Obnovená klášterní zahrada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obnovená klášterní zahrada"

Transkript

1 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla 13. kvìtna za pøítomnosti hejtmana Libereckého kraje, starostky Hany Moudré a dalších hostù slavnostnì otevøena obnovená zahrada èeskolipského augustiniánského kláštera.celých 18 let trvalo, než se zahrada ve stylu francouzské renesance stala jedním z nejkrásnìjších míst v Èeské Lípì. Zahradníci zde vysadili okrasné kvìtiny, 650 habrù a 1300 keøù živého plotu, ale také levandule a další vonné byliny. Zajímavostí je také vznikající lapidárium soch a obnovených pískovcových fragmentù, které byly v minulosti ponièeny vandaly. Potìšilo mì, že obnova klášterní zahrady patøící k Vlastivìdnému muzeu, byla zdárnì dokonèena a nyní mùže toto krásné místo sloužit návštìvníkùm k relaxaci a rozjímání, uvedla starostka mìsta Hana Moudrá. Liberecký hejtman Petr Skokan dodává: Jsem rád, že díky Libereckému kraji, mìstu Èeská Lípa, muzeu a nìkolika dalším sponzorùm vzniklo v našem mìsto další velice hezké a pøíjemné zákoutí. Jako milovník rùzných bylinek oceòuji pøedevším snahu vrátit ke klášteru kromì okrasných kvìtin právì byliny, které tady už pøed mnoha a mnoha lety pìstovali augustiniáni. První rekonstrukèní práce byly zahájeny již v roce Avšak kvùli nedostatku financí a také kvùli restituènímu navrácení kláštera augustiniánskému øádu byla oprava nìkolikrát pøerušena. Teprve v posledních letech se díky Libereckému kraji, mìstu Èeská Lípa a èeskolipskému Vlastivìdnému muzeu a galerii podaøilo opravy zahrad dokonèit. Druhá etapa rekonstrukce zahrady zaèala v èervnu 2004, øíká Zdenìk Vitáèek, øeditel èeskolipského Vlastivìdného muzea a galerie. Od roku 2004 vìnoval Liberecký kraj na její rekonstrukci bezmála tøi miliony korun. Mìsto Èeská Lípa pøispìlo èástkou jeden milion korun a muzeum se podílelo ,- Kè. Pøispìli také sponzoøi. dokonèení na str. 2 Z bloku starostky V minulých ètrnácti dnech jsem se zúèastnila nìkolika zajímavých akcí. Za všechny ale musím jmenovat jednu z tìch ménì obvyklých. Pøijala jsem pozvání na vyhlášení vítìzù 12. roèníku tradièních pøeborù správy severoèeské policie v policejní kynologii, které se konalo v Holanech. Po tøi dny zde desítky policejních psù z celých severních Èech soutìžily v nejrùznìjších disciplínách. Svìøenci policejních psovodù dohledávali podle pachové stopy rùzné pøedmìty mnohdy i nìkolik kilometrù. Jeden z organizátorù akce, Václav Foøtík, mi vysvìtloval, že pejsci nejradìji soutìží v nácviku obrany a zadržení pachatele. Pøedevším v tìchto dvou disciplínách sleduje porota velmi pøísnì reakce psa a také jak poslouchá svého psovoda. Bohužel se pøi nácviku zadržení nìkolik psù zranilo, když figurant po zakousnutí psa do rukávu neudržel rovnováhu a ètyønohého útoèníka zalehl. Za èeskolipský okres nastoupil do soutìže Josef Studnièný, který obsadil 3. místo v kategorii pátraèù. Služební psi dokázali, že se bez nich i v dnešní pøetechnizované dobì neobejdeme a v øadách policie mají stále pevné místo. V této souvislosti bych Vás ráda pozvala na Den s policií, kde si práci policejních psovodù mùžete prohlédnout na vlastní oèi. Bìhem akce, která se uskuteèní v areálu autodromu v Sosnové 27. kvìtna od 10 hodin, se dále pøedstaví všechny složky Integrovaného záchranného systému. K vidìní bude ukázka umìní jízdní policie, zásah historické èetnické pátrací stanice, práce Hasièského záchranného sboru pøi záchranì èlovìka z hoøící budovy a mnoho dalšího z práce záchranných a bezpeènostních složek. Pro dìti je navíc pøipravena øada soutìží, atrakcí, ale rodièe také nepøijdou zkrátka. Kromì prohlídky historických vozidel si napøíklad mohou u dopravních policistù ovìøit pøesnost tachometru svých vozidel. Pokud pøijedete na Den s policií na kole, budete mít možnost si své kola nechat zaregistrovat. Jelikož se blíží datum 2. a 3. èervna, což je termín konání voleb do Poslanecké snìmovny, apeluji na ètenáøe, aby nenechali za sebe rozhodovat druhé a využili svého volebního práva. Hana Moudrá Zápis dětí do MŠ Dne 24. kvìtna probìhne ve mìstì Èeská Lípa dle Školského zákona 561/2004 Sb. oficiální zápis dìtí do mateøských škol. Zápis bude po celý den na MŠ u øeditelky školy, nebo její zástupkynì. N. KUMBEROVÁ Pozvánka na zasedání zastupitelstva Veøejné zasedání zastupitelstva mìsta Èeská Lípa se koná dne 31. kvìtna od v zasedací místnosti è.p. 2 na námìstí TGM Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan spolu s českolipskou starostkou Hanou Moudrou slavnostním přestřižením pásky zahájili provoz nově zrekonstruované klášterní zahrady. Foto Jaroslav Švehla Na str seznam volebních okrsků Další vydání MN je Uzávìrka je

2 MÌSTSKÉ NOVINY è. 10, kvìten 2006 Čtyři otázky pro zastupitele 1) S jakým pøedsevzetím jste do zastupitelstva vstupoval? Které konkrétní vìci se Vám podaøilo prosadit? 2) S èím naopak spokojený(á) nejste? 3) Budete kandidovat do zastupitelstva v listopadových volbách? Pokud ano s jakým cílem? 4) Jaký nejdùležitìjší úkol podle Vás èeká na pøíští zastupitele? Karel Krajíèek - KSÈM 1) Do zastupitelstva jsem vstupoval již podruhé. Poprvé to bylo ve volebním období Starostou tehdy byl pan Pokorný. Mohu z vlastní zkušenosti øíci, že od té doby došlo ke zmírnìní euforie demokracie diskutování za každou cenu. Jednání se tehdy protahovala do pozdních noèních hodin a musela být pøekládána na jiný (náhradní) termín. Byl jsem hlavnì zvìdavý, jak se vìci zmìnily. Zmìnilo se opravdu hodnì k lepšímu. Jednání probíhá v kulturním prostøedí zasedací místnost. Zlepšila se pøipravenost materiálu, rychlost, hlasování atd. Každé volební období nese celou øadu splnìných dobrých vìcí, které pøevažují to, co se nepodaøilo. Není možné provést hodnocení jednou osobou a opomenout názor všech obèanù a volièù každý má své priority a zájmy. 2 dokonèení ze str. 1 V roce 2004 probìhla stavba hlavní opìrné zdi a terénní úpravy vèetnì vytyèení obrazcù zahrady. Základem bylo zachování historicky pùvodních a stabilních èástí zdi, doplnìní nepohledových a v minulosti rozebraných úsekù zdi a výstavba celé pohledové èástí zdi nad úrovní zahrady z pùvodních pískovcových blokù. Nová opìrná zeï sahá od kulturního domu Crystal po tzv. vìž kláštera. Historicky pùvodní fragmenty zdi byly oèištìny, stabilizovány a novì vyspárovány, vysvìtluje Zdenìk Vitáèek. Pro odvodnìní zahrady byl vybudován speciální odvodòovací systém, který odvádí podpovrchovou vodu ze zahrady pøes obì vrstvy této opìrné zdi. V roce 2005 byla dokonèena výstavba doplòkového objektu zahrady a restaurace. Zároveò byly zahájeny další dokonèovací zahradnické práce a výstavba zahradní dlažby a chodníkù. 2) Nejsem spokojený zejména s takovými problémy, které ovlivòují každý den život nám všem. Jedná se zejména o poøádek ve mìstì, parkování, dopravní situaci, dodržovaní rychlosti motorových i nemotorových vozidel, atd. Nutno dbát, aby pøi vstupu, zejména zahranièních firem, bylo dbáno na ekologii (zplodiny v ovzduší). 3) Kandidatura do zastupitelstva je v souèasné dobì u mé osoby závislá pøedevším na zdravotním stavu. Pokud budu osloven a nabažen pro pøíští období, jsem ochoten podílet se na práci zastupitelstva i nadále. Mým cílem bude pøedevším to, co uvedeme jako priority do volebního programu KSÈM pro komunální volby a dle možností odstraòovat nedostatky již uvedené. 4) Zvolení zastupitelé budou mít v podstatì ty samé úkoly a øešení problémù, jako všechna pøedešlá zastupitelstva. Mezi nejdùležitìjší úkoly považuji sestavení a odsouhlasení vyrovnaného rozpoètu. Dále sestavení reálného územního plánu. A byl bych rád, kdyby pokraèovalo další zlepšování mezilidských vztahù bez rozdílu politické pøíslušnosti, což se již dnes odráží v mnoha pozitivních rozhodnutích týkajících V letošním roce byly provedeny menší zahradnické úpravy a doplnìní uhynulých keøù. Zahájen byl také zkušební provoz zahrady. Klášterní zahrada je pøístupná veøejnosti od 9,00 do 17,00, ale nyní ještì jednáme s KD Crystal o prodloužení provozní doby až do veèerních hodin, aby si zahradu mohly prohlédnout i návštìvníci restaurace v KD Crystal, upøesòuje Zdenìk Vitáèek. Podle jeho slov by prostor zahrady mìl v budoucnu sloužit také jako místo pro poøádání øady nejrùznìjších kulturních akcí. V tomto smìru bychom chtìli více využívat amfiteátr, který je souèástí zahrady. Rád bych, aby se zde konaly napøíklad divadelní pøedstavení, hudební koncerty, ekologické soutìže, zkrátka aby toto místo sloužilo lidem, kteøí k nám pøijdou za libým úèelem, dodal na závìr Zdenìk Vitáèek, øeditel èeskolipského Vlastivìdného muzea a galerie. (jr) se dobra našeho mìsta. Ing. Oldøich Mertta - KSÈM 1) Pøedsevzetí je jedna vìc a možnosti dané rozložením sil v zastupitelstvu vìc druhá. Nešel jsem do zastupitelstva prosazovat konkrétní zájmy èi konkrétní akce. Snažil jsem se, aby má rozhodnutí byla v souladu s mojí pøedstavou o prosazování sociálního akcentu do jednotlivých usnesení zastupitelstva. Jako za nejvìtší pøínos ze svého pùsobení v zastupitelstvu považuji získání neocenitelných zkušeností z oblasti samosprávy i státní správy a v neposlední øadì i z práce pro obèany. 2) Nejsem pøedevším spokojený s malým množstvím finanèních prostøedkù, které plynou do okrajových èástí našeho mìsta. To se napøíklad projevuje v katastrofálním stavu komunikací v Dobranovì, Vítkovì a Vlèím Dole. Rovnìž neustálé oddalování realizace vodovodního øádu v tìchto èástech obce zpùsobuje obyvatelùm nemalé problémy. 3) Zatím nejsem zcela rozhodnut. Dùležité bude pøedevším i to, zda uspìji v primárních volbách v rámci strany. Za svùj hlavní cíl si pak kladu prosadit vìtší aktivitu jednotlivých odborù mìsta pøi získávání prostøedkù ze strukturálních fondù EU. To totiž usnadní financování mnohých akcí realizovaných mìstem. 4) Myslím si, že bude stále vìtší problém udržet pøi schvalování jednotlivých rozpoètù, dosavadní trend, to je rozpoèet vyrovnaný. Dalším závažným problémem je problematika mìstské autobusové dopravy a to pøedevším urychlení procesu její optimalizace. Vyøešení obchvatu kolem Èeské Lípy mezi zásadní úkoly pro nové zastupitele patøí rovnìž. Likvidace lávky u nádraží Usnesením z konce loòského roku vzalo zastupitelstvo mìsta na vìdomí materiál s názvem Analýza stavu mostù a lávek ve vlastnictví mìsta Èeská Lípa. V tomto materiálu bylo kromì jiného konstatováno, že technicky velmi špatný stav vykazuje již nepoužívaná lávka, která spojuje prostor autobusového nádraží ÈSAD s prostorem pøed nádražím ÈD. Na návrh technického odboru následnì zastupitelstvo mìsta schválilo likvidaci této lávky. V rámci této èinnosti zde dojde jak k likvidaci ocelové konstrukce lávky, tak betonových opìr a základových blokù. Kompletní práce by mìly být dokonèeny do konce prvního pololetí letošního roku, náklady jsou poté vyèísleny na cca ,- Kè bez DPH. (red) Den vítězství nad fašismem si 8. května připomnělo také město Česká Lípa. Vzpomínkový akt se uskutečnil nejprve u památníku na náměstí Osvobození, následně poté byly položeny květiny u pamětní desky vojákům 2. polské armády generála Swierczewského na budově Středního odborného učiliště na Palackého náměstí a u hrobu polského vojáka a sovětských vojáků na městském hřbitově. Této akce se zúčastnili také zástupci polského velvyslanectví. Foto Kateřina Amrichová

