uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu NN včetně podpěrného bodu NN s se společností E.ON Distribuce, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu NN včetně podpěrného bodu NN s se společností E.ON Distribuce, a.s."

Transkript

1 ZPRÁVY z radnice 1. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne Rada města s c h v a l u j e zřízení komise stavební a životního prostředí pro volební období , ve složení: předseda Mgr. Petr Hrádek, členové: Ladislav Vašulka, Ing. Petr Pilař, Marie Adámková Rada města Klobouky u Brna v souladu s 4 zákona č. 94/1963Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů stanovuje místem určeným pro pořádání slavnostních obřadů obřadní síň a stanovuje dobu pro konání obřadů uzavření manželství na každou sobotu od 9:00 do 15:00 hodin. Dále rada města stanovuje smluvní odměnu za uzavření manželství mimo úředně určenou místnost ve výši 1.000,- Kč pronájem části pozemku parc. č. 2449/2 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 52 m 2 v prostoru od kotelny bytových domů na Sídlišti 17. dubna po sousední pozemek parc. č. 2458/69 v šířce tohoto pozemku pro zemědělské obhospodařování majitelům sousední nemovitosti manželům, na dobu neurčitou za obvyklé nájemné ve výši 2.500,- Kč/ha s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nájemci v plné výši uzavření nájemní smlouvy s, na pronájem vinice č. 17 ve společných vinohradech v trati Pod Plunary o výměře 500 m 2 k.ú. Klobouky u Brna na dobu neurčitou za obvyklé nájemné ve výši 1.500,- Kč/ha s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nájemce v plné výši uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemků č. 41/04 s na pronájem vinice na pozemku parc. č v trati Pod Plunary o výměře 337 m 2 k.ú. Klobouky u Brna na dobu neurčitou za obvyklé nájemné ve výši 1.500,- Kč/ha s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nájemce v plné výši uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu pozemků č. 103/04 s firmou ZEČI, spol. s r.o. Boleradice se sídlem Boleradice č.p. 426, na základě kterého bude ukončen pronájem části pozemku parc. č. 2737/96 o výměře 65 m 2 s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nový nájemce firma VERITAS spol. s r.o. se sídlem v Bošovicích, Vrchní 7 uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu v umístění venkovního vedení NN včetně podpěrného bodu NN se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gernstnera 2151/6, na část pozemků parc. č. 1109/1 a 1663 v k.ú. Klobouky u Brna (ulice Nádražní obnova vnn) za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu v umístění venkovního vedení NN včetně podpěrného bodu NN s pojistkovou skříní NN se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gernstnera 2151/6, na část pozemku parc. č. 1647/5 v k.ú. Klobouky u Brna (ulice Nádražní obnova vnn) za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu v umístění venkovního vedení NN se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gernstnera 2151/6, na část pozemku parc. č. 2529/8 v k.ú. Klobouky u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu v umístění venkovního vedení NN včetně pojistkových skříní NN se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gernstnera 2151/6, na části pozemků parc. č. 1375/1 a 1375/2 v k.ú. Klobouky u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 1.500,- Kč uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu v umístění kabelového vedení NN se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gernstnera 2151/6, na část pozemku parc. č. 1375/2 v k.ú. Klobouky u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění podzemního komunikačního vedení se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, na část pozemku parc. č. 2012/1 v k.ú. Klobouky u Brna s podmínkou, že náhrada za zřízení věcného břemene bude zvýšena z navržené jednorázové náhrady ve výši 200,- Kč na 500,- Kč za každý započatý metr pozemku zatíženého břemenem uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení, provozování a opravách kanalizační stoky v zahradách za RD na ulici Masarykova s majiteli pozemků parc. č. 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1127, 1129, 1132, 1134, 1135, 1136 a 1137 v k.ú. Klobouky u Brna poskytnutí finančního daru za pořádání kulturních akcí pro děti a mládež, poskytnutí finančního daru za pořádání kulturních a společenských akcí a za příspěvky do kabelové televize v roce 2010 občanům města umístění reklamního zařízení na oplocení ČOV. Místní poplatek bude vybírán v souladu ze zněním čl. 15, část B, písm. j), obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o místních poplatcích uhrazení členského příspěvku k zabezpečení realizace činnosti DSO Mikroregionu Hustopečsko v roce 2010 ve výši ,- Kč z rozpočtu města Rada města r o z h o d l a, že nebude z ekonomických důvodů prodloužena pracovní smlouva s pracovnicí Kulturně informačního centra. K budou její kompetence předány pracovnici Městské knihovny Klobouky u Brna. Součástí pracovní náplně bude zajistit chod KIC včetně pronájmů, pořádání kulturních akcí, přednášek apod. 2. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne Rada města s c h v a l u j e zadání zpracování průkazu energetické náročnosti budovy a zpracování žádosti na akci Snížení energetické náročnosti ŽŠ Klobouky u Brna na SFŽP panu Ing. Petr Machynka, Zahradní 1158, Uherské Hradiště za nabízenou cenu ve výši ,- Kč včetně DPH zadání zpracování projektové dokumentace, požární zprávy a položkového rozpočtu pro dotační titul na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ Klobouky u Brna, Ing. Bronislav Lunga, Žeravice 352 za nabízenou cenu ve výši ,- Kč včetně DPH pokračování na str. 2 1

2 aktualizaci Energetického auditu včetně autorského dozoru, zpracované společností DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s r. o., Brno za cenu ve výši ,- Kč včetně DPH Postup při požadavku o kácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví Města Klobouky u Brna, který je přílohou č. 1 zápisu proplacení nákladů ZŠ Klobouky za přefakturaci energií při výrobě ledu na školním hřišti v době vánočních prázdnin ve výši 2.490,- Kč a vyplacení příspěvku ve výši 1.000,- Kč jako odměnu za přípravu ledové plochy Mateřské škole Klobouky u Brna výjimku z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2011/2012, tj. navýšení o tři děti zakoupení cen do tomboly na Radniční ples, ples hasičů, MěVG, MěSOŠ a Sokola, celkem za ,- Kč Rada města p o v ě ř u j e starostu města objednáním odborného statického posudku na objekt sokolovny na ulici Zámecké starostu města zadáním právního prověření Kupní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Klobouky u Brna a Ministerstvem vnitra ČR, předmětem smlouvy byl prodej objektu čp. 721 na ulici Zámecká v k.ú. Klobouky u Brna (objekt bývalé služebny policie ČR) 3. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne Rada města s c h v a l u j e převedení hospodářského výsledku MěVG do rezervního fondu ve výši ,25 Kč tvorbu investičního fondu MěVG ve výši odpisů ,00 Kč převedení hospodářského výsledku MěSOŠ do rezervního fondu ve výši 4.525,04 Kč tvorbu investičního fondu MěSOŠ ve výši odpisů ,-Kč převedení hospodářského výsledku ZŠ do rezervního fondu ve výši 1.672,39,- Kč převedení hospodářského výsledku MŠ do rezervního fondu ve výši ,26 uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s..., na pronájem pozemku parc. č. 3542/69 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 1332 m 2 na dobu neurčitou za obvyklé nájemné ve výši 2.500,- Kč/ ha s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nájemce v plné výši ukončení platnosti nájemní smlouvy č. 25/04 uzavřené s... na pronájem pozemků parc. č. 3010/1, 3010/2, 3010/3 a 3010/3 dohodou k s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nový nájemce uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s, na pronájem pozemků parc. č. 3010/1, 3010/2, 3010/3 a 3010/4 v trati Pod Plunary o celkové výměře 1275 m 2 k.ú. Klobouky u Brna na dobu neurčitou za obvyklé nájemné ve výši 1.500,- Kč/ha s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nájemce v plné výši uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 9/04 uzavřené s, na základě kterého bude ukončen nájemní vztah k pozemkům parc. č. 2944/1, 2944/2, 2944/3, 2945/1, 2945/2 a 2945/3 v k.ú. Klobouky u Brna dohodou k datu s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nový nájemce uzavření nájemní smlouvy s, na pronájem zahrady za Peclovou vilou ve výměře zmenšené o část, která je využívána městem na uskladnění inertního materiálu. Pronajímaná část pozemku parc. č v k.ú. Klobouky u Brna má výměru 2700 m2 a pronajímá se na dobu neurčitou za obvyklé nájemné ve výši 2.500,- Kč/ ha s tím, že nájemné za hospodářský rok 2010/2011 uhradí nájemce v plné výši uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou Výstavba parkoviště pro bytový dům Stará škola na obecním pozemku parc. č v k.ú. Klobouky u Brna s investory stavby. Smlouva bude obsahovat i souhlas s napojením na místní komunikaci a podmínku, že zpevněná část nájezdu umístěná na obecním pozemku parc. č bude provedena tak, aby bylo možné její rozebrání pro případ opravy nebo uložení inženýrských sítí povolit kácení břízy rostoucí na pozemku parc. č v k.ú. Klobouky u Brna blíže domu č.p. 625, druhou břízu schvaluje prořezat provedení ořezu 3 lip rostoucích na pozemku parc. č. 1146/1 před budovou na ulici Masarykova 55 ukončení nájemní smlouvy č.1/2010 ke služebnímu bytu na ulici Vinařské 29. Vzhledem k tomu, že ze strany zaměstnanců příspěvkových organizací města není o pronájem tohoto bytu zájem, schvaluje rada města nabízet pronájem bytu na dobu určitou i občanům, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k PO zřízených městem. objednání aktualizace projektové dokumentace paspartu dopravního značení a paspartu chodníků města Klobouky u Brna za cenu 7.920,- Kč u společnosti Viadesigne s.ro. Břeclav vyplacení odměn členům zásahové jednotky SDH za výjezdy v období , finanční prostředky budou vyplaceny z pokladny organizace Rada města Klobouky u Brna n e s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu v umístění sloupů vedení NN se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gernstnera 2151/6, na část pozemku parc. č v k.ú. Klobouky u Brna (ulice Nádražní výměna sloupů) za jednorázovou úplatu ve výši 4.500,- Kč. Rada města přehodnotila situaci a poukázala na to, že v loňském roce byla celá ulice Nádražní rekonstruována, v zeleném pásu byla vysazena zeleň a pověřuje starostu města jednáním o vyřešení situace jiným způsobem 4. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne Rada města s c h v a l u j e uhrazení poplatku za prezentaci Městského muzea v Kloboukách u Brna v publikaci 100 nejznámějších muzeí a galerií v ČR umístění dopravní značky Zákaz stání na veřejném prostranství - parcela č. 792 ve vlastnictví města a zúžení zeleného pásu na této parcele o 50 cm Rada města Klobouky u Brna p o v ě ř u j e komisi životního prostředí provedením kontroly připojení občanů bydlících v ulicích Jiráskova a Nádražní na veřejnou kanalizaci 5. schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne Rada města s c h v a l u j e směrnici č. 17 upravující poskytování darů z rozpočtu města vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí řízené skládky odpadu Klobouky u Brna - Matinice. Požadavkem je praxe v odpadovém hospodářství, strojní průkaz a řidičský průkaz skupiny C uzavření dohod o provedení práce na úklid a údržbu města cenu tepla za rok 2010 v Domě s pečovatelskou službou ve výši 510,-Kč/ GJ Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí pracovní čety. Požadavkem je vyučení v oboru zedník, obkladač, případně v příbuzném oboru nebo dlouhodobá praxe v požadovaných oborech a řidičský průkaz skupiny B a T 2

