Členové rady : Hosté

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členové rady : Hosté"

Transkript

1 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 16 /2008 konané dne v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v hodin Přítomni Ing. Karel Pačiska, Bc. Josef Vojta, Ing.Bohumil Kotlán, MUDr. Aleš Ptáček, Mgr. Miroslav Novák, MUDr. Miluše Sáblíková Členové rady : S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková Hosté : Ing. Věra Vančová, PhDr. Drahomíra Lukšová Omluveni : MUDr. Pavel Lukša Nesplněné usnesení (termín plnění) : Námitky členů rady proti zápisu č. 15/2008 : POŘAD SCHŮZE 1 / 16 / 2008 Žádost o mimořádné přidělení bytu pro zaměstnance firmy Rumler, Rovné 44 2 / 16 / 2008 Žádost o mimořádné přidělení bytu v areálu školky na ul. Ant.Štourače 3 / 16 / 2008 Smlouvy na projekty se Svazem vodovodů a kanalizací (SVK) 4 / 16 / 2008 Zpráva o využití dotace na Bystřické léto / 16 / 2008 Pronájem pozemku 6 / 16 / 2008 Možné využití zbývajících finančních prostředků z dotace atletického stadionu 7 / 16 / 2008 Doba trvání smlouvy s panem Martinem Kaňkou 8 / 16 / 2008 Přidělení bytu v DPS na vědomí 9 / 16 / 2008 Žádost o přidělení většího bytu Loušová Květoslava, Višňová 919, Bystřice nad Pernštejnem 10 / Výsledky provedených výběrových řízení na stavební dodávky 11 / Návrh na rozpočtová opatření - nákup teplometů do půdních prostor a ozvučení 12 / Žádost o souhlas s provedením změny sídla společnosti TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem 13 / Schválení smlouvy o nájmu veřejných prostranství trhy / Schválení veřejnoprávní smlouvy 15 / 16 / 2008 Žádost o přidělení bytu Erika Matušková 16 / 16 / 2008 Žádost o příspěvek na koupi auta pro Charitní pečovatelskou službu Bystřice n.p. 17 / 16 / 2008 Žádost o příspěvek na vydání vzpomínek z návštěvy TGM na Vysočině v r / 16 / 2008 K. Hartwall vyjádření k plánované výstavbě v průmyslové zóně 19 / 16 / 2008 Revokace Usnesení rady č. 02/09/2008 ze dne

2 USNESENÍ: 01/16/2008 : Žádost o mimořádné přidělení bytu pro zaměstnance firmy Rumler, Rovné 44 Popis : Pan Josef Zigmund si podal žádost o mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1, trvale bydlí v Novém Městě na Moravě, pracuje ve firmě Ladislav Rumler, kovovýroba, Rovné 44 jako frézař. Firma se k přidělení bytu vyjádřila kladně. V pravidlech máme podmínku, že v případě mimořádného přidělení bytu musí zaměstnanec být v pracovním poměru u organizace, která o byt pro něj žádá, ještě dalších 5 let. Zde tato podmínka bude těžko splněna,neboť pán bude v důchodovém věku. Ve výběrovém řízení je dostatek volných bytů.doporučuji,aby se jmenovaný přihlásil do výběru,kde je možno získat byt bez jakýchkoliv dalších podmínek vztahujících se k zaměstnání. Usnesení : Rada nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1 pro pana Josefa Zigmunda. Doporučuje mu,aby se přihlásil do výběrového řízení. Hlasování : Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : Ing.Věra Vančová Závěr N E S C H V Á L E N O 02/16/2008 : Žádost o mimořádné přidělení bytu v areálu školky na ul. Ant. Štourače Popis : Již delší dobu máme volný byt v areálu školky na ul. Ant. Štourače. Jedná se byt velikosti 1+1. Několikrát jsme se dotazovali ve školách,zda nepotřebují byt pro své pracovníky,ale není zájem a nechceme ho dávat do klasického výběrového řízení na volné byty. O tento byt projevil zájem pan Josef Novotný,nar. 1958,bydlí na ul. Kulturní 466, pracuje v prodejně DDL v Bystřici n.p.jako skladník. Usnesení : Rada nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v areálu školky na ul. Ant. Štourače o velikosti 1+1 pro pana Josefa Novotného. Rada rozhodla, že tento byt nebude mimořádně přidělen a zůstane neobsazený pro potřeby učitelů. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : Ing.Věra Vančová 03/16/2008 : Smlouvy na projekty se Svazem vodovodů a kanalizací (SVK) Popis : Už nyní začíná projektová příprava rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na rok Jde o akce, které jsou v návrhu rozpočtu a financování projektů je dle zásad SVK, tj. na začátku vyplatíme přípěvek na projekt SVK, který ho převede na projektanta, a po realizaci je nám celý příspěvek vrácen. Jedná se o tyto akce: - rekonstrukce vodovodu Dvořiště projektová dokumentace 30 tis. Kč bez DPH - rekonstrukce kanalizace ul. Hornická projektová dokumentace - 55 tis. Kč bez DPH - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nádražní projektová dokumentace - 89 tis. Kč bez DPH. Ve výčtu chybí prodloužení vodovodu v Karasíně, ale prosím o předběžný souhlas ) odhadovaná částka do 50 tis. Kč) V Karasíně je vyprojektována rekonstrukce kanalizace, která se měla realizovat letos. V mezidobí zde došlo k možnosti výstavby rodinných domů, a v trase rekonstruované kanalizace se nabízí možnost prodloužit vodovod. Proto byla rekonstrukce zastavena, než se doprojektuje vodovod, abychom

