Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výro ní zpráva za rok 2010 Obsah 1. Základní údaje Zp sob z ízení KTN Organiza ní struktura a p ehled hlavních inností organizace Organiza ní struktura k P ehled hlavních inností organizace Hodnocení hlavní innosti Hodnocení výrobní innosti Základní personální údaje Údaje o majetku a pou ití ú etních metod Hodnocení ekonomických údaj rozpo tová opat ení Vyhodnocení údaj o výnosech Mimorozpo tové p íjmy a jejich vyu ití Rozbor zam stnanosti a erpání mzdových prost edk Prost edky rezervního fondu a jejich vyu ití Zd vodn ní zlep eného hospodá ského výsledku P ísp vek na innost v K Finan ní kontroly v KTN Poskytování informací podle zákona. 106/1999 Sb. o svobodném p ístupu k informacím

2 1. Základní údaje Zpracovatel: Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana (KTN) Adresa: Praha 1, Ve Sme kách 15, I O: Po tovní adresa: Praha 1, Ve Sme kách 15, tel.: fax: digitální knihovny: P j ovní doba pro ve ejnost: Osobní výp j ky: pond lí tvrtek pátek 9-18 hod hod. Zásilková slu ba: pond lí pátek Rozvozy po Praze: 1x za 14 dní Digitální knihovna: neomezený provoz 2. Zp sob z ízení KTN Z izovatel: Ministerstvo kultury eské republiky (MK R) KTN byla z ízena dne na základ z izovací listiny Ministerstva kultury.j /90-I/KK ze dne jako rozpo tová organizace MK R a od zm n na na p ísp vkovou organizaci MK R, její innost je upravena statutem vydaným MK R dne pod. j /92, jak vyplývá ze zm n provedených rozhodnutím ministra kultury R. j. 1988/2002,. 2/2002, ze dne a rozhodnutím ministra kultury R sp. zn. MK-S 5031/2010,. 10/2010, ze dne

3 3. Organiza ní struktura a p ehled hlavních inností 3.1 Organiza ní struktura k BylBxla 3.1 Organiza ní struktura k Personalistika 1 zam stnanec editel Sekretariát spisová slu ba 1 zam stnanec Interní audit kontrola 0,4 zam stnance Úsek knihovny (metodika a tvorba knihovních fond, p j ovní slu by, digitální knihovna) Vedoucí úseku, knihovníci 10,25 zam stnanc Zvukový úsek (zvuková studia, zvukový p epis) Vedoucí úseku, mist i zvuku, zvuka i 12 zam stnanc Výrobn -technický úsek (tisk, distribuce a technické slu by) Vedoucí úseku, p episova i saze i, korekto i, kniha i, d lníci, technický pracovník, idi, spojový manipulant, uklíze ky 18 zam stnanc Celkem: 61 zam stnanc, z toho p epo tených 59,27 Ekonomický úsek Vedoucí úseku, hlavní ú etní, finan ní a majetková ú etní 3 zam stnanci 3

4 3.2 P ehled hlavních inností organizace KTN v souladu se zákonem. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování ve ejných knihovnických a informa ních slu eb (knihovní zákon), je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která p sobí v oblasti zprost edkování informací zrakov posti eným ob an m. Knihovna a tiskárna zaji uje rovný p ístup v em k ve ejným knihovnickým a informa ním slu bám a dal ím slu bám poskytovaným KTN. K napln ní ú elu, pro který byla z ízena, vykonává KTN innosti stanovené knihovním zákonem, jiné související innosti a poskytuje dal í slu by, a sice: dopl uje, zpracovává, ochra uje, zp ístup uje a uchovává univerzální knihovní fond a na jeho základ dopl uje, zpracovává, ochra uje, zp ístup uje a trvale uchovává konzerva ní fond, výb rov dopl uje, zpracovává, ochra uje, zp ístup uje a uchovává specializované fondy dal ích knihovních dokument, knihovní dokumenty získává vlastní výrobou, prost ednictvím povinného výtisku, koup, dar a vým ny, v etn mezinárodních vým n publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní vým n publikací a s Úmluvou o mezinárodní vým n oficiálních publikací a vládních dokument mezi státy, poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním ádem ve ejné knihovnické a informa ní slu by, poskytuje písemné bibliografické, referen ní a faktografické informace a re er e, po izuje, vyt uje a zu itkovává databáze, vydává zvukové publikace a tiskoviny v Braillov a zv t eném písmu, vydává a roz i uje periodický tisk a neperiodické publikace, tematicky související s ú elem z ízení a inností KTN, digitalizuje texty pro pot eby zrakov posti ených ob an, poskytuje kulturní slu by zrakov posti eným student m, hudebník m a dal ím zájmovým skupinám, vyrábí tiskoviny v Braillov písmu a reliéfní grafiku, po izuje a roz i uje zvukové záznamy, poskytuje, prodává a distribuuje výrobky zrakov posti eným ob an m, poskytuje informa ní slu by související s p edm tem innosti, bezúplatn zhotovuje tiskové rozmno eniny pro vlastní pot ebu; za úhradu vynalo ených náklad zhotovuje tiskové rozmno eniny související s poskytováním ve ejných knihovnických a informa ních slu eb, zaji uje kulturní, výchovné, vzd lávací innosti a p edná kovou innost za ú elem prezentace svých knihovních fond, slu eb a spole enského významu, vykonává dal í innosti vyplývající z p edm tu innosti, zaji uje provoz ve ejn p ístupných prostor a zabezpe uje propagaci p edm tu své innosti, p i em poskytuje i reklamní a propaga ní slu by. 4

