Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch"

Transkript

1 Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch (Konference o evropském cestovním ruchu, Brusel, 27. února 2001) Loyola de Palacio místopředsedkyně Evropské komise Platí mluvené slovo Pane předsedo, dámy a pánové, je pro mne velkou ctí, že se dnes mohu zúčastnit této konference a mám možnost vás seznámit se svými názory na dopravu a cestovní ruch. Doprava a cestovní ruch jsou vzájemně neoddělitelně propojeny. Stálým zvyšováním čistého příjmu v EU je cestovní ruch jedním z hlavních stimulů poptávky po dopravě. V posledních více než 20 letech roste osobní doprava o 2 % ročně, letecká doprava se zvyšuje ještě rychlejším tempem a je jasné, že cestovní ruch je jedním z hlavních faktorů. Propojení je obousměrné. Svou roli v růstu turistického ruchu hraje také snižování cen a zlepšování kvality dopravních služeb, zejména rozvoj nových leteckých linek do kdysi vzdálených cílových míst. Celkově má kvalita dopravních služeb hlavní vliv na úspěch odvětví cestovního ruchu a udržování vysoké kvality dopravních služeb je pro budoucnost životně důležité. A jaké jsou perspektivy dopravy a cestovního ruchu? To je otázka často kladená v souvislosti s rostoucími problémy dopravních kongescí a růstem společenských a ekologických nákladů na dopravu. Pro lepší pochopení vztahu mezi dopravou a turistickým ruchem Komise nedávno financovala průzkum hlavních vzorů a trendů v rekreačním cestování. Na základě průzkumu bylo zjištěno, že Evropa má nejvyšší poptávku po mezinárodní turistice na světě stávajících 60 % mezinárodního trhu. Cestovní ruch roste rychleji než HDP a je jedním z nejrychleji rostoucích sektorů na dopravním trhu. Tento růst je zvláště výrazný u krátkých cest, tzv. výletů za město. Celkově lidé jezdí častěji na kratší cesty a tento trend se zjevně zrychluje rozvojem vysokorychlostní dopravy, kam patří dálnice, letadla a vlaky redukující cestovní doby a ceny. Rostoucí objem turistického ruchu a rychlý rozvoj hospodářského propojení mezi severní a jižní Evropou mají dalekosáhlé důsledky pro dopravu. Zaprvé je nutno vzít na vědomí, že tyto mezinárodní toky vyžadují nový nadnárodní přístup k plánování spojení infrastruktury, k řízení dopravy, bezpečnosti atd. Takové otázky už nelze řešit pouze na místní, regionální či národní úrovni. Co je třeba, je hluboké pochopení struktury poptávky a přidružené mobility, které lze promítnout do politiky Společenství.

2 V případě účasti EU na plánování dopravy s cílem vyjít vstříc potřebám cestovního ruchu vyvstává otázka, jakou roli by EU měla hrát. EU by se neměla angažovat v regionální dopravě pro turistický ruch. Je však jasné, že by měla hrát jedinečnou a životně důležitou roli v rozvoji letecké dopravy, v plánování hlavních dálkových silničních a železničních spojení Evropy a v rozvoji námořní dopravy. Cíle politiky EU jsou vysvětleny ve Společné dopravní strategii. Komise se chystá prezentovat revidovanou Bílou knihu vysvětlující nový strategický rámec pro akce EU zaměřené na trvale udržitelnou mobilitu pro příští desetiletí. Z hlediska této nové strategie bych ráda zdůraznila dva hlavní elementy, které jsou podstatné pro zaručení vysoce kvalitních dopravních služeb turistům v Evropě. - Zaprvé vzhledem k rostoucím negativním vlivům dopravních kongescí zejména ve špičkových obdobích, jako jsou prázdniny, zde existuje základní potřeba vyvinout jistou klíčovou infrastrukturu, lépe integrovat dopravní systém a znovu uvést do rovnováhy použití různých druhů dopravy. - Zadruhé turisté jako občané a spotřebitelé musí mít prospěch z adekvátní ochrany a bezpečného prostředí v dopravním provozu - Pokud jde o právní bezpečnost: jejich práva musí být plně chráněna příslušnými právními ustanoveními v Evropě a ve světě. - Rovněž pokud jde o technickou a provozní bezpečnost: jejich fyzická integrita musí být zaručena. I Boj proti kongesci Vyřešení kongescí a úzkých profilů je naléhavým úkolem. Z celkové transevropské silniční sítě, dlouhé přibližně 7000 km, je jedna desetina sítě postižena dopravními kongescemi. Tranzitní trasy, klasickým příkladem je údolí řeky Rhôny ve Francii, v největším horku ucpané nekonečnými frontami automobilů a autobusů jsou v letním období bohužel typickým obrázkem. Podobné je to i v letecké dopravě. Turisté a cestovní kanceláře se stále častěji potýkají s pravidelně zpožděnými lety. Kromě vysokých společenských a ekologických nákladů, kongesce a následující zpoždění jsou příčinou nákladů ekonomických. Odhaduje se například, že náklady na kongesce v leteckém provozu činí přibližně 5 miliard euro ročně, pokud jde o pohonné hmoty navíc, o

