POVAHA ORLA BILL BRITTON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POVAHA ORLA BILL BRITTON"

Transkript

1 POVAHA ORLA BILL BRITTON Bouková mrana se zlovstn valila pes Western Hills, když vtom blesk proal oblohu. Dole v syt zeleném údolí sedli u stodoly dva ptáci. Zdánliv sob podobní, ve skutenosti však rozdílní jako den a noc. Slepice, která se sklonnou hlavou šárala zobákem ve smetí u stodoly, zrychlila. Rychle vyhrabávala ze sutin a smetí poslední ervy, njaké zbytky a kousky kukuice. Vdla, že už nemá mnoho asu, a než udeí boue, bude muset utéct do stodoly. A tak horen vyhrabávala ze sutin potravu. Druhý pták vypadal velmi zvláštn a také se tak choval. Sedl na sloupku od plotu, hlavu zdviženou k obloze, a jeho zrak, ostrý jako bitva, pátral v oblacích. Lín roztáhl kídla a prudký závan vtru ho tém vynesl z místa. Bylo vzrušující pozorovat majestátnost jeho rozepjatých kídel. Dalo se snadno rozpoznat, že pera, která byla kdysi pistižena, aby nemohl vzlétnout, znovu dorostla do plné délky. Bylo zejmé, že tento pták není slepice. Orel v zajetí Vysoko nad statkem na vrcholku hor kdysi sebral farmá vejce z orlího hnízda. Nasadil je pod kvokající slepici a spolu s hejnem kuat se vylíhl i malý orel. Farmá se jej trpliv snažil vychovat a ochoit, aby zdomácnl. Ale od prvního okamžiku bylo jasné, že se orel nedovede ztotožnit s kolobhem kuecího života. Chodil po dvoe sám, protože nebyl schopen navázat vztah s ostatními kuaty ani se slepicí. A akoliv od té doby, co se vylíhl, neznal žádný jiný svt než ten okolní domácí, nkde hluboko v nm cosi z divoké, svobodné povahy orla kielo, že toto není domov. Jak orel rostl, farmá mu pistihl kídla. Neschopen létat, sedával každý den na dvoe a hledl vzhru..., s tlem pipoutaným k zemi, ale se srdcem v oblacích. Nevdl pro, neuml to vysvtlit, neustále v nm však znlo volání, aby se vznesl nahoru do vysokých nebeských výšin. 1

2 Povstání na kídlech boue Mladý orel roztáhl kídla, která farmá zapomnl znovu pistihnout. V tom okamžiku jeho oi spatily jiného, velkého orla, jak se vznáší na kídlech vtru vysoko nad boukovými mraky. Jeho uši zachytily ostrý zvuk orlího hvízdnutí. Náhle se prudký závan vtru opel do jeho roztažených kídel a nadnesl ho. S pronikavým výkikem vítzství a svobody navždy opustil dvr a vyletl vysoko do oblak ke svým vlastním. Orlí svatí Drazí brati a sestry, vím, že rozumíte, kam míím. Stejn jako Bh nemám ani já nejmenší zájem zabývat se orly ani jinými ptáky jen kvli nim samotným. Ale Bh v Bibli o orlech na mnoha místech mluví. A co o nich Bh íká, má velký význam pro církev, pro Tlo Kristovo, pro ty, kteí byli povoláni nejvyšším povoláním v Kristu Ježíši. Orli symbolizují uritou skupinu kesan. Ale ti, jenž oekávají na Hospodina... vznášejí se peím jako orlice. (Izaiáš 40:31) Vznášet se je proces, který je pro Boží Syny nesmírn dležitý. Je dležitý pro všechny, kdo mají dosáhnout k Božímu trnu, kdo mají být petvoeni do obrazu Božího Syna a vládnout a panovat s Ním navky. Ale týká se jen tch, kteí jsou ochotni ekat v Jeho pítomnosti, dokud je Sláva, která záí z Jeho tváe, nepromní z obrazu pozemského lovka do obrazu Nebeského Krále. Ne každý, kdo užívá Božího požehnání a ví v Ježíše Krista jako Spasitele duše, znií své zemské modly, které stojí v chrám jeho srdce. A ne každý zaplatí cenu za to, aby mohl jít s Bohem dál do nebeských výšin. Ale Bh peduril ty, které pedzvdl, a rozhodl se, že Jeho sláva se v nich bude projevovat. Jak úžasná píležitost! Jaká sláva! Jak vysoké povolání! Chvála Hospodinu za Jeho nesmírná bohatství a za Jeho lásku a milost k synm lidským! Slepice, nebo orli? Slepice i kuata také symbolizují lidi. Jediný odkaz na n v Písmu nalézáme, když k nim Ježíš pipodobuje lidi v Jeruzalém, kteí nedokázali slyšet Jeho poselství a nedbali Jeho povolání. Houfovali se a pipoutáni k zemi sedli na vejcích. Upeli své oi k vcem tohoto svta, vyhrabávali si 2