3 è. 10, kvìten 2006 MÌSTSKÉ NOVINY odbor rozvoje, majetku a investic informuje Rekonstrukce hradu Lipý pokračuje Odbor rozvoje, majetku a investic nechal zpracovat Koncepèní a architektonickou studii pøedprostoru východní brány hradu Lipý. Studie navazuje na celkovou koncepci obnovy hradu Lipý, øeší úpravu prostoru mezi vodním hradem, ulicí Erbenova a silnicí I/9. V souèasné dobì je vstup do hradu øešen provizorním prùlomem v západní hradbì. Dlouhodobì se pracuje na obnovì východní brány hradu, po jejímž dokonèení budou provizorní vjezdová vrata na západní stranì zazdìna a zprovozní se pùvodní vstup do areálu hradu po kamenném mostì. Prostor nástupu do hradu se doplní vegetací, opravena a obnovena bude stará èedièová dlažba, vysvìtluje místostarosta Jan Stejskal. Studie øeší celkové využití okolí vodního hradu spoleènì s dostavbou nìkolika objektù zázemí hradu Hlavním zámìrem je zkultivování celé partie a vytvoøení dùstojného nástupu do hradu, uvádí vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic, ing. arch. Vladimír Lavrík. Poèítá se s obnovením èitelnì a jasnì oddìleného nástupu do areálu podél severní hradby. Obnovena bude také pùvodní branka v severozápadní stranì jako pohotovostní vstup. Dùležitou souèástí studie je obnova dvou objektù bývalého mlýna v prostoru mezi vodním hradem a objektem renesanèního zámeèku Èervený dùm. V minulém století byl charakter celého místa necitlivì narušen demolicemi, pokraèuje ing. arch. Vladimír Lavrík. Aby tento prostor získal alespoò èásteènì zpìt svùj pùvodní ráz, budou nutné úpravy stávajícího objektu stodoly s pøistavìným obytným domkem z dvacátých let minulého století a výstavbu jednopodlažního objektu - zaniklého domu bývalého mlýna na severní stranì. Objekt stodoly s pøístavbou bude po rekonstrukci využíván jako mìstské informaèní centrum a poèítá se také s vybudováním vhodných prostor na poøádání výstav, koncertù, trhù apod. Druhý objekt bývalého mlýnského areálu bude navozovat ulièní charakter a také umožní vyøešení adekvátního zázemí pro správce hradu. Realizace stavebních úprav vycházejících ze studie bude rozdìlena do nìkolika etap. Na jednotlivé etapy bude zpracována projektová dokumentace a zajištìno stavební povolení. Realizaci bude možné zahájit cca za 2 roky. Odhadované náklady byly pøedbìžnì vyèísleny na více jak 16 milionù Kè. Studii zpracoval pražský Ateliér obnovy a konzervace historických staveb GIRSA AT, spol. s. r. o. (jr) Finanèní dar MŠ Kvítko Soukromé mateøské škole Kvítko, s r. o., schválila rada mìsta poskytnutí sponzorského finanèního pøíspìvku z fondu rady mìsta ve výši ,- Kè na èásteènou úhradu nákladù spojených s úpravou školní zahrady na veøejnì pøístupné herní místo. Soukromá mateøská škola Kvítko s r. o. pùsobí v Èeské Lípì od roku V souèasné dobì má škola dvì pracovištì, dotèené se nalézá v ulici Karla Poláèka v mìstské èásti Svárov, druhé je umístìno v objektu ZŠ 28. øíjna. Souèástí vily v majetku mìsta v ulici Karla Poláèka je školní zahrada s pískovištìm a dalšími herními prvky. Zahrada má dále venkovní pøístup k pitné vodì, zázemí a rovnìž zastínìnou èást. V rámci projektu Otvíráme branku dìtem hodlá tato škola uskuteènit v areálu zahrady nìkteré další stavební úpravy, a to pøedevším doplnit vybavení prostor novými herními prvky a náèiním. Po dokonèení úprav tohoto prostranství by pak zahrada mìla sloužit rodièùm a dìtem pøedškolního a mladšího školního vìku jako veøejnì pøístupné herní místo, a to také s nabídkou využití bezpeèného a klidného prostoru a s možností pøípadné úèasti na akcích poøádaných mateøskou školou. Na projekt Otvíráme branku dìtem v letošním roce SMŠ Kvítko uvolní z vlastních zdrojù èástku cca ,- Kè a 20 tisíc ještì hodlá škola získat od sponzorù. (red) mìstská policie Pìtasedmdesátiletý dùchodce z Èeské Lípy si našel zvláštní zábavu, když vodou poléval z okna svého bytu kolemjdoucí obèany. Jeho vtípek na sobì pocítila i hlídka strážníkù mìstské policie, která se na základì oznámení na místo pøestupku dostavila. Devatenáctiletého sprejera zadržela hlídka mìstské policie krátce poté, co svým výtvorem ponièil fasádu školy v Havlíèkovì ulici v Èeské Lípì. Na jeho jednání telefonicky upozornil náhodný obèan. Pro podezøení ze spáchání trestného èinu byl umìlec zadržen a pøedán Policii ÈR. Sami poškození zadrželi pøi vloupání do svého domu na ulici Jindøicha z Lipé v Èeské Lípì ètyøiadvacetiletého místního muže, který jim zøejmì pravidelnì zcizoval jídlo z lednice a další drobné vìci pøesnì neurèené hodnoty. Pøípad i s pachatelem pøevzala Policie ÈR. struènì z rady Revitalizace parku Rada mìsta Èeská Lípa odsouhlasila doporuèení komise pro hodnocení nabídek na plnìní zakázky Revitalizace mìstského parku v Èeské Lípì Oprava zpevnìných ploch a Mohauptovy kašny a pøidìlení této zakázky firmì INGSTAV DOKSY s. r. o., Doksy. Rada mìsta zároveò odsouhlasila uzavøení smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. Hodnotící komise posoudila pøedložené nabídky a navrhla zadavateli vybrat jako nejvhodnìjší nabídku firmy INGSTAV Doksy s.r.o., Doksy, a to z dùvodu nejnižší nabídkové ceny a nejdelší záruky za provedení díla. Nabídková cena tak zní na cca Kè vèetnì DPH, záruka na dílo èiní 48 mìsícù. Dokonèení oprav zpevnìných ploch se oèekává do èervna 2006, pøed konáním mìstských slavností. V rámci tìchto prací bude kompletnì vymìnìna dlažba mezi hudebním pavilonem a Mohauptovou kašnou, dále zde dojde k osazení lokality lavièkami. Oprava kašny poté bude provedena do konce mìsíce srpna Účelová dotace Rada mìsta Èeská Lípa schválila pøijetí neinvestièní úèelové dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, program Podpora zdravotnických vzdìlávacích programù, ve výši 8 700,- Kè, a to na realizaci projektu Kurz první pomoci pro pedagogy. Mìsto Èeská Lípa na podzim letošního roku uspoøádá dva ètyøhodinové semináøe zamìøené na znalosti z oblasti poskytování první pomoci. Semináøù, které se uskuteèní na pracovišti ZZS v Èeské Lípì, se poté budou úèastnit pedagogové jednotlivých èeskolipských základních škol.cílem kurzu je nejenom vzdìlat pedagogy v této oblasti, ale pøedevším další pøedávání znalostí žákùm základních škol. V pøíštím roce by poté mohla být akce zopakována a novì by také mohla vzniknout soutìž právì pro žáky základních škol. Liberecký kraj se na akci podílí krytím 80% nákladù, podíl mìsta Èeská Lípa je poté zbylých 20%. 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY V Sosnové bude Den s policií Zveme vás na Den s policií, který se koná 27. kvìtna v areálu autodromu v Sosnové od 10 do 16 hodin. Program: Ukázka práce policejních psovodù (10.30). Jezdecké umìní jízdní policie (15.00). Vystoupení èlenù klubu motorkáøù (11.00). Èetnická pátrací stanice historie èetnictva v Èechách a zásah pøi pøepadení munièního skladu (11.30 a 14.00) Práce Hasièského záchranného sboru pøi záchranì èlovìka z hoøící budovy (12.30). Chemická jednotka armády ÈR (po celý den). Výstavka výtvarných prací dìtí vèetnì odmìnìní nejšikovnìjších malíøù (13.30) Simulátor nárazu pøi autonehodì, názorná ukázka poskytování první Katastrální úøad pro Liberecký kraj, Katastrální pracovištì Èeská Lípa sdìluje, že v katastrálním území Èeská Lípa bude v dobì od 22.kvìtna do 15.èervna 2006 probíhat øízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu. Vlastníci nemovitostí mají v tomto termínu možnost seznámit se jakým zpùsobem je evidován jejich nemovitý majetek a jak je zobra- pomoci, prohlídka záchranné hasièské a zdravotní techniky, ukázky kriminalistických technik (po celý den) Motoristé si mohou ovìøit spolehlivost tachometru svých vozidel radarem dopravní policie a cyklisté zaregistrovat svá kola. Dìti mají možnost si vyzkoušet své øidièské schopnosti v dìtské autoškole nebo v jízdì na motokárách. Pro zájemce o støelbu je pøipravena laserová støelnice. Nebude chybìt skákací hrad, elektrická autíèka, minibiky, soutìže o ceny v jízdì na kole, støelbì ze vzduchovky, luku a paintball. Pro nemotorizované je zajištìna bezplatná kyvadlová doprava f. Vett z koneèné autobusu Špièák Dlouhá, pøes zastávku u KD Crystal na autodrom Sosnová a zpìt. Odjezdy z otoèky Špièák Dlouhá jsou v 9:30, 11:00, 12:30 a 14:00. Upozornění vlastníkům nemovitostí zen v budoucí digitální katastrální mapì. Obnovený operát bude vyložen k nahlédnutí v budovì Mìstského úøadu v Èeské Lípì. Mimo to bude možné do operátu nahlížet rovnìž v prostorách katastrálního pracovištì v Èeské Lípì. Další informace zájemci naleznou na úøedních deskách a webových stránkách obou institucí. Ing. Václav MERHULÍK V českolipském KD Crystal proběhlo dne 12. května hudební setkání big bandů pod názvem POHODA JAZZ. Hlavním hostem byl Meyson Band z partnerského polského města Boleslawiec. Dále se zúčastnil Big band ZUŠ Vrchlabí, Jazzbanda z Ústí nad Labem a Low AttenDance Band ZUŠ Česká Lípa (na snímku). Foto Jaroslav Švehla Mìstské slavnosti mìsta Èeská Lípa, které se letos uskuteèní 24.a 25. èervna, se už dostaly mezi vyhledávané tradièní letní projekty, pøestože jejich historie není dlouhá. V letošním roce budou zajímavým zpestøením živé obrazy z dìjin Èeské Lípy, které ztvární studenti èeskolipských støedních škol. Uspoøádán tak bude prùvod mìstem. Zábavný program pro širokou veøejnost bude rozvržen na tøi stanovištì: námìstí T. G. Masaryka, Vodní hrad Lipý a Mìstský park, spoleènì s altánkem, uvedl øeditel KD Crystal Martin Prokeš. Slavnosti by mìly nabídnout lidem pøíjemnou procházku po mìstì spojenou se zábavou a dalšími možnostmi si užít den, popisuje Martin Prokeš. Èas pro dìti bude vyplnìn adrenalinovou zábavou (skákací hrad, hry v pøírodì, ) a už v parku èi po celý den také na Vodním hradì. Ten bude tradiènì patøit støedovìké hudbì, kejklíøùm atd. Dále budou uspoøádány koncerty støedovìké hudby, divadelní pøedstavení Divadla Klaunsky Brno a veèer zakonèí velký ohòostroj se spoleènì zazpívaným známým husitským chorálem. Námìstí TGM Big Band Cl prùvod historických obrazù na hrad Red Eye Cínovci V tunelu? Bùhví s Ondøejem Br- Od poloviny kvìtna nabízí webové stránky mìsta Èeská Lípa na své adrese další novinku. V rámci zkvalitnìní služeb pro návštìvníky našeho webu byla zprovoznìna webová kamera, která nabízí 24 hodin dennì aktuální pohled na celé námìstí TGM, vysvìtluje vedoucí informatiky Ing. Milan Èerný. Odkaz Webová kamera je umístìn pod aktuálním zpravodajstvím, kde se po kliknutí na tento odkaz otevøe okno prohlížeèe s aktuální snímkem námìstí TGM. Tento obrázek o rozmìrech 640 x 480 pixelù je pak každých dvacet vteøin aktualizován. Zaèátkem roku obdrželo Mìsto Èeská Lípa za svou www prezentaci první místo v krajském è. 10, kvìten 2006 Městské slavnosti 2006 zobohatým Mìstský park Taneènì pìvecká skupina Reper z Mimonì prezentace Dobrovolných hasièù, skákací hrad a další atrakce pro dìti vystoupení ZUŠ (v altánku) Helicop Trio (v altánku) Pohádka Divadla buchty a loutky (stan) vystoupení dìtí ZUŠ Žandov prùvod historických obrazù Dechovka Zákupy (v altánku) Pohádka Divadla buchty a loutky (stan) ZUŠ Bigband (v altánku) Kavárna Divadla buchty a loutky Vodní hrad výstøel z dìla zahájení produkce na hradì Po celý den støedovìká keramická pec, kulturní šum støedovìká hudba Øemdih, komedianti Na káøe pøíchod a produkce historických obrazù pøedání Èestného obèanství starostkou mìsta pøedání cen starostky (sklepení hradu) Divadlo Klaunsky Brno Don Quijote de la Archa husitský chorál ohòostroj Webová kamera na stránkách města kole soutìže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby mìst a obcí. Webové stránky kromì pravidelných informací jak z mìsta samotného, tak také z mìstského úøadu a jejich každodenního zasílání zaregistrovaným zájemcùm zaujaly porotu zajímavým rozšíøením informaèního serveru o cizojazyèné informace pro turisty a také investory a v neposlední øadì také o informace týkající se partnerských mìst. Toto bylo realizováno díky podpoøe Evropské unie, kdy mìsto Èeská Lípa bylo v loòském roce úspìšné s žádostí o dotaci z programu Phare CBC. Dotace byla použita právì na rozšíøení nabídky webových stránek mìsta. (jr) 4

