ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ."

Transkript

1 UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 1 / 2010 Usnesení z 20., 21. a 22. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Pøíspìvky obèanù Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ Usnesení 20. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin na OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vìdomí: 1. Kontrolu usnesení z 18. ZO všechny úkoly z a z 19. ZO konaného dne trvá bod è. 2 odtok povrchových vod ve Václavovì trvá, ostatní body splnìny 2. Usnesení rady è. 27 konané dne a usnesení rady è. 28 konané dne Zprávu o ukonèených pracích na MK dle uzavøených smluv ((MK Bedøichov Goldveš èást, MK Václavov, prostranství pøed prodejnou Jednoty, odstavná plocha pro mateøskou školu, èást MK od KD Oskava po hlavní silnici) 4. Žádost firmy Energotis o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní øízení stavby vedení 400 kv obec -1- vyslovuje nesouhlas ke stavbì 5. Územní plán v 15,30 hodin v Kulturním domì Oskava probìhne prezentace návrhu územního plánu Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva a ovìøovatele zápisu: Mgr. Dana Martinková, p. Jiøí Zatloukal 2. Snížení ceny na odkup nemovitosti nájemníkùm è.p. 128 na èástku 2.000,-- Kè/m2. Tato cena se týká stavby a stavební parcely pod domem. Cena odprodeje ostatních pozemkù bude stanovena samostatnì dle užívání a GP. Pokud nedojde k dohodì s nájemníky, bude nemovitost nabídnuta k prodeji dalšímu zájemci OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ èíslo 1/2010

2 3. Výmìnu otopných tìles v místní knihovnì a 1 volné místnosti v budovì è.p OZV è. 3/2009 o místních poplatcích ( s ohledem na využité lùžko) 5. OZV è. 5/2009 o stanovení koeficientu k výpoètu danì z nemovitosti 6. OZV è.4/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù 7. Pøíspìvek pro Èeský rybáøský svaz Unièov na rok 2010 ve výši 15 tisíc Kè na zarybnìní vodní nádrže v majetku obce v k.ú. Mostkov. Tento pøíspìvek bude poskytnut pouze v pøípadì, pokud nedojde k vypuštìní a opravì pøedmìtné vodní nádrže 8. Rozpoètovou zmìnu è. 3 na rekonstrukci školní jídelny v pøíjmové èásti vyúètování z využití veøejného prostranství ve výši 681 tisíc, rovnìž na stranì výdajù ve výši 681 tisíc Kè - složení akontace pro leasingovou spoleènost Gastrovybavení ŠJ, technické zhodnocení budovy ŠJ tisíc Kè, snížení výdajù (zeleò, komunikace, mzdové prostøedky) 1763 tisíc Kè 10. Dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo è. 64/2009 mezi VHH Thermont a Obcí Oskava na opravu školní jídelny 11. Smlouva o dílo è. 80/2009 mezi VHH Thermont a Obcí Oskava výstavba sociálního zaøízení pro místní knihovnu 12. Smlouva è o bezúplatné výpùjèce sbìrné nádoby e-boxu na drobný elektro odpad 13. Aktualizaci zpracované projektové dokumentace na akci: èištìní vodní nádrže Oskava (retenèní nádrže), Ing. Šváb Projekce pozemkových úprav 14. Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene a práva provést stavbu è. IE /04/2009/Zá mezi Obcí Oskava a firmou ÈEZ Distribuce 15. Smlouvu o dílo mezi Obcí Oskava a firmou IWWA, s.r.o, pøedmìtem díla je podání a zpracování žádosti o dotace na výstavbu komunitního domu na Tøemešku, instalaci solárních systémù na budovách základní školy, školní jídelny a na budovì KD Oskava -tìlocvièna, rekonstrukci veøejného osvìtlení vèetnì montáže úsporných osvìtlovacích tìles regulace, øešení programu kompostování veøejné zelenì, obnova a rekonstrukce místních komunikací a výstavba multifunkèního høištì 16. Návrh ceny projektu Komunitního domu Oskava, místní èást Tøemešek bod è. 1,2 podaný Ing. Maškem 17. Kanceláøský balíèek Office Standard 2007 SNGL MVL (Word, Excel, Outlook) za cenu 8554,-- Kè bez DPH od firmy ASI Mohelnice 18.Prodej pozemku za cenu: p.