3 holou existenci a nikdy nepozvedli hlavy, aby uvidli Toho, který je shry. Jedli, co se rozdávalo a co jim bylo pedhozeno, nenasytn hledali v peplnných dvorech nco k sndku, vtšinou neistého. Slepice je totiž od pirozenosti neistý pták, který je schopen pozít mrtvé ervy i neuvitelnou špínu. Je pipoután ke své existenci zprava i zleva plotem a cítí se spokojen. Ale s orly je to jinak. Orel totiž zddil pirozenost, která nepežije, a ani nemže pežít v omezeném zajetí, tak jako pežívá drbež na dvorku. Aby mohl být šastný a mohl naplnit smysl svého života, musí mít svobodu vzlétnout k nebeským výšinám. Nkdo by se tam mohl cítit i osamlý, protože ne všichni se odváží povznést do takových výšek. Ale orlm to nevadí, protože jim není pirozené splynout s davem nebo s vtšinou. Charakteristika orlích svatých O našem nebeském povolání se mžeme hodn dozvdt, když si všimneme, co o orlech íká Písmo. V Deuteronomiu 32:11 je popsáno, jak se orlí mláata uí vznášet v oblacích. Te prosím, orlí svatí, poslouchejte pozorn: Jako orlice prohrabuje své hnízdo, toí se okolo mláat, roztahuje kídla svá, bere je a nosí na kídlech svých. 1 Pišel as, aby mladý orel opustil hnízdo a zaal sám lovit. Jenže jak se tak dívá ze závratné výšky vrcholku hory, není pipraven pustit se do takového dobrodružství. Niím takovým ješt neprošel a váhá zaít. Tak mu to matka orlice zane v hnízd znepíjemovat. Hnízdo je tak mkké, bezpené, pohodlné, a orel by tam nejradji zstal. Nemá nejmenší zájem vyzkoušet si kídla. A tak orlice zane prohrabovat hnízdo. Roztrhá pohodlnou postýlku, rozláme všechny proutky a vtviky, dokud jejich rozeklané konce netrí do všech stran. Jinými slovy zane orlíeti znepíjemovat život práv na tom míst, které se mu do té doby zdálo tak krásné. Ó, svatí Boží, zdá se vám, že s vámi Bh nakládá tvrd? Trhá vám pohodlné mkké hnízdo? To, co vám kdysi tak dobe sloužilo, vám te pipadá kruté, tsné a nepohodlné? Co se dje? Bh vás pipravuje, abyste mohli vylett do výšin, o kterých se vám nikdy ani nesnilo. Ostré hroty Poznámky pekladatele: 1 Uvádíme peklad podle hebrejského originálu, Bible kralická v tomto pípad není zcela pesná: Jako orlice ponouká orlíátek svých, sedí na mladých svých, roztahuje kídla svá, bée je, a nosí je na kídlách svých. 3

4 toho, co vám kdysi bylo tak píjemné, vás te bodají k zármutku a bolesti. Divíte se, co je to vlastn za trápení, a možná i pochybujete, stojíte-li vbec v Boží vli? Už nepochybujte. Ale s vírou oekávejte, co dalšího úžasného Bh udlá ve vašem život. Není to Boží hnv, který by vás ml zniit. Je to Boží moudrost a láska, která zpsobí, že budete ochotni uinit další velký krok v Božím plánu pro církev. Od pirozenosti máme rádi bezpeí. Takže nám Bh musí to naše hnízdo naprosto znechutit, abychom byli ochotni prorazit k dobývání duchovních cest v nebesích. Tepetání kídel Mladý orel dosud neopustil rozhrabané hnízdo. A tak matka orlice zane ponoukat své mlád. Jinými slovy, zane ho kídly utloukat. Kídla, která kdysi chránila ped každým nebezpeím, se náhle stanou nejvtším nepítelem. Alespo se to tak zdá. Jak strašná zmna situace! Aby orlíe uniklo ranám, dodrápe se na okraj hnízda, a jak orlice roztáhne kídla, orlíe jí skoí na záda. Kam te poletí matka, poletí i mlád. Hnízdo už pestalo být teplým mkkým domovem. Podívejte, jak se te orlice vznáší, letí vysoko do oblak a na zádech se jí keovit drží malé orlíe. Letí vysoko nad oblaka, až najednou, bez varování slétne stemhlav zpod mládte, které se náhle nemá eho pidržet, a tak se ítí k zemi. Zakií strachem, jak padá vzduchem, instinktivn roztáhne kídla a pokouší se jimi zamávat. Nevytrénovaná kídla ho však nedokáží udržet ve vzduchu, a tak padá dol, níž a níž. Když už se zdá, že se mlád roztíští o skály, orlice ho podletí a bere ho na svá kídla. Sláva Bohu! Jaká úleva! Znovu se vznášejí do vysokých oblak..., znovu na matiných kídlech. Jak nádherný je to pocit! Ale ve chvíli, kdy si mlád myslí, že už je vše v poádku a je na vrcholu blaha, opora mu opt zmizí. A celý proces zaíná znovu. Tentokrát mu kídla fungují o nco lépe, už posílily. Až se nakonec nauí zachytit proud vtru a zane se vznášet samo. Matku, která by ho chránila ped pádem, už nepotebuje. Pád rebela Nkdy se však stane, že matka vynese mlád z hnízda, a ono odmítne létat. Nevyzkouší svá kídla. Pokaždé jen eká, až ho matka zachytí a znovu vynese na svých kídlech do nebes. Proces se opakuje znovu a znovu, dokud 4

