Členové rady : Hosté

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členové rady : Hosté"

Transkript

1 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 16 /2008 konané dne v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v hodin Přítomni Ing. Karel Pačiska, Bc. Josef Vojta, Ing.Bohumil Kotlán, MUDr. Aleš Ptáček, Mgr. Miroslav Novák, MUDr. Miluše Sáblíková Členové rady : S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková Hosté : Ing. Věra Vančová, PhDr. Drahomíra Lukšová Omluveni : MUDr. Pavel Lukša Nesplněné usnesení (termín plnění) : Námitky členů rady proti zápisu č. 15/2008 : POŘAD SCHŮZE 1 / 16 / 2008 Žádost o mimořádné přidělení bytu pro zaměstnance firmy Rumler, Rovné 44 2 / 16 / 2008 Žádost o mimořádné přidělení bytu v areálu školky na ul. Ant.Štourače 3 / 16 / 2008 Smlouvy na projekty se Svazem vodovodů a kanalizací (SVK) 4 / 16 / 2008 Zpráva o využití dotace na Bystřické léto / 16 / 2008 Pronájem pozemku 6 / 16 / 2008 Možné využití zbývajících finančních prostředků z dotace atletického stadionu 7 / 16 / 2008 Doba trvání smlouvy s panem Martinem Kaňkou 8 / 16 / 2008 Přidělení bytu v DPS na vědomí 9 / 16 / 2008 Žádost o přidělení většího bytu Loušová Květoslava, Višňová 919, Bystřice nad Pernštejnem 10 / Výsledky provedených výběrových řízení na stavební dodávky 11 / Návrh na rozpočtová opatření - nákup teplometů do půdních prostor a ozvučení 12 / Žádost o souhlas s provedením změny sídla společnosti TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem 13 / Schválení smlouvy o nájmu veřejných prostranství trhy / Schválení veřejnoprávní smlouvy 15 / 16 / 2008 Žádost o přidělení bytu Erika Matušková 16 / 16 / 2008 Žádost o příspěvek na koupi auta pro Charitní pečovatelskou službu Bystřice n.p. 17 / 16 / 2008 Žádost o příspěvek na vydání vzpomínek z návštěvy TGM na Vysočině v r / 16 / 2008 K. Hartwall vyjádření k plánované výstavbě v průmyslové zóně 19 / 16 / 2008 Revokace Usnesení rady č. 02/09/2008 ze dne

2 USNESENÍ: 01/16/2008 : Žádost o mimořádné přidělení bytu pro zaměstnance firmy Rumler, Rovné 44 Popis : Pan Josef Zigmund si podal žádost o mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1, trvale bydlí v Novém Městě na Moravě, pracuje ve firmě Ladislav Rumler, kovovýroba, Rovné 44 jako frézař. Firma se k přidělení bytu vyjádřila kladně. V pravidlech máme podmínku, že v případě mimořádného přidělení bytu musí zaměstnanec být v pracovním poměru u organizace, která o byt pro něj žádá, ještě dalších 5 let. Zde tato podmínka bude těžko splněna,neboť pán bude v důchodovém věku. Ve výběrovém řízení je dostatek volných bytů.doporučuji,aby se jmenovaný přihlásil do výběru,kde je možno získat byt bez jakýchkoliv dalších podmínek vztahujících se k zaměstnání. Usnesení : Rada nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1 pro pana Josefa Zigmunda. Doporučuje mu,aby se přihlásil do výběrového řízení. Hlasování : Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : Ing.Věra Vančová Závěr N E S C H V Á L E N O 02/16/2008 : Žádost o mimořádné přidělení bytu v areálu školky na ul. Ant. Štourače Popis : Již delší dobu máme volný byt v areálu školky na ul. Ant. Štourače. Jedná se byt velikosti 1+1. Několikrát jsme se dotazovali ve školách,zda nepotřebují byt pro své pracovníky,ale není zájem a nechceme ho dávat do klasického výběrového řízení na volné byty. O tento byt projevil zájem pan Josef Novotný,nar. 1958,bydlí na ul. Kulturní 466, pracuje v prodejně DDL v Bystřici n.p.jako skladník. Usnesení : Rada nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v areálu školky na ul. Ant. Štourače o velikosti 1+1 pro pana Josefa Novotného. Rada rozhodla, že tento byt nebude mimořádně přidělen a zůstane neobsazený pro potřeby učitelů. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : Ing.Věra Vančová 03/16/2008 : Smlouvy na projekty se Svazem vodovodů a kanalizací (SVK) Popis : Už nyní začíná projektová příprava rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na rok Jde o akce, které jsou v návrhu rozpočtu a financování projektů je dle zásad SVK, tj. na začátku vyplatíme přípěvek na projekt SVK, který ho převede na projektanta, a po realizaci je nám celý příspěvek vrácen. Jedná se o tyto akce: - rekonstrukce vodovodu Dvořiště projektová dokumentace 30 tis. Kč bez DPH - rekonstrukce kanalizace ul. Hornická projektová dokumentace - 55 tis. Kč bez DPH - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nádražní projektová dokumentace - 89 tis. Kč bez DPH. Ve výčtu chybí prodloužení vodovodu v Karasíně, ale prosím o předběžný souhlas ) odhadovaná částka do 50 tis. Kč) V Karasíně je vyprojektována rekonstrukce kanalizace, která se měla realizovat letos. V mezidobí zde došlo k možnosti výstavby rodinných domů, a v trase rekonstruované kanalizace se nabízí možnost prodloužit vodovod. Proto byla rekonstrukce zastavena, než se doprojektuje vodovod, abychom

