BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145"

Transkript

1 Cena 2, Kè BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145 Březen, to je zima nezima a jaro nejaro. Denního světla pomalu přibývá, ale na čvachtavé vycházky do přírody není zrovna nálada. Hezky doma a v teploučku nám je mnohdy ještě v tomto už ne tolik zimním, ale ještě ne zcela jarním měsíci nejpříjemněji. Už je tu ale přeci jenom jaro, alespoň podle kalendáře a jak by tedy například takový správný zahrádkář mohl zalézt za kamna? Snad jedině s truhlíčky, květináči a pytlíky semínek. Jinak jej už zahrada táhne ven, ozkoušet zem mezi prsty, potěžkat rýč, prohlédnout pařeniště. A nám ostatním to také nedá, vždyť jaro je již cítit ve vzduchu a při prvních procházkách do přírody objevíme možná na kraji lesa, nebo poblíž potoka baculaté zvonečky bledulí a s radostí se pokocháme jejich krásou Mějte oči otevřené, protože právě se začínají dít věci! Zdena Lédlová Pranostiky Panny Marie zvěstování zelených semen vysévání. Když v březnu hřmí, v stodolách se tmí. Na svatého Bedřicha, slunko teplem zadýchá. Svatá Felicita sníh z polí odmítá. Městský úřad informuje... Výstavba Domu s pečovatelskou službou Městský úřad upozorňuje potenciální zájemce (zájemkyně) o práci v pečovatelské službě, že rada města prozatím neuvažuje o rozšíření počtu zaměstnanců pečovatelské služby a je proto zbytečné, aby na MěÚ byly podávány žádosti o zaměstnání v DSPS. Pokud město v budoucnosti získá prostředky pro rozšíření zejména terénní pečovatelské služby, bude tato informace zveřejněna v Našich novinách a vývěskách města. Poplatek za psy V měsíci březnu bude prostřednictvím platby SIPO vybírán místní poplatek za psa na rok Pavlína Brychtová Uzavření stavebního úřadu z důvodu školení personálu Z důvodu školení personálu stavebního úřadu bude v následujících termínech stavební úřad ve Ždírci nad Doubravou uzavřen: od 29. března do 2. dubna 2004 od 10. května do 14. května 2004 od 14. června do 18. června 2004 Školení za účelem dalšího zvýšení kvalifikace se zúčastní oba pracovníci pan Luděk Špinar a Zdeněk Pleva. Městský úřad v Chotěboři, Odbor sociálních věcí informuje Dávky sociální péče při nedostatečném příjmu (podmíněné sociální potřebností): 1) rodinám s nezaopatřenými dětmi k zajištění skutečně odůvodněných nákladů rodiny 2) jednotlivcům, popř. manželským párům k zajištění skutečně odůvodněných nákladů Účelové dávky sociální péče na specifické potřeby: 1) rodinám s nezaopatřenými dětmi 2) společensky nepřizpůsobeným občanům 3) občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc Dávky sociální péče těžce zdravotně postiženým osobám a osobám pečujícím o těžce zdravotně postižené osoby: 1) příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou náleží občanovi pečujícímu osobně, celodenně a řádně o blízkou osobu, která je: a) převážně nebo úplně bezmocná b) starší 80 let a je částečně bezmocná Příspěvek náleží též občanovi, který pečuje o jinou než blízkou osobu, pokud spolu žijí v domácnosti. Příspěvek náleží též rodiči nebo prarodiči, popřípadě jinému občanovi, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pečujícímu osobně, celodenně a řádně o nezletilé dítě starší jednoho roku, které je podle zvláštního předpisu dlouhodobě těžce (pokračování na str. 2)

2 Městský úřad informuje... (pokračování ze str. 1) zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči. 2) příspěvek na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout těžce zdravotně postiženým občanům, kteří tyto pomůcky potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svého postižení. Příspěvek se neposkytuje v případě, že potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí zdravotní pojišťovna 3) příspěvek na úpravu bytu poskytuje se v případě, že žadatel byt skutečně užívá k trvalému bydlení 4) příspěvek na zakoupení, na celkovou opravu motorového vozidla a zvláštní úpravu motorového vozidla poskytuje se: a) občanovi s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí b) rodiči nezaopatřeného dítěte, je-li dítě starší tří let, jde-li o dítě: s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí úplně nebo prakticky nevidomé mentálně postižené 5) příspěvek na provoz motorového vozidla příspěvek je poskytován držiteli motorového vozidla: a) jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, a který bude používat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu, b) který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně c) nebo je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení 6) příspěvek na individuální dopravu příspěvek se přiznává: a) občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí b) občanu úplně nebo prakticky nevidomému c) rodiči nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení 7) příspěvek na zvýšené životní náklady občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky 8) příspěvek na provoz telefonní stanice lze poskytnout sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým občanům nebo občanům starším 70 let, kteří žijí osaměle 9) příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a občanům úplně nebo prakticky nevidomým, kteří užívají bezbariérový byt 10) příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku vodícího psa může pověřený obecní úřad poskytnout příspěvek na krmivo pro tohoto psa 11) mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany průkazky TP, ZTP a ZTP/P občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně na základě stupně postižení jsou vydávány průkazka TP, ZTP a ZTP/P, spolu s průkazkou je vydáno i označení vozidla pro těžce zdravotně postižené občany. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina informuje V souladu s ustanovením 11 odst. 1. vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. si dovolujeme upozornit občany, že i v roce 2004 se ověřování provozuschopnosti sirén zpravidla provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Jedná se o 140 ti sekundový zkušební trvalý (nepřerušovaný) tón. Ověřuje se provozuschopnost sirén, které jsou v majetku HZS, ale i sirén, které jsou v majetku obcí (tzv. sirény sloužící ke svolávání dobrovolných hasičů). V obci, kde je siréna ovládána manuelně, je starosta povinen zabezpečit její spuštění. Obecní úřad obce bezodkladně informuje o případné technické závadě ÚO HZS Havlíčkův Brod. MěÚ Zasedání zastupitelstva a rady města 9. zasedání zastupitelstva města Rada města zve občany na 9. zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvrtek 25. března 2004 v hod. v malém sále restaurace U Lázničků. 8. zasedání zastupitelstva města Přítomno: 15 členů ZM, 1 zaměstnanec města, 20 občanů Zastupitelstvo města: 1) Vzalo na vědomí informaci o stavu účtů města k ) Projednalo a schválilo zprávu o finančním vypořádání hospodaření města k ) Projednalo a schválilo zprávu o způsobu využití státní půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu za rok 2003.

