DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou"

Transkript

1 PŘÍLOHA DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou CS 1 CS

2 DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ESTONSKÁ REPUBLIKA, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA, IRSKO, ITALSKÁ REPUBLIKA, KYPERSKÁ REPUBLIKA, LOTYŠSKÁ REPUBLIKA, LITEVSKÁ REPUBLIKA, LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ, MAĎARSKÁ REPUBLIKA, REPUBLIKA MALTA, NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ, RAKOUSKÁ REPUBLIKA, POLSKÁ REPUBLIKA, PORTUGALSKÁ REPUBLIKA, REPUBLIKA SLOVINSKO, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, FINSKÁ REPUBLIKA, ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA, CS 2 CS

3 strany Smlouvy o založení Evropského společenství, Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii a Smlouvy o Evropské unii, dále jen členské státy, a EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII, dále jen Společenství, na jedné straně, a ALBÁNSKÁ REPUBLIKA, dále jen Albánie, na straně druhé, s ohledem na silné vazby mezi stranami a hodnoty, které sdílejí, jejich odhodlání tyto vazby posílit a vytvořit úzký a trvalý vztah založený na vzájemnosti a společném zájmu, což by mělo Albánii umožnit dále posílit a rozšířit vztahy vytvořené v minulosti se Společenstvím prostřednictvím Dohody o obchodní a hospodářské spolupráci z roku 1992 se Společenstvím a jeho členskými státy; s ohledem na význam této dohody v rámci procesu stabilizace a přidružení se zeměmi jihovýchodní Evropy při vytváření a upevňování stabilního uspořádání Evropy založeného na spolupráci, s Evropskou unií jakožto hlavní oporou, a v rámci paktu stability; s ohledem na závazek stran přispět všemi prostředky k politické, hospodářské a institucionální stabilizaci v Albánii i v daném regionu prostřednictvím rozvoje občanské společnosti a demokratizace, budování institucí a reformy veřejné správy, regionální obchodní integrace a prohloubené hospodářské spolupráce a prostřednictvím spolupráce v široké škále oblastí, zejména v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, a posílení národní a regionální bezpečnosti; s ohledem na závazek stran prohloubit politické a ekonomické svobody jakožto základ této dohody a rovněž jejich závazek dodržovat lidská práva a zásady právního státu, včetně práv osob náležejících k národnostním menšinám, a zásady demokracie prostřednictvím systému více politických stran se svobodnými a spravedlivými volbami; s ohledem na závazek stran provést v plném rozsahu všechny zásady a ustanovení Charty OSN, OBSE, zejména pak helsinského Závěrečného aktu, závěrečných dokumentů madridské a vídeňské konference, Pařížské charty pro novou Evropu a Paktu stability pro jihovýchodní Evropu s cílem přispět ke stabilitě regionu a spolupráci mezi zeměmi v tomto regionu; s ohledem na závazek stran dodržovat zásady svobodného tržního hospodářství a připravenost Společenství přispět k hospodářským reformám v Albánii; s ohledem na závazek stran dodržovat zásady volného obchodu v souladu s právy a povinnostmi vyplývajícími z WTO; s ohledem na vůli stran dále rozvíjet pravidelný politický dialog o dvoustranných i mezinárodních otázkách společného zájmu, včetně regionálních aspektů, se zřetelem na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie; s ohledem na závazek stran bojovat proti organizovanému zločinu a posílit spolupráci v boji proti terorismu na základě deklarace vydané na Evropské konferenci dne 20. října 2001; přesvědčeny o tom, že dohoda o stabilizaci a přidružení vytvoří nové prostředí pro rozvoj hospodářských vztahů mezi stranami a především pro rozvoj obchodu a investic, tedy faktorů, jež jsou klíčové pro hospodářskou restrukturalizaci a modernizaci; CS 3 CS

4 majíce na paměti závazek Albánie, že sblíží své právní předpisy v příslušných oblastech s právními předpisy Společenství a že je bude účinně provádět; vzhledem k ochotě Společenství poskytnout výraznou podporu při provádění reforem a použít při tomto úsilí veškeré dostupné nástroje spolupráce a technické, finanční a hospodářské pomoci na všestranném víceletém orientačním základě; potvrzujíce, že ustanovení této dohody, která spadají do oblasti působnosti části III hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství, zavazují Spojené království a Irsko jako samostatné smluvní strany a nikoliv jako členy Evropského společenství, dokud Spojené království nebo Irsko neoznámí Albánii, že začaly být vázány jako část Evropského společenství v souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství; totéž platí o postavení Dánska v souladu s Protokolem o postavení Dánska, který je připojen k uvedeným smlouvám; připomínajíce vrcholnou schůzku v Záhřebu, která vyzvala k dalšímu upevnění vztahů mezi zeměmi procesu stabilizace a přidružení a Evropskou unií a k posílení spolupráce v regionu; připomínajíce vrcholnou schůzku v Soluni, která posílila proces stabilizace a přidružení jako rámec politiky vztahů Evropské unie k západobalkánským zemím a zdůraznila perspektivu jejich integrace do Evropské unie v závislosti na pokroku při reformách a na výsledcích každé z těchto zemí; připomínajíce Memorandum o porozumění o usnadnění a liberalizaci obchodu, podepsané v Bruselu dne 27. června 2001, kterým se Albánie spolu s dalším zeměmi daného regionu zavázala k tomu, že vyjedná dvoustranné dohody o volném obchodu s cílem zvýšit investiční atraktivitu daného regionu a podpořit perspektivu jeho začlenění do celosvětového hospodářství; připomínajíce ochotu Evropské unie začlenit co nejúplněji Albánii do hlavního proudu evropské politiky a hospodářství a její status možného kandidáta na členství v EU na základě Smlouvy o Evropské unii a na základě splnění kritérií určených Evropskou radou v červnu 1993, pod podmínkou úspěšného provedení této dohody, především co se týče regionální spolupráce, SE DOHODLY TAKTO: Článek 1 1. Mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Albánií na straně druhé se zakládá přidružení. 2. Cíle tohoto přidružení jsou: podporovat úsilí Albánie o posílení demokracie a právního státu; přispět k politické, hospodářské a institucionální stabilitě Albánie a ke stabilitě daného regionu; poskytnout vhodný rámec pro politický dialog, který umožní rozvoj úzkých politických vztahů mezi stranami; CS 4 CS

5 podpořit úsilí Albánie o rozvoj hospodářské a mezinárodní spolupráce, mimo jiné prostřednictvím sbližování jejích právních předpisů s předpisy Společenství; podpořit úsilí Albánie o dokončení transformace ve fungující tržní hospodářství, podpořit harmonické hospodářské vztahy a postupně rozvinout zónu volného obchodu mezi Společenstvím a Albánií; podpořit regionální spolupráci ve všech oblastech, na které se tato dohoda vztahuje. CS 5 CS