3 obě akce mohli udělat najednou. Usnesení : Rada města schvaluje smlouvy s SVK na projektové dokumentace na tyto akce: rekonstrukce vodovodu Dvořiště, rekonstrukce kanalizace ul. Hornická, rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nádražní, prodloužení vodovodu v Karasíně. Zodpovídá : Bc. Josef Vojta Termín : ihned 04/16/2008 : Zpráva o využití dotace na Bystřické léto 2008 Popis : Jako přílohu přikládám zprávu, kde je uvedeno vše podstatné. Usnesení : Rada města bere na vědomí zprávu o využití dotace na Bystřické léto Zodpovídá : Bc. Josef Vojta Termín : ihned 05/16/2008 : Pronájem pozemku Popis : Manželé Šejnohovi z Domanína žádali Radu města o prodej části p.č. 229 v k.ú. Domanín. Stavební komise tento prodej nedoporučila a navrhla tento pozemek pronajmout. S tím žadatelé souhlasí. Podmínkou je neoplocování tohoto pozemku. Záměr o pronájmu byl zveřejněn. Usnesení : Rada města souhlasí s pronájmem pozemku část p.č. 229 v k.ú. Domanín o výměře 100 m2 manželům Šejnohovým. Nájemné 1,4 Kč/m2/rok. Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta 06/16/2008 : Možné využití zbývajících finančních prostředků z dotace atletického stadionu. Popis : Je všeobecně známo, že městu byla přiznána dotace z regionální operačního programu na modernizaci atletického stadionu, která již započala. S regionální radou je podepsána smlouva na celkovou částku Kč, z čehož dotace činí Kč (na kraji Vysočina je žádost o spolufinancování našeho podílu v poměru 50:50, neboť hřiště bude sloužit i gymnáziu, jehož zřizovatelem je kraj). Výběrovým řízením se podařilo vysoutěžit a tedy ušetřit 4,765 mil. Kč z částky uvedené ve smlouvě o přidělení dotace. Proběhly konzultace s regionální radou, ze které vyplynuly následující závěry týkající se rozdílu mezi vysoutěženou částkou a částkou uvedenou ve smlouvě o přidělení dotace: - z rozdílu je možné čerpat na případné vícepráce - z rozdílu je možné financovat práce související se stavbou (město již zažádalo o spolufinancování přeložky O 2 a optiky v celkové výši 500 tis. Kč) - z rozdílu bude s největší pravděpodobností možno zafinancovat i věci nové související se stadionem. Zde se přímo nabízí dvě věci, které se rozpracovávají jednak modernizace stávajících šaten a sprch u tělocvičny, které už modernizaci opravdu potřebují (sloužila by zejména školákům) a dále vznik nových dvou šaten pro veřejnost ze dvou tříd v přízemí náš odhad dohromady kolem 1 mil. Kč. Další související věcí je časomíra a tabule, což projektant v současné době naceňuje I když si necháme rezervu na případné vícepráce, šatny a časomíru zbývá ještě 2 až 2,5 mil. Kč. Možné využití těchto financí.je několik: 1. nechat částku propadnout čímž přijdeme nejméně o 1,4 mil Kč dotace,

