Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výro ní zpráva za rok 2010 Obsah 1. Základní údaje Zp sob z ízení KTN Organiza ní struktura a p ehled hlavních inností organizace Organiza ní struktura k P ehled hlavních inností organizace Hodnocení hlavní innosti Hodnocení výrobní innosti Základní personální údaje Údaje o majetku a pou ití ú etních metod Hodnocení ekonomických údaj rozpo tová opat ení Vyhodnocení údaj o výnosech Mimorozpo tové p íjmy a jejich vyu ití Rozbor zam stnanosti a erpání mzdových prost edk Prost edky rezervního fondu a jejich vyu ití Zd vodn ní zlep eného hospodá ského výsledku P ísp vek na innost v K Finan ní kontroly v KTN Poskytování informací podle zákona. 106/1999 Sb. o svobodném p ístupu k informacím

2 1. Základní údaje Zpracovatel: Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana (KTN) Adresa: Praha 1, Ve Sme kách 15, I O: Po tovní adresa: Praha 1, Ve Sme kách 15, tel.: fax: digitální knihovny: P j ovní doba pro ve ejnost: Osobní výp j ky: pond lí tvrtek pátek 9-18 hod hod. Zásilková slu ba: pond lí pátek Rozvozy po Praze: 1x za 14 dní Digitální knihovna: neomezený provoz 2. Zp sob z ízení KTN Z izovatel: Ministerstvo kultury eské republiky (MK R) KTN byla z ízena dne na základ z izovací listiny Ministerstva kultury.j /90-I/KK ze dne jako rozpo tová organizace MK R a od zm n na na p ísp vkovou organizaci MK R, její innost je upravena statutem vydaným MK R dne pod. j /92, jak vyplývá ze zm n provedených rozhodnutím ministra kultury R. j. 1988/2002,. 2/2002, ze dne a rozhodnutím ministra kultury R sp. zn. MK-S 5031/2010,. 10/2010, ze dne

3 3. Organiza ní struktura a p ehled hlavních inností 3.1 Organiza ní struktura k BylBxla 3.1 Organiza ní struktura k Personalistika 1 zam stnanec editel Sekretariát spisová slu ba 1 zam stnanec Interní audit kontrola 0,4 zam stnance Úsek knihovny (metodika a tvorba knihovních fond, p j ovní slu by, digitální knihovna) Vedoucí úseku, knihovníci 10,25 zam stnanc Zvukový úsek (zvuková studia, zvukový p epis) Vedoucí úseku, mist i zvuku, zvuka i 12 zam stnanc Výrobn -technický úsek (tisk, distribuce a technické slu by) Vedoucí úseku, p episova i saze i, korekto i, kniha i, d lníci, technický pracovník, idi, spojový manipulant, uklíze ky 18 zam stnanc Celkem: 61 zam stnanc, z toho p epo tených 59,27 Ekonomický úsek Vedoucí úseku, hlavní ú etní, finan ní a majetková ú etní 3 zam stnanci 3

4 3.2 P ehled hlavních inností organizace KTN v souladu se zákonem. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování ve ejných knihovnických a informa ních slu eb (knihovní zákon), je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která p sobí v oblasti zprost edkování informací zrakov posti eným ob an m. Knihovna a tiskárna zaji uje rovný p ístup v em k ve ejným knihovnickým a informa ním slu bám a dal ím slu bám poskytovaným KTN. K napln ní ú elu, pro který byla z ízena, vykonává KTN innosti stanovené knihovním zákonem, jiné související innosti a poskytuje dal í slu by, a sice: dopl uje, zpracovává, ochra uje, zp ístup uje a uchovává univerzální knihovní fond a na jeho základ dopl uje, zpracovává, ochra uje, zp ístup uje a trvale uchovává konzerva ní fond, výb rov dopl uje, zpracovává, ochra uje, zp ístup uje a uchovává specializované fondy dal ích knihovních dokument, knihovní dokumenty získává vlastní výrobou, prost ednictvím povinného výtisku, koup, dar a vým ny, v etn mezinárodních vým n publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní vým n publikací a s Úmluvou o mezinárodní vým n oficiálních publikací a vládních dokument mezi státy, poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním ádem ve ejné knihovnické a informa ní slu by, poskytuje písemné bibliografické, referen ní a faktografické informace a re er e, po izuje, vyt uje a zu itkovává databáze, vydává zvukové publikace a tiskoviny v Braillov a zv t eném písmu, vydává a roz i uje periodický tisk a neperiodické publikace, tematicky související s ú elem z ízení a inností KTN, digitalizuje texty pro pot eby zrakov posti ených ob an, poskytuje kulturní slu by zrakov posti eným student m, hudebník m a dal ím zájmovým skupinám, vyrábí tiskoviny v Braillov písmu a reliéfní grafiku, po izuje a roz i uje zvukové záznamy, poskytuje, prodává a distribuuje výrobky zrakov posti eným ob an m, poskytuje informa ní slu by související s p edm tem innosti, bezúplatn zhotovuje tiskové rozmno eniny pro vlastní pot ebu; za úhradu vynalo ených náklad zhotovuje tiskové rozmno eniny související s poskytováním ve ejných knihovnických a informa ních slu eb, zaji uje kulturní, výchovné, vzd lávací innosti a p edná kovou innost za ú elem prezentace svých knihovních fond, slu eb a spole enského významu, vykonává dal í innosti vyplývající z p edm tu innosti, zaji uje provoz ve ejn p ístupných prostor a zabezpe uje propagaci p edm tu své innosti, p i em poskytuje i reklamní a propaga ní slu by. 4

