V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI"

Transkript

1 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom Vás v dob ad ventní spravili o d ní v naší vesnici. Jak jste si mnozí všimli, opravují se n které úseky komunikace procházející st edem naší obce. Montáže V E pro vád jí rekonstrukci sít NN a v návaz nosti na to se pokra uje v rekonstrukci elektrického osv tlení (Halda apod.). Práce na opravách komunikací byly za hájeny v polovin listopadu a práv v dob, kdy píšeme tyto ádky, se ohla šuje nástup zimy. V íme, že se poda í zapo até práce dokon it tak, aby neby lo nutné v dalších letech ešit reklama ce, vyvolané práv sou asnými nep íz nivými klimatickými podmínkami. Pracovníci obce se p ipravovali koncem íjna a v pr b hu listopadu na p íchod paní Zimy. Nosným úkolem v tomto ob dobí byla p íprava dostate ného množ ství paliva, provedení nát r venkov ních konstruk ních prvk, viký, vy išt ní srážek pro odvod povrchové vo dy, kanaliza ních vpustí apod. Ve spolupráci s firmou Davida Petra byl zhotoven p íst ešek p ed vstupem do mate ské školky a provedeny další do kon ovací práce na h išti mate ské škol ky. Oplechování d ev ných prvk pro MŠ zajistila firma OVAZ Výprachtice. V m síci listopadu pokra ovaly práce na výstavb nových byt v lokalit Pod Vaní kem. V íme, že se nám poda í dostat nové byty do doby, než napadne více sn hu, tzv. pod st echu. Stavební firma pana Adolfa Pecha nyní dokon uje stropní kon strukce. Nová bytovka má být dle plánu dokon ena v roce Budeme se snažit o zkrácení uvedeného termínu. Vše je však otázkou pen z. Protože se kvapem blíží konec tohoto roku, je nutné již p ipra vovat plán stavebních a dalších prací pro rok Žádosti o r zné dotace již byly podány. Projektovou p ípravu nehodláme podcenit. P íští rok p ipravujeme p ístavbu t locvi ny Základní školy Jind icha Prave ka ve Výprachticích. P ístavba by m la poskytnout místo pro šatny, WC, sprchy, p ípadn i další zá zemí. Vše záleží na objemu finan ních prost edk, které se nám poda í na p íští rok získat. V návrhu státního rozpo tu má obec Výprachtice ástku 2 mil. K. Není to sice moc, ale budeme se snažit ud lat vše pro to, abychom naší škole i TJ KOSTEL PROM N NÍ PÁN VE VÝPRACHTICÍCH V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI konec íjna 2005 foto: Jan Ka ka Sokol Výprachtice vytvo ili pot ebné zázemí pro sport. V íme, že naši spor tovci se nám odm ní odpovídajícími sportovními výkony a zejména dobrou reprezentací naší vesnice na úrovni krajské sout že. Peníze nám pomáhá zajiš ovat pan Mgr. Radko Martínek, který je jednak ministrem pro místní rozvoj a jednak estným ob anem naší obce. Obdivu jeme, že dokáže dob e zvládat nejen své povinnosti, ale snaží se najít ve svém nabitém programu as i na naší obec a n které další obce a m sta. Za jeho starostlivost a soustavnou pomoc naší obci mu d kujeme. T ší nás, že se poda ilo v naší škole rozb hnout kroužek volejbalu. Jak se ukazuje, malí volejbalisté zatím o tento druh sportu projevují veliký zájem. Po d kování pat í paní Stán Vaní kové, která se vedení kroužku ujala. P ejeme malým volejbalist m, aby jim jejich nadšení vydrželo i v dob, kdy budou moci navázat na úsp chy starších spor tovc z Výprachtic a okolí. Obec se bude i v tomto roce snažit pod po it po ádání Váno ního koncertu, který by se dle p íslibu pana fará e Mgr. Kvapila m l konat v našem kostele. Práce na oprav kos tela nejsou dosud dokon eny, ale p edpokládá se, že vše bude p ipraveno tak, aby se koncert i za ztížených podmínek mohl uskute nit. P edpokládáme, že by se koncert konal 16. prosin ce 2005 asi v hod. Cht li bychom Vás poprosit, abyste se na tento koncert dostavili v hojném po tu a podpo ili tak sbír ku na opravu kostela. Budeme se snažit p ipravit Vám krásný kulturní i duchovní zážitek. Sál hostince U Jana ožil 13. listopadu setkáním s našimi se niory. Je t eba pod kovat paní Marii Hanyšové, paní Marii Baš kové, panu Liboru Chaloupkovi, panu Janu Vávrovi, paní Marii Fajtové, paní Marii Chládkové, paní Jan Chaloupkové a panu Josefu Lechovi, kte í se postarali o p íjemnou pohodu a zdárný pr b h již tradi ního setkání s d chodci. Vám všem, kte í se potýkáte s nemocí, i jinými potížemi, p e jeme, aby se do Svátk váno ních vše v dobré obrátilo, ne moci a potíže ustoupily a Vy sami jste se mohli nechat pln unášet atmosférou Vánoc. Zastupitelstvo obce

