V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI"

Transkript

1 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom Vás v dob ad ventní spravili o d ní v naší vesnici. Jak jste si mnozí všimli, opravují se n které úseky komunikace procházející st edem naší obce. Montáže V E pro vád jí rekonstrukci sít NN a v návaz nosti na to se pokra uje v rekonstrukci elektrického osv tlení (Halda apod.). Práce na opravách komunikací byly za hájeny v polovin listopadu a práv v dob, kdy píšeme tyto ádky, se ohla šuje nástup zimy. V íme, že se poda í zapo até práce dokon it tak, aby neby lo nutné v dalších letech ešit reklama ce, vyvolané práv sou asnými nep íz nivými klimatickými podmínkami. Pracovníci obce se p ipravovali koncem íjna a v pr b hu listopadu na p íchod paní Zimy. Nosným úkolem v tomto ob dobí byla p íprava dostate ného množ ství paliva, provedení nát r venkov ních konstruk ních prvk, viký, vy išt ní srážek pro odvod povrchové vo dy, kanaliza ních vpustí apod. Ve spolupráci s firmou Davida Petra byl zhotoven p íst ešek p ed vstupem do mate ské školky a provedeny další do kon ovací práce na h išti mate ské škol ky. Oplechování d ev ných prvk pro MŠ zajistila firma OVAZ Výprachtice. V m síci listopadu pokra ovaly práce na výstavb nových byt v lokalit Pod Vaní kem. V íme, že se nám poda í dostat nové byty do doby, než napadne více sn hu, tzv. pod st echu. Stavební firma pana Adolfa Pecha nyní dokon uje stropní kon strukce. Nová bytovka má být dle plánu dokon ena v roce Budeme se snažit o zkrácení uvedeného termínu. Vše je však otázkou pen z. Protože se kvapem blíží konec tohoto roku, je nutné již p ipra vovat plán stavebních a dalších prací pro rok Žádosti o r zné dotace již byly podány. Projektovou p ípravu nehodláme podcenit. P íští rok p ipravujeme p ístavbu t locvi ny Základní školy Jind icha Prave ka ve Výprachticích. P ístavba by m la poskytnout místo pro šatny, WC, sprchy, p ípadn i další zá zemí. Vše záleží na objemu finan ních prost edk, které se nám poda í na p íští rok získat. V návrhu státního rozpo tu má obec Výprachtice ástku 2 mil. K. Není to sice moc, ale budeme se snažit ud lat vše pro to, abychom naší škole i TJ KOSTEL PROM N NÍ PÁN VE VÝPRACHTICÍCH V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI konec íjna 2005 foto: Jan Ka ka Sokol Výprachtice vytvo ili pot ebné zázemí pro sport. V íme, že naši spor tovci se nám odm ní odpovídajícími sportovními výkony a zejména dobrou reprezentací naší vesnice na úrovni krajské sout že. Peníze nám pomáhá zajiš ovat pan Mgr. Radko Martínek, který je jednak ministrem pro místní rozvoj a jednak estným ob anem naší obce. Obdivu jeme, že dokáže dob e zvládat nejen své povinnosti, ale snaží se najít ve svém nabitém programu as i na naší obec a n které další obce a m sta. Za jeho starostlivost a soustavnou pomoc naší obci mu d kujeme. T ší nás, že se poda ilo v naší škole rozb hnout kroužek volejbalu. Jak se ukazuje, malí volejbalisté zatím o tento druh sportu projevují veliký zájem. Po d kování pat í paní Stán Vaní kové, která se vedení kroužku ujala. P ejeme malým volejbalist m, aby jim jejich nadšení vydrželo i v dob, kdy budou moci navázat na úsp chy starších spor tovc z Výprachtic a okolí. Obec se bude i v tomto roce snažit pod po it po ádání Váno ního koncertu, který by se dle p íslibu pana fará e Mgr. Kvapila m l konat v našem kostele. Práce na oprav kos tela nejsou dosud dokon eny, ale p edpokládá se, že vše bude p ipraveno tak, aby se koncert i za ztížených podmínek mohl uskute nit. P edpokládáme, že by se koncert konal 16. prosin ce 2005 asi v hod. Cht li bychom Vás poprosit, abyste se na tento koncert dostavili v hojném po tu a podpo ili tak sbír ku na opravu kostela. Budeme se snažit p ipravit Vám krásný kulturní i duchovní zážitek. Sál hostince U Jana ožil 13. listopadu setkáním s našimi se niory. Je t eba pod kovat paní Marii Hanyšové, paní Marii Baš kové, panu Liboru Chaloupkovi, panu Janu Vávrovi, paní Marii Fajtové, paní Marii Chládkové, paní Jan Chaloupkové a panu Josefu Lechovi, kte í se postarali o p íjemnou pohodu a zdárný pr b h již tradi ního setkání s d chodci. Vám všem, kte í se potýkáte s nemocí, i jinými potížemi, p e jeme, aby se do Svátk váno ních vše v dobré obrátilo, ne moci a potíže ustoupily a Vy sami jste se mohli nechat pln unášet atmosférou Vánoc. Zastupitelstvo obce

