MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty Ing. Bc. Vladimír Vyplelík, Mgr. Michala Blahová, Jana Maťová Název bodu: Změna názvů ulic Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. souhlasí/nesouhlasí s provedením změny názvů ulic B. Němcové, Nádražní, Nerudovy, Svatoplukovy, Tyršovy a V Poli navazující na ulici Zahradní v místní části města Hranic, Hranice IV-Drahotuše z důvodu legislativních změn přijatých v souvislosti se zavedením základních registrů. T: O: Ing. Radka Ondriášová 2. ukládá starostce města oslovit vysvětlujícím dopisem všechny občany, kterých se změna týká s uvedením navrhovaných variant změn názvů ulic dle důvodové zprávy. T: O: Ing. Radka Ondriášová

2 Důvodová zpráva: 1. V souvislosti s elektronizací veřejné správy a se zadáváním informací do systému RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) zákon stanoví, že názvy ulic musí být jednoznačné v rámci obce. Nutnost provést změnu názvů ulic vychází z platného a účinného zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, jenž v čl. XCVIII Přechodná ustanovení upravuje: 1. Pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství v téže obci, čísla popisná či evidenční v téže části obce a čísla orientační v téže ulici jsou shodná, obec rozhodne o změně jejich názvů, popřípadě čísel do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Dle sdělení Ing. Tomáše Holendy, vedoucího projektu RÚIAN z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je třeba jednu z duplicitních ulic v rámci jedné obce přejmenovat. Mimo literu zákona doporučujeme, aby změna byla provedena tam, kde budou menší dopady na obyvatele (méně trvale hlášených obyvatel, méně hlášených sídel firem ). Ulice a veřejná prostranství (náměstí, parky, mosty ) je nutná jedinečnost v rámci obce. Čísla popisná a čísla evidenční je nutná jedinečnost v rámci části obce. Čísla orientační je nutná jedinečnost v jedné ulici (náměstí). Nový informační systém registru územní identifikace, adres a nemovitostí tyto protizákonné stavy nepřijme a tam sídlící firmy a tam bydlící obyvatelé by měli velké problémy při kontaktech s veřejnou správou, což by asi oprávněně své radnici vytkli, až by ony potíže nastaly (nemožnost přihlášení k pobytu, nemožnost nahlášení sídla firmy ) Dle informace Ministerstva vnitra vytipoval Český úřad zeměměřický a katastrální na území celé České republiky cca 750 duplicit ve výše uvedených názvech. V Hranicích I Městě a Hranicích IV Drahotuších máme 5 stejných názvů ulic B. Němcové, Nádražní, Nerudova, Svatoplukova a Tyršova. Dále v Hranicích IV-Drahotuších jsou dvě ulice stejného názvu, jedná se o ulici V Poli navazující na ulici Hranickou a o ulici V Poli navazující na ulici Zahradní. Vzhledem k tomu, že provoz základních registrů by měl být zahájen od je třeba, abychom do této doby provedli změnu názvů ulic. Dne proběhlo jednání se zástupci Osadního výboru Drahotuše paní Vlastou Zapatovou a panem Josefem Úlehlou, na kterém starostka města Hranic informovala o nutnosti provedení změny názvů ulic. Rada města Hranic tuto záležitost projednala na své schůzi dne a doporučila Zastupitelstvu města Hranic rozhodnout o změně názvů ulic. V případě schválení tohoto návrhu usnesení proběhne následně informování dotčených občanů dopisem starostky města Hranic, kdy budou občanům místní části Hranic, Hranice IV-Drahotuše dány k diskusi navrhované varianty změn názvů ulic. Navrhované varianty změn názvů ulic B. Němcové, Nádražní, Nerudovy, Svatoplukovy, Tyršovy: Varianta a) - rozhodnout o změně názvu ulic takto: B. Němcové na Boženy Němcové, Nádražní-K Nádraží, Nerudova-J. Nerudy, Svatoplukova-Svatopluka, Tyršova- Prof. Dr. M.Tyrše (nebo jen M.Tyrše) Varianta b) - rozhodnout o změně názvu ulic tak, že by se ke stávajícímu názvu přiřadila římská II: B. Němcové-B. Němcové II, Nádražní-Nádražní II, Nerudova-Nerudova II, Svatoplukova- Svatoplukova II, Tyršova-Tyršova II. Navrhované varianty změny názvu ulice V Poli: Varianta a) rozhodnout o změně názvu ulice V Poli navazující na ulici Zahradní na Stará Štreka 2

