38. schůzi zastupitelstva obce Radenín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "38. schůzi zastupitelstva obce Radenín"

Transkript

1 38. schůzi zastupitelstva obce Radenín zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné a zároveň omluvil nepřítomného pana Komárka. Byli odsouhlaseni zapisovatelé zápisu z dnešního jednání, a protože nebylo dalších připomínek k programu jednání ze strany zastupitelů ani občanů, mohla schůze pokračovat podle předem daného programu Po zahájení jednání starosta zastupitelům připomněl poslední jednání, které se konalo kde byl schválen rozpočet na rok 2014, čemuž předcházelo odsouhlasení příspěvku SDH v Kozmicích na opravu jejich soutěžní PS 12 s kterou Radenínsko representují v Táborské lize. V krátkosti starosta zastupitelům přednesl zprávu o ukončení rozpočtu za rok Podkladem byl Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků sestavený k 12/2013. Upravený rozpočet v příjmové části (upravený o dotace a příspěvky na volby) byl splněn na 108,94% tj. na částku ,79 Kč. Veškeré daňové příjmy do rozpočtu byly během roku vyšší než byl původní předpoklad. Proto jsme se mohli i ve výdajích trochu více rozjet, vyčerpali jsme celkem ,32 Kč. Na běžném účtu obci zůstala stejná částka jako na začátku roku 2013 a to je ,99 Kč. Podrobnější hodnocení bude k dispozici po uzávěrkách celého účetnictví. Plán lesní výroby na rok 2014 přednesl lesní hospodář v obecních lesích pan Burian.V roce 2014 se bude v obecních lesích zalesňovat nově 2,09ha a vylepšovat 0,52 ha. K tomu bude zapotřebí ks sazenic smrku, ks sazenic buku a na oplocení bude potřeba 150bm pletiva. Co se týče ochrany lesních kultur proti zvěři oplotíme 0,1 ha a natřeme stromky na 5,62 ha. Vyžínání nás čeká na 7,75 ha a ochrana proti hmyzu na 1,9 ha. Prořezávky se uskuteční na 3,78 ha, probírky na 4,03 ha z čehož bude 76m 3 dřevní hmoty. Těžit se bude o něco méně než v roce 2013 podle lesního plánu a to 80m 3 nahodilé těžby a 690m 3 bude těžba úmyslná. Po zimní těžbě nás čeká vyklidit paseky od větví - 1,10ha. Celkem pořídíme i 10 lapačů na kůrovce. Plán zasedání zastupitelstva byl odsouhlasen v tomto znění. Opět tradičně bude zastupitelstvo zasedat poslední úterý v měsíci. Výjimku jsou dva letní měsíce a měsíc říjen, kdy poslední úterý měsíce je státní svátek (28.10.). Neví se také, kdy proběhnou komunální volby, tudíž se může změnit listopadové zasedání. Plán zasedání zastupitelstva: leden červen únor září březen říjen duben listopad květen V dalším bodu jednání řešilo zastupitelstvo žádost o odprodej pozemku: Manželé Miroslav a Jaroslava Svatková žádají o odprodej části (asi 19m 2 ) pozemku č. 1007/1 v k.ú. Radenín, který užívají od doby, kdy byla jejich usedlost odkoupena. Tato část pozemk je již od bývalých majitelů od MK obce oddělena oplocením s podezdívkou a z části zastavěna hospodářskou budovou, která není v evidenci KÚ. Z těchto důvodů byla odsouhlasena prodejní cena 10Kč/m 2. Geometrický plán nechá vyhotovit žadatel o pozemek. Paní Ratajová Milena a pan Různar František žádají o odprodej pozemku č. 646/3 (67m 2 ) a části pozemku 646/1 v k.ú. Lažany. Jedná se opět o pozemky, které jsou dlouhodobě užívány, oploceny plotem s podezdívkou. I v tomto případě zastupitelé odsouhlasili prodej za 10Kč/m 2 GP rovněž nechá vyhotovit žadatel. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl obci k bezúplatnému převodu pozemky v k.ú. Bítov a k.ú.hroby. Zastupitelé souhlasí s převodem pozemků v k.ú. Hrob č. p.1435, 1438; v k.ú. Bítov č.p. 666, 670/2. Navíc obec Radenín Úřad požádala o převod pozemku v Radeníně p.č cesta od stodoly k východní bráně.