2 listopad 2005 Výprachtické noviny 2 ro ník 9, íslo 11 Zprávy z radnice ZASTUPITELSTVO OBCE VÝPRACHTICE ZASEDALO DNE 1. LISTOPADU 2005 Z jednání zastupitelstva vyjímáme: ZO schvaluje uzav ení smlouvy s panem Ji ím Schlezingerem na dodávku a montáž gastrotechnologie do stravovacího provozu Základní školy Jind icha Prave ka Výprachtice za cenu ,50 K bez DPH. Cena díla bude zaplacena nejpozd ji do ZO schvaluje uzav ení úv rové smlouvy s eskou spo itelnou a. s., pobo ka Ústí nad Orlicí na ástku 2 mil. K. Splatnost úv ru do 15 let. Úrok ve výši do 5 %. Úv r bude zajišt n budoucími p íjmy obce Výprachtice. Úv r bude sloužit k zajišt ní financování t chto akcí: k financování výstavby nového bytového domu o 6 bytových jednotkách k financování rekonstrukce a intenzifikace OV k financování rekonstrukce sít ve ejného osv tlení. ZO projednalo nabídku na rekonstrukci ve ejného osv tlení - 2. etapa v obci Výprachtice. ZO souhlasí, aby rekonstrukce ve ejného osv tlení byla realizována za nabídnutou cenu, p edstavující ástku ,-- K, v etn DPH s tím, že náklady uvedené akce budou zajišt ny úv rem. Starostovi se ukládá, aby p ijal úsporná opat ení, která by cenu díla snížila. ZO v dané souvislosti rozhodlo o ponechání stávajícího osv tlení v Koburku. ZO schvaluje zadání zakázky provedení rekonstrukce rozvod NN v kulturním dom U Jana a to firm Elis, spol. s. r. o. Praha 2, Old ichova 11/264, PS , I , za nejvýše p ípustnou cenu ,-- K. ZO ruší své usnesení íslo 144 ze dne 8. zá í D vodem je nedostatek finan ních prost edk na realizaci p edm tné akce (vým na oken v suterénu ZŠ za plastová). ZO schvaluje zadání zakázky na provedení instalace anténních systém pro p íjem televizního signálu, v etn zesílení p ijímaného signálu a vnit ních rozvod v dom p. 175 ve Výprachticích a to firm Elis, spol. s. r. o. Praha 2, za cenu ,-- K. ZO projednalo zprávu SDH Koburk ohledn záv re né fáze rekonstrukce budovy p. 2 v Koburku s tím, že obec Výprachtice na své náklady zajistí do konce roku schodišt na p du, v etn instalace zábradlí. ZO schvaluje dodate n mandátní smlouvu s p. Hude kem, Husova 888, Ústí nad Orlicí, jejímž p edm tem je zajišt ní investorské innosti p i realizaci stavby p. 287 ve Výprachticích. Odm na mandanta iní ,-- K. ZO zrušuje tato svá usnesení: a) usnesení. 214 a 219 ze dne l4. prosince 2004 ( dohoda s klempí stvím MAN; úprava nájemného v hostinci U Jana ) b) usnesení. 194 ze dne 29. listopadu 2004 (pen žní ástka na zateplení zbrojnice SDH Koburk) c) usnesení. 29 ze dne 31. ledna 2005 (rekonstrukce bytu. 1 v p. 7 - zbrojnice SDH Výprachtice). D vod: Tato usnesení nebylo možné realizovat, nebo se zm nil stav v cí, který existoval v dob, kdy usnesení byla p ijata, p ípadn existují p ekážky v realizaci usnesení. ZO schvaluje budoucí bezúplatný p evod pozemkové parcely. 386/2 v obci a k. ú. Výprachtice ve vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Výprachtice. D vodem p evodu bude zastav ní ásti p edm tného pozemku chodníkem. Po dokon ení stavby bude provedeno majetkoprávní vypo ádání mezi obcí Výprachtice a Pardubickým krajem. ZO schvaluje ukon ení nájmu: v byt. 3 v dom p. 7 s manžely Martinem a Martinou Kocourkovými v byt. 2 v dom p. 7 s panem Petrem Pfeiferem ml. v byt. 4 v dom p. 287 se sle nou Gabrielou Fabiánkovou. ZO schvaluje obnovení kontokorentního úv ru od esk spo itelny a. s., pobo ka Ústí nad Orlicí a to ve výši 1, ,-- K s dobou splatnosti jeden rok. Úv r bude sloužit k zajišt ní plynulého financování obce do konce roku 2005 a v roce ZO schvaluje provedení inventarizace v dob od do a schvaluje inventariza ní komise. ZO schvaluje pronájem byt : byt. 3 v dom p. 7 Petru Pfeiferovi ml. byt. 2 v dom p. 7 Gabriele Fabiánkové byt. 4 v I. NP domu p. 287 Drahoslavu Nýdeckému byt. 5 v II. NP domu p. 287 zam stnanci AGROSPOLU s. r. o. Výprachtice Janu Strouhalovi. ZO schvaluje pronájem nebytových prostor o vým e 19,4 m 2, které se nacházejí v dom p. 2 v Koburku za ú elem ubytování idi SAD za cenu 35,-- K /m 2, celkem pak za cenu 879,-- K mimo topnou sezonu a v topné sezon za 1.679,-- K. Pronájem se dále schvaluje za podmínek dle p edloženého návrhu smlouvy. ZO schvaluje, aby jako ú ední deska sloužila na p echodnou dobu ozna ená nást nka po levé stran schodišt p i vstupu do budovy OÚ. O KOVÁNÍ PS PROTI VZTEKLIN SE USKUTE NÍ 6. PROSINCE 2005 Poplatek za o kování iní 60,-- K a je splatný na míst! OÈKOVÁNÍ PROBÌHNE NA TÌCHTO MÍSTECH: Halda (u kravína) 15,00-15,10 hod. U Kovárny 15,15-15,30 hod. u školy 15,35-15,40 hod. Koburk (zbrojnice SDH) 15,55-16,10 hod.

3 Výprachtické noviny listopad 2005 ro ník 9, íslo 11 3 Informace, zprávy, sd lení KOSTEL PROM N NÍ PÁN VE VÝPRACHTICÍCH Váno ní koncerty ƒ ESKÁ MŠE VÁNO NÍ JANA JAKUBA RB 16. prosince 2005 v hodin KOMORNÍ ORCHESTR JAROSLAVA KOCIÁNA A SMÍŠENÝ P VECKÝ SBOR BENDL ƒ VÁNO NÍ ZPÍVÁNÍ P I SVÍ KÁCH 26. prosince 2005 v hodin VÝPRACHTICKÝ CHRÁMOVÝ SBOR K poslechu Vás zvou Obecní ú ad Výprachtice, P. Mgr. Ivo Kvapil, SPOZ Výprachtice Na besed v Klubu d chodc TRADI NÍ SETKÁNÍ Tradi ní celoobecní setkání d chodc se každoro n koná v m síci listopadu na sále U Jana ve Výprachticích. Ú ast d chodc bývá pom rn velká, protože výprachti tí senio i v dí, že se už dop edu mohou t šit na kulturní program, pohoš t ní a n kte í i na tanec. Stejn tomu tak bylo i letos v ned li 13. listopadu Na sá le se sešlo 84 d chodc. Program zahájila paní Marie Hanyšo vá, která v úvodních slovech p ítomné p ivítala a po jejím p i vítání všechny srde n pozdravil pan starosta JUDr. Miroslav Stejskal. Po uvítání následovalo vystoupení p veckého sboru ZŠ ve Výprachticích pod vedením paní u itelky Ing. Mileny Bártové a program ješt doplnila skupina tane nic ZUŠ z Lanš krouna. Ob vystoupení se moc líbila a byla odm n na nadše ným potleskem. V další ásti bylo p ipraveno pohošt ní a už druhým rokem k dobré nálad a k tanci vyhrávala hudba Sva teb anka z Jamného nad Orlicí. Celé odpoledne bylo p kné a všichni se dob e bavili. D chodci odcházeli dom s dobrým pocitem, že se na n v obci nezapo míná a d kují len m SPOZu, firm AGROSPOL s. r. o., ZO OS KOVO OEZ Výprachtice, Obecnímu ú adu, ú inkujícím a všem, kte í se jim celé odpoledne v novali. Anna Besperátová TJ Sokol Výprachtice ODDÍL VOLEJBALU INFORMUJE Ob naše volejbalová družstva se mimo sout ží (krajská a okresní) v nují i dalším aktivitám. Bé ko se p ihlásilo do Lanškrounské amatérské volejbalové ligy, nové sout že, hrané formou turnaj na dva vít zné sety. První turnaj se hrál 29. íjna v t locvi n St ední zem d lské školy v Horním T eš ovci za ú asti družstev Veteráni Lanškroun, VK Byst ec, Horního T eš ovce a Výprachtice B. Naši borci porazili všechny soupe e a odnesli si vít zství v turnaji. Druhý turnaj Lanškrounské amatérské volejbalové ligy bude sehrán 26. listopadu op t v t locvi n SZeŠ v Horním T eš ovci. V sobotu 19. listopadu se konal ve sportovní hale St elnice 27. ro ník turnaje muž ve volejbalu - Memoriál Pavla Krska. Lanškroun postavil dv družstva - á ko a juniory - t etím ú astníkem bylo družstvo Dobrušky a tvrtým výprachtické á ko. I tady byli naši kluci zlatí, na st íbro dosáhla Dobruška a lanškrou áci si rozd lili místa zbývající - á ko bronz a na juniory zbyla bramborová medaile. O umíst ní našich družstev v krajské a okresní sout ži vás budeme informovat v lednovém ísle VN, kdy budou známy celkové výsledky po polovin sout ží. Vilda Chládek

