Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výro ní zpráva za rok 2010 Obsah 1. Základní údaje Zp sob z ízení KTN Organiza ní struktura a p ehled hlavních inností organizace Organiza ní struktura k P ehled hlavních inností organizace Hodnocení hlavní innosti Hodnocení výrobní innosti Základní personální údaje Údaje o majetku a pou ití ú etních metod Hodnocení ekonomických údaj rozpo tová opat ení Vyhodnocení údaj o výnosech Mimorozpo tové p íjmy a jejich vyu ití Rozbor zam stnanosti a erpání mzdových prost edk Prost edky rezervního fondu a jejich vyu ití Zd vodn ní zlep eného hospodá ského výsledku P ísp vek na innost v K Finan ní kontroly v KTN Poskytování informací podle zákona. 106/1999 Sb. o svobodném p ístupu k informacím

2 1. Základní údaje Zpracovatel: Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana (KTN) Adresa: Praha 1, Ve Sme kách 15, I O: Po tovní adresa: Praha 1, Ve Sme kách 15, tel.: fax: digitální knihovny: P j ovní doba pro ve ejnost: Osobní výp j ky: pond lí tvrtek pátek 9-18 hod hod. Zásilková slu ba: pond lí pátek Rozvozy po Praze: 1x za 14 dní Digitální knihovna: neomezený provoz 2. Zp sob z ízení KTN Z izovatel: Ministerstvo kultury eské republiky (MK R) KTN byla z ízena dne na základ z izovací listiny Ministerstva kultury.j /90-I/KK ze dne jako rozpo tová organizace MK R a od zm n na na p ísp vkovou organizaci MK R, její innost je upravena statutem vydaným MK R dne pod. j /92, jak vyplývá ze zm n provedených rozhodnutím ministra kultury R. j. 1988/2002,. 2/2002, ze dne a rozhodnutím ministra kultury R sp. zn. MK-S 5031/2010,. 10/2010, ze dne

3 3. Organiza ní struktura a p ehled hlavních inností 3.1 Organiza ní struktura k BylBxla 3.1 Organiza ní struktura k Personalistika 1 zam stnanec editel Sekretariát spisová slu ba 1 zam stnanec Interní audit kontrola 0,4 zam stnance Úsek knihovny (metodika a tvorba knihovních fond, p j ovní slu by, digitální knihovna) Vedoucí úseku, knihovníci 10,25 zam stnanc Zvukový úsek (zvuková studia, zvukový p epis) Vedoucí úseku, mist i zvuku, zvuka i 12 zam stnanc Výrobn -technický úsek (tisk, distribuce a technické slu by) Vedoucí úseku, p episova i saze i, korekto i, kniha i, d lníci, technický pracovník, idi, spojový manipulant, uklíze ky 18 zam stnanc Celkem: 61 zam stnanc, z toho p epo tených 59,27 Ekonomický úsek Vedoucí úseku, hlavní ú etní, finan ní a majetková ú etní 3 zam stnanci 3

4 3.2 P ehled hlavních inností organizace KTN v souladu se zákonem. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování ve ejných knihovnických a informa ních slu eb (knihovní zákon), je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která p sobí v oblasti zprost edkování informací zrakov posti eným ob an m. Knihovna a tiskárna zaji uje rovný p ístup v em k ve ejným knihovnickým a informa ním slu bám a dal ím slu bám poskytovaným KTN. K napln ní ú elu, pro který byla z ízena, vykonává KTN innosti stanovené knihovním zákonem, jiné související innosti a poskytuje dal í slu by, a sice: dopl uje, zpracovává, ochra uje, zp ístup uje a uchovává univerzální knihovní fond a na jeho základ dopl uje, zpracovává, ochra uje, zp ístup uje a trvale uchovává konzerva ní fond, výb rov dopl uje, zpracovává, ochra uje, zp ístup uje a uchovává specializované fondy dal ích knihovních dokument, knihovní dokumenty získává vlastní výrobou, prost ednictvím povinného výtisku, koup, dar a vým ny, v etn mezinárodních vým n publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní vým n publikací a s Úmluvou o mezinárodní vým n oficiálních publikací a vládních dokument mezi státy, poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním ádem ve ejné knihovnické a informa ní slu by, poskytuje písemné bibliografické, referen ní a faktografické informace a re er e, po izuje, vyt uje a zu itkovává databáze, vydává zvukové publikace a tiskoviny v Braillov a zv t eném písmu, vydává a roz i uje periodický tisk a neperiodické publikace, tematicky související s ú elem z ízení a inností KTN, digitalizuje texty pro pot eby zrakov posti ených ob an, poskytuje kulturní slu by zrakov posti eným student m, hudebník m a dal ím zájmovým skupinám, vyrábí tiskoviny v Braillov písmu a reliéfní grafiku, po izuje a roz i uje zvukové záznamy, poskytuje, prodává a distribuuje výrobky zrakov posti eným ob an m, poskytuje informa ní slu by související s p edm tem innosti, bezúplatn zhotovuje tiskové rozmno eniny pro vlastní pot ebu; za úhradu vynalo ených náklad zhotovuje tiskové rozmno eniny související s poskytováním ve ejných knihovnických a informa ních slu eb, zaji uje kulturní, výchovné, vzd lávací innosti a p edná kovou innost za ú elem prezentace svých knihovních fond, slu eb a spole enského významu, vykonává dal í innosti vyplývající z p edm tu innosti, zaji uje provoz ve ejn p ístupných prostor a zabezpe uje propagaci p edm tu své innosti, p i em poskytuje i reklamní a propaga ní slu by. 4

