Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014"

Transkript

1 Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014

2 I. Základní ustanovení... 4 Článek 1 Obecná ustanovení... 4 Článek 2 Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti... 4 Článek 3 Předmět podnikání... 4 Článek 4 Základní kapitál... 4 Článek 5 Akcie a způsob splácení emisního kursu akcií... 4 Článek 6 Práva a povinnosti akcionářů... 6 II. Organizace společnosti... 6 Článek 7 Orgány společnosti... 6 A. Valná hromada... 6 Článek 8 Postavení a působnost valné hromady... 6 Článek 9 Svolání valné hromady... 7 Článek 10 Účast na valné hromadě... 9 Článek 11 Jednání a rozhodování valné hromady Článek 12 Zápis z jednání valné hromady B. Představenstvo Článek 13 Postavení a působnost představenstva Článek 14 Složení představenstva, funkční období, zasedání a rozhodování představenstva Článek 15 Povinnosti členů představenstva C. Dozorčí rada Článek 16 Postavení a působnost dozorčí rady Článek 17 Složení dozorčí rady a funkční období Článek 18 Zasedání a rozhodování dozorčí rady D. Výbor pro audit Článek 19 Postavení a působnost výboru pro audit Článek 20 Složení výboru pro audit a funkční období Článek 21 Zasedání a rozhodování výboru pro audit III. Hospodaření společnosti Článek 22 Evidence, účetnictví a řádná účetní závěrka Článek 23 Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát IV. Zvýšení základního kapitálu Článek 24 Zvýšení základního kapitálu Článek 25 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií Článek Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti Článek Podmíněné zvýšení základního kapitálu Článek 28 Zvýšení základního kapitálu představenstvem V. Snížení základního kapitálu Článek 29 Snížení základního kapitálu Článek 30 Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií Článek 31 Snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií VI. Doplňování a změny stanov Článek 32 Doplňování a změny stanov VII. Zrušení a zánik společnosti Článek 33 Zrušení společnosti Článek 34 Likvidace společnosti Článek 35 Zánik společnosti VIII. Jednání za společnosti Článek 36 Jednání a podpisování za společnost IX. Společná a závěrečná ustanovení Článek 37 Zveřejňování a uveřejňování údajů Článek 38 Výkladové ustanovení Článek 39 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

3 3

4 I. Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Společnost Philip Morris ČR a.s. (dále jen "společnost") byla založena podle zakladatelského plánu ČSTP Kutná Hora, státní podnik, se souhlasem ministerstva zemědělství ČR ze dne , č. 1619/ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 627, jako akciová společnost vzniklá podle českého práva. 3. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. Článek 2 Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Philip Morris ČR a.s. 2. Sídlem společnosti je: Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ Společnost je zřízena na dobu neurčitou. 4. Na adrese: jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. Předmětem podnikání společnosti je: (i) (ii) Článek 3 Předmět podnikání zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků; a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Článek 4 Základní kapitál 1. Výše základního kapitálu činí ,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set čtyřicet pět milionů tři sta osmdesát šest tisíc korun českých). 2. Základní kapitál společnosti je plně splacen. 3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obchodních korporacích") a těmito stanovami. 1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na: Článek 5 Akcie a způsob splácení emisního kursu akcií a) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, v úhrnné jmenovité hodnotě ,- Kč; tyto akcie jsou cennými papíry; a b) kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, v úhrnné jmenovité hodnotě ,- Kč; tyto akcie jsou zaknihovanými cennými papíry. 2. Pro akcie vede společnost seznam akcionářů. Pro zaknihované akcie platí, že seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu. 3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem vlastnícím akcie ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Dále se má za to, že vlastníkem zaknihovaného cenného papíru je osoba, na jejímž účtu vlastníka je zaknihovaný cenný papír. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. 4

5 4. Do seznamu akcionářů společnosti se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. 5. Akcie společnosti jsou převoditelné v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon směnečný a šekový"). Převoditelnost akcií společnosti není omezena. 6. Společnost může vydat akcie jako hromadné akcie (listiny) nahrazující jednotlivé akcie. Práva z hromadné akcie (listiny) nelze převodem dělit na podíly. Vlastník hromadné akcie (listiny) má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie (listiny) a to na základě písemné žádosti adresované představenstvu společnosti. Společnost je povinna do dvou měsíců ode dne doručení písemné žádosti hromadnou akcii (listinu) za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny vyměnit. Hromadná akcie (listina) obsahuje kromě náležitostí podle 259 a 260 zákona o obchodních korporacích i náležitost podle 262 zákona o obchodních korporacích, zejména údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. 7. Za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích lze samostatně převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva určená těmito stanovami. 8. Je-li akcie společnosti ve spoluvlastnictví více osob, jsou všichni spoluvlastníci společným vlastníkem akcie a podíl spravuje vůči společnosti jen správce společné věci. Na vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví. 9. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o korporacích. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií stanoví podmínky a způsob splácení akcií valná hromada v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těchto stanov. 10. Při upsání akcií při zvyšování základního kapitálu je upisovatel povinen splatit alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů. Zbývající část emisního kursu takových akcií splatí upisovatel nejpozději do 6 měsíců od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Do splacení emisního kurzu akcií představují akcionářská práva a povinnosti nesplacených akcií zatímní listy vydané společností bez zbytečného odkladu po účinnosti zvýšení základního kapitálu. 11. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kurzu jím upsaných akcií nebo jeho stanovenou část ve lhůtě stanovené valnou hromadou, těmito stanovami nebo zákonem o obchodních korporacích, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo, doporučeným dopisem, aby ji splnil ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí výše uvedené lhůty vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím dodatečné lhůty nesplacená akcie na společnost. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený akcionář v určené době zatímní list, byl-li vydán, neodevzdá, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a oznámí to písemně akcionáři. Toto rozhodnutí představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady a zároveň je zveřejní. 12. Společnost vydá akcie tomu, kdo byl schválen valnou hromadou, splatí-li emisní kurs, jinak o jmenovitou nebo účetní hodnotu zatímního listu nebo nesplacené akcie sníží základní kapitál. 13. Plnění, které společnost získá prodejem vrácených akcií, je plněním za plnění poskytnuté vyloučeným akcionářem na splacení emisního kursu a společnost mu ho bez zbytečného odkladu vyplatí. Společnost si na toto plnění započte pohledávky, které má za vyloučeným akcionářem z důvodu porušení jeho povinností. Společnost si může započíst účelně vynaložené náklady, které 5