4 listopad 2005 Výprachtické noviny 4 ro ník 9, íslo 11 SPOZ oznamuje Léto na nás, co do po así, nebylo p íliš p ív tivé. Takovou malou náplastí byla snad jen houbová kalamita na konci srpna. O to krásn jší byl však podzim. Hý il slune nými dny a koncem íjna nádhernými barvami v korunách javor, buk a b íz a zlatým jehli ím mod ín. Tvrdý a razantní byl pak nástup zimy. Op t nás zastihla nep ipravené. Od obutí na autech, p es úklid u chalup až po rozestav né stavby, odkryté st echy, i jinak nedokon ené akce. Kdyby tak bylo možné n kde domluvit, aby alespo m síc p ed p íchodem zimních dn n kdo vydal d razné upozorn ní a na ízení - toho dne a toho m síce nastupuje zima, pod trestem t žkého žalá e idi i p ezout, silni á i p ipravit sypa e a pluhy, stava i honem ud lat st echy, investo i neza ínat jakékoliv stavby (a domy nebo silnice i elektrická vedení), majitelé nemovitostí uklidit u baráku Nebo tak n jak podobn. Pravdou ale je, že i kdyby nás n kdo tisíckrát upozor oval a na izoval, rok se sejde s rokem a op t nás zima nachytá na švestkách (nemyslím u slivovice) a zase budeme nadávat, že se nestihlo tohle nebo támhleto. A jak se vyhnout p ípadnému trestu v base? To v našich krajích umíme, ob as dávají návod v televizi nebo v jiných sd lovacích médiích. V p ípad manželské nev ry radil doktor Plzák zatloukat, zatloukat, zatloukat. Obdobn to platí i v p ípad rozsudku o ud lení trestu. Je t eba zatloukat, zatloukat, zatloukat a navíc odvolat se, odvolat se, odvolat se. Z toho co kolem sebe vidíme, v praxi to tak opravdu funguje. Ale nazp t k po así. Snad by trochu pomohlo mít na pam ti, že žijeme na 50. stupni severní ší ky a na základ této skute nosti se u nás st ídají ty i ro ní období - jaro, léto, podzim a zima. Pokud n kdo i n co n jak významn nepohne zem koulí nebo si na ní podnebí podstatn nezm níme svým spot ebním zp sobem života, je t eba se u nás smí it se st ídáním ro ních období. Geografická poloha naší vísky to ješt umoc uje. Podnebí v našem regionu, dané vyšší nadmo skou výškou násobenou severákem z Polska, který k nám fouká dírou v hrani ním horském valu u Králík, za adil už jezuita Balbín ( ) do podnebí vysokohorského. Konec konc i sta í lidé íkali, že u nás p l roku mrzne a p l roku je zima. Pokud to p evedeme do praxe, venku se tady dá d lat mezi dubnem a íjnem. Budeme-li alespo trochu respektovat asem prov ené zkušenosti našich p edk, ušet íme si nervy a také peníze - a už jsou státní, krajské, obecní nebo naše vlastní. Pokud se s tím n kdo nechce smí it, nezbývá než se ve vlastním zájmu p est hovat n kam jižn ji - nabízí se Kalifornie, Austrálie, Havaj, Bahamy, Seychely Zdraví V prosinci budou oslavovat Ji ina Hegerová Výprachtice let Miroslav Junek Výprachtice let Josef Lerch Koburk 3 60 let Vladislav Vaní ek Výprachtice let Marie Chaloupková Výprachtice let OMLUVA Redakce VN se omlouvá poz stalým pana Josefa Stejskala, že zprávu o jeho úmrtí zve ej ujeme dodate n až nyní. Došlo k tomu nedopat ením p i vydání dvoj ísla 7-8 VN. PODZIM NA PLÁ AVECH íjen 2005 foto: Jan Ka ka Josef Stejskal Výprachtice 284 Ç Zem el 19. ervence 2005 ve v ku 76 let. Kulturní akce jablonné nad orlicí kino 5. prosince - pond lí v hodin GÓÓÓL! film USA - mládeži p ístupný 8. prosince - tvrtek v hodin STRAŠPTLÍK film USA - mládeži p ístupný 12. prosince - pond lí v hodin 40 LET PANIC film USA - p ístupný od 15 let 19. prosince - pond lí v hodin OLIVER TWIST film VB, Francie, R - p ístupný od 12 let ( karneval 3. prosince - sobota ve hodin na sále U Dubu D TSKÝ MIKULÁŠSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL VÝSTAVA 4. prosince - ned le v hodin Kulturní a informa ní centrum p. 30 VÁNO NÍ VÝSTAVA ŽÁK ZŠ DIVADLO 11. prosince - ned le v hodin sál kina NEŽ R ŽE ZKAMENÍ literárn hudební p íb h lásky a smrti Zlata Adamovská, Boris Rösner - um lecký p ednes Ensemble Martin básn, dopisy a tení z román Františka Hrubína, Ji ího Ortena, Jaquese Prevérta, Romaina Rollanda koncert 18. prosince - ned le v hodin sál kina SPOLE NÝ KONCERT ZUŠ jako host hudební škola Frédérica Chopina z Klodzka j vánoce 25. prosince - sobota v hodin VÁNO NÍ SETKÁNÍ NA NÁM STÍ tradi ní setkání místních p veckých sbor živý betlém