3 obě akce mohli udělat najednou. Usnesení : Rada města schvaluje smlouvy s SVK na projektové dokumentace na tyto akce: rekonstrukce vodovodu Dvořiště, rekonstrukce kanalizace ul. Hornická, rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nádražní, prodloužení vodovodu v Karasíně. Zodpovídá : Bc. Josef Vojta Termín : ihned 04/16/2008 : Zpráva o využití dotace na Bystřické léto 2008 Popis : Jako přílohu přikládám zprávu, kde je uvedeno vše podstatné. Usnesení : Rada města bere na vědomí zprávu o využití dotace na Bystřické léto Zodpovídá : Bc. Josef Vojta Termín : ihned 05/16/2008 : Pronájem pozemku Popis : Manželé Šejnohovi z Domanína žádali Radu města o prodej části p.č. 229 v k.ú. Domanín. Stavební komise tento prodej nedoporučila a navrhla tento pozemek pronajmout. S tím žadatelé souhlasí. Podmínkou je neoplocování tohoto pozemku. Záměr o pronájmu byl zveřejněn. Usnesení : Rada města souhlasí s pronájmem pozemku část p.č. 229 v k.ú. Domanín o výměře 100 m2 manželům Šejnohovým. Nájemné 1,4 Kč/m2/rok. Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta 06/16/2008 : Možné využití zbývajících finančních prostředků z dotace atletického stadionu. Popis : Je všeobecně známo, že městu byla přiznána dotace z regionální operačního programu na modernizaci atletického stadionu, která již započala. S regionální radou je podepsána smlouva na celkovou částku Kč, z čehož dotace činí Kč (na kraji Vysočina je žádost o spolufinancování našeho podílu v poměru 50:50, neboť hřiště bude sloužit i gymnáziu, jehož zřizovatelem je kraj). Výběrovým řízením se podařilo vysoutěžit a tedy ušetřit 4,765 mil. Kč z částky uvedené ve smlouvě o přidělení dotace. Proběhly konzultace s regionální radou, ze které vyplynuly následující závěry týkající se rozdílu mezi vysoutěženou částkou a částkou uvedenou ve smlouvě o přidělení dotace: - z rozdílu je možné čerpat na případné vícepráce - z rozdílu je možné financovat práce související se stavbou (město již zažádalo o spolufinancování přeložky O 2 a optiky v celkové výši 500 tis. Kč) - z rozdílu bude s největší pravděpodobností možno zafinancovat i věci nové související se stadionem. Zde se přímo nabízí dvě věci, které se rozpracovávají jednak modernizace stávajících šaten a sprch u tělocvičny, které už modernizaci opravdu potřebují (sloužila by zejména školákům) a dále vznik nových dvou šaten pro veřejnost ze dvou tříd v přízemí náš odhad dohromady kolem 1 mil. Kč. Další související věcí je časomíra a tabule, což projektant v současné době naceňuje I když si necháme rezervu na případné vícepráce, šatny a časomíru zbývá ještě 2 až 2,5 mil. Kč. Možné využití těchto financí.je několik: 1. nechat částku propadnout čímž přijdeme nejméně o 1,4 mil Kč dotace,

