Obnovená klášterní zahrada

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obnovená klášterní zahrada"

Transkript

1 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla 13. kvìtna za pøítomnosti hejtmana Libereckého kraje, starostky Hany Moudré a dalších hostù slavnostnì otevøena obnovená zahrada èeskolipského augustiniánského kláštera.celých 18 let trvalo, než se zahrada ve stylu francouzské renesance stala jedním z nejkrásnìjších míst v Èeské Lípì. Zahradníci zde vysadili okrasné kvìtiny, 650 habrù a 1300 keøù živého plotu, ale také levandule a další vonné byliny. Zajímavostí je také vznikající lapidárium soch a obnovených pískovcových fragmentù, které byly v minulosti ponièeny vandaly. Potìšilo mì, že obnova klášterní zahrady patøící k Vlastivìdnému muzeu, byla zdárnì dokonèena a nyní mùže toto krásné místo sloužit návštìvníkùm k relaxaci a rozjímání, uvedla starostka mìsta Hana Moudrá. Liberecký hejtman Petr Skokan dodává: Jsem rád, že díky Libereckému kraji, mìstu Èeská Lípa, muzeu a nìkolika dalším sponzorùm vzniklo v našem mìsto další velice hezké a pøíjemné zákoutí. Jako milovník rùzných bylinek oceòuji pøedevším snahu vrátit ke klášteru kromì okrasných kvìtin právì byliny, které tady už pøed mnoha a mnoha lety pìstovali augustiniáni. První rekonstrukèní práce byly zahájeny již v roce Avšak kvùli nedostatku financí a také kvùli restituènímu navrácení kláštera augustiniánskému øádu byla oprava nìkolikrát pøerušena. Teprve v posledních letech se díky Libereckému kraji, mìstu Èeská Lípa a èeskolipskému Vlastivìdnému muzeu a galerii podaøilo opravy zahrad dokonèit. Druhá etapa rekonstrukce zahrady zaèala v èervnu 2004, øíká Zdenìk Vitáèek, øeditel èeskolipského Vlastivìdného muzea a galerie. Od roku 2004 vìnoval Liberecký kraj na její rekonstrukci bezmála tøi miliony korun. Mìsto Èeská Lípa pøispìlo èástkou jeden milion korun a muzeum se podílelo ,- Kè. Pøispìli také sponzoøi. dokonèení na str. 2 Z bloku starostky V minulých ètrnácti dnech jsem se zúèastnila nìkolika zajímavých akcí. Za všechny ale musím jmenovat jednu z tìch ménì obvyklých. Pøijala jsem pozvání na vyhlášení vítìzù 12. roèníku tradièních pøeborù správy severoèeské policie v policejní kynologii, které se konalo v Holanech. Po tøi dny zde desítky policejních psù z celých severních Èech soutìžily v nejrùznìjších disciplínách. Svìøenci policejních psovodù dohledávali podle pachové stopy rùzné pøedmìty mnohdy i nìkolik kilometrù. Jeden z organizátorù akce, Václav Foøtík, mi vysvìtloval, že pejsci nejradìji soutìží v nácviku obrany a zadržení pachatele. Pøedevším v tìchto dvou disciplínách sleduje porota velmi pøísnì reakce psa a také jak poslouchá svého psovoda. Bohužel se pøi nácviku zadržení nìkolik psù zranilo, když figurant po zakousnutí psa do rukávu neudržel rovnováhu a ètyønohého útoèníka zalehl. Za èeskolipský okres nastoupil do soutìže Josef Studnièný, který obsadil 3. místo v kategorii pátraèù. Služební psi dokázali, že se bez nich i v dnešní pøetechnizované dobì neobejdeme a v øadách policie mají stále pevné místo. V této souvislosti bych Vás ráda pozvala na Den s policií, kde si práci policejních psovodù mùžete prohlédnout na vlastní oèi. Bìhem akce, která se uskuteèní v areálu autodromu v Sosnové 27. kvìtna od 10 hodin, se dále pøedstaví všechny složky Integrovaného záchranného systému. K vidìní bude ukázka umìní jízdní policie, zásah historické èetnické pátrací stanice, práce Hasièského záchranného sboru pøi záchranì èlovìka z hoøící budovy a mnoho dalšího z práce záchranných a bezpeènostních složek. Pro dìti je navíc pøipravena øada soutìží, atrakcí, ale rodièe také nepøijdou zkrátka. Kromì prohlídky historických vozidel si napøíklad mohou u dopravních policistù ovìøit pøesnost tachometru svých vozidel. Pokud pøijedete na Den s policií na kole, budete mít možnost si své kola nechat zaregistrovat. Jelikož se blíží datum 2. a 3. èervna, což je termín konání voleb do Poslanecké snìmovny, apeluji na ètenáøe, aby nenechali za sebe rozhodovat druhé a využili svého volebního práva. Hana Moudrá Zápis dětí do MŠ Dne 24. kvìtna probìhne ve mìstì Èeská Lípa dle Školského zákona 561/2004 Sb. oficiální zápis dìtí do mateøských škol. Zápis bude po celý den na MŠ u øeditelky školy, nebo její zástupkynì. N. KUMBEROVÁ Pozvánka na zasedání zastupitelstva Veøejné zasedání zastupitelstva mìsta Èeská Lípa se koná dne 31. kvìtna od v zasedací místnosti è.p. 2 na námìstí TGM Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan spolu s českolipskou starostkou Hanou Moudrou slavnostním přestřižením pásky zahájili provoz nově zrekonstruované klášterní zahrady. Foto Jaroslav Švehla Na str seznam volebních okrsků Další vydání MN je Uzávìrka je

2 MÌSTSKÉ NOVINY è. 10, kvìten 2006 Čtyři otázky pro zastupitele 1) S jakým pøedsevzetím jste do zastupitelstva vstupoval? Které konkrétní vìci se Vám podaøilo prosadit? 2) S èím naopak spokojený(á) nejste? 3) Budete kandidovat do zastupitelstva v listopadových volbách? Pokud ano s jakým cílem? 4) Jaký nejdùležitìjší úkol podle Vás èeká na pøíští zastupitele? Karel Krajíèek - KSÈM 1) Do zastupitelstva jsem vstupoval již podruhé. Poprvé to bylo ve volebním období Starostou tehdy byl pan Pokorný. Mohu z vlastní zkušenosti øíci, že od té doby došlo ke zmírnìní euforie demokracie diskutování za každou cenu. Jednání se tehdy protahovala do pozdních noèních hodin a musela být pøekládána na jiný (náhradní) termín. Byl jsem hlavnì zvìdavý, jak se vìci zmìnily. Zmìnilo se opravdu hodnì k lepšímu. Jednání probíhá v kulturním prostøedí zasedací místnost. Zlepšila se pøipravenost materiálu, rychlost, hlasování atd. Každé volební období nese celou øadu splnìných dobrých vìcí, které pøevažují to, co se nepodaøilo. Není možné provést hodnocení jednou osobou a opomenout názor všech obèanù a volièù každý má své priority a zájmy. 2 dokonèení ze str. 1 V roce 2004 probìhla stavba hlavní opìrné zdi a terénní úpravy vèetnì vytyèení obrazcù zahrady. Základem bylo zachování historicky pùvodních a stabilních èástí zdi, doplnìní nepohledových a v minulosti rozebraných úsekù zdi a výstavba celé pohledové èástí zdi nad úrovní zahrady z pùvodních pískovcových blokù. Nová opìrná zeï sahá od kulturního domu Crystal po tzv. vìž kláštera. Historicky pùvodní fragmenty zdi byly oèištìny, stabilizovány a novì vyspárovány, vysvìtluje Zdenìk Vitáèek. Pro odvodnìní zahrady byl vybudován speciální odvodòovací systém, který odvádí podpovrchovou vodu ze zahrady pøes obì vrstvy této opìrné zdi. V roce 2005 byla dokonèena výstavba doplòkového objektu zahrady a restaurace. Zároveò byly zahájeny další dokonèovací zahradnické práce a výstavba zahradní dlažby a chodníkù. 2) Nejsem spokojený zejména s takovými problémy, které ovlivòují každý den život nám všem. Jedná se zejména o poøádek ve mìstì, parkování, dopravní situaci, dodržovaní rychlosti motorových i nemotorových vozidel, atd. Nutno dbát, aby pøi vstupu, zejména zahranièních firem, bylo dbáno na ekologii (zplodiny v ovzduší). 3) Kandidatura do zastupitelstva je v souèasné dobì u mé osoby závislá pøedevším na zdravotním stavu. Pokud budu osloven a nabažen pro pøíští období, jsem ochoten podílet se na práci zastupitelstva i nadále. Mým cílem bude pøedevším to, co uvedeme jako priority do volebního programu KSÈM pro komunální volby a dle možností odstraòovat nedostatky již uvedené. 4) Zvolení zastupitelé budou mít v podstatì ty samé úkoly a øešení problémù, jako všechna pøedešlá zastupitelstva. Mezi nejdùležitìjší úkoly považuji sestavení a odsouhlasení vyrovnaného rozpoètu. Dále sestavení reálného územního plánu. A byl bych rád, kdyby pokraèovalo další zlepšování mezilidských vztahù bez rozdílu politické pøíslušnosti, což se již dnes odráží v mnoha pozitivních rozhodnutích týkajících V letošním roce byly provedeny menší zahradnické úpravy a doplnìní uhynulých keøù. Zahájen byl také zkušební provoz zahrady. Klášterní zahrada je pøístupná veøejnosti od 9,00 do 17,00, ale nyní ještì jednáme s KD Crystal o prodloužení provozní doby až do veèerních hodin, aby si zahradu mohly prohlédnout i návštìvníci restaurace v KD Crystal, upøesòuje Zdenìk Vitáèek. Podle jeho slov by prostor zahrady mìl v budoucnu sloužit také jako místo pro poøádání øady nejrùznìjších kulturních akcí. V tomto smìru bychom chtìli více využívat amfiteátr, který je souèástí zahrady. Rád bych, aby se zde konaly napøíklad divadelní pøedstavení, hudební koncerty, ekologické soutìže, zkrátka aby toto místo sloužilo lidem, kteøí k nám pøijdou za libým úèelem, dodal na závìr Zdenìk Vitáèek, øeditel èeskolipského Vlastivìdného muzea a galerie. (jr) se dobra našeho mìsta. Ing. Oldøich Mertta - KSÈM 1) Pøedsevzetí je jedna vìc a možnosti dané rozložením sil v zastupitelstvu vìc druhá. Nešel jsem do zastupitelstva prosazovat konkrétní zájmy èi konkrétní akce. Snažil jsem se, aby má rozhodnutí byla v souladu s mojí pøedstavou o prosazování sociálního akcentu do jednotlivých usnesení zastupitelstva. Jako za nejvìtší pøínos ze svého pùsobení v zastupitelstvu považuji získání neocenitelných zkušeností z oblasti samosprávy i státní správy a v neposlední øadì i z práce pro obèany. 2) Nejsem pøedevším spokojený s malým množstvím finanèních prostøedkù, které plynou do okrajových èástí našeho mìsta. To se napøíklad projevuje v katastrofálním stavu komunikací v Dobranovì, Vítkovì a Vlèím Dole. Rovnìž neustálé oddalování realizace vodovodního øádu v tìchto èástech obce zpùsobuje obyvatelùm nemalé problémy. 3) Zatím nejsem zcela rozhodnut. Dùležité bude pøedevším i to, zda uspìji v primárních volbách v rámci strany. Za svùj hlavní cíl si pak kladu prosadit vìtší aktivitu jednotlivých odborù mìsta pøi získávání prostøedkù ze strukturálních fondù EU. To totiž usnadní financování mnohých akcí realizovaných mìstem. 4) Myslím si, že bude stále vìtší problém udržet pøi schvalování jednotlivých rozpoètù, dosavadní trend, to je rozpoèet vyrovnaný. Dalším závažným problémem je problematika mìstské autobusové dopravy a to pøedevším urychlení procesu její optimalizace. Vyøešení obchvatu kolem Èeské Lípy mezi zásadní úkoly pro nové zastupitele patøí rovnìž. Likvidace lávky u nádraží Usnesením z konce loòského roku vzalo zastupitelstvo mìsta na vìdomí materiál s názvem Analýza stavu mostù a lávek ve vlastnictví mìsta Èeská Lípa. V tomto materiálu bylo kromì jiného konstatováno, že technicky velmi špatný stav vykazuje již nepoužívaná lávka, která spojuje prostor autobusového nádraží ÈSAD s prostorem pøed nádražím ÈD. Na návrh technického odboru následnì zastupitelstvo mìsta schválilo likvidaci této lávky. V rámci této èinnosti zde dojde jak k likvidaci ocelové konstrukce lávky, tak betonových opìr a základových blokù. Kompletní práce by mìly být dokonèeny do konce prvního pololetí letošního roku, náklady jsou poté vyèísleny na cca ,- Kè bez DPH. (red) Den vítězství nad fašismem si 8. května připomnělo také město Česká Lípa. Vzpomínkový akt se uskutečnil nejprve u památníku na náměstí Osvobození, následně poté byly položeny květiny u pamětní desky vojákům 2. polské armády generála Swierczewského na budově Středního odborného učiliště na Palackého náměstí a u hrobu polského vojáka a sovětských vojáků na městském hřbitově. Této akce se zúčastnili také zástupci polského velvyslanectví. Foto Kateřina Amrichová

