Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA"

Transkript

1 Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, První prací cyklus, 27 Technické údaje, 27 Popis praèky, Ovládací panel, 28 Displej, 29 Program MEMO, 29 Uvedení do chodu a programy, 30 Ve zkratce: uvedení pracího programu do chodu, 30 Tabulka programù, 30 Nastavení èinnosti dle potøeb uživatele, 31 Nastavení rychlosti odstøeïování, 31 Regulace odloženého startu (Delay Timer), 31 Nastavení teploty, 31 Funkce, 31 Prací prostøedky a prádlo, 32 Dávkovaè pracích prostøedkù, 32 Cyklus bìlení, 32 Pøíprava prádla, 32 Odìvy vyžadující zvláštní péèi, 32 Opatøení a rady, 33 Základní bezpeènostní pokyny, 33 Likvidace, 33 Jak ušetøit a brát ohled na životní prostøedí, 33 Údržba a péèe, 34 Uzavøení pøívodu vody a vypnutí elektrického napájení, 34 Èištìní praèky, 34 Èištìní dávkovaèe pracích prostøedkù, 34 Péèe o dvíøka a buben, 34 Èištìní èerpadla, 34 Kontrola pøítokové hadice, 34 Poruchy a zpùsob jejich odstranìní, 35 Servisní služba, 36 Pøed pøivoláním servisní služby, 36 25

2 Instalace! Je velmi dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování anebo pøestìhování praèky se ujistìte, že zùstane uložen v blízkosti praèky, aby mohl posloužit novému majiteli pøi seznámení se s èinností a s pøíslušnými upozornìními.! Pozornì si pøeètìte uvedené pokyny: obsahují dùležité informace týkající se instalace, použití a bezpeènosti pøi práci. Dokonalé vyrovnání do vodorovné polohy zabezpeèí stabilitu zaøízení a zamezí vzniku vibrací a hluku bìhem èinnosti. V pøípadì instalace na podlahovou krytinu anebo na koberec, nastavte nožièky tak, aby pod praèkou zùstal dostateèný volný prostor pro ventilaci. Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Pøipojení pøítokové hadice Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Rozbalení 1. Rozbalte praèku. 2. Zkontrolujte, zda bìhem pøepravy nedošlo k jejímu poškození. V pøípadì, že je poškozena, nezapojujte ji a obra te se na prodejce. 3. Odstraòte 4 šrouby s gumovou podložkou a s pøíslušnou rozpìrkou, nacházející se v zadní èásti (viz obrázek), sloužící na ochranu bìhem pøepravy. A 1. Vložte tìsnìní A do koncové èásti pøítokové hadice a pøipevnìte ji k uzávìru studené vody se závitem 3/4 (viz obrázek). Pøed pøipojením hadice nechte vodu odtéci, dokud nebude prùzraèná. 2. Pøipojte pøítokovou hadici k praèce prostøednictvím pøíslušného vstupního hrdla, umístìného vpravo nahoøe (viz obrázek). 4. Uzavøete otvory po šroubech plastikovými krytkami. 5.Uschovejte všechny díly: v pøípadì opìtovné pøepravy praèky je bude tøeba namontovat zpátky.! Obaly nejsou hraèky pro dìti Vyrovnání do vodorovné polohy 1. Praèku je tøeba umístit na rovnou a pevnou podlahu, bez toho, aby byla opøená o stìnu, nábytek anebo nìco jiného. 2. V pøípadì, když podlaha není dokonale vodorovná, mohou být pøípadné rozdíly vykompenzovány šroubovaním pøedních nožek (viz obrázek). Úhel sklonu, namìøen na pracovní ploše, nesmí pøesáhnout Dbejte na to, aby hadice nebyla pøíliš ohnuta anebo stlaèena.! Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot uvedených v tabulce s technickými údaji (viz vedlejší strana).! V pøípadì, že délka pøítokové hadice nebude dostateèná, obra te se na specializovanou prodejnu anebo na autorizovaný technický personál. 26