4 respektive o 1,7 mil. Kč připočítáme-li dotaci z kraje Vysočina. 2. návrh Jiřího Dufka - na víceúčelový kurt zakoupit snímatelnou nafukovací halu s vytápěním, cena 2,5 mil. Kč. Výhodou by bylo celoroční využití kurtu. Nevýhodou by byla obrovská konkurence pro naši halu a také další provozní náklady ve výši cca 360 tis. Kč/ročně. Domnívám se, že v současné době není nutné pro město naší velikosti dvě takovéto haly. V případě koupě nafukovací haly by s největší pravděpodobností došlo k odlivu zákazníků haly, zejména gymnázia, které je prakticky jediným nájemcem haly ve všední den v dopoledních hodinách, což by určitě vedlo k propadu hospodaření Areálu sportu. 3. návrh gymnázia tréninkové golfové hřiště na ploše vedle gymnázia (jednalo by se o tréninkové odpaliště, dva greeny a techniku), cena 2,5 mil. Kč. Patrně hlavní nevýhodou je nulová tradice golfu ve městě. Výhodou je smysluplné využití prostoru vedle gymnázia, kde bylo původně plánováno druhé křídlo s tím, že toto alternativní řešení v případě potřeby zůstává k dispozici. Další výhodou bude nová možnost sportovního vyžití ve městě pro širokou veřejnost bez rozdílu věku a samozřejmě pro všechny školy, nová nabídka volnočasového využití regionálního významu potencionální zvýšení turistického ruchu ve městě, rozšíření programové nabídky a zvýšení prestiže gymnázia, nulové provozní náklady na vrub města, neboť golfové hřiště by bylo ve správě a provozování gymnázia. Golfové akademie při školách je dobře fungující model v ČR existuje republikový přebor škol v golfu. Gymnázium má aktivní kontakt na Slovanské Gymnázium v Bratislavě, kde takovouto golfovou akademii zprovoznili loni (viz foto příloha). Gymnázium je schopno zajistit trenéry z vlastních řad. Golfové hřiště by navazovalo na gymnáziem plánovanou realizaci školního dvora, lavičky, relaxační prostor, venkovní výukovou třídu, kterou plánují umístit na betonové protipožární nádrži. Všechny varianty samozřejmě podléhají schválení regionální radou. Z výše uvedeného navrhuji: požádat regionální radu o možnost realizace a financování z dotace do celkové částky uvedené ve smlouvě s regionální radou tyto akce: - modernizaci stávajících šaten u tělocvičny, - výstavbu šaten pro veřejnost ze dvou tříd, - pořízení časomíry a informační tabule, - tréninkového golfového hřiště. Usnesení : Rada města schvaluje rozšíření předmětu modernizace atletického stadionu, která je součástí dotace z ROP o modernizaci stávajících šaten u tělocvičny, výstavbu šaten pro veřejnost ze dvou tříd, pořízení časomíry a informační tabule. Rada pověřuje místostarostu prověřením možnosti připojení tréninkového golfového hřiště, nafukovací haly nebo jiné sportovní aktivity k atletickému stadionu. Zodpovídá : Bc. Josef Vojta Termín : ihned 07/16/2008 : Doba trvání smlouvy s panem Martinem Kaňkou Popis : Pan Martin Kaňka provozuje na území města službu bezdrátového připojení k Internetu a má zájem umístit si za tímto účelem anténu na střeše výtahu DPS. Zde se v současné době nachází technologie kabelové televize provozovaná SATTem a bude tam na základě nedávno uzavřené smlouvy umístěna anténa pro přenos