2 V diskusi starosta pohovořil o provedené inventuře majetku, nemovitostí a pozemků, které v roce 2013 mimo k.ú. Bítov prošli digitalizací. Celá inventura byla provedena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace. - zastupitelé doporučili starostovi, aby formou dopisu upozornil vedení firmy Aladeron na slib, který padl na veřejných schůzích před stavbou bioplynové stanice v Hrobech, že sídlo firmy bude Hroby čp.12. Dále v dopise zdůraznil i zrekultivovat skládky zeminy jak v Terezíně, tak v Ouperovatkách v Hrobech. - zastupitelka z Terezína připomněla nedodělanou opravu stavby kapličky a žádá o dokončení. Schůzi 39. Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné a zároveň omluvil nepřítomného pana Kratinu. Nejdříve byli odsouhlaseni zapisovatelé zápisu z dnešního jednání; dále nebylo dalších připomínek k programu jednání ze strany zastupitelů ani občanů,takže mohla schůze pokračovat podle předem daného programu Připomenutí posledního zastupitelstva ze dne Byl odsouhlasen Plán lesní výroby na rok 2014 lesním hospodářem panem Burianem. Byl schválen plán zasedání zastupitelstev v roce 2014, Dále byly odsouhlaseny prodeje pozemků v Lažanech-Různar, Ratajová, v Radeníně manželé Svatkovi a v Radeníně byl odsouhlasen převod pozemku č od ÚPZSVVM do majetku obce. Dále starosta dostal za úkol poslat firmě ALADERO a.s. dopis ohledně změny sídla firmy. Zastupitelé odsouhlasili zprávu inventární komise k provedené inventuře k Zastupitelé byli seznámeni s činností v hospodářské činnosti na DP. Na dílně je od začátku roku stále spousta práce, takže oproti letům minulým, kdy začátek roku nebyla na dílně práce, je stále na tomto úseku co dělat. Pondělky a úterý se pracuje i v obecních lesích na úklidu po těžbě a na přípravě pozemků na jarní výsadbu předem dohodnutého počtu nových stromků. Na opravě šaten na fotbalovém hřišti v Kozmicích se dodělávají práce na kompletaci elektřiny, vody, pokládání dlažby a v neposlední řadě i obkladů šatny. V souběhu s touto akcí probíhá i budování sociálního zařízení v Nuzbelech čp.4 v posilovně. Díky těmto aktivitám jsme překročili částku, která byla plánovaná na opravu těchto objektů, takže správce rozpočtu přesune se souhlasem zastupitelstva finanční prostředky v rozpočtu na dofinancování oprav těchto dvou budov rozpočtovou změnou (viz. rozpočtová změna č.1-2/2014).letošní zima nás šetří i v zimní údržbě místních komunikací. Vyjíždělo se pouze od začátku roku asi třikrát na prohrnování a posyp. Ušetřené peníze budou tak moci být použity na opravu chodníků a MK v našich osadách. Již čtyři roky se připravuje výstavba přenosové soustavy 400kV Kočín-Mírovka, která se okrajově týká i našeho území a to převážně v k.ú. Kozmice na Blaníku. Trasa vedení je v současné době daná a již je neměnná. Nyní je stavba ve fázi vyrovnání se s majiteli pozemků, kterých se ochranné pásmo (šíře 70m) týká. Postupuje se v souladu s energetickým zákonem, tudíž dnes je na Obecním úřadu Smlouva o zřízení věcného břemene. Celou tuto záležitost vyřizuje společnost GEFOS inženýring, s.r.o. České Budějovice. Proběhla schůzka pracovníků finanční firmy na úřadě, ale i v Kozmicích s místními občany, kde se ujasňovaly nejasnosti a výše náhrad za znehodnocené pozemky výše jmenovanou stavbou. Starosta monitoruje i majetková vypořádání v jiných částech na trase vedení elektrické soustavy a vyjádřil se k neserióznímu jednání f. ČEPS v letošním roce k majitelům pozemků pod vedením 400kV. V loňském roce byla nabídka za odškodnění 45,-Kč/m 2, ale v roce 2014 je nabídka pouze 15,- Kč/m 2. Zastupitelé po krátké diskusi odsouhlasili postup okolních obcí v roce 2014 a nesouhlasí s nabídkou. Navrhují jednorázovou náhradu za omezení v užívání nemovitosti (lesních a trvalých porostů) a to částku 100,-Kč/m 2. Dále starosta se soudním znalce vypracuje kalkulaci ztráty v lesích za předčasně vytěžené porosty, která bude též požadována na firmě ČEPS. V diskusi byl zastupitelům předložen požadavek MAS Lužnicko, kde je obec jako zakládající člen, o půjčku ,-Kč. Jako nově vznikající subjekt není zatím schopen si peníze půjčit od bankovních ústavů a tudíž se obrací na zakládající členy o pomoc k počátečnímu financování při zpracování strategií, které budou definovat území MAS včetně základní infrastruktury, občanské vybavenosti,

