Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 6. Středověká filosofie S T Ř E D O V Ě K Á F I L O S O F I E V této kapitole poznáte: Rozdělení středověké filosofie. Myšlenky nejvýznamnějšího představitele patristiky Augustina Aurelia. Co bylo podstatou hlavního středověkého problému, tzv. sporu o univerzálie. Rozumové důkaz y o existenci Boha Názory Tomáše Akvinského Klíčová slova této kapitoly: Patristika, scholastika, negativní teologie, transcendentní, Logos, emanace, apologia, kreacionismus, iluminace, predestinace, universalie, nominalismus, realismus, Occamova břitva. Charakteristika přechodu kultury a filosofie od antiky ke středověku Středověk byl chápán jako jedna jediná dlouhá tisíciletá noc mezi antikou a renesancí. Pojem středověk je pojmem hanlivým, autoritativním a přesto ve středověku vznikají počátky školství, od začátku 12. století univerzity, vznikají nová města a kulturní tradice. Hlavní otázky středověku : Musí se křesťanským pravdám jen věřit, nebo jsou přístupné i lidskému rozumu? Jaký je vztah mezi řeckou filosofii a biblí? Je mezi biblí a rozumem rozpor, nebo jsou ve shodě? Středověkou filosofii rozdělujeme na tři období : Přechodné období (mezi antikou a středověkem). Patristiku (období církevních otců) od dob apoštolských (2.st.) do 8.století Scholastiku (období církevních učitelů) od 9.století do století. (scholastika se dále dělí na ranou (9.-12.st.), vrcholnou (13.st.) a pozdní ( st.). Představitelé přechodného období Filón Alexandrijský (asi 25 p.n.l. 50n.l.) Jeho snahou bylo podat filosofický výklad Starého zákona tak, aby obstál ve srovnání s helénistickou filosofii.

2 82 Středověká filosofie Ústředním bodem Filónovy filosofie je pojem Bůh o kterém nemůžeme říct nic pozitivního, neboť jeho dokonalost přesahuje naše lidské pojmy. (Filón je předchůdcem tzv. negativní teologie tj. názoru, že o Bohu lze říkat jen to, čím není ani dobrý, ani moudrý atd. to vše jsou jen projevy lidsky nízké a nedokonalé Bůh vše kvalitativně přerůstá). Chceme-li přesto Bohu něco přisoudit, tak je to moc a dobrota. Bůh je zcela transcendentní a zcela duchovní podstaty. Logos je zprostředkovatelem mezi Bohem a světem. Jsoucno má podobu : Bůh - Logos - svět. Dnes je Filón brán jako předchůdce novoplatonismu a jeho filosofie jako mezník mezi starou a novou filosofii Novoplatonismus Plótínos ( ) Nejznámější představitel novoplatonismu Plótínos - chtěl obnovit zájem o Platóna. Základem jeho učení je tzv. Jedno, jakýsi nejvyšší, transcendentní princip, absolutní dokonalé bytí. Není to bůh ve smyslu bytosti myslící a obdařené vůlí. Základní vlastnosti je naplněnost bytí, z níž vše ostatní jsoucno emanuje vyvěrá, vyzařuje. Emanací nepozbývá Jedno nic ze své úplnosti a dokonalosti. Proces emanace je samočinnou nutností nezávislou na čase. Emanací nejvyšší bytí sestupuje k nižším hypostázím. První, nejvyšší emanací a zároveň prvním sestupem je nús (duch, svět idejí). Druhou, nižší emanací, je duše světa prozařující směrem dolů temnotou, čímž přetváří prázdnotu, mění nebytí na místo, sídlo vlastního světa. Paprsek ponořený do temnoty poznává své zatracení a touží v sebenazírání vrátit se do svého zdroje. To se týká i lidské duše, která vzešla z duše světové. Jednotlivé duše se spojují s materií a vytvářejí tak jednotlivé věci hmotného světa. Materií, látku označuje Plótínos za nejsoucí. Sama o sobě je bez formy, neuspořádaná. K vzestupné cestě k Jednu pomáhá nazírání krásy od smyslové k duchovní. To je předpokladem k vrcholnému stavu extáze, k intuitivnímu poznání nazírání Jednoho, k splynutí s bohem, cílem všeho poznání. Novoplatonismus je poslední filosofickou školou vycházející z řecké tradice. Středověká filosofie patristika od dob apoštolských (2.st.) do 8. století Středověká filosofie je křesťanskou filosofii (všichni představitelé jsou členy duchovenstva). Základním tématem je vztah víry a vědění. Patristika (období církevních otců) se vyznačuje snahou o upevnění křesťanského učení (i pomocí antické filosofie) proti pohanství. Patristiku můžeme rozdělit na tři období : 1. apologetika - obhajoba křesťanství vůči antické a východní filosofii 2. dogmatika vytváření základních pravidel křesťanství 3. systematika vytváření systémů (učení o Bohu, Trojici, o Kristu atd.)