5 Technické vybavení v roce 2010: - Zpracována p edimplementa ní studie k novému knihovnickému programu. - Zakoupen software Braillský korektor (BRK) pro p evody ernotiskového textu do Braillova písma a korektury. - Po ízení serveru FSC TX 150 S7 pro knihovnické vyu ití. KTN zaji uje slu by pro u ivatele v t chto objektech: - Ve Sme kách 15, Praha 1 objekt je majetkem eské republiky, a KTN má právo s objektem hospoda it. Vyu ívaná plocha KTN iní 1 205,2 m 2, plocha nájemních byt iní 896,6 m 2. V objektu se nachází vedení a správa, pracovi t tiskárny (automatická sazba, tisk, knihárna, expedice, pracovi t p episu - sazby na PC a korektur knih a asopis v Braillov písmu, hudební odd lení, sklad), zásilková slu ba (expedice) zvukových knih a asopis, zpracování fondu zvukových knih, metodické innosti knihovny, správa digitální knihovny, dále zvukový úsek (digitální studia, obnova a digitalizace zvukových knih, kopírovny kazet a CD), údr bá ská dílna. V suterénních prostorách se nachází sklad tiskárny, fond knih a not v Braillov písmu, fond zvukových knih pro zásilkovou slu bu, archiv zvukových originál a spisovna KTN. - Krakovská. 23, Praha 1 - pronajaté prostory mají rozlohu 184,5 m 2. V prostorách se nachází pracovi t centrálních slu eb pro t ce zrakov posti ené ob any (osobní výp j ky zvukových knih, odborné literatury, knih a not v Braillov písmu, prodej slepeckého papíru, katalog, zv t ené xerografické kopie, prodej publikací, stolních a nást nných kalendá v Braillov písmu) Hodnocení hlavní innosti Posláním knihovny je zp ístup ovat nevidomým a slabozrakým ob an m informace i um lecké hodnoty prost ednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových nahrávek, reliéfní grafiky a pro majitele PC i digitalizovaných text. Edi ní plán je p ipravován edi ní komisí, která bere v úvahu zájem tená a jejich pot eby. Pro pr b nou informaci tená o aktuálních akcích Knihovny a o knihách nov za azených do fondu knihovny je vydáván bulletin Informace knihovny. V lednu 2010 byla uvedena do provozu nová verze digitální knihovny Wiking Biblio. Nové funkce: hierarchické menu kategorií je rozbalovací; libovolný aktuální výb r katalogu je mo né stáhnout ve form textového výpisu a ulo it takto vytvo ený výpis respektuje zvolený filtr vyhledávání, azení a výb ru kategorií; ve výpisu novinek v katalogu lze zvolit datum, od kterého se nové polo ky zobrazí; p i registraci je mo né vyplnit poznámku a sd lit knihovn dodate né informace; hlavní menu aplikace má jednodu í ovládání. Dal í novou zprovozn nou slu bou je internetová konference pro u ivatele slu eb a zárove posílení technické podpory digitální knihovny o dal ího zam stnance. Zavedena nová slu ba pro tená e v zásilkové slu b zasílání titul i na CD-audio. tená i, kte í nav t vují odd lení osobních výp j ek, mají i nadále mo nost vyu ívat pevných pam tí s USB p ipojením i SD karty, kam jim knihovnice vybrané tituly nakopírují. 5

6 Fond knihovny v Braillov písmu tvo í v rozsahu titul ti t né publikace (a to i individuální p episy), ru ní p episy a hudebniny titul knih, titul hudebnin, 395 titul odborné literatury, 60 titul v esperantu. V digitalizované textové podob je pro u ivatele k dispozici 606 knih. Fond zvukové knihovny tvo í beletristická a populárn nau ná literatura titul je na kazetách (8-12 kopií) a titul ve formátu mp3 (5-7 kopií), dále studijní literatura pro studenty vysokých a st edních kol a u ebnice pro integrované áky základních kol. Celkový rozsah fondu odborné literatury je titul na kazetách (1-6 kopií). Pro tená e v osobních výp j kách disponujeme CD (hudba i mluvené slovo), 7 CD-ROMy, 9 hybridními knihami, 3 videokazetami a 68 ks DVD. Zvuk signatura stav zvukové knihy Z zvukové knihy MP (formát mp3) CD audio CD mluvené slovo, hudba CD ROM C 7 (Daisy) CD hybridní kniha HK 9 odborná literatura OLO, OL, OLZ 1258 PZ 10 videokazety V 3 DVD DVD 68 Body signatura stav Bodové knihy P Hudebniny H Hmatové leporelo HL 62 Esperanto E 60 Periodika PB 41 Odborná literatura OLB 395 DIGI knihy D 606 Redak n se úsek knihovny podílí na p íprav 3 asopis v Braillov písmu: Zá kolák (pro d ti kolního v ku 4x ro n ), Literární pohledy (4x ro n ) a K es anská orientace (4x ro n ) + katolický kalendá. Pro tená e a abonenty t chto asopis knihovna p ipravuje nabídkový leták a zpracovává p edplatné. P edplatné /po et abonent /: Literární pohledy 50 K es anská orientace 63 Zá kolák 134 Ve zvukové podob je vydáván 6x ro n asopis Dia ivot. 6