6 vznikly v souvislosti s prohlášením zatímního listu za neplatný; výši započtené částky akcionáři prokáže. Článek 6 Práva a povinnosti akcionářů 1. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. 2. Akcionářem společnosti může být jak právnická, tak fyzická osoba. 3. Oprávnění majitelé akcií mají právo účastnit se na řízení společnosti. Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat jednací a hlasovací řád pro jednání na valné hromadě, je-li tento schválen valnou hromadou. 4. Akcionář má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Výkon těchto práv je podrobně upraven v čl. 8, 9 a 10 těchto stanov. 5. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je (slovy: dva miliony sedm set čtyřicet pět tisíc tři sta osmdesát šest). 6. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž podíl akcionáře se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě dividendy. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Dividendy se neúročí a ty, které nebyly vyzvednuty do 3 let po jejich splatnosti, budou převedeny do fondu nevyzvednutých dividend společnosti. 7. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, přičemž likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora. V případě zaknihovaných akcií vzniká akcionáři právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku ke dni zrušení akcií společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu likvidátora. 8. Akcionář je povinen splatit emisní kurz a případné emisní ážio jím upsaných akcií v souladu s čl. 5 těchto stanov. II. Organizace společnosti Článek 7 Orgány společnosti Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: a) valná hromada; b) představenstvo; c) dozorčí rada; a d) výbor pro audit. A. Valná hromada Článek 8 Postavení a působnost valné hromady 1. Valná hromada akcionářů je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které do její působnosti svěřují stanovy nebo obecně závazný právní předpis. 6

7 2. Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; e) volba a odvolání členů představenstva; f) volba a odvolání členů dozorčí rady; g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kde její vyhotovení stanoví jiný právní předpis i mezitímní účetní závěrky; h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; i) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; k) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora; l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; o) schválení smlouvy o tichém společenství včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; p) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy společnosti; q) jmenování a odvolání členů výboru pro audit; r) rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit o jejich odměňování nebo o poskytnutí jakéhokoliv plnění v jeho prospěch, na které neplyne nárok z právního předpisu nebo ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou; s) rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií; t) rozhodnutí o změně druhu a formy akcií; u) rozhodnutí o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie; v) rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií či její změně; w) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti v souladu s platnými právními předpisy; x) rozhodnutí o určení auditora společnosti; a y) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. 3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. Článek 9 Svolání valné hromady 1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období zpravidla do sídla společnosti nebo na takové místo, jež představenstvo určí v pozvánce na valnou hromadu. 2. Valnou hromadu svolá představenstvo; a) kdykoliv to uzná za nutné v zájmu společnosti nebo z jiného vážného důvodu; nebo b) na písemnou žádost akcionáře či akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, a to k projednání jím či jimi navržených záležitostí a za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení; nebo 7