3 è. 10, kvìten 2006 MÌSTSKÉ NOVINY odbor rozvoje, majetku a investic informuje Rekonstrukce hradu Lipý pokračuje Odbor rozvoje, majetku a investic nechal zpracovat Koncepèní a architektonickou studii pøedprostoru východní brány hradu Lipý. Studie navazuje na celkovou koncepci obnovy hradu Lipý, øeší úpravu prostoru mezi vodním hradem, ulicí Erbenova a silnicí I/9. V souèasné dobì je vstup do hradu øešen provizorním prùlomem v západní hradbì. Dlouhodobì se pracuje na obnovì východní brány hradu, po jejímž dokonèení budou provizorní vjezdová vrata na západní stranì zazdìna a zprovozní se pùvodní vstup do areálu hradu po kamenném mostì. Prostor nástupu do hradu se doplní vegetací, opravena a obnovena bude stará èedièová dlažba, vysvìtluje místostarosta Jan Stejskal. Studie øeší celkové využití okolí vodního hradu spoleènì s dostavbou nìkolika objektù zázemí hradu Hlavním zámìrem je zkultivování celé partie a vytvoøení dùstojného nástupu do hradu, uvádí vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic, ing. arch. Vladimír Lavrík. Poèítá se s obnovením èitelnì a jasnì oddìleného nástupu do areálu podél severní hradby. Obnovena bude také pùvodní branka v severozápadní stranì jako pohotovostní vstup. Dùležitou souèástí studie je obnova dvou objektù bývalého mlýna v prostoru mezi vodním hradem a objektem renesanèního zámeèku Èervený dùm. V minulém století byl charakter celého místa necitlivì narušen demolicemi, pokraèuje ing. arch. Vladimír Lavrík. Aby tento prostor získal alespoò èásteènì zpìt svùj pùvodní ráz, budou nutné úpravy stávajícího objektu stodoly s pøistavìným obytným domkem z dvacátých let minulého století a výstavbu jednopodlažního objektu - zaniklého domu bývalého mlýna na severní stranì. Objekt stodoly s pøístavbou bude po rekonstrukci využíván jako mìstské informaèní centrum a poèítá se také s vybudováním vhodných prostor na poøádání výstav, koncertù, trhù apod. Druhý objekt bývalého mlýnského areálu bude navozovat ulièní charakter a také umožní vyøešení adekvátního zázemí pro správce hradu. Realizace stavebních úprav vycházejících ze studie bude rozdìlena do nìkolika etap. Na jednotlivé etapy bude zpracována projektová dokumentace a zajištìno stavební povolení. Realizaci bude možné zahájit cca za 2 roky. Odhadované náklady byly pøedbìžnì vyèísleny na více jak 16 milionù Kè. Studii zpracoval pražský Ateliér obnovy a konzervace historických staveb GIRSA AT, spol. s. r. o. (jr) Finanèní dar MŠ Kvítko Soukromé mateøské škole Kvítko, s r. o., schválila rada mìsta poskytnutí sponzorského finanèního pøíspìvku z fondu rady mìsta ve výši ,- Kè na èásteènou úhradu nákladù spojených s úpravou školní zahrady na veøejnì pøístupné herní místo. Soukromá mateøská škola Kvítko s r. o. pùsobí v Èeské Lípì od roku V souèasné dobì má škola dvì pracovištì, dotèené se nalézá v ulici Karla Poláèka v mìstské èásti Svárov, druhé je umístìno v objektu ZŠ 28. øíjna. Souèástí vily v majetku mìsta v ulici Karla Poláèka je školní zahrada s pískovištìm a dalšími herními prvky. Zahrada má dále venkovní pøístup k pitné vodì, zázemí a rovnìž zastínìnou èást. V rámci projektu Otvíráme branku dìtem hodlá tato škola uskuteènit v areálu zahrady nìkteré další stavební úpravy, a to pøedevším doplnit vybavení prostor novými herními prvky a náèiním. Po dokonèení úprav tohoto prostranství by pak zahrada mìla sloužit rodièùm a dìtem pøedškolního a mladšího školního vìku jako veøejnì pøístupné herní místo, a to také s nabídkou využití bezpeèného a klidného prostoru a s možností pøípadné úèasti na akcích poøádaných mateøskou školou. Na projekt Otvíráme branku dìtem v letošním roce SMŠ Kvítko uvolní z vlastních zdrojù èástku cca ,- Kè a 20 tisíc ještì hodlá škola získat od sponzorù. (red) mìstská policie Pìtasedmdesátiletý dùchodce z Èeské Lípy si našel zvláštní zábavu, když vodou poléval z okna svého bytu kolemjdoucí obèany. Jeho vtípek na sobì pocítila i hlídka strážníkù mìstské policie, která se na základì oznámení na místo pøestupku dostavila. Devatenáctiletého sprejera zadržela hlídka mìstské policie krátce poté, co svým výtvorem ponièil fasádu školy v Havlíèkovì ulici v Èeské Lípì. Na jeho jednání telefonicky upozornil náhodný obèan. Pro podezøení ze spáchání trestného èinu byl umìlec zadržen a pøedán Policii ÈR. Sami poškození zadrželi pøi vloupání do svého domu na ulici Jindøicha z Lipé v Èeské Lípì ètyøiadvacetiletého místního muže, který jim zøejmì pravidelnì zcizoval jídlo z lednice a další drobné vìci pøesnì neurèené hodnoty. Pøípad i s pachatelem pøevzala Policie ÈR. struènì z rady Revitalizace parku Rada mìsta Èeská Lípa odsouhlasila doporuèení komise pro hodnocení nabídek na plnìní zakázky Revitalizace mìstského parku v Èeské Lípì Oprava zpevnìných ploch a Mohauptovy kašny a pøidìlení této zakázky firmì INGSTAV DOKSY s. r. o., Doksy. Rada mìsta zároveò odsouhlasila uzavøení smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. Hodnotící komise posoudila pøedložené nabídky a navrhla zadavateli vybrat jako nejvhodnìjší nabídku firmy INGSTAV Doksy s.r.o., Doksy, a to z dùvodu nejnižší nabídkové ceny a nejdelší záruky za provedení díla. Nabídková cena tak zní na cca Kè vèetnì DPH, záruka na dílo èiní 48 mìsícù. Dokonèení oprav zpevnìných ploch se oèekává do èervna 2006, pøed konáním mìstských slavností. V rámci tìchto prací bude kompletnì vymìnìna dlažba mezi hudebním pavilonem a Mohauptovou kašnou, dále zde dojde k osazení lokality lavièkami. Oprava kašny poté bude provedena do konce mìsíce srpna Účelová dotace Rada mìsta Èeská Lípa schválila pøijetí neinvestièní úèelové dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, program Podpora zdravotnických vzdìlávacích programù, ve výši 8 700,- Kè, a to na realizaci projektu Kurz první pomoci pro pedagogy. Mìsto Èeská Lípa na podzim letošního roku uspoøádá dva ètyøhodinové semináøe zamìøené na znalosti z oblasti poskytování první pomoci. Semináøù, které se uskuteèní na pracovišti ZZS v Èeské Lípì, se poté budou úèastnit pedagogové jednotlivých èeskolipských základních škol.cílem kurzu je nejenom vzdìlat pedagogy v této oblasti, ale pøedevším další pøedávání znalostí žákùm základních škol. V pøíštím roce by poté mohla být akce zopakována a novì by také mohla vzniknout soutìž právì pro žáky základních škol. Liberecký kraj se na akci podílí krytím 80% nákladù, podíl mìsta Èeská Lípa je poté zbylých 20%. 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY V Sosnové bude Den s policií Zveme vás na Den s policií, který se koná 27. kvìtna v areálu autodromu v Sosnové od 10 do 16 hodin. Program: Ukázka práce policejních psovodù (10.30). Jezdecké umìní jízdní policie (15.00). Vystoupení èlenù klubu motorkáøù (11.00). Èetnická pátrací stanice historie èetnictva v Èechách a zásah pøi pøepadení munièního skladu (11.30 a 14.00) Práce Hasièského záchranného sboru pøi záchranì èlovìka z hoøící budovy (12.30). Chemická jednotka armády ÈR (po celý den). Výstavka výtvarných prací dìtí vèetnì odmìnìní nejšikovnìjších malíøù (13.30) Simulátor nárazu pøi autonehodì, názorná ukázka poskytování první Katastrální úøad pro Liberecký kraj, Katastrální pracovištì Èeská Lípa sdìluje, že v katastrálním území Èeská Lípa bude v dobì od 22.kvìtna do 15.èervna 2006 probíhat øízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu. Vlastníci nemovitostí mají v tomto termínu možnost seznámit se jakým zpùsobem je evidován jejich nemovitý majetek a jak je zobra- pomoci, prohlídka záchranné hasièské a zdravotní techniky, ukázky kriminalistických technik (po celý den) Motoristé si mohou ovìøit spolehlivost tachometru svých vozidel radarem dopravní policie a cyklisté zaregistrovat svá kola. Dìti mají možnost si vyzkoušet své øidièské schopnosti v dìtské autoškole nebo v jízdì na motokárách. Pro zájemce o støelbu je pøipravena laserová støelnice. Nebude chybìt skákací hrad, elektrická autíèka, minibiky, soutìže o ceny v jízdì na kole, støelbì ze vzduchovky, luku a paintball. Pro nemotorizované je zajištìna bezplatná kyvadlová doprava f. Vett z koneèné autobusu Špièák Dlouhá, pøes zastávku u KD Crystal na autodrom Sosnová a zpìt. Odjezdy z otoèky Špièák Dlouhá jsou v 9:30, 11:00, 12:30 a 14:00. Upozornění vlastníkům nemovitostí zen v budoucí digitální katastrální mapì. Obnovený operát bude vyložen k nahlédnutí v budovì Mìstského úøadu v Èeské Lípì. Mimo to bude možné do operátu nahlížet rovnìž v prostorách katastrálního pracovištì v Èeské Lípì. Další informace zájemci naleznou na úøedních deskách a webových stránkách obou institucí. Ing. Václav MERHULÍK V českolipském KD Crystal proběhlo dne 12. května hudební setkání big bandů pod názvem POHODA JAZZ. Hlavním hostem byl Meyson Band z partnerského polského města Boleslawiec. Dále se zúčastnil Big band ZUŠ Vrchlabí, Jazzbanda z Ústí nad Labem a Low AttenDance Band ZUŠ Česká Lípa (na snímku). Foto Jaroslav Švehla Mìstské slavnosti mìsta Èeská Lípa, které se letos uskuteèní 24.a 25. èervna, se už dostaly mezi vyhledávané tradièní letní projekty, pøestože jejich historie není dlouhá. V letošním roce budou zajímavým zpestøením živé obrazy z dìjin Èeské Lípy, které ztvární studenti èeskolipských støedních škol. Uspoøádán tak bude prùvod mìstem. Zábavný program pro širokou veøejnost bude rozvržen na tøi stanovištì: námìstí T. G. Masaryka, Vodní hrad Lipý a Mìstský park, spoleènì s altánkem, uvedl øeditel KD Crystal Martin Prokeš. Slavnosti by mìly nabídnout lidem pøíjemnou procházku po mìstì spojenou se zábavou a dalšími možnostmi si užít den, popisuje Martin Prokeš. Èas pro dìti bude vyplnìn adrenalinovou zábavou (skákací hrad, hry v pøírodì, ) a už v parku èi po celý den také na Vodním hradì. Ten bude tradiènì patøit støedovìké hudbì, kejklíøùm atd. Dále budou uspoøádány koncerty støedovìké hudby, divadelní pøedstavení Divadla Klaunsky Brno a veèer zakonèí velký ohòostroj se spoleènì zazpívaným známým husitským chorálem. Námìstí TGM Big Band Cl prùvod historických obrazù na hrad Red Eye Cínovci V tunelu? Bùhví s Ondøejem Br- Od poloviny kvìtna nabízí webové stránky mìsta Èeská Lípa na své adrese další novinku. V rámci zkvalitnìní služeb pro návštìvníky našeho webu byla zprovoznìna webová kamera, která nabízí 24 hodin dennì aktuální pohled na celé námìstí TGM, vysvìtluje vedoucí informatiky Ing. Milan Èerný. Odkaz Webová kamera je umístìn pod aktuálním zpravodajstvím, kde se po kliknutí na tento odkaz otevøe okno prohlížeèe s aktuální snímkem námìstí TGM. Tento obrázek o rozmìrech 640 x 480 pixelù je pak každých dvacet vteøin aktualizován. Zaèátkem roku obdrželo Mìsto Èeská Lípa za svou www prezentaci první místo v krajském è. 10, kvìten 2006 Městské slavnosti 2006 zobohatým Mìstský park Taneènì pìvecká skupina Reper z Mimonì prezentace Dobrovolných hasièù, skákací hrad a další atrakce pro dìti vystoupení ZUŠ (v altánku) Helicop Trio (v altánku) Pohádka Divadla buchty a loutky (stan) vystoupení dìtí ZUŠ Žandov prùvod historických obrazù Dechovka Zákupy (v altánku) Pohádka Divadla buchty a loutky (stan) ZUŠ Bigband (v altánku) Kavárna Divadla buchty a loutky Vodní hrad výstøel z dìla zahájení produkce na hradì Po celý den støedovìká keramická pec, kulturní šum støedovìká hudba Øemdih, komedianti Na káøe pøíchod a produkce historických obrazù pøedání Èestného obèanství starostkou mìsta pøedání cen starostky (sklepení hradu) Divadlo Klaunsky Brno Don Quijote de la Archa husitský chorál ohòostroj Webová kamera na stránkách města kole soutìže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby mìst a obcí. Webové stránky kromì pravidelných informací jak z mìsta samotného, tak také z mìstského úøadu a jejich každodenního zasílání zaregistrovaným zájemcùm zaujaly porotu zajímavým rozšíøením informaèního serveru o cizojazyèné informace pro turisty a také investory a v neposlední øadì také o informace týkající se partnerských mìst. Toto bylo realizováno díky podpoøe Evropské unie, kdy mìsto Èeská Lípa bylo v loòském roce úspìšné s žádostí o dotaci z programu Phare CBC. Dotace byla použita právì na rozšíøení nabídky webových stránek mìsta. (jr) 4