3 přesčasové práce, ztrátu času cestujících atd. Obecně se odhaduje, že kongesce ve špičce představuje 0,75 % z HDP EU. Problémy kongesce rychle rostou při nerovnoměrném rozvržení toků cestujících a zboží na jednotlivé druhy dopravy. I když struktura osobní dopravy se poněkud liší od sektoru nákladní dopravy. Největší podíl nové dopravy je v sektorech silniční a letecké dopravy. Cestování letadlem a automobilem představuje dominantní druhy dopravy pro mezinárodní cesty Evropanů, činící 47 % (letadlo) a 43 % (automobil) na celkovém trhu. Mezi všemi dopravními druhy zaznamenává letecká doprava nejvyšší nárůst za více než 20 let. Provoz, vyjádřeno v osobokilometrech, se od r zvyšuje v průměru o 7 % za rok, zatímco provoz na evropských letištích se od r zpětinásobil. Tento trend je patrný zvláště v rekreačním cestování. Co se týče automobilů, v letech 1970 až 1999 se automobilový park Společenství rozrostl ze 62,5 milionů automobilů na téměř 175 milionů, což znamená, že se za 30 let ztrojnásobil. I když se tento trend zpomaluje, park soukromých automobilů se každým rokem rozrůstá o více než 3 miliony. V současné době je třikrát více dálnic než v r a každý rok je otevřeno 1000 km dálnic. Avšak tato nová kapacita nedrží krok s růstem poptávky a situace se pravděpodobně zhorší. Co se týče dalších druhů dopravy, námořní sektor, i když očividně nabízí velké možnosti v cestovním ruchu, je celkově poměrně nedůležitý. Trajekty zajišťují spojení s oblíbenými cíli cest na ostrovech a nabízejí jedinečnou koncepci cestování z místa na místo, přesto však představují pouze 4 % z celkových mezinárodních cest po Evropě. Železnice se poněkud překvapivě dosud nezaměřila na rekreační cestování a zaujímá pouze malý podíl 6 % z celkového počtu cest. Tyto významné nerovnováhy ve využívání jednotlivých druhů dopravy jsou při růstu osobní dopravy celkem o více než 20 % předzvěstí ještě mnohem většího nepoměru do r Očekává se, že sektor letecké dopravy poroste mnohem rychlejším tempem. Klíčovou otázkou je, jak zastavit stále rostoucí kongesce a jak tento trend přerušit. Dnes je nutno rozvíjet strategie k získání integrovanějšího systému a efektivnějšího a vyrovnanějšího využívání zdrojů dopravy. To s sebou nese adekvátní úroveň zařízení infrastruktury plus nový přístup k organizaci odvětví dopravy zaměřený na spolupráci mezi druhy dopravy na tzv. intermodální služby.

4 Hlavní role transevropských sítí Transevropské dopravní sítě (TEN) zahrnují klíčová strategická spojení v Evropě. Železniční, silniční a letecké sítě zahrnují hlavní trasy pro mezinárodní dopravu a také ta spojení a uzly, které jsou přístupovými místy pro periferní regiony Evropy. Rozvoj této sítě je životně důležitý pro konkurenceschopnost odvětví cestovního ruchu v Evropě, protože by mělo usnadnit rozvoj mezinárodní dopravy. EU a členské státy musí usilovat o dokončení hlavních projektů infrastruktury zahrnuté do TEN. Úsilí by mělo být soustředěno na redukování úzkých profilů, rozšiřování provozní provázanosti a kombinování různých druhů dopravy a dále na používání nových inteligentních technologií k řízení dopravního systému. Těmito cíli se bude řídit revize směrnic TEN, kterou již brzy plánuji předložit. Jedním obzvlášť zajímavým a důležitým projektem na podporu TEN je Galileo zaměřený na vytvoření satelitního navigačního systému pro EU. Pokud bude takový systém vytvořen, bude mít hlavní důsledky (implikace) pro rozvoj bezpečného a inteligentního dopravního systému a bude také nabízet mnoho zajímavých možností pro odvětví cestovního ruchu. Zlepšování cestování letadly a podporování cestování po železnici s cílem zajistit kvalitu a udržitelnost Vzhledem k celkovému kontextu bych ráda zdůraznila zejména dva druhy dopravy: leteckou dopravu, protože je to stěžejní druh dopravy pro vaše odvětví, a také dopravu železniční, kde vysokorychlostní síť vytvoří nové hlavní možnosti. Letecká doprava Rychlá liberalizace sektoru, rychlý růst dopravy a významné snížení tarifů vedly k výraznému nárůstu letů na hlavních velkých letištích. Kromě toho praxe koncentrovat se na omezený počet center znamená, že menší letadla jsou používána častěji než v minulosti pro přímé lety. Výskyt fenoménu kongesce za organizace řízení letového provozu vedené 15 členskými státy byl zvýšen koncentrací provozu na hlavních letištích, zejména v době dopravní špičky. V současné době cestující trpí velkými zpožděními u průměrně 30 % letů, které mají více než 30 min zpoždění. Jelikož je další nárůst dopravy velmi pravděpodobný, mou první koncepcí nápravy je iniciativa Single Sky. Pevně věřím, že, bude-li uplatněna v celém rozsahu, radikálně sníží kongesce ve vzdušném prostoru ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. Tato iniciativa stanoví pro reformu managementu systému řízení letového provozu následující směrnice: - Na zákonné úrovni: vytvořit silného regulátora pro Společenství; - Považovat vzdušný prostor za společný zdroj, do kterého budou mít přístup všichni uživatelé, a řídit vzdušný prostor jako kontinuum, organizovat konkrétní a akceschopnou účast vojenských orgánů na řízení letového provozu;