5 Výprachtické noviny listopad 2005 ro ník 9, íslo 11 5 Ob ané se ptají REAKCE NA LÁNEK Z MINULÉHO ÍSLA VN Vážení lenové Zastupitelstva obce Výprachtice, se zájmem jsem si p e etl v íjnovém vydání Výprachtických novin (dále VN) odpov na moje dotazy na Zastupitelstvo obce (dále ZO) publikované v kv tnovém vydání VN. Dlouho jsem se rozmýšlel, zda má ješt smysl na tento lánek reagovat. Snad již naposledy. ást otázek prakticky zodpov zena nebyla. Je to ukázka arogance a zám rného mlžení v i ob an m. Na po átku si však nemohu odpustit trochu ironie. Jsem skute n rád, že naši lenové ZO nejsou žádní zbab lci, že u ních zvít zil rozum a že m po 6 m sících (též po písemné urgenci v zá í t. r.) poskytli dostate nou odpov na moje dotazy (citace z úvodu a záv ru lánku v íjnovém vydání VN). Když jsem v kv tnovém vydání VN vznesl požadavek o vysv tlení a dopln ní n kterých bod v zápise z ve ejného zasedání zastupitelstva obce (dále VZZO) z l5. b ezna t. r., inil jsem proto, že tyto byly neúplné, nebo nesrozumitelné. V krátkosti se proto vrátím k sou asným odpov dím ZO na tyto moje dotazy. 1) SmIouva o smlouv budoucí na prodej pozemku ve Valte- icích, který není ve viastnictví obce, uzav ená již s konkrétní osobou. Není mi znám stále d vod. Sice jsem se dozv d l, jak se tento zp sob smlouvy ekne latinsky, ale to je vše. Pokud obec tento pozemek získá a rozhodne se k prodeji, musí (pokud dodrží p íslušný zákon) pro ve ejnost vyv sit na ú ední desce OÚ zám r obce o prodeji. M že se proto pochopiteln p ihlásit libovolný po et zájemc. Až poté ZO vybere kupce. 2) Uzav ení smlouvy na vypracování studie na vytáp ní ZŠ obnovitelnými zdroji. T chto možností je samoz ejm velké množství. Sta ilo jednou v tou uvést o který zp sob se jedná. 3) Dotaz ohledn op tovného lenství v Dobrovolném svazku obcí pod Bukovou horou. Sta ilo uvést datum, nebo zm nu rozhodnutí z VZZO. Což se op t nestalo. 4) Rozhodnuti ZO nezve ej ovat v plném zn ní zápisy z VZZO. Rozhodnuti sou asného ZO skute n neodporuje zn ní p íslušného zákona. 128/2000 Sb. o obcích (obecní z ízení), tj. povinnost zve ej ovat tyto zápisy na ú ední desce OÚ, nebo dále publikovat nap. ve VN. Pouze musí být pro ob any na požádáni k nahlédnuti na OÚ. Všechna minulá zastupitelstva toto v d la. P esto byly tyto zápisy z VZZO vždy v plném, neupravovaném zn ní vyv šeny na ú ední desce OÚ, dále na dalších místech v obci, nap. u Konzumu, v OEZ, Agrospolu, Koburku, chodb OÚ. Vždy však ve VN. lenové ZO považovali tento zp sob informovanosti za nepsanou povinnost a slušnost v i ob an m, kte í je zvolili. To bylo i zakotveno v usnesení z VZZO (datum lze dohledat). Dalším d vodem bylo tímto co nejvíce p edcházet ší ení r zných fám, spekulací apod. ohledn innosti ZO a života v obci. Pro p evážnou ást ob an byl však tento zp sob, hlavn zve ejn ní ve VN, jediným zdrojem informací. Vždy hodn ob an nap. z asových d vod, nemoci, zam stnání mimo obec apod. nemají možnost se jednak zú astnit ve ejných zasedání, nebo navštívit budovu OÚ. Když jsem nahlédl do neupravených (necenzurovaných) zápis z VZZO, tak jsem samoz ejm okamžit pochopil d vod tohoto, podle mne neuváženého rozhodnutí ZO. Ono totiž nap íklad každé rozhodnutí, i asto to správné, nemusí být totiž vždy a hlavn okamžit u všech ob an p ijato kladn! Ješt si dovolím íci vlastní názor k poslednímu odstavci, tj., že každý ob an má možnost a právo do neupraveného originálu zápisu z VZZO nahlédnout na OÚ, nebo po dobu vyv šení na chodb OÚ. Toto rozhodnutí, nebo lépe doporu ení, je velice alibistické. ást ob an nem že totiž nap. z výše uvedených d vod dost dob e využít tuto možnost. Také však proto, že tyto prostory jsou nap íklad mimo pracovní dny a hodiny pro ve- ejnost nep ístupné. Práce len zastupitelstva obce je skute n náro ná, nejen pouze asov. Bohužel, mnohdy nedocen ná. P esto si musí zastupitelé uv domit, že zde jsou pro ob any, nikoliv opa n. Ladislav Chládek Výprachtice 58 Suchý vrch dva roky poté V NOCI 16. ERVENCE 2003 VHO ELA CHATA NA SUCHÉM VRCHU. O POŽÁRU JSME INFORMOVALI VE VN ÍSLO 7 A 8, RO NÍK 7/2003. SNÍMK UKAZUJÍ STAV V ÍJNU foto: Jan Ka ka