5 è. 10, kvìten 2006 MÌSTSKÉ NOVINY Ekoporadna Orsej Ekoporadnna Orsej pøi Vlastivìdném muzeu a galerii v Èeské Lípì zapoèala svoji èinnost v únoru 2006 v rámci projektu Regionální systém EVVO Libereckého kraje. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Cílové skupiny projektu: Veøejnost zejména rodiny s dìtmi, spotøebitelé, návštìvníci chránìných území. Studenti (mimoškolní výchova), pedagogové. Vzdìlávací a osvìtové instituce (knihovny, muzea). Logo projektu je kvìtina Orsej jarní má 8 okvìtních lístkù, v rámci projektu vzniklo 8 ekoporaden. Partneøi projektu: Technická univerzita Liberec, Suchopýr o.p.s (Oldøichov v Hájích), Regionální partneøi, pøi kterých vznikly Ekoporadny: Spoleènost pro Jizerské hory o. p. s (Liberec), Dùm dìtí a mládeže NMPS, DDM Vikýø Jablonec nad Nisou, MDC Maják Tanvald, SEV Èeský ráj 2 poradny (Turnov a Sedmihorky), Spoleènost pro Lužické hory a Vlastivìdné muzeum a galerie v Èeské Lípì. Poradenství a programy pro veøejnost: Ekologické a spotøebitelské poradenství pro veøejnost. Programy pøednášky, exkurze, osvìtové kampanì, diskusní akce, tvoøivá èinnost, poznávací a prožitkové akce. Specializovaná veøejná knihovna. Vydávání informaèních a osvìtových materiálù. Témata programù a poradenství Pøíklady: Ochrana zvíøat, welfare v chovu domácích zvíøat. Nakládání s odpady, pøedcházení vzniku odpadù.úspory energie, obnovitelné zdroje energie. Tradièní øemesla, zpracování pøírodních materiálù. Ekologická domácnost, šetrné spotøebitelství EVVO pro pedagogy, pracovníky mimoškolní výchovy. Provozní doba poraden Pondìlí 8:00 12:30, 13:00 17:00 Úterý 9:00 11:00 Støeda 8:00 12:30, 13:00 17:00 Na základì dohody je možný i jiný termín. Vstup je do Ekoporadny je samostatný, hned po pravé stranì vstupu do Vlastivìdného muzea a galerie v Èeské Lípì. tel , Webové stránky projektu ORSEJ Informace o ekovýchovì v Libereckém kraji, ekoporadnách, projektu ORSEJ, poøádaných akcích v kraji, kontaktních osobách. listárna Poděkování pedagožce V tìchto dnech ukonèila pùsobení ve funkci, øeditelka MŠ a ZŠ v Horní Libchavì Mgr. Dana Kejklíèková. Paní øeditelka celých 7 let pùsobení na škole odvádìla oèima nás, rodièù velice kvalitní pedagogickou práci. Zasloužila se i o to, že novátorsky zapojila mezi normální dìti i dìti s LMD i jinými vadami. Její metody mìly velký úspìch, výborné výsledky a tím zachránila tyto dìti pøed automatickým zaøazením do zvláštní školy. Je nám velice líto jejího odchodu jako uèitelky ze školy! (nesoudili jsme její práci jako øeditelky školy, ale jako uèitelky). Chtìli bychom, proto touto formou paní øeditelce uèitelce podìkovat za její doslova mravenèí práci s našimi dìtmi, popøát jí hodnì dalších úspìchù v jejím životì. Vyslovujeme jí velké podìkování za to, co pro naše dìti udìlala. Troufáme si øíci, že ne každý uèitel, by mìl s našimi dìtmi tolik trpìlivosti a tolik snahy je zaøadit do vyuèovacího procesu s ostatními dìtmi jako Vy, paní uèitelko - øeditelko! Vìøte, tedy, že nás, i naše dìti tato zmìna velice zarmoutila. My, rodièe, se domníváme, že takových uèitelù, odborníkù, jako jste Vy, je v našem školství málo, a pøitom dìtí, které potøebují individuální pøístup pedagogù, je stále víc a víc. Tak ještì jednou, paní Mgr. Dano Kejklíèková, velké díky za Vaši práci!!! Kolik takových odborníkù a lidí rozumìjících dìtské dušièce na našem okrese pracuje? Není možné umožnit paní Mgr. Danì Kejklíèkové, aby ve své dosavadní metodì práce s nemocnými i zdravými dìtmi v jedné tøídì pokraèovala i nadále? M. BERNARDOVÁ, J. KASALO- VÁ, J.MYSLÍKOVÁ A J. PAJKR- TOVÁ Poděkování Dovolil bych si podìkovat pracovníkùm ARO a Interny, vèetnì koronárního oddìlení èeskolipské nemocnice za veškerou poskytnutou péèi mojí matce Annì Svatkové, která pøes vše možné, co pro ní bylo udìláno, skonala ve vìku nedožitých 96. let dne 6. kvìtna tohoto roku. Ing. Václav SVATEK Mìsto Èeská Lípa vyhlašuje dle zákona è. 312/2002 Sb. výbìrové øízení na funkce úøedníka: 1. referent lesního hospodáøství (v odboru životního prostøedí) Platové zaøazení: 8. platová tøída dle zákona è. 143/1992 Sb. Požadavky: úplné støední vzdìlání v lesnickém oboru velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC øidièský prùkaz skupiny B komunikaèní schopnosti 2. referent øidièských oprávnìní (v odboru dopravy) Platové zaøazení: 8. platová tøída dle zákona è. 143/1992 Sb. Požadavky: úplné støední vzdìlání støední prùmyslová škola velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC praxe minimálnì 5 let komunikaèní schopnosti, vstøícnost samostatnost Podrobné informace pro uchazeèe k podání pøihlášky do VØ na www. mucl.cz - úøední deska volná pracovní místa V zaplněném Ambitu muzea se 10. května za účasti starostky města Hany Moudré, patrona celé soutěže místostarosty Jana Stejskala a hlavního organizátora Petra Nováka uskutečnilo finále soutěže Slavík Junior. Představili se vítězové školních kol: Matouš Zbyněk a Kristýna Černá (ZŠ Sever), Ladislav Raušer a Pavlína Charousová (ZŠ Pátova), Lucie Tulejová a Tereza Brychová (ZŠ 28.října), Jana Hrdinová a Václav Hruška (Gymnázium), Lucie Palečková a Anna Vrzáková (ZŠ Partyzánská), Lenka Náhodová a Lukáš Ančíc (ZŠ A.Sovy) a Marie Skočovská (ZŠ Dr.M.Tyrše). Celkové vítězství a Mp3 přehrávač získali a Českolipským slavíkem juniorem se stali: Lukáš Ančíc a Ladislav Raušer. Foto Kateřina Amrichová 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 10, kvìten 2006 historie Utváření města minority, stav poznání Politický vliv sociální demokracie na život èeské menšiny byl v dobì pøed první svìtovou válkou v Èeské Lípì urèující. Ve zjitøeném období zápasu o volební reformu (1907) se v prostøedí naší zemì formovaly další politické proudy. Ani jeden z nich se do svìtové války ve mìstì mezi èeským obyvatelstvem neuchytil. Od poèátku 20. století až do roku 1938 postupoval v øadách vzdìlané èásti èeského obyvatelstva také programový proud stavící se velmi jednoznaènì proti angažování se Èechù v politických stranách. Menšina je v ohrožení a proto je tøeba stranictví potlaèit a dát pøednost aktivnímu obrannému postoji. Vznik Sokola v roce 1904 byl pøíkladem organizace sjednocující Èechy na základì národnostním. Jeho význam byl ve zdejším prostøedí možná vìtší než jinde. Centrem spoleèenského života a sídlem sokolství se stal Národní dùm, døíve hostinec U tøí lip. Politicky zapojená nìmecká vìtšinová spoleènost vnímala Èechy jako jednu masu a vzájemné vztahy se vyostøovaly. Základní støet probìhl právì v roce 1907 a je známý jako zápas o èeskou školu. Obyvatelé èeské národnosti, kteøí podepsali Národní dům z doby po první světové válce petici pøedloženou na radnici se žádostí o otevøení èeské školy byli denunciováni tím, že jejich jména a adresy a záznamy o povolání byly zveøejnìny v podobì èerné listiny. Po právní stránce šlo o nebezpeènou výzvu Nìmcùm, aby nešetøili Èechy, ale vzhledem k tomu, že Rakousko bylo státem právním, postupovali vlastnì opatrnì. Pouhé sloupce jmen a osobních údajù, ale staèilo to. Podrobnosti z událostí kolem neúspìšného pokusu o založení èeské školy byly již opakovanì publikovány. Vra me se k èerné listinì jako historickému pramenu. Lidé odepisující petici se jednoznaènì pøihlásili k èeskému pùvodu a pøíslušnosti ke svému národu a jeho kultuøe. S Èechy se setkáváme ve všech spoleèenských vrstvách. V listinì jsou nádeníci, živnostníci, vyšší úøedníci a dokonce i pøedstavitelé firem. Právì takoví podepisovali archy na zøízení školy, protože byli dostateènì sebevìdomými pøíslušníky svého národa. Byl mezi nimi napø. Antonín Korzár, øeditel èeskolipského cukrovaru a v zámku (Vodní hrad), bydlící v domì podnikatele Altschula v Zámecké ulici èp. 58. Jan Køížek byl dílovedoucím v továrnì na kvasnice založené Ferdinandem Thumem nedaleko Èerveného domu (dnešní sídlo Radia Crystal). L. SMEJKAL 6 zatrhli jsme pro vás Z historického kalendáře 19. kvìtna 1426 byla Èeská Lípa dobyta táborským vojskem operujícím v severních Èechách. Husité zde upevòovali pozice pøed pøedpokládaným støetem s køižáckým vojskem. Poèátkem kvìtna zaèali plenit v okolí Lipého. 9. kvìtna vypálili Mimoò a bez úspìchu zaútoèili na Ralsko. Poté táhli opìt k Lípì, jejíž posádka byla posílena 23 støelci z Lužnice. Zøejmì pod dojmem špatných zpráv z okolí se vzdala o svatodušní nedìli. Ze zprávy v lužických análech není zøejmé, že by mìsto bylo obléháno a bojovalo se o nìj. Na hrad Lipý byl dosazen jako husitský hejtman Jindøich Berka z Dubé. 24. kvìtna 1936 bylo na zámku v Zákupech otevøeno Èeské muzeum pro kraj èeskolipský. Významný pokus èeské menšiny o znázornìní vlastní minulosti a hlavnì pøítomnosti. Muzejní spolek vznikl 21. bøezno 1928 v Èeské Lípì. Jeho pøedsedou byl inspektor èeských státních škol Josef Maštálko. Základem sbírek byly pøedmìty a doklady shromáždìné pro výstavu èeských menšin severních Èech v roce 1927 v Mladé Boleslavi. Muzeum sídlilo nejdøíve v novostavbì èeské školy v Novém Boru. V roce 1932 se pøestìhovalo do prázdného bytu øeditelské vily pøi Tyršových školách. Pro prostorovou tíseò hledalo lepší podmínky k uložení sbírek a našlo je na státním zámku v Zákupech. Tam bylo pronajato postupnì šest místností. V roce 1938 bylo pøed okupací pøevezeno do Bìlé pod Bezdìzem a zde uloženo pøes válku. V roce 1947 se vrátilo do Èeské Lípy a stalo se souèástí nynìjšího muzea. Česká Lípa husitská Školní inspektor ve výslužbì a souèasnì redaktor dvoumìsíèníku Bezdìz se v posledním roèníku jeho vydávání, v roce 1948, pokusil vylíèit dìjiny husitské války ve zdejším kraji. Jeho statì se neopíraly o dostateènì kvalitní dokumenty, obsahují øadu nepøesností. Husitství v severních Èechách zpracoval z hlubší vìdecké perspektivy v roce 1961 dosud žijící liberecký historik Rudolf Andìl. Ve sbírce dokumentù ze starší minulosti Èeské Lípy Regesta Lippensia od Jaroslava Panáèka byly v roce 2000 soustøedìny anotované záznamy z doby husitských válek na Èeskolipsku. Hlavice z gotické klenby na domě čp. 180 v Mikulášké ulici určitě pamatuje husitské války. Dnes je v muzeu. Citát Otevírajíce muzeum, vyplòujeme jednu z nejvìtších mezer našeho kulturního života. Chceme poznávati svou vlast, nebo z poznání vyrùstají skutky a skutkù je nám tøeba, máme-li své pozice na národním a státním pomezí udržeti. Josef Maštálko, pøedseda Muzejního spolku pro kraj èeskolipský L. SMEJKAL 100 let Hotelu Olympia a kinematografu v Èeské Lípì Jste pamìtníci a zajímá Vás, co se stalo s Velkým kinem - kam zmizelo hledištì, šatna, bufet, pokladna - jak dnes vypadá kinokavárna - jste zvìdaví, kde a jak spí celebrity - hráli jste nìkdy bowling a squash - shodíte jednou ranou všech deset kuželek - trefíte se do squashového míèku? U pøíležitosti 100. výroèí otevøení Hotelu Olympia v Èeské Lípì si Vás dovolujeme pozvat dne 3. èervna od hodin na DEN OTEVØE- NÝCH DVEØÍ poøádaný pod záštitou mìsta Èeská Lípa a za mediální podpory. Radia Crystal. Program : - prohlídka hotelu Olympia a Relax centra - kulturní program od 15 hodin : mažoretky, módní show - vernisáž výstavy Historie jižní èásti Èeské Lípy, Velkého kina a Hotelu Olympia - slavnostní odpoledne doprovází hudební skupina Vivasong z Litomìøic. (red)

