje ostatních pozemkù bude stanovena samostatnì dle užívání a GP. Pokud nedojde k dohodì s nájemníky, bude nemovitost nabídnuta k prodeji dalšímu zájemci OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ èíslo 1/2010

2 3. Výmìnu otopných tìles v místní knihovnì a 1 volné místnosti v budovì è.p OZV è. 3/2009 o místních poplatcích ( s ohledem na využité lùžko) 5. OZV è. 5/2009 o stanovení koeficientu k výpoètu danì z nemovitosti 6. OZV è.4/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù 7. Pøíspìvek pro Èeský rybáøský svaz Unièov na rok 2010 ve výši 15 tisíc Kè na zarybnìní vodní nádrže v majetku obce v k.ú. Mostkov. Tento pøíspìvek bude poskytnut pouze v pøípadì, pokud nedojde k vypuštìní a opravì pøedmìtné vodní nádrže 8. Rozpoètovou zmìnu è. 3 na rekonstrukci školní jídelny v pøíjmové èásti vyúètování z využití veøejného prostranství ve výši 681 tisíc, rovnìž na stranì výdajù ve výši 681 tisíc Kè - složení akontace pro leasingovou spoleènost Gastrovybavení ŠJ, technické zhodnocení budovy ŠJ tisíc Kè, snížení výdajù (zeleò, komunikace, mzdové prostøedky) 1763 tisíc Kè 10. Dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo è. 64/2009 mezi VHH Thermont a Obcí Oskava na opravu školní jídelny 11. Smlouva o dílo è. 80/2009 mezi VHH Thermont a Obcí Oskava výstavba sociálního zaøízení pro místní knihovnu 12. Smlouva è o bezúplatné výpùjèce sbìrné nádoby e-boxu na drobný elektro odpad 13. Aktualizaci zpracované projektové dokumentace na akci: èištìní vodní nádrže Oskava (retenèní nádrže), Ing. Šváb Projekce pozemkových úprav 14. Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene a práva provést stavbu è. IE /04/2009/Zá mezi Obcí Oskava a firmou ÈEZ Distribuce 15. Smlouvu o dílo mezi Obcí Oskava a firmou IWWA, s.r.o, pøedmìtem díla je podání a zpracování žádosti o dotace na výstavbu komunitního domu na Tøemešku, instalaci solárních systémù na budovách základní školy, školní jídelny a na budovì KD Oskava -tìlocvièna, rekonstrukci veøejného osvìtlení vèetnì montáže úsporných osvìtlovacích tìles regulace, øešení programu kompostování veøejné zelenì, obnova a rekonstrukce místních komunikací a výstavba multifunkèního høištì 16. Návrh ceny projektu Komunitního domu Oskava, místní èást Tøemešek bod è. 1,2 podaný Ing. Maškem 17. Kanceláøský balíèek Office Standard 2007 SNGL MVL (Word, Excel, Outlook) za cenu 8554,-- Kè bez DPH od firmy ASI Mohelnice 18.Prodej pozemku za cenu: p.è. 398/2 ostatní plocha, èást dle GP v k.ú. Oskava p.è ostatní plocha o výmìøe èásti dle GP v k.ú. Tøemešek p.è. 1325/3 ostatní plocha o výmìøe 186 m2 v k.ú. Tøemešek p.è. st. 43/3, zastavìná plocha o výmìøe 385 m2 Odkup pozemku: p.è. 1423/2 v k,ú. Tøemešek, 1134/2 v k.ú. Tøemešek, 1465 v k.ú. Tøemešek, 141/2 v k.ú. Mostkov, 323/1 v k.ú. Oskava od firmy VHH Thermont za cenu rovnající se prodejní cenì + poplatky spojené se vkladem na katastr 18. Pøevod pozemku p.è. 456 komunikace ve Václavovì z SSOK na Obec Oskava 19. Smlouvu o budoucí smìnné smlouvì mezi obcí Oskava a manž. Taláèkovými, Oskava è. 136 na p.è. st. 9 ZE-PK, p.è. 410 ZE-PK, 895 ZE-GP, 896 ZE-GP výmìra dle GP, vše v k.ú. Oskava s podmínkou, že žadatel zrekonstruuje stavbu sloužící k opravì zahradních motorových sekaèek 20. Zmìnu kupujícího pozemku p.è. 17 v k.