3 Pøipojení odtokové hadice cm Pøipojte vypouštìcí hadici, k odpadovému potrubí anebo k odpadu ve stìnì, nacházejícímu se od 65 do 100 cm nad zemí; zamezte jejímu ohybu; anebo ji zachy te na okraj umývadla èi vany, a pøipevnìte ji ke kohoutku prostøednictvím držáku z pøíslušenství (viz obrázek). Volný konec vypouštìcí hadice nesmí zùstat ponoøen do vody.! Použití prodlužovacích hadic se nedoporuèuje; jeli však nezbytné, prodlužovaní hadice musí mít stejný prùmìr jako originální hadice a její délka nesmí pøesáhnout 150 cm. Pøipojení k elektrické síti Pøed zasunutím zástrèky do zásuvky se ujistìte, že: zásuvka je uzemnìna a že vyhovuje normám; zásuvka je schopna snést maximální zátìž odpovídající jmenovitému pøíkonu zaøízení, uvedenému v tabulce technickými údaji (viz vedle); hodnota napájecího napìtí odpovídá údajùm uvedeným v tabulce s technickými údaji (viz vedle); zásuvka je kompatibilní se zástrèkou praèky. V opaèném pøípadì je tøeba vymìnit zástrèku.! Praèka nesmí být umístìna venku pod širým nebem, a to ani v pøípadì, kdyby se jednalo o místo chránìné pøed nepøízní poèasí, protože je velmi nebezpeèné vystavit ji pùsobení deštì a bouøí.! Po definitivním umístìní praèky musí zásuvka zùstat lehce pøístupná.! Nepoužívejte prodlužovaní kabely a rozvodky.! Kabel nesmí být ohnut anebo stlaèen.! Výmìna kabelu musí být svìøena výhradnì autorizovanému technickému personálu. Upozornìní! Výrobce neponese žádnou odpovìdnost za následky nerespektování uvedených pøedpisù. První prací cyklus Po nastavení praèky, pøed jejím použitím na praní prádla, je tøeba provést jeden zkušební cyklus, s pracím prostøedkem a bez náplnì prádla, pøi teplotì 90 C, bez pøedpírání. Technické údaje Model Rozmìry Kapacita Napájení Pøipojení k rozvodu vody Rychlost odstøeïování Kontrolní program podle normy IEC456 Hluènost (db(a) re 1 pw) WISE 127 X šíøka 59,5 cm výška 85 cm hloubka 40 cm od 1 do 4,5 kg napìtí 220/230 V 50 Hz maximální pøíkon 1850 W maximální tlak 1 MPa (10 bar) minimální tlak 0.05 MPa (0.5 bar) kapacita bubnu 40 litrù a z do 1200 otáèek za minutu program 2; teplota 60 C; náplò 4,5 kg prádla. Toto zaøízení odpovídá následujícím normám Evropské unie: - 73/23/EHS z 19/02/73 (Nízké napìtí) v platném znìní - 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) v platném znìní /96/CE Praní: 66 Odstøeïování: 77 Instalace Popis Prací programy Prací prostøedky Opatøení Údržba Poruchy Servisní služba 27

4 Popis praèky Ovládací panel FUNKÈNÍ tlaèítka Tlaèítko START/VYNULOVÁNÍ Tlaèítko ZAPNOUT/VYPNOUT Dávkovaè pracích prostøedkù Displej Otoèný voliè Tlaèítko OSTØEÏOVÁNÍ Tlaèítko TEPLOTA Tlaèítko ODLOŽENÝ START Dávkovaè pracích prostøedkù slouží k dávkování pracích prostøedkù a pøídavných prostøedkù (viz str. 32). Tlaèítko ODSTØEÏOVÁNÍ slouží k nastavení rychlosti odstøeïování až po její úplné vylouèení (viz str. 31). Tlaèítko ODLOŽENÝ START pro odložení startu nastaveného programu o maximálnì 24 hodin (viz str. 31). Tlaèítko TEPLOTA slouží ke zmìnì nastavení teploty praní (viz str. 31). Displej slouží k nastavení pracího programu a ke kontrole prùbìhu pracího cyklu (viz vedlejší strana). FUNKÈNÍ tlaèítka: slouží k volbì jednotlivých nabízených funkcí. Po uskuteènìní volby jednotlivé funkce zùstane pøíslušné tlaèítko podsvìtleno. Tlaèítko START/VYNULOVÁNÍ slouží k uvedení pracích programù do chodu nebo k vynulování chybného nastavení. Tlaèítko ZAPNOUT/VYPNOUT slouží k zapnutí a vypnutí praèky. Otoèný voliè slouží k volbì pracích programù. Bìhem pracího programu zùstane stát ve stejné poloze. 28

5 Displej Kromì toho, že je velice užiteèným nástrojem pro nastavení zaøízení (viz str. 31), poskytuje displej informace o pracím cyklu. Po stisknutí tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ pro spuštìní nastaveného pracího programu, se na displeji objeví doba zbývající do konce pracího cyklu. V pøípadì, že je nastaven èas odloženého startu (Odložený start, viz str. 31), dojde k jeho zobrazení. Instalace Popis Zablokovaná dvíøka: Rozsvícení uvedeného symbolu poukazuje na zablokování dvíøek kvùli zabránìní jejich náhodnému otevøení. Aby se pøedešlo poškození dvíøek, pøed jejich otevøením je tøeba vyèkat na zhasnutí uvedeného symbolu. Na závìr pracího programu dojde k zobrazení nápisu END.! V pøípadì výskytu poruchy bude zobrazen chybový kód, napøíklad: F-01, který je tøeba oznámit servisní službì (viz str. 36). Prací programy Prací prostøedky Opatøení Údržba Program MEMO Tento program umožòuje uložit do pamìti nejoblíbenìjší anebo nejpoužívanìjší prací cyklus. K uložení programu do pamìti postaèí po jeho zahájení pootoèit OTOÈNÝ VOLIÈ do polohy. Cyklus bude automaticky uložen do pamìti a na displeji se zobrazí nápis MEMO, který bude blikat po dobu nìkolika sekund. Následnì lze zahájit cyklus MEMO jednoduše pootoèením OTOÈNÝ VOLIÈ do polohy ; stisknutím pøíslušných tlaèítek bude možné zobrazit a také mìnit hodnoty teploty/odstøeïování/odloženého startu, ale tyto zmìny budou platit pouze pro probíhající program a nebudou uloženy do pamìti v cyklu MEMO. Uložení nového pracího cyklu do pamìti mùže být provedeno výše uvedeným zpùsobem. Poruchy Servisní služba 29

