Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Osvětim a n y Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015 Mgr. Petr Orlický ředitel školy 1

2 Obsah 1 Základní charakteristika školy Základní údaje o škole Zřizovatel Školská rada Spolupráce školy s ostatními subjekty Vykonávané činnosti školy Charakteristika školy výkony Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Materiálně-technické vybavení školy Zařízení školního stravování Rámcový popis personálního zabezpečení Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb Údaje o pedagogických pracovnících Školní družina, školní klub Nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2014/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí 2014/ Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2014/ Hodnocení chování žáků Poradenské služby v základní škole Údaje o pracovnících Výchovné poradenství Individuální integrace - žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2014/ Hodnocení práce ve školní družině Hodnocení práce ve školním klubu Hodnocení práce v mateřské škole Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2014/ Dopravní a plavecká výchova

3 7.3 Olympiády, soutěže a přehlídky, projekty ve školním roce 2014/ Základní údaje o hospodaření školy Samostatná příloha Přehled akcí ve školním roce 2014/

4 Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/ Základní charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Osvětimany Adresa školy Osvětimany č. 282, PSČ Právní forma IČO IZO ZŠ Identifikátor školy Vedení školy Příspěvková organizace Ředitel: Mgr. Petr Orlický Zástupkyně ředitele: Mgr. Milena Vaculíková Kontakt tel , mob Mateřská škola: Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne: Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne: 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Adresa zřizovatele Kontakt městys Osvětimany Osvětimany č. 350, Osvětimany tel

5 1.3 Školská rada Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Členové školské rady po změnách Jmenovaní zřizovatelem školy od prosince 2014 Volení pedagogickými pracovníky školy od května 2014 Volení zákonnými zástupci žáků od února 2014 Otakar Berka Aleš Pfeffer Richard Struha Mgr. Jaroslav Cvek Mgr. Milena Vaculíková Mgr. Lenka Vavrušová, předsedkyně Ivana Vajčnerová Svatoslav Vašek Monika Vočadlová Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejich členů. Funkční období členů školské rady trvá tři roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda. Ředitel školy se účastnil zasedání školské rady na vyzvání její předsedkyně. Podněty a oznámení školské rady jsou vedením školy v rámci zákonných mezí akceptovány. Školská rada schválila školní řád, ŠVP a výroční zprávu o činnosti školy. Zástupci ze strany pedagogů informovali na poradách ostatní členy o činnosti a výsledcích školy. 1.4 Spolupráce školy s ostatními subjekty a) Pravidelná spolupráce se starosty obcí ze spádového obvodu školy, do něhož spadají obce Hostějov, Stříbrnice, Újezdec, Medlovice, Vřesovice a Osvětimany. Starostové se účastní slavnostního zahájení školního roku, projednání rozpočtu, vyhlášení nejlepších žáků školy, účastní se slavnostního rozloučení v obřadní síni v Osvětimanech, každá obec obdarovává své žáky věcnými dary. b) Spolupráce se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Osvětimany Základní škola poskytuje Sdružení rodičů prostory na pravidelné schůzky. Sdružení rodičů financuje dopravu na různé akce pořádané školou. Vykazuje mnoho aktivit jako např. - vítání prvňáčků při zahájení školního roku, oslava Dne dětí, finanční příspěvek na nákup knih do školní knihovny, finanční příspěvek na lyžařský kurz žákům ze 7. třídy. Největší akcí je uspořádání školního plesu, který je každoročně zahájen polonézou žáků devátých tříd, kterou nacvičují v rámci společenské výchovy v kurzu tance pod vedením p. učitelky Uřičářové. c) Spolupráce s vedením městyse Starosta městyse Osvětimany se každoročně účastní slavnostního zahájení školního roku, připravuje slavnostní pasování žáků 9. tříd a rozloučení se žáky posledního ročníku v obřadní síni městyse Osvětimany. Zde se uskutečnila i beseda žáků 9. třídy s panem místostarostou. Každoročně se dostává navíc nejlepším žákům naší školy přijetí u pana starosty. Žáci ZŠ a MŠ pravidelně připravují pro občany městyse tato kulturní vystoupení Vánoční rozjímání, Den matek, vítání občánků, obchůzku na Mikuláše. 5