5 matka není pesvdena, že mládti už není pomoci, že ho nedokáže nauit samostatn lovit. Víte, kdyby to mlád bylo slepice, nkdo by se o n postaral, nakrmil by je a ochránil. Ale ne orla. Bu se nauí sám létat, nebo zajde hlady i se stane obtí jiných dravc. Se vším tímhle poznáním ho matka vynese na poslední cestu vysoko do nebes. Pak se s divokým výkikem bolesti a zklamání snese zpod mládte a odletí pry. Nechá mlád roztíštit o skály. Orlí svatí mají svj vlastní zvláštní výcvik. Bh nkdy mává kídly a nám se zdá, že nás ubije k smrti. Ale Písmo íká, že pokud nepijímáme Jeho trestání, je to dobrý dvod se domnívat, že nejsme Synové. Když už jsme konen ochotni opustit hnízdo, když už jsme konen odhodláni Mu pln dvovat, vynese nás do výšin slávy, které jsme nikdy pedtím nezakusili. Vše se zdá tak bájené a my se radujeme z nové úžasné zkušenosti. Náhle se nám však propadne pda pod nohama a Bh není. Jak se ítíme ze závratných výšek slávy do temných hlubin zoufalství, zoufale a neúspšn roztáhneme naše slabá kídla a divíme se, pro nás Bh nechá takhle trápit. A náhle se Bh objeví! A bere nás na svá kídla, na kterých nás znovu vynáší do nebe. Vrací se nám síla a radost. Ovšem pouze do chvíle, kdy zjistíme, že se celý proces musí zopakovat. Znovu a znovu, dokud se nenauíme používat kídla, která nám Bh dal, abychom mohli pebývat ve výškách díky Jeho síle uvnit nás. Jsou však lidé, kteí pesto, že je jim stejn jako orlím svatým nabídnuto Synovství, do nj odmítnou vstoupit. Vzpírají se Božím cestám. Odmítají být posazeni do ohnivé pece. Milují hnízdo ve výškách, milují bezpeí Božích kídel, odmítají však trestání a výchovu. Odmítají tak potebnou výuku, aby mohli sami stát v nebesích. Bh je trplivý. Je dlouhoshovívající. Znovu a znovu jim dává šanci, znovu a znovu s nimi pracuje. Nkteí z nich se však nechtjí uit, nepoddají Bohu svého vzpurného ducha. A proto je nakonec nechá padnout do zkázy na strmá skaliska padlé zemskosti, pirozenosti. Vím, že jste to urit mnohokrát vidli. Já také. Divil jsem se, jak mže nkdo, kdo se už jednou vznášel mezi hvzdami, padnout tak nízko a dojít takového konce. Jak mže nkdo, kdo ml zjevení, úžasné dary a službu, dojít do bodu, kdy pijme tak neuviteln heretické ábelské uení. A nebo dokáže tak neskuten zlehit svou službu a prodat Boží dary za slávu a bohatství. A pece se to stává, víte to stejn dobe jako já. Na pravdivosti pravého zjevení Ducha to ovšem nic nemní. Ani to nic nemní na skutenosti, že tmto lidem 5

