V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI"

Transkript

1 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom Vás v dob ad ventní spravili o d ní v naší vesnici. Jak jste si mnozí všimli, opravují se n které úseky komunikace procházející st edem naší obce. Montáže V E pro vád jí rekonstrukci sít NN a v návaz nosti na to se pokra uje v rekonstrukci elektrického osv tlení (Halda apod.). Práce na opravách komunikací byly za hájeny v polovin listopadu a práv v dob, kdy píšeme tyto ádky, se ohla šuje nástup zimy. V íme, že se poda í zapo até práce dokon it tak, aby neby lo nutné v dalších letech ešit reklama ce, vyvolané práv sou asnými nep íz nivými klimatickými podmínkami. Pracovníci obce se p ipravovali koncem íjna a v pr b hu listopadu na p íchod paní Zimy. Nosným úkolem v tomto ob dobí byla p íprava dostate ného množ ství paliva, provedení nát r venkov ních konstruk ních prvk, viký, vy išt ní srážek pro odvod povrchové vo dy, kanaliza ních vpustí apod. Ve spolupráci s firmou Davida Petra byl zhotoven p íst ešek p ed vstupem do mate ské školky a provedeny další do kon ovací práce na h išti mate ské škol ky. Oplechování d ev ných prvk pro MŠ zajistila firma OVAZ Výprachtice. V m síci listopadu pokra ovaly práce na výstavb nových byt v lokalit Pod Vaní kem. V íme, že se nám poda í dostat nové byty do doby, než napadne více sn hu, tzv. pod st echu. Stavební firma pana Adolfa Pecha nyní dokon uje stropní kon strukce. Nová bytovka má být dle plánu dokon ena v roce Budeme se snažit o zkrácení uvedeného termínu. Vše je však otázkou pen z. Protože se kvapem blíží konec tohoto roku, je nutné již p ipra vovat plán stavebních a dalších prací pro rok Žádosti o r zné dotace již byly podány. Projektovou p ípravu nehodláme podcenit. P íští rok p ipravujeme p ístavbu t locvi ny Základní školy Jind icha Prave ka ve Výprachticích. P ístavba by m la poskytnout místo pro šatny, WC, sprchy, p ípadn i další zá zemí. Vše záleží na objemu finan ních prost edk, které se nám poda í na p íští rok získat. V návrhu státního rozpo tu má obec Výprachtice ástku 2 mil. K. Není to sice moc, ale budeme se snažit ud lat vše pro to, abychom naší škole i TJ KOSTEL PROM N NÍ PÁN VE VÝPRACHTICÍCH V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI konec íjna 2005 foto: Jan Ka ka Sokol Výprachtice vytvo ili pot ebné zázemí pro sport. V íme, že naši spor tovci se nám odm ní odpovídajícími sportovními výkony a zejména dobrou reprezentací naší vesnice na úrovni krajské sout že. Peníze nám pomáhá zajiš ovat pan Mgr. Radko Martínek, který je jednak ministrem pro místní rozvoj a jednak estným ob anem naší obce. Obdivu jeme, že dokáže dob e zvládat nejen své povinnosti, ale snaží se najít ve svém nabitém programu as i na naší obec a n které další obce a m sta. Za jeho starostlivost a soustavnou pomoc naší obci mu d kujeme. T ší nás, že se poda ilo v naší škole rozb hnout kroužek volejbalu. Jak se ukazuje, malí volejbalisté zatím o tento druh sportu projevují veliký zájem. Po d kování pat í paní Stán Vaní kové, která se vedení kroužku ujala. P ejeme malým volejbalist m, aby jim jejich nadšení vydrželo i v dob, kdy budou moci navázat na úsp chy starších spor tovc z Výprachtic a okolí. Obec se bude i v tomto roce snažit pod po it po ádání Váno ního koncertu, který by se dle p íslibu pana fará e Mgr. Kvapila m l konat v našem kostele. Práce na oprav kos tela nejsou dosud dokon eny, ale p edpokládá se, že vše bude p ipraveno tak, aby se koncert i za ztížených podmínek mohl uskute nit. P edpokládáme, že by se koncert konal 16. prosin ce 2005 asi v hod. Cht li bychom Vás poprosit, abyste se na tento koncert dostavili v hojném po tu a podpo ili tak sbír ku na opravu kostela. Budeme se snažit p ipravit Vám krásný kulturní i duchovní zážitek. Sál hostince U Jana ožil 13. listopadu setkáním s našimi se niory. Je t eba pod kovat paní Marii Hanyšové, paní Marii Baš kové, panu Liboru Chaloupkovi, panu Janu Vávrovi, paní Marii Fajtové, paní Marii Chládkové, paní Jan Chaloupkové a panu Josefu Lechovi, kte í se postarali o p íjemnou pohodu a zdárný pr b h již tradi ního setkání s d chodci. Vám všem, kte í se potýkáte s nemocí, i jinými potížemi, p e jeme, aby se do Svátk váno ních vše v dobré obrátilo, ne moci a potíže ustoupily a Vy sami jste se mohli nechat pln unášet atmosférou Vánoc. Zastupitelstvo obce