è. 398/2 ostatní plocha, èást dle GP v k.ú. Oskava p.è ostatní plocha o výmìøe èásti dle GP v k.ú. Tøemešek p.è. 1325/3 ostatní plocha o výmìøe 186 m2 v k.ú. Tøemešek p.è. st. 43/3, zastavìná plocha o výmìøe 385 m2 Odkup pozemku: p.è. 1423/2 v k,ú. Tøemešek, 1134/2 v k.ú. Tøemešek, 1465 v k.ú. Tøemešek, 141/2 v k.ú. Mostkov, 323/1 v k.ú. Oskava od firmy VHH Thermont za cenu rovnající se prodejní cenì + poplatky spojené se vkladem na katastr 18. Pøevod pozemku p.è. 456 komunikace ve Václavovì z SSOK na Obec Oskava 19. Smlouvu o budoucí smìnné smlouvì mezi obcí Oskava a manž. Taláèkovými, Oskava è. 136 na p.è. st. 9 ZE-PK, p.è. 410 ZE-PK, 895 ZE-GP, 896 ZE-GP výmìra dle GP, vše v k.ú. Oskava s podmínkou, že žadatel zrekonstruuje stavbu sloužící k opravì zahradních motorových sekaèek 20. Zmìnu kupujícího pozemku p.è. 17 v k.ú. Václavov na Bohumil Behro ml. 21. Pronájem tìlocvièny Klubu Pastelka za úèelem cvièení dìtí a cvièení Pilates a to vždy ve støedu od 14,30 do 16,30 hodin a od 18,00 do 19,00 hodin bezúplatnì žádost è.j. 961/2009 ze dne Pronájem místnosti bývalé Limky vedle knihovny za úèelem cvièení pro posilování a Fitnes dle žádosti è.j 969/09 ze dne na období od Na vlastní náklady si sami zajistí úklid, opravu omítek a malování 23. Pronájem pozemku p.è. 55 st. o výmìøe 205 m2 a 174 o výmìøe 338 m2 v k.ú. Nemrlov pro SDH Nemrlov Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Prodej pozemku è.1040/3 v k.ú. Bedøichov dle žádosti 786/ Prodej pozemku st. p. è. 55 v a p.è. 174 v k.ú. Nemrlov dle žádosti è.j. 950/09 3. Prodej pozemku st. p. è. 55 a p.è. 174 v k.ú. Nemrlov 4. Prodej pozemku st.p.è. 55 a 174 v k.ú. Nemrlov 5. Žádost obèanù Oskavy o vyèlenìní k.ú. Václavov ze správy obce Oskava 6. Žádost o zpevnìní parkovištì u panelového domu 57 a 58 v Oskavì. V rámci územního plánu je návrh úpravy øešen jinak Zastupitelstvo povìøuje: 1. Starostu k podpisu dodatku è. 1 ke smlouvì mezi Obcí Oskava a Permon Bukovany víceprací na rekonstrukci MK Bedøichov Véska. na základì namìøených hodnot (400 bm), výmìra x sazba dle základní smlouvy dílo 2. Ing. Bartonì èlena zastupitelstva k provìøení postupu pøi osazení místních komunikací dopravními znaèkami a to omezení rychlosti 20 km/hod. a omezení tonáže max. 15 tun 3. Vyzvat Policii ÈR k šetøení ve vìci èerné skládky v k.ú. Václavov 4. Starostu - vyzvat stavební úøad Šumperk ve vìci zídky v k.ú. Václavov 5. p. Mgr. Vévodovou ve vìci kácení stromù v majetku LÈR ohrožujících místní høbitov v k.ú. Bedøichov 6. P. Tokarovou zadat nové odhady na odprodávanou zahradu bývalého polesí, souèasná cena dle odhadu je vysoký 7. Starostu k místnímu šetøení ve vìci prodeje pozemku p.è. 712/14 a 712/20 v k.ú. Mostkov Usnesení schváleno všemi 10 pøítomnými èleny proti 0 zdržel hlasování 0 Starosta Brada Radomil Místostarosta Tomáš Matoušek Ovìøovatel: Jiøí Zatloukal Ovìøovatel: Mgr. Dana Martinková zapsal: Tomáš Matoušek Usnesení schváleno jednohlasnì, schùze ukonèena v 19,00 hodin Usnesení 21. zastupitelstva obce konaného dne v 16,30 hodin na OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vìdomí: 1. Kontrolu usnesení z 19. ZO konaného dne trvá bod è. 2 odtok povrchových vod ve Václavovì. Z 20. ZO konaného dne trvá bod è. 4 starosta má za úkol vyzvat stavební úøad Šumperk ve vìci zídky v k.ú. Václavov, bod è. 5 stromy ohrožující místní høbitov v Bedøichovì - pøedat Mgr. Vévodové, bod è. 6 p. Tokarová zadat nové odhady na odprodávanou zahradu bývalého polesí, souèasná cena dle odhadu je vysoká, bod è. 7 starostu k místnímu šetøení ve vìci prodeje pozemku p.è. 712/14 a 712/20 v k.