5 Technické vybavení v roce 2010: - Zpracována p edimplementa ní studie k novému knihovnickému programu. - Zakoupen software Braillský korektor (BRK) pro p evody ernotiskového textu do Braillova písma a korektury. - Po ízení serveru FSC TX 150 S7 pro knihovnické vyu ití. KTN zaji uje slu by pro u ivatele v t chto objektech: - Ve Sme kách 15, Praha 1 objekt je majetkem eské republiky, a KTN má právo s objektem hospoda it. Vyu ívaná plocha KTN iní 1 205,2 m 2, plocha nájemních byt iní 896,6 m 2. V objektu se nachází vedení a správa, pracovi t tiskárny (automatická sazba, tisk, knihárna, expedice, pracovi t p episu - sazby na PC a korektur knih a asopis v Braillov písmu, hudební odd lení, sklad), zásilková slu ba (expedice) zvukových knih a asopis, zpracování fondu zvukových knih, metodické innosti knihovny, správa digitální knihovny, dále zvukový úsek (digitální studia, obnova a digitalizace zvukových knih, kopírovny kazet a CD), údr bá ská dílna. V suterénních prostorách se nachází sklad tiskárny, fond knih a not v Braillov písmu, fond zvukových knih pro zásilkovou slu bu, archiv zvukových originál a spisovna KTN. - Krakovská. 23, Praha 1 - pronajaté prostory mají rozlohu 184,5 m 2. V prostorách se nachází pracovi t centrálních slu eb pro t ce zrakov posti ené ob any (osobní výp j ky zvukových knih, odborné literatury, knih a not v Braillov písmu, prodej slepeckého papíru, katalog, zv t ené xerografické kopie, prodej publikací, stolních a nást nných kalendá v Braillov písmu) Hodnocení hlavní innosti Posláním knihovny je zp ístup ovat nevidomým a slabozrakým ob an m informace i um lecké hodnoty prost ednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových nahrávek, reliéfní grafiky a pro majitele PC i digitalizovaných text. Edi ní plán je p ipravován edi ní komisí, která bere v úvahu zájem tená a jejich pot eby. Pro pr b nou informaci tená o aktuálních akcích Knihovny a o knihách nov za azených do fondu knihovny je vydáván bulletin Informace knihovny. V lednu 2010 byla uvedena do provozu nová verze digitální knihovny Wiking Biblio. Nové funkce: hierarchické menu kategorií je rozbalovací; libovolný aktuální výb r katalogu je mo né stáhnout ve form textového výpisu a ulo it takto vytvo ený výpis respektuje zvolený filtr vyhledávání, azení a výb ru kategorií; ve výpisu novinek v katalogu lze zvolit datum, od kterého se nové polo ky zobrazí; p i registraci je mo né vyplnit poznámku a sd lit knihovn dodate né informace; hlavní menu aplikace má jednodu í ovládání. Dal í novou zprovozn nou slu bou je internetová konference pro u ivatele slu eb a zárove posílení technické podpory digitální knihovny o dal ího zam stnance. Zavedena nová slu ba pro tená e v zásilkové slu b zasílání titul i na CD-audio. tená i, kte í nav t vují odd lení osobních výp j ek, mají i nadále mo nost vyu ívat pevných pam tí s USB p ipojením i SD karty, kam jim knihovnice vybrané tituly nakopírují. 5

6 Fond knihovny v Braillov písmu tvo í v rozsahu titul ti t né publikace (a to i individuální p episy), ru ní p episy a hudebniny titul knih, titul hudebnin, 395 titul odborné literatury, 60 titul v esperantu. V digitalizované textové podob je pro u ivatele k dispozici 606 knih. Fond zvukové knihovny tvo í beletristická a populárn nau ná literatura titul je na kazetách (8-12 kopií) a titul ve formátu mp3 (5-7 kopií), dále studijní literatura pro studenty vysokých a st edních kol a u ebnice pro integrované áky základních kol. Celkový rozsah fondu odborné literatury je titul na kazetách (1-6 kopií). Pro tená e v osobních výp j kách disponujeme CD (hudba i mluvené slovo), 7 CD-ROMy, 9 hybridními knihami, 3 videokazetami a 68 ks DVD. Zvuk signatura stav zvukové knihy Z zvukové knihy MP (formát mp3) CD audio CD mluvené slovo, hudba CD ROM C 7 (Daisy) CD hybridní kniha HK 9 odborná literatura OLO, OL, OLZ 1258 PZ 10 videokazety V 3 DVD DVD 68 Body signatura stav Bodové knihy P Hudebniny H Hmatové leporelo HL 62 Esperanto E 60 Periodika PB 41 Odborná literatura OLB 395 DIGI knihy D 606 Redak n se úsek knihovny podílí na p íprav 3 asopis v Braillov písmu: Zá kolák (pro d ti kolního v ku 4x ro n ), Literární pohledy (4x ro n ) a K es anská orientace (4x ro n ) + katolický kalendá. Pro tená e a abonenty t chto asopis knihovna p ipravuje nabídkový leták a zpracovává p edplatné. P edplatné /po et abonent /: Literární pohledy 50 K es anská orientace 63 Zá kolák 134 Ve zvukové podob je vydáván 6x ro n asopis Dia ivot. 6