6 Uvedení do chodu a programy Ve zkratce: uvedení pracího programu do chodu 1. Zapnìte praèku stisknutím tlaèítka. 2. Naplòte praèku a zavøete dvíøka. 3. Volièem programù nastavte požadovaný prací program. Na displeji bude uvedena pøibližná doba praní. Teplota a odstøeïování budou nastaveny automaticky, na základì zvoleného pracího programu (jejich zmìna je možná - viz str. 31). 4. Zvolit pøípadné volitelné funkce (viz str. 31). Tabulka programù Druh tkaniny a stupeò jejího zneèi štìní Standardní Extrémnì zneèištìné bílé prádlo (prostìradla, ubrusy, atd.) Extrémnì zneèištìné bílé prádlo (prostìradla, ubrusy, atd.) Silnì zneèištìné bílé a barevné prádlo z odolných tkanin Silnì zneèištìné bílé a barevné choulostivé prádlo Èásteènì zneèištìné bílé a barevné choulostivé prádlo (košile, trièka, atd.) Silnì zneèištìné prádlo z odolných barevných tkanin (kojenecké prádlo, atd.) Silnì zneèištìné prádlo z odolných barevných tkanin (kojenecké prádlo, atd.) Prací Prací programy Teplota prostøedek pøedp. praní Avivá z V olitelná funkce Odstranìní skvrn / B ìlící prostøedek Doba cyklu (v minutách) 1 90 C C 2 60 C 2 40 C 3 40 C Na choul. prádlo/ Tradièní Na choul. prádlo/ Tradièní Na choul. prádlo/ Tradièní Na choul. prádlo/ Tradièní 4 60 C Na choul. prádlo C Na choul. prádlo 60 Vlna 5 40 C 50 Prádlo z velice choulosti-vých tkanin (záclony, hedvábí, viskóza, atd.) Time 4 you Silnì zneèištìné bílé a barevné prádlo z odolných tkanin Èásteènì zneèištìné bílé a barevné choulostivé prádlo (košile, trièka, atd.) C houlostivé barevné prádlo (lehce zneèištìné prádlo všeho druhu) C houlostivé barevné prádlo (lehce zneèištìné prádlo všeho druhu) Sport 6 30 C C C C C 30 Sportovní obuv (MA X. 2 páry.) C 50 Tkaniny pro sportovní odìv (teplákové soupravy, pono zky, atd.) MEMO C Naplòte dávkovaè pracími a pøípadnì také pøídavnými prostøedky (viz str. 32). 6. Uveïte nastavený prací program do chodu stisknutím tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ. Vynulování nastaveného programu se vykonává stisknutím tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ na dobu nejménì 2 vteøin. 7. Po ukonèení pracího programu se objeví nápis END. Vyndejte prádlo a nechte pootevøeny dvíøka, aby mohlo dojít k vysušení bubnu. 8. Vypnìte praèku stisknutím tlaèítka. Slouzí ž k ulození ž libovolného zpùsobu praní do pamìti (viz str. 29) Popis pracího cyklu Pøedpírka, praní, máchání, prùbì zné a Praní, máchání, zabránìní krèení anebo odstøeïování pro choulostivé prádlo Praní, máchání, zabránìní krèení anebo odstøeïování pro choulostivé prádlo Praní, máchání, zabránìní krèení a odstøeïování pro choulostivé prádlo Praní, máchání, zabránìní krèení anebo vypouštìní vody Praní, máchání, odstøeïování pro choulostivé prádlo Praní, máchání, odstøeïování pro choulostivé prádlo Praní ve studené vodì (bez pracího prostøedku), praní, máchání a odstøeïování pro choulostivé prádlo DÍLÈÍ PROGRA-MY Máchání Odstøeïování Vypouštìní vody Na choul. prádlo/ Tradièní Máchání a odstøeïování Vypouštìní vody a odstøeïování Vypouštìní vody Poznámky -Pøi programech 7-8 se doporuèuje nepøekroèit náplò praèky 3,5 kg. -Pøi programu 12 se doporuèuje nepøekroèit náplò praèky 2 kg. -Popis ochrany pøed zmaèkáním: viz Snadné žehlení, na vedlejší stranì. Údaje uvedené v tabulce mají pouze informativní charakter. Speciální program Každodenní praní 30' (program 10 pro syntetiku) je navržen speciálnì pro praní lehce zneèištìného prádla bìhem krátké doby: trvá pouze 30 minut a šetøí tak energii a èas. Nastavením programu (10 pøi 30 C) je možné prát spolu prádlo rùzného druhu (s výjimkou vlny a hedvábí) s náplní nepøesahující 3 kg. Doporuèuje se použití tekutého pracího prostøedku. 30