ú. Mostkov Návrh smlouvy p. Galdy, dojde k upøesnìní provizí až po pøidìlení registraèního èísla, pokraèovat v dalších pøípravách pro multifunkèní høištì Oskava 3. Nabídku exekutorského úøadu Brno mìsto, soudní exekutor JUDr. Karel Urban na spolupráci pro exekuce na naše obèany 4. Podmínky vzniku a stanov Klubu seniorù Oskava 5. Plnìní rozpoètu r propad v daòových pøíjmech DPFO, DPPO proti r je cca 2 mil. Kè. Jediná daò z nemovitostí je naplnìna, ta pøipadá celá obci a nelze ji krátit 6. Stížnost obèanù na stav pøíkopu u domu p. Mo kové v Bedøichovì po opravì místní komunikace, požadují zatrubnìní OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ èíslo 1/2010

3 pøíkopu. V souèasné dobì je objednáno zamìøení cesty, zda nedošlo k zabrání èásti vozovky soukromou osobou. Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva a ovìøovatele zápisu: p. Jan Taláèek, p. Bronislav Chovaneèek 2. Vyúètování stoèného zpracovaného finanèním a kontrolním výborem Oskava 3. Provizorium rozpoètu na I. ètvrtletí 2010 na stranì pøíjmù a výdajù ve výši tisíc Kè jako vyrovnaný 4. Pravidla rozpoètového provizoria pro rok Rozpoètovou zmìnu è. 4 ve výdajové èásti pøíspìvek na provoz ZŠ povýšení o 250 tisíc Kè na pol. 3113/5331 a na kap. silnice-budovy, haly, stavby snížení výdajù ve výši 250 tisíc Kè, pol. 2212/ Úèetnictví pøíspìvkové organizace Základní škola a mateøská škola ve zjednodušeném rozsahu stejný zpùsob jako v roce Navýšení ceny obìdu pro cizí strávníky o 1,-- Kè od Navýšení ceny za rozvoz obìdu o 1,-- Kè od Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a pøípravné práce pro vybudování bezdrátového rozhlasu z projektu Protipovodòová ochrana obce Oskava mezi Ing. Vohralíkovou a Obcí Oskava 10. Smlouvu o poskytování služeb pro umís ování psù do útulku pro poèet 3 psù roènì, paušální cena 2.600,-- Kè roènì. 11. Aktualizaci zpracování PD na akci: èištìní a obnovení funkce vodní nádrže Mostkov na bezejmenné vodoteèi (Vesnický p.) zpracované Ing. Švábem 12. Zámìr odkupu pozemkù od Èeské obce sokolské Praha (sportovní fotbalové høištì), cena maximálnì do 100 tisíc Kè. 13. Pronájem šatny v KD Oskava p. Ondruškovi dle žádosti è.j. 958/09 podmínky, cena a úklid dle stanovených podmínek Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Vyúètování stoèného pøedložené ŠPVS Šumperk, a.s. 2. Nabídku firmy na provádìní deratizace, poskytovatel Zdenìk Matìjovec, Deratizace, dezinfekce, Dezinsekce Tovìø 3. Pøíspìvek pro podporu. zaøízení Hospic na Sv. Kopeèku, obec finanènì podporuje Domov dùchodcù v Libinì, ve kterém máme umístìny obèany obce Zastupitelstvo povìøuje: 1. Starostu k podpisu smlouvy o provozování kanalizace a vodovodu se ŠPVS a.s. Šumperk za podmínek stanovených ve výhledu financování a výbìru stoèného pro rok 2010 zpracovaného FV a KV Usnesení schváleno všemi pøítomnými èleny jednohlasnì 12 proti 0 zdržel hlasování 0 Starosta: Brada Radomil Místostarosta: Tomáš Matoušek Ovìøovatel: Bronislav Chovaneèek Ovìøovatel: Jan Taláèek zapsala: Zdenka Cacková Usnesení schváleno jednohlasnì, schùze ukonèena v 18,30 hodin Usnesení 22. zastupitelstva obce konaného dne v 17,00 hodin na OÚ Oskava Zastupitelstvo bere na vìdomí: 1. Kontrolu usnesení z 21. ZO konaného dne úkoly splnìny 2. Usnesení rady è. 29. konané dne a usnesení rady è. 30 konané dne Zprávu o stavu veøejného poøádku v obci Oskava, Mostkov, Nemrlov, Bedøichov, Václavov a Tøemešek, které se nacházejí ve služebním obvodì Obvodního oddìlení PÈR Šumperk policejní stanice Libina za období od do Dopis Osadního výboru Tøemešek ze dne o stanovení priority projektu výstavby komunitního domu Tøemešek, è.j.: 71/ Zpráva o èinnosti místní knihovny Oskava v roce 2009 Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program dnešního jednání zastupitelstva