6 listopad 2005 Výprachtické noviny 6 ro ník 9, íslo 11 Op t je tu as váno ní BLAHOP ÁNÍ - VÁNO NÍ POHLEDNICE Již více než sto padesát let si lidé vzájemn p ejí krásné a š astné svátky váno ní prost ednictvím papírových karti ek, kterým se íká váno ní pohlednice. Vznik tohoto oblíbeného váno ního zvyku z stává dodnes zahalen tajemstvím. První blahop ejné lístky byly údajn vydány ve Skotsku. Zdobil je nápis Compli ments of the Season (P íjemné svátky). Vytiskla je v roce 1841 tiskárna Charlese Drummonda v Edinburku. Posílaly se v zalepe ných obálkách ofrankovaných známkou One Penny v míst a ve Skotsku, a známkou Two Pence p i odesílání do Anglie a zahra ni í. Za vynálezce anglických váno ních pohlednic je považován londýnský obchodník (nebo podle jiných pramen editel muzea) znavený každoro ním vypisováním blahop ejných váno ních do pis desítkám známých, obchodním partner m a zákazník m. Henry Cole, jak se doty ný Angli an jmenoval, znal sv t a etiketu a v d l, že když všem nepop eje poklidné Vánoce, dopustí se spo le enského faux pas a poškodí svou reputaci gentlemana. Nechu k psaní mu vnukla geniální nápad. V roce 1843 navštívil popu lárního malí e Johna Caiicota Horsleye. Dnes již neznámý um lec vešel díky po inu Henryho Colea do historie jako autor první vá no ní pohlednice. Jeho obrázek natišt ný na papí e a ru n kolo rovaný se stal hitem anglických Vánoc roku 1843 a nám tem ne jednoho rozhovoru v salonech šlechty i buržoazie. Sir Henry Cole nebyl žádný troška a pohlednic si nechal pro za átek natisknut rovnou tisícovku. Rozeslal jich na ty i sta a zbytek úsp šn pro dal v krámku na Bond Street za neuv itelnou cenu jednoho ši linku za kus. Také první anglické váno ní pohlednice se posílaly v obálkách. WEIHNACHTSMANN NA VÁNO NÍ POHLEDNICI (OKOLO ROKU 1910) Podle jiného podání nestojí za vynálezem váno ní pohlednice v ta ctihodného Henryho Colea: Zapomn l jsem poslat p átel m blahop ání, ale Angli an Raphael Tuck, p vodn snad krachující knihtiska, pyšnící se titulem barona. Vznik váno ních pohlednic by se však podle této verze zna n opozdil. První váno ní p ání by p išlo na sv t až v roce 1866 (v n kterých pramenech je uvá d n dokonce až rok 1884). Raphael Tuck prý nejen p išel na myš lenku tisknout váno ní dopisnice opat ené líbivým obrázkem krajiny nebo m sta, ale díky novátorskému po inu se stal již po n kolika letech majitelem velkého podniku vyráb jícího pohled nice. A už je otcem první váno ní pohlednice tiska Charles Drummond, ctihodný Henry Cole nebo baron Raphael Tuck, obo hatila viktoriánská Anglie lidstvo nejen o kriket a ragby, ale i o novou tradici rozesílání váno ních pohlednic. ŠT DROVE ERNÍ KOLEDA NA POHLEDNICI (OKOLO ROKU 1910) První anglické ve ejn pro dávané váno ní pohled nice zdobil obrázek krá lovské rodiny sedící u št drove erního stolu. Krá lovna Viktorie se usmíva la na manžela, který jí podával toast. Na rubové stran pohlednice byla natišt na v ta: Poskytuj te šatstvo chudým a po dávejte stravu hladov jí cím! Pozd ji ji vyst ídalo p ání klidu a míru, dobro innost byla odsunuta do pozadí stejn jako zvyk v novat ást výt žku z prodeje váno ních po hlednic na charitativní ú ely. Postupem asu se nám ty na pohlednicích za aly m nit. Malí i se inspirovali zvyky a oby e ji zem, kde byla pohled nice vydávána. P íkladu Anglie následovalo zanedlouho carské Rusko. V Moskv se objevilo v prodeji tišt né váno ní p ání s nám tem ruského váno ního trhu. Obrázek se stal natolik populární, že ho p ejali pa ížští výtvarníci. Protože tisk za al být p íliš fádní a neuspoko joval rostoucí náro nost zákazník, za aly se pohlednice zdobit korálky, látkou, hedvábnými a sametovými stužkami, barevnými sklen nými st ípky, vykrajováním a vyma káváním, um lým jíním, pe ím, perli kami apod. Populární nadále z stala technika kolorování. Po polovin 19. století se váno ní pohlednice staly malými um leckými dílky a vyhledávaným p edm tem sb ratelského zájmu. Objev fotografické reproduk ní techniky vý robu pohlednic zjednodušil, ale také ochudil o kouzlo a vynalézavost rukod lné práce. V eských zemích se ješt kolem roku 1900 prodávaly p evážn pohlednice s n mecky psanými nápisy. P estože si váno ní p ání opat ená eskými nápisy získávala stále v tší oblibu, n mecký jazyk vytla ila blahop ání až v roce Na eských váno ních pohlednicích se objevovaly motivy váno ního strome ku, jesli ek, zasn žených krajinek s malebnými chaloupkami a and lí ky vznášejícími se na no ní obloze. N které pohlednice byly pocuk rované a Jezulátko, and lé a T i králové m li p ilepené opravdové vlásky. Kouzlo starých váno ních blahop ání p ipomínají tema tické výstavy po ádané tradi n St edo eským muzeem v Rozto kách u Prahy, které disponuje unikátní sbírkou pohlednic z po z stalosti malí e Miloše Maliny. Ojedin lé muzeum pohlednic je od roku 1993 ve Svitavách. Na rozdíl od roztockého je provozo váno soukromou majitelkou a sou asn i vášnivou sb ratelkou paní Kv tuší Veselou. Její sbírka obsahuje pohlednic. Ta to bývalá zdravotní sestra je sou asn i první eskou soudní znalkyní v oboru filokartie (sb ratelství pohlednic). Stejn jako lidé v 19. století, i my se stále ast ji snažíme v p edváno ním chvatu vyhnout psaní váno ních gratulací. Pohlednice však dnes za íná nahrazovat telefon, fax a elektronické mailování. P evzato z knihy Valburgy Vav incové MALÁ ENCKLOPEDIE VÁNOC Nezapome te v as poslat váno ní blahop ání! redakce VN