7 Knihovna pravideln p ipravuje Informace knihovny v Braillov písmu a zv t eném ernotisku (krom nových knih zde uve ej uje program Ro stanice Vltava). V roce 2010 byly vyti t ny 10-krát. P ipravuje i Informace knihovny pro zvukovou verzi, a to 1-krát za t i m síce. O výb ru zvukových knih v KTN rozhoduje p ti lenná edi ní komise (vedoucí úseku knihovny KTN, knihovnice z Brna, Plzn, Hradce Králové a zástupce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých). Okruh u ivatel slu eb knihovny je ve své struktu e zam en na nevidomé a slabozraké ob any. Jsou to lidé nejr zn j ích profesí i v kových kategorií (d ti, studenti a star í spoluob ané, specifické profese, nap. u itelé hudby). Celkový po et tená (z toho 120 do 15 let) Digitální knihovna 775 Bodové knihy 289 Hudebniny 411 P edplatné asopis 247 Slu ba pro tená e je zabezpe ena formou osobních výp j ek (2 640 tená ), zásilkovou slu bou po celé R i v zahrani í (2 344 tená ), rozvá kovou a rozná kovou slu bou (pro star í a imobilní ob any z Prahy), která funguje pravideln jednou za 14 dní (56 tená ). Zvuková kniha v odd lení osobních výp j ek tená si vyp j ilo titul na kazetách, tená si vyp j ilo titul ve formátu mp3; 422 tená si na pevné pam ti s USB p ipojením nechalo zkopírovat titul (mp3); v zásilkové slu b bylo obslou eno tená titul ( zásilek); rozvá ková a rozná ková slu ba dovezla a donesla 586 tená m titul zvukových knih. CD-audio slu by vyu ilo v osobních výp j kách 833 tená a uskute nilo výp j ek. Knihy v Braillov písmu v osobních výp j kách, rozvá kové a zásilkové slu b bylo obslou eno celkem 609 tená, titul (778 zásilek). Prodej: 467 titul knih v Braillov písmu 6 disket digitalizovaných text knih Hudebniny v osobních výp j kách bylo obslou eno 46 tená 99 titul. Prodej: 605 titul hudebnin v Braillov písmu. Celkem bylo v KTN obslou eno tená ( titul ). Knihovna zaji uje rovn v odd lení slu eb prodej slepeckého papíru (608 kg), kalendá, katalog a dal ích tiskovin (3 486 ks). Xerokopie: Na zakázku (slu by u ivatel m): Katalogy a informace knihovny, u ebnice, aj:

8 KTN spolupracuje se sítí ve ejných knihoven v oblasti slu eb pro zrakov posti ené spoluob any celkem 61 v R, 1 na Slovensku (Bratislava). Celou na i produkci zvukových knih po jedné kopii zdarma dostávají zvuková odd lení v knihovnách v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, Strakonicích, Brn a Ostrav. Na e ve kerá produkce knih ti t ných v Braillov písmu se zasílá do M stské knihovny v Kyjov. Od b ezna je v ob hu pro spolupracující knihovny ji 13 tzv. putovních fond (10 na kazetách z toho t i ve dvou kopiích o celkovém mno ství 255 titul, dva ve formátu mp3, celkem 69 titul - z toho 37 ve dvou kopiích a jeden ve formátu CD audio 47 titul ve dvou kopiích). Knihovna dlouhodob spolupracuje s nakladatelstvím Albatros a.s. tituly pro tisk v Braillov písmu, s nakladatelstvím Reader s Digest Výb r digitalizované texty pro tisk v Braillov písmu, Ro stanice Vltava, Mluvící knihou, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, obecn prosp nou spole ností Brailcom, Ob anským sdru ením Apogeum, nakladatelstvím Metafora a Columbus ernotiskové knihy. Významná byla spolupráce s ob anským sdru ením Integrace v oblasti digitalizace zvukových nahrávek. Tuto spolupráci od íjna p evzala organizace Mathilda. SSU AVE ART Ostrava vyhotovuje linoryty pro reliéfní zpracování knih v Braillov písmu. Vydavatelství Supraphon a.s. m sí n poskytuje zdarma svoji produkci na CD. Úsek knihovny sestavil edi ní plán titul pro vydávání v Braillov písmu. P ipravil témata pro tisk nást nných i stolních kalendá. Ve spolupráci s Klubem u itel hudby byl uspo ádán v listopadu benefi ní koncert jako pod kování farnosti sv. Mikulá e na Starém M st za finan ní podporu nevidomým hudebník m a u itel m hudby. Katalogy: 7. dodatek katalogu knih v Braillov písmu seznam zvukových titul na CD-audio Ú ast na seminá i: T ebí Novinky a dal í vyu ití digitální knihovny Doksy Proces zp ístupn ní Máchova díla nevidomým Praha Audioknihy nejsou jen pro t ce zrakov posti ené Olomouc 10 let Tyflocentra Prezentace KTN na výstavách: Kni ní veletrh v Havlí kov Brod Exkurze v KTN v roce 2010: 9. 2., , 8. 4., , , 4. 5., , , , , Hodnocení výrobní innosti Výrobní innosti v KTN zaji uje výrobn -technický úsek (tiskárna) a zvukový úsek. Ve výrob tisku Braillova písma v roce 2010 tiskárna vytiskla knihy z oblasti krásné i odborné literatury. Za pozornost stojí publikace nap.: Karel apek Dá e ka ili ivot 8