6 zstávají Dary, které jim Bh jednou daroval. Bylo by lépe, kdyby v bezpeí svého dvoreku byli zstali slepicemi. Ale oni se modlili za to, aby byli orly. A Bh jim odpovdl. Ale zkoušky pivedly na svtlo vzpurnou pirozenost. Pirozenost, která se odmítá poddat jednání a disciplín Božího Ducha. A tak padli. Slepice sice také mže spadnout z bidýlka, nikdy však nepadne píliš hluboko. Nikdy totiž nevystoupá do velkých výšek. Ale když spadne orel, padne hodn hluboko a mnozí to vidí. Jenže je to nutné, moji drazí, protože mezi tmi, kdo staví hnízda na vrcholcích hor a vznášejí se nad boukovými mraky, nesmí být rebelové. Jak se pohybovat na nebeských místech Ti, kteí vládnou spolu s Kristem, musí vládnout z nebes. Protože tam je trn. Mnozí si zpívají píse Jednou odletím... a sní o tom, že budou vytrženi z této híchem proklaté zem; že budou odneseni okolo msíce do modromodrých nebes na njakou geografickou teku ve vesmíru, kde je pro n pipravena velkolepá hostina. A pitom nemají ani pontí o Božím plánu pro Jeho orlí svaté, kteí budou skuten uchváceni i, chcete-li, vytrženi k Božímu trnu, aby s Ním vládli a panovali. Ten as je už za dvemi. Duch odkrývá a zjevuje skrytá tajemství svého Slova tm, kteí jsou povoláni tím Nejvyšším Božím Povoláním v Kristu Ježíši. Je to Bh, kdo nás uí, jak se pohybovat na nebeských místech. Nkdy je to až dsivé. Je tam však Jeho úžasná pítomnost, uklidující a ujišující. Sláva Bohu! Slepií dvorek omezuje. Mžete ujít pouze uritou vzdálenost a dál ani krok. Plymútky smjí bhat pouze v ohrádce pro plymútky a islandky ervené zase musí být pouze ve svém výbhu. A jaká by to byla tragédie, kdyby Brownovic slepice utekly k Jonesovi, zobaly mu tam kukuici nebo tam teba nakladly vejce! Je úpln jedno, jestli jste ve výbhu metodistickém, baptistickém, letniním nebo njakém jiném. Mžete si kdákat nebo kokrhat o výhodách toho nebo onoho dvora, hlavn když zstanete ve vám vymezeném prostoru. U orl je to však jiné. Žádný slepií výbh by orla neudržel. Dejte ho do klece, a radši vám zdechne. Radost a štstí mže najít pouze pod oteveným nebem. Orli se scházejí v neomezeném prostoru. V neomezeném zjevení. Pravda plyne jako mocná eka. Mezi orly neexistují žádná vyznání víry, naízení i zatuhlá prohlášení vrouky, která rozdlují Tlo Kristovo. Existuje mezi nimi pouze sladké obecenství se všemi, kteí pebývají na 6

7 stejném míst, a žádné hranice vymezené lovkem tam nenajdete. Jejich den ídí chvály z nebes, dary Ducha a úžasná vysvobození. Tupý monotónní kolobh slepiího náboženského systému je nco, co je pro ty, kdo se vznesli na orlích kídlech do tchto výšin, navždy minulostí. Jaká úžasná škála poklad Ducha Svatého je pipravena pro ty, kdo se odváží vit a kdo jsou povoláni podle Jeho zámru! Izmaelci a Izákovci Nkterým lidem se zdá, že to nemže být pravda. Alespo víme, co máme, íkají. Mžeme to vidt, a i když toho není moc, je to alespo nco. Ten tvj fantastický sen je strašn vzdálený. Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na steše. A když nedokážeme vidt nic lepšího, tak souasný zabhaný ád nehodláme opouštt. Je to tak. Abraham ml Izmaela. Izák byl jen zaslíbením. Ale byl zaslíbením od Hospodina. Byl to Abraham, kdo ekl: Ó, by jen Izmael živ byl ped Tebou. Ale Hospodin ekl: V Izákovi bude nazváno sím tvé. Izmael byl mocný bojovník, podle pirozenosti muž hodný respektu, který by jist byl plodný. Byl totiž synem Abrahamovým. Ale zárove byl díttem vzpoury. Posmíval se Izákovu odstavení. A Hospodin ho zavrhl. Po mnoho let byl Izák pouhým zaslíbením, byl ním, co se zdálo naprosto nemožné. Abraham sám zaal být unavený z ekání, a pokusil se udlat nco, co by dané zaslíbení naplnilo. Celou záležitost tím jedin zkomplikoval. Jen Bh mže naplnit, co zaslíbil, a také to uiní. O malém Izákovi toho moc nevíme. Jedin to, že byl obezán, rostl a byl odstaven. Sláva Hospodinu, že existují na zemi lidé, kteí byli odstaveni od mléka verejších tradic a zaali se sytit výživným masem Božího Slova. Izák byl dít poddajného ducha. Se svým otcem vystupoval na vrcholky. A z hory Moriah se vrátil jako pedobraz vzkíšeného života. Stal se obrazem Toho, který ml být zabit již od poátku svta. Drazí moji, nebute spokojeni s pozemskou zkušeností a existencí Izmaela. Život Izáka eká na všechny, kdo uví. Mže se zdát, jako by to nemlo nikdy pijít. Bh se však neopozdí. Vysoké povolání je pro všechny, kdo se v trplivosti a víe nespokojí s niím menším než s Pravdou a Realitou. Haleluja! 7