7 Nastavení èinnosti dle potøeb uživatele FUNKÈNÍ tlaèítka Nastavení rychlosti odstøeïování V pøípadì, že se pøi zapnutí praèky nachází OTOÈNÝ VOLIÈ v poloze odpovídající programu, jehož souèástí je i odstøeïování, ikona bude zobrazena, aniž by blikala. Po stisknutí tlaèítka se zobrazí maximální možná rychlost odstøeïování pro nastavený program se souèasným blikáním ikony. Po dalším stisknutí uvedeného tlaèítka dojde ke snížení rychlosti odstøeïování až na hodnotu OFF, oznaèující vylouèení odstøeïování (návrat k vyšší hodnotì je možný po dalším stisknutí tlaèítka). Po setrvání na požadované hodnotì dojde pøibližnì po 2 sekundách k jejímu akceptování. symbol zùstane zobrazen, aniž by blikal. Nastavení rychlosti odstøeïování je možné u všech pracích programù, s výjimkou programu 6 a vyèerpání vody. Regulace odloženého startu (Delay Timer) Po stisknutí tlaèítka se na displeji zobrazí nápis OFF provázený blikáním pøíslušného symbolu. Po dalším stisknutí uvedeného tlaèítka se zobrazí 1h odpovídající odložení startu o jednu hodinu a tak dále až po hodnotu 24h. Po setrvání na požadované hodnotì odložení dojde pøibližnì po 2 sekundách k jejímu akceptování. Následnì bude na displeji zobrazen èas zahájení nastaveného programu a symbol zùstane rozsvícen. Stisknutím tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ v této situaci se opìtovnì zobrazí zvolené odložení startu, které bude postupnì každou hodinu snižováno, a to až do zahájení cyklu. V této fázi lze zmìnit hodnotu odložení pouze ve smyslu jejího snížení. Regulace odloženého startu (Delay Timer) je aktivní pøi všech programech. Nastavení teploty V pøípadì, že se pøi zapnutí praèky nachází OTOÈNÝ VOLIÈ v poloze odpovídající programu, jehož souèástí je i regulace teploty, ikona bude zobrazena, aniž by blikala. Po stisknutí tlaèítka se zobrazí maximální možná teplota pro nastavený program se souèasným blikáním ikony. Po dalším stisknutí uvedeného tlaèítka dojde ke snížení teploty až na hodnotu OFF, oznaèující praní ve studené vodì (návrat k vyšší hodnotì je možný po dalším stisknutí tlaèítka). Po setrvání na požadované hodnotì dojde pøibližnì po 2 sekundách k jejímu akceptování: symbol zùstane zobrazen, aniž by blikal. Nastavení teploty je možné u všech pracích programù. Instalace Popis Prací programy Prací prostøedky Funkce Jednotlivé funkce, kterými praèka disponuje umožòují dosáhnout požadovaný stupeò èistoty a bìlosti praného prádla. Zpùsob aktivace jednotlivých funkcí: 1. stisknìte tlaèítko pøíslušné požadované funkce podle níže uvedené tabulky; 2. podsvìtlení pøíslušného tlaèítka signalizuje, že došlo k aktivaci zvolené funkce. Poznámka: Rychlé blikání tlaèítka poukazuje na to, že pøíslušná funkce je nepoužitelná bìhem nastaveného pracího programu. V pøípadì, že bude zvolena funkce, která není kompatibilní s nìkterou z pøedem zvolených funkcí, aktivována zùstane pouze poslední zvolená funkce. Funkce Efekt Poznámky k pou±zití Aktivní pøi programech: Opatøení Údržba Odstranìní skvrn Intenzivní máchání Bìlící cyklus vhodný na odstranìní nejodolnìjších skvrn. Slou±zí ke zvýšení úèinnosti máchání. Nezapomeòte na vlo±zení bìlícího prostøedku do pøídavné pøihrádky 4 (viz str. 32). Není kompatibilní s pou±zitím volitelné funkcí SNADNÉ ZEHLENÍ. Ž Její pou±zití se doporuèuje pøi zcela naplnìné praèce anebo pøi pou±zití velkého mno±zství pracího prostøedku. 2, 3, 4, máchání. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, máchání. Poruchy Snadné ±zehlení Slou±zí ke sní±zení poètu záhybù na tkaninách, ulehèujíc následné ±zehlení. Po nastavení této funkce dojde k pøerušení programù 4, 5, 6 s prádlem v bubnu bez vypuštìní vody(ochrana pøed zmaèkáním) provázenému blikáním pøíslušného tlaèítka. - Ukonèení cyklu se provádí stisknutím tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ anebo tlaèítka SNADNÉ ŽZEHLENÍ. - pøejete-li si pouze vypustit vodu, nastavte otoèný voliè do polohy oznaèené a stisknìte tlaèítko START/VYNULOVÁNÍ. Není kompatibilní s pou±zitím volitelné funkcí ODSTRANÌNÍ SKVRN. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, máchání. Servisní služba 31