ú. Václavov na Bohumil Behro ml. 21. Pronájem tìlocvièny Klubu Pastelka za úèelem cvièení dìtí a cvièení Pilates a to vždy ve støedu od 14,30 do 16,30 hodin a od 18,00 do 19,00 hodin bezúplatnì žádost è.j. 961/2009 ze dne Pronájem místnosti bývalé Limky vedle knihovny za úèelem cvièení pro posilování a Fitnes dle žádosti è.j 969/09 ze dne na období od Na vlastní náklady si sami zajistí úklid, opravu omítek a malování 23. Pronájem pozemku p.è. 55 st. o výmìøe 205 m2 a 174 o výmìøe 338 m2 v k.ú. Nemrlov pro SDH Nemrlov Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Prodej pozemku è.1040/3 v k.ú. Bedøichov dle žádosti 786/ Prodej pozemku st. p. è. 55 v a p.è. 174 v k.ú. Nemrlov dle žádosti è.j. 950/09 3. Prodej pozemku st. p. è. 55 a p.è. 174 v k.ú. Nemrlov 4. Prodej pozemku st.p.è. 55 a 174 v k.ú. Nemrlov 5. Žádost obèanù Oskavy o vyèlenìní k.ú. Václavov ze správy obce Oskava 6. Žádost o zpevnìní parkovištì u panelového domu 57 a 58 v Oskavì. V rámci územního plánu je návrh úpravy øešen jinak Zastupitelstvo povìøuje: 1. Starostu k podpisu dodatku è. 1 ke smlouvì mezi Obcí Oskava a Permon Bukovany víceprací na rekonstrukci MK Bedøichov Véska. na základì namìøených hodnot (400 bm), výmìra x sazba dle základní smlouvy dílo 2. Ing. Bartonì èlena zastupitelstva k provìøení postupu pøi osazení místních komunikací dopravními znaèkami a to omezení rychlosti 20 km/hod. a omezení tonáže max. 15 tun 3. Vyzvat Policii ÈR k šetøení ve vìci èerné skládky v k.ú. Václavov 4. Starostu - vyzvat stavební úøad Šumperk ve vìci zídky v k.ú. Václavov 5. p. Mgr. Vévodovou ve vìci kácení stromù v majetku LÈR ohrožujících místní høbitov v k.ú. Bedøichov 6. P. Tokarovou zadat nové odhady na odprodávanou zahradu bývalého polesí, souèasná cena dle odhadu je vysoký 7. Starostu k místnímu šetøení ve vìci prodeje pozemku p.è. 712/14 a 712/20 v k.ú. Mostkov Usnesení schváleno všemi 10 pøítomnými èleny proti 0 zdržel hlasování 0 Starosta Brada Radomil Místostarosta Tomáš Matoušek Ovìøovatel: Jiøí Zatloukal Ovìøovatel: Mgr. Dana Martinková zapsal: Tomáš Matoušek Usnesení schváleno jednohlasnì, schùze ukonèena v 19,00 hodin Usnesení 21. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin na OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vìdomí: 1. Kontrolu usnesení z 19. ZO konaného dne trvá bod è. 2 odtok povrchových vod ve Václavovì. Z 20. ZO konaného dne trvá bod è. 4 starosta má za úkol vyzvat stavební úøad Šumperk ve vìci zídky v k.ú. Václavov, bod è. 5 stromy ohrožující místní høbitov v Bedøichovì - pøedat Mgr. Vévodové, bod è. 6 p. Tokarová zadat nové odhady na odprodávanou zahradu bývalého polesí, souèasná cena dle odhadu je vysoká, bod è. 7 starostu k místnímu šetøení ve vìci prodeje pozemku p.è. 712/14 a 712/20 v k.ú. Mostkov Návrh smlouvy p. Galdy, dojde k upøesnìní provizí až po pøidìlení registraèního èísla, pokraèovat v dalších pøípravách pro multifunkèní høištì Oskava 3. Nabídku exekutorského úøadu Brno mìsto, soudní exekutor JUDr. Karel Urban na spolupráci pro exekuce na naše obèany 4. Podmínky vzniku a stanov Klubu seniorù Oskava 5. Plnìní rozpoètu r propad v daòových pøíjmech DPFO, DPPO proti r je cca 2 mil. Kè. Jediná daò z nemovitostí je naplnìna, ta pøipadá celá obci a nelze ji krátit 6. Stížnost obèanù na stav pøíkopu u domu p. Mo kové v Bedøichovì po opravì místní komunikace, požadují zatrubnìní OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ èíslo 1/2010