4 respektive o 1,7 mil. Kč připočítáme-li dotaci z kraje Vysočina. 2. návrh Jiřího Dufka - na víceúčelový kurt zakoupit snímatelnou nafukovací halu s vytápěním, cena 2,5 mil. Kč. Výhodou by bylo celoroční využití kurtu. Nevýhodou by byla obrovská konkurence pro naši halu a také další provozní náklady ve výši cca 360 tis. Kč/ročně. Domnívám se, že v současné době není nutné pro město naší velikosti dvě takovéto haly. V případě koupě nafukovací haly by s největší pravděpodobností došlo k odlivu zákazníků haly, zejména gymnázia, které je prakticky jediným nájemcem haly ve všední den v dopoledních hodinách, což by určitě vedlo k propadu hospodaření Areálu sportu. 3. návrh gymnázia tréninkové golfové hřiště na ploše vedle gymnázia (jednalo by se o tréninkové odpaliště, dva greeny a techniku), cena 2,5 mil. Kč. Patrně hlavní nevýhodou je nulová tradice golfu ve městě. Výhodou je smysluplné využití prostoru vedle gymnázia, kde bylo původně plánováno druhé křídlo s tím, že toto alternativní řešení v případě potřeby zůstává k dispozici. Další výhodou bude nová možnost sportovního vyžití ve městě pro širokou veřejnost bez rozdílu věku a samozřejmě pro všechny školy, nová nabídka volnočasového využití regionálního významu potencionální zvýšení turistického ruchu ve městě, rozšíření programové nabídky a zvýšení prestiže gymnázia, nulové provozní náklady na vrub města, neboť golfové hřiště by bylo ve správě a provozování gymnázia. Golfové akademie při školách je dobře fungující model v ČR existuje republikový přebor škol v golfu. Gymnázium má aktivní kontakt na Slovanské Gymnázium v Bratislavě, kde takovouto golfovou akademii zprovoznili loni (viz foto příloha). Gymnázium je schopno zajistit trenéry z vlastních řad. Golfové hřiště by navazovalo na gymnáziem plánovanou realizaci školního dvora, lavičky, relaxační prostor, venkovní výukovou třídu, kterou plánují umístit na betonové protipožární nádrži. Všechny varianty samozřejmě podléhají schválení regionální radou. Z výše uvedeného navrhuji: požádat regionální radu o možnost realizace a financování z dotace do celkové částky uvedené ve smlouvě s regionální radou tyto akce: - modernizaci stávajících šaten u tělocvičny, - výstavbu šaten pro veřejnost ze dvou tříd, - pořízení časomíry a informační tabule, - tréninkového golfového hřiště. Usnesení : Rada města schvaluje rozšíření předmětu modernizace atletického stadionu, která je součástí dotace z ROP o modernizaci stávajících šaten u tělocvičny, výstavbu šaten pro veřejnost ze dvou tříd, pořízení časomíry a informační tabule. Rada pověřuje místostarostu prověřením možnosti připojení tréninkového golfového hřiště, nafukovací haly nebo jiné sportovní aktivity k atletickému stadionu. Zodpovídá : Bc. Josef Vojta Termín : ihned 07/16/2008 : Doba trvání smlouvy s panem Martinem Kaňkou Popis : Pan Martin Kaňka provozuje na území města službu bezdrátového připojení k Internetu a má zájem umístit si za tímto účelem anténu na střeše výtahu DPS. Zde se v současné době nachází technologie kabelové televize provozovaná SATTem a bude tam na základě nedávno uzavřené smlouvy umístěna anténa pro přenos

