20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad."

Transkript

1 ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO PANA STAROSTY Zima se nám přehoupla do závěrečné třetiny, ale zatím jsme ani v Letohradě skoro nepoznali, že vůbec nějaká byla. Určitě řada z nás přemýšlí nad tím, jaké nám v poslední době připravuje počasí neustále překvapení - střídání sucha, deště, loni dlouhá zima, letos prozatím téměř žádný sníh Za vším hledejme člověka. Na jedné straně můžeme být rádi, že nás zimní údržba téměř nic nestojí, na straně druhé jsou bez výdělku vlekaři z Kunčic. Snad se brzy příroda zase umoudří a roční období budou zase taková, jaká si je pamatujeme z nedávných let. Finišují práce na rozpočtu města a potvrzuje se, že jeho sestavení je letos velmi náročné. Ačkoli bude muset být značně úsporný, potřebný chod našeho města to určitě neohrozí. Vždy musí zbýt peníze, které napomohou zvýšení bezpečnosti občanů. Jedním z posledních příkladů může být nedávné nasvícení důležitých přechodů ve městě. Věřím, že zastupitelé na svém jednání letošní úsporný rozpočet podpoří, a společně tak získáme důležitý prostor k přípravě a finančním prostředkům pro příští období. Úvodník píši den po setkání v Domě kultury s našimi úspěšnými spoluobčany. Musím přiznat, že jsem hrdý na to, že se Letohrad má opravdu čím pochlubit. Propagace našeho města, kterou svými výkony úspěšní biatlonisté a nadějná houslistka vykonávají, je nezměrná. A tak ještě touto formou jednou děkuji Markétko, Michale, Ondro, Romane a Petře. A samozřejmě všem, kteří se na vašich úspěších podílejí. Poděkování patří i spoluobčanům, kteří si nenechali ujít příležitost setkání s nimi, a určitě také měli alespoň chvíli pocit oprávněné hrdosti. A hrdi musíme být i na to, že kvalitní kulturní program dokážeme svépomocí, poděkování patří kolektivu ZUŠ a jeho učitelům. Přeji nám všem, abychom takové pocity mohli prožívat co nejčastěji. S úctou a přáním všeho dobrého Petr Fiala, starosta KALENDÁŘ PANA STAROSTY jednání s ředitelem spol. EKOLA; jednání s ředitelem FÚ Žamberk; vyhlášení sportovce okresu v Ústí n. O školení veřejné rozpočty jednání v Letohradské zemědělské společnosti; osadní výbor Kunčice jednání se starostou Ústí n. O.; jednání s ředitelem spol. TESTA; účast na otevření tenisové haly; účast na výroční schůzi AŠSK jednání o budoucí koncepci zámku; jednání s krajským radním P. Šilarem, VaK a starostou Dolní Dobrouče; RM jednání poradního sboru ÚP Ústí n. O.; setkání s osadními výbory představenstvo KONZUM v Ústí n. O účast na výroční schůzi ČSCH Letohrad jednání s poslancem R. Martínkem jednání s ředitelem spol. BAPA; účast na správní radě Kampeličky, o.p.s jednání o průmyslové zóně nad OEZ; jednání o cyklostezce Letohrad Žamberk; setkání s úspěšnými spoluobčany v DK jednání o cyklostezce Letohrad Králíky VH Mysliveckého sdružení Kunčice jednání o areálu Sokol Letohrad; jednání se zástupcem spol. HOSTALEK- WERBUNG setkání v ZK s.r.o.; jednání s obchodním ředitelem rádia Černá Hora RM setkání starostů okresu v České Třebové VH ČRS Letohrad a ČČK Letohrad finanční výbor setkání starostů kraje v Pardubicích každé úterý schůzka s velitelem MP P. Fiala, starosta ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LETOHRAD SE KONÁ DNE V HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁMKU. VYBRANÁ USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RM DNE 24. LEDNA /2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na plechovou garáž, umístěné na pozemku p.č. 178/2 v k.ú. Orlice vedle ubytovny čp. 205, s panem J.H., Letohrad, za 250 Kč měsíčně. 17/2007 RM schvaluje uzavření smluv o výpůjčce na části p.p.č. 849 (cca 110 m 2 ) a 850/1 (cca 10 m 2 ) v k.ú. Kunčice u Letohradu s vlastníky p. J.M., Kunčice, a manžely P. a M.S., Kunčice, za účelem zřízení nové autobusové zastávky Kunčice U mostu, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 měsíců. 19/2007 RM schvaluje zpracování dokumentace pro podání žádostí Města Letohrad o: a) granty Pardubického kraje na: - Podporu budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na úpravu prostoru mezi městským muzeem a zámkem. - Podpora vlastníků kulturních památek zeď pod zámeckou terasou a kamenné zábradlí zámecké terasy čp. 1, Letohrad. b) dotace ze státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemního bydlení na: - Nástavba čp Letohrad 8 bytových jednotek - Stavební úpravy čp. 164 Kunčice 6 bytových jednotek 20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad. 21/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 42 v Komenského ulici v Letohradě s paní M.K., bytem Vamberk. 22/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v čp. 543 v Letohradě, Petříkově, s panem R. V., trvale bytem Choceň. 23/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v čp. 89 se slečnou I.H., bytem Letohrad, za 24 Kč/m 2 na dobu určitou 24/2007 RM schvaluje návrh správce budov na trojsměnu bytů. 25/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 107 v čp. 16 (DPS) s paní A. Š., trvale bytem Letohrad. 26/2007 RM souhlasí s předložením žádosti o grant z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2007 na podporu výstavby, oprav a rekonstrukci sportovních zařízení za předpokladu, že se bude jednat o dokončení započaté akce, nikoliv o zahájení akce nové. 27/2007 RM souhlasí s předložením žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na Preventivní program realizovaný Š/ŠZ a NNO v Pardubickém kraji v roce 2007 na program č. 1 Preventivní programy realizované školami, ŠZ a NNO projekty místního a regionálního charakteru. 28/2007 RM schvaluje uzavření Smlouvy o využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem s SDH Letohrad - Kunčice, s SDH Letohrad - Červená a s Mysliveckým sdružením na Tiché Orlici a za služby sjednané ve smlouvách schvaluje cenu ve výši 500 Kč/objekt/rok. 29/2007 RM schvaluje uzavření Smlouvy o využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a za službu sjednanou v této smlouvě schvaluje cenu ve výši 500 Kč/rok.

2 30/2007 RM schvaluje pro rok 2007 zachování mobilních svozů odpadů, prováděných společností EKOLA České Libchavy, s.r.o., se sídlem České Libchavy čp. 172, IČO , a to v rozsahu 1x ročně na podzim. 31/2007 RM schvaluje zahrnutí nákladů cca Kč do rozpočtu města na zakoupení radaru a zároveň schvaluje provedení vyhodnocení měření rychlosti v exponovaných úsecích městskou policií. 32/2007 RM schvaluje nasvícení přechodů pro chodce v tomto pořadí: 1. Družstevní před poštou (komunikace III/3141) 2. Vítězné náměstí - U Dvorany (komunikace II/360) 3. Orlice - Jablonská před ZŠ (komunikace III/3141) 33/2007 RM rozhodla o snížení rychlosti v Červené na 30 km/hod. s tím, že po půl roce bude situace vyhodnocena. Petr Fiala, starosta města (plné znění na MĚSTO PRO OBČANY Ke zvýšení bezpečnosti chodců se rozhodl městský úřad osvětlit vybrané přechody pro chodce. V průběhu ledna a února bylo proto nad čtyři přechody nainstalováno osvětlení. Jsou to přechody na křižovatce U Dvora, dále u pošty, přechod u základní školy na Orlici a zatím poslední přechod je u tělocvičny Spartaku. Osvětlení těchto přechodů stálo 106 tisíc korun. Další připravovanou akcí pro občany města, ale i turisty je výstavba veřejných WC na zámecké terase. Investor je Město Letohrad, zhotovitelem firma Stavitelství Dušan Nádvorník. Termín dokončení stavby je 30. dubna a otevření nových WC se plánuje na květen. Cena stavby je tisíc korun. V průběhu února bylo po městě rozmístěno celkem 14 nových odpadkových nádob. Cena těchto nádob byla 48 tisíc korun. JD. VYBRANÁ USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RM DNE /2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s vlastníky pozemků p.č a 1201/2 v k.ú. Kunčice, manžely O., a to na plochu cca 18 m 2 z pozemku p.č pro umístění kontejnerů na tříděný odpad, a dále na cca 8 m2 z pozemku p.č. 1201/2 pod čekárnou autobusové zastávky na dobu určitou kalendářní rok 2007 za smluvní roční nájemné Kč. 37/2007 RM dává tímto souhlas společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. Jablonné nad Orlicí, sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, k realizaci dalších technologií v současném areálu čističky a k vynětí potřebných ploch ze ZPF, a současně pověřuje zástupce města v akciové společnosti, aby zajistil naplnění usnesení ZM č. 38/2003 ze dne ve věci navýšení podílu města jako akcionáře ve společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. Jablonné nad Orlicí. 38/2007 Rada města: a) ruší své usnesení č. 16/2007 ze dne v plném rozsahu, b) schvaluje prodat movitost (buňku staveništního zařízení) obálkovou metodou nabídka bude učiněna oběma zájemcům. K PŘÍPRAVÁM ROZPOČTU 2007 Zastupitelstvo města bude schvalovat rozpočet města Letohrad na rok Plánované příjmy činí 89,26 mil. Kč, navrhované výdaje 88,66 mil. Kč. Přebytek ve výši 0,6 mil. Kč je nutno použít na úhradu splátek investičních úvěrů z minulých let, rozpočet nepočítá s novými úvěry a zvyšováním zadluženosti města. Je nutno zdůraznit, že k úsporám dojde napříč celým rozpočtem, konkrétně v běžných výdajích jsou navrhovány úspory ve výši 7 mil. Kč, což se dotkne i provozních nákladů příspěvkových organizací, kterých je město zřizovatelem. Žádná významná nová investiční akce se v návrhu letošního rozpočtu opravdu neobjeví, proto bude dobré uvést některé podrobnosti návrhu rozpočtu, abychom předešli případným dezinformacím. Je nutno vzít v úvahu, že minulý kalendářní rok byl velmi zaměřený na investiční rozvoj města 39/2007 RM schvaluje předložený harmonogram zpracování koncepčních materiálů a ukládá jednotlivým garantům zahájit potřebné práce s využitím širších týmů komisí a volebních uskupení. 40/2007 RM schvaluje Pravidla o uzavírání nájemních smluv na byty ve vlastnictví města s jednotlivými nájemníky pro obsazování městských bytů v Letohradě s účinností od /2007 RM schvaluje bezplatnou výpůjčku zámecké terasy svazu chovatelů při Kopečkové pouti při dodržený navržených podmínek. 42/2007 RM souhlasí s užitím znaku Města Letohrad na pohlednice vydávané Josefem Kristkem, B. Martinů 957, Lanškroun, IČO: , v souladu s předloženou smlouvou. 43/2007 RM vyhlašuje veřejnou soutěž o vytvoření loga 700. výročí od první zmínky o Kyšperku dle předloženého návrhu. Petr Fiala, starosta města (úplné znění na a některé z akcí se z důvodů časové náročnosti, některé z klimatických důvodů a jiné díky jejich finanční náročnosti částečně přesouvají do letošního roku. Pro představu uvádíme některé takové akce, jejichž financování zatíží rozpočet letošního rozpočtu. Naší snahou je dodržet kontinuitu a dokončit potřebné akce, o jejichž zahájení rozhodlo předchozí zastupitelstvo. Proto musí být celá řada plánovaných investic odložena na rok Zahájili jsme důkladnou přípravu na příští rok, se zaměřením na čerpání prostředků z EU. Tuto přípravu rozhodně nepodceňujeme, a proto jsme rozhodli o organizačních změnách, jejichž výsledkem bude posílení odboru majetku a investic o nového pracovníka, při zachování stávajícího počtu zaměstnanců MěÚ. I v této finančně nepříliš příznivé situaci je ovšem nutno podotknout, že celá řada menších akcí v návrhu rozpočtu zůstala s tím, že v současné době pracujeme na získání dotací, na jejichž spolufinancování se podařilo peníze v rozpočtu udržet. P. Fiala Pro představu uvádíme některé takové akce, jejichž financování zatíží letošní rozpočet.