3 Zasedání zastupitelstva a rady města 4) Rozhodlo o snížení daňového základu daně z hospodářské činnosti města v roce 2003 o částku 1 mil. Kč. Zastupitelstvo rozhodlo: 1) Město Ždírec nad Doubravou bude hlavním pořadatelem 10. ročníku cyklistického závodu LACMAN VYSOČINA ROAD 2004, konaného 14. srpna ) Město Ždírec nad Doubravou poskytne pro potřeby cyklistického závodu prostory tělocvičny, školní kuchyně, osobní vozidla města a nákladní vozidlo Sboru dobrovolných hasičů Ždírec n.d. Zastupitelstvo města: 1) projednalo žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví města: a) o prodej pozemků nebo jejich částí v k.ú. Nový Studenec p.č. 343/12, 343/14, 343/8, 4/ a 55/2 požádal Zdeněk Janů, bytem Nový Studenec 28, b) o prodej pozemku v k.ú. Stružinec p.č. 294/2, ostatní komunikace o výměře 220 m 2 požádali manželé František a Růžena Zárubovi, bytem Stružinec 2, c) o prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu v připravované lokalitě u řeky Doubravy požádal Tomáš Chyba, bytem Praha Čakovice, d) o prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu v připravované lokalitě u řeky Doubravy požádal Jiří Píro, bytem Ždírec n.d., e) o prodej pozemku p.č. 25/2 v k.ú. Horní Studenec, zahrada o výměře 231 m 2 požádal Zdeněk Kováč, bytem Horní Studenec. 2) nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 294/2 v k.ú. Stružinec dle písm. b). 3) souhlasí se záměrem prodeje pozemků dle písmene a), c), d) a e) a uložilo městskému úřadu jednat se žadateli o podmínkách prodeje pozemků a přípravou geometrického oddělení pozemků. Zastupitelstvo města prodalo: k.ú. Kohoutov: Ing. Metoději Mlčákovi, bytem Chotoviny a Jiřímu Mlčá kovi, bytem Prostějov, geometricky oddělenou část pozemku p.č Kupní cena je stanovena na 20, Kč/m 2. Náklady spojené s převodem pozemků hradí žadatelé. k.ú. Horní Studenec: Manželům Vladimíru a Jaroslavě Kasalovým, bytem Horní Studenec 3 geometricky oddělenou část pozemků p.č. 757 a 758 v k.ú. Horní Studenec. Kupní cena je stanovena na 20, Kč/m 2. Náklady spojené s převodem pozemků hradí žadatelé. k.ú. Ždírec n.d.: Pozemky pro výstavbu rodinného domu: p.č. 342/103 Radku Culkovi, bytem Ždírec n.d., Květinová 107 p.č. 342/104 Miloši Kavalírovi, bytem Herálec 178 Město uzavře s nabyvateli kupní smlouvu po zápisu pozemků na list vlastnictví města, nejdéle však do Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí nabyvatelé. Daň z převodu nemovitostí uhradí město. Zastupitelstvo města rozhodlo o podání žádosti u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Havlíčkův Brod, o úplatný převod pozemku v k.ú. Horní Studenec p.č. 560/1 o výměře 1331 m 2 z vlastnictví České republiky na město Ždírec nad Doubravou. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Zastupitelstvo města schválilo převod movitého majetku města, zařízení školní kuchyně v hodnotě ,00 Kč, příspěvkové organizaci města Základní škola Ždírec nad Doubravou. Soupis převáděného majetku tvoří přílohu zápisu z 8. zasedání ZM. Zastupitelstvo města: 1) rozhodlo o odkoupení pohledávky ve výši do ,00 Kč od oprávněné osoby nebo osob na náhrady vyplývající ze zákona o půdě, evidované u Pozemkového fondu České republiky 2) pověřilo starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy nebo 3 smluv o postoupení pohledávky ve smyslu odst. 1). Zastupitelstvo města stanovilo název ulice v nové zástavbě na pozemku p.č. 342/105 a 342/106 na ulici K Doubravce. Výběr ze zápisu z 30. schůze rady města z Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Rada města projednala informaci vedení ZŠ Ždírec n.d. o zápisu dětí do 1. třídy ZŠ ve školním roce 2004/ 2005 a o předpokládaném počtu dětí, které budou zapsány do 1. třídy v letech 2005/2006 a 2006/2007. Rada projednala zejména informaci o předpokládaném obsazení jednotřídky ZŠ v Horním Studenci v uvedeném období. Rada města: a) schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou a společností STAVOUNIE Stavební a obchodní společnost spol. s r. o. Dodatkem č. 1 se zvyšuje cena za dílo o ,00 Kč bez DPH. Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem dodatku č. 1. b) schválila nabídku firmy Michal Marek na zhotovení vybavení městské knihovny nábytkem v ceně ,00 Kč a souhlasí s objednáním výroby nábytku. Rada města: a) vzala na vědomí využití příspěvku města na činnost SK Dekora Ždírec n.d. v roce 2003 a návrh na rozdělení příspěvku téže organizaci v roce 2004 b) souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost fotbalového oddílu SK Dekora Ždírec n.d. v I. Q ve výši ,00 Kč c) souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost volejbalového oddílu veteránů VYSOČINA Ždírec n.d. ve výši 5.014,00 Kč Rada města projednala informaci starosty o přípravě vydání knihy (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) o historii podnikání na Havlíčkobrodsku a knihy Kraj Vysočina v kostce. Vydavatel knihy o podnikání nabídl městu zveřejnění informace o Ždírci n.d. za úhradu cca 18 tis. Kč za dvoustranu a dodání 100 ks knihy, nebo 9 tis. Kč za jednu stranu a dodání 50 ks knih. Vydavatel knihy Kraj Vysočina v kostce žádá za uvedení textu a grafiky v rozsahu 1 strany , Kč a dodání 10 ks knih. Nejmenší nabízená využitelní plocha je 1/6 strany za 8.540, Kč a dodání 1 ks knihy. Rada obě nabídka odmítla zejména z důvodu účasti města na jiných již schválených projektech v rámci Svazku obcí Podoubraví. Město odkoupí vždy několik svazků knihy pro potřeby knihoven ZŠ a MK. Rada města projednala informace starosty a místostarosty o činnosti Sdružení Fokus Vysočina, které získali při návštěvě v sídle sdružení. Sdružení pořádá dne společně s MěÚ Chotěboř schůzku představitelů obcí k možné činnosti sdružení na Chotěbořsku. Rada po této schůzce rozhodne ve věci uzavření smlouvy na činnosti nabízené sdružením městu Ždírec n.d. Starosta a místostarosta informovali radu o aktivitách části Svazku obcí Podoubraví k revitalizaci horního toku řeky Doubravy. Obce mají poskytnout návrhy na řešení odtokových poměrů v povodí Doubravy, včetně návrhů výstavby retenčních nádrží, rybníků a dalších vodohospodářských a krajinných prvků. Předložený návrh opatření zahrnuje vybudování rybníku na Doubravě v k.ú. Ždírec n.d., odvedení vod z meliorační struhy přímo do Doubravy a obnovení rybníku na Cerhovce v Novém Studenci. Členové rady doplnili předložený návrh o potřebu zadržení vody na Vojnoměsteckém potoku obnovou původního rybníku. Rada města souhlasí s objednáním projektových prací: a) Návrh řešení a projekt komunikace a parkovacích ploch mezi budovami čp. 1 a čp. 19 ulice U Pošty ve Ždírci n.d. Cena za projektové práce ,00 Kč, termín odevzdání projektu 04/2004. b) Projekt na doplnění infrastruktury v průmyslové zóně JIH. Cena za projektové práce ,00 Kč, termín odevzdání projektu 04/2004. c) Zpracování podkladů pro změnu územního plánu č. 4 v ceně ,00 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Rada města jmenovala komisi pro přípravu a organizaci cyklomaratonu LACMAN VYSOČINA ROAD 2004 ve složení: Luboš Plíhal předseda a členové Ing. Jiří Pavlíček a Josef Plíhal. Činnost komise bude ukončena po závěrečném vyhodnocení cyklomaratonu. Rada města: a) souhlasí s ukončením nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou a Městem Havlíčkův Brod na pronájem nebytových prostor kontaktního místa SSP v budově MěÚ čp. 500 k b) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou a Úřadem práce Havlíčkův Brod na pronájem nebytových prostor kontaktního místa SSP v budově MěÚ čp. 500 od Rada města souhlasí s příspěvkem Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Havlíčkův Brod, na činnost centra v roce 2004 ve výši 2.000,00 Kč. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory z finančních prostředků Fondu Vysočiny. Kraj Vysočina se zavazuje poskytnout na podporu projektu v rámci grantového programu GIS II částku ve výši ,00 Kč. Různé: a. Starosta informoval radu o nabídce firmy Soleta Signum na výrobu praporu města a dále na dodání praporu Evropské unie. Prapory budou zakoupeny při příležitosti voleb do parlamentu EU. b. Rada města projednala návrh na zahájení jednání města s a.s. VaK Havl. Brod ve věci pronájmu vodojemu Kohoutov. c. Starosta informoval radu o průběhu jednání se zástupci Západočeské energetiky ve věci provozování veřejného osvětlení. d. Starosta informoval radu o jednání se společností SET Ždírec ve věci možné výstavby závodu na lepené dřevěné prvky. e. Rada vzala na vědomí dopis 77leté paní Aleny Mackové z České Lípy, která oceňuje práci zastupitelstva města při údržbě zeleně. Dále byla rada seznámena s poděkováním paní Vilmy Jandové za blahopřání k narozeninám. Výběr ze zápisu z 31. schůze rady města z Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Rada města se za účasti pracovnic knihovny Z. Lédlové a D. Matějkové, vedoucího stavebního úřadu L. Špinara a dodavatele stavby pana J. Břízy, seznámila s průběhem rekonstrukce knihovny, potřebnými a doporučenými vícepracemi a menšími změnami stavby oproti projektu. Přítomní konstatovali, že termín dokončení dle smlouvy o dílo není ohrožen. Rada města se seznámila s materiály zpracovanými vedením ZŠ Ždírec n.d. o předpokládaných počtech dětí, které budou navštěvovat oddělení ZŠ v Horním Studenci s výhledem do roku Počty dětí ve školním roce: 2004/05 8, 2005/06 11, 2006/07 12, 2007/08 10, 2008/09 7, 2009/ Rada souhlasí s návrhem vedení ZŠ svolat v H. Studenci v průběhu března schůzku rodičů stávajících i budoucích žáků ZŠ, informovat je o situaci s počty dětí, o potřebě nákladů na rekonstrukci školní kuchyně a o představě o dalším provozu školy. Rada města pronajala Ivě Němcové, bytem Horní Studenec 33, část pozemku p.č. 238/9 ostatní plocha pro umístění stavby stánku pro prodej novin a časopisů a doplňkového sortimentu. Nájem je stanoven na dobu neurčitou s platností od 1. dubna 2004, výpovědní lhůta 3 měsíce. Nájemné je určeno ve výši 2.000,00 Kč ročně. 4