5 Technické vybavení v roce 2010: - Zpracována p edimplementa ní studie k novému knihovnickému programu. - Zakoupen software Braillský korektor (BRK) pro p evody ernotiskového textu do Braillova písma a korektury. - Po ízení serveru FSC TX 150 S7 pro knihovnické vyu ití. KTN zaji uje slu by pro u ivatele v t chto objektech: - Ve Sme kách 15, Praha 1 objekt je majetkem eské republiky, a KTN má právo s objektem hospoda it. Vyu ívaná plocha KTN iní 1 205,2 m 2, plocha nájemních byt iní 896,6 m 2. V objektu se nachází vedení a správa, pracovi t tiskárny (automatická sazba, tisk, knihárna, expedice, pracovi t p episu - sazby na PC a korektur knih a asopis v Braillov písmu, hudební odd lení, sklad), zásilková slu ba (expedice) zvukových knih a asopis, zpracování fondu zvukových knih, metodické innosti knihovny, správa digitální knihovny, dále zvukový úsek (digitální studia, obnova a digitalizace zvukových knih, kopírovny kazet a CD), údr bá ská dílna. V suterénních prostorách se nachází sklad tiskárny, fond knih a not v Braillov písmu, fond zvukových knih pro zásilkovou slu bu, archiv zvukových originál a spisovna KTN. - Krakovská. 23, Praha 1 - pronajaté prostory mají rozlohu 184,5 m 2. V prostorách se nachází pracovi t centrálních slu eb pro t ce zrakov posti ené ob any (osobní výp j ky zvukových knih, odborné literatury, knih a not v Braillov písmu, prodej slepeckého papíru, katalog, zv t ené xerografické kopie, prodej publikací, stolních a nást nných kalendá v Braillov písmu) Hodnocení hlavní innosti Posláním knihovny je zp ístup ovat nevidomým a slabozrakým ob an m informace i um lecké hodnoty prost ednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových nahrávek, reliéfní grafiky a pro majitele PC i digitalizovaných text. Edi ní plán je p ipravován edi ní komisí, která bere v úvahu zájem tená a jejich pot eby. Pro pr b nou informaci tená o aktuálních akcích Knihovny a o knihách nov za azených do fondu knihovny je vydáván bulletin Informace knihovny. V lednu 2010 byla uvedena do provozu nová verze digitální knihovny Wiking Biblio. Nové funkce: hierarchické menu kategorií je rozbalovací; libovolný aktuální výb r katalogu je mo né stáhnout ve form textového výpisu a ulo it takto vytvo ený výpis respektuje zvolený filtr vyhledávání, azení a výb ru kategorií; ve výpisu novinek v katalogu lze zvolit datum, od kterého se nové polo ky zobrazí; p i registraci je mo né vyplnit poznámku a sd lit knihovn dodate né informace; hlavní menu aplikace má jednodu í ovládání. Dal í novou zprovozn nou slu bou je internetová konference pro u ivatele slu eb a zárove posílení technické podpory digitální knihovny o dal ího zam stnance. Zavedena nová slu ba pro tená e v zásilkové slu b zasílání titul i na CD-audio. tená i, kte í nav t vují odd lení osobních výp j ek, mají i nadále mo nost vyu ívat pevných pam tí s USB p ipojením i SD karty, kam jim knihovnice vybrané tituly nakopírují. 5

6 Fond knihovny v Braillov písmu tvo í v rozsahu titul ti t né publikace (a to i individuální p episy), ru ní p episy a hudebniny titul knih, titul hudebnin, 395 titul odborné literatury, 60 titul v esperantu. V digitalizované textové podob je pro u ivatele k dispozici 606 knih. Fond zvukové knihovny tvo í beletristická a populárn nau ná literatura titul je na kazetách (8-12 kopií) a titul ve formátu mp3 (5-7 kopií), dále studijní literatura pro studenty vysokých a st edních kol a u ebnice pro integrované áky základních kol. Celkový rozsah fondu odborné literatury je titul na kazetách (1-6 kopií). Pro tená e v osobních výp j kách disponujeme CD (hudba i mluvené slovo), 7 CD-ROMy, 9 hybridními knihami, 3 videokazetami a 68 ks DVD. Zvuk signatura stav zvukové knihy Z zvukové knihy MP (formát mp3) CD audio CD mluvené slovo, hudba CD ROM C 7 (Daisy) CD hybridní kniha HK 9 odborná literatura OLO, OL, OLZ 1258 PZ 10 videokazety V 3 DVD DVD 68 Body signatura stav Bodové knihy P Hudebniny H Hmatové leporelo HL 62 Esperanto E 60 Periodika PB 41 Odborná literatura OLB 395 DIGI knihy D 606 Redak n se úsek knihovny podílí na p íprav 3 asopis v Braillov písmu: Zá kolák (pro d ti kolního v ku 4x ro n ), Literární pohledy (4x ro n ) a K es anská orientace (4x ro n ) + katolický kalendá. Pro tená e a abonenty t chto asopis knihovna p ipravuje nabídkový leták a zpracovává p edplatné. P edplatné /po et abonent /: Literární pohledy 50 K es anská orientace 63 Zá kolák 134 Ve zvukové podob je vydáván 6x ro n asopis Dia ivot. 6

7 Knihovna pravideln p ipravuje Informace knihovny v Braillov písmu a zv t eném ernotisku (krom nových knih zde uve ej uje program Ro stanice Vltava). V roce 2010 byly vyti t ny 10-krát. P ipravuje i Informace knihovny pro zvukovou verzi, a to 1-krát za t i m síce. O výb ru zvukových knih v KTN rozhoduje p ti lenná edi ní komise (vedoucí úseku knihovny KTN, knihovnice z Brna, Plzn, Hradce Králové a zástupce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých). Okruh u ivatel slu eb knihovny je ve své struktu e zam en na nevidomé a slabozraké ob any. Jsou to lidé nejr zn j ích profesí i v kových kategorií (d ti, studenti a star í spoluob ané, specifické profese, nap. u itelé hudby). Celkový po et tená (z toho 120 do 15 let) Digitální knihovna 775 Bodové knihy 289 Hudebniny 411 P edplatné asopis 247 Slu ba pro tená e je zabezpe ena formou osobních výp j ek (2 640 tená ), zásilkovou slu bou po celé R i v zahrani í (2 344 tená ), rozvá kovou a rozná kovou slu bou (pro star í a imobilní ob any z Prahy), která funguje pravideln jednou za 14 dní (56 tená ). Zvuková kniha v odd lení osobních výp j ek tená si vyp j ilo titul na kazetách, tená si vyp j ilo titul ve formátu mp3; 422 tená si na pevné pam ti s USB p ipojením nechalo zkopírovat titul (mp3); v zásilkové slu b bylo obslou eno tená titul ( zásilek); rozvá ková a rozná ková slu ba dovezla a donesla 586 tená m titul zvukových knih. CD-audio slu by vyu ilo v osobních výp j kách 833 tená a uskute nilo výp j ek. Knihy v Braillov písmu v osobních výp j kách, rozvá kové a zásilkové slu b bylo obslou eno celkem 609 tená, titul (778 zásilek). Prodej: 467 titul knih v Braillov písmu 6 disket digitalizovaných text knih Hudebniny v osobních výp j kách bylo obslou eno 46 tená 99 titul. Prodej: 605 titul hudebnin v Braillov písmu. Celkem bylo v KTN obslou eno tená ( titul ). Knihovna zaji uje rovn v odd lení slu eb prodej slepeckého papíru (608 kg), kalendá, katalog a dal ích tiskovin (3 486 ks). Xerokopie: Na zakázku (slu by u ivatel m): Katalogy a informace knihovny, u ebnice, aj:

8 KTN spolupracuje se sítí ve ejných knihoven v oblasti slu eb pro zrakov posti ené spoluob any celkem 61 v R, 1 na Slovensku (Bratislava). Celou na i produkci zvukových knih po jedné kopii zdarma dostávají zvuková odd lení v knihovnách v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, Strakonicích, Brn a Ostrav. Na e ve kerá produkce knih ti t ných v Braillov písmu se zasílá do M stské knihovny v Kyjov. Od b ezna je v ob hu pro spolupracující knihovny ji 13 tzv. putovních fond (10 na kazetách z toho t i ve dvou kopiích o celkovém mno ství 255 titul, dva ve formátu mp3, celkem 69 titul - z toho 37 ve dvou kopiích a jeden ve formátu CD audio 47 titul ve dvou kopiích). Knihovna dlouhodob spolupracuje s nakladatelstvím Albatros a.s. tituly pro tisk v Braillov písmu, s nakladatelstvím Reader s Digest Výb r digitalizované texty pro tisk v Braillov písmu, Ro stanice Vltava, Mluvící knihou, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, obecn prosp nou spole ností Brailcom, Ob anským sdru ením Apogeum, nakladatelstvím Metafora a Columbus ernotiskové knihy. Významná byla spolupráce s ob anským sdru ením Integrace v oblasti digitalizace zvukových nahrávek. Tuto spolupráci od íjna p evzala organizace Mathilda. SSU AVE ART Ostrava vyhotovuje linoryty pro reliéfní zpracování knih v Braillov písmu. Vydavatelství Supraphon a.s. m sí n poskytuje zdarma svoji produkci na CD. Úsek knihovny sestavil edi ní plán titul pro vydávání v Braillov písmu. P ipravil témata pro tisk nást nných i stolních kalendá. Ve spolupráci s Klubem u itel hudby byl uspo ádán v listopadu benefi ní koncert jako pod kování farnosti sv. Mikulá e na Starém M st za finan ní podporu nevidomým hudebník m a u itel m hudby. Katalogy: 7. dodatek katalogu knih v Braillov písmu seznam zvukových titul na CD-audio Ú ast na seminá i: T ebí Novinky a dal í vyu ití digitální knihovny Doksy Proces zp ístupn ní Máchova díla nevidomým Praha Audioknihy nejsou jen pro t ce zrakov posti ené Olomouc 10 let Tyflocentra Prezentace KTN na výstavách: Kni ní veletrh v Havlí kov Brod Exkurze v KTN v roce 2010: 9. 2., , 8. 4., , , 4. 5., , , , , Hodnocení výrobní innosti Výrobní innosti v KTN zaji uje výrobn -technický úsek (tiskárna) a zvukový úsek. Ve výrob tisku Braillova písma v roce 2010 tiskárna vytiskla knihy z oblasti krásné i odborné literatury. Za pozornost stojí publikace nap.: Karel apek Dá e ka ili ivot 8

9 t n te, Patricia Vandenbergová Hra s ohn m, Old ich Ka par Smrtí ivot nekon í, Rudyard Kipling Tv j sluha pes, Ond ej Jirásek Moravské pohádky a pov sti, Gianni Rodari Pohádky po telefonu, Caroline Lawrencová Lupi i z Ostie, Jeffrey Deaver Prázdné k eslo, Alan Alexander Milne Medvídek Pú, Sv tové eleznice k í ovky, Alena Je ková ecké báje, Karel Jaromír Erben Bo ena N mcová Pohádky, Pavel rut Velká kniha eských pohádek, 365 pov stí, Na e lokomotivy od roku V únoru byla vydána publikace v Braillov písmu Kompenza ní pom cky pro osoby se zrakovým posti ením. ernotiskovou verzi p ipravil Okam ik, o.p.s. Roz í ila se spolupráce s um leckou kolou AVE ART Ostrava nové tituly v Braillov písmu s reliéfní grafikou ervená Karkulka, T i uníci. Ke stému výro í narození Franti ka Hrubína vydána anglická verze knihy íkejte si se mnou (Speak With Me) v kombinovaném provedení (zv t ený ernotisk + Braillovo písmo), prolo ené reliéfní grafikou student AVE ART Ostrava. Ke stému výro í narození básníka Old icha Mikulá ka vydána v Braillov písmu sbírka okovaná r e. Ke dvoustému výro í narození Karla Hynka Máchy byly vyti t ny v Braillov písmu publikace Marinka a Cikáni. Z hudebnin nap.: ve spolupráci s eským rozhlasem titul Emil Viklický Zelený satén (jazz pro piano sólo), Milan Dvo ák Jazzové klavírní etudy, Georg Friedrich Händel Ballet Music, zp vník pro áky st edních kol Já, písni ka, Johann Sebastian Bach Francouzské suity, Petr Ilji ajkovskij Die Jahreszeiten. Dále v Braillov písmu byly vyti t ny u ebnice pro základní koly, periodika, individuální p episy u ebnic pro integrované áky a reedice dal ích 266 titul r zných publikací. Sou ástí produkce KTN je i výroba nást nných, stolních a kapesních kalendá pro nevidomé a slabozraké. Ve stolním kalendá i bývají krom východ a západ slunce i krátké texty (citáty slavných). V nást nném kalendá i pro rok 2011 jsou reliéfní obrázky a texty Je t i druhohor. Nových titul knih v Braillov písmu (dále BP) bylo vydáno 51 (125 svazk ) a v reedici vyti t no 210 titul (1 057 svazk ). Celkem svazk, stran a ks reliéfní grafiky. V tiskárn bylo vyti t no a vyexpedováno 16 druh asopis (116 jednotlivých ísel) s r znou periodicitou ( jednotlivých kus, stran). KTN vydává 3 druhy asopis a Informace knihovny (10x ro n ); 13 titul asopis vyrábí a expeduje jiným vydavatel m: KTN: Zá kolák 4 ro n K es anská orientace 4 ro n + kalendá Literární pohledy 4 ro n SONS: Pra ský informátor 10 ro n Redakce ZORA (SONS): Zora 24 ro n Ema 12 ro n Kontakty 10 ro n Sv tlu ka 10 ro n Hudebník 4 ro n Sv t, p íroda 6 ro n Ko ení 6 ro n Auroro 3 ro n Masér 3 ro n 9