9 t n te, Patricia Vandenbergová Hra s ohn m, Old ich Ka par Smrtí ivot nekon í, Rudyard Kipling Tv j sluha pes, Ond ej Jirásek Moravské pohádky a pov sti, Gianni Rodari Pohádky po telefonu, Caroline Lawrencová Lupi i z Ostie, Jeffrey Deaver Prázdné k eslo, Alan Alexander Milne Medvídek Pú, Sv tové eleznice k í ovky, Alena Je ková ecké báje, Karel Jaromír Erben Bo ena N mcová Pohádky, Pavel rut Velká kniha eských pohádek, 365 pov stí, Na e lokomotivy od roku V únoru byla vydána publikace v Braillov písmu Kompenza ní pom cky pro osoby se zrakovým posti ením. ernotiskovou verzi p ipravil Okam ik, o.p.s. Roz í ila se spolupráce s um leckou kolou AVE ART Ostrava nové tituly v Braillov písmu s reliéfní grafikou ervená Karkulka, T i uníci. Ke stému výro í narození Franti ka Hrubína vydána anglická verze knihy íkejte si se mnou (Speak With Me) v kombinovaném provedení (zv t ený ernotisk + Braillovo písmo), prolo ené reliéfní grafikou student AVE ART Ostrava. Ke stému výro í narození básníka Old icha Mikulá ka vydána v Braillov písmu sbírka okovaná r e. Ke dvoustému výro í narození Karla Hynka Máchy byly vyti t ny v Braillov písmu publikace Marinka a Cikáni. Z hudebnin nap.: ve spolupráci s eským rozhlasem titul Emil Viklický Zelený satén (jazz pro piano sólo), Milan Dvo ák Jazzové klavírní etudy, Georg Friedrich Händel Ballet Music, zp vník pro áky st edních kol Já, písni ka, Johann Sebastian Bach Francouzské suity, Petr Ilji ajkovskij Die Jahreszeiten. Dále v Braillov písmu byly vyti t ny u ebnice pro základní koly, periodika, individuální p episy u ebnic pro integrované áky a reedice dal ích 266 titul r zných publikací. Sou ástí produkce KTN je i výroba nást nných, stolních a kapesních kalendá pro nevidomé a slabozraké. Ve stolním kalendá i bývají krom východ a západ slunce i krátké texty (citáty slavných). V nást nném kalendá i pro rok 2011 jsou reliéfní obrázky a texty Je t i druhohor. Nových titul knih v Braillov písmu (dále BP) bylo vydáno 51 (125 svazk ) a v reedici vyti t no 210 titul (1 057 svazk ). Celkem svazk, stran a ks reliéfní grafiky. V tiskárn bylo vyti t no a vyexpedováno 16 druh asopis (116 jednotlivých ísel) s r znou periodicitou ( jednotlivých kus, stran). KTN vydává 3 druhy asopis a Informace knihovny (10x ro n ); 13 titul asopis vyrábí a expeduje jiným vydavatel m: KTN: Zá kolák 4 ro n K es anská orientace 4 ro n + kalendá Literární pohledy 4 ro n SONS: Pra ský informátor 10 ro n Redakce ZORA (SONS): Zora 24 ro n Ema 12 ro n Kontakty 10 ro n Sv tlu ka 10 ro n Hudebník 4 ro n Sv t, p íroda 6 ro n Ko ení 6 ro n Auroro 3 ro n Masér 3 ro n 9

10 První tení 2 ro n LORM: Doteky 4 ro n LIBE /Itálie/ + KTN LIGILO 10 ro n (257 odb ratel 19 R, 238 zahrani í) Na základ po adavk u itel hudby KTN vydala a vyrobila 34 nových titul hudebnin, 33 titul individuálních p epis a 25 titul hudebnin v reedici (celkem 997 svazk, stran). V rámci projektu pro M MT R vydána a vyrobena u ebnice pro základní koly Slabiká pro nevidomé 2. ást, 2 svazky (dopln no reliéfní grafikou 25 matric, tisk do um lé hmoty, celkem 240 svazk, stran). K této u ebnici pro u itele p ipravena a namno ena p íslu ná ernotisková verze (celkem 70 u ebnic v ernotisku). Pro nevidomé a slabozraké d ti integrované do sít Z vydala KTN 24 titul a v reedici vytiskla dal ích 31 titul u ebnic v BP. Celkem 237 svazk, stran. Pro na e u ivatele byly vydány t i druhy kalendá (stolní, nást nný a kapesní). Celkem ks, stran (z toho stran v BP). Matric pro reliéfní grafiku bylo celkem 116 a jednotlivých obrázk K zaji ování slu eb pro nevidomé a slabozraké pat í i výroba leták, katalog, vazeb, ozna ova v BP a rozesílání slepeckého papíru. Celkem bylo zhotoveno ks r zných ozna ova, 35 druh r zných tiskovin a leták ( stran v BP a 907 ks reliéfních grafik), 174 r zných vazeb, rozesláno bylo kg slepeckého papíru. Celkový po et tiskovin v BP za rok 2010 byl svazk a se it (celkem stran). Posláním zvukového úseku je p edev ím uspokojovat nevidomé a slabozraké tená e na ítáním a kopírováním audio titul, p evá n na CD ve formátu MP3, na CD-audio a stále je t opravovat star í tituly na kazetách. V roce 2010 bylo nato eno ve studiích KTN s p isp ním finan ních dar 119 nových titul zvukových knih ve formátu mp3 (1 352 hodin istého asu), dal ích 73 titul bylo do tohoto formátu upraveno. Z p vodních originál bylo p evedeno do formátu mp3 610 titul (328 z cívek v KTN, 251 z kazet ve spolupráci se sdru ením Integrace a 31 s organizací Mathilda). Pro organizace poskytující slu by nevidomým a slabozrakým ob an m zaji ujeme výrobu a expedici 12 druh zvukových asopis (105 jednotlivých ísel ve formátu mp3 a 65 ísel na kazetách celkem zkopírovaných kazet): Redakce Zora (SONS) Zora 24 ro n Ema 12 ro n Vstupte 4 ro n lov k a jeho pes - Azor 4 ro n Masér 3 ro n Technická revue 6 ro n Na e ance 12 ro n 10