5 internetu pana Radka Ambrože z Víru. Oba tyto subjekty s umístěním další antény souhlasí, takže v technické rovině by neměl být žádný problém. Panu Kaňkovi jsme předložili smlouvu se standardní výpovědní lhůtou pro takový typ smlouvy v délce 6 měsíců. V příloze přikládám jeho žádost o prodloužení výpovědní lhůty se zdůvodněním potřeby jistoty návratnosti relativně vysoké vstupní investice. Z technického pohledu se jeví, že by nic nemělo bránit tomu, abychom vyhověli. Tím spíše, že pan Kaňka deklaruje, že bude konektivitu nakupovat od SATTu, který má na střeše výtahu DPS dlouhodobou smlouvu na tu technologii kabelové televize. Na druhou stranu by tím byl v obchodní rovině pan Kaňka zvýhodněn oproti jiným podnikatelům podnikajícím v témže oboru v našem městě. Tím se rozhodnutí přesouvá z roviny technické ( tj. úřednické ) do roviny veřejné. Předkládám proto Radě města otázku, zdá má zájem s přihlédnutím ke všem výše uvedeným faktům zvýhodnit pana Martina Kaňku. Dle toho pak lze buď žádosti vyhovět či nikoliv. Jako kompromis lze navrhnout variantu smlouvy na dobu určitou v trvání 2 let ( což by mělo vyhovět přání pana Kaňky ochránit si návratnost své investice ), která by se poté změnila na smlouvu na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Usnesení : Rada schvaluje dodatek smlouvy s panem Martinem Kaňkou na dobu určitou 2 let, která se po uplynutí sjednané doby změní na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou. Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař Termín : neprodleně po schválení 08/16/2008 : Přidělení bytu v DPS- na vědomí Popis : V říjnu 2008 byl přidělen byt č. 53 v DPS paní Horatiusové Marii, nar , Dr. Veselého 856, Bystřice n.p. Paní má zavedenou pečovatelskou službu, donášku obědů, nákupy, úklid. Usnesení : Rada bere na vědomí přidělení bytu paní Horatiusové na DPS. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová Termín : splněno 09/16/2008 : Žádost o přidělení většího bytu - Loušová Květoslava, Višňová 919, Bystřice nad Pernštejnem Popis : Paní Loušová je rozvedená, pečuje o pět nezaopatřených dětí Otto Urbánek nar. 1996, Vítězslav Urbánek nar. 1998, Martin Urbánek nar. 1999, Stanislav Urbánek nar.2000 a Sandra Urbánková nar. 2002, všechny děti navštěvují ZŠ. V roce 2006 se paní Loušová rozešla s otcem dětí a MěÚ Bystřice n.p. jí přidělil sociální byt velikosti 1+1. Paní Loušová pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi. Sociální byty jsou určeny k řešení tíživé bytové otázky rodin s nezaopatřenými dětmi a nelze je vyměnit za větší Nedoporučuji přidělit větší byt, bytová situace paní Loušové byla vyřešena přidělením sociálního bytu, pokud požaduje bydlení přibližující se standardu rodiny s 5 dětmi, je třeba aby projevila vlastní snahu v této věci. Usnesení : Rada neschvaluje přidělení většího bytu Květoslavě Loušové. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová

6 10/16/2008 : Výsledky provedených výběrových řízení na stavební dodávky Popis : Dle rozhodnutí z minulého jednání Rady města předkládáme zprávu o provedených výběrových řízeních na významnější stavební dodávky za předešlé období. Následně budeme podobně předkládat zprávy po každém provedeném významnějším výběrovém řízení. Usnesení : Rada města bere na vědomí zprávu o provedených výběrových řízeních dle přílohy. Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař Termín : usnesením 11/16/2008 : Návrh na rozpočtová opatření nákup teplometů do půdních prostor a ozvučení Popis : 1) Po celkové rekonstrukci Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem vznikl nový půdní prostor, který se využívá k pořádání koncertů. V technickém pláně se nepočítalo s vytápěním tohoto prostoru v zimním období. Z tohoto důvodu je potřeba příležitostně tento prostor vyhřát a k tomuto účelu žádáme o zakoupení 2 Teplogenerátorů v celkové ceně ,- Kč bez DPH. Teplogenerátory využijeme při dalších akcích, například Vánoční besídka na náměstí. 2) V poslední době se zvyšuje počet kulturně společenských akcí, které je zapotřebí ozvučit. Město pro tuto příležitost objednávalo specializované firmy či zapůjčovalo od jiných subjektů přenosné ozvučení, což při narůstající tendenci kulturně společenských akcí je organizačně i finančně náročnější. Pořizovací cena nového přenosného ozvučení značky DEXON je ,- Kč s DPH. Usnesení : 1) Rada města schvaluje nákup teplometů 2) Rada města schvaluje nákup přenosného ozvučení Zodpovídá : Mgr. Radek Vojta 12/16/2008 : Žádost o souhlas s provedením změny sídla společnosti TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem Popis : Společnost TS města a.s. žádá Radu města Bystřice nad Pernštejnem o souhlas s provedením změny sídla společnosti. Dne se TS města a.s. stala na základě kupní smlouvy s firmou PKS majitelem areálu na adrese K Ochozi 666, Bystřice nad Pernštejnem. Změna byla již potvrzena Katastrálním úřadem pro Vysočinu, bývalý areál Na Cihelně 469 v Bystřici nad Pernštejnem bude nabídnut k prodeji - viz příloha. Usnesení : Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města a.s. schvaluje změnu sídla společnosti ze stávající adresy na adresu : K Ochozi čp. 666, Bystřice nad Pernštejnem. Rada města pověřuje starostu k podepsání notářského zápisu o změně sídla společnosti TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem. Zodpovídá : Ing. Karel Pačiska

