Členové rady : Hosté

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členové rady : Hosté"

Transkript

1 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 16 /2008 konané dne v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v hodin Přítomni Ing. Karel Pačiska, Bc. Josef Vojta, Ing.Bohumil Kotlán, MUDr. Aleš Ptáček, Mgr. Miroslav Novák, MUDr. Miluše Sáblíková Členové rady : S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková Hosté : Ing. Věra Vančová, PhDr. Drahomíra Lukšová Omluveni : MUDr. Pavel Lukša Nesplněné usnesení (termín plnění) : Námitky členů rady proti zápisu č. 15/2008 : POŘAD SCHŮZE 1 / 16 / 2008 Žádost o mimořádné přidělení bytu pro zaměstnance firmy Rumler, Rovné 44 2 / 16 / 2008 Žádost o mimořádné přidělení bytu v areálu školky na ul. Ant.Štourače 3 / 16 / 2008 Smlouvy na projekty se Svazem vodovodů a kanalizací (SVK) 4 / 16 / 2008 Zpráva o využití dotace na Bystřické léto / 16 / 2008 Pronájem pozemku 6 / 16 / 2008 Možné využití zbývajících finančních prostředků z dotace atletického stadionu 7 / 16 / 2008 Doba trvání smlouvy s panem Martinem Kaňkou 8 / 16 / 2008 Přidělení bytu v DPS na vědomí 9 / 16 / 2008 Žádost o přidělení většího bytu Loušová Květoslava, Višňová 919, Bystřice nad Pernštejnem 10 / Výsledky provedených výběrových řízení na stavební dodávky 11 / Návrh na rozpočtová opatření - nákup teplometů do půdních prostor a ozvučení 12 / Žádost o souhlas s provedením změny sídla společnosti TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem 13 / Schválení smlouvy o nájmu veřejných prostranství trhy / Schválení veřejnoprávní smlouvy 15 / 16 / 2008 Žádost o přidělení bytu Erika Matušková 16 / 16 / 2008 Žádost o příspěvek na koupi auta pro Charitní pečovatelskou službu Bystřice n.p. 17 / 16 / 2008 Žádost o příspěvek na vydání vzpomínek z návštěvy TGM na Vysočině v r / 16 / 2008 K. Hartwall vyjádření k plánované výstavbě v průmyslové zóně 19 / 16 / 2008 Revokace Usnesení rady č. 02/09/2008 ze dne

2 USNESENÍ: 01/16/2008 : Žádost o mimořádné přidělení bytu pro zaměstnance firmy Rumler, Rovné 44 Popis : Pan Josef Zigmund si podal žádost o mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1, trvale bydlí v Novém Městě na Moravě, pracuje ve firmě Ladislav Rumler, kovovýroba, Rovné 44 jako frézař. Firma se k přidělení bytu vyjádřila kladně. V pravidlech máme podmínku, že v případě mimořádného přidělení bytu musí zaměstnanec být v pracovním poměru u organizace, která o byt pro něj žádá, ještě dalších 5 let. Zde tato podmínka bude těžko splněna,neboť pán bude v důchodovém věku. Ve výběrovém řízení je dostatek volných bytů.doporučuji,aby se jmenovaný přihlásil do výběru,kde je možno získat byt bez jakýchkoliv dalších podmínek vztahujících se k zaměstnání. Usnesení : Rada nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1 pro pana Josefa Zigmunda. Doporučuje mu,aby se přihlásil do výběrového řízení. Hlasování : Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : Ing.Věra Vančová Závěr N E S C H V Á L E N O 02/16/2008 : Žádost o mimořádné přidělení bytu v areálu školky na ul. Ant. Štourače Popis : Již delší dobu máme volný byt v areálu školky na ul. Ant. Štourače. Jedná se byt velikosti 1+1. Několikrát jsme se dotazovali ve školách,zda nepotřebují byt pro své pracovníky,ale není zájem a nechceme ho dávat do klasického výběrového řízení na volné byty. O tento byt projevil zájem pan Josef Novotný,nar. 1958,bydlí na ul. Kulturní 466, pracuje v prodejně DDL v Bystřici n.p.jako skladník. Usnesení : Rada nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v areálu školky na ul. Ant. Štourače o velikosti 1+1 pro pana Josefa Novotného. Rada rozhodla, že tento byt nebude mimořádně přidělen a zůstane neobsazený pro potřeby učitelů. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : Ing.Věra Vančová 03/16/2008 : Smlouvy na projekty se Svazem vodovodů a kanalizací (SVK) Popis : Už nyní začíná projektová příprava rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na rok Jde o akce, které jsou v návrhu rozpočtu a financování projektů je dle zásad SVK, tj. na začátku vyplatíme přípěvek na projekt SVK, který ho převede na projektanta, a po realizaci je nám celý příspěvek vrácen. Jedná se o tyto akce: - rekonstrukce vodovodu Dvořiště projektová dokumentace 30 tis. Kč bez DPH - rekonstrukce kanalizace ul. Hornická projektová dokumentace - 55 tis. Kč bez DPH - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nádražní projektová dokumentace - 89 tis. Kč bez DPH. Ve výčtu chybí prodloužení vodovodu v Karasíně, ale prosím o předběžný souhlas ) odhadovaná částka do 50 tis. Kč) V Karasíně je vyprojektována rekonstrukce kanalizace, která se měla realizovat letos. V mezidobí zde došlo k možnosti výstavby rodinných domů, a v trase rekonstruované kanalizace se nabízí možnost prodloužit vodovod. Proto byla rekonstrukce zastavena, než se doprojektuje vodovod, abychom