6 d) Spolupráce s SVP Help Uherské Hradiště se uskutečňuje dle potřeby školy. e) Spolupráce s PPP Uherské Hradiště, SPC Zlín, OSPOD Probíhala v rámci integrace žáků ZŠ. f) Spolupráce se šachovým oddílem Osvětimany Žáci školy z řad členů šachového oddílu se pravidelně umísťují na předních místech v okresních a krajských soutěžích. Výborná práce šachového kroužku přinesla v turnajích řadu vítězství. g) Spolupráce s DPS Osvětimany. Žáci ZŠ a MŠ pravidelně připravují pro obyvatele Mikulášskou nadílku (pečené perníky, drobné dárečky), poskytují své práce na výzdobu DPS. Obyvatelé spolupracují se školou v rámci sběru druhotných surovin. h) ZŠ a MŠ poskytuje sportovním organizacím okolních obcí k činnosti a tréninkům prostory tělocvičny školy. 1.5 Vykonávané činnosti školy Kapacita Základní škola IZO : žáků Mateřská škola IZO : dětí Školní družina IZO : žáků Školní klub IZO : Školní jídelna IZO : jídel 1.6 Charakteristika školy výkony Ročník Počet tříd (skupin) Počet žáků a dětí Průměrný počet žáků ve třídě (skupině) I. stupeň II. stupeň ,3 Školní družina 1 30 Mateřská škola

7 1.7 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Název zvoleného vzdělávacího oboru Číslo jednací V ročnících Počet žáků C/01 ZŠ 2/ ročník 118 Nabídka volitelných předmětů: 8. ročník Sportovní výchova 9. ročník Sportovní výchova náboženství nepovinný předmět 1.8 Materiálně-technické vybavení školy Učebny 16 Odborné učebny Učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, učebna výtvarné výchovy, školní knihovna, jazyková učebna Učebny pro výuku pracovních činností školní dílna, cvičná kuchyňka, učebna v přírodě Sportovní zařízení 1 tělocvična, cvičný sál, asfaltové hřiště, hřiště na kopanou, házenou, doskočiště Vybavené učebny audiovizuální a výpočetní technikou 1 počítačová učebna s počítači připojenými na internet, 3 interaktivní tabule, dataprojektor Žákovský nábytek vybavení tříd s výškově nastavitelným nábytkem Kabinety jsou vybaveny počítači s připojením na Vybavení kabinetů a sborovny internet, kopírovací stroj ve sborovně a v kanceláři hospodářky Školní družina 1 oddělení, nový nábytek, DVD, PC Školní klub 1 oddělení, DVD MŠ PC, kopírovací stroj, vybavení areálu zahrady Nákladem zřizovatele byly o jarních prázdninách pořízeny šatní skříňky. 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci Ostatní (cizí)) strávníci 7

8 ŠJ úplná Počet pracovníků školního stravování Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané 3 2,8 1 vedoucí jídelny - úvazek 0,8 1 hlavní kuchařka - úvazek 1,0 1 pomocná kuchařka - úvazek 1,0 Školní jídelna se zapojila do dvou celorepublikových projektů: Školní mléko a Ovoce do škol. V rámci projektu Školní mléko si všichni žáci měli možnost zakoupit za výhodnou cenu dotované mléčné výrobky dle aktuální nabídky daného měsíce. Díky projektu Ovoce do škol dostávali žáci I. stupně 1x - 2x měsíčně ovocnou, nebo zeleninovou svačinku zcela zdarma. Cílem je vést žáky ke zvyšování spotřeby ovoce a zeleniny a následně rozvíjet u dětí zdravé stravovací návyky. 2 Rámcový popis personálního zabezpečení 2.1 Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 16 Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Pedagogická praxe Aprobace Vzdělání 1. ředitel 1 22 M, Z VŠ 2. zástupce ředitele 1 32 Předškolní pedagogika, Čj, Pedagogika pro stř. školy 3. učitelka VŠ VŠ VŠ 4. výchovný poradce 1 11 Sociální pedagogika 5. učitel VŠ VŠ 8

9 6. učitelka 1 26 Učitelství pro ŠMVZP 7. učitelka 0,27 9 studentka VŠ VŠ vychovatelka 0,50 8 studentka VŠ VŠ 8. učitel 1 12 Ov, Rv VŠ VŠ 9 učitelka 0,86 33 Čj, Ov VŠ 10. učitelka VŠ 11. vychovatelka 0,7 23 Vychovatelství Učitelství pro MŠ 12. učitel 0,85 9 Elektronika a informatika 13. ved.učitelka MŠ 1 32 Vychovatelství Učitelství pro MŠ 14. učitelka MŠ 1 18 Speciální pedagogika 15. učitelka 1 11 Pp, Z VŠ SPgŠ VŠ SPgŠ VŠ 16. učitelka 1 5 Bio, M pro stř. školy 17. učitelka 1 14 Bio, M pro stř. školy VŠ VŠ Vysvětlivky k řádku 17: Za Mgr. Soňu Černou (rodičovská dovolená) vykonávala zástup Mgr. Lenka Pavelková. Věkové složení učitelů Věkové rozmezí učitelé muži ženy Do 29 let let let 1 5 Nad 50 let 1 4 Důchodci - - Celkem Školní družina, školní klub Zařízení Počet oddělení skupin Počet dětí Počet vychovatelů 9