3 6. Středověká filosofie 83 Apologeté Apologeté (apologia odpověď, obhajoba) reagovali na různá obvinění, která dávala podnět k pronásledování křesťanů. Tertullianus ( ) První velký církevní otec, Říman z afrického Kartága, vzděláním ne filosof, ale právník. Odmítal veškerou antickou filosofii i antickou kulturu. Hlavní dílo Tertuliánovo Apologeticum je proti spojování křesťanství s antickou filosofii. Tertullianus tvrdil, že kde není zásluhy, není ani milosti. Kristus přišel, aby spasil všechny, ale skutečně spasí jen ty, kteří si to zaslouží. V gnoseologii víry se snaží ukázat, že specifikou křesťanské víry je její iracionalita; pravda víry spočívá v jiné sféře než ve sféře přístupné myšlení, lidskému rozumu. Tertuliánovy paradoxy : Věřím, protože je to nesmyslné (absurdní). Aurelius Augustinus ( ) Nejvýznamnější postava patristiky. Narodil se v Thagastě (dnešní Alžír) jako syn pohanského otce (úředník římské správy) a křesťanské matky. Studoval v Kartágu a chtěl se zabývat filosofii; s výjimkou pěti let žil v římské severní Africe. Základní myšlenky : Kreacionismus (creare tvořit, plodit) - Bůh stvořil svět z ničeho (někteří antičtí myslitelé předpokládali, že demiurg stvořil svět z odvěčně existující hmoty), svět je od Boha a ne z Boha poněvadž není božsky dokonalý či věčný (na rozdíl od Plótínovy emanační teorie, kde svět emanuje z Absolutna). Bůh jako dokonalá bytost nemá žádné potřeby. Proto i svět nebyl stvořen z nutnosti, ale z naprosto svobodné vůle. Bůh nejenom že svět stvořil, ale neustále jej zachovává a řídí. Problém času a věčnosti. Augustin řešil i tradiční otázku své doby co dělal Bůh v době, než stvořil nebe a zemi? Augustin tvrdil, že Bůh stvořil svět nikoli v čase, ale s časem. Z hlediska filosofického pak tvrdí, že čas není skutečný : je to jen kolísání ducha mezi třemi rovněž neexistujícími instancemi (minulost už není, budoucnost ještě není a přítomnost je jen směsí těch dvou rychlá proměnlivost způsobuje, že i nejmenší zlomek přítomné vteřiny přechází okamžitě v minulost kdyby přítomný čas byl stále přítomným a neměnil se v minulý, již by to nebyl čas, nýbrž věčnost ) Existuje tedy pouze věčnost, která náleží jen Bohu! ( Tyto tři časy vidím ve své duši; jinde jich nevidím, přítomnou s hledem k minulosti je paměť, přítomným s hledem k přítomnosti je nazírání a přítomným s hledem k budoucnosti je očekávání. ) Iracionální složky (vůle, víra, city) mají v lidské duši primát vůči racionalitě, prvenství přísluší vůli, a to jak u člověka, tak u Boha. Úloha