8 c) jestliže představenstvo zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, zejména pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku. 3. Valnou hromadu svolá také dozorčí rada, v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani člen představenstva. Dozorčí rada může valnou hromadu svolat také tehdy vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může jí svolat kterýkoli člen dozorčí rady. Dozorčí rada jako svolavatel valné hromady je stejně jako představenstvo vázána pravidly pro svolání valné hromady ( 405 až 411 zákona o obchodních korporacích). 4. Valnou hromadu svolává představenstvo tak, že nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Akcionář se může rozhodnout pro zasílání pozvánky na valnou hromadu elektronicky na ovou adresu, kterou nejpozději do příslušného roku před konáním valné hromady akcionář sdělí společnosti prostřednictvím (i) písemného oznámení zaslaného na adresu sídla společnosti nebo (ii) ové zprávy, kterou akcionář zašle na ovou adresu společnosti: nebo (iii) od prostřednictvím webové aplikace přístupné akcionářům na internetové stránce společnosti: V takovém případě společnost zasílá akcionáři pozvánky na nadcházející valné hromady pouze elektronicky na oznámenou ovou adresu. Pokud si akcionář již nadále nepřeje, aby mu byly pozvánky na nadcházející valné hromady zasílány pouze elektronicky na oznámenou ovou adresu, sdělí to písemně či elektronicky (stejným způsobem uvedeným výše v tomto odstavci) společnosti, a to nejpozději do příslušného roku před konáním valné hromady. Způsobí-li akcionář, že e- mailová adresa, kterou sdělil společnosti pro účely zasílání pozvánky na valnou hromadu neodpovídá skutečnosti či tato byla v mezidobí zrušena a novou ovou adresu akcionář společnosti nesdělil, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Třicetidenní lhůta nemusí být dodržena v následujících případech: a) svolání náhradní valné hromady; b) svolání valné hromady na základě žádosti akcionářů podle čl. 9 odst. 2 těchto stanov. V těchto případech se uplatní lhůta stanovená zákonem. 5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: a) firmu a sídlo společnosti; b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti; e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; g) náležitosti uvedené v 120a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"); a h) další náležitosti stanovené zákonem, těmito stanovami nebo předchozím usnesením valné hromady. 6. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 5 písm. f) tohoto článku, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. 7. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, umožní společnost ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj 8

9 náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. 8. Vysvětlení dle čl. 6 odst. 4 výše záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je všem akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a to formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu podle 357 zákona o obchodních korporacích. 9. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, která bude určena v pozvánce na danou valnou hromadu; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Ustanovení 369 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se použijí obdobně. 10. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. 11. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije odstavec 10 tohoto článku. 12. Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu akcionářů uvedených v čl. 9 odst. 2, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. 13. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou, která nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle odstavce 5 písm. d) tohoto článku výše, způsobem uvedeným v tomto článku a s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. 14. Valnou hromadu, která nebyla řádně a včas svolána, je možné konat jen pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři společnosti. Tento souhlas musí akcionář udělit písemně s úředně ověřeným podpisem nebo ústně na takto svolané valné hromadě. Souhlas udělený na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení o udělení souhlasu v této veřejné listině. Článek 10 Účast na valné hromadě 1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v 9

10 zastoupení, akcionář, který je uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Jsou-li akcie společnosti přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě vždy 7. den předcházející dni konání valné hromady (dále jen "rozhodný den"). V případě akcií (cenných papírů) společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti. Společnost je povinna si nejpozději do dne konání valné hromady opatřit výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. 2. Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na dané valné hromadě nebo na více valných hromadách. Vyžaduje-li se pro rozhodnutí valné hromady zvláštní forma, musí být v téže formě udělena i plná moc. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně. 3. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií společnosti, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi společnosti vedenými na daném účtu, včetně účasti na valné hromadě. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů; toho není třeba, pokud si sama společnost pro účely výkonu práv spojených s akciemi výpis z takové evidence vyžádá. 4. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací práva v případech stanovených zákonem. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných nebo jiným vhodným způsobem umožňujícím elektronické hlasování. Volba o způsobu hlasování, resp. zda se bude hlasovat hlasovacími lístky nebo elektronicky je ponechána na rozhodnutí valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o (proti)návrhu akcionáře. 5. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jejíž vyhotovení zajistí představenstvo a v níž musí být uvedeno jméno a příjmení nebo název nebo firma a sídlo nebo bydliště akcionáře a jméno a příjmení, rodné číslo a bydliště nebo sídlo osoby jednající za akcionáře (pokud se jedná o právnickou osobu) nebo která je zmocněncem akcionáře a čísla akcií a jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů a její správnost pak potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba. 6. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členovi představenstva a členovi dozorčí musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. Na příslušnou část jednání valné hromady může být pozván auditor, aby seznámil akcionáře se svými zjištěními, a to zejména na valné hromadě schvalující účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. Valné hromady se mohou zúčastnit jako hosté i jiné osoby pozvané představenstvem, pokud se akcionáři neusnesou většinou hlasů uvedenou v čl. 11 odst. 4 na jejich vyloučení z účasti na valné hromadě. Valné hromady se účastní rovněž osoby zabezpečující technický průběh valné hromady. Článek 11 Jednání a rozhodování valné hromady 1. Valnou hromadu zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí její svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Svolává-li valnou hromadu kolektivní orgán, musí k řízení valné hromady (do doby zvolení jejího předsedy, popřípadě nebudeli předseda zvolen) pověřit jednoho ze svých členů, popřípadě musí rozhodnout o pověření jiné osoby. Úkolem svolavatele nebo jím učené osoby je zajistit, aby valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, jednoho nebo více ověřovatelů zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může také rozhodnout, že předsedou valné 10