7 Výprachtické noviny listopad 2005 ro ník 9, íslo 11 7 Jak bylo? ÍJEN 2005 NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (19.10.) -2,4 0 C NEJVŠŠÍ TEPLOTA (05.10.) +20,0 0 C PR M RNÁ TEPLOTA M SÍCE +9,4 0 C pr m rná minimální teplota pr m rná maximální teplota teplotní rozdíl min. - max. +5,0 0 C +13,8 0 C 22,4 0 C íjen za al p ízemním mrazíkem, 1. dekáda však byla teplá s max. teplotou m síce (05.10.) a se slune ným po asím, jen bylo zataženo s dešt m a s mrholením a bylo zataženo už jen dopoledne s mrholením - zbytek dekády byl ve znamení sluní ka; áste né zatm ní slunce v poledních hodinách. 2. dekáda op t tém celá ve znamení babího léta, obla no až zataženo beze srážek; postupný pokles teplot, p ízemní mrazíky, 18. a min. teploty pod nulou, min. teplota m síce. Poslední dekáda pon kud teplejší než druhá, do dny se zna n prom nlivou, p evážn nízkou obla ností, s ob- asným mrholením a slabými deš ovými 0 C 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 ÍJEN 2005 GRAF PR B HU DENNÍCH TEPLOT MIN., MAX,. teplota pr m rná teplota dny p ehá kami a s pozvolným vzestupem teplot. Poslední ty i dny m síce slune né, postupné ochlazování, p ízemní mrazík a pokles max. teploty pod 10 stup pana Celsia. Letošní íjen t eba pochválit - nádherný m síc plný babího nebo chcete-li indiánského léta - 16 jasných i polojasných dn a pouze 3 dny, kdy se sluní ko v bec neukázalo; jen ten vítr letos stále zlobí. JAK SE OPRAVOVALA SILNICE PO VÁLCE V souvislosti se sou asnými opravami komunikace v obci zap j ila paní Motllová pro vzpomínku staré fotografie snad z roku 1948 nebo 1949 z opravy silnice, která se údajn provád la n kdy v b eznu. Fotografie byly zna n poznamenány zubem asu a kvalita odpovídala tehdejšímu stavu amatérské fotografie. Snažil jsem se dostupnými možnostmi PC techniky je upravit, jaký bude výsledek ve vlastním výtisku VN, uvidíme. Kdo je autorem fotografií nevím, kdo na nich je zobrazen, to ponechám pam tník m. Pokud n koho poznáte, nebo poznáte sebe, sd lte to laskav bu na Obecním ú ad nebo p ímo redakci VN, zam stnanci OEZ paní Marii Ka kové. Pokud n kdo zná p esn jší dobu snímku nebo události s tím související, jist si to nenechá jen pro sebe. Pokud se poda í další informace získat, v n kterém z p íštích ísel VN se ke snímk m vrátíme. Zatím bylo zjišt no, že pravd podobn na horním snímku jsou: d ti vp edu zleva - Jind ich Macek, Ji í Tušla, Jaroslav K ivohlávek chlapec s placatou epicí na uši za nimi - Miloš Beran ( z rychty, dnes v eži u Prahy). Za malým Jindrou Mackem - ten pán v rádiovce - by snad m l být Jind ich Stejskal, n kdejší p edseda MNV. Pán v placaté epici za Milošem Beranem, držící se na horním snímku vozíku a stojící vlevo u voje dvoukoláku na snímku dolním, je pan Josef Skalický, tehdy bydlící na p. 188 na Malé stran. redakce VN

8 Z vever ina koší ku AHOJ D TI! POHÁDKA Z TER INA KOŠÍKU BETLÉM ezbá vy ezával betlém, který cht l dát o Št drém ve eru k váno nímu strome ku. Nejd ív vy ezal jesli ky s malým Ježíškem, potom jeho maminku Pannu Marii, p stouna svatého Josefa, oslíka i volka, and la s and lskou hlásnou troubou, t i mudrce z Východu, betlémskou hv zdu a zástupy lidí, kte í p icházejí Ježíškovi p inést své dary - emeslníky, rolníky, obchodníky, dosp lé i d ti, a samoz ejm také pastý e s ove kami. Ove ek cht l ud lat t iat icet, všechny s velkýma vykuleným o ima s pootev enými tlami kami, jakoby udivené zázrakem narození d átka. Byl už skoro hotový, vy ezával poslední ove ku, když tu se mu sesmeknul n ž a ezbá necht u ízl ove ce jednu nožku, zrovna levou zadní. Trochu se zamra il, ale pak si ekl, že to nevadí, že prost bude u Betléma o jednu ove ku mén. T iat icet nebo dvaat icet, to není tak velký rozdíl, pomyslel si, hodil nepoda enou ove ku do truhlíku ke kamn m a šel si umýt ruce. Betlém byl hotov, ob d na stole. T ínohá ove ka ležela v truhlíku mezi d ívím na zátop a byla smutná. Tolik se t šila, že bude s ostatními u betléma, a te tohle. Možná se ani Št drého ve era nedo ká a skon í v kamnech, jako oby ejný kus d eva. P emýšlela, co si po ít, ale nic ji nenapadalo. Ani ove ka se ty ma nohama by se z truhlíku na d íví sama nedostala, natož ona. Nezbývalo, než se modlit, ale copak v d la jak? Vždy byla na sv t sotva chvilku. Tak jen upírala své velké, vykulené o i k Ježíškovi, který už ležel v jesli kách a vesele mával ru i kami. Tu vešel do pokoje malý ezbá v syn. Rodi e ho poslali, aby p iložil do ohn. Otev el kamna, ze kterých to erven zasvítilo a zavanulo horkým dechem. Ove ka se p ikr ila, ale nebylo jí to nic platné, chlapec ji zvedl a už to vypadalo, že ji rovnou hodí do té žhavé výhn, jenže najednou se zarazil. Kam ses to zatoulala? zeptal se ove ky. Zkusil ji postavit k betlému k ostatním a když vid l, že sama stát nem že, podep el ji kostkou ze hry lov e, nezlob se. ezbá si toho, co jeho synek ud lal, všiml až o Št drém ve eru. Zasmál se tomu a povídá: Tak p ece je jich t iat icet! KRUHOVÝ KÓD Které íslo doplníte do prázdné výse e kruhu? TER IN HÁDANK A HLAVOLAM HÁDANK 1. Za kapku krve slíbí ti t eba i modré z nebe dodat. Až si t ale pak odchytí, bude t vidlemi bodat. 2. Podobný chmý í pampelišek na ty ky plot sedá z výšek. Vítr z n ho bílé šály souká - koupí si je zimom ivá louka. 3. Chaloupku v erném lese ukrývá hustý ke. Chodívá do ní zv, která se zimou t ese. 4. Na zahrádce stojí bílý v troplach, sluní ka se bojí, z mrazu nemá strach. Z koule hlava, nohy, trup, hlídá vrátka u chalup. 5. Hle me d dy mrazíky! Zapomn li nosíky u nás pod okapem. Te z nich po ád kape. Váno ní Martina Drijverová Hv zdi ka st íbrná dopadla na Zem a všechno kolem nás m ní se rázem. Hv zdi ka st íbrná na okno za uká, jaké má tajemství pro holku, pro kluka? Hv zdi ka st íbrná jehli ím zavoní, v zav eném pokoji zvone ek zazvoní. Hv zdi ka st íbrná nám zase po roce p ináší strome ek, p ináší Vánoce. Výprachtické noviny Ro ník: 9 íslo: 11 Po et stran: 8+p íloha Po et výtisk : 400 ks Uzáv rka: 15. listopadu 2005 Vyšlo: listopad 2005 Uzáv rka p íštího ísla: 10. prosince 2005 Vydavatel: Obec Výprachtice Redak ní rada: JUDr. Miroslav Stejskal, Jana Skalická Redakce: Jan Ka ka, Výprachtice Vychází 1x m sí n zdarma Redakce neodpovídá za názory a chyby v údajích, mluvnické a stylistické chyby v p ísp vcích dodaných p ispívateli. Tiskne: TG TISK s. r. o., 5. kv tna 1010, Lanškroun. tel.: /