5 internetu pana Radka Ambrože z Víru. Oba tyto subjekty s umístěním další antény souhlasí, takže v technické rovině by neměl být žádný problém. Panu Kaňkovi jsme předložili smlouvu se standardní výpovědní lhůtou pro takový typ smlouvy v délce 6 měsíců. V příloze přikládám jeho žádost o prodloužení výpovědní lhůty se zdůvodněním potřeby jistoty návratnosti relativně vysoké vstupní investice. Z technického pohledu se jeví, že by nic nemělo bránit tomu, abychom vyhověli. Tím spíše, že pan Kaňka deklaruje, že bude konektivitu nakupovat od SATTu, který má na střeše výtahu DPS dlouhodobou smlouvu na tu technologii kabelové televize. Na druhou stranu by tím byl v obchodní rovině pan Kaňka zvýhodněn oproti jiným podnikatelům podnikajícím v témže oboru v našem městě. Tím se rozhodnutí přesouvá z roviny technické ( tj. úřednické ) do roviny veřejné. Předkládám proto Radě města otázku, zdá má zájem s přihlédnutím ke všem výše uvedeným faktům zvýhodnit pana Martina Kaňku. Dle toho pak lze buď žádosti vyhovět či nikoliv. Jako kompromis lze navrhnout variantu smlouvy na dobu určitou v trvání 2 let ( což by mělo vyhovět přání pana Kaňky ochránit si návratnost své investice ), která by se poté změnila na smlouvu na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Usnesení : Rada schvaluje dodatek smlouvy s panem Martinem Kaňkou na dobu určitou 2 let, která se po uplynutí sjednané doby změní na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou. Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař Termín : neprodleně po schválení 08/16/2008 : Přidělení bytu v DPS- na vědomí Popis : V říjnu 2008 byl přidělen byt č. 53 v DPS paní Horatiusové Marii, nar , Dr. Veselého 856, Bystřice n.p. Paní má zavedenou pečovatelskou službu, donášku obědů, nákupy, úklid. Usnesení : Rada bere na vědomí přidělení bytu paní Horatiusové na DPS. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová Termín : splněno 09/16/2008 : Žádost o přidělení většího bytu - Loušová Květoslava, Višňová 919, Bystřice nad Pernštejnem Popis : Paní Loušová je rozvedená, pečuje o pět nezaopatřených dětí Otto Urbánek nar. 1996, Vítězslav Urbánek nar. 1998, Martin Urbánek nar. 1999, Stanislav Urbánek nar.2000 a Sandra Urbánková nar. 2002, všechny děti navštěvují ZŠ. V roce 2006 se paní Loušová rozešla s otcem dětí a MěÚ Bystřice n.p. jí přidělil sociální byt velikosti 1+1. Paní Loušová pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi. Sociální byty jsou určeny k řešení tíživé bytové otázky rodin s nezaopatřenými dětmi a nelze je vyměnit za větší Nedoporučuji přidělit větší byt, bytová situace paní Loušové byla vyřešena přidělením sociálního bytu, pokud požaduje bydlení přibližující se standardu rodiny s 5 dětmi, je třeba aby projevila vlastní snahu v této věci. Usnesení : Rada neschvaluje přidělení většího bytu Květoslavě Loušové. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová

6 10/16/2008 : Výsledky provedených výběrových řízení na stavební dodávky Popis : Dle rozhodnutí z minulého jednání Rady města předkládáme zprávu o provedených výběrových řízeních na významnější stavební dodávky za předešlé období. Následně budeme podobně předkládat zprávy po každém provedeném významnějším výběrovém řízení. Usnesení : Rada města bere na vědomí zprávu o provedených výběrových řízeních dle přílohy. Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař Termín : usnesením 11/16/2008 : Návrh na rozpočtová opatření nákup teplometů do půdních prostor a ozvučení Popis : 1) Po celkové rekonstrukci Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem vznikl nový půdní prostor, který se využívá k pořádání koncertů. V technickém pláně se nepočítalo s vytápěním tohoto prostoru v zimním období. Z tohoto důvodu je potřeba příležitostně tento prostor vyhřát a k tomuto účelu žádáme o zakoupení 2 Teplogenerátorů v celkové ceně ,- Kč bez DPH. Teplogenerátory využijeme při dalších akcích, například Vánoční besídka na náměstí. 2) V poslední době se zvyšuje počet kulturně společenských akcí, které je zapotřebí ozvučit. Město pro tuto příležitost objednávalo specializované firmy či zapůjčovalo od jiných subjektů přenosné ozvučení, což při narůstající tendenci kulturně společenských akcí je organizačně i finančně náročnější. Pořizovací cena nového přenosného ozvučení značky DEXON je ,- Kč s DPH. Usnesení : 1) Rada města schvaluje nákup teplometů 2) Rada města schvaluje nákup přenosného ozvučení Zodpovídá : Mgr. Radek Vojta 12/16/2008 : Žádost o souhlas s provedením změny sídla společnosti TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem Popis : Společnost TS města a.s. žádá Radu města Bystřice nad Pernštejnem o souhlas s provedením změny sídla společnosti. Dne se TS města a.s. stala na základě kupní smlouvy s firmou PKS majitelem areálu na adrese K Ochozi 666, Bystřice nad Pernštejnem. Změna byla již potvrzena Katastrálním úřadem pro Vysočinu, bývalý areál Na Cihelně 469 v Bystřici nad Pernštejnem bude nabídnut k prodeji - viz příloha. Usnesení : Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města a.s. schvaluje změnu sídla společnosti ze stávající adresy na adresu : K Ochozi čp. 666, Bystřice nad Pernštejnem. Rada města pověřuje starostu k podepsání notářského zápisu o změně sídla společnosti TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem. Zodpovídá : Ing. Karel Pačiska