10 ŠD ŠK Nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Pracovní zařazení, funkce Úvazek 1 hospodářka 0,9 1 školník, topič 1,0 + 0,3 3 uklizečky 3 x 1,0 3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce 3.1 Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2014/2015 Zapsaní do 1. třídy 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy 2014/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 4.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí 2014/ 2015 Ročník Prospělo s vyznamenáním Prospělo 10 Neprospělo Z toho hodnoceno slovně Celkem za I. st Celkem za II. st. Celkem za školu

11 11

12 4.2 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2014/2015 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 18 nižší ročník 0 Celkem 18 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2014/2015 Školní rok 2014/ leté studium Gymnázia SŠ SOU a SOŠ SPUŠ 8 leté studium Počet žáků SPŠHZ Uherské Hradiště 6 SŠ Strážnice oděvní a interiérní design 1 Klvaňovo gymnázium a sociální a zdravotní 4 škola Kyjov SOŠ a Gymnázium Staré Město 1 SOŠ Kyjov strojní mechanik 3 SŠ filmová, multimediálních a počítačových 1 technologií OA Uherské Hradiště informační technologie 1 Gymnázium Uherské Hradiště Hodnocení chování žáků a) Výchovná opatření NTU napomenutí třídního učitele DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy Výchovná opatření 1. pololetí školního roku 2014/

13 Třída Celke m NTU DTU DŘŠ Výchovná opatření 2. pololetí školního roku 2014/2015 Třída Celke m NTU DTU DŘŠ Nejčastější důvody udělení uvedených výchovných opatření: za neplnění školních povinností, za nedostatečnou přípravu na vyučování, za nevhodné chování. b) Snížená známka z chování 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Snížená známka z chování nebyla v 1. pololetí ani ve 2. pololetí udělena. c) Pochvaly za 1. pololetí 2014/2015 Třída Celkem Počet Pochvaly za 2. pololetí 2014/2015 Třída Celkem Počet

14 Žákům byly uděleny pochvaly zápisem do katalogového listu, prostřednictvím pochvalného listu nebo věcným darem v závěru roku za: dosažení vyznamenání, účast v olympiádách a soutěžích, úspěchy sportovní a vědomostní, pomoc spolužákům a práci pro třídu, svědomité plnění svěřených úkolů, sběr papíru, reprezentaci školy, přípravu školních akcí a za veřejná vystoupení. 5 Poradenské služby v základní škole 5.1 Údaje o pracovnících fyzický počet kvalifikace, specializace Výchovný poradce 1 proškolení Školní metodik prevence 1 proškolení Dyslektický asistent 1 spec. pedagogika 5.2 Výchovné poradenství Výchovné poradenství se ve školním roce 2014/2015 řídilo plánem práce výchovné poradkyně, která se opakovaně zaměřuje zejména na tyto hlavní oblasti: spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků směrování profesní orientace žáků spolupráce s třídními učiteli při tvoření individuálních vzdělávacích plánů poradenská činnost pro žáky i rodiče kontakt s PPP, SVP, HELP Z nabízených služeb rodiče nejčastěji využívali porady o možnostech umístění vycházejících žáků. Klíčová byla role výchovného poradce i během administrativního procesu spojeného s podáváním přihlášek na střední školy. Žáci i letos dostali možnost podávat dvě přihlášky, a přestože to není naší povinností, dětem i rodičům jsme přihlášky vytiskli a výchovná poradkyně pomáhala s vyplňováním těchto přihlášek. Během celého roku využívali žáci i rodiče aktuální informace na nástěnce výchovného poradce stránky školy. Školu navštěvovali zástupci SŠ a SOU, kterým byly umožněny besedy přímo se žáky. Velmi příznivý ohlas mívá beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti, zprostředkovaná výchovnou poradkyní. Beseda je zaměřena na volbu profesní orientace žáků devátých ročníků. Upustili jsme od účasti na Burze středních škol, a to především proto, že z blízkého Uherského Hradiště se burza přesunula do Zlína nebo do Hodonína. Dále je pro žáky velkým přínosem návštěva Střední školy průmyslové, hotelové a 14