obce 2. Ovìøovatele zápisu dnešního jednání zastupitelstva obce Oskava: Mgr. Dana Martinková, Bc. Pavel Gajdoš 3. Dodatek è. 1 mezi obcí Oskava a ŠPVS a.s. Šumperk na provozování vodovodu a kanalizace v obci Oskava 4. Dodatek è. 2 s pí. Ing. Arch. Šnyrchovou - zpracování územního plánu obce Oskava, zmìna sazby DPH z 19% na 20 % 5. Zrušení výplaty odmìn všem neuvolnìným èlenùm zastupitelstva obce Oskava s úèinností od Smlouva o poskytování služeb mezi obcí Oskava a firmou S.E.A.R. Animal Life Rescue, obèanské sdružení, Olomouc - na umístìní odchycených psù na katastru obce Oskava za podmínek 3.500,-- Kè za 1 psa. Pokud nebude tato služba bìhem roku poskytnuta, bude poplatek vrácen zpìt obci Oskava nebo po prodloužení smlouvy pøeveden na další období 7. Rozpoèet na rok pøíjmy: ,-- Kè - výdaje: ,-- Kè 8. Plnìní rozpoètu za rok Pronájem tìlocvièny, žádost è.j. 28/2010 ze dne žadatel p. Jiøí Petr za úèelem provozování florbalu za podmínek 50,-- Kè/hodina, termín bude dohodnut se správcem KD Oskava p. Taláèkem 10. Podat žádost o dotaci na rekonstrukci veøejného osvìtlení v obci Oskava a v místních èástech Mostkov a Tøemešek, vèetnì zpracování projektové dokumentace 12. Podat žádost o dotaci na instalování solárních panelù na objektech v majetku obce kulturní dùm, zdravotní støedisko, školní jídelna, mateøská škola, základní škola 13. Smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene mezi ÈEZ Distribuce a.s., a obcí Oskava na pozemek p.è. 712/1 v k.ú. Mostkov 14. Platební kalendáø mezi obcí Oskava a firmou KARETA a.s. Bruntál 15. Platební kalendáø mezi obcí Oskava a firmou VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 16. Odprodej parcely p.è v k.ú. Tøemešek dle GP, žádost è.j. 950/ Odpodej parcely p.è. 43/3 v k.ú. Mostkov, žádost è.j. 812/2009 ze dne ; odprodej p.è. 712/14 v k.ú. Mostkov, žádost è.j. 813/2009 ze dne ; p.è. 712/20 dle GP v k.ú. Mostkov, žádost è.j. 814/2009 ze dne Úèetní závìrku za rok 2009 Základní školy a Mateøské školy Oskava, pøíspìvková organizace 19. Uspoøádání ankety mezi trvale bydlícími obèany v obci Oskava a místních èástech. Na základì výsledku ankety bude podána žádost o dotaci na projekt na akci Komunitní dùm Tøemešek nebo na akci Multifunkèní høištì v Oskavì a dìtské høištì v Mostkovì /anketní list je pøílohou dnešního usnesení/ 20. Dohodu o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti ve výši ,-- Kè uzavøenou mezi obcí Oskava a mìstem Šumperk, è.j. 74/ Dodatek è. 3 ke Smlouvì ze dne o poskytování knihovnických, informaèních a metodických služeb v místní knihovnì Oskava na r Dotace pro rok 2010 na nákup knihovních fondù pro MK Oskava èiní 5.000,-- Kè. 22. O bodu è. 18 bude hlasováno samostatnì -3- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ èíslo 1/2010

4 Zastupitelstvo neschvaluje: 1. Odprodej pozemku p.è. 767/3 v k.ú. Bedøichov u Oskavy, žádost è.j.: 1008/09 2. Odprodej pozemku p.è. 1003/4 (èást) v k.ú. Tøemešek u Oskavy, žádost è.j.: 46/2010 ze dne Návrh p. ing. Beránkové o bodu è. 18 tohoto usnesení (neuspoøádat anketu, ale øešit tento bod losováním) 4. Návrh p. Holánku o doplnìní textu na anketním listu o text, že výstavba komunitního domu na Tøemešku je za prodaný kulturní dùm a pohostinství na Tøemešku 5. Návrh p. Vrby výbìr projektu uvedených v bodì è. 18 tohoto usnesení, který bude podán na žádost o dotaci, uskuteènit bez ankety mezi obèany a o tom, který projekt bude vybrán rozhodne pouze zastupitelstvo obce hlasováním Zastupitelstvo revokuje: 1. Bod è. 10 ze zastupitelstva è. 21 konaného dne Smlouva o poskytování služeb útulku pro psy Zastupitelstvo povìøuje: 1. Starostu a tajemníka k zajištìní podkladù možnosti zobchodování exekuèního pøíkazu è.j.: 065 EX 00199/ ze