3 vytvoření pracovní skupiny pro přípravu podkladů a zajištěním příprav opravy sokolovny ve složení: starosta, místostarosta, Mgr. Pavel Klement, Miroslav Navrátil a za SÚ Yveta Jančová 1. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna, konané dne Zastupitelstvo města schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty a členů rady Zastupitelstvo města Klobouky u Brna volí starostou města Klobouky u Brna pana Ing. Zdeňka Lobpreise 2. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna, konané dne Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Jednací řád zastupitelstva města s účinností od Veřejný způsob volby starosty, místostarosty a členů rady. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva. Pana Ing. Petra Pilaře jako osobu oprávněnou přijímat prohlášení o uzavření manželství. Pana Ing. Oldřicha Štercla, který bude ve volebním období zastupovat město při spolupráci s pořizovatelem územního plánu včetně jeho změn Odměny ve výši o 10% nižší než byly v uplynulém volebním období. Odměny budou vypláceny s účinností od Neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci ve výboru nebo komisi bude v souladu se zněním 77 odst.3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění poskytnuta odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce Rozpočtového opatření č.4/2010 Příkaz starosty města ke schválení inventarizace za rok 2010, včetně uvedených termínů a složení komisí Uzavření kupní smlouvy o prodeji vodovodního přivaděče Bohumilice - Velké Hostěrádky nacházejícího se v katastrálním území Bohumilice a Velké Hostěrádky, mezi městem Klobouky u Brna a obci Velké Hostěrádky Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku za výherní hrací přistroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku ze psů Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místním poplatku za užívaní veřejného prostranství Smlouvu o dílo na akci Projektová dokumentace Klobouky - kanalizace v ulici Masarykova, uzavřenou se společností Pöyry Environment a.s., za cenu ,- Kč Kalkulaci ceny stočného na rok Cena stočného bude od ve výši 18,26 Kč/m 3, tj. dle směrného čísla - 70,- Kč za osobu a měsíc, cena vodného se nemění tj.33,- Kč/m 3 Upravený návrh rozpočtu na rok 2011 Návrh rozpočtového výhledu do roku 2022 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši ,-Kč na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení úprava náměstí a zámeckého nádvoří, dle podmínek smlouvy Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení stavby Náměstí a nádvoří zámku v Kloboukách u Brna č. 5810/10/OD Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši ,-Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2010Smlouvu č. 1/2010 o dodávce vody z městského vodovodu Klobouky u Brna, platnou s účinností od Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 5213/10/OKH na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2010 Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, uzavřené se společností JMP Net, s.r.o., zastoupená společností Jihomoravská plynárenská, a.s. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, uzavřené se společností JMP Net, s.r.o., zastoupená společností Jihomoravská plynárenská, a.s. Zastupitelstvo města v o l í Místostarostou města Klobouky u Brna byl pro volební období zvolen RNDr. Přemysl Pokorný Členy rady města Klobouky u Brna byli pro volební období zvoleni: Ing. Oldřich Štercl, Roman Blanář, Hana Dršková Finanční výbor: předseda Ing. Eva Šeráková, členové: Irena Blažková, Hana Dzidová Kontrolní výbor: předseda Miroslav Navrátil, členové: Emil Rašner, Vladimír Trávníček 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna, konané dne Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Návrh rozpočtového opatření č. 1/2011 Rozpočtové opatření č. 5/2010 Plán rozvoje města Seznam investičních akcí pro rok 2011 Souhrnný rozpočet projektu Úprava Kloboukách potoka Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu id. 5/8 pozemků parc. č. 5/15, 155/3, 259/3 a 259/4 v k.ú. Bohumilice včetně závazku, že bude o převedené nemovitosti řádně pečovat, užívat je pouze jako místní komunikaci a veřejnou zeleň v souladu s veřejným zájmem tj. zejména nevyužívat je ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům nepronajímat a nepřevést je třetí osobě a to vše po dobu 5 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí Smlouvu o dílo se společností EURO- PRO servis s.r.o. Jeseník, na vypracování žádosti k projektu Dětské hřiště u MŠ a MěSOŠ Klobouky u Brna a zajištění realizační části této akce. Cena díla je ,- Kč a bude rozložena do tří splátek Objednat na zkoušku několik kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad u společnosti Van Gansewinkel. Cena za umístnění jednoho kontejneru je 4.181,- Kč za rok Připojení města Klobouky u Brna k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet dne Kalkulaci ceny vody pro obec Velké Hostěrádky ve výši 28,- Kč za m 3, a to s účinnosti od Návrh rozpočtu na rok 2011 Mikroregionu Hustopečsko Příspěvek města Klobouky u Brna pro rok 2011 na dofinancování LSPP Hustopeče Zpracování obecně závazné vyhlášky města o zákazu požívání alkoholických nápojů na území města Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e Záměr na prodej části pozemku parc. č. 792 v k.ú. Klobouky u Brna Odkoupení pozemku parc. č. 1648/15 v k.ú. Klobouky u Brna a doporučuje majiteli převést pozemek bezúplatně do vlastnictví Jihomoravského kraje jako vlastníka přilehlé komunikace III/4189. Před provedením majetkoprávního převodu je nutné uzavřít s Městem Klobouky u Brna smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN k ČOV Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na opravu kapličky sv. Alžběty v Bohumilicích 3

4 Starosta města děkuje všem spoluobčanům za úklid sněhu na chodnících před svými rodinnými i bytovými domy v letošní zimě. Děkuje za spolupráci a pochopení. Dále žádá všechny spoluobčany o udržování pořádku kolem svých domků a blízkého okolí i od jara do zimy. Vždyť chceme všichni mít Klobouky malebné ve skutečnosti a ne jen na papíře. Také chce poděkovat všem majitelům psů, kteří své miláčky nenechávají volně pobíhat po městě a jejich exkremety poctivě uklízí. Vaše práce nechť je příkladem i pro ostatní občany Klobouk u Brna. Starosta města děkuje všem sponzorům, kteří poskytli dary do tomboly na radniční ples. I díky Vám byl ples velmi úspěšný. Děkujeme. Městský úřad Klobouky u Brna upozorňuje občany, že nejpozději do 15. května 2011 je možné podávat požadavky na obsah nového územního plánu Města Klobouky u Brna. Své požadavky a připomínky předávejte starostovi města nebo paní P. Malé. M sto Klobouky u Brna Nám.Míru 169/1, Klobouky u Brna tel.: O Z N Á M E N Í o vyhlášení výb rového ízení na vedoucího ízené skládky odpadu starosta M sta Klobouky u Brna vyhlašuje výb rové ízení na funkci VEDOUCÍ ÍZENÉ SKLÁDKY ODPADU MARTINICE - KLOBOUKY U BRNA Základní p edpoklad - státní ob anství R - v k min. 18 let - zp sobilost k právním úkon m - bezúhonnost Další požadavky: - st edoškolské vzd lání - praxe v odpadovém hospodá ství, znalost zákona o odpadech - strojní pr kaz - idi ský pr kaz skupiny B a C - uživatelská znalost práce na PC - organiza ní a komunika ní schopnosti P ihláška musí obsahovat : jméno, p íjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní p íslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce + tel. íslo, íslo ob anského pr kazu zájemce, datum a podpis zájemce K p ihlášce je nutno p iložit tyto doklady : a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zam stnáních b) výpis z evidence Rejst íku trest ne starší než 3 m síce c) ov ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd lání Platové podmínky : se ídí na ízením vlády o platových pom rech zam stnanc orgán státní správy, n kterých dalších orgán a obcí, v platném zn ní. Lh ta pro podání p ihlášky : P edpokládaný termín nástupu: P ihlášku s požadovanými doklady doru í uchaze na adresu : M sto Klobouky u Brna, nám.míru 169/1, Klobouky u Brna V Kloboukách u Brna Jak dál v Kloboukách u Brna... Vážení spoluobčané, po pár měsících od mého zvolení starostou města jsem povinen Vás informovat o situaci ve městě, protože ne všichni občané mají přehled o dění v našem městě. Možná se Vám zdá, že kroky pro úpravy a změny ve městě a zlepšení našeho životního prostředí jsou malé a činnost města stagnuje. Všechno se odvíjí od velké zadluženosti města. K datu byla zadluženost města z úvěrů a půjček ve výši 47,2 milionů Kč. Jedná se o následující úvěry a půjčky: u České spořitelny a.s. je třeba splácet ještě částku 2,8 mil. Kč za výstavbu DPS, 11,24 8mil. Kč za výstavbu ČOV a Státnímu fondu životní- ho prostředí částku 4,94 mil. Kč také za výstavbu ČOV, 11,46 mil. Kč za rozšíření skládky TKO. Dále dlužíme společnosti IMOS Brno,a.s. částku 14,692 mil. Kč za provedení rekonstrukce chodníků v ulicích Jiráskova a Nádražní. Výše závazku z leasingové smlouvy na nákup nákladního automobilu MAN je 2,036 mil. Kč. Podstatná část těchto dluhů bude splacena do roku 2014, avšak úplně to bude až v roce V letošním roce jsme povinni uhradit věřitelům částku cca 11 mil. Kč jako splátky úvěrů a úroků, což je zhruba 1/3 příjmů rozpočtu města. Je nutné si přiznat, že bez úvěrů a půjček by se nikdy v Kloboukách nevybudovala ČOV, DPS, rozšíření skládky, chodníky v ulicích Nádražní a Jiráskova a podobně, tedy zařízení pro město nezbytně nutná. Vysoká zadluženost však omezuje město v dalším rozvoji a činnostech. V příštích letech nelze dělat další dluhy, protože bychom neměli na jejich splácení. Město je schopno získat další úvěrové prostředky až po splacení podstatné výše uvedených dluhů - tj. až v roce Z tohoto důvodu jsme odkázáni především na dotace ze státních, krajských financí, či z prostředků EU. Ale tyto dotace však nekryjí 100% pořizovacích investičních nákladů (maximum se pohybuje do 90%). Tzn. že 10% je nutno pokrýt z vlastních zdrojů nebo si na to půjčit. V únoru se objevil další pro město závažný problém sokolovna. Na zá- 4