3 MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne ve hod. požádali policisté z OO PČR Letohrad městskou policii o prověření situace v pivnici Na Kovárně, kde dvě ženy odmítaly zaplatit útratu. Po příjezdu na místo strážníci MP vyzvali ženy k podání vysvětlení. Jedna z nich se však chovala hrubě a agresivně a nebyla schopna prokázat svoji totožnost. Hlídka MP ji následně doprovodila na Policii ČR ke zjištění. Zároveň byla celá věc předána OO PČR Letohrad k dalšímu šetření. Tentýž den ve hod. strážníci prošetřovali oznámení, že v ul. Jablonská došlo k údajnému sražení cyklisty osobním automobilem. V uvedené ulici byl nalezen L.N. z Letohradu. Silně podnapilý muž ležel v příkopu. Hlídka přivolala RZS a věc předala Policii ČR k dalšímu prošetření. MP Letohrad ZDAŘILÉ SETKÁNÍ V DOMĚ KULTURY V letohradském Domě kultury se ve čtvrtek 15. února uskutečnilo slavnostní setkání s držitelem stříbrné a bronzové medaile z nedávného Mistrovství světa v biatlonu v italské Anterselvě Michalem Šlesingrem, vítězkou soutěže Zlatý oříšek 2006 houslistkou Markétou Dominikusovou a nejlepším sportovcem okresu Ústí nad Orlicí za rok 2006 biatlonistou Petrem Hradeckým. Na podiu se představili i další úspěšní letohradští reprezentanti v biatlonu Ondřej Moravec a Roman Dostál. Setkání uspořádal starosta města Letohradu Petr Fiala, mezi hosty setkání byli také Libor Vlček, předseda Klubu biatlonu OEZ Letohrad a zástupce generálního partnera české biatlonové reprezentace firmy OEZ, předseda Českého svazu biatlonu Václav Fiřtík, předseda Orlického sportovního sdružení Jiří Šejna a vedoucí sportovního resortu Ministerstva vnitra Jiří Drbohlav. Moderátoři Iva Špinlerová a Tomáš Hermann zaplněnému hledišti postupně představili a vyzpovídali jednotlivé aktéry večera, kteří poté odpovídali i na dotazy publika. Poděkování úspěšným reprezentantům města připravili i zástupci letohradské kultury, se svým vystoupením se postupně v průběhu programu představili učitelé Základní umělecké školy Hana Bauerová, Jana Kinscherová, Petr Oravec, taneční skupina Deep Spillz Crew a skupina bubeníků ZUŠ Ordrums. Starosta města Letohradu Petr Fiala poděkoval všem aktérům za výbornou propagaci a reprezentaci Letohradu. Potlesku a poděkování na podiu se dočkali i rodiče všech oceněných a trenéři Vlastimil Vávra a Čeněk Suchomel. Slavnostní setkání zakončila autogramiáda ve foyeru kulturního domu. Michal Šlesingr, český reprezentant v biatlonu. Držitel stříbrné a bronzové medaile z MS 2007 v biatlonu - Anterselva (ITA), účastník ZOH 2006 v Turíně, juniorský mistr světa v biatlonu Markéta Dominikusová, houslistka. Vítězka mezinárodní Kocianovy houslové soutěže 2005, vítězka soutěže Zlatý oříšek 2006, dvojnásobná vítězka Houslové soutěže Josefa Muziky, 2. místo v soutěži Junior Prague Note Petr Hradecký, český reprezentant v biatlonu. Juniorský mistr světa v biatlonu 2006, nejlepší sportovec okresu Ústí nad Orlicí Ondřej Moravec, český reprezentant v biatlonu. Účastník MS 2007 v biatlonu Anterselva (ITA), účastník ZOH 2006 v Turíně, juniorský mistr světa 2005 v letním biatlonu. Roman Dostál, český reprezentant v biatlonu. Účastník MS 2007 v biatlonu Anterselva (ITA), mistr světa ve vytrvalostním závodu 2005, účastník ZOH 2002 v Salt Lake City a 2006 v Turíně. J. D. Zleva ocenění úspěšní letohradští reprezentanti, Markéta Dominikusová, Michal Šlesingr, Ondřej Moravec, Roman Dostál, Petr Hradecký 700 LET MĚSTA Vyhlášení veřejné soutěže o vytvoření loga pro oslavy 700. výročí první zmínky o Kyšperku V roce 1308 se poprvé objevuje písemná zmínka o existenci hradu Kyšperk ve Zbraslavské kronice, tedy v roce 2008 si připomeneme od této doby 700 let. Z tohoto důvodu vznikla pracovní skupina k zajištění oslav tohoto výročí, které proběhnou v roce Při této příležitosti, po společné dohodě, je vyhlášena veřejná soutěž na vytvoření loga oslav, které může být využito i na poutačích na příjezdových komunikacích do Letohradu. Obsah zadání: Logo musí sloužit jako jednotný a zapamatovatelný symbol oslav použitelný pro jejich propagaci. Logo bude použito především v publikacích, na kulturních, sportovních a společenských akcích, konaných u příležitosti výročí, a dále při propagaci oslav v médiích, případně na veřejných prostranstvích. Podmínky účasti v soutěži: Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci z široké veřejnosti, a to i děti a mládež. Z účasti nejsou vyloučena ani profesionální grafická studia. Autoři vítězných návrhů, které budou vybrány jako oficiální loga oslav, přenechávají městu Letohrad veškerá práva související s používáním návrhu. Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s tím, že jeho návrh může být (po konzultaci) ještě graficky upraven v profesionálním grafickém studiu. Termíny soutěže: Soutěžní lhůta končí Hodnocení návrhů končí Uveřejnění vítězného návrhu a pořadí dalších návrhů proběhne hned po vyhodnocení soutěže na internetových stránkách města a v Letohradském zpravodaji. Požadavky na předložené návrhy: Formát předložených návrhů může být jak v papírové podobě formátu A4, tak v digitální podobě v souborech běžných typů (např. jpg, gif, pdf), logo musí být rozlišitelné i při zmenšení např. pro použití na odznaku a proveditelné v černobílé verzi. Každý návrh musí obsahovat textovou přílohu (tyto údaje neuvádějte na list, na němž bude samotný návrh loga) s následujícími údaji o autorovi: - jméno a příjmení - adresa bydliště - datum narození - kontaktní telefon Souhlas s uvedenými podmínkami autor vyjadřuje odevzdáním nebo zasláním svého návrhu. Zasílání návrhů: Návrhy v zalepené obálce označené Logo 700 let můžete zasílat poštou, nebo předat osobně na adresu: INFOCENTRUM, Václavské náměstí 77, Letohrad Hodnocení návrhů: Všechny zaslané návrhy, které splní výše uvedené podmínky, bude hodnotit pracovní skupina pro oslavy 700. výročí ve spolupráci s nezávislými odborníky z oblasti vizuální komunikace, grafiky a designu. Cena za vítězný návrh: Autor vítězného návrhu obdrží honorář ve výši Kč. Autor návrhu, který se umístí v soutěži na druhém místě, obdrží honorář ve výši Kč. Autor návrhu, který se umístí v soutěži na třetím místě, obdrží honorář ve výši 500 Kč. VÝZNAMNÉ A NEVÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Když v roce 1983 spatřilo světlo světa první číslo Letohradského zpravodaje a redakční rada zvažovala, jaká témata zařadit do příštích ročníků, mimo jiné vznikl nápad začít seriál článků o významných osobnostech města. Nedošlo k tomu do dnešních dnů. V souvislosti s přípravou publikace o historii Kyšperka a Letohradu za úctyhodných 700 let nám nezbývá, než se k tomuto tématu vrátit. Dějiny jsou především o životě lidí, o jejich úspěších, vítězstvích, ale i o neúspěších a prohrách. Každý se někde narodil, někde chodil do školy, jinde pracoval a hledal své uplatnění ve společnosti a také někde zemřel. Každý se jistě někde zapsal, někdy bezvýznamně a někdy významně do historie svého působiště. Na rozdíl od titulu článku, jehož smyslem je upozornit na téma, by bylo správnější zdůraznit, že pro život