10 První tení 2 ro n LORM: Doteky 4 ro n LIBE /Itálie/ + KTN LIGILO 10 ro n (257 odb ratel 19 R, 238 zahrani í) Na základ po adavk u itel hudby KTN vydala a vyrobila 34 nových titul hudebnin, 33 titul individuálních p epis a 25 titul hudebnin v reedici (celkem 997 svazk, stran). V rámci projektu pro M MT R vydána a vyrobena u ebnice pro základní koly Slabiká pro nevidomé 2. ást, 2 svazky (dopln no reliéfní grafikou 25 matric, tisk do um lé hmoty, celkem 240 svazk, stran). K této u ebnici pro u itele p ipravena a namno ena p íslu ná ernotisková verze (celkem 70 u ebnic v ernotisku). Pro nevidomé a slabozraké d ti integrované do sít Z vydala KTN 24 titul a v reedici vytiskla dal ích 31 titul u ebnic v BP. Celkem 237 svazk, stran. Pro na e u ivatele byly vydány t i druhy kalendá (stolní, nást nný a kapesní). Celkem ks, stran (z toho stran v BP). Matric pro reliéfní grafiku bylo celkem 116 a jednotlivých obrázk K zaji ování slu eb pro nevidomé a slabozraké pat í i výroba leták, katalog, vazeb, ozna ova v BP a rozesílání slepeckého papíru. Celkem bylo zhotoveno ks r zných ozna ova, 35 druh r zných tiskovin a leták ( stran v BP a 907 ks reliéfních grafik), 174 r zných vazeb, rozesláno bylo kg slepeckého papíru. Celkový po et tiskovin v BP za rok 2010 byl svazk a se it (celkem stran). Posláním zvukového úseku je p edev ím uspokojovat nevidomé a slabozraké tená e na ítáním a kopírováním audio titul, p evá n na CD ve formátu MP3, na CD-audio a stále je t opravovat star í tituly na kazetách. V roce 2010 bylo nato eno ve studiích KTN s p isp ním finan ních dar 119 nových titul zvukových knih ve formátu mp3 (1 352 hodin istého asu), dal ích 73 titul bylo do tohoto formátu upraveno. Z p vodních originál bylo p evedeno do formátu mp3 610 titul (328 z cívek v KTN, 251 z kazet ve spolupráci se sdru ením Integrace a 31 s organizací Mathilda). Pro organizace poskytující slu by nevidomým a slabozrakým ob an m zaji ujeme výrobu a expedici 12 druh zvukových asopis (105 jednotlivých ísel ve formátu mp3 a 65 ísel na kazetách celkem zkopírovaných kazet): Redakce Zora (SONS) Zora 24 ro n Ema 12 ro n Vstupte 4 ro n lov k a jeho pes - Azor 4 ro n Masér 3 ro n Technická revue 6 ro n Na e ance 12 ro n 10

11 Farní charita sv. Petra Lucie 10 ro n Monitor 2 ro n K es anské obzory 12 ro n National Geographic 12 ro n LORM Doteky 4 ro n Ve studiích byly nato eny a zpracovány 3 mimo ádné zakázky (Angli tina, kola hry na kytaru a p íbalové informace k lék m celkem 13 p íbalových informací). Dále pro úsek knihovny: Informace KTN (4 originály, 680 CD mp3), zvukový asopis DIA IVOT (6 ísel ve formátu mp3 42 CD mp3), katalog audio CD (1 originál, 180 CD mp3 a zkopírováno CD zvukových knih). Po kozených kazet od tená se k oprav vrátilo kus. Pro zvuková odd lení ve ejných knihoven jsou pro nevidomé a slabozraké tená e kopírovány tituly z na ich originál. Celá na e produkce se bezplatn kopíruje pro ve ejné knihovny v Brn, Hradci Králové, Ostrav, Plzni, Strakonicích a Ústí nad Labem (5 802 CD mp3). Vybrané tituly si objednávají za vynalo ené náklady ve ejné knihovny v Bruntále, B eclavi, Bu ovicích, eských Bud jovicích, eském Krumlov, Da icích, Haví ov, Havlí kov Brod, Chebu, Chomutov, Ji ín, Jihlav, Jirkov, Karlových Varech, Kladn, Klatovech, Kutné Ho e, Lan kroun, Lounech, Mladé Boleslavi, Nám ti na Hané, Novém Ji ín, Olomouci, Opav, Ostrav, Ostrov, Pardubicích, Pe kách, Pelh imov, Pod bradech, Poli ce, Praze 7, Prost jov, P erov, Rokycanech, Ro nov pod Radho t m, Rumburku, Sedl anech, Sokolov, Svitavách, umperku, Tábo e, Trutnov, T ebí i, Turnov, Uherském Hradi ti, Ústí nad Orlicí, Vala ském Mezi í í, Vizovicích, Vsetín, Vysokém Mýt, Zlín, Znojm a áru nad Sázavou. Ze Slovenské republiky je na ím partnerem Mestská kni nica v Bratislav. Pro v echny vý e uvedené subjekty, které si tituly objednávají, bylo nakopírováno celkem 53 kus kazet a CD ve formátu mp3. Celkem bylo v roce 2010 ve studiích KTN nato eno hodin istého asu, zkopírováno kus kazet a vyhotoveno kus CD. 11

12 4. Základní personální údaje k Z celkového po tu 51 fyzických osob je v organizaci zam stnáno 37 en a 14 mu. Osob se zdravotním posti ením je v organizaci zam stnáno zam stnanc je v d lnických profesích, 35 zam stnanc je THP. V ková struktura zam stnanc KTN: let 1 zam stnanec (1 ena) let 4 zam stnanci (2 eny, 2 mu i) let 11 zam stnanc (10 en, 1 mu ) let 21 zam stnanc (15 en, 6 mu ) Nad 61 let 14 zam stnanc (9 en, 5 mu ) Vzd lání zam stnanc : 7 zam stnanc má základní vzd lání (6 en, 1 mu ) 19 zam stnanc má st ední odborné vzd lání (15 en, 4 mu i) 23 zam stnanc má úplné st ední odborné vzd lání (15 en, 8 mu ) 2 zam stnanci mají vysoko kolské vzd lání (1 ena, 1 mu ) 12 zam stnanc pracuje v organizaci mén ne 5 let 9 zam stnanc pracuje v organizaci mén ne 10 let 30 zam stnanc pracuje v organizaci déle ne 10 let V roce 2010 nastoupili do pracovního pom ru v organizaci 2 zam stnanci, 4 zam stnanci pracovní pom r ukon ili. Pr m rný p epo tený po et zam stnanc : 50 12