8 Tvá orla Prorok Ezechiel a apoštol Jan vidli vizi Božího Syna. (Ezechiel 1 a Zjevení 4) I když je dlilo více než 600 let, ob vize mají nco spoleného ony živé bytosti mly tvá orlií. Jan ekl, že to byl letící orel. Nic pipoutaného k zemi. Sláva Bohu! Jan vidl Velkou Boui, která picházela na zem. Ale vidl v podobenství i ty, kteí se budou jako letící orel vznášet nad bouí. Orel v boui Podívejte se na slepice, jak peláší, aby si našly úkryt, když propukne boue. Choulí se k sob ve své bíd a doufají, že jim úkryt nespadne na hlavu. Neustále se dsí každého hromu a blesku a litují každého, kdo nenašel úkryt, a je tak již s nejvtší pravdpodobností odsouzen k smrti krupobitím i utopením. S orlem je to však jinak. Stejná boue dopadající na ubohá pozemská stvoení pináší divoký vítr, který orly bez námahy pozvedá nad bouková mrana. O obou, orlech i slepicích, se píše ve Zjevení 12:12: Protož veselte se nebesa, a kteíž pebýváte v nich. Bda tm, jenž pebývají na zemi a na moi. Je to tak, boue pichází a její zuivost udeí na všechny, kdo nepoznali cesty orla. Bh dnes mnohé vytrhuje z pízemnosti a Duchem Svatým je pozvedá na vysoká místa v Kristu. A pozemské vci ve svtle Jeho milosti a slávy blednou. Orlí svatí se boue nebojí. Totéž pronásledování a soužení, které pinese mrtvé zpátenické církvi plné tlesného úsilí velké trápení, umožní orlm, aby se vznesli do výšin, kterých od doby, kdy Syn lovka položil sám sebe za píklad, nikdo nedosáhl. Nebojte se boue, moji malicí, protože nejste dti boue ani hnvu. Hlete vzhru. Pozdvihnte hlavy a radujte se, nebo jste dti vykoupení a zddili jste nebeský charakter. Otevel jsem brány žaláe. Bute propuštni ze svého zajetí! Nebute polapeni bezbožnými cestami tohoto svta, ale ute se cestám Božím a následujte jedin Hospodina. Tak povstanete nade vše, co pichází na tuto zemi a co pichází na všechny, kteí v ní pebývají. A nebudete se bát, nebo já jsem s vámi, praví Pán. 8

9 Obraz nebeského První lovk z zem zemský, druhý lovk sám Pán s nebe. Jakýž jest ten zemský, takoví jsou i zemští, a jakýž ten nebeský, takovíž budou 2 i nebeští. A jakož jsme nesli obraz zemského, tak poneseme obraz nebeského. (1. Korintským 15:47 49) Nebo Pán jest Duch ten, a kdež jest ten Duch Pán, tu i svoboda. My pak všickni odkrytou tváí slávu Pán jako v zrcadle spatujíce, v týž obraz promnni býváme od slávy v slávu, jakožto od Ducha Pán. (2. Korintským 3:17 18) Požehnaný Bh a otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských vcech 3 v Kristu. (Efezským 1:3) Kteréž dokázal na Kristu, vzkísiv jej z mrtvých, a posadiv na pravici své na nebesích... (Efezským 1:20) A spolu s ním vzkísil, i posadil na nebesích v Kristu Ježíši... (Efezským 2:6) Aby nyní oznámena byla knížatstvu a mocem na nebesích skrze církev rozliná moudrost Boží, podlé peduložení vného, kteréž uložil v Kristu Ježíši Pánu našem... (Efezským 3:10 11) A protož, bratí svatí, povolání nebeského úastníci... (Židm 3:1) Ale oni lepší žádají, to jest nebeské. Protož i sám Bh nestydí se slouti jejich Bohem; nebo pipravil jim msto. (Židm 11:16) Ale pistoupili jste k hoe Sionu, a k mstu Boha živého, Jeruzalému nebeskému... (Židm 12:22) Víme zajisté, že byl-li by tohoto našeho zemského pebývání stánek zboen, stavení od Boha máme, píbytek ne rukou udlaný, vný v nebesích. (2. Korintským 5:1) Z výše citovaných verš jasn vyplývá, že naše povolání je nebeské. Kdo chce, a peuje o pozemské vci. Nech mrtví pochovávají své mrtvé. 2 Slova v citacích z Bible kralické vyznaená kurzívou v originálních eckých textech nejsou a byla kralickými doplnna podle smyslu, ovšem ne vždy zcela pesn. V tomto pípad mla predikace nést stejn jako v pedchozích vtách pítomný as: Jakýž je ten zemský, takoví jsou i ti zemští, a jakýž je ten nebeský, takovíž jsou i nebeští. Autor cituje z anglické King James Version, která pítomný as uvádí. 3 V angl. originálu autor uvádí citaci z King James Version: nebeských místech v Kristu. ecký originální text uvádí slovo epouranios, které je možno vyložit jako nebeské vci i nebeská místa. 9