11 hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. 2. Předseda valné hromady může být také určen soudem ( 368 zákona o obchodních korporacích) svolávají-li valnou hromadu akcionáři uvedení v čl. 9 odst. 2 těchto stanov na základě zmocnění soudem. Po zvolení předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady jejímu předsedovi. 3. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. 4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. 5. K rozhodnutí podle článku 8 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. 6. K rozhodnutí podle článku 8 odst. 2 písm. m), o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. 7. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. 8. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. 9. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. 10. K rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy společnosti se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon jinak. 11. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 5 tohoto článku a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. 12. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. 13. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat a rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti. 14. Průběh valné hromady se může řídit jednacím a hlasovacím řádem pro jednání na valné hromadě schváleným valnou hromadou. Článek 12 Zápis z jednání valné hromady 1. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. 2. Zápis o valné hromadě obsahuje: a) firmu a sídlo společnosti; b) místo a dobu konání valné hromady; c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů; d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady; e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování; 11

12 f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, pokud o to protestující požádá; a g) další náležitosti, stanoví-li tak ve zvláštních případech zákon. 3. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě. 4. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. 5. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu, jakož i listiny přítomných, se uschovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. B. Představenstvo Článek 13 Postavení a působnost představenstva 1. Představenstvo společnosti je jejím statutárním orgánem. Řídí činnost společnosti a jedná za ní způsobem uvedeným v čl. 36 těchto stanov. 2. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. 3. Představenstvu přísluší zejména: a) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem a vykonávat její rozhodnutí; b) předkládat valné hromadě ke schválení: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) nejméně jednou ročně zprávu o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o její obchodní politice, kterou vypracuje do 4 měsíců od konce příslušného účetního období; řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní, účetní závěrku; návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a návrh na úhradu ztráty; návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu; informace o nákupu vlastních akcií podle 304 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; návrhy na vydání dluhopisů; a návrhy na rozdělení fondu nevyzvednutých dividend; c) zasílat účetní závěrku, která má být předložena valné hromadě ke schválení, nebo vybrané údaje z ní, s uvedením doby a místa, v němž je k nahlédnutí, akcionářům nejméně 30 dní před valnou hromadou; d) udělovat a odvolávat prokuru a plné moci zástupcům společnosti; a e) zřizovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy povinné fondy společnosti a stanovit spolu s dozorčí radou způsob jejich tvorby a čerpání. 4. Představenstvo odpovídá za veškerou svou činnost valné hromadě a rozhoduje o záležitostech společnosti ve sboru. Působnost představenstva může být rozdělena podle určitých oborů. Rozdělení působnosti nezbavuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány. Článek 14 Složení představenstva, funkční období, zasedání a rozhodování představenstva 1. Představenstvo společnosti se skládá ze 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem představenstva společnosti právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v představenstvu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Takto určený zástupce právnické osoby, která je členem představenstva společnosti, musí také splňovat zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce člena představenstva. 2. Osoba, která nesplňuje podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce člena představenstva nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva přes své zvolení valnou hromadou nestane. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích nebo občanský zákoník jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 12

13 3. Funkční období členů představenstva činí 3 roky. To neplatí pro členy představenstva, kteří budou do funkce zvoleni valnou hromadou v roce 2014; u členů představenstva zvolených do funkce valnou hromadou v roce 2014 činí funkční období 1 rok. Opětovná volba člena představenstva je možná. 4. V případě, že počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesne pod 3, je představenstvo oprávněno jmenovat náhradní členy představenstva až do konání příští valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. 5. Funkční období člena představenstva končí vedle jeho uplynutí též: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) smrtí člena představenstva; zánikem právnické osoby, pokud tyto stanovy nebo zákon neustanoví jinak; odstoupením člena představenstva z funkce; odvoláním člena představenstva valnou hromadou; volbou nového člena představenstva valnou hromadou, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného; nebo jiným ukončením jeho funkce v souladu se zákonem. 6. Skončí-li funkční období člena představenstva, je valná hromada povinna do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. 7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením adresovaným představenstvu a doručeným na adresu sídla společnosti nebo osobním předáním na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena představenstva končí uplynutím 1 měsíce ode dne doručení oznámení představenstvu na adresu sídla společnosti, nebo ode dne předání oznámení na zasedání představenstva, na kterém člen představenstva z funkce odstoupil, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 8. Nebude-li představenstvo z důvodu nedostatku počtu svých členů schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy na návrh osoby, která má na tom právní zájem, soud a to na dobu než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové představenstva, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. 9. Členové představenstva volí a odvolávají ze svých řad předsedu představenstva. 10. Představenstvo rozhoduje usnesením, které se zpravidla přijímá na zasedáních představenstva. Zasedání se konají podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání předsedá předsedající. 11. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, a nemá-li předsedu, kterýkoli člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Každý člen představenstva obdrží pozvánku s materiály k jednání nejméně 10 kalendářních dnů před termínem zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání svolat i telefonicky, elektronicky pomocí elektronické pošty ( u) nebo telefaxem nejpozději 3 kalendářní dny před zasedáním. V případě telefonického svolání zasedání představenstva musí být ve stejné lhůtě zasedání svoláno telefaxem nebo elektronicky pomocí elektronické pošty ( u), přičemž pozvánka s materiály k jednání musí obsahovat výše uvedené náležitosti. Výše uvedené lhůty neplatí pro rozhodování představenstva mimo zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to nejméně dva členové představenstva nebo dozorčí rady. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by bylo v pozvánce stanoveno jinak. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání představenstva. 12. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li přítomni alespoň 3 členové představenstva. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. 13