7 è. 10, kvìten 2006 MÌSTSKÉ NOVINY Oznámení o době a místě konání voleb Starostka mìsta Èeská Lípa podle 15 zákona è. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a doplnìní nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, oznamuje: 1. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky se uskuteèní: dne od hodin do hodin a dne od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb v níže uvedených volebních okrscích jsou uvedené volební místnosti pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu: v okrsku volební místnost èíslo 1 Mìstský úøad, nám. T. G. Masaryka 1 2 Støední odborné uèilištì, Palackého Zvláštní škola Èeská Lípa, Moskevská Základní škola Èeská Lípa, Partyzánská Základní škola Èeská Lípa, Partyzánská Jihoèeská restaurace U Bohouše Svárovská Jihoèeská restaurace U Bohouše Svárovská Základní škola Dr. M. Tyrše Èeská Lípa Mánesova Základní škola Dr. M. Tyrše Èeská Lípa Mánesova Ministerstvo zemìdìlství ÈR Zemìdìlská agentura È. Lípa, Dubická Základní škola Èeská Lípa, Pátova Základní škola Èeská Lípa, Jižní Základní škola Èeská Lípa, Jižní Základní škola Èeská Lípa, Jižní Základní škola Èeská Lípa, Ant. Sovy Základní škola Èeská Lípa, Ant. Sovy Základní škola Èeská Lípa, Ant. Sovy Základní škola Èeská Lípa, Ant. Sovy Speciální školy Radost Èeská Lípa Školní Speciální školy Radost Èeská Lípa Školní Základní škola Èeská Lípa, Školní Základní škola Èeská Lípa, Školní Základní škola Èeská Lípa, Školní Základní škola Èeská Lípa, Školní Základní škola Èeská Lípa, Školní Zvláštní škola Èeská Lípa, Moskevská Mìstská knihovna, Èerveného køíže Základní škola Èeská Lípa, 28. øíjna Mìstská knihovna, Èerveného køíže Základní škola Èeská Lípa, 28. øíjna Základní škola Èeská Lípa, 28. øíjna Gymnázium Èeská Lípa, Žitavská Gymnázium Èeská Lípa, Žitavská Gymnázium Èeská Lípa, Žitavská Gymnázium Èeská Lípa, Žitavská Gymnázium Èeská Lípa, Žitavská Gymnázium Èeská Lípa, Žitavská Základní škola Èeská Lípa, 28. øíjna Mateøská škola, Dolní Libchava MODUS, spol. s r. o., výrobní závod È. Lípa, Dubice Mateøská škola, Dobranov 4 42 Žizníkov Zvláštní škola Èeská Lípa, Moskevská Základní škola Èeská Lípa, Šluknovská Dùm s peèovatelskou službou,ústecká Základní škola Èeská Lípa, Šluknovská Èastolovice 48 Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní obèanství Èeské republiky (platným obèanským prùkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem Èeské republiky anebo cestovním prùkazem). Každému volièi budou dodány 3 dny pøede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb voliè mùže obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volièi, který se pøed hlasováním neodebral do prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù, okrsková volební komise hlasování neumožní. V Èeské Lípì dne 13. kvìtna 2006 Hana Moudrá starostka Příloha oznámení VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1 (Městský úřad, T.G.G.Masaryka.Masaryka 1, 1.patro) Českokamenická čp Havlíčkova čp Jeřábkovo náměstí čp Jindřicha z Lipé čp Klášterní čp Mikulášská čp Náměstí T. G. Masaryka čp Náměstí Osvobození čp Paní Zdislavy čp Prokopa Holého čp Roháče z Dubé čp Sokolská čp Škroupovo náměstí čp Tržní čp. 162 Vězeňská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2 (Střední odborné učiliště, Palackého 545) Jiráskova čp Mariánská čp Mikovcova čp Nerudova čp Sadová čp U Spojů čp Újezd čp Žižkova čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3 (Zvláštní škola, Moskevská 679) Berkova čp Erbenova čp Jindřicha z Lipé čp Jiráskova čp Mariánská čp Masná čp Mlýnská čp Moskevská čp Panská čp Purkyňova čp. 652 Starý Újezd čp U Kartounky čp. 670 U Synagogy čp U Vodního hradu čp Zámecká čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4 (ZŠ Partyzánská 1053) Anenská čp Bohušovická čp Česká čp Českých bratří čp Dvořákova čp Husova čp Chelčického čp Janáčkova čp

