Nové indikátory hodnocení bank

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové indikátory hodnocení bank"

Transkript

1 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je věnován popisu hodnocení bank pomocí nových ukazaelů krediního rizika. Nejdříve jsou ve sručnosi popsány jednolivé ukazaele krediního rizika. Následně jsou provedeny výpočy pro český bankovní sekor a 4 velké banky. V závěru příspěvku je provedeno hodnocení Klíčová slova Non performing loans raio, provisioning rae, coverage raio, opravné položky, vorba opravných položek, úvěry v selhání, defaul mode modely, mark-o-marke modely, loss given defaul, recovery rae. 1. Úvod Tradiční (klasický) způsob hodnocení bank, kerý vychází převážně z hodnocení výnosnosi vlasního kapiálu, má velké množsví nedosaků. Mezi hlavní nedosaky hodnocení vycházejícího z výnosnosi vlasního kapiálu paří krákodobos pohledu, kdy je hodnocení zaměřeno na současnou siuaci (výkon) banky, kdy do hodnocení nevsupuje dlouhodobá sraegie banky, kvalia akiv a podsupovaná rizika. Tyo nedosaky se projevují pro banku v krizovém období (v období s vyšší volailiou zisku např. v průběhu finanční krize). Z důvodu nedosaků radičních ukazaelů hodnocení bank, keré se projevily výrazně v období finanční krize, byly modifikovány sávající a navrženy nové indikáory hodnocení bank. Cílem příspěvku je provés pomocí vybraných indikáorů krediního rizika zhodnocení skupiny nejvěších bank působících v České republice v leech Indikáory hodnocení bank Pro komplexní hodnocení bank je nuné využí několik skupin indikáorů. Bankovní analyici, konzulační společnosi a raingové agenury sledují nejčasěji 4 skupiny ukazaelů: indikáory efekivnosi (hodnocení výkonnosi), indikáory výnosů a nákladů, ržní indikáory (vycházející z rhu) a indikáory krediního rizika Indikáory krediního rizika Jednou z nejvíce sledovaných oblasí v období po finanční krizi, je oblas krediního rizika, keré zohledňují kvaliu akiv a ím i podsupované krediní riziko. Pro řízení krediního rizika se používají komplexní modely vycházející z ekonomického kapiálu. Tyo modely jsou posaveny na různých maemaických základech a liší se i mírou deailu, jímž posihují vývoj krediní kvaliy dlužníka. Člení se na defaul mode modely, keré rozlišují pouze sav 1 Ing. Josef Novoný, VŠB TU Osrava, Ekonomická fakula, Kaedra financí, Sokolská 33, Osrava, 2 Někdy jsou indikáory krediního rizika označovány aké jako ukazaele kvaliy akiv.

2 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2010 bezproblémového splácení úvěru a sav defaulu, a mark-o-marke modely, keré zohledňují i změnu krediní kvaliy dlužníka. Mezi nejznámější inerní úvěrové modely paří: CrediMerics, KMV a CrediRisk+. Nevýhodou ěcho inerních modelů vysoká náročnos na pořebná inerní daa (pro exerní subjeky jsou španě dosupná) a aké náročnos na výpoče. Alernaivou jsou indikáory krediního rizika, keré jsou ve velké míře využívány pro komplexní hodnocení bank jak bankovními analyiky, konzulačními společnosmi, ak i raingovými agenurami. K nejpoužívanějším indikáorům krediního rizika paří: non performing loans raio (NPLs), provisioning rae a coverage raio, yo ukazaele jsou ve velké míře využívány mezinárodními finančními insiucemi (Mezinárodní měnovým fondem 3, Evropskou cenrální bankou a Bankou pro mezinárodní plaby) národními reguláory, ak i raingovými agenurami. Non performing loans raio (NPLs) vyjadřuje míru úvěru v selhání španých úvěru. Non Performing Loans Raio můžeme zapsa pomocí následujícího vzorce: BL NPLs =, (1) L kde BL předsavuje výši úvěrů v selhání k určiému časovému období a L je výše hrubých úvěru (pohledávek) k určiému časovému období. Za úvěry v selhání jsou zpravidla označovány pohledávky 4, keré jsou 90 dní po splanosi, banky mohou do úvěrů v selhání zahrnou i pohledávky, keré ješě nejsou 90 dní po splanosi, ale je u nich vysoká pravděpodobnos, že se dosanou do kaegorie pohledávek 90 dní po splanosi. Výhodou ohoo ukazaele je, že rychle zohledňuje změny v kvaliě úvěrového porfolia, naopak nevýhodou ohoo ukazaele je, že při provádění resrukuralizace úvěru dochází ke zkreslení ohoo indikáoru. Provisioning rae vyjadřuje míru znehodnocení úvěrového porfolia (nákladovos španých úvěrů ve sledovaném období 5 ), vypoče se podle následujícího vzahu: IL PR =, (2) AL kde IL předsavuje zráy ze znehodnocení za určié období a AL je průměrná výše hrubých úvěrů ve sledovaném období. Zráy ze znehodnocení předsavují rozdíl mezi vorbou opravných položek (náklad) 6, keré musí banky vyváře při snížení hodnoy pohledávek (úvěrů) a rozpoušěním opravných položek (výnosů) při zpěném zvýšení hodnoy pohledávek (úvěrů). Výhodou ohoo ukazaele je, že velmi cilivě reaguje na změny v kvaliě porfolia ve sledovaném období, naopak nevýhodou ohoo ukazaele jsou odlišná pravidla vorby opravných položek v jednolivých zemích (jednolivých zemích exisuje různý poče říd pro klasifikované úvěry) což může vés k drobnému zkreslení ukazaele při mezinárodním srovnání. Coverage raio vyjadřuje schopnos kryí španých úvěrů bankou, výpoče můžeme zapsa pomocí následujícího vzahu: OP CR =, (3) NPL 3 Mezinárodní měnový fond yo indikáory používá v Global Financial Sabiliy Repor). 4 Za pohledávky se považují bankou poskynué úvěry, nakoupené dlužné CP ad. 5 Zpravidla za účení období. 6 Tvorba opravných položek se provádí na vrub nákladů.