4 84 Středověká filosofie rozumu je potlačena, ale ne pominuta. Je uvedena do závislosti na víře. ( Věříme, abychom poznávali, nepoznáváme, abychom věřili ). O obci boží (O boží obci) V době Augustinova vysvěcení na kněze vydaly říšské úřady edikty uzavírající pohanské chrámy a zakazující pohanské oběti. Tím vzrostlo napětí mezi pohanskými vzdělanci i prostými lidmi a docházelo k protikřesťanským bouřím. Roku 410 vyplenil gótský král Alarich Řím a pohané dávali vinu křesťanům, že zanedbali staré bohy a křesťané se domnívali, že pohromu způsobila přítomnost příliš mnoha pohanů v Římě. Objevovali se názory, že křesťanství způsobilo pád římského impéria. Proti tomu se ohradil Augustinus dílem O boží obci (název pochází ze žalmů a měl kontrastovat s Platónovou a Cicerónovou Ústavou). V knize pak Augustin sleduje osudy dvou různých obcí společností od stvoření až do konce všech věků. Obce boží (božský Jeruzalém - civitas dei) a obce pozemské (pozemský Babylón civitas terrena). Obce bojují o nadvládu v každém jednotlivém člověku a v obou je hlavní láska. Boží obec charakterizuje láska k Bohu a ta je přítomna v kostele, pozemskou obec sebeláska. Lidé v pozemské obci chtějí žít podle těla a jsou tak předurčení k věčnému utrpení. Lidské dějiny jsou neustálým bojem mezi těmito dvěma obcemi. Středověká filosofie scholastika raná (9. 12.století) V raném středověku se velmi málo rozvíjely humanitní vědy, z antické filosofie se četla jen díla Aristotela a Ciceróna většina informací byla tzv. z třetí ruky (zprostředkované). Vzdělanost byla záležitostí jen několika málo jedinců (jen v klášterech) zlom v nevědomosti nastal až koncem VII.století, a to v okrajových oblastech Evropy Sicílie, Španělsko a hlavně Irsko. V centrální Evropě přišel rozvoj až v období tzv. Karolínské renesance, kdy vzniká tzv. dvorní škola, místo, kam přicházeli nejvzdělanější osoby Evropy (např. z Itálie a Anglie) a kde se v opisovačských dílnách zachraňovala díla antické literatury a filosofie. Spor o universalie Je jedním z nejcharakterističtějších problémů středověké filosofie, který vznikl nezávisle jak na Západě, tak i na Východě (v Byzancii i u Arabů). Otázkou je dědictví řecké filosofie vztah mezi Platónem a Aristotelem (podkladem sporu byl spis Porfýria Komentář ke kategoriím ). Spor řeší skutečnost obecného (universalie = označení obecných idejí) a měl toto vysvětlení : Realisté zastávali názor, že obecné pojmy jsou skutečné. V rámci realismu existovali dvě podskupiny : a) Krajní realisté kteří tvrdili, že obecné pojmy jsou před věcmi. Vycházeli z Platóna a jeho myšlenky skutečné existence světa idejí před

5 6. Středověká filosofie 85 zdánlivou existencí světa smyslových jsoucen a byli proto nazýváni platoniky (např. Eriugena). b) Umírnění realisté kteří tvrdili, že obecné pojmy jsou ve věcech. Tento názor vycházel z Aristotela a jeho názoru o nerozdělitelném spojení formy a látky. Proto byli označováni za aristoteliky (např. Akvinský). Nominalisté ti tvrdili, že obecné pojmy jsou po věcech. Obecným pojmům nepřísluší jakákoliv reálná existence, prvotně a reálně existují jednotlivé věci a k nim se pak příslušné obecné pojmy vztahují jen jako jejich pojmenování (např. Occam). Anselm z Canterbury ( ) Narodil se v italské Aostě v šlechtické rodině, odtud odešel do Francie a jako člen benediktinského řádu se stal opatem v klášteře v Becu (Normandie). Při návštěvě Anglie se proti své vůli stává arcibiskupem v Canterbury. Anselm bývá označován za svůj přínos pro církev otcem scholastiky. Pro Anselma je víra vždy na 1. místě. Prvně musíme věřit, abychom mohli rozumovat a zkoumat, rozum nemůže verifikovat víru ( Věřím, abych pochopil ). Přes primát víry uznával i schopnosti rozumu. Nemyslel si, že by rozum mohl poznat tajemství víry, ale tvrdil, že všechna tajemství lze racionálně zdůvodnit (Trojice, Vtělení). Toho využil i ve svém slavném ontologickém důkazu. Ten lze vysvětlit takto : Bůh v našem myšlení je jsoucno, které je takové, že nelze již pomyslet jsoucno vyšší. Takto definovaný pojem boha je všeobecně přijatelný a musí s ním souhlasit i ten, kdo v Boha nevěří. Kdyby Bůh jako nejvyšší myslitelné jsoucno existoval jen v našem myšlení, bylo by možno pomyslet si jsoucno ještě vyšší, a sice totéž jsoucno, ale navíc existující reálně, tj. mimo naše myšlení. Pak by ovšem Bůh existující pouze v myšlení nebyl nejvyšším myslitelným jsoucnem. Z toho plyne, že Bůh jakožto nejvyšší myslitelné jsoucno nemůže existovat jen v myšlení, ale musí existovat reálně. Výjimečnost tohoto důkazu spočívá v tom, že jde o apriorní, čistě rozumovou úvahu ze samotného pojmu Bůh a ne úsudek vycházející ze stvořeného světa, jeho účelnosti či harmonie (samozřejmě že v pozadí Anselmova důkazu je jeho pojmový realismus, tj. přesvědčení, že universálie jsou reálné, což umožňuje volně přecházet od pojmu ke skutečnosti, od myšlení k bytí). Petr Abélard (Pierre Abélard ) Narodil se v Bretagni. Kolem roku 1140 začal vyučovat v Paříži, církvi však vadilo, že chce vše rozumově vysvětlit. Abélardův přínos pro filosofii : Ovlivnil spor o universalie, kde kolísal mezi nominalismem a realismem. Ve sporu o universálie přišel Abélard se svým pojetím, které je nazýváno jako konceptualismus (sermonismus). Podle Abélarda nelze tvrdit, že nejdřív bylo obecné a pak teprve jednotlivé. Stejně tak nelze tvrdit, že skutečně existuje jen jednotlivé a že obecné neexistuje. Obecné je sice jménem (nomen), ale je nadáno významem, zastupuje skutečnost, která je společná celé třídě