5 - Na institucionální úrovni: rozvíjet synergii mezi regulačními pravomocemi Evropské unie a odborností v rámci systému Eurocontrol a dosáhnout procesu přistoupení Společenství do systému Eurocontrol; - Na technické úrovni: stimulovat zavedení nových technologií při respektování absolutní priority bezpečnosti a zlepšení provozní provázanosti systémů a technik. Pokud jde o letiště, nové technologie, nové koncepce provozu a vyspělé řízení letového provozu rovněž umožní maximálně využít kapacity rozjezdové, rolovací a parkovací plochy. Roli bude také hrát vyrovnanější rozvržení letů po Evropě a méně závislosti na centrální a verbální politice. Navzdory skutečnosti, že pravidla týkající se alokace volných míst na ucpaných letištích existují už od r. 1993, využívání dostupné kapacity není stále ještě efektivní. Je nutno lépe stanovit kapacitu letištní infrastruktury, lépe monitorovat využití volných míst letiště a zajišťovat konzistenci volných míst na letišti s volnými místy na trase. Je rovněž nezbytné, aby dopravci realističtěji plánovali a rozvrhovali služby. Na některých hlavních letištích je však také zapotřebí větší kapacita. Nakonec stávající neschopnost Evropského společenství vyjednávat dopravní práva se zeměmi třetího světa na společném základě brání efektivnímu rozvoji trhu vnitrostátní aviatiky a s ní související letištní sítě. Vytvoření Transatlantické společné oblasti aviatiky by jistě přispělo k evoluci role a rozsahu letištní sítě. Železnice Nyní bych ráda řekla něco o potenciálu železničního sektoru. Pro Komisi je jeho rozvoj prioritou v rámci jejího úsilí o udržitelnou mobilitu. Jelikož železnice v posledních 10 letech profituje z omezeného růstu počtu cestujících (pouze 6 % ve srovnání se 68 % pro leteckou dopravu), věřím, že železniční dopravci musí využít příležitosti stále rostoucího trhu pro cestování po středně dlouhých trasách. Rozvoj vysokorychlostní železnice umožní železničnímu sektoru splnit očekávání turistů, co se týče rychlosti a pohodlí, tím, že je rychle zaveze do center evropských měst. Další evidentní zlepšení jsou zapotřebí v oblasti provozní provázanosti za účelem dalšího zkrácení cestovních dob. Stále ještě není dostatečně otevřen trh k zajištění konkurenčních tarifů a lepších strategií zaměřených na zákazníky v železničním sektoru. Do konce letošního roku navrhne Komise řadu nových opatření, včetně možností lépe integrovat trh osobní dopravy a dále podporovat provozní provázanost na vysokorychlostní síti. Dovolte mi dodat, že vysokorychlostní železniční síť je klíčovým prvkem TEN a je zvláště důležitá pro turistický ruch. Za posledních patnáct let bylo v Evropě vybudováno více než 3500 kilometrů nových vysokorychlostních tratí. Předběžný plán sítě TEN-Transport, stanovené ve Směrnicích, zahrnuje kilometrů nových a modernizovaných vysokorychlostních tratí. Některé části tohoto plánu, jako například vysokorychlostní spojení mezi Bruselem a Paříží, již byly dokončeny. Je to velký úspěch sítě TEN-Transport, protože