10 A nech se tch málo, kteí jsou povoláni vysokým povoláním, zabývá Božím dílem. Naše zemské tlo i dm je pouze doasné. Co však Bh pipravil pro svj lid, je vné. Sláva Bohu! Msto, kterého jsme souástí, ta nevsta Kristova, je nebeské msto, a ne souást pozemských systém. Všimnte si, že místo, které máme zddit, nyní ovládají démoni a mocnosti. Z pozice, kterou Adamovi uchvátili, nyní vládnou temnot tohoto svta. Ale Bh si pedsevzal zrodit lid, který na toto místo bude vyzdvižen a svrhne Satana i s jeho armádou. Ježíš to uinil a byl nám dán za Píklad. Není Božím zámrem, aby zstalo pouze u Ježíše. Ježíš byl zasazen jako živé sím, které má pinést bohatou úrodu podle svého obrazu. Všimnte si verš, které íkají, že obraz zemské pirozenosti, který jsme nesli, bude promnn. Poneseme obraz nebeského, obraz Ježíše Krista, našeho Pána, který byl vyvýšen nad nebesa. Již dnes se staí podívat na Jeho slávu a v našem nitru dojde k promn. Sláva Bohu! Všimnte si, že nebeská místa, na kterých máme pebývat, nemají geografickou polohu nkolik miliard mil od Zem. Jsou to nebeská místa v Kristu. Bylo by velmi píjemné zjistit, že Satan je momentáln se svou armádou vzdálen miliony mil od Zem. Jenže to není pravda. Nemusíte chodit daleko, aby vám došlo, že mocnosti temnoty jsou zde na Zemi. A že zde na Zemi pracují v srdcích muž a žen. Apoštol Pavel íká, že jsou to bezbožní duchové v nebesích. Místo toho, aby lidé pijali to, co íká Bible, a vili tomu, vymysleli si ve své pedstavivosti pohádky a mýty, které jsou naprosto v rozporu s pravdou Božího slova. Bh nám dnes odnímá oponu z myslí a zjevuje nám svou Pravdu. Oi orla zdaleka oima svýma spatuje. (Job 39:29). Orel je povstný svým ostrým zrakem. Stejn tak i orlí svatí. Dokáží vit vcem, které ostatní, jejichž oi jsou upeny k zemi, nejsou schopni vidt ani pojmout. Když nebývá vidní, rozptýlen bývá lid. (Písloví 29:18). Orlí svatí mají vizi. Jsou prkopníky víry, jsou tmi, kteí se prolamují do nových oblastí Ducha. Noe byl orlí svatý. Vidl, že pichází soud, a pipravil se. Ostatní takovou vizi nemli, a zahynuli. Enoch ml orlí vizi, a uvidl Pána, jak pichází s desetitisíci svých Svatých. Prorokoval o tom a chodil s Bohem. Eliáš vidl, 10

11 jak pichází mocný píval životodárného dešt, a pitom z moe vycházel jen malý obláek jako dla. Mojžíš vidl vysvobození Božího lidu a zkázu jeho nepátel v dob, kdy to pirozené skutenosti a okolnosti zcela popíraly. Vize Božích orl nebyly nikdy limitovány omezenými hranicemi pirozených okolností. Izaiáš, Joel, Malachiáš..., každý Boží prorok ml orlí vizi, jinými slovy vidní. Ježíš ml nejvtší vizi ze všech orlích svatých, kteí kdy žili. Pišel, aby dovedl svj lid k vítzství. Jeho oím nic neuniklo.... otevína jsou mu nebesa. 4 Jeho oím neunikla žádná mocnost temnoty. Vidl srdce lidí, tak jako nikdo. Lidé ped Ním nemuseli mluvit o svých pochybnostech, kritice nebo potebách. Jeho oi zkoumaly nejvnitnjší útroby. Ježíš byl vdcem Svatých Orl. Byl Píkladem a ukázal nám Cestu Orl. Oi zepedu i zezadu Duch Boží se orlím svatým odhaluje dvojím zpsobem. Ve Zjevení 4:6 8 je napsáno, že byli... plných oí s pedu i s zadu. Dále se píše:... vnit plná byla oí, a nemla odpoinutí dnem i nocí, íkajíce: Svatý, svatý, svatý, Pán Bh Všemohoucí... Ezechiel 1:18 uvádí:... vkol všech ty kol plní byli oí. Nejprve tedy jsou vnitní oi, které zkoumají vnitní ásti. Prorok Jeremiáš to pravdiv vyjaduje slovy: Nejlstivjší jest srdce nade všecko, a nejpevrácenjší. Kdo vyrozumí jemu? Odpov najdeme hned v následujícím verši: Já Hospodin, kterýž zpytuji srdce, a zkušuji ledví... (Jeremiáš 17:9 10) Nikdo z nás neví, co v srdci má, dokud ho Bh neprozkouší. Bh dnes provádí lidi ohnm. Jeho svtlo zjevuje stav lidských srdcí. Brati, kteí si vždycky mysleli, že jsou svatí, istí, najednou zjišují, že hluboko ve své pirozenosti byli povázáni démony, aniž by si toho byli vdomi. Je to strašné zjištní, je však nutné. Je teba se zmnit, zošklivit si danou vc a volat k Bohu po vysvobození. Bh dnes potebuje skuten svatý lid, aby mohl dokonit své dílo. Job uvidl Boží slávu, uvidl také svou vlastní samospravedlnost, a celý jeho postoj se zmnil. Teprve potom pišlo vysvobození. (Job 42) 4 Mat. 3:16 11