7 Knihovna pravideln p ipravuje Informace knihovny v Braillov písmu a zv t eném ernotisku (krom nových knih zde uve ej uje program Ro stanice Vltava). V roce 2010 byly vyti t ny 10-krát. P ipravuje i Informace knihovny pro zvukovou verzi, a to 1-krát za t i m síce. O výb ru zvukových knih v KTN rozhoduje p ti lenná edi ní komise (vedoucí úseku knihovny KTN, knihovnice z Brna, Plzn, Hradce Králové a zástupce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých). Okruh u ivatel slu eb knihovny je ve své struktu e zam en na nevidomé a slabozraké ob any. Jsou to lidé nejr zn j ích profesí i v kových kategorií (d ti, studenti a star í spoluob ané, specifické profese, nap. u itelé hudby). Celkový po et tená (z toho 120 do 15 let) Digitální knihovna 775 Bodové knihy 289 Hudebniny 411 P edplatné asopis 247 Slu ba pro tená e je zabezpe ena formou osobních výp j ek (2 640 tená ), zásilkovou slu bou po celé R i v zahrani í (2 344 tená ), rozvá kovou a rozná kovou slu bou (pro star í a imobilní ob any z Prahy), která funguje pravideln jednou za 14 dní (56 tená ). Zvuková kniha v odd lení osobních výp j ek tená si vyp j ilo titul na kazetách, tená si vyp j ilo titul ve formátu mp3; 422 tená si na pevné pam ti s USB p ipojením nechalo zkopírovat titul (mp3); v zásilkové slu b bylo obslou eno tená titul ( zásilek); rozvá ková a rozná ková slu ba dovezla a donesla 586 tená m titul zvukových knih. CD-audio slu by vyu ilo v osobních výp j kách 833 tená a uskute nilo výp j ek. Knihy v Braillov písmu v osobních výp j kách, rozvá kové a zásilkové slu b bylo obslou eno celkem 609 tená, titul (778 zásilek). Prodej: 467 titul knih v Braillov písmu 6 disket digitalizovaných text knih Hudebniny v osobních výp j kách bylo obslou eno 46 tená 99 titul. Prodej: 605 titul hudebnin v Braillov písmu. Celkem bylo v KTN obslou eno tená ( titul ). Knihovna zaji uje rovn v odd lení slu eb prodej slepeckého papíru (608 kg), kalendá, katalog a dal ích tiskovin (3 486 ks). Xerokopie: Na zakázku (slu by u ivatel m): Katalogy a informace knihovny, u ebnice, aj:

8 KTN spolupracuje se sítí ve ejných knihoven v oblasti slu eb pro zrakov posti ené spoluob any celkem 61 v R, 1 na Slovensku (Bratislava). Celou na i produkci zvukových knih po jedné kopii zdarma dostávají zvuková odd lení v knihovnách v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, Strakonicích, Brn a Ostrav. Na e ve kerá produkce knih ti t ných v Braillov písmu se zasílá do M stské knihovny v Kyjov. Od b ezna je v ob hu pro spolupracující knihovny ji 13 tzv. putovních fond (10 na kazetách z toho t i ve dvou kopiích o celkovém mno ství 255 titul, dva ve formátu mp3, celkem 69 titul - z toho 37 ve dvou kopiích a jeden ve formátu CD audio 47 titul ve dvou kopiích). Knihovna dlouhodob spolupracuje s nakladatelstvím Albatros a.s. tituly pro tisk v Braillov písmu, s nakladatelstvím Reader s Digest Výb r digitalizované texty pro tisk v Braillov písmu, Ro stanice Vltava, Mluvící knihou, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, obecn prosp nou spole ností Brailcom, Ob anským sdru ením Apogeum, nakladatelstvím Metafora a Columbus ernotiskové knihy. Významná byla spolupráce s ob anským sdru ením Integrace v oblasti digitalizace zvukových nahrávek. Tuto spolupráci od íjna p evzala organizace Mathilda. SSU AVE ART Ostrava vyhotovuje linoryty pro reliéfní zpracování knih v Braillov písmu. Vydavatelství Supraphon a.s. m sí n poskytuje zdarma svoji produkci na CD. Úsek knihovny sestavil edi ní plán titul pro vydávání v Braillov písmu. P ipravil témata pro tisk nást nných i stolních kalendá. Ve spolupráci s Klubem u itel hudby byl uspo ádán v listopadu benefi ní koncert jako pod kování farnosti sv. Mikulá e na Starém M st za finan ní podporu nevidomým hudebník m a u itel m hudby. Katalogy: 7. dodatek katalogu knih v Braillov písmu seznam zvukových titul na CD-audio Ú ast na seminá i: T ebí Novinky a dal í vyu ití digitální knihovny Doksy Proces zp ístupn ní Máchova díla nevidomým Praha Audioknihy nejsou jen pro t ce zrakov posti ené Olomouc 10 let Tyflocentra Prezentace KTN na výstavách: Kni ní veletrh v Havlí kov Brod Exkurze v KTN v roce 2010: 9. 2., , 8. 4., , , 4. 5., , , , , Hodnocení výrobní innosti Výrobní innosti v KTN zaji uje výrobn -technický úsek (tiskárna) a zvukový úsek. Ve výrob tisku Braillova písma v roce 2010 tiskárna vytiskla knihy z oblasti krásné i odborné literatury. Za pozornost stojí publikace nap.: Karel apek Dá e ka ili ivot 8