dne proti povinnému Ing. Josefu Mertlíkovi, Šumperk, a exekuèního pøíkazu è.j.: 065 EX 00199/ ze dne proti povinné Jaromíøe Mertlíkové, Šumperk,v celkové výši ,-- Kè (oprávnìná obec Oskava) 2. Radu obce k vyhodnocení ankety uspoøádané mezi trvale bydlícími obèany obce Oskava a místních èástech, která je uvedena pod bodem è. 18 Usnesení zastupitelstva obce konaného dne Na základì vyhodnocení ankety (akce, která získá vìtší podporu oslovených obèanù) bude podána žádost o dotaci Usnesení v bodì è. 18 bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 11 pøítomných èlenù proti: 0 zdržel hlasování: 2 pøítomní èlenové Usnesení v ostatních bodech bylo schváleno s tímto výsledkem: pro: 13 pøítomných èlenù proti: 0 zdržel hlasování: 0 Starosta Brada Radomil Místarosta Tomáš Matoušek Ovìøovatel: Mgr. Dana Martinková Ovìøovatel: Bc. Pavel Gajdoš zapsal: Petr Lysák Schùze ukonèena v hodin OÚ INFORMUJE Upozornìní na zvýšený výskyt vzniku požárù v jarním období: Pøedjaøí a zaèátek jara pøináší sluneèné poèasí, které vybízí k jarnímu úklidu a vyhrabování travních ploch a spalování odpadu. Je nutné pøipomenout zásady požární bezpeènosti, které se k tomuto období vztahují. Jak pro fyzické, podnikající, tak i právnické osoby platí zákaz vypalování porostù. Porušení tohoto zákazu mùže být pøíèinou vzniku požáru s velkými škodami na majetku, èi ohrožení zdraví nebo životù obèanù. Za pøestupek na tomto úseku lze uložit fyzické osobì pokutu do výše 25 tisíc Kè, právnické a podnikající fyzické osobì až do výše 500 tisíc Kè. Rovnìž žádáme o zvýšenou opatrnost pøi pohybu v pøírodì turisty napø. pøi rozdìlávání a uhášení ohòù, kuøáky na nebezpeèí odhození nedopalkù cigaret apod. Mimoøádnou pozornost je tøeba vìnovat ochranì lesù pøed požáry. K velkému poètu požárù dochází pøi neodborném spalování lesního odpadu. Chovejme se k pøírodì ohleduplnì KLUB PASTELKA o.s. OSKAVA Touto cestou bychom Vás rádi informovali o programech pøipravovaných pro všechny zájemce o aktivnì strávený èas. Podrobnìjší informace k jednotlivým programùm získáte na telefonu u Katky Sedlákové nebo 2 RUCE 3.4. Netradièní zdobení vajíèek Mozaika dekorace zahrady i domu 8.5. Malujeme na sklo vázy, svícny, misky Šperky z korálkù 5.6. Zdobení pøedmìtù ubrouskovou technikou Odléváme ze sádry Další akce: Slet místních i pøespolních èarodìjnic Putování za lesními skøítky 1.6. Dìtský den 29. nebo Hurá na prázdniny! (termín bude upøesnìn) Vyhrazujeme si právo na zmìnu. Klub seniorù Oskava zahájil èinnost Lidé nad šedesát let jsou mladší generací nezøídka oznaèováni jako mrzoutští škarohlídi, jejichž aktivity se omezují na pøepínání televizních kanálù, kteøí jsou bez kontaktu s realitou, dìlají všelijaké naschvály. Možná jsou mezi námi takoví senioøi. Brblají, nudí se a obcházejí obchodní øetìzce, aby se vzápìtí o ušetøené peníze nechali obrat prodejci pøedražených hrncù, dek, èi jiných vìcí. Jsou mezi námi ale i takoví, kteøí i ve vysokém vìku pøekvapují svou vitalitou a èinorodostí, ochotou uèit se stále nìco nového, svou pozitivní moderností. Udržují se v dobré formì pøimìøenou fyzickou aktivitou, trénují svùj mozek mimo jiné spoleèenským stykem s ostatními, nebo vìdí, že vzpomínáním, vyprávìním, hraním spoleèenských her apod. oprašují málo používané záhyby ve svém mozku a tím vlastnì mládnou. Právì ti se stali prvními èleny Klubu seniorù Oskava a tìší se, že i vy se k nim pøipojíte. Vzpomínáte jak jsme museli chodit do práce a mìli málo èasu jen pro sebe? Využijme nyní svùj èas a potkávejme se navzájem. Radujme se z toho, že my už nic nemusíme, ale mnohé ještì mùžeme. Klubovna Klubu seniorù se nachází v 1. patøe nad školní jídelnou, vedle knihovny a je otevøena dennì hodin a srdeènì do ní všechny seniory zveme. Je potøeba vytvoøit program Klubu, pøipravit volbu do výboru Pøihláška do Klubu seniorù Oskava Jméno a pøíjmení:.. Datum narození:.. Bydlištì: Telefon:.. . Potvrzuji správnost uvedených údajù a svùj souhlas se stanovami Klubu seniorù Oskava. Datum:. Podpis:. -4- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ èíslo 1/2010