2 listopad 2005 Výprachtické noviny 2 ro ník 9, íslo 11 Zprávy z radnice ZASTUPITELSTVO OBCE VÝPRACHTICE ZASEDALO DNE 1. LISTOPADU 2005 Z jednání zastupitelstva vyjímáme: ZO schvaluje uzav ení smlouvy s panem Ji ím Schlezingerem na dodávku a montáž gastrotechnologie do stravovacího provozu Základní školy Jind icha Prave ka Výprachtice za cenu ,50 K bez DPH. Cena díla bude zaplacena nejpozd ji do ZO schvaluje uzav ení úv rové smlouvy s eskou spo itelnou a. s., pobo ka Ústí nad Orlicí na ástku 2 mil. K. Splatnost úv ru do 15 let. Úrok ve výši do 5 %. Úv r bude zajišt n budoucími p íjmy obce Výprachtice. Úv r bude sloužit k zajišt ní financování t chto akcí: k financování výstavby nového bytového domu o 6 bytových jednotkách k financování rekonstrukce a intenzifikace OV k financování rekonstrukce sít ve ejného osv tlení. ZO projednalo nabídku na rekonstrukci ve ejného osv tlení - 2. etapa v obci Výprachtice. ZO souhlasí, aby rekonstrukce ve ejného osv tlení byla realizována za nabídnutou cenu, p edstavující ástku ,-- K, v etn DPH s tím, že náklady uvedené akce budou zajišt ny úv rem. Starostovi se ukládá, aby p ijal úsporná opat ení, která by cenu díla snížila. ZO v dané souvislosti rozhodlo o ponechání stávajícího osv tlení v Koburku. ZO schvaluje zadání zakázky provedení rekonstrukce rozvod NN v kulturním dom U Jana a to firm Elis, spol. s. r. o. Praha 2, Old ichova 11/264, PS , I , za nejvýše p ípustnou cenu ,-- K. ZO ruší své usnesení íslo 144 ze dne 8. zá í D vodem je nedostatek finan ních prost edk na realizaci p edm tné akce (vým na oken v suterénu ZŠ za plastová). ZO schvaluje zadání zakázky na provedení instalace anténních systém pro p íjem televizního signálu, v etn zesílení p ijímaného signálu a vnit ních rozvod v dom p. 175 ve Výprachticích a to firm Elis, spol. s. r. o. Praha 2, za cenu ,-- K. ZO projednalo zprávu SDH Koburk ohledn záv re né fáze rekonstrukce budovy p. 2 v Koburku s tím, že obec Výprachtice na své náklady zajistí do konce roku schodišt na p du, v etn instalace zábradlí. ZO schvaluje dodate n mandátní smlouvu s p. Hude kem, Husova 888, Ústí nad Orlicí, jejímž p edm tem je zajišt ní investorské innosti p i realizaci stavby p. 287 ve Výprachticích. Odm na mandanta iní ,-- K. ZO zrušuje tato svá usnesení: a) usnesení. 214 a 219 ze dne l4. prosince 2004 ( dohoda s klempí stvím MAN; úprava nájemného v hostinci U Jana ) b) usnesení. 194 ze dne 29. listopadu 2004 (pen žní ástka na zateplení zbrojnice SDH Koburk) c) usnesení. 29 ze dne 31. ledna 2005 (rekonstrukce bytu. 1 v p. 7 - zbrojnice SDH Výprachtice). D vod: Tato usnesení nebylo možné realizovat, nebo se zm nil stav v cí, který existoval v dob, kdy usnesení byla p ijata, p ípadn existují p ekážky v realizaci usnesení. ZO schvaluje budoucí bezúplatný p evod pozemkové parcely. 386/2 v obci a k. ú. Výprachtice ve vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Výprachtice. D vodem p evodu bude zastav ní ásti p edm tného pozemku chodníkem. Po dokon ení stavby bude provedeno majetkoprávní vypo ádání mezi obcí Výprachtice a Pardubickým krajem. ZO schvaluje ukon ení nájmu: v byt. 3 v dom p. 7 s manžely Martinem a Martinou Kocourkovými v byt. 2 v dom p. 7 s panem Petrem Pfeiferem ml. v byt. 4 v dom p. 287 se sle nou Gabrielou Fabiánkovou. ZO schvaluje obnovení kontokorentního úv ru od esk spo itelny a. s., pobo ka Ústí nad Orlicí a to ve výši 1, ,-- K s dobou splatnosti jeden rok. Úv r bude sloužit k zajišt ní plynulého financování obce do konce roku 2005 a v roce ZO schvaluje provedení inventarizace v dob od do a schvaluje inventariza ní komise. ZO schvaluje pronájem byt : byt. 3 v dom p. 7 Petru Pfeiferovi ml. byt. 2 v dom p. 7 Gabriele Fabiánkové byt. 4 v I. NP domu p. 287 Drahoslavu Nýdeckému byt. 5 v II. NP domu p. 287 zam stnanci AGROSPOLU s. r. o. Výprachtice Janu Strouhalovi. ZO schvaluje pronájem nebytových prostor o vým e 19,4 m 2, které se nacházejí v dom p. 2 v Koburku za ú elem ubytování idi SAD za cenu 35,-- K /m 2, celkem pak za cenu 879,-- K mimo topnou sezonu a v topné sezon za 1.679,-- K. Pronájem se dále schvaluje za podmínek dle p edloženého návrhu smlouvy. ZO schvaluje, aby jako ú ední deska sloužila na p echodnou dobu ozna ená nást nka po levé stran schodišt p i vstupu do budovy OÚ. O KOVÁNÍ PS PROTI VZTEKLIN SE USKUTE NÍ 6. PROSINCE 2005 Poplatek za o kování iní 60,-- K a je splatný na míst! OÈKOVÁNÍ PROBÌHNE NA TÌCHTO MÍSTECH: Halda (u kravína) 15,00-15,10 hod. U Kovárny 15,15-15,30 hod. u školy 15,35-15,40 hod. Koburk (zbrojnice SDH) 15,55-16,10 hod.

3 Výprachtické noviny listopad 2005 ro ník 9, íslo 11 3 Informace, zprávy, sd lení KOSTEL PROM N NÍ PÁN VE VÝPRACHTICÍCH Váno ní koncerty ƒ ESKÁ MŠE VÁNO NÍ JANA JAKUBA RB 16. prosince 2005 v hodin KOMORNÍ ORCHESTR JAROSLAVA KOCIÁNA A SMÍŠENÝ P VECKÝ SBOR BENDL ƒ VÁNO NÍ ZPÍVÁNÍ P I SVÍ KÁCH 26. prosince 2005 v hodin VÝPRACHTICKÝ CHRÁMOVÝ SBOR K poslechu Vás zvou Obecní ú ad Výprachtice, P. Mgr. Ivo Kvapil, SPOZ Výprachtice Na besed v Klubu d chodc TRADI NÍ SETKÁNÍ Tradi ní celoobecní setkání d chodc se každoro n koná v m síci listopadu na sále U Jana ve Výprachticích. Ú ast d chodc bývá pom rn velká, protože výprachti tí senio i v dí, že se už dop edu mohou t šit na kulturní program, pohoš t ní a n kte í i na tanec. Stejn tomu tak bylo i letos v ned li 13. listopadu Na sá le se sešlo 84 d chodc. Program zahájila paní Marie Hanyšo vá, která v úvodních slovech p ítomné p ivítala a po jejím p i vítání všechny srde n pozdravil pan starosta JUDr. Miroslav Stejskal. Po uvítání následovalo vystoupení p veckého sboru ZŠ ve Výprachticích pod vedením paní u itelky Ing. Mileny Bártové a program ješt doplnila skupina tane nic ZUŠ z Lanš krouna. Ob vystoupení se moc líbila a byla odm n na nadše ným potleskem. V další ásti bylo p ipraveno pohošt ní a už druhým rokem k dobré nálad a k tanci vyhrávala hudba Sva teb anka z Jamného nad Orlicí. Celé odpoledne bylo p kné a všichni se dob e bavili. D chodci odcházeli dom s dobrým pocitem, že se na n v obci nezapo míná a d kují len m SPOZu, firm AGROSPOL s. r. o., ZO OS KOVO OEZ Výprachtice, Obecnímu ú adu, ú inkujícím a všem, kte í se jim celé odpoledne v novali. Anna Besperátová TJ Sokol Výprachtice ODDÍL VOLEJBALU INFORMUJE Ob naše volejbalová družstva se mimo sout ží (krajská a okresní) v nují i dalším aktivitám. Bé ko se p ihlásilo do Lanškrounské amatérské volejbalové ligy, nové sout že, hrané formou turnaj na dva vít zné sety. První turnaj se hrál 29. íjna v t locvi n St ední zem d lské školy v Horním T eš ovci za ú asti družstev Veteráni Lanškroun, VK Byst ec, Horního T eš ovce a Výprachtice B. Naši borci porazili všechny soupe e a odnesli si vít zství v turnaji. Druhý turnaj Lanškrounské amatérské volejbalové ligy bude sehrán 26. listopadu op t v t locvi n SZeŠ v Horním T eš ovci. V sobotu 19. listopadu se konal ve sportovní hale St elnice 27. ro ník turnaje muž ve volejbalu - Memoriál Pavla Krska. Lanškroun postavil dv družstva - á ko a juniory - t etím ú astníkem bylo družstvo Dobrušky a tvrtým výprachtické á ko. I tady byli naši kluci zlatí, na st íbro dosáhla Dobruška a lanškrou áci si rozd lili místa zbývající - á ko bronz a na juniory zbyla bramborová medaile. O umíst ní našich družstev v krajské a okresní sout ži vás budeme informovat v lednovém ísle VN, kdy budou známy celkové výsledky po polovin sout ží. Vilda Chládek