11 Farní charita sv. Petra Lucie 10 ro n Monitor 2 ro n K es anské obzory 12 ro n National Geographic 12 ro n LORM Doteky 4 ro n Ve studiích byly nato eny a zpracovány 3 mimo ádné zakázky (Angli tina, kola hry na kytaru a p íbalové informace k lék m celkem 13 p íbalových informací). Dále pro úsek knihovny: Informace KTN (4 originály, 680 CD mp3), zvukový asopis DIA IVOT (6 ísel ve formátu mp3 42 CD mp3), katalog audio CD (1 originál, 180 CD mp3 a zkopírováno CD zvukových knih). Po kozených kazet od tená se k oprav vrátilo kus. Pro zvuková odd lení ve ejných knihoven jsou pro nevidomé a slabozraké tená e kopírovány tituly z na ich originál. Celá na e produkce se bezplatn kopíruje pro ve ejné knihovny v Brn, Hradci Králové, Ostrav, Plzni, Strakonicích a Ústí nad Labem (5 802 CD mp3). Vybrané tituly si objednávají za vynalo ené náklady ve ejné knihovny v Bruntále, B eclavi, Bu ovicích, eských Bud jovicích, eském Krumlov, Da icích, Haví ov, Havlí kov Brod, Chebu, Chomutov, Ji ín, Jihlav, Jirkov, Karlových Varech, Kladn, Klatovech, Kutné Ho e, Lan kroun, Lounech, Mladé Boleslavi, Nám ti na Hané, Novém Ji ín, Olomouci, Opav, Ostrav, Ostrov, Pardubicích, Pe kách, Pelh imov, Pod bradech, Poli ce, Praze 7, Prost jov, P erov, Rokycanech, Ro nov pod Radho t m, Rumburku, Sedl anech, Sokolov, Svitavách, umperku, Tábo e, Trutnov, T ebí i, Turnov, Uherském Hradi ti, Ústí nad Orlicí, Vala ském Mezi í í, Vizovicích, Vsetín, Vysokém Mýt, Zlín, Znojm a áru nad Sázavou. Ze Slovenské republiky je na ím partnerem Mestská kni nica v Bratislav. Pro v echny vý e uvedené subjekty, které si tituly objednávají, bylo nakopírováno celkem 53 kus kazet a CD ve formátu mp3. Celkem bylo v roce 2010 ve studiích KTN nato eno hodin istého asu, zkopírováno kus kazet a vyhotoveno kus CD. 11

12 4. Základní personální údaje k Z celkového po tu 51 fyzických osob je v organizaci zam stnáno 37 en a 14 mu. Osob se zdravotním posti ením je v organizaci zam stnáno zam stnanc je v d lnických profesích, 35 zam stnanc je THP. V ková struktura zam stnanc KTN: let 1 zam stnanec (1 ena) let 4 zam stnanci (2 eny, 2 mu i) let 11 zam stnanc (10 en, 1 mu ) let 21 zam stnanc (15 en, 6 mu ) Nad 61 let 14 zam stnanc (9 en, 5 mu ) Vzd lání zam stnanc : 7 zam stnanc má základní vzd lání (6 en, 1 mu ) 19 zam stnanc má st ední odborné vzd lání (15 en, 4 mu i) 23 zam stnanc má úplné st ední odborné vzd lání (15 en, 8 mu ) 2 zam stnanci mají vysoko kolské vzd lání (1 ena, 1 mu ) 12 zam stnanc pracuje v organizaci mén ne 5 let 9 zam stnanc pracuje v organizaci mén ne 10 let 30 zam stnanc pracuje v organizaci déle ne 10 let V roce 2010 nastoupili do pracovního pom ru v organizaci 2 zam stnanci, 4 zam stnanci pracovní pom r ukon ili. Pr m rný p epo tený po et zam stnanc : 50 12

13 5. Údaje o majetku a pou ití ú etních metod Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana je p ísp vkovou organizací, která se ídí zákonem. 563/91 Sb. o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis, vyhlá kou. 410/2009 Sb. a vlastními sm rnicemi. 5, 7, 8, 9 a 10 z roku Ú etnictví je zpracováváno firmou MÚZO na základ ú etních p ípad operací. Hlavní ú etní KTN zadává ve keré ú etní doklady pr b n do programu MÚZO a 1x v m síci jsou odesílány. Z t chto podklad jsou zpracovány ú etní knihy hlavní kniha, sborník, deník. KTN vede podvojné ú etnictví na základ sm rné ú tové osnovy od vycházející z provád cí vyhlá ky. 410/2009 Sb. len ní analytických ú t bylo v KTN stanoveno podle p ehledu doporu ených ú tových symbol pro rok 2010 systémem ú etnictví a výkaznictví JASU MÚZO a dále dle pot eby. KTN ú tuje pouze o hlavní innosti, nebo vedlej í innost nemá. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vede pomocí programu HELIOS Orange dle platných p edpis a dle vlastní sm rnice. P i za azování majetku do pou ívání je uvád na po izovací cena. V p ípad v cného daru je za azení provedeno reproduk ní cenou, kterou stanovuje komise jmenovaná editelem KTN. Skladové ú etnictví je vedeno na PC pomocí programu Aconto od firmy PCS software, Praha 4. V ú etnictví KTN pou ívá systém B. Aktivace materiálových zásob byla provedena k K tomuto termínu byla provedena inventarizace skladových zásob vykazuje KTN splatné závazky pojistného na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti ve vý i ,- K, splatné závazky ve ejného zdravotního poji t ní ve vý i ,-K. Evidované da ové nedoplatky u místn p íslu ných finan ních orgán iní ,- K, z toho ,- K je da z p íjmu za fyzické osoby a 4.245,- K je da srá ková. 6. Hodnocení ekonomických údaj P ísp vek z izovatele na innost inil ve skute nosti za rok 2010 celkem tis. K, z toho 311 tis. K inila ú elová dotace na projekt Speciální u ebnice pro áky se zrakovým posti ením a to na titul - Slabiká pro nevidomé 2. ást, 2 svazky. P id lené finan ní prost edky byly vedeny na ú tu 374 p ijaté zálohy na dotace. Skute né náklady byly vedeny odd len. Po dokon ení projektu bylo provedeno vyú tování, které jsme p edali na M MT. Na základ schválení bylo provedeno ádné vyú tování zálohy. Ú elová dotace byla pln vy erpána, p esahující rozdíl v nákladech ve vý i 5.407,65 K byl hrazen z finan ních prost edk KTN. B hem roku 2010 byly provedeny tyto úpravy rozpo tu: 1. úprava rozpo tu - byla provedena v návaznosti na Usnesení vlády R.54/2010 k dodr ení schváleného deficitu státního rozpo tu sní ením pol. 521 mzdové náklady o 130 tis. K pol. 524 zákonné sociální poji t ní o 44 tis. K pol. 527 zákonné sociální náklady o 3 tis. K 2. úprava rozpo tu - byla provedena na osobní náklady v rámci p ísp vku na provoz a to: na pol. 521 mzdové náklady 100 tis. K 13