7 13/16/2008 : Schválení smlouvy o nájmu veřejných prostranství trhy 2009 Popis : Podnikatel, který se zabývá pořádáním trhů a pořádá je v našem městě od roku 2006 chce pokračovat i v roce 2009 a nabídl tyto sobotní termíny 14.3., 11.4, 9.5., 13.6, 11.7, 8.8., 12.9., , , Vždy si sám vyřídí uzávěru veř. prostranství, úklid i propagaci. Za pronájem veř. prostranství zaplatí 4.500,- Kč za jeden den. Usnesení : Rada města schvaluje návrh smlouvy o pronájmu veřejného prostranství na konání sobotních trhů v roce 2009 panu Jiřímu Němcovi, bytem Chotěboř Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková Termín : do 15 dnů od schválení 14/16/2008 : Schválení veřejnoprávní smlouvy Popis : Obec Dolní Rožínka nesplňuje předpoklady pro projednávání přestupků dle zákona č.200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proto na svém zastupitelstvu dne schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Bystřice nad Pernštejnem o výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků. Usnesení : Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Dolní Rožínka. Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková 15/16/2008 : Žádost o přidělení bytu Matušková Erika Popis : Paní Matušková Erika si podala opět žádost o přidělení bytu po splacení celé částky, kterou dlužila městu za nájem bytu. Vývoj projednávání v radě: byla tato věc již řešena, usnesení rady znělo : Rada města v současné době neschvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 paní Erice Matuškové, a to do doby, než dojde z její strany k úhradě základní dlužné částky nájemného ve výši 42 tis. Kč. Po uhrazení základní dlužné částky nájemného bez penále doporučuje rada města Erice Matuškové podat si novou žádost o přidělení bytu o velikosti 1+1. Dlužnou částku snížil OBH na ,-Kč, neboť původní výše dluhu se týkala i bývalého manžela pana Vytlačila se rada k věci opět vracela, na žádost paní Matuškové a odvolala se na původní usnesení z Paní Matušková nyní předložila doklady o úhradě celé dlužné částky ( příloha). Navrhuji radě schválit přidělení bytu 1+1. Usnesení : Rada města schvaluje přidělení sociálního bytu 1+1 paní Erice Matuškové za podmínky splácení dlužného penále dle splátkového kalendáře dohodnutého s odborem bytového hospodářství MěÚ. Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová Termín : slněno usnesením rady