5 è. 10, kvìten 2006 MÌSTSKÉ NOVINY Ekoporadna Orsej Ekoporadnna Orsej pøi Vlastivìdném muzeu a galerii v Èeské Lípì zapoèala svoji èinnost v únoru 2006 v rámci projektu Regionální systém EVVO Libereckého kraje. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Cílové skupiny projektu: Veøejnost zejména rodiny s dìtmi, spotøebitelé, návštìvníci chránìných území. Studenti (mimoškolní výchova), pedagogové. Vzdìlávací a osvìtové instituce (knihovny, muzea). Logo projektu je kvìtina Orsej jarní má 8 okvìtních lístkù, v rámci projektu vzniklo 8 ekoporaden. Partneøi projektu: Technická univerzita Liberec, Suchopýr o.p.s (Oldøichov v Hájích), Regionální partneøi, pøi kterých vznikly Ekoporadny: Spoleènost pro Jizerské hory o. p. s (Liberec), Dùm dìtí a mládeže NMPS, DDM Vikýø Jablonec nad Nisou, MDC Maják Tanvald, SEV Èeský ráj 2 poradny (Turnov a Sedmihorky), Spoleènost pro Lužické hory a Vlastivìdné muzeum a galerie v Èeské Lípì. Poradenství a programy pro veøejnost: Ekologické a spotøebitelské poradenství pro veøejnost. Programy pøednášky, exkurze, osvìtové kampanì, diskusní akce, tvoøivá èinnost, poznávací a prožitkové akce. Specializovaná veøejná knihovna. Vydávání informaèních a osvìtových materiálù. Témata programù a poradenství Pøíklady: Ochrana zvíøat, welfare v chovu domácích zvíøat. Nakládání s odpady, pøedcházení vzniku odpadù.úspory energie, obnovitelné zdroje energie. Tradièní øemesla, zpracování pøírodních materiálù. Ekologická domácnost, šetrné spotøebitelství EVVO pro pedagogy, pracovníky mimoškolní výchovy. Provozní doba poraden Pondìlí 8:00 12:30, 13:00 17:00 Úterý 9:00 11:00 Støeda 8:00 12:30, 13:00 17:00 Na základì dohody je možný i jiný termín. Vstup je do Ekoporadny je samostatný, hned po pravé stranì vstupu do Vlastivìdného muzea a galerie v Èeské Lípì. tel , Webové stránky projektu ORSEJ Informace o ekovýchovì v Libereckém kraji, ekoporadnách, projektu ORSEJ, poøádaných akcích v kraji, kontaktních osobách. listárna Poděkování pedagožce V tìchto dnech ukonèila pùsobení ve funkci, øeditelka MŠ a ZŠ v Horní Libchavì Mgr. Dana Kejklíèková. Paní øeditelka celých 7 let pùsobení na škole odvádìla oèima nás, rodièù velice kvalitní pedagogickou práci. Zasloužila se i o to, že novátorsky zapojila mezi normální dìti i dìti s LMD i jinými vadami. Její metody mìly velký úspìch, výborné výsledky a tím zachránila tyto dìti pøed automatickým zaøazením do zvláštní školy. Je nám velice líto jejího odchodu jako uèitelky ze školy! (nesoudili jsme její práci jako øeditelky školy, ale jako uèitelky). Chtìli bychom, proto touto formou paní øeditelce uèitelce podìkovat za její doslova mravenèí práci s našimi dìtmi, popøát jí hodnì dalších úspìchù v jejím životì. Vyslovujeme jí velké podìkování za to, co pro naše dìti udìlala. Troufáme si øíci, že ne každý uèitel, by mìl s našimi dìtmi tolik trpìlivosti a tolik snahy je zaøadit do vyuèovacího procesu s ostatními dìtmi jako Vy, paní uèitelko - øeditelko! Vìøte, tedy, že nás, i naše dìti tato zmìna velice zarmoutila. My, rodièe, se domníváme, že takových uèitelù, odborníkù, jako jste Vy, je v našem školství málo, a pøitom dìtí, které potøebují individuální pøístup pedagogù, je stále víc a víc. Tak ještì jednou, paní Mgr. Dano Kejklíèková, velké díky za Vaši práci!!! Kolik takových odborníkù a lidí rozumìjících dìtské dušièce na našem okrese pracuje? Není možné umožnit paní Mgr. Danì Kejklíèkové, aby ve své dosavadní metodì práce s nemocnými i zdravými dìtmi v jedné tøídì pokraèovala i nadále? M. BERNARDOVÁ, J. KASALO- VÁ, J.MYSLÍKOVÁ A J. PAJKR- TOVÁ Poděkování Dovolil bych si podìkovat pracovníkùm ARO a Interny, vèetnì koronárního oddìlení èeskolipské nemocnice za veškerou poskytnutou péèi mojí matce Annì Svatkové, která pøes vše možné, co pro ní bylo udìláno, skonala ve vìku nedožitých 96. let dne 6. kvìtna tohoto roku. Ing. Václav SVATEK Mìsto Èeská Lípa vyhlašuje dle zákona è. 312/2002 Sb. výbìrové øízení na funkce úøedníka: 1. referent lesního hospodáøství (v odboru životního prostøedí) Platové zaøazení: 8. platová tøída dle zákona è. 143/1992 Sb. Požadavky: úplné støední vzdìlání v lesnickém oboru velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC øidièský prùkaz skupiny B komunikaèní schopnosti 2. referent øidièských oprávnìní (v odboru dopravy) Platové zaøazení: 8. platová tøída dle zákona è. 143/1992 Sb. Požadavky: úplné støední vzdìlání støední prùmyslová škola velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC praxe minimálnì 5 let komunikaèní schopnosti, vstøícnost samostatnost Podrobné informace pro uchazeèe k podání pøihlášky do VØ na www. mucl.cz - úøední deska volná pracovní místa V zaplněném Ambitu muzea se 10. května za účasti starostky města Hany Moudré, patrona celé soutěže místostarosty Jana Stejskala a hlavního organizátora Petra Nováka uskutečnilo finále soutěže Slavík Junior. Představili se vítězové školních kol: Matouš Zbyněk a Kristýna Černá (ZŠ Sever), Ladislav Raušer a Pavlína Charousová (ZŠ Pátova), Lucie Tulejová a Tereza Brychová (ZŠ 28.října), Jana Hrdinová a Václav Hruška (Gymnázium), Lucie Palečková a Anna Vrzáková (ZŠ Partyzánská), Lenka Náhodová a Lukáš Ančíc (ZŠ A.Sovy) a Marie Skočovská (ZŠ Dr.M.Tyrše). Celkové vítězství a Mp3 přehrávač získali a Českolipským slavíkem juniorem se stali: Lukáš Ančíc a Ladislav Raušer. Foto Kateřina Amrichová 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 10, kvìten 2006 historie Utváření města minority, stav poznání Politický vliv sociální demokracie na život èeské menšiny byl v dobì pøed první svìtovou válkou v Èeské Lípì urèující. Ve zjitøeném období zápasu o volební reformu (1907) se v prostøedí naší zemì formovaly další politické proudy. Ani jeden z nich se do svìtové války ve mìstì mezi èeským obyvatelstvem neuchytil. Od poèátku 20. století až do roku 1938 postupoval v øadách vzdìlané èásti èeského obyvatelstva také programový proud stavící se velmi jednoznaènì proti angažování se Èechù v politických stranách. Menšina je v ohrožení a proto je tøeba stranictví potlaèit a dát pøednost aktivnímu obrannému postoji. Vznik Sokola v roce 1904 byl pøíkladem organizace sjednocující Èechy na základì národnostním. Jeho význam byl ve zdejším prostøedí možná vìtší než jinde. Centrem spoleèenského života a sídlem sokolství se stal Národní dùm, døíve hostinec U tøí lip. Politicky zapojená nìmecká vìtšinová spoleènost vnímala Èechy jako jednu masu a vzájemné vztahy se vyostøovaly. Základní støet probìhl právì v roce 1907 a je známý jako zápas o èeskou školu. Obyvatelé èeské národnosti, kteøí podepsali Národní dům z doby po první světové válce petici pøedloženou na radnici se žádostí o otevøení èeské školy byli denunciováni tím, že jejich jména a adresy a záznamy o povolání byly zveøejnìny v podobì èerné listiny. Po právní stránce šlo o nebezpeènou výzvu Nìmcùm, aby nešetøili Èechy, ale vzhledem k tomu, že Rakousko bylo státem právním, postupovali vlastnì opatrnì. Pouhé sloupce jmen a osobních údajù, ale staèilo to. Podrobnosti z událostí kolem neúspìšného pokusu o založení èeské školy byly již opakovanì publikovány. Vra me se k èerné listinì jako historickému pramenu. Lidé odepisující petici se jednoznaènì pøihlásili k èeskému pùvodu a pøíslušnosti ke svému národu a jeho kultuøe. S Èechy se setkáváme ve všech spoleèenských vrstvách. V listinì jsou nádeníci, živnostníci, vyšší úøedníci a dokonce i pøedstavitelé firem. Právì takoví podepisovali archy na zøízení školy, protože byli dostateènì sebevìdomými pøíslušníky svého národa. Byl mezi nimi napø. Antonín Korzár, øeditel èeskolipského cukrovaru a v zámku (Vodní hrad), bydlící v domì podnikatele Altschula v Zámecké ulici èp. 58. Jan Køížek byl dílovedoucím v továrnì na kvasnice založené Ferdinandem Thumem nedaleko Èerveného domu (dnešní sídlo Radia Crystal). L. SMEJKAL 6 zatrhli jsme pro vás Z historického kalendáře 19. kvìtna 1426 byla Èeská Lípa dobyta táborským vojskem operujícím v severních Èechách. Husité zde upevòovali pozice pøed pøedpokládaným støetem s køižáckým vojskem. Poèátkem kvìtna zaèali plenit v okolí Lipého. 9. kvìtna vypálili Mimoò a bez úspìchu zaútoèili na Ralsko. Poté táhli opìt k Lípì, jejíž posádka byla posílena 23 støelci z Lužnice. Zøejmì pod dojmem špatných zpráv z okolí se vzdala o svatodušní nedìli. Ze zprávy v lužických análech není zøejmé, že by mìsto bylo obléháno a bojovalo se o nìj. Na hrad Lipý byl dosazen jako husitský hejtman Jindøich Berka z Dubé. 24. kvìtna 1936 bylo na zámku v Zákupech otevøeno Èeské muzeum pro kraj èeskolipský. Významný pokus èeské menšiny o znázornìní vlastní minulosti a hlavnì pøítomnosti. Muzejní spolek vznikl 21. bøezno 1928 v Èeské Lípì. Jeho pøedsedou byl inspektor èeských státních škol Josef Maštálko. Základem sbírek byly pøedmìty a doklady shromáždìné pro výstavu èeských menšin severních Èech v roce 1927 v Mladé Boleslavi. Muzeum sídlilo nejdøíve v novostavbì èeské školy v Novém Boru. V roce 1932 se pøestìhovalo do prázdného bytu øeditelské vily pøi Tyršových školách. Pro prostorovou tíseò hledalo lepší podmínky k uložení sbírek a našlo je na státním zámku v Zákupech. Tam bylo pronajato postupnì šest místností. V roce 1938 bylo pøed okupací pøevezeno do Bìlé pod Bezdìzem a zde uloženo pøes válku. V roce 1947 se vrátilo do Èeské Lípy a stalo se souèástí nynìjšího muzea. Česká Lípa husitská Školní inspektor ve výslužbì a souèasnì redaktor dvoumìsíèníku Bezdìz se v posledním roèníku jeho vydávání, v roce 1948, pokusil vylíèit dìjiny husitské války ve zdejším kraji. Jeho statì se neopíraly o dostateènì kvalitní dokumenty, obsahují øadu nepøesností. Husitství v severních Èechách zpracoval z hlubší vìdecké perspektivy v roce 1961 dosud žijící liberecký historik Rudolf Andìl. Ve sbírce dokumentù ze starší minulosti Èeské Lípy Regesta Lippensia od Jaroslava Panáèka byly v roce 2000 soustøedìny anotované záznamy z doby husitských válek na Èeskolipsku. Hlavice z gotické klenby na domě čp. 180 v Mikulášké ulici určitě pamatuje husitské války. Dnes je v muzeu. Citát Otevírajíce muzeum, vyplòujeme jednu z nejvìtších mezer našeho kulturního života. Chceme poznávati svou vlast, nebo z poznání vyrùstají skutky a skutkù je nám tøeba, máme-li své pozice na národním a státním pomezí udržeti. Josef Maštálko, pøedseda Muzejního spolku pro kraj èeskolipský L. SMEJKAL 100 let Hotelu Olympia a kinematografu v Èeské Lípì Jste pamìtníci a zajímá Vás, co se stalo s Velkým kinem - kam zmizelo hledištì, šatna, bufet, pokladna - jak dnes vypadá kinokavárna - jste zvìdaví, kde a jak spí celebrity - hráli jste nìkdy bowling a squash - shodíte jednou ranou všech deset kuželek - trefíte se do squashového míèku? U pøíležitosti 100. výroèí otevøení Hotelu Olympia v Èeské Lípì si Vás dovolujeme pozvat dne 3. èervna od hodin na DEN OTEVØE- NÝCH DVEØÍ poøádaný pod záštitou mìsta Èeská Lípa a za mediální podpory. Radia Crystal. Program : - prohlídka hotelu Olympia a Relax centra - kulturní program od 15 hodin : mažoretky, módní show - vernisáž výstavy Historie jižní èásti Èeské Lípy, Velkého kina a Hotelu Olympia - slavnostní odpoledne doprovází hudební skupina Vivasong z Litomìøic. (red)