13 5. Údaje o majetku a pou ití ú etních metod Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana je p ísp vkovou organizací, která se ídí zákonem. 563/91 Sb. o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis, vyhlá kou. 410/2009 Sb. a vlastními sm rnicemi. 5, 7, 8, 9 a 10 z roku Ú etnictví je zpracováváno firmou MÚZO na základ ú etních p ípad operací. Hlavní ú etní KTN zadává ve keré ú etní doklady pr b n do programu MÚZO a 1x v m síci jsou odesílány. Z t chto podklad jsou zpracovány ú etní knihy hlavní kniha, sborník, deník. KTN vede podvojné ú etnictví na základ sm rné ú tové osnovy od vycházející z provád cí vyhlá ky. 410/2009 Sb. len ní analytických ú t bylo v KTN stanoveno podle p ehledu doporu ených ú tových symbol pro rok 2010 systémem ú etnictví a výkaznictví JASU MÚZO a dále dle pot eby. KTN ú tuje pouze o hlavní innosti, nebo vedlej í innost nemá. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vede pomocí programu HELIOS Orange dle platných p edpis a dle vlastní sm rnice. P i za azování majetku do pou ívání je uvád na po izovací cena. V p ípad v cného daru je za azení provedeno reproduk ní cenou, kterou stanovuje komise jmenovaná editelem KTN. Skladové ú etnictví je vedeno na PC pomocí programu Aconto od firmy PCS software, Praha 4. V ú etnictví KTN pou ívá systém B. Aktivace materiálových zásob byla provedena k K tomuto termínu byla provedena inventarizace skladových zásob vykazuje KTN splatné závazky pojistného na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti ve vý i ,- K, splatné závazky ve ejného zdravotního poji t ní ve vý i ,-K. Evidované da ové nedoplatky u místn p íslu ných finan ních orgán iní ,- K, z toho ,- K je da z p íjmu za fyzické osoby a 4.245,- K je da srá ková. 6. Hodnocení ekonomických údaj P ísp vek z izovatele na innost inil ve skute nosti za rok 2010 celkem tis. K, z toho 311 tis. K inila ú elová dotace na projekt Speciální u ebnice pro áky se zrakovým posti ením a to na titul - Slabiká pro nevidomé 2. ást, 2 svazky. P id lené finan ní prost edky byly vedeny na ú tu 374 p ijaté zálohy na dotace. Skute né náklady byly vedeny odd len. Po dokon ení projektu bylo provedeno vyú tování, které jsme p edali na M MT. Na základ schválení bylo provedeno ádné vyú tování zálohy. Ú elová dotace byla pln vy erpána, p esahující rozdíl v nákladech ve vý i 5.407,65 K byl hrazen z finan ních prost edk KTN. B hem roku 2010 byly provedeny tyto úpravy rozpo tu: 1. úprava rozpo tu - byla provedena v návaznosti na Usnesení vlády R.54/2010 k dodr ení schváleného deficitu státního rozpo tu sní ením pol. 521 mzdové náklady o 130 tis. K pol. 524 zákonné sociální poji t ní o 44 tis. K pol. 527 zákonné sociální náklady o 3 tis. K 2. úprava rozpo tu - byla provedena na osobní náklady v rámci p ísp vku na provoz a to: na pol. 521 mzdové náklady 100 tis. K 13

14 na pol. 524 zákonné sociální poji t ní 34 tis. K na pol. 527 zákonné sociální náklady 2 tis. K 3. úprava rozpo tu - byla provedena v návaznosti na dopis MF R.j.14/39 242/ a rozhodnutí M MT na projekt Speciální u ebnice Slabiká pro nevidomé 2. ást a to: na pol. 501 spot eba materiálu 40 tis. K na pol. 502 spot eba energie 11 tis. K na pol. 521 mzdové náklady 132 tis. K na pol. 524 zákonné sociální poji t ní 23 tis. K na pol. 525 jiné sociální poji t ní 1 tis. K 4. úprava rozpo tu - byla provedena na základ na í ádosti vnit ní rozpo tová úprava a to: sní ení pol. 569 ostatní finan ní náklady o 130 tis. K zvý ení pol. 549 ostatní náklady z innosti o 130 tis. K 5. úprava rozpo tu - byla provedena na základ na í ádosti vnit ní rozpo tová úprava a to: sní ení pol. 525 jiné sociální poji t ní o 1 tis. K zvý ení pol. 527 zákonné sociální náklady o 1 tis. K Mimorozpo tové zdroje Pou ití finan ních fond inilo v roce 2010 celkem ,- K, a to: - z rezervního fondu bylo pou ito ,- K finan ní dary ú elové (finan ní prost edky byly od dárc smluvn vázané na na ítání zvukových knih pro zrakov posti ené ob any). - z fondu odm n bylo pou ito ,- K na pokrytí p ekro ení mzdových prost edk. Pou ití finan ních prost edk fondu reprodukce: - po ízení SW Braillského korektoru BRK (ú et 013) ,00 K - po ízení elektronického systému spisové slu by (ú et 013) ,00 K - energetický audit objektu Ve Sme kách 15 (ú et 019) ,00 K - po ízení serveru FSC TX 150 S7 (ú et 022) ,80 K - nedokon. DNM projekt knihovnického programu (ú et 041) ,00 K - nedokon. DHM doplatek DPH na braillskou tiskárnu v ízení Celního editelství Praha (ú et 042) ,60 K C e l k e m:... 1, ,40 K Z statek fondu reprodukce k ve vý i 3, ,93 K má KTN finan n pokryt na bankovním ú tu vedeném v Komer ní bance. 14