3 pøíkopu. V souèasné dobì je objednáno zamìøení cesty, zda nedošlo k zabrání èásti vozovky soukromou osobou. Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva a ovìøovatele zápisu: p. Jan Taláèek, p. Bronislav Chovaneèek 2. Vyúètování stoèného zpracovaného finanèním a kontrolním výborem Oskava 3. Provizorium rozpoètu na I. ètvrtletí 2010 na stranì pøíjmù a výdajù ve výši tisíc Kè jako vyrovnaný 4. Pravidla rozpoètového provizoria pro rok Rozpoètovou zmìnu è. 4 ve výdajové èásti pøíspìvek na provoz ZŠ povýšení o 250 tisíc Kè na pol. 3113/5331 a na kap. silnice-budovy, haly, stavby snížení výdajù ve výši 250 tisíc Kè, pol. 2212/ Úèetnictví pøíspìvkové organizace Základní škola a mateøská škola ve zjednodušeném rozsahu stejný zpùsob jako v roce Navýšení ceny obìdu pro cizí strávníky o 1,-- Kè od Navýšení ceny za rozvoz obìdu o 1,-- Kè od Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a pøípravné práce pro vybudování bezdrátového rozhlasu z projektu Protipovodòová ochrana obce Oskava mezi Ing. Vohralíkovou a Obcí Oskava 10. Smlouvu o poskytování služeb pro umís ování psù do útulku pro poèet 3 psù roènì, paušální cena 2.600,-- Kè roènì. 11. Aktualizaci zpracování PD na akci: èištìní a obnovení funkce vodní nádrže Mostkov na bezejmenné vodoteèi (Vesnický p.) zpracované Ing. Švábem 12. Zámìr odkupu pozemkù od Èeské obce sokolské Praha (sportovní fotbalové høištì), cena maximálnì do 100 tisíc Kè. 13. Pronájem šatny v KD Oskava p. Ondruškovi dle žádosti è.j. 958/09 podmínky, cena a úklid dle stanovených podmínek Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Vyúètování stoèného pøedložené ŠPVS Šumperk, a.s. 2. Nabídku firmy na provádìní deratizace, poskytovatel Zdenìk Matìjovec, Deratizace, dezinfekce, Dezinsekce Tovìø 3. Pøíspìvek pro podporu. zaøízení Hospic na Sv. Kopeèku, obec finanènì podporuje Domov dùchodcù v Libinì, ve kterém máme umístìny obèany obce Zastupitelstvo povìøuje: 1. Starostu k podpisu smlouvy o provozování kanalizace a vodovodu se ŠPVS a.s. Šumperk za podmínek stanovených ve výhledu financování a výbìru stoèného pro rok 2010 zpracovaného FV a KV Usnesení schváleno všemi pøítomnými èleny jednohlasnì 12 proti 0 zdržel hlasování 0 Starosta: Brada Radomil Místostarosta: Tomáš Matoušek Ovìøovatel: Bronislav Chovaneèek Ovìøovatel: Jan Taláèek zapsala: Zdenka Cacková Usnesení schváleno jednohlasnì, schùze ukonèena v 18,30 hodin Usnesení 22. zastupitelstva obce konaného dne v 17,00 hodin na OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vìdomí: 1. Kontrolu usnesení z 21. ZO konaného dne úkoly splnìny 2. Usnesení rady è. 29. konané dne a usnesení rady è. 30 konané dne Zprávu o stavu veøejného poøádku v obci Oskava, Mostkov, Nemrlov, Bedøichov, Václavov a Tøemešek, které se nacházejí ve služebním obvodì Obvodního oddìlení PÈR Šumperk policejní stanice Libina za období od do Dopis Osadního výboru Tøemešek ze dne o stanovení priority projektu výstavby komunitního domu Tøemešek, è.j.: 71/ Zpráva o èinnosti místní knihovny Oskava v roce 2009 Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program dnešního jednání zastupitelstva obce 2. Ovìøovatele zápisu dnešního jednání zastupitelstva obce Oskava: Mgr. Dana Martinková, Bc. Pavel Gajdoš 3. Dodatek è. 1 mezi obcí Oskava a ŠPVS a.s. Šumperk na provozování vodovodu a kanalizace v obci Oskava 4. Dodatek è. 2 s pí. Ing. Arch. Šnyrchovou - zpracování územního plánu obce Oskava, zmìna sazby DPH z 19% na 20 % 5. Zrušení výplaty odmìn všem neuvolnìným èlenùm zastupitelstva obce Oskava s úèinností od Smlouva o poskytování služeb mezi obcí Oskava a firmou S.E.A.R. Animal Life Rescue, obèanské sdružení, Olomouc - na umístìní odchycených psù na katastru obce Oskava za podmínek 3.500,-- Kè za 1 psa. Pokud nebude tato služba bìhem roku poskytnuta, bude poplatek vrácen zpìt obci Oskava nebo po prodloužení smlouvy pøeveden na další období 7. Rozpoèet na rok pøíjmy: ,-- Kè - výdaje: ,-- Kè 8. Plnìní rozpoètu za rok Pronájem tìlocvièny, žádost è.j. 28/2010 ze dne žadatel p. Jiøí Petr za úèelem provozování florbalu za podmínek 50,-- Kè/hodina, termín bude dohodnut se správcem KD Oskava p. Taláèkem 10. Podat žádost o dotaci na rekonstrukci veøejného osvìtlení v obci Oskava a v místních èástech Mostkov a Tøemešek, vèetnì zpracování projektové dokumentace 12. Podat žádost o dotaci na instalování solárních panelù na objektech v majetku obce kulturní dùm, zdravotní støedisko, školní jídelna, mateøská škola, základní škola 13. Smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene mezi ÈEZ Distribuce a.s., a obcí Oskava na pozemek p.è. 712/1 v k.ú. Mostkov 14. Platební kalendáø mezi obcí Oskava a firmou KARETA a.s. Bruntál 15. Platební kalendáø mezi obcí Oskava a firmou VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 16. Odprodej parcely p.è v k.ú. Tøemešek dle GP, žádost è.j. 950/ Odpodej parcely p.è. 43/3 v k.ú. Mostkov, žádost è.j. 812/2009 ze dne ; odprodej p.è. 712/14 v k.ú. Mostkov, žádost è.j. 813/2009 ze dne ; p.è. 712/20 dle GP v k.ú. Mostkov, žádost è.j. 814/2009 ze dne Úèetní závìrku za rok 2009 Základní školy a Mateøské školy Oskava, pøíspìvková organizace 19. Uspoøádání ankety mezi trvale bydlícími obèany v obci Oskava a místních èástech. Na základì výsledku ankety bude podána žádost o dotaci na projekt na akci Komunitní dùm Tøemešek nebo na akci Multifunkèní høištì v Oskavì a dìtské høištì v Mostkovì /anketní list je pøílohou dnešního usnesení/ 20. Dohodu o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti ve výši ,-- Kè uzavøenou mezi obcí Oskava a mìstem Šumperk, è.j. 74/ Dodatek è. 3 ke Smlouvì ze dne o poskytování knihovnických, informaèních a metodických služeb v místní knihovnì Oskava na r Dotace pro rok 2010 na nákup knihovních fondù pro MK Oskava èiní 5.000,-- Kè. 22. O bodu è. 18 bude hlasováno samostatnì -3- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ èíslo 1/2010