6 HLAVA I OBECNÉ ZÁSADY Článek 2 Základem vnitřních i zahraničních politik obou stran a podstatným prvkem této dohody je dodržování demokratických zásad a lidských práv, jak jsou vyhlášeny ve Všeobecné deklaraci lidských práv a jak je stanoví Evropská úmluva o lidských právech, helsinský Závěrečný akt a Pařížská charta pro novou Evropu, dodržování zásad mezinárodního práva a právního státu a zásad tržního hospodářství uvedených v dokumentu bonnské konference KBSE o hospodářské spolupráci. Článek 3 Mezinárodní a regionální mír a stabilita a rozvoj dobrých sousedských vztahů jsou klíčové pro proces stabilizace a přidružení uvedený v závěrech zasedání Rady Evropské unie dne 21. června Uzavření a provedení této dohody se uskutečňuje v rámci závěrů Rady Evropské unie ze dne 29. dubna 1997 a zakládá se na individuálních výsledcích Albánie. Článek 4 Albánie se zavazuje pokračovat ve spolupráci a dobrých sousedských vztazích s ostatními zeměmi daného regionu a tuto spolupráci a vztahy posílit, což zahrnuje přiměřenou míru vzájemných ústupků týkajících se volného pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb a rovněž rozvoj projektů společného zájmu, zejména v oblastech boje proti organizovanému zločinu, korupci, praní špinavých peněz, nelegální migraci a obchodování, mimo jiné zejména s lidmi a nedovolenými drogami. Tento závazek představuje klíčový faktor pro rozvoj vztahů a spolupráce mezi smluvními stranami, a tudíž přispívá ke stabilitě regionu. Článek 5 Strany potvrzují význam, který přikládají boji proti terorismu a provádění mezinárodních závazků v této oblasti. Článek 6 Přidružení se provede postupně a bude plně realizováno během přechodného období maximálně deseti let, rozděleného na dvě po sobě následující etapy. Tyto dvě etapy se nebudou vztahovat na hlavu IV této dohody (volný pohyb zboží), pro kterou se stanoví zvláštní harmonogram v uvedené hlavě této dohody. Účelem uvedeného rozdělení na dvě po sobě následující etapy je pečlivě přezkoumat provádění dohody v polovině období. V oblasti sbližování právních předpisů a jejich vymáhání bude cílem Albánie zaměřit se v první etapě pomocí specifických srovnávacích ukazatelů na základní prvky acquis popsané v hlavě VI této dohody. CS 6 CS

7 Rada pro stabilizaci a přidružení zřízená podle článku 116 pravidelně přezkoumává uplatňování dohody a pokrok Albánie v právních, správních, institucionálních a hospodářských reformách s ohledem na preambuli a v souladu s obecnými zásadami stanovenými v této dohodě. První etapa začne v okamžiku vstupu této dohody v platnost. Během pátého roku po vstupu dohody v platnost Rada pro stabilizaci a přidružení zhodnotí pokrok dosažený Albánií a rozhodne o tom, zda je tento pokrok dostatečný pro přechod do druhé etapy, aby bylo dosaženo úplného přidružení. Rozhodne také, zda budou k řízení druhé etapy nezbytná zvláštní ustanovení. Článek 7 Dohoda je v plném rozsahu slučitelná s příslušnými ustanoveními WTO, zejména s článkem XXIV dohody GATT z roku 1994 a článkem V dohody GATS, a bude prováděna způsobem, který je v souladu s uvedenými ustanoveními. CS 7 CS

8 HLAVA II POLITICKÝ DIALOG Článek 8 1. V rámci této dohody bude dále rozvíjen politický dialog mezi stranami. Bude doprovázet a upevňovat sbližování mezi Evropskou unií a Albánií a přispívat k vytváření úzkých vazeb solidarity a nových forem spolupráce mezi stranami. 2. Cílem politického dialogu je podpora zejména: plného začlenění Albánie do společenství demokratických států a postupného sbližování s Evropskou unií; větší míry vzájemného sblížení postojů stran k mezinárodním otázkám, případně také formou výměny informací, a především k otázkám, které by mohly mít na strany zásadní dopad; spolupráce v daném regionu a rozvoje dobrých sousedských vztahů; společných názorů na otázky bezpečnosti a stability v Evropě včetně spolupráce v oblastech spadajících do rámce společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. 3. Strany zastávají názor, že šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů do rukou státních i nestátních aktérů představuje jedno z nejzávažnějších ohrožení mezinárodní stability a bezpečnosti. Strany proto souhlasí s tím, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů prostřednictvím úplného dodržování a vnitrostátního provedení svých stávajících závazků v rámci mezinárodních smluv a dohod o odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení a ostatních příslušných mezinárodních závazků. Strany se dohodly, že toto ustanovení tvoří základní prvek této dohody a bude součástí politického dialogu, který bude tyto prvky doprovázet a upevňovat. Strany se dále dohodly, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů tím, že: - přijmou opatření, aby podepsaly nebo ratifikovaly všechny ostatní příslušné mezinárodní nástroje nebo k nim přistoupily a aby je plně provedly; - vytvoří účinný systém vnitrostátních kontrol vývozu, v jehož rámci budou prováděny kontroly vývozu a tranzitu zboží souvisejícího se zbraněmi hromadného ničení, včetně kontroly koncového použití technologií dvojího použití, pokud jde o zbraně hromadného ničení, a který bude obsahovat účinné postihy za porušení kontrol vývozu. Politický dialog o této záležitosti může probíhat na regionální úrovni. CS 8 CS

9 Článek 9 1. Politický dialog se bude odvíjet v rámci Rady pro stabilizaci a přidružení, jež ponese obecnou odpovědnost za jakýkoliv podnět, který strany vznesou. 2. Na žádost stran může politický dialog probíhat i následujícími formami: pokud je to nutné, formou setkání na úrovni vyšších úředníků zastupujících Albánii na jedné straně a předsednictví Rady Evropské unie a Komisi na straně druhé; plným využitím všech diplomatických cest mezi stranami, včetně příslušných kontaktů ve třetích zemích a v Organizaci spojených národů, v OBSE, Radě Evropy a na jiných mezinárodních fórech; jakýmikoliv jinými prostředky, které by užitečným způsobem přispěly k upevnění, rozvoji a zintenzivnění tohoto dialogu. Článek 10 Politický dialog na parlamentní úrovni bude probíhat v rámci Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení zřízeného podle článku 122. Článek 11 Politický dialog může probíhat na vícestranném základě a jakožto dialog regionální zahrnout jiné země regionu. CS 9 CS

10 HLAVA III REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE Článek 12 Ve shodě se svým závazkem zachovat mír a stabilitu v mezinárodním i regionálním měřítku a rozvíjet dobré sousedské vztahy bude Albánie aktivně podporovat regionální spolupráci. Programy pomoci Evropského společenství mohou prostřednictvím programů technické pomoci podpořit projekty, které mají regionální nebo přeshraniční rozměr. Kdykoliv bude mít Albánie v úmyslu posílit svou spolupráci s některou ze zemí uvedených v článcích 13 až 15 níže, bude informovat a konzultovat Společenství a jeho členské státy, podle ustanovení hlavy X, která obsahuje institucionální, obecná a závěrečná ustanovení. Albánie přezkoumá stávající dvoustranné dohody se všemi příslušnými zeměmi nebo uzavře nové dohody, aby se zajistila jejich slučitelnost se zásadami uvedenými v Memorandu o porozumění o usnadnění a liberalizaci obchodu podepsaném v Bruselu dne 27. června Článek 13 Spolupráce se třetími zeměmi, které podepsaly dohodu o stabilizaci a přidružení Po podpisu této dohody zahájí Albánie se zeměmi, které již dohodu o stabilizaci a přidružení podepsaly, jednání, která umožní uzavření dvoustranných úmluv o regionální spolupráci s cílem rozšířit rozsah spolupráce mezi dotčenými zeměmi. Hlavními prvky těchto úmluv budou: politický dialog; vytvoření zóny volného obchodu mezi stranami v souladu s příslušnými ustanoveními WTO; vzájemné ústupky týkající se pohybu pracovníků, usazování, poskytování služeb, běžných plateb a pohybu kapitálu a rovněž dalších politik souvisejících s pohybem osob na úrovni rovnocenné úrovni této dohody; ustanovení o spolupráci v dalších oblastech, bez ohledu na to, zda se jich tato dohoda týká či nikoliv, zejména v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Tyto úmluvy budou obsahovat případně ustanovení o vytvoření nezbytných institucionálních mechanismů. Tyto úmluvy budou uzavřeny do dvou let po vstupu této dohody v platnost. Připravenost Albánie uzavřít takovéto úmluvy bude jednou z podmínek dalšího rozvoje vztahů mezi Albánií a Evropskou unií. Albánie zahájí podobná jednání se zbývajícími zeměmi regionu poté, co tyto země podepíší dohodu o stabilizaci a přidružení. CS 10 CS