8 Prací prostøedky a prádlo Dávkovaè pracích prostøedkù Dobrý výsledek praní závisí také na správném dávkování pracích prostøedkù: použití jejich nadmìrného množství snižuje efektivitu praní a napomáhá tvorbì vodního kamene na vnitøních èástech praèky a zneèištìní životního prostøedí Pøi vytahování dávkovaèe pracích prostøedkù a pøi jeho plnìní pracími anebo pøídavnými prostøedky postupujte následovnì: pøihrádka 1: Prací prostøedek (práškový) pro pøedpírání Pøed naplnìním pøihrádky pracím prostøedkem se ujistìte, že se v dávkovaèi nenachází pøídavná pøihrádka 4. pøihrádka 2: Prací prostøedek (práškový anebo tekutý) pro praní Tekutý prací prostøedek se nalévá pouze tìsnì pøed uvedením do chodu. pøihrádka 3: Pøídavné prostøedky (aviváž, atd.) Aviváž nesmí vytékat z møížky. pøídavná pøihrádka 4: Bìlící prostøedek! Nepoužívejte prací prostøedky urèené na ruèní praní, protože zpùsobují tvorbu nadmìrného množstva pìny. Cyklus bìlìní! Tradièní bìlící prostøedek se používá pøi bìlení bílého prádla z odolných tkanin, zatímco bìlící prostøedek na choulostivé prádlo se používá pøi bìlení barevného prádla, prádla ze syntetických tkanin a z vlny. Vložte pøídavnou pøihrádku 4, z pøíslušenství, do pøihrádky 1. Pøi dávkování bìlícího prostøedku nepøekroète hladinu max, vyznaèenou na støedovém kolíku (viz obrázek). Když si pøejete vykonat pouze bìlící cyklus, naplòte pøídavnou pøihrádku 4 bìlícím prostøedkem a nastavte program máchání a aktivujte volitelnou funkci Odstranìní skvrn (viz str. 31). Pøi bìlení bìhem pracího cyklu naplòte dávkovaè pracím prostøedkem a pøídavnými prostøedky, nastavte požadovaný prací cyklus a aktivujte volitelnou funkci Odstranìní skvrn (viz str. 31). Použití pøídavné pøihrádky 4 vyluèuje možnost pøedpírání. Pøíprava prádla Roztøiïte prádlo podle: - druhu tkaniny / symbolu na visaèce. - barvy: oddìlte barevné prádlo od bílého. Vyprázdnìte kapsy a zkontrolujte knoflíky. Nepøekraèujte povolenou náplò, vztahující se na hmotnost suchého prádla: Odolné tkaniny: max. 4,5 kg Syntetické tkaniny: max. 2.5 kg Jemné tkaniny: max. 2 kg Vlna: max. 1 kg Kolik váží prádlo? 1 prostìradlo g 1 povlak na polštáø g 1 ubrus g 1 župan g 1 ruèník g Odìvy vyžadující zvláštní péèi Záclony: pøehnout je a uložit dovnitø povlaku na polštáø anebo do sáèku ze sí oviny. Je tøeba je prát samotné a nepøekroèit pøitom polovièní náplò. Na praní záclon použijte program 6, který automaticky vylouèí odstøeïování. Prošívané kabáty a vìtrovky: je možné je prát v praèce v pøípadì, že jsou plnìny husím anebo kachním prachovým peøím. Jednotlivé kusy odìvu obra te naruby, naplòte praèku náplní s hmotností nepøesahující 2-3 kg, zopakujte jeden anebo víckrát máchání a použijte jemné odstøeïování. Vlna: abyste dosáhli nejlepších výsledkù, je tøeba použít specifický prací prostøedek na praní vlny a nepøekroèit 1 kg náplnì. 32

9 Opatøení a rady! Praèka byla navržena a vyrobena v souladu s platnými mezinárodními bezpeènostním pøedpisy. Tato upozornìní jsou uvádìna z bezpeènostních dùvodù a je tøeba si je pozornì pøeèíst. Základní bezpeènostní pokyny Tento spotøebiè byl navrhnut pro domácí, neprofesionální použití, a jeho funkce nesmí být mìnìny. Praèku mohou používat pouze dospìlé osoby, podle pokynù uvedených v tomto návodì. Nedotýkejte se zaøízení bosí, anebo v pøípadì, když máte mokré ruce anebo nohy. Nevytahujte zástrèku ze zásuvky tahem za kabel, ale uchopením za zástrèku. Neotvírejte dávkovaè pracích prostøedkù bìhem èinnosti zaøízení. Nedotýkejte se vyèerpávané vody, protože mùže mít velmi vysokou teplotu. Nepokoušejte se o násilné otevøení dvíøek: mohlo by dojít k poškození bezpeènostního uzávìru, který zabraòuje náhodnému otevøení. Pøi výskytu poruchy se v žádné pøípadì nepokoušejte o opravu vnitøních èástí zaøízení. Vždy mìjte pod kontrolou dìti a zabraòte jejich pøiblížení se k praèce bìhem pracího cyklu. Bìhem pracího cyklu mají dvíøka tendenci ohøát se. V pøípadì potøeby pøemís ujte praèku ve dvou nebo ve tøech, a vìnujte celé operaci zvláštní pozornost. Nikdy se nepokoušejte praèku pøemís ovat sami, je totiž velmi tìžká. Pøed zahájením vkládání prádla zkontrolujte, zda je buben prázdný. Likvidace Likvidace obalových materiálù: pøi jejich odstranìní postupujte v souladu s místním pøedpisy a dbejte na možnou recyklaci. Evropská smìrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zaøízeních stanovuje, že staré domácí elektrické spotøebièe nesmí být odkládány do bìžného netøídìného domovního odpadu. Staré spotøebièe musí být odevzdány do oddìleného sbìru, a to za úèelem recyklace a optimálního využití materiálù, které obsahují, a z dùvodu pøedcházení negativním dopadùm na lidské zdraví a životní prostøedí. Symbol pøeškrtnuté popelnice na výrobku vás upozoròuje na povinnost odevzdat zaøízení po skonèení jeho životnosti do oddìleného sbìru. Spotøebitelé by mìli kontaktovat pøíslušné místní úøady nebo svého prodejce ohlednì informací týkajících se správné likvidace starého zaøízení. Jak ušetøit a brát ohled na životní prostøedí Technika ve službách životního prostøedí Vysvìtlením toho, že uvnitø praèky je vidìt málo vody, je skuteènost, že nový zpùsob praní Indesit umožòuje dokonale vyprat prádlo s použitím ménì než polovièního množství vody: jedná se o dosažení vytýèeného cíle s ohledem na životné prostøedí. Šetøení pracími prostøedky, vodou, energií a èasem Aby nedocházelo k plýtvání, je tøeba používat praèku s plnou náplní. Jedna plná náplò, ve srovnání se dvìmi polovièními, umožòuje ušetøit až 50% energie. Pøedpírání je potøebné pouze pøi praní silnì zneèištìného prádla. Prací program bez pøedpírání umožòuje ušetøit od 5 do 15% energie. Pøi aplikaci pøíslušného prostøedku proti skvrnám anebo jejich namoèením pøed zahájením praní, je možné vyhnout se praní pøi vysokých teplotách. Použití stejného pracího programu pøi teplotì 60 C namísto 90 C anebo 40 C namísto 60 C, umožòuje ušetøit až 50% energie. Správné dávkování pracího prostøedku, s ohledem na tvrdost vody, stupeò zneèištìní a množství praného prádla zabraòuje plýtvání a chrání životní prostøedí: i když se jedná o biodegradabilní látky, prací prostøedky narušují pøirozenou rovnováhu v pøírodì. Dále se je tøeba, dle možností, vyhnout použití aviváže. Praní v podveèer nebo brzy ráno napomáhá nižší zátìži firem, zabývajících se výrobou energie. Volitelná funkce odložený start (viz str. 31) znaènì napomáhá organizaci praní právì na základì uvedených pravidel. V pøípadì, že prádlo má být vysušeno v sušièce, zvolte vysokou rychlost odstøeïování. Malé množství vody umožòuje šetøit èas a energii bìhem sušícího programu. Instalace Popis Prací programy Prací prostøedky Opatøení Údržba Poruchy Servisní služba 33