4 Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Odprodej pozemku p.è. 767/3 v k.ú. Bedøichov u Oskavy, žádost è.j.: 1008/09 2. Odprodej pozemku p.è. 1003/4 (èást) v k.ú. Tøemešek u Oskavy, žádost è.j.: 46/2010 ze dne Návrh p. ing. Beránkové o bodu è. 18 tohoto usnesení (neuspoøádat anketu, ale øešit tento bod losováním) 4. Návrh p. Holánku o doplnìní textu na anketním listu o text, že výstavba komunitního domu na Tøemešku je za prodaný kulturní dùm a pohostinství na Tøemešku 5. Návrh p. Vrby výbìr projektu uvedených v bodì è. 18 tohoto usnesení, který bude podán na žádost o dotaci, uskuteènit bez ankety mezi obèany a o tom, který projekt bude vybrán rozhodne pouze zastupitelstvo obce hlasováním Zastupitelstvo revokuje: 1. Bod è. 10 ze zastupitelstva è. 21 konaného dne Smlouva o poskytování služeb útulku pro psy Zastupitelstvo povìøuje: 1. Starostu a tajemníka k zajištìní podkladù možnosti zobchodování exekuèního pøíkazu è.j.: 065 EX 00199/ ze dne proti povinnému Ing. Josefu Mertlíkovi, Šumperk, a exekuèního pøíkazu è.j.: 065 EX 00199/ ze dne proti povinné Jaromíøe Mertlíkové, Šumperk,v celkové výši ,-- Kè (oprávnìná obec Oskava) 2. Radu obce k vyhodnocení ankety uspoøádané mezi trvale bydlícími obèany obce Oskava a místních èástech, která je uvedena pod bodem è. 18 Usnesení zastupitelstva obce konaného dne Na základì vyhodnocení ankety (akce, která získá vìtší podporu oslovených obèanù) bude podána žádost o dotaci Usnesení v bodì è. 18 bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 11 pøítomných èlenù proti: 0 zdržel hlasování: 2 pøítomní èlenové Usnesení v ostatních bodech bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 13 pøítomných èlenù proti: 0 zdržel hlasování: 0 Starosta Brada Radomil Místarosta Tomáš Matoušek Ovìøovatel: Mgr. Dana Martinková Ovìøovatel: Bc. Pavel Gajdoš zapsal: Petr Lysák Schùze ukonèena v hodin OÚ INFORMUJE Upozornìní na zvýšený výskyt vzniku požárù v jarním období: Pøedjaøí a zaèátek jara pøináší sluneèné poèasí, které vybízí k jarnímu úklidu a vyhrabování travních ploch a spalování odpadu. Je nutné pøipomenout zásady požární bezpeènosti, které se k tomuto období vztahují. Jak pro fyzické, podnikající, tak i právnické osoby platí zákaz vypalování porostù. Porušení tohoto zákazu mùže být pøíèinou vzniku požáru s velkými škodami na majetku, èi ohrožení zdraví nebo životù obèanù. Za pøestupek na tomto úseku lze uložit fyzické osobì pokutu do výše 25 tisíc Kè, právnické a podnikající fyzické osobì až do výše 500 tisíc Kè. Rovnìž žádáme o zvýšenou opatrnost pøi pohybu v pøírodì turisty napø. pøi rozdìlávání a uhášení ohòù, kuøáky na nebezpeèí odhození nedopalkù cigaret apod. Mimoøádnou pozornost je tøeba vìnovat ochranì lesù pøed požáry. K velkému poètu požárù dochází pøi neodborném spalování lesního odpadu. Chovejme se k pøírodì ohleduplnì KLUB PASTELKA o.s. OSKAVA Touto cestou bychom Vás rádi informovali o programech pøipravovaných pro všechny zájemce o aktivnì strávený èas. Podrobnìjší informace k jednotlivým programùm získáte na telefonu u Katky Sedlákové nebo 2 RUCE 3.4. Netradièní zdobení vajíèek Mozaika dekorace zahrady i domu 8.5. Malujeme na sklo vázy, svícny, misky Šperky z korálkù 5.6. Zdobení pøedmìtù ubrouskovou technikou Odléváme ze sádry Další akce: Slet místních i pøespolních èarodìjnic Putování za lesními skøítky 1.6. Dìtský den 29. nebo Hurá na prázdniny! (termín bude upøesnìn) Vyhrazujeme si právo na zmìnu. Klub seniorù Oskava zahájil èinnost Lidé nad šedesát let jsou mladší generací nezøídka oznaèováni jako mrzoutští škarohlídi, jejichž aktivity se omezují na pøepínání televizních kanálù, kteøí jsou bez kontaktu s realitou, dìlají všelijaké naschvály. Možná jsou mezi námi takoví senioøi. Brblají, nudí se a obcházejí obchodní øetìzce, aby se vzápìtí o ušetøené peníze nechali obrat prodejci pøedražených hrncù, dek, èi jiných vìcí. Jsou mezi námi ale i takoví, kteøí i ve vysokém vìku pøekvapují svou vitalitou a èinorodostí, ochotou uèit se stále nìco nového, svou pozitivní moderností. Udržují se v dobré formì pøimìøenou fyzickou aktivitou, trénují svùj mozek mimo jiné spoleèenským stykem s ostatními, nebo vìdí, že vzpomínáním, vyprávìním, hraním spoleèenských her apod. oprašují málo používané záhyby ve svém mozku a tím vlastnì mládnou. Právì ti se stali prvními èleny Klubu seniorù Oskava a tìší se, že i vy se k nim pøipojíte. Vzpomínáte jak jsme museli chodit do práce a mìli málo èasu jen pro sebe? Využijme nyní svùj èas a potkávejme se navzájem. Radujme se z toho, že my už nic nemusíme, ale mnohé ještì mùžeme. Klubovna Klubu seniorù se nachází v 1. patøe nad školní jídelnou, vedle knihovny a je otevøena dennì hodin a srdeènì do ní všechny seniory zveme. Je potøeba vytvoøit program Klubu, pøipravit volbu do výboru Pøihláška do Klubu seniorù Oskava Jméno a pøíjmení:.. Datum narození:.. Bydlištì: Telefon:.. . Potvrzuji správnost uvedených údajù a svùj souhlas se stanovami Klubu seniorù Oskava. Datum:. Podpis:. -4- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ èíslo 1/2010