3 Varianta b) rozhodnout o změně názvu ulice V Poli navazující na ulici Zahradní na U Pole Varianta c) rozhodnout o změně názvu ulice V Poli navazující na ulici stávajícímu názvu přiřadila římská II - V Poli II Zahradní tak, že by se ke Celá záležitost bude Zastupitelstvu města Hranic předložena k rozhodnutí na jeho zasedání dne Počty obyvatel v jednotlivých ulicích Hr.=Hranice, Dr.=Drahotuše B. Němcové Hr. 44 Dr. 17 Nádražní Hr. 378 Dr. 163 Nerudova Hr. 169 Dr. 112 Svatoplukova Hr. 14 Dr. 14 Tyršova Hr. 92 Dr. 68 Celkem Hr. 697 Dr. 374 Počty firem v jednotlivých ulicích B. Němcové Hr. 9 Dr. 5 Nádražní Hr. 86 Dr. 46 Nerudova Hr. 30 Dr. 26 Svatoplukova Hr. 39 Dr. 3 Tyršova Hr. 31 Dr. 14 Celkem Hr. 195 Dr. 94 Počty obyvatel v ulicích V Poli navazující na ulici Hranickou 23 V Poli navazující na ulici Zahradní 16 Počty firem v ulicích V Poli navazující na ulici Hranickou 3 V Poli navazující na ulici Zahradní 4 3. Povinnosti občanů související se změnou názvu ulic: správní agenda odd. EO, OP a CD: - všichni dotčení občané si musí vyměnit občanský průkaz (OP) - vše osvobozeno od správního poplatku - dle 8 odst. 2. písm. b) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - cestovní pas není třeba měnit (není uvedeno bydliště) pro imobilní občany možnost využití mobilního pracoviště, dle požadavků návštěvy doma. Jde o tzv. přípravnou žádost, kdy je třeba dopředu znát rodné číslo žadatele a žádost uložit do centrálního systému a s touto neúplnou žádostí se jede za žadatelem o OP, pořídí se foto a podpis a takto připravená žádost se dokončuje v systému po návratu od žadatele. Pro občany bude rozšířen provoz na sobotu. dopravně-správní agenda: - řidičské průkazy není třeba vyměňovat (uvedena pouze obec) - občan je povinen navštívit odbor dopravy co nejdříve po výměně OP za účelem provedení změny bydliště na velkém technickém průkazu (TP) a vydání nového malého TP - vše je osvobozeno od správního poplatku - dle 8 odst. 2. písm. b) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Pro občany bude rozšířen provoz na sobotu. 3

4 živnostenský úřad: - změny bydliště a místa podnikání u podnikatelů-fyzických osob budou provedeny bez správního poplatku z úřední moci (provozovna není zpoplatněna) - změna sídla u právnických osob je vázána na zápis do obchodního rejstříku, což podléhá soudnímu poplatku ve výši Kč (Hr. 14, Dr. 3). Pro občany bude rozšířen provoz na sobotu. Připomínkové řízení Materiál byl projednán (kým) Dne Výsledek Ing. Radka Ondriášová připomínky zapracovány Přílohy: Příloha č. 1 - základní registry.doc 4