3 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2010 kde OP je výše opravných položek k určiému časovému období a NPL předsavuje úvěry v selhání. Pro dosaečné kryí zrá (španých úvěrů) by měla bý výše coverage raio alespoň na úrovni LGD (loss given defaul. Výši opravných k určiému časovému období lze spočía pomocí následujícího vzahu: OP = LB LN, (4) kde LB je výše bruo výše úvěrů (pohledávek) k určiému časovému období a LN je neo výše úvěrů 7 k určiému časovému období. 3. Aplikační čás Cílem aplikační čási je vypočení vybraných indikáorů krediního rizika (non performing loans raio (NPLs), provisioning rae a coverage raio) v leech 2006 až 2009 pro nejvěší české banky a provedení sručného hodnocení daných bank na základě vypočených ukazaelů krediního rizika. Pro výpoče vybraných ukazaelů byly použiy daa z výročních jednolivých bank, ak i daa z daabáze České národní banky. Jelikož nejsou všechna použiá daa veřejně publikovaná, nejsou proo uváděny názvy jednolivých bank a vybrané banky jsou značeny pouze písmeny A až D. Pro výpoče jednolivých ukazaelů byly použiy vzorce 1 až 4. Vypočené pro jednolivé ukazaele a banky jsou zachyceny v následujících grafech č. 1 3 a abulkách č Non performing loans raio NPLs raio bank sekor 3,70 2,80 3,30 4,40 banka A 2,97 1,71 1,47 2,79 banka B 2,10 1,61 2,14 3,83 banka C 2,95 3,17 4,25 5,71 banka D 1,22 1,74 2,85 4,09 Tab č.1: Vypočené hodnoy ukazaele non performing loan raio (%) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 bank sekor banka A banka B banka C banka D Graf č.1: Vývoj ukazaele non performing loan raio (%) pro vybrané banky v leech Z vypočených výsledků vyplývá, že ve sledovaném období se za celý český bankovní sekor poměr úvěrů v selhání k hrubým úvěrům pohyboval od 2,80 % do 4,40 %. Od roku 2007 dochází k růsu Non Performing Loans Raio v českém bankovním sekoru, což je 7 Jedná se podsaě o úvěry snížené o výši opravných položek k ěmo úvěrům.