12 Sám íká: Protož piznávám se, že jsem tomu nerozuml. Divnjší jsou ty vci nad mou stižitelnost, aniž jich mohu poznati... Toliko jsem slýchal o tob, nyní pak i oko mé t vidí. Proež mrzí mne to, a želím toho v prachu a v popele. Celých 30 kapitol si Job neochvjn udržoval nevinnost a spravedlnost. Ale v okamžiku, kdy se s Bohem setkal tváí v tvá, rozpoznal svj nejvtší hích svou vlastní samospravedlnost. Obvioval Hospodina za všechna svá trápení, sám sebe však vidt nedovedl. Pak ale obdržel orlí zrak, a jeho vnitní oi zaaly rozpoznávat, co je jeho Adamovská pirozenost za. A Bh ho mohl vyvést ze všech trápení a tžkostí. Izaiáš byl ctný Boží prorok. Mluvil s Hospodinem, celý národ ho poslouchal, chodil v síních král. Ale jednoho dne (Izaiáš 6) ml Izaiáš vizi, kdy vnitníma oima uvidl, jak vlastn vypadá v Božích oích. A tento Boží muž volal ve své bíd: Bda mn, již zahynu, proto že jsem lovk poškvrnné rty maje, k tomu u prosted lidu rty poškvrnné majícího bydlím, a že krále Hospodina zástup vidly oi mé. Chvála Hospodinu za vnjší i vnitní oi, protože hned po tomto prohlédnutí pišlo vysvobození a oištní! Všimnte si poadí: nejprve zapracovaly vnitní oi, a teprve pak mohly konat vnjší oi. Až když Izaiáš dokázal uvidt svj vlastní nedokonalý stav a vyznat jej, byl schopen uvidt skutený stav lidu a sloužit mu. Ale ne dív. Píliš mnoho lidí se dnes snaží vyhánt z ostatních démony, a pitom jejich vlastní život je obtžkán zlými duchy žárlivostí, závistí, lakomstvím, záští, strachem atp. Všimnte si, co se pihodilo synm Sévy (Skutky 19:14), kteí se pokoušeli vyhnat démona z posedlého lovka, a pitom ješt sami za sebe nestáli ped Kížem. vyjmi nejprv bevno z oka svého, a tehdy prohlédneš, abys vyal mrvu z oka bratra svého. (Matouš 7:5) Není to nic divného, když ve svém život zaneš vidt vci, ke kterým by ses nikdy díve nepiznal. V Židm 6:7 8 apoštol Pavel píše, že déš, který dává vzrst bylinu píhodnou tm, od kterýchž bývá dlána, dává rovnž vzrst trnm a bodlákm. Peorejte kousek zahrady a pochopíte, co mám na mysli. Bhem studené, tmavé zimy promrzlá zem nebude rodit nic. Ani nic dobrého, ani nic špatného. Ale když zasadíte dobré semeno a pijde teplý jarní deštík, vyleze vám ze zem tolik plevele, že se nebudete stait divit. Kde se tam plevel vzal? Jak se mohl dostat do zem, když jste ho tam nezaseli? Byl tam po celou dobu, jen poteboval trochu peorat a pokropit teplým deštm. erstvý déš probuzení tak pináší ovoce Ducha a zárove 12