2 listopad 2005 Výprachtické noviny 2 ro ník 9, íslo 11 Zprávy z radnice ZASTUPITELSTVO OBCE VÝPRACHTICE ZASEDALO DNE 1. LISTOPADU 2005 Z jednání zastupitelstva vyjímáme: ZO schvaluje uzav ení smlouvy s panem Ji ím Schlezingerem na dodávku a montáž gastrotechnologie do stravovacího provozu Základní školy Jind icha Prave ka Výprachtice za cenu ,50 K bez DPH. Cena díla bude zaplacena nejpozd ji do ZO schvaluje uzav ení úv rové smlouvy s eskou spo itelnou a. s., pobo ka Ústí nad Orlicí na ástku 2 mil. K. Splatnost úv ru do 15 let. Úrok ve výši do 5 %. Úv r bude zajišt n budoucími p íjmy obce Výprachtice. Úv r bude sloužit k zajišt ní financování t chto akcí: k financování výstavby nového bytového domu o 6 bytových jednotkách k financování rekonstrukce a intenzifikace OV k financování rekonstrukce sít ve ejného osv tlení. ZO projednalo nabídku na rekonstrukci ve ejného osv tlení - 2. etapa v obci Výprachtice. ZO souhlasí, aby rekonstrukce ve ejného osv tlení byla realizována za nabídnutou cenu, p edstavující ástku ,-- K, v etn DPH s tím, že náklady uvedené akce budou zajišt ny úv rem. Starostovi se ukládá, aby p ijal úsporná opat ení, která by cenu díla snížila. ZO v dané souvislosti rozhodlo o ponechání stávajícího osv tlení v Koburku. ZO schvaluje zadání zakázky provedení rekonstrukce rozvod NN v kulturním dom U Jana a to firm Elis, spol. s. r. o. Praha 2, Old ichova 11/264, PS , I , za nejvýše p ípustnou cenu ,-- K. ZO ruší své usnesení íslo 144 ze dne 8. zá í D vodem je nedostatek finan ních prost edk na realizaci p edm tné akce (vým na oken v suterénu ZŠ za plastová). ZO schvaluje zadání zakázky na provedení instalace anténních systém pro p íjem televizního signálu, v etn zesílení p ijímaného signálu a vnit ních rozvod v dom p. 175 ve Výprachticích a to firm Elis, spol. s. r. o. Praha 2, za cenu ,-- K. ZO projednalo zprávu SDH Koburk ohledn záv re né fáze rekonstrukce budovy p. 2 v Koburku s tím, že obec Výprachtice na své náklady zajistí do konce roku schodišt na p du, v etn instalace zábradlí. ZO schvaluje dodate n mandátní smlouvu s p. Hude kem, Husova 888, Ústí nad Orlicí, jejímž p edm tem je zajišt ní investorské innosti p i realizaci stavby p. 287 ve Výprachticích. Odm na mandanta iní ,-- K. ZO zrušuje tato svá usnesení: a) usnesení. 214 a 219 ze dne l4. prosince 2004 ( dohoda s klempí stvím MAN; úprava nájemného v hostinci U Jana ) b) usnesení. 194 ze dne 29. listopadu 2004 (pen žní ástka na zateplení zbrojnice SDH Koburk) c) usnesení. 29 ze dne 31. ledna 2005 (rekonstrukce bytu. 1 v p. 7 - zbrojnice SDH Výprachtice). D vod: Tato usnesení nebylo možné realizovat, nebo se zm nil stav v cí, který existoval v dob, kdy usnesení byla p ijata, p ípadn existují p ekážky v realizaci usnesení. ZO schvaluje budoucí bezúplatný p evod pozemkové parcely. 386/2 v obci a k. ú. Výprachtice ve vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Výprachtice. D vodem p evodu bude zastav ní ásti p edm tného pozemku chodníkem. Po dokon ení stavby bude provedeno majetkoprávní vypo ádání mezi obcí Výprachtice a Pardubickým krajem. ZO schvaluje ukon ení nájmu: v byt. 3 v dom p. 7 s manžely Martinem a Martinou Kocourkovými v byt. 2 v dom p. 7 s panem Petrem Pfeiferem ml. v byt. 4 v dom p. 287 se sle nou Gabrielou Fabiánkovou. ZO schvaluje obnovení kontokorentního úv ru od esk spo itelny a. s., pobo ka Ústí nad Orlicí a to ve výši 1, ,-- K s dobou splatnosti jeden rok. Úv r bude sloužit k zajišt ní plynulého financování obce do konce roku 2005 a v roce ZO schvaluje provedení inventarizace v dob od do a schvaluje inventariza ní komise. ZO schvaluje pronájem byt : byt. 3 v dom p. 7 Petru Pfeiferovi ml. byt. 2 v dom p. 7 Gabriele Fabiánkové byt. 4 v I. NP domu p. 287 Drahoslavu Nýdeckému byt. 5 v II. NP domu p. 287 zam stnanci AGROSPOLU s. r. o. Výprachtice Janu Strouhalovi. ZO schvaluje pronájem nebytových prostor o vým e 19,4 m 2, které se nacházejí v dom p. 2 v Koburku za ú elem ubytování idi SAD za cenu 35,-- K /m 2, celkem pak za cenu 879,-- K mimo topnou sezonu a v topné sezon za 1.679,-- K. Pronájem se dále schvaluje za podmínek dle p edloženého návrhu smlouvy. ZO schvaluje, aby jako ú ední deska sloužila na p echodnou dobu ozna ená nást nka po levé stran schodišt p i vstupu do budovy OÚ. O KOVÁNÍ PS PROTI VZTEKLIN SE USKUTE NÍ 6. PROSINCE 2005 Poplatek za o kování iní 60,-- K a je splatný na míst! OÈKOVÁNÍ PROBÌHNE NA TÌCHTO MÍSTECH: Halda (u kravína) 15,00-15,10 hod. U Kovárny 15,15-15,30 hod. u školy 15,35-15,40 hod. Koburk (zbrojnice SDH) 15,55-16,10 hod.