4 listopad 2005 Výprachtické noviny 4 ro ník 9, íslo 11 SPOZ oznamuje Léto na nás, co do po así, nebylo p íliš p ív tivé. Takovou malou náplastí byla snad jen houbová kalamita na konci srpna. O to krásn jší byl však podzim. Hý il slune nými dny a koncem íjna nádhernými barvami v korunách javor, buk a b íz a zlatým jehli ím mod ín. Tvrdý a razantní byl pak nástup zimy. Op t nás zastihla nep ipravené. Od obutí na autech, p es úklid u chalup až po rozestav né stavby, odkryté st echy, i jinak nedokon ené akce. Kdyby tak bylo možné n kde domluvit, aby alespo m síc p ed p íchodem zimních dn n kdo vydal d razné upozorn ní a na ízení - toho dne a toho m síce nastupuje zima, pod trestem t žkého žalá e idi i p ezout, silni á i p ipravit sypa e a pluhy, stava i honem ud lat st echy, investo i neza ínat jakékoliv stavby (a domy nebo silnice i elektrická vedení), majitelé nemovitostí uklidit u baráku Nebo tak n jak podobn. Pravdou ale je, že i kdyby nás n kdo tisíckrát upozor oval a na izoval, rok se sejde s rokem a op t nás zima nachytá na švestkách (nemyslím u slivovice) a zase budeme nadávat, že se nestihlo tohle nebo támhleto. A jak se vyhnout p ípadnému trestu v base? To v našich krajích umíme, ob as dávají návod v televizi nebo v jiných sd lovacích médiích. V p ípad manželské nev ry radil doktor Plzák zatloukat, zatloukat, zatloukat. Obdobn to platí i v p ípad rozsudku o ud lení trestu. Je t eba zatloukat, zatloukat, zatloukat a navíc odvolat se, odvolat se, odvolat se. Z toho co kolem sebe vidíme, v praxi to tak opravdu funguje. Ale nazp t k po así. Snad by trochu pomohlo mít na pam ti, že žijeme na 50. stupni severní ší ky a na základ této skute nosti se u nás st ídají ty i ro ní období - jaro, léto, podzim a zima. Pokud n kdo i n co n jak významn nepohne zem koulí nebo si na ní podnebí podstatn nezm níme svým spot ebním zp sobem života, je t eba se u nás smí it se st ídáním ro ních období. Geografická poloha naší vísky to ješt umoc uje. Podnebí v našem regionu, dané vyšší nadmo skou výškou násobenou severákem z Polska, který k nám fouká dírou v hrani ním horském valu u Králík, za adil už jezuita Balbín ( ) do podnebí vysokohorského. Konec konc i sta í lidé íkali, že u nás p l roku mrzne a p l roku je zima. Pokud to p evedeme do praxe, venku se tady dá d lat mezi dubnem a íjnem. Budeme-li alespo trochu respektovat asem prov ené zkušenosti našich p edk, ušet íme si nervy a také peníze - a už jsou státní, krajské, obecní nebo naše vlastní. Pokud se s tím n kdo nechce smí it, nezbývá než se ve vlastním zájmu p est hovat n kam jižn ji - nabízí se Kalifornie, Austrálie, Havaj, Bahamy, Seychely Zdraví V prosinci budou oslavovat Ji ina Hegerová Výprachtice let Miroslav Junek Výprachtice let Josef Lerch Koburk 3 60 let Vladislav Vaní ek Výprachtice let Marie Chaloupková Výprachtice let OMLUVA Redakce VN se omlouvá poz stalým pana Josefa Stejskala, že zprávu o jeho úmrtí zve ej ujeme dodate n až nyní. Došlo k tomu nedopat ením p i vydání dvoj ísla 7-8 VN. PODZIM NA PLÁ AVECH íjen 2005 foto: Jan Ka ka Josef Stejskal Výprachtice 284 Ç Zem el 19. ervence 2005 ve v ku 76 let. Kulturní akce jablonné nad orlicí kino 5. prosince - pond lí v hodin GÓÓÓL! film USA - mládeži p ístupný 8. prosince - tvrtek v hodin STRAŠPTLÍK film USA - mládeži p ístupný 12. prosince - pond lí v hodin 40 LET PANIC film USA - p ístupný od 15 let 19. prosince - pond lí v hodin OLIVER TWIST film VB, Francie, R - p ístupný od 12 let ( karneval 3. prosince - sobota ve hodin na sále U Dubu D TSKÝ MIKULÁŠSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL VÝSTAVA 4. prosince - ned le v hodin Kulturní a informa ní centrum p. 30 VÁNO NÍ VÝSTAVA ŽÁK ZŠ DIVADLO 11. prosince - ned le v hodin sál kina NEŽ R ŽE ZKAMENÍ literárn hudební p íb h lásky a smrti Zlata Adamovská, Boris Rösner - um lecký p ednes Ensemble Martin básn, dopisy a tení z román Františka Hrubína, Ji ího Ortena, Jaquese Prevérta, Romaina Rollanda koncert 18. prosince - ned le v hodin sál kina SPOLE NÝ KONCERT ZUŠ jako host hudební škola Frédérica Chopina z Klodzka j vánoce 25. prosince - sobota v hodin VÁNO NÍ SETKÁNÍ NA NÁM STÍ tradi ní setkání místních p veckých sbor živý betlém