14 13. Pokud s tím všichni členové představenstva souhlasí, může se kterýkoliv z nich, popř. i všichni členové představenstva účastnit zasedání představenstva a hlasovat prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely. Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat. 14. Představenstvo může na návrh předsedy, či pokud představenstvo nemá předsedu, jiného člena představenstva přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním elektronicky pomocí elektronické pošty ( u) nebo telefaxu. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva. Hlasující se považují za přítomné. Představenstvo je způsobilé usnášet se mimo zasedání představenstva, účastní-li se tohoto hlasování alespoň 3 členové představenstva. K přijetí usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů členů představenstva, kteří hlasovali mimo zasedání představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. Usnesení mimo zasedání představenstva musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. 15. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zapisovatelem může být jak člen představenstva, tak i jiná osoba. V zápisu musí být uveden popis projednání jednotlivých bodů jednání představenstva a rozhodnutí o nich učiněná, včetně počtu hlasů, kterými bylo rozhodnutí přijato. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Zápis musí obsahovat také informaci, zda bylo představenstvo usnášeníschopné po celou dobu jednání. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. Článek 15 Povinnosti členů představenstva 1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Člen představenstva společnosti může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. 2. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo z ustanovení zákona o obchodních korporacích plyne něco jiného. 3. Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho příslušný člen představenstva společnosti v penězích. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady společnosti přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů. K právním jednáním společnosti omezujícím odpovědnost člena představenstva se nepřihlíží. 4. Nenahradil-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu jeho funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci. 5. Člen představenstva nesmí: a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern; c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Porušení těchto povinností má důsledky uvedené v 5 zákona o obchodních korporacích. 6. Pokud valná hromada byla členem představenstva při jeho ustavení do funkce na některou z okolností podle odstavce 5 tohoto článku výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost 14

15 později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz podle odstavce 5 tohoto článku týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle odstavce 5 tohoto článku do 1 měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle odstavce 5 tohoto článku upozorněna. Upozornění člena představenstva podle tohoto odstavce se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu valné hromady s činností člena představenstva podle odstavce 5 tohoto článku. C. Dozorčí rada Článek 16 Postavení a působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. 2. Dozorčí rada: a) posuzuje konkrétní směry činnosti a obchodní politiky společnosti a dohlíží na její provádění; b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě; c) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoliv svého člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti; d) kontroluje, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda podnikatelská či jiná činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami; e) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje valné hromadě potřebná opatření; f) určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva; a g) může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. 3. Hodlá-li člen orgánu společnosti uzavřít se společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. Výše uvedené platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými a také má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluhy osob uvedených v tomto článku nebo se stát jejich spoludlužníkem. Dozorčí rada může zakázat členu orgánu společnosti uzavření takové smlouvy se společností, není-li její uzavření v zájmu společnosti. Pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku se tento odstavec nepoužije. Článek 17 Složení dozorčí rady a funkční období 1. Dozorčí rada se skládá ze 4 členů, kteří mohou být fyzickými osobami splňujícími požadavky zákona. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období členů dozorčí rady činí 3 roky. To neplatí pro členy dozorčí rady, kteří budou do funkce zvoleni valnou hromadou v roce 2014; u členů dozorčí rady zvolených do funkce valnou hromadou v roce 2014 činí funkční období 1 rok. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. 2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může jmenovat dozorčí rada náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. 3. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svých řad předsedu dozorčí rady. 4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají a mohou připojit svá podání k pořadu valné hromady. 15

16 5. Dozorčí rada určí svého člena, který bude společnost zastupovat v řízení proti členu představenstva před soudy a jinými orgány. 6. Ustanovení čl. 14 odst. 5, 6 a 8 se použije obdobně i na členy dozorčí rady. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením adresovaným dozorčí radě doručeným na adresu sídla společnosti nebo osobním předáním na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena představenstva končí uplynutím 1 měsíce ode dne doručení oznámení dozorčí radě na adresu sídla společnosti, nebo ode dne předání oznámení na zasedání dozorčí rady, na kterém člen dozorčí rady z funkce odstoupil, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Článek 18 Zasedání a rozhodování dozorčí rady 1. Předseda dozorčí rady svolává zasedání dozorčí rady podle potřeby a předsedá mu. 2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, a nemá-li předsedu, kterýkoli jeho člen, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Každý člen dozorčí rady obdrží pozvánku s materiály k jednání nejméně 10 kalendářních dnů před termínem zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze zasedání svolat i telefonicky, elektronicky pomocí elektronické pošty ( u) nebo telefaxem nejpozději 3 kalendářní dny před zasedáním. V případě telefonického svolání zasedání dozorčí rady musí být ve stejné lhůtě zasedání svoláno telefaxem nebo elektronicky pomocí elektronické pošty ( u), přičemž pozvánka s materiály k jednání musí obsahovat výše uvedené náležitosti. Výše uvedené lhůty neplatí pro rozhodování dozorčí rady mimo zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady, pokud o to požádá některý z členů dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by pozvánka stanovila jinak. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. 3. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. 4. Pokud s tím všichni členové dozorčí rady souhlasí, může se kterýkoliv z nich, popř. i všichni členové dozorčí rady účastnit zasedání dozorčí rady a hlasovat prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely. Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat. 5. O usnášení dozorčí rady mimo zasedání platí ustanovení čl. 14 odst. 14 obdobně, s tím, že k přijetí takového usnesení se vyžaduje většina hlasů všech členů dozorčí rady. 6. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu musí být uveden popis projednání jednotlivých bodů jednání dozorčí rady a rozhodnutí o nich učiněná, včetně počtu hlasů, kterými bylo rozhodnutí přijato. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Zápis musí obsahovat také informaci, zda byla dozorčí rada usnášeníschopná po celou dobu jednání. 7. V případě, že dozorčí rada nedá souhlas k jednáním představenstva, u kterých zákon nebo stanovy vyžadují jeho předchozí souhlas, nebo jestliže dozorčí rada zakáže představenstvu určité jednání, odpovídají namísto členů představenstva za případnou újmu způsobenou společnosti ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře. Jestliže dozorčí rada dá souhlas k jednáním uvedeným v první větě, odpovídají za případnou újmu členové dozorčí rady a představenstva, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře, společně a nerozdílně. 8. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost. 9. Ustanovení čl. 15 těchto stanov se vztahuje obdobně na členy dozorčí rady. 16