10 Údržba a péèe Uzavøení pøívodu vody a vypnutí elektrického napájení Po každém praní uzavøete pøívod vody. Tímto zpùsobem dochází k omezení opotøebení praèky a ke snížení nebezpeèí úniku vody. Pøed zahájením èištìní praèky a bìhem operací údržby je tøeba vytáhnout zástrèku pøívodního kabelu ze zásuvky. Èištìní èerpadla Souèástí praèky je samoèisticí èerpadlo, která nevyžaduje zvláštní péèi. Mùže se však stát, že se v jeho vstupní èásti, urèené na jeho ochranu, a nacházející se v jeho spodní èásti, zachytí drobné pøedmìty (mince, knoflíky).! Ujistìte se, že prací cyklus byl ukonèen a vytáhnìte zástrèku ze zásuvky. Èištìní praèky Vnìjší èásti a èásti z gumy mohou být èištìny hadrem navlhèeným ve vlažné vodì a saponátu. Nepoužívejte rozpouštìdla anebo brusné prostøedky. Èištìní dávkovaèe pracích prostøedkù Péèe o dvíøka a buben Vytáhnìte dávkovaè jeho nadzvednutím a vytáhnutím smìrem ven (viz obrázek). Umyjte ho pod proudem vody; tento druh vyèištìní je tøeba vykonávat pravidelnì. Dvíøka ponechte po každé pootevøeny, aby se zabránilo tvorbì nepøíjemných zápachù. Pøístup ke vstupní èásti èerpadla: 1. pomocí šroubováku odstraòte krycí panel nacházející se ve pøední èásti praèky (viz obrázek); 2. odšroubujte vrchní kryt otáèením proti smìru hodinových ruèièek (viz obrázek): vyteèení malého množství vody je zcela bìžným jevem; 3.dokonale vyèistìte vnitøek vstupní èásti èerpadla; 4.nasaïte zpátky vrchní kryt; 5.namontujte zpátky krycí panel, pøièemž se, pøed jeho pøisunutím k praèce ujistìte, že došlo k správnému zachycení háèkù do pøíslušných otvorù. Kontrola pøítokové hadice Stav pøítokové hadice je tøeba zkontrolovat alespoò jednou roènì. Jsou-li na ní viditelné praskliny anebo trhliny, je tøeba ji vymìnit: silný tlak pùsobící na hadici bìhem pracího cyklu by mohl zpùsobit její náhlé roztrhnutí.! Nikdy nepoužívejte již použité hadice. 34