5 M sto Klobouky u Brna Nám.Míru 169/1, Klobouky u Brna tel.: O Z N Á M E N Í o vyhlášení výb rového ízení na vedoucího pracovní skupiny starosta M sta Klobouky u Brna vyhlašuje výb rové ízení na funkci VEDOUCÍ PRACOVNÍ SKUPINY M STA KLOBOUKY U BRNA Základní p edpoklad - státní ob anství R - v k min. 18 let - zp sobilost k právním úkon m - bezúhonnost Další požadavky: - vyu ení v oboru zedník nebo v p íbuzném oboru - praxe v požadovaném oboru - idi ský pr kaz skupiny B a T - organiza ní a komunika ní schopnosti P ihláška musí obsahovat : jméno, p íjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní p íslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce + tel. íslo, íslo ob anského pr kazu zájemce, datum a podpis zájemce K p ihlášce je nutno p iložit tyto doklady : a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zam stnáních b) výpis z evidence Rejst íku trest ne starší než 3 m síce c) ov ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd lání Platové podmínky : se ídí na ízením vlády o platových pom rech zam stnanc orgán státní správy, n kterých dalších orgán a obcí, v platném zn ní. Lh ta pro podání p ihlášky : P edpokládaný termín nástupu: P ihlášku s požadovanými doklady doru í uchaze na adresu : M sto Klobouky u Brna, nám.míru 169/1, Klobouky u Brna V Kloboukách u Brna Vzhledem k neradostné finanční situaci města a maximální snaze ušetřit, doznal, jak jste jistě již postřehli i zpravodaj Větrný mlýn několik změn. Tou nejviditelnější bude zvýšení ceny ze současných 15 Kč na 30 Kč. Zároveň se poněkud sníží i rozsah stran a to především ve Školním občasníku Klobouček. Další nezanedbatelné úspory bylo dosaženo při jednání s tiskárnou. Těmito nezbytnými kroky bylo dosaženo snížení nákladů na zpravodaj, i když i nadále na něj bude městská pokladna přispívat. red Město Klobouky u Brna upozorňuje občany na platnost nařízení města, které zakazuje na území města Klobouky u Brna pochůzkový prodej zboží a pochůzkovou nabídku poskytování telekomunikačních služeb, energetických služeb a služeb zdravotních pojišťoven. Vzhledem k tomu, že se prodejci těchto služeb se v našem městě opět začínají vyskytovat a v některých případech se jedná o podvody a trestnou činnost, prosíme občany o spolupráci a nahlášení této činnosti na městský úřad tel. č Městské policie. Děkujeme kladě připomínek a upozornění občanů města jsem nechal vypracovat statické posouzení konstrukce střechy a stropu naši stařičké sokolovny (která byla postavena v roce 1921). Výsledek posouzení nás nepřekvapil, ale zaskočil. Doporučení je jednoznačné do podzimu 2011 je nutno provést opravu konstrukce krovu vč. stropu. Příčinou poruchy konstrukcí je v minulosti neprováděná údržba střechy a dlouhodobé zatékání vody. V případě, že se nenajdou prostředky na opravu, je nutno v sokolovně vyloučit provoz. Zastupitelstvo města k tomuto problému zaujalo jednoznačné stanovisko provést rekonstrukci sokolovny včetně rozšíření co nejdříve po vyřešení nároků TJ Sokol. Tento problém se stal úkolem pro zastupitelstvo s nejvyšší prioritou, vždyť naše sokolovna je spojena s veškerým společenským, kulturním i sportovním děním v našem městě již po mnoho generací. V minulosti i dnes byla a je centrem společnského života občanů Klobouk. V krátkém výčtu jsem zmínil o nejožehavějších problémech v našem městě. Přede mnou a před celým zastupitelstvem města stojí jeden hlavní úkol stabilizovat finanční situaci města, ale ne cestou úspor na úkor neprovádění údržby a bez dalšího rozvoje města, avšak cestou dalšího rozvoje za co nejpřijatelnějších a nejúspornějších podmínek a zadáních. Jsem přesvědčen, že všichni Vámi zvolení členové zastupitelstva města jsou, při troše vůle a chuti něco udělat i pro město a pro Vás, schopni tyto problémy společně vyřešit. Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem za úklid sněhu na chodnících před svými rodinnými i bytovými domy a zároveň Vás všechny požádat o udržování pořádku kolem svých domků a blízkého období i od jara do zimy. Děkuji Vám za zachování přízně a důvěry. Ing. Zdeněk Lobpreis, starosta města 5

6 600 let od narození Anežky České Anežka se narodila pravděpodobně okolo roku 1211 jako nejmladší dítě českého krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé ženy Konstancie Uherské. Rostla v láskyplném prostředí, avšak byla velice brzo z důvodů sňatkových machinací poslána na vychování jinam. Tato velmi krásná žena měla pohnutý osud, protože se stala obětí otcových politických zájmů. Její dětství je nám dosud zahaleno tajemstvím. Víme však, že ji pojil velice úzký vztah k o deset let staršímu bratru, pozdějšímu králi Václavu II. Ve svých třech letech byla Anežka společně se svou desetiletou sestrou Annou poslána na výchovu do ženského kláštera cisterciaček v Třebnici. Již tehdy se totiž pokusili o zasnoubení Anežky pravděpodobně s polským knížetem Konrádem. Avšak mladý nápadník tragicky zemřel a obě sestry se vrátily s nepořízenou na Pražský hrad. Po té byla na dva roky poslána na vychování k premonstrátkám do Doksan. Když bylo Anežce osm let, začal se její otec poprvé cílevědomě zabývat jejími vdavkami. Usiloval o spojení z Hohenštanfy a proto ji zaslíbil devítiletému synovi císaře Fridricha II., Jindřichu VII. Štaufskému, předpokládanému dědici císařského trůnu. Anežčino věno dosahovalo neobyčejné výše třicet tisíc hřiven stříbra. Anežka byla poslána jako předpokládaná potenciální císařovna na šest let na dvůr rakouského vévody Leopolda VI. Bábenberského. Jindřich však podlehl intrikám a veřejně prohlásil, že Anežku nechce a nikdy si ji nevezme a oženil se s o deset let starší Leopoldovou dcerou Markétou. Je to ta, se kterou o čtvrt století později uzavřel sňatek král železný a zlatý Přemysl Otakar II. Čtrnáctiletá Anežka se opět vrátila domů a příštího roku přijelo na námluvy do Prahy poselstvo anglického krále Jindřicha III. Plantageneta. Opět šlo otci o posílení vlivu na císaře a na kurii. Jenomže Jindřich zrušil zasnoubení s tehdy již osmnáctiletou Anežkou. Paradoxně se začátkem 30. let o Anežku ucházel opět římský král Jindřich VII. Štaufský. Vůbec mu nevadilo, že je již řadu let ženatý s Markétou Bábenberskou, ani to, že ji jako českou princeznu před léty odmítl. Jako poslední se o Anežku ucházel dokonce sám německý císař Fridrich II., Anežka jej však odmítla. Otec byl již mrtev a bratr bratr patrně přenechal sestře v rozhodování o její osobě naprostou volnost. Na dobu, ve které žila byla velice emancipovanou ženou, která si mohla dovolit rozhodovat sama o svém vlastním životě. Byla také vůdčí osobností Přemyslovského rodu v době, kdy jeho sláva nebyla na vrcholu. Upínali se k ní takoví velikáni naší historie jako byl Eliška Přemyslovna, Karel IV. a Václav IV. Tehdy Anežka opouští potupnou a pokořující roli čekající nevěsty, budoucnost, o které rozhodují jiní. V církevních ambicích nejvíce ovlivnila její sestřenice Alžběta. Zdá se, že se Anežka rozhodl jít v jejich stopách. Roku 1232 založila na Starém Městě pražském špitál sv. Františka. Na to pak v blízkosti špitálu dvojici klášterů mužský sv. Františka a ženský řádu sv. Kláry. Do nového kláštera klarisek pak nastupuje 1234 i samotná Anežka. Velice brzy stanula v jeho čele jako abatyše. O založení vlastního řádu se Anežka pokusila i s bratrovou pomocí v roce 1237, avšak Papež Anežčiny návrhy šetrně odmítl. V roce 1238 se postavení abatyše vzdala, úřad však zůstal neobsazen až do její smrti. Po zbytek života se pak nechala titulovat jako starší sestra. Byla průkopnicí v organizování chudinské a nemocniční péči na české půdě. Anežka nepřestávala aktivně zasahovat do veřejného života. Měla i jistý podíl na zlomení odporu štaufské strany v Čechách, která se snažila paralyzovat příklon Václava k Římu. V době, kdy se její synovec Přemysl Otakar II. král železný a zlatý ocitá na konci své odvážné, skvělé životní dráhy v boji s německým králem Rudolfem Habsburským O Velikonocích, velikonočních zvycích a symbolech u nás již zde bylo napsáno dost. A jak slaví Velikonoce v různých částech světa. Ve Velké Británii jsou Velikonoce ve znamení vajec. K dostání jsou kromě slepičích a křepelčích vajec, také vejce krocaní, bažantí, pštrosí. Nejdůležitější jsou ale ta čokoládová stojí Anežka pevně na straně Přemyslovců. I v královské rodině znamená stále jakousi pevnou oporu rodového sebevědomí kdy se královna vdova Kunhuta po útěku z vězení na Bezdězu, uchýlí právě do kláštera Na Františku, kde Anežka vychovávala zatím její stejnojmennou dceru Kunhutu. Anežka zemřela až na konci smutného období našich dějin známého jako doba Braniborů v Čechách. Skonala dne 2. března 1281 a je pochována v Anežském klášteře, kde si přál být pochován i její bratr Václav I. Za svého života Anežka velmi usilovala o to, aby se stala světicí, což se jí nepodařilo. Až po smrti byla roku 1874 blahořečena Papežem Piem IX. a 12. listopadu 1989 svatořečena Papežem Janem Pavlem II. Anežský klášter získal statut národní kulturní památky a po rekonstrukci se stal obrazárnou Národní galerie, v níž můžeme shlédnout české obrazy pocházející z 19. stol. M. Vlčková ukrývají se v bytech, domech, zahradách a děti je pak celý den hledají. Královská rodina už od 12. století v den před Velkým pátkem obdarovává chudé poddané. Pro tuto příležitost se razily speciální mince a zvyk zůstal dodnes zachován. Tyto mince jsou jako sběratelský předmět značně cenné. O Velikonocích se ve Velké Británii otevírají muzea, historické památky a zahrady. Konají se velikonoční průvody a soutěže, například soutěž v pivovárenském spřežení a pouštění draků. 6