8 16/16/2008 : Žádost o příspěvek na koupi auta pro Charitní pečovatelskou službu Popis : Oblastní charita Žďár nad Sázavou si podala žádost o příspěvek ve výši Kč na zakoupení prostornějšího osobního automobilu pro pečovatelskou službu Bystřice n.p., který by byl vhodnější pro přepravu jídlonosičů a osob s omezenou mobilitou. Nyní PS používá automobil Škoda Felicie Combi, nevyhovuje a Citroen Berlingo. Navrhujeme snížit neinvestiční příspěvek na rok 2008 o ,-Kč a poskytnout investiční příspěvek ve stejné výši na koupi vhodnějšího automobilu pro PS. Automobil Škoda Felicie Combi( rok výroby 2001) by PS chtěla využívat i nadále, do příští rady navrhneme způsob užívání ( dar, koupě,...). Usnesení : Rada města schvaluje snížit neinvestiční příspěvek na provoz Charitní pečovatelské služby v Bystřici n.p. na rok 2008 o ,-Kč a poskytnout investiční příspěvek ve výši ,-Kč na koupi vhodnějšího automobilu. Rada města rozhodla, že vozidlo Škoda Felicia Combi, které Město Bystřice nad Pernštejnem zapůjčilo Charitní pečovatelské službě Bystřice nad Pernštejnem, vrátí CHPS zpět městu. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová, Ing. Jana Jurošová rady Zpracoval : Lukšová, Jurošová Přílohy : 2 17/16/2008 : Žádost o příspěvek na vydání vzpomínek TGM na Vysočině v r Popis : Český svaz bojovníků za svobodu Nedvědice Ujčov požádal Radu města Bystřice nad Pernštejnem o finanční příspěvek na realizaci knižního vydání publikace Vzpomínky na T.G. Masaryka. T.G. Masaryk navštívil 17. června 1928 Nedvědici i Bystřici nad Pernštejnem. Tato publikace je vydána při příležitosti 80. výročí této návštěvy. Usnesení : Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na realizaci knižního vydání publikace Vzpomínky na T.G.Masaryka. Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková 18/16/2008 : K. Hartwall vyjádření k plánované výstavbě v průmyslové zóně Popis : V návaznosti na smlouvy uzavřené mezi firmou K. Hartwall s.r.o. a Městem Bystřice nad Pernštejnem informovala společnost K. Hartwall město o tom, že zatím nestanovila termín výstavby výrobního areálu na zakoupených pozemcích v průmyslové zóně. Zájem o pozemky ze strany firmy trvá, ale pokud bude město požadovat vrácení pozemků dle smlouvy, bude tento požadavek dle smlouvy akceptován. Usnesení : Rada města pověřuje Ing. Ivana Buchtu vypracováním dodatku ke kupní smlouvě mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a společností K. Hartwall s.r.o. tak, že v dodatku bude prodloužena lhůta pro zahájení výstavby výrobního areálu společnosti v průmyslové zóně o 2 roky s možností ukončení smlouvy v případě, že město najde jiného vhodného investora.

9 Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta 19/16/2008 : Revokace Usnesení č. 02/09/2008 ze dne Popis : O.s. Chartis, Javorek 6, Sněžné požádalo radu města o finanční podporu na výstavbu hipoterapeutické haly. Toto občanské sdružení zajišťuje relaxační ježdění na koni pro handicapované. Tuto žádost projednala rada na svém zasedání dne a usnesením č. 02/09/2008 poskytnutí finanční podpory ve výši ,- Kč pro o.s. Chartis Javorek zamítla. Usnesení : Rada města revokuje svoje usnesení č. 02/09/2008 ze dne , souhlasí s rozpočtovým opatřením ve výši ,- Kč a poskytnutím finanční podpory v této výši občanskému sdružení Chartis Javorek na podporu výstavby hipoterapeutické haly. Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková Příští zasedání rady se bude konat dne : V Bystřici nad Pernštejnem dne Bc. Josef Vojta místostarosta města Ing. Karel Pačiska starosta města

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 2 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 2 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 2 / 2015 konané dne 10.2.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Členové rady : Hosté Omluveni

Členové rady : Hosté Omluveni M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 5 /2010 konané dne 30.3.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

3/6/2015 : Oprava střechy na ZUŠ. 4/6/2015 : Vícepráce rekonstrukce sociálních zařízení na MŠ Čtyřlístek

3/6/2015 : Oprava střechy na ZUŠ. 4/6/2015 : Vícepráce rekonstrukce sociálních zařízení na MŠ Čtyřlístek M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 6 / 2015 konané dne 28.4.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

USNESENÍ: 1/4/2014 : Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého

USNESENÍ: 1/4/2014 : Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 4 / 2014 konané dne 25.3.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 9 /2010 konané dne 29.6.2010 na hájence v Karasíně v 16:00 hodin Přítomni Ing. Karel Pačiska,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17.

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17. Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010 cena 6 Kč Malé ohlédnutí za volbami Ve dnech 28. a 29. května 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 www.strazpr.cz Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok 2009. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více