11 Poruchy a zpùsob jejich odstranìní Mùže se stát, že praèka nebude fungovat. Pøed telefonickým kontaktováním servisní služby (viz str. 36), zkontrolujte prostøednictvím následujícího seznamu, zda se nejedná o jednoduše odstranitelný problém. Poruchy: Praèku nelze zapnout. Nedochází k zahájení pracího cyklu. Nedochází k napouštìní vody do praèky (na displeji je zobrazen nápis H 2 O). Dochází k nepøetržitému napouštìní a vyèerpávání vody. Nedochází k vyèerpání vody anebo k odstøeïování. Bìhem odstøeïování je možné pozorovat silné vibrace. Dochází k úniku vody z praèky. Dochází k tvorbì nadmìrného množství pìny. Možné pøíèiny / Zpùsob jejich odstranìní: Zástrèka není zasunuta v zásuvce, anebo ne natolik, aby došlo ke spojení kontaktù. V celém domì je vypnut proud. Dvíøka nejsou správnì zavøena (na displeji je zobrazen nápis DOOR). Nebylo stisknuto tlaèítko. Nebylo stisknuto tlaèítko START/VYNULOVÁNÍ. Nebyl otevøen kohoutek pøívodu vody. Byl nastaven odložený start (Odložený start, viz str. 31). Pøívodní hadice není pøipojena k vodovodnímu kohoutku. Pøívodní hadice je pøíliš ohnuta. Nebyl otevøen kohoutek pøívodu vody. V celém domì je uzavøen pøívod vody. V rozvodu vody není dostateèný tlak. Nebylo stisknuto tlaèítko START/VYNULOVÁNÍ. Ústí vypouštìcí hadice se nachází mimo urèené rozmezí od 65 do 100 cm nad zemí (viz str. 27). Koncová èást vypouštìcí hadice je ponoøena ve vodì (viz str. 27). Odpad ve stìnì není vybaven odvzdušòovacím otvorem. Když ani po uvedených kontrolách nedojde k odstranìní problému, uzavøete pøívod vody, vypnìte praèku a pøivolejte servisní službu. V pøípadì, že se byt nachází na jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému efektu, jehož následkem praèka nepøetržitì napouští a odèerpává vodu. Na odstranìní uvedeného efektu jsou v prodeji bìžnì dostupné speciální protisifónové ventily. Odèerpání vody netvoøí souèást nastaveného programu: u nìkterých programù je potøebné jeho manuální uvedené do èinnosti (viz str. 30). Byla aktivována volitelná funkce Snadné žehlení: dokonèení pracího cyklu je možné po stisknutí tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ (viz str. 31). Vypouštìcí hadice je pøíliš ohnuta (viz str. 27). Odpadové potrubí je ucpáno. Bìhem instalace nebyl buben odjištìn pøedepsaným zpùsobem (viz str. 26). Praèka není vyrovnána do vodorovné polohy (viz str. 26). Praèka je namáèknuta mezi nábytkem a stìnou (viz str. 26). Pøívodní hadice není správnì pøipojena (viz str. 26). Dávkovaè pracích prostøedkù je ucpán (zpùsob jeho vyèištìní viz str. 34). Vypouštìcí hadice není upevnìna pøedepsaným zpùsobem (viz str. 27). Použitý prací prostøedek není vhodný pro použití v automatické praèce (musí obsahovat oznaèení pro praní v praèce, pro praní v rukou nebo v praèce anebo podobné oznaèení). Bylo použito nadmìrné množství pracích prostøedkù. Instalace Popis Prací programy Prací prostøedky Opatøení Údržba Poruchy Servisní služba 35

12 Servisní služba Pøed pøivoláním servisní služby: Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami (viz str. 35); Opìtovnì uveïte do chodu prací program, s cílem ovìøit, zda byla porucha odstranìna; V opaèném pøípadì se obra te na autorizované centrum servisní služby, na telefonním èísle uvedeném na záruèním listì.! Nikdy se neobracejte se žádostí o pomoc na techniky, kteøí nejsou na vykonávání této èinnost oprávnìni. Pøi hlášení poruchy uveïte: druh poruchy; model praèky (Mod.); výrobní èíslo (S/N). tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku, nacházejícím se na zadní stranì praèky. Servisní služba 36

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 37 LD 44 Obsah Instalace, 38-39 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ Popis zaøízení,

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C.

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C. MTajemství krásného prádla M ARGHERITA Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 108 D CZ Třída A při 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze Margherita Praèka se sušièkou bezpeèná a se snadnou obsluhou AL 128 D CZ Tøída A pøi 40 C První praèka se

Více

AQXD 129. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXD 129. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXD 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXD 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, 14 15 Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

AMD 109 Pračka se sušičkou

AMD 109 Pračka se sušičkou AMD 109 Pračka se sušičkou Návod k instalaci a obsluze AMD 109 Pračka se sušičkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company SpA.

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 81283

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 81283 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího cyklu,

Více

ARGHERITA. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. představuje zrození nového interaktivního dialogu AD 1200. Třída A při 40 C.

ARGHERITA. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. představuje zrození nového interaktivního dialogu AD 1200. Třída A při 40 C. M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù představuje zrození nového interaktivního dialogu Návod k instalaci a obsluze, AD 1200 CZ Třída A při 40 C První praèka, která

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 105 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 105 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 105 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

Návod k instalaci a použití PRAČKA. Obsah. Popis pračky Ovládací panel. Chod pracího cyklu. Prací cyklus a volby Tabulka mycích cyklů Volby mytí

Návod k instalaci a použití PRAČKA. Obsah. Popis pračky Ovládací panel. Chod pracího cyklu. Prací cyklus a volby Tabulka mycích cyklů Volby mytí Návod k instalaci a použití PRAČKA Obsah CZ Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody Technické údaje Popis pračky Ovládací panel Chod pracího cyklu Prací cyklus a volby Tabulka

Více

AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka

AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, SpA.

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

Návod k použití PRAČKA

Návod k použití PRAČKA Návod k použití IWTE 51251 PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání spotřebiče Zapojení do elektřiny a připojení vody První prací cyklus Technické údaje Popis pračky Ovládací panel Displej Jak otevřít

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, spa. Při vybírání přístroje

Více

AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011)

AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011) AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011) OBSAH Základní informace...3 Pokyny týkající se bezpečnosti...4 Instalace pračky...6 Označení symbolů

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

WD 125 T. Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití

WD 125 T. Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití WD 125 T Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití CZ PL Praèka se sušièkou 1 Návod k instalaci a použití Pralka-suszarka 15 Instrukcja instalacji i obs³ugi BG HU Ïåðàëíÿ ñúñ ñóøèëíÿ 29 Èíñòðóêöèÿ

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

MINIPRAČKA MODEL: XPB15-2008

MINIPRAČKA MODEL: XPB15-2008 MINIPRAČKA MODEL: XPB15-2008 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Tento model pračky je

Více

Návod k použití PRAČKA

Návod k použití PRAČKA Návod k použití PRAČKA WMG 8237 Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje Péče a údržba Odpojení přívodu vody nebo elektrické energie Čištění

Více

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKA INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1011 EWT 811 PL 146 5408 00-07/03 CZ OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...17 Dùležitá upozornìní...17 Použití...17 Nebezpeèí zamrznutí...17

Více

Obsah. Instalace. Ovládací panel Kontrolky Spuštění cyklu praní. Prací cykly. Tabulka pracích cyklů. Obecná bezpečnost Likvidace.