3 Výprachtické noviny listopad 2005 ro ník 9, íslo 11 3 Informace, zprávy, sd lení KOSTEL PROM N NÍ PÁN VE VÝPRACHTICÍCH Váno ní koncerty ƒ ESKÁ MŠE VÁNO NÍ JANA JAKUBA RB 16. prosince 2005 v hodin KOMORNÍ ORCHESTR JAROSLAVA KOCIÁNA A SMÍŠENÝ P VECKÝ SBOR BENDL ƒ VÁNO NÍ ZPÍVÁNÍ P I SVÍ KÁCH 26. prosince 2005 v hodin VÝPRACHTICKÝ CHRÁMOVÝ SBOR K poslechu Vás zvou Obecní ú ad Výprachtice, P. Mgr. Ivo Kvapil, SPOZ Výprachtice Na besed v Klubu d chodc TRADI NÍ SETKÁNÍ Tradi ní celoobecní setkání d chodc se každoro n koná v m síci listopadu na sále U Jana ve Výprachticích. Ú ast d chodc bývá pom rn velká, protože výprachti tí senio i v dí, že se už dop edu mohou t šit na kulturní program, pohoš t ní a n kte í i na tanec. Stejn tomu tak bylo i letos v ned li 13. listopadu Na sá le se sešlo 84 d chodc. Program zahájila paní Marie Hanyšo vá, která v úvodních slovech p ítomné p ivítala a po jejím p i vítání všechny srde n pozdravil pan starosta JUDr. Miroslav Stejskal. Po uvítání následovalo vystoupení p veckého sboru ZŠ ve Výprachticích pod vedením paní u itelky Ing. Mileny Bártové a program ješt doplnila skupina tane nic ZUŠ z Lanš krouna. Ob vystoupení se moc líbila a byla odm n na nadše ným potleskem. V další ásti bylo p ipraveno pohošt ní a už druhým rokem k dobré nálad a k tanci vyhrávala hudba Sva teb anka z Jamného nad Orlicí. Celé odpoledne bylo p kné a všichni se dob e bavili. D chodci odcházeli dom s dobrým pocitem, že se na n v obci nezapo míná a d kují len m SPOZu, firm AGROSPOL s. r. o., ZO OS KOVO OEZ Výprachtice, Obecnímu ú adu, ú inkujícím a všem, kte í se jim celé odpoledne v novali. Anna Besperátová TJ Sokol Výprachtice ODDÍL VOLEJBALU INFORMUJE Ob naše volejbalová družstva se mimo sout ží (krajská a okresní) v nují i dalším aktivitám. Bé ko se p ihlásilo do Lanškrounské amatérské volejbalové ligy, nové sout že, hrané formou turnaj na dva vít zné sety. První turnaj se hrál 29. íjna v t locvi n St ední zem d lské školy v Horním T eš ovci za ú asti družstev Veteráni Lanškroun, VK Byst ec, Horního T eš ovce a Výprachtice B. Naši borci porazili všechny soupe e a odnesli si vít zství v turnaji. Druhý turnaj Lanškrounské amatérské volejbalové ligy bude sehrán 26. listopadu op t v t locvi n SZeŠ v Horním T eš ovci. V sobotu 19. listopadu se konal ve sportovní hale St elnice 27. ro ník turnaje muž ve volejbalu - Memoriál Pavla Krska. Lanškroun postavil dv družstva - á ko a juniory - t etím ú astníkem bylo družstvo Dobrušky a tvrtým výprachtické á ko. I tady byli naši kluci zlatí, na st íbro dosáhla Dobruška a lanškrou áci si rozd lili místa zbývající - á ko bronz a na juniory zbyla bramborová medaile. O umíst ní našich družstev v krajské a okresní sout ži vás budeme informovat v lednovém ísle VN, kdy budou známy celkové výsledky po polovin sout ží. Vilda Chládek