5 Pátek Noc s Andersenem Magickou pohádkovou noc uspoøádala Místní knihovna a ZŠ Oskava již podruhé. Úèastnilo se jí více než padesát dìtí. Program byl tentokrát inspirován 100. výroèím narození Františka Hrubína. Je to jedna z akcí, kterou èeské knihovny pøipravují na podporu dìtského ètenáøství. Pro dìti byla pøipravena noc plná knížek,ètení, malování, písnièek a soutìží. Každý malý ètenáø si donesl svoji nejoblíbenìjší knížku, ze které pøeèetl svým kamarádùm krátký úryvek. Tato akce mìla veliký úspìch a již teï se tešíme na další Noc... Místní knihovna Oskava Vás zve na literárnì hudební poøad vhodný pro dìti od 3let Vítìzslava Klimtová, Pavel Pùta NOVINKY ZA ŽIVOTA SKØÍTKÙ V poøadu plném písnièek a povídání provede spisovatelka dìtských knížek Ví a Klimtová dìti svým svìtem skøítkù, víl a nejrùznìjších strašidýlek Ètvrtek 8.dubna v 8,00 v Kulturní domì Oskava vstupné: 20 Kè PØÍSPÌVKY OBÈANÙ Dnes na téma - Historie Rabštýna Zøícenina hradu Rabštýn se nachází severnì od Bedøichova v nadmoøské výšce 805 m. Když Pøemysl II. Hrabišovi ze Švábenic odòal hrad Úsov asi v roce 1260, ponechal mu hornatìjší èást. V té dobì byl založen hrad Rabštýn. Nejisté pomìry politické po smrti Pøemyslovì r uèinily z lesních nepøístupných pustot v horách rejdištì rùzných uchvatitelù, kteøí postavivše si tu pevné hrady, mocnì okolní krajiny drželi, až král Jan s poškozenci, zejména biskupem olomouckým zaèal je pokoøovat. Takovým loupežnickým hradem byl Rabštýn. Jak uvedeno hrad vznikl na konci XIII. století v bouølivé dobì po smrti krále Pøemysla II. Na panství bloudovsko-šumperském, které na zaèátku XIV. století drželi páni z Lipé. V roce 1355 markrabí Jan zakoupil Rabštýn od Lipého. Po smrti Janovì r zdìdil hrad s pøíslušnými obcemi syn Jošt. Prodal ho však i s otcem Prockovi Búzova, známému dobrodruhu. Tento také zavinil špatnou povìst Rabštýna jako loupežnického sídla. Po Prockovi držel hrad k Úsovu Albrecht z Kunovic r V dobách husitské války zmocnil se hradu Jiøí Tunkl ze Zábøeha, který však na hradì nebydlel, mìl zde jen své úøedníky, kteøí okolí mnoho škodili. V roce 1584 je hrad pustý. V roce 1645 byl hrad dobyt Švédy. Velitel toho vojska Kuklemder hradby obnovil, ale stejnì se zde dlouho neudrželi. V roce 1693 bydlí na hradì ještì panští zøízenci. Tento materiál získán z vlastivìdné práce Moravské II. místopis unièovský a rýmaøovský okres, který v roce 1922 zpracoval v Brnì Viktor P i n k a v a. Zaznamenal: p. Ladislav Švec bývalý kronikáø obce Pøíspìvky obèanù NUDÍTE SE? Požádal jsem zdejšího pana øeditele školy, navrhl jsem mu, aby škola u žákù zorganizovala soutìž zájmového zhotovení ptaèích budek. Proè? Rok co rok asi devìt z deseti sýkorek, nejdokonalejších to ošetøovatelek ovocných stromù zimu nepøežije. Zajdou chladem, pro nedostatek potravy. Letošní zimu jen v naší zahradì pøežije navíc snad šedesát, osmdesát ptáèkù. Dennì jim sypeme kolem pìti litrù sluneènicového semene, když pøed týdnem, na zaèátku roku jim tøi litry staèily. Až z vozovky je vidìt jejich rojení se u dvou velkých krmítek. Jedno je v pøístøešku. Když jich tedy letos díky tomu tolik z nich zimu pøežije, budou mít kde hnízdit? Proto se ptám vás, jako já starých obèanù. Nevyrobíte a nevztyèíte nìkde na tyèi budku ku hnízdìní tìch, kterým jsme u nás pøežít umožnili? Staèí vnitøní prùmìr 15 cm pro šest až devìt mladých a otvor mm. Jedna stìna na otevøení pro vyèištìní pøed zimou. Snad se pak naše obec známìjší stane. Pražákovi Omluva Dne 25. února 2010 jsem na veøejném zasedání zastupitelstva obce Oskava omylem a zcela neúmyslnì zamìnila zastupitele pana Jiøího Zatloukala s obèanem Oskavy stejného pøíjmení, za což jsem se mu na místì vzápìtí omluvila. Jelikož se zastupitel pan Jiøí Zatloukal stále cítí dotèen, omlouvám se znovu a veøejnì. Ing. Anna Beránková, pøedsedkynì osadního výboru v Tøemešku Z NAŠICH ŠKOL Do divadla za kulturou Bìhem uplynulých tøí mìsícù mìli žáci II. stupnì možnost nìkolikrát navštívit divadlo. Nejprve to bylo veèerní pøedstavení Farma zvíøat podle Georga Orwella, které v pøedvánoèním èase v Moravském divadle v Olomouci zhlédli žáci IX. tøídy. Mohli tak porovnat herecké výkony, animované zpracování i ukázku z èítanky. Na zaèátku bøezna pak navštívili stejné divadlo i jejich o rok mladší spolužáci, tentokrát se jednalo o baletní vystoupení Beatles & Queen. Do tøetice jsme zavítali do divadla v Šumperku, tentokrát oba stupnì. Druhý stupeò na nové zpracování muzikálu Balada pro banditu a první stupeò potìšilo pøedstavení Lakomá Barka. Ptáte se, jak se nám v divadle líbilo? Ještì poøád si mnozí z nás prozpìvují nìkteré písnièky, co v pøedstavení zaznìly. Dokonce je chtìjí zpívat i v hudební výchovì. Jiní se ptají, kdy pojedeme zase. Snad každý z našich žákù si z tìchto kulturních akcí odnesl alespoò jeden pøíjemný zážitek. S ohledem na zájem o divadelní pøedstavení, se kterým jsme se u žákù setkali, chceme zjistit, zda by byl pøípadný zájem o návštìvu podobných programù (veèerní divadelní pøedstavení v Šumperku, v Olomouci) také mezi ostatními obyvateli Oskavy. V tomto pøípadì by bylo možné zamluvit vstupenky do divadla a domluvit dopravu pøímo z Oskavy. Bližší informace na tel: OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ èíslo 1/2010