6 cestovní doba z Paříže do Bruselu se zkrátila o polovinu a tržní podíl železnice na této trase se téměř zdvojnásobil. Nakonec bych ráda zdůraznila potřebu plně využít komplementarity (vzájemného doplňování) různých druhů dopravy. Železniční a letecká doprava se mohou společně ruku v ruce rozvíjet ve prospěch vašeho sektoru. Je nutno více kombinovat možnosti letecké a železniční dopravy, jako je tomu například u Lufthansy a Deutsche Bahn na trase Stuttgart Frankfurt nebo mezi Air France a Thalys na trase Brusel Paříž. II Dovolte, abych nyní zaměřila pozornost na základní potřebu poskytovat turistům bezpečné prostředí v oblasti dopravních služeb Vedle parametrů, jako je například spolehlivost, konkurenceschopnost a efektivnost, je bezpečné prostředí klíčovou součástí zajišťování vysoce kvalitní dopravy pro turisty. To je spojeno jak s příslušnou právní ochranou, tak s jejich právy a vysokou úrovní technické a provozní bezpečnosti zaručující jejich fyzickou integritu. Ochrana práv cestujících Budu ilustrovat svůj první bod naší politiky týkající se práv cestujících v sektoru letecké dopravy, protože jde o sektor, kde se problémy stávají stále více ožehavějšími. Turisté by měli být spokojeni se svými lety do cílových rekreačních míst. Velmi často spokojeni jsou, ale někdy je to špatné. Komise vypracovává ambiciózní strategii posílení ochrany cestujících. První věc, kterou Komise udělala, bylo zahájení informační kampaně o právech, která cestující mají podle zákona Společenství. Většina cestujících si není vědoma svých práv, a tak nemůže trvat na jejich dodržování. Ve skutečnosti zákon Společenství již cestujícím dává práva, jde-li o rezervování letů, odepření nástupu do letadla, turistické zájezdy s předplacenými službami a odpovědnost aerolinií za smrt a zranění. Na žádost Komise mnoho letišť v celém Společenství vyvěsila plakáty jasně vysvětlující tato práva v Chartě. V současné době Komise plánuje, jak tuto kampaň rozšířit, aby informovala více cestujících. Dalším krokem je přimět letecké dopravní společnosti, aby se dobrovolně zavázaly ke zlepšování svých služeb cestujícím. Dobrovolně vytvořené kodexy mohou mobilizovat celý sektor ke zlepšování jeho výkonnosti. Na podnět Komise letecké dopravní společnosti v současnosti takové kodexy připravují. Očekává se, že se budou vztahovat na služby poskytované před odletem, jako například informace o nejnižším dostupném jízdném jakož i na služby na letišti a na palubě letadla, jako například rychlé informace o zpožděních a rušeních letů nebo na pomoc cestujícím, jejichž zavazadla se ztratila. Také letiště vypracovávají dobrovolné závazky. Konečně cestující mají určité základní zájmy, které musí být chráněny zákonem. Legislativa Společenství bude zajišťovat, aby cestující měli stejná práva po celé Evropské unii a mohli se domoci náhrady, pokud tato práva nejsou respektována. Komise plánuje práva cestujících rozšířit pomocí dvou legislativních dokumentů:

7 - Zaprvé o kompenzování cestujících při odepření nástupu do letadla v situacích rezervování více letenek, než bylo k dispozici. Příliš mnoho cestujících musí snášet odepření nástupu do letadla, zpoždění a nepohodlí. Komise pracuje na návrhu legislativy týkající se kompenzace a pomoci cestujícím, který má v úmyslu dokončit ještě před Velikonocemi. S tímto novým opatřením můžeme v budoucnosti očekávat nižší výskyt odepření nástupu do letadla a rušení letů. - Zadruhé o smlouvách aerolinií s cestujícími. Ty by měly jasně a přesně stanovit služby, které aerolinie poskytují a jejich podmínky a měly by odrážet odpovídající rovnováhu závazků mezi cestujícími a leteckými dopravními společnostmi. Na podzim Komise plánuje předložit návrhy minimálních požadavků na smlouvy. Některé podobné politické nástroje již existují pro námořní dopravu cestujících a Komise brzy předloží nové návrhy také v tomto sektoru. Nakonec je naším cílem vytvořit soubor politických nástrojů k zaručení odpovídající ochrany práv cestujících při použití jakéhokoliv druhu dopravy. Další velmi důležitou prioritou je udržovat technickou a provozní bezpečnost ve všech druzích dopravy a na všech úrovních. Za posledních deset let přijala EU v sektoru námořní dopravy celou řadu opatření v oblasti osobní námořní dopravy. Tato pravidla se týkají všech osobních plavidel obsluhujících evropské přístavy a zabezpečují vysokou úroveň ochrany jejich uživatelů. Legislativa EU se zabývá jak technickými, tak provozními pravidly pro plavidla a pro společnosti, které je provozují. Po ztroskotání expresního trajektu Samina v září r se Komise rozhodla znovu prozkoumat stávající legislativu Společenství týkající se bezpečnosti námořní dopravy a zlepšit stávající systém ohledně odpovědnosti v osobní dopravě. Návrhy budou formulovány na základě pracovního programu pro r Pracuje se na stejném přístupu k letecké a železniční dopravě. Dovolte, abych se zaměřila na bezpečnost silniční dopravy, protože silniční doprava je jedním ze dvou nejvíce využívaných druhů dopravy v cestovním ruchu. Lidské náklady na mobilitu u Evropanů byly a stále ještě jsou příliš vysoké. Od r zemřelo na našich silnicích více než 1,64 milionů občanů a prázdniny jsou nejčernějším obdobím. Pravidelně dochází k příliš mnoha tragickým autobusovým nehodám. Komise věnuje velké úsilí podpoře bezpečnosti silniční dopravy. Koncem tohoto roku zahájíme Akční plán bezpečnosti silniční dopravy pro léta Za bezpečnost silniční dopravy by měli nést odpovědnost všichni. Je třeba dodat, že zde bude hrát svou roli Evropská unie, ale mnoho práce budou vykonávat národní, regionální a místní orgány členských států. Náš úkol bude rozdělen na tři hlavní témata: vozidlo samo o sobě; chování řidiče; a prostředí pro řízení vozidla, což je z hlediska této konference nejdůležitější.

8 Abych uvedla konkrétní příklad, týkající se vašeho sektoru: Komise v současné době pracuje na návrhu na výcvik profesionálních řidičů pro přepravu zboží i cestujících, který má být předložen v průběhu r Akce nesmí být výhradně omezena na soukromé automobily a autobusy. Nákladní automobily, stále početnější na hlavních evropských tranzitních silnicích, jsou velmi často zdroji nehod. Proto naše politická činnost zaměřená na vytvoření vysoce kvalitního systému silniční dopravy bude mít také pozitivní vliv na celkovou úroveň bezpečnosti na silnicích. Z tohoto hlediska vedle souborů opatření přijatých v listopadu loňského roku předloží letos Komise směrnici zaměřenou na posílení kontrol nákladních automobilů. Na závěr tématu o dopravní bezpečnosti bych ráda učinila poněkud všeobecnější poznámku: jednou z hlavních slabých stránek v oblasti bezpečnosti je prosazování legislativy a uplatňování sankcí. Vytvoření bezpečnostních agentur v různých druzích dopravy by přispělo k uplatňování pravidel a k jejich harmonizaci v rámci Unie. Současně navrhujeme vytvoření takové entity v sektoru letecké a námořní dopravy a podobný návrh je připravován pro sektor dopravy železniční. Věřím, že tento přístup umožní mnohem vyšší a jednotnější stupeň bezpečnosti v dopravě a lepší prevenci a monitorování po celé Unii. Závěr Na závěr bych ráda řekla, že nová dopravní politika Společenství, kterou Komise bude navrhovat ve své nadcházející Bílé knize, se zaměří na problémy a potřeby vašeho odvětví a turistů v Evropě. Její jasné zaměření na řešení kongescí, zaručení bezpečnosti a na poskytování bezpečných a vysoce kvalitních služeb plně odpovídá vašim zájmům. Jsem si jista vaším souhlasem, že udržitelná mobilita je základem pro blaho vašich klientů a prosperitu vašeho sektoru. Doufám, že se všichni aktivně zapojíte do diskuze o tomto strategickém projevu a vyslovíte své názory na nová opatření. Děkuji Vám za pozornost. Pramen: Speech/01/122, Překladatel: Lidmila Zrzavecká Korektura: ODIS

Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky

Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky C/03/80 Lucemburk 9. října 003 1845/03 (Tisk 80) 531. zasedání Rady - Doprava, telekomunikace a energie Lucemburk 9. října 003 Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice

Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice Veřejná konzultace Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice V letošním roce uskuteční Komise střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice do r. 2010. Toto přezkoumání

Více

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.10.2008 KOM(2008) 682 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS 1 CS 1. ÚVOD 1. Ve sdělení s názvem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout OBSAH OBECNÉ ZÁSADY POLITIK V RÁMCI BÍLÉ KNIHY... 6 ČÁST JEDNA: ZMĚNA

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/0081 (COD) Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o obecně rozšířeném zavedení a interoperabilitě elektronických systémů silničního mýta ve Společenství (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. května 2011 (OR. en) 9814/11 AVIATION 121 RELEX 456 COEST 156 NIS 63