4 každého z nás může být významnější někdo jiný přátelé, rodiče, děti, vědci, politici O všech psát nemůžeme. Najdeme je v rodových kronikách, encyklopediích, na internetu. My si musíme nejprve vyjasnit pojem, kdo byl v průběhu 700 let významný, kdo pohnul vývojem městečka výrazně kupředu. Rád bych otevřel diskusi na toto téma, aby nám pomohla při zpracování zmíněné publikace. Chtěl bych totiž začít polemikou, zda byl přínosem pro město ten, kdo se tu jen narodil, či snad se zde narodil jeho otec nebo dědeček, pak odešel a více si na své město nevzpomněl. Byl přínosem pro město ten, kdo zde pracoval, tvořil a něco zde za svého života zanechal pro ostatní? Jistě! Mám tedy za to, že bychom měli v tomto smyslu citlivě rozlišovat. Někteří jedinci, kteří se zde narodili, z různých důvodů odešli a dosáhli významného společenského postavení, úspěchů v umění nebo vědě, jistě patří na tento seznam (např. Petr Jilemnický). Další skupinou jsou jistě ti, kdož spojili část svého života s městem, ačkoliv se zde nenarodili, ale něco nám tu po nich zůstalo (např. Alfons Mucha). Třetí skupinou mohou být ti, kteří sem přišli, město si oblíbili a věnovali mu zbytek svého života (např. F. V. Hek). Poněkud trapně působí v únorovém čísle Letohradského zpravodaje Vzpomínka na učitele Oldřicha Kusáka, ze které není v nejmenším znát, v čem byl pro město přínosem. Na druhé straně, když už jsme u učitelů, zasloužil by si vzpomínku bývalý zástupce ředitele ZDŠ Jiří Hájek, který svou badatelskou činností přispěl k objasnění historie sirkařství v Kyšperku a okolí, díky němu se úspěšně můžeme přít o své prvenství s městem Sušice. Napište nám, prosím, své náměty, návrhy a názory na uvedené téma. Martin Hatka KOMISE PRO BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Vážení spoluobčané, jelikož jsem v posledních dnech obdržel desítky dotazů a připomínek týkajících se bezpečnosti ve městě, a zejména činnosti městské policie, rozhodl jsem se prostřednictvím Letohradského zpravodaje odpovědět. Poprvé v historii našeho města byla sestavena komise pro bezpečnost a veřejný pořádek. Jejím úkolem je zmapovat současnou bezpečnostní situaci ve městě a směřovat činnost městské policie tam, kde je nejvíce zapotřebí. V současné době se komise zabývá kontrolou městské policie (efektivní využití pracovní doby, náplň práce atd.). Chtěli bychom, a budeme usilovat o to, aby se městská policie ve dne stala pořádkovou službou, která poradí, pomůže, pokárá, a v noci tvrdě zasáhne proti všem, kteří narušují veřejný klid a pořádek. Některé Vaše dotazy byly směřovány přímo na personální obsazení městské policie. Ujišťuji Vás, že pokud by některý strážník na svou práci v jakémkoli směru nestačil, budeme požadovat jeho okamžitou výměnu. Jako předseda komise se budu snažit o celkové zlepšení chodu městské policie a o to, aby se stala hlavně službou pro občany, a nemalé KALENDÁŘ AKCÍ - BŘEZEN ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE Sobota 3. března od hod. Tradiční staročeská zabíjačka Ski Bar lyžařský vlek Kunčice Sobota ve hod. Extraliga MD: Letohrad Brno Sobota v hod. Extraliga SD: Letohrad Kladno Hokejbalové hřiště Neděle v 9.30 hod. Extraliga MD: Letohrad Alfa Pardubice Neděle ve hod. Extraliga SD: Letohrad Svítkov Pardubice Hokejbalové hřiště Neděle , hod. Taneční podvečer Dům kultury Pondělí v hod. Cesta po Islandu za 7 dní (digitální projekce) SC Nový dvůr (zahájení ve 14 hod.) Výstava: Kytička pro maminku Zámecké arkády Sobota v hod. Extraliga mužů: Letohrad Plzeň Hokejbalové hřiště Neděle v hod. Extraliga mužů: Letohrad Praha Neděle ve hod. 2. NHbL: Letohrad B Hr. Králové B Hokejbalové hřiště Středa v hod. Zasedání zastupitelstva města (přesun z ) Zasedací síň zámku Středa v hod. Kino: Obsluhoval jsem anglického krále Dům kultury Sobota v hod. Divize C: Letohrad Hlavice Fotbalový stadion Sobota ve hod. 1. SKI ples Orlovna Pátek v hod. Koncert: AF Brass Band Letohrad Dům kultury Sobota ve hod. Extraliga MD: Letohrad Most Sobota v hod. Extraliga SD: Letohrad Most Hokejbalové hřiště prostředky, jež jsou na její činnost vynakládány, byly opodstatněné. V opačném případě budu usilovat o její zrušení. Na závěr chci poděkovat všem, kteří mi zasílají prostřednictvím elektronické pošty své připomínky a poskytují tak důležité informace pro práci bezpečnostní komise. Zdeněk Tomka, radní SVOZ PLASTŮ, PAPÍRU A TETRAPAKOVÝCH OBALŮ DŮM OD DOMU PONDĚLÍ A Tetrapakové obaly = např. obaly od nápojů krabice od mléka, džusů, vína Označují se těmito symboly: 81 C/PAP - převládá papír 84 C/PAP/ALU - převládá papír a hliník Ke svozu předávat v oranžovém pytli s potiskem o objemu 80 l (1 kus pytle byl v únoru distribuován do každé domácnosti společně s kalendářem na rok 2007) obaly vymýt a zmenšit jejich objem. Pytle obdržíte zdarma na těchto místech: Technické služby Letohrad, Potraviny u Králíků, KONZUM prodejna na Kunčicích, Papírnictví Šťovíčková. Neděle v 9.30 hod. Extraliga MD: Letohrad Ml. Boleslav Neděle ve hod. Extraliga SD: Letohrad Ml. Boleslav Hokejbalové hřiště Úterý v hod. Povídání o mašinkách Zámecká rotunda Středa v hod. Kino: Déjá vu Dům kultury Čtvrtek , 8 16 hod. Zápis do MŠ MŠ Taušlova MŠ U Dvora Sobota v hod. Divize C: Letohrad Hlinsko Fotbalový stadion DŮM KULTURY PROGRAM NA BŘEZEN 2007 TANEC , hod. Taneční podvečer Upozorňujeme, že tato akce nepatří ke kurzům společenského tance. Je určena široké veřejnosti,