6 86 Středověká filosofie individuí, reálně v nich existuje a tvoří jejich přirozenost. Obecné je tedy ve věcech. Je to esence, podstata v nich zmnožená a my ji poznáváme tím, že abstrahujeme od individuálních rozdílů a tvoříme tak obecné pojmy, které pro nás existují až po věcech, v myšlení, zatímco pro Boha jsou před věcmi jako vzory, předobrazy. Vyslovený zvuk má sám o sobě jen individuální význam. Obecné platnosti dosáhne až tehdy, stane-li se výpovědí (sermo), tj. výrazem, který zásluhou toho, že je nadán jistým obecným významem, může vypovídat o mnoha věcech. Abélard znovu vzbudil zájem o etiku, do které zavedl pojem intence. Skutek je dobrý či zlý podle intence, kterou je veden. Je-li intence zlá, je čin hříchem, není-li zlá, pak hříchem není. V nauce o vykoupení si Abélard kladl otázky : Nemohl Bůh člověku odpustit? Jestliže Adamova relativně omezená vina potřebovala tak velikou pokutu, jakou pokutu bude vyžadovat vražda Krista? apod. U Abélarda stál (na rozdíl od Anselma) na prvním místě rozum. Chápu, abych věřil. Středověká filosofie scholastika vrcholná (13.století) 13. století je považováno za zlatý věk scholastiky, za renesanci před renesancí. V 13. století se prudce rozvíjelo překladatelství. Nejprve se překládají antická díla z arabštiny, později přímo z řečtiny. Nastává recepce Aristotela a arabských filosofů. Západní křesťanské myšlení 13. století tedy bylo ovlivněno : arabskou a židovskou filosofii, která opět přináší odkaz Aristotela založením dvou mendikantních řádů - františkánského (1209) a dominikánského řádu (1216) vznikem univerzit (Bologna, Paříž - Sorbona, Oxford atd..) Albert Veliký ( ) Albertus Magnus byl učitelem Tomáše Akvinského (pak se stal jeho žákem a po smrti i jeho obhájcem). Jeho hlavní přínos byl v tom, že zdůraznil význam Aristotela pro novou filosofii a obrátil pozornost svých kolegů k přírodním vědám. Albert byl jedním z prvních středověkých experimentálních přírodovědců, shrnul poznatky z botaniky, zoologie, zeměpisu, astronomie a alchymie. Tomáš Akvinský ( ) Thomas Aquinatus se narodil roku 1225 nedaleko Neapole, mládí prožil v benediktinském klášteře na Monte Cassinu, posléze vstoupil do dominikánského řádu, studoval v Paříži u Alberta Velikého a zemřel při cestě na 2. lyonský koncil.