4 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2010 zapříčiněno růsem úvěru v selhání v důsledku zhoršujícího se výkonu dommací ekonomiky ( zpmalení empa růsu HDP a od roku 2009 dopady ekonomické recese), což se negaivně projevilo na schopnosi podniků a domácnosí včas spláce své zavazky vůči bankám. Ukazael Non Performing Loans Raio se u vybraných bank vyvýjí obdobně jako celý bankovní sekor, nejvěším nárůsům za sledované období dochází v roce 2009, kdy se dosala česká ekonomika do recese. V porovnání s osaními bankovními sekory, dosahuje český sekor ve sledovaném období nadprůměrných hodno. Provision rae Provision rae bank sekor 1,36 2,17 2,93 1,90 banka A 1,33 1,44 1,34 2,00 banka B 1,24 1,01 0,87 1,26 banka C 2,20 2,63 2,76 2,97 banka D 1,44 1,51 1,77 2,93 Tab č.2: Vypočené hodnoy ukazaele provision rae (%) 3,50 bank sekor banka A banka B banka C banka D 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0, Graf č.2: Vývoj ukazaele Provision Rae (%) pro vybrané banky v leech Míra znehodnocení úvěrového porfolio (provision rae) za bankovní sekor se zvyšovala až do roku 2008, kdy dosáhla 2,93 %, což bylo způsobeno vysokou vorbou opravných položek k pohledávkám v závěru roku V průběhu roku 2009 došlo k poklesu nově vyvořených opravných položek na špané úvěry, což se projevilo poklesem ukazaele o 1,03 procenního bodu na 1,9 %. Naopak od roku 2008 byly u velkých bank zaznamenán nárůs ohoo ukazaele. V rámci mezinárodního srovnání dosahuje český bankovní sekor velmi nizkých hodno. Coverage raio Coverage raio bank sekor 61,29 70,24 67,40 59,14 banka A 69,07 64,58 59,40 53,42 banka B 44,95 84,62 90,74 71,76 banka C 73,23 76,41 64,78 52,03 banka D 118,08 86,75 62,08 71,63 Tab č.3: Vypočené hodnoy ukazaele coverage raio (%)

5 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září ,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 bank sekor banka A banka B banka C banka D 40, Graf č. 3: Vývoj ukazaele coverage raio (%) pro vybrané banky v leech Pro bankovní sekor byl vypočený coverage raio se ve sledovaném období od 60 % do 70 %, ke konci ohoo období klesl na 59,14 %. U vybraných bank se eno ukazael se ke konci roku 2009 pohyboval v inervalu od 52,03 % do 71,63 %. Teno ukazael nám říká, do jaké míry jsou úvěry v selhání kryy opravnými položkami. Pokud vycházíme z předpokladu, že všechny úvěry v selhání budou defaulova a sandarně nasevená recovery rae (míra návranosi při selhání úvěru) je ve výši 55%, ak zráa z úvěru, keré jsou v selhání bude ve výši 45 %. Jilikož všechny sledované banky i bankovní sekor mají coverage rae vyšší než 50 %, ak z výsledků vyplývá, že banky mají vyvořený dosaečný kapiál pro defaulující uvěry. Z vypočených výsledků vyplývá, že poměr španých úvěrů hrubým úvěrům, ak i náklady na špané úvěry (vorba opravných položek ke španým úvěrům) je na nízkých hodnoách, z čehož vyplývá, že kvalia úvěrových porfolií je vysoká. Coverage raio za sledované banky v roce 2009 byl nad 50 %, což předsavuje dosaečný kapiálový polšář v případě defaulu všech úvěru v selhání, proo zle považova dané banky za sabilní. Lieraura [1] AMMANN, M.: Credi Risk Valuaion: Mehods, Models and Applicaions. 2 nd ed. Berlin: Springer, p. ISBN [2] BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: Consulaive documen: Operaion Risk Supporing Documen o he New Basel Capial Accord, Basel, January [3] BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: Inernaional Convergence of Capial Measuremens and Capial Sandards, A revised framework, Basel, June 2004 [4] BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: Inernaional Convergence of Capial Measuremens and Capial Sandards, A revised framework, Basel, November p. ISBN [5] CUPTON, G. M., FINGER, C. C., BHATIA, M.: CrediMerics Technical Documen. New York: J. P. Morgan, p. [6] EUROPEAN COMMISSION: Review fo he Capial Reguiremens for Credi Insiucion and Invesmen Firms, Brussel, July 2003 (Third Quaniaive Impac Sudy). [7] CIPRA, T.: Kapiálová přiměřenos ve financích a solvennos v pojišťovnicví. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN

6 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí září 2010 [8] EUROPEAN COMMISSION: Review fo he Capial Reguiremens for Credi Insiucion and Invesmen Firms, Brussel, July 2003 (Third Quaniaive Impac Sudy). [9] INTERNATIONAL MONETARY FUND: Global Financial Sabiliy Repor, Washingon, Ocober, [10] INTERNATIONAL MONETARY FUND: Global Financial Sabiliy Repor, Washingon, April, [11] JÍLEK, J.: Finanční rizika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN [12] NEPRAŠOVÁ, M.: Měření krediního rizika pro pořeby určení kapiálového požadavku a ekonomického kapiálu, Praha, kvěen 2003 [13] REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J.: Peněžní ekonomie a bankovnicví. 3. vyd. Praha: Managemen Press, s. ISBN [14] ZMEŠKAL, Z.: Financial models Osrava: VSB-Technical Universiy of Osrava, p. ISBN Summary The paper is focused on descripion of bank evaluaion by using new credi risk indicaors. Seleced credi risk indicaors are briefly described a firs. Then calculaions are performed for czech banking secor and for 4 large banks. A he end assessmen of banks and bank s secor is made.