5 Zasedání zastupitelstva a rady města Rada města vzala na vědomí informaci správce tělocvičny p. Klepetky o nabídkách na nátěr parket, zárubní, dveří a ocelové konstrukce a malování v tělocvičně a dále o potřebě opravy dřevěného ochranného obložení. Předložené nabídky pevná cena vč. DPH: a) Jaromír Brychta , Kč b) Vlastislav Jakeš , Kč včetně barevného loga města na středu hřiště Rada města rozhodla, že poptávané práce provede fa Vlastislav Jakeš. Rada města souhlasí s objednáním opravy dřevěného obložení v potřebném rozsahu u fy TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Sotona v ceně , Kč vč. DPH. Rada města vzala na vědomí informaci starosty o možnosti zrušení Svazku obcí Vestec. Svazek byl založen za účelem plynofikace obce Slavíkov a MČ Ždírce n.d. Stružinec a Údavy. Svazek obdržel závěrečné vyhodnocení akce a Státní fond životního prostředí souhlasí s převodem majetku na obce. Činnost svazku je nulová, přesto je nutné vést účetnictví, provádět audit hospodaření atd., což představuje roční výdaje cca 7 tis. Kč. Obec Slavíkov souhlasí s ukončením činnosti svazku, jelikož ve shodě s městem Ždírec n.d. chce realizovat potřebné společné aktivity v rámci Svazku obcí Podoubraví. Rada města souhlasí s uložením výkopové zeminy v objemu zhruba 1000 m 3 na pozemcích v průmyslové zóně Ždírec n.d. II v době do 30. dubna Uložení a následné rozprostření zeminy provede žadatel, tj. fa K.P.K. UNISTAV Pardubice s.r.o. Platba za pronájem pozemků je stanovena na , Kč. Na aktuální téma Oprava Chrudimské ulice V NN jsem informoval čtenáře o záměru Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravit v letošním roce část Chrudimské ulice. Oprava je sice připravována, ale pokud bude zahájena, tak odlišně od původní představy. Požádal jsem ředitelku ŘSD, správa Jihlava, paní Ing. Tesařovou o vyjádření k akci: Vážený pane starosto! V nejbližší době budeme zadávat vyhotovení projektové dokumentace, a to jednak na opravu části ul. Chrudimské a jednak na opravu mostu ev.č Po provedené hlavní prohlídce mostu v listopadu 2003 byly zjištěny progresivní poruchy, které bude potřeba řešit sanací mostní klenby a svršku a zajistit zvýšení zatížitelnosti objektu. Každou opravu odhadujeme na cca 5 mil. Kč a nebudeme je schopni obě zajistit v tomto roce z logiky věci vyplývá upřednostnit sanaci mostu a opravu silnice naplánovat na příští rok. Patrně Vás tímto sdělením moc nepotěším, ale doufám, že po letošní zimě nenastane ještě horší situace než se jeví nyní a alespoň opravu mostu budeme moci realizovat. Termín bychom samozřejmě s Vámi předem projednali, aby Vaše plánované akce nebyly ohroženy. S pozdravem M. Tesařová Tolik slova paní ředitelky. Doufejme, že vyjde alespoň první varianta, tedy oprava mostu na silnici I/34 (Na Kanále u Sotonových) a akce nebude odsunuta. Jan Martinec Předplatné Našich novin V diskusi občanů na jednání zastupitelstva zazněl podnět k zavedení předplatného Našich novin. Pro distribuci novin jsou možné tři varianty. První varianta přináší potřebu opatřit každý výtisk adresou předplatitele, cena doručení jednoho čísla jednomu adresátovi je cca 6,. Druhá varianta znamená sepsat smlouvu s Českou poštou o distribuci periodika a dodat seznam předplatitelů, cena této varianty je též cca 6, za jeden výtisk. Další možností je necílená distribuce do všech poštovních schránek. Tímto způsobem by byly Naše noviny postaveny na úroveň reklamních letáků, nemohly by být doručeny spoluobčanům, kteří mají na poštovní schránce nálepku Nevhazujte reklamní tiskoviny a nebylo by možné řešit předplatné. Cena této varianty je nejpříznivější cca 0,75 Kč za jeden výtisk. Jak z výše uvedeného vyplývá, klasické distribuční kanály nejsou vhodné pro distribuci tiskoviny v ceně 2, za výtisk, přesto bychom chtěli vyhovět pravidelným čtenářům, kteří chtějí mít jistotu, že jim nějaké číslo neunikne. Pro tyto čtenáře jsme připravili možnost rezervace výtisku 5 Našich novin v Městské knihovně. Zájemci o tuto službu se mohou domluvit s pracovnicemi knihovny. Jiří Pavlíček Třídění domovních odpadů Jistě jste, vážení čtenáři NN, zaregistrovali kampaň ve veřejnoprávní televizi k třídění odpadů. Kampaň je určitě chvályhodná a potřebná, jelikož osvěty není nikdy dost. Svědčí o tom i poslední případ (ne) třídění odpadů ve Ždírci n.d. Do kontejneru na papír, který je umístěn v Družstevní ulici, vysypal kdosi neznámý 150 kg stavební suti. Tento neznámý se potřeboval zkrátka zbavit stavebního odpadu z bourání v bytě a nic nedbal na to, že tím znehodnotí prodejný odpad, že musí někdo na sběrném dvoře fy ODAS ve Žďáru n.s. suť pracně vybrat a uložit do kontejneru a že to vše bude stát nás všechny nějakou tu společnou stokorunu zbytečně. Přitom u nás na sběrném dvoře je kontejner přímo určený pro podobné účely. Suť je zde možné uložit beze strachu a zdarma v provozní hodiny sběrného dvora. Jak je vidět, ani pro některé ždírecké občany není televizní kampaň zbytečná Otevírací doba sběrného dvora a výkupny druhotných surovin: Středa Sobota 9 11 Jan Martinec (pokračování na str. 6)

6 Na aktuální téma (pokračování ze str. 5) Kam s ním?... s prázdným obalem od spreje Pokud to s tříděním odpadů myslíte vážně a většina lidí ve Ždírci to vážně myslí určitě někdy přemýšlíte, kam daný odpad patří. Nedávno jsem si tuto otázku položil s prázdným obalem od spreje v ruce. S touto otázkou jsme se obrátil na paní Ivu Zeroníkovou z odpadové firmy ODAS: Co se týče obalů, dělí se stejně jako obaly netlakové dle toho, od čeho jsou. Od škodlivin patří na sběrný dvůr do nebezpečných odpadů (od barev, ředidel apod.). Od neškodných odpadů (potraviny apod.) mohou přijít do kovu, aby se využily. Pokud je dáte do komunálního odpadu, také neuděláte chybu. Jiří Pavlíček Investiční výstavba V současné době jsou prováděny následující akce: Rekonstrukce bývalých kanceláří MNV Horní Studenec na byt 3+1 Prakticky ihned po zahájení potřebných bouracích prací bylo zřejmé, že navržené úpravy nebudou dostatečné a bude nutné přistoupit k rekonstrukci daleko rozsáhlejší. Ve velice špatném stavu je původní strop hospody, který tvoří zároveň podlahu bytu a je nutné instalovat novou nosnou konstrukci. Špaletová okna z roku 1973 jsou značně poškozená hnilobou a je nutné osadit okna nová, oprava vnitřních omítek by byla náročná, a proto bylo přistoupeno k jejich kompletní výměně. Vše v ceně cca 300 tis. Kč navíc proti původnímu rozpočtu. Stavbu provádí fa Stavounie Havl. Brod. Rekonstrukce prostor Městské knihovny I v této budově byla při předání konstatována potřeba výměny vnitřních omítek, náhrada nosných příček a instalace zabezpečovacího zařízení. Spolu s dovybavením knihovny nábytkem a zejména regály představují tyto vícepráce částku cca 250 tis. Kč. Stavbu provádí fa Josef Bříza Ždírec n.d. MěÚ Kvalita pitné vody Zájemci mají možnost průběžně sledovat kvalitu pitné vody veřejného vodovodu ve Ždírci n.d. na internetové adrese /kvalitapitnevodytabulka.htm. Na této adrese a.s. VAK Havlíčkův Brod pravidelně zveřejňuje výsledky prováděných rozborů. Laickou veřejností je zpravidla jako první poptávaný parametr dusičnany. Hodnota 38 mg/l z ledna 2004 bohatě splňuje limit 50 mg/l daný vyhláškou. V letošní zimě se příliš neprojevil podzimní pokles množství dusičnanů, každoročně související se zemním úbytkem zelené hmoty. Co se týče tvrdosti, máme vodu na hranici měkká až středně tvrdá. Tvrdost vody se určuje z celkového obsahu hořčíku a vápníku, hodnotě 1,5 mmol/l odpovídá 8,4 stupňů německé stupnice. Pro pitnou vodu je za optimální považována tvrdost 2 až 4 mmol/l, pro technické použití (pračky, myčky, náplně topných systémů atd.) je vhodnější nižší tvrdost. Jiří Pavlíček Příspěvky do Našich novin Redakční radu Našich novin téměř vždy potěší články od našich občanů, které přispívají ke zpestření obsahu našeho měsíčníku. Jsme rádi, když nám napíšete, co Vás zaujalo, co Vás těší, netěší, co se Vám líbí, nebo třeba nelíbí. Své články v písemné podobě, či na disketě můžete osobně doručit do městské knihovny (knihovna je nyní od 26. ledna po dobu asi dvou měsíců v rekonstrukci a knihovnice pracují v provizorních prostorách městského úřadu), popř. na městský úřad. Příspěvky můžete také posílat v elektronické podobě na adresu: jako předmět uveďte Naše noviny. Případné autory článků prosíme, aby se pod své příspěvky podepisovali celým jménem, vyvarujeme se tak chybných údajů ve jménech autorů. Také budeme rádi, když nám na sebe ponecháte nějaký kontakt ( , telefon ), abychom se s Vámi mohli spojit, pokud vzniknou nějaké nejasnosti ohledně uveřejnění Vašich příspěvků. Anonymní dopisy naše redakční rada nezveřejňuje. Za Vaše příspěvky děkujeme a těšíme se na Vaši spolupráci. Za redakční radu Zdena Lédlová Vážení pacienti, oznamuji změnu adresy ordinace praktické zubní lékařky. Z ulice Žďárská 32 jsme přesídlili do ulice Na Rozcestí 82, číslo telefonu se nemění, stejně jako ordinační hodiny. Na setkání s Vámi v nových prostorách se upřímně těším. MUDr. Milana Lánová Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice MUDr. Helena Seyčková Hlinsko, Nádražní 548 (Poliklinika) MUDr. Josef Cimburek Skuteč, Tyršova MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko, Husova 64 Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod 6 Pohotovostní služby jsou od hodin MUDr. Milan Bohanes Světlá, Lánecká 970 tel.: MUDr. Pavel Brázda Chotěboř, Krále Jana 538 tel.: MUDr. Jindřiška Drbohlavová Lipnice 66 tel.: MUDr. Naděžda Venosová Havl. Brod, Humpolecká 244 tel.: MUDr. Milan Hanusek Štoky 112 tel.:

7 Na aktuální téma Reklamní letáky a skutečné ceny zboží Karel Loprais a TATRA TEAM ve Ždírci n.d. Téměř nemine den, kdy poštovní schránku neobtěžká nějaký ten reklamní leták. Na letáku jedné velké obchodní sítě, která občas počastuje svými letáky ždírecké poštovní schránky, mě zaujala následující formulace: upozorňujeme, že ceny uvedené v letáku mají charakter obecné informace a jsou nezávazné pro všechny prodejce. Jedná se o alibismus nebo neserióznost? Tipuji to druhé. Proto buďte při nákupech ve střehu, aby vámi vybrané zboží nestálo na letáku X Kč a u pokladny Y Kč. Jiří Pavlíček Soutěžíme o Zlatý erb 2004 Zlatý erb je tradiční soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí. Soutěž pořádá Sdružení Zlatý erb ve spolupráci s portálem Města a obce online (http://mesta.obce.cz) a konferencí Internet ve státní správě a samosprávě (http://www.isss.cz). Oficiální stránky našeho města se zúčastňují této soutěže již potřetí. V minulém roce jsme postoupili do užší celorepublikové nominace. Letos soutěžíme ve dvou kategoriích: 1) nejlepší webové stránky města 2) nejlepší elektronická služba Veřejnost může stránky podpořit svým hlasem do neděle 21. března Chcete-li naše stránky podpořit svým hlasem, můžete použít odkaz na úvodní stránce http: //www.zdirec.cz/cz/ nebo přímo na internetové adrese mesta.obce.cz/vyhledat.asp?id_ org= Dne 4. února 2004 navštívil městečko Ždírec nad Doubravou šestinásobný vítěz Rallye Paříž Dakar Karel Loprais se svým TATRA TEAMem. V hodin zaparkovali se svojí závodní Tatrou a doprovodným vozidlem před budovou základní školy, kde je přivítali starosta města pan Jan Martinec a ředitel místní základní školy pan Jiří Novák. Na úspěšný tým se přišlo podívat mnoho obdivovatelů, kterým pan Loprais ochotně rozdával své podpisy. Od hodin se v místním kině konala beseda se členy TA- TRA TEAMu. Besedy se zúčastnili žáci druhého stupně ZŠ a veřejnost. Na dotazy zúčastněných střídavě odpovídali šéf TATRA TEAMu Milan Loprais, řidič závodní Tatry Karel Loprais, šéfmechanik týmu Bedřich Sklenovský a Oldřich Bražina, který absolvoval závod Paříž Dakar na svém motocyklu. Během besedy byly promítány obrázky z celého závodu a přítomní zahrnovali členy závodního týmu nejrůznějšími dotazy. Dozvěděli jsme se tak mnoho zajímavostí nejen o průběhu a pravidlech závodu, zážitcích a zkušenostech členů posádky, ale i o technickém vybavení vozů. Na závěr besedy předal pan Milan Loprais celkem tři videokazety nejlepšímu a nejhoršímu žákovi školy a tomu, jehož dotaz se členům týmu nejvíce líbil. Beseda byla ukončena ve hodin. Návštěva pana Lopraise a jeho týmu naše městečko velice potěšila a doufáme, že i jim se u nás líbilo. Zdena Lédlová, Dana Matějková (pokračování na str. 8) Výsledky krajského kola budou vyhlášeny 8. března 2004, výsledky celorepublikového kola budou vyhlášeny 29. března 2004 na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2004 v Hradci Králové. Pro úplnost ještě uvádím již známou adresu našich stránek: Jiří Pavlíček 7

8 Na aktuální téma (pokračování ze str. 7) Česká spořitelna a.s., pobočka ve Ždírci nad Doubravou informuje: Od došlo v pobočce České spořitelny ve Ždírci nad Doubravou ke změně otevírací doby pro klienty, a to takto: PO ÚT ST ČT PÁ I nadále platí pro všechny naše klienty možnost sjednání si schůzky mimo pokladní hodiny. Po dohodě Vám pomůžeme během této schůzky vyřešit (kromě hotovostních operací) veškeré požadavky. Děkujeme za pochopení. Libor Málek, manažer pobočky Co nového na Vysočině Předběžné hospodářské výsledky nemocnic za rok 2003 jsou k dispozici Na začátku února měla rada kraje poprvé k dispozici celkové neoficiální výsledky hospodaření krajských nemocnic za rok Obecně je možné říci, že první hodnocení celoročních hospodářských výsledků za rok 2003 nepřineslo žádné převratné nebo nové informace. Z hlediska ekonomického hodnocení lze nemocnice v kraji Vysočina rozdělit zhruba do 2 respektive 3 skupin. V té první skupině jsou nemocnice Pelhřimov a Nové Město na Moravě, které skončily rok 2003 s dobrým hospodářským výsledkem a výše jejich celkových (všech) závazků zhruba odpovídá výši jejich celkových (všech) pohledávek (je jim dluženo zhruba stejně jako dluží). Do druhé skupiny lze zařadit nemocnici v Třebíči, která podle předběžných propočtů rovněž zakončí rok 2003 s téměř vyrovnaným hospodářským výsledkem. Bohužel však zde především jako dědictví minulosti výše závazků po lhůtě splatnosti výrazně převyšuje výši pohledávek po lhůtě splatnosti. Rozdíl činí téměř 60 miliónů korun. Ve třetí skupině se pak nacházejí nemocnice v Havlíčkově Brodě a v Jihlavě. V obou těchto nemocnicích je očekáván za rok 2003 výrazný hospodářský deficit (Havlíčkův Brod cca 50 miliónů korun, Jihlava téměř 145 miliónů korun růst deficitu se přitom podařilo v období posledních 3 měsíců zavedením důsledných úsporných opatření významně zpomalit). Navíc situaci ještě zhoršuje poměrně vysoký rozdíl mezi výší závazků a pohledávek (obojí po lhůtě splatnosti) z minulých let (Havlíčkův Brod asi 65 miliónů korun, Jihlava asi 135 miliónů korun). Ze stručného popisu ekonomické situace nemocnic Vysočina je zřejmé, že role státu je zejména při odstraňování zděděných dluhů nemocnic morálně i finančně nezastupitelná. Na druhé straně se ukazuje, že při změně organizace, provedení určité restrukturalizace a zavedení důsledných úsporných opatření je možné dosahovat v nemocnicích relativně slušných hospodářských výsledků. Nadále zůstává otázkou, zda je nutné zavádění nových opatření podpořit i změnou právní formy nemocnic tj. realizovat transformaci příspěvkové organizace na obchodní společnost (a.s. nebo spol. s r. o.). Současné zkušenosti zhruba poloviny krajů spíše napovídají, že zmíněná transformace by mohla být správným a pro nemocnice potřebným krokem. Zastupitelstvo kraje zasedalo V úterý 17. února zasedalo, v roce 2004 poprvé, Zastupitelstvo kraje Vysočina. Pro obce za zajímavé považuji zejména tyto výstupy z jeho zasedání: Byly schváleny 4 nové grantové programy Bezpečná silnice 2004 (1,5 mil. Kč), Veřejná doprava 2004 (2 mil. Kč), Veřejná letiště 2004 (1,5 mil. Kč), Klenotnice Vysočiny (2,5 mil. Kč) jsou názvy čtyř schválených grantových programů. V rámci těchto programů mohou žadatelé získat na realizaci svých projektů celkem 7,5 miliónů korun. Samozřejmě podmínkou kromě včas podaného kvalitního projektu je i zajištěná finanční spoluúčast. Podrobněji na vysocina.cz kliknutím na logo Fondu Vysočiny. 127 miliónů obcím troje pravidla pro přidělování dotací schválena K rozdělení téměř 70 miliónů korun obcím budou sloužit Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova v roce 2004, které schválilo krajské zastupitelstvo (zásady jsou shodné se Zásadami pro poskytování účelových dotací z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova). K rozdělení více než 45 miliónů korun poslouží schválená Pravidla pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské a ekologické akce (viz vysocina.cz kliknutím na odkaz Dokumenty odborů krajského úřadu a následně pod odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství). A nakonec téměř 12 miliónů korun bude rozděleno podle schválených Pravidel pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina (viz vysocina.cz kliknutím na odkaz Dokumenty odborů krajského úřadu a následně pod odborem kultury a památkové péče). V rámci uvedených dotačních titulů a jim příslušných pravidel uvolnil kraj ze svého rozpočtu významnou část finančních prostředků směrem k obcím a dalším právnickým subjektům a v případě kulturních památek i fyzickým osobám. Právě kvalita nápadu a podané žádosti bude tím hlavním kritériem při vyhodnocování projektů jednotlivých žadatelů o dotaci. Dotace ztrát základní dopravní obslužnosti posílena o 9 miliónů Zastupitelstvo kraje schválili další posílení příspěvku kraje na základní dopravní obslužnost tentokrát o 9 miliónů 100 tisíc korun. Společně s již dříve schváleným posílením státní dotace (ve výši 197 miliónů korun) o 5 miliónů korun činí nyní celkový příspěvek uvolněný z daňových příjmů kraje na dotování autobusových spojů více než 14 miliónů korun. Tímto rozpočtovým opatřením umožňuje kraj zachování dosavadního rozsahu autobusové dopravní obslužnosti aniž by se musely zvyšovat výdaje jednotlivých obcí kraje Vysočina. Miloš Vystrčil náměstek hejtmana kraje Vysočina 8