8 MÌSTSKÉ NOVINY è. 10, kvìten 2006 Krátká čp Lesní čp Luční čp Máchova čp Malá čp Mimoňská čp Moravská čp Na Vyhlídce čp Nová čp Partyzánská čp Pivovarská čp Poříční č Slovenská čp Strmá čp Šrámkova čp U Kapličky čp U Kovárny čp U Mlékárny čp U Rybníčku čp U Výtopny čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5 (ZŠ Partyzánská 1053) Akátová čp Březová čp Foglarova čp Českých bratří čp Jabloňová čp Jasanová čp Jaroslava Seiferta čp Jasmínová čp Javorová čp K Pastvinám čp Karla Poláčka čp Máchova čp Nebeského čp Rousova čp Růžová čp Šeříková čp Šípková čp Topolová čp Trnková čp Úvoz čp Vachkova čp Višňová čp Vřesová čp Žitonická čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 6 (Jihočeská restaurace U Bohouše ) Lípová čp Lukostřelecká čp Na Ptačí louce čp Pod Hůrkou čp Svárovská čp U Katovny čp Vrchlického čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 7 ( Jihočeská restaurace U Bohouše ) 5. května čp Alšova čp Buckova čp Horova čp Hrubínova čp Klínová čp Kožnarova čp Letní čp Matouškova čp Na Kopečku čp Plynárenská čp Podzimní čp Škrétova čp U Kola čp Válečných zajatců čp Zimní čp Okřešice čp ev.č VOLEBNÍ OKRSEK Č. 8 ( ZŠ dr. Tyrše yrše, Mánesova 1526) Bulharská čp Čs. armády čp Dubická čp Eliášova čp Hrnčířská čp Konopeova čp Kozákova čp Mánesova čp Vohradského čp Volební okrsek č. 9 ( ZŠ dr.t.tyrše yrše, Mánesova 1526) Barvířská čp. 737 Čs. armády čp Dubická čp Hrnčířská