15 6. 1 Vyhodnocení údaj o výnosech Celkové výnosy bez p ísp vku na innost inily ve skute nosti 4,365 tis. K, z toho - výnosy z innosti celkem tis. K, a to: tr by za vlastní výrobky tis. K, tr by z prodeje slu eb 357 tis. K, nájemné z byt domu Ve Sme kách 954 tis. K, z rezervního fondu (ú elové dary) a z fondu odm n bylo erpáno celkem 546 tis. K, ostatní výnosy celkem 45 tis. K. - finan ní výnosy inily 3 tis. K (úroky). Výnosy z innosti byly získány: - pro individuální pot eby integrovaných ák Z a u itel hudby bylo p epsáno a vyti t no v BP 57 nových titul (144 svazk ) a v reedici vyti t no 56 titul (372 svazk )... v ástce 203 tis. K - pro organizace poskytující slu by pro nevidomé a slabozraké bylo vyrobeno a vyexpedováno: 13 druh asopis v BP ( se it )... v ástce 798 tis. K 35 r zných tiskovin v BP ( stran, 907 ks reliéfní grafiky) a ozna ova v BP... v ástce 209 tis. K 12 druh zvukových asopis (celkem kopií na magnetofonové kazety a 105 ve formátu mp3)... v ástce 363 tis. K 3 r zné zakázky zpracované ve zvukovém úseku... v ástce 47 tis. K - pro 55 knihoven bylo celkem nakopírováno titul zvukových knih (formát mp3 celkem jednotek, 53 kazet)... v ástce 834 tis. K - u ivatel m na ich knihovnických slu eb bylo prodáno 467 knih v BP, 605 hudebnin v BP, 106 ks abeced bodového písma, kalendá, 76 r zných katalog KTN, kg slepeckého papíru, zv t ených xerografických kopií a 6 disket digitalizovaných text... v ástce 357 tis. K - p edplatné 3 druh asopis v BP vydaných v KTN... v ástce 6 tis. K 6.2 Mimorozpo tové p íjmy a jejich vyu ití Dárce Dar titul Ing. Jan Macan 2175,- K Húrinovy d ti Ing. Jan Macan 225,- K Dra í zub ( áste n ) MUDr. Du an t pán 5.000,- K Zasv cení ( áste n ) Ing. Hana Zachová 7.700,- K Dynastie Morland 27. díl Ing. Hana Zachová 7.000,- K Dynastie Morland 28. díl Ing. Hana Zachová 5.300,- K Dynastie Morland ( áste n ) Mgr. Tomá Brandejs 6.000,- K Ekonomie dobra a zla Ev en Ko anda 5.000,- K T i tvá e and la Eva Crkalová 3.000,- K Dvojí ivot Heleny Grahamové 15

16 6.3 Rozbor zam stnanosti a erpání mzdových prost edk Limit mzdových prost edk na platy a platby za provedenou práci byl p i upraveném rozpo tu stanoven na tis. K, z toho na platy zam stnanc tis. K a na OON 493 tis. K. P epo tený po et zam stnanc byl stanoven na 59 a pr m rná mzda na ,- K. Mzdové prost edky za rok 2010 inily ve skute nosti celkem 13, ,- K, z toho na platy zam stnanc bylo ve skute nosti erpáno 12, ,- K a na OON bylo ve skute nosti erpáno ,- K (odstupné inilo ,- K ). P ekro ení stanoveného limitu na platy zam stnanc ve vý i ,- K bylo uhrazeno z fondu odm n. B hem roku byly mimo ádné odm ny vyplaceny v celkové vý i ,- K za mimo ádné pln ní úkol spojených s provád ním periodické inventarizace ve kerého majetku KTN, za tvrtletní inventarizace pokladen a skladu v eobecného materiálu, dále za chyb jící spolupracovníky a za mimo ádné práce spojené s výrobou individuálních u ebnic pro integrované zrakov posti ené áky Z. 6.4 Prost edky rezervního fondu a jejich vyu ití Z roku 2009 byly p evedeny na rok 2010 ú elové finan ní dary ve vý i ,- K na po ízení nových titul zvukových knih pro zrakov posti ené ob any. B hem roku 2010 byly tyto prost edky pln vy erpány. V roce 2010 KTN obdr ela finan ní dary v celkové vý i ,- K, z toho ,- K bylo smluvn vázáno na po ízení nových titul zvukových knih a hudebnin v BP pro zrakov posti ené ob any. K iní z statek rezervního fondu celkem 1, ,24 K, z toho je smluvn vázáno na na ítání zvukových knih a vyti t ní hudebnin v BP celkem ,- K. 6.5 Zd vodn ní zlep eného hospodá ského výsledku K bylo dosa eno zlep eného hospodá ského výsledku ve vý i ,47 K. Tohoto výsledku bylo dosa eno: - úspornými nákupy materiálu na výrobu zvukových knih, ti t ných publikací a periodik v BP - z d vodu zm n technologie výroby zvukových knih 7. P ísp vek na innost v tis. K Rok I. tvrtletí % II. tvrtletí % III. tvrtletí % IV. tvrtletí % Celý rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 8. Finan ní kontroly v KTN Finan ní kontrola b hem roku 2010 byla provád na v souladu se sm rnicí. 5/2008 Systém finan ní kontroly v KTN. Jednalo se p edev ím o p edb nou, pr b nou a následnou kontrolu. Kontrolováno bylo dodr ování stanovených podmínek p i uskute ování vyú tování ú etních operací a p ípustnost k rozpo tu. Kontrola ú etních doklad byla zam ena p edev ím na provád ní kontrol v cné i formální správnosti dodávek v etn p edb né kontroly p ed úhradou, kterou provád jí p íslu ní vedoucí zam stnanci. Zji t né závady jsou je t p ed proplacením odstran ny. Tyto kontroly jsou provád ny denn. Následnou ídící kontrolu provád l editel a vedoucí ekonomického úseku. Byla provád na zejména kontrola hotovosti pokladen (1x za tvrtletí), m sí n byla provád na kontrola jednotlivých pokladních doklad v etn p edkontace p ed zaú továním, kontrola bankovních ú t, proú tování mzdových náklad, erpání jednotlivých fond a stavy pohledávek. Dále bylo kontrolováno dodr ování stanoveného ú elu p i erpání ú elové dotace (projekt M MT na výrobu Slabiká e 2. ást pro zrakov posti ené áky). Dále bylo kontrolováno dodr ování stanoveného ú elu p i erpání finan ních prost edk u finan ních dar na na ítání zvukových knih pro zrakov posti ené ob any. Následn je provád na kontrola správnosti zaú tování jednotlivých ú etních doklad. Tato kontrola je provád na v dy p ed ukon ením pololetí a p ed ukon ením roku, ne jsou zpracovány výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a dal í dopl kové výkazy stanovené MK R). P i následné kontrole v I. pololetí byla zji t na závada p i rozd lení rezervního fondu dle nové ú tové osnovy (rezervní fond vytvo ený ze zlep eného hospodá ského výsledku ú et 413 a rezervní fond vytvo ený z ostatních titul ú et 414), (finan ní dary ú elové a finan ní dary od drobných dárc ). Tato závada byla odstran na a z statky na vý e uvedených ú tech k souhlasí. Dále byla provedena kontrola nájemného v dom Ve Sme kách 15, které nám v roce 2009 provád la firma ATIKA a pro velké nedostatky byla tato agenda p evedena do ú tárny KTN (pozdní odvody za nájemné na ú et KTN, nep edepisování penále nájemník m za pozdní platby apod.). B hem roku 2010 jsou platby za nájemné placeny p ímo v pokladn KTN anebo p ímo na ná ú et vedený v Komer ní bance. Platební morálka placení nájemného se velice zlep ila, p ípadné pozdní platby jsou ihned po zaplacení dlu né ástky penalizovány. Od nám firma ATIKA zaji uje pouze slu by spojené s u íváním domu. Zálohy na tyto slu by jsou zasílány na ú et Atiky (jedná se o zálohy na topení, teplou a studenou vodu v etn sto ného, u ívání výtahu, popelnice, úklid apod.). Vyú tování slu eb za rok 2009 bylo provedeno a ke konci roku Pokud by v roce 2011 do lo op t k opo d nému vyú tování slu eb, budeme nuceni hledat jinou správcovskou firmu. M sí n je provád na kontrola mzdových podklad pro výplaty zam stnanc, výplaty z dohod o provedení práce, dohod o pracovní innosti a výplaty autorských honorá. Tato kontrola je provád na v dy p ed odevzdáním firm Sporos, s.r.o., která nám na základ smlouvy mzdy zpracovává. Drobné nesrovnalosti zejména ve výkazech odpracované doby jsou ihned p íslu nými vedoucími zam stnanci odstran ny je t p ed odevzdáním ke zpracování. Na porad vedení je ka dý m síc kontrolováno celkové erpání jednotlivých polo ek rozpo tu v porovnání na schválený nebo upravený rozpo et. Na základ toho jsou pak povolovány nákupy a dal í po adavky vedoucích úsek v následujícím období. Dále je 17