4 listopad 2005 Výprachtické noviny 4 ro ník 9, íslo 11 SPOZ oznamuje Léto na nás, co do po así, nebylo p íliš p ív tivé. Takovou malou náplastí byla snad jen houbová kalamita na konci srpna. O to krásn jší byl však podzim. Hý il slune nými dny a koncem íjna nádhernými barvami v korunách javor, buk a b íz a zlatým jehli ím mod ín. Tvrdý a razantní byl pak nástup zimy. Op t nás zastihla nep ipravené. Od obutí na autech, p es úklid u chalup až po rozestav né stavby, odkryté st echy, i jinak nedokon ené akce. Kdyby tak bylo možné n kde domluvit, aby alespo m síc p ed p íchodem zimních dn n kdo vydal d razné upozorn ní a na ízení - toho dne a toho m síce nastupuje zima, pod trestem t žkého žalá e idi i p ezout, silni á i p ipravit sypa e a pluhy, stava i honem ud lat st echy, investo i neza ínat jakékoliv stavby (a domy nebo silnice i elektrická vedení), majitelé nemovitostí uklidit u baráku Nebo tak n jak podobn. Pravdou ale je, že i kdyby nás n kdo tisíckrát upozor oval a na izoval, rok se sejde s rokem a op t nás zima nachytá na švestkách (nemyslím u slivovice) a zase budeme nadávat, že se nestihlo tohle nebo támhleto. A jak se vyhnout p ípadnému trestu v base? To v našich krajích umíme, ob as dávají návod v televizi nebo v jiných sd lovacích médiích. V p ípad manželské nev ry radil doktor Plzák zatloukat, zatloukat, zatloukat. Obdobn to platí i v p ípad rozsudku o ud lení trestu. Je t eba zatloukat, zatloukat, zatloukat a navíc odvolat se, odvolat se, odvolat se. Z toho co kolem sebe vidíme, v praxi to tak opravdu funguje. Ale nazp t k po así. Snad by trochu pomohlo mít na pam ti, že žijeme na 50. stupni severní ší ky a na základ této skute nosti se u nás st ídají ty i ro ní období - jaro, léto, podzim a zima. Pokud n kdo i n co n jak významn nepohne zem koulí nebo si na ní podnebí podstatn nezm níme svým spot ebním zp sobem života, je t eba se u nás smí it se st ídáním ro ních období. Geografická poloha naší vísky to ješt umoc uje. Podnebí v našem regionu, dané vyšší nadmo skou výškou násobenou severákem z Polska, který k nám fouká dírou v hrani ním horském valu u Králík, za adil už jezuita Balbín ( ) do podnebí vysokohorského. Konec konc i sta í lidé íkali, že u nás p l roku mrzne a p l roku je zima. Pokud to p evedeme do praxe, venku se tady dá d lat mezi dubnem a íjnem. Budeme-li alespo trochu respektovat asem prov ené zkušenosti našich p edk, ušet íme si nervy a také peníze - a už jsou státní, krajské, obecní nebo naše vlastní. Pokud se s tím n kdo nechce smí it, nezbývá než se ve vlastním zájmu p est hovat n kam jižn ji - nabízí se Kalifornie, Austrálie, Havaj, Bahamy, Seychely Zdraví V prosinci budou oslavovat Ji ina Hegerová Výprachtice let Miroslav Junek Výprachtice let Josef Lerch Koburk 3 60 let Vladislav Vaní ek Výprachtice let Marie Chaloupková Výprachtice let OMLUVA Redakce VN se omlouvá poz stalým pana Josefa Stejskala, že zprávu o jeho úmrtí zve ej ujeme dodate n až nyní. Došlo k tomu nedopat ením p i vydání dvoj ísla 7-8 VN. PODZIM NA PLÁ AVECH íjen 2005 foto: Jan Ka ka Josef Stejskal Výprachtice 284 Ç Zem el 19. ervence 2005 ve v ku 76 let. Kulturní akce jablonné nad orlicí kino 5. prosince - pond lí v hodin GÓÓÓL! film USA - mládeži p ístupný 8. prosince - tvrtek v hodin STRAŠPTLÍK film USA - mládeži p ístupný 12. prosince - pond lí v hodin 40 LET PANIC film USA - p ístupný od 15 let 19. prosince - pond lí v hodin OLIVER TWIST film VB, Francie, R - p ístupný od 12 let ( karneval 3. prosince - sobota ve hodin na sále U Dubu D TSKÝ MIKULÁŠSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL VÝSTAVA 4. prosince - ned le v hodin Kulturní a informa ní centrum p. 30 VÁNO NÍ VÝSTAVA ŽÁK ZŠ DIVADLO 11. prosince - ned le v hodin sál kina NEŽ R ŽE ZKAMENÍ literárn hudební p íb h lásky a smrti Zlata Adamovská, Boris Rösner - um lecký p ednes Ensemble Martin básn, dopisy a tení z román Františka Hrubína, Ji ího Ortena, Jaquese Prevérta, Romaina Rollanda koncert 18. prosince - ned le v hodin sál kina SPOLE NÝ KONCERT ZUŠ jako host hudební škola Frédérica Chopina z Klodzka j vánoce 25. prosince - sobota v hodin VÁNO NÍ SETKÁNÍ NA NÁM STÍ tradi ní setkání místních p veckých sbor živý betlém