7 è. 10, kvìten 2006 MÌSTSKÉ NOVINY Oznámení o době a místě konání voleb Starostka mìsta Èeská Lípa podle 15 zákona è. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a doplnìní nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, oznamuje: 1. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky se uskuteèní: dne od hodin do hodin a dne od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb v níže uvedených volebních okrscích jsou uvedené volební místnosti pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu: v okrsku volební místnost èíslo 1 Mìstský úøad, nám. T. G. Masaryka 1 2 Støední odborné uèilištì, Palackého Zvláštní škola Èeská Lípa, Moskevská Základní škola Èeská Lípa, Partyzánská Základní škola Èeská Lípa, Partyzánská Jihoèeská restaurace U Bohouše Svárovská Jihoèeská restaurace U Bohouše Svárovská Základní škola Dr. M. Tyrše Èeská Lípa Mánesova Základní škola Dr. M. Tyrše Èeská Lípa Mánesova Ministerstvo zemìdìlství ÈR Zemìdìlská agentura È. Lípa, Dubická Základní škola Èeská Lípa, Pátova Základní škola Èeská Lípa, Jižní Základní škola Èeská Lípa, Jižní Základní škola Èeská Lípa, Jižní Základní škola Èeská Lípa, Ant. Sovy Základní škola Èeská Lípa, Ant. Sovy Základní škola Èeská Lípa, Ant. Sovy Základní škola Èeská Lípa, Ant. Sovy Speciální školy Radost Èeská Lípa Školní Speciální školy Radost Èeská Lípa Školní Základní škola Èeská Lípa, Školní Základní škola Èeská Lípa, Školní Základní škola Èeská Lípa, Školní Základní škola Èeská Lípa, Školní Základní škola Èeská Lípa, Školní Zvláštní škola Èeská Lípa, Moskevská Mìstská knihovna, Èerveného køíže Základní škola Èeská Lípa, 28. øíjna Mìstská knihovna, Èerveného køíže Základní škola Èeská Lípa, 28. øíjna Základní škola Èeská Lípa, 28. øíjna Gymnázium Èeská Lípa, Žitavská Gymnázium Èeská Lípa, Žitavská Gymnázium Èeská Lípa, Žitavská Gymnázium Èeská Lípa, Žitavská Gymnázium Èeská Lípa, Žitavská Gymnázium Èeská Lípa, Žitavská Základní škola Èeská Lípa, 28. øíjna Mateøská škola, Dolní Libchava MODUS, spol. s r. o., výrobní závod È. Lípa, Dubice Mateøská škola, Dobranov 4 42 Žizníkov Zvláštní škola Èeská Lípa, Moskevská Základní škola Èeská Lípa, Šluknovská Dùm s peèovatelskou službou,ústecká Základní škola Èeská Lípa, Šluknovská Èastolovice 48 Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní obèanství Èeské republiky (platným obèanským prùkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem Èeské republiky anebo cestovním prùkazem). Každému volièi budou dodány 3 dny pøede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb voliè mùže obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volièi, který se pøed hlasováním neodebral do prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù, okrsková volební komise hlasování neumožní. V Èeské Lípì dne 13. kvìtna 2006 Hana Moudrá starostka Příloha oznámení VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1 (Městský úřad, T.G.G.Masaryka.Masaryka 1, 1.patro) Českokamenická čp Havlíčkova čp Jeřábkovo náměstí čp Jindřicha z Lipé čp Klášterní čp Mikulášská čp Náměstí T. G. Masaryka čp Náměstí Osvobození čp Paní Zdislavy čp Prokopa Holého čp Roháče z Dubé čp Sokolská čp Škroupovo náměstí čp Tržní čp. 162 Vězeňská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2 (Střední odborné učiliště, Palackého 545) Jiráskova čp Mariánská čp Mikovcova čp Nerudova čp Sadová čp U Spojů čp Újezd čp Žižkova čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3 (Zvláštní škola, Moskevská 679) Berkova čp Erbenova čp Jindřicha z Lipé čp Jiráskova čp Mariánská čp Masná čp Mlýnská čp Moskevská čp Panská čp Purkyňova čp. 652 Starý Újezd čp U Kartounky čp. 670 U Synagogy čp U Vodního hradu čp Zámecká čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4 (ZŠ Partyzánská 1053) Anenská čp Bohušovická čp Česká čp Českých bratří čp Dvořákova čp Husova čp Chelčického čp Janáčkova čp