14 na pol. 524 zákonné sociální poji t ní 34 tis. K na pol. 527 zákonné sociální náklady 2 tis. K 3. úprava rozpo tu - byla provedena v návaznosti na dopis MF R.j.14/39 242/ a rozhodnutí M MT na projekt Speciální u ebnice Slabiká pro nevidomé 2. ást a to: na pol. 501 spot eba materiálu 40 tis. K na pol. 502 spot eba energie 11 tis. K na pol. 521 mzdové náklady 132 tis. K na pol. 524 zákonné sociální poji t ní 23 tis. K na pol. 525 jiné sociální poji t ní 1 tis. K 4. úprava rozpo tu - byla provedena na základ na í ádosti vnit ní rozpo tová úprava a to: sní ení pol. 569 ostatní finan ní náklady o 130 tis. K zvý ení pol. 549 ostatní náklady z innosti o 130 tis. K 5. úprava rozpo tu - byla provedena na základ na í ádosti vnit ní rozpo tová úprava a to: sní ení pol. 525 jiné sociální poji t ní o 1 tis. K zvý ení pol. 527 zákonné sociální náklady o 1 tis. K Mimorozpo tové zdroje Pou ití finan ních fond inilo v roce 2010 celkem ,- K, a to: - z rezervního fondu bylo pou ito ,- K finan ní dary ú elové (finan ní prost edky byly od dárc smluvn vázané na na ítání zvukových knih pro zrakov posti ené ob any). - z fondu odm n bylo pou ito ,- K na pokrytí p ekro ení mzdových prost edk. Pou ití finan ních prost edk fondu reprodukce: - po ízení SW Braillského korektoru BRK (ú et 013) ,00 K - po ízení elektronického systému spisové slu by (ú et 013) ,00 K - energetický audit objektu Ve Sme kách 15 (ú et 019) ,00 K - po ízení serveru FSC TX 150 S7 (ú et 022) ,80 K - nedokon. DNM projekt knihovnického programu (ú et 041) ,00 K - nedokon. DHM doplatek DPH na braillskou tiskárnu v ízení Celního editelství Praha (ú et 042) ,60 K C e l k e m:... 1, ,40 K Z statek fondu reprodukce k ve vý i 3, ,93 K má KTN finan n pokryt na bankovním ú tu vedeném v Komer ní bance. 14

15 6. 1 Vyhodnocení údaj o výnosech Celkové výnosy bez p ísp vku na innost inily ve skute nosti 4,365 tis. K, z toho - výnosy z innosti celkem tis. K, a to: tr by za vlastní výrobky tis. K, tr by z prodeje slu eb 357 tis. K, nájemné z byt domu Ve Sme kách 954 tis. K, z rezervního fondu (ú elové dary) a z fondu odm n bylo erpáno celkem 546 tis. K, ostatní výnosy celkem 45 tis. K. - finan ní výnosy inily 3 tis. K (úroky). Výnosy z innosti byly získány: - pro individuální pot eby integrovaných ák Z a u itel hudby bylo p epsáno a vyti t no v BP 57 nových titul (144 svazk ) a v reedici vyti t no 56 titul (372 svazk )... v ástce 203 tis. K - pro organizace poskytující slu by pro nevidomé a slabozraké bylo vyrobeno a vyexpedováno: 13 druh asopis v BP ( se it )... v ástce 798 tis. K 35 r zných tiskovin v BP ( stran, 907 ks reliéfní grafiky) a ozna ova v BP... v ástce 209 tis. K 12 druh zvukových asopis (celkem kopií na magnetofonové kazety a 105 ve formátu mp3)... v ástce 363 tis. K 3 r zné zakázky zpracované ve zvukovém úseku... v ástce 47 tis. K - pro 55 knihoven bylo celkem nakopírováno titul zvukových knih (formát mp3 celkem jednotek, 53 kazet)... v ástce 834 tis. K - u ivatel m na ich knihovnických slu eb bylo prodáno 467 knih v BP, 605 hudebnin v BP, 106 ks abeced bodového písma, kalendá, 76 r zných katalog KTN, kg slepeckého papíru, zv t ených xerografických kopií a 6 disket digitalizovaných text... v ástce 357 tis. K - p edplatné 3 druh asopis v BP vydaných v KTN... v ástce 6 tis. K 6.2 Mimorozpo tové p íjmy a jejich vyu ití Dárce Dar titul Ing. Jan Macan 2175,- K Húrinovy d ti Ing. Jan Macan 225,- K Dra í zub ( áste n ) MUDr. Du an t pán 5.000,- K Zasv cení ( áste n ) Ing. Hana Zachová 7.700,- K Dynastie Morland 27. díl Ing. Hana Zachová 7.000,- K Dynastie Morland 28. díl Ing. Hana Zachová 5.300,- K Dynastie Morland ( áste n ) Mgr. Tomá Brandejs 6.000,- K Ekonomie dobra a zla Ev en Ko anda 5.000,- K T i tvá e and la Eva Crkalová 3.000,- K Dvojí ivot Heleny Grahamové 15