3 ekonomického prostředí apod. Protože se MAS uchází o dotaci z programu LEADER, kde jsou pro všechny MASky peníze již připravené, musí místní akční skupina vytvořit tento dokument strategií, který je základní povinností získání již připravených finančních prostředků pro činnost skupiny. Půjčka bude poskytnuta na základě Smlouvy mezi Obcí Radenín a MAS Lužnicko. Dále starosta přítomné informoval o krádeži měděné střechy na smuteční síni na hřbitově v Hrobech. Krádež se stala z na v noci a byl odcizen měděný plech a lemovka střechy. Škoda byla na Policii vyčíslena na ,-Kč. Protože obec má budovy pojištěny, škoda byla nahlášena na pojišťovně a bude plně hrazena z pojistky budov. Zastupitelé byli seznámeni s termínem voleb do evropského parlamentu. Pan prezident vyhlásil termín voleb na 23. a 24.května Na konci diskuse starosta pozval přítomné a občany sloučené obce na slavnosti konce Masopustu a to 1.3. v Kozmicích a následně 8.3. v Radeníně. Následně je i pozvánka od místních hasičů na zájezd do Velkých Popovic.. Schůzi 39. Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné a zároveň omluvil nepřítomného pana Kratinu. Nejdříve byli odsouhlaseni zapisovatelé zápisu z dnešního jednání; dále nebylo dalších připomínek k programu jednání ze strany zastupitelů ani občanů,takže mohla schůze pokračovat podle předem daného programu Připomenutí posledního zastupitelstva ze dne Byl odsouhlasen Plán lesní výroby na rok 2014 lesním hospodářem panem Burianem. Byl schválen plán zasedání zastupitelstev v roce 2014, Dále byly odsouhlaseny prodeje pozemků v Lažanech-Různar, Ratajová, v Radeníně manželé Svatkovi a v Radeníně byl odsouhlasen převod pozemku č od ÚPZSVVM do majetku obce. Dále starosta dostal za úkol poslat firmě ALADERO a.s. dopis ohledně změny sídla firmy. Zastupitelé odsouhlasili zprávu inventární komise k provedené inventuře k Zastupitelé byli seznámeni s činností v hospodářské činnosti na DP. Na dílně je od začátku roku stále spousta práce, takže oproti letům minulým, kdy začátek roku nebyla na dílně práce, je stále na tomto úseku co dělat. Pondělky a úterý se pracuje i v obecních lesích na úklidu po těžbě a na přípravě