15 zdravotnické v Uherském Hradišti, která žákům nabízí Zážitkové dopoledne pro žáky 9. tříd spojené s vyzvednutím žáků ve škole, ukázkou možností studia a workshopů. Výchovná poradkyně spolu s metodikem prevence sociálně patologických jevů aktivně spolupracovali s vedením školy při řešení závažnějších kázeňských přestupků, pomáhali řešit situaci dětí, které se nikoliv vlastní vinou ocitly v různých problémech. I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrůznějších důvodů prošly odbornými vyšetřeními u různých specialistů. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, se Speciálním pedagogickým centrem ve Zlíně a se Střediskem výchovné péče HELP v Uherském Hradišti. Důležitá je i spolupráce se sociálním odborem městského úřadu v Uherském Hradišti. 5.3 Individuální integrace - žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Třída Počet U těchto žáků byly vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením. Péče o integrované děti: Žáci, u kterých byla diagnostikována některá specifická porucha učení jsou posíláni k vyšetření do PPP a na základě vyšetření zařazováni do reedukační péče. Na prvním a druhém stupni spadají žáci do kompetence speciálního pedagoga, všichni učitelé jsou seznámeni s problematikou péče o tyto žáky. Žák je vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán se vypracovává na základě vyšetření PPP. Zákonní zástupci žáka se seznámí s individuálním vzdělávacím plánem a zavazují se v rámci svých možností na plnění stanovených úkolů společně s pedagogickým pracovníkem. I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrůznějších důvodů prošly odbornými vyšetřeními u různých specialistů. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) v Uherském Hradišti, se Speciálním pedagogickým centrem ve Zlíně a se Střediskem výchovné péče HELP v Uherském Hradišti, důležitá je i spolupráce s oddělením sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) v Uherském Hradišti. Na základě vyšetření žáků ve výše uvedených střediscích individuálně pracujeme s dětmi, které potřebují individuální přístup. Věnovali jsme zvýšenou péči žákům integrovaným z důvodu vývojových poruch učení, zdravotního znevýhodnění a zdravotního postižení. Integrovaní žáci navštěvují dyslektický kabinet a žáci s poruchou řeči měly možnost navštěvovat logopedický kroužek. Pracovnice PPP v Uh. Hradišti vykonávaly kontrolu nad vypracovanými individuálními plány a aktuálním stavem integrovaných žáků. 15

16 5.4 Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2014/2015 Úkolem metodika prevence je vytvářet minimální preventivní program a podílet se na jeho realizaci. Přílohou minimálního preventivního programu tvoří Krizový plán, jehož cílem je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Součástí jeho práce je také spolupráce s pracovníky školy (sledování projevů soc.- patologických jevů, jejich řešení, dostupnost odborných informací a materiálů), hodnocení programu v rámci závěrečné zprávy. V tomto školním roce se pedagogové na naší škole zaměřili na zdravý životní styl, drogovou problematiku, prevenci šikany, bezpečnost silničního provozu, zamezení drobných krádeží a na péči o okolí školy. V říjnu proběhl na 1. stupni projektový týden Ovoce a zelenina, v prosinci jsme se zapojili do akce zaměřené na boj proti AIDS Červená stužka. Školní metodik prevence se zúčastnil setkání preventistů v Uherském Hradišti. V lednu absolvovali žáci 2. a 6. třídy preventivní besedy HZS Uherské Hradiště HASÍK. Žáci 7., 8. a 9. třídy měli možnost zúčastnit se soudního líčení na Okresním soudu v Uherském Hradišti. V únoru nás navštívila tisková mluvčí Policie ČR z Uherského Hradiště a provedla preventivní besedu pro žáky 2., 5. a 8. třídy. Měsíc duben se nesl v duchu zdravé výživy celá škola se zapojila do výukového programu Zdravá 5. Nebyla opomenuta také bezpečnost v silničním provozu - proběhlo školní kolo soutěže v jízdě zručnosti na kole. V červnu navštívili žáci 2. a 6. třídy hasičskou zbrojnici v Uherském Hradišti. Žáci byli informováni o problematice v této oblasti také prostřednictvím nástěnky, která je v průběhu roku aktualizována. V budově školy je zavedená schránka důvěry, do které žáci v průběhu roku vkládali své podněty a připomínky. Odpovědi byly zveřejňovány na nástěnce. Byl doplněn školní řád o dodatek, který se týkal používání mobilních telefonů. Školní metodik prevence ověřoval pomocí dotazníku školní klima. Pedagogové se v průběhu školního roku zapojili do projektu Bezpečně a zdravě do života. Tento vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho součástí byly semináře na různá témata. Seminář Jak se stát nezávislákem byl zaměřen na výcvik moderátorů a ukázek interaktivního vzdělávacího programu pro náctileté závislost, kouření, drogy, poruchy příjmu potravy, reklama a rozhodování. Účelem všech těchto projektů je minimalizovat soc.- patologické jevy. Naše škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, SPC Zlín a SVP Help Uherské Hradiště. 5.5 Hodnocení práce ve školní družině Ve školním roce 2014/2015 bylo do školní družiny zapsáno 30 dětí, z toho 20 chlapců všechny činnosti byly plněny podle celoročního plánu školní družiny. Který vychází z ŠVP pro školní družinu. Podařilo se splnit všechny plánované činnosti, které byly zařazovány především podle ročního období, aktuálního počasí a konkrétní situace. Většina činnosti byla spojována s pobytem venku a v tělocvičně. I v tomto roce jsme se žáky školní družiny zúčastnili přehlídek a soutěží pořádaných v rámci okrsku školních družin. Na výtvarné soutěži v Tupesích jsme získali 2. místo, uspořádali jsme v naší škole literárně dramatickou přehlídku školních družin, stříbrný pohár si přivezli chlapci z florbalového turnaje ve Zlechově. 16