9 t n te, Patricia Vandenbergová Hra s ohn m, Old ich Ka par Smrtí ivot nekon í, Rudyard Kipling Tv j sluha pes, Ond ej Jirásek Moravské pohádky a pov sti, Gianni Rodari Pohádky po telefonu, Caroline Lawrencová Lupi i z Ostie, Jeffrey Deaver Prázdné k eslo, Alan Alexander Milne Medvídek Pú, Sv tové eleznice k í ovky, Alena Je ková ecké báje, Karel Jaromír Erben Bo ena N mcová Pohádky, Pavel rut Velká kniha eských pohádek, 365 pov stí, Na e lokomotivy od roku V únoru byla vydána publikace v Braillov písmu Kompenza ní pom cky pro osoby se zrakovým posti ením. ernotiskovou verzi p ipravil Okam ik, o.p.s. Roz í ila se spolupráce s um leckou kolou AVE ART Ostrava nové tituly v Braillov písmu s reliéfní grafikou ervená Karkulka, T i uníci. Ke stému výro í narození Franti ka Hrubína vydána anglická verze knihy íkejte si se mnou (Speak With Me) v kombinovaném provedení (zv t ený ernotisk + Braillovo písmo), prolo ené reliéfní grafikou student AVE ART Ostrava. Ke stému výro í narození básníka Old icha Mikulá ka vydána v Braillov písmu sbírka okovaná r e. Ke dvoustému výro í narození Karla Hynka Máchy byly vyti t ny v Braillov písmu publikace Marinka a Cikáni. Z hudebnin nap.: ve spolupráci s eským rozhlasem titul Emil Viklický Zelený satén (jazz pro piano sólo), Milan Dvo ák Jazzové klavírní etudy, Georg Friedrich Händel Ballet Music, zp vník pro áky st edních kol Já, písni ka, Johann Sebastian Bach Francouzské suity, Petr Ilji ajkovskij Die Jahreszeiten. Dále v Braillov písmu byly vyti t ny u ebnice pro základní koly, periodika, individuální p episy u ebnic pro integrované áky a reedice dal ích 266 titul r zných publikací. Sou ástí produkce KTN je i výroba nást nných, stolních a kapesních kalendá pro nevidomé a slabozraké. Ve stolním kalendá i bývají krom východ a západ slunce i krátké texty (citáty slavných). V nást nném kalendá i pro rok 2011 jsou reliéfní obrázky a texty Je t i druhohor. Nových titul knih v Braillov písmu (dále BP) bylo vydáno 51 (125 svazk ) a v reedici vyti t no 210 titul (1 057 svazk ). Celkem svazk, stran a ks reliéfní grafiky. V tiskárn bylo vyti t no a vyexpedováno 16 druh asopis (116 jednotlivých ísel) s r znou periodicitou ( jednotlivých kus, stran). KTN vydává 3 druhy asopis a Informace knihovny (10x ro n ); 13 titul asopis vyrábí a expeduje jiným vydavatel m: KTN: Zá kolák 4 ro n K es anská orientace 4 ro n + kalendá Literární pohledy 4 ro n SONS: Pra ský informátor 10 ro n Redakce ZORA (SONS): Zora 24 ro n Ema 12 ro n Kontakty 10 ro n Sv tlu ka 10 ro n Hudebník 4 ro n Sv t, p íroda 6 ro n Ko ení 6 ro n Auroro 3 ro n Masér 3 ro n 9

10 První tení 2 ro n LORM: Doteky 4 ro n LIBE /Itálie/ + KTN LIGILO 10 ro n (257 odb ratel 19 R, 238 zahrani í) Na základ po adavk u itel hudby KTN vydala a vyrobila 34 nových titul hudebnin, 33 titul individuálních p epis a 25 titul hudebnin v reedici (celkem 997 svazk, stran). V rámci projektu pro M MT R vydána a vyrobena u ebnice pro základní koly Slabiká pro nevidomé 2. ást, 2 svazky (dopln no reliéfní grafikou 25 matric, tisk do um lé hmoty, celkem 240 svazk, stran). K této u ebnici pro u itele p ipravena a namno ena p íslu ná ernotisková verze (celkem 70 u ebnic v ernotisku). Pro nevidomé a slabozraké d ti integrované do sít Z vydala KTN 24 titul a v reedici vytiskla dal ích 31 titul u ebnic v BP. Celkem 237 svazk, stran. Pro na e u ivatele byly vydány t i druhy kalendá (stolní, nást nný a kapesní). Celkem ks, stran (z toho stran v BP). Matric pro reliéfní grafiku bylo celkem 116 a jednotlivých obrázk K zaji ování slu eb pro nevidomé a slabozraké pat í i výroba leták, katalog, vazeb, ozna ova v BP a rozesílání slepeckého papíru. Celkem bylo zhotoveno ks r zných ozna ova, 35 druh r zných tiskovin a leták ( stran v BP a 907 ks reliéfních grafik), 174 r zných vazeb, rozesláno bylo kg slepeckého papíru. Celkový po et tiskovin v BP za rok 2010 byl svazk a se it (celkem stran). Posláním zvukového úseku je p edev ím uspokojovat nevidomé a slabozraké tená e na ítáním a kopírováním audio titul, p evá n na CD ve formátu MP3, na CD-audio a stále je t opravovat star í tituly na kazetách. V roce 2010 bylo nato eno ve studiích KTN s p isp ním finan ních dar 119 nových titul zvukových knih ve formátu mp3 (1 352 hodin istého asu), dal ích 73 titul bylo do tohoto formátu upraveno. Z p vodních originál bylo p evedeno do formátu mp3 610 titul (328 z cívek v KTN, 251 z kazet ve spolupráci se sdru ením Integrace a 31 s organizací Mathilda). Pro organizace poskytující slu by nevidomým a slabozrakým ob an m zaji ujeme výrobu a expedici 12 druh zvukových asopis (105 jednotlivých ísel ve formátu mp3 a 65 ísel na kazetách celkem zkopírovaných kazet): Redakce Zora (SONS) Zora 24 ro n Ema 12 ro n Vstupte 4 ro n lov k a jeho pes - Azor 4 ro n Masér 3 ro n Technická revue 6 ro n Na e ance 12 ro n 10