13 dává vzrst každé skryté ohavnosti, která v nás do té doby ležela ladem a dosud nevyplavala na povrch. V tom okamžiku, kdy uvidíme, jak moc potebujeme Boží pomoc, a budeme volat k Hospodinu, Bh sešle skutené vysvobození. Nebo Bh musí mít lid, který bude svatý, jako On je svatý. A také ho mít bude. Strážní na hradbách Praví orlí svatí mají také vytíbený vnjší zrak, takže nepítel nemže proniknout jejich obranou. Ježíš nám v tom byl dokonalým píkladem. Nikdo Ho nikdy neošálil lahodnými lichotivými slovíky. Žádný zbožný pokrytec nikdy neunikl Jeho pronikavému pohledu. Ježíše neoklamalo ani to, když jeden z Jeho vlastních uedník byl naplnn áblem. Bez ohledu na to, že byl jeden z dvanácti a ve jménu Ježíše z jiných vyhánl démony, pod pohledem vdce orlích svatých se jeho myšlenky a zámry projevily. Bh tím dal církvi záruku. Vzpomete si, jak Ananiáš se Zafírou pinesli podvodný dar Církvi a oekávali, že se s nimi budou ostatní dlit rovným dílem. Nebyli ochotni obtovat vše jako ostatní. Povedlo se jim snad Církev oklamat? Ne. Církev mla orlí zrak, který zdaleka vidí. Hích Ananiáše a Zafíry byl odhalen, a pišel soud. Stezte se pipojiti k pokrytcm a híšníkm, nebo tajnosti lidských srdcí byly odhaleny. Není to úžasné svdectví? V 1. Korintským 14:25 je napsáno, že pijde-li do shromáždní místní církve nevící, pak mají brati zjevit tajnosti jeho srdce: A tak tajnosti srdce jeho zjeveny budou, a padna na tvá, klanti se bude Bohu, vyznávaje, že jist Bh jest mezi vámi. Vidíte snad nco podobného ve vašich shromáždních? Ne píliš asto, že? Ale nco vám povím. Bh dnes vystrkuje orlí svaté z jejich hnízd a uí je pohybovat se na nebeských místech. Doufám, že mi rozumíte a že si nemyslíte, že mluvím o lidech, kteí se jednou budou vznášet v oblacích jako mimozemšané. Už jen ta myšlenka mi pipadá nesmyslná! A pece jsou lidé, kteí nedovedou pochopit, co znamená být vytržen do nebeských míst v Kristu. Ale ono to jednou pijde. A pak tento svt uzí, jak se Bh zjevuje v lidském tle. Bude to nco nesmírn úžasného, co od doby Pána Ježíše ješt nikdo nevidl. 13

14 Rychlý jako orel Už mi pomalu dochází papír, as mi vypršel, a pesto je toho ješt tolik, co bych chtl o orlích svatých íct. Jednu vc však ješt musím zmínit. Deuteronomium 28:49 a 2. Samuelova 1:23 mluví o rychlosti orla. Rychlí jako orlice, 5 Rychlost je orlm vlastní. Na jiném míst se píše: jako orlice letící na pastvu. (Job 9:26). Joel íká: Pobží jako mocní bojovníci. Matouš popisuje píchod Syna lovka: Nebo jakož blesk vychází od východu slunce, a ukazuje se až na západ... tu se shromáždí i orlice. (Matouš 24:27 28) Ano, Pán pijde rychle. A použije si své orlí svaté, kteí jsou rychlí k slyšení, rychlí k víe a rychlí k poslušnosti. as se nachýlil a všude zní volání. Oprostte se od pozemských pout, odhote každé bím a vzneste se na orliích kídlech do nebeských míst, kam patíte! Sláva Bohu, haleluja! 5 dosl. peklad 14

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 O pravém štěstí Bible 21 29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN D u b e n 2 0 0 4 3 ! "# $% % &! % # " # ' %($ %$ $! ) & $ ' %$ ' %# #! '!'! *# # #! $$ $ #!!# $*$% %%#$$% +' %# $,-!" # $$%& %'( " ) '*'$ +, $-&. / * $ ''! 0! "#$% # 1**$ "+, 2&2*

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC Postikový postemergentní herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou, urený k hubení vytrvalých i jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech,

Více

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 10. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 10. DÍL Poselství od 1.srpna 2012 do 31. srpna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Vyprávění z časů vikingů

Vyprávění z časů vikingů Leif Nordenstorm Arne syn náčelníka Vyprávění z časů vikingů K A V A P E C H ARNE, SYN NÁČ ELNÍKA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Neděle 15. (2.) listopadu

Neděle 15. (2.) listopadu Neděle 15. (2.) listopadu Otázky na opakování 1. Proč musela malého Mojžíše jeho matka skrývat? 2. Kde a jak byl Mojžíš vychováván? 3. Jak se Mojžíšovi ukázal Bůh? 4. Určete pořadí událostí v Mojžíšově

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Roundup Klasik Postikový pípravek ve form kapalného koncentrátu pro ední vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 08/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Filmy: Satanské ovládání mysli

Filmy: Satanské ovládání mysli Filmy: Satanské ovládání mysli Bitva o lidskou duši začíná jako boj o mysl člověka. Myšlenky ovládají jeho emoce a myšlenky s pocity utváří jeho charakter. Pokud jsou myšlenky nečisté, Satan už vyhrál

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více