16 6.3 Rozbor zam stnanosti a erpání mzdových prost edk Limit mzdových prost edk na platy a platby za provedenou práci byl p i upraveném rozpo tu stanoven na tis. K, z toho na platy zam stnanc tis. K a na OON 493 tis. K. P epo tený po et zam stnanc byl stanoven na 59 a pr m rná mzda na ,- K. Mzdové prost edky za rok 2010 inily ve skute nosti celkem 13, ,- K, z toho na platy zam stnanc bylo ve skute nosti erpáno 12, ,- K a na OON bylo ve skute nosti erpáno ,- K (odstupné inilo ,- K ). P ekro ení stanoveného limitu na platy zam stnanc ve vý i ,- K bylo uhrazeno z fondu odm n. B hem roku byly mimo ádné odm ny vyplaceny v celkové vý i ,- K za mimo ádné pln ní úkol spojených s provád ním periodické inventarizace ve kerého majetku KTN, za tvrtletní inventarizace pokladen a skladu v eobecného materiálu, dále za chyb jící spolupracovníky a za mimo ádné práce spojené s výrobou individuálních u ebnic pro integrované zrakov posti ené áky Z. 6.4 Prost edky rezervního fondu a jejich vyu ití Z roku 2009 byly p evedeny na rok 2010 ú elové finan ní dary ve vý i ,- K na po ízení nových titul zvukových knih pro zrakov posti ené ob any. B hem roku 2010 byly tyto prost edky pln vy erpány. V roce 2010 KTN obdr ela finan ní dary v celkové vý i ,- K, z toho ,- K bylo smluvn vázáno na po ízení nových titul zvukových knih a hudebnin v BP pro zrakov posti ené ob any. K iní z statek rezervního fondu celkem 1, ,24 K, z toho je smluvn vázáno na na ítání zvukových knih a vyti t ní hudebnin v BP celkem ,- K. 6.5 Zd vodn ní zlep eného hospodá ského výsledku K bylo dosa eno zlep eného hospodá ského výsledku ve vý i ,47 K. Tohoto výsledku bylo dosa eno: - úspornými nákupy materiálu na výrobu zvukových knih, ti t ných publikací a periodik v BP - z d vodu zm n technologie výroby zvukových knih 7. P ísp vek na innost v tis. K Rok I. tvrtletí % II. tvrtletí % III. tvrtletí % IV. tvrtletí % Celý rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 8. Finan ní kontroly v KTN Finan ní kontrola b hem roku 2010 byla provád na v souladu se sm rnicí. 5/2008 Systém finan ní kontroly v KTN. Jednalo se p edev ím o p edb nou, pr b nou a následnou kontrolu. Kontrolováno bylo dodr ování stanovených podmínek p i uskute ování vyú tování ú etních operací a p ípustnost k rozpo tu. Kontrola ú etních doklad byla zam ena p edev ím na provád ní kontrol v cné i formální správnosti dodávek v etn p edb né kontroly p ed úhradou, kterou provád jí p íslu ní vedoucí zam stnanci. Zji t né závady jsou je t p ed proplacením odstran ny. Tyto kontroly jsou provád ny denn. Následnou ídící kontrolu provád l editel a vedoucí ekonomického úseku. Byla provád na zejména kontrola hotovosti pokladen (1x za tvrtletí), m sí n byla provád na kontrola jednotlivých pokladních doklad v etn p edkontace p ed zaú továním, kontrola bankovních ú t, proú tování mzdových náklad, erpání jednotlivých fond a stavy pohledávek. Dále bylo kontrolováno dodr ování stanoveného ú elu p i erpání ú elové dotace (projekt M MT na výrobu Slabiká e 2. ást pro zrakov posti ené áky). Dále bylo kontrolováno dodr ování stanoveného ú elu p i erpání finan ních prost edk u finan ních dar na na ítání zvukových knih pro zrakov posti ené ob any. Následn je provád na kontrola správnosti zaú tování jednotlivých ú etních doklad. Tato kontrola je provád na v dy p ed ukon ením pololetí a p ed ukon ením roku, ne jsou zpracovány výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a dal í dopl kové výkazy stanovené MK R). P i následné kontrole v I. pololetí byla zji t na závada p i rozd lení rezervního fondu dle nové ú tové osnovy (rezervní fond vytvo ený ze zlep eného hospodá ského výsledku ú et 413 a rezervní fond vytvo ený z ostatních titul ú et 414), (finan ní dary ú elové a finan ní dary od drobných dárc ). Tato závada byla odstran na a z statky na vý e uvedených ú tech k souhlasí. Dále byla provedena kontrola nájemného v dom Ve Sme kách 15, které nám v roce 2009 provád la firma ATIKA a pro velké nedostatky byla tato agenda p evedena do ú tárny KTN (pozdní odvody za nájemné na ú et KTN, nep edepisování penále nájemník m za pozdní platby apod.). B hem roku 2010 jsou platby za nájemné placeny p ímo v pokladn KTN anebo p ímo na ná ú et vedený v Komer ní bance. Platební morálka placení nájemného se velice zlep ila, p ípadné pozdní platby jsou ihned po zaplacení dlu né ástky penalizovány. Od nám firma ATIKA zaji uje pouze slu by spojené s u íváním domu. Zálohy na tyto slu by jsou zasílány na ú et Atiky (jedná se o zálohy na topení, teplou a studenou vodu v etn sto ného, u ívání výtahu, popelnice, úklid apod.). Vyú tování slu eb za rok 2009 bylo provedeno a ke konci roku Pokud by v roce 2011 do lo op t k opo d nému vyú tování slu eb, budeme nuceni hledat jinou správcovskou firmu. M sí n je provád na kontrola mzdových podklad pro výplaty zam stnanc, výplaty z dohod o provedení práce, dohod o pracovní innosti a výplaty autorských honorá. Tato kontrola je provád na v dy p ed odevzdáním firm Sporos, s.r.o., která nám na základ smlouvy mzdy zpracovává. Drobné nesrovnalosti zejména ve výkazech odpracované doby jsou ihned p íslu nými vedoucími zam stnanci odstran ny je t p ed odevzdáním ke zpracování. Na porad vedení je ka dý m síc kontrolováno celkové erpání jednotlivých polo ek rozpo tu v porovnání na schválený nebo upravený rozpo et. Na základ toho jsou pak povolovány nákupy a dal í po adavky vedoucích úsek v následujícím období. Dále je 17