3 obě akce mohli udělat najednou. Usnesení : Rada města schvaluje smlouvy s SVK na projektové dokumentace na tyto akce: rekonstrukce vodovodu Dvořiště, rekonstrukce kanalizace ul. Hornická, rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nádražní, prodloužení vodovodu v Karasíně. Zodpovídá : Bc. Josef Vojta Termín : ihned 04/16/2008 : Zpráva o využití dotace na Bystřické léto 2008 Popis : Jako přílohu přikládám zprávu, kde je uvedeno vše podstatné. Usnesení : Rada města bere na vědomí zprávu o využití dotace na Bystřické léto Zodpovídá : Bc. Josef Vojta Termín : ihned 05/16/2008 : Pronájem pozemku Popis : Manželé Šejnohovi z Domanína žádali Radu města o prodej části p.č. 229 v k.ú. Domanín. Stavební komise tento prodej nedoporučila a navrhla tento pozemek pronajmout. S tím žadatelé souhlasí. Podmínkou je neoplocování tohoto pozemku. Záměr o pronájmu byl zveřejněn. Usnesení : Rada města souhlasí s pronájmem pozemku část p.č. 229 v k.ú. Domanín o výměře 100 m2 manželům Šejnohovým. Nájemné 1,4 Kč/m2/rok. Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta 06/16/2008 : Možné využití zbývajících finančních prostředků z dotace atletického stadionu. Popis : Je všeobecně známo, že městu byla přiznána dotace z regionální operačního programu na modernizaci atletického stadionu, která již započala. S regionální radou je podepsána smlouva na celkovou částku Kč, z čehož dotace činí Kč (na kraji Vysočina je žádost o spolufinancování našeho podílu v poměru 50:50, neboť hřiště bude sloužit i gymnáziu, jehož zřizovatelem je kraj). Výběrovým řízením se podařilo vysoutěžit a tedy ušetřit 4,765 mil. Kč z částky uvedené ve smlouvě o přidělení dotace. Proběhly konzultace s regionální radou, ze které vyplynuly následující závěry týkající se rozdílu mezi vysoutěženou částkou a částkou uvedenou ve smlouvě o přidělení dotace: - z rozdílu je možné čerpat na případné vícepráce - z rozdílu je možné financovat práce související se stavbou (město již zažádalo o spolufinancování přeložky O 2 a optiky v celkové výši 500 tis. Kč) - z rozdílu bude s největší pravděpodobností možno zafinancovat i věci nové související se stadionem. Zde se přímo nabízí dvě věci, které se rozpracovávají jednak modernizace stávajících šaten a sprch u tělocvičny, které už modernizaci opravdu potřebují (sloužila by zejména školákům) a dále vznik nových dvou šaten pro veřejnost ze dvou tříd v přízemí náš odhad dohromady kolem 1 mil. Kč. Další související věcí je časomíra a tabule, což projektant v současné době naceňuje I když si necháme rezervu na případné vícepráce, šatny a časomíru zbývá ještě 2 až 2,5 mil. Kč. Možné využití těchto financí.je několik: 1. nechat částku propadnout čímž přijdeme nejméně o 1,4 mil Kč dotace,