5 a proto jsou zváni všichni příznivci tance! Živá hudba a občerstvení zajištěno. Vstupné: 50 Kč KINO v hod. Obsluhoval jsem anglického krále Neuvěřitelné se stalo skutkem: Jiří Menzel se utkal s nezfilmovatelným románem Bohumila Hrabala. Hrají: Oldřich Kaiser, Ivan Barev, Mariál Labuda, Milan Lasica, Rudolf Hrušínský, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Zuzana Fialová, Pavel Nový 119 minut, přístupné od 12 let, tragikomedie Vstupné: 64 Kč v hod. Déjá vu Hurikán Denzel bojuje proti terorismu, časoproudu a Ježíšovi v troskách zdevastovaného New Orleansu. Režie: Tony Scott. Hrají: Denzel Washington, Val Kilmer 128 minut, přístupné od 12 let, akční sci-fi Vstupné: 64 Kč KONCERT v hod. Koncert AF BRASS BAND Diriguje: Ing. Josef Pilný Uvádí: Hana Urbanová Zpívá: Hana Urbanová, Pavla Zamazalová, Jan Sisr, Richard Kohout Sólisté: Marek Filla tuba, Jiří Boček trubka Vystoupí: Taneční studio Ká Vstupné 70 / 90 Kč Připravujeme na duben: Taneční podvečer; kino: Hannibal zrození, Past na žraloka; divadlo: Divadlo Bez zábradlí Blbec k večeři, DS Kolár Naši furianti Ski areál Pod Umbulí srdečně zve I přesto, že letošní zima nenechala nově zbudovaný lyžařský vlek na Kunčicích vůbec vyniknout, byli nakonec všichni návštěvníci s dvoudenním zkušebním provozem nadmíru spokojeni. Že se však nelyžuje, ještě neznamená, že činnost ski klubu na Kunčicích zahálí. Zveme všechny zhrzené lyžaře na dvě akce, které se uskuteční v měsíci březnu. A tak jste co nejsrdečněji zváni na: Tradiční staročeskou zabíjačku, která se uskuteční v sobotu 3. března 2007 ve Ski Baru pod Umbulí na sjezdovce od 10 hodin. Prasečí specialitky a samozřejmě cokoliv na zapití Vás nemohou nechat sedět doma. Tradiční lyžařský ples bez sněhu, který se uskuteční v sobotu 17. března 2007 v orlovně na Orlici. Všemíra jídla, pití a velkého množství zážitků z bohaté zimní sezóny je samozřejmě zajištěna. Předprodej vstupenek bude probíhat do v pohostinství Kampelička na Kunčicích. Vstupné je 90 Kč. K poslechu a tanci Vám bude hrát skupina MAXIBEND. S pozdravem Přijďte pobejt se těší Ski klub Kunčice V evangelickém kostele se bude na přelomu března a dubna konat Velikonoční výstava výtvarných prací paní Aleny Tschöpové spojená s výstavou obrazů jejího manžela Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Letohradě zve na výstavu výtvarných prací dětí letohradských škol KYTIČKA PRO MAMINKU Výstava bude v zámeckých arkádách března Na slavnostním zahájení v sobotu 10. března od 14 hodin vystoupí dětský pěvecký soubor TAUŠLOVÁČEK. V průběhu výstavy bude hlasovací anketa o vystavenou práci, která nejvíce zaujala. Autoři, kteří ve vyhlášených věkových kategoriích získají nejvíce hlasů, budou odměněni. Vybrané práce budou zaslány do Prahy k celostátnímu vyhodnocení komisí ústředí ČZS, která nejzdařilejší práce odmění a vybere k vystavení na celostátních výstavách v Olomouci a Lysé nad Labem. Povídání o mašinkách v jarním finiši Pravidelný cyklus Povídání o mašinkách se dostává do jarního finiše. Poslední setkání před letní přestávkou se uskuteční v úterý 27. března 2007 od 18 hod. (Pozor! Již bude letní čas!) na tradičním místě, a to v rotundě ZUŠ Letohrad (letohradský zámek, levé křídlo, 1. poschodí, spojovací chodba vpravo). Program též tradiční! Jako každoročně - bilanční videodokument Ročenka 2006 z akcí minulého roku. Zveme všechny příznivce železnice a mašinek zvlášť! Přijďte se podívat, třeba se tam na videu i uvidíte! Pořádá MěK Letohrad a pobočka ČSVTS uzlu ČD Letohrad ŠKOLY Zápis do mateřských škol v Letohradě se koná 29. března hodin Kontaktní telefony: MŠ Taušlova MŠ U Dvora MŠ Taušlova p. řed. Marta Faltusová MŠ U Dvora p. řed. Jaruška Vítková V ZŠ KOMENSKÉHO JE ŽIVO! Soutěžíme V úterý 13. února proběhlo v Ústí nad Orlicí okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu v něm reprezentovali Anička Vašíčková z 9. A a Michal Faltus z 8. B. Téma soutěže Zločin a trest v českých dějinách jim patrně vyhovovalo, oba si počínali velice dobře. Mezi 28 zúčastněnými jak ze základních škol, tak i gymnázií nezklamali. Anička skončila na místě. Michal obsadil 5. místo a je i jedním z náhradníků pro soutěž v kraji. Za vzornou reprezentaci školy oběma děkujeme a k umístění blahopřejeme. D. Peterková Lyžák Jako deváťáci jsme letos vyrazili na lyžák. Bylo 8. ledna ráno, když se všichni účastníci postupně začali shromažďovat před školou. Po výjezdu probíhala cesta celkem poklidně až do chvíle, kdy náš autobus málem opustilo pár batohů V chatě se všichni hned začali zabydlovat a lyžaři se brzy vydali na sjezdovku za sněhem, zatímco snowboardistky zůstaly na suchu. Učily se v chatě nějaké obraty na prknech. Ještě toho dne se ale na sníh dostaly a večer už všechny uměly bezpečně padat. Vzhledem k nedostatku sněhu byla možnost lyžovat necelé tři dny. Zbytek výcviku se šlo akorát na procházky. Každý den všichni trávili dvouhodinovou přípravou na přijímací zkoušky a nechyběla ani volná zábava a diskotéky Jeden den se na nás přijely podívat paní ředitelka Skácelíková a paní učitelky Čečetková, Hatková a Kopecká, která po zbytek pobytu zastoupila pana učitele Pupíka, jenž nás toho večera opustil. Všichni jsme si lyžák skvěle užili i bez sněhu pod vedením ještě paní učitelky Peřinové a Jakuba Hlavsy. Byly to opravdu senzační chvíle strávené na horách! Martina Kašková, tř. 9. B Tělocvik trochu jinak Místo dvou hodin tělocviku strávených v tělocvičně jsme se my holky z 8. B a z 9. B vydaly před pololetními prázdninami na lekci spinningu. Vyzkoušely jsme si různé styly, kterými se dá na spinningových kolech jezdit. I když jsme se do školy vracely celé znavené, nebránily bychom se další návštěvě. Před námi si takovýto tělocvik vyzkoušeli také kluci z 9. B. Zuzka Hynková a Veronika Dočkalová, tř. 8. B ZŠ U DVORA Telegraf ZŠ U Dvora B navštívila Klicperovo divadlo a zhlédla představení Balada pro banditu školní kolo olympiády z angličtiny pro ročníky se do naší školy zapisovali prvňáčci A a B jely do olomoucké ZOO se uskutečnilo okresní kolo olympiády v německém jazyce jsme dostávali pololetní vysvědčení slavil 1. stupeň karneval, který se konal ve školní tělocvičně, téhož dne 9. ročníky psaly srovnávací testy (Cermat).

6 třídy měly besedu s kurátorkou o právní odpovědnosti mladistvých se měl konat jazykový kurz pod dozorem paní učitelky Boháčové, Málkové a paní ředitelky Kotlářové, díky nepřízni počasí se kurz odkládá na duben stupeň byl na divadelním představení Jak byla čertům v pekle zima. 6. třídy v olomoucké ZOO 29. ledna 2007 se 6. A a 6. B pod dozorem paní učitelky Martiníkové a Večeřílkové vydaly na exkurzi do olomoucké ZOO. V zoologické zahradě dostali žáci pracovní listy, do kterých společnými silami doplňovali informace o zvířatech. Navštívili společně mnohé pavilony, dravců a opic, dokonce si mohli nakrmit některá zvířata. Počasí jim mnoho nepřálo, ale rozchod stál za to, takže si to stejně pořádně užili! Za informace děkujeme Elišce a Šárce z 6. A. Terka a Máca (9. B) ZPRÁVY Z PRŮMYSLOVÉ STŘEDNÍ ŠKOLY LETOHRAD I. The Bear Educational Theatre Studenti školy se 21. února zapojili do interaktivního divadla a s anglickými rodilými mluvčími si procvičili předminulý čas, nepřímou řeč a podmínková souvětí. Divadlo tohoto typu sídlí v Praze, ale jezdí po školách naší republiky s nabídkou celé řady her a poskytuje i různé stupně úrovně jazyka. Herci si přivezou všechny rekvizity s sebou, od nás požadují jen místnost a štafle. Letos to byly dvě hry, zvlášť pro mladší, zvlášť pro starší ročníky. Prostřednictvím divadelní hry pak Američané, Britové a Irové zapojili studenty do konverzace. Předem také poslali pracovní listy jak na procvičení gramatiky před představením, tak i po něm. Pro studenty to INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY Tříkrálová sbírka a jak to dopadlo? Začátkem ledna, již tradičně, zazvonili u vašich domovů tříkráloví koledníci. Zazpívali vám a koledovali o příspěvek pro lidi, kteří žijí mezi námi, jsou opuštění, staří, nemocní nebo se mnohdy, ne vlastním zaviněním, dostali do těžké životní situace a není v jejich silách ji řešit. Tříkrálová koleda dává možnost každému z vás zapojit se do charitativní pomoci, posiluje soucítění s lidmi potřebnými, podílí se na výchově malých i větších koledníků i na vnitřním růstu osobnosti nás všech. Koledníci letošní Tříkrálové sbírky již koledování skončili. Následuje rozpečeťování pokladniček a sčítání jejich obsahu na obecních úřadech. Poté budou peníze odeslány na centrální účet Charita Česká republika, kde k nim budou přičteny peníze zaslané složenkami či převodem z bankovního konta dárce. Odtud pak budou peníze rozděleny podle předem schváleného klíče: 65 % se vrací zpět do místa, kde byly peníze vykoledovány, aby zde podpořily místní projekty, zbývajících 35 % bude rozděleno na humanitární pomoc do zahraničí a na režii sbírky. V celé České republice bylo k 30. lednu úředně otevřeno a spočítáno z celkového počtu bylo letos o to příjemnější, neboť seděli v nově zrekonstruovaném kinosále a posluchárně. Mgr. Lenka Maixnerová II. Výprava Portugalsko 2007 V rámci projektu Comenius odjela 24. února výprava dvou učitelek (koordinátorka projektu Mgr. Veronika Boháčová a Mgr. Sylva Plívová) a čtyř studentů (Dominik Syrový, Jitka Nováková, Jiří Svoboda, Michaela Černajová) do portugalského Soure (Coimbra). Během týdenního pobytu se všichni zúčastnili prezentací a diskuse na dvě stěžejní témata: 1. Člověk je mocný, ale příroda mocnější. 2. Jak vidíme či vnímáme naše sousedy v Evropě? Pro prezentaci prvního tématu si česká výprava připravila velice zajímavý filmový šot, který pojednával o vztahu člověka k přírodě, a nezávislý pohled budoucí civilizace na tu naši. Na přípravě se podílel zejména 1. a 2. ročník technického lycea. Druhé téma bylo podloženo fotodokumentací a prezentacemi v PowerPointu. Vzájemná spojitost těchto dvou témat byla demonstrována na interaktivních hrách, které připravili účastníci setkání. Kromě práce se také trochu cestovalo. Navštívili jsme místa jako Figueira da Foz, Conimbriga a Porto. Protože je tento článek pouze informativní, seznámí vás naši studenti s podrobnostmi až v příštím čísle. Mgr. Veronika Boháčová III. Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Studenti 4. ročníku naší školy oboru Management navštívili v lednu 2007 Poslaneckou sněmovnu České republiky v Praze. Exkurze byla součástí pokladniček již pokladniček (tedy 100%). Výtěžek činí ,22 Kč. Celkový přehled o dosavadních Tříkrálových sbírkách si můžete prohlédnout na přehled o sbírkách na Ústeckoorlicku na V ústeckoorlickém vikariátu vybralo 365 skupinek celkem ,00Kč. Vybraná částka bude použita na tyto projekty: - Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, - Centrum Pod střechou, - Mateřské centrum Kopretina, - Občanská poradna, - Osobní asistence, - Fond rozvoje stávajících projektů oblastní charity, - Přímá pomoc handicapovaným a sociálně slabým spoluobčanům. Charita děkuje všem, kteří přispěli do této sbírky, za jejich štědrost a ochotu se podělit s potřebnými, pro které je tato sbírka určena. Děkujeme také všem, kteří se podíleli na organizaci sbírky. Jim patří naše upřímné poděkování za čas věnovaný této akci, energii, píli a trpělivost. V Letohradě vybralo 36 skupinek koledníků celkem Kč. Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí Marcela Náhlíková výuky předmětu Občanská nauka a cílem bylo seznámení studentů s významem této instituce a prací našich poslanců. Prohlídka byla zahájena instruktážním filmem, který zrekapituloval činnost parlamentu i jednotlivých jeho komor. Následovala prohlídka paláců s odborným výkladem.získali jsme informace o funkcích budov a činnostech provozovaných v jednotlivých jejich částech. Zajímavé byly i poznámky o architektuře a o historických událostech, které se zde odehrávaly v průběhu českých dějin. Závěr prohlídky patřil zasedacímu sálu PS, kde jsme mohli z galerie nahlédnout do lavic poslanců a byl nám popsán zasedací pořádek a jednací řád sněmovny. Exkurze byla opravdu zajímavá, obdrželi jsme materiály a výukové CD-ROM. Vzhledem k možnosti návštěv veřejnosti ji můžeme doporučit všem občanům, kteří mají zájem o veřejné dění. IV. Trénink paměti a efektivního učení Na konci srpna loňského roku absolvovala skupina učitelů dvoudenní seminář na trénování paměti a osvojení základních paměťových metod pro efektivní učení. Od února 2007 začaly podobné semináře i pro studenty naší školy. Účelem je zlepšení paměti, zrychlení učení a soustředění. Jednotlivé metody pomáhají rychleji a trvaleji zpracovat požadované množství školní látky, kterého je v současné době opravdu velmi mnoho. Mohou pomoci i při přípravě na maturitu. Cílem je zároveň i zvýšení komunikační úrovně studentů, získání výhod před konkurencí v praxi a zkvalitnění profilu absolventů naší školy i z hlediska univerzálního využití vědomostí a úspěšnějšího zapojení do běžného pracovního provozu a osobního života. Ing. Pavla Tolášová XI. charitní ples V sobotu okolo se sál orlovny v Letohradě Orlici začal pozvolna naplňovat tancechtivými páry. Chřipková epidemie nezvítězila a my se mohli na již XI. charitním plesu těšit bohaté účasti. Tento rok jsme si za téma výzdoby našeho plesu zvolili vše, co se týká čajů, čajovny. Na každém stole čekala na přítomné pozornost v podobě keramické květiny a balíčku čaje, každý si na stole mohl rozsvítit keramický svícínek. Chtěli jsme tak napomoci propagaci pití kvalitních čajů a také naší čajovny v Centru Pod střechou. Šum v sále utichl, jakmile začalo oficiální zahájení XI. charitního plesu. Nejprve farář Václav Vacek přítomné přivítal, poté připomněl, že tento ples je opět plesem benefičním, kdy Nadace Divoké husy výtěžek zdvojnásobí. Ten bude použit na nákup vybavení do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. O hudební doprovod se postarala již osvědčená hudební skupina Combi z Rychnova nad Kněžnou. V čase mohli přítomní shlédnout předtančení Skupiny scénického tance ze Žamberka pod vedením pí. Michaličkové (step) a poté velmi úspěšnou break dance