7 13/16/2008 : Schválení smlouvy o nájmu veřejných prostranství trhy 2009 Popis : Podnikatel, který se zabývá pořádáním trhů a pořádá je v našem městě od roku 2006 chce pokračovat i v roce 2009 a nabídl tyto sobotní termíny 14.3., 11.4, 9.5., 13.6, 11.7, 8.8., 12.9., , , Vždy si sám vyřídí uzávěru veř. prostranství, úklid i propagaci. Za pronájem veř. prostranství zaplatí 4.500,- Kč za jeden den. Usnesení : Rada města schvaluje návrh smlouvy o pronájmu veřejného prostranství na konání sobotních trhů v roce 2009 panu Jiřímu Němcovi, bytem Chotěboř Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková Termín : do 15 dnů od schválení 14/16/2008 : Schválení veřejnoprávní smlouvy Popis : Obec Dolní Rožínka nesplňuje předpoklady pro projednávání přestupků dle zákona č.200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proto na svém zastupitelstvu dne schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Bystřice nad Pernštejnem o výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků. Usnesení : Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a obcí Dolní Rožínka. Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková 15/16/2008 : Žádost o přidělení bytu Matušková Erika Popis : Paní Matušková Erika si podala opět žádost o přidělení bytu po splacení celé částky, kterou dlužila městu za nájem bytu. Vývoj projednávání v radě: byla tato věc již řešena, usnesení rady znělo : Rada města v současné době neschvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 paní Erice Matuškové, a to do doby, než dojde z její strany k úhradě základní dlužné částky nájemného ve výši 42 tis. Kč. Po uhrazení základní dlužné částky nájemného bez penále doporučuje rada města Erice Matuškové podat si novou žádost o přidělení bytu o velikosti 1+1. Dlužnou částku snížil OBH na ,-Kč, neboť původní výše dluhu se týkala i bývalého manžela pana Vytlačila se rada k věci opět vracela, na žádost paní Matuškové a odvolala se na původní usnesení z Paní Matušková nyní předložila doklady o úhradě celé dlužné částky ( příloha). Navrhuji radě schválit přidělení bytu 1+1. Usnesení : Rada města schvaluje přidělení sociálního bytu 1+1 paní Erice Matuškové za podmínky splácení dlužného penále dle splátkového kalendáře dohodnutého s odborem bytového hospodářství MěÚ. Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová Termín : slněno usnesením rady