Obsah. Instalace. Ovládací panel Kontrolky Spuštění cyklu praní. Prací cykly. Tabulka pracích cyklů. Obecná bezpečnost Likvidace. Návod k použití PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje IWC 6105 Popis pračky a spuštění pracího cyklu Ovládací panel Kontrolky

Více

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k použití PRAČKA. Obsah WMD 843. Instalace...2 Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje

Návod k použití PRAČKA. Obsah WMD 843. Instalace...2 Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje Návod k použití PRAČKA CZ Obsah Instalace...2 Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje Péče a údržba...4 Odpojení přívodu vody nebo elektrické energie

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Obsah. Instalace. Ovládací panel Kontrolky Spuštění cyklu praní. Prací cykly. Tabulka pracích cyklů. Obecná bezpečnost Likvidace.

Obsah. Instalace. Ovládací panel Kontrolky Spuštění cyklu praní. Prací cykly. Tabulka pracích cyklů. Obecná bezpečnost Likvidace. Návod k použití PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje IWC 6105 Popis pračky a spuštění pracího cyklu Ovládací panel Kontrolky

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k obsluze PRAČKA. Obsah ARTXL 89

Návod k obsluze PRAČKA. Obsah ARTXL 89 Návod k obsluze PRAČKA Obsah Instalace, 2-3 Vybalení a vyrovnání Připojení elektrického napájení a přívodu vody První cyklus praní Technická data ARTXL 89 Popis pračky a spuštění cyklu praní, 4-5 Ovládací

Více

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 OVLÁDACÍ PANEL 13 PROGRAMY

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF7212E BWF8212E BWF8214E BWF9212E

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF7212E BWF8212E BWF8214E BWF9212E UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWFE BWFE BWFE BWFE I 0 a b c d e I II. a b c...... d e.. a c...................... III. a b c d e. a b c.................... d e. a b d e c..... a d.. c............ IV.............

Více

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci. www.whirlpool.eu/register

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci. www.whirlpool.eu/register Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci www.whirlpool.eu/register ČESKY...s.3 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W CZ MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W CZ MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci: Jsme rádi, že jste si vybrali náš spotřebič. Jsme si jistí, že toto moderní, funkční a praktické zařízení vyrobené z

Více

Automatická. Dialogic AD10

Automatická. Dialogic AD10 Automatická Dialogic AD10 AD10 4! 6 10 13 Tipy pro praní 16 # $ 19 % 20!'! 22 Instalace 24 1 ()* jste si vybrali výrobek od firmy + Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších '!

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

Řiďte se následujícími pokyny:

Řiďte se následujícími pokyny: UŽIVATELSKÝ MANUÁL BWT361 2E CS - ČESKY Tento spotřebič je určen výhradně k používání v domácnostech a byl vyvinut k praní, máchání a odstřeďování textilií, jež je možno prát v pračce. - Maximální kapacita

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší sušičky Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké a podajné

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

Návod k použití PRAČKA

Návod k použití PRAČKA Návod k použití PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly a volitelné

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LTH57520. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

inspira 600 inspira 600

inspira 600 inspira 600 inspira 600 inspira 600 DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních pøedpisù: Proètìte si pøed použitím stroje pokyny v tomto návodu.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LAV41250. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration L 70270 VFLCS CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOST INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOST POKYNY................................................ 4 3. TECHNICKÉ

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem.

Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem. Pøíruèka pro obsluhu ENCORE S28/L28 S33/L33 S38/L38 PØEÈTÌTE SI TUTO KNÍŽKU Tato knížka obsahuje dùležité informace pro použití a bezpeèný provoz tohoto pøístroje. Nepøeètení této knížky pøed provozem

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k pouţití PRAČKA

Návod k pouţití PRAČKA Návod k pouţití WMSD 723 PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací

Více

Návod k použití PRAČKA. Obsah WML 621. Instalace. Popis pračky a spuštění pracího cyklu. Prací cykly. Úprava programů praní. Prací prostředky a prádlo

Návod k použití PRAČKA. Obsah WML 621. Instalace. Popis pračky a spuštění pracího cyklu. Prací cykly. Úprava programů praní. Prací prostředky a prádlo Návod k použití Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje PRAČKA Popis pračky a spuštění pracího cyklu Ovládací panel Kontrolky Spuštění

Více

Bubnová sušička Sušička

Bubnová sušička Sušička Návod k použití Návod na používanie Bubnová sušička Sušička PDC7E 2 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění 2 Životní prostředí 4 Instalace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Před prvním použitím 7 Sušicí

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

Návod k použití CWB 100 CWB 120

Návod k použití CWB 100 CWB 120 Návod k použití CWB 100 CWB 120 1 Děkujeme Vám, zakoupením tohoto domácího spotřebiče Candy jste prokázali, že neděláte kompromisy a chcete jen to nejlepší. Candy má tu čest představit vám tuto novou pračku,

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více