17 5.6 Hodnocení práce ve školním klubu Školní klub ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo 63 zapsaných dětí, které byly umístěny v jednom oddělení. Děti se zde střídaly dle volných hodin, kroužků nebo odjezdu autobusů. O děti se starala vychovatelka Lic. Martina Kocková. Za ŠK se nevybíral žádný poplatek. Ranní ŠK byl určen dětem prvního i druhého stupně a začínal v sedm hodin. Odpolední klub navštěvovali žáci druhého stupně, ale zároveň i čtvrté třídy, kteří nebyli přijati z důvodu kapacity do školní družiny. Začátek i konec odpoledního klubu vycházel z rozvrhu tříd dětí, které ŠK navštěvovaly. Vzhledem k ŠVP se školní klub snažil motivovat děti nabízenou zájmovou činností a rozvíjel praktické dovednosti v zájmových činnostech. Pracovali jsme podle tematického plánu pro školní rok 2014/2015, které vycházelo z našeho ŠVP. 5.7 Hodnocení práce v mateřské škole MŠ navštěvovalo 24 dětí (10 chlapců a 14 děvčat). Z toho bylo 8 předškoláků, 7 dětí odešlo do 1. třídy, 1 dítě má odklad školní docházky. Během školního roku se 1 dítě do MŠ přihlásilo a 1 dítě se odhlásilo z důvodu odstěhování. V květnu proběhl zápis do MŠ a bylo přijato 9 dětí (3 chlapci a 6 děvčat). Provoz MŠ zajišťují 3 zaměstnankyně (vedoucí učitelka V. Rusňáková, učitelka Bc. L. Chaloupková a školnice L. Náplavová). Veškeré činnosti v MŠ byly plánovány v souladu se ŠVP a tematických plánů, ze kterých vycházejí měsíční a týdenní plány. Cílem našeho ŠVP je vytvoření příznivých podmínek pro osobní, emocionální a fyziologický rozvoj dětí, dále seznamování dětí s místními lidovými tradicemi, zapojování se do veřejného dění v obci, zařazování aktivit s ekologickým zaměřením. Společně jsme se zúčastnili mnoha zajímavých výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení, výukových programů, soutěží a tematických dnů. Spolupracovali jsme s SPPC v Uherském Hradišti, po celý rok jsme se aktivně věnovali logopedické prevenci. Výrazně jsme se zaměřili na rozvoj dramatických činností, které zábavnou a nenásilnou formou rozvíjí komunikační a řečové schopnosti u dětí. Účastnili jsme se veřejných vystoupení v obci, pravidelně jsme navštěvovali seniory v DPS, přivítali jsme pásmem básniček a písniček několik nových občánků. Společně s rodiči jsme pořádali spoustu setkání - tematické dílničky, drakiádu, čarodějnické odpoledne, pečení brambor, vánoční besídku, zakončení školního roku, sbírali jsme starý papír a nebezpečný odpad. Zapojili jsme se do projektu Zdravé zoubky, 2x týdně pracoval kroužek anglického jazyka s p. uč. Kockovou, 1x týdně kroužek jógy, 1x týdně výtvarný kroužek, 5 dětí navštěvovalo kroužek hraní na housle v ZŠ. Nepodařilo se v tomto roce zajistit výuku plavání. O naší činnosti jsme pravidelně rodiče a veřejnost informovali prostřednictvím nástěnek, propagačních materiálů, měsíčních plánů a webových stránek MŠ, Zpravodaje městyse Osvětimany, fotografií a CD, které byly v MŠ při různých akcích pořízeny. 17