17 D. Výbor pro audit Článek 19 Postavení a působnost výboru pro audit 1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, do jehož působnosti náleží: a) sledování postupu sestavování účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti; b) hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik společnosti; c) sledování procesu povinného auditu účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti; d) posuzování nezávislosti statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti; e) doporučování auditora valné hromadě; f) přijímání informací, prohlášení a sdělení podle příslušných právních předpisů od auditora a jejich projednávání s auditorem; a g) informování jiných orgánů společnosti o záležitostech náležících do působnosti výboru pro audit, je-li toho třeba. 2. Výbor pro audit vykonává rovněž další působnost, která případně vyplývá z právních předpisů. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů společnosti podle právních předpisů a těchto stanov. Článek 20 Složení výboru pro audit a funkční období 1. Výbor pro audit se skládá ze 3 členů, kteří mohou být fyzickými osobami splňujícími požadavky příslušných právních předpisů k výkonů této funkce a pro výkon funkce člena dozorčí rady. Každý člen výboru pro audit musí být odborně způsobilý k výkonu činností v oblasti účetnictví a/nebo povinného auditu, včetně nejméně tříleté praktické zkušenosti v této oblasti. Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být nezávislý na společnosti. Dva zbývající členové výboru pro audit mohou být jmenováni z členů dozorčí rady společnosti. 2. Funkční období členů výboru pro audit činí 3 roky. To neplatí pro členy výboru pro audit, kteří budou do funkce zvoleni valnou hromadou v roce 2014; u členů výboru pro audit zvolených do funkce valnou hromadou v roce 2014 činí funkční období 1 rok. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná. 3. Členové výboru pro audit volí a odvolávají ze svých členů předsedu. 4. Ustanovení čl. 14 odst. 5 a 6 se použije obdobně i na členy výboru pro audit. 5. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením adresovaným výboru pro audit a doručeným na adresu sídla společnosti nebo osobním předáním na zasedání výboru pro audit kterémukoliv z přítomných členů výboru pro audit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí uplynutím 1 měsíce ode dne doručení oznámení výboru pro audit na adresu sídla společnosti, nebo ode dne předání oznámení na zasedání výboru pro audit, na kterém člen výboru pro audit z funkce odstoupil, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku. Člen výboru pro audit může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen výboru pro audit na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Funkce člena výboru pro audit zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. 6. Členové výboru pro audit se účastní valné hromady akcionářů společnosti. Jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti. Článek 21 Zasedání a rozhodování výboru pro audit 1. Předseda výboru pro audit svolává zasedání výboru pro audit podle potřeby a předsedá mu. 17