pozemků na jarní výsadbu předem dohodnutého počtu nových stromků. Na opravě šaten na fotbalovém hřišti v Kozmicích se dodělávají práce na kompletaci elektřiny, vody, pokládání dlažby a v neposlední řadě i obkladů šatny. V souběhu s touto akcí probíhá i budování sociálního zařízení v Nuzbelech čp.4 v posilovně. Díky těmto aktivitám jsme překročili částku, která byla plánovaná na opravu těchto objektů, takže správce rozpočtu přesune se souhlasem zastupitelstva finanční prostředky v rozpočtu na dofinancování oprav těchto dvou budov rozpočtovou změnou (viz. rozpočtová změna č.1-2/2014).letošní zima nás šetří i v zimní údržbě místních komunikací. Vyjíždělo se pouze od začátku roku asi třikrát na prohrnování a posyp. Ušetřené peníze budou tak moci být použity na opravu chodníků a MK v našich osadách. Již čtyři roky se připravuje výstavba přenosové soustavy 400kV Kočín-Mírovka, která se okrajově týká i našeho území a to převážně v k.ú. Kozmice na Blaníku. Trasa vedení je v současné době daná a již je neměnná. Nyní je stavba ve fázi vyrovnání se s majiteli pozemků, kterých se ochranné pásmo (šíře 70m) týká. Postupuje se v souladu s energetickým zákonem, tudíž dnes je na Obecním úřadu Smlouva o zřízení věcného břemene. Celou tuto záležitost vyřizuje společnost GEFOS inženýring, s.r.o. České Budějovice. Proběhla schůzka pracovníků finanční firmy na úřadě, ale i v Kozmicích s místními občany, kde se ujasňovaly nejasnosti a výše náhrad za znehodnocené pozemky výše jmenovanou stavbou. Starosta monitoruje i majetková vypořádání v jiných částech na trase vedení elektrické soustavy a vyjádřil se k neserióznímu jednání f. ČEPS v letošním roce k majitelům pozemků pod vedením 400kV. V loňském roce byla nabídka za odškodnění 45,-Kč/m 2, ale v roce 2014 je nabídka pouze 15,- Kč/m 2. Zastupitelé po krátké diskusi odsouhlasili postup okolních obcí v roce 2014 a nesouhlasí s nabídkou. Navrhují jednorázovou náhradu za omezení v užívání nemovitosti (lesních a trvalých porostů) a to částku 100,-Kč/m 2. Dále starosta se soudním znalce vypracuje kalkulaci ztráty v lesích za předčasně vytěžené porosty, která bude též požadována na firmě ČEPS.