11 Farní charita sv. Petra Lucie 10 ro n Monitor 2 ro n K es anské obzory 12 ro n National Geographic 12 ro n LORM Doteky 4 ro n Ve studiích byly nato eny a zpracovány 3 mimo ádné zakázky (Angli tina, kola hry na kytaru a p íbalové informace k lék m celkem 13 p íbalových informací). Dále pro úsek knihovny: Informace KTN (4 originály, 680 CD mp3), zvukový asopis DIA IVOT (6 ísel ve formátu mp3 42 CD mp3), katalog audio CD (1 originál, 180 CD mp3 a zkopírováno CD zvukových knih). Po kozených kazet od tená se k oprav vrátilo kus. Pro zvuková odd lení ve ejných knihoven jsou pro nevidomé a slabozraké tená e kopírovány tituly z na ich originál. Celá na e produkce se bezplatn kopíruje pro ve ejné knihovny v Brn, Hradci Králové, Ostrav, Plzni, Strakonicích a Ústí nad Labem (5 802 CD mp3). Vybrané tituly si objednávají za vynalo ené náklady ve ejné knihovny v Bruntále, B eclavi, Bu ovicích, eských Bud jovicích, eském Krumlov, Da icích, Haví ov, Havlí kov Brod, Chebu, Chomutov, Ji ín, Jihlav, Jirkov, Karlových Varech, Kladn, Klatovech, Kutné Ho e, Lan kroun, Lounech, Mladé Boleslavi, Nám ti na Hané, Novém Ji ín, Olomouci, Opav, Ostrav, Ostrov, Pardubicích, Pe kách, Pelh imov, Pod bradech, Poli ce, Praze 7, Prost jov, P erov, Rokycanech, Ro nov pod Radho t m, Rumburku, Sedl anech, Sokolov, Svitavách, umperku, Tábo e, Trutnov, T ebí i, Turnov, Uherském Hradi ti, Ústí nad Orlicí, Vala ském Mezi í í, Vizovicích, Vsetín, Vysokém Mýt, Zlín, Znojm a áru nad Sázavou. Ze Slovenské republiky je na ím partnerem Mestská kni nica v Bratislav. Pro v echny vý e uvedené subjekty, které si tituly objednávají, bylo nakopírováno celkem 53 kus kazet a CD ve formátu mp3. Celkem bylo v roce 2010 ve studiích KTN nato eno hodin istého asu, zkopírováno kus kazet a vyhotoveno kus CD. 11

12 4. Základní personální údaje k Z celkového po tu 51 fyzických osob je v organizaci zam stnáno 37 en a 14 mu. Osob se zdravotním posti ením je v organizaci zam stnáno zam stnanc je v d lnických profesích, 35 zam stnanc je THP. V ková struktura zam stnanc KTN: let 1 zam stnanec (1 ena) let 4 zam stnanci (2 eny, 2 mu i) let 11 zam stnanc (10 en, 1 mu ) let 21 zam stnanc (15 en, 6 mu ) Nad 61 let 14 zam stnanc (9 en, 5 mu ) Vzd lání zam stnanc : 7 zam stnanc má základní vzd lání (6 en, 1 mu ) 19 zam stnanc má st ední odborné vzd lání (15 en, 4 mu i) 23 zam stnanc má úplné st ední odborné vzd lání (15 en, 8 mu ) 2 zam stnanci mají vysoko kolské vzd lání (1 ena, 1 mu ) 12 zam stnanc pracuje v organizaci mén ne 5 let 9 zam stnanc pracuje v organizaci mén ne 10 let 30 zam stnanc pracuje v organizaci déle ne 10 let V roce 2010 nastoupili do pracovního pom ru v organizaci 2 zam stnanci, 4 zam stnanci pracovní pom r ukon ili. Pr m rný p epo tený po et zam stnanc : 50 12

13 5. Údaje o majetku a pou ití ú etních metod Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana je p ísp vkovou organizací, která se ídí zákonem. 563/91 Sb. o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis, vyhlá kou. 410/2009 Sb. a vlastními sm rnicemi. 5, 7, 8, 9 a 10 z roku Ú etnictví je zpracováváno firmou MÚZO na základ ú etních p ípad operací. Hlavní ú etní KTN zadává ve keré ú etní doklady pr b n do programu MÚZO a 1x v m síci jsou odesílány. Z t chto podklad jsou zpracovány ú etní knihy hlavní kniha, sborník, deník. KTN vede podvojné ú etnictví na základ sm rné ú tové osnovy od vycházející z provád cí vyhlá ky. 410/2009 Sb. len ní analytických ú t bylo v KTN stanoveno podle p ehledu doporu ených ú tových symbol pro rok 2010 systémem ú etnictví a výkaznictví JASU MÚZO a dále dle pot eby. KTN ú tuje pouze o hlavní innosti, nebo vedlej í innost nemá. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vede pomocí programu HELIOS Orange dle platných p edpis a dle vlastní sm rnice. P i za azování majetku do pou ívání je uvád na po izovací cena. V p ípad v cného daru je za azení provedeno reproduk ní cenou, kterou stanovuje komise jmenovaná editelem KTN. Skladové ú etnictví je vedeno na PC pomocí programu Aconto od firmy PCS software, Praha 4. V ú etnictví KTN pou ívá systém B. Aktivace materiálových zásob byla provedena k K tomuto termínu byla provedena inventarizace skladových zásob vykazuje KTN splatné závazky pojistného na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti ve vý i ,- K, splatné závazky ve ejného zdravotního poji t ní ve vý i ,-K. Evidované da ové nedoplatky u místn p íslu ných finan ních orgán iní ,- K, z toho ,- K je da z p íjmu za fyzické osoby a 4.245,- K je da srá ková. 6. Hodnocení ekonomických údaj P ísp vek z izovatele na innost inil ve skute nosti za rok 2010 celkem tis. K, z toho 311 tis. K inila ú elová dotace na projekt Speciální u ebnice pro áky se zrakovým posti ením a to na titul - Slabiká pro nevidomé 2. ást, 2 svazky. P id lené finan ní prost edky byly vedeny na ú tu 374 p ijaté zálohy na dotace. Skute né náklady byly vedeny odd len. Po dokon ení projektu bylo provedeno vyú tování, které jsme p edali na M MT. Na základ schválení bylo provedeno ádné vyú tování zálohy. Ú elová dotace byla pln vy erpána, p esahující rozdíl v nákladech ve vý i 5.407,65 K byl hrazen z finan ních prost edk KTN. B hem roku 2010 byly provedeny tyto úpravy rozpo tu: 1. úprava rozpo tu - byla provedena v návaznosti na Usnesení vlády R.54/2010 k dodr ení schváleného deficitu státního rozpo tu sní ením pol. 521 mzdové náklady o 130 tis. K pol. 524 zákonné sociální poji t ní o 44 tis. K pol. 527 zákonné sociální náklady o 3 tis. K 2. úprava rozpo tu - byla provedena na osobní náklady v rámci p ísp vku na provoz a to: na pol. 521 mzdové náklady 100 tis. K 13