5 Příloha č. 1 k materiálu Změna názvů ulic základní registry Zavedení systému základních registrů je upraveno v platném a účinném zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje zahájení provozu základních registrů na Systém základních registrů tvoří: Registr obyvatel (ROB) - povede údaje o občanech České republiky (ČR), cizincích, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dní, občanech Evropské unie s přechodnou dobou pobytu delší než 90 dnů, cizincích s uděleným azylem nebo doplňkovou ochranou a jiných fyzických osobách, o nichž to stanoví jiný právní předpis (např. přeshraniční pracovníci, zahraniční studenti vysokých škol, zahraniční statutární zástupci právnických osob). Správa ROB je v gesci Ministerstva vnitra. Registr osob (ROS) - bude evidovat všechny typy právnických osob a jejich organizační složky, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a orgány veřejné moci. Hlavními zdroji dat budou obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání a dále evidence nebo informační systémy vybraných ministerstev a ústředních orgánů státní správy, profesních komor, stavovských organizací, obcí, krajů nebo veterinární správy. Dalšími editory registru osob budou informační systém datových schránek a insolvenční rejstřík, které budou poskytovat údaje o datových schránkách a právním stavu osoby. Správcem ROS je Český statistický úřad. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) bude obsahovat základní identifikační, lokalizační a doplňkové údaje o územních prvcích a územně-evidenčních jednotkách a vzájemné časové a územní vazby mezi nimi. RÚIAN tedy obsahuje a poskytuje referenční údaje o základních územních prvcích a o jejich vzájemných vazbách, o základních územně evidenčních jednotkách a jejich vzájemných vazbách, adresy a údaje o účelových územních prvcích. Údaje o územních prvcích jsou: identifikační - kódy, názvy (např. parcelní nebo popisné číslo, název a kód obce atd.), lokalizační (např. definiční body, hranice), vazby na ostatní územní prvky nebo územně evidenční jednotky (např. příslušnost obce do kraje). Údaje o územních jednotkách jsou: identifikační - kódy, názvy (např. název ulice), lokalizační (např. pro část obce definiční bod, pro ulici definiční čára vyjadřující průběh ulice), vazby na ostatní územní prvky nebo územně evidenční jednotky (např. příslušnost části obce do obce). Správcem RÚIAN je Český úřad zeměměřičský a katastrální. Registr práv a povinností (RPP) bude uchovávat informace o působnosti orgánů veřejné moci. Do tohoto registru se přihlásí jednotlivé agendy, které budou editovat nebo využívat údaje ze základních registrů. Pro každou z nich RPP stanoví odpovídající využití služeb základních registrů, k němuž bude mít oprávnění dle platné legislativy. Správcem RPP je Ministerstvo vnitra. Převodník identifikátorů fyzických osob (ORG) je specifický informační systém základních registrů, který zajišťuje ochranu osobních referenčních údajů uložených v základních registrech. ORG spravuje a provozuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Informační systém základních registrů v jeho rámci budou čtyři základní registry fungovat. Cílem soustavy základních registrů je vyřešit současné problémy spojené se samostatnou evidencí stejných základních údajů v jednotlivých informačních systémech veřejné správy. Evidovaná data jsou pak mezi jednotlivými informačními systémy nekonzistentní a mají rozdílnou kvalitu z hlediska úplnosti, pravdivosti či aktuálnosti. Kromě toho je vícenásobná evidence a vedení stejných dat značně neefektivní a způsobuje zbytečnou zátěž občanům i podnikatelům, kteří musí opakovaně dokládat již evidované skutečnosti. Zásadním prvkem v systému základních registrů jsou referenční údaje, které budou orgány veřejné správy přebírat a využívat jako zaručené, platné a aktuální bez nutnosti dalšího ověřování. V praxi to bude znamenat, že referenční údaje nebo jejich změnu 5

6 občan i podnikatel ohlásí veřejné správě jenom jednou a příslušné úřady si je vymění a budou používat bez toho, aby je znovu vyžadovaly. 6

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2012 Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem čl. I. Preambule Tento vnitřní

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra Mimořádná příloha čísla dvacet časopisu veřejná správa - 2011 (samostatně neprodejná) Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra základní registry Vážení čtenáři, do

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení 1.1. Název DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ Dne 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění

Více

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 133/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci

Více

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007,

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, 26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.,

Více

č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje přípravu a provedení sčítání

Více

M e t o d i c k ý materiál

M e t o d i c k ý materiál M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (připraveno ve spolupráci s Ministerstvem financí) K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 299. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009

Více

IIINTEGR.OV.ANý. UTt t tt tf. REGISTR OBYVATEL Referenční údaje o všech občanech ČR a o cizincích, u nichž to stanoví zákon. T T t 'h' ...

IIINTEGR.OV.ANý. UTt t tt tf. REGISTR OBYVATEL Referenční údaje o všech občanech ČR a o cizincích, u nichž to stanoví zákon. T T t 'h' ... Projekt "Registr obyvatel" je spolufinancován z prostředku Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/03.05889 REGISTR OBYVATEL Referenční údaje o

Více

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Zápis do obchodního rejstříku z pohledu praktického Lucie Žáčková 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

I. Obecná část. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje. Název návrhu zákona:

I. Obecná část. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje. Název návrhu zákona: IV. Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu - aktualizace 2011 (egon)

Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu - aktualizace 2011 (egon) Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu - aktualizace 2011 (egon) 1 Rozsah: 2 hodiny Anotace: elearningový kurz seznamuje s postupem při vydávání ověřeného výpisu z Živnostenského

Více

Návrh novely zákona o silniční dopravě.

Návrh novely zákona o silniční dopravě. Návrh novely zákona o silniční dopravě. 1. Návrh zákona N á v r h ZÁKON ze dne... 2009, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více