9 è. 10, kvìten 2006 MÌSTSKÉ NOVINY čp Mánesova čp Smetanovo nábřeží čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 10 (Zemědělská agentura, Dubická 2362) Dubická čp Studničkova čp Svatopluka Čecha čp Svojsíkova stezka čp U Brodu čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 11 ( ZŠ Pátova 406) Arbesova čp Děčínská čp Hornova čp Kovářova čp Pátova čp Pod Holým vrchem čp Ronovská čp Salusova čp Slovanka čp V Cihelně čp Wolkerova čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 12 (ZŠ Jižní 1903) Boženy Němcové čp Jižní čp Pod Holým vrchem čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 13 ( ZŠ Jižní 1903) Bendlova čp. 388 Děčínská čp Jiřího z Poděbrad čp Jižní čp Na Blatech čp Nawkova čp Příčná čp Ruská čp Tylova čp Větrná čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 14 (ZŠ Jižní 1903) Jižní čp Kinského čp Na Blatech čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 15 (ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056) Antonína Sovy čp Děčínská čp Hálkova čp Heroutova čp Na Nivách čp Příčná čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 16 (ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056) Antonína Sovy čp Bendlova čp Heroutova čp Zahradní čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 17 (ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056) Heroutova čp Železničářská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 18 (ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056) Českokamenická čp Západní čp Železničářská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 19 (Speciální školy Radost, Školní 2213) Střelnice čp U Střelnice čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 20 (Speciální školy Radost, Školní 2213) Okružní čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 21 (ZŠ Sever, Školní 2520) Okružní čp Severní čp Zoubkova čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 22 (ZŠ Sever, Školní 2520) Okružní čp Severní čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 23 (ZŠ Sever, Školní 2520) Havířská čp Okružní čp Příbramská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 24 (ZŠ Sever, Školní 2520) Havířská čp Uranová čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 25 (ZŠ Sever, Školní 2520) Havířská čp Josefa Maštálka čp Okružní čp Příbramská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 26 (Zvláštní škola, Moskevská 679) Bardějovská čp Jana Wericha čp U Nemocnice čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 27 (Městská knihovna, červeného kříže 2563) Červeného kříže čp Dukelská čp Jana Wericha čp

10 MÌSTSKÉ NOVINY è. 10, kvìten 2006 Pod Špičákem čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 28 (ZŠ Špičák, 28. října 2733) Bardějovská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 29 (Městská knihovna, Červeného kříže 2563) Alexandrovská čp Bohuslava Martinů čp Červeného kříže čp Dlouhá čp Myslbekova čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 30 (ZŠ Špičák, 28.října 2733) 28. října čp Alexandrovská čp Dlouhá čp Norská čp Vladimirská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 31 (ZŠ Špičák, 28. října 2733) Dlouhá čp Kolínská čp Kutnohorská čp Na Jílech čp Na Svahu čp Východní čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 32 (Gymnázium, Žitavská 2969) Pavla Wonky čp Rudolfa Hrušínského čp Štursova čp Východní čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 33 (Gymnázium, Žitavská 2969) Na Výsluní čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 34 (Gymnázium, Žitavská 2969) Brněnská čp Jihlavská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 35 (Gymnázium, Žitavská 2969) Hradecká čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 36 (Gymnázium, Žitavská 2969) Bardějovská čp Brněnská 10 čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 37 (Gymnázium, Žitavská 2969) Budyšínská čp Lužická čp Zhořelecká čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 38 (ZŠ Špičák, 28.října 2733) Sluneční čp Žitavská čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 39 (MŠ Dolní Libchava 107) Dolní Libchava čp Dolní Libchava Děčínská čp Dolní Libchava K Můstku čp Dolní Libchava Libchavská čp Dolní Libchava U Hřiště čp Dolní Libchava U Šporky čp Česká Lípa Na Blatech čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 40 (MODUS, spol.s.r.r.o.o.,., Dubice 12) Dubice čp ev.č Dubice K Peklu čp Dubice Litoměřická čp Dubice U Pískovny čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 41 (MŠ Dobranov 4) Dobranov čp ev.č. 3 Heřmaničky čp ev.č Písečná čp ev.č. 4 7 Vítkov čp ev.č Vlčí Důl čp ev.č. 2 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 42 ( Žizníkov čp. 13) Žizníkov čp evid.č VOLEBNÍ OKRSEK Č. 43 (Zvláštní škola, Moskevská 679) Česká Lípa Liberecká čp Česká Lípa Pod Špičákem čp Stará Lípa Liberecká čp Stará Lípa Moskevská čp Stará Lípa Pod Špičákem čp Stará Lípa čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 44 (ZŠ Lada, Šluknovská 2904) Komenského čp Lomená čp Šluknovská čp U Rokle čp Lada čp Lada Borská čp Lada Dolní čp Lada U Rokle čp Manušice čp č.evid. 2 VOLEBNÍ OKRSEK Č. 45 (Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855) Jáchymovská čp Pražská čp Ústecká čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 46 (ZŠ Lada, Šluknovská 2904) Bratří Čapků čp Cvikovská čp Jana Zrzavého čp Kunratická čp Špálova čp K Vodárně čp VOLEBNÍ OKRSEK Č. 47 (Častolovice) Častolovice Čp Ev.č

11 MÌSTSKÉ NOVINY è. 10, kvìten 2006 DDM Libertin èt Den dìtí ve spolupráci s Vlastivìdným muzeem a galerií v ÈL, hod, zahrada Vlastivìdného muzea, program: prohlídka muzea zdarma, soutìže pro dìti, skákací hrad, skákadla, vystoupení hudební skupiny Cínovci, obèerstvení so Informaèní centrum mládeže 8 12 hod., internet pro veøejnost, pomoc pøi vyhledávání na internetu, inzerce zdarma, infošanonová technika, tisk, kopírování so Otevøená keramická dílna pro veøejnost 9 12 hod., poplatek 10 Kè + materiál a výpal, keramická dílna so Batika 9 12 hod., cena 50 Kè, bavlnìná látka a prac. odìv s sebou so Poèítaèový klub 8 12 hod., cena 10 Kè so Karetní klub magic, pokémon, Harry Potter 8 12 hod., herna so Bøišní tance pro pokroèilé i zaèáteènice vyuèuje L. Doksanská 8,30 12,30 hod., cena 300 Kè, sál DDM, pøihl. se zaplacením do so Rodinné konstelace 8, 30 19, 30 hod., cena 600 Kè inf. a pøihlášky: tel.: po Jóga OSHO kurz taneèní meditace zaèátek v 19 hod., cena 50 Kè mìstská knihovna Pondìlí 22. kvìtna od 18,00 hodin HLEDÁNÍ recitaènì-divadelní pásmo z úryvkù dìl známých spisovatelù v podání hereckého a recitaèního kroužku pøi Gymnáziu Èeská Lípa - poboèka mìstské knihovny na Špièáku (ul. Èerveného køíže 2563) Úterý 30. kvìtna od 17,00 hodin Karel Hynek Mácha a jeho Bezdìz další pøednáška z cyklu Literární Èeskolipsko - pøednáší Mgr. Ladislav Smejkal - èítárna mìstské knihovny nám. T. G. Masaryka Mìstská knihovna Èeská Lípa nabízí pro obèany se zdravotními potížemi, sníženou nebo omezenou pohyblivostí, dovoz knih do domácností Jedná se o pravidelnou službu pro naše spoluobèany, kteøí mají sníženou možnost pohybu mimo svoje bydlištì nebo domácnost. Zájemce o tuto službu obdrží od knihovny podmínky služby a dotazník, v nìmž si vybere oblasti svého ètenáøského zájmu - knihovna 1x mìsíènì po pøedchozím písemném upozornìní rozváží knihy pøímo do domácností obèanù, pro které jsou služby knihovny ze zdravotních dùvodù nedostupné. V pøípadì zájmu kontaktujte Mìstskou knihovnu v Èeské Lípì D. Kroulíková, J. Štìpnièková, kde zájemcùm sdìlíme další podrobnosti. POZVÁNKA ČSSD Zveme Vás na prohlídku volebního autobusu ÈSSD DOUBLE DECKERU, který bude projíždìt Èeskou Lípou dne Autobus zastaví v 15,45 hodin u Kauflandu. Dále pøejede do Sosnové na fotbalové høištì, kde už bude od 15,00 hodin probíhat Den dìtí plný soutìží a her o drobné ceny, na který Vás též srdeènì zveme. ing. Karel KAPOUN, pøedseda OVV ÈSSD kino Crystal Křest knihy Èt Ne - pouze v Kdo zavítal 2. kvìtna v odpoledních hodinách DIVOÈINA do mìstské knihovny na nám. T.G.Masaryka, byl USA. Animovaný pøíbìh. svìdkem symbolického pøivítání a slavnostního Èt Ne - v a 20.00, Po - uvedení do života nové knihy Ladislava Smejkala St - pouze v o Èeské Lípì Èeskou Lípou krok za krokem. MISSION: IMPOSSIBLE III Základem textu této knihy je stejnojmenný seriál USA. Další pokraèování akèní podívané s T. Cruisem. Ladislava Smejkala, který vycházel v Èeskolipských novinách v letech 1996 až V jednot Po - pouze ve Filmový klub uvádí: OLD BOY livých kapitolách projdeme témìø celou Èeskou Korea Úvaha o touze po pomstì, kterou Lípu a prostøednictvím této literárnì historické leckdo zažije, ale málokdo uskuteèní, protože spoleènost ji zatracuje jako negativní a zkázonosnou. procházky se mùžeme seznámit s osudy jednotlivých ulic i domù, více èi ménì nám známých. Osudy jednotlivých míst a stavebních celkù nás mi- Drsný snímek se zajímavou režijní koncepcí Út St - pouze ve modìk seznamují s historií mìsta, s událostmi, FIREWALL které Èeskou Lípu utváøely a formovaly její charakter a vzhled. Kniha je bohatì doplnìna fotogra- USA. Thriller Èt Ne - pouze v fickým materiálem a reprodukcemi dobových pohlednic. DÌSNEJ DOJÁK USA. Parodie. Souèástí køtu knihy bylo i zahájení výstavy reprodukcí dobových fotografií Èeské Lípy, které Èt Ne - pouze ve BASIC INSTINKT 2 USA. S. Stone v pokraèování erotického thrilleru. knihu provází a jež je umístìna v 1. patøe knihovny. PhDr. Dana KROULÍKOVÁ Po St - pouze v MLHA USA. S mlhou se do mìsta vrací zloèiny minulosti Po - pouze ve Art kino uvádí: DOO WOOP Francie Režie: David Lanzmann. Ziggi sní o Program klubovny a knihovny pro nevidomé tom, že se stane hudebním producentem a manažerem kapely, která bude jednou hrát v paøížské Olympii. Jeden z nejlepších filmù z Paøíže od doby Godardova U konce s dechem, v hlavní roli s Michaelem h Klub Mozaika 11 h Klub vaøení 13 h pøednáška Pamì ová cvièení ; Fitoussim h Komentovaný film; Út St - pouze ve Odjezd pøihlášených na pobyt do Itálie PRIME h Obalùv koutek USA. Herecký koncert Umy Thurman a Meryl 13 h Velké klubové setkání; Streep. Rafi je atraktivní žena, která po rozvodu øeší zklamání z mužù se zkušenou terapeutkou Lisou. Ta jí poradí, aby si našla mladého milence...to však netuší, že to bude její syn...romantická komedie. Povídání u čaje Dovoluji si Vás pozvat ve ètvrtek od muzeum a galerie Ambit: Svìtové starožitnosti Jana Dukáta výstava z pozùstalosti replik a dokumentace o vytvoøení napodobenin historického umìní Fotografie autorù Euroregionu Nisa Maštálkova síò: Èeský muzejní plakát 50. a 60. let. Galerie: Rùzné obrazy a sochy - MICL a Pavel Doskoèil Petr Císaøovský plastiky POZVÁNKA KDU-ČSL Zveme Vás na volební mítink KDU-ÈSL dne 29. kvìtna 2006 od Mítink se koná mezi OD Andy a OD Banco. Dr. Jaromír DRÁBEK lídr KDU-ÈSL do voleb do PS PÈR Ivo ŠKOLA, pøedseda OV KDU-ÈSL Èeská Lípa 17:30 hod. do Tao èajovny u mìstského parku na tradièní povídání u šálku lahodného èaje. Téma které jste pro toto povídání zvolili jsou Sny. Na pøíjemné posezení s Vámi se tìší homeopat Miroslav Øebíèek. MiR POZVÁNKA ODS Oblastní sdružení ODS Èeská Lípa srdeènì zve obèany na setkání s kandidáty ODS za Èeskolipsko do Poslanecké snìmovny PÈR. Doksy: hodin - pøístavištì, stánek ODS (vyjížïka lodí po Máchovì jezeøe pro celé rodiny zdarma) Èeská Lípa: hodin - parkovištì u Delvity, dìtské odpoledne s ODS (atrakce a soutìže pro dìti) hodin - prostranství mezi obchodními domy Andy a Banco (loutkové divadélko pro dìti, kulturní program) hodin - prostranství mezi obchodními domy Andy a Banco za úèasti pøedsedy ODS Mirka Topolánka 18