14 na pol. 524 zákonné sociální poji t ní 34 tis. K na pol. 527 zákonné sociální náklady 2 tis. K 3. úprava rozpo tu - byla provedena v návaznosti na dopis MF R.j.14/39 242/ a rozhodnutí M MT na projekt Speciální u ebnice Slabiká pro nevidomé 2. ást a to: na pol. 501 spot eba materiálu 40 tis. K na pol. 502 spot eba energie 11 tis. K na pol. 521 mzdové náklady 132 tis. K na pol. 524 zákonné sociální poji t ní 23 tis. K na pol. 525 jiné sociální poji t ní 1 tis. K 4. úprava rozpo tu - byla provedena na základ na í ádosti vnit ní rozpo tová úprava a to: sní ení pol. 569 ostatní finan ní náklady o 130 tis. K zvý ení pol. 549 ostatní náklady z innosti o 130 tis. K 5. úprava rozpo tu - byla provedena na základ na í ádosti vnit ní rozpo tová úprava a to: sní ení pol. 525 jiné sociální poji t ní o 1 tis. K zvý ení pol. 527 zákonné sociální náklady o 1 tis. K Mimorozpo tové zdroje Pou ití finan ních fond inilo v roce 2010 celkem ,- K, a to: - z rezervního fondu bylo pou ito ,- K finan ní dary ú elové (finan ní prost edky byly od dárc smluvn vázané na na ítání zvukových knih pro zrakov posti ené ob any). - z fondu odm n bylo pou ito ,- K na pokrytí p ekro ení mzdových prost edk. Pou ití finan ních prost edk fondu reprodukce: - po ízení SW Braillského korektoru BRK (ú et 013) ,00 K - po ízení elektronického systému spisové slu by (ú et 013) ,00 K - energetický audit objektu Ve Sme kách 15 (ú et 019) ,00 K - po ízení serveru FSC TX 150 S7 (ú et 022) ,80 K - nedokon. DNM projekt knihovnického programu (ú et 041) ,00 K - nedokon. DHM doplatek DPH na braillskou tiskárnu v ízení Celního editelství Praha (ú et 042) ,60 K C e l k e m:... 1, ,40 K Z statek fondu reprodukce k ve vý i 3, ,93 K má KTN finan n pokryt na bankovním ú tu vedeném v Komer ní bance. 14

15 6. 1 Vyhodnocení údaj o výnosech Celkové výnosy bez p ísp vku na innost inily ve skute nosti 4,365 tis. K, z toho - výnosy z innosti celkem tis. K, a to: tr by za vlastní výrobky tis. K, tr by z prodeje slu eb 357 tis. K, nájemné z byt domu Ve Sme kách 954 tis. K, z rezervního fondu (ú elové dary) a z fondu odm n bylo erpáno celkem 546 tis. K, ostatní výnosy celkem 45 tis. K. - finan ní výnosy inily 3 tis. K (úroky). Výnosy z innosti byly získány: - pro individuální pot eby integrovaných ák Z a u itel hudby bylo p epsáno a vyti t no v BP 57 nových titul (144 svazk ) a v reedici vyti t no 56 titul (372 svazk )... v ástce 203 tis. K - pro organizace poskytující slu by pro nevidomé a slabozraké bylo vyrobeno a vyexpedováno: 13 druh asopis v BP ( se it )... v ástce 798 tis. K 35 r zných tiskovin v BP ( stran, 907 ks reliéfní grafiky) a ozna ova v BP... v ástce 209 tis. K 12 druh zvukových asopis (celkem kopií na magnetofonové kazety a 105 ve formátu mp3)... v ástce 363 tis. K 3 r zné zakázky zpracované ve zvukovém úseku... v ástce 47 tis. K - pro 55 knihoven bylo celkem nakopírováno titul zvukových knih (formát mp3 celkem jednotek, 53 kazet)... v ástce 834 tis. K - u ivatel m na ich knihovnických slu eb bylo prodáno 467 knih v BP, 605 hudebnin v BP, 106 ks abeced bodového písma, kalendá, 76 r zných katalog KTN, kg slepeckého papíru, zv t ených xerografických kopií a 6 disket digitalizovaných text... v ástce 357 tis. K - p edplatné 3 druh asopis v BP vydaných v KTN... v ástce 6 tis. K 6.2 Mimorozpo tové p íjmy a jejich vyu ití Dárce Dar titul Ing. Jan Macan 2175,- K Húrinovy d ti Ing. Jan Macan 225,- K Dra í zub ( áste n ) MUDr. Du an t pán 5.000,- K Zasv cení ( áste n ) Ing. Hana Zachová 7.700,- K Dynastie Morland 27. díl Ing. Hana Zachová 7.000,- K Dynastie Morland 28. díl Ing. Hana Zachová 5.300,- K Dynastie Morland ( áste n ) Mgr. Tomá Brandejs 6.000,- K Ekonomie dobra a zla Ev en Ko anda 5.000,- K T i tvá e and la Eva Crkalová 3.000,- K Dvojí ivot Heleny Grahamové 15