7 Pravoslavné Velikonoce Jelikož se ruské pravoslaví stále drží juliánského kalendáře, slaví se Velikonoce později. Předchází jim čtyřicetidenní půst, který začíná po oslavě zvané maslenica. Po ní přichází hostina pascha, neboli Velikonoce. V Rusku jsou již tyto tradice mnohde zapomenuté, protože během dlouhých let existence Sovětského svazu se církevní svátky takřka neslavily. Daleko více se slaví v jiných bývalých republikách Sovětského svazu, zejm. v pobaltských republikách, v Bělorusku či na Ukrajině. Severské Velikonoce Na Škaredou středu seveřané zajišťovali svá obydlí a majetek před čarodějnicemi. Nad všechny vchody se dehtem namaloval černý kříž, který nechyběl ani na hřbetech dobytka. Na Zelený čtvrtek byla moc čarodějnic největší, proto se tento den nevycházelo vůbec z domu. Na Velký pátek se ve skandinávských zemích mrská březovými metlami. Na Bílou sobotu se zapalují ohně. Největší veselí nastává v neděli o Božím hodu velikonočním a nou řečí, všem dobře srozumitelnou. Třeba o pomlázce tzv. dary srdce. Slezské dívky připevňovaly o Štědrém dnu na plot ozdobené smrčky štěstí, aby si je mohli jejich vyvolení mládenci uloupit a dát na svůj plot. A dodnes se udržuje stavění máje dívkám v předvečer 1. května. Že jde o starou tradici svědčí zpráva z pol. 15. stol, z níž je zřejmé, že mládenec dostal za postavení máje ruku děvčete. Ještě po II. světové válce chodili chlapci po dědině a zpívali svým milým. Bylo také běžné, že chlapec navštěvoval své děvče jen některé dny v týdnu. Porušení tohoto pořádku se setkávalo s všeobecnou kritina Velikonoční pondělí. Hrají se různé hry s vajíčky. Severskou zvláštností jsou velikonoční krajiny, velmi podobné našim vánočním betlémům. Ty je možné ještě dnes vidět v mnoha domácnostech a zejména kostelech. Řecké Velikonoce Pro Řeky jsou Velikonoce časem shledání, kdy se celá širší rodina vrací do rodného domu, do rodné vísky. Přijedou příbuzní doslova z celého světa. Tradičním pokrmem je polévka z jehněčích vnitřností, která obsahuje i střívka, jako symbol spletité životní cesty člověka. Podává se Máj lásky čas také speciální chléb, do kterého se zapékají červeně nabarvená vajíčka. V neděli lidé grilují na zahradách či jinde přírodě jehňata. Řecko patří k zemím, kde převládá pravoslavné vyznání, takže i tady jsou Velikonoce později než u nás. Jde o svátek zejména církevní, takže se z velké části odehrává v kostele. Na závěr: jestli si myslíte, že ty pravé Velikonoce se dají prožít jen na Velikonočních ostrovech, pak se mýlíte. Tento ostrov se totiž podle původních obyvatel jmenuje Zapanui. Přídomek Velikonoční dostal proto, že byl objeven na Velikoční pondělí roku 1722 holandskou expedicí. M. Vlčková A jak to bylo s láskou v dřívější době? Bývalo zvykem, že s příchodem jara a léta se v noci nebo brzy nad ránem vysýpaly cestičky lásky. Někde o Velikonocích, jinde před 1. květnem nebo svatodušní nedělí vykropovali chlapci vodou nebo vápnem, vysýpali řezankou, popelem, žlutým pískem, pazdeřím, pilinami, otrubami či kukuřičným šustím chodníčky mezi domy zamilovaných mladých lidí a celé obci tak vyzrazovali dosud třeba utajovaný citový vztah. I když některá z dívek se snažila toto znamení lásky odstranit, málokdy se jí to podařilo. Milostné vztahy se staly předmětem sociální kontroly obyvatel vesnice, která zvláště silně zasahovala, byla-li prozrazena nepovolená láska. Tradiční etiketa přikazovala, aby láska byla nenápadná, neokázalá, skromná, v běžném životě nedávali milenci své city před ostatními najevo. Navenek se dorozumívali často jen krátkými pohledy. A mnohdy ani sami sobě svou lásku přímo nevyznávali. Láska však promlouvala ji- kou, ba i posměchem. Zamilovaní chlapci vyřezávali svým vyvoleným písty a přeslice, které ony si pečlivě uschovávaly, často až do konce svého života. Prostředníkem mezi milenci byl o přástkách kužel, k němuž dívka nepozorovaně přibalila do lnu jablko, nebo jinou pochoutku a celé ovázala pěknou stuhou. Chlapec na oplátku poslal své milé stejným způsobem háček ke kolovratu a cukroví. Chodníčky, po nichž chodili chlapci se svými milými se často vzpomínají v lidových písních. Jsou nazývány Cestička, chodníček, malovaná dlážka, stezička, atd Po zarostlém chodníčku se vydal i Leoš Janáček, lidové poezii se tak dostalo nejvyššího umocnění a ocenění. M. Vlčková 7

8 František PACÁK * Letos uplyne 110 let od jeho narození ve Dvoře Králové, kde prožil své mládí. Obecnou školu a reálné gymnázium navštěvoval ve svém rodišti. Absolvoval jednoroční abiturientský učitelský kurz a stal se učitelem. Od 1. září 1922 učil nejprve na obecné a od roku 1929 na měšťanské škole v Kloboukách, jež se staly jeho jediným učitelským působištěm. Od mládí byl členem Sokola a v práci sokolské pokračoval i v kloboucké jednotě, kde byl několik let jednatelem, v poslední době pak vzdělavatelem. Angažoval se i v divadelní scéně sokolské hrával téměř v každém divadle. Veřejná činnost Pacákova, zejména organizační, byla rozsáhlá. Byl předsedou Červeného kříže a jednatelem okresního osvětového sboru. Býval též tajemníkem péče o mládež, kde pomáhal budovat dětský domov. Učíval i na škole pokračovací a škole hospodářské. O rozšíření dobrých knih se zasloužil jako distributor Družstevní práce. Byl milovníkem a chovatelem ušlechtilých plemen psů a stal se spoluzakladatelem kynologického klubu pro ovčácké psy v Brně. Pokusil se také o literární činnost příběhem Dobrodružství tří věrných přátel. Děj z dávnověku umístil do klobouckého kraje. František Pacák voják tělem i duší byl členem vlastenecké podzemní organizace, jež chystala pro vhodnou dobu odpor proti okupantům. 10. března 1942 byl ve škole zatčen gestapem a uvězněn v Kounicových kolejích v Brně, kde byl 11. června téhož roku odsouzen k smrti a zastřelen. Zpracovala dle výtisku Mrtvým vlastenců od Josefa Ošmery M. Vlčková VYHLÁŠENÍ památného stromu Městský úřad Klobouky u Brna v loňském roce vydal rozhodnutí o prohlášení dřeviny jeřáb oskeruše (Sorbus domestica), rostoucí na jihovýchodním svahu vrcholu Plunary, za památný strom nazvaný Oskeruše Pod Plunary. Strom zůstal zachován při scelování pozemků a v současnosti roste uprostřed lánu orné půdy. Tvoří významnou krajinnou dominantu, což bylo důvodem pro zajištění legislativní ochrany, která má vést k jeho zachování a zamezení poškozování. Jeřáb oskeruše je dlouhověký teplomilný strom a daří se mu převážně tam, kde se daří pěstování vinné révy. V České republice roste zejména na jihovýchodě Moravy a v Českém středohoří. V současnosti je u nás vzácným druhem. placená inzerce 8

9 ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ Od ledna 2011 platí nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Podle tohoto nařízení si může čištění spalinové cesty, tedy komína, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá paliva s výkonem do 50 kw, provádět majitel domu sám a to třikrát ročně u spotřebičů užívaných celoročně nebo dvakrát ročně, pokud jsou užívány po dobu nepřesahující 6 měsíců v kalendářním roce. Právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící čištění spalinové cesty svépomocí musí vést o provedeném čištění záznamy. V případě plynných paliv je povinnost čistit spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče, ale čištění komínu musí provádět odborně způsobilá osoba (držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví). Kontrolu komínů u všech druhů paliv musí provádět kominík a to jedenkrát ročně. Po provedení kontroly je zpracována zpráva o kontrole nebo čištění spalinové cesty, která by měla být uložena u majitele nemovitosti. Pokud budou při kontrole zjištěny závažné nedostatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít k požáru nebo otravě, je kominík povinen nahlásit tento stav stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru a ti mohou topení v nemovitosti zakázat. Majitelé nemovitostí si kontrolu a čištění komínů musí s kominíkem dohodnout sami a na vlastní náklady. placená inzerce Vážení spoluobčané, uplynulo téměř půl roku od říjnových voleb. Za tu dobu se stalo hodně. Především byl na 2. zasedání zastupitelstva schválen rozpočet jako odrazový můstek pro letošní náročný finanční rok. Byl přijat přibližně ve stejné výši jako rok předtím. V Radě MÚ je neustále podrobován bližší analýze a rozborům, hlavně výdajové stránky s jediným cílem maximálně šetřit a ušetřené prostředky převést do jiných smysluplných položek. Zde musím zmínit fakt, že třetinu rozpočtu stojí splácení investičních akcí z minulých volebních období. Přesto jsme odhodlaní a v některých směrech i projektově připravení na čerpání finančních prostředků z krajů a ministerstev dotáhnout do konce rekonstrukci potoka, pokusit se získat prostředky na zateplení škol, vybudovat dětské hřiště pro MŠ. Budeme velmi spokojení, jestliže se podaří rekonstrukce přestupního uzlu, který by navázal na zrekonstruovanou hasičárnu a část náměstí by tak byla nová. O mnohém se rozhoduje jinde, zde platí 2x štěstí přeje připraveným a v tom jsme udělali maximum možného. Přes mnoho vykonaného není obecní majetek v dobrém stavu - zámek, kino, sokolovna potřebují rekonstrukci. Velká část Klobouk má starou nevyhovující kanalizaci. Pro velkou zadluženost není možné v krátké době očekávat převratné změny k lepšímu. Velmi mě osobně mrzí, že například dotaci z MMR na bezbariérový přístup do budovy MÚ, která může dosáhnout 75 % výdajů, není možné vzhledem k zástavě budovy využít. Přesto mě potěšilo, že se na mě občané obracejí se svými problémy. Jistě není možné skloubit všechny názory a vyhovět všem.rada a zastupitelstvo někdy musí přijmout i opatření nepopulární. Sama jsem se setkala i s neskrývanou nenávistí, která souvisela s povolebním vyjednáváním.na tomto místě chci apelovat na to, aby zastupitelstvo začalo více komunikovat. Když si uvědomíme, že jeho zasedání jsou asi 6x za rok, mohlo by se stát, že by celá tato doba mohla být promarněna v jakési uražené ješitnosti,rozpolcenosti nebo mlčení. Také občané mi říkají - my nevíme, co tam děláte, co chystáte, co se děje. Odpověď je jednoduchá zasedání zastupitelstva jsou veřejná ne jen 1x za 4 roky, kdy se volí zastupitelstvo, ale pořád pro Vás občany a jsou nejvhodnějším místem pro komunikaci se zastupitelstvem. Tam je prostor pro vysvětlení záměrů a problémů, na stránkách VM jen omezeně. Těžko potom za 4 roky kritizovat vedení města, když jsme za celé volební období nenašli prostor pro komunikaci s ním. Zájmy vedení města i občanů jsou společné kvalitnější životní prostor, fungující město ve všech jeho podobách a rozmanitosti. Hana Dršková, radní 9