4 respektive o 1,7 mil. Kč připočítáme-li dotaci z kraje Vysočina. 2. návrh Jiřího Dufka - na víceúčelový kurt zakoupit snímatelnou nafukovací halu s vytápěním, cena 2,5 mil. Kč. Výhodou by bylo celoroční využití kurtu. Nevýhodou by byla obrovská konkurence pro naši halu a také další provozní náklady ve výši cca 360 tis. Kč/ročně. Domnívám se, že v současné době není nutné pro město naší velikosti dvě takovéto haly. V případě koupě nafukovací haly by s největší pravděpodobností došlo k odlivu zákazníků haly, zejména gymnázia, které je prakticky jediným nájemcem haly ve všední den v dopoledních hodinách, což by určitě vedlo k propadu hospodaření Areálu sportu. 3. návrh gymnázia tréninkové golfové hřiště na ploše vedle gymnázia (jednalo by se o tréninkové odpaliště, dva greeny a techniku), cena 2,5 mil. Kč. Patrně hlavní nevýhodou je nulová tradice golfu ve městě. Výhodou je smysluplné využití prostoru vedle gymnázia, kde bylo původně plánováno druhé křídlo s tím, že toto alternativní řešení v případě potřeby zůstává k dispozici. Další výhodou bude nová možnost sportovního vyžití ve městě pro širokou veřejnost bez rozdílu věku a samozřejmě pro všechny školy, nová nabídka volnočasového využití regionálního významu potencionální zvýšení turistického ruchu ve městě, rozšíření programové nabídky a zvýšení prestiže gymnázia, nulové provozní náklady na vrub města, neboť golfové hřiště by bylo ve správě a provozování gymnázia. Golfové akademie při školách je dobře fungující model v ČR existuje republikový přebor škol v golfu. Gymnázium má aktivní kontakt na Slovanské Gymnázium v Bratislavě, kde takovouto golfovou akademii zprovoznili loni (viz foto příloha). Gymnázium je schopno zajistit trenéry z vlastních řad. Golfové hřiště by navazovalo na gymnáziem plánovanou realizaci školního dvora, lavičky, relaxační prostor, venkovní výukovou třídu, kterou plánují umístit na betonové protipožární nádrži. Všechny varianty samozřejmě podléhají schválení regionální radou. Z výše uvedeného navrhuji: požádat regionální radu o možnost realizace a financování z dotace do celkové částky uvedené ve smlouvě s regionální radou tyto akce: - modernizaci stávajících šaten u tělocvičny, - výstavbu šaten pro veřejnost ze dvou tříd, - pořízení časomíry a informační tabule, - tréninkového golfového hřiště. Usnesení : Rada města schvaluje rozšíření předmětu modernizace atletického stadionu, která je součástí dotace z ROP o modernizaci stávajících šaten u tělocvičny, výstavbu šaten pro veřejnost ze dvou tříd, pořízení časomíry a informační tabule. Rada pověřuje místostarostu prověřením možnosti připojení tréninkového golfového hřiště, nafukovací haly nebo jiné sportovní aktivity k atletickému stadionu. Zodpovídá : Bc. Josef Vojta Termín : ihned 07/16/2008 : Doba trvání smlouvy s panem Martinem Kaňkou Popis : Pan Martin Kaňka provozuje na území města službu bezdrátového připojení k Internetu a má zájem umístit si za tímto účelem anténu na střeše výtahu DPS. Zde se v současné době nachází technologie kabelové televize provozovaná SATTem a bude tam na základě nedávno uzavřené smlouvy umístěna anténa pro přenos