5 Pátek Noc s Andersenem Magickou pohádkovou noc uspoøádala Místní knihovna a ZŠ Oskava již podruhé. Úèastnilo se jí více než padesát dìtí. Program byl tentokrát inspirován 100. výroèím narození Františka Hrubína. Je to jedna z akcí, kterou èeské knihovny pøipravují na podporu dìtského ètenáøství. Pro dìti byla pøipravena noc plná knížek,ètení, malování, písnièek a soutìží. Každý malý ètenáø si donesl svoji nejoblíbenìjší knížku, ze které pøeèetl svým kamarádùm krátký úryvek. Tato akce mìla veliký úspìch a již teï se tešíme na další Noc... Místní knihovna Oskava Vás zve na literárnì hudební poøad vhodný pro dìti od 3let Vítìzslava Klimtová, Pavel Pùta NOVINKY ZA ŽIVOTA SKØÍTKÙ V poøadu plném písnièek a povídání provede spisovatelka dìtských knížek Ví a Klimtová dìti svým svìtem skøítkù, víl a nejrùznìjších strašidýlek Ètvrtek 8.dubna v 8,00 v Kulturní domì Oskava vstupné: 20 Kè PØÍSPÌVKY OBÈANÙ Dnes na téma - Historie Rabštýna Zøícenina hradu Rabštýn se nachází severnì od Bedøichova v nadmoøské výšce 805 m. Když Pøemysl II. Hrabišovi ze Švábenic odòal hrad Úsov asi v roce 1260, ponechal mu hornatìjší èást. V té dobì byl založen hrad Rabštýn. Nejisté pomìry politické po smrti Pøemyslovì r uèinily z lesních nepøístupných pustot v horách rejdištì rùzných uchvatitelù, kteøí postavivše si tu pevné hrady, mocnì okolní krajiny drželi, až král Jan s poškozenci, zejména biskupem olomouckým zaèal je pokoøovat. Takovým loupežnickým hradem byl Rabštýn. Jak uvedeno hrad vznikl na konci XIII. století v bouølivé dobì po smrti krále Pøemysla II. Na panství bloudovsko-šumperském, které na zaèátku XIV. století drželi páni z Lipé. V roce 1355 markrabí Jan zakoupil Rabštýn od Lipého. Po smrti Janovì r zdìdil hrad s pøíslušnými obcemi syn Jošt. Prodal ho však i s otcem Prockovi Búzova, známému dobrodruhu. Tento také zavinil špatnou povìst Rabštýna jako loupežnického sídla. Po Prockovi držel hrad k Úsovu Albrecht z Kunovic r V dobách husitské války zmocnil se hradu Jiøí Tunkl ze Zábøeha, který však na hradì nebydlel, mìl zde jen své úøedníky, kteøí okolí mnoho škodili. V roce 1584 je hrad pustý. V roce 1645 byl hrad dobyt Švédy. Velitel toho vojska Kuklemder hradby obnovil, ale stejnì se zde dlouho neudrželi. V roce 1693 bydlí na hradì ještì panští zøízenci. Tento materiál získán z vlastivìdné práce Moravské II. místopis unièovský a rýmaøovský okres, který v roce 1922 zpracoval v Brnì Viktor P i n k a v a. Zaznamenal: p. Ladislav Švec bývalý kronikáø obce Pøíspìvky obèanù NUDÍTE SE? Požádal jsem zdejšího pana øeditele školy, navrhl jsem mu, aby škola u žákù zorganizovala soutìž zájmového zhotovení ptaèích budek. Proè? Rok co rok asi devìt z deseti sýkorek, nejdokonalejších to ošetøovatelek ovocných stromù zimu nepøežije. Zajdou chladem, pro nedostatek potravy. Letošní zimu jen v naší zahradì pøežije navíc snad šedesát, osmdesát ptáèkù. Dennì jim sypeme kolem pìti litrù sluneènicového semene, když pøed týdnem, na zaèátku roku jim tøi litry staèily. Až z vozovky je vidìt jejich rojení se u dvou velkých krmítek. Jedno je v pøístøešku. Když jich tedy letos díky tomu tolik z nich zimu pøežije, budou mít kde hnízdit? Proto se ptám vás, jako já starých obèanù. Nevyrobíte a nevztyèíte nìkde na tyèi budku ku hnízdìní tìch, kterým jsme u nás pøežít umožnili? Staèí vnitøní prùmìr 15 cm pro šest až devìt mladých a otvor mm. Jedna stìna