9 Sloupek pamětníků Janáčkovi tovaryši V. Topografický slovník Čech z roku 1864, počty domů a obyvatel. Ransko, ty černé Ransko, ty v polovině 19. století tady bylo zaměstnáno cca 1150 pracovníků různých profesí. Bylo to: 120 horníků, 200 zaměstnanců pracujících při dobývání rašeliny, 400 vozků a nakladačů, 240 dělníků u vysokých pecí, u kuploven a v dílnách. Pomocnými profesemi byli: vrtač, dělník v kujnických výhních a u hamerských kladiv, tesař, zedník, sedlář, kolář, pilníkář, čeledín, sluha. Bylo jich na 170 zaměstnanců. Zbytek (20) pracovníků připadl na administrativu, technický dozor a správu železáren. (Z historie báňské činnosti v oblasti bazického staroranského masivu). Jistě vás napadá myšlenka a zároveň otázka: Jak velké bylo toto místo, kde se bralo tolik lidí? Podařilo se mi sehnat něco úžasného z té doby tak významné pro náš rodný kraj! V té době vycházely sešity nákladem kněhkupectví I. L. Kobera z Prahy, bylo to roku 1864, dva roky před vypuknutím Prusko Rakouské války. Byl to: Topograficko statistický SLOVNÍK ČECH, čili podrobný popis všech měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí, a podobných ležících stavení. Jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad. Sestavili: Jan Orth a František Sládek. Sešity byly svázány a tvoří dvě knihy, dva díly. Na tehdejší dobu úžasné dílo. Ve II. díle na straně 655 je uvedeno: Ransko nové a staré (obě malými písmeny) ves v údolí, 88 domů 861 ob. českých, kraj Čáslav, okr. Chotěboř (3 hod. jih. vých.) kat. i pol. obc. Hluboká, far. Krucemburk, býv. domínium Polná. Znamenité železné hutě (3 vysoké pece a 2 pudlovací pece s 7 kladivy zkujňovacími) roční výroba přes ctů železa, zdejší rudy, jež obsahuje as 22 % železa, dobývá se ročně na ctů (nepodařilo se zjistit, zda se jednalo o centy či centýře: centýř = 56 kg, cent = 100 kg). Ransko v té době patřilo do politické obce Hluboká, která měla 55 domů a 390 obyvatel. Borová 173 domů a 1486 obyvatel, Vojnův Městec 184 domů a 1275 obyvatel, 9 Krucemburk 188 domů a 1393 obyvatel, Radostín 94 domů a 692 obyvatel, Benátky 49 domů a 315 obyvatel, Kohoutov 30 domů a 243 obyvatel, Sobíňov 51 domů a 461 obyvatel, Slavětín 38 domů a 281 obyvatel, Ždírec 56 domů a 440 obyvatel, Sopoty 25 domů a 204 obyvatel, Nová Ves u Sob. 55 domů a 505 obyvatel, Bílek 53 domů a 464 obyvatel, Nový Studenec 37 domů a 257 obyvatel, Horní Studenec 58 domů a 413 obyvatel, Podmoklany 20 domů a 178 obyvatel, Branišov (Branžov) 4 domy a 51 obyvatel, Odraneč 16 domů a 121 obyvatel, Lhotka Hořilova 9 domů a 65 obyvatel, Sloupné (Sloupno) 15 domů a 133 obyvatel, Štěpánov statek 9 domů a 75 obyvatel, Údavy 31 domů a 243 obyvatel, Dlouhé (Dlouhý) 5 domů a 31 obyvatel, Stružinec 19 domů a 149 obyvatel, Rovné (Rovný) 30 domů a 211 obyvatel, Huč (Hudeč) 12 domů a 87 obyvatel, Vestec Horní 12 domů a 79 obyvatel, Vestec Dolní 12 domů a 97 obyvatel, Kocourov 7 domů a 78 obyvatel, Všeradov 19 domů a 121 obyvatel, Košinov 22 domů a 141 obyvatel, Chlum 127 domů a 838 obyvatel. Mělo by to být celkem asi 1593 domů z asi třiceti míst, kde bydlelo obyvatel. Slušná pracovní záloha. Zaměstnanci hutí prý také mívali svoji hlavu! Vzepřeli se i samotnému svému majiteli a čepovali své chase pivo cizozemské. Bylo lepší a lacinější. Nájemce vrchnostenského šenku v Ransku Jan Dymáček i borovský sládek stěžovali si vrchnímu úřadu, že tím utrpí na živnostech. Šichtovní úřad byl vybídnut, aby zakročil proti té nepřístojnosti. Ten však odmítl, ale slíbil, že mistři výčep okamžitě zastaví, jakmile obdrží z panského pivovaru pivo stejné jakosti a láce, že je odjinud, totiž máz za 5 krejcarů. Nájemce borovského pivovaru však dokazoval, že za tu cenu nemůže silné pivo vařiti a vůbec že jeho cenu nemůže pro dělníky na Ransku snížiti, poněvadž by to u ostatních poddaných způsobilo nelibost a nespokojenost. Jak to nakonec dopadlo jsme se nedozvěděli. Jedna zpráva z Průvodce Krucemburkem od uč. Kynčla r. 1920: Dne 13. července 1836 po biřmování 550 osob odebral se královéhradecký biskup Karel B. Hanel svob. pán z Kirchtren na Staré Ransko. Horníci v parádních uniformách (stejnokroji) utvořili špalír, zazněly fanfáry a salvy z hmořdířů. Biskup byl přítomen lití připraveného modelu prolamované tabule s ověnčenou holí a křížem. Viděl rok před tím (při jiné návštěvě) vystavěnou vysokou pec, viděl na blízkém mostě u rybníka železný kříž, který odlili zdejší slévači z knížecí litiny k podnětu oslavy 40. letého panování Františka I. rakouského císaře. Proto na podstavci se nachází rodinný znak Dichtrichsteinů. Tehdy byl ředitelem železáren Václav Jetel, který byl dán do výslužby r Pokračování Miloslav Bouška, kronikář Oprava: Janáčkovi tovaryši IV. Roku 1908 byla na Starém Ransku postavena nová moderní slévárna a krucemburská zrušena. Kromě zařízení do cukrovarů byla vyráběna zařízení do lihovarů a rafinérií. (Za chybu se p. Bouškovi omlouváme). Zajímavé výpisky ze studenecké kroniky pokračování Nyní něco o vzhledu obce a změnách, které v ní nastaly. Začnu Státním statkem. Starší zaměstnanci pamatují ve dvoře lihovar a škrobárnu. Léta se zde pálil líh a dělal bramborový škrob. Byla to práce pro dělníky ve statku, kteří v zimním období neměli co dělat. Obživu zde našli i někteří lidé z vesnice. V roce 1950 se začal lihovar i škrobárna bourat, mělo se zde začít stavět zařízení na sušení brambor, tak zvaná vločkárna. Lihovar i škrobárnu rozkopali do základu, zůstala jenom kotelna a komín. Poté se začalo stavět. Stavba trvala i s venkovní úpravou šest let a stála asi , Kč. V této době postavili zedníci i dvojdomek pro zaměstnance (pokračování na str. 10)

10 Sloupek pamětníků (pokračování ze str. 9) vločkárny. S výrobou bylo započato na podzim Roku 1966 byla výroba sušení brambor zastavena. Nevyplácelo se udržovat po 3 4 mě sí ce výrobu a dále nechat podnik zahálet. Jenom o žních se zde sušilo obilí. Dělníci byli rozpuštěni, jenom ženy zůstaly u Státního statku, kde i dříve pracovaly. První vedoucí ve vločkárně byl pan Antonín Krejčí. Po jeho odchodu nastoupil bývalý správce lihovaru pan Mudruňka. Do vločkárny byla také zavedena voda z okolních pozemků, neboť odběr vody z vodovodu byl příliš drahý 3,60 Kč/m 3. K velkostatku patřila cihelna na Barchanci. Byla postavena kruhová cihelna. Nebyla velká, ale vyráběly se tam výborné cihly. Po odchodu dělníků do pohraničí byla opuštěná. Nejdříve se zbouraly kůlny na sušení cihel, v té době již hrozilo nebezpečí jejich zhroucení. Komín byl také zbourán. Ve dvoře velkostatku byl postaven mlýn pro námezdní mletí na elektrický pohon. V Novém Studenci stával starý pivovar. Patřil k celému bývalému panství a stál pod silnicí proti dvoru. Dávno se tam pivo nevaří a jméno pivovar bylo zapomenuto. Začátkem 19. století tam bylo provozováno velké řeznictví. Patřilo p. P. a bylo zde zaměstnáno kolem dvaceti lidí. Uzené šunky byly posílány až do Vídně a dalších měst a vesnic. Chudí lidé tam nacházeli obživu. Za několik krejcarů tam bylo k dostání všechno. Vepřové škvarky, sádlo, lůj, vepřová krev, jaternicová polévka i jaternice, uzená kolínka, ocásky, tlačenka, levné uzeniny a různé masové výrobky. Samozřejmě i maso. Pak řeznictví zaniklo. Před I. světovou válkou majitel zemřel. Ve dvacátých letech provozoval řeznictví p. N. Pak si koupil domek a vybudoval řeznictví v tomto domku. Později řeznictví vedl syn p. N. Po II. světové válce byl pivovar rozparcelován. Po mnoho roků bylo zavedeno síťování vlasových sítěk u pana Emanuela Weissensteina. On po čase koupil z nastřádaného jmění dvorec u Teplic a obchod převzal jeho zeť Theodor Bergmann. Po světové válce byl vlasový obchod odkázaný na zahraniční vývoz. V roce 1927 se síťování omezilo, dělnice, které vydělávaly dříve Kč týdně, vydělávají jen 5 8 Kč týdně a méně. Tím v mnohých domácnostech cítili nedostatek peněz. Začaly se dělat síťky a čepice z hedvábí. Háčkovaly se síťky v různých barvách. Jako materiál se používalo hedvábí a pracovalo se na tucty. Dle požadavků zákazníka byly síťky celé háčkované a byla možnost i sítěk se stuhami. Práce se vyplácela od jednoho kusu. Zpočátku bylo 20 Kč, později 18 Kč, se stuhami od 1tuctu 6 Kč. Výdělek byl malý. V listopadu roku 1926 se začaly dělat čepce jen vlasové. Od jednoho tuctu bylo zpočátku 3 Kč, později 4 Kč. Dělnice udělala tucet za den. Ku konci roku byly zhotoveny háčkované čepice, od práce 1 tuctu bylo 12 Kč. Dělnice pracovaly pro podnikatele p. Bergmanna. Některé dělnice odvážely práci do Trhové Kamenice p. Fuxovi. Později byl požadavek sítěk na rozprašovače. Tucet síťek rozprašovačů stál 2 Kč. Byly udělány 3tucty denně. Výdělek byl malý oproti cenám životních potřeb. Vybráno a upraveno Připravil František Sysr Černobílá kronika Policie ČR, Obvodní oddělení Chotěboř informuje Období od do V prošetřování je případ neznámého pobudy, který za použití násilí vnikl do rodinného domku v obci Chotěboř a zde odcizil uhlí a dřevo na topení, čímž způsobil škodu ve výši 600, Kč. Dne 6. ledna 2004 byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci odcizení různých šperků z rodinného domu v obci Podmoklany. Dne za spolupráce policistů SKPV se podařilo velmi důkladným šetřením vytipovat možného pachatele trestného činu krádeže, který se ke spáchanému trestnému činu doznal. V souvislosti s tímto případem byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin podílnictví a to proti muži ve věku 18let, který o odcizených špercích byl srozuměn a přesto tyto prodal a část obdržené finanční hotovosti použil pro svoji potřebu. Od 10. ledna 2004 se pátrá po pachateli a odcizených věcech, které byly odcizeny z rekreační chalupy v obci Hluboká, převážně se jednalo o různé starožitnosti. Jednáním pachatele vznikla majiteli škoda ve výši nejméně , Kč. Dne 16. ledna 2004 v době od do hod. došlo v obci Chotěboř ke spáchání trestného skutku a to pokusu krádeže, kdy pachatelé přistoupili k ženě a snažili se jí vytrhnout kabelku z ruky, což se jim nepodařilo a následně z místa utekli. Od 22. ledna 2004 se pátrá po odcizeném osobním motorovém vozidle tov. zn. Š Felicia Combi, které bylo odcizeno v obci Chotěboř před domem 1304 v ulici Houbova. Jednáním neznámého pachatele vznikla majiteli škoda ve výši , Kč. 10 Za měsíc leden zpracovali policisté zdejší součásti celkem 220 čísel jednacích v oblasti doručování písemností a prošetřování různých dožádání, dále zpracovali celkem 28 přestupkových jednání a to převážně majetkového charakteru a občanského soužití, z uvedeného počtu přestupků bylo celkem 14 přestupků, kde je známý pachatel, 6 přestupků, kde je neznámý pachatel a dále 8 dopravních nehod, kde nebyl zjištěn alkohol, ani nedošlo k poškození zdraví. Dále bylo zaevidováno a je šetřeno celkem 16 trestných činů, z nichž v 9 případech se jedná o případy, kdy je znám pachatel a v 5 případech se jedná o pachatele neznámého. Dále je šetřena jedna sebevražda zastřelením a jedna sebevražda oběšením. kpt. Jaroslav Šereda, vedoucí oddělení OOP