5 Výprachtické noviny listopad 2005 ro ník 9, íslo 11 5 Ob ané se ptají REAKCE NA LÁNEK Z MINULÉHO ÍSLA VN Vážení lenové Zastupitelstva obce Výprachtice, se zájmem jsem si p e etl v íjnovém vydání Výprachtických novin (dále VN) odpov na moje dotazy na Zastupitelstvo obce (dále ZO) publikované v kv tnovém vydání VN. Dlouho jsem se rozmýšlel, zda má ješt smysl na tento lánek reagovat. Snad již naposledy. ást otázek prakticky zodpov zena nebyla. Je to ukázka arogance a zám rného mlžení v i ob an m. Na po átku si však nemohu odpustit trochu ironie. Jsem skute n rád, že naši lenové ZO nejsou žádní zbab lci, že u ních zvít zil rozum a že m po 6 m sících (též po písemné urgenci v zá í t. r.) poskytli dostate nou odpov na moje dotazy (citace z úvodu a záv ru lánku v íjnovém vydání VN). Když jsem v kv tnovém vydání VN vznesl požadavek o vysv tlení a dopln ní n kterých bod v zápise z ve ejného zasedání zastupitelstva obce (dále VZZO) z l5. b ezna t. r., inil jsem proto, že tyto byly neúplné, nebo nesrozumitelné. V krátkosti se proto vrátím k sou asným odpov dím ZO na tyto moje dotazy. 1) SmIouva o smlouv budoucí na prodej pozemku ve Valte- icích, který není ve viastnictví obce, uzav ená již s konkrétní osobou. Není mi znám stále d vod. Sice jsem se dozv d l, jak se tento zp sob smlouvy ekne latinsky, ale to je vše. Pokud obec tento pozemek získá a rozhodne se k prodeji, musí (pokud dodrží p íslušný zákon) pro ve ejnost vyv sit na ú ední desce OÚ zám r obce o prodeji. M že se proto pochopiteln p ihlásit libovolný po et zájemc. Až poté ZO vybere kupce. 2) Uzav ení smlouvy na vypracování studie na vytáp ní ZŠ obnovitelnými zdroji. T chto možností je samoz ejm velké množství. Sta ilo jednou v tou uvést o který zp sob se jedná. 3) Dotaz ohledn op tovného lenství v Dobrovolném svazku obcí pod Bukovou horou. Sta ilo uvést datum, nebo zm nu rozhodnutí z VZZO. Což se op t nestalo. 4) Rozhodnuti ZO nezve ej ovat v plném zn ní zápisy z VZZO. Rozhodnuti sou asného ZO skute n neodporuje zn ní p íslušného zákona. 128/2000 Sb. o obcích (obecní z ízení), tj. povinnost zve ej ovat tyto zápisy na ú ední desce OÚ, nebo dále publikovat nap. ve VN. Pouze musí být pro ob any na požádáni k nahlédnuti na OÚ. Všechna minulá zastupitelstva toto v d la. P esto byly tyto zápisy z VZZO vždy v plném, neupravovaném zn ní vyv šeny na ú ední desce OÚ, dále na dalších místech v obci, nap. u Konzumu, v OEZ, Agrospolu, Koburku, chodb OÚ. Vždy však ve VN. lenové ZO považovali tento zp sob informovanosti za nepsanou povinnost a slušnost v i ob an m, kte í je zvolili. To bylo i zakotveno v usnesení z VZZO (datum lze dohledat). Dalším d vodem bylo tímto co nejvíce p edcházet ší ení r zných fám, spekulací apod. ohledn innosti ZO a života v obci. Pro p evážnou ást ob an byl však tento zp sob, hlavn zve ejn ní ve VN, jediným zdrojem informací. Vždy hodn ob an nap. z asových d vod, nemoci, zam stnání mimo obec apod. nemají možnost se jednak zú astnit ve ejných zasedání, nebo navštívit budovu OÚ. Když jsem nahlédl do neupravených (necenzurovaných) zápis z VZZO, tak jsem samoz ejm okamžit pochopil d vod tohoto, podle mne neuváženého rozhodnutí ZO. Ono totiž nap íklad každé rozhodnutí, i asto to správné, nemusí být totiž vždy a hlavn okamžit u všech ob an p ijato kladn! Ješt si dovolím íci vlastní názor k poslednímu odstavci, tj., že každý ob an má možnost a právo do neupraveného originálu zápisu z VZZO nahlédnout na OÚ, nebo po dobu vyv šení na chodb OÚ. Toto rozhodnutí, nebo lépe doporu ení, je velice alibistické. ást ob an nem že totiž nap. z výše uvedených d vod dost dob e využít tuto možnost. Také však proto, že tyto prostory jsou nap íklad mimo pracovní dny a hodiny pro ve- ejnost nep ístupné. Práce len zastupitelstva obce je skute n náro ná, nejen pouze asov. Bohužel, mnohdy nedocen ná. P esto si musí zastupitelé uv domit, že zde jsou pro ob any, nikoliv opa n. Ladislav Chládek Výprachtice 58 Suchý vrch dva roky poté V NOCI 16. ERVENCE 2003 VHO ELA CHATA NA SUCHÉM VRCHU. O POŽÁRU JSME INFORMOVALI VE VN ÍSLO 7 A 8, RO NÍK 7/2003. SNÍMK UKAZUJÍ STAV V ÍJNU foto: Jan Ka ka

6 listopad 2005 Výprachtické noviny 6 ro ník 9, íslo 11 Op t je tu as váno ní BLAHOP ÁNÍ - VÁNO NÍ POHLEDNICE Již více než sto padesát let si lidé vzájemn p ejí krásné a š astné svátky váno ní prost ednictvím papírových karti ek, kterým se íká váno ní pohlednice. Vznik tohoto oblíbeného váno ního zvyku z stává dodnes zahalen tajemstvím. První blahop ejné lístky byly údajn vydány ve Skotsku. Zdobil je nápis Compli ments of the Season (P íjemné svátky). Vytiskla je v roce 1841 tiskárna Charlese Drummonda v Edinburku. Posílaly se v zalepe ných obálkách ofrankovaných známkou One Penny v míst a ve Skotsku, a známkou Two Pence p i odesílání do Anglie a zahra ni í. Za vynálezce anglických váno ních pohlednic je považován londýnský obchodník (nebo podle jiných pramen editel muzea) znavený každoro ním vypisováním blahop ejných váno ních do pis desítkám známých, obchodním partner m a zákazník m. Henry Cole, jak se doty ný Angli an jmenoval, znal sv t a etiketu a v d l, že když všem nepop eje poklidné Vánoce, dopustí se spo le enského faux pas a poškodí svou reputaci gentlemana. Nechu k psaní mu vnukla geniální nápad. V roce 1843 navštívil popu lárního malí e Johna Caiicota Horsleye. Dnes již neznámý um lec vešel díky po inu Henryho Colea do historie jako autor první vá no ní pohlednice. Jeho obrázek natišt ný na papí e a ru n kolo rovaný se stal hitem anglických Vánoc roku 1843 a nám tem ne jednoho rozhovoru v salonech šlechty i buržoazie. Sir Henry Cole nebyl žádný troška a pohlednic si nechal pro za átek natisknut rovnou tisícovku. Rozeslal jich na ty i sta a zbytek úsp šn pro dal v krámku na Bond Street za neuv itelnou cenu jednoho ši linku za kus. Také první anglické váno ní pohlednice se posílaly v obálkách. WEIHNACHTSMANN NA VÁNO NÍ POHLEDNICI (OKOLO ROKU 1910) Podle jiného podání nestojí za vynálezem váno ní pohlednice v ta ctihodného Henryho Colea: Zapomn l jsem poslat p átel m blahop ání, ale Angli an Raphael Tuck, p vodn snad krachující knihtiska, pyšnící se titulem barona. Vznik váno ních pohlednic by se však podle této verze zna n opozdil. První váno ní p ání by p išlo na sv t až v roce 1866 (v n kterých pramenech je uvá d n dokonce až rok 1884). Raphael Tuck prý nejen p išel na myš lenku tisknout váno ní dopisnice opat ené líbivým obrázkem krajiny nebo m sta, ale díky novátorskému po inu se stal již po n kolika letech majitelem velkého podniku vyráb jícího pohled nice. A už je otcem první váno ní pohlednice tiska Charles Drummond, ctihodný Henry Cole nebo baron Raphael Tuck, obo hatila viktoriánská Anglie lidstvo nejen o kriket a ragby, ale i o novou tradici rozesílání váno ních pohlednic. ŠT DROVE ERNÍ KOLEDA NA POHLEDNICI (OKOLO ROKU 1910) První anglické ve ejn pro dávané váno ní pohled nice zdobil obrázek krá lovské rodiny sedící u št drove erního stolu. Krá lovna Viktorie se usmíva la na manžela, který jí podával toast. Na rubové stran pohlednice byla natišt na v ta: Poskytuj te šatstvo chudým a po dávejte stravu hladov jí cím! Pozd ji ji vyst ídalo p ání klidu a míru, dobro innost byla odsunuta do pozadí stejn jako zvyk v novat ást výt žku z prodeje váno ních po hlednic na charitativní ú ely. Postupem asu se nám ty na pohlednicích za aly m nit. Malí i se inspirovali zvyky a oby e ji zem, kde byla pohled nice vydávána. P íkladu Anglie následovalo zanedlouho carské Rusko. V Moskv se objevilo v prodeji tišt né váno ní p ání s nám tem ruského váno ního trhu. Obrázek se stal natolik populární, že ho p ejali pa ížští výtvarníci. Protože tisk za al být p íliš fádní a neuspoko joval rostoucí náro nost zákazník, za aly se pohlednice zdobit korálky, látkou, hedvábnými a sametovými stužkami, barevnými sklen nými st ípky, vykrajováním a vyma káváním, um lým jíním, pe ím, perli kami apod. Populární nadále z stala technika kolorování. Po polovin 19. století se váno ní pohlednice staly malými um leckými dílky a vyhledávaným p edm tem sb ratelského zájmu. Objev fotografické reproduk ní techniky vý robu pohlednic zjednodušil, ale také ochudil o kouzlo a vynalézavost rukod lné práce. V eských zemích se ješt kolem roku 1900 prodávaly p evážn pohlednice s n mecky psanými nápisy. P estože si váno ní p ání opat ená eskými nápisy získávala stále v tší oblibu, n mecký jazyk vytla ila blahop ání až v roce Na eských váno ních pohlednicích se objevovaly motivy váno ního strome ku, jesli ek, zasn žených krajinek s malebnými chaloupkami a and lí ky vznášejícími se na no ní obloze. N které pohlednice byly pocuk rované a Jezulátko, and lé a T i králové m li p ilepené opravdové vlásky. Kouzlo starých váno ních blahop ání p ipomínají tema tické výstavy po ádané tradi n St edo eským muzeem v Rozto kách u Prahy, které disponuje unikátní sbírkou pohlednic z po z stalosti malí e Miloše Maliny. Ojedin lé muzeum pohlednic je od roku 1993 ve Svitavách. Na rozdíl od roztockého je provozo váno soukromou majitelkou a sou asn i vášnivou sb ratelkou paní Kv tuší Veselou. Její sbírka obsahuje pohlednic. Ta to bývalá zdravotní sestra je sou asn i první eskou soudní znalkyní v oboru filokartie (sb ratelství pohlednic). Stejn jako lidé v 19. století, i my se stále ast ji snažíme v p edváno ním chvatu vyhnout psaní váno ních gratulací. Pohlednice však dnes za íná nahrazovat telefon, fax a elektronické mailování. P evzato z knihy Valburgy Vav incové MALÁ ENCKLOPEDIE VÁNOC Nezapome te v as poslat váno ní blahop ání! redakce VN