7 6. Středověká filosofie 87 I Akvinský ve svém díle řešil klíčovou otázku vrcholné scholastiky jaký postoj je třeba zaujmout k Aristotelově filosofii. Akvinský nesouhlasil s těmi, kdo Aristotela zakazovali, Akvinský chtěl vybudovat systém, který by slučoval víru a rozum, filosofii a teologii, Aristotela a katolické učení. Myslel si, že správná filosofie může teologii prospět, protože cílem Boží milosti není lidskou přirozenost zničit ani jednat nezávisle na ní, ale přivést ji k dokonalosti. Lidský rozum může pomocí filosofie získat pravdivé poznatky o světě, lidstvu i Bohu zjevení nevstupuje s filosofií do zásadního rozporu, ale je spíše jejím dodatkem, který ji přivádí k úplnosti a dokonalostí. Díla Akvinského : např. Komentáře k Aristotelovi, Suma proti pohanům a Teologická suma. Myšlenky : Spor o universalie universalie jsou obsaženy ve věcech a odtud se abstrahují lidským rozumem, a proto jsou v něm přítomny až po věcech, ale můžeme je chápat i jako ideje, myšlenky v božském rozumu ( Bůh je první vzorová příčina všech věcí ). Důkazy boží existence Tomáš chtěl zdůvodnit boží existenci na podkladě účinků nám známých čili na základě analogie. Po stopách, jež ve stvořeném světě Bůh zanechal, lze opět k němu zpět dojít. Důkaz z pohybu (Všechen pohyb, každá změna vyžaduje zdroj pohybu. Řada pohybujících hybatelů nemůže být nekonečná, tudíž musí existovat první hybatel, který je sám nehybný, a tím je Bůh). Důkaz z účinné příčiny (Každý účinek má příčinu. Jelikož ale nic není příčinou sebe samého jinak by muselo sobě samému logicky předcházet a řada příčin nemůže jít do nekonečna, musí existovat první příčina, která sama již není zapříčiněna, a to je Bůh). Důkaz z možného a nutného. Důkaz ze stupňů dokonalosti. Důkaz z řízení světa (ex gubernatione rerum). S důkazy je spojena i trojí úroveň poznání Boha. Na nejnižším stupni se nachází poznání Boha přirozeným rozumem (viz. pět důkazů). Na druhém stupni stojí poznání pomocí víry. Nejvýše pak stojí nadpřirozené, přímé poznání Boha intuicí. To je možné teprve po smrti na věčnosti. Bůh je absolutním, nejvyšším a nejdokonalejším bytím. Je to čistá forma bez látky. Bytnost a bytí (existence a esence) v něm splývají. Naopak v každém stvořeném jsoucnu se esence a existence odlišují (je to vztah možnosti uskutečnění). Esence je stvořených jsoucen považována za čistou možnost. Skutečným bytím se stává teprve tím, že je aktualizována existencí. Existence ji dává skutečnost. Akvinský dává přednost rozumu před vůlí a vyzdvihuje pasivní způsob poznání (správné poznání je takové, když obraz v mysli se shoduje se skutečností). Etika v etice vychází Akvinský z Aristotela a rozděluje ctnosti na : ctnosti rozumové moudrost, vědění, umění, opatrnost ctnosti mravní uměřenost, spravedlnost, statečnost

8 88 Středověká filosofie ctnosti nadpřirozené víra, naděje, láska Význam Akvinského během středověku bylo učení Akvinského tomismus - učením dominikánského řádu a později i jezuitů a mělo velkou váhu, (Akvinský byl roku 1323 kanonizován); na konci 19.století byl tomismus povýšen na oficiální filosofii katolické církve. Jan Duns Scotus ( ) Jako františkán byl v opozici vůči Akvinskému. Zdůrazňoval primát vůle nad rozumem, rozum ukazuje vůli, co je možné, ale vůle si může svobodně vybrat. I u Boha je vůle primární. Bůh je ve svém konání naprosto svobodný a činí jen to, co chce. Vůle tedy není determinována intelektem rozum je dobrý jen k morální klasifikaci skutků (ale vůle rozhoduje, co skutečně uděláme). Jako znalec Aristotelova díla věřil, že shoda mezi teologii a Aristotelovou filosofii, (v níž věřil Akvinský) není možná, filosofie se zabývá pouze a jen bytím a teologie se zabývá vírou. Středověká filosofie scholastika pozdní ( století) V tomto období vrcholil boj mezi církví a světskými panovníky. Rozvíjela se města, řemesla a obchod. Velký vliv na rozvoj věd měly i nově založené university ve střední Evropě (Praha, Krakov, Vídeň atd.). Jan Eckhart ( ) Dominikánský teolog a filosof. Hlásal, že spojení člověka s Bohem probíhá přes lidskou duši. K tomuto spojení je potřebná jak světská, tak spirituální chudoba. Jedině tak na nás může Bůh působit. Podle Eckharta jsou běžné církevní praktiky zbytečné. Eckhart byl za své myšlenky církví označen za heretika a odsouzen. William Occam ( ) Františkán, který pocházel z Londýna a přednášel v Oxfordu. Byl označen za heretika, měl se zodpovídat v Avignonu, odkud ale uprchl na dvůr krále Ludvíka Bavora a až do konce života žil v Mnichově. Ve sporu o univerálie byl na pozicích nominalismu. Reálně podle Occama existují jen jednotlivá jsoucna. Obecné nemá reálnou existenci mimo rozum. Ve věcech není žádná reálná obecnost. Occam odmítal spojení filosofie s teologií, teologie není věda, není možné, aby byla vědou, když základem je víra.