18 m sí n kontrolováno dodr ování závazného limitu mzdových prost edk na platy zam stnanc a OON. Kontroly v rámci interního auditu se provád ly v pr b hu celého roku. Kontrola zvukového úseku Kontrola zakázkových list bylo zkontrolováno celkem 119 ZL; tyto jsou kontrolovány p i vyú tování výkonu speakra. Kontrolou ZL oprava asu na tení na 15:00 (p vodn 14:36 ) Kontrolou ZL oprava (sou et) ze 16:19:19 na 16:00 Kontrolou ZL oprava 4:52:57 na 4:30 Nahrávky zvukových knih byly kontrolovány podle na tených nosi - bez závad. Soustavn byla provád na kontrola materiálu, jeho spot eba podle výkaz zam stnanc. Kontrolou z statku výrobního materiálu na pracovi tích nebyly zji t ny odchylky od stavu. Zvý ená kontrola byla v nována obnoveným nahrávkám z p vodních originál na kazetách, po izovaným spole ností Integrace; ve II. tvrtletí bylo vy azeno cca 50% zpracovaných titul. Soustavnou kontrolou bylo zabezpe eno zlep ení situace. Ve IV. tvrtletí p evzala smluvn tuto innost organizace Mathilda. Kontrola úseku knihovny V pr b hu roku 2010 byla dokon ena revize knihovního fondu; jeho dopl ování probíhá pravideln. Podklady pro fakturaci zvukových nahrávek a knih v BP jsou pravideln kontrolovány, a fakturace probíhá pr b n. Inzerce novinek v asopisu ZORA je o et ena smlouvou o dílo se SONS; pln ní je kontrolováno v ka dém vydaném ísle. V cné dary jsou b n za azovány do knihovního fondu. Finan ní dary jsou vyu ívány dle dispozic dárce. Evidence u ivatel je vedena na po íta i, ke sledování ob hu vyp j ených knih je pou íván knihovnický program. V pr b hu roku bylo upomínáno 130 u ivatel z expedice a dále 150 upomínáno osobn. Kontrola výrobn -technického úseku Finan ní kontroly ve výrobn -technickém úseku probíhaly b hem roku 2010 pravideln. Výkazy o provedení práce byly pravideln porovnávány se skute n provedenou inností pracovník. P i kontrole vykázaných hodin v m síci únoru a b eznu byla nalezena chyba p i datování výkaz. Opraveno. Dále bez nálezu. P i pravidelných kontrolách vozidla nebyly zji t ny závady; jízdy jsou uskute ovány na základ ádanek; vykazované km jsou kontrolovány dle tachometru, a souhlasí s knihou jízd. Spot eba PHM je sledována m sí n a s ohledem na ro ní období; p i kontrole normované spot eby PHM (m sí n ) byla prokázána jejich mírná úspora. Dodávky zbo í a materiálu byly kontrolovány dle objednávek, a to jak do kvality, tak mno ství dodaného zbo í vy í dodávka slepeckého papíru oproti objednávce vyplývá 18