12 è. 10, kvìten 2006 MÌSTSKÉ NOVINY školy, nadace, organizace Letní tábory Základní škola A.Sovy Èeská Lípa nabízí volná místa na letní tábory: Slovensko - Haligovce pro dìti od 10 let vlastní autobus, ubytování ve škole úèast na turistickém srazu dìtí a mládeže, výlety, sportovní utkání a soutìže, koupání cena: 3.100,- Kè Nové Mìsto po Smrkem pro dìti od 7 let. Celotáborová hra, soutìže, hry, výlety, koupání, sport. Ubytování v budovách,stravování 5x dennì, cena: 1.900,-Kè Pøihlášky a bližší informace: školní družina pøi ZŠ A. Sovy Èeská Lípa, B. Hlobeòová tel Výlet údolím Pekla - 5. ročník V polovině cesty jsme položili, kytičku u pamětní desky přítele Ladislava Lise. Výlet se mimoøádnì vydaøil. Ideální poèasí, rekordní úèast až pøes 100 výletníkù. Nìkteøí úèastníci si pøipomnìli první celkovou obnovu stezky v roce 2000 ale i nezbytnou opravu, která se má provést v tomto roce a bude financována z prostøedkù mìsta. Na konec výletu to nejlepší, opékání buøtù a soutìže pro dìti i dospìlé. Ukazuje se, že se tradice výletù údolím Pekla už natrvalo uchytila a nám nezbývá než v tom pokraèovat. Tak napøesrok nashledanou! S. TOMASCH Přednáška o nebezpezpečí sinic Ekoporadna ORSEJ pøi Vlastivìdném muzeu a galerii v ÈL ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje Vás zvou na pøednášku na téma: VÍŠ, V ÈEM SE KOUPEŠ? SINICE = NEBEZPEÈÍ! Pøednáška se koná ve ètvrtek 1. èervna od 17:00 do 18:30 hod. v klubovnì Vlastivìdného muzea a galerii v Èeské Lípì, vstup hlavním vchodem do VMG v ÈL. Lektor: Mgr. Pavla Procházková pracovnice HOK v ÈL odpoví též na vaše otázky. Vstup zdarma! Přípravné oddělení Českolipského dětského sboru sbormistra Petra Nováka Lístek se zúčastnilo v Lomnici nad Popelkou festivalu s názvem Lomnické hudební jaro. A již takhle malé děti po povedené soutěžní našeho sboru přivezly zlato. První nábor do literárnì dramatického oboru probìhl pøed více než dvaceti pìti lety. Obor pak navštìvovalo pøibližnì sedmdesát žákù. Nejvìtším úspìchem bylo 1. místo v krajské soutìži dìtských divadelních souborù. Pìt žákù se posléze uplatnilo jako profesionální dramatiètí umìlci, je také potìšující. V letošním školním roce bylo pøijato dvacet žákù, kteøí pracují ve dvou tøídách pøípravného studia a dvou tøídách prvního roèníku. Èinnost v tzv. drama áku je velmi rùznorodá. Patøí sem pohybová výchova, hlasová výchova, výuka mluvních dovedností, základy umìleckého pøednesu apod. Souèástí èinnosti je ale také rozšiøování smyslového vnímání pomocí rùzných didaktických her a cvièení, dále procvièování schopnosti empatie, sebeuvìdomování, fantazie, pøedstavivosti. Zároveò zde žáci získávají hlubší vztah k èeskému jazyku, uèí se ho správnì používat, rozšiøují si slovní zásobu a tøíbí vyjadøovací schopnosti. A to vše se dìje formou her a hravých èinností. Logickým výsledkem našeho snažení pak bývá veøejné vystoupení, které má buï polohu jednoduché dramatizace nebo formu pásma poezie èi prózy. I v letošním školním roce jsme pøipravili nebo pøipravujeme nìkterá vystoupení. První bylo pásmo veršù a prózy, které pod názvem Zimní pásmo pøedvedli žáci jedné tøídy prvního roèníku na vánoèním koncertu ZUŠ v prosinci Skupina žákyò z paralelní tøídy 1. roèníku vystoupila v rámci koncertu ZUŠ na pøedvánoèních trzích v konviktu Okresního muzea se zdramatizovanou básní Jana Nerudy Romance štìdroveèerní. Ve spolupráci s Mìstskou knihovnou a její poboèkou na sídlišti Špièák pøedvedli nejmladší žáci z obou pøípravek pásmo veršù o zvíøátkách. Vystoupení bylo urèeno klientùm Ústavu sociální péèe, pro které knihovna pravidelnì organizuje zábavné programy. V knihovnì jsme vystoupili ZUŠ se představuje ještì jednou, tentokrát s žákynìmi 1. roèníku, které zde pøedvedly pásmo prózy a veršù s názvem Nejen o K. H. Máchovi. Pøi pøípravì a realizaci tohoto vystoupení jsme spolupracovali s kytarovou tøídou kolegynì Anèincové. Tato akce se konala u pøíležitosti každoroènì konané Noci s Andersenem. V souèasnosti byla pøipravena se žáèky pøípravek dramatická adaptace dvou drobných dìtských pohádek a s mladšími žáky 1. roèníku dramatická recitace veršovaných pohádek Františka Hrubína ke Dni otevøených dveøí. Letošní školní rok se pomalu blíží k závìru a my doufáme, že budeme moci výsledky své èinnosti prezentovat ještì v závìreèném koncertu. Další pokraèování úspìšné èinnosti LDO je podmínìno poètem žákù tak, aby obor mohl pracovat pìt dnù v týdnu. Potìšující je skuteènost, že v souèasné dobì má obor stabilní kádr žákù a jejich neutuchající zájem o èinnost. Pøedpokládáme, že bìhem letošního roku se díky našim vystoupením veøejnost o nás dozvìdìla, a proto by nábor do dalšího roèníku mohl být úspìšný. Jsem pøesvìdèena, že literárnì dramatický obor je obor budoucnosti a spoleènost si bude stále více uvìdomovat potøebnost takovéhoto komplexního výchovného pùsobení. Mgr. Helena JANOUŠ- KOVÁ Festival Tanečního mládí V kulturním domì Crystal Èeská Lípa probìhne kvìtna celostátní soutìž dìtského parketového tance, plesového pøedtanèení, parketové taneèní kompozice, show pøedtanèení a street dance. Soutìž poøádá Svaz uèitelù tance Èeské republiky, Taneèní škola Duha Èeská Lípa, Liberecký kraj a Ministerstvo kultury. 19