7 show letohradské skupiny Deep Skillz Crew ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Animo Žamberk a hlavním sponzorem Bristol music klub. Do 24. hodiny lidé tančili, povídali, těšili se z výher bohaté tomboly a výborné kuchyně, ale to nebylo vše. O půlnoci se mikrofonu chopil pan Ing. Náhlík, který komentoval slosování hlavních cen. Poté už parket patřil pouze tanečníkům, kteří se protančili až do samého rána. Centrum Pod střechou Taušlova 714 (bývalé jesle), Letohrad Čajovna Zveme všechny k příjemnému posezení u konvičky dobrého čaje. V nabídce jsou čaje černé, zelené a bílé, z Indie, Číny, Japonska, Nepálu a dalších zemí. V prodeji jsou také sypané čaje balené v 50g a 100g sáčcích. Otevřeno: denně v rámci Nízkoprahového klubu od 13 do 18 hod. Středa: hod. Pátek: hod. Čajovnu najdete v Taušlově ulici 714 (bývalé jesle), Letohrad, tel mob Mateřské centrum MOZAIKA Otevřeno: Po, Út, Pá Zveme všechny maminky a tatínky s dětmi do šesti let! Chcete li si popovídat s ostatními rodiči nebo jen tak si pohrát s dětmi v kolektivu vrstevníků Přijďte mezi nás! Můžete se u nás zapojit do programu a přispět svými nápady. Také je možnost využít počítač s internetem. PROGRAM NA BŘEZEN Pondělí: Cvičení na míčích od 10.00, vhodné i pro těhotné, vede p. Štěpánková Úterý: Tvořivá dílna od (6. 3. není!) Malování na hedvábí přineste si hedvábný šátek nebo se nahlaste předem látku zajistíme Výroba náhrdelníku nebo náramku z korálků Výroba velikonoční dekorace věnce na dveře, přineste si vyfouknutá vejce, cena 40 Kč Pátek: Zpívánky od 10.00, vedou Pavla Zamazalová a Helena Poláčková Za jedno dopoledne včetně programu se platí 20 Kč. AKCE Kurz základní sebeobrany pro ženy (a další zájemce), vhodné pro všechny (bez předchozích zkušeností) sebeobrana GAKU-DO prvky juda, taekwonda, aikida, musado. Učitel sebeobrany p. René Nedvěd výcvik u anglické námořní pěchoty. 6 lekcí po 1 1,5 hodině tři lekce v březnu, tři lekce v dubnu (upřesníme v březnu) Termíny: od 16 hod., od 16 hod., od 16 hod. S sebou nepotřebujete nic, můžete mít běžné oblečení. Vstupné dobrovolné, více informací na níže uvedených kontaktech. Prosíme o závazné přihlášení do 9. 3.! KONTAKTY: tel , mob , Více se dozvíte na plakátech a internetových stránkách SPORT Zastávka veteránů holandské zimní rallye v Letohradě Ve středu 31. ledna se krátce po poledni zaplnila plocha parkoviště v Novém dvoře vozidly účastníků THE WINTER TRIAL. Na téměř 2500 km dlouhý závod vozidla odstartovala z nizozemského Valkenburgu a přes Nürburgring skončila první den ve Würzburgu. Již druhý den byl cíl v Karlových Varech a v úterý pak v polské Jeleni Goře. Odtud 90 posádek přijelo do Letohradu. V Novém dvoře měly připraven oběd a prohlídku Muzea řemesel. Většina vozů se zdržela skoro 2 hodiny, takže velké množství příznivců motorismu si mohlo zblízka vychutnat atmosféru závodu. Přestože u nás sníh nebyl, měly některé vozy sněhu plná kola. Několik vozidel bylo nutné v Letohradě opravit (dokonce se i svařovalo). Nejstaršími automobily byly letos Bentley 3-4,5 z roku 1924 a Talbot 12/45. Některé posádky projely celou trať bez střechy v otevřených vozech! Jinak ve startovním poli převládaly vozy šedesátých let, především Porsche 911. Nejsilnějším vozem byl oldsmobile Tornado z roku Pod kapotou skrýval osmiválec o objemu 7,5 litrů, jehož výkon 287 KW a rychlost 210 km/hod. jej stavěly mezi nejrychlejší supersportovní vozy své doby. (Pro zajímavost, startovné pro jedno vozidlo do této soutěže činí cca Kč.) Vozidla z Letohradu odjížděla do Brna, odtud se přesouvala ve čtvrtek do Českého Krumlova, kde byla připravena noční rychlostní zkouška. Českou republiku pak opustila po trase do rakouského St. Wolfgangu. Díky spolupráci se starostou města Petrem Fialou dopadlo zajištění této, pro Letohrad prestižní akce, dobře. Pracovníci technických služeb vyklidili s předstihem plochu pro parkování od sněhu a městská policie regulovala provoz v kritickém místě při vjezdu do Nového dvora. Krátká reportáž z této akce proběhla druhý den ve Snídani s Novou. Společenské centrum Nový dvůr s Mikcentrem připravilo pro všechny posádky propagační materiál o našem městě s odznakem. Mnoho lidí, kteří se přišli do Nového dvora podívat, zajímalo, jak se tuto akci podařilo získat, a co dobrého měli účastníci k obědu. Tak tedy ještě vysvětlení: organizátoři z Holandska projížděli v létě 2006 trasu závodu Českou republikou, a když už potřetí před Letohradem uviděli poutač na Muzeum řemesel, rozhodli se jej navštívit. Dostatečná kapacita restaurace a parkoviště pak rozhodla. K obědu měli kuřecí polévku a vepřovou panenku s anglickou slaninou. Pavel Tacl Společenské centrum Nový dvůr 38. ročník ankety O nejúspěšnější sportovce a kolektivy okresu Ústí nad Orlicí Ocenění sportovci a kolektivy Letohrad Mládež do 15 let 2. Michal Krčmář (biatlon, KB OEZ Letohrad) 6. Ondřej Lux (hokejbal, SK OEZ Testa Letohrad) 7. Kristýna Černá (biatlon, KB OEZ Letohrad; lyžování, Ski klub Česká Třebová) 8. Vlastimil Vávra (biatlon, KB OEZ Letohrad) Mládež do 19 let 1. Lea Johanidesová (atletika, Jiskra Ústí nad Orlicí; biatlon, KB OEZ Letohrad; duatlon a triatlon) 3. Lukáš Kristejn (biatlon, KB OEZ Letohrad) 5. Ondřej Exler (biatlon, KB OEZ Letohrad) Jednotlivci do 40 let 1. Petr Hradecký (biatlon, KB OEZ Letohrad) 3. Aleš Dytrt (biatlon, KB OEZ Letohrad) 6. Vladimír Nebola (kulturistika, Spartak OEZ Letohrad) 10. Pavel Kormunda (hokejbal, SK OEZ Testa Letohrad) Kolektivy dospělých 1. SK OEZ Testa Letohrad (hokejbal) Kolektivy mládeže do 19 let 3. SK OEZ Testa Letohrad (hokejbal) Zasloužilí trenéři, rozhodčí a cvičitelé Rostislav Švub (rozhodčí a trenér stolního tenisu, Orel Orlice) (zdroj: Orlický deník)