9 100. VÝRO Í OTEV ENÍ NOVÉ BUDOV M Š ANSKÉ ŠKOL VE VÝPRACHTICÍCH { P íloha Výprachtických novin, ro ník 9, íslo 11 VÝPRACHTICKÁ M Š ANSKÁ ŠKOLA V ZRCADLE D JIN STRU NÁ FAKTA Z LET Po n kolikaletém sporu došlo v roce 1949 ke zm n újezdu školy. Byst ec byl p e azen k Jablonnému nad Or licí, ale k výprachtické škole byly p i azeny Horní He manice, které dosud pat ily ke Štít m. Do výprachtické školy docházely d ti z obce samotné, dále z Horních a Dolních He manic, z enkovic, z Koburku a pozd ji i z Chudoby. Jejich po et se m nil. Po roce 1948 je za znamenán pokles na 126, okolo roku 1956 stoupl po et na 170 a v roce 1988 to bylo již 195 žák. Na podzim roku 1982 se poda ilo zajistit p ístavbu nové ho pavilonu pro ro ník a t locvi ny. Náklad na tu to stavbu inil 5 mil. K s a provád l ji Okresní stavební podnik se sídlem v Ústí nad Orlicí. Stavba byla dokon e na za dva roky a škola se svou vybaveností za adila mezi nejlepší v okrese. Významné zm ny znamenal pro školu rok 2003 škola p ešla do tzv. právní subjektivity, kdy z izovatelem školy se stala Obec Výprachtice a škola tak získala významné pravomoce, došlo ke zm n v názvu školy od 1. ledna 2003 je vedena výprachtická škola v registru pod názvem Základní škola Jind icha Prave ka, Výprachtice a v erv nu 2003 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci školy první etapou v nákladu 7 mil. K (tyto práce by m ly v následujících letech pokra ovat). Z materiál Obecního ú adu KOLIK D TÍ CHODÍVALO DO ŠKOL D ÍVE V obecní kronice jsou vedeny po ty d tí školou povin ných od roku 1834 až do roku Ne všechny d ti však školu navšt vovaly. První záznam o po tu dítek školou povinných je z roku 1799 a íká nám, že z Výprachtic a p iškolené obce Ko burk navšt vovalo školu 193 žák. D ti byly ve stá í od 7 do 12 rok. Starší mládež do 18 rok chodila jen v ned li na opakovací hodiny. V roce 1834 m lo navšt vovat školu 304 dítek, ve sku te nosti jich docházelo jen 284. Až do roku 1856 kolísal po et d tí školou povinných mezi 350 a 400. V roce 1857 byla p ekro ena hranice 400 d tí ve výprachtické škole. Po ty žák se postupn zvyšovaly a v roce 1876 získávalo školní vzd lání neuv itelných 595 d tí. Z let nejsou o po tech d tí uvedeny záznamy. V následujících letech za aly po ty žák postupn klesat. Jist to souviselo s tím, že klesal i po et obyvatel obce, kte í odcházeli za prací do nov vznikajících továren ve m stech. Na p elomu století v roce 1900 navšt vovalo školu 387 d tí, z toho 3 n mecké národnosti a ú ast na vyu ování vyjád ená v procentech inila 92,73. Po otev ení nové m š anské školy se stavy žák zvýšily, v roce 1909 do cházelo do školy 462 a v roce 1921 dokonce 479 d tí. Ale už v roce 1924 klesly po ty žák t sn pod 400, v roce 1928 pak již pod 300, kdy do školy docházelo 285 d tí. V t icátých letech minulého století se stavy d tí v naší škole pohybovaly lehce nad íslem 300, ve vále ných le tech byl zaznamenán další pokles a v posledním roce vál ky v roce 1945 navšt vovalo školu už jen 192 d tí. Takové popula ní exploze, abychom dosáhly v naší škole stavu z roku 1876, tedy 595 žák, se obávat z ejm ne musíme. V nejbližší dob bude snahou udržet stávající stav. Ale to už záleží na našich mladých Podle obecní kroniky p ipravil Jan Ka ka VZPOMÍNK JSOU ZÁVAŽÍ ST ED OBCE SE ŠKOLOU A KOSTELEM Vý ez z pohlednice vydané p ed rokem 1945 Výnosem Zemské školní rady 21. íjna LP 1900, bylo roz hodnuto první eskou m š anskou školu ve Výprachticích na Lanškrounsku vystav t. Kv li umíst ní budovy se prudké spory obce ešily až u soudu v Chrudimi. Vyhrál názor umístit novou školu v blízkosti staré školy a koste la, což byla volba rozumná. Roku 1904 byl slavnostn po ložen základní kámen a i p es vzniklé technické potíže a zm nu v projektu byl kolauda ním dnem hned za rok v zá í 12. den. Slavnostní posv cení a odevzdání školní budovy svému ú elu se konalo 17. zá í 1905 a to zname ná, že naší školi ce je už celých 100 let. Mnoho r zných zm n za dlouhá léta tato dominanta obce už prod lala a díky schopným lidem, kte í ji rekonstruují a ope ovávají je stále p kná a mladá. Hrd tu stojí upro st ed obce a my jí p ejeme ze srdce aby byla plná zdra vých, š astných a chytrých d tí a kantor, kte í jim ro zumí a rádi je u í. My, senio i, vzpomínáme na léta strávená ve škole rádi, protože to bylo naše š astné d tství, naše pohádka mládí. Anna a Josef Besperátovi