5 internetu pana Radka Ambrože z Víru. Oba tyto subjekty s umístěním další antény souhlasí, takže v technické rovině by neměl být žádný problém. Panu Kaňkovi jsme předložili smlouvu se standardní výpovědní lhůtou pro takový typ smlouvy v délce 6 měsíců. V příloze přikládám jeho žádost o prodloužení výpovědní lhůty se zdůvodněním potřeby jistoty návratnosti relativně vysoké vstupní investice. Z technického pohledu se jeví, že by nic nemělo bránit tomu, abychom vyhověli. Tím spíše, že pan Kaňka deklaruje, že bude konektivitu nakupovat od SATTu, který má na střeše výtahu DPS dlouhodobou smlouvu na tu technologii kabelové televize. Na druhou stranu by tím byl v obchodní rovině pan Kaňka zvýhodněn oproti jiným podnikatelům podnikajícím v témže oboru v našem městě. Tím se rozhodnutí přesouvá z roviny technické ( tj. úřednické ) do roviny veřejné. Předkládám proto Radě města otázku, zdá má zájem s přihlédnutím ke všem výše uvedeným faktům zvýhodnit pana Martina Kaňku. Dle toho pak lze buď žádosti vyhovět či nikoliv. Jako kompromis lze navrhnout variantu smlouvy na dobu určitou v trvání 2 let ( což by mělo vyhovět přání pana Kaňky ochránit si návratnost své investice ), která by se poté změnila na smlouvu na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Usnesení : Rada schvaluje dodatek smlouvy s panem Martinem Kaňkou na dobu určitou 2 let, která se po uplynutí sjednané doby změní na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou. Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař Termín : neprodleně po schválení 08/16/2008 : Přidělení bytu v DPS- na vědomí Popis : V říjnu 2008 byl přidělen byt č. 53 v DPS paní Horatiusové Marii, nar , Dr. Veselého 856, Bystřice n.p. Paní má zavedenou pečovatelskou službu, donášku obědů, nákupy, úklid. Usnesení : Rada bere na vědomí přidělení bytu paní Horatiusové na DPS. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová Termín : splněno 09/16/2008 : Žádost o přidělení většího bytu - Loušová Květoslava, Višňová 919, Bystřice nad Pernštejnem Popis : Paní Loušová je rozvedená, pečuje o pět nezaopatřených dětí Otto Urbánek nar. 1996, Vítězslav Urbánek nar. 1998, Martin Urbánek nar. 1999, Stanislav Urbánek nar.2000 a Sandra Urbánková nar. 2002, všechny děti navštěvují ZŠ. V roce 2006 se paní Loušová rozešla s otcem dětí a MěÚ Bystřice n.p. jí přidělil sociální byt velikosti 1+1. Paní Loušová pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi. Sociální byty jsou určeny k řešení tíživé bytové otázky rodin s nezaopatřenými dětmi a nelze je vyměnit za větší Nedoporučuji přidělit větší byt, bytová situace paní Loušové byla vyřešena přidělením sociálního bytu, pokud požaduje bydlení přibližující se standardu rodiny s 5 dětmi, je třeba aby projevila vlastní snahu v této věci. Usnesení : Rada neschvaluje přidělení většího bytu Květoslavě Loušové. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová

6 10/16/2008 : Výsledky provedených výběrových řízení na stavební dodávky Popis : Dle rozhodnutí z minulého jednání Rady města předkládáme zprávu o provedených výběrových řízeních na významnější stavební dodávky za předešlé období. Následně budeme podobně předkládat zprávy po každém provedeném významnějším výběrovém řízení. Usnesení : Rada města bere na vědomí zprávu o provedených výběrových řízeních dle přílohy. Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař Termín : usnesením 11/16/2008 : Návrh na rozpočtová opatření nákup teplometů do půdních prostor a ozvučení Popis : 1) Po celkové rekonstrukci Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem vznikl nový půdní prostor, který se využívá k pořádání koncertů. V technickém pláně se nepočítalo s vytápěním tohoto prostoru v zimním období. Z tohoto důvodu je potřeba příležitostně tento prostor vyhřát a k tomuto účelu žádáme o zakoupení 2 Teplogenerátorů v celkové ceně ,- Kč bez DPH. Teplogenerátory využijeme při dalších akcích, například Vánoční besídka na náměstí. 2) V poslední době se zvyšuje počet kulturně společenských akcí, které je zapotřebí ozvučit. Město pro tuto příležitost objednávalo specializované firmy či zapůjčovalo od jiných subjektů přenosné ozvučení, což při narůstající tendenci kulturně společenských akcí je organizačně i finančně náročnější. Pořizovací cena nového přenosného ozvučení značky DEXON je ,- Kč s DPH. Usnesení : 1) Rada města schvaluje nákup teplometů 2) Rada města schvaluje nákup přenosného ozvučení Zodpovídá : Mgr. Radek Vojta 12/16/2008 : Žádost o souhlas s provedením změny sídla společnosti TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem Popis : Společnost TS města a.s. žádá Radu města Bystřice nad Pernštejnem o souhlas s provedením změny sídla společnosti. Dne se TS města a.s. stala na základě kupní smlouvy s firmou PKS majitelem areálu na adrese K Ochozi 666, Bystřice nad Pernštejnem. Změna byla již potvrzena Katastrálním úřadem pro Vysočinu, bývalý areál Na Cihelně 469 v Bystřici nad Pernštejnem bude nabídnut k prodeji - viz příloha. Usnesení : Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města a.s. schvaluje změnu sídla společnosti ze stávající adresy na adresu : K Ochozi čp. 666, Bystřice nad Pernštejnem. Rada města pověřuje starostu k podepsání notářského zápisu o změně sídla společnosti TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem. Zodpovídá : Ing. Karel Pačiska

7 13/16/2008 : Schválení smlouvy o nájmu veřejných prostranství trhy 2009 Popis : Podnikatel, který se zabývá pořádáním trhů a pořádá je v našem městě od roku 2006 chce pokračovat i v roce 2009 a nabídl tyto sobotní termíny 14.3., 11.4, 9.5., 13.6, 11.7, 8.8., 12.9., , , Vždy si sám vyřídí uzávěru veř. prostranství, úklid i propagaci. Za pronájem veř. prostranství zaplatí 4.500,- Kč za jeden den. Usnesení : Rada města schvaluje návrh smlouvy o pronájmu veřejného prostranství na konání sobotních trhů v roce 2009 panu Jiřímu Němcovi, bytem Chotěboř Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková Termín : do 15 dnů od schválení 14/16/2008 : Schválení veřejnoprávní smlouvy Popis : Obec Dolní Rožínka nesplňuje předpoklady pro projednávání přestupků dle zákona č.200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proto na svém zastupitelstvu dne schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Bystřice nad Pernštejnem o výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků. Usnesení : Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Dolní Rožínka. Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková 15/16/2008 : Žádost o přidělení bytu Matušková Erika Popis : Paní Matušková Erika si podala opět žádost o přidělení bytu po splacení celé částky, kterou dlužila městu za nájem bytu. Vývoj projednávání v radě: byla tato věc již řešena, usnesení rady znělo : Rada města v současné době neschvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 paní Erice Matuškové, a to do doby, než dojde z její strany k úhradě základní dlužné částky nájemného ve výši 42 tis. Kč. Po uhrazení základní dlužné částky nájemného bez penále doporučuje rada města Erice Matuškové podat si novou žádost o přidělení bytu o velikosti 1+1. Dlužnou částku snížil OBH na ,-Kč, neboť původní výše dluhu se týkala i bývalého manžela pana Vytlačila se rada k věci opět vracela, na žádost paní Matuškové a odvolala se na původní usnesení z Paní Matušková nyní předložila doklady o úhradě celé dlužné částky ( příloha). Navrhuji radě schválit přidělení bytu 1+1. Usnesení : Rada města schvaluje přidělení sociálního bytu 1+1 paní Erice Matuškové za podmínky splácení dlužného penále dle splátkového kalendáře dohodnutého s odborem bytového hospodářství MěÚ. Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová Termín : slněno usnesením rady