8 Slavnostní otevření tenisové haly v Letohradě Dne byla slavnostně otevřena nová tenisová hala v Letohradě. Slavnostní otevření proběhlo za účasti zástupců města, kraje a také partnerů podílejících se na úspěšné rekonstrukci tenisového areálu. Symbolické přestřižení pásky provedl dlouholetý nestor letohradského tenisu p. Josef Veselý. Na stávající zájem o využívání tenisové haly jsme se zeptali předsedy tenisového klubu Radima Adamce: V současnosti je využití haly asi z 50 %, což vzhledem k nedávnému zahájení provozu je příznivé. Za očekáváním zůstává návštěvnost bistra, do kterého zatím veřejnost nenašla cestu. Věříme, že je to pouze otázka času. Tenisový klub Letohrad spravuje pět tenisových kurtů s víceúčelovým povrchem, slangově nazývaným umělá tráva. Dva tenisové dvorce jsou v zimním období zastřešeny nafukovací halou. Nově je v prostorách tenisové haly nabízena široké veřejnosti také možnost zahrát si stolní tenis. Areál je využíván společně se Základní školou U Dvora. Členskou základnu tenisového klubu tvoří 75 členů, z toho 25 dětí. V posledním období se zvyšuje zájem dětí a mládeže o tenis. Pro ně jsou připraveny tréninky pod vedením zkušených trenérů. Bližší informace lze získat osobně na recepci tenisové haly, popř. na tel , nebo na internetových stránkách Krátce z hokejbalu Obhájeno vítězství v okresní anketě o nejlepší sportovní kolektivy V pondělí se kulturní dům Poprad v Ústí nad Orlicí stal dějištěm slavnostního podvečera, ve kterém byli vyhodnoceni nejlepší sportovci, kolektivy, trenéři a rozhodčí okresu za rok Ani při letošním vyhlášení nechyběli letohradští hokejbalisté, největším úspěchem je obhajoba vítězství z loňska v kategorii kolektivů dospělých. Mládež se ve své kategorii umístila na třetím místě, což je také úspěch. Mezi jednotlivci byli vyhodnoceni v kategorii dospělých na 10. místě Pavel Kormunda a v mládeži do 15 let na 6. místě Ondřej Lux. Z REDAKČNÍ POŠTY Dětské hřiště na sídlišti U Dvora Oslovuji Vás - milí spoluobčané, hlavně Vás, kteří bydlíte na sídlišti U Dvora. Jsme Občanské sdružení LETOLAND, které chce být nápomocno MěÚ Letohrad při výstavbě dětských hřišť na území našeho města. V roce 2006 jsme si jako první úkol dali: poskytnutí pomoci při přípravě a realizaci dětského hřiště na sídlišti U Dvora. Investovali jsme mnoho svého volného času v kolekci, výběru a jednání s dodavateli a vše jsme předložili městu k usnadnění realizace dětského hřiště. Bohužel současná rada města není této výstavbě dětského hřiště úplně nakloněna. Není proti, ale předala veškerou zodpovědnost na nás. Rada jako příspěvek města přislíbila pouze dofinancování tohoto projektu jednou třetinou DALŠÍ ZPRÁVY OPRAVA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ Od začátku prosince jsme cestovali dle nového jízdního řádu, a již tu máme 1. plánovanou změnu. Vstupuje v platnost v neděli 4. března a týká se jak autobusových, tak i vlakových spojů. Snad pro útěchu dodávám, že není zase až tak dramatická. Opravte si prosím rukopisně v Jízdních řádech Letohradska: str. 3: trať 010 Praha - Česká Třebová, 2. sloupec zprava - Sp 1909, dopište v Moravanech časový údaj Hokejbalisté tak i v tomto roce potvrdili kvalitní práci v klubu. Letohrad bude v roce 2008 pořádat nejprestižnější klubovou akci V sobotu bylo na konferenci mezinárodní hokejbalové federace ISBHF v německém Ratingenu přiděleno pořadatelství nejprestižnější klubové soutěže v Evropě - EUROPA CUP 2008 Letohradu. Na Českomoravském svazu hokejbalu je nyní do konce března 2007 upřesnit její termín červen či září. EUROPA Cupu se účastní nejlepší týmy celé Evropy - vítězové lig a pohárů. Předpokládá peněz, což je dost málo. A přitom hřiště pro letohradské děti by mělo být aktivitou města s veškerými zodpovědnostmi. Vyzýváme tedy Vás - občany, kteří byste byli ochotni se na přípravách výstavby podílet svým časem, svým umem, názorem - ozvěte se na tel Cílem Občanského sdružení LETOLAND je zkvalitnit bydlení současných obyvatel, ne sídliště zalidnit. Pavel Jantač, předseda občanského sdružení. Komentář starosty města Je pravdou, že Rada města Letohradu odsouhlasila záměr výstavby dětského hřiště a do návrhu rozpočtu 2007 zařadila částku 250 tisíc Kč jako spolufinancování budoucí výstavby str. 6: 4. sloupec zprava - IC 581, dopište v České Třebové časový údaj a u soused. levého sloupce (R 877) proškrtněte údaje v úseku Choceň - Česká Třebová, vč. časového údaje str. 9: vrchní tabulka, 7. sloupec zprava Sp 1908, dopište v Moravanech časový údaj str. 19: * Štíty - Dolní Lipka jezdí nový vlak (20052), Štíty odj , Dolní Lipka příj s omezením 45 (zastavuje na všech zastávkách) * Sp opravte časové údaje: D. Lipka odj , Lichkov , Mladkov se start 12 účastníků. Tato prestižní sportovní akce by měla být zahrnuta do oslav 700 let první zmínky o městě Letohrad. P.F. Jarní část hokejbalové soutěže zahájena Ve svém prvním jarním mistrovském utkání Letohradští v sobotu 17. února přivítali tým ze středních Čech HBT Vlašim. Na podzim se soupeřem na jeho půdě prohráli po matném výkonu 4:3, měli tedy co napravovat. Letohrad zápas prakticky rozhodl raketovým nástupem, kdy již v 6. min. svítilo na ukazateli skóre 4:0. Vylepšení výsledku přinesl poté ještě závěr utkání, takže domácí nakonec zvítězili 7:1. hřiště. Rada města také zpracovala žádost o udělení grantu společnosti ČEZ z programu Oranžové hřiště, ve které žádá o dotační částku 600 tisíc Kč na výstavbu dětského hřiště U Dvora, a nyní čekáme na rozhodnutí, zda bude podpořena. Je také pravdou, že akce, na které lze získat cizí zdroje, nemáme v úmyslu financovat sami, a obzvláště v roce, ve kterém jsme přebrali závazky z období minulého ve výši téměř 15 milionů Kč. Nicméně je neoddiskutovatelným faktem, že budoucí výstavbu dětského hřiště U Dvora rozhodně podporujeme a usilujeme a na její výstavbu se budeme snažit získat finanční zdroje zvenku. Petr Fiala, starosta (Jablonné n. O. a dále již beze změn) * vl doplňte omezující poznámky: Štíty až Dolní Orlice jede v prac. dny, Králíky - D.Lipka ve 29 str. 22: nový vlak (20066) - Hanušovice odj. 9.12, jezdí v 45 (pokud již nemáte opraveno z minulých oprav) str. 27: * spoj 22 uspíšen o 8 min. * spoj 23 opožděn o 50 min. (Letohrad, žel. st hod.) * spoj 34 opožděn o 50 min. str. 35:

9 * spoj 1 linky 0964 (1. sloupec zleva) uspíšen o 5 min. (4.25 hod.) * spoje 11/37 linky 0956 (5. sloupec zprava) škrtněte kladívka a dopište 6 v kroužku (jezdí tedy v sobotu a neděli/svátek mimo omezující pozn. 13) Zpracováno dle dodaných podkladů dopravců. Petr Buryška, doprav. komise RM Výročí tragédie Dne 10. ledna letošního roku uplynulo 15 let od železniční nehody, která se stala na přejezdu u sběrných surovin v Letohradě. Toho dne ve hod. došlo na uvedeném přejezdu ke střetu osobního vlaku č (Letohrad Meziměstí) s autojeřábem, který vjel na přejezd ve směru od koupaliště. Při nehodě přejezdové zabezpečovací zařízení vykazovalo správnou činnost. Byla usmrcena jedna osoba, několik lidí bylo zraněno. Škoda byla vyčíslena na 1,75 mil. Kč. Provoz byl přerušen do 11. ledna, 3.20 hod. Jiří Hybš Finanční úřad v Žamberku informuje Pionýrů 1360, tel.: , fax: ÚŘEDNÍ DNY, PODATELNA A POKLADNA Rozšíření služeb v měsíci březnu 2007 na poště. Služby pro poplatníky v měsíci březnu 2007 V období od do budou pracovníci finančního úřadu přebírat přiznání k dani z příjmů v Králíkách v době a hodin. Z technických důvodů zde nebude možno platit daň v hotovosti, k dispozici však budou daňové složenky k platbě Od do bude úředním dnem každý pracovní den v následujícím rozsahu Poděkování Při vichřici v noci 18. ledna nám na dům spadla veliká lípa. Chceme touto cestou poděkovat všem hasičům a kamarádům, kteří nám pomohli následky této vichřice odstranit. Děkuje rodina Sýkorova. Letohradské osobnosti Páter Jan Taušl se narodil 20. března 1871 v Kyšperku, v Ústecké ulici čp. 97, v rodině chudého ševce Josefa a jeho ženy Terezie, rozené Bednářové. Jan se vyučil obuvníkem u ševce Majvalda v Palackého ulici čp. 62. Vlastní pílí a podporou amerických krajanů vystudoval na kněze. Po studiích působil v Americe (Millwaukee - Iowa) u usídlených zde Čechů. Později se z něho stal známý kyšperský dobrodinec, jehož jméno je dosud živé. Před smrtí složil městu nadaci asi Kč, jejíž úroky se rozdělovaly práce neschopným lidem a studující mládeži (šek zněl na dolarů). Jeho otec se ještě dožil toho, že bydlel v ulici na Sádkách, pojmenované po jeho synovi (v čp. 271 bývalá izolační nemocnice). Páter Jan Taušl zemřel na španělskou chřipku 26. listopadu Elektronická podání daňových přiznání pro daňovou správu a dostupné informace na internetových stránkách České daňové správy S využitím vlastní výpočetní techniky a připojením k internetu můžete vyplnit daňové přiznání a údaje uvedené v přiznání, s využitím kontrolních mechanismů, ověřit a odeslat na finanční úřad. Pro podání v daňových věcech můžete používat aplikaci EPO (elektronické podání pro daňovou správu), která je provozována Českou daňovou správou. Tato podání lze uskutečnit přímým připojením pomocí internetu ke společnému technickému zařízení správce daně online verze aplikace EPO, nebo nainstalováním aplikace EPO na vlastní personální počítač offline verze aplikace EPO. Podrobné informace a doporučený postup pro zpracování daňového přiznání nebo jiné písemnosti v elektronické podobě pro daňovou správu prostřednictvím aplikace EPO (online i offline) můžete získat na internetových stránkách České daňové správy mfcr.cz/adis/jepo/hlavni.htm. Další užitečné informace spojené s daňovou problematikou můžete získat na internetových stránkách České daňové správy Online verze aplikace EPO Online verze aplikace EPO je provozována pomocí společného technického zařízení správce daně a je i pro takto uskutečněná podání elektronickou podatelnou. Internetová elektronická adresa společného technického zařízení správců daně je htm. Zde naleznete, v příslušných odkazech, veškeré potřebné informace a to i včetně využití zaručeného elektronického podpisu. Offline verze aplikace EPO Offline verze aplikace EPO umožňuje i bez stálého připojení k síti Internet vyplnit daňové přiznání nebo napsat daňové podání. Instalace aplikace je dostupná ke stažení a nainstalování na vlastní personální počítač na internetových stránkách České daňové správy. Cesta ke stažení a instalace offline verze aplikace EPO: -> vybrat odkaz Vstoupit -> vybrat odkaz PŘEJÍT DO ČÁSTI PRO ZKUŠENÉ UŽIVATELE - > vybrat položku pro daňové odborníky -> v levém menu vybrat odkaz OFFLINE VERZE -> a vybrat položku Instalace offline verze aplikace. Dále již postupujte dle podrobných instrukcí. Instalace offline verze aplikace EPO je velmi jednoduchá. Offline verze aplikace EPO pracuje podobně jako aplikace přístupná online na internetových stránkách České daňové správy, tj. s potřebnou nápovědou a kontrolou vyplněných údajů. Ing. Miroslav Buryška, ředitel FÚ Žamberk Výměna řidičských průkazů Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince Pokud si vyměníte ŘP již nyní, předejdete dlouhému čekání na úřadech a dodržíte zákonem stanovenou lhůtu. Výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku. ŘP si můžete vyměnit na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR, a to dle místa trvalého pobytu držitele ŘP. Pro občany s trvalým pobytem v Letohradě je příslušný Městský úřad v Žamberku. Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla dní. Více informací naleznete na 11

10 Stavitel Alois Petřík se narodil 7. července 1853 jako syn hostinského Karla Petříka, jemuž patřil starobylý hostinec s podloubíčkem a štítem do náměstí. Byl to poslední dům starého slohu na kyšperském 12 náměstí. Po studiích praktikoval ve Vídni v blízkosti bývalého císařského dvora. Po nabytí potřebné praxe se vrátil do rodného Kyšperka, kde si zřídil vlastní živnost stavitelskou a po otci převzal hostinec. Byl na slovo vzatým odborníkem a solidním podnikatelem. Vystavěl desítky škol a kostelů, stavby drážní a nepřehlednou řadu staveb soukromých. Alois Petřík za svého života vystavěl sta a sta kamenných a cihelných pomníků, které budou jeho jméno hlásat po dlouhá staletí. V Kyšperku samém postavil mnoho domů soukromých, školu, průmyslové podniky a vybudoval základ k městské čtvrti Petříkovu, pojmenované jeho jménem. Alois Petřík zemřel 25. března Je pochován na hřbitově pod Kopečkem. V. Š. ZA PANEM JANEM ZEMANEM Počátkem února 2007 nás opustil jeden z nejstarších občanů Letohradu, Jan Zeman. Dne by se dožil kulatých stých narozenin. Málokdo z mladších letohradských obyvatel, kteří ho potkávali na Spořilově, na Václavském náměstí, na místním hřbitově u hrobu jeho ženy či při procházkách v okolí Letohradu, tušil, jaký životní elán a vytrvalost se skrývají v tomto vždy pečlivě upraveném muži s chováním podle Gutha Jarkovského. My, kteří jsme měli možnost poznat ho blíže, jsme často žasli nad jeho všestranností, pečlivostí a velikým rozhledem. Nakažlivý byl také jeho optimismus, se kterým se dokázal vyrovnávat s různými životními situacemi. S letohradskou průmyslovkou se jeho životní cesta poprvé setkala v roce 1955, kdy na ní dokončil dvouletou průmyslovou školu pro pracující v oboru strojírenství. Další setkání se školou nastalo počátkem sedmdesátých let. Jeho osobitý humor tehdy uplatnila zdejší češtinářka Eva Hadačová jako režisérka při nastudování pohádkové hry Františka Hrubína Kráska a zvíře. Jeho postava ženicha jedné ze zlých sester herecky zářila, přestože se jednalo pouze o malou roli. Sláva na divadelních prknech ho pak čekala zvláště v představení Výtečníci, ve kterém studenti letohradské průmyslovky spolu s několika členy ochotnického souboru Kolár na jevišti role nehráli, ale přímo je žili. Honza Zeman, jak mu přátelé divadelníci říkali, v roli školníka rozhodně nepůsobil jako nejstarší postava na scéně. Svým elánem, osobitým humorem a nápady strhl k výborným hereckým výkonům všechny studenty, protože duchem mezi ně patřil. Třetí setkání pana Zemana s průmyslovou školou nastalo jen o několik let později.v sedmdesátých letech začala škola pod vedením mladého ředitele Ing. Josefa Zámečníka v rámci akce Z s rozšiřováním školní budovy a poté s budováním školního areálu. Pan Zeman již jako důchodce vedl od roku 1976 až do roku 1992 administrativu této rozsáhlé stavební akce s precizností soudního zapisovatele. Všichni ho vidíme, jak jako dobrý duch kráčí po stále rozsáhlejších prostorách průmyslové školy s úsměvem na tváři, šibalským pohledem v oku a s dobrým vtipem na rtech. Také jeho zásluhou se celá dlouhá léta dařilo v akci úspěšně pokračovat.v letech 1992 až 1999 pak ještě na škole vypomáhal s doručováním pošty a podobnými drobnými administrativními úkony. Přestože pan Zeman byl do vysokého věku obdivuhodně fyzicky i duševně čilý, v posledních letech už mu tělo vždy nesloužilo stoprocentně. Proto svá poslední léta žil v domově důchodců v Červené Vodě. Tam také dlouhý život tohoto opravdového Kyšperáka skončil. Bývalí spolupracovníci z průmyslové školy LINKA DŮVĚRY Linka důvěry Ústí nad Orlicí vyhrála výběrové řízení KrÚ Pardubice na poskytování telefonické krizové pomoci. Linky důvěry (LD) poskytují širokou psychosociální pomoc. Největší část klientely tvoří lidé v krizových stavech. LD v Ústí nad Orlicí vznikla jako součást Pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP) v Ústí nad Orlicí, za podpory Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí a Školského úřadu v Ústí nad Orlicí. Cílovou skupinou v době vzniku LD byly děti, mládež a rodiny, s postupem času se naší klientelou stále více stávali a stávají dospělí. Jako krajská linka očekáváme opět zájem školní a dospívající mládeže. Za tím účelem se v roce 2007, po proškolení, zaměříme na internetové poradenství na tel Poskytujeme anonymní a okamžitou psychologickou, poradenskou a informační službu lidem v krizové situaci. Otázky se týkají vztahové problematiky, seniorské kategorie občanů, domácího násilí, drog, šikany, antikoncepce Od roku 1996 pracuje LD NONSTOP a je jediná s tímto rozsahem služeb v Pardubickém kraji. LD v Ústí nad Orlicí získala v roce 2005 statut pracoviště akreditovaného Českou asociací pracovníků linek důvěry (organizace, která zastřešuje LD v republice). V LD je vybudován systém supervize a intervize k zajištění vysoké kvality služby. Pracovníci LD jsou speciálně vyškolený tým složený z psychologů, sociálních pracovníků, kurátorů, speciálních pedagogů a studentů. Díky propagaci, seznámením veřejnosti a škol s funkcí LD a dobré spolupráci se starosty měst, policií a úřady zabývajícími se sociální problematikou, se LD stala běžnou součástí života lidí nejen našeho kraje. LD získává peníze na provoz prostřednictvím OS KONTAKT Ústí nad Orlicí, které se stalo nástupnickou organizací PPP ÚO od IČO , Ge Capital Bank a.s., č.ú /0600 Těšíme se na spolupráci se všemi zainteresovanými. Ladislava Langerová, vedoucí LD, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ALTUS ROZDÁ DOBROVOLNÍKŮM KČ V RÁMCI PROGRAMU MAKE A CONNECTION Finanční podporu až do výše 50 tisíc korun pro tým mohou získat mladí lidé ve věku od 16 do 24 let v šestém ročníku programu Make a Connection Připoj se, který vyhlásila Nadace rozvoje občanské společnosti společně se svým lokálním partnerem v Pardubickém kraji, Občanským sdružením Altus. Program je určen na podporu aktivit mladých dobrovolníků, kteří mají chuť svým projektem pomoci komunitě, v níž žijí. Zájemci o účast v tomto programu vyplní jednoduchý formulář, v němž specifikují cílovou skupinu, místo a termín realizace (kdekoliv v Pardubickém kraji) a zejména význam a přínos projektu. Svou žádost pak musí nejpozději do soboty 31. března 2007 předat Občanskému sdružení Altus, kde mohou zároveň získat všechny potřebné informace. Kromě možnosti finanční pomoci budou pro vybrané zástupce podpořených projektů zorganizovány několikadenní školení. Na nich mohou dobrovolníci získat základní informace z řady oblastí, které úzce souvisejí s realizací neziskových projektů, jako je například problematika dobrovolnictví v České republice, fungování neziskového sektoru, státní správy, možnosti získávání finančních zdrojů, spolupráce s médii atd. Další informace o projektu Make a Connection Připoj se je možné získat na webových stránkách či nebo se obrátit na koordinátora programu pro Pardubický kraj na u Specifikace podmínek programu Kdo může žádat o grant: mladí lidé ve věku mezi lety, kteří vytvoří minimálně osmičlenný tým. Alespoň jedna osoba v tomto týmu musí být starší 18 let. Podaný projekt musí být realizován v Pardubickém kraji. Na co jsou granty určeny: - Na projekty, které si mladí lidé v rámci týmu společně navrhnou a uskuteční. Projekty by