19 z výrobní technologie u výrobce; kone ná faktura ú tována podle skute né dodávky. Byla provedena úprava objednávek o tuto p edpokládanou toleranci. Faktury p edkládané firmou Atika byly n kolikrát vráceny k dopln ní. Ve spolupráci s poradenskou firmou CIVOP s.r.o. provádí VTÚ pravidelné m sí ní kontroly dodr ování zásad po ární ochrany, bezpe nosti práce a ochrany zdraví p i práci. P i kontrole dlouhodob uzav ených smluv byla zji t na nesprávn uvedená sazba DPH (CIVOP, Výtahy Schindler). Po kontrole byly v echny smlouvy upraveny s ohledem na stávající platné sazby; ve smlouvách byla také aktualizována dolo ka koeficient inflace. Zpráva o provedení pr b né kontroly u ívání po íta ových program Kontrola u ívání po íta ových program prob hla v zá í P i kontrole v ech dosavadních vyhotovených specifika ních list nedo lo oproti p edchozí kontrole k ádným zm nám. Od poslední kontroly v zá í 2009 do zá í 2010 byly zakoupeny a zapsány do evidence: - Softwarový systém Eset Nod 32 Antivirus 40 licencí. SW Microsoft Office licencí SW Biblio rozšířeno o objednávkový systém - Počítač IntelCore 2duo Triline + Windows XP Professional 1x - Darem od firmy ACHTA & PARTNERS v.o.s. Radlická 28/663 Praha 5 Počítač Acer + Windows XP Professional + Office x Počítač Fujitsu Siemens + Windows XP Professional + Office x Počítač Dual sestava + Windows XP Professional + Office x Notebook Acer TravelMate Windows XP Professional + Office x. K t mto po íta m byly vyhotoveny Specifika ní listy jako výchozí dokumentace programového vybavení. Vn j í kontroly V b eznu 2010 prob hla kontrola z oblastního inspektorátu práce; p ipomínka k barevnému rozli ení komunikací v pr jezdu objektu Ve Sme kách 15. Závada ihned odstran na, nebyla ulo ena ádná opat ení. Dal í vn j í kontroly nebyly v KTN provád ny. 9. Poskytování informací podle zákona. 106/1999 Sb. o svobodném p ístupu k informacím V roce 2010 KTN neobdr ela ádné ádosti o informace dle zákona. 106/1999 Sb. a tudí se KTN netýkají ani informace uvedené pod písmenem b, c, d, e tohoto zákona. f) Informace na stránkách KTN - Statut organizace 19

20 - Knihovní a výp j ní ád (platné zn ní) - Výro ní zpráva za p edcházející kalendá ní rok (sou ástí této zprávy je organiza ní struktura KTN) - Ceník výrobk a slu eb (platný v daném roce) - Kontakty - Digitální knihovna v etn katalogu a objednávkového systému 20

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Kamenická 1145 příspěvková organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je od 01. 01. 2003 Statutární Město

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok tel., fax - 569 422 408 pob. Přibyslav 725 402 687 e-mail : zushb@zushb.cz www.zushb.cz 1 Základní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Střední škola oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba Příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Mgr. Pavel Chrenka Ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S49 SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ Č.j.: ZS SM 79/2011 Účinnost od: 1.4.2011 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Článek

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/58382/2012/KŘ-K/7326 Č.j.: KUOK 1587/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 10 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á ZŘIZOVACÍ LISTINA Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a 27 odst.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010

Hodnotící zpráva za rok 2010 Hodnotící zpráva za rok 2010 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Obec Tasov Tasov č. 89 696 63 Hroznová Lhota IČ: 00488879 I. Úvodní část Právní forma: obec územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2011 skončilo účetním ziskem ve výši 613 tis. Kč, z toho 515 tis. Kč z hlavní činnosti a 98 tis. Kč

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni.

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni. Obsah 1. Základní údaje o společnosti... 2 Druh obecně prospěšných služeb:... 3 2. Historie Tyflokabinetu České Budějovice o.p.s.... 4 3. Informace o činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu).

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu). FOND MIKROPROJEKTŮ Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1 Žádosti o finanční příspěvek FMP (rozpočtu) V rámci výzvy Fondu mikroprojektů je zveřejněna následující Pomůcka pro

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Určená banka: (dále jen MMR ) Česká národní banka 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy a práva a povinnosti

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/32 /2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (II) 1. Explikace pojmů podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost. 2. Daňové režimy a techniky výběru daně z příjmů

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

Rozvojový projekt na rok 2012

Rozvojový projekt na rok 2012 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (VŠTE) Rozvojový projekt na rok 01 Program: Podprogram: Formulář pro závěrečnou zprávu Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

Č.j. 1414/SZ/09 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky

Č.j. 1414/SZ/09 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky Č.j. 1414/SZ/09 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku: Výběr zpracovatele TV spotů v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Obchodní firma EDOMED a.s. (dále jen "společnost") byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. května 1995 pod jménem Picker Imaging Praha s.r.o.. K datu 18.6.2001 došlo k fúzi sloučením

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj VYHLÁŠKA č. 1/2015 K DOTACÍM PARDUBICKÉHO KRAJE 1. Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních

Více

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Obce, které nemají pověřený obecní

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

Kapitola 13. ODBOR KONTROLY

Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2011

Příloha k účetní závěrce za rok 2011 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.05.2015

Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.05.2015 Alexandra Olaszová - kontrolor, IČ: 71910514, se sídlem v Horní Rokytnici 626, 512 45 Rokytnice n.j. Tel. 737 967 426, e-mail: aola@seznam.cz, Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.05.2015

Více

KNIHOVNY SILESIA MUZEA T ÍNSKA

KNIHOVNY SILESIA MUZEA T ÍNSKA Muzeum T ínska, p ísp vková organizace, Hlavní t ída 15, 737 01 esk T ín KNIHOVNÍ ÁD KNIHOVNY SILESIA MUZEA T ÍNSKA zpracovala: Mgr. Gabriela Chromcová Knihovní ád Knihovny Silesia Muzea T ínska lánek

Více

Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série

Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 36.23.07 Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série RZ č. 69 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o 138.000,-

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY, příspěvková organizace Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou IČ: 71220011 Statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Fojtíková ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ + SW PRO PROJEKT Vzdělávání zaměstnanců firmy Iktus CZ.1.04/1.1.02/94.00205 Dotovaný zadavatel IKTUS, s. r. o. Zátor

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zdanění daně z příjmů fyzických osob upravují dva zákony: zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sb.Polské republiky 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování LORM Společnost pro hluchoslepé z.s. TLUMOČNICKÉ SLUŽBY PRO OSOBY

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec: Staré Hradiště Adresa: Staré Hradiště 155 533 52 Staré Hradiště Směrnici zpracovala: Lucie Kotrčová Směrnici schválil: starosta obce Ing. Miroslav Čepčář Směrnice

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

... vysílající pod názvem:... se sídlem:... s doručovací adresou :... zastoupená:... telefon:... e-mail:... IČ:... DIČ:... bankovní spojení:...

... vysílající pod názvem:... se sídlem:... s doručovací adresou :... zastoupená:... telefon:... e-mail:... IČ:... DIČ:... bankovní spojení:... INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s. se sídlem: Klimentská 1207/10, Praha 1 právní forma: spolek registrovaný u Městského soudu v Praze,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 2.5.2012 na základě

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Malé školní arboretum učíme se v oživlé zahradě Konečný příjemce: Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava,

Více