4 V diskusi byl zastupitelům předložen požadavek MAS Lužnicko, kde je obec jako zakládající člen, o půjčku ,-Kč. Jako nově vznikající subjekt není zatím schopen si peníze půjčit od bankovních ústavů a tudíž se obrací na zakládající členy o pomoc k počátečnímu financování při zpracování strategií, které budou definovat území MAS včetně základní infrastruktury, občanské vybavenosti, ekonomického prostředí apod. Protože se MAS uchází o dotaci z programu LEADER, kde jsou pro všechny MASky peníze již připravené, musí místní akční skupina vytvořit tento dokument strategií, který je základní povinností získání již připravených finančních prostředků pro činnost skupiny. Půjčka bude poskytnuta na základě Smlouvy mezi Obcí Radenín a MAS Lužnicko. Dále starosta přítomné informoval o krádeži měděné střechy na smuteční síni na hřbitově v Hrobech. Krádež se stala z na v noci a byl odcizen měděný plech a lemovka střechy. Škoda byla na Policii vyčíslena na ,-Kč. Protože obec má budovy pojištěny, škoda byla nahlášena na pojišťovně a bude plně hrazena z pojistky budov. Zastupitelé byli seznámeni s termínem voleb do evropského parlamentu. Pan prezident vyhlásil termín voleb na 23. a 24.května Na konci diskuse starosta pozval přítomné a občany sloučené obce na slavnosti konce Masopustu a to 1.3. v Kozmicích a následně 8.3. v Radeníně. Následně je i pozvánka od místních hasičů na zájezd do Velkých Popovic.. Schůzi zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné a zároveň omluvil nepřítomné. Navržení členové ověřující zápis byli odsouhlaseni. K programu nebylo dalších připomínek ze strany zastupitelů ani občanů, takže mohla schůze pokračovat podle předem daného programu. Na minulém zasedání zastupitelstva dne byla mimo jiného odsouhlasena půjčka ,-Kč pro činnost MAS Lužnicko, což se promítlo v rozpočtové změně č. 3/2014. Probrala se Smlouva o věcném břemenu na trase ČEPS Kočín-Mírovka, kde byla obci nabídnuta cena 15,-Kč za m 2. Bylo doporučeno starostovi vyjednat nabídku 100Kč/m 2. Informaci starosta podal o termínu a organizaci voleb do Evropského parlamentu; zastupitelstvo bylo informováno i škodné události, která se stala na hřbitově v Hrobech. Oprava střechy byla již provedena, škodná událost nahlášena na pojišťovnu. Starosta informoval zastupitele o práci obce a čerpání rozpočtu obce. K dnešnímu datu v příjmech financí obec obdržela částku ,98Kč, což je 21.67% z celkového rozpočtu, který činí ,00Kč. Dá se říci, že peníze od FÚ jdou na účet postupně podle plánu.v měsíci dubnu se budou v našich osadách provádět výběry poplatků za odvoz komunálního odpadu a ze psů. Na výdajové straně rozpočtu jdeme společně s příjmy. 21,8% vydaných financí je částka ,83Kč, kterou jsme od počátku z rozpočtu utratili. Byla dokončena přestavba staré hasičárny v Radeníně kolaudace proběhne dne Dokončuje se oprava stavby šaten na hřišti v Kozmicích, kde již v dubnu začnou mistrovská utkání v kopané. Této akce se týká i rozpočtová změna č. 4/2014 přesun ,-Kč; opravuje se dodavatelsky pomník padlých v I. světové válce v Radeníně (letos bude 100. výročí začátku I. světové války). V této rozpočtové změně proběhlo i přeúčtování daně za obec ( ,00Kč). Již byly přivezeny i stromky pro výsadbu v lese, takže zaměstnance drobné provozovny čeká výsadba 12500ks na předem připravená místa po těžbě. V tomto bodu se navázalo na jednání z předešlého jednání na zastupitelstvu. Jde o Smlouvy o zřízení věcného břemene. Starosta dne podepsal tuto smlouvu včetně Dohody o jednorázové náhradě za omezení v užívání nemovitosti. Touto smlouvou a Dohodou bude vypořádání s obcí ve výši 100,-Kč/m 2, tak jak bylo starostovy doporučeno zastupitelstvem. Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili příspěvek na školní družinu a jídelnu při ZŠ Choustník o který nás obec Choustník požádala. Jedná se o příspěvek ve výši ,-Kč, což je podle doložené kalkulace 1 000,-Kč na každého žáka, který z našich osad do ZŠ Choustník dojíždí. Na základě