7 Výprachtické noviny listopad 2005 ro ník 9, íslo 11 7 Jak bylo? ÍJEN 2005 NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (19.10.) -2,4 0 C NEJVŠŠÍ TEPLOTA (05.10.) +20,0 0 C PR M RNÁ TEPLOTA M SÍCE +9,4 0 C pr m rná minimální teplota pr m rná maximální teplota teplotní rozdíl min. - max. +5,0 0 C +13,8 0 C 22,4 0 C íjen za al p ízemním mrazíkem, 1. dekáda však byla teplá s max. teplotou m síce (05.10.) a se slune ným po asím, jen bylo zataženo s dešt m a s mrholením a bylo zataženo už jen dopoledne s mrholením - zbytek dekády byl ve znamení sluní ka; áste né zatm ní slunce v poledních hodinách. 2. dekáda op t tém celá ve znamení babího léta, obla no až zataženo beze srážek; postupný pokles teplot, p ízemní mrazíky, 18. a min. teploty pod nulou, min. teplota m síce. Poslední dekáda pon kud teplejší než druhá, do dny se zna n prom nlivou, p evážn nízkou obla ností, s ob- asným mrholením a slabými deš ovými 0 C 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 ÍJEN 2005 GRAF PR B HU DENNÍCH TEPLOT MIN., MAX,. teplota pr m rná teplota dny p ehá kami a s pozvolným vzestupem teplot. Poslední ty i dny m síce slune né, postupné ochlazování, p ízemní mrazík a pokles max. teploty pod 10 stup pana Celsia. Letošní íjen t eba pochválit - nádherný m síc plný babího nebo chcete-li indiánského léta - 16 jasných i polojasných dn a pouze 3 dny, kdy se sluní ko v bec neukázalo; jen ten vítr letos stále zlobí. JAK SE OPRAVOVALA SILNICE PO VÁLCE V souvislosti se sou asnými opravami komunikace v obci zap j ila paní Motllová pro vzpomínku staré fotografie snad z roku 1948 nebo 1949 z opravy silnice, která se údajn provád la n kdy v b eznu. Fotografie byly zna n poznamenány zubem asu a kvalita odpovídala tehdejšímu stavu amatérské fotografie. Snažil jsem se dostupnými možnostmi PC techniky je upravit, jaký bude výsledek ve vlastním výtisku VN, uvidíme. Kdo je autorem fotografií nevím, kdo na nich je zobrazen, to ponechám pam tník m. Pokud n koho poznáte, nebo poznáte sebe, sd lte to laskav bu na Obecním ú ad nebo p ímo redakci VN, zam stnanci OEZ paní Marii Ka kové. Pokud n kdo zná p esn jší dobu snímku nebo události s tím související, jist si to nenechá jen pro sebe. Pokud se poda í další informace získat, v n kterém z p íštích ísel VN se ke snímk m vrátíme. Zatím bylo zjišt no, že pravd podobn na horním snímku jsou: d ti vp edu zleva - Jind ich Macek, Ji í Tušla, Jaroslav K ivohlávek chlapec s placatou epicí na uši za nimi - Miloš Beran ( z rychty, dnes v eži u Prahy). Za malým Jindrou Mackem - ten pán v rádiovce - by snad m l být Jind ich Stejskal, n kdejší p edseda MNV. Pán v placaté epici za Milošem Beranem, držící se na horním snímku vozíku a stojící vlevo u voje dvoukoláku na snímku dolním, je pan Josef Skalický, tehdy bydlící na p. 188 na Malé stran. redakce VN