10 CO TO JE, KDŽ SE EKNE POLÉVKOVÝ ÚSTAV Toto zvláštní slovní spojení jsem o prázdninách u Jan dejsk slýchal v souvislosti s výprachtickou školou. Vy sv tlení jsem našel pozd ji v kronice obce. Je to záleži tost velmi stará, sahající na samý po átek 20. století. Myslím, že mnoho pam tník této akce již není mezi námi. Snad bude dobré si p ipomenout po átky, innost a také trampoty této instituce, která neodmysliteln pat í k historii výprachtické školy. V kronice obce se o tom zmi ují následující ádky. U itelé asto vid li, jak d ti ze vzdálených míst, které o polední p estávce nemohly dom, pojídaly ve škole k ob du jen krajíc suchého, mnohdy tém ty i týdny starého a doma pe eného chleba. Po ranním spánku p ed odchodem do školy d ti málo snídají. Jídlo ve škole, se stávající p evážn z chleba, není všechno. Teplého ob da bylo by tolik pot eba a ten byl teprve po návratu ze školy zase až doma. Hledal se zp sob, jak tomu odpomoci a stravování d tí zlepšit. Na podzim roku 1903 p i in ním správce školy Fr. V. ernohouze z ízen byl ve škole Polévkový ústav. Úko lem jeho bylo poskytovati chudé mládeži zdarma a vzdá leným d tem za mírný poplatek ve dnech vyu ování chutnou a výživnou polévku. Ve Výprachticích však ne bylo možno sehnat ženu kucha ku, která by polévky za mírný poplatek cht la va it. Po bezvýsledném jednání a pro p ílišnou drahotu nabídl ídicí František V. erno houz, že k va ení prop j í místnost svého bytu a jeho manželka bude polévky va it a to porci 1 / 3 litru za 4 halé e. Tak se stalo. Po 14 denní zkušenosti se ukázalo, že po lévku možno ítati po 3 halé ích, což vzhledem k platícím d tem ihned zavedeno. Každý den od 14. prosince 1903 když se vyu ovalo, obešel školník jednotlivé t ídy, u itel spo ítal chudé žáky a rozdal jim kulaté plíšky poukazy na polévku zdarma. Spo ítal také ty, kte í si polévku p i odb ru budou platit. Bývalo to po 9. hodin ranní a dle po tu uchaze, uva ilo se množství polévky. U itelé dle možnosti st ídav také vypomáhali, aby p íjem plíšk i pen z a vydávání polévek dálo se spo ádan a organiso van. D tem to oby ejn sta ilo, ale kdo snad m l málo a chutnala mu, mohl p ijít a dostal ješt p idáno do hrné ka. Každý, kdo chodil na ob d, m l sv j hrné ek a lžíci. Po ob d musel je p kn a ist umýt a uložit na svoje místo do sk ín, p ipravit na p íští ob d. Každá t ída m la své místo na nádobí ve sk íni. O p íjmu a vydání Polévkového ústavu vedly se zvlášt ní ú ty. B hem školního roku docílilo se zis ku 0,81 halé e z 1 porce a do školního roku vcházel ústav s majetkem 155 korun a 53 halé. Zdar ma bylo pod lováno asi 65 d tí a podobn tolik jich po lévku kupovalo. Va ilo se od 14. prosince 1903 do 19. b ezna Také roku uvolila se va iti polévky pro ústav manželka ídicího za ob asné výpomoci sl. Anny Cha loupkové z. p Uva eno bylo celkem 8700 porcí chutné polévky, z nichž nad polovinu bylo rozdáno zdar ma, ostatní po ítána po 3 halé ích. P i sch zi místní školní rady navrhnul Jan Kobza, aby p íšt za 1 porci po lévky platily d ti místo dosavadních 3 halé 6 halé. Bylo to v dob stavby nové školy a pen z za polévky tak to získané m že prý se upot ebit tam, jak místní školní rada pozd ji ustanoví. Jist si byl v dom toho, že jeho d ti dom do. 6 mají blízko, na polévky chodit nebu P íloha Výprachtických novin, ro ník 9, íslo 11 strana 2 dou, jeho se to finan n nedotkne. A ti vzdálení z Hor ního konce, z Haldy, Dolního konce a z Plá av, ti platit mohou? íkal též, že d íve se šet ilo, peníze se ušet ily a okresní hejtmanství proto p íšt nic nep idá. Obce které nešet ily, dostaly podporu zase. Nevd k sv tem vládne. To poznal i ídicí u itel Fr. V. ernohouz. Mnohé ješt jiné e i vedly ho k tomu, že dne 22. ervna 1905 odvedl o sch zi místní školní rad spo i telní knížku na 254,82 K s podotknutím, že peníze ty ušet il tím, že obstarával va ení polévky sám se svou manželkou a co p ebylo z ob d placených, vrátil do po kladny. Za ob dy poskytované zdarma ú toval jen sku te né výlohy za pot eby vydané. Na po átku školního roku vzdal se ídicí u i tel Fr. V. ernohouz i s paní jakékoliv innosti p i polév kovém ústav, p vodn jím založeného, jak sám do pa m tní knihy napsal pro hrubé k nim se zachování n kte rých len školní rady. Do konce roku 1905 se více po lévka neva ila. Polévkový ústav v innosti zaniknul. Za niklo i va ení polévek ve staré škole. Nov ustanovený editel školy Karel O. H bílek dob e znal poslání Polévkového ústavu a proto ihned po svém p íchodu do Výprachtic snažil se innost tohoto zaniklého ústavu znovu oživit obnovit. Zda ilo se mu to. Sám vedl hlavní jeho správu a od 2. ledna 1907 va ila jeho man želka Miloslava Hubálková, nyní již v budov nové školy. V roce 1907 od 2. ledna do 19. b ezna rozd leno chudým 4621 porcí polévky a ostatním d tem po 3 halé ích pro dáno 2025 porcí polévky. Ve školním roce otev en byl Polévkový ú stav p i obecné a m š anské škole od 3. prosince 1906 do 19. b ezna Va eny byly polévky: bramborová, hrachová, o ková, rýžová, kroupová, drcená z vajec a svíte ková. Za celou dobu va eno 69krát a uva eno porcí po 1 / 3 litru. Pr m rn 123 porcí denn. Ústav vydr žován byl z milodar na pen zích i na va ivu. P i tom pamatováno rozmnožovati dle možnosti též základní fond ústavu. Tak a podobn vyvíjel svou innost Polévkový ústav i v letech následujících. V posledních létech I. sv tové války utichla u nás ve ško le i innost Polévkového ústavu. I p es snahy vedoucích ve škole nebylo možno ji po válce znovu obnovit. Drahota neustávala. Vyživování bylo spojeno s obtížemi. N jaká pomoc p išla od americké mise. Za ídilo se ve škole vyva ování polévky a kakaa. lenové u itelského sboru po máhali, vykonávali dozor. innost polévkového ústavu znovu oživila. Jak lze v kronice vy íst, již v roce 1920 se ve škole op t va ilo. V listopadu 1931 se konala ustavující sch ze rodi ovského sdružení p i zdejší obecné a m š anské škole, které p evzalo mimo jiné i pé i o stravování žactva. Po lévky se tak va ily pro d ti v zimním období i v následu jících letech. Chudým d tem vydávaly se polévky zdar ma, ostatním za cenu 20 halé, pozd ji za 25 a 30 halé za 1 / 4 l porci polévky. V pátek vydávalo se sva ené mléko. Va ívalo se od po átku ledna do zhruba poloviny b ezna. Rokem 1938 záznamy o innosti Polévkového ústavu ve výprachtické škole kon í. Po roce 1945 se život v osvobo zené republice ubíral zcela jiným sm rem a stravování d tí ve školních jídelnách se stalo samoz ejmostí. Z kroniky obce vybral a upravil Jan Ka ka

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

BESEDA S JANEM OPAT ILEM

BESEDA S JANEM OPAT ILEM Záv r projektu ŠKOLA NANE ISTO Pasování na žáky ZŠ TGM Ve tvrtek 26. kv tna se uskute nilo v rámci projektu Škola nane isto záv re né setkání p edškolák, pedagog a rodi. Po úvodním p ivítání vystoupily

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více