8 16/16/2008 : Žádost o příspěvek na koupi auta pro Charitní pečovatelskou službu Popis : Oblastní charita Žďár nad Sázavou si podala žádost o příspěvek ve výši Kč na zakoupení prostornějšího osobního automobilu pro pečovatelskou službu Bystřice n.p., který by byl vhodnější pro přepravu jídlonosičů a osob s omezenou mobilitou. Nyní PS používá automobil Škoda Felicie Combi, nevyhovuje a Citroen Berlingo. Navrhujeme snížit neinvestiční příspěvek na rok 2008 o ,-Kč a poskytnout investiční příspěvek ve stejné výši na koupi vhodnějšího automobilu pro PS. Automobil Škoda Felicie Combi( rok výroby 2001) by PS chtěla využívat i nadále, do příští rady navrhneme způsob užívání ( dar, koupě,...). Usnesení : Rada města schvaluje snížit neinvestiční příspěvek na provoz Charitní pečovatelské služby v Bystřici n.p. na rok 2008 o ,-Kč a poskytnout investiční příspěvek ve výši ,-Kč na koupi vhodnějšího automobilu. Rada města rozhodla, že vozidlo Škoda Felicia Combi, které Město Bystřice nad Pernštejnem zapůjčilo Charitní pečovatelské službě Bystřice nad Pernštejnem, vrátí CHPS zpět městu. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová, Ing. Jana Jurošová rady Zpracoval : Lukšová, Jurošová Přílohy : 2 17/16/2008 : Žádost o příspěvek na vydání vzpomínek TGM na Vysočině v r Popis : Český svaz bojovníků za svobodu Nedvědice Ujčov požádal Radu města Bystřice nad Pernštejnem o finanční příspěvek na realizaci knižního vydání publikace Vzpomínky na T.G. Masaryka. T.G. Masaryk navštívil 17. června 1928 Nedvědici i Bystřici nad Pernštejnem. Tato publikace je vydána při příležitosti 80. výročí této návštěvy. Usnesení : Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na realizaci knižního vydání publikace Vzpomínky na T.G.Masaryka. Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková 18/16/2008 : K. Hartwall vyjádření k plánované výstavbě v průmyslové zóně Popis : V návaznosti na smlouvy uzavřené mezi firmou K. Hartwall s.r.o. a Městem Bystřice nad Pernštejnem informovala společnost K. Hartwall město o tom, že zatím nestanovila termín výstavby výrobního areálu na zakoupených pozemcích v průmyslové zóně. Zájem o pozemky ze strany firmy trvá, ale pokud bude město požadovat vrácení pozemků dle smlouvy, bude tento požadavek dle smlouvy akceptován. Usnesení : Rada města pověřuje Ing. Ivana Buchtu vypracováním dodatku ke kupní smlouvě mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a společností K. Hartwall s.r.o. tak, že v dodatku bude prodloužena lhůta pro zahájení výstavby výrobního areálu společnosti v průmyslové zóně o 2 roky s možností ukončení smlouvy v případě, že město najde jiného vhodného investora.

9 Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta 19/16/2008 : Revokace Usnesení č. 02/09/2008 ze dne Popis : O.s. Chartis, Javorek 6, Sněžné požádalo radu města o finanční podporu na výstavbu hipoterapeutické haly. Toto občanské sdružení zajišťuje relaxační ježdění na koni pro handicapované. Tuto žádost projednala rada na svém zasedání dne a usnesením č. 02/09/2008 poskytnutí finanční podpory ve výši ,- Kč pro o.s. Chartis Javorek zamítla. Usnesení : Rada města revokuje svoje usnesení č. 02/09/2008 ze dne , souhlasí s rozpočtovým opatřením ve výši ,- Kč a poskytnutím finanční podpory v této výši občanskému sdružení Chartis Javorek na podporu výstavby hipoterapeutické haly. Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková Příští zasedání rady se bude konat dne : V Bystřici nad Pernštejnem dne Bc. Josef Vojta místostarosta města Ing. Karel Pačiska starosta města

Členové rady : Hosté Omluveni

Členové rady : Hosté Omluveni M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 5 /2010 konané dne 30.3.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 2 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 2 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 2 / 2015 konané dne 10.2.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 5 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 5 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 5 / 2015 konané dne 7.4.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 9 /2010 konané dne 29.6.2010 na hájence v Karasíně v 16:00 hodin Přítomni Ing. Karel Pačiska,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Usnesení : Hlasování : Zodpovídá : Termín : 2/6/2010 : Žádost o prominutí poplatku z prodlení-j. K. Popis : Usnesení : Hlasování :

Usnesení : Hlasování : Zodpovídá : Termín : 2/6/2010 : Žádost o prominutí poplatku z prodlení-j. K. Popis : Usnesení : Hlasování : M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 6 /2010 konané dne 20.4.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 15 /2008 konané dne 21.10.2008 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 12 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 12 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 12 / 2015 konané dne 1.9.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 6 /2008 konané dne 29.04.2008 v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v 16.00 hodin Přítomni

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 11 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 11 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 11 / 2013 konané dne 3.9.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

USNESENÍ: 1/4/2014 : Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého

USNESENÍ: 1/4/2014 : Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 4 / 2014 konané dne 25.3.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 11 / 2015 konané dne 4.8.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Ověřitelé: M. Žabková, O. Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, 9 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 19.10.2009

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin. 1/6 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Vencovský Neomluveni: Hosté: Ing. Peterková, Mgr. Hluštík Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 10 / 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 10 / 2014 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 10 / 2014 konané dne 5.8.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007...

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007... Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007.... 4/32/07 OZ schvaluje program zasedání, provedením zápisu pověřuje paní E. Soukupovou a jeho ověřením pana J. Šlemra a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více