5 Výprachtické noviny listopad 2005 ro ník 9, íslo 11 5 Ob ané se ptají REAKCE NA LÁNEK Z MINULÉHO ÍSLA VN Vážení lenové Zastupitelstva obce Výprachtice, se zájmem jsem si p e etl v íjnovém vydání Výprachtických novin (dále VN) odpov na moje dotazy na Zastupitelstvo obce (dále ZO) publikované v kv tnovém vydání VN. Dlouho jsem se rozmýšlel, zda má ješt smysl na tento lánek reagovat. Snad již naposledy. ást otázek prakticky zodpov zena nebyla. Je to ukázka arogance a zám rného mlžení v i ob an m. Na po átku si však nemohu odpustit trochu ironie. Jsem skute n rád, že naši lenové ZO nejsou žádní zbab lci, že u ních zvít zil rozum a že m po 6 m sících (též po písemné urgenci v zá í t. r.) poskytli dostate nou odpov na moje dotazy (citace z úvodu a záv ru lánku v íjnovém vydání VN). Když jsem v kv tnovém vydání VN vznesl požadavek o vysv tlení a dopln ní n kterých bod v zápise z ve ejného zasedání zastupitelstva obce (dále VZZO) z l5. b ezna t. r., inil jsem proto, že tyto byly neúplné, nebo nesrozumitelné. V krátkosti se proto vrátím k sou asným odpov dím ZO na tyto moje dotazy. 1) SmIouva o smlouv budoucí na prodej pozemku ve Valte- icích, který není ve viastnictví obce, uzav ená již s konkrétní osobou. Není mi znám stále d vod. Sice jsem se dozv d l, jak se tento zp sob smlouvy ekne latinsky, ale to je vše. Pokud obec tento pozemek získá a rozhodne se k prodeji, musí (pokud dodrží p íslušný zákon) pro ve ejnost vyv sit na ú ední desce OÚ zám r obce o prodeji. M že se proto pochopiteln p ihlásit libovolný po et zájemc. Až poté ZO vybere kupce. 2) Uzav ení smlouvy na vypracování studie na vytáp ní ZŠ obnovitelnými zdroji. T chto možností je samoz ejm velké množství. Sta ilo jednou v tou uvést o který zp sob se jedná. 3) Dotaz ohledn op tovného lenství v Dobrovolném svazku obcí pod Bukovou horou. Sta ilo uvést datum, nebo zm nu rozhodnutí z VZZO. Což se op t nestalo. 4) Rozhodnuti ZO nezve ej ovat v plném zn ní zápisy z VZZO. Rozhodnuti sou asného ZO skute n neodporuje zn ní p íslušného zákona. 128/2000 Sb. o obcích (obecní z ízení), tj. povinnost zve ej ovat tyto zápisy na ú ední desce OÚ, nebo dále publikovat nap. ve VN. Pouze musí být pro ob any na požádáni k nahlédnuti na OÚ. Všechna minulá zastupitelstva toto v d la. P esto byly tyto zápisy z VZZO vždy v plném, neupravovaném zn ní vyv šeny na ú ední desce OÚ, dále na dalších místech v obci, nap. u Konzumu, v OEZ, Agrospolu, Koburku, chodb OÚ. Vždy však ve VN. lenové ZO považovali tento zp sob informovanosti za nepsanou povinnost a slušnost v i ob an m, kte í je zvolili. To bylo i zakotveno v usnesení z VZZO (datum lze dohledat). Dalším d vodem bylo tímto co nejvíce p edcházet ší ení r zných fám, spekulací apod. ohledn innosti ZO a života v obci. Pro p evážnou ást ob an byl však tento zp sob, hlavn zve ejn ní ve VN, jediným zdrojem informací. Vždy hodn ob an nap. z asových d vod, nemoci, zam stnání mimo obec apod. nemají možnost se jednak zú astnit ve ejných zasedání, nebo navštívit budovu OÚ. Když jsem nahlédl do neupravených (necenzurovaných) zápis z VZZO, tak jsem samoz ejm okamžit pochopil d vod tohoto, podle mne neuváženého rozhodnutí ZO. Ono totiž nap íklad každé rozhodnutí, i asto to správné, nemusí být totiž vždy a hlavn okamžit u všech ob an p ijato kladn! Ješt si dovolím íci vlastní názor k poslednímu odstavci, tj., že každý ob an má možnost a právo do neupraveného originálu zápisu z VZZO nahlédnout na OÚ, nebo po dobu vyv šení na chodb OÚ. Toto rozhodnutí, nebo lépe doporu ení, je velice alibistické. ást ob an nem že totiž nap. z výše uvedených d vod dost dob e využít tuto možnost. Také však proto, že tyto prostory jsou nap íklad mimo pracovní dny a hodiny pro ve- ejnost nep ístupné. Práce len zastupitelstva obce je skute n náro ná, nejen pouze asov. Bohužel, mnohdy nedocen ná. P esto si musí zastupitelé uv domit, že zde jsou pro ob any, nikoliv opa n. Ladislav Chládek Výprachtice 58 Suchý vrch dva roky poté V NOCI 16. ERVENCE 2003 VHO ELA CHATA NA SUCHÉM VRCHU. O POŽÁRU JSME INFORMOVALI VE VN ÍSLO 7 A 8, RO NÍK 7/2003. SNÍMK UKAZUJÍ STAV V ÍJNU foto: Jan Ka ka