na otevøení pro vyèištìní pøed zimou. Snad se pak naše obec známìjší stane. Pražákovi Omluva Dne 25. února 2010 jsem na veøejném zasedání zastupitelstva obce Oskava omylem a zcela neúmyslnì zamìnila zastupitele pana Jiøího Zatloukala s obèanem Oskavy stejného pøíjmení, za což jsem se mu na místì vzápìtí omluvila. Jelikož se zastupitel pan Jiøí Zatloukal stále cítí dotèen, omlouvám se znovu a veøejnì. Ing. Anna Beránková, pøedsedkynì osadního výboru v Tøemešku Z NAŠICH ŠKOL Do divadla za kulturou Bìhem uplynulých tøí mìsícù mìli žáci II. stupnì možnost nìkolikrát navštívit divadlo. Nejprve to bylo veèerní pøedstavení Farma zvíøat podle Georga Orwella, které v pøedvánoèním èase v Moravském divadle v Olomouci zhlédli žáci IX. tøídy. Mohli tak porovnat herecké výkony, animované zpracování i ukázku z èítanky. Na zaèátku bøezna pak navštívili stejné divadlo i jejich o rok mladší spolužáci, tentokrát se jednalo o baletní vystoupení Beatles & Queen. Do tøetice jsme zavítali do divadla v Šumperku, tentokrát oba stupnì. Druhý stupeò na nové zpracování muzikálu Balada pro banditu a první stupeò potìšilo pøedstavení Lakomá Barka. Ptáte se, jak se nám v divadle líbilo? Ještì poøád si mnozí z nás prozpìvují nìkteré písnièky, co v pøedstavení zaznìly. Dokonce je chtìjí zpívat i v hudební výchovì. Jiní se ptají, kdy pojedeme zase. Snad každý z našich žákù si z tìchto kulturních akcí odnesl alespoò jeden pøíjemný zážitek. S ohledem na zájem o divadelní pøedstavení, se kterým jsme se u žákù setkali, chceme zjistit, zda by byl pøípadný zájem o návštìvu podobných programù (veèerní divadelní pøedstavení v Šumperku, v Olomouci) také mezi ostatními obyvateli Oskavy. V tomto pøípadì by bylo možné zamluvit vstupenky do divadla a domluvit dopravu pøímo z Oskavy. Bližší informace na tel: OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ èíslo 1/2010

6 Ve støedu probìhl zápis dìtí do mateøské školy v Oskavì na školní rok Už nyní mùžeme øíci, že kapacita MŠ bude naplnìna a doufáme, že se podaøí uspokojit všechny žádosti o pøijetí dìtí k pøedškolnímu vzdìlávání. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. je stanoven maximální poèet dìtí na jednu tøídu - 24 dìtí. Zøizovatel mùže povolit výjimku a navýšit kapacitu o ètyøi dìti, což je maximálnì možný zákonný limit. Pøi rozhodování o pøijetí dìtí do MŠ se postupuje dle stanovených pravidel: Pøednost mají dìti, které byly u zápisu. 1) pøedškolní dìti zamìstnaných rodièù 2) pøedškolní dìti i když maminka je na MD nebo nemá zamìstnání 3) dìti zamìstnaných rodièù 4) dìti nezamìstnaných rodièù ( v prùbìhu roku mùže maminka získat zamìstnání ) 5) dìti, které mohou navštìvovat MŠ jen 4 hodiny dennì z dùvodu pobírání rodièovského pøíspìvku. Dìti pøicházejí do mateøské školy v prùbìhu celého školního roku, proto upozoròujeme maminky, které plánují nastoupit do zamìstnání po dosažení tøech nebo ètyøech let dítìte do konce Jaro ve školce roku 2010 nebo od ledna do dubna 2011 a budou mít zájem umístit dítì do MŠ, aby se do konce bøezna dostavily k dodateènému zápisu. Vìøíme, že se novým dìtem pøi první návštìvì ve školce líbilo. K dalšímu setkání v MŠ zveme nejen dìti, ale i ostatní, ve støedu na Den otevøených dveøí. Mùžete nás navštívit v èasovém rozmezí 8,00-11,30hod. a 14,00-15,45hod. Dìti èeká také oslava jejich svátku. Pro všechny malé i velké, pøedškoláky i školáky pøipravujeme v nedìli 13. èervna DEN DÌTÍ. Zaèínáme ve 14,00hod. Co vás èeká? Odpoledne plné soutìží a zábavy se šaškem Vikym, oblíbené kolo štìstí, pohádkový les, skákací hrad a obèerstvení. Vše se bude odehrávat v areálu MŠ a v lese za školkou. Kdyby nám náhodou nepøálo poèasí, celá oslava se stejným programem ( tedy i se skákacím hradem) probìhne