6 Ve støedu probìhl zápis dìtí do mateøské školy v Oskavì na školní rok Už nyní mùžeme øíci, že kapacita MŠ bude naplnìna a doufáme, že se podaøí uspokojit všechny žádosti o pøijetí dìtí k pøedškolnímu vzdìlávání. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. je stanoven maximální poèet dìtí na jednu tøídu - 24 dìtí. Zøizovatel mùže povolit výjimku a navýšit kapacitu o ètyøi dìti, což je maximálnì možný zákonný limit. Pøi rozhodování o pøijetí dìtí do MŠ se postupuje dle stanovených pravidel: Pøednost mají dìti, které byly u zápisu. 1) pøedškolní dìti zamìstnaných rodièù 2) pøedškolní dìti i když maminka je na MD nebo nemá zamìstnání 3) dìti zamìstnaných rodièù 4) dìti nezamìstnaných rodièù ( v prùbìhu roku mùže maminka získat zamìstnání ) 5) dìti, které mohou navštìvovat MŠ jen 4 hodiny dennì z dùvodu pobírání rodièovského pøíspìvku. Dìti pøicházejí do mateøské školy v prùbìhu celého školního roku, proto upozoròujeme maminky, které plánují nastoupit do zamìstnání po dosažení tøech nebo ètyøech let dítìte do konce Jaro ve školce roku 2010 nebo od ledna do dubna 2011 a budou mít zájem umístit dítì do MŠ, aby se do konce bøezna dostavily k dodateènému zápisu. Vìøíme, že se novým dìtem pøi první návštìvì ve školce líbilo. K dalšímu setkání v MŠ zveme nejen dìti, ale i ostatní, ve støedu na Den otevøených dveøí. Mùžete nás navštívit v èasovém rozmezí 8,00-11,30hod. a 14,00-15,45hod. Dìti èeká také oslava jejich svátku. Pro všechny malé i velké, pøedškoláky i školáky pøipravujeme v nedìli 13. èervna DEN DÌTÍ. Zaèínáme ve 14,00hod. Co vás èeká? Odpoledne plné soutìží a zábavy se šaškem Vikym, oblíbené kolo štìstí, pohádkový les, skákací hrad a obèerstvení. Vše se bude odehrávat v areálu MŠ a v lese za školkou. Kdyby nám náhodou nepøálo poèasí, celá oslava se stejným programem ( tedy i se skákacím hradem) probìhne v místní tìlocviènì. Ale nyní je pøed námi ještì celé jaro a také Velikonoce. Všem pøejeme pìkné jarní svátky a hodnì sluníèka. za kolektiv zamìstnancù MŠ Lenka Punèocháøová Významných výroèí se v mìsíci lednu až dubnu dožívají tito naši obèané, kterým touto cestou blahopøejeme a do dalších let pøejeme pevné zdraví 70 let: Giesslová Blažena - Oskava Janeba Jiøí - Oskava Kotrlová Jarmila - Oskava Strapek Jan - Mostkov 75 let: Lysáková Ludmila Bedøichov Rùžièková Božena - Oskava Novosadová Ludmila Oskava Plšková Gizela - Bedøichov 80 let: Krahulcová Anna Oskava Straka Jan Mostkov Dobiášová Marie - Bedøichov SPOLEÈENSKÁ KRONIKA 81 let: Bøeòová Milada Oskava Calaba Zdenìk - Mostkov 82 let: Calabová Rùžena Mostkov Podivinský Antonín - Bedøichov 83 let: Franková Františka Oskava 84 let: Hejlová Františka Mostkov Bartl Oldøich - Oskava 86 let: Bøeò Bohumil Oskava Bartlová Zdenka Oskava Greplová Augustina - Oskava 87 let: Doubravová Milada Tøemešek Lakomá Milada - Bedøichov 88 let: Davidová Anežka Oskava Janoš áková Marie - Oskava 91 let: Tyemnyáková Kateøina Bedøichov Narození: Berka Tadeáš, Oskava Brada Adam, Mostkov Èajka Richard, Oskava Úmrtí : Pokorný Jan, Oskava Giessl Jiøí, Bedøichov Kotraš František, Oskava Smrèková Marie, Oskava Valentová Marie, Oskava Cacek Luboš, Oskava -6- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ èíslo 1/2010