10 Emil Kordiovský Válečné škody z let v Kloboukách a Bohumilicích - 2. část Skončení války na jaře roku 1945 znamenalo nejen ukončení bojů, ale také sčítání padlých, raněných a škod na majetku občanů jak z konce války, tak z doby okupace. To se stalo předmětem celostátního šetření a nahrazování válečných škod, které probíhalo od září 1945 v podstatě až do počátku 50. let minulého století. Klobouky u Brna Obec byla osvobozena 17. dubna. Přesný počet padlých vojáků není znám. Spolu se zemřelými v polní nemocnici, kam byli přiváženi ranění i z bojů v okolí, zde bylo pochováno 117 sovětských vojáků. Při sčítání lidu v r zde bylo napočítáno 557 domů, do jara 1945 se jejich počet zvýšil na 626. Oproti strohým faktům úředních dokumentů průběh bojů a vzniklé škody popisuje události dubnových dnů 1945 barvitě obecní kronika. Tak např. kronikář uvádí, že již 9. a 10. února byl odvod koní pro německé vojsko. Rolníci přinuceni k dodávce 50 kusů hovězího dobytka 9. března provedli Němci u rolníků nucený odběr obilí. Sebráno tak 309 metrických centů pšenice a žita Od 7. dubna byla denně hnána po silnici k Brnu nepřehledná stáda hovězího dobytka a ovcí, která Němci ze Slovenska, Slovácka a našich velkostatků pro zásobení své armády zrekvirovali... Válečné události jsou zachyceny následovně: V Hájku, Příhoně, Nad Hájkem, u kříže, u kříže při silnici k Morkůvkám, všude se opevňovalo Tanky, děla a minomety byly v Příhoně, v Ohavě, v parku u hřbitova, ve Starých Horách, na Příční Straně a všude, kam jsi pohlédl 15. dubna byly téměř v každém domě v Ohavě tanky 16. dubna Shazováním pum z ruských letadel byl zapálen dům mlynáře Jarosl. Bahnera. Zasažen byl dům kamenosochaře Františka Charváta č. 611, stáje Marie Pilátové č. 392 Impresívní jsou vzpomínky Stanislava Turečka: Byla to noc nekonečné hrůzy a děsu Střelba byla po celou noc a celý den (17.4.) strašná. Hukot letadel, hřmění děl, praskání granátů a šrapnelů, svištění kulek z pušek a kulometů, křik raněných, povely důstojníků, rachot motorů po Tankem zničený dům Františka Nejtka čp , SOkA Mikulov. silnici spěchajících automobilů, tanků, děl, motocyklů, to všechno bylo tak hrozné, že se to popsat nedá. Země se tu otřásala. O průsmyk od železného mostu ku kříži nad Klobouky se bojovalo po celou noc a dopoledne při vyvrcholení útoku bylo napočteno 46 tanků... Takto byly v kronice zaznamenány škody na domech a ztráty na životech: Výbuchy střel bylo zabito několik klobouckých občanů. Jich jména: manželé Jan a Růžena Bartůškovi číslo domu 458, sestry Anežka a Hermína Havelkovy, švadleny č. 292, Tomáš Jordánek, domkař. Č. 463, František Stejskal č. 325, Františka Zatloukalová, č. 414, Popis škody židovské rodiny Vodákovy. 1945, SOkA Mikulov. Konrad Černý, obchodník zeleninou a ovocem, Vladimír Gracl, rolnický syn č. 457 (Martinice), Josef Janča č. 425, Josef Matula č Raněni byli: Josef Procházka, rolník č. 551 a Jaromír Gracl č. 547 (oba z Martinic), Josef Sirný, František Sirný č Úplně demolovaných, rozbitých a požárem zničených stavení v obci bylo devět. Požárem zničeny střechy deseti domů, shořelo 9 stodol a hospodářských stavení a výše již zmíněný větrný mlýn, jenž po staletí stál na vrcholku kopce Klobouk směrem k Morkůvkám. Od leteckých bomb a dělových střel byly rozbity střechy 35 domů a zdi stavení silně poškozeny. Úplně do základů bylo střelami a obrovskými tanky zbouráno 6 domů a stodol, které leží v rozvalinách Z 75 % byly stavby v obci z větší nebo menší části poškozeny 17. dubna shořelo do základů též stavení ve dvoře č. 169, v němž před léty bydleli rodiče presidenta Osvoboditele T.G. Masaryka. Oba kostely i kaple též silně utrpěly. Nejvíce evangelický kostel. Byl zasažen 7 bombami, všechna okna byla vytlučena, střecha rozbita, takže nebylo možno v něm bohoslužby odbývati. Ostatní průvodní jevy válečných událostí odbyl kronikář opatrně: Během fronty byly páchány v obci a okolí vojsky různé nepřístojnosti a činy, jak to každá válka sama sebou přináší. Zejména to mimo jiné odnášely zásoby vína, slivovice, drůbež, vepři a též i včelí úly vyrabovány, plásty vytahány, leč včely se udatně bránily Nyní ke strohé řeči úředních dokumentů. Místnímu národnímu výboru bylo podáno 493 přihlášek válečných škod s celkovou výší 30, Kčs, což byly 10

11 po Velkých Němčicích a Hustopečích třetí nejvyšší škody v okrese Hustopeče. V šesti případech nebyla škoda vyčíslena a v 63 případech se nakonec poškození vzdali náhrady. Škody nad 50 tis. Kčs uvedli občané v přihlášce s následujícím zdůvodněním: odcizením a požárem František Bula čp. 550 ( Kčs), Jaroslav Bahner čp. 568 a 457 ( Kčs), Josef Gracl Martinice 548 ( Kčs), František Háček čp. 4 ( Kčs cena úředně zvýšena na Kčs), Inocenc Horák čp. 314 ( Kčs), František Charvát čp.5? ( Kčs), obchodník Jan Šimša čp. 63? ( Kčs), odcizením Anděla Budíková čp. 1 ( Kčs), npor. Václav Bečka čp. 394 ( Kčs), František Bdinka čp. 272 ( Kčs), škpt. Jaroslav Daněk čp. 589 ( Kčs), Josef Filla papírnictví ( Kčs), Josef Hložek čp. 98 ( Kčs), František Hanzlíček čp. 435? ( Kčs), Jan Herben čp. 434 ( Kčs), Jaroslav Holásek čp. 170 ( Kčs), František Jakubec čp. 540 ( Kčs), velkoprodej tabáku Augustin Jeřábek ( Kčs), Rostislav Jaška čp. 72 ( Kčs), Alistrach Kachneašvili čp. 312? ( Kčs), Karel Kordiovský čp. 154 ( Kčs), Ludvík Kordiovský čp. 45 ( Kčs), František Křivan čp. 3 ( Kčs), Alois Matuš čp. 583? ( Kčs), Antonín Melchart čp. 165? ( Kčs), architekt Vítězslav Trosky německého pancéřového tanku s houfnicí na klobouckém náměstí Z pozůstalosti L. Schwarze, SOkA Mikulov. Pavelka ( Kčs), obchodník Rudolf Páleník čp. 70 ( Kčs),Růžena Roznosová čp. 263 ( Kčs), obchodník se železem Jan Rožnovský ( Kčs), obchodník Jaroslav Roznos čp. 72 ( Kčs), řezník Oldřich Ruml čp. 71 ( Kčs), Ferdinand Svoboda čp. 37? ( Kčs), učitelka hudby Stanislava Štefanová ( Kčs), Matouš Škrla čp. 23 ( Kčs), profesor Karel Vykydal čp. 433 ( Kčs), Leopold Žaluda čp. 157 ( Kčs) a další 4 občané se škodou nad Kčs, odcizením a poškozením budovy Jan Frýdek čp. 103 ( Kčs), Karel Galda čp. 302 ( Kčs), Ezechiel Pacas čp. 31 ( Kčs), František Sirný čp. 418 ( Kčs), Mag.Ph. Vladimír Volek čp. 61 ( Kčs), Josef Javůrek čp. 78 ( Kčs) a další 2 občané se škodou nad Kčs, požárem Václav Bohatec čp. 36 ( Kčs), Antonín a Amálie Černí čp.317 ( Kčs), Václav Česal čp. 403 ( Kčs), Ladislav Feifer Martinice 575 ( Kčs), František Huňař čp. 260 ( Kčs), Ludmila Krupicová čp. 540 ( Kčs), Františka Matulová čp. 437 ( Kčs), Ludvík Ondrůj čp. 614 ( Kčs), Jan Sotolář čp. 497, Marie Pilátová čp. 398 ( Kčs), Jan Procházka čp.? ( Kčs).; s menší škodou byl poškozen i dům Josefy Botinkové čp. 273, dělostřeleckým zásahem a zabráním s menší škodou Antonín Bula čp. 120, bombardováním a odcizením František Fiala Martinice čp.399 (1, Kčs), řídící učitel Josef Huták čp.? 535 ( Kčs), pohřební ústav Reimunda Miksla čp. 537? ( Kčs), Karel Matula čp. 151? ( Kčs), Jan Odstrčil čp. 394 (1, Kčs), Vladimír a Leopolda Ondrovi čp. 616 ( Kčs), Josef Ošmera čp. 228 ( Kčs), ev. farář Jan Odstrčil čp. 586 ( Kčs), František Pokluda čp. 229? ( Kčs), hostinský Šimon Stehlík čp. 316 ( Kčs), Václav Stuchlík čp. 315, hostinská Štefanová čp. 68/69, JUDr. Schlendrich čp. 612? ( Kčs), okresní cestmistr Josef Vrbas ( Kčs), Blahoslava Wolfová čp. 509? ( Kčs), Leopold Zoubek čp. 80? ( Kčs); s menší škodou Františka Čejková čp. 424, Ludmila Filipková čp. 509, leteckým útokem místní národní výbor ( Kčs), František Bohatec čp. 28 ( Kčs), Josef Bohatec čp. 32 Vybombardovaný dům Františky Matulové čp. 437 (Příční Strana). 1945, SOkA Mikulov. ( Kčs) a další 3 občané se škodou nad Kčs, leteckým útokem a zabráním Josef Dobrovolný čp. 403? ( Kčs) a další dva se škodou nad Kčs, leteckými útoky nebo bombardováním Ludvík Charvát čp. 33 ( Kčs), František Charvát čp. 611 ( Kčs), Josef Jahoda čp. 342 ( Kčs), Josef Kvarda čp. 609 ( Kčs), František Krátký čp. 461 ( Kčs), Josef Kříž čp. 500, MNV za rodinu pana Deutsche ( Kčs), MNV za rodinu Schullerovu ( Kčs), František Martínek z Martinic čp. 428 ( Kčs), František Leigot čp. 96, Karel Nejtek čp. 397 ( Kčs), Matěj Novák čp. 494, František Nejtek čp. 227 ( ? Kčs), Martin Oberreiter čp. 593, Jindřiška Pacasová čp. 208? ( Kčs), Ludvík Pilát čp. 511 ( Kčs), Jakub Pilát čp. 100? ( Kčs), Erna Perschaková ( Kčs), Josef Růjzl Martinice čp. 549 ( Kčs), Vladimír Strachoň čp. 608 ( ? Kčs), vinař Emil Svoboda čp. 502 ( Kčs), pobočka hodonínské spořitelny ( Kčs), JUDr. Josef Vavroušek čp. 96 ( Kčs), trhovkyně Kar. Vrbová, Václav Vrbas čp. 94 ( Kčs), Ludvík Vítek čp. 235; s menší škodu nahlásil i Josef Háček čp. 49, Alžběta Hutáková čp. 274, Anna Horáková čp. 123, Bohuslav Hanzlíček čp. 167, Antonín Jakubec čp. 580, strojní zámečník Karel Lexa čp. 42, správce hospodářského družstva Jan Musil čp. 289, Josef Moučka čp. 377, František Otřísal čp. 190, Karel Odstrčil čp. 91, Ludvík Pilát čp. 27, Metoděj Svoboda čp. 361, Vladimír Trumpeš čp. 116, zničením ve výši Kčs vykázal škodu obchodník uhlím F. Šťastný, Rudolf Šedivý čp. 160? ( Kčs), Zimní ovocnicko rolnická škola čp. 76 ( Kčs), menší škodu uvedl i Rudolf Tůma? pokračování na str