9 6. Středověká filosofie 89 Occamova břitva tzv. zákon největší úspornosti (zásada, že se nemají množit pojmy nad míru bezpodmínečně nutnou k vysvětlení věci, kritika mnohých kategorií staré scholastiky). Nejprostší vysvětlení je to nejlepší. Shrnutí kapitoly. Období středověké filosofie se rozděluje na patristiku (období církevních otců) a scholastiku (období církevních učitelů). Začátek patristiky byl ve znamení upevňování křesťanského učení proti pohanství. Nejvýznamnější autoritou patristiky byl Augustin. Ve scholastice byl hlavním problémem spor o univerzálie. Tento problém skutečnosti obecného, který už řešili řečtí filosofové, rozdělil filosofy na realisty a nominalisty. Nejznámější středověký filosof Tomáš Akvinský přizpůsobil Aristotelovo učení potřebám církve a středověkého křesťanství. Otázky. 1. Jak charakterizoval čas Augustin? 2. Jaký je váš názor na Abélardovu etiku? 3. Proč byly názory J. Eckharta pro církev nepřijatelné? Úkol k textu. 1. Vysvětlete středověký spor o univerzálie. 2. Vysvětlete Anselmův ontologický důkaz. 3. Vysvětlete pojem occamova břitva.

10

STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE 3.1.2013 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA CYKLICKÉ POJETÍ ČASU

STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE 3.1.2013 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA CYKLICKÉ POJETÍ ČASU STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE Úvodní informace OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Od počátku našeho letopočtu do r. 1453 (popř. 1492) Vnitřní charakteristika: Filosofie je úzce spjata s teologií = křesťanská filosofie. Vychází

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Středověká a renesanční filosofie

Středověká a renesanční filosofie Středověká a renesanční filosofie Mgr. Vlasta Christovová, PhD. (KPF) Anotace: Přednášky a práce v seminářích jsou zaměřeny na specifiku středověkého pojetí bytí, pravdy, dobra a smyslu lidského života,

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová Období klasické řecká filosofie II Zuzana Svobodová Platón (428/7-348/7 př. Kr.) vl. jm. Aristoklés, Platon přezdívka daná učitelem gymnastiky (platys široký) aristokrat (na rozdíl od Sokrata) snaha o

Více

-stanovení dogmat (základní články víry, učení nezpochybnitelné a neměnné)

-stanovení dogmat (základní články víry, učení nezpochybnitelné a neměnné) Otázka: Patristika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Patristika (charakteristika a periodizace, představitelé, vztah křesťanství a pohanské filosofie, apologeti, myšlení sv. Augustina)

Více

Obsah. 1. Boěthiova učitelská mise Komparace dvou současníků Tajemné Divišovo autorství 49. Slovo ke čtenáři 11.

Obsah. 1. Boěthiova učitelská mise Komparace dvou současníků Tajemné Divišovo autorství 49. Slovo ke čtenáři 11. Obsah Předmluva ke druhému vydání 9 Slovo ke čtenáři 11 Prolog 13 ODDÍL PRVNÍ: Počátky středověké filosofie 15 I. Přehled duchovních proudů pozdní antiky a dílo Aurelia Augustina 15 II. Anicius Manlius

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Období katecheze Órigenés (přelom 2. a 3. stol.), řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a

Období katecheze Órigenés (přelom 2. a 3. stol.), řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a Patristika Charakteristika období Období patristiky začíná víceméně současně s naším letopočtem, respektive se vznikem křesťanství (přibližně rok 30 po Kr.) a končí zhruba v 7. - 8. století. základní dělení

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

ANTICKÁ FILOSOFIE, pracovní list

ANTICKÁ FILOSOFIE, pracovní list ANTICKÁ FILOSOFIE, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ANTICKÁ FILOSOFIE Lidé si od počátku svých dějin kladli otázky

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: VY_32_INOVACE_4B_05_Renesance, reformace

Více

Deník duchovních cvičení

Deník duchovních cvičení Třetí meditace: Horské kázání. Bylo nutné omezit námět této meditace. Horské kázání je nepochybně nejvznešenějším projevem mravní a náboženské pravdy, jaký lidstvo zná. Vždyť je to dílo Ježíše Krista!