18 2. Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda, a nemá-li předsedu, kterýkoli jeho člen, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Každý člen výboru pro audit obdrží pozvánku s materiály k jednání nejméně 10 kalendářních dnů před termínem zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, lze zasedání svolat i telefonicky, elektronicky pomocí elektronické pošty ( u) nebo telefaxem nejpozději 3 kalendářní dny před zasedáním. V případě telefonického svolání zasedání výboru pro audit musí být ve stejné lhůtě zasedání svoláno telefaxem nebo elektronicky pomocí elektronické pošty ( u), přičemž pozvánka s materiály k jednání musí obsahovat výše uvedené náležitosti. Výše uvedené lhůty neplatí pro rozhodování výboru pro audit mimo zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání výboru pro audit, pokud o to požádá některý z členů výboru pro audit. Nebude-li v takovém případě zasedání výboru pro audit svoláno nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi výboru pro audit nebo nemá-li výbor pro audit předsedu, je uvedený člen výboru pro audit oprávněn svolat a řídit zasedání výboru pro audit sám. Zasedání výboru pro audit se koná v sídle společnosti, ledaže by pozvánka stanovila jinak. Člen výboru pro audit vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání výboru pro audit. Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. 3. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas. K přijetí usnesení výboru pro audit je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru pro audit, pokud tyto stanovy nebo právní předpisy nevyžadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 4. Pokud s tím všichni členové výboru pro audit souhlasí, může se kterýkoliv z nich, popř. i všichni členové výboru pro audit účastnit zasedání výboru pro audit a hlasovat prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely. Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat. 5. O usnášení výboru pro audit mimo zasedání platí ustanovení čl. 14 odst. 14 obdobně, s tím, že k přijetí takového usnesení se vyžaduje většina hlasů všech členů výboru pro audit. 6. O průběhu jednání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím (či všemi přítomnými členy výboru pro audit); přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu musí být uveden popis projednání jednotlivých bodů jednání výboru pro audit a rozhodnutí o nich učiněná, včetně počtu hlasů, kterými bylo rozhodnutí přijato. V zápisu z jednání výboru pro audit musí být jmenovitě uvedeni členové výboru pro audit, kteří hlasovali pro přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Zápis musí obsahovat také informaci, zda byl výbor pro audit usnášeníschopný po celou dobu jednání. 7. Náklady spojené se zasedáními i s další činností výboru pro audit nese společnost. III. Hospodaření společnosti Článek 22 Evidence, účetnictví a řádná účetní závěrka 1. Účetní období společnosti je shodné s kalendářním rokem. 2. Evidence a účetnictví společnosti jsou vedeny způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. 3. Představenstvo předkládá účetní závěrku auditorovi spolu se žádostí o přezkoumání hospodaření společnosti za příslušné období. Po obdržení zprávy auditora o přezkoumání účetní závěrky a hospodaření společnosti předá představenstvo účetní závěrku a zprávu auditora dozorčí radě spolu s návrhem na rozdělení zisku, popř. úhradu ztráty. 4. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, popř. úhradu ztráty, a předkládá svá vyjádření valné hromadě. 5. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení valnou hromadou. 6. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 7. Rezervní fond ze zisku společnosti se nevytváří. 18

19 8. Představenstvo společnosti může vytvářet v souladu s právními předpisy nepovinné fondy společnosti, rozhodovat o jejich tvorbě a čerpání s výjimkou případů, kdy o prostředcích do takto zřízených fondů nebo o jejich čerpání rozhoduje valná hromada. 9. Společnost zřizuje fond nevyzvednutých dividend. Článek 23 Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát 1. O rozdělení zisku, popř. o způsobu úhrady ztrát, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. 2. Podíl na zisku lze rozdělit také ve prospěch členů orgánů společnosti (tantiéma). 3. Zisk zbylý po odvodech daní a jiných plnění obdobné povahy (dále jen "čistý zisk společnosti ) se použije podle rozhodnutí valné hromady následujícím způsobem a v pořadí zde uvedeném: a) k přídělům do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny; b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou; c) k výplatě dividend akcionářům; a d) k výplatě podílu na zisku členům orgánů společnosti (tantiéma). 4. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. 5. Podíl akcionáře na zisku společnosti (dividenda) se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů; tím není dotčeno vyplacení podílu na zisku jiným vhodným způsobem uvedeným v usnesení valné hromady rozhodující o rozdělení zisku mezi akcionáře vlastnící zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci cenných papíru podle článku 5 odst. 2 výše. Pokud jde o členy orgánů společnosti, společnost těmto osobám rovněž vyplatí podíl na zisku bezhotovostním převodem na účet, který tyto osoby společnosti sdělí. 6. Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. IV. Zvýšení základního kapitálu Článek 24 Zvýšení základního kapitálu 1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo, za podmínek stanovených v 511 až 515 zákona o obchodních korporacích, představenstvo. Činí tak za podmínek stanovených těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. Uvedené rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou. Společnost může zvýšit základní kapitál těmito způsoby: a) upsáním nových akcií ( 474 a násl. zákona o obchodních korporacích); b) z vlastních zdrojů společnosti ( 495 a násl. zákona o obchodních korporacích); a c) podmíněně, vydáním vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů ( 505 a násl. zákona o obchodních korporacích). 2. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, ledaže základní kapitál zvyšuje společnost, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo jejichž vydání je poslední podmínkou pro jejich přijetí na evropský regulovaný trh. 3. Zvyšuje-li základní kapitál společnost, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo jejichž vydání je poslední podmínkou pro jejich přijetí na evropský regulovaný trh, nastávají účinky zvýšení základního kapitálu upsáním akcií a splacením předepsané části jejich emisního kursu, nestanoví-li rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu jinak. Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat dříve, než budou upsány akcie, a ne později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. Článek 25 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 19