18 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Datum konání Název vzdělávací akce, místo konání Vyučující vzdělávací akce Anglie úvodní seminář, Kocková Školení BOZP, ZŠ a MŠ Osvětimany všichni zaměstnanci Školení OČZÚ, Uh. Hradiště Kusák Školení mentoring, Skalák všichni vyučující Workshop Jak se nestát závislákem, projekt Zdravě do Vavrušová života Workshop - První pomoc, projekt Zdravě do života, Uh. Oulehlová Hradiště Školení mentoring, Žitková všichni vyučující Program ČŠI k elektronické úpravě ŠVP, Zlín Vaculíková, Orlický Češtinářské hrátky pro rozvoj čtenářství, Uh. Hradiště Gabrielová Dopravní výchova pro 1. stupeň, projekt Zdravě do života, Uh. Hradiště Knápková Program ČŠI k elektronické úpravě ŠVP, Zlín Pícha Webové prostředí, projekt Zdravě do života, Zlín Pícha Dopravní výchova pro 2. stupeň, projekt Zdravě do života, Zlín Kusák Seminář pro spolupracující subjekty OSVOD, Uh. Hradiště Vaculíková Dopravní vycházka, projekt Zdravě do života, Zlín Cvek Mentoring, ZŠ a MŠ Osvětimany všichni Eurion školení interaktivní tabule, ZŠ a MŠ Osvětimany všichni Stáže učitelů MŠ EU Lic. Martina Kocková se zúčastnila studijního pobytu v Londýně ve státní škole Trafalgar Infant School. Tento pobyt finančně podpořila EU a umožnila poznat prostředí jiné školy v cizím státě. Bylo přínosné poznat, jak funguje školský systém tady a mít možnost srovnání 18

19 se školským systémem u nás a zdokonalit se v anglickém jazyce. Příprava mentorů I v tomto školním roce všechny naše snahy vedly ke zkvalitňování podmínek výuky a zlepšování prostředí školy. V listopadu a v dubnu se učitelé zúčastnili vzdělávacího programu Příprava mentorů pro předávání know how. Vzdělávací program byl podpořen grantem OP VK a hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu. Přispěl k odbornému i metodickému rozvoji pedagogů v tematické oblasti monitoringu, k podpoře v procesu předávání zkušeností, aby dokázali učitelé v rámci jedné školy spolu více spolupracovat. Projekt Bezpečně a zdravě do života Pedagogové se v průběhu školního roku zapojili do projektu Bezpečně a zdravě do života. Tento vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho součástí byly semináře na různá témata. Seminář Jak se stát nezávislákem byl zaměřen na výcvik moderátorů a ukázek interaktivního vzdělávacího programu pro náctileté závislost, kouření, drogy, poruchy příjmu potravy, reklama, rozhodování aj. Workshop Výuka první pomoci byl také přínosný, prakticky si zúčastněný pedagog vyzkoušel techniky první pomoci. Další seminář Webové prostředí probíhal také formou workshopu a jeho cílem bylo seznámit s klíčovými aktivitami projektu a interaktivním webovým prostředím projektu na portálu Zkola. Pokračováním bylo školení Dopravní vycházka. Všechny semináře v rámci tohoto projektu hodnotili učitelé za velmi dobře připravené ze stran lektorů a zároveň přínosné nejen pro žáky ve výuce, ale také v praktickém životě. Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných předmětech V březnu 2015 jsme ukončili projekt Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech. Do vzdělávání v této oblasti byli zapojeni 4 pedagogové Na schůzkách výchovného poradce byla věnována pozornost sestavování a vyhodnocování individuálních plánů, setkání metodiků prevence upozornilo na důležité jevy, na které je třeba se zaměřit v chování žáků. Škola se zapojila do DVPP s ohledem na odbornost a potřeby jednotlivých vyučujících, také podle nabídek. Plán DVPP stanovuje oblasti pro výběr vzdělávacích akcí, je sestavován v září, doplňován v pololetí, ale i v průběhu školního roku podle nabídek. Podléhá schválení ředitele školy a vyhodnocován je v září dalšího školního roku. Zapojení téměř všech učitelů do vzdělávacích programů, projektů a kurzů svědčí o zájmu učitelů neustále zkvalitňovat výchovně vzdělávací proces. 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy 7.1 Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2014/