v místní tìlocviènì. Ale nyní je pøed námi ještì celé jaro a také Velikonoce. Všem pøejeme pìkné jarní svátky a hodnì sluníèka. za kolektiv zamìstnancù MŠ Lenka Punèocháøová Významných výroèí se v mìsíci lednu až dubnu dožívají tito naši obèané, kterým touto cestou blahopøejeme a do dalších let pøejeme pevné zdraví 70 let: Giesslová Blažena - Oskava Janeba Jiøí - Oskava Kotrlová Jarmila - Oskava Strapek Jan - Mostkov 75 let: Lysáková Ludmila Bedøichov Rùžièková Božena - Oskava Novosadová Ludmila Oskava Plšková Gizela - Bedøichov 80 let: Krahulcová Anna Oskava Straka Jan Mostkov Dobiášová Marie - Bedøichov SPOLEÈENSKÁ KRONIKA 81 let: Bøeòová Milada Oskava Calaba Zdenìk - Mostkov 82 let: Calabová Rùžena Mostkov Podivinský Antonín - Bedøichov 83 let: Franková Františka Oskava 84 let: Hejlová Františka Mostkov Bartl Oldøich - Oskava 86 let: Bøeò Bohumil Oskava Bartlová Zdenka Oskava Greplová Augustina - Oskava 87 let: Doubravová Milada Tøemešek Lakomá Milada - Bedøichov 88 let: Davidová Anežka Oskava Janoš áková Marie - Oskava 91 let: Tyemnyáková Kateøina Bedøichov Narození: Berka Tadeáš, Oskava Brada Adam, Mostkov Èajka Richard, Oskava Úmrtí : Pokorný Jan, Oskava Giessl Jiøí, Bedøichov Kotraš František, Oskava Smrèková Marie, Oskava Valentová Marie, Oskava Cacek Luboš, Oskava -6- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ èíslo 1/2010

7 INZERCE KOSMETIKA FRIAKOVÁ NAÏA tel: LIBINA, Námìstí 443 Provozní doba Po, Út St Èt Pá dle objednávek Mimo provozní dobu dle objednávek Kosmetický salón specializovaný na ajurvédské profesionální kúry: Bylinná kúra akné Antipigmentaèní kúra (odstranìní tmavých flíèkù) Mandlová kúra (úprava suché pleti) Kúra èerný rybíz (rozšíøené žilky) Kúra santal a jasmín (citlivá, alergická ple ) Ovocný lifting citron a grep (vypnutí oblièeje)!!! Okamžité zlepšení stavu pleti bez chemických látek!!! Dále poskytuji: ošetøení biostimulaèním laserem - akné, opary, lišeje, jizvy, popáleniny, barvení øas, oboèí, epilace oboèí, trvalá na øasy, depilace - odstranìní chloupkù teplým voskem, líèení slavnostní i svatební Prodej ajurvédské kosmetiky Tarani - èistì pøírodní: velmi úèinné pøípravky vyrábìné v ekologické oblasti Himalájí. Kosmetika je vhodná i na citlivou a alergickou ple. -7- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ èíslo 1/2010

8 ZEDNICTVÍ Jiøí Valouch Oskava 17E Oskava Tel.: WinSoft Copany, s.r.o. bezdrátové pøipojení k Internetu obchodní oddìlení tel , technická podpora 24 hodin dennì tel , Zajiš uje: zemní a výkopové práce nákladní doprava osobní doprava VYDÁVÁ OBEC OSKAVA OÚpodatelna - tel.: , Radomil BRADA, starosta obce - tel.a fax: Lenka JANKÙ - tel.: , Roèník: 11, èíslo: 1, vydáno v Oskavì dne , evidenèní. è. MK ÈRE10438, IÈO: tisk: TRIFOXs.r.o., Tøebízského 1514/12, Šumperk -8- OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ èíslo 1/2010

USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 26.3.2009 v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava

USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 26.3.2009 v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 2 / 2009 Usnesení ze 16. a 17. veøejného zasedání ZO Výsledky voleb do Evropského parlamentu OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Sport Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Králický zpravodaj 7/2005-1 Èervenec 2005/èíslo 7 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, klubù vojenské historie

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Králický zpravodaj 2/2006-1 Únor 2006/èíslo 2 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Z únorových pranostik Únor bílý pole sílí. Snìhový únor sílí

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více