6 listopad 2005 Výprachtické noviny 6 ro ník 9, íslo 11 Op t je tu as váno ní BLAHOP ÁNÍ - VÁNO NÍ POHLEDNICE Již více než sto padesát let si lidé vzájemn p ejí krásné a š astné svátky váno ní prost ednictvím papírových karti ek, kterým se íká váno ní pohlednice. Vznik tohoto oblíbeného váno ního zvyku z stává dodnes zahalen tajemstvím. První blahop ejné lístky byly údajn vydány ve Skotsku. Zdobil je nápis Compli ments of the Season (P íjemné svátky). Vytiskla je v roce 1841 tiskárna Charlese Drummonda v Edinburku. Posílaly se v zalepe ných obálkách ofrankovaných známkou One Penny v míst a ve Skotsku, a známkou Two Pence p i odesílání do Anglie a zahra ni í. Za vynálezce anglických váno ních pohlednic je považován londýnský obchodník (nebo podle jiných pramen editel muzea) znavený každoro ním vypisováním blahop ejných váno ních do pis desítkám známých, obchodním partner m a zákazník m. Henry Cole, jak se doty ný Angli an jmenoval, znal sv t a etiketu a v d l, že když všem nepop eje poklidné Vánoce, dopustí se spo le enského faux pas a poškodí svou reputaci gentlemana. Nechu k psaní mu vnukla geniální nápad. V roce 1843 navštívil popu lárního malí e Johna Caiicota Horsleye. Dnes již neznámý um lec vešel díky po inu Henryho Colea do historie jako autor první vá no ní pohlednice. Jeho obrázek natišt ný na papí e a ru n kolo rovaný se stal hitem anglických Vánoc roku 1843 a nám tem ne jednoho rozhovoru v salonech šlechty i buržoazie. Sir Henry Cole nebyl žádný troška a pohlednic si nechal pro za átek natisknut rovnou tisícovku. Rozeslal jich na ty i sta a zbytek úsp šn pro dal v krámku na Bond Street za neuv itelnou cenu jednoho ši linku za kus. Také první anglické váno ní pohlednice se posílaly v obálkách. WEIHNACHTSMANN NA VÁNO NÍ POHLEDNICI (OKOLO ROKU 1910) Podle jiného podání nestojí za vynálezem váno ní pohlednice v ta ctihodného Henryho Colea: Zapomn l jsem poslat p átel m blahop ání, ale Angli an Raphael Tuck, p vodn snad krachující knihtiska, pyšnící se titulem barona. Vznik váno ních pohlednic by se však podle této verze zna n opozdil. První váno ní p ání by p išlo na sv t až v roce 1866 (v n kterých pramenech je uvá d n dokonce až rok 1884). Raphael Tuck prý nejen p išel na myš lenku tisknout váno ní dopisnice opat ené líbivým obrázkem krajiny nebo m sta, ale díky novátorskému po inu se stal již po n kolika letech majitelem velkého podniku vyráb jícího pohled nice. A už je otcem první váno ní pohlednice tiska Charles Drummond, ctihodný Henry Cole nebo baron Raphael Tuck, obo hatila viktoriánská Anglie lidstvo nejen o kriket a ragby, ale i o novou tradici rozesílání váno ních pohlednic. ŠT DROVE ERNÍ KOLEDA NA POHLEDNICI (OKOLO ROKU 1910) První anglické ve ejn pro dávané váno ní pohled nice zdobil obrázek krá lovské rodiny sedící u št drove erního stolu. Krá lovna Viktorie se usmíva la na manžela, který jí podával toast. Na rubové stran pohlednice byla natišt na v ta: Poskytuj te šatstvo chudým a po dávejte stravu hladov jí cím! Pozd ji ji vyst ídalo p ání klidu a míru, dobro innost byla odsunuta do pozadí stejn jako zvyk v novat ást výt žku z prodeje váno ních po hlednic na charitativní ú ely. Postupem asu se nám ty na pohlednicích za aly m nit. Malí i se inspirovali zvyky a oby e ji zem, kde byla pohled nice vydávána. P íkladu Anglie následovalo zanedlouho carské Rusko. V Moskv se objevilo v prodeji tišt né váno ní p ání s nám tem ruského váno ního trhu. Obrázek se stal natolik populární, že ho p ejali pa ížští výtvarníci. Protože tisk za al být p íliš fádní a neuspoko joval rostoucí náro nost zákazník, za aly se pohlednice zdobit korálky, látkou, hedvábnými a sametovými stužkami, barevnými sklen nými st ípky, vykrajováním a vyma káváním, um lým jíním, pe ím, perli kami apod. Populární nadále z stala technika kolorování. Po polovin 19. století se váno ní pohlednice staly malými um leckými dílky a vyhledávaným p edm tem sb ratelského zájmu. Objev fotografické reproduk ní techniky vý robu pohlednic zjednodušil, ale také ochudil o kouzlo a vynalézavost rukod lné práce. V eských zemích se ješt kolem roku 1900 prodávaly p evážn pohlednice s n mecky psanými nápisy. P estože si váno ní p ání opat ená eskými nápisy získávala stále v tší oblibu, n mecký jazyk vytla ila blahop ání až v roce Na eských váno ních pohlednicích se objevovaly motivy váno ního strome ku, jesli ek, zasn žených krajinek s malebnými chaloupkami a and lí ky vznášejícími se na no ní obloze. N které pohlednice byly pocuk rované a Jezulátko, and lé a T i králové m li p ilepené opravdové vlásky. Kouzlo starých váno ních blahop ání p ipomínají tema tické výstavy po ádané tradi n St edo eským muzeem v Rozto kách u Prahy, které disponuje unikátní sbírkou pohlednic z po z stalosti malí e Miloše Maliny. Ojedin lé muzeum pohlednic je od roku 1993 ve Svitavách. Na rozdíl od roztockého je provozo váno soukromou majitelkou a sou asn i vášnivou sb ratelkou paní Kv tuší Veselou. Její sbírka obsahuje pohlednic. Ta to bývalá zdravotní sestra je sou asn i první eskou soudní znalkyní v oboru filokartie (sb ratelství pohlednic). Stejn jako lidé v 19. století, i my se stále ast ji snažíme v p edváno ním chvatu vyhnout psaní váno ních gratulací. Pohlednice však dnes za íná nahrazovat telefon, fax a elektronické mailování. P evzato z knihy Valburgy Vav incové MALÁ ENCKLOPEDIE VÁNOC Nezapome te v as poslat váno ní blahop ání! redakce VN