11 Článek 14 Spolupráce s dalšími zeměmi, jichž se týká proces stabilizace a přidružení Albánie bude v některých nebo všech oblastech spolupráce, na něž se vztahuje tato dohoda, zejména pak oblastech společného zájmu, usilovat o regionální spolupráci s dalšími zeměmi, jichž se týká proces stabilizace a přidružení. Tato spolupráce by měla být vždy v souladu se zásadami a cíli této dohody. Článek 15 Spolupráce se zeměmi, které jsou kandidáty na přistoupení k EU 1. Albánie může rozvíjet svou spolupráci a uzavřít úmluvu o regionální spolupráci se zeměmi, které jsou kandidáty na přistoupení k EU, ve všech oblastech spolupráce, na něž se vztahuje tato dohoda. Cílem takové úmluvy by mělo být postupné sladění dvoustranných vztahů mezi Albánií a těmito zeměmi s odpovídajícími okruhy vztahů mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a těmito zeměmi. 2. Albánie zahájí jednání s Tureckem s cílem uzavřít na vzájemně výhodném základě dohodu o vytvoření zóny volného obchodu mezi těmito dvěma stranami v souladu s článkem XXIV dohody GATT a o liberalizaci usazování a poskytování služeb mezi nimi na úrovni rovnocenné úrovni této dohody v souladu s článkem V dohody GATS. Tato jednání by měla být zahájena co nejdříve, aby mohla být výše zmíněná dohoda uzavřena před uplynutím přechodného období uvedeného v čl. 16 odst. 1. HLAVA IV VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ Článek Společenství a Albánie během doby, která nepřesáhne deset let od vstupu této dohody v platnost, postupně vytvoří zónu volného obchodu v souladu s ustanoveními této dohody a s ustanoveními dohody GATT 1994 a WTO. Při tom vezmou v úvahu zvláštní požadavky stanovené níže. 2. Na zařazení zboží při obchodu mezi oběma stranami se vztahuje kombinovaná nomenklatura. 3. Pro každý produkt platí jako základní clo, které bude postupně snižováno podle ustanovení této dohody, clo skutečně uplatňované erga omnes ke dni, jenž předchází podpisu této dohody. 4. Snížená cla, která bude Albánie uplatňovat, vypočtená podle ustanovení této dohody, se zaokrouhlí na celá čísla za použití běžných aritmetických zásad. Čísla, která mají za desetinnou čárkou méně než 50 (včetně), se zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo a čísla, která mají za desetinnou čárkou více než 50 (včetně), se zaokrouhlí nahoru na nejbližší celé číslo. CS 11 CS

12 5. Jestliže po podpisu této dohody dojde k jakémukoliv snížení cel erga omnes, zejména snížení vyplývajícímu z vyjednávání o clech ve WTO, tato snížená cla nahradí základní cla uvedená v odstavci 3 počínaje dnem, kdy se tato snížení uplatní. 6. Společenství a Albánie si navzájem sdělí svá příslušná základní cla. KAPITOLA I PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY Článek Ustanovení této kapitoly se týkají výrobků, které pocházejí ze Společenství nebo z Albánie a jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury, s výjimkou těch, jež jsou uvedeny v příloze I I bodě ii) Dohody o zemědělství (GATT 1994). 2. Obchod mezi stranami s výrobky, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii, bude probíhat v souladu s ustanoveními uvedené smlouvy. Článek Celní sazby vztahující se na dovoz výrobků pocházejících z Albánie do Společenství se zruší se vstupem této dohody v platnost. 2. Ode dne vstupu této dohody v platnost se zruší množstevní omezení dovozu do Společenství a opatření s rovnocenným účinkem týkající se dovozu výrobků pocházejících z Albánie. Článek Celní sazby vztahující se na dovoz výrobků pocházejících ze Společenství do Albánie s výjimkou výrobků uvedených v příloze I se zruší se vstupem této dohody v platnost. 2. Celní sazby vztahující se na dovoz výrobků pocházejících ze Společenství do Albánie, které jsou uvedeny v příloze I, se budou postupně snižovat v souladu s tímto časovým harmonogramem: v den vstupu této dohody v platnost se dovozní clo sníží na 80 % základního cla; dne 1. ledna prvního roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo sníží na 60 % základního cla; dne 1. ledna druhého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo sníží na 40 % základního cla; dne 1. ledna třetího roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo sníží na 20 % základního cla; CS 12 CS

13 dne 1. ledna čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost se dovozní clo sníží na 10 % základního cla; dne 1. ledna pátého roku po vstupu této dohody v platnost se zbývající dovozní cla zruší. 3. Se vstupem této dohody v platnost se zruší množstevní omezení dovozu zboží pocházejícího ze Společenství do Albánie a opatření s rovnocenným účinkem. Článek 20 Se vstupem této dohody v platnost zruší Společenství a Albánie ve vzájemném obchodu všechny poplatky s účinkem rovnocenným dovozním clům. Článek Se vstupem této dohody v platnost zruší Společenství a Albánie všechna vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem. 2. Se vstupem této dohody v platnost zruší Společenství a Albánie navzájem všechna množstevní omezení vývozu a opatření s rovnocenným účinkem. Článek 22 Albánie prohlašuje, že je připravena snížit své celní sazby v obchodu se Společenstvím rychleji, než je stanoveno v článku 19, pokud to její všeobecná hospodářská situace a situace dotčeného hospodářského odvětví umožní. Rada pro stabilizaci a přidružení bude v tomto ohledu analyzovat situaci a učiní příslušná doporučení. Článek 23 Protokol 1 stanoví opatření vztahující se na výrobky ze železa a oceli kapitol 72 a 73 kombinované nomenklatury. CS 13 CS

14 KAPITOLA II ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Článek 24 Definice 1. Ustanovení této kapitoly se vztahují na obchod se zemědělskými produkty a produkty rybolovu pocházejícími ze Společenství nebo z Albánie. 2. Označení zemědělské produkty a produkty rybolovu se vztahuje na produkty uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury a produkty uvedené v příloze I I bodě ii) Dohody o zemědělství (GATT, 1994). 3. Tato definice zahrnuje ryby a produkty rybolovu uvedené v kapitole 3, číslech 1604 a 1605, položce a podpoložkách a Článek 25 Protokol 2 stanoví obchodní ujednání pro zpracované zemědělské produkty, které jsou v něm uvedeny. Článek Ode dne vstupu této dohody v platnost zruší Společenství všechna množstevní omezení a opatření s rovnocenným účinkem týkající se dovozu zemědělských produktů a produktů rybolovu pocházejících z Albánie. 2. Ode dne vstupu této dohody v platnost zruší Albánie všechna množstevní omezení a opatření s rovnocenným účinkem týkající se dovozu zemědělských produktů a produktů rybolovu pocházejících ze Společenství. Článek 27 Zemědělské produkty 1. Ode dne vstupu této dohody v platnost zruší Společenství cla a poplatky s rovnocenným účinkem týkající se dovozu zemědělských produktů pocházejících z Albánie, s výjimkou produktů čísel 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 a 2204 kombinované nomenklatury. U produktů, které patří do kapitol 7 a 8 kombinované nomenklatury a pro které společný celní sazebník stanoví použití valorických celních sazeb (ad valorem) a zvláštní celní sazby, se odstranění týká pouze valorické části cla. CS 14 CS