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

a) Sofisté a sofistika kašle na to, co bylo před ní zájem o člověka jako individuum, předpoklad pro rozvoj (athénské) demokracie

a) Sofisté a sofistika kašle na to, co bylo před ní zájem o člověka jako individuum, předpoklad pro rozvoj (athénské) demokracie A) Dějiny filosofie 1. Předsokratovská filosofie a) Mílétská škola jedna arché, proměnlivá, proměňující se ve věci a zpět = vznik a zánik; zcela samozřejmé přijímání pohybu pohyb náleží arché samotné hledání

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný.

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný. Otázka: Satanismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Adam Nosál Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný Adam Nosál Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně za použití uvedené

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

- normy regulují chování společnosti pomocí zákazů, příkazů a dovolení

- normy regulují chování společnosti pomocí zákazů, příkazů a dovolení Otázka: Právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla - soubor norem vydaných nebo uznaných státem - závazné pro společnost - dodržování vynucováno státní autoritou - normy regulují chování

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Jako v zrcadle. Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8

Jako v zrcadle. Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8 Týden od 10. do 16. února 7 Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8 Základní verše Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka)

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) Otázka: Pojetí filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petr Novák filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) klade si otázky ohledně smyslu všeho a zkoumá

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Implikace letitá, ale stále atraktivní dáma

Implikace letitá, ale stále atraktivní dáma Implikace letitá, ale stále atraktivní dáma Jan Kábrt Proč se zajímat o logiku a v ní právě o implikaci? Mimo jiné pro souvislost s takovými oblastmi lidského myšlení, jako jsou matematika, ostatní přírodní

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

Členové Vídeňského filosofického kroužku diskutovali a rozvíjeli především teoretické práce:

Členové Vídeňského filosofického kroužku diskutovali a rozvíjeli především teoretické práce: Filozofie 05 Otázka číslo: 1 " Na přísné formulaci kauzálního zákona: známe-li přesně přítomnost, můžeme vypočítat budoucnost, není nesprávná druhá věta, ale věta první. Přítomnost ve všech stupních její

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Dějiny filosofie 1 (antika a středověk) KFI/KDFAS

Dějiny filosofie 1 (antika a středověk) KFI/KDFAS Pedagogika volného času [NMgr.] Studijní opory pro kombinované studium Dějiny filosofie 1 (antika a středověk) KFI/KDFAS Garant předmětu Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. kancelář: TF JU, Kněžská 8, dveře č. 4.31

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Základy filozofie. Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus.

Základy filozofie. Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus. Základy filozofie Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus. Neboť kdysi i dnes pobízí lidi k filozofování údiv. Kdo se však táže a je udiven, pociťuje nevědomost. Aby tedy unikli nevědomosti,

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Vědecké důkazy o Bohu

Vědecké důkazy o Bohu Vědecké důkazy o Bohu Nexistujeme jen tak, ale z nějaké příčiny! Příčina naší existence je vně našeho času a prostoru! Začátek, který vytvořil náš svět, se jeví jako nositel organizace! Začátek světa vypadá

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ EKONOMICKÝCH TEORIÍ. Zimní semestr 2006/07. Metodický list č. 1. Úvod

Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ EKONOMICKÝCH TEORIÍ. Zimní semestr 2006/07. Metodický list č. 1. Úvod VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ EKONOMICKÝCH TEORIÍ Zimní semestr 2006/07 Metodický list č. 1 Úvod 1) Ekonomické myšlení v antické a středověké

Více

VET středověk a novověk (po 18. století)

VET středověk a novověk (po 18. století) VET středověk a novověk (po 18. století) Co nás čeká Křesťanství a jeho představitelé Renesance Racionalismus a empirismus, Kant Merkantelismus, Karmelismus Křesťanství Po dlouho dobu křesťanství uchovatel

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: VY_32_INOVACE_4B_15_Kritický racionalismus

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace.

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Na čepeli zeleného meče je vyryto řecké slovo, jehož význam je jasnost.