12 Martinice čp. 543 a malíř a natěrač František Tesař, bez udání příčiny škody strojní zámečník Jan Bartušek čp. 458 ( Kčs), Jakub Huták čp. 29 ( Kčs), Richard Kordiovský čp. 17 ( Kčs), Emil Lobpreis čp. 477 ( Kčs), Josef Nádeníček čp. 291 ( Kčs), Antonie Pešová čp.450? ( Kčs), Josef Sirný čp. 510 ( ? Kčs), Marie Špačková čp. 252? ( Kčs), berní adjunkt Karel Stehlík čp. 301 ( Kčs), Vladimír Sedláček čp. 54 ( Kčs), Josef Šťastný čp. 482? ( Kčs), Stanislav Tureček čp. 617 ( Kčs), Oldřich Vrbas čp. 607 ( Kčs), Vlad. Vrána čp. 169 ( Kčs), František Bitovský? čp. 288 ( Kčs), Františka Havelková čp. 292 ( Kčs), Karolina Fialová čp. 399 ( Kčs), Ferdinand Fiala čp. 399 ( Kčs), Josef Hradský čp. 546 ( Kčs) a dalších 7 občanů se škodou nad Kčs. V dochovaných materiálech je vyčíslena škoda na obecním a veřejném majetku takto: Poškozeny byly zámecká budova (stavitelem Pavelkou odhadnuta škoda na Kčs), budova okresního soudu ( Kčs), chudinského fondu ( Kčs), okresní péče o mládež ( Kčs) a obecní mostní váha ( Kčs), Muzejní spolek odcizením a bombardováním ( Kčs), obecná a měšťanská škola ( Kčs), občanská záložna ( Kčs), Tělocvičná jednota Sokol ( Kčs) a Jednota Orla ( Kčs). Církev katolická vykázala škodu na kostele sv. Vavřince, kapli sv. Barbory a faře. Tak kaple byla zasažena třemi zásahy tříštivých granátů do pláště a jedním do klenby, byly také poškozeny varhany a oltáře včetně obrazů na oltáři a křížové cesty. Škoda byla odhadnuta na Kčs. Kostel byl postižen hlavně kulometnou palbou. Také v interiéru došlo ke značným škodám na varhanách, oltářích, oknech a dveřích. Škoda byla stanovena na Kčs. Farní budova byla poničena následkem dělostřeleckého zásahu do hospodářských objektů ve dvoře, čímž byly poškozeny střechy a vybita okna i ve vlastní farní budově. Škoda byla vyčíslena na Kčs. Přihláška Farního úřadu českobratrské církve evangelické uváděla těžké škody na evangelickém kostele, v němž si Němci zřídili pozorovatelnu. Ta byla místem soustředěného dělostřeleckého ostřelování, při němž byl kostel zasažen nejméně 7 granáty, které poškodily měděnou střechu, vazbu, klenbovou konstrukci, okna, okapy a omítku. Dále byly poškozeny varhany a zařízení na zvonění, mezi jinými byla vyčíslena i škoda na odebraných zvonech z roku 1924 ( Kčs) nebo zařízení církevní školy, v níž byl 7 týdnů lazaret. Celková výše škod byla včetně farní budovy odhadnuta na Kč. Jako spíše neobvyklé lze v soupisu nalézt škody obchodníka Jana Hofbauera čp. 577 prohlášením říšských marek za neplatné ( Kčs), Josef Ondra čp. 3 uváděl odebrání léků pro RA v hodnotě Kčs a Jan Štefan uváděl škodu způsobenou přeměnou budovy v lazaret ve výši Kčs. Rozsah stavebních škod v Kloboukách byl poměrně značný a podle zápisů ve fondu ONV Hustopeče dosáhl na budovách 2, Kč. I zde se projevila zřejmě potřeba výši škod nadhodnotit, neboť ve třetí skupině menšího poškození nebyly vykázány žádné objekty a až na dva průmyslové závody byly všechny poškozené domy zařazovány mezi první skupinu těžce poškozených a zničených, přestože např. manželé Graclovi uváděli škodu 3940 Kč, Cyprián Dostál Kčs nebo Josef Moučka 3840 Kč. Na druhou stranu škody na některých domech přesáhly i statisícové částky. Největší škody Pomník obětem druhé světové války na klobouckém hřbitovu Foto E. Kordiovský. utrpěl martinický družstevní lihovar, který se stal předmětem bojů dubna. Škoda vznikla zapálením lihu a dělostřeleckými zásahy tříštivými a zápalnými. Podnik byl těžce poškozen. Část hlavního objektu byla zničena do základů, větší část střech a stropů shořela, poškozeny klenby, omítky, zdivo, zničen úplně byt správce, zničena většina oken a část dveří. Poškozen rybník a ohrada kol závodu Na rybníku bylo poškozeno kamenné zpevnění břehů a zničeno fošnové dno rybníku pro koupání. Celková škoda byla odhadnuta na Kč. Za okupace a při osvobozovacích bojích či brzy po nich došlo i ke ztrátám na životech a zranění klobouckých občanů, což bylo poznamenáno v celoobecním soupisu škod: Lydie Bulová čp. 169 byla poškozena na zdraví za leteckého útoku, Josef Bdinka čp. 346 poškozen na zdraví na nucených pracích, Josef a Anna Hložkovi poškozeni na zdraví ( Kčs), Františka Hutáková čp. 158 střelena do pravé nohy, Jan Kos čp. 186 a Ludmila Krupicová čp. 540 při požáru poškozeni na zdraví, tříčlenná rodina Františka Piláta čp. 105? uváděla poškození zdraví revmatismem, Růžena Pěčková čp. 580 zraněna na pravé ruce za leteckého útoku, Josef Janča čp. 422 zasažen granátem a zabit, rodině popraveného Jana Kuxe vznikla škoda odcizením věcí gestapem ( Kčs), Ludvík Krejčí čp. 107 poškozen na zdraví za totálního nasazení a odcizením věcí mu vznikla škoda Kčs, František Martínek z Martinic čp. 428 raněn při náletu do ruky a nohy, Karel Nejtek čp. 397 zahynul zasypán při leteckém útoku, Jan Procházka čp.? byl poškozen na zdraví při požáru domu, Osvald Holáň čp. 99 za Karla, Leoše a Gertrůdu Lechnerovy podal přiznání škody ve výši Kčs, Josef Mazal, národní správce statku Časkovec (škoda na statku činila 4, Kčs!) uvedl nezvěstného syna dr. Oskara Mitise, v koncentračních táborech zmizela 4 členná rodina Deutschova, 6 členná rodina Grossova čp. 439, 4 členná rodina Schullerova, 3 členná rodina Vodákova čp. 92, 2 členná rodina Bruno Vodáka čp. 256, Oto a Irma Perschakovi, Artur Perschak, Hilda a Nátor Wassermannovi jsou nezvěstni, jako nezvěstný byl hlášen Teodosij Moniunk čp. 15?, majitel elektrozávodu Oto Pick čp. 483 byl poškozen na zdraví v koncentračním táboru, Richard Peřina zabit při odstraňování granátu, Konrád Černý zabit za fronty, za neznámých okolností zemřel František Stejskal čp. 325 a Věra Stejskalová byla raněna při ošetřování ruských vojáků, Jaroslav Trumpeš byl popraven a jeho manželka zemřela na následky válečných událostí, při bombardování zahynul Zdeněk Šebesta, do ruky byla raněna Marie Šmitková čp. 47, soudní zřízenec Jaroslav? Šoupal zahynul při leteckém útoku na Hodonín v r. 1944, malíř a natěrač František Tesař poškozen na zdraví za věznění ( ?), umučen byl manžel trhovkyně Kar. Vrbové, popraveni byli Jan Kux, Ludvík Wolf a František Pacák, zabita nákladním vozem Amalie Zavadilová. Mezi škodními událostmi je dochována i korespondence Blahoslavy Wolfové, vdovy po popraveném učiteli Ludvíku Wolfovi, která požadovala náhradu za ukradený a zabavený majetek gestapem ve výši Kč. Kromě motocyklu, radiopřijímače, fotoaparátu, hodinek, knih apod. byly zabaveny i šatstvo, koberec, obleky (včetně sokolského kroje a důstojnické uniformy) a další oděvní součástky. Tolik tedy k událostem, které před pětašedesáti lety poznamenaly Klobouky a které patřily výší škod k jedněm z nejpostiženějších obcí na Hustopečsku. 12

13 Domov Narnie je součástí střediska Rádi bychom Vám představili blíže Domov Narnie, který je součástí Diakonie ČCE - střediska BETLÉM, které má sídlo v Kloboukách u Brna. Domov Narnie v Morkůvkách poskytuje dvě sociální služby pro děti s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 5-26 let: denní stacionář s kapacitou 7 uživatelů, týdenní stacionář s kapacitou 10 uživatelů. Všechny děti z Narnie navštěvují speciální školu přímo v Morkůvkách (jedná se o odloučené pracoviště ZŠ a PrŠ Hustopeče). Dle druhu svého postižení jsou děti rozdělenyy do 4 tříd: 2 třídy jsou rehabilitační a 2 pro děti s autismem. Jsme velice rádi, že naše děti i přes svůj těžký handicap mohou navštěvovat školu, kde se jim dostává kvalitní výuky pod vedením speciálních pedagogů, kterým pomáhají pedagogičtí asistenti a pečovatelé Narnie. Život v Narnii se snažíme dětem co nejvíce přiblížit životu jejich vrstevníků. Podnikáme růžné akce a výlety, jezdíme na vícedenní pobyty do přírody, lázní, chodíme na procházky, do kroužků, pracujeme na zahradě a v domácnosti. Velký důraz klademe na samostatnost každého jedince v oblasti hygieny, stolování, oblékání a rozvoji dovedností. Ke každému přistupujeme individuálně a snažíme se pro děti vytvořit příjemné prostředí rodinného charakteru v duchu křesťanské lásky. Kluci i holky se učí pečovat o svůj pokoj a věci, na zahradě se učí pracovat se zahradnickým náčiním, v domácnosti umývat nádobí, vařit čaj, připravovat jídlo a starat se o prádlo. Každá nově naučená, nebo zdokonalená dovednost přináší dětem i nám velkou radost a je vždy ji třeba neustále trénovat a opakovat. Vše REKLAMA se proto snažíme dělat spíše zábavnou formou, aby to děti bavilo. Nasloucháme jejich přání a potřebám a v přijatelné míře se jejich přání snažíme plnit. Nepřikazujeme, ale domlouváme. Pro volný čas a zábavné aktivity máme v domově hernu, která slouží dětem ke společným hrám a relaxační místnost s vodním lůžkem, kterou využívají spíše děti s kombinovaným postižením k odpočinku. Máme také velkou zahradu, kterou se nám podařilo v posledních letech hlavně díky sponzorům vybavit novými houpačkami, skluzavkou, trampolínou, bazénem a krásným posezením. Abychom dětem naplnili smysluplně a hlavně kvalitně čas a rozvíjeli jejich dovednosti, probíhají v Domově Narnie a škole aktivizační výtvarné činnosti, kde se děti učí výtvarným technikám, činnosti v dřevodílnách, navštěvují canisterapii (vlastníme dva vycvičené psy) a masáže. Sezónně jezdíme na hipoterapii a bazén. Výrobky z již zmíněných výtvarných činností a dílen se pak každoročně představují na dobročinné aukci s jejich dražbou a prodávají při různých příležitostech na našem stánku (např. trhy, benefiční akce, jarmarky, apod.). Zážitkem je pro nás každý den, kdy se děti naučí něčemu novému. Je krásné, když si děti nově naučené dovednosti spojí s osobou, která se jim věnovala, když si zážitek, který spolu sdíleli a jenž v nich zanechal pocit důležitosti, připomínají. Radostí je pro nás každá maličkost, která se podaří a dává smysl naší práci. Lenka Vlachovská, vedoucí Domova Narnie Domov Narnie v Morkůvkách - pro děti s mentálním, kombinovaným postižením a autismem, příjme do denního stacionáře se školou dvě děti ve věku 6-12 let z blízkého okolí. Nabízíme dětem individuální přístup pracovníků domova a kvalitní vzdělání v odloučeném pracovišti ZŠ a PrŠ Hustopeče v Morkůvkách. Nabízíme: kvalitní péči a individuální přístup denní pobyt ve stacionáři od 8:00 do max. 16:00 dle domluvy možnost týdenního pobytu v Narnii, apod. kvalitní vzdělání v odloučeném pracovišti MŠ, ZŠ a PrŠ Hustopeče v Morkůvkách nástup možný vždy od začátku měsíce na základě smlouvy o poskytování soc. služby Více informací u vedoucí Domova Narnie Lenky Vlachovské na tel: , , nebo mailem: 13