7 Výprachtické noviny listopad 2005 ro ník 9, íslo 11 7 Jak bylo? ÍJEN 2005 NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (19.10.) -2,4 0 C NEJVŠŠÍ TEPLOTA (05.10.) +20,0 0 C PR M RNÁ TEPLOTA M SÍCE +9,4 0 C pr m rná minimální teplota pr m rná maximální teplota teplotní rozdíl min. - max. +5,0 0 C +13,8 0 C 22,4 0 C íjen za al p ízemním mrazíkem, 1. dekáda však byla teplá s max. teplotou m síce (05.10.) a se slune ným po asím, jen bylo zataženo s dešt m a s mrholením a bylo zataženo už jen dopoledne s mrholením - zbytek dekády byl ve znamení sluní ka; áste né zatm ní slunce v poledních hodinách. 2. dekáda op t tém celá ve znamení babího léta, obla no až zataženo beze srážek; postupný pokles teplot, p ízemní mrazíky, 18. a min. teploty pod nulou, min. teplota m síce. Poslední dekáda pon kud teplejší než druhá, do dny se zna n prom nlivou, p evážn nízkou obla ností, s ob- asným mrholením a slabými deš ovými 0 C 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 ÍJEN 2005 GRAF PR B HU DENNÍCH TEPLOT MIN., MAX,. teplota pr m rná teplota dny p ehá kami a s pozvolným vzestupem teplot. Poslední ty i dny m síce slune né, postupné ochlazování, p ízemní mrazík a pokles max. teploty pod 10 stup pana Celsia. Letošní íjen t eba pochválit - nádherný m síc plný babího nebo chcete-li indiánského léta - 16 jasných i polojasných dn a pouze 3 dny, kdy se sluní ko v bec neukázalo; jen ten vítr letos stále zlobí. JAK SE OPRAVOVALA SILNICE PO VÁLCE V souvislosti se sou asnými opravami komunikace v obci zap j ila paní Motllová pro vzpomínku staré fotografie snad z roku 1948 nebo 1949 z opravy silnice, která se údajn provád la n kdy v b eznu. Fotografie byly zna n poznamenány zubem asu a kvalita odpovídala tehdejšímu stavu amatérské fotografie. Snažil jsem se dostupnými možnostmi PC techniky je upravit, jaký bude výsledek ve vlastním výtisku VN, uvidíme. Kdo je autorem fotografií nevím, kdo na nich je zobrazen, to ponechám pam tník m. Pokud n koho poznáte, nebo poznáte sebe, sd lte to laskav bu na Obecním ú ad nebo p ímo redakci VN, zam stnanci OEZ paní Marii Ka kové. Pokud n kdo zná p esn jší dobu snímku nebo události s tím související, jist si to nenechá jen pro sebe. Pokud se poda í další informace získat, v n kterém z p íštích ísel VN se ke snímk m vrátíme. Zatím bylo zjišt no, že pravd podobn na horním snímku jsou: d ti vp edu zleva - Jind ich Macek, Ji í Tušla, Jaroslav K ivohlávek chlapec s placatou epicí na uši za nimi - Miloš Beran ( z rychty, dnes v eži u Prahy). Za malým Jindrou Mackem - ten pán v rádiovce - by snad m l být Jind ich Stejskal, n kdejší p edseda MNV. Pán v placaté epici za Milošem Beranem, držící se na horním snímku vozíku a stojící vlevo u voje dvoukoláku na snímku dolním, je pan Josef Skalický, tehdy bydlící na p. 188 na Malé stran. redakce VN