15 2. Ode dne vstupu této dohody v platnost umožní Společenství bezcelní vstup do Společenství u dovozu produktů, které pocházející z Albánie a patří do čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury, v rámci limitu roční celní kvóty 1000 tun. 3. Ode dne vstupu této dohody v platnost Albánie: a) zruší cla platná pro dovoz některých zemědělských produktů pocházejících ze Společenství, uvedených v příloze II písm. a); b) sníží postupně cla platná pro dovoz některých zemědělských produktů pocházejících ze Společenství, uvedených v příloze II písm. b), v souladu s harmonogramem uvedeným pro každý produkt ve zmíněné příloze; c) zruší cla platná pro dovoz některých zemědělských produktů pocházejících ze Společenství, uvedených v příloze II písm. c), v rámci limitu celní kvóty uvedené pro dotčené produkty. 4. Protokol 3 stanoví opatření vztahující se na vína a lihoviny uvedené ve zmíněném protokolu. Článek 28 Produkty rybolovu 1. Ode dne vstupu této dohody v platnost odstraní Společenství všechna cla týkající se ryb a produktů rybolovu pocházejících z Albánie, s výjimkou produktů uvedených v příloze III. Na produkty uvedené v příloze III se vztahují ustanovení stanovená ve zmíněné příloze. 2. Ode dne vstupu této dohody v platnost nebude Albánie na ryby a produkty rybolovu pocházející z Evropského společenství uplatňovat žádné celní sazby nebo poplatky s účinkem rovnocenným celním sazbám. Článek 29 S ohledem na objem obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu mezi stranami, na jejich zvláštní citlivost, na pravidla společných politik Společenství a na politiky Albánie v oblasti zemědělství a rybolovu, na úlohu zemědělství a rybolovu v hospodářství Albánie a na důsledky mnohostranných obchodních jednání v rámci WTO prozkoumají Společenství a Albánie v Radě pro stabilizaci a přidružení do šesti let od vstupu této dohody v platnost u jednotlivých produktů a na řádném a vhodném vzájemném základě možnosti přiznat si vzájemně další koncese za účelem větší liberalizace obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu. CS 15 CS

16 Článek 30 Ustanovení této kapitoly nijak nebrání tomu, aby strany uplatňovaly na jednostranném základě výhodnější opatření. Článek 31 Bez ohledu na další ustanovení této dohody, a zejména na články 38 a 43, pokud, vzhledem ke zvláštní citlivosti trhu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu, dovoz produktů, které pocházejí z jedné ze stran a na které se vztahují koncese přiznané podle článků 25, 27 a 28, způsobí v druhé straně vážné narušení trhů a nebo jejich vnitrostátních regulačních mechanismů, zahájí obě strany okamžitě konzultace za účelem nalezení vhodného řešení. Než bude takové řešení nalezeno, může dotčená strana přijmout vhodná opatření, jež považuje za nezbytná. KAPITOLA III SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 32 Ustanovení této kapitoly se vztahují na obchod se všemi produkty mezi stranami, není-li v této kapitole nebo v protokolech 1, 2 a 3 stanoveno jinak. Článek 33 Zachování současného stavu 1. Ode dne vstupu této dohody v platnost nebudou v obchodu mezi Společenstvím a Albánií zavedena žádná nová cla z dovozu nebo vývozu nebo poplatky s rovnocenným účinkem, ani nebudou již platná cla nebo poplatky zvyšovány. 2. Ode dne vstupu této dohody v platnost nebudou v obchodu mezi Společenstvím a Albánií zavedena žádná nová množstevní omezení týkající se dovozu nebo vývozu nebo opatření s rovnocenným účinkem, ani nebudou již platná omezení nebo opatření zpřísňována. 3. Aniž by byly dotčeny koncese přiznané podle článku 26, neomezují ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nijak uplatňování příslušných zemědělských politik Albánie a Společenství nebo přijetí jakýchkoliv opatření v rámci těchto politik, pokud tím není dotčen dovozní režim v přílohách II a III. CS 16 CS

17 Článek 34 Zákaz daňové diskriminace 1. Strany se zdrží jakýchkoliv opatření nebo postupů s povahou vnitřní daně, které zakládají přímo či nepřímo diskriminaci výrobků jedné smluvní strany na úkor obdobných výrobků pocházejících z území strany druhé, nebo taková opatření nebo postupy zruší. 2. Výrobky vyvezené na území jedné ze smluvních stran nesmějí být zvýhodněny vrácením vnitřní nepřímé daně nad rámec nepřímé daně, která na ně byla uvalena. Článek 35 Ustanovení týkající se zrušení dovozních cel se vztahují rovněž na cla daňové povahy. Článek 36 Celní unie, zóny volného obchodu a režimy přeshraničního obchodu 1. Tato dohoda nebrání zachování nebo zřízení celních unií, zón volného obchodu nebo režimů přeshraničního obchodu, pokud tyto unie, zóny nebo režimy nemění právní úpravu obchodování stanovenou v této dohodě. 2. Během přechodných období uvedených v článku 19 neovlivní tato dohoda provádění zvláštního preferenčního režimu, kterým se řídí pohyb zboží a který je stanoven buď v dohodách o přeshraničním obchodu uzavřených v minulosti mezi jedním nebo více členskými státy a Albánií nebo vyplývá z dvoustranných dohod uvedených v hlavě III, které Albánie uzavřela za účelem podpory regionálního obchodu. 3. V rámci Rady pro stabilizaci a přidružení se mezi stranami uskuteční konzultace o dohodách uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku a na vyžádání o dalších významných záležitostech týkajících se jejich příslušných obchodních politik vůči třetím zemím. Konzultace se uskuteční zejména v případě přistoupení třetí země ke Společenství, aby se zohlednily vzájemné zájmy Společenství a Albánie uvedené v této dohodě. Článek 37 Dumping a subvencování 1. Žádné z ustanovení v této dohodě nebrání ani jedné ze stran přijmout ochranná obchodní opatření podle odstavce 2 tohoto článku a článku Zjistí-li jedna ze stran, že v obchodě s druhou stranou dochází k dumpingu a/nebo napadnutelnému subvencování, může tato strana přijmout proti tomuto postupu CS 17 CS

18 vhodná opatření v souladu s Dohodou WTO o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 a Dohodou WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních a svými vlastními souvisejícími vnitrostátními právními předpisy. Článek 38 Všeobecná ochranná doložka 1. Strany uplatní ustanovení článku XIX GATT 1994 a Dohody WTO o ochranných opatřeních. 2. Pokud je jakýkoliv produkt jedné strany dovážen na území druhé strany v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že to způsobuje nebo hrozí způsobit: vážnou újmu vnitrostátnímu odvětví obdobných nebo přímo konkurenčních produktů na území dovážející strany; nebo vážné narušení v jakémkoliv odvětví hospodářství nebo obtíže, které by mohly způsobit závažné zhoršení hospodářské situace regionu dovážející strany, může dovážející strana přijmout vhodná opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v tomto článku. 3. Dvoustranná ochranná opatření zaměřená na dovoz z druhé strany nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro odstranění vzniklých obtíží, a měla by zpravidla spočívat v pozastavení dalšího snižování příslušného cla stanoveného v této dohodě pro dotčený produkt nebo ve zvýšení cla pro tento produkt do maximální výše odpovídající sazbě podle DNV vztahující se na tento produkt. Taková opatření musejí obsahovat jasné prvky vedoucí postupně k jejich odstranění nejpozději na konci stanoveného období a nesmí se přijímat na dobu delší než jeden rok. Za velmi výjimečných okolností lze přijmout opatření na dobu nejvýše tří let. Na dovoz produktu, na který se v minulosti vztahovalo takové opatření, se po dobu alespoň tří let od uplynutí uvedeného opatření neuplatní žádná dvoustranná ochranná opatření. 4. V případech uvedených v tomto článku, před přijetím opatření v něm stanovených nebo co nejdříve v případech, na které se vztahuje odst. 5 písm. b) tohoto článku, poskytnou Společenství nebo Albánie Radě pro stabilizaci a přidružení všechny příslušné informace s cílem najít řešení přijatelné pro obě strany. 5. Pro účely provedení výše uvedených odstavců platí tato ustanovení: a) Obtíže vyplývající ze situace uvedené v tomto článku se postoupí k prozkoumání Radě pro stabilizaci a přidružení, která může přijmout jakákoliv rozhodnutí potřebná pro odstranění těchto obtíží. Pokud Rada pro stabilizaci a přidružení nebo vyvážející strana nepřijme rozhodnutí, které by odstranilo zmíněné obtíže, nebo pokud do třiceti dní od postoupení záležitosti Radě pro stabilizaci a přidružení není dosaženo jiného uspokojivého řešení, může dovážející strana přijmout vhodná opatření pro odstranění problému v souladu s tímto článkem. Při výběru ochranných opatření je třeba dát přednost těm, která nejméně naruší fungování ujednání stanovených v této dohodě. Ochranná opatření uplatněná v souladu s článkem CS 18 CS

19 XIX GATT a Dohody WTO o ochranných opatřeních zachovají úroveň/rozpětí preference přiznané podle této dohody. b) Pokud je v důsledku výjimečných a naléhavých okolností, které vyžadují okamžitá opatření, znemožněno předběžné oznámení nebo prozkoumání, může dotyčná strana v situacích uvedených v tomto článku neprodleně použít předběžná opatření potřebná k nápravě této situace a neprodleně to oznámí druhé straně. Ochranná opatření se oznamují okamžitě Radě pro stabilizaci a přidružení a budou v rámci tohoto orgánu předmětem pravidelných konzultací, zejména za účelem stanovení časového harmonogramu pro jejich zrušení, jakmile to okolnosti umožní. 6. Pokud Společenství nebo Albánie podrobí dovoz produktů, u nichž je pravděpodobné, že by mohly vyvolat obtíže uvedené v tomto článku, správnímu postupu, jehož účelem je rychlé poskytnutí informací o vývoji obchodních toků, informuje druhou stranu. Článek 39 Doložka pro případ nedostatku 1. Vede-li dodržování ustanovení této hlavy: a) ke kritickému nedostatku nebo hrozbě nedostatku potravin nebo jiných produktů nezbytných pro vyvážející stranu; nebo b) k opětovnému vývozu produktu, vůči němuž vyvážející strana zachovává množstevní vývozní omezení, vývozní cla nebo opatření nebo poplatky s rovnocenným účinkem, do třetí země a pokud výše uvedené okolnosti vyvážející straně působí nebo pravděpodobně způsobí závažné obtíže, může tato strana přijmout vhodná opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v tomto článku. 2. Při výběru opatření je třeba dát přednost těm, která nejméně naruší fungování ujednání v této dohodě. Taková opatření nesmí být uplatněna způsobem, který by představoval prostředek svévolné nebo neodůvodněné diskriminace, převládají-li stejné podmínky, nebo skrytého omezení obchodu, a musejí být odstraněna, není-li jejich zachování již odůvodněno okolnostmi. 3. Před přijetím opatření stanovených v odstavci 1 tohoto článku nebo co nejdříve v případech, na které se vztahuje odstavec 4 tohoto článku, poskytnou Společenství nebo Albánie Radě pro stabilizaci a přidružení všechny příslušné informace s cílem najít řešení přijatelné pro obě strany. Strany se v rámci Rady pro stabilizaci a přidružení mohou dohodnout na jakýchkoliv prostředcích potřebných pro odstranění obtíží. Nedosáhne-li se dohody do třiceti dnů od postoupení dané záležitosti Radě pro stabilizaci a přidružení, může vyvážející strana uplatnit na vývoz dotčeného produktu opatření podle tohoto článku. 4. Pokud je v důsledku výjimečných a naléhavých okolností, které vyžadují okamžitá opatření, znemožněno předběžné oznámení nebo prozkoumání, může Společenství CS 19 CS

20 nebo Albánie neprodleně použít preventivní opatření potřebná k nápravě této situace a neprodleně to oznámí druhé straně. 5. Jakákoliv opatření uplatněná podle tohoto článku se oznamují okamžitě Radě pro stabilizaci a přidružení a budou v rámci tohoto orgánu předmětem pravidelných konzultací, zejména za účelem stanovení časového harmonogramu pro jejich zrušení, jakmile to okolnosti umožní. Článek 40 Státní monopoly Albánie postupně upraví všechny státní monopoly obchodní povahy, aby bylo zajištěno, že do konce čtvrtého roku od vstupu této dohody v platnost nebude existovat mezi státními příslušníky členských států a Albánie žádná diskriminace, pokud jde o podmínky nákupu a uvádění zboží na trh. Rada pro stabilizaci a přidružení bude o opatřeních přijatých za účelem dosažení uvedeného cíle informována. Článek 41 Není-li v této dohodě stanoveno jinak, stanoví se pravidla původu pro uplatnění ustanovení této dohody v protokolu 4. Článek 42 Povolená omezení Tato dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin, ochranou národního bohatství umělecké, historické nebo archeologické hodnoty nebo ochranou duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví nebo předpisy týkajícími se zlata a stříbra. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředek svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi stranami. Článek Strany souhlasí s tím, že pro provedení a kontrolu preferenčního zacházení přiznaného v rámci této hlavy je nezbytná správní spolupráce, a zdůrazňují svou vůli potírat nesrovnalosti a podvody v celních a souvisejících záležitostech. 2. Zjistí-li strana na základě objektivních informací, že nebyla poskytnuta správní spolupráce a/nebo že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu v rámci této hlavy, může dotčená strana dočasně pozastavit příslušné preferenční zacházení s dotčenými produkty v souladu s tímto článkem. CS 20 CS

21 3. Pro účely tohoto článku se neposkytnutím správní spolupráce rozumí mimo jiné toto: a) nejsou-li opakovaně dodrženy povinnosti ověřit status původu dotčených produktů; b) je-li následné ověření dokladu o původu a/nebo sdělení výsledků tohoto ověření opakovaně odmítnuto nebo zbytečně zdržováno; c) je-li udělení povolení ke kontrole správní spolupráce za účelem ověření pravosti dokladů nebo správnosti údajů důležitých pro přiznání daného preferenčního zacházení opakovaně odmítnuto nebo zbytečně zdržováno. Pro účely tohoto článku se může jednat o nesrovnalosti nebo podvod mimo jiné v případě, že bez uspokojivého vysvětlení dojde k rychlému nárůstu dovozu zboží, který překračuje obvyklou úroveň výrobní a vývozní kapacity druhé strany a souvisí s objektivními informacemi týkajícími se nesrovnalostí nebo podvodu. 4. Použití dočasného pozastavení je podmíněno následujícími podmínkami: a) Strana, která zjistila na základě objektivních informací, že nebyla poskytnuta správní spolupráce a/nebo že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu, oznámí své zjištění společně s objektivními informacemi bez zbytečného odkladu Výboru pro stabilizaci a přidružení a zahájí na základě všech příslušných informací a objektivních zjištění konzultace s Výborem pro stabilizaci a přidružení s cílem dosáhnout řešení přijatelného pro obě strany. b) Pokud strany zahájily konzultace v rámci Výboru pro stabilizaci a přidružení, jak je uvedeno výše, a nepodařilo se jim dohodnout na přijatelném řešení do tří měsíců od oznámení daných skutečností, může dotčená strana dočasně pozastavit příslušné preferenční zacházení s dotčenými produkty. Toto dočasné pozastavení se bez zbytečného odkladu oznámí Výboru pro stabilizaci a přidružení. c) Dočasná pozastavení podle tohoto článku se omezí na dobu nezbytně nutnou pro ochranu finančních zájmů dotčené strany. Jejich délka nepřesáhne dobu šesti měsíců, kterou lze obnovit. Dočasná pozastavení se ihned po jejich přijetí oznámí Výboru pro stabilizaci a přidružení. Budou předmětem pravidelných konzultací v rámci Výboru pro stabilizaci a přidružení, zejména s ohledem na jejich ukončení, jakmile přestanou existovat podmínky pro jejich uplatňování. 5. Současně s oznámením Výboru pro stabilizaci a přidružení podle odst. 4 písm. a) tohoto článku zveřejní dotčená strana oznámení pro dovozce ve svém Úředním věstníku. V oznámení pro dovozce se uvede, že se v souvislosti s dotčeným produktem na základě objektivních informací zjistilo neposkytnutí správní spolupráce a/nebo nesrovnalosti nebo podvod. Článek 44 Pokud se příslušné orgány při řádné správě preferenčního systému vývozu, a zejména při uplatňování ustanovení protokolu o definici původních produktů a metodách správní spolupráce, připojeného k této dohodě, zmýlí a tato chyba má důsledky pro dovozní cla, může smluvní strana, která je těmito důsledky dotčena, požádat Radu pro stabilizaci a přidružení, aby prozkoumala možnosti přijetí všech vhodných opatření za účelem vyřešení této situace. Článek 45 CS 21 CS

22 Uplatňováním této dohody není dotčeno uplatňování ustanovení právních předpisů Společenství týkajících se Kanárských ostrovů. HLAVA V POHYB PRACOVNÍKŮ, USAZOVÁNÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, KAPITÁL KAPITOLA I POHYB PRACOVNÍKŮ Článek S výhradou podmínek a postupů uplatňovaných v každém členském státě: pracovníci, kteří jsou státními příslušníky Albánie a jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, nebudou v porovnání se státními příslušníky takového státu v záležitostech pracovních podmínek, odměňování či propouštění nijak diskriminováni na základě státní příslušnosti; manžel nebo manželka a děti pracovníka legálně zaměstnaného na území členského státu, kteří legálně pobývají na území daného členského státu, mají přístup na jeho trh práce, a to po dobu povoleného pracovního pobytu dotčeného pracovníka, s výjimkou sezónních pracovníků nebo pracovníků přicházejících na základě dvoustranných dohod ve smyslu článku 47, není-li v těchto dohodách stanoveno jinak. 2. Albánie s výhradou podmínek a postupů uplatňovaných v této zemi přizná zacházení uvedené v odstavci 1 pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky některého z členských států a jsou legálně zaměstnáni na jejím území, a jejich manželovi nebo manželce a dětem, kteří v uvedené zemi legálně pobývají. Článek S ohledem na situaci na trhu práce v členských státech, s výhradou jejich právních předpisů a souladu s předpisy platnými ve členských státech v oblasti mobility pracovníků: stávající možnosti přístupu k zaměstnání pro albánské pracovníky přiznané členskými státy podle dvoustranných dohod by měly být zachovány a pokud možno vylepšeny; ostatní členské státy prozkoumají možnost uzavření podobných dohod. CS 22 CS

23 2. Rada pro stabilizaci a přidružení prozkoumá přiznání dalších zlepšení, včetně možností přístupu k odborné přípravě v souladu s předpisy a postupy platnými ve členských státech a s ohledem na situaci na trhu práce v členských státech a ve Společenství. Článek Stanoví se pravidla nezbytná pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení pracovníků, kteří mají občanství Albánie a jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, a jejich rodinných příslušníků, kteří tam legálně pobývají. Na základě rozhodnutí Rady pro stabilizaci a přidružení, které by nemělo ovlivnit žádná práva ani povinnosti vyplývající z dvoustranných dohod, pokud tyto dohody zajišťují výhodnější zacházení, se za tímto účelem uvedou v platnost tato ustanovení: všechna završená období, po která byli tito pracovník pojištěni, zaměstnáni nebo pobývali v různých členských státech, se za účelem výpočtu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů a dávek a za účelem zdravotní péče pro tyto pracovníky a jejich rodinné příslušníky sčítají; jakékoliv starobní nebo pozůstalostní důchody nebo dávky, důchody nebo dávky z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo z nich vyplývající invalidity bude s výjimkou nepříspěvkových dávek možné volně převádět, a to ve výši odpovídající právním předpisům dlužícího členského státu nebo států; příslušným pracovníkům budou poskytovány rodinné přídavky pro rodinné příslušníky ve smyslu výše uvedené definice. 2. Albánie přizná pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jeho území, a jejich rodinným příslušníkům, kteří tam legálně pobývají, podobné zacházení jako zacházení uvedené v druhé a třetí odrážce odstavce 1. KAPITOLA II USAZOVÁNÍ Pro účely této dohody se rozumí: Článek 49 a) společností Společenství nebo společností Albánie společnost, která byla založena v souladu s právními předpisy členského státu nebo Albánie a která má své sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovnu na území Společenství nebo na území Albánie. Pokud však společnost založená v souladu s právními předpisy členského státu nebo Albánie má na území Společenství nebo Albánie pouze své sídlo, považuje se za společnost Společenství nebo Albánie, pokud má její činnost skutečnou a nepřetržitou vazbu s hospodářstvím jednoho z členských států nebo Albánie; CS 23 CS

24 b) dceřinou společností společnost, která je první společností účinně ovládána; c) pobočkou společnosti provozovna, která nemá právní subjektivitu, budí dojem trvalosti, např. jako rozšíření mateřské společnosti, má své vedení a je materiálně vybavena pro sjednávání obchodů se třetími stranami, takže tyto strany, ačkoliv vědí, že v případě potřeby existuje právní vazba s mateřskou společností, jejíž správní ústředí se nachází v zahraničí, nemusejí jednat přímo s touto mateřskou společností, ale mohou uzavírat obchodní transakce v provozovně, která je rozšířením mateřské společnosti; d) usazováním : i) pokud jde o státní příslušníky, právo zahájit hospodářskou činnost jako osoba samostatně výdělečně činná a zřizovat podniky, zejména společnosti, které účinně ovládají. Samostatná výdělečná činnost a obchodní činnost státních příslušníků se nevztahuje na hledání nebo přijetí zaměstnání na trhu práce nebo nezakládá právo na přístup na trh práce druhé strany. Ustanovení této kapitoly se nevztahují na osoby, které nejsou výlučně samostatně výdělečně činné; ii) pokud jde o společnosti Společenství nebo Albánie, právo zahájit hospodářskou činnost prostřednictvím zřízení dceřiných společností a poboček v Albánii, popřípadě ve Společenství; e) činností vykonávání hospodářských činností; f) hospodářskými činnostmi činnosti průmyslové či obchodní povahy, výkon svobodných povolání a řemeslné činnosti; g) státním příslušníkem Společenství a státním příslušníkem Albánie fyzická osoba, která je státním příslušníkem jednoho ze členských států nebo Albánie; h) pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, včetně intermodální dopravy, která se zčásti skládá z dopravy námořní, státní příslušníci členských států nebo Albánie, usazení mimo Společenství nebo Albánii, a společnosti lodní dopravy usazené mimo Společenství nebo Albánii a ovládané státními příslušníky členského státu nebo státními příslušníky Albánie, požívají rovněž výhod plynoucích z této kapitoly a z kapitoly III, pokud jsou jejich plavidla registrovaná v tomto členském státě nebo v Albánii, a to v souladu s jejich příslušnými právními předpisy; i) finančními službami činnosti popsané v příloze IV. Rada pro stabilizaci a přidružení může oblast působnosti uvedené přílohy rozšířit nebo změnit. Článek Albánie usnadní zahájení činnosti společností a státních příslušníků Společenství na svém území. Za tímto účelem v okamžiku vstupu této dohody v platnost poskytne: i) pokud jde o usazování společností Společenství, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytnuté svým vlastním společnostem nebo společnostem kterékoliv třetí země, podle toho, co je výhodnější, a; CS 24 CS

25 ii) pokud jde o činnost dceřiných společností a poboček společností Společenství poté, co se usadí v Albánii, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytnuté svým vlastním společnostem a pobočkám nebo dceřiným společnostem a pobočkám společností kterékoliv třetí země, podle toho, co je výhodnější. 2. Strany nepřijmou žádné nové předpisy nebo opatření zavádějící diskriminaci, pokud jde o usazování společností Společenství nebo Albánie na jejich území nebo ohledně jejich činnosti po usazení ve srovnání se svými vlastními společnostmi. 3. Společenství a jeho členské státy od vstupu této dohody v platnost poskytnou: i) pokud jde o usazování společností Albánie, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytnuté členskými státy jejich vlastním společnostem nebo společnostem kterékoliv třetí země, podle toho, co je výhodnější; ii) pokud jde o činnost dceřiných společností a poboček společností Albánie usazených na jejich území, zacházení, které není méně výhodné než zacházení poskytnuté členskými státy jejich vlastním společnostem a pobočkám nebo dceřiným společnostem a pobočkám společností kterékoliv třetí země usazeným na jejich území, podle toho, co je výhodnější. 4. Pět let po vstupu této dohody v platnost stanoví Rada pro stabilizaci a přidružení postupy pro rozšíření výše uvedených ustanovení na usazování státních příslušníků obou stran dohody za účelem zahájení hospodářských činností jako osoby samostatně výdělečně činné. 5. Bez ohledu na ustanovení tohoto článku: a) dceřiné společnosti a pobočky společností Společenství mají od vstupu této dohody v platnost právo užívat a pronajímat v Albánii nemovitosti; b) dceřiné společnosti a pobočky společností Společenství mají rovněž právo nabývat a užívat majetková práva k nemovitostem jako společnosti Albánie a pokud jde o veřejný majetek/majetek společného zájmu, mají stejná práva jako společnosti Albánie, jsou-li tato práva nezbytná k výkonu hospodářských činností, pro něž jsou založeny, kromě přírodních zdrojů, zemědělské půdy, lesů a lesní půdy. Sedm let po vstupu této dohody v platnost stanoví Rada pro stabilizaci a přidružení postupy pro rozšíření práv podle tohoto odstavce na vyloučená odvětví. Článek S výhradou ustanovení článku 50, s výjimkou finančních služeb popsaných v příloze IV, může každá strana regulovat usazování a činnost společností a státních příslušníků na svém území do té míry, pokud tato regulace nediskriminuje společnosti a státní příslušníky druhé strany ve srovnání se svými vlastními společnostmi a státními příslušníky. 2. Pokud jde o finanční služby, bez ohledu na další ustanovení této dohody se straně nebrání v tom, aby přijala opatření z důvodů opatrnosti, včetně opatření na ochranu investorů, vkladatelů, pojistníků nebo osob, vůči nimž má poskytovatel finančních CS 25 CS

26 služeb fiduciární povinnost, či opatření pro zajištění integrity a stability finančního systému. Strany tato opatření nepoužijí jako prostředek k vyhýbání se svým povinnostem podle této dohody. 3. Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by strana měla povinnost zveřejnit informace o obchodech a účetnictví jednotlivých zákazníků nebo jakékoliv důvěrné nebo chráněné informace, které mají veřejné subjekty. Článek Aniž by byla dotčena Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského vzdušného prostoru (ECAA), ustanovení této kapitoly se nepoužijí na služby v letecké dopravě, vnitrozemské vodní dopravě a námořní kabotážní dopravě. 2. Rada pro stabilizaci a přidružení může vydávat doporučení pro zlepšení usazování a činnosti v oblastech, na které se vztahuje odstavec 1. Článek Ustanovení článků 50 a 51 nebrání kterékoliv ze stran použít zvláštní pravidla ohledně usazování a činnosti poboček společností druhé strany na jejím území v případě, že nejsou zapsány v obchodním rejstříku na území první strany, kdy jsou tato pravidla odůvodněna právními nebo technickými rozdíly mezi takovými pobočkami ve srovnání s pobočkami společností zapsaných v obchodním rejstříku na jejím území nebo kdy jsou v případě finančních služeb odůvodněna opatrností. 2. Rozdíl v zacházení nepřesáhne rámec toho, co je nezbytně nutné v důsledku takových právních nebo technických rozdílů, nebo v případě finančních služeb, z důvodů opatrnosti. Článek 54 S cílem usnadnit státním příslušníkům Společenství a Albánie zahájení a výkon pracovní činnosti v Albánii a ve Společenství přezkoumá Rada pro stabilizaci a přidružení, jaké kroky jsou nutné ke vzájemnému uznávání kvalifikací. Může za daným účelem přijmout všechna nezbytná opatření. Článek Společnosti Společenství usazené na území Albánie nebo společnosti Albánie usazené na území Společenství mají právo, aby v souladu s právními předpisy platnými v hostitelské zemi, kde se usadily, zaměstnaly nebo aby jejich dceřiná společnost nebo pobočka na území Albánie nebo Společenství zaměstnala zaměstnance, kteří jsou státními příslušníky členských států nebo Albánie, a to za předpokladu, že tito zaměstnanci jsou klíčovým personálem podle odstavce 2 a že jsou zaměstnáni výlučně těmito společnostmi, jejich dceřinými společnostmi nebo pobočkami. Povolení k pobytu a pracovní povolení platí pro tyto zaměstnance pouze po dobu výkonu tohoto zaměstnání. 2. Klíčovým personálem výše uvedených společností (dále jen organizace ) jsou osoby převedené v rámci společnosti, jak jsou vymezeny v písmenu c) tohoto CS 26 CS

EVROPSKÁ DOHODA zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé

EVROPSKÁ DOHODA zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé Česká republika, (dále uváděná jako ČR), na jedné straně a EVROPSKÁ DOHODA zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o uplatňování systému všeobecných celních preferencí. (předložená Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o uplatňování systému všeobecných celních preferencí. (předložená Komisí) KOMIE EVROPKÝCH POLEČENTVÍ V Bruselu dne 20.10.2004 KOM(2004) 699 v konečném znění 2004/0242 (CN) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (předložená Komisí) es es ODŮVODNĚNÍ

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2010 KOM(2010)177 v konečném znění 2010/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

SMLOUVA O KONEČNÉM USPOŘÁDÁNÍ VE VZTAHU K NĚMECKU /2+4/ (12. 9. 1990)

SMLOUVA O KONEČNÉM USPOŘÁDÁNÍ VE VZTAHU K NĚMECKU /2+4/ (12. 9. 1990) SMLOUVA O KONEČNÉM USPOŘÁDÁNÍ VE VZTAHU K NĚMECKU /2+4/ (12. 9. 1990) Spolková republika Německo, Německá demokratická republika, Francouzská republika, Svaz sovětských socialistických republik, Spojené

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.11.2006 KOM(2006) 715 v konečném znění 2006/0233 (ACC) 2006/0234 (ACC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím

Více

L 28/2 Úřední věstník Evropské unie 30.1.2010

L 28/2 Úřední věstník Evropské unie 30.1.2010 L 28/2 Úřední věstník Evropské unie 30.1.2010 PROZATÍMNÍ DOHODA o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

Více

1992R2913 CS 01.01.2007 005.001 1

1992R2913 CS 01.01.2007 005.001 1 1992R2913 CS 01.01.2007 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012R0267 CS 16.01.2016 017.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

9774/16 JC/izk DGD 1. Rada Evropské unie. Brusel 20. června 2016 (OR. en) 9774/16. Interinstitucionální spis: 2016/0102 (NLE) VISA 182 COASI 108

9774/16 JC/izk DGD 1. Rada Evropské unie. Brusel 20. června 2016 (OR. en) 9774/16. Interinstitucionální spis: 2016/0102 (NLE) VISA 182 COASI 108 Rada Evropské unie Brusel 20. června 2016 (OR. en) 9774/16 Interinstitucionální spis: 2016/0102 (NLE) VISA 182 COASI 108 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY NA ŘEŠENÍ. PROJEKTU Č. xxxxx

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY NA ŘEŠENÍ. PROJEKTU Č. xxxxx SMLOUVA Základní text Smlouva číslo xxxxxxxxxxxx Č.j.: xxxxxx/2016-mze-17012 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY NA ŘEŠENÍ PROJEKTU Č. xxxxx Smluvní strany Česká republika - Ministerstvo zemědělství se sídlem:

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.7.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 217/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2016 COM(2016) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu {SWD(2016) 97

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.11.2004 SEK(2004) 1446 v konečném znění Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT kterým se mění protokol 4 k Euro-středomořské dohodě týkající se

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.8.2015 COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. června 2011 (21.06) (OR. en) 11848/11. Interinstitucionální spis: 2011/0160 (NLE)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. června 2011 (21.06) (OR. en) 11848/11. Interinstitucionální spis: 2011/0160 (NLE) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. června 2011 (21.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0160 (NLE) 11848/11 AGRI 463 FORETS 56 DEVGEN 198 ENV 566 RELEX 684 JUR 311 UD 153 PROBA 87 NÁVRH Odesílatel:

Více

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. dubna 2011 (29.04) (OR. en) 9213/11 Interinstitucionální spis: 2010/0044(COD) CULT 29 CODEC 669 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších Bod 15 15. V 29 odst. 3 písm. b) se slova rozsah plnění a zrušují. 32006L0112

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.4.2010 KOM(2010)172 v konečném znění 2010/0093 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech

Více

1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti. 2 Objednávka

1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti. 2 Objednávka VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP VÝROBNÍHO MATERIÁLU (verze platná ke dni 26.10.2015) společnosti MBtech Bohemia s.r.o., IČ: 65416082, se sídlem Plzeň Skvrňany, Daimlerova 1161/6 PSČ 301 00 Plzeň,

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

I. Obecná ustanovení. II. Základní pojmy

I. Obecná ustanovení. II. Základní pojmy Obecné obchodní podmínky 1.1.2014 projekční a inženýrské kanceláře Robin VAŠNOVSKÝ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, místem podnikání Ostrava, Hrabová, Klasná 609/9, IČ: 88900991 I. Obecná ustanovení Čl.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 13. března 2009 (OR. fr) 7568/09 PECHE 64 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 13. března 2009 (OR. fr) 7568/09 PECHE 64 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 13. března 2009 (OR. fr) 7568/09 PECHE 64 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 12. března 2009 Předmět: Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné

Více

Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU III. Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Ustanovení 2 Místní působnost 1 (1) Podle zákona České republiky se

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie L 152/28 Úřední věstník Evropské unie 13.6.2012 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE,

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 561/2006

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 561/2006 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

O d d í l 1. P o d o d d í l 1

O d d í l 1. P o d o d d í l 1 1993R2454 CS 01.01.2014 019.001 47 B M18 KAPITOLA 2 Preferenční původ zboží O d d í l 1 Systém všeobecných preferencí P o d o d d í l 1 M46 Obecná ustanovení Článek 66 Tento oddíl stanoví pravidla týkající

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Číslo smlouvy kupujícího: E633-S-3662/2015 Číslo smlouvy prodávajícího: S01/00264-2015 Rámcová kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A č. uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1.

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ. Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1. Smlouva o Ústavě pro Evropu. Předmět: CIG 87/1/04 REV 1

KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ. Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1. Smlouva o Ústavě pro Evropu. Předmět: CIG 87/1/04 REV 1 KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1 Předmět: Smlouva o Ústavě pro Evropu CIG 87/1/04 REV 1 CS OBSAH PREAMBULE ČÁST I HLAVA I - VYMEZENÍ A CÍLE UNIE HLAVA II

Více

NÁVRH. Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

NÁVRH. Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem NÁVRH Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 1. ESCO se sídlem IČ: DIČ: jejímž jménem jedná bankovní spojení: (dále jen ESCO ) Článek 1. Smluvní strany 2. Klient se sídlem IČ:

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.1.2006 KOM(2006) 12 v konečném znění 2006/0007 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

PROTOKOL 3 o pravidlech původu

PROTOKOL 3 o pravidlech původu PROTOKOL 3 o pravidlech původu (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) OBSAH HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA II Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 16/2003. ze dne 6. ledna 2003,

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 16/2003. ze dne 6. ledna 2003, NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 16/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o způsobilost výdajů souvisejících s opatřeními spolufinancovanými

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o posíleném

Více

Praktický průvodce použitelnými právními předpisy v Evropské unii (EU), Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku.

Praktický průvodce použitelnými právními předpisy v Evropské unii (EU), Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku. Obsah ÚVOD 4 1. Proč potřebujeme tohoto průvodce? 4 2. Pravidla ve zkratce 4 ČÁST I: VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ 6 1. Kterému systému sociálního zabezpečení podléhají zaměstnanci, kteří jsou dočasně vysláni do

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s

Více

Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II. www.europa.eu.int/civiljustice

Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II. www.europa.eu.int/civiljustice CS Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II www.europa.eu.int/civiljustice Úvod Evropská unie jako prostor svobody, bezpečnosti a práva pomáhá lidem v jejich každodenních životech při

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ CS CS CS DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) 28.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 131/57 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: ANALÝZA DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PŘI DOVOZU A VÝVOZU Vedoucí diplomové práce: Ing. Marta Šulcová-Seidlová Autor: Lenka

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2010 KOM(2010) 799 v konečném znění 2010/0385 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 174 final - ANNEX 3.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 174 final - ANNEX 3. Rada Evropské unie Brusel 8. dubna 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0092 (NLE) 7616/16 ADD 3 WTO 80 SERVICES 5 COLAC 19 NÁVRH Odesílatel: Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního

Více