8 Z vever ina koší ku AHOJ D TI! POHÁDKA Z TER INA KOŠÍKU BETLÉM ezbá vy ezával betlém, který cht l dát o Št drém ve eru k váno nímu strome ku. Nejd ív vy ezal jesli ky s malým Ježíškem, potom jeho maminku Pannu Marii, p stouna svatého Josefa, oslíka i volka, and la s and lskou hlásnou troubou, t i mudrce z Východu, betlémskou hv zdu a zástupy lidí, kte í p icházejí Ježíškovi p inést své dary - emeslníky, rolníky, obchodníky, dosp lé i d ti, a samoz ejm také pastý e s ove kami. Ove ek cht l ud lat t iat icet, všechny s velkýma vykuleným o ima s pootev enými tlami kami, jakoby udivené zázrakem narození d átka. Byl už skoro hotový, vy ezával poslední ove ku, když tu se mu sesmeknul n ž a ezbá necht u ízl ove ce jednu nožku, zrovna levou zadní. Trochu se zamra il, ale pak si ekl, že to nevadí, že prost bude u Betléma o jednu ove ku mén. T iat icet nebo dvaat icet, to není tak velký rozdíl, pomyslel si, hodil nepoda enou ove ku do truhlíku ke kamn m a šel si umýt ruce. Betlém byl hotov, ob d na stole. T ínohá ove ka ležela v truhlíku mezi d ívím na zátop a byla smutná. Tolik se t šila, že bude s ostatními u betléma, a te tohle. Možná se ani Št drého ve era nedo ká a skon í v kamnech, jako oby ejný kus d eva. P emýšlela, co si po ít, ale nic ji nenapadalo. Ani ove ka se ty ma nohama by se z truhlíku na d íví sama nedostala, natož ona. Nezbývalo, než se modlit, ale copak v d la jak? Vždy byla na sv t sotva chvilku. Tak jen upírala své velké, vykulené o i k Ježíškovi, který už ležel v jesli kách a vesele mával ru i kami. Tu vešel do pokoje malý ezbá v syn. Rodi e ho poslali, aby p iložil do ohn. Otev el kamna, ze kterých to erven zasvítilo a zavanulo horkým dechem. Ove ka se p ikr ila, ale nebylo jí to nic platné, chlapec ji zvedl a už to vypadalo, že ji rovnou hodí do té žhavé výhn, jenže najednou se zarazil. Kam ses to zatoulala? zeptal se ove ky. Zkusil ji postavit k betlému k ostatním a když vid l, že sama stát nem že, podep el ji kostkou ze hry lov e, nezlob se. ezbá si toho, co jeho synek ud lal, všiml až o Št drém ve eru. Zasmál se tomu a povídá: Tak p ece je jich t iat icet! KRUHOVÝ KÓD Které íslo doplníte do prázdné výse e kruhu? TER IN HÁDANK A HLAVOLAM HÁDANK 1. Za kapku krve slíbí ti t eba i modré z nebe dodat. Až si t ale pak odchytí, bude t vidlemi bodat. 2. Podobný chmý í pampelišek na ty ky plot sedá z výšek. Vítr z n ho bílé šály souká - koupí si je zimom ivá louka. 3. Chaloupku v erném lese ukrývá hustý ke. Chodívá do ní zv, která se zimou t ese. 4. Na zahrádce stojí bílý v troplach, sluní ka se bojí, z mrazu nemá strach. Z koule hlava, nohy, trup, hlídá vrátka u chalup. 5. Hle me d dy mrazíky! Zapomn li nosíky u nás pod okapem. Te z nich po ád kape. Váno ní Martina Drijverová Hv zdi ka st íbrná dopadla na Zem a všechno kolem nás m ní se rázem. Hv zdi ka st íbrná na okno za uká, jaké má tajemství pro holku, pro kluka? Hv zdi ka st íbrná jehli ím zavoní, v zav eném pokoji zvone ek zazvoní. Hv zdi ka st íbrná nám zase po roce p ináší strome ek, p ináší Vánoce. Výprachtické noviny Ro ník: 9 íslo: 11 Po et stran: 8+p íloha Po et výtisk : 400 ks Uzáv rka: 15. listopadu 2005 Vyšlo: listopad 2005 Uzáv rka p íštího ísla: 10. prosince 2005 Vydavatel: Obec Výprachtice Redak ní rada: JUDr. Miroslav Stejskal, Jana Skalická Redakce: Jan Ka ka, Výprachtice Vychází 1x m sí n zdarma Redakce neodpovídá za názory a chyby v údajích, mluvnické a stylistické chyby v p ísp vcích dodaných p ispívateli. Tiskne: TG TISK s. r. o., 5. kv tna 1010, Lanškroun. tel.: /

9 100. VÝRO Í OTEV ENÍ NOVÉ BUDOV M Š ANSKÉ ŠKOL VE VÝPRACHTICÍCH { P íloha Výprachtických novin, ro ník 9, íslo 11 VÝPRACHTICKÁ M Š ANSKÁ ŠKOLA V ZRCADLE D JIN STRU NÁ FAKTA Z LET Po n kolikaletém sporu došlo v roce 1949 ke zm n újezdu školy. Byst ec byl p e azen k Jablonnému nad Or licí, ale k výprachtické škole byly p i azeny Horní He manice, které dosud pat ily ke Štít m. Do výprachtické školy docházely d ti z obce samotné, dále z Horních a Dolních He manic, z enkovic, z Koburku a pozd ji i z Chudoby. Jejich po et se m nil. Po roce 1948 je za znamenán pokles na 126, okolo roku 1956 stoupl po et na 170 a v roce 1988 to bylo již 195 žák. Na podzim roku 1982 se poda ilo zajistit p ístavbu nové ho pavilonu pro ro ník a t locvi ny. Náklad na tu to stavbu inil 5 mil. K s a provád l ji Okresní stavební podnik se sídlem v Ústí nad Orlicí. Stavba byla dokon e na za dva roky a škola se svou vybaveností za adila mezi nejlepší v okrese. Významné zm ny znamenal pro školu rok 2003 škola p ešla do tzv. právní subjektivity, kdy z izovatelem školy se stala Obec Výprachtice a škola tak získala významné pravomoce, došlo ke zm n v názvu školy od 1. ledna 2003 je vedena výprachtická škola v registru pod názvem Základní škola Jind icha Prave ka, Výprachtice a v erv nu 2003 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci školy první etapou v nákladu 7 mil. K (tyto práce by m ly v následujících letech pokra ovat). Z materiál Obecního ú adu KOLIK D TÍ CHODÍVALO DO ŠKOL D ÍVE V obecní kronice jsou vedeny po ty d tí školou povin ných od roku 1834 až do roku Ne všechny d ti však školu navšt vovaly. První záznam o po tu dítek školou povinných je z roku 1799 a íká nám, že z Výprachtic a p iškolené obce Ko burk navšt vovalo školu 193 žák. D ti byly ve stá í od 7 do 12 rok. Starší mládež do 18 rok chodila jen v ned li na opakovací hodiny. V roce 1834 m lo navšt vovat školu 304 dítek, ve sku te nosti jich docházelo jen 284. Až do roku 1856 kolísal po et d tí školou povinných mezi 350 a 400. V roce 1857 byla p ekro ena hranice 400 d tí ve výprachtické škole. Po ty žák se postupn zvyšovaly a v roce 1876 získávalo školní vzd lání neuv itelných 595 d tí. Z let nejsou o po tech d tí uvedeny záznamy. V následujících letech za aly po ty žák postupn klesat. Jist to souviselo s tím, že klesal i po et obyvatel obce, kte í odcházeli za prací do nov vznikajících továren ve m stech. Na p elomu století v roce 1900 navšt vovalo školu 387 d tí, z toho 3 n mecké národnosti a ú ast na vyu ování vyjád ená v procentech inila 92,73. Po otev ení nové m š anské školy se stavy žák zvýšily, v roce 1909 do cházelo do školy 462 a v roce 1921 dokonce 479 d tí. Ale už v roce 1924 klesly po ty žák t sn pod 400, v roce 1928 pak již pod 300, kdy do školy docházelo 285 d tí. V t icátých letech minulého století se stavy d tí v naší škole pohybovaly lehce nad íslem 300, ve vále ných le tech byl zaznamenán další pokles a v posledním roce vál ky v roce 1945 navšt vovalo školu už jen 192 d tí. Takové popula ní exploze, abychom dosáhly v naší škole stavu z roku 1876, tedy 595 žák, se obávat z ejm ne musíme. V nejbližší dob bude snahou udržet stávající stav. Ale to už záleží na našich mladých Podle obecní kroniky p ipravil Jan Ka ka VZPOMÍNK JSOU ZÁVAŽÍ ST ED OBCE SE ŠKOLOU A KOSTELEM Vý ez z pohlednice vydané p ed rokem 1945 Výnosem Zemské školní rady 21. íjna LP 1900, bylo roz hodnuto první eskou m š anskou školu ve Výprachticích na Lanškrounsku vystav t. Kv li umíst ní budovy se prudké spory obce ešily až u soudu v Chrudimi. Vyhrál názor umístit novou školu v blízkosti staré školy a koste la, což byla volba rozumná. Roku 1904 byl slavnostn po ložen základní kámen a i p es vzniklé technické potíže a zm nu v projektu byl kolauda ním dnem hned za rok v zá í 12. den. Slavnostní posv cení a odevzdání školní budovy svému ú elu se konalo 17. zá í 1905 a to zname ná, že naší školi ce je už celých 100 let. Mnoho r zných zm n za dlouhá léta tato dominanta obce už prod lala a díky schopným lidem, kte í ji rekonstruují a ope ovávají je stále p kná a mladá. Hrd tu stojí upro st ed obce a my jí p ejeme ze srdce aby byla plná zdra vých, š astných a chytrých d tí a kantor, kte í jim ro zumí a rádi je u í. My, senio i, vzpomínáme na léta strávená ve škole rádi, protože to bylo naše š astné d tství, naše pohádka mládí. Anna a Josef Besperátovi