7 INZERCE KOSMETIKA FRIAKOVÁ NAÏA tel: LIBINA, Námìstí 443 Provozní doba Po, Út St Èt Pá dle objednávek Mimo provozní dobu dle objednávek Kosmetický salón specializovaný na ajurvédské profesionální kúry: Bylinná kúra akné Antipigmentaèní kúra (odstranìní tmavých flíèkù) Mandlová kúra (úprava suché pleti) Kúra èerný rybíz (rozšíøené žilky) Kúra santal a jasmín (citlivá, alergická ple ) Ovocný lifting citron a grep (vypnutí oblièeje)!!! Okamžité zlepšení stavu pleti bez chemických látek!!! Dále poskytuji: ošetøení biostimulaèním laserem - akné, opary, lišeje, jizvy, popáleniny, barvení øas, oboèí, epilace oboèí, trvalá na øasy, depilace - odstranìní chloupkù teplým voskem, líèení slavnostní i svatební Prodej ajurvédské kosmetiky Tarani - èistì pøírodní: velmi úèinné pøípravky vyrábìné v ekologické oblasti Himalájí. Kosmetika je vhodná i na citlivou a alergickou ple. -7- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ èíslo 1/2010

8 ZEDNICTVÍ Jiøí Valouch Oskava 17E Oskava Tel.: WinSoft Copany, s.r.o. bezdrátové pøipojení k Internetu obchodní oddìlení tel , technická podpora 24 hodin dennì tel , Zajiš uje: zemní a výkopové práce nákladní doprava osobní doprava VYDÁVÁ OBEC OSKAVA OÚpodatelna - tel.: , Radomil BRADA, starosta obce - tel.a fax: Lenka JANKÙ - tel.: , Roèník: 11, èíslo: 1, vydáno v Oskavì dne , evidenèní. è. MK ÈRE10438, IÈO: tisk: TRIFOXs.r.o., Tøebízského 1514/12, Šumperk -8- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ èíslo 1/2010