5 Smlouvy, doložené kalkulace a jmenovitého seznamu dětí, kteří do MŠ a ZŠ v Choustníku dojíždí, bude částka převedena na účet obce Choustník diskuse plynule přešla ze základního programu na další žádost a to od Římskokatolické farnosti Hroby, která nás požádala o příspěvek (10 000,-Kč) na opravu šindele věže kostela sv. Markéty v Radeníně. Na tuto opravu, která bude činit částku ,-Kč, přispěje dotace na kulturní památku ( ,-Kč) a samotná farnost. Občanům by jistě nebylo příjemné, kdyby kostel v Radeníně chátral. Opravu jistě všichni chápou a stále budovu kostela bereme jako potřebu občanů a chloubu Radenínska. - starosta informoval zastupitele o stavu vyřízení dotací. Již byla schválena dotace na kulturu tradiční setkání důchodců v Terezíně; o termínu stále není jasno a to podle hudební skupiny (Muzikanti z Jižních Čech kapelníka Radka Hrušky) i díky jejích přičinění nám byla dotace přislíbena. Co se týče velké dotace na opravu vodovodu v Terezíně je poslední informace, že veškeré opravy formou injektáží byly ze soutěže vyloučeny (pro vysoké náklady). Podali jsme odvolání proti tomuto rozhodnutí. Takže jestli dotace v tomto roce nebude, z připravovaných financí z rozpočtu, které by kryly naší spoluúčast na akci, drobná provozovna provede výměnu potrubí od vodojemu ke vsi. O dotaci se požádá na základě již zhotoveného rozpočtu v příštím roce. Ostatní žádosti o dotace bude krajské zastupitelstvo řešit na příštím zasedání v měsíci dubnu. - v diskusi se mluvilo o změně dodavatele na pravidelné revize hasících přístrojů (odstupujeme od firmy Červenka z Uherského Hradiště z finančních důvodů). Revize bude provádět f. Tapros z Měšic - pan Dvořák; úřad bude na svých PC přecházet od dubna z XP na Windous 7 po dohodě se správcem sítě a firmou Gordick, která nám poskytuje své programy do účetnictví obce. - problém nastal i při schválení nákupu pozemku v Radeníně před bramborárnou od KÚ-JČ. V loňském roce bylo provedeno zaměření a KÚ si nechal vypracovat soudní odhad. Cena byl schválena zastupitelstvem na předcházejících jednání a byla ,-Kč za 686m 2. Ke konci roku proběhla digitalizace, vstoupil v platnost nový Občanský zákoník a s ním nové Vyhlášky na oceňování pozemků. Podle nova místo 686 m 2 žádáme o 683m 2, ale ocenění je nyní nově za 560,-Kč. Tato změna bude projednána na příštím jednání zastupitelstva. - dále byla prodiskutována nabídka pana Paclta na prodej pozemků v prameništi a pod vodojemem vodovodu v Terezíně. Obec by ráda měla tyto pro ni strategické pozemky ve svém vlastnictví, ale nabídka, která je od pana Paclta, nemůže být akceptovaná a bude předmětem jednání na příštích zasedání. - jako poslední bod v diskusi bylo upozornění Městského úřadu v Táboře na novelu živnostenského zákona provedená zákonem č. 309/2013 Sb., která se týká prodeje alkoholu o min. obsahu etanolu 15% objemových. Z jednání zastupitelstva vyplynulo, že upozorňujeme všechny neziskové organizace, které občerstvení v občanských domech a kulturních domech v majetku obce Radenín provozují, na zákaz prodeje alkoholických nápojů s vyšším % objemových jednotek nad 15%. Současně pověřilo starostu, aby připravil se všemi těmito organizacemi nájemní smlouvy. Na závěr starosta poděkoval za účast na dnešním jednání a pozval přítomné na další jednání zastupitelstva, které se uskuteční

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2012 Datum: 10.2.2012 Přítomni: 7 členů ZO, Mgr. Michal Bureš dorazil na jednání zastupitelstva se zpožděním do hlasování se zapojil od bodu 3 programu.

Více

20. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

20. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 20. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 07.06.2012 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:05 hodin. Přítomno bylo 7 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 13 zastupitelů Omluveni: Brtník František, MVDr. Malý Václav K zápisu je přiložena

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 15. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více