10 CO TO JE, KDŽ SE EKNE POLÉVKOVÝ ÚSTAV Toto zvláštní slovní spojení jsem o prázdninách u Jan dejsk slýchal v souvislosti s výprachtickou školou. Vy sv tlení jsem našel pozd ji v kronice obce. Je to záleži tost velmi stará, sahající na samý po átek 20. století. Myslím, že mnoho pam tník této akce již není mezi námi. Snad bude dobré si p ipomenout po átky, innost a také trampoty této instituce, která neodmysliteln pat í k historii výprachtické školy. V kronice obce se o tom zmi ují následující ádky. U itelé asto vid li, jak d ti ze vzdálených míst, které o polední p estávce nemohly dom, pojídaly ve škole k ob du jen krajíc suchého, mnohdy tém ty i týdny starého a doma pe eného chleba. Po ranním spánku p ed odchodem do školy d ti málo snídají. Jídlo ve škole, se stávající p evážn z chleba, není všechno. Teplého ob da bylo by tolik pot eba a ten byl teprve po návratu ze školy zase až doma. Hledal se zp sob, jak tomu odpomoci a stravování d tí zlepšit. Na podzim roku 1903 p i in ním správce školy Fr. V. ernohouze z ízen byl ve škole Polévkový ústav. Úko lem jeho bylo poskytovati chudé mládeži zdarma a vzdá leným d tem za mírný poplatek ve dnech vyu ování chutnou a výživnou polévku. Ve Výprachticích však ne bylo možno sehnat ženu kucha ku, která by polévky za mírný poplatek cht la va it. Po bezvýsledném jednání a pro p ílišnou drahotu nabídl ídicí František V. erno houz, že k va ení prop j í místnost svého bytu a jeho manželka bude polévky va it a to porci 1 / 3 litru za 4 halé e. Tak se stalo. Po 14 denní zkušenosti se ukázalo, že po lévku možno ítati po 3 halé ích, což vzhledem k platícím d tem ihned zavedeno. Každý den od 14. prosince 1903 když se vyu ovalo, obešel školník jednotlivé t ídy, u itel spo ítal chudé žáky a rozdal jim kulaté plíšky poukazy na polévku zdarma. Spo ítal také ty, kte í si polévku p i odb ru budou platit. Bývalo to po 9. hodin ranní a dle po tu uchaze, uva ilo se množství polévky. U itelé dle možnosti st ídav také vypomáhali, aby p íjem plíšk i pen z a vydávání polévek dálo se spo ádan a organiso van. D tem to oby ejn sta ilo, ale kdo snad m l málo a chutnala mu, mohl p ijít a dostal ješt p idáno do hrné ka. Každý, kdo chodil na ob d, m l sv j hrné ek a lžíci. Po ob d musel je p kn a ist umýt a uložit na svoje místo do sk ín, p ipravit na p íští ob d. Každá t ída m la své místo na nádobí ve sk íni. O p íjmu a vydání Polévkového ústavu vedly se zvlášt ní ú ty. B hem školního roku docílilo se zis ku 0,81 halé e z 1 porce a do školního roku vcházel ústav s majetkem 155 korun a 53 halé. Zdar ma bylo pod lováno asi 65 d tí a podobn tolik jich po lévku kupovalo. Va ilo se od 14. prosince 1903 do 19. b ezna Také roku uvolila se va iti polévky pro ústav manželka ídicího za ob asné výpomoci sl. Anny Cha loupkové z. p Uva eno bylo celkem 8700 porcí chutné polévky, z nichž nad polovinu bylo rozdáno zdar ma, ostatní po ítána po 3 halé ích. P i sch zi místní školní rady navrhnul Jan Kobza, aby p íšt za 1 porci po lévky platily d ti místo dosavadních 3 halé 6 halé. Bylo to v dob stavby nové školy a pen z za polévky tak to získané m že prý se upot ebit tam, jak místní školní rada pozd ji ustanoví. Jist si byl v dom toho, že jeho d ti dom do. 6 mají blízko, na polévky chodit nebu P íloha Výprachtických novin, ro ník 9, íslo 11 strana 2 dou, jeho se to finan n nedotkne. A ti vzdálení z Hor ního konce, z Haldy, Dolního konce a z Plá av, ti platit mohou? íkal též, že d íve se šet ilo, peníze se ušet ily a okresní hejtmanství proto p íšt nic nep idá. Obce které nešet ily, dostaly podporu zase. Nevd k sv tem vládne. To poznal i ídicí u itel Fr. V. ernohouz. Mnohé ješt jiné e i vedly ho k tomu, že dne 22. ervna 1905 odvedl o sch zi místní školní rad spo i telní knížku na 254,82 K s podotknutím, že peníze ty ušet il tím, že obstarával va ení polévky sám se svou manželkou a co p ebylo z ob d placených, vrátil do po kladny. Za ob dy poskytované zdarma ú toval jen sku te né výlohy za pot eby vydané. Na po átku školního roku vzdal se ídicí u i tel Fr. V. ernohouz i s paní jakékoliv innosti p i polév kovém ústav, p vodn jím založeného, jak sám do pa m tní knihy napsal pro hrubé k nim se zachování n kte rých len školní rady. Do konce roku 1905 se více po lévka neva ila. Polévkový ústav v innosti zaniknul. Za niklo i va ení polévek ve staré škole. Nov ustanovený editel školy Karel O. H bílek dob e znal poslání Polévkového ústavu a proto ihned po svém p íchodu do Výprachtic snažil se innost tohoto zaniklého ústavu znovu oživit obnovit. Zda ilo se mu to. Sám vedl hlavní jeho správu a od 2. ledna 1907 va ila jeho man želka Miloslava Hubálková, nyní již v budov nové školy. V roce 1907 od 2. ledna do 19. b ezna rozd leno chudým 4621 porcí polévky a ostatním d tem po 3 halé ích pro dáno 2025 porcí polévky. Ve školním roce otev en byl Polévkový ú stav p i obecné a m š anské škole od 3. prosince 1906 do 19. b ezna Va eny byly polévky: bramborová, hrachová, o ková, rýžová, kroupová, drcená z vajec a svíte ková. Za celou dobu va eno 69krát a uva eno porcí po 1 / 3 litru. Pr m rn 123 porcí denn. Ústav vydr žován byl z milodar na pen zích i na va ivu. P i tom pamatováno rozmnožovati dle možnosti též základní fond ústavu. Tak a podobn vyvíjel svou innost Polévkový ústav i v letech následujících. V posledních létech I. sv tové války utichla u nás ve ško le i innost Polévkového ústavu. I p es snahy vedoucích ve škole nebylo možno ji po válce znovu obnovit. Drahota neustávala. Vyživování bylo spojeno s obtížemi. N jaká pomoc p išla od americké mise. Za ídilo se ve škole vyva ování polévky a kakaa. lenové u itelského sboru po máhali, vykonávali dozor. innost polévkového ústavu znovu oživila. Jak lze v kronice vy íst, již v roce 1920 se ve škole op t va ilo. V listopadu 1931 se konala ustavující sch ze rodi ovského sdružení p i zdejší obecné a m š anské škole, které p evzalo mimo jiné i pé i o stravování žactva. Po lévky se tak va ily pro d ti v zimním období i v následu jících letech. Chudým d tem vydávaly se polévky zdar ma, ostatním za cenu 20 halé, pozd ji za 25 a 30 halé za 1 / 4 l porci polévky. V pátek vydávalo se sva ené mléko. Va ívalo se od po átku ledna do zhruba poloviny b ezna. Rokem 1938 záznamy o innosti Polévkového ústavu ve výprachtické škole kon í. Po roce 1945 se život v osvobo zené republice ubíral zcela jiným sm rem a stravování d tí ve školních jídelnách se stalo samoz ejmostí. Z kroniky obce vybral a upravil Jan Ka ka