8 16/16/2008 : Žádost o příspěvek na koupi auta pro Charitní pečovatelskou službu Popis : Oblastní charita Žďár nad Sázavou si podala žádost o příspěvek ve výši Kč na zakoupení prostornějšího osobního automobilu pro pečovatelskou službu Bystřice n.p., který by byl vhodnější pro přepravu jídlonosičů a osob s omezenou mobilitou. Nyní PS používá automobil Škoda Felicie Combi, nevyhovuje a Citroen Berlingo. Navrhujeme snížit neinvestiční příspěvek na rok 2008 o ,-Kč a poskytnout investiční příspěvek ve stejné výši na koupi vhodnějšího automobilu pro PS. Automobil Škoda Felicie Combi( rok výroby 2001) by PS chtěla využívat i nadále, do příští rady navrhneme způsob užívání ( dar, koupě,...). Usnesení : Rada města schvaluje snížit neinvestiční příspěvek na provoz Charitní pečovatelské služby v Bystřici n.p. na rok 2008 o ,-Kč a poskytnout investiční příspěvek ve výši ,-Kč na koupi vhodnějšího automobilu. Rada města rozhodla, že vozidlo Škoda Felicia Combi, které Město Bystřice nad Pernštejnem zapůjčilo Charitní pečovatelské službě Bystřice nad Pernštejnem, vrátí CHPS zpět městu. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová, Ing. Jana Jurošová rady Zpracoval : Lukšová, Jurošová Přílohy : 2 17/16/2008 : Žádost o příspěvek na vydání vzpomínek TGM na Vysočině v r Popis : Český svaz bojovníků za svobodu Nedvědice Ujčov požádal Radu města Bystřice nad Pernštejnem o finanční příspěvek na realizaci knižního vydání publikace Vzpomínky na T.G. Masaryka. T.G. Masaryk navštívil 17. června 1928 Nedvědici i Bystřici nad Pernštejnem. Tato publikace je vydána při příležitosti 80. výročí této návštěvy. Usnesení : Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na realizaci knižního vydání publikace Vzpomínky na T.G.Masaryka. Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková 18/16/2008 : K. Hartwall vyjádření k plánované výstavbě v průmyslové zóně Popis : V návaznosti na smlouvy uzavřené mezi firmou K. Hartwall s.r.o. a Městem Bystřice nad Pernštejnem informovala společnost K. Hartwall město o tom, že zatím nestanovila termín výstavby výrobního areálu na zakoupených pozemcích v průmyslové zóně. Zájem o pozemky ze strany firmy trvá, ale pokud bude město požadovat vrácení pozemků dle smlouvy, bude tento požadavek dle smlouvy akceptován. Usnesení : Rada města pověřuje Ing. Ivana Buchtu vypracováním dodatku ke kupní smlouvě mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a společností K. Hartwall s.r.o. tak, že v dodatku bude prodloužena lhůta pro zahájení výstavby výrobního areálu společnosti v průmyslové zóně o 2 roky s možností ukončení smlouvy v případě, že město najde jiného vhodného investora.

9 Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta 19/16/2008 : Revokace Usnesení č. 02/09/2008 ze dne Popis : O.s. Chartis, Javorek 6, Sněžné požádalo radu města o finanční podporu na výstavbu hipoterapeutické haly. Toto občanské sdružení zajišťuje relaxační ježdění na koni pro handicapované. Tuto žádost projednala rada na svém zasedání dne a usnesením č. 02/09/2008 poskytnutí finanční podpory ve výši ,- Kč pro o.s. Chartis Javorek zamítla. Usnesení : Rada města revokuje svoje usnesení č. 02/09/2008 ze dne , souhlasí s rozpočtovým opatřením ve výši ,- Kč a poskytnutím finanční podpory v této výši občanskému sdružení Chartis Javorek na podporu výstavby hipoterapeutické haly. Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková Příští zasedání rady se bude konat dne : V Bystřici nad Pernštejnem dne Bc. Josef Vojta místostarosta města Ing. Karel Pačiska starosta města

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2008 konané dne 05.02.2008 v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v 16.00 hodin Přítomni

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 7 /2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 7 /2011 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 7 /2011 konané dne 17.5.2011 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 9 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 9 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 9 / 2013 konané dne 2.7.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu.