8 MÌSTSKÉ NOVINY è. 10, kvìten 2006 Krátká čp Lesní čp Luční čp Máchova čp Malá čp Mimoňská čp Moravská čp Na Vyhlídce čp Nová čp Partyzánská čp Pivovarská čp Poříční č Slovenská čp Strmá čp Šrámkova čp U Kapličky čp U Kovárny čp U Mlékárny čp U Rybníčku čp U Výtopny čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5 (ZŠ Partyzánská 1053) Akátová čp Březová čp Foglarova čp Českých bratří čp Jabloňová čp Jasanová čp Jaroslava Seiferta čp Jasmínová čp Javorová čp K Pastvinám čp Karla Poláčka čp Máchova čp Nebeského čp Rousova čp Růžová čp Šeříková čp Šípková čp Topolová čp Trnková čp Úvoz čp Vachkova čp Višňová čp Vřesová čp Žitonická čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 6 (Jihočeská restaurace U Bohouše ) Lípová čp Lukostřelecká čp Na Ptačí louce čp Pod Hůrkou čp Svárovská čp U Katovny čp Vrchlického čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 7 ( Jihočeská restaurace U Bohouše ) 5. května čp Alšova čp Buckova čp Horova čp Hrubínova čp Klínová čp Kožnarova čp Letní čp Matouškova čp Na Kopečku čp Plynárenská čp Podzimní čp Škrétova čp U Kola čp Válečných zajatců čp Zimní čp Okřešice čp ev.č VOLEBNÍ OKRSEK Č. 8 ( ZŠ dr. Tyrše yrše, Mánesova 1526) Bulharská čp Čs. armády čp Dubická čp Eliášova čp Hrnčířská čp Konopeova čp Kozákova čp Mánesova čp Vohradského čp Volební okrsek č. 9 ( ZŠ dr.t.tyrše yrše, Mánesova 1526) Barvířská čp. 737 Čs. armády čp Dubická čp Hrnčířská