20 Název zájmového kroužku Jméno vyučujícího Počet žáků 1. Sportovní kroužek Mgr. Lenka Vavrušová Sportovní kroužek Mgr. Lenka Vavrušová Pohybové aktivity Mgr. Jana Brzicová 7 4. Florbal Ing. Václav Pícha 10 Mgr. Tomáš Sedláček 5. Hra na zobcovou flétnu Mgr. Jaroslav Cvek Hra na housle, kytaru, klávesy, sólový zpěv Jaroslav Cvek ml Matematický kroužek Ing. Václav Pícha 7 8. Matematický kroužek Mgr. Lenka Pavelková Dyslektický a logopedický Mgr. Alena Knápková Cvičení z českého jazyka Mgr. Blanka Kohoutová Jazyk český hravě Mgr. Milena Vaculíková Angličtina hrou Mgr. Brzicová Jana Výtvarný kroužek Mgr. Ivana Gabrielová Přírodovědný kroužek Mgr. Lenka Oulehlová Šachový kroužek Lubomír Macků 13 20

21 21

22 Zájmové kroužky v rámci školního klubu Vyučující Lic. Martina Kocková, DiS. Název zájmového kroužku Angličtina Tvůrčí psaní Moderní tanec Populární zpěv 7.2 Dopravní a plavecká výchova V rámci dopravní výchovy se uskutečnila výuka na dopravním hřišti v Uherském Hradišti pro žáky 4. třídy. V teoretické části výuky se žáci seznámili s dopravními předpisy ve specializované učebně, praktická část výuky probíhala v červnu na dopravním hřišti v reálném prostředí křižovatek se světelnou signalizací. V červnu absolvovali žáci závěrečné testy a ti úspěšní obdrželi průkaz cyklisty. V dubnu proběhla na školním hřišti tradiční jízda zručnosti za účasti žáků zejména z 1. stupně. Výuka plavecké výchovy žáků 2., 3. a 4. ročníku se uskutečňovala v plaveckém bazénu ve Vřesovicích. 7.3 Olympiády, soutěže a přehlídky, projekty ve školním roce 2014/2015 Název soutěže, olympiády Školní kolo počet žáků, ročník Okresní kolo počet žáků, ročník Krajské kolo počet žáků Vyučující Olympiáda z Čj Recitační soutěž Vaculíková Milena okrskové 6 - Cvek J., Gabrielová I., Vavrušová L. Olympiáda z Aj Brzicová Jana Olympiáda ze zeměpisu Oulehlová Lenka Výtvarná soutěž Gabrielová Ivana Matematický klokan Pícha Václav Zazpívej, slavíčku Cvek Jaroslav Liter.- dramatická přehlídka ŠD Hurdesová Dana Zazpívej, slavíčku vyučující 1. stupně, ŠK, ŠD 22

23 Jízda zručnosti vyučující 1. stupně Turnaj ve vybíjené 16 Turnaj v přehazované Gabrielová Ivana 9 - Kusák Radek, Gabrielová Ivana Turnaj ve florbale ŠD Turnaj ve fotbale ŠD Hurdesová Dana 10 - Hurdesová Dana Projektová činnost K aktivitám, na které se žáci těší, patří projekty. Dominantní roli v nich mají učební aktivity žáků, ve kterých získávají zkušenosti vlastní praktickou činností. Komplexnost činností vyžaduje využití různých dílčích metod výuky a různých forem práce. Projekty mají formu integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické činnosti k vytvoření nějakého výrobku. Projektovou činností podporujeme zdravé soutěžení, vzájemnou spolupráci žáků, motivujeme je a vnášíme do každodenního života školy kromě nových poznatků také hru a zábavu. Projekt Rozumíme penězům V září se žáci II. stupně zúčastnili Zážitkové školy na Všemině. Tato akce byla ukončením projektu Rozumíme penězům se zaměřením na zvýšení finanční gramotnosti žáků. Žáci pracovali pod vedením odborných lektorů v několika skupinách. Výsledným výstupem bylo natočení pětiminutového videa na různá témata týkající se finanční gramotnosti jako je např. koupě auta, podomní prodej, nakupování a půjčky. Naši žáci pracovali výborně, dokázali se dohodnout a vzájemně spolupracovat. Projekt EDISON V rámci projektu EDISON, který byl zaměřen na mezikulturní vzdělávání na základních školách, přijeli do naší základní školy 4 zahraniční vysokoškolští studenti z různých zemí světa. Členové zahraničního týmu se po dobu jednoho týdne věnovali ve výuce aktivitám, v nichž prezentovali zemi svého původu. Pro žáky byl tento projekt určitě přínosem, neboť vyučování probíhalo v anglickém jazyce, navíc se dozvěděli spoustu zajímavých a užitečných informací o nich samých, o jejich zemi a kultuře. Projekt Finanční svoboda V červnu se žáci II. stupně zúčastnili projektu Finanční svoboda. Pomocí zábavné stolní hry se učili tomu, jak lépe hospodařit s penězi a jak je dobře investovat, jaké jsou rozdíly mezi patnáctiletou a třicetiletou hypotékou a dozvěděli se spoustu dalších užitečných informací pro život. Celá hra byla pojata jako soutěž o úžasné ceny jako např. mobil a flashdisky. Skupinkám hrajících žáků pomáhali bankéři. Celý tento den si žáci náramně užili a rádi si hru zopakují příští rok. Poděkování patří paní Martině Jurkovičové, která tuto akci pro žáky naší školy zprostředkovala. 23