11 Naše škola ZŠ Ždírec n.d. Sportovní zprávy ze střídavě mrazivých a předjarních dnů se týkají už tradičně odbíjené a florbalu se ZŠ Krucemburk. 27. ledna naši kluci prohráli ve florbalu 14:34. Od posledního utkání se naši hráči zlepšili v obranné hře, někteří se vyrovnali soupeři i v rychlosti. Protivník je ale hbitější, má přesnější přihrávky, lépe zpracovává míček. Někteří naši kluci nedokáží udržet své nervy na uzdě a nectí pravidlo, že rozhodčí je na hřišti pánem. V přátelském utkání ve volejbalu 4. února se nám střídavě dařilo, to když jsme hráli svou hru, někdy tvrdou, jindy vtipnou, a nedařilo naše podání není vždy nejlepší, také příjem vázne. Rozešli jsme se smírně 4:4. Konec ledna a začátek února je vždy doba školních kol v uměleckém přednesu soutěžili žáci 2. stupně v celkovém počtu 26. Ve 3. kategorii (6. 7. třída) zvítězila Lucie Bartoňová (7. A), druhá byla Lenka Půžová (7. A) a Veronika Novotná (6. B) a na 3. místě skončili Aleš Pešek (6. A) a Radka Zhřívalová (7. B). 4. kategorie měla tyto vítězky: 1. místo Jana Kudláčková (9. A), 2. místo Žaneta Bezoušková, Ilona Horáková a Marie Slámová (všechny 8. A) a třetí byla Jana Culková (9. A). 4. února proběhla soutěž žáků 1. stupně. V 0. kategorii (1. třídy bez postupu do vyšší soutěže) zvítězila Tereza Glancová (1. A), na druhém místě skončila Monika Růžičková (1. B) a třetí byli Lukáš Plíhal a Roman Krejza (oba 1. B). V 1. kategorii zvítězila Renata Janáčková, druhá skončila Iveta Josková (obě 3. ročník Horní Studenec) a na 3. místě byl Daniel Michal (2. třída). 3. kategorie dopadla takto: 1. Aneta Bartoňová (5. A), 2. Tereza Štěrbová, 3. Libuše Vašková (obě 5. B). Vítězové z 1. až 4. kategorie postupují do okrskového kola v Chotěboři, které se koná 26. února. Vítězka školního kola olympiády v německém jazyce Ilona Horáková z 8. A se neztratila ani v okresním kole. Obsadila krásné 3. místo. 3. únor byl důležitým dnem pro předškoláky z mateřské školy. Ten den se konal zápis do 1. třídy. Jak takový zápis probíhal? Každé z dětí se představilo, před zrcadlem si zkusilo, zda si pravou rukou dosáhne přes temeno hlavy na levé ucho, levou opačně jde o jeden z projevů školní zralosti a pak říkalo básničku. Přitom se ukáže, jak je na tom s výslovností, zda jsou všechny hlásky správně vytvořené, jestli je kurážné či nesmělé. Potom každý budoucí školáček maloval postavu. Většina zvěčnila maminku. I tato činnost vypovídá, jak je dítě rozvinuté, jak si všímá detailů, jestli si vystačí s jednou barvou, jak drží tužku. Každý také jmenoval barvy, poznával geometrické tvary a počítal. A to hlavně kostky, ze kterých stavěl co nejvyšší věž. Na závěr zápisu si každý vybral z dárků, které připravili žáci naší školy. Moc pěkné byly keramické stojánky na tužky v podobě autíček, kytiček, domečků, brouků, ale zajímavé a pěkné byly i ostatní dárky. Ve Ždírci přišlo k zápisu 18 dětí, v Horním Studenci 3 děti. Dětem přejeme, aby si ještě radostně užívaly bezstarostnou dobu do 1. září. Anna Horáková Mateřská škola V závěru ledna si rodiče s dětmi mohli vyzkoušet práci s keramickou hlínou. Většina už věděla jak na to a práce jsou velmi zdařilé. 3. února proběhl zápis do základní školy. 5. února jsme měli na návštěvě kouzelníka. Děti se do kouzlení zapojily a zazpívaly si známé písničky z pohádek. Pásmo vyvolalo velké nadšení a na kouzelníka děti hned tak nezapomenou. 20. února jsme s dětmi navštívili místní kino a zhlédli pásmo pohádek Královna koloběžka. V posledním únorovém týdnu jsme společně s I. stupněm ZŠ uspořádali Masopustní rej. Poděkování patří panu Z. Jakešovi, který nám zhotovil paravánky a generálnímu řediteli Dekory J. Starému, který ochotně poskytl látku na tyto paravánky. Děti z nich mají velkou radost budou mít trochu soukromí. A ještě pozvání: bude v MŠ Den otevřených dveří. Jiřina Novotná ZŠ Horní Studenec Tento den byl pro několik předškoláků v MŠ významný tím, že se zúčastnili zápisu do 11 Anketa Proč má únor jen osmadvacet dní? Buď byl rozdávačný, nebo přišel pozdě! Žena Bože, tolik? Na můj vkus by mohl takříkajíc nebejt. Znám teplejší měsíce. Muž Abychom měli alespoň jednou v roce imaginární pocit, že můžeme méně pracovat. Žena Jen? Já bych ho ještě zkrátil a ušetřenými dny bych nastavil červenec! Student Je to otázka astrologie, ale ti narození 29. února by měli stále vypadat třikrát mladší, když slaví narozeniny jednou za čtyři roky. Žena Nemůžu se dočkat jara, takže kdyby měl ještě o nějaký ten den méně, určitě bych to uvítala. Žena Anketní otázka na duben: Co děláte pro lepší životní prostředí? 1. třídy. Všichni tři přišli v doprovodu rodičů. Byli v pohodě a úspěšně odpovídali na kladené otázky. Byli to tito budoucí prvňáčci: Roman Janáček z Horního Studence, Adéla Kubátová z Horního Studence a Tereza Vařejčková z Podmoklan Školního kola v recitaci se v ZŠ ve Ždírci zúčastnila za I. kategorii Iveta Josková s básní od Františka Hrubína Dědečkův koblížek a obsadila 2. místo. V téže kategorii soutěžila i Renata Janáčková s básní od Jiřího Žáčka Šípková Růženka a za ni získala 1. místo. Ve II. kategorii jsme zástupce neměli. Za nultou kategorii (pro prvňáčky) přednášela Michaela Culková a Dana Piková. V ní se udělovaly pouze medaile sladké za odvahu vyzkoušet si svoje umění v přednesu Divadlo Sluníčko přijelo s pohádkou ČERVENÁ KAR- KULKA a rozezpívalo děti z MŠ i ZŠ. Vystoupení se všem líbilo. Alena Janáčková