9 è. 10, kvìten 2006 MÌSTSKÉ NOVINY čp Mánesova čp Smetanovo nábřeží čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 10 (Zemědělská agentura, Dubická 2362) Dubická čp Studničkova čp Svatopluka Čecha čp Svojsíkova stezka čp U Brodu čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 11 ( ZŠ Pátova 406) Arbesova čp Děčínská čp Hornova čp Kovářova čp Pátova čp Pod Holým vrchem čp Ronovská čp Salusova čp Slovanka čp V Cihelně čp Wolkerova čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 12 (ZŠ Jižní 1903) Boženy Němcové čp Jižní čp Pod Holým vrchem čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 13 ( ZŠ Jižní 1903) Bendlova čp. 388 Děčínská čp Jiřího z Poděbrad čp Jižní čp Na Blatech čp Nawkova čp Příčná čp Ruská čp Tylova čp Větrná čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 14 (ZŠ Jižní 1903) Jižní čp Kinského čp Na Blatech čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 15 (ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056) Antonína Sovy čp Děčínská čp Hálkova čp Heroutova čp Na Nivách čp Příčná čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 16 (ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056) Antonína Sovy čp Bendlova čp Heroutova čp Zahradní čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 17 (ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056) Heroutova čp Železničářská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 18 (ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056) Českokamenická čp Západní čp Železničářská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 19 (Speciální školy Radost, Školní 2213) Střelnice čp U Střelnice čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 20 (Speciální školy Radost, Školní 2213) Okružní čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 21 (ZŠ Sever, Školní 2520) Okružní čp Severní čp Zoubkova čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 22 (ZŠ Sever, Školní 2520) Okružní čp Severní čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 23 (ZŠ Sever, Školní 2520) Havířská čp Okružní čp Příbramská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 24 (ZŠ Sever, Školní 2520) Havířská čp Uranová čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 25 (ZŠ Sever, Školní 2520) Havířská čp Josefa Maštálka čp Okružní čp Příbramská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 26 (Zvláštní škola, Moskevská 679) Bardějovská čp Jana Wericha čp U Nemocnice čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27 (Městská knihovna, červeného kříže 2563) Červeného kříže čp Dukelská čp Jana Wericha čp

10 MÌSTSKÉ NOVINY è. 10, kvìten 2006 Pod Špičákem čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 28 (ZŠ Špičák, 28. října 2733) Bardějovská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 29 (Městská knihovna, Červeného kříže 2563) Alexandrovská čp Bohuslava Martinů čp Červeného kříže čp Dlouhá čp Myslbekova čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 30 (ZŠ Špičák, 28.října 2733) 28. října čp Alexandrovská čp Dlouhá čp Norská čp Vladimirská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 31 (ZŠ Špičák, 28. října 2733) Dlouhá čp Kolínská čp Kutnohorská čp Na Jílech čp Na Svahu čp Východní čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 32 (Gymnázium, Žitavská 2969) Pavla Wonky čp Rudolfa Hrušínského čp Štursova čp Východní čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 33 (Gymnázium, Žitavská 2969) Na Výsluní čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 34 (Gymnázium, Žitavská 2969) Brněnská čp Jihlavská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 35 (Gymnázium, Žitavská 2969) Hradecká čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 36 (Gymnázium, Žitavská 2969) Bardějovská čp Brněnská 10 čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 37 (Gymnázium, Žitavská 2969) Budyšínská čp Lužická čp Zhořelecká čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 38 (ZŠ Špičák, 28.října 2733) Sluneční čp Žitavská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 39 (MŠ Dolní Libchava 107) Dolní Libchava čp Dolní Libchava Děčínská čp Dolní Libchava K Můstku čp Dolní Libchava Libchavská čp Dolní Libchava U Hřiště čp Dolní Libchava U Šporky čp Česká Lípa Na Blatech čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 40 (MODUS, spol.s.r.r.o.o.,., Dubice 12) Dubice čp ev.č Dubice K Peklu čp Dubice Litoměřická čp Dubice U Pískovny čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 41 (MŠ Dobranov 4) Dobranov čp ev.č. 3 Heřmaničky čp ev.č Písečná čp ev.č. 4 7 Vítkov čp ev.č Vlčí Důl čp ev.č. 2 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 42 ( Žizníkov čp. 13) Žizníkov čp evid.č VOLEBNÍ OKRSEK Č. 43 (Zvláštní škola, Moskevská 679) Česká Lípa Liberecká čp Česká Lípa Pod Špičákem čp Stará Lípa Liberecká čp Stará Lípa Moskevská čp Stará Lípa Pod Špičákem čp Stará Lípa čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 44 (ZŠ Lada, Šluknovská 2904) Komenského čp Lomená čp Šluknovská čp U Rokle čp Lada čp Lada Borská čp Lada Dolní čp Lada U Rokle čp Manušice čp č.evid. 2 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 45 (Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855) Jáchymovská čp Pražská čp Ústecká čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 46 (ZŠ Lada, Šluknovská 2904) Bratří Čapků čp Cvikovská čp Jana Zrzavého čp Kunratická čp Špálova čp K Vodárně čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 47 (Častolovice) Častolovice Čp Ev.č

11 MÌSTSKÉ NOVINY è. 10, kvìten 2006 DDM Libertin èt Den dìtí ve spolupráci s Vlastivìdným muzeem a galerií v ÈL, hod, zahrada Vlastivìdného muzea, program: prohlídka muzea zdarma, soutìže pro dìti, skákací hrad, skákadla, vystoupení hudební skupiny Cínovci, obèerstvení so Informaèní centrum mládeže 8 12 hod., internet pro veøejnost, pomoc pøi vyhledávání na internetu, inzerce zdarma, infošanonová technika, tisk, kopírování so Otevøená keramická dílna pro veøejnost 9 12 hod., poplatek 10 Kè + materiál a výpal, keramická dílna so Batika 9 12 hod., cena 50 Kè, bavlnìná látka a prac. odìv s sebou so Poèítaèový klub 8 12 hod., cena 10 Kè so Karetní klub magic, pokémon, Harry Potter 8 12 hod., herna so Bøišní tance pro pokroèilé i zaèáteènice vyuèuje L. Doksanská 8,30 12,30 hod., cena 300 Kè, sál DDM, pøihl. se zaplacením do so Rodinné konstelace 8, 30 19, 30 hod., cena 600 Kè inf. a pøihlášky: tel.: po Jóga OSHO kurz taneèní meditace zaèátek v 19 hod., cena 50 Kè mìstská knihovna Pondìlí 22. kvìtna od 18,00 hodin HLEDÁNÍ recitaènì-divadelní pásmo z úryvkù dìl známých spisovatelù v podání hereckého a recitaèního kroužku pøi Gymnáziu Èeská Lípa - poboèka mìstské knihovny na Špièáku (ul. Èerveného køíže 2563) Úterý 30. kvìtna od 17,00 hodin Karel Hynek Mácha a jeho Bezdìz další pøednáška z cyklu Literární Èeskolipsko - pøednáší Mgr. Ladislav Smejkal - èítárna mìstské knihovny nám. T. G. Masaryka Mìstská knihovna Èeská Lípa nabízí pro obèany se zdravotními potížemi, sníženou nebo omezenou pohyblivostí, dovoz knih do domácností Jedná se o pravidelnou službu pro naše spoluobèany, kteøí mají sníženou možnost pohybu mimo svoje bydlištì nebo domácnost. Zájemce o tuto službu obdrží od knihovny podmínky služby a dotazník, v nìmž si vybere oblasti svého ètenáøského zájmu - knihovna 1x mìsíènì po pøedchozím písemném upozornìní rozváží knihy pøímo do domácností obèanù, pro které jsou služby knihovny ze zdravotních dùvodù nedostupné. V pøípadì zájmu kontaktujte Mìstskou knihovnu v Èeské Lípì D. Kroulíková, J. Štìpnièková, kde zájemcùm sdìlíme další podrobnosti. POZVÁNKA ČSSD Zveme Vás na prohlídku volebního autobusu ÈSSD DOUBLE DECKERU, který bude projíždìt Èeskou Lípou dne Autobus zastaví v 15,45 hodin u Kauflandu. Dále pøejede do Sosnové na fotbalové høištì, kde už bude od 15,00 hodin probíhat Den dìtí plný soutìží a her o drobné ceny, na který Vás též srdeènì zveme. ing. Karel KAPOUN, pøedseda OVV ÈSSD kino Crystal Křest knihy Èt Ne - pouze v Kdo zavítal 2. kvìtna v odpoledních hodinách DIVOÈINA do mìstské knihovny na nám. T.G.Masaryka, byl USA. Animovaný pøíbìh. svìdkem symbolického pøivítání a slavnostního Èt Ne - v a 20.00, Po - uvedení do života nové knihy Ladislava Smejkala St - pouze v o Èeské Lípì Èeskou Lípou krok za krokem. MISSION: IMPOSSIBLE III Základem textu této knihy je stejnojmenný seriál USA. Další pokraèování akèní podívané s T. Cruisem. Ladislava Smejkala, který vycházel v Èeskolipských novinách v letech 1996 až V jednot Po - pouze ve Filmový klub uvádí: OLD BOY livých kapitolách projdeme témìø celou Èeskou Korea Úvaha o touze po pomstì, kterou Lípu a prostøednictvím této literárnì historické leckdo zažije, ale málokdo uskuteèní, protože spoleènost ji zatracuje jako negativní a zkázonosnou. procházky se mùžeme seznámit s osudy jednotlivých ulic i domù, více èi ménì nám známých. Osudy jednotlivých míst a stavebních celkù nás mi- Drsný snímek se zajímavou režijní koncepcí Út St - pouze ve modìk seznamují s historií mìsta, s událostmi, FIREWALL které Èeskou Lípu utváøely a formovaly její charakter a vzhled. Kniha je bohatì doplnìna fotogra- USA. Thriller Èt Ne - pouze v fickým materiálem a reprodukcemi dobových pohlednic. DÌSNEJ DOJÁK USA. Parodie. Souèástí køtu knihy bylo i zahájení výstavy reprodukcí dobových fotografií Èeské Lípy, které Èt Ne - pouze ve BASIC INSTINKT 2 USA. S. Stone v pokraèování erotického thrilleru. knihu provází a jež je umístìna v 1. patøe knihovny. PhDr. Dana KROULÍKOVÁ Po St - pouze v MLHA USA. S mlhou se do mìsta vrací zloèiny minulosti Po - pouze ve Art kino uvádí: DOO WOOP Francie Režie: David Lanzmann. Ziggi sní o Program klubovny a knihovny pro nevidomé tom, že se stane hudebním producentem a manažerem kapely, která bude jednou hrát v paøížské Olympii. Jeden z nejlepších filmù z Paøíže od doby Godardova U konce s dechem, v hlavní roli s Michaelem h Klub Mozaika 11 h Klub vaøení 13 h pøednáška Pamì ová cvièení ; Fitoussim h Komentovaný film; Út St - pouze ve Odjezd pøihlášených na pobyt do Itálie PRIME h Obalùv koutek USA. Herecký koncert Umy Thurman a Meryl 13 h Velké klubové setkání; Streep. Rafi je atraktivní žena, která po rozvodu øeší zklamání z mužù se zkušenou terapeutkou Lisou. Ta jí poradí, aby si našla mladého milence...to však netuší, že to bude její syn...romantická komedie. Povídání u čaje Dovoluji si Vás pozvat ve ètvrtek od muzeum a galerie Ambit: Svìtové starožitnosti Jana Dukáta výstava z pozùstalosti replik a dokumentace o vytvoøení napodobenin historického umìní Fotografie autorù Euroregionu Nisa Maštálkova síò: Èeský muzejní plakát 50. a 60. let. Galerie: Rùzné obrazy a sochy - MICL a Pavel Doskoèil Petr Císaøovský plastiky POZVÁNKA KDU-ČSL Zveme Vás na volební mítink KDU-ÈSL dne 29. kvìtna 2006 od Mítink se koná mezi OD Andy a OD Banco. Dr. Jaromír DRÁBEK lídr KDU-ÈSL do voleb do PS PÈR Ivo ŠKOLA, pøedseda OV KDU-ÈSL Èeská Lípa 17:30 hod. do Tao èajovny u mìstského parku na tradièní povídání u šálku lahodného èaje. Téma které jste pro toto povídání zvolili jsou Sny. Na pøíjemné posezení s Vámi se tìší homeopat Miroslav Øebíèek. MiR POZVÁNKA ODS Oblastní sdružení ODS Èeská Lípa srdeènì zve obèany na setkání s kandidáty ODS za Èeskolipsko do Poslanecké snìmovny PÈR. Doksy: hodin - pøístavištì, stánek ODS (vyjížïka lodí po Máchovì jezeøe pro celé rodiny zdarma) Èeská Lípa: hodin - parkovištì u Delvity, dìtské odpoledne s ODS (atrakce a soutìže pro dìti) hodin - prostranství mezi obchodními domy Andy a Banco (loutkové divadélko pro dìti, kulturní program) hodin - prostranství mezi obchodními domy Andy a Banco za úèasti pøedsedy ODS Mirka Topolánka 18