20 1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Toto omezení neplatí, vnáší-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžité vklady. 2. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. 4. Představenstvo zašle akcionářům způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci o přednostním právu, která musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. Lhůta pro vykonání přednostního práva nesmí být kratší než 2 týdny od okamžiku doručení této informace. 5. Přednostní právo akcionářů upsat v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu lze v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vyloučit nebo omezit jen v důležitém zájmu společnosti. Omezit nebo vyloučit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáře. 6. Valná hromada může ve svém usnesení o zvýšení základního kapitálu rozhodnout, že akcie které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou být všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na základě dohody podle 491 zákona o obchodních korporacích nebo mohou být nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo jejich výběru. Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat výše uvedené údaje, platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. 7. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že všechny akcie upíše obchodník s cennými papíry na základě smlouvy o obstarání vydání cenných papírů, pokud tato smlouva obsahuje povinnost obchodníka s cennými papíry prodat osobám, které mají přednostní právo na upisování akcií, na jejich žádost, za určenou cenu a v určené lhůtě upsané akcie v rozsahu jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Článek 26 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti 1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií. 2. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. 3. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, je-li účetní závěrka, na základě které valná hromada o zvýšení rozhoduje, ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. Auditor ověřuje účetní závěrku pro potřeby rozhodnutí podle předchozí věty z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodování valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů neuplynulo více než 6 měsíců. V případě, že společnost z mezitímní účetní závěrky zjistí snížení vlastních zdrojů, nepoužije údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale vyjde z této mezitímní účetní závěrky. 4. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. 5. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie ve vlastnictví společnosti i akcie společnosti, které vlastní jí ovládaná osoba nebo osoba ovládaná jí ovládanou osobou. Byly-li vydány kusové akcie, podílejí se na zvýšení základního kapitálu akcionáři k poměru počtu jimi vlastněných kusových akcií. 6. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. 20

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ 602 00 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat dne 28.8.2015 v 9.00 hod v notářské kanceláři

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Návrh nového znění stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

NEWTON Solutions Focused, a.s.

NEWTON Solutions Focused, a.s. NEWTON Solutions Focused, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti NEWTON Solutions Focused, a.s. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ: 110 00, IČ: 271 95 554, zapsané v obchodním

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Návrh změn stanov společnosti MULTISONIC a.s. (příloha pozvánky na valnou hromadu a.s. konanou dne ) Čl.2

Návrh změn stanov společnosti MULTISONIC a.s. (příloha pozvánky na valnou hromadu a.s. konanou dne ) Čl.2 Návrh změn stanov společnosti MULTISONIC a.s. (příloha pozvánky na valnou hromadu a.s. konanou dne 22.5.2014) 1) Dosavadní čl. 2 se mění tak, že nově zní: Čl.2 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1/ Obchodní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PHARMOS, a.s. 2. Sídlo společnosti 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava. 3. Předmět podnikání (činnosti) 3.1. Předmětem

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. ----------------------------------------------------------------------- 2 Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Od: Odesláno: 16. února 2015 9:41 Komu: Předmět: Fwd: stanovy Původní zpráva Od: Datum: 16. 2. 2015 9:35:56 Předmět: stanovy. N 50/2014 NZ 44/2014 N o t á ř s k ý z á p i s Stejnopis sepsaný dne devatenáctého

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI strana jedna ------------------------------------------------------------------------------------------------- STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: TEMPOS

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti:

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: 1 Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Bod 1 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 1. a) rostlinná

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s.

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s. A. Účastník obchodní korporace Česká lékárnická, a.s., IČ: 63080877, se sídlem Těšínská 1349/296,

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost )

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ) 1. Firma a sídlo společnosti Návrh stanov 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ).------ 1.2. Sídlo společnosti je v obci: Pecka----------------------------------------------------------

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 30. DUBNA 201025.DUBNA

STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 30. DUBNA 201025.DUBNA Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 30. DUBNA 201025.DUBNA 2014 I. Základní ustanovení... 4 Článek 1 Obecná ustanovení... 4 Článek 2 Obchodní firma,

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo :

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo : Představenstvo akciové společnosti Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo : 28273729 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25.8.2016

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. Valná hromada akciové společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. přijala v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

S T A N O V Y. LIF, a.s.

S T A N O V Y. LIF, a.s. S T A N O V Y LIF, a.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti 1.1 Obchodní firma společnosti zní: LIF, a.s. (dále jen společnost ). 1.2 Sídlo společnosti: Liberec. 1.3

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

TEZAS a.s. Pernerova 502/52 Praha 8 IČ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2342

TEZAS a.s. Pernerova 502/52 Praha 8 IČ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2342 TEZAS a.s. Pernerova 502/52 Praha 8 IČ 60193549 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2342 2014 Stanovy TEZAS a.s. schválené na VH společnosti dne 4. června 2014 Stanovy

Více

Stavomontáže Karlovy Vary, a.s.

Stavomontáže Karlovy Vary, a.s. Stavomontáže Karlovy Vary, a.s. STANOVY STAVOMONTÁŽE KARLOVY VARY, A.S. B U R E Š M A G L I A A D V O K Á T I, S. R. O. sídlo: Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 IČ: 01648764 telefon: +420

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

LÉKAŘSKÉ SDRUŽENÍ akciová společnost

LÉKAŘSKÉ SDRUŽENÍ akciová společnost Návrh nového úplného znění stanov (příloha pozvánky na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 24. září 2014) LÉKAŘSKÉ SDRUŽENÍ akciová společnost I. Základní ustanovení Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ----------------------------------------------- STANOVY --------------------------------------------- I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní:

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více