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. května 2011 (OR. en) 9814/11 AVIATION 121 RELEX 456 COEST 156 NIS 63 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 6. května 2011 (OR. en) 9814/11 AVIATION 121 RELEX 456 COEST 156 NIS 63 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum

Více

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ ROZŠÍŘENÍ EU: VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ Vyjednávání o členství v Evropské unii nespočívá pouze v diskusi, zda EU může dovolit kandidátským zemím jimi požadovaná přechodná

Více

Strategické úkoly pro regionální dopravu

Strategické úkoly pro regionální dopravu Strategické úkoly pro regionální dopravu Dr. Tobias Heinemann, Kai Gotthardt 1 Během posledních let se trh pro regionální osobní dopravu v Německu nesmírně změnil. V r. 1996, kdy vstoupil v platnost zákon

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Jürgen Behrendt Jelikož Německo leží uprostřed Evropy, je točnou a křižovatkou severojižní a východozápadní dopravy s vysokým podílem tranzitní

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 15.12.2015 COM(2015) 667 final 2015/0313 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

(Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na první odstavec článku 156 této smlouvy,

(Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na první odstavec článku 156 této smlouvy, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Text s významem

Více

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility Veřejná online konzultace týkající se programu pracovní mobility Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility mladých lidí uvnitř EU Tato otevřená veřejná online

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa.

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa. Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 spolu s odpověďmi společného

Více

Vize evropských spotřebitelů energie pro rok 2020

Vize evropských spotřebitelů energie pro rok 2020 Vize evropských spotřebitelů energie pro rok 2020 Dokument k diskusi Ref: C12-SC-02-04 24. dubna 2012 Council of European Energy Regulators ASBL 28 rue le Titien, 1000 Bruxelles Arrondissement judiciaire

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. FD ČVUT, Horská, dveře č. 438 ROPID, Rytířská 10, 5. patro; jares@ropid.cz Přednášky umístěny na: ids.zastavka.net Témata přednášek Úvod Rozdělení

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 8. 2. 2011 2010/2235(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) Výbor pro dopravu a cestovní

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY UNIE TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ STUDIE Obsah Tato studie poskytuje

Více

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4 21 listopad 2007 21 Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2 Příručka pro dotace z EU 3-4 Období českého předsednictví: v Bruselu byl představen oficiální program 5

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2150(INI) 24. 11. 2011

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2150(INI) 24. 11. 2011 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 24. 11. 2011 2011/2150(INI) NÁVRH ZPRÁVY o fungování a uplatňování nabytých práv osob v letecké dopravě (2011/2150(INI)) Výbor pro dopravu

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Nejnovější bezpečnostní předpisy snižují rizika na tratích

Nejnovější bezpečnostní předpisy snižují rizika na tratích Nejnovější bezpečnostní předpisy snižují rizika na tratích Kristi Matoba Federální železniční správa, AAR a AREMA konstatují snižování nehod na tratích; nízký počet nehod vysvětlují Zákonem na ochranu

Více

Programy mezinárodního managementu dopravy v severozápadní Evropě: organizace, milníky, zkušenosti a výsledky

Programy mezinárodního managementu dopravy v severozápadní Evropě: organizace, milníky, zkušenosti a výsledky Programy mezinárodního managementu dopravy v severozápadní Evropě: organizace, milníky, zkušenosti a výsledky Joost van der Valk a Willem Bloys van Treslong V hustě obydlené oblasti severozápadní Evropy

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.7.2010 SEK(2010) 877 v konečném znění C7-0186/10 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí institutu

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí institutu Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí institutu 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail:

Více

Jednoúčelové poskytování půjček EIB na železniční infrastrukturu

Jednoúčelové poskytování půjček EIB na železniční infrastrukturu Evropská investiční banka, hlavní zdroj bankovních financí pro infrastrukturu transevropské dopravy, rozšiřuje významné financování půjček na železniční infrastrukturu spojení vysokorychlostními vlaky,

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

Výzkum a vývoj v resortu dopravy

Výzkum a vývoj v resortu dopravy Výzkum a vývoj v resortu dopravy Martina BártovB rtová 1 Běžící programy v ČR Bezpečná a ekonomická doprava Podpora realizace udržiteln itelného rozvoje dopravy 2 Společný cíl c l programů VaV Rozvoj dopravní

Více

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln lních věcív Brno, 25. listopadu 2005 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu člen Výboru pro zaměstnanost a sociální politiku www.cabrnoch.cz

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Ing. Václav Fencl, CSc.