12 è. 10, kvìten 2006 MÌSTSKÉ NOVINY školy, nadace, organizace Letní tábory Základní škola A.Sovy Èeská Lípa nabízí volná místa na letní tábory: Slovensko - Haligovce pro dìti od 10 let vlastní autobus, ubytování ve škole úèast na turistickém srazu dìtí a mládeže, výlety, sportovní utkání a soutìže, koupání cena: 3.100,- Kè Nové Mìsto po Smrkem pro dìti od 7 let. Celotáborová hra, soutìže, hry, výlety, koupání, sport. Ubytování v budovách,stravování 5x dennì, cena: 1.900,-Kè Pøihlášky a bližší informace: školní družina pøi ZŠ A. Sovy Èeská Lípa, B. Hlobeòová tel Výlet údolím Pekla - 5. ročník V polovině cesty jsme položili, kytičku u pamětní desky přítele Ladislava Lise. Výlet se mimoøádnì vydaøil. Ideální poèasí, rekordní úèast až pøes 100 výletníkù. Nìkteøí úèastníci si pøipomnìli první celkovou obnovu stezky v roce 2000 ale i nezbytnou opravu, která se má provést v tomto roce a bude financována z prostøedkù mìsta. Na konec výletu to nejlepší, opékání buøtù a soutìže pro dìti i dospìlé. Ukazuje se, že se tradice výletù údolím Pekla už natrvalo uchytila a nám nezbývá než v tom pokraèovat. Tak napøesrok nashledanou! S. TOMASCH Přednáška o nebezpezpečí sinic Ekoporadna ORSEJ pøi Vlastivìdném muzeu a galerii v ÈL ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje Vás zvou na pøednášku na téma: VÍŠ, V ÈEM SE KOUPEŠ? SINICE = NEBEZPEÈÍ! Pøednáška se koná ve ètvrtek 1. èervna od 17:00 do 18:30 hod. v klubovnì Vlastivìdného muzea a galerii v Èeské Lípì, vstup hlavním vchodem do VMG v ÈL. Lektor: Mgr. Pavla Procházková pracovnice HOK v ÈL odpoví též na vaše otázky. Vstup zdarma! Přípravné oddělení Českolipského dětského sboru sbormistra Petra Nováka Lístek se zúčastnilo v Lomnici nad Popelkou festivalu s názvem Lomnické hudební jaro. A již takhle malé děti po povedené soutěžní našeho sboru přivezly zlato. První nábor do literárnì dramatického oboru probìhl pøed více než dvaceti pìti lety. Obor pak navštìvovalo pøibližnì sedmdesát žákù. Nejvìtším úspìchem bylo 1. místo v krajské soutìži dìtských divadelních souborù. Pìt žákù se posléze uplatnilo jako profesionální dramatiètí umìlci, je také potìšující. V letošním školním roce bylo pøijato dvacet žákù, kteøí pracují ve dvou tøídách pøípravného studia a dvou tøídách prvního roèníku. Èinnost v tzv. drama áku je velmi rùznorodá. Patøí sem pohybová výchova, hlasová výchova, výuka mluvních dovedností, základy umìleckého pøednesu apod. Souèástí èinnosti je ale také rozšiøování smyslového vnímání pomocí rùzných didaktických her a cvièení, dále procvièování schopnosti empatie, sebeuvìdomování, fantazie, pøedstavivosti. Zároveò zde žáci získávají hlubší vztah k èeskému jazyku, uèí se ho správnì používat, rozšiøují si slovní zásobu a tøíbí vyjadøovací schopnosti. A to vše se dìje formou her a hravých èinností. Logickým výsledkem našeho snažení pak bývá veøejné vystoupení, které má buï polohu jednoduché dramatizace nebo formu pásma poezie èi prózy. I v letošním školním roce jsme pøipravili nebo pøipravujeme nìkterá vystoupení. První bylo pásmo veršù a prózy, které pod názvem Zimní pásmo pøedvedli žáci jedné tøídy prvního roèníku na vánoèním koncertu ZUŠ v prosinci Skupina žákyò z paralelní tøídy 1. roèníku vystoupila v rámci koncertu ZUŠ na pøedvánoèních trzích v konviktu Okresního muzea se zdramatizovanou básní Jana Nerudy Romance štìdroveèerní. Ve spolupráci s Mìstskou knihovnou a její poboèkou na sídlišti Špièák pøedvedli nejmladší žáci z obou pøípravek pásmo veršù o zvíøátkách. Vystoupení bylo urèeno klientùm Ústavu sociální péèe, pro které knihovna pravidelnì organizuje zábavné programy. V knihovnì jsme vystoupili ZUŠ se představuje ještì jednou, tentokrát s žákynìmi 1. roèníku, které zde pøedvedly pásmo prózy a veršù s názvem Nejen o K. H. Máchovi. Pøi pøípravì a realizaci tohoto vystoupení jsme spolupracovali s kytarovou tøídou kolegynì Anèincové. Tato akce se konala u pøíležitosti každoroènì konané Noci s Andersenem. V souèasnosti byla pøipravena se žáèky pøípravek dramatická adaptace dvou drobných dìtských pohádek a s mladšími žáky 1. roèníku dramatická recitace veršovaných pohádek Františka Hrubína ke Dni otevøených dveøí. Letošní školní rok se pomalu blíží k závìru a my doufáme, že budeme moci výsledky své èinnosti prezentovat ještì v závìreèném koncertu. Další pokraèování úspìšné èinnosti LDO je podmínìno poètem žákù tak, aby obor mohl pracovat pìt dnù v týdnu. Potìšující je skuteènost, že v souèasné dobì má obor stabilní kádr žákù a jejich neutuchající zájem o èinnost. Pøedpokládáme, že bìhem letošního roku se díky našim vystoupením veøejnost o nás dozvìdìla, a proto by nábor do dalšího roèníku mohl být úspìšný. Jsem pøesvìdèena, že literárnì dramatický obor je obor budoucnosti a spoleènost si bude stále více uvìdomovat potøebnost takovéhoto komplexního výchovného pùsobení. Mgr. Helena JANOUŠ- KOVÁ Festival Tanečního mládí V kulturním domì Crystal Èeská Lípa probìhne kvìtna celostátní soutìž dìtského parketového tance, plesového pøedtanèení, parketové taneèní kompozice, show pøedtanèení a street dance. Soutìž poøádá Svaz uèitelù tance Èeské republiky, Taneèní škola Duha Èeská Lípa, Liberecký kraj a Ministerstvo kultury. 19