24 Absolventské práce Tento projekt byl určen žákům 9. ročníku základní školy. Žáci prokázali schopnost samostatně pracovat, vyhledávat a zpracovávat informace, vkládat vlastní zkušenosti a umět práci prezentovat a obhájit. Deváťáci nám i sobě letos dokázali, že do školy nechodili devět let zbytečně. Za všemi realizovanými projekty a akcemi (viz přehled akcí v příloze) stojí důkladná příprava a kvalitní spolupráce celého učitelského sboru. O těchto informujeme veřejnost na webových stránkách školy. Poděkování patří všem, kteří naši školu podporují, pomáhají nám, spolupracují s námi a váží si naší práce. A to především městysu Osvětimany, Sdružení rodičů, vedoucím kroužků z řad rodičů a ostatním přátelům školy. Dokladem dobré spolupráce s rodiči je mj. vedení zájmových kroužků, příprava projektu Finanční svoboda pro žáky 8. a 9. ročníku a organizování školního plesu.. 8 Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Osvětimany za kalendářní rok 2014 Dotace celkem : ,- Z toho zřizovatel : ,- Krajský úřad ,- Dotace v roce 2014 činily ,- Kč. Z toho dotace poskytnutá z rozpočtu Zlínského kraje činila ,-Kč. Dotace zřizovatele na provoz a mzdy byla poskytnuta ve výši ,- Kč. Tato dotace byla navýšena oproti rozpočtu o ,-Kč na pořízení uzamykatelných šatních skříněk pro žáky školy. Čerpání prostředků poskytnutých Krajským úřadem ve Zlíně se řídí závaznými ukazateli a následnými úpravami. Jsou to prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, další vzdělávání pedagogických pracovníků, odvody do FKSP, pracovní pomůcky a pořízení učebnic. Poskytnuté prostředky byly plně využity. Prostředky poskytnuté zřizovatelem byly použity na krytí nákladů za energie, vodné a stočné, opravy a udržování zařízení školy, telefonní a poštovní poplatky, doplatek mzdových nákladů, pořízení nových šatních skříněk a poplatky za čistírnu apod. V rámci doplňkové činnosti se ve školní jídelně vaří obědy pro cizí strávníky, škola pronajímá tělocvičnu pro sportovní aktivity a provozovala hudební zpoplatněný kroužek. ZŠ a MŠ Osvětimany hospodařila v roce 2014 se ziskem ,-Kč v hlavní činnosti a se ziskem ,- Kč v doplňkové činnosti. Na základě rozhodnutí zastupitelstva městyse Osvětimany byla část zisku ve výši ,- Kč převedena do investičního fondu a zbytek ve výši ,28 Kč do rezervního fondu školy. 24

25 Mgr. Petr Orlický Osvětimany ředitel školy 25

26 9 Samostatná příloha Přehled akcí ve školním roce 2014/

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Přehled akcí ve školním roce 2012/2013

Přehled akcí ve školním roce 2012/2013 Přehled akcí ve školním roce 2012/2013 Září 2012 3. 9. Slavnostní zahájení nového školního roku 2012/2013 6. 9. Přírodovědná vycházka do okolí školy 1. ročník 7. 9. Filmové představení Tady hlídám já 7.

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011 Základní údaje o škole název školy: Základní škola, Komenského 59, Sušice úplná adresa: Základní škola, Komenského 59, Sušice, 342 01 právní forma: Příspěvková

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Autoevaluace školy, č.j. SZŠ/236/2010 (podle Vyhlášky č. 15/2005 ve znění pozdějších předpisů,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel Nezval Součásti školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Waldorfská škola Příbram základní škola a střední škola

Waldorfská škola Příbram základní škola a střední škola Waldorfská škola Příbram základní škola a střední škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Hornická 327, 261 01 Příbram 2 tel.: +420-318-623306, e-mail: waldorf@waldorf.pb.cz, IČO:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více