16 6.3 Rozbor zam stnanosti a erpání mzdových prost edk Limit mzdových prost edk na platy a platby za provedenou práci byl p i upraveném rozpo tu stanoven na tis. K, z toho na platy zam stnanc tis. K a na OON 493 tis. K. P epo tený po et zam stnanc byl stanoven na 59 a pr m rná mzda na ,- K. Mzdové prost edky za rok 2010 inily ve skute nosti celkem 13, ,- K, z toho na platy zam stnanc bylo ve skute nosti erpáno 12, ,- K a na OON bylo ve skute nosti erpáno ,- K (odstupné inilo ,- K ). P ekro ení stanoveného limitu na platy zam stnanc ve vý i ,- K bylo uhrazeno z fondu odm n. B hem roku byly mimo ádné odm ny vyplaceny v celkové vý i ,- K za mimo ádné pln ní úkol spojených s provád ním periodické inventarizace ve kerého majetku KTN, za tvrtletní inventarizace pokladen a skladu v eobecného materiálu, dále za chyb jící spolupracovníky a za mimo ádné práce spojené s výrobou individuálních u ebnic pro integrované zrakov posti ené áky Z. 6.4 Prost edky rezervního fondu a jejich vyu ití Z roku 2009 byly p evedeny na rok 2010 ú elové finan ní dary ve vý i ,- K na po ízení nových titul zvukových knih pro zrakov posti ené ob any. B hem roku 2010 byly tyto prost edky pln vy erpány. V roce 2010 KTN obdr ela finan ní dary v celkové vý i ,- K, z toho ,- K bylo smluvn vázáno na po ízení nových titul zvukových knih a hudebnin v BP pro zrakov posti ené ob any. K iní z statek rezervního fondu celkem 1, ,24 K, z toho je smluvn vázáno na na ítání zvukových knih a vyti t ní hudebnin v BP celkem ,- K. 6.5 Zd vodn ní zlep eného hospodá ského výsledku K bylo dosa eno zlep eného hospodá ského výsledku ve vý i ,47 K. Tohoto výsledku bylo dosa eno: - úspornými nákupy materiálu na výrobu zvukových knih, ti t ných publikací a periodik v BP - z d vodu zm n technologie výroby zvukových knih 7. P ísp vek na innost v tis. K Rok I. tvrtletí % II. tvrtletí % III. tvrtletí % IV. tvrtletí % Celý rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 8. Finan ní kontroly v KTN Finan ní kontrola b hem roku 2010 byla provád na v souladu se sm rnicí. 5/2008 Systém finan ní kontroly v KTN. Jednalo se p edev ím o p edb nou, pr b nou a následnou kontrolu. Kontrolováno bylo dodr ování stanovených podmínek p i uskute ování vyú tování ú etních operací a p ípustnost k rozpo tu. Kontrola ú etních doklad byla zam ena p edev ím na provád ní kontrol v cné i formální správnosti dodávek v etn p edb né kontroly p ed úhradou, kterou provád jí p íslu ní vedoucí zam stnanci. Zji t né závady jsou je t p ed proplacením odstran ny. Tyto kontroly jsou provád ny denn. Následnou ídící kontrolu provád l editel a vedoucí ekonomického úseku. Byla provád na zejména kontrola hotovosti pokladen (1x za tvrtletí), m sí n byla provád na kontrola jednotlivých pokladních doklad v etn p edkontace p ed zaú továním, kontrola bankovních ú t, proú tování mzdových náklad, erpání jednotlivých fond a stavy pohledávek. Dále bylo kontrolováno dodr ování stanoveného ú elu p i erpání ú elové dotace (projekt M MT na výrobu Slabiká e 2. ást pro zrakov posti ené áky). Dále bylo kontrolováno dodr ování stanoveného ú elu p i erpání finan ních prost edk u finan ních dar na na ítání zvukových knih pro zrakov posti ené ob any. Následn je provád na kontrola správnosti zaú tování jednotlivých ú etních doklad. Tato kontrola je provád na v dy p ed ukon ením pololetí a p ed ukon ením roku, ne jsou zpracovány výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a dal í dopl kové výkazy stanovené MK R). P i následné kontrole v I. pololetí byla zji t na závada p i rozd lení rezervního fondu dle nové ú tové osnovy (rezervní fond vytvo ený ze zlep eného hospodá ského výsledku ú et 413 a rezervní fond vytvo ený z ostatních titul ú et 414), (finan ní dary ú elové a finan ní dary od drobných dárc ). Tato závada byla odstran na a z statky na vý e uvedených ú tech k souhlasí. Dále byla provedena kontrola nájemného v dom Ve Sme kách 15, které nám v roce 2009 provád la firma ATIKA a pro velké nedostatky byla tato agenda p evedena do ú tárny KTN (pozdní odvody za nájemné na ú et KTN, nep edepisování penále nájemník m za pozdní platby apod.). B hem roku 2010 jsou platby za nájemné placeny p ímo v pokladn KTN anebo p ímo na ná ú et vedený v Komer ní bance. Platební morálka placení nájemného se velice zlep ila, p ípadné pozdní platby jsou ihned po zaplacení dlu né ástky penalizovány. Od nám firma ATIKA zaji uje pouze slu by spojené s u íváním domu. Zálohy na tyto slu by jsou zasílány na ú et Atiky (jedná se o zálohy na topení, teplou a studenou vodu v etn sto ného, u ívání výtahu, popelnice, úklid apod.). Vyú tování slu eb za rok 2009 bylo provedeno a ke konci roku Pokud by v roce 2011 do lo op t k opo d nému vyú tování slu eb, budeme nuceni hledat jinou správcovskou firmu. M sí n je provád na kontrola mzdových podklad pro výplaty zam stnanc, výplaty z dohod o provedení práce, dohod o pracovní innosti a výplaty autorských honorá. Tato kontrola je provád na v dy p ed odevzdáním firm Sporos, s.r.o., která nám na základ smlouvy mzdy zpracovává. Drobné nesrovnalosti zejména ve výkazech odpracované doby jsou ihned p íslu nými vedoucími zam stnanci odstran ny je t p ed odevzdáním ke zpracování. Na porad vedení je ka dý m síc kontrolováno celkové erpání jednotlivých polo ek rozpo tu v porovnání na schválený nebo upravený rozpo et. Na základ toho jsou pak povolovány nákupy a dal í po adavky vedoucích úsek v následujícím období. Dále je 17