18 m sí n kontrolováno dodr ování závazného limitu mzdových prost edk na platy zam stnanc a OON. Kontroly v rámci interního auditu se provád ly v pr b hu celého roku. Kontrola zvukového úseku Kontrola zakázkových list bylo zkontrolováno celkem 119 ZL; tyto jsou kontrolovány p i vyú tování výkonu speakra. Kontrolou ZL oprava asu na tení na 15:00 (p vodn 14:36 ) Kontrolou ZL oprava (sou et) ze 16:19:19 na 16:00 Kontrolou ZL oprava 4:52:57 na 4:30 Nahrávky zvukových knih byly kontrolovány podle na tených nosi - bez závad. Soustavn byla provád na kontrola materiálu, jeho spot eba podle výkaz zam stnanc. Kontrolou z statku výrobního materiálu na pracovi tích nebyly zji t ny odchylky od stavu. Zvý ená kontrola byla v nována obnoveným nahrávkám z p vodních originál na kazetách, po izovaným spole ností Integrace; ve II. tvrtletí bylo vy azeno cca 50% zpracovaných titul. Soustavnou kontrolou bylo zabezpe eno zlep ení situace. Ve IV. tvrtletí p evzala smluvn tuto innost organizace Mathilda. Kontrola úseku knihovny V pr b hu roku 2010 byla dokon ena revize knihovního fondu; jeho dopl ování probíhá pravideln. Podklady pro fakturaci zvukových nahrávek a knih v BP jsou pravideln kontrolovány, a fakturace probíhá pr b n. Inzerce novinek v asopisu ZORA je o et ena smlouvou o dílo se SONS; pln ní je kontrolováno v ka dém vydaném ísle. V cné dary jsou b n za azovány do knihovního fondu. Finan ní dary jsou vyu ívány dle dispozic dárce. Evidence u ivatel je vedena na po íta i, ke sledování ob hu vyp j ených knih je pou íván knihovnický program. V pr b hu roku bylo upomínáno 130 u ivatel z expedice a dále 150 upomínáno osobn. Kontrola výrobn -technického úseku Finan ní kontroly ve výrobn -technickém úseku probíhaly b hem roku 2010 pravideln. Výkazy o provedení práce byly pravideln porovnávány se skute n provedenou inností pracovník. P i kontrole vykázaných hodin v m síci únoru a b eznu byla nalezena chyba p i datování výkaz. Opraveno. Dále bez nálezu. P i pravidelných kontrolách vozidla nebyly zji t ny závady; jízdy jsou uskute ovány na základ ádanek; vykazované km jsou kontrolovány dle tachometru, a souhlasí s knihou jízd. Spot eba PHM je sledována m sí n a s ohledem na ro ní období; p i kontrole normované spot eby PHM (m sí n ) byla prokázána jejich mírná úspora. Dodávky zbo í a materiálu byly kontrolovány dle objednávek, a to jak do kvality, tak mno ství dodaného zbo í vy í dodávka slepeckého papíru oproti objednávce vyplývá 18

19 z výrobní technologie u výrobce; kone ná faktura ú tována podle skute né dodávky. Byla provedena úprava objednávek o tuto p edpokládanou toleranci. Faktury p edkládané firmou Atika byly n kolikrát vráceny k dopln ní. Ve spolupráci s poradenskou firmou CIVOP s.r.o. provádí VTÚ pravidelné m sí ní kontroly dodr ování zásad po ární ochrany, bezpe nosti práce a ochrany zdraví p i práci. P i kontrole dlouhodob uzav ených smluv byla zji t na nesprávn uvedená sazba DPH (CIVOP, Výtahy Schindler). Po kontrole byly v echny smlouvy upraveny s ohledem na stávající platné sazby; ve smlouvách byla také aktualizována dolo ka koeficient inflace. Zpráva o provedení pr b né kontroly u ívání po íta ových program Kontrola u ívání po íta ových program prob hla v zá í P i kontrole v ech dosavadních vyhotovených specifika ních list nedo lo oproti p edchozí kontrole k ádným zm nám. Od poslední kontroly v zá í 2009 do zá í 2010 byly zakoupeny a zapsány do evidence: - Softwarový systém Eset Nod 32 Antivirus 40 licencí. SW Microsoft Office licencí SW Biblio rozšířeno o objednávkový systém - Počítač IntelCore 2duo Triline + Windows XP Professional 1x - Darem od firmy ACHTA & PARTNERS v.o.s. Radlická 28/663 Praha 5 Počítač Acer + Windows XP Professional + Office x Počítač Fujitsu Siemens + Windows XP Professional + Office x Počítač Dual sestava + Windows XP Professional + Office x Notebook Acer TravelMate Windows XP Professional + Office x. K t mto po íta m byly vyhotoveny Specifika ní listy jako výchozí dokumentace programového vybavení. Vn j í kontroly V b eznu 2010 prob hla kontrola z oblastního inspektorátu práce; p ipomínka k barevnému rozli ení komunikací v pr jezdu objektu Ve Sme kách 15. Závada ihned odstran na, nebyla ulo ena ádná opat ení. Dal í vn j í kontroly nebyly v KTN provád ny. 9. Poskytování informací podle zákona. 106/1999 Sb. o svobodném p ístupu k informacím V roce 2010 KTN neobdr ela ádné ádosti o informace dle zákona. 106/1999 Sb. a tudí se KTN netýkají ani informace uvedené pod písmenem b, c, d, e tohoto zákona. f) Informace na stránkách KTN - Statut organizace 19

20 - Knihovní a výp j ní ád (platné zn ní) - Výro ní zpráva za p edcházející kalendá ní rok (sou ástí této zprávy je organiza ní struktura KTN) - Ceník výrobk a slu eb (platný v daném roce) - Kontakty - Digitální knihovna v etn katalogu a objednávkového systému 20

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Obsah Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2008 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2007

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2007 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2007 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

Výroční zpráva KTN za rok 2012

Výroční zpráva KTN za rok 2012 Výroční zpráva KTN za rok 2012 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2012 3.2 Přehled hlavních

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červen 2009 1 OBSAH: Základní údaje lenské obce

Více