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 2 / 2010 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 2 / 2010 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 2 / 2010 Usnesení z 23., 24., 25. a 26.veøejného zasedání ZO OÚ informuje Pøíspìvky obèanù Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 3 / 2009 Usnesení z 18. a 19. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni Obec Smilovy Hory ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 10.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252913 název Obec Smilovy Hory ulice, è.p. Smilovy Hory 70 obec Smilovy Hory PSÈ,

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

název DSO Podještìdí Proseè 2105

název DSO Podještìdí Proseè 2105 DSO Podještìdí Proseè 2105 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 17.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 69898111 název DSO Podještìdí Proseè 2105 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 71205501 název Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ulice, è.p. Skorošice

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 26.3.2009 v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava

USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 26.3.2009 v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 2 / 2009 Usnesení ze 16. a 17. veøejného zasedání ZO Výsledky voleb do Evropského parlamentu OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Sport Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: DHDM XCRGBZUC / ZUC ( / ) DSO Melè. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DHDM XCRGBZUC / ZUC ( / ) DSO Melè. (v Kè) sestavený ke dni DSO Melè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 04.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70630208 název DSO Melè ulice, è.p. 15 obec Moravice PSÈ, pošta 74784 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D0BX XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) RSO Bohdaneèsko. (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012

Licence: D0BX XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) RSO Bohdaneèsko. (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012 RSO Bohdaneèsko ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70847517 název RSO Bohdaneèsko ulice, è.p. Masarykovo nám. 1 obec Láznì Bohdaneè PSÈ,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Spoleèenství obcí Podkrkonoší

Spoleèenství obcí Podkrkonoší Spoleèenství obcí Podkrkonoší ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 03.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70958441 název Spoleèenství obcí Podkrkonoší ulice, è.p. Námìstí è.p.

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Mikroregion Podhùøí Maøenky

Mikroregion Podhùøí Maøenky Mikroregion Podhùøí Maøenky ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 29.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70875529 název Mikroregion Podhùøí Maøenky ulice, è.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 71008462 Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované OSS (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 24.02.2014 Èas zpracování: 7h52m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více