14 Napsali nám... O tom, jak se nám daří naše práce, nejlépe vypovídá dopis jedné z maminek: Dobrý den, chtěla bych Vám napsat pár řádků vděčnosti. Nedávno jsem dostala mail od jedné maminky, která má také autistického syna, a občas se i setkáváme, a ta popisovala jak je nespokojená se zařízením, do kterého syn chodí a navíc s ním má teď trápení ohledně agresivity, která se u něho začala projevovat. O to víc jsem si uvědomila, jak jsem s Narnií opravdu velice spokojená!!! Navíc nelze přehlédnout, jaké velké pokroky pod vaším vedením Míša dělá - sám se obléká, učí se jíst příborem, uklízí po sobě nádobí, sám chodí na záchod a hlavně velice oceňuji, že jste ho odnaučili se v noci počůrávat, mohla bych jmenovat dál a dál... Já bych takových úspěchů doma jako máma nikdy nedosáhla! Už bych ho ani nemohla mít celý týden doma, nějak mě po těch letech s Míšou došly síly. Chtěla bych vám všem v Narnii moc za vše poděkovat a skláním se před vaší obětavostí a trpělivostí s dětmi, vím co je to za těžkou práci, hlavně psychicky náročnou, odzkoušela jsem si to 12 let, kdy jsem o Míšu pečovala sama doma. Také si moc vážím vaší statečnosti v minulém roce, kdy měl Míša v zimě špatné období a nelibost vyjadřoval agresivitou, která s vaším trpělivým jednáním postupně ustupovala a Míša se naučil zvládat situace v klidu. Ještě jednou mnohokrát za vše děkuji a spojím se s Vámi osobně. S pozdravem Jana Kotvová zveřejněno se souhlasem autorky Neziskové organizace, které jsou ve svém financování často odkázané na příjmy z tzv. fundraisingu (jednoduše můžeme říci prostřednictvím darů) nejsou vždy jen příjemci takové pomoci, ale mohou si pomáhat navzájem a někdy také pomáhají třeba i organizacím příspěvkovým. Příkladem je zapojení střediska BETLÉM do projektu Sbírej tonery. Použité tonery z tiskáren jsou prostřednictvím tohoto projektu renovovány pro opětovné použití. Výtěžek z prodeje takto získaných tonerů je věnován několika různým organizacím, které poskytují většinou sociální služby. V případě BETLÉMA bude výtěžek z tonerů věnován dětskému domovu Lila v Otnicích prostřednictvím realizátora projektu firmy Otto Office. Tento projekt doporučuji i dalším zájemcům, kteří držíc použitý toner v rukou řeší Nerudovskou otázku Kam s ním?, říká Jan Gavlík z BETLÉMA a pokračuje: Zaregistrujte se pohodlně na webu, do 24 hodin obdržíte speciální krabici na tonery a můžete začít sbírat. Vyberte si ze seznamu organizací tu, která obdrží výtěžek za Vámi nasbírané tonery. Vše je zdarma včetně odvozu naplněné krabice. Navíc můžete mít příjemný pocit, že tím vyřešíte svůj problém, a zároveň pomůžete, kde je třeba. 14

15 REKLAMA Nabídka pro občany města Klobouk i širokého okolí: Domov Betlém vedle poskytování trvalého ubytování nabízí své sociální služby i formou tzv. odlehčovacích služeb. Tyto služby jsou určeny: seniorům, lidem se zdravotním postižením, kteří žijí trvale v rodinném prostředí a o které se stará jejich rodina. Nastávají ovšem chvíle, kdy pečující osoba onemocní, nebo rodina chce strávit společnou dovolenou, či například potřebuje zrekonstruovat byt apod. a v takové chvíli řeší problém, jak zajistit péči o svého blízkého. Jedním z řešení je možnost po předchozí domluvě umístit na potřebnou dobu tuto osobu do Domova Betlém. Využít nabídky můžete třeba: na víkend, 1-2 týdny (po domluvě i déle). Těmto hostům je poskytována potřebná péče ve stejném rozsahu jako trvale ubytovaným klientům: zpravidla ubytování na jednolůžkovém pokoji, domácí strava, možnost využít masáží, možnost zapojit se do aktivizačních činností, zúčastnit se všech akcí organizovaných v daném termínu. Ceny za poskytované služby jsou kalkulovány dle platného ceníku střediska. Volné kapacity odlehčovacích služeb jsou k dispozici od měsíce září Můžete si přijít po domluvě prohlédnout prostory domova a osobně se zeptat na vše, co Vás zajímá ohledně nabízené služby, nebo kontaktovat vedoucího domova. Tomáš Vostřák tel

16 placená inzerce NOVĚ OTEVŘENÁ KANCELÁŘ POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ SLUŽBY Bří Mrštíků 3, 1. poschodí /nad prodejnou FOTO/ Klobouky u Brna tel , tel V nově otevřené kanceláři můžete využit dostupnosti těchto služeb: Životní - úrazové - majetkové pojištění: Kooperativa, a.s.vig, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. VIG, Pojišťovna České spořitelny, a.s. VIG, Generali pojšťovna a.s. Penzijní a důchodové spoření: Penzijního fondu ČS, Generali PF, Stavební spořitelny ČS a Raiffeisen stavební spořitelny: hypotéky a úvěry Garantované zhodnocení Vašich vkladů. Zisk v tisící Kč/ročně. Domluvte si schůzku v kanceláři nebo u Vás doma. Využít služeb můžete v dopoledních hodinách i po návratu ze zaměstnání. Pro další rozvoj kanceláře hledáme spolupracovníky. 16

17 OSLAVA KULATIN S NAŠÍ DEVADESÁTNICÍ VÝPIS Z RODNÉHO LISTU: Na svět přišla dne: Místo: Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Kteráže to seniorka se dožila tohoto požehnaného věku? Čtenář ponoří zpytavě svůj zrak do řádků, aby se konečně dopátral k prominentní jubilantce. Oči hledají jméno, ale žádné není. Kdo tedy OSLAVY 90. VÝROČÍ VZNIKU ŠKOLY Zveme přátele školy, bývalé zaměstnance a absolventy na slavnostní zasedání, které se uskuteční v pátek 29. dubna 2011 v hodin v tělocvičně školy. V sobotu 30. dubna 2011 od hodin budou probíhat neoficiální setkání absolventů a pedagogů. Prohlídka školy a výstava o její historii je určena i pro veřejnost. Za případné finanční příspěvky děkujeme ZEMSKÁ HOSPODÁŘSKÁ ŠKOLA 1943 HOSPODÁŘSKÁ ŠKOLA PRO DÍVKY 1954 MISTROVSKÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ 1958 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA PRO FUNKCIONÁŘE 1964 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNICKÁ ŠKOLA studium zahraničních studentů 1990 SZeŠ - STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA 1991 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ a RODINNÁ ŠKOLA 2004 MěSOŠ - MĚSTSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 1993 Agropodnikání 1995 Obchodní akademie 2002 Informatika v ekonomice 2009 Informační technologie DEVADESÁT LET STŘEDNÍHO ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ V KLOBOUKÁCH U BRNA slaví? Světe div se, není to žádná místní občanka, ale škola, naše kloboucká škola, naše Městská střední odborná škola (podle místních obyvatel zemědělka ), která v těchto dnech slaví své krásné devadesátiny. A že je stále aktivní a čile se má k světu, to dokládají fakta od jejího vzniku až po současnost. Tisíce svých dětí - studentů už vypravila na cestu do života, radovala se s nimi z jejich životních úspěchů, nebo jim pomáhala překonat různá úskalí a překážky, které se jim postavily do cesty. A kdo jí byl po celých 90 let věrně po boku a pomáhal jí překonávat těžkosti a spoluprožívat radostné chvíle z úspěchů a dobře vykonané práce? Jistěže na to nebyla sama. Dobrými a výkonnými pomocníky jí za uplynulé období bylo 9 ředitelů se svými zástupci, učitelským sborem a provozními zaměstnanci. Nic na světě není ideální, radost i problémy chodí často společně, ale věk naší jubilantky dokazuje, že vždy byla v dobrých rukou, a proto až do dnešního dne v ní aktivně pulsuje život s každodenními radostmi i strastmi lidského bytí. V pondělí vzpomněli žáci, učitelé i zaměstnanci školy za přítomnosti starosty města v Kloboukách u Brna pana Ing. Zdeňka Lobpreise právě toto významné výročí - 90 let vzniku školy. Na počest naší jubilantce se také v pátek 11. února uskutečnil 50. školní ples. Oslavy budou pokračovat i v pátek 29. dubna 2011 slavnostním zasedáním k tomuto výročí za účasti pozvaných hostí, představitelů města a okolních obcí, žáků a učitelů školy.v sobotu 30. dubna budou následovat od 14 hodin setkání absolventů s prohlídkou školy, včetně ukázek výuky a výstavy o historii školy. Toto vše si mohou prohlédnout i všichni další zájemci. Výstava o historii školy bude přístupna také v neděli 1. května 2011 v době konání klobouckého jarmaku. Naše devadesátnice Městská střední odborná škola se bude těšit na setkání s Vámi. Mgr. Anna Vašíčková učitelka 17

18 KLOBOUCKÝ ZIMNÍ BĚH prosince 2010 Výsledky VI. ročníku V sále sokolovny se v neděli 6. března konala volební valná hromada TJ Sokol. Ve zprávě o činnosti za rok 2010 byla hodnocena špatná ekonomická situace nejen tělovýchovné jednoty, ale i celého ČSTV. Dále předseda TJ hovořil o akcích, které byly uspořádány v uplynulém roce ku příležitosti oslav 110. výročí vzniku klobouckého Sokola a 80. výročí založení fotbalového oddílu. Zprávu o činnosti doplnili zástupci jednotlivých oddílů. Paní Blažková, pokladní tělovýchovné jednoty seznámila přítomné s hospodařením organizace v roce Celkové příjmy byly ve výši ,29 Kč. Celkové výdaje byly ve výši ,63 Kč. To znamená, že uplynulý rok hospodařila TJ se schodkem ,34 Kč. Bilance po oddílech: Na závěr valné hromady zvolili členové TJ nový patnáctičlenný výbor a revizní komisi v následujícím složení: Výbor tělovýchovné jednoty Revizní komise tělovýchovné jednoty Text: Volek Pavel, foto: Stanislav Damborský Kategorie č. 1, žactvo ve věku 12 let a mladší metrů Dívky: 1. Krybusová Alexandra 11,20 Klobouky Chlapci: 1. Petlák Radim 6,56 Krumvíř 2. Blažek David 7,00 Klobouky 3. Blažek Petr 7,22 Klobouky 4. Tošer Martin 8,06 Klobouky 5. Stejskal Ondra 8,11 Klobouky 6. Richtr Zdeněk 8,36 Klobouky 7. Krybus Jiří 11,25 Klobouky Kategorie č. 2, mládež od 13 do 17 let metrů Dívky: 1. Válková Pavlína 16,25 Klobouky 2. Zábojníková Markéta 25,17 Klobouky 3. Křížová Denisa 25,36 Klobouky Chlapci: 1. Blažek Ondřej 13,19 NR Klobouky 2. Válek Viktor 13,20 Klobouky 3. Komínek Jan 15,17 Těšany 4. Jakubec Denis 15,18 Klobouky 5. Blažek Daniel 15,36 Klobouky 6. Charvát Martin 15,51 Klobouky 7. Stejskal David 18,23 Klobouky 8. Dostál Petr 18,53 Klobouky 9. Kříž Robin 18,55 Klobouky 18