12 Sportovní okénko Z oddílu kopané... A výsledky přípravných zápasů Dekora Předměřice 1:1 (poločas 1:0), branka Kolouch Na domácí půdě, při výrazné herní převaze, se střelecky proti výbornému brankáři nedokázali hráči vícekrát prosadit. Červený Kostelec nehráno pro nezpůsobilý terén Dekora Česká Skalice nehráno, soupeř se nedostavil Z odboru ASPV... V pátek se naše žactvo zúčastnilo regionálního přeboru v přehazované v Malči. Mladší žactvo v sestavě: Jiří a Ota Vápeníkovi, Lukáš Cimpl, Martin Kolář, Lukáš Pátek, Jakub Tlustý porazili Chotěboř a postupují do krajského kola. Mladší žákyně v sestavě: Aneta Urbanová, Kateřina Stará, Libuše Vašková, Monika Zlámalová, Kateřina Lavírová, Aneta Bartoňová, Barbora Fidlerová neměly soupeře a tak do krajského přeboru postupují přímo. Starší žákyně v sestavě: Tereza Klepetková, Michaela Sotonová, Hana Ježková, Lucie Bartoňová, Petra Tůmová, Veronika Vápeníková, Andrea Tonarová skončily na 2. místě za Olympia HK Dekora 1:2 (poločas 0:1), branky Kozlík, Michal Kántor Podle slov trenéra Kovárníka nejhorší zápas v přípravě. Spokojen pouze s výsledkem. Přátelské zápasy v březnu: Náchod Dekora Humpolec Dekora Zahájení jarní sezóny ročníku 2003/2004 se uskuteční v sobotu utkáním FC Vysočina Jihlava B Dekora. K dalšímu utkání zajíždí do Lipové s místním SK. Na domácí půdě se představí svým příznivcům v neděli v utkání s FC VMG Kyjov. Zimní turnaj B mužstva v Chotěboři Dekora HB dorost 2:1 (poločas 2:1), branky Ročárek, Legát Havlíčkovou Borovou. Vzhledem k tomu, že do krajského přeboru postupují 2 družstva, zúčastní se také. Krajský přebor se uskutečnil v sobotu v Moravských Budějovicích a naše družstva dosáhla výsledku: mladší žáci skončili na 5. místě žákyně obsadily nepopulární 4. místo, na 2. místo stupně vítězů se postavily starší žákyně. Blahopřejeme! Mladší žákyně využily příznivého zimního počasí a věnovaly jedno cvičení v tělocvičně pohybu na bruslích na kluzišti. 12 Zdeněk Marek Vítězný poločas dokázali hráči udržet do konce utkání. Dekora Lípa 1:0 (poločas 1:0) Lipští si dali vlastní branku. Ve vyrovnaném utkání se jim nepodařilo dosáhnout vyrovnání, i když měli výhodu pokutového kopu. Staré Ransko Dekora 2:4 (poločas 1:0), branky Čalkovský 2x (1x PK), Mikulecký, Kupka. Hrálo se na hřišti ve Ždírci. Ve vyrovnaném střetnutí měli více štěstí domácí. Chotěboř Dekora 4:1 branka Jan Matějka Dvoutřídní rozdíl se v produktivitě projevil. Zahájení jarní sezony B mužstva a dorostu bude Z volejbalového oddílu... Jak jsme hrály doma proti Pelhřimovu. První zápas jarního kola a hned vítězství! Po únavném pětiseťáku jsme soupeřky výbornou hrou zdolaly 3:2. Druhý zápas byl obdobného ražení, leč vedení 2:1 jsme neudržely. Po pěti setech následovala prohra 2: venku proti Jihlavě. Oba zápasy jsme prohrály 0:3. Jihlavě, vedoucímu družstvu tabulky, jsme urputně vzdorovaly a soupeřky si musely vítězství řádně vybojovat doma proti Žďáru n.s. Naše dvousetové vedení v prvním zápasu donutilo soupeřky ke změnám v sestavě, v následujících dvou setech stav srovnaly a tiebreak jsme prohrály. Výsledek zápasu 2:3 nás mrzel. Druhý zápas byl poněkud jednoznačnější. Výhra třetího setu a neudržený náskok v setu čtvrtém stanovil výsledek zápasu na 1: jedeme do Nového Rychnova. Kolísavý výkon v prvním zápasu znamenal prohru 0:3. Druhý zápas se nám vydařil, po prohraných dvou setech jsme stav zápasu vyrovnaly, na řadu přišel set pátý a zasloužená výhra 3: doma proti Náměšti n.o. Potřebujeme vyhrát oba zápasy. V prv-

13 Sportovní okénko ním se nám dařilo. Hrálo se opět pět setů, ale body za vítězství 3:2 zůstaly doma. Ve druhém na nás dolehla tíha odpovědnosti, znovu rozhodoval až pátý set a ten jsme nesehrály příliš dobře. Prohrály jsme 2:3 a body musíme získat jinde jedeme do Humpolce. Výsledná skóre 0:3 z prvního a 1:3 z druhého zápasu neodpovídají tomu, jak jsme druhý celek tabulky potrápily. Odjely jsme bez bodů, ale s dobrým pocitem ze hry. Čekají nás už jen dva dvojzápasy doma s Polnou a končíme ve Štokách. Mirka Bažoutová Halový turnaj starších přípravek v Hlinsku, Výsledky: Dekora Hlinsko A 0:2 Dekora Třemošnice 0:0 Dekora Slatiňany 1:2 (br. Martin Zvolánek) Dekora Chotěboř 0:2 Dekora Hlinsko B 4:1 (br. Martin Zvolánek 3x, Tlustý) Dekora obsadila 9. místo. Miroslav Švanda Sbor dobrovolných hasičů v Údavech Dne od hodin v hasičské klubovně v hospodě U Lípy odstartoval první ročník soutěže ve hře ČLOVĚČE, NEZLOB SE. Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 24 hráčů, z toho 20 dětí a 4 dospělí. Hra obsahovala 4 soutěžní kola, ze kterých byly vyhodnoceny tyto výsledky: z dětského zastoupení: 1. Miluška Němcová, Údavy 2. Petr Pelda, Údavy 3. Tomáš Turnhöfer, Údavy dospělí: 1. Miroslav Rothanzl, Údavy 2. Olga Říhová, Údavy 3. Petr Pelda, Údavy 4. Jaroslav Říha, Údavy Všichni soutěžící obdrželi věcnou cenu a diplom za účast ve hře. Vánoční turnaj Dne proběhl v Údavech 1. ročník dětského vánočního turnaje ve stolním tenise. Začalo se hrát v 8.30 hodin a hráči nabrali takové tempo, že už v poledne byl znám vítěz. Celkem se zúčastnilo 10 hráčů, 3 dívky a 7 chlapců. Nejmladším účastníkem byla osmiletá Michaela Volejbaloví superveteráni VYSOČINA Ždírec nad Doubravou hlásí Mužstvo VYSOČINA Ždírec n.d. se zúčastnilo 1. kvalifikačního turnaje mistrovství superveteránů ČR v Praze Turnaj probíhal za účasti 20 družstev z celé ČR. Po výsledcích: VYSOČINA Ždírec n.d. Ferona Praha 2:0 VYSOČINA Ždírec n.d. Dynamo Plzeň (loni 5. v MČR) 1:1 VYSOČINA Ždírec n.d. Vsetín (loňský mistr ČR) 1:1 VYSOČINA Ždírec n.d. Jihostroj Č. Budějovice (loni 2.) 1:1 a jediné prohře s Buštěhradem (Kladno, pozdější vítěz turnaje) 0:2 obsadilo mužstvo celkové 6. místo!!! Sestava družstva: Václav Miláček (nahrávka, libero), Jan Havlis (blok), Arnošt Rousek (smeč), Bohumil Marek (univerzál), Miroslav Nepustil (libero, blok), Jan Koloušek (nahrávka), Oldřich Chládek (blok) a Jiří Půža (smeč). Ing. Jiří Půža Kultura Již po sedmé je březen oslavován především jako měsíc Internetu a já jako knihovník dodávám: samozřejmě také knihy. Letos se bohužel naše knihovna nezapojí v rámci březnových oslav do žádných soutěžních, ani propagačních akcí. Svůj březnový svátek knihovna oslaví prací a kompletní rekonstrukcí svých prostor, aby 13 Peldová. Po vyrovnaných zápasech se celkovým vítězem stal jediný přespolní hráč Adam Chromek z Hradce Králové, druhé místo obsadila Lucie Turnhöferová, třetí místo Tomáš Turnöfer. Další místa obsadili Jan Němec a Petr Pelda. Všichni účastníci se již těší na další ročník a další urputné boje. SDH Údavy se na jaře mohla svým čtenářům předvést již v novém. Od 2. února 2004 probíhají v knihovně stavební práce naplno a doba rekonstrukce by měla trvat asi dva měsíce. Přesný termín otevření opravených prostor knihovny dáme samozřejmě svým čtenářům včas vědět. Doufáme, že vše bude probíhat podle plánu a naši čtenáři si (pokračování na str. 14)