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

SBORNÍK. prací účastníků vědeckého semináře e doktorského studia Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické

SBORNÍK. prací účastníků vědeckého semináře e doktorského studia Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické SBORNÍK prací účasníků vědeckého semináře e dokorského sudia Fakula informaiky a saisiky Vysoké školy ekonomické Vědecký seminář se uskuečnil dne 17. února 011 pod zášiou děkana FIS doc. RNDr. Luboše Marka,

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK

OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 00 ISSN 086 66 OBSAH Kapoly z posné eore IX Nežvoní pošění.5 Chapers from Insurance Theory IX Non-lfe Insurance doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomcká Maemacké

Více

VERIFIKACE ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ JAKO SOUČÁST POKROČILÉHO RÁMCE ZÁTĚŽOVÉHO TESTOVÁNÍ

VERIFIKACE ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ JAKO SOUČÁST POKROČILÉHO RÁMCE ZÁTĚŽOVÉHO TESTOVÁNÍ 88 JAKO SOUČÁST POKROČILÉHO RÁMCE ZÁTĚŽOVÉHO TESTOVÁNÍ Adam Geršl, Jakub Seidler Předkládaný článek shrnuje inovovanou metodologii zátěžových testů bankovního sektoru a prezentuje výsledky verifikace této

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR Globální finanční krize započatá v létě 7 se v průběhu roku 8 dále prohloubila a projevila se i pádem několika významných finančních institucí. Za jeden z vrcholů

Více

POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU

POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU POROVNÁNÍ PŘESNOSTI MODELOVÁNÍ VÝNOSŮ PORTFOLIA PRO RŮZNÁ OBDOBÍ NA TRHU Aleš Kresta Klíčová slova: modelování výnosů, kopula funkce, NIG model, VaR Key words: returns modelling, copula functions, NIG

Více

EMPIRICKÁ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ A ÚVĚROVÝCH AKTIVIT BANK V ČR V LETECH 1995-1997

EMPIRICKÁ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ A ÚVĚROVÝCH AKTIVIT BANK V ČR V LETECH 1995-1997 Alena Buchtíková EMPIRICKÁ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ A ÚVĚROVÝCH AKTIVIT BANK V ČR V LETECH 1995-1997 VP č. 14 Praha 1999 1 Názory a stanoviska v této studii jsou názory autorky a nemusí nutně odpovídat

Více

Analýza zadluženosti domácností v České republice z hlediska typů domácností Analysis of household debt in theczechrepublic in terms ofhousehold types

Analýza zadluženosti domácností v České republice z hlediska typů domácností Analysis of household debt in theczechrepublic in terms ofhousehold types Analýza zadluženosti domácností v České republice z hlediska typů domácností Analysis of household debt in theczechrepublic in terms ofhousehold types Marina Stecenková, Hana Řezanková Abstract:The article

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of company Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petra ŠTAMFESTOVÁ Autor:

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 3 2013 3 Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice 24 Hodnocení bezpečnosti informací v informačních systémech

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 53 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU Vývoj v českém finančním sektoru byl v roce 213 převážně pozitivní. Bankovní sektor posílil svou kapitálovou přiměřenost. Přes meziroční pokles zisků

Více

Vykazování dle IAS/IFRS a bankrotní modely

Vykazování dle IAS/IFRS a bankrotní modely Vykazování dle IAS/IFRS a ní modely Dana Kubíčková 1 Abstrakt Mezinárodní standardy finančního výkaznictví přinášejí do výpovědi o finanční situaci a finanční výkonnosti firem ve finančních výkazech, které

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

BANKOVNÍ RIZIKA JAKO DETERMINANTY ČISTÉ ÚROKOVÉ MARŽE V BANKOVNÍM SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY

BANKOVNÍ RIZIKA JAKO DETERMINANTY ČISTÉ ÚROKOVÉ MARŽE V BANKOVNÍM SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY BANKOVNÍ RIZIKA JAKO DETERMINANTY ČISTÉ ÚROKOVÉ MARŽE V BANKOVNÍM SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY Marek Dohnal Klíčová slova: čistá úroková marže, kreditní riziko, likviditní riziko, úrokové riziko, kapitálové

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: RPSN u spotřebitelských úvěrů vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce. Literatura, odborné zdroje a ostatní materiály, jenž

Více

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více