18 m sí n kontrolováno dodr ování závazného limitu mzdových prost edk na platy zam stnanc a OON. Kontroly v rámci interního auditu se provád ly v pr b hu celého roku. Kontrola zvukového úseku Kontrola zakázkových list bylo zkontrolováno celkem 119 ZL; tyto jsou kontrolovány p i vyú tování výkonu speakra. Kontrolou ZL oprava asu na tení na 15:00 (p vodn 14:36 ) Kontrolou ZL oprava (sou et) ze 16:19:19 na 16:00 Kontrolou ZL oprava 4:52:57 na 4:30 Nahrávky zvukových knih byly kontrolovány podle na tených nosi - bez závad. Soustavn byla provád na kontrola materiálu, jeho spot eba podle výkaz zam stnanc. Kontrolou z statku výrobního materiálu na pracovi tích nebyly zji t ny odchylky od stavu. Zvý ená kontrola byla v nována obnoveným nahrávkám z p vodních originál na kazetách, po izovaným spole ností Integrace; ve II. tvrtletí bylo vy azeno cca 50% zpracovaných titul. Soustavnou kontrolou bylo zabezpe eno zlep ení situace. Ve IV. tvrtletí p evzala smluvn tuto innost organizace Mathilda. Kontrola úseku knihovny V pr b hu roku 2010 byla dokon ena revize knihovního fondu; jeho dopl ování probíhá pravideln. Podklady pro fakturaci zvukových nahrávek a knih v BP jsou pravideln kontrolovány, a fakturace probíhá pr b n. Inzerce novinek v asopisu ZORA je o et ena smlouvou o dílo se SONS; pln ní je kontrolováno v ka dém vydaném ísle. V cné dary jsou b n za azovány do knihovního fondu. Finan ní dary jsou vyu ívány dle dispozic dárce. Evidence u ivatel je vedena na po íta i, ke sledování ob hu vyp j ených knih je pou íván knihovnický program. V pr b hu roku bylo upomínáno 130 u ivatel z expedice a dále 150 upomínáno osobn. Kontrola výrobn -technického úseku Finan ní kontroly ve výrobn -technickém úseku probíhaly b hem roku 2010 pravideln. Výkazy o provedení práce byly pravideln porovnávány se skute n provedenou inností pracovník. P i kontrole vykázaných hodin v m síci únoru a b eznu byla nalezena chyba p i datování výkaz. Opraveno. Dále bez nálezu. P i pravidelných kontrolách vozidla nebyly zji t ny závady; jízdy jsou uskute ovány na základ ádanek; vykazované km jsou kontrolovány dle tachometru, a souhlasí s knihou jízd. Spot eba PHM je sledována m sí n a s ohledem na ro ní období; p i kontrole normované spot eby PHM (m sí n ) byla prokázána jejich mírná úspora. Dodávky zbo í a materiálu byly kontrolovány dle objednávek, a to jak do kvality, tak mno ství dodaného zbo í vy í dodávka slepeckého papíru oproti objednávce vyplývá 18

19 z výrobní technologie u výrobce; kone ná faktura ú tována podle skute né dodávky. Byla provedena úprava objednávek o tuto p edpokládanou toleranci. Faktury p edkládané firmou Atika byly n kolikrát vráceny k dopln ní. Ve spolupráci s poradenskou firmou CIVOP s.r.o. provádí VTÚ pravidelné m sí ní kontroly dodr ování zásad po ární ochrany, bezpe nosti práce a ochrany zdraví p i práci. P i kontrole dlouhodob uzav ených smluv byla zji t na nesprávn uvedená sazba DPH (CIVOP, Výtahy Schindler). Po kontrole byly v echny smlouvy upraveny s ohledem na stávající platné sazby; ve smlouvách byla také aktualizována dolo ka koeficient inflace. Zpráva o provedení pr b né kontroly u ívání po íta ových program Kontrola u ívání po íta ových program prob hla v zá í P i kontrole v ech dosavadních vyhotovených specifika ních list nedo lo oproti p edchozí kontrole k ádným zm nám. Od poslední kontroly v zá í 2009 do zá í 2010 byly zakoupeny a zapsány do evidence: - Softwarový systém Eset Nod 32 Antivirus 40 licencí. SW Microsoft Office licencí SW Biblio rozšířeno o objednávkový systém - Počítač IntelCore 2duo Triline + Windows XP Professional 1x - Darem od firmy ACHTA & PARTNERS v.o.s. Radlická 28/663 Praha 5 Počítač Acer + Windows XP Professional + Office x Počítač Fujitsu Siemens + Windows XP Professional + Office x Počítač Dual sestava + Windows XP Professional + Office x Notebook Acer TravelMate Windows XP Professional + Office x. K t mto po íta m byly vyhotoveny Specifika ní listy jako výchozí dokumentace programového vybavení. Vn j í kontroly V b eznu 2010 prob hla kontrola z oblastního inspektorátu práce; p ipomínka k barevnému rozli ení komunikací v pr jezdu objektu Ve Sme kách 15. Závada ihned odstran na, nebyla ulo ena ádná opat ení. Dal í vn j í kontroly nebyly v KTN provád ny. 9. Poskytování informací podle zákona. 106/1999 Sb. o svobodném p ístupu k informacím V roce 2010 KTN neobdr ela ádné ádosti o informace dle zákona. 106/1999 Sb. a tudí se KTN netýkají ani informace uvedené pod písmenem b, c, d, e tohoto zákona. f) Informace na stránkách KTN - Statut organizace 19

20 - Knihovní a výp j ní ád (platné zn ní) - Výro ní zpráva za p edcházející kalendá ní rok (sou ástí této zprávy je organiza ní struktura KTN) - Ceník výrobk a slu eb (platný v daném roce) - Kontakty - Digitální knihovna v etn katalogu a objednávkového systému 20

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010 - - - - - - - - - - -Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2010 Ostravská univerzita v Ostrav Výro ní zpráva o hospoda ení za rok 2010 V souladu s 21 zákona. 111/1998 Sb.,

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Obsah Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2008 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2007

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2007 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2007 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více