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI. Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika

ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI. Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika 1 2 DOBRO Ontologické dobro (1) Dobro je to, co si všichni žádají. (2) Dobro je bytostně věc (jsoucno), nakolik zdokonaluje žádajícího

Více

ISAAC NEWTON J A K H O N E Z N Á M E (1643-1727)

ISAAC NEWTON J A K H O N E Z N Á M E (1643-1727) ISAAC NEWTON J A K H O N E Z N Á M E (1643-1727) To, že Newton považoval studium Bible, a zvlášť proroků, za důležitější než studium matematiky, fyziky nebo zákonů světla, se svět dozvěděl ze soukromých

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

1. Přednáška K čemu je právní filosofie?

1. Přednáška K čemu je právní filosofie? 1. Přednáška K čemu je právní filosofie? Osnova přednášky: a) Co je filosofie a filosofování b) Proč vznikla právní filosofie c) Předmět a funkce právní filosofie Co znamená slovo filosofie? slovo filosofie

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

A) Sjednocená teorie Všeho?

A) Sjednocená teorie Všeho? OBSAH BUĎ SVĚTLO! 13 A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI 16 Dvojí záhada 17 Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei 18 Církev proti přírodním vědám 19 Vítězství přírodních věd 21 2. FYZIKÁLNÍ

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Otázka: Sociologie jako věda. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): EM

Otázka: Sociologie jako věda. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): EM Otázka: Sociologie jako věda Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): EM Sociologie je věda, která se snaží podat celkový obraz společnosti, společenských jevů a vztahů, struktury společnosti a zákonitosti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_764_Dekameron_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom?

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Stvořitelův kalendář je založen na Měsíci a Slunci, jak uvádí Písmo. S tím jak narůstají důkazy pro pravý kalendář, narůstají i pošetilé argumenty proti němu. Kdy

Více

Hvězdy tvoří vedle Slunce a Měsíce sku pinu

Hvězdy tvoří vedle Slunce a Měsíce sku pinu HVĚzDa - SyMbol astrální symbolika Hvězdy tvoří vedle Slunce a Měsíce sku pinu významných astrálních symbolů. Pod pojmem hvězda si však nemůžeme představit dnešní vědecký výklad tohoto termínu. Dříve

Více

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0216 Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0216 Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia Gottlob FREGE: O smyslu a významu, 1892 In: Zeitschrift fűr Philosophie und philos. Kritik, NF 100, 1892 Překlad: Jiří Fiala, In: Scientia Philosophia (SciPhi) 4, červen 1992, Praha Rovnost 1 ) vyžaduje

Více

Arabská říše a islám. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory. Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149. Datum: 24. 9.

Arabská říše a islám. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory. Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149. Datum: 24. 9. Arabská říše a islám Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 24. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_18_D_Arabská říše a islám

Více

Kristus Druhý Adam a Nové Stvoření

Kristus Druhý Adam a Nové Stvoření Kristus Druhý Adam a Nové Stvoření V Bibli nalézáme celý příběh stvoření. Je to příběh všech příběhů s fakty o Bohu, lidstvu a o světě, který byl odcizen od Boha ale smířen skrze Krista. Bible pojednává

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

ETIKA A ETICKÉ ASPEKTY V SOCIÁLNÍ PRÁCI

ETIKA A ETICKÉ ASPEKTY V SOCIÁLNÍ PRÁCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích Studijní opora předmětu ETIKA A ETICKÉ ASPEKTY V SOCIÁLNÍ PRÁCI oboru Sociální

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Ekonomie dobra a zla

Ekonomie dobra a zla Ekonomie dobra a zla Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi Děkuji mým drahým profesorům a studentům, kteří mne nutili zamýšlet se nad věcmi neortodoxně

Více

Praktikum didaktických a lektorských dovedností

Praktikum didaktických a lektorských dovedností Praktikum didaktických a lektorských dovedností Učební text pro kombinované studium Učitelství odborných předmětů Pedagogická fakulta JU České Budějovice 2007 Mgr. Miroslav Procházka Obsah: I. Principy

Více

Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2010. 3

Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2010. 3 Křesťanská sociální etika Jabok 200 . Úvod, literatura, definice, témata, metoda, biblické a historické inspirace Předmět křesťanská sociální etika Je součástí teologické etiky, která se souběžně učí na

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii

1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii Otázka: Společnost a stát v dějinách myšlení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťoula 1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii 2. Vývoj

Více

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK 1 STŘEDOVĚK Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK období od pádu Západořímské říše (476) do objevení Ameriky Španěly (1492), v českých dějinách je za konec

Více