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne 23. 12. 2015 v zasedací místnosti kulturního domu. Přítomni: Širůček Z., Šebek P., Müller J., Havránek J., Opluštil P., Sokol Petr, Sokol

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září 2014 19/2014/RM I. RM bere na vědomí: 19.2014/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 5 /2008 konané dne 08.04.2008 v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v 16.00 hodin Přítomni

Více

1/15/2009 : Zřízení egon centra ORP Bystřice nad Pernštejnem

1/15/2009 : Zřízení egon centra ORP Bystřice nad Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 15 /2009 konané dne 13.10.2009 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 31-33 Název: Revokace usnesení rady města č. RM 15 19 37 24 a č. RM 15 19 37 25 N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 31 Varianta 1 Rada města projednala

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Členové rady : Hosté Omluveni

Členové rady : Hosté Omluveni M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 5 /2010 konané dne 30.3.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Členové rady : Hosté Omluveni :

Členové rady : Hosté Omluveni : M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS Z VÝJEZDNÍHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 10 /2009 konané dne 30.6.2009 v Motorestu v Rovném v 16:00 hodin Přítomni Ing. Karel

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 2 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 2 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 2 / 2015 konané dne 10.2.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Členové rady : Hosté. Omluveni

Členové rady : Hosté. Omluveni M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 /2009 konané dne 22.9.2009 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 11 /2009 konané dne 04.08.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16:00 hodin

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 48. schůze dne 12.06.2014 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ b í h úd jů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19. 9. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 770/2016/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící k ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 14. 10. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 713/2015/OUNE Celkem přítomno: 12 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ):

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/10/2015 Schválení programu 10. schůze Rady města Uničova

Více

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

ZÁPIS ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM USNESENÍ ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV ZE DNE Rada města Bochov 46/2013

ZÁPIS ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM USNESENÍ ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV ZE DNE Rada města Bochov 46/2013 Rada města Bochov 46/2013 ZÁPIS ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 9.12.2013 Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. R. Kajzar, p. J. Ruth, p. O. Veselý Omluven : XXX Ověřovatel zápisu : p L. Chalupný

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 26. 10. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Mgr. Pavel

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin.

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin. Bod číslo 1 Technický bod Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 6. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin. Starostka konstatovala, že informace o konání

Více

Zápis z 117. zasedání rady města

Zápis z 117. zasedání rady města Zápis z 117. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 06.06.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Zapojení dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.30 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 44. schůze Rady města Hostinné, konané dne 10.02.2016 634/44/RM/2016 Schválení programu 44. schůze rady města program 44. schůze: 1. Schválení programu

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Členové rady. S poradním hlasem Hosté Omluveni

Členové rady. S poradním hlasem Hosté Omluveni M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 4 /2010 konané dne 9.3.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni Členové

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 1 /2008 konané dne 15.01.2008 v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v 16.00 hodin Přítomni

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

KK navrhuje použít finanční prostředky následovně.

KK navrhuje použít finanční prostředky následovně. M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 9 /2008 konané dne 08.07.2008 v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v 16.00 hodin Přítomni

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 10 /2011. konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 10 /2011. konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 10 /2011 konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin Přítomni Ing. Karel Pačiska,

Více

Rada města Přibyslav Zápis

Rada města Přibyslav Zápis Rada města Přibyslav Zápis z 35. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 30. 03. 2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města na radnici. Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 5 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 5 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 5 / 2015 konané dne 7.4.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 19.4.2017 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ z 37. schůze Rady města Humpolec konané dne 7. 11. 2012 v kanceláři starosty města 573/37/RM/2012 Kontrola plnění usnesení z 35. schůze RM kontrolu plnění usnesení z 35. schůze Rady města Humpolec

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 32. schůze Rady, konané dne 2. listopadu 2016 v zasedací místnosti

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Pozdní

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Hostinné, konané dne 02. 11.2016 1039/68/RM/2016 Schválení programu 68. schůze rady města program 68. schůze: 1. Schválení programu

Více