13 MÌSTSKÉ NOVINY è. 10, kvìten 2006 Juniorský maraton v České Lípě již podruhé V Èeské Lípì se konalo již podruhé regionální semifinále Libereckého kraje Go juniorského maratonu. Poøadatelùm se i tentokrát zavdìèil rovinatý okruh mezi mìstským stadionem a kulturním domem Crystal. Patronem závodu byla opìt starostka mìsta Hana Moudrá, která v pravé poledne odstartovala závod devíti školních týmù støedních škol z celého kraje. K pøíjemné atmosféøe závodu pøispìla živá hudba studentské kapely. Za sluneèného poèasí bojovali borci nejenom se svými soupeøi, ale rovnìž s náhle vysokou teplotou letošního jara.v minulých Patnáctièlenný tým mladších žákyò roèník 1992, letos obhájil prvenství v soutìži oblastního pøeboru Severních Èech, který sdružuje Ústecký a Liberecký kraj. Zároveò dokázal za pomoci dvou zkušenìjších hráèek zvítìzit i v oblastním pøeboru starších žákyò, kde se v loòské sezónì umístil na tøetím místì. Vzhledem k problémùm s odchody trenérù, které mìlo družstvo v loòské sezónì je to velký úspìch. Po odchodu trenéra Reného Pešky a následnì Jaroslavy Špaèkové pøevzal kolektiv v bøeznu 2005 Vlastimil Císaø, otec jedné z hráèek družstva. Poèátky byly složité, protože každá zmìna trenéra, jeho metodiky a požadavkù na hráèky a jejich pøístup k zápasùm a tréninkùm se musí zákonitì projevit. Navíc v tomto období hledání a seznamování se družstvo jako vítìz oblastního pøeboru kvalifikovalo do pøedkola mistrovství republiky. Pøedkolo mistrovství republiky a následný festivalový turnaj družstev, která se neprobojovala do finálové soutìže nedopadl nijak slavnì a dìvèata musela strpìt nìkolik citelných porážek. Pøínosem však bylo, že si zahrála s nejlepšími družstvy republiky a poznala kvalitní a rychlý basketbal. A to byla ta správná motivace k jejich vlastní pøípravì. Již na týdenním soustøedìní v Itálii se doèkaly uznání od italských trenérù, nebo pora- roènících byli tradièními úèastníky tohoto sportovního projektu studenti èeskolipské obchodní akademie. Letos obsadili slušné 5. místo. Bednu ovládli v Èeské Lípì profíci z jilemnického sportovního gymnázia, kteøí si tak vybojovali úèast v pražském finále. Jejich družstva A, B, C dobìhla postupnì i v tomto poøadí jako první do cíle.všechny týmy obdržely trièka s logem závodu a další dárky od sponzorù. Pro samotné úèastníky i diváky byl tento štafetový bìžecký závod studentù a studentek jistì pìkným sportovním zážitkem. Zdenìk BUFKA Mladé basketbalistky DDM Èeská Lípa se pøedstavují zily o rok starší kolegynì z Udine. I na dalším turnaji v Sadské, kde se opìt setkaly se známými týmy z pøedkola MR ÈR ukázaly kvalitativní posun. Hráèky dokázaly sehrát kvalitní, rychlá a vyrovnaná utkání a svoji hrou pøedvedly pìkný basketbal, za který se nemusely stydìt. Po tvrdé letní pøípravì pak dìvèata nastoupila do nové sezóny oblastního pøeboru a v zájmu o co nejvyšší poèet utkání se družstvo pøihlásilo i do kategorie starších kolegyò. I tady však ostatní družstva nespala a pøišla s kvalitnìjší a tvrdší hrou než dosud. Celou základní èást soutìže pak klub DDM Èeská Lípa tvrdì bojoval o první pøíèku a ve finálových turnajích dokázal svoji kvalitu. V obou kategoriích, mladších i starších žákyních nedal soupeøùm ani v jediném zápase šanci a dokázal obì soutìže s pøesvìdèi-vými výsledky vyhrát již dva zápasy pøed koncem. Družstvo nyní èeká opìt nároèná pøíprava na další kvalifikaci žákovské ligy, která bude pøedstavovat kromì kondièních tréninkù a soustøedìní opìt nìkolik pøípravných turnajù za úèasti ligových družstev. Jako tøešnièka na dortu pak dìvèata èeká nìkolikadenní soustøedìní na kolech v Jizerských horách, kde si zahojí rány, pøijdou na jiné myšlenky, nabijí novou energií, chutí hrát nejlépe jak umí a mít radost z kolektivu a ze hry samotné. (red) Bronzový Sport Relax Karatisté z klubu Sport Relax vybojovali na mezinárodní akci v Hradci Králové, která se uskuteènila bìhem posledního dubnového víkendu, ètyøi cenné kovy. Velká cena pøivítala pøes 500 karatistù z celé Èeské republiky a zahranièí, což zaruèovalo v každé kategorii velmi silnou konkurenci. Byly to první velké závody po delší pauze a proto jsme je považovali za jakýsi zkušební start, øekl hlavní instruktor, Pavel Znamenáèek. Nejprve byla na programu kategorie žákù pod vedením trenéra Milana Veselého. Naši svìøenci ve složení Buríková, Lai, Jurneèka obsadili nepopulární ètvrtá místa, ale pro tyto mladé borce to je pìkný úspìch. Další den pøišly na øadu kategorie dorostu a seniorù. V kata dorostu bylo potìšující, že závodníci Kraus, Zdobinský, Drobeèek, Kolek, Peøinka se dostali mezi osmi nejlepších závodníkù. Tradiènì na této akci se nejlépe daøí Honzovi Drobeèkovi, který si každý rok pøiváží medaile. V repasáži o tøetí místo Honza bojoval s naším Jakubem Kolkem a po vyrovnaném výkonu obsadil 3místo. Další dvojice v repasáži o tøetí místo se opìt setkali naši dva svì- Klub èeských turistù Vás zve na pìší výlet do Bohosudova s názvem Za hlasem zvonu. Koná se v sobotu 27. kvìtna na trase Bohosudov Komáøí Vížka Cínovec Krupka šachta Martin Bohosudov, délka 10 km. Odjezd do Bohosudova je vlakem z Èeské Lípy hl. n. v 6:44 hod. øenci Adam Zdobinský a David Kraus, který pøedvedl pìkný výkon v kata, ale po chybì se musel spokojit se ètvrtým místem. Tøetí místo obsadil zkušený Adam Zdobinský. V kategorii kata muži se nejlépe daøilo Jakubu Kolkovi, který si chtìl vynahradit ètvrté místo v dorostu. Bohužel se do finále nedostal a znova se odehrál souboj o tøetí místo s naším Ondøejem Samkem, popisuje Znamenáèek. Oba dva pøedvedli vyrovnaný výkon a na praporky 3:2 obsadil Jakub Kolek tøetí pøíèku a Ondra získal ètvrté místo. V kategorii dorostenek se nejlépe vedlo Karin Košíkové a v ženách Janì Bìlohlavové, obì dvì získaly ètvrtá místa. V kumite dorostu do 55kg se pøedstavil Filip Peøinka. Filip je už zkušený bojovník a podaøilo se mu získat bronzovou medaili. Dalšimi úspìšnými závodníky byli Adam Zdobinský, Jan Drobeèek, Lukáš Chalupa, kteøí skonèili tìsnì pøed bronzovou medaili a získali ètvrtá místa. Zanedlouho se chystáme na soustøedìní v Itálii, kde se budeme pøipravovat individuálnì po fyzické a technické stránce do další sezóny, uzavírá Pavel Znamenáèek. (jr) Pozvánka Klubu českých turistů s pøestupem v Ústí n. L. Návrat veèer. V sobotu 3. èervna s námi mùžete jít do málo navštìvovaného okolí Hradèan. Trasa Hradèany Kraví rokle Držník Hradèany, délka 10 km. Odjezd je vlakem z È. Lípy hl. n. v 7:53 hod. do Doks a odtud autobusem do Hradèan, návrat veèer. MÌSTSKÉ NOVINY, ètrnáctideník, ev. è. MK ÈR E Vydává: Mìsto Èeská Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IÈO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovìdný redaktor: Jaroslav Švehla. Redakèní rada: Bc Eva Vlastníková, Jan Stejskal, Ing. Oldøich Merta, Ivo Škola, Ing. Josef Zachrla, Siegfried Tomasch. Redakèní rada má vyhrazené právo zamítnout pøíspìvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávìrce. Distribuce: Pøíjem inzerce: J. Stárková, Mìstské informaèní støedisko, námìstí TGM èp. 2, tel Dopisy a pøíspìvky ètenáøù nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovìdnost za obsah zveøejnìné inzerce a pøípadné následné škody.

Městský úřad Česká Lípa. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany

Městský úřad Česká Lípa. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany Městský úřad Česká Lípa Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany Mgr. Novotná Petra Tel.: 487 885 476, e mail: novotna_p@mucl.cz, č. kanceláře 206 Vedoucí oddělení Majetkové

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B Sportovní granty 1. etapa Kategorie I.A - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let výkonnostní sport a kategorie I.B - podpora činnosti organizací vykazujících v

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Elektronická komunikace s veřejností. 20/listopad/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Elektronická komunikace s veřejností. 20/listopad/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 0/listopad/0 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 8. listopadu 0 Elektronická komunikace s veřejností Novou rubriku na svých internetových

Více

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic Ulice popis (čísla popisná) číslo a adresa volebního okrsku Akátová celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Alešova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Arbesova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013,

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013, MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 3. 2014 (č. usnesení 981/2014-1010/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) Č. usnesení 619/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Českolipští starostové jednali o ZZS a dopravní obslužnosti

Českolipští starostové jednali o ZZS a dopravní obslužnosti 19/listopad/2005 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 4. listopadu 2005 Českolipští starostové jednali o ZZS a dopravní obslužnosti Mìsta s rozšíøenou pùsobností

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

SLOVO K ÈLENSKÉ ZÁKLADNÌ

SLOVO K ÈLENSKÉ ZÁKLADNÌ SLOVO K ÈLENSKÉ ZÁKLADNÌ Kolegové a kolegynì, do konce dubna máme za povinnost zaplatit èlenský pøíspìvek. Bohužel, nìkteøí z Vás na tuto povinnost trochu pozapomnìli. Mrzí nás to o to víc, že nevíme,

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014)

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více