13 MÌSTSKÉ NOVINY è. 10, kvìten 2006 Juniorský maraton v České Lípě již podruhé V Èeské Lípì se konalo již podruhé regionální semifinále Libereckého kraje Go juniorského maratonu. Poøadatelùm se i tentokrát zavdìèil rovinatý okruh mezi mìstským stadionem a kulturním domem Crystal. Patronem závodu byla opìt starostka mìsta Hana Moudrá, která v pravé poledne odstartovala závod devíti školních týmù støedních škol z celého kraje. K pøíjemné atmosféøe závodu pøispìla živá hudba studentské kapely. Za sluneèného poèasí bojovali borci nejenom se svými soupeøi, ale rovnìž s náhle vysokou teplotou letošního jara.v minulých Patnáctièlenný tým mladších žákyò roèník 1992, letos obhájil prvenství v soutìži oblastního pøeboru Severních Èech, který sdružuje Ústecký a Liberecký kraj. Zároveò dokázal za pomoci dvou zkušenìjších hráèek zvítìzit i v oblastním pøeboru starších žákyò, kde se v loòské sezónì umístil na tøetím místì. Vzhledem k problémùm s odchody trenérù, které mìlo družstvo v loòské sezónì je to velký úspìch. Po odchodu trenéra Reného Pešky a následnì Jaroslavy Špaèkové pøevzal kolektiv v bøeznu 2005 Vlastimil Císaø, otec jedné z hráèek družstva. Poèátky byly složité, protože každá zmìna trenéra, jeho metodiky a požadavkù na hráèky a jejich pøístup k zápasùm a tréninkùm se musí zákonitì projevit. Navíc v tomto období hledání a seznamování se družstvo jako vítìz oblastního pøeboru kvalifikovalo do pøedkola mistrovství republiky. Pøedkolo mistrovství republiky a následný festivalový turnaj družstev, která se neprobojovala do finálové soutìže nedopadl nijak slavnì a dìvèata musela strpìt nìkolik citelných porážek. Pøínosem však bylo, že si zahrála s nejlepšími družstvy republiky a poznala kvalitní a rychlý basketbal. A to byla ta správná motivace k jejich vlastní pøípravì. Již na týdenním soustøedìní v Itálii se doèkaly uznání od italských trenérù, nebo pora- roènících byli tradièními úèastníky tohoto sportovního projektu studenti èeskolipské obchodní akademie. Letos obsadili slušné 5. místo. Bednu ovládli v Èeské Lípì profíci z jilemnického sportovního gymnázia, kteøí si tak vybojovali úèast v pražském finále. Jejich družstva A, B, C dobìhla postupnì i v tomto poøadí jako první do cíle.všechny týmy obdržely trièka s logem závodu a další dárky od sponzorù. Pro samotné úèastníky i diváky byl tento štafetový bìžecký závod studentù a studentek jistì pìkným sportovním zážitkem. Zdenìk BUFKA Mladé basketbalistky DDM Èeská Lípa se pøedstavují zily o rok starší kolegynì z Udine. I na dalším turnaji v Sadské, kde se opìt setkaly se známými týmy z pøedkola MR ÈR ukázaly kvalitativní posun. Hráèky dokázaly sehrát kvalitní, rychlá a vyrovnaná utkání a svoji hrou pøedvedly pìkný basketbal, za který se nemusely stydìt. Po tvrdé letní pøípravì pak dìvèata nastoupila do nové sezóny oblastního pøeboru a v zájmu o co nejvyšší poèet utkání se družstvo pøihlásilo i do kategorie starších kolegyò. I tady však ostatní družstva nespala a pøišla s kvalitnìjší a tvrdší hrou než dosud. Celou základní èást soutìže pak klub DDM Èeská Lípa tvrdì bojoval o první pøíèku a ve finálových turnajích dokázal svoji kvalitu. V obou kategoriích, mladších i starších žákyních nedal soupeøùm ani v jediném zápase šanci a dokázal obì soutìže s pøesvìdèi-vými výsledky vyhrát již dva zápasy pøed koncem. Družstvo nyní èeká opìt nároèná pøíprava na další kvalifikaci žákovské ligy, která bude pøedstavovat kromì kondièních tréninkù a soustøedìní opìt nìkolik pøípravných turnajù za úèasti ligových družstev. Jako tøešnièka na dortu pak dìvèata èeká nìkolikadenní soustøedìní na kolech v Jizerských horách, kde si zahojí rány, pøijdou na jiné myšlenky, nabijí novou energií, chutí hrát nejlépe jak umí a mít radost z kolektivu a ze hry samotné. (red) Bronzový Sport Relax Karatisté z klubu Sport Relax vybojovali na mezinárodní akci v Hradci Králové, která se uskuteènila bìhem posledního dubnového víkendu, ètyøi cenné kovy. Velká cena pøivítala pøes 500 karatistù z celé Èeské republiky a zahranièí, což zaruèovalo v každé kategorii velmi silnou konkurenci. Byly to první velké závody po delší pauze a proto jsme je považovali za jakýsi zkušební start, øekl hlavní instruktor, Pavel Znamenáèek. Nejprve byla na programu kategorie žákù pod vedením trenéra Milana Veselého. Naši svìøenci ve složení Buríková, Lai, Jurneèka obsadili nepopulární ètvrtá místa, ale pro tyto mladé borce to je pìkný úspìch. Další den pøišly na øadu kategorie dorostu a seniorù. V kata dorostu bylo potìšující, že závodníci Kraus, Zdobinský, Drobeèek, Kolek, Peøinka se dostali mezi osmi nejlepších závodníkù. Tradiènì na této akci se nejlépe daøí Honzovi Drobeèkovi, který si každý rok pøiváží medaile. V repasáži o tøetí místo Honza bojoval s naším Jakubem Kolkem a po vyrovnaném výkonu obsadil 3místo. Další dvojice v repasáži o tøetí místo se opìt setkali naši dva svì- Klub èeských turistù Vás zve na pìší výlet do Bohosudova s názvem Za hlasem zvonu. Koná se v sobotu 27. kvìtna na trase Bohosudov Komáøí Vížka Cínovec Krupka šachta Martin Bohosudov, délka 10 km. Odjezd do Bohosudova je vlakem z Èeské Lípy hl. n. v 6:44 hod. øenci Adam Zdobinský a David Kraus, který pøedvedl pìkný výkon v kata, ale po chybì se musel spokojit se ètvrtým místem. Tøetí místo obsadil zkušený Adam Zdobinský. V kategorii kata muži se nejlépe daøilo Jakubu Kolkovi, který si chtìl vynahradit ètvrté místo v dorostu. Bohužel se do finále nedostal a znova se odehrál souboj o tøetí místo s naším Ondøejem Samkem, popisuje Znamenáèek. Oba dva pøedvedli vyrovnaný výkon a na praporky 3:2 obsadil Jakub Kolek tøetí pøíèku a Ondra získal ètvrté místo. V kategorii dorostenek se nejlépe vedlo Karin Košíkové a v ženách Janì Bìlohlavové, obì dvì získaly ètvrtá místa. V kumite dorostu do 55kg se pøedstavil Filip Peøinka. Filip je už zkušený bojovník a podaøilo se mu získat bronzovou medaili. Dalšimi úspìšnými závodníky byli Adam Zdobinský, Jan Drobeèek, Lukáš Chalupa, kteøí skonèili tìsnì pøed bronzovou medaili a získali ètvrtá místa. Zanedlouho se chystáme na soustøedìní v Itálii, kde se budeme pøipravovat individuálnì po fyzické a technické stránce do další sezóny, uzavírá Pavel Znamenáèek. (jr) Pozvánka Klubu českých turistů s pøestupem v Ústí n. L. Návrat veèer. V sobotu 3. èervna s námi mùžete jít do málo navštìvovaného okolí Hradèan. Trasa Hradèany Kraví rokle Držník Hradèany, délka 10 km. Odjezd je vlakem z È. Lípy hl. n. v 7:53 hod. do Doks a odtud autobusem do Hradèan, návrat veèer. MÌSTSKÉ NOVINY, ètrnáctideník, ev. è. MK ÈR E Vydává: Mìsto Èeská Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IÈO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovìdný redaktor: Jaroslav Švehla. Redakèní rada: Bc Eva Vlastníková, Jan Stejskal, Ing. Oldøich Merta, Ivo Škola, Ing. Josef Zachrla, Siegfried Tomasch. Redakèní rada má vyhrazené právo zamítnout pøíspìvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávìrce. Distribuce: Pøíjem inzerce: J. Stárková, Mìstské informaèní støedisko, námìstí TGM èp. 2, tel Dopisy a pøíspìvky ètenáøù nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovìdnost za obsah zveøejnìné inzerce a pøípadné následné škody.

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod STODSKÉ LISTY Volby do zastupitelstev Hasièi se doèkali Sprejeøi øádili Oprava ve školce Z historie Stoda Zájezd pro milovníky dechovky Nové cestovní pasy DDM - Den otevøených dveøí Vydává město Stod Èíslo

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více