8 Z vever ina koší ku AHOJ D TI! POHÁDKA Z TER INA KOŠÍKU BETLÉM ezbá vy ezával betlém, který cht l dát o Št drém ve eru k váno nímu strome ku. Nejd ív vy ezal jesli ky s malým Ježíškem, potom jeho maminku Pannu Marii, p stouna svatého Josefa, oslíka i volka, and la s and lskou hlásnou troubou, t i mudrce z Východu, betlémskou hv zdu a zástupy lidí, kte í p icházejí Ježíškovi p inést své dary - emeslníky, rolníky, obchodníky, dosp lé i d ti, a samoz ejm také pastý e s ove kami. Ove ek cht l ud lat t iat icet, všechny s velkýma vykuleným o ima s pootev enými tlami kami, jakoby udivené zázrakem narození d átka. Byl už skoro hotový, vy ezával poslední ove ku, když tu se mu sesmeknul n ž a ezbá necht u ízl ove ce jednu nožku, zrovna levou zadní. Trochu se zamra il, ale pak si ekl, že to nevadí, že prost bude u Betléma o jednu ove ku mén. T iat icet nebo dvaat icet, to není tak velký rozdíl, pomyslel si, hodil nepoda enou ove ku do truhlíku ke kamn m a šel si umýt ruce. Betlém byl hotov, ob d na stole. T ínohá ove ka ležela v truhlíku mezi d ívím na zátop a byla smutná. Tolik se t šila, že bude s ostatními u betléma, a te tohle. Možná se ani Št drého ve era nedo ká a skon í v kamnech, jako oby ejný kus d eva. P emýšlela, co si po ít, ale nic ji nenapadalo. Ani ove ka se ty ma nohama by se z truhlíku na d íví sama nedostala, natož ona. Nezbývalo, než se modlit, ale copak v d la jak? Vždy byla na sv t sotva chvilku. Tak jen upírala své velké, vykulené o i k Ježíškovi, který už ležel v jesli kách a vesele mával ru i kami. Tu vešel do pokoje malý ezbá v syn. Rodi e ho poslali, aby p iložil do ohn. Otev el kamna, ze kterých to erven zasvítilo a zavanulo horkým dechem. Ove ka se p ikr ila, ale nebylo jí to nic platné, chlapec ji zvedl a už to vypadalo, že ji rovnou hodí do té žhavé výhn, jenže najednou se zarazil. Kam ses to zatoulala? zeptal se ove ky. Zkusil ji postavit k betlému k ostatním a když vid l, že sama stát nem že, podep el ji kostkou ze hry lov e, nezlob se. ezbá si toho, co jeho synek ud lal, všiml až o Št drém ve eru. Zasmál se tomu a povídá: Tak p ece je jich t iat icet! KRUHOVÝ KÓD Které íslo doplníte do prázdné výse e kruhu? TER IN HÁDANK A HLAVOLAM HÁDANK 1. Za kapku krve slíbí ti t eba i modré z nebe dodat. Až si t ale pak odchytí, bude t vidlemi bodat. 2. Podobný chmý í pampelišek na ty ky plot sedá z výšek. Vítr z n ho bílé šály souká - koupí si je zimom ivá louka. 3. Chaloupku v erném lese ukrývá hustý ke. Chodívá do ní zv, která se zimou t ese. 4. Na zahrádce stojí bílý v troplach, sluní ka se bojí, z mrazu nemá strach. Z koule hlava, nohy, trup, hlídá vrátka u chalup. 5. Hle me d dy mrazíky! Zapomn li nosíky u nás pod okapem. Te z nich po ád kape. Váno ní Martina Drijverová Hv zdi ka st íbrná dopadla na Zem a všechno kolem nás m ní se rázem. Hv zdi ka st íbrná na okno za uká, jaké má tajemství pro holku, pro kluka? Hv zdi ka st íbrná jehli ím zavoní, v zav eném pokoji zvone ek zazvoní. Hv zdi ka st íbrná nám zase po roce p ináší strome ek, p ináší Vánoce. Výprachtické noviny Ro ník: 9 íslo: 11 Po et stran: 8+p íloha Po et výtisk : 400 ks Uzáv rka: 15. listopadu 2005 Vyšlo: listopad 2005 Uzáv rka p íštího ísla: 10. prosince 2005 Vydavatel: Obec Výprachtice Redak ní rada: JUDr. Miroslav Stejskal, Jana Skalická Redakce: Jan Ka ka, Výprachtice Vychází 1x m sí n zdarma Redakce neodpovídá za názory a chyby v údajích, mluvnické a stylistické chyby v p ísp vcích dodaných p ispívateli. Tiskne: TG TISK s. r. o., 5. kv tna 1010, Lanškroun. tel.: /

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12.

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12. LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC prosinec 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 12 B h nestvo il ženu z mužovy hlavy, aby mu porou ela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 LISTY OBCE POHO Í Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 1 Jedno z dvanácti apích hnízd máme v Poho í! Letos se na hnízd za místním kostelem op t usadili ápi. V lo ském roce p ilet l

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ ZA VENKOV, o.s. TČšíme se na Vás! Csibriová 2 / 2013 Další info: : start v 18:00 hodin, konec turnaje dlouho po p lnoci... : startovné K 100,-/ pár : závazné p ihlášky do 12.8.2013 na emailech jjirimalek@seznam.cz, radka.filingerova@seznam.cz

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li!

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Co m že d lat osvícená rodina v Praze v ned li? Jít do ZOO? Tam chodí každý a zví ata jsou v menšin. Do cukrárny na dortík? I v t ch baby-friendly je

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více