19 Kategorie č. 3, dospělí od 18 let metrů Ženy: 1. Trávníčková Sabina 29,00 NR Krumvíř Muži: 1. Grabovský Vít 21,38 NR Klobouky 2. Válek Michal 21,41 Klobouky 3. Procházka Dušan 22,00 Klobouky 4. Ing. Štercl Oldřich 22,06 Klobouky 5. Blažek Jan 22,25 Klobouky 6. Šimbera Jaromír 22,52 Boleradice 7. Jakubčík Antonín 23,21 Krumvíř 8. Ing. Rozsypal Karel 23,31 Krumvíř 9. Šebesta Miroslav 26,16 Krumvíř 10. Ing. Foretník František 27,09 Krumvíř 11. Věžník Miroslav 32,40 Krumvíř 12. Tlačbaba Jaromír 32,40 Zbýšov u Brna Maškarní ples V sobotu 12. března 2011 se uskutečnil v sále sokolovny tradiční maškarní ples. Tak, jak bylo při zahájení řečeno, je to jediný ples v okolí, na kterém všichni ti, kteří neplatí, obdrží ještě cenu. Vstup zdarma mají všechny masky. Tentokrát jich přišlo 108 a na tanečním parketu daly o sobě hodně vědět. Všichni i nemaskovaní se snad dobře bavili. K tomu dopomáhala výborná hudba ze Znojma DUO GIUSEPPE. Také krásná tombola uspokojila mnoho přítomných. Organizátoři děkují všem sponzorům, kteří do tomboly přispěli. Výtěžek z plesu bude použit na činnost oddílů tělovýchovné jednoty. Volek Pavel Kategorie č. 4, příchozí metrů Ženy: 1. Zvonařová Petra 7,40 Praha Muži: 1. Blažek David 7,08 Klobouky 2. Blažek Petr 7,085 Klobouky 3. Válek Jaroslav 7,13 Klobouky 4. Pechek Robin 9,24 Klobouky Nejstarší účastník: Miroslav Věžník nar Krumvíř Putovní pohár pro nejlepší družstvo obdržela na 1 rok do svého vlastnictví rodina Blažkova Klobouky u Brna. Získala celkem dvě první místa, dvě druhá místa, jedno třetí místo a jedno páté místo. V pořadí na druhém místě byli běžci z Krumvíře, kteří vybojovali dvě první místa. Na třetím místě byla rodina Válkova z Klobouk, která vybojovala jedno první, dvě druhá a jedno třetí místo. Na druhý vánoční svátek se konal již VI.ročník Klobouckého zimního běhu. Zahájení závodu bylo v pravém zimním počasí. Rtuť teploměru byla na mínus šesti stupních. V průběhu dopoledne vylezlo sluníčko, které i když vzduch neohřálo, přispělo k dobré atmosféře. Trať byla shodná s tratí uplynulého ročníku. Běželo se po asfaltovém povrchu ulicemi Příhon a Břízová. Druhá část hlavního závodu byla v extravilánu a běžci na trati dlouhé 5 km si mohli z blízka prohlédnout zblízka i kloboucký větrný mlýn, který byl zahalen do zimního šatu. Byly překonány 2 traťové rekordy. O závodníky se staral 14členný štáb pořadatelů. První tři v každé kategorii získali diplom, medaili, pohár a věcné ceny. Vítězné družstvo obdrželo putovní pohár a věcné ceny. Odměněn byl i nejstarší účastník běhu. Všichni běžci i pořadatelé obdrželi tradičně horký čaj a párek. Slavnostní vyhlášení a předání cen bylo provedeno v klubovně fotbalových šaten. Akce Kloboucký zimní běh byla zařazena RS ČSTV v Břeclavi mezi akce Sportuj s námi. Sponzoři běhu: Irena Blažková, Lékárny CYRMEX, Mgr. Martin Zvonař, RS ČSTV Břeclav, TJ Sokol Klobouky u Brna, Pavel Volek. Volek Pavel Foto: Mgr. Martin Zvonař, Ph.D III. třída skupina B muži Kolo dne začátek Šitbořice Klobouky 15: Klobouky Iváň 16: Vrbice- Klobouky 16: Klobouky Boleradice 16: Uherčice Klobouky 16: Nikolčice Klobouky 16: Klobouky Vranovce 16: V. Pavlovice B Klobouky 16: Klobouky Nosislav 16: Pouzdřany Klobouky 16: Klobouky Brumovice 16:30 III. třída dorost Kobylí Klobouky 13: Klobouky Valtice 13: Březí Klobouky 13: Klobouky Vrbice 14: VOLNO Klobouky Přibice / Iváň 14: Dunajovice / Perná Klobouky 14: Vranovce Klobouky 14: Klobouky Drnholec 14: Mor. Žižkov Klobouky 14: Klobouky Brumovice 14:15 Základní žákovská soutěž sk. B Pouzdřany Klobouky 10: Klobouky Strachotám 10: Brumovice Klobouky 10: Klobouky Zaječí 10: Klobouky Bořetice 10: Iváň / Přibice Klobouky 10: Klobouky Krumpíř 10: Nosislav Klobouky 10:00 19

20 ÚNOR BÍLÝ, TĚLO SÍLÍ, PRO ZLATOU SKI RYCHLE K CÍLI Únor bílý, pole sílí, tak zní přesně tohle prastaré leč pravdivé rčení. Všechna pole, lesy i louky jsou přikryty sněhovou peřinou a úrodná políčka si pod ní hoví a odpočívají. Připravují se a sílí na jarní probuzení, aby na sobě nechala opět růst a zrát to, co my lidé zasejeme. Proč se zmiňuji právě o měsíci únoru? Konala se v něm totiž jedna moc pěkná zimní akce, při které nesměla chybět síla, odvaha, zmiňované zasněžené kopce, ale především dobrá nálada. Ano, mluvím o konání se již několikáté Zlaté ski Vohava, která se uskutečnila jedno sobotní odpoledne a všichni ti, kdo měli chuť se pobavit a užít si zimní radovánky se přišli podívat. Místo konání snad ani nemusím připomínat, ale pro pořádek, startovalo se jako každý rok od oblíbeného sklípku u lesa, kde se nás letos sešla pěkná řádka. Počasí bylo objednané, jak také jinak, občerstvení zajištěné a zimou snad netrpěl nikdo z přítomných. Možností k zahřátí tu bylo hned několik. Horkým svařáčkem a teplým čajem se nedalo opravdu nic pokazit. Dalo by se říct, že vše bylo dobře zařízené a pořadatelé celé akce mohli být nad míru spokojeni. Po odstartování závodu si mohl každý malý, velký, mladý i ten dříve narozený závodník zvolit způsob absolvování trati podle svých schopností, možností, ale hlavně podle chuti a přání. Na své si přišli lyžaři, sáňkaři i pěší. Myslím, že spokojeni byli úplně všichni. Cesta byla pohádkově zasněžená, sluníčko svítilo a okolní příroda měla co nabídnout a ukázat ze svých krás a pokladů, kterých máme v okolí našeho městečka mnoho. Ti nejmenší si cestou na svých sáňkách usnuli, však oni je rodiče do cíle jistě přivezou včas, pomysleli si. Více fotografií najdete na 4. straně obálky Cílovou páskou projeli opravdu všichni a právem si zasloužili obdiv. Trať závodu byla letos o něco delší než loni, ale je vidět, že to pro nikoho nebyl žádný problém. Vyhlašovali se vítězové, oceněni byli i ti nejmladší z řad dětiček. I přesto, že patří únor mezi nejkratší zimní měsíce, na uskutečnění takové milé společné akce pro všechny občany našeho městečka, mu těch jeho pouhých dvacet osm dní naprosto stačí. Zlatá ski Vohava je přece akce pro nás pro všechny, tak nezapomeňte a přijďte zase za rok znovu pokořit vítěze a užít si zimu s námi. Petra Hroudná, foto: J.Pavlík Týden knihoven V říjnu vyhlásila sekce veřejných knihoven SKIP 14. ročník celostátní akce Týden knihoven. Cílem knihoven bylo nabídnout atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o čtenáře stávající v duchu motta KNIHOVNA PRO VŠECHNY. Kloboucká knihovna se každoročně připojuje k této akci a připravuje aktivity pro své čtenáře i ostatní obyvatele města.také letos jsme nabídli program v dlouhodobé spolupráci s MěVG Klobouky u Brna. Týden knihoven začal celostátní akcí Velké říjnové společné čtení. Naše knihovna si tentokrát vybrala spisovatele Františka Hrubína, od jehož narození uplynulo letos přesně 100 let. Program byl postaven na jeho nejznámější knize pro děti Špalíček pohádek. František Hrubín byl tvůrcem české milostné a přírodní lyriky, autorem veršů a pohádek pro děti, prozaikem, dramatikem i překladatelem. Každé dopoledne bylo vyhrazeno pro děti MŠ, ZŠ a gymnázia. Žáci si poslechli ukázky z knih ve skvělém přednesu studentů Kláry Mlýnkové, Evy Vojáčkové, Katky Komínkové, Lenky Mezulánikové a Milana Novotného, které byly připraveny pod vedením Mgr. Renaty Pilařové. Starší ročníky byly seznámeny s dílem Romance pro křídlovku a ukázkami z ruštiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a angličtiny. Ti, kteří navštívili knihovnu poprvé, načerpali nové informace o půjčování knih, zahráli si hru Hledej a najdi autora a knihu, společně zarecitovali básničku nebo zazpívali písničku. Odvážnější sami vyprávěli pohádkový příběh podle předlohy. Přiblížili jsme dětem pohádku klasickou - O perníkové chaloupce, O veliké řepě, O Koblížkovi, ale také méně tradiční O Aladínovi, krásné a chytré Šahrazád, O Alí Babovi a čtyřiceti loupežnících apod. Děti se bavily veselými hádankami z knihy F. Hrubín dětem. Aktivně se zapojily do řešení kvízu, se kterým jim rády přispěchaly 20

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u konaného dne

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 24.02.2016 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 145/16/ Z14 : ověřovatele

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.2.2014 368/59/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 954 Eva Lišková,, bytem k bytu č. 8 v budově čp. 954 v Bučovicích na

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 9. 12. 2015 Usnesení č. 145/15 ZM program 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 146/15 ZM složení návrhové komise a ověřovatele

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne

20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne 20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne 19.8.2010 Přítomni: Členové ZO: Pejcha Jiří ing., Weselý Aleš ing., Hrdinová Vladimíra, Seknička Pavel, Pavelka Stanislav, Záškoda Miroslav,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 PŘEHLED USNESENÍ 14. schůze Rady města Uherské konané dne 24.5.2011 202/14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 1. Vzít na vědomí plnění rozpočtu

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 15. 11. 2016 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu týkající se nesplněných úkolů z Rady města Újezd u Brna za rok 2016.

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

07/02/14 schvaluje a) návrhovou komisi ve složení : předseda Tomáš Foros, členové: Jiří Kašpárek a Michal Buršík

07/02/14 schvaluje a) návrhovou komisi ve složení : předseda Tomáš Foros, členové: Jiří Kašpárek a Michal Buršík Usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva obce Široká Niva konaného dne 12.12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zastupitelstvo obce Široká Niva 06/02/14 bere na vědomí a) složení slibu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 24.01.2013 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

SOUBOR USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 20. 12. 2010

SOUBOR USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 20. 12. 2010 SOUBOR USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 20. 12. 2010 Program: 1) Schválení programu 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Návrh na pořízení zvukového

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod.

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod. Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef Adámek (příchod v 18.20 hod), Jiří Beran, František Illek, Josef

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 08 /2014, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více