14 Kultura (pokračování ze str. 13) budou moci své oblíbené knihy a časopisy do knihovny přijít vypůjčit co nejdříve. Zdena Lédlová V březnu má svátek Josef! V pátek a možná i několik dní po něm se nálada českého národa opět ponese v duchu oslav všech Josefů, Pepíků, Pepíčků a Jožinů. Těch, jejichž křestní jméno je v mužské části české populace zastoupeno snad ještě početněji než příjmení Novák. Podle slovenského vydání výkladového slovníku křestních jmen Meno pre vaše dieťa pochází jméno Josef z hebrejštiny, znamená bůh přidá nebo rozhojní a má mnoho cizojazyčných verzí. Vzpomeňme slovinské mutace Jože, maďarské József, německé Joseph (domácky Jupp nebo Sett), slovenské Jozef (domácky Dodo), Francouzské Joseph (čti Žozé), španělské José (čti Chozé), italské Giuseppe, a vynechat nelze ani anglického Joea, ruského Josifa nebo Osipa, srbochorvatského Josipa a arabského Jusufa. A jak se jméno Josef zapsalo do historie? Mezi jeho nositele, kteří významně ovlivnili naše kulturní dějiny, patří bezesporu například Josef Dobrovský a Josef Jungmann, Josef Kajetán Tyl, Josef Václav Sládek, Josef Hlávka, Josef Ressl, Josef Hora, Josef Lada, Josef Čapek či Josef Václav Myslbek. Na naší kulturní scéně se objevila jména Josef Abrhám, Josef Zíma, Josef Kemr a Josef Bek. A že měli Josefové vždy co říci také do politiky, o tom svědčí poměrně úspěšná vláda habsburských panovníků Josefa II. a Franze Josefa. V našem století se do politického dění nechvalně zapsal zejména Josif Vissarionovič Stalin. V posledních letech se na naší poli- tické scéně objevilo jméno Josef Lux, nebo Josef Zieleniec. Všem, kteří v pátek oslaví svůj svátek, přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Ať žijí všichni Pepíci! Z článku Věry Keilové vybírala Zdena Lédlová Přijmu truhláře! Truhlářství Zdeněk KUBÁT Průmyslová 511 tel.: Miss Podoubraví základní kolo Dům dětí a mládeže, středisko volného času JUNIOR Chotěboř ve spolupráci se Svazkem obcí Podoubraví uspořádali soutěž Miss Podoubraví 2004 pro děvčata ve věku 12 až 15 let. Základního kola soutěže, které se konalo v pátek v DDM SVČ JUNIOR Chotěboř, se zúčastnilo 26 děvčat. Pětičlenná komise ve složení Ing. Zdeněk Stejskal (vedoucí odboru školství, kultury a sportu, MěÚ Chotěboř), Mgr. Milan Moc (ředitel Základní umělecké školy Chotěboř), Hana Nevolová (redaktorka, Noviny Vysočiny), Jaroslava Čermáková (DDM Junior Chotěboř) a Mgr. Vladislav Smejkal (ředitel Gymnázia Chotěboř) vybrala 10 finalistek + 1 náhradnici. Do finále postupují: Michaela Sotonová, Ždírec nad Doubravou; Jana Augustinová, Oudoleň; Tereza Marková, Chotěboř; Tereza Klepetková, Ždírec nad Doubravou; Zuzana Zvolánková, Krucemburk; Barbora Ligmajerová, Ždírec nad Doubravou; Adéla Dymáčková, Ždírec nad Doubravou; Veronika Košťálová, Víska; Martina Janovská, Chotěboř; Petra Tůmová, Ždírec nad Doubravou, náhradnice: Nela Bělohlávková, Chotěboř. 14 V průběhu března finalistky absolvují neveřejné víkendové soustředění, finálový večer se bude konat 17. dubna v Městském kině ve Ždírci nad Doubravou. Jiří Pavlíček

15 ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Nad Řekou 600, Ždírec nad Doubravou tel.: ( ) ( ) OBKLADY a DLAŽBY PRODEJ DOPRAVA PROVEDENÍ keramické obklady a dlažby spárovací tmely, lišty vybavení koupelen HOJNÝ PAVEL Horní Studenec 95 Tel.: , Ing. Jindřich Kyncl Cestovní agentura Družstevní Ždírec nad Doubravou Tel./fax.: Levný nábytek Soňa Zvolánková Trhová Kamenice, Raisovo nám. Tel.: Nábytek zadarmo Vám nechat nemůžeme, ale prodáme ho za nízké ceny. sedací soupravy od 3000 Kč (i rozkládací) válendy stoly, stolky jídelní rohové lavice bytové doplňky (suš. květiny, obrazy atd.) Při nákupu zboží od nás obdržíte malý dárek! Otevírací doba: PO ÚT PÁ 8 16 SO 8 10 PRODÁM byt 3+1 ve Ždírci nad Doubravou tel nabízí v roce Velikonoční Paříž a Versailles za 4 680, Kč Prázdninovou Paříž a Versailles za 4 680, Kč Klenoty francouzského pobřeží za 5 990, Kč VYMĚNÍM byt 2+1 ve Ždírci nad Doubravou nebo okolí. Rozdíl doplatím. tel Tyto zájezdy ve spolupráci s CK KO TOUR Polička předvánoční Vídeň za 489, Kč Jsme autorizovaným provizním prodejcem ATIS, FIRO tour, GLOBTOUR, GT Tour, KO TOUR, M TOUR, PRESSBURG, REDOK, Régio a dalších spolehlivých CK. Prodej letních pobytových i poznávacích zájezdů již byl zahájen!!!! VŠE KROMĚ CESTY NA MĚSÍC! Na Vaši návštěvu se těšíme každé úterý a pátek od do hod. v naší kanceláři ve VZORU nebo po telefonické dohodě kdykoliv i v sobotu a v neděli. KOUPÍM byt 3+1 nebo 4+1 ve Ždírci nad Doubravou, Hlinsku a okolí. tel HLEDÁME pronájem bytu ve Ždírci nad Doubravou. tel

16 Citát Jen hlupákovi se zdá život jednoduchý. Maxim Gorkij Městské KINO Ždírec n. D. BŘEZEN pátek v hod. S.W.A.T. JEDNOTKA RYCHLÉHO NASAZENÍ Policejní thriller USA, titulky, 116 min. Přístupný, 50, Kč pátek v a hod. KAMEŇÁK 2 Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky, 100 min. Přístupný, 50, Kč pátek v hod. MASTER & COMMANDER: ODVRÁCENÁ STRANA SVĚTA Historický dobrodružný film v koprodukci USA a SRN, titulky 138 min. Přístupný, 52, 54, + 1 Kč pátek v hod. TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU Film, který musíte vidět, i když při něm budete zavírat oči, titulky, 99 min. Přístupný od 15 let, 52, Kč pátek v hod. MAZANÝ FILIP Film ČR středa v hod. HLEDÁ SE NEMO Film USA, slosování vstupenek Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení Šatna 2, Kč/ks Občerstvení Úschovna kol 4, Kč/ks Telefon kina Děkujeme Vám za návštěvu března velký sál KD Ostrov Pořady a společenské akce KD Ostrov Havlíčkův Brod 15. března, hodin divadelní sál 17. března, hodin sál staré radnice 30. března, hodin divadelní sál KD Junior DDM a MěÚ Chotěboř pořádají koncert skupiny POUTNÍCI kapela Poutníci pokřtí v Chotěboři své nové CD Smích a pláč 16. března v hodin v chotěbořském kině. Vstupné: 80, Kč, předprodej vstupenek v Junioru. tel.: , NÁŠ POHÁDKOVÝ STROM Tradiční regionální přehlídka dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů Jiří Just: PŘÍBĚH COCO CHANEL Osudové lásky ženy, která se stala legendou. Jevištní zpracování vzpomínky na královnu módy. VII. ABONENTNÍ KONCERT Jitka HOSPROVÁ viola Adam SKOUMAL klavír ZUZANA STIRSKÁ & GOSPEL TIME Skvělá, rytmická a životem nabytá muzika. Nenapodobitelný večer plný hudby, improvizace a kontaktů s diváky. Změna programu vyhrazena! Bližší informace na tel , Předprodej vstupenek na tel Společenská kronika Narodili se: Denisa Červinková, Ždírec n.d Sabina Slanařová, Ždírec n.d. Rodičům upřímně blahopřejeme a malým občánkům přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky. Úmrtí: zemřel pan Jaroslav Němec ze Ždírce n.d zemřel pan Václav Culek z Nového Studence Čest jeho památce! Naše noviny Vydává Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou. Redakční rada: Milada Gajdorusová, Anna Horáková, Zdeněk Marek, Jan Martinec, Dana Matějková, Jiří Pavlíček, Josef Ressl, Jana Uchytilová, šéfredaktor: Zdena Lédlová. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Adresa redakce: MěÚ Ždírec n.d., Školní 500, Ždírec n.d., fax: , e mail: Elektronický archiv NN: Povoleno OkÚ Havl. Brod, kult. 5/91, reg. zn. 7/91. Náklad 800 výtisků. Uzávěrka č Grafická úprava, sazba a tisk GRAFIES Hlinsko. Vytištěno na recyklovaném papíru.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 58 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 8.června 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program schůze

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.března 2004 Přítomni: 14

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 2. 2017 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.04

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 53 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 23.března 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář Program schůze:

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.2.2017, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.2.2017, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března 2006 Zastupitelstvo města: 921. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Josef Boháč členové:

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2005 od 18.00 hod v MŠ Žleby.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2005 od 18.00 hod v MŠ Žleby. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2005 od 18.00 hod v MŠ Žleby. Přítomno: 8 Omluveno: 3 Řídící zasedání: p. Šindelář Zapisovatel: pí. Musilová Ověřovatelé: p. Mrkvička, p.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 12.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 12.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28.srpna 2008 od 18:00 hod.

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň dne 22. 4. 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zasedání zastupitelstva obce

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 23. ŘÍJNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/13/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne

Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne 2.11.2016 Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod Přítomno: v 18.00 hod bylo přítomno 10 členů ZM dle presenční listiny Omluven: Jiří

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Zápis z 30. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 30. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 30. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 29. 5. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 29. 5.2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. listopadu 2007 od 16:30 hod. v zasedací síni

Více

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE Den konání jednání: 17. 06. 2014 Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice Usnesení č. R/97/8/2014 projednala

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 54 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 13.dubna 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář Program schůze

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Zavlekov konaného dne v Zavlekově

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Zavlekov konaného dne v Zavlekově Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Zavlekov konaného dne 5.2.2016 v Zavlekově Zasedání bylo zahájeno v 19 00 hodin. Přítomni: Stanislav Johánek, Milan Kotlan, Karel Plánička, Tomáš

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. června 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p.

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-10/2016 Datum jednání: 13.01.2016 3) Program jednání (USN-Z3-173/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení Město Hlinsko Výpis z Usnesení Z 12. řádné schůze Rady města Hlinska konane dne 26. cervna 2013 Rada města Hlinska usnesením Č.: 95/2013 b e r e na vědomí:. žádosti manželu Hlinsko, a manželu Hlinsko,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více