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 18. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 9. 3. 2016 Čas zasedání: 19:10 21:30 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: Ondřej Ryba,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 8 Datum: 1.10.2008 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 1.10.2008 Program: 1. Rozpočtová opatření 2. Příprava výběrového řízení na zhotovitele Zahradní II

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 18. 2. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 18. 2. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: JUDr. Miroslav Stejskal, Věra Jandejsková,

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Historie knihovny. 1814 z popudu faráře Františka Raymana otevřena farní knihovna.

Historie knihovny. 1814 z popudu faráře Františka Raymana otevřena farní knihovna. Historie knihovny Knihovny v Častolovicích byly celkem 3. První knihovna vznikla na zámku, za působení Leopolda Sternberga (1770 1856) obsahuje díla věděcká, beletrická, tisková i rukopisná. Můžeme zde

Více

Zastupitelstvo 23.11.2012

Zastupitelstvo 23.11.2012 Zastupitelstvo 23.11.2012 Obsah: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení program zasedání 3. Schválení závěrečného účtu za rok 2011 4. Úprava odměny zastupitelů obce 5. Schválení

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA prosinec 2012 Číslo: 8/2012 ZDARMA SPORTOVNÍ ÚSPĚCH MLÁDEŽE V sobotu 1. prosince se konal jeden z turnajů O pohár Králického venkova, který pořádala Komise pro Osadní výbory

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 1. Zahájení, úvod Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hodin, kdy paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany, kteří se na zasedání dostavili. Přítomných

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1442/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/1470/2016-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BKM/32/2016 s následnou

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky Termín konání : 15. října 2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 16 /2009 konané dne 10.11.2009 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 Vážení a milí spoluobčané, rok 2015 je v plném proudu a nás všechny čeká spousta společné práce, ale i zábavy. Ani v letošním roce nebudou

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal zastupitele a hosty. Zasedání

Více

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka Obec Rohatsko Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko konaného dne 28. 12. 2014 od 17-ti hodin v klubovně sportovního areálu Rohatsko. č. 2/2014 Přítomní zastupitelé: Přítomní občané:

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Vážení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás opět po roce seznámil s činností naší MO a nastínil úkoly pro další období. Rok

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Zastupitelstvo obce Chrást určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Michala Mráze a pana Lukáše Krismana a zapisovatele pana Jana Kokošku.

Zastupitelstvo obce Chrást určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Michala Mráze a pana Lukáše Krismana a zapisovatele pana Jana Kokošku. Zápis z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 17.6.2015 od 18.00 hodin Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2. Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád (návrh) Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.2015 Škola: Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád Č.j.: 01/2015

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany

ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany Místo konání: OÚ Skřivany Dne: 7.3.2011 Od: 18.00 hodin Ukončeno: 20.10 hodin PŘÍTOMNI: V. Futera, Mgr. J. Suchánek, M. Novák, L. Zima,

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice Směrnice č.2 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. David Šrom, ředitel školy Vydáno dne: 26.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 6 Pedagogická

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Město Kuřim Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací prosinec 211 1. Identifikační

Více

Zápis č. 1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 10.2.2011 v přísálí kulturního domu

Zápis č. 1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 10.2.2011 v přísálí kulturního domu Zápis č. 1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 10.2.2011 v přísálí kulturního domu Přítomni: Vojtěch Šín, Bc. Marek Karger, Ladislav Karn, Jiří Merta, Milan Mrázek, Libor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

ÚKLIDOVÉ PRÁCE V HISTORICKÉ BUDOVĚ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

ÚKLIDOVÉ PRÁCE V HISTORICKÉ BUDOVĚ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ Muzeum východních Čech v Hradci Králové Vás tímto vyzývá v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k podání n a b í d k y na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:

Více

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Přítomni: dle prezenční listiny : 4 Omluveni : PhDr. Doušová Neomluveni : 0 Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Ověřovatelé zápisu: MUDr.Dvořák,

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

JUDr. M. Stejskal, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová,V. Jandejsková, J. Kulhanek, Ing. J. Falta, J. Koubek, L. Merta, K. Medková

JUDr. M. Stejskal, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová,V. Jandejsková, J. Kulhanek, Ing. J. Falta, J. Koubek, L. Merta, K. Medková Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: JUDr. M. Stejskal, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová,V. Jandejsková,

Více