11 měly být maximálně půlroční (realizované mezi červnem a prosincem 2006). - Na projekty, které přinesou prospěch a užitek ostatním lidem (celé místní komunitě obce, sídliště či města, starým lidem z domova důchodců, postiženým lidem, dětem z místní školy, studentům univerzity, dětem z dětského domova apod.). - Na projekty, které iniciují pozitivní změny, zlepšení nebo řeší problémy v blízkém či širší okolí, ve kterém mladí lidé žijí (obnova komunitního života, starých tradic, společného setkávání lidí, posílení kulturních či sportovních aktivit, zlepšení soužití občanů, tolerance menšin, populárně naučné nebo ekologické projekty apod.). Na co nejsou granty určeny: - na podporu občanským sdružením, - projekty přinášející užitek pouze jejich realizátorům, - na úhradu osobních nákladů realizátorů, - projekty jednorázového charakteru, - projekty ideologicky nebo extremisticky zaměřené. Informace o programu a žádosti lze najít na stránce a Adresa pro zasílání žádostí: Občanské sdružení Altus, Tovární 1112, Chrudim Informace na u či telefonu ZPÍVÁTE RÁDI? Pak právě pro Vás je určen tento článek. Zpěv nás provází odnepaměti a je nejpřirozenějším lidským projevem, který vyjadřuje naše prožitky a city. Ani dnes tomu není jinak ruku na srdce, vzpomenete si na melodii, kterou si notujete nejčastěji, když máte dobrou náladu, či se Vám něco pěkného podaří? Chápu, že vybrat si z obrovského množství hudebních oborů, které naše Základní umělecká škola v Letohradě nabízí, není jednoduché. Zvolit raději hru na hudební nástroj, nebo dát přednost sólovému zpěvu? Vím, že při výběru existuje spousta faktorů. V mnoha z nás stále panuje představa, že sólový zpěv je obor, ve kterém není potřeba se něčemu novému učit. Stačí přece jen zpívat. Pokusím se Vám tento obor přiblížit z trochu jiné stránky. Cílem, o který nám zpěvákům jde, je umět kultivovaně používat svůj hlas v celém hlasovém rozsahu a technicky správně. Hlasivky jsou sval, který pravidelným cvičením trénujeme. Důležité je brát zřetel na individuální možnosti a schopnosti žáka. Učitel je při výuce prostředníkem, neboť u zpěvu jde o takzvaný pocit, hlas nejde nijak nastavit jako například hudební nástroj. U nejmenších žáků probíhá výuka zpěvu tak, aby pěvecký projev byl v přiměřené hlasové síle a rozsahu. U těchto dětí nevydrží pozornost příliš dlouho, proto je lepší spojit zpěv s pohybovým vyjádřením textu. U starších žáků se pokračuje s pochopením pěvecké techniky dýchání, nasazení hlavového tónu, pěvecký postoj, seznámení s hlasovými rejstříky, uvolňováním obličejových svalů, funkcí rtů, zubů, jazyka atd. Na naší škole se nezabýváme pouze klasickým zpěvem, ale také zpěvem populárních písní. Všichni žáci, kteří navštěvují výuku sólového zpěvu, mají možnost zapojení do souborů, které existují na naší ZUŠ. Zde mohou ukázat svůj hlasový potenciál v různých hudebních žánrech. Vystupují také četně jako sólisté v pěveckém sboru, který vede paní učitelka Miroslava Stejskalová. Starší žáci tohoto oboru docházejí také do komorního zpěvu, který se u nás ve škole vyučuje nově od letošního školního roku. Část repertoáru jste měli možnost slyšet na Svatováclavské slavnosti a na Vánočním koncertě v Domě kultury v Letohradě. V příštím školním roce bychom rádi rozšířili výuku sólového zpěvu do naší pobočky v Dolní Dobrouči. Takže pokud Vás tento článek zaujal a máte zájem, přijďte se podívat, dveře jsou Vám dokořán. Těší se na Vás Hanka Bauerová, ZUŠ Letohrad. PŘEDSTAVUJEME POLICISTY Z OO PČR LETOHRAD npor. Karel Daněk Pracuje jako zástupce vedoucího oddělení OO PČR Letohrad. Ve volném čase se věnuje sportu, v zimním období především lyžování. S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Nejhorším hříchem vůči našemu bližnímu není nenávist, ale lhostejnost. George Bernard Shaw SPOLEČENSKÁ KRONIKA Eliška Pecháčková Jan Faltus Narodili se Vážení rodiče, radujeme se s Vámi společně z narození Vašeho děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Manželství uzavřeli Michal Rozumek Veronika Vacková Tomáš Mařík Hana Špačková Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je Vaše manželství trvalé a šťastné. Jubilanti Růžena Stejskalová Milada Malečková Marie Lorencová Miroslav Machek Květoslava Petrová Josef Faltus Jiří Vychytil Antonín Vančo Marie Košťálová Josef Hrobař Ludmila Matyášová Marie Brůnová Gabriela Jansová Milena Valdová Františka Kunešová Ludmila Soukupová 84 let Milada Papáčková, Letohrad Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí 70, 75, 80 nebo více let, které v březnu oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za pochopení. Marie Motyčková, Orlice Jan Zeman Vzpomínáme Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Pan Jan Zeman zemřel 6. února 2007 v Domově důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě. Tatínek si nepřál žádný obřad, proto jeho úmrtí sděluji touto cestou. dcera Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti a účast na pohřbu paní Anny Kunešové. zarmoucená rodina 13

12 ŘÁDKOVÁ INZERCE CA Letohrad LUXOVÁ Marie Tyršova 305 (blízko ČD), tel , , Po Út St Čt Pá Stále platí pro zaneprázdněné klienty možnost domluvit se telefonicky na jednání mimo prac. dobu včetně soboty i neděle. YMCA Letohrad, Křesťanské sdružení mladých lidí, nabízí na chatě YMCA Pastviny 151 tyto letní tábory: starší děti a mládež (P. Ruml) děti 9-15 (K. Dolečková, tábor s angličtinou) děti (M. Kristuf) Informace na Přihlášky a placení během měsíce dubna. Sháníme rodinný dům do 1,5 mil. Kč v Letohradě nebo okolí do 10 km. Tel.: Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Letohradě nebo Jablonném n. O. Tel.: Nabízíme k pronájmu nebytové prostory o výměře cca 70 m2 v Letohradě na sídlišti U Dvora. Informace na tel. č ,

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO MÍSTOSTAROSTY Závěr školního roku se kvapem blíží. Školáci si vyzvednou svá vysvědčení, a sklidí tak ovoce za druhé pololetí školního roku. Někdo bude úspěšný více, někdo trochu

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj duben 2011 od 8.30 do 16.00 na nám stí P emysla Otakara II. stromy žijí dál d evosochání z kmen lip pokácených v Litomyšlské ulici stavby z vrbového proutí separace a recyklace odpad

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: výměna řidičských průkazů zasedání zastupitelů soutěž ve sběru druhotných surovin Oslavy 50. výročí přátelství s německým Senftenbergem,

Více

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu 325 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč čtvrtek 15. května 2008 30. duben 2008 Ministr školství navštívil Krásnou Lípu Dne 17. 4. 2008 na pozvání Komunitního centra navštívil

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč LISTY LANŠKROUNSKA 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč Jigme Tenzin (vlevo) drží v ruce nádobku, ve které se připravuje tradiční tibetský čaj. Vpravo Mgr. Karin Majerová z M.O.S.T., o.s., které podporuje chudé

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více