Ing. Václav Fencl, CSc. Pracovní program 2013 Udržitelná pozemní doprava Ing. Václav Fencl, CSc. Základní údaje: Zveřejnění pracovního programu: neoficiálně již 14.6.2012, oficiálně bude zveřejněno ve věstníku EC dne 10.7.2012

Více

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013 Tisková zpráva 22. července 2013, 0:00 Spíše zamračeno... 22. července 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Podniková komunikace T +49 (0) 911 395 2745 F +49 (0)

Více

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST 93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011 ENVE-V-014 STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝBOR REGIONŮ připomíná, že při uplatňování opatření ke zvyšování energetické účinnosti je velice

Více

Zvládání železničního hluku v Evropě

Zvládání železničního hluku v Evropě Zvládání železničního hluku v Evropě Jakob Oertli 1 Aby se potvrdilo, že doprava po železnici respektuje okolní prostředí, musí také kolejnice způsobovat méně hluku. Mnoho národních podnětů a velmi působivých

Více

Silniční infrastruktura a její budoucí rozvoj

Silniční infrastruktura a její budoucí rozvoj Alfred Brunclík Fórum českého stavebnictví Silniční infrastruktura a její budoucí rozvoj 1. Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR a fakta o současné situaci v silniční dopravě 2. Jak bude narůstat

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2015 COM(2015) 77 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA V EVROPĚ: OD ROKU 2001 SE VÝZNAMNĚ NEZVÝŠIL PODÍL TOHOTO

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 28.10.2014 L 307/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Ing. Ruedi Ott, ředitel dopravního plánování Město Curych ležící u kraje jezera je centrem městské aglomerace s přibližně 1 milionem obyvatel. Město samo má

Více

Po 70 letech: tramvaj se vrací do Paříže

Po 70 letech: tramvaj se vrací do Paříže Po 70 letech: tramvaj se vrací do Paříže Christoph Groneck 15. března 1937 byl v Paříži naposled v provozu vlak tramvajové dopravy. I když v 90. letech došlo zavedením nových tratí T1 (1992) a T2 (1997)

Více

Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky

Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky EVROPSKÁ KOMISE MEMO Brusel 13. března 2013 Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky Jak vypadá současná situace? Úspěch Evropy při zajišťování a dodržování práv cestujících je jedním ze

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29.

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29. Memorandum BISE 1 k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu 29. října 2004 118 účastníků 2 ze sedmdesáti východoevropských zemí zahrnujících:

Více

Zelená kniha Koncepce veřejné dopravy. Informační workshop SDT - Telematika, legislativa a strategie Praha, 11. dubna 2014

Zelená kniha Koncepce veřejné dopravy. Informační workshop SDT - Telematika, legislativa a strategie Praha, 11. dubna 2014 Zelená kniha Koncepce veřejné dopravy Informační workshop SDT - Telematika, legislativa a strategie Praha, 11. dubna 2014 1 Důvod zpracování Dopravní politika České republiky pro období let 2014 až 2020

Více

Evropský program bezpečnosti silnic. Snížení počtu obětí silničních dopravních nehod v EU na polovinu do roku 2010: společná zodpovědnost

Evropský program bezpečnosti silnic. Snížení počtu obětí silničních dopravních nehod v EU na polovinu do roku 2010: společná zodpovědnost Evropský program bezpečnosti silnic Snížení počtu obětí silničních dopravních nehod v EU na polovinu do roku 2010: společná zodpovědnost 1. Čas rozhodnutí Bílá kniha dopravní politiky Evropské komise,

Více

INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ

INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ Květoslava ČADSKÁ JUDr. Květoslava ČADSKÁ, vedoucí oddělení odboru drah,

Více

Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika

Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika CIVINET SÍŤ K UDRŽITELNÉ MOBILITĚ VE MĚSTECH 20. únor 2014 Praha, Ministerstvo dopravy Struktura prezentace - Fungování CZ-SR CIVINET - Cíle - Organizační struktura

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) 10276/1/12 REV 1 PECHE 180 CADREFIN 265 CODEC 1407 REVIDOVANÁ ZPRÁVA Odesílatel: Předsednictví Příjemce:

Více

Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU

Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU Verze 2009 - schválena vládou dne 5. října 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj Sekce NOK a evropských záležitostí Obsah Úvod...2 1. Kontext diskusí o

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové. republiky o společné podpoře iniciativy Ekonomické pásmo Hedvábné stezky

Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové. republiky o společné podpoře iniciativy Ekonomické pásmo Hedvábné stezky Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o společné podpoře iniciativy Ekonomické pásmo Hedvábné stezky a Námořní Hedvábná stezka pro 21. století Vláda České

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

SENÁT. Parlament České republiky

SENÁT. Parlament České republiky Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými

Více

Modelové příklady z evropských měst

Modelové příklady z evropských měst Modelové příklady z evropských městm Zbyněk Sperat, CDV Modelové příklady z evropských městm Obsah prezentace any (D) Sheffield (UK) Lille (F) další zahraniční příklady a zkušenosti závěr any 517.000 obyv.,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Čistá mobilita z pohledu MD ČR. Loučeň, 19.-20.9.2013 Workshop-Čistá mobilita

Čistá mobilita z pohledu MD ČR. Loučeň, 19.-20.9.2013 Workshop-Čistá mobilita Čistá mobilita z pohledu MD ČR Loučeň, 19.-20.9.2013 Workshop-Čistá mobilita Čistá mobilita důvody pro její podporu zamezení změny klimatu zmírnění závislosti na fosilních palivech zlepšení kvality ovzduší

Více

Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj

Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020 Nová

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 7.10.2009 SEK(2009) 1298 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU

Více

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Tato sekce zahrnuje činnosti osobní a nákladní dopravy, pravidelné nebo nepravidelné, po kolejích, potrubím, po silnici, vodě či vzduchem a související činnosti, jako činnosti

Více

Souhrn posouzení dopadů

Souhrn posouzení dopadů KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.3.2007 SEK(2007) 171 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE připojený k návrhu SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o úpravu zvláštního

Více

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. MINISTERSTVO DOPRAVY STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI I.1 Příspěvek národních politik,

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

CLARA II, oblast přeshraniční železniční doprava Pracovní skupina 06.12.2011 v Marktredwitz (Ost-West-Kompetenzzentrum) Shrnutí důležitých výsledků

CLARA II, oblast přeshraniční železniční doprava Pracovní skupina 06.12.2011 v Marktredwitz (Ost-West-Kompetenzzentrum) Shrnutí důležitých výsledků CLARA II, oblast přeshraniční železniční doprava Pracovní skupina 06.12.2011 v Marktredwitz (Ost-West-Kompetenzzentrum) Shrnutí důležitých výsledků ************************************************ Termín

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Konference Trendy evropské dopravy - Praha - 16. 6. 2014 Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území

Více

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Začátkem dubna tomu bude přesně 75 let od začátku fungování největšího a nejmodernějšího letiště České republiky. Za ta léta se v souvislosti

Více

Dopravně-bezpečnostní akce pořádaná v rámci Evropského týdne mobility ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst. souhrnné vyhodnocení

Dopravně-bezpečnostní akce pořádaná v rámci Evropského týdne mobility ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst. souhrnné vyhodnocení Dopravně-bezpečnostní akce pořádaná v rámci Evropského týdne mobility ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst souhrnné vyhodnocení Základní údaje o akci Dopravně-bezpečnostní akci zorganizoval projekt

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Netechnické obtíže v přípravě VRT

Netechnické obtíže v přípravě VRT petr.slegr@cedop.info Faktory ovlivňující podobu železnice v ČR zaostalost železnice z doby před rokem 1989 a pokračování rozvoje IAD absence koncepce rozvoje (nebo spíše absence zájmu o rozvoj?) železniční

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2299/89. ze dne 24. července 1989

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2299/89. ze dne 24. července 1989 07/sv. 1 277 31989R2299 29.7.1989 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 220/1 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2299/89 ze dne 24. července 1989 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů

Více

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 212 10. funkční období 212 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Odborový svaz dopravy nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz dopravy nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz dopravy nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Zpráva ze služební cesty Zasedání Výkonného výboru ETF 19. 20. listopadu 2009, Brusel (BE) Předkládá: Josef Maurer (člen P-OSD) V souladu

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 6. července 2005 (07.07) (OR. en) 10908/05 TRANS 145

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 6. července 2005 (07.07) (OR. en) 10908/05 TRANS 145 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. července 2005 (07.07) (OR. en) 10908/05 TRANS 145 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Patricia BUGNOTOVÁ, ředitelka, za generálního tajemníka Evropské komise Datum přijetí: 4. července

Více

Příprava na využití evropských fondů po roce 2013

Příprava na využití evropských fondů po roce 2013 Příprava na využití evropských fondů po roce 2013 Daniel Braun 1. náměstek ministra Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference ROP SZ, 10. listopadu 2011 Kohezní politika ve víceletém finančním

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.8.2006 KOM(2006)432 v konecném znení 2006/0146(COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční

Více

Rešerše rozvoje IDS včeské republice a zásady systémového přístupu k rozvoji IDS

Rešerše rozvoje IDS včeské republice a zásady systémového přístupu k rozvoji IDS Rešerše rozvoje IDS včeské republice a zásady systémového přístupu k rozvoji IDS Ing. František Kopecký, Ph.D. Stavební fórum - Bratislava